Index 
Texte adoptate
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg
Includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley ***I
 Participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley *
 Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii ***I
 Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit ***
 Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011)
 Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi
 Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Zbigniew Ziobro
 Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***I
 Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ***I
 Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I
 Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I
 Proiectele de investiții în infrastructura energetică ***I
 Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Curtea de Conturi
 Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea şi proporţionalitatea - o mai bună legiferare
 Homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen
 Aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale
 Tabloul de bord al UE privind justiția
 Consecinţele la nivel local și regional ale dezvoltării reţelelor inteligente
 Micile exploataţii agricole
 O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic
 Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană
 Industria siderurgică în Europa

Includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley ***I
PDF 276kWORD 38k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului în ceea ce privește includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD))
P7_TA(2014)0047A7-0467/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0427),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0179/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 16 ianuarie 2014 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0467/2013),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului referitor la includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley

P7_TC1-COD(2013)0198


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 257/2014.)


Participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley *
PDF 190kWORD 34k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind stabilirea unor norme și proceduri care să permită participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))
P7_TA(2014)0048A7-0466/2013

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0429),

–  având în vedere articolul 203 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7‑0232/2013),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0466/2013),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii ***I
PDF 279kWORD 39k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
P7_TA(2014)0049A7-0036/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0937),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0008/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 ianuarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0036/2014),

A.  întrucât, din motive de urgență, se justifică supunerea la vot înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii

P7_TC1-COD(2013)0449


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 248/2014.)

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit ***
PDF 190kWORD 35k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre pentru a semna, a ratifica sau a adera la Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos pentru siguranța navelor de pescuit din 1977 (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE))
P7_TA(2014)0050A7-0040/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13408/2013),

–  având în vedere Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos pentru siguranța navelor de pescuit din 1977,

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2), articolul 218 alineatul (5), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0389/2013),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A7-0040/2014),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011)
PDF 294kWORD 66k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la cel de-al 29-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2011) (2013/2119(INI))
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere cel de-al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011) (COM(2012)0714),

–  având în vedere raportul Comisiei intitulat „Raport de evaluare privind proiectul EU Pilot” (COM(2010)0070),

–  având în vedere raportul Comisiei intitulat „Al doilea raport de evaluare privind proiectul EU Pilot” (COM(2011)0930),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 septembrie 2007, intitulată „Către o Europă a rezultatelor - aplicarea legislației comunitare” (COM(2007)0502),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 martie 2002 privind relațiile cu petiționarii în cazurile de nerespectare a dreptului comunitar (COM(2002)0141),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 aprilie 2012 intitulată „Actualizarea gestionării relațiilor cu petiționarii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii” (COM(2012)0154),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la cel de-al 27-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2009)(1),

–  având în vedere avizul din 26 noiembrie 2013 al Serviciului juridic al Parlamentului European privind accesul la informațiile referitoare la cazurile de constatare prealabilă a neîndeplinirii obligațiilor în contextul EU Pilot și al raportului anual privind monitorizarea aplicării legislației UE,

–  având în vedere documentele de lucru ale Comisiei care însoțesc cel de-al 29-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (SWD(2012)0399 și SWD(2012)0400),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale și cel al Comisiei pentru petiții (A7-0055/2014),

A.  întrucât Tratatul de la Lisabona a introdus o serie de noi temeiuri juridice menite să faciliteze punerea în practică, aplicarea și controlul respectării legislației UE;

B.  întrucât articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii europene definește dreptul la bună administrare ca fiind dreptul oricărei persoane de a beneficia, în ceea ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 298 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt susținute de o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă;

D.  întrucât, conform Serviciului juridic al Parlamentului European, EU Pilot, o platformă online utilizată de statele membre și de Comisie pentru clarificarea situației de fapt și a cadrului juridic al problemelor legate de aplicarea legislației UE, nu dispune de niciun statut juridic și întrucât, conform Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, aceasta din urmă trebuie să pună la dispoziția Parlamentului rezumate privind toate procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, începând cu scrisoarea de punere în întârziere, inclusiv de la caz la caz, și, în cadrul EU Pilot, poate refuza doar accesul la date cu caracter personal,

1.  reafirmă că articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) definește rolul fundamental al Comisiei de „gardian al tratatelor”; observă, în acest context, că dreptul și obligația Comisiei de a supraveghea punerea în aplicare a dreptului UE și, în special, de a introduce o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui stat membru care nu și-a îndeplinit obligațiile în temeiul tratatelor(2), reprezintă o piatră de temelie a ordinii juridice a Uniunii și se înscriu, ca atare, în logica unei Uniuni bazate pe statul de drept;

2.  constată că, conform raportului anual(3) al Comisiei, aceasta a redus în ultimii ani numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, deschizând 2 900 de astfel de proceduri în 2009, 2 100 în 2010 și 1 775 în 2011; constată, de asemenea, că raportul anual indică o creștere a cazurilor de întârziere la transpunerea legislației europene în ultimii ani (1 185 în 2011, 855 în 2010, 531 în 2009) și că domeniile în care se înregistrează cele mai multe cazuri de neîndeplinire a obligațiilor sunt mediul (17 %), piața internă (15 %), transportul (15 %) și fiscalitatea (12 %);

3.  observă că, în 2011, procentul cauzelor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor soluționate înainte de începerea procedurilor pe lângă Curtea de Justiție a scăzut la 60,4 % față de 88 % în 2010; consideră că este esențial să se monitorizeze în continuare cu atenție acțiunile statelor membre, ținând seama de faptul că unele petiții adresate Parlamentului și unele reclamații adresate Comisiei se referă la probleme care persistă chiar și după închiderea unei cauze;

4.  ia act de faptul că, în total, 399 de cauze de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au fost închise pentru că statele membre au demonstrat că respectă legislația UE, depunând eforturi considerabile pentru soluționarea lor fără proceduri judiciare; constată, de asemenea, că, în 2011, Curtea a pronunțat 62 de hotărâri în temeiul articolului 258 din TFUE, 53 dintre acestea (85 %) fiind în favoarea Comisiei;

5.  își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea constantă a numărului de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către statele membre, având în vedere că, la sfârșitul anului 2011, erau încă în curs 763 de cazuri de transpunere tardivă, ceea ce reprezintă o creștere de 60 % față de numărul echivalent din anul precedent;

6.  observă că, la sfârșitul anului 2011, Comisia a sesizat pentru prima oară Curtea de Justiție cu privire la un caz de neîndeplinire a obligațiilor din cauza transpunerii tardive, solicitând sancțiuni financiare în temeiul articolului 260 alineatul (3) din TFUE;

7.  consideră, cu toate acestea, că aceste statistici nu reflectă în mod exact actualul deficit în ceea ce privește respectarea dreptului Uniunii, ci reprezintă doar încălcările cele mai grave sau reclamațiile persoanelor sau organismelor celor mai vehemente; ia act de faptul că, în prezent, Comisia nu dispune nici de politica, nici de resursele necesare pentru identificarea sistematică a cazurilor de neconformitate și declanșarea unor acțiuni împotriva acestora(4);

8.  atrage atenția asupra faptului că acordul dintre instituțiile UE privind declarațiile care stabilesc relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere („tabele de corespondențăˮ) a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2011 și că, prin urmare, nu a fost posibil să se evalueze punerea sa în aplicare în acest raport anual;

9.  se așteaptă ca Comisia să prezinte o primă analiză a acestor declarații înainte de 1 noiembrie 2014, astfel cum s-a angajat în raportul său anual;

10.  consideră că, în ceea ce privește funcționarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolelor 258 și 260 din TFUE, Comisia ar trebui să se asigure că petițiile adresate Parlamentului și reclamațiile adresate Comisiei sunt examinate cu aceeași atenție;

11.  observă că petițiile prezentate de cetățenii Uniunii se referă la încălcări ale dreptului UE, în special în domeniul drepturilor fundamentale, al mediului, al pieței interne și al drepturilor de proprietate; consideră că petițiile dovedesc că există în continuare cazuri frecvente și larg răspândite de transpunere incompletă sau de aplicare necorespunzătoare a legislației UE;

12.  îndeamnă Comisia să considere asigurarea respectării legislației UE drept o adevărată prioritate politică, care să fie abordată în strânsă colaborare cu Parlamentul European, care are datoria de a garanta responsabilitatea politică a Comisiei și, în calitate de colegislator, de a se asigura că este el însuși cât se poate de bine informat pentru a-și îmbunătăți în permanență activitatea sa legislativă;

13.  constată că este necesar ca, în cadrul procedurilor de soluționare a reclamațiilor, să se utilizeze în mod sistematic instrumente de promovare a respectării legislației UE și să se exercite dreptul de control al Parlamentului ;

14.  ia act de faptul că procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor are două faze: stadiul administrativ (de investigare) și stadiul judiciar, în fața Curții de Justiție; ia act de faptul că Comisia recunoaște că „cetățenii, întreprinderile și organizațiile interesate contribuie în mod semnificativ... prin raportarea deficiențelor în materie de transpunere și/sau aplicare a dreptului UE de către autoritățile statelor membre; ia act, de asemenea, de faptul că, „după detectarea problemelor, au loc discuții bilaterale între Comisie și statul membru în cauză, în vederea remedierii acestora, în măsura posibilului, utilizându-se platforma EU Pilot”(5);

15.  constată, în acest context, că EU Pilot este definit ca o platformă de „discuții bilaterale între Comisie și statele membre”(6), care „nu are niciun statut juridic, ci este doar un instrument de lucru în contextul autonomiei administrative a Comisiei”(7) în cadrul procedurii prealabile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

16.  regretă absența unui statut juridic al EU Pilot și consideră că „legitimitatea poate fi garantată doar prin asigurarea transparenței și a participării reclamanților și [a Parlamentului European] ... la EU Pilot” și că legalitatea poate fi garantată doar prin adoptarea, cât mai repede posibil, a unui act cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic care să reglementeze atât procedura preliminară de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cât și procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, așa cum indică un studiu realizat recent de Parlament(8); consideră că un astfel de act cu caracter obligatoriu ar trebui să clarifice drepturile și obligațiile juridice respective ale reclamanților și ale Comisie și ar trebui să vizeze asigurarea, în măsura posibilului, a participării reclamanților la EU Pilot, garantând, cel puțin, informarea acestora cu privire la diferitele faze ale procedurii;

17.  regretă, în acest context, faptul că nu s-a dat niciun curs rezoluțiilor sale anterioare și, în special, solicitării sale privind adoptarea unor norme cu caracter obligatoriu sub forma unui regulament în temeiul articolului 298 din TFUE, care să prevadă diversele aspecte ale procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și ale procedurii preliminare de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, inclusiv notificările, termenele obligatorii, dreptul de a fi audiat, obligația de a menționa motivele, precum și dreptul fiecărei persoane de a avea acces la propriul dosar în vederea consolidării drepturilor cetățenilor și garantării transparenței;

18.  consideră că punerea în aplicare a platformei-pilot a EU trebuie consolidată în ceea ce privește transparența în relația cu reclamanții; solicită accesul la baza de date în care sunt stocate toate reclamațiile pentru ca Parlamentul să își poată îndeplini funcția de control asupra exercitării de către Comisie a rolului de gardian al tratatelor;

19.  subliniază importanța bunelor practici administrative și solicită crearea unui „cod de procedurăˮ sub forma unui regulament, al cărui temei juridic să fie articolul 298 din TFUE și care să stabilească diferitele aspecte ale procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

20.  invită, prin urmare, din nou Comisia să propună norme obligatorii sub forma unui regulament, în conformitate cu noul temei juridic reprezentat de articolului 298 din TFUE, pentru a asigura respectarea deplină a dreptului cetățenilor la o bună administrare, astfel cum este prevăzut la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale;

21.  reamintește că, în Acordul-cadru revizuit privind relațiile sale cu Parlamentul, Comisia se angajează să pună „la dispoziția Parlamentului informații rezumative cu privire la toate procedurile de încălcare a dreptului Uniunii încă din faza scrisorii oficiale de punere în întârziere, inclusiv, dacă Parlamentul solicită acest lucru, ... privind aspectele vizate de procedura de încălcare a dreptului Uniunii” și se așteaptă ca această clauză să pusă în practică cu bună-credință;

22.  reafirmă, prin urmare, că Parlamentul are dreptul de a primi „informații detaliate privind actele sau dispozițiile specifice care ridică probleme la nivelul transpunerii, precum și privind numărul de reclamații referitoare la acte sau dispoziții specifice”(9), și că, în vreme ce „Comisia are dreptul de a refuza accesul Parlamentului European la datele cu caracter personal din baza de date a EU Pilot”, Parlamentul are „dreptul de a solicita informații sub formă anonimă pentru a putea cunoaște pe deplin toate aspectele relevante ale punerii în aplicare a legislației Uniunii”(10);

23.  salută faptul că toate statele membre participă la EU Pilot; speră că acest lucru va conduce la o reducere și mai mare a numărului de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; solicită o informare mai bună a cetățenilor cu privire la EU Pilot;

24.  consideră aspectele referitoare la EU Pilot și, în mod general, la încălcarea dreptului UE și la accesul Parlamentului European la informațiile relevante privind procedura prealabilă de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor ca unul din punctele esențiale care trebuie avute în vedere în perspectiva viitorului acord interinstituțional;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, Ombudsmanului European și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 51 E, 22.2.2013, p. 66.
(2) Articolele 258 și 260 din TFUE definesc atribuțiile Comisiei în ceea ce privește demararea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către un stat membru. Mai exact, articolul 258 precizează că Comisia „emite un aviz motivat” dacă consideră că un stat membru nu și-a îndeplinit obligațiile în temeiul tratatelor.
(3) Raportul Comisiei intitulat „Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE” (2011) (COM(2012)0714), p 2-3.
(4) Studiu comandat de Parlament, Departamentul tematic C, „Instrumente pentru asigurarea implementării și aplicării legislației UE și evaluarea eficacității acestora”, Bruxelles 2013, p. 11.
(5) Raportul Comisiei (COM(2012)0714), p. 7
(6) A se vedea pasajul citat la punctul anterior.
(7) „Accesul la informații cu privire la cazurile de pre-constatare a neîndeplinirii obligației în contextul EU Pilot și al raportului anual privind monitorizarea aplicării legislației UE”, avizul din 26 noiembrie 2013 al Serviciului juridic al Parlamentului European.
(8) „Instrumente pentru asigurarea implementării și aplicării legislației UE și evaluarea eficacității acestora”, p. 13.
(9) „Accesul la informații cu privire la cazurile de pre-constatare a neîndeplinirii obligației în contextul EU Pilot și al raportului anual privind monitorizarea aplicării legislației UE”, p. 4.
(10)Ibid.Comisia publică deja o cantitate importantă de informații în raportul său anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE.


Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi
PDF 200kWORD 44k
Decizia Parlamentului European din 4 februarie 2014 privind referitoare la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților dnei Lara Comi (2014/2014(IMM))
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea depusă la 16 octombrie 2013 de Lara Comi în vederea apărării imunității sale în cadrul procedurii judiciare pendinte în fața Tribunalului din Ferrara,

–  în urma audierii lui Lara Comi la 5 noiembrie 2013, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, din 15 și 21 octombrie 2008, din 19 martie 2010 și din 6 septembrie 2011(1),

–  având în vedere decizia din 14 ianuarie 2014 referitoare la cererea de apărare a imunității și privilegiilor doamnei Lara Comi,

–  având în vedere articolul 6 alineatul (3) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0067/2014),

A.  întrucât Lara Comi, deputată în Parlamentul European, a solicitat apărarea propriei imunități în legătură cu un act de chemare în judecată în fața Tribunalului, care i-a fost notificat la 1 octombrie 2013, având drept obiect o cerere de despăgubiri pentru daune care ar fi fost provocate de cuvintele pe care aceasta le-ar fi pronunțat pe parcursul unei dezbateri politice din cadru unei transmisii de televiziune;

B.  întrucât, la 30 iulie 2013, Lara Comi solicitase apărarea imunității sale parlamentare în legătură cu o acțiune judiciară pe lângă Parchetul Ferrara, ca urmare a unei plângeri pentru infracțiunea de calomnie agravată, având drept obiect aceleași declarații care fac și obiectul prezentei decizii;

C.  întrucât articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, la care face trimitere în mod expres Lara Comi în cererea sa de apărare, prevede că deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

D.  întrucât, în exercitarea competențelor sale în ceea ce privește privilegiile și imunitățile, Parlamentul se preocupă în special de păstrarea integrității sale ca adunare legislativă democratică și de asigurarea independenței deputaților în îndeplinirea atribuțiilor care le revin;

E.  întrucât Parlamentul are o putere de apreciere în ceea ce privește direcția pe care intenționează să o confere unei decizii ca urmare a unei cereri de apărare a imunității parlamentare din partea unuia dintre deputații săi;

F.  întrucât Curtea de Justiție a recunoscut că o declarație expresă a unui deputat din afara Parlamentului European poate constitui o opinie expresă în exercitarea funcțiilor sale în sensul articolului 8 din Protocol, luând în considerare nu locul în care a fost efectuată declarația, ci natura și conținutul acesteia;

G.  întrucât imunitatea în acțiunile judiciare de care beneficiază deputații în Parlamentul European se extinde și la procedurile civile;

H.  întrucât Lara Comi a fost invitată să participe la transmisia de televiziune în cauză în calitate de deputat în Parlamentul European și nu ca reprezentant național al unui partid, de altfel deja reprezentat de o altă gazdă, conform dispozițiilor naționale care urmăresc să asigure o prezență echilibrată a reprezentanților politici la dezbaterile de televiziune care se desfășoară pe durata unei campanii electorale, ca în cazul de față;

I.  întrucât, în cadrul democrațiilor moderne, dezbaterea politică nu se desfășoară numai în Parlament, ci și prin intermediul unor mijloace de comunicare care variază de la declarațiile de presă până la internet;

J.  întrucât, în transmisia de televiziune în cauză, Lara Comi a intervenit în calitate de deputat în Parlamentul European pentru a discuta despre problemele politice, inclusiv cu privire la tema contractelor de achiziții publice și a criminalității organizate, de care ea însăși s-a ocupat întotdeauna la nivel european;

K.  întrucât, în ziua următoare, doamna Comi a transmis scuzele sale părții vătămate, reluate ulterior într-o altă transmisie de televiziune națională;

L.  întrucât în cazul de față este vorba despre aceleași declarații pentru care Parlamentul European, prin decizia sa din 14 ianuarie 2014, a decis deja să apere imunitatea dnei Comi în cadrul unei proceduri penale pe rol la același Tribunal Ferrara,

1.  decide apărarea privilegiilor și imunităților doamnei Lara Comi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente din Republica Italiană și doamnei Lara Comi.

(1) Hotărârea din 12 mai 1964 în cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier (Rec. 1964, p. 387), hotărârea din 10 iulie 1986 în cauza 149/85 Wybot/Faure și alții (Rec. 1986, p. 2391), hotărârea din 15 octombrie 2008 în cauza T-345/05 Mote/Parlamentul (Rep. 2008, p. II-2849), hotărârea din 21 octombrie 2008 în cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra/De Gregorio și Clemente (Rep. 2008, p. I-7929), hotărârea din 19 martie 2010 în cauza T-42/06 Gollnisch/Parlamentul (Rep. 2010, p. II-1135), hotărârea din 6 septembrie 2011 în cauza C-163/10 Patriciello (Rep. 2011, p. I-7565).


Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Zbigniew Ziobro
PDF 204kWORD 43k
Decizia Parlamentului European din 4 februarie 2014 privind privind cererea de ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro, transmisă la 24 iunie 2013 de Procurorul Republicii Polone, în legătură cu procedura penală aflată pe rolul Tribunalului Sectorului Central al Varșoviei, Secția V (penală), cu numărul de referință V K199/12, și comunicată în ședința plenară din 9 septembrie 2013,

–  în urma audierii lui Zbigniew Ziobro, în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010 și 6 septembrie 2011(1),

–  având în vedere articolul 105 din Constituția Republicii Polone,

–  având în vedere articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0045/2014),

A.  întrucât procurorul Republicii Polone a solicitat ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul European Zbigniew Ziobro, în legătură acțiunea în justiție privind o presupusă infracțiune;

B.  întrucât cererea procurorului privește o infracțiune care face obiectul unei acțiuni în nume propriu în temeiul articolului 212 alineatele (1) și (2) din Codul penal al Poloniei;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European nu pot fi urmăriți, deținuți sau trimiși în judecată pentru opiniile sau voturile exprimate în exercițiul funcției lor;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European se bucură, pe teritoriul propriului lor stat, de imunitățile acordate membrilor parlamentului lor;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 105 din Constituția Republicii Polone, „un deputat nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile efectuate în sfera mandatului de deputat pe durata mandatului său sau după expirarea acestuia. În ceea ce privește astfel de activități, un deputat poate fi tras la răspundere numai în fața Seimului Poloniei și, în cazul în care a încălcat drepturile unor părți terțe, acesta poate fi acționat în instanță numai cu acordul Seimului”;

F.  întrucât doar Parlamentul poate decide dacă imunitatea trebuie sau nu ridicată într-un anumit caz; întrucât Parlamentul poate ține seama în mod rezonabil de poziția deputatului în cauză la luarea deciziei sale cu privire la ridicarea sau nu a imunității acestuia(2);

G.  întrucât presupusa infracțiune nu au o legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către Zbigniew Ziobro a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European și nu reprezintă opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

H.  întrucât procedura penală desfășurată împotriva lui Zbigniew Ziobro nu are nicio legătură cu calitatea sa de deputat în Parlamentul European;

I.  întrucât, în cazul de față, Parlamentul nu a identificat nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume o suspiciune suficient de serioasă și precisă cu privire la faptul că acest caz a fost adus la lumină în intenția de a prejudicia activitatea politică a deputatului în cauză;

J.  întrucât cererea este prezentată ca urmare a unei acțiuni reconvenționale și, întrucât în acest context, o decizie de a nu ridica imunitatea deputatului ar împiedica cealaltă parte să înainteze acțiunea în instanță în cadrul apărării sale,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Zbigniew Ziobro;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorității competente a Republicii Polone și lui Zbigniew Ziobro.

(1) Hotărârea din 12 mai 1964 în cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier (Rec. 1964, p. 387), hotărârea din 10 iulie 1986 în cauza 149/85 Wybot/Faure și alții (Rec. 1986, p. 2391), hotărârea din 15 octombrie 2008 în cauza T-345/05 Mote/Parlamentul (Rep. 2008, p. II-2849), hotărârea din 21 octombrie 2008 în cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra/De Gregorio și Clemente (Rep. 2008, p. I-7929), hotărârea din 19 martie 2010 în cauza T-42/06 Gollnisch/Parlamentul (Rep. 2010, p. II-1135), hotărârea din 6 septembrie 2011 în cauza C-163/10 Patriciello (Rep. 2011, p. I-7565).
(2) Cauza T-345/05 Mote/Parlament, Rec., 2008, p. II-2849, punctul 28.


Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***I
PDF 1679kWORD 1621k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))
P7_TA(2014)0054A7-0017/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0228),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0111/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul României în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0017/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 21 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor. De asemenea, Uniunea și-a stabilit obiectivul de a institui și de a asigura funcționarea pieței interne. Pentru ca cetățenii și societățile Uniunii sau alte întreprinderi din UE să se bucure de dreptul lor la liberă circulație în cadrul pieței interne, Uniunea ar trebui să adopte măsuri concrete de simplificare a formalităților administrative existente legate de acceptarea transfrontalieră a anumitor documente oficiale.

(2)  Legalizarea și apostila sunt formalități administrative care trebuie să fie îndeplinite în prezent pentru ca un document oficial eliberat într-un stat membru să fie utilizat în scopuri oficiale într-un alt stat membru.

(3)  Aceste formalități reprezintă mecanisme depășite și disproporționate de stabilire a autenticității documentelor oficiale. Un cadru mai simplu ar trebui să fie pus în aplicare. În același timp, în situațiile în care există îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, ar trebui să existe un mecanism mai eficace de cooperare administrativă între statele membre. Acest mecanism ar trebui să consolideze încrederea reciprocă între statele membre în cadrul pieței interne.

(4)  Autentificarea Verificarea veridicității documentelor oficiale între statele membre este reglementată de diferite convenții și acorduri internaționale. Aceste convenții și acorduri precedă instituirea cooperării administrative și judiciare la nivelul Uniunii, inclusiv adoptarea instrumentelor legislative sectoriale ale Uniunii care abordează chestiunea acceptării transfrontaliere a unor documente oficiale specifice. În orice caz, cerințele impuse de instrumentele respective pot constitui o povară pentru cetățeni și pentru societăți sau alte întreprinderi și nu oferă soluții satisfăcătoare pentru a facilita acceptarea documentelor oficiale între statele membre. [AM 1]

(5)  Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să se referă la documentele anumite documente oficiale întocmite de autoritățile din statele membre și având valoare probantă formală în ceea ce privește nașterea, decesul, numele, căsătoria, parteneriatul înregistrat, filiația, adopția, reședința, cetățenia, naționalitatea, bunurile imobile, statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi, drepturile de proprietate intelectuală și absența cazierului judiciar. Simplificarea acceptării acestor categorii de documente oficiale între statele membre ar trebui să aducă beneficii tangibile cetățenilor și societăților sau altor întreprinderi din Uniune. Având în vedere natura lor juridică diferită, documentele întocmite de către persoane private ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Documentele întocmite de autorități din țările terțe ar trebui, de asemenea, să fie excluse din domeniul de aplicare al acestuia. Domeniul de aplicare al prezentului regulament nu ar trebui să includă documente care conțin un acord între două sau mai multe părți. [AM 2]

(6)  Scopul prezentului Prezentul regulament nu este de a modifica modifică dreptul material al statelor membre în ceea ce privește nașterea, decesul, numele, căsătoria, parteneriatul înregistrat, filiația, adopția, reședința, cetățenia sau naționalitatea, bunurile imobile, diversele fapte juridice și statutul juridic al unei societăți sau al unei alte întreprinderi, drepturile de proprietate intelectuală sau absența cazierului judiciar persoanelor fizice sau juridice. Documentele care conțin un acord între două sau mai multe părți ar trebui să fie excluse. [AM 3]

(7)  Pentru a promova libera circulație a cetățenilor și a societăților sau a altor întreprinderi din Uniune, categoriile documentelor oficiale identificate ar trebui să fie scutite de toate formalitățile de legalizare sau de apostilă.

(8)  Alte formalități legate de circulația transfrontalieră a documentelor oficiale, și anume cerința de a furniza copii legalizate și traduceri autorizate ar trebui, de asemenea, să fie simplificate pentru a se facilita și mai mult acceptarea documentelor oficiale între statele membre.

(9)  Ar trebui instituite garanții adecvate pentru a preveni frauda și falsificarea documentelor oficiale care circulă între statele membre pentru a asigura securitatea juridică în Uniune. [AM 4]

(10)  Pentru a permite schimburi de informații transfrontaliere rapide și sigure și pentru a facilita asistența reciprocă, prezentul regulament ar trebui să instituie o cooperare administrativă între autoritățile desemnate de către statele membre. Respectiva cooperare administrativă ar trebui să se bazeze pe Sistemul de informare al pieței interne („IMI”), înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(4).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 ar trebui, prin urmare, să fie modificat pentru a se adăuga prezentul regulament la lista de dispoziții care sunt puse în aplicare prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne.

(12)  Atunci când au îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unor documente oficiale sau a unor copii legalizate ale acestora, autoritățile unui stat membru în care sunt prezentate respectivele documente ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta cereri de informații autorităților de resort din statele membre în care documentele au fost emise, fie prin utilizarea Sistemului de informare al pieței interne, în mod direct, fie prin contactarea autorității centrale din statul lor membru. Entitățile autorizate ar trebui să beneficieze, în temeiul unei legi sau a unei decizii administrative, de aceeași posibilitate de a efectua sarcini publice. Autoritățile cărora li se transmite cererea ar trebui să răspundă la aceasta în cel mai scurt termen posibil, care în niciun caz să nu depășească o lună. În cazul în care răspunsul autorităților cărora li s-a transmis cererea nu confirmă autenticitatea documentului oficial sau a copiei legalizate a acestuia, autoritatea solicitantă nu ar trebui să fie obligată să le accepte.

(13)  Autoritățile ar trebui să beneficieze de funcționalitățile disponibile ale IMI, printre care și sistemul multilingv pentru comunicații, întrebările și răspunsurile standard traduse în prealabil, precum și baza de date cu modele de documente oficiale utilizate în cadrul pieței interne.

(14)  Autoritățile centrale ale statelor membre ar trebui să furnizeze asistență în legătură cu cererile de informații și în special să transmită și să primească astfel de cereri și să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la acestea.

(15)  Autoritățile centrale ar trebui să ia orice altă măsură necesară pentru a facilita aplicarea prezentului regulament; acestea ar trebui, în special, să facă schimb de bune practici privind acceptarea documentelor oficiale între statele membre și să furnizeze și să actualizeze periodic cele mai bune practici privind prevenirea falsificării documentelor oficiale și privind promovarea utilizării versiunilor electronice ale documentelor oficiale. Autoritățile centrale ar trebui, de asemenea, să elaboreze modele de documente oficiale naționale în baza de date cu modele a Sistemului de informare al pieței interne. În acest scop, ar trebui utilizată Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială creată prin Decizia 2001/470/CE a Consiliului(5).

(15a)  Comisia ar trebui să înceapă, cât de curând posibil, traducerea formularelor-tip ale documentelor oficiale utilizate în comun de statele membre pentru a facilita și mai mult circulația lor peste frontiere. Aceste traduceri ar putea fi puse apoi la dispoziția publicului și a autorităților pentru a evita neînțelegerile și pentru a facilita comunicarea, așa cum este cazul bazei de date PRADO, utilizată deja pentru documentele de identitate. În numeroase cazuri, traducerile ar putea accelera și utilizarea sistemului IMI de comunicare între autoritățile centrale în caz de îndoială. [AM 5]

(16)  Ar trebui elaborate formulare standard formulare-tip multilingve ale Uniunii, în toate limbile oficiale ale Uniunii, pentru documentele oficiale privind nașterea, decesul, căsătoria, parteneriatul înregistrat și diverse fapte juridice și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi al persoanelor fizice sau juridice, pentru a se evita ca cetățenii și societățile sau alte întreprinderi din UE să trebuiască să prezinte traduceri în situațiile în care acestea ar fi în mod normal impuse. [AM 6]

(17)  Formularele standard Formularele-tip multilingve ale Uniunii ar trebui să fie eliberate, la cerere, cetățenilor și societăților sau altor întreprinderi autorizate să primească documente un document oficial emis oficiale echivalente existente în statul membru emitent care probează faptele și actele juridice pertinente menționate și în aceleași condiții. Formularele standard Formularele-tip ar trebui să aibă aceeași valoare probantă formală ca și documentele oficiale echivalente întocmite de autoritățile statului membru emitent, cetățenii și societățile sau alte întreprinderi ale Uniunii având posibilitatea de a alege, de la caz la caz, să utilizeze fie aceste documente, fie documente naționale echivalente. Formularele standard Formularele-tip multilingve ale Uniunii nu ar trebui să producă efecte juridice în ceea ce privește recunoașterea conținutului acestora în statele membre în care sunt prezentate. Comisia ar trebui să elaboreze orientări detaliate privind utilizarea acestora, prin asocierea autorităților centrale în acest scop. [AM 7]

(18)  Pentru a permite utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare, Comisia ar trebui să elaboreze versiuni electronice ale formularelor standard multilingve ale Uniunii sau alte formate adecvate schimburilor electronice.

(19)  Relația dintre prezentul regulament și legislația în vigoare a Uniunii ar trebui să fie clarificată. În acest sens, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării dreptului Uniunii care conține dispoziții referitoare la legalizare, apostilă sau alte formalități, ci ar trebui să completeze respectivele dispoziții. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să nu aducă atingere punerii în aplicare a legislației Uniunii privind semnăturile electronice și identificarea electronică. În final, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere utilizării altor sisteme de cooperare administrativă stabilite de dreptul Uniunii care permit schimbul de informații între statele membre în domenii specifice. Prezentul regulament poate fi aplicat în sinergie cu astfel de sisteme specifice.

(20)  Coerența cu obiectivele generale ale prezentului regulament impune ca, în relațiile dintre statele membre, acesta să prevaleze asupra convențiilor bilaterale sau multilaterale la care statele membre sunt parte și care privesc aspectele reglementate de acesta.

(21)  Pentru a facilita aplicarea prezentului regulament, statele membre ar trebui să transmită Comisiei coordonatele de contact ale autorităților lor centrale. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziția publicului, în special prin intermediul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială.

(21a)  Având în vedere că instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și școlile europene joacă, de asemenea, din ce în ce mai mult un rol administrativ direct, ele ar trebui să fie asimilate autorităților din statele membre în ce privește emiterea și primirea de documente oficiale. [AM 8]

(22)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie (articolul 9), libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16) și libertatea de circulație și de ședere (articolul 45). Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(23)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(6) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în statele membre în contextul prezentului regulament și sub supravegherea autorităților competente desemnate de statele membre. Orice schimb sau transmitere de informații și documente de către autoritățile statelor membre ar trebui să se realizeze în conformitate cu Directiva 95/46/CE. În plus, astfel de schimburi și transmiteri de date ar trebui să servească exclusiv scopului de control al autenticității documentelor oficiale de către autorități prin Sistemul de informare al pieței interne și doar în sfera de competență a acestora, în fiecare caz în parte.

(24)  Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre, acestea putând fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este enunțat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede la articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament prevede o dispensă de la obligația de legalizare sau de apostilă și o simplificare a altor formalități legate de acceptarea anumitor documente oficiale eliberate de către autorități ale statelor membre.

De asemenea, acesta stabilește formulare standard formulare-tip multilingve ale Uniunii privind nașterea, decesul, căsătoria, parteneriatul înregistrat și fapte juridice și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi al persoanelor fizice sau juridice. [AM 9]

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică în ceea ce privește acceptarea documentelor oficiale care trebuie să fie prezentate autorităților din alt stat membru.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică în ceea ce privește recunoașterea conținutului documentelor oficiale emise de către autoritățile altor state membre.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.  „documente oficiale” înseamnă documentele eliberate de autoritățile unui stat membru sau de autoritățile Uniunii, inclusiv, în conformitate cu articolul 11, formularele-tip multilingve ale Uniunii care au valoare probantă formală în ceea ce privește:

(a)  nașterea identitatea unei persoane fizice;

(b)  decesul semnătura unei persoane fizice;

(c)  numele starea civilă și relațiile de rudenie ale unei persoane fizice;

(d)  căsătoria și parteneriatul înregistrat;

(e)  filiația;

(f)  adopția;

(g)  reședința;

(ga)  drepturile civile și electorale;

(gb)  statutul de imigrant;

(gc)  calificările și certificatele de școlarizare și de studii complementare;

(gd)  sănătatea, inclusiv handicapul recunoscut în mod oficial;

(ge)  permisul de conducere sau de utilizare a vehiculelor terestre, aeriene și maritime;

(h)  cetățenia și naționalitatea;

(i)  bunurile imobiliare;

(j)  statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi;

(ja)  forma juridică și reprezentarea altor persoane juridice;

(jb)  obligațiile fiscale și statutul fiscal al unei persoane fizice sau juridice;

(jc)  statutul fiscal și vamal al activelor;

(jd)  drepturile la asigurări sociale de orice fel;

(k)  drepturile de proprietate intelectuală;

(l)  absența cazierului judiciar și/sau a mențiunilor în cazierul judiciar; [AM 11]

2.  prin „autoritate” se înțelege o autoritate oficială a unui stat membru sau o entitate autorizată, în temeiul unei legi sau al unei decizii administrative, să îndeplinească sarcini oficiale, inclusiv instanțele sau notarii care eliberează documente oficiale în conformitate cu punctul 1, sau o autoritate a Uniunii; [AM 12]

2a.  prin „autorități ale Uniunii” se înțelege instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii , precum și școlile europene; [AM 13]

3.  prin „legalizare” se înțelege procedura oficială de certificare a autenticității semnăturii unei persoane care ocupă o funcție oficială, a calității în care a acționat semnatarul documentului și, dacă este cazul, a identității sigiliului sau ștampilei aplicate pe documentul respectiv;

4.  prin „formalitate similară” „apostilă” se înțelege adăugarea certificatului prevăzut de Convenția de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinței legalizării certificării pentru conformitate a actelor oficiale străine; [AM 14. Prezentul amendament se aplică întregului text]

5.  prin „alte formalități” se înțelege eliberarea de copii legalizate și de traduceri autorizate ale documentelor oficiale;

6.  prin „autoritatea centrală” se înțelege autoritatea care a fost desemnată în conformitate cu articolul 9, de către statele membre, pentru a îndeplini funcții legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Capitolul II

Scutirea de obligația de legalizare, simplificarea altor formalități și solicitările de informații

Articolul 4

Scutirea de obligația de legalizare sau apostilă

Autoritățile acceptă documentele oficiale prezentate lor care au fost eliberate de către autoritățile unui alt stat membru sau de autoritățile Uniunii fără legalizare sau apostilă. [AM 15]

Articolul 5

Copiile legalizate și documentele oficiale originale

(1)  Autoritățile nu solicită prezentarea în paralel a acceptă, în locul unui document oficial original și a copiei legalizate a acestuia eliberate eliberat de către autoritățile altor state membre sau de către autoritățile Uniunii, o copie certificată pentru conformitate sau o copie simplă a acestuia. [AM 16]

(2)  În cazul în care originalul Dacă, într-un anumit caz, o autoritate are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unei copii simple a unui document oficial eliberat de autoritățile altui stat membru este prezentat împreună cu copia acestuia, autoritățile din celelalte state membre acceptă astfel de copii nelegalizate sau de autoritățile Uniunii, aceasta poate solicita prezentarea originalului sau a unei copii certificate pentru conformitate a acestui document, la alegerea persoanei ce le prezintă.

În cazul în care o copie simplă a unui astfel de document oficial este prezentată pentru înregistrarea unei fapte juridice sau a unui act juridic într-un registru oficial pentru a cărui acuratețe există o responsabilitate financiară oficială, autoritatea în cauză poate, de asemenea, chiar în absența unor îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea copiei, să solicite prezentarea originalului sau a unei copii certificate pentru conformitate a documentului, la alegerea persoanei ce le prezintă. [AM 17]

(3)  Autoritățile acceptă copiile legalizate care au fost eliberate în alte state membre.

Articolul 6

Traducerile necertificate

(1)  Autoritățile acceptă traducerile necertificate ale unor documente oficiale eliberate de către autoritățile altor state membre sau de autoritățile Uniunii.

(1a)  Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile pot solicita ca documentele oficiale specifice menționate la articolul 3 punctul 1 literele (i), (j) și (ja), altele decât formulare-tip multilingve ale Uniunii, să fie prezentate împreună cu o traducere autorizată.

(2)  În cazul în care o autoritate are îndoieli întemeiate cu privire la corectitudinea sau calitatea traducerii unui document oficial care i-a fost prezentat într-un caz individual, aceasta poate comanda o traducere autorizată sau legalizată a acestui document oficial. În acest caz, autoritatea acceptă traducerile autorizate efectuate în alte state membre. În cazul în care există diferențe majore între traducere și traducerea autorizată sau legalizată comandată de autoritate, și anume în cazul în care traducerea este incompletă, incomprehensibilă sau înșelătoare, autoritatea poate solicita persoanei care prezintă documentul rambursarea costurilor de traducere.

(2a)  Autoritățile acceptă traducerile autorizate realizate în alte state membre. [am 18]

Articolul 7

Solicitările de informații în cazul în care există îndoieli întemeiate

(1)  În cazul în care autoritățile unui stat membru în care este prezentat un document oficial sau o copie legalizată certificată pentru conformitate sau o copie simplă a acestuia au, în urma unei examinări aprofundate și obiective, îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea acestora, care nu pot fi soluționate altfel, documentului oficial, acestea pot adresa o cerere de informații către autoritățile competente din statele membre în care au fost eliberate aceste documente a fost eliberat documentul, fie în mod direct, prin utilizarea Sistemului de informare al pieței interne menționat la articolul 8, fie contactând autoritatea centrală a statului lor membru. [AM 19]

(2)  Îndoielile întemeiate menționate la alineatul (1), bazate pe o examinare aprofundată și obiectivă, se pot referi, în special, la: [AM 20]

(a)  autenticitatea semnăturii,

(b)  calitatea în care a acționat semnatarul documentului,

(c)  identitatea sigiliului sau a ștampilei.

(3)  În solicitările de informații se precizează motivele pe care se bazează aceste solicitări în fiecare caz în parte. Aceste motive trebuie să fie direct legate de condițiile specifice cazului respectiv și nu se pot baza pe considerații generale.

(4)  Solicitările de informații trebuie să fie însoțite de o copie scanată a documentului oficial în cauză sau de copia legalizată a documentului oficial în cauză certificată pentru conformitate a acestuia. Nu se percep niciun fel de impozite, taxe sau contribuții pentru solicitările de informații și răspunsurile la acestea. [AM 21]

(5)  Autoritățile răspund la aceste cereri în cel mai scurt timp posibil și în niciun caz nu vor depăși depășesc termenul de o lună. Absența unui răspuns se consideră a fi confirmarea autenticității documentului oficial sau a copiei certificate pentru conformitate a acestuia. [AM 22]

(6)  În cazul în care răspunsul autorităților la solicitările de informații nu confirmă autenticitatea documentului oficial sau a copiei legalizate a acestuia, autoritatea solicitantă nu este obligată să le accepte documentul sau copia acestuia. [AM 23]

Capitolul III

Cooperare administrativă

Articolul 8

Sistemul de informare al pieței interne

Sistemul de informare al pieței interne înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 se utilizează în sensul articolului 7.

Comisia se asigură că Sistemul de informare al pieței interne îndeplinește cerințele tehnice și personale pentru schimbul de informații menționat la articolul 7. [AM 24]

Articolul 9

Desemnarea autorităților centrale

(1)  Fiecare stat membru desemnează cel puțin o autoritate centrală.

(2)  Atunci când un stat membru numește mai multe autorități centrale, acesta desemnează autoritatea centrală căreia îi vor fi adresate comunicările pentru a fi transmise mai departe autorității centrale competente din cadrul acelui stat membru.

(3)  Numele autorității sau autorităților centrale și datele de contact ale acesteia (acestora) se comunică de fiecare stat membru Comisiei, în conformitate cu articolul 20. [AM 25]

Articolul 10

Atribuțiile autorităților centrale

(1)  Autoritățile centrale acordă asistență în legătură cu cererile de informații formulate în temeiul articolul 7 și, în special:

(a)  transmit și acceptă astfel de cereri;

(b)  oferă toate informațiile necesare cu privire la aceste cereri.

(2)  Autoritățile centrale iau orice altă măsură necesară pentru a facilita aplicarea prezentului regulament și, în special:

(a)  fac schimb de bune practici privind acceptarea documentelor oficiale între statele membre;

(b)  oferă și actualizează periodic cele mai bune practici privind prevenirea fraudelor legate de documentele oficiale, copiile legalizate și traducerile autorizate;

(c)  oferă și actualizează periodic cele mai bune practici privind promovarea utilizării versiunilor electronice ale documentelor oficiale;

(d)  elaborează modele de documente oficiale prin intermediul bazei de date din cadrul Sistemului de informare al pieței interne.

(3)  În vederea realizării obiectivului menționat la alineatul (2), se va utiliza Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială creată prin Decizia 2001/470/CE.

Capitolul IV

Formulare standard multilingve ale Uniunii

Articolul 11

Formularele standard Formularele-tip multilingve ale Uniunii privind nașterea, decesul, căsătoria, parteneriatul înregistrat faptele juridice și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi al persoanelor fizice sau juridice

Formularele standard Prin prezentul regulament se stabilesc formularele-tip multilingve ale Uniunii privind nașterea, decesul, căsătoria, parteneriatul înregistrat faptele juridice și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi al persoanelor fizice sau juridice

Formularele standard Formularele-tip multilingve ale Uniunii sunt cele prevăzute în anexe. [AM 26]

Articolul 12

Eliberarea formularelor standard multilingve ale Uniunii

(1)  Autoritățile unui stat membru pun la dispoziția cetățenilor, a societăților sau a altor întreprinderi formularele standard multilingve ale Uniunii, ca alternativă la documentele oficiale echivalente existente în statul membru respectiv.

(2)  Formularele se eliberează la cererea cetățenilor și a societăților sau a altor întreprinderi care au dreptul să primească documentele oficiale echivalente existente în statul membru emitent, în aceleași condiții ca cele din statul membru respectiv. Taxa pentru eliberarea unui formular al Uniunii nu poate depăși taxa pentru eliberarea documentului oficial echivalent în statul membru respectiv. [AM 27]

(3)  Autoritățile unui stat membru eliberează un formular standard formular-tip multilingv al Uniunii în cazul în care în statul membru respectiv există un document oficial echivalent în statul membru respectiv o autoritate în măsură să confirme corectitudinea informațiilor în cauză. Formularele standard Formularele-tip multilingve ale Uniunii se eliberează indiferent de denumirea documentelor oficiale echivalente din statul membru respectiv. [AM 28]

(3a)  Statele membre informează Comisia cu privire la autoritatea care este responsabilă pentru emiterea fiecărui formular-tip multilingv al Uniunii. Ele informează Comisia, dacă este cazul, cu privire la formularele care nu pot fi eliberate în conformitate cu alineatul (3). Ele informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestor informații.

Comisia pune la dispoziția publicului în mod adecvat informațiile comunicate. [AM 29]

(4)  Pe acestea se va menționa data eliberării lor, precum și semnătura și ștampila autorității emitente.

Articolul 13

Orientări privind utilizarea formularelor standard multilingve ale Uniunii

Comisia elaborează orientări detaliate privind utilizarea formularelor standard multilingve ale Uniunii și asociază autoritățile centrale în acest scop, prin mijloacele menționate la articolul 10.

Articolul 14

Versiunile electronice ale formularelor standard multilingve ale Uniunii

Comisia elaborează versiunile electronice ale formularelor standard multilingve ale Uniunii sau alte formate potrivite pentru schimburi electronice.

Articolul 15

Utilizarea și acceptarea formularelor standard multilingve ale Uniunii

(1)  Formularele standard multilingve ale Uniunii au aceeași valoare probantă formală ca documentele oficiale echivalente eliberate de autoritățile din statul membru emitent.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), formularele standard multilingve ale Uniunii nu produc efecte juridice în ceea ce privește recunoașterea conținutului acestora, în momentul în care sunt prezentate în alt stat membru decât statul membru în care au fost eliberate. [AM 30]

(3)  Autoritățile statelor membre acceptă formularele standard formularele-tip multilingve ale Uniunii în cazul în care acestea sunt prezentate fără legalizare sau formalități similare traducerea conținutului lor. [AM 31]

(4)  Utilizarea formularelor standard multilingve nu este obligatorie și nu împiedică utilizarea documentelor oficiale echivalente emise de autoritățile statului membru emitent sau utilizarea altor documente oficiale sau mijloace de probă.

Capitolul V

Relațiile cu alte instrumente

Articolul 16

Relațiile cu alte dispoziții ale dreptului Uniunii

(1)  Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării legislației Uniunii care conține dispoziții specifice referitoare la legalizare, formalități similare legalizare, apostilă sau alte formalități, ci o completează referitoare la domenii individuale. [AM 32]

(2)  De asemenea, prezentul regulament nu aduce atingere aplicării legislației Uniunii privind semnăturile electronice și identificarea electronică.

(3)  Prezentul regulament nu aduce atingere utilizării altor sisteme de cooperare administrativă stabilite de dreptul Uniunii care permit schimbul de informații între statele membre în domenii specifice.

Articolul 17

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

În anexa la Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 se adaugă următorul punct 6:"

„6. Regulamentul (UE) nr. .../2014* al Parlamentului European și al Consiliului(7) privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012: Articolul 7.”

"

_____________

*  JO L .. , …, p.…(8)+”.

Articolul 18

Relațiile cu convențiile internaționale existente

(1)  Prezentul regulament nu afectează aplicarea convențiilor internaționale la care unul sau mai multe state membre sunt părți la data adoptării prezentului regulament și care privesc aspectele reglementate de prezentul regulament.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), prezentul regulament prevalează, în relațiile dintre statele membre, asupra convențiilor încheiate de acestea, în măsura în care aceste convenții vizează aspecte reglementate de prezentul regulament.

Capitolul VI

Dispoziții generale și finale

Articolul 19

Protecția datelor

Schimbul și transmiterea de informații și documente de către statele membre în temeiul prezentului regulament servesc scopului specific de a face posibilă verificarea autenticității documentelor oficiale de către autorități, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și doar în sfera de competență a acestora, în fiecare caz în parte.

Articolul 20

Informații privind autoritățile centrale și datele de contact

(1)  Până la ...(9), statele membre informează Comisia cu privire la desemnarea uneia sau a mai multor autorități centrale și la datele de contact ale acestora, menționate la articolul 9 alineatul (3). Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestor informații. [AM 33]

(2)  Comisia pune la dispoziția publicului toate informațiile la care se face referire la alineatul (1), prin orice mijloc corespunzător, în special prin intermediul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială.

Articolul 21

Revizuire

(1)  Până în ...(10) și ulterior cel mai târziu o dată la trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv o evaluare a oricărei experiențe practice referitoare la cooperarea dintre autoritățile centrale. Raportul în cauză conține, de asemenea, o evaluare a necesității de a

(a)  extinde domeniul de aplicare a prezentului regulament la alte documente oficiale referitoare la alte categorii decât cele definite la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (l); [AM 34]

(b)  stabili formulare standard alte formulare-tip multilingve ale Uniunii referitoare la filiație, adopție, reședință, cetățenie și naționalitate, bunuri imobile, drepturi de proprietate intelectuală și absența cazierului judiciar; [AM 35]

(c)  în cazul extinderii domeniului de aplicare menționat la litera (a), crearea unor formulare standard multilingve referitoare la alte categorii de documente oficiale. elimina derogarea menționată la articolul 6 alineatul (1a). [AM 36]

(2)  Raportul va fi însoțit, după caz, de propuneri de adaptare, în special în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare a prezentului regulament la documente oficiale referitoare la noi categorii, astfel cum este menționat la alineatul (1) litera (a), sau crearea de noi formulare standard multilingve ale Uniunii ori modificarea celor existente, astfel cum se menționează la alineatul (1) literele (b) și (c).

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la...(11) , cu excepția articolului 20, care se aplică de la …(12)*

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

Anexa I

UNIUNEA EUROPEANĂ

FORMULAR STANDARD MULTILINGV PRIVIND

NAȘTEREA

Articolul 11 din Regulamentul (UE) [se adaugă numărul și titlul prezentului regulament]

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000001.png

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000002.png

Nota legală: Acest formular standard multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în acel stat membru. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui document oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre referitor la naștere.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag: ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  C: Căsătorie / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  PI: Parteneriat înregistrat / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  SD : Separare de drept / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  DIV: Divorț / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Anulare / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / rozwód / Anulação / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Deces / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  DSoț: Decesul soțului / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  DSoție: Decesul soției / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

.

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING BIRTH / Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

NaME / Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Forename(s) / PRénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sex / SEXE / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

FATHER / Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

MOTHER / Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA/ MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date of issue, signature, seal / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Anexa Ia

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

NUMELE

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000003.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - NUMELE

4

NUME

5

PRENUME

6

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ZZ LL AAAA

  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SEX

8

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - NAME / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SAX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 37]

Anexa Ib

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVINDFILIAȚIA

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000004.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - FILIAȚIA

4

NUME

5

PRENUME

6

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SEX

8

PĂRINTE 1

9

PĂRINTE 2

4

NUME

5

PRENUME

10

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DESCENT / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 38]

Anexa Ic

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

ADOPȚIA

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000005.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - ADOPȚIA

4

DATA ȘI LOCUL ADOPȚIEI ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

NUME

6

PRENUME

7

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

SEX

9

PĂRINTE 1

10

PĂRINTE 2

5

NUME

6

PRENUME

11

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING ADOPTION / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date AND PLACE OF adoption / Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 39]

Anexa II

UNIUNEA EUROPEANĂ

FORMULAR STANDARD MULTILINGV PRIVIND

DECESUL

Articolul 11 din Regulamentul (UE) [se adaugă numărul și titlul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000006.png

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000007.png

Nota legală: Acest formular standard multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în acel stat membru. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre referitor la deces.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DEATH / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

DATE AND PLACE OF DEATH / Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

NAME / Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORENAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

NAME OF THE LAST SPOUSE / Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

FORENAME(S) OF THE LAST SPOUSE / Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

FATHER / Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

MOTHER / Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA/ MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

Anexa IIa

FORMULAR -TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE DE CONFIRMARE A

STATUTULUI DE NECĂSĂTORIT

Articolul 11 din Regulamentul (UE) [se adaugă numărul și titlul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000008.png

1

STAT MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE DE CONFIRMARE A STATUTULUI DE NECĂSĂTORIT

4

NUME

5

PRENUME

6

SEX

7

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII

ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONFIRMING NON-MARRIED STATUS / Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 40]

Anexa III

UNIUNEA EUROPEANĂ

FORMULAR STANDARD MULTILINGV PRIVIND

CĂSĂTORIA

Articolul 11 din Regulamentul (UE) [se adaugă numărul și titlul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000009.png

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000010.png

Nota legală: Acest formular standard multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în acel stat membru. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre referitor la căsătorie.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  C : Căsătorie / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Pósadh / Brak / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  PI: Parteneriat înregistrat / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  SD : Separare de drept / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  DIV: Divorț / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Anulare / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / rozwód / anulowanie / Anulação / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Deces / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dsoț: Decesul soțului / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dsoție: Decesul soției / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

.

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

Issuing Authority / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning marriage / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date and place of the marriage / Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

SPOUSE A / époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

SPOUSE B / époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Name before the marriage / Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Forename(s) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date and place of birth / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Name following the mariage / Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA/ COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Habitual residence / Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Other particulars of the act / Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date of issue, signature, seal / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Anexa IIIa

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

DIVORȚUL

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000011.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - DIVORȚUL

4

DATA ȘI LOCUL DIVORȚULUI ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

SOȚUL

6

SOȚIA

7

NUMELE ÎNAINTE DE DIVORȚ

8

PRENUME

9

SEX

10

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII

ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

NUMELE DUPĂ DIVORȚ

12

REȘEDINȚA OBIȘNUITĂ

13

ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA

14

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  C: Căsătorie Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος /Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński /Casamento / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  PI: Parteneriat înregistrat /Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  SD: Separare de drept /Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  DIV: Divorț / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Anulare / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Deces / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dsoț: Decesul soțului / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dsoție: Decesul soției / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

Issuing Authority / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning marriage / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date AND PLACE OF divorce / Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

SPOUSE A /Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

SPOUSE B / Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

NAME BEFORE DIVORCE / Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME AFTER DIVORCE / Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 43]

Anexa IV

UNIUNEA EUROPEANĂ

FORMULAR STANDARD MULTILINGV PRIVIND

PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT

Articolul 11 din Regulamentul (UE) [se adaugă numărul și titlul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000012.png

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000013.png

Nota legală: Acest formular standard multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în acel stat membru. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre referitor la parteneriatul înregistrat.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  C : Căsătorie / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Pósadh / Brak / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  PI: Parteneriat înregistrat / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  SD : Separare de drept / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  DIV: Divorț / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Anulare / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / PoništenjeNeamhniú pósta / Poništenje / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / rozwód / anulowanie / Anulação / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Deces / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dsoț: Decesul soțului / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dsoție: Decesul soției / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

.

1

Member State / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

Issuing Authority / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning registered partnership / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date and place of the act / Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / DATO OG STED FOR REGISTRERINGEN / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partner A / Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partner b / Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Name before the act / Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Forename(s) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

sex / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date and place of birth / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Name following the act / Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Habitual residence / Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Other particulars of the act / Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date of issue, signature, seal / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Anexa IVa

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

DESFACEREA UNUI PARTENERIAT ÎNREGISTRAT

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000014.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - DESFACEREA UNUI PARTENERIAT ÎNREGISTRAT

4

DATA ȘI LOCUL DESFACERII ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTENER A

6

PARTENER B

7

NUMELE ÎNAINTE DE DESFACEREA PARTENERIATULUI

8

PRENUME

9

SEX

10

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII

ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

NUMELE DUPĂ DESFACEREA PARTENERIATULUI

12

REȘEDINȚA OBIȘNUITĂ

13

ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA

14

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  C: Căsătorie Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος /Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński /Casamento / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  PI: Parteneriat înregistrat /Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  SD: Separare de drept /Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  DIV: Divorț / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Anulare / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / PoništenjeNeamhniú pósta / Poništenje / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Deces / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE DISSOLUTION OF A REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date AND PLACE OF diSSOLUTION / Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

PARTNER A / Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

PARTNER B / Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

NAME BEFORE dissolution / Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME after dissolution /Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 44]

Anexa IVb

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

CETĂȚENIA UNIUNII ȘI NAȚIONALITATEA

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000015.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - CETĂȚENIA UNIUNII ȘI NAȚIONALITATEA

4

NUME

5

PRENUME

6

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SEX

8

CETĂȚEAN AL UNIUNII; NAȚIONALITATE:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING UNION CITIZENSHIP AND NATIONALITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

UNION CITIZEN; NATIONALITY (ISO 3166-1 ALPHA-3) / Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3)/ CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 45]

Anexa IVc

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

ABSENȚA CAZIERULUI JUDICIAR

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000016.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - ABSENȚA CAZIERULUI JUDICIAR

4

NUME

5

PRENUME

6

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SEX

8

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE ABSENCE OF A CRIMINAL RECORD / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 46]

Anexa IVd

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

REȘEDINȚA

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000017.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - REȘEDINȚA

4

NUME

5

PRENUME

6

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ZZ LL AAAA

  _|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SEX

8

REȘEDINȚA

9

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING RESIDENCE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

RESIDENCE / DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 47]

Anexa IVe

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

DIPLOMELE DE STUDII

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000018.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - DIPLOMELE DE STUDII

4

NUME

5

PRENUME

6

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SEX

8

NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII

(UNESCO ISCED 2011 ANEXA II)

9

DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII

(UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I)

10

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING AN EDUCATIONAL CERTIFICATE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

LEVEL OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO CITE 2011 Annex II) / Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

FIELD OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO CITE-F 2013 Annex I) /Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 48]

Anexa IVf

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE PRIVIND

HANDICAPUL

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. [a se introduce numărul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000019.png

1

STATUL MEMBRU

2

AUTORITATEA EMITENTĂ

3

FORMULAR-TIP MULTILINGV AL UNIUNII EUROPENE - HANDICAPUL

4

NUME

5

PRENUME

6

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ZZ LL AAAA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SEX

8

GRADUL ȘI NATURA HANDICAPULUI POTRIVIT CLASIFICĂRII NAȚIONALE

9

DATA ELIBERĂRII, ZZ LL AAAA

SEMNĂTURA, ȘTAMPILA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Mențiune legală: Acest formular-tip multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în statul membru respectiv. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculin / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminin/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DISABILITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DEGREE OR NATURE OF DISABILITY ACCORDING TO THE NATIONAL CLASSIFICATION / Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[AM 49]

Anexa V

UNIUNEA EUROPEANĂ

FORMULAR STANDARD MULTILINGV PRIVIND

STATUTUL JURIDIC ȘI REPREZENTAREA

UNEI SOCIETĂȚI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI

Articolul 11 din Regulamentul (UE) [se adaugă numărul și titlul prezentului regulament]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000020.png

20140204-P7_TA(2014)0054_RO-p0000021.png

Nota legală: Acest formular standard multilingv al UE este pus la dispoziție de către autoritățile statului membru emitent și poate fi solicitat ca o soluție alternativă la documentul oficial echivalent existent în acel stat membru. Acest lucru nu aduce atingere utilizării unui act oficial național echivalent întocmit de autoritățile statului membru emitent. Acest formular are aceeași valoare probantă formală ca documentul național echivalent al statului membru emitent și se utilizează fără a aduce atingere dreptului material al statelor membre referitor la statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a altei întreprinderi.

SIMBOLURI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  ZZ: Ziua / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  LL: Luna / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  AAAA: Anul / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Rok / Leto / Vuosi / År

1

Member State / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

Issuing Authority / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning the legal status and representation of a company or other undertaking / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Name of the company or other undertaking / Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Name of the company or other undertaking / Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

legal form / Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

EUROPEAN / Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Registered office / Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

Date and place of registration / date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Registration number / Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Name(s) of the authorised representative(s) / Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Forename(s) of the authorised representative(s) / Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Function of the authorised representative(s) / Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

is (are) authorised to represent / est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

alone / seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

jointly / conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / ZAJEDNIČKI / / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / LE CHÉILE / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date of issue, signature, seal / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 52.
(2)JO C 327, 12.11.2013, p. 52.
(3) Poziția Parlamentului European din 4 februarie 2014.
(4)Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei (JO L 316, 14.11.2012, p. 1).
(5)Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială (JO L 174, 27.6.2001, p. 25).
(6)Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 319).
(7) Numărul și data adoptării regulamentului din procedura 2013/0119(COD).
(8)+ Referința JO a regulamentului din procedura 2013/0119(COD).
(9) Șase luni înainte de data aplicării prezentului regulament.
(10) Trei ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament.
(11) Un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(12)* Șase luni înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament.


Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ***I
PDF 277kWORD 39k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0102),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0047/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 martie 2008(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din 4 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0319/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

P7_TC1-COD(2013)0062


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/27/UE.)

(1) JO C 204, 9.8.2008, p. 47.


Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I
PDF 279kWORD 62k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))
P7_TA(2014)0056A7-0281/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0372),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 50 alineatul (2) litera (g), precum și articolele 53 și 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0183/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolele 50 alineatul (1), 53 alineatul (1) și 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Franței, Camera deputaților din Luxemburg, Dieta Poloniei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2012(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 noiembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru cultură și educație (A7-0281/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă

P7_TC1-COD(2012)0180


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/26/UE.)

(1) JO C 44, 15.2.2013, p. 104.


Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I
PDF 278kWORD 45k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
P7_TA(2014)0057A7-0344/2012

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0654) și propunerea modificată (COM(2012)0420),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0358/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Bundesrat în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 22 martie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(2)

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0344/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/57/UE.)

(1) JO C 161, 7.6.2012, p. 3.
(2) JO C 181, 21.6.2012, p. 64.


Proiectele de investiții în infrastructura energetică ***I
PDF 277kWORD 39k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană și de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))
P7_TA(2014)0058A7-0323/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0153),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0075/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 13 noiembrie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0323/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană, de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 al Consiliului

P7_TC1-COD(2013)0082


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 256/2014.)

(1) JO C 271, 19.9.2013, p. 153.


Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
PDF 190kWORD 34k
Decizia Parlamentului European din 4 februarie 2014 privind referitoare la propunerea de numire a lui Klaus Heiner Lehne ca membru al Curții de Conturi (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))
P7_TA(2014)0059A7-0050/2014

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0423/2013),

–  având în vedere articolul 108 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0050/2014),

A.  întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatului propus, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, în cursul reuniunii sale din 23 ianuarie 2014, Comisia pentru control bugetar a audiat candidatul desemnat de Consiliu pentru a fi membru al Curții de Conturi,

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui Klaus Heiner Lehne ca membru al Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.


Curtea de Conturi
PDF 387kWORD 99k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la viitorul rol al Curții de Conturi Europene. Procedura de numire a membrilor Curții de Conturi: consultarea Parlamentului European (2012/2064(INI))
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 286,

–  având în vedere articolul 108 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curții de Conturi Europene privind modelul de „audit unic” (și propunerea privind un cadru de control intern comunitar)(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 1992 referitoare la procedura de consultare a Parlamentului European la numirea membrilor Curții de Conturi(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 1995 referitoare la procedurile de urmat atunci când Parlamentul este consultat în legătură cu numirea membrilor Curții de Conturi(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la cadrul de control intern integrat(4),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0014/2014),

I.Viitorul rol al Curții de Conturi Europene

A.  întrucât declarațiile de la Lima și Mexico ale Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit stabilesc principalii piloni ai unei instituții independente de audit și afirmă că instituțiile naționale supreme de audit (ISA) pot interpreta principiile din declarații cu o libertate considerabilă;

B.  întrucât Curtea de Conturi Europeană, în calitate de instituție profesională de audit, trebuie să aplice, printre altele, standarde internaționale de audit aplicabile sectorului public;

C.  întrucât Curtea de Conturi Europeană a fost instituită prin Tratatul bugetar din 1975 pentru a audita finanțele UE și întrucât, în calitate de auditor extern al UE, contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a Uniunii, acționând ca gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor UE;

D.  întrucât situația financiară și economică actuală, care se schimbă atât de rapid, necesită o supraveghere micro- și macroprudențială eficace, în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității, într-o Uniune Europeană modernă, care se confruntă cu numeroase provocări;

E.  întrucât auditorii publici, precum Curtea de Conturi și ISA din statele membre, joacă un rol esențial în restabilirea încrederii față de UE și creșterea nivelului de răspundere publică în UE; întrucât este așadar important ca discuțiile privind posibilele reforme ale Curții să fie încadrate în contextul mai larg al obiectivului de a crește nivelul de răspundere publică în UE;

F.  întrucât Tratatul de la Lisabona a reconfirmat cadrul legal în care Curtea trebuie să promoveze răspunderea publică și să ofere asistență Parlamentului și Consiliului la supravegherea execuției bugetului UE, contribuind astfel la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și la protejarea intereselor financiare ale cetățenilor;

II.Procedura de numire a membrilor Curții de Conturi: consultarea Parlamentului European

G.  întrucât articolul 286 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că membrii Curții de Conturi sunt aleși dintre personalitățile care fac parte ori au făcut parte, în statul lor, din instituțiile de control financiar extern sau care au o calificare deosebită pentru această funcție și a căror independență este sigură;

H.  întrucât este esențial ca membrii Curții de Conturi să ofere cele mai solide garanții de competență profesională și independență, conform cerințelor tratatului, evitând orice riscuri ce ar putea afecta reputația Curții;

I.  întrucât unele numiri au generat între Parlament și Consiliu diferende de opinii a căror persistență riscă să afecteze bunele relații de colaborare dintre aceste instituții și Curte, putând avea consecințe negative grave asupra credibilității Curții și, prin urmare, asupra eficacității sale;

J.  întrucât decizia Consiliului de a numi membrii Curții de Conturi în cazurile în care Parlamentul European a organizat audieri și a emis un aviz nefavorabil este de neînțeles și denotă lipsă de respect față de Parlament;

K.  întrucât avizul Parlamentului suscită mult interes din partea presei; întrucât, în cazul în care persoane ale căror candidaturi au fost respinse public și oficial de către Parlament ar fi numite în cadrul Curții de Conturi, încrederea în instituțiile în cauză ar avea de suferit;

L.  întrucât membrii care dețin cunoștințe profesionale de audit, împreună cu un context funcțional mai amplu și mai divers care să asigure o gamă diversă de perspective și competențe, vor îmbunătăți eficacitatea analizelor și funcționării Curții; întrucât, în prezent, neasigurarea echilibrului de gen nu este acceptabilă;

M.  întrucât cooperarea dintre Curtea de Conturi și Parlament, esențială pentru sistemul de control bugetar al UE, este afectată atunci când anumiți membri ai Curții de Conturi nu reușesc să obțină un aviz favorabil din partea Parlamentului;

N.  întrucât în evaluarea inter pares pentru 2013 se solicită proceduri interne mai scurte în cadrul Curții, precum și clarificarea rolului și a mandatului față de părțile interesate externe și se subliniază faptul că entitățile auditate au o influență excesivă asupra constatărilor și opiniilor de audit ale Curții;

O.  întrucât Parlamentul se axează în principal pe propuneri care evită necesitatea de a face modificări în cadrul tratatului;

P.  întrucât Consiliul a respectat întotdeauna recomandările comitetului instituit conform articolului 255 din TFUE care are ca scop oferirea unui aviz cu privire la caracterul adecvat al candidaților pentru funcția de avocat general din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene și al Tribunalului, deși tratatul nu prevede nicio obligație clară în acest sens,

I.Viziunea Parlamentului pentru CCE: viitorul rol al Curții

1.  consideră că, în calitate de auditor extern pentru instituțiile Uniunii, Curtea de Conturi Europeană poate oferi organelor legislative nu doar o declarație de asigurare referitoare la veridicitatea conturilor, precum și la legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în conturi în orice an bugetar dat, ci și că aceasta are o poziție eminentă pentru a oferi organului legislativ și autorității bugetare, în special Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului, avize valoroase privind rezultatele obținute de politicile Uniunii, pentru a îmbunătăți performanța și eficacitatea activităților finanțate de Uniune, pentru a identifica economii de scară și de gamă, precum și efectele de propagare dintre politicile naționale ale statelor membre și pentru a oferi Parlamentului evaluări externe la evaluările Comisiei privind finanțele publice din statele membre;

2.  consideră că Curtea de Conturi ar trebui să promoveze în continuare independența, integritatea, imparțialitatea și profesionalismul, construindu-și, în același timp, relații de strânsă colaborare cu partenerii săi, în special cu Parlamentul European și mai ales cu Comisia sa pentru control bugetar, dar și cu comisiile de specialitate, în procesul de răspundere din cadrul instituțiilor europene;

Modelul tradițional bazat pe declarația de asigurare (DAS)

3.  ia act de faptul că Curtea de Conturi are obligația, în temeiul tratatului [articolul 287 alineatul (1) al doilea paragraf din TFUE], să prezinte Parlamentului și Consiliului o declarație de asigurare (DAS(5)) cu privire la legalitatea și regularitatea plăților, după examinarea regularității, a legalității și a rezultatelor bugetare ale Uniunii și, în plus, CCE prezintă rapoarte speciale și avize, în conformitate cu tratatul; ia act de faptul că o mare parte din resursele umane ale Curții este dedicată exercițiului DAS anual;

4.  consideră că independența, integritatea și profesionalismul Curții sunt esențiale pentru credibilitatea sa în oferirea de asistență Parlamentului European și Consiliului pentru a supraveghea și a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, precum și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, de la etapele de programare până la închiderea conturilor;

5.  regretă faptul că, pentru al optsprezecelea an consecutiv, rezultatele auditului efectuat de Curte nu i-au permis să emită o declarație de asigurare fără rezerve (DAS) cu privire la legalitatea și regularitatea plăților; subliniază că indicele de eroare în sine reprezintă numai o parte din imagine globală asupra eficacității politicilor Uniunii;

6.  reamintește că articolul 287 din TFUE prevede că Curtea de Conturi prezintă Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare referitoare la veridicitatea conturilor, precum și la legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în conturi; atrage atenția că, în locul unei declarații de asigurare referitoare la veridicitatea conturilor și la legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în conturi, Curtea de Conturi a emis în 2012 patru avize: unul cu privire la veridicitatea conturilor și trei cu privire la legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în conturi (unul privind veniturile, unul privind angajamentele și altul privind plățile); consideră că acest număr mare de documente scrise îngreunează sarcina de a analiza modul în care bugetul a fost executat de Comisie;

7.  remarcă faptul că DAS este un indicator anual într-un sistem de cheltuieli multianuale, ceea ce îngreunează reflectarea caracterului și efectului ciclic al măsurilor multianuale, și, prin urmare, impactul și eficacitatea totală a sistemelor de gestiune și control pot fi măsurate doar parțial la sfârșitul perioadei de cheltuieli; consideră, așadar, că Curtea ar trebui să poată prezenta autorității care acordă descărcarea de gestiune o evaluare la jumătatea perioadei și, în plus față de DAS anuală, un raport de sinteză privind performanțele finale pentru perioada de programare;

8.  salută faptul că, din 2009, Curtea a dedicat eforturi considerabile dezvoltării produselor și serviciilor sale și a raportului său anual; consideră totuși că ar trebui depuse eforturi mai susținute și ar trebui dedicate mai multe resurse pentru îmbunătățirea în continuare a calității, în special în ceea ce privește activitățile Curții de audit al performanței, care oferă informații privind rezultatele bugetare ale UE; consideră că Curtea ar trebui să determine, pe baza modelului DAS, dacă s-au obținut rezultate și în ce fel au fost obținute, astfel încât experiențele anterioare să poată fi fructificate în alte contexte;

Noile dimensiuni și dificultăți ale Curții

9.  recunoaște rolul istoric și constructiv al exercițiului DAS în a se concentra pe conceptele de legalitate și regularitate ca indici utili referitori la bunele practici financiare și la gestiunea performanței la toate nivelurile la care se realizează cheltuielile Uniunii și în a arăta modul în care fondurile UE au fost folosite în conformitate cu deciziile Parlamentului, care acționează ca organ legislativ și autoritate bugetară; subliniază totuși că, atât în prezent, cât și în viitor, Curtea ar trebui să dedice mai multe resurse pentru a analiza dacă principiile economiei, eficienței și eficacității au fost respectate în utilizarea fondurilor publice încredințate Comisiei; rezultatele constatărilor din rapoartele speciale ar trebui să conducă la ajustări corespunzătoare în cadrul programelor UE;

10.  subliniază faptul că mandatul Curții, stabilit prin tratat, reprezintă cadrul de referință pentru rolul Curții de auditor independent extern al Uniunii; constată că mandatul prevede un nivel semnificativ de flexibilitate pentru a-i permite Curții să își îndeplinească misiunea și în afara DAS; reamintește că mandatul permite Curții să prezinte rezultatele auditurilor performanței pe care le realizează în rapoarte speciale care oferă bune oportunități de a genera valoare adăugată concentrându-se pe domenii de mare risc și analizându-le; mai mult, constată că aceste rapoarte furnizează informații cetățenilor europeni cu privire la funcționarea Uniunii și utilizarea fondurilor europene în mai multe sectoare, ceea ce facilitează apropierea cetățenilor de Europa, făcând-o mai transparentă și mai ușor de înțeles;

11.  reamintește că una dintre cele mai bune metode de îmbunătățire a auditării conturilor Uniunii Europene și de îmbunătățire atât a performanței, cât și a eficacității cheltuielilor UE este de a supune la vot descărcarea de gestiune înainte de 31 decembrie din exercițiul care urmează exercițiului financiar auditat; subliniază că astfel Curtea ar fi forțată să își prezinte raportul anual până la 30 iunie;

12.  fără a aduce atingere independenței Curții de Conturi Europene, îi recomandă să își bazeze opinia mai mult pe pragul de semnificație decât pe indicele de eroare acceptabil, ceea ce pare să respecte într-o mai mare măsură standardele internaționale de audit;

13.  propune ca Parlamentul European să dedice o secțiune specială din raportul său anual de descărcare de gestiune monitorizării recomandărilor formulate de Curte în diverse audituri ale performanței, pentru a încuraja Comisia și statele membre să pună în practică aceste recomandări; de asemenea, Parlamentul ar trebui să indice căror acțiuni majore de monitorizare Curtea poate să le acorde o atenție deosebită în raportul său anual, fără a aduce atingere independenței Curții;

14.  observă că Curtea își elaborează programul de lucru anual și multianual; remarcă faptul că programul multianual permite definirea și actualizarea strategiei Curții, în timp ce programul anual stabilește sarcinile specifice care urmează a fi îndeplinite în anul vizat; salută faptul că în fiecare an Curtea își prezintă programul anual de lucru Comisiei pentru control bugetar și enumeră sarcinile prioritate de audit și resursele care le sunt alocate;

15.  consideră că forma actuală a reuniunilor Curții cu Parlamentul și Consiliul oferă o consiliere valoroasă pentru elaborarea programului anual de lucru al Curții; subliniază că acest tip de dialoguri pregătitoare structurate contribuie semnificativ la asumarea efectivă și democratică în fața cetățenilor a răspunderii pentru utilizarea fondurilor publice pentru atingerea obiectivelor UE; subliniază că, în ciuda unei colaborări consultative sporite cu Parlamentul și Consiliul, Curtea ar trebui ca, independent de influențele politice sau naționale, să hotărască cu privire la programul său anual de lucru;

16.  constată că aspectele de interes major pentru părțile interesate externe, precum Parlamentul European, și cererile de audit ulterioare nu sunt nici colectate în mod structurat și nici tratate pe deplin ca fiind preferențiale; consideră această situație ca fiind defavorabilă pentru relevanța și impactul rezultatelor auditurilor efectuate de Curte; constantă, de asemenea, că valoarea adăugată a Curții este direct legată de modul în care Parlamentul și alte părți interesate se folosesc de activitatea Curții în cadrul procesului de asumare a răspunderii; invită, prin urmare, Curtea să ia în considerare în programul său anual de lucru prioritățile politice ale organelor legislative și aspectele de interes major pentru cetățenii UE comunicate de Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, ca mijloc de comunicare a preocupărilor cetățenilor UE;

Cooperarea cu instituțiile supreme de audit naționale (ISA)

17.  speră să se instituie o cooperare mai strânsă între CCE și ISA din statele membre, care să aibă rezultate concrete în ceea ce privește partajarea activității anuale a CCE; în plus, așteaptă demersuri metodologice concrete și acorduri privind calendarele de audit; speră ca, pe baza unui studiu juridic, Comisia să formuleze propuneri privind integrarea activităților de audit ale ISA din statele membre în auditurile efectuate de Curte privind gestiunea partajată din statele membre în cauză;

18.  subliniază că Curtea ar trebui să își asume rolul de lider în definirea unei metode de lucru în cadrul căreia ISA naționale și Curtea să își consolideze coordonarea resurselor pentru evaluarea cheltuielilor și performanțelor bugetare ale UE, evitând suprapunerea activităților de control și partajând informațiile obținute în urma controalelor, identificând domeniile de risc, realizând audituri comune sau implicând mai îndeaproape ISA în misiunile de audit ale CCE, ceea ce ar permite dezvoltarea de metode de lucru comune și ar spori eficacitatea fiecărui nivel de control; remarcă faptul că partajarea informațiilor obținute în urma auditurilor, controalelor și a bunelor practici între Curte și ISA este un element esențial pentru o direcționare mai bună a auditurilor și controalelor; constată că există prea multe niveluri de control și că aceste suprapuneri ar trebui evitate pentru a reduce sarcina autorităților de management și a beneficiarilor;

19.  solicită, prin urmare, ca, în conformitate cu articolul 287 alineatul (3) din TFUE, să se intensifice cooperarea dintre instituțiile naționale de audit și Curtea de Conturi Europeană în ceea ce privește controlul gestiunii partajate;

20.  propune să se examineze posibilitatea eliberării de către instituțiile naționale de audit, în calitate de auditori externi independenți și cu respectarea corespunzătoare a standardelor internaționale de audit, a unor certificate naționale de audit privind gestiunea fondurilor Uniunii, care să fie transmise guvernelor statelor membre pentru ca acestea să le prezinte în cursul procesului de descărcare de gestiune, conform unei proceduri interinstituționale adecvate, care urmează să fie stabilită;

21.  subliniază importanța includerii programelor europene în planificarea controalelor realizate de ISA, acordând o atenție deosebită gestiunii partajate, în acest sens, parlamentele naționale trebuie să joace un rol fundamental, putând să solicite respectivelor ISA să realizeze audituri privind fondurile și programele europene; constată că, prin instituționalizarea și regularizarea acestui control, rezultatele sale ar putea fi prezentate o dată pe an parlamentului național;

Noul mediu de lucru al Curții

22.  ia act de faptul că dispozițiile care reglementează principalele domenii de cheltuieli pentru perioada 2014-2020 au modificat substanțial cadrul financiar și juridic care guvernează execuția bugetului UE; atrage atenția că aceste reforme implică modificări semnificative ce vor afecta structura riscurilor de gestiune financiară, prin simplificarea normelor de finanțare, înăsprirea condițiilor și creșterea efectului de levier al bugetului UE; insistă, prin urmare, ca Curtea să se axeze mai mult pe rezultate și să furnizeze rapoarte adecvate privind riscurile și performanțele acestor noi instrumente;

23.  sugerează Curții să își sincronizeze programul de lucru multianual cu CFM și să includă o evaluare la jumătatea perioadei, precum și o evaluare completă a închiderii conturilor de către Comisie privind CFM corespunzător;

24.  constată că auditurilor de performanță le lipsește deseori o analiză clară a cauzelor constatărilor de audit; în plus, constată că nu există niciun sistem care să garanteze că auditorii desemnați să efectueze un audit special dețin cunoștințele tehnice și competențele metodologice necesare pentru efectuarea auditului fără a fi necesar să pornească de la zero în acțiunile de audit; consideră că aceste circumstanțe sporesc ineficacitatea și ineficiența constatărilor Curții din auditurile de performanță;

25.  așteaptă din partea Curții să fie complet transparentă în ceea ce privește intervalele de timp necesare pentru produsele sale și solicită Curții să publice în cadrul fiecărui audit de performanță corespunzător calendarul și etapele diferite prin care a trecut produsul respectiv în cadrul dezvoltării sale, și anume, timpul care a fost necesar pentru a trece prin fiecare etapă diferită implementată, în prezent aceste etape fiind următoarele:

   studiu preliminar;
   analiza chestiunii;
   memorandumul de planificare a auditului;
   situație (situații) a(le) constatărilor preliminare;
   elaborarea concluziilor;
   proiectul de raport;
   procedură contradictorie.

26.  constată că, pentru elaborarea auditurilor de performanță de către Curte, inclusiv a studiului preliminar, este nevoie de doi ani, ceea ce a făcut ca în unele cazuri constatările de audit să fie perimate și să împiedice punerea în aplicare a măsurilor adecvate; așteaptă uniformizarea de către Curte a procesului de elaborare a auditurilor sale de performanță și reducerea demersurilor procedurale redundante;

27.  își exprimă dorința ca, în viitor, Curtea nu doar să publice observațiile Comisiei cu privire la constatările, concluziile și recomandările sale, ci să și exprime în mod clar o replică finală, dacă este cazul;

28.  consideră că Curtea ar trebui să comunice regulat Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului statistici privind prezența membrilor la sediul său din Luxemburg; în acest sens, așteaptă din partea Curții să fie complet transparentă față de Parlament; dorește să primească din partea Comisiei o analiză privind fezabilitatea înlocuirii parțiale a remunerației membrilor Curții cu o diurnă;

29.  subliniază că, în ciuda nevoii de a fi echitabil și de a face trimitere la argumentele entității auditate în raportul corespunzător, nu este necesar să se ajungă la un consens cu entitatea auditată;

30.  constată că în unele cazuri erau deja încheiate dezbaterile parlamentare privind chestiunile abordate în rapoartele speciale, ceea ce a făcut imposibilă utilizarea efectivă a rezultatelor auditului efectuat de Curte; constată, în plus, că în unele cazuri recomandările-cheie ale Curții erau deja implementate de către Comisie la momentul în care a fost prezentat raportul Curții; speră că Curtea va ține seama de toate limitările temporale și de evoluțiile externe la realizarea auditurilor sale;

31.  speră că Curtea va comunica în mod clar în rapoartele sale punctele slabe și bunele practici ale autorităților din statele membre, dezvăluindu-le în mod consecvent;

32.  este convins că ar putea fi realizate economii de scară și de gamă printr-o analiză minuțioasă a resurselor necesare membrilor Curții; speră ca Curtea să aibă în vedere astfel de economii, printre altele, în ceea ce privește un serviciu comun de șoferi pentru membri, precum și birouri și personal partajate;

33.  regretă că acțiunile interguvernamentale în afara cadrului creat de Tratatul privind UE, precum instituirea Fondului european de stabilitate financiară (FESF) și a Mecanismului european de stabilitate (MES), creează, de asemenea, dificultăți majore în materie de răspundere publică și audit și, în același timp, slăbește rolul esențial al Curții;

34.  dezaprobă faptul că, până în prezent, pentru FESF nu s-a stabilit nicio măsură de control extern, public și independent și regretă faptul că, chiar și după ce Curtea a numit un membru în consiliul de audit al MES, raportul anual de audit al consiliului nu va fi pus nici la dispoziția Parlamentului, nici a publicului larg; solicită Curții să prezinte regulat Parlamentului un raport de audit anual al consiliului, împreună cu toate celelalte informații necesare privind activitățile Curții în acest sens astfel încât Parlamentul să poată controla activitatea Curții de Conturi pe parcursul procedurii de descărcare de gestiune;

Modificarea structurii Curții

35.  constată că atât componența Curții, cât și procedura de numire a membrilor săi sunt stabilite la articolul 285 și articolul 286 din TFUE; cu toate acestea, subliniază necesitatea unei modificări a tratatului care să pună Consiliul și Parlamentul pe poziții de egalitate atunci când numesc membrii Curții de Conturi, pentru a se asigura legitimitatea democratică, transparența și independența totală ale membrilor Curții de Conturi;

36.  regretă faptul că anumite proceduri de numire au dus la un conflict între Parlament și Consiliu privind candidații, în ciuda faptului că tratatul nu prevede un astfel de conflict; subliniază că, astfel cum prevede tratatul, Parlamentului îi revine obligația de a verifica persoanele nominalizate; consideră că Consiliul, în spiritul bunei cooperări între instituțiile europene, ar trebui să respecte deciziile Parlamentului luate în urma audierilor;

37.  solicită ca, la următoarea modificare a Tratatului UE, sarcina pentru alegerea membrilor Curții de Conturi Europene să îi revină Parlamentului European, la propunerea Consiliului; subliniază faptul că o astfel de procedură ar mări gradul de independență a membrilor Curții de Conturi Europene în raport cu statele membre;

38.  salută faptul că Curtea a adoptat în 2010 un nou regulament de procedură care i-a permis să își raționalizeze procesul decizional, în actualul cadru juridic, prin adoptarea rapoartelor și opiniilor de audit în camere formate din 5-6 membri, și nu în colegiul complet de 28 de membri;

39.  consideră că actuala dispoziție privind reprezentarea geografică în cadrul conducerii de vârf, conform căreia fiecare stat membru are un reprezentat, și-a pierdut de departe utilitatea și credibilitatea inițiale și că ar putea fi înlocuită cu o structură de conducere mai puțin densă, adaptată unui mandat mai amplu în domeniul răspunderii, bazată pe dispoziții adecvate care să garanteze independența tuturor activităților Curții;

40.  propune, prin urmare, ca Curtea să aibă același număr de membri ca și Comisia; membrii ar trebui să aibă experiență profesională cel puțin în audit și în management; membrii Curții ar trebui să aibă o calificare specifică funcției lor, iar independența lor ar trebui să fie asigurată dincolo de orice îndoială;

41.  propune revizuirea metodei de remunerare a membrilor Curții și a resurselor alocate direct și personal fiecărui membru atât pentru a respecta practicile naționale și internaționale pentru funcții similare, cât și pentru a permite membrilor Curții să își îndeplinească în mod independent responsabilitățile;

II.Procedura de numire a membrilor Curții de Conturi: consultarea Parlamentului European

42.  adoptă următoarele principii, criterii de selecție și proceduri pentru elaborarea avizului său cu privire la candidații pentru numirea ca membri ai Curții de Conturi:

   (a) Parlamentul trebuie să dispună de o perioadă de timp rezonabilă pentru analiză, care să permită audierea candidaților în Comisia pentru control bugetar și votarea în cadrul acestei comisii la o reuniune de după audiere;
   (b) atunci când se ia o decizie, criteriile politice fiind lăsate la o parte, Comisia pentru control bugetar și plenul votează prin vot secret;
   (c) audierile din cadrul Comisiei pentru control bugetar sunt publice, iar discuțiile sunt transmise video;
   (d) Parlamentul ia deciziile pe baza majorității voturilor exprimate în plen, iar avizele sale trebuie să fie respectate de Consiliu; candidații vor fi prezenți pe parcursul votului și vor fi întrebați de președintele PE, după un vot negativ, dacă își vor retrage candidatura;

43.  consideră că ar trebui specificate în continuare criteriile de numire a membrilor CCE, în temeiul articolului 286 din TFUE, și subliniază că evaluarea făcută de Parlament se ghidează în special după următoarele criterii:

   (a) o experiență profesională de înalt nivel acumulată în domeniul finanțelor publice, al auditului și al managementului, precum și o bună cunoaștere a sistemului de guvernanță în instituțiile europene;
   (b) un bun parcurs profesional în domeniul auditului și dovada bunei cunoașteri a cel puțin unei limbi de lucru a Uniunii Europene;
   (c) dacă este necesar, dovada eliberării candidaților din funcțiile de gestiune deținute anterior;
   (d) la data numirii, candidații nu trebuie să dețină un mandat electiv sau să aibă responsabilități într-un partid politic;
   (e) standarde înalte recunoscute de integritate și moralitate ale candidatului;
   (f) având în vedere natura activităților, se ține seama și de vârsta candidaților, considerându-se rezonabil, de exemplu, să se stipuleze că membrii nu ar trebui să aibă peste 67 de ani la momentul numirii lor;
   (g) membrii nu dețin mai mult de două mandate;
   (h) ca ultim criteriu, Parlamentul va trata foarte serios echilibrul de gen între membrii Curții;

44.  solicită Consiliului să se angajeze:

   (a) să prezinte Parlamentului cel puțin doi candidați din fiecare stat membru, un bărbat și o femeie;
   (b) să își elaboreze propunerile astfel încât să respecte întru totul criteriile prevăzute în rezoluțiile Parlamentului, urmând ca acesta din urmă să asigure, la rândul său, respectarea strictă a criteriilor respective;
   (c) să ofere informațiile relevante privind cariera candidaților atunci când comunică numele candidaților, precum și informațiile și avizele care îi sunt puse la dispoziție pe parcursul procesului decizional intern din statele membre;
   (d) să transmită toate informațiile privind numirile pe care le-a primit de la statele membre; în cazul în care Consiliul nu ar divulga anumite informații, Parlamentul ar fi nevoit să facă investigații, ceea ce ar conduce la întârzieri inevitabile în cadrul procedurii de numire;
   (e) să contacteze autoritățile competente din statele membre care sunt autorizate să desemneze candidații pentru Curtea de Conturi și să le atragă atenția asupra criteriilor și procedurile prevăzute de Parlamentul European;
   (f) să evite retragerea unor numiri și depunerea altora pentru a ține seama de noi propuneri din partea statelor membre care sunt motivate exclusiv de criterii politice;
   (g) să respecte, dacă apar cazuri precum cele de mai sus, avizul negativ al Parlamentului cu privire la situația respectivă și să propună un nou candidat;

45.  prevede următoarele cu privire la procedurile din cadrul Comisiei pentru control bugetar și din plen:

   (a) recomandarea referitoare la fiecare numire se prezintă sub forma unui raport, care se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate; raportul indică doar propunerea de numire;
   (b) raportul cuprinde:
   (i) referiri care sintetizează contextul consultării Parlamentului;
   (ii) considerente care descriu procedura în comisia competentă;
   (iii) partea dispozitivă care poate fi:
   un aviz favorabil sau
   un aviz nefavorabil;
   (c) referirile și considerentele nu sunt supuse la vot;
   (d) curriculum vitae al candidatului și răspunsurile sale la chestionar se anexează la raport;
   (e) Comisia pentru control bugetar și plenul votează asupra propunerii de numire a candidatului în cauză;

o
o   o

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Curții de Conturi și, spre informare, celorlalte instituții ale Uniunii Europene și parlamentelor și instituțiilor de audit din statele membre.

(1) JO C 107, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO C 337, 21.12.1992, p. 51.
(3) JO C 43, 20.2.1995, p. 75.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0319.
(5) Acronim provenind de la expresia din limba franceză „Déclaration d'assurance”.


Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea şi proporţionalitatea - o mai bună legiferare
PDF 308kWORD 93k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la adecvarea reglementărilor UE, la subsidiaritate și la proporționalitate - al 19-lea raport privind o mai bună legiferare pe anul 2011 (2013/2077(INI))
P7_TA(2014)0061A7-0056/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare(1),

–  având în vedere Protocolul nr. 2 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în special articolele 4, 6 și 7,

–  având în vedere modalitățile practice convenite la 22 iulie 2011 între serviciile competente ale Parlamentului European și ale Consiliului pentru punerea în aplicare a articolului 294 alineatul (4) din TFUE în cazul acordurilor în prima lectură,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2012 privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010)(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la o mai bună legiferare, subsidiaritate și proporționalitate și o reglementare inteligentă(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la garantarea unor evaluări de impact independente(4),

–  având în vedere Raportul Comisiei privind subsidiaritatea și proporționalitatea (al 19-lea raport privind o mai bună legiferare pentru anul 2011) (COM(2012)0373),

–  având în vedere Comunicările Comisiei privind adecvarea reglementărilor UE (COM(2012)0746) și (COM(2013)0685),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Reglementarea inteligentă - Răspunsul la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii” (COM(2013)0122),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind monitorizarea și consultarea cu privire la reglementarea inteligentă pentru IMM-uri (SWD(2013)0060),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană (COM(2010)0543),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 30 mai 2013 referitoare la reglementarea inteligentă,

–  având în vedere raportul din 15 noiembrie 2011 al Grupului la nivel înalt al părților interesate independente privind sarcina administrativă, intitulat „Europa poate face mai mult: un raport privind cele mai bune practici in statele membre, în vederea punerii în aplicare a legislației comunitare în modul cel mai puțin împovărător”,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 30 mai 2013(5),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0056/2014),

A.  întrucât agenda privind reglementarea inteligentă reprezintă o încercare de consolidare a eforturilor în ceea ce privește o mai bună legiferare, de simplificare a dreptului european și de reducere a sarcinilor administrative și de angajare pe o cale către o bună guvernanță bazată pe un proces decizional întemeiat pe fapte clare, în care evaluările de impact și verificările ex post joacă un rol esențial;

B.  întrucât parlamentele naționale ar trebui să participe la evaluarea ex post a noilor regulamente, ceea ce va ajuta Comisia să realizeze rapoartele aferente și va contribui la îmbunătățirea generală a evaluării problemelor europene de către parlamentele naționale;

C.  întrucât Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003 a devenit neadecvat pentru mediul legislativ actual creat prin Tratatul de la Lisabona, nu în ultimul rând având în vedere abordarea fragmentară a instituțiilor UE în ceea ce privește adoptarea de declarații politice comune privind documente explicative și modalități practice la nivel de secretariat privind punerea în aplicare a articolului 294 din TFUE,

Observații generale

1.  subliniază că legislația propusă și adoptată la nivel european ar trebui să fie simplă, efectivă și eficientă, să ofere o valoare adăugată clară, să fie ușor de înțeles și accesibilă în toate limbile oficiale ale statelor membre și să ofere beneficii maxime la costuri minime; recunoaște că criza economică a pus o presiune sporită asupra resurselor administrațiilor naționale și consideră că un angajament privind producerea unei legislații clare și care să poată fi transpusă cu ușurință ar contribui la scăderea acestei presiuni aflate asupra administrațiilor naționale și a persoanelor private care trebuie să respecte legea; subliniază faptul că instituțiile europene poartă răspunderea pentru asigurarea faptului că legislația este clară, ușor de înțeles și nu implică nicio sarcină administrativă inutilă pentru cetățeni sau întreprinderi;

2.  subliniază că evaluarea impactului noilor reglementări privind IMM-urile sau societățile mari nu poate nici să aibă ca efect discriminarea lucrătorilor în funcție de dimensiunea societăților unde lucrează, nici să determine afectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, care includ dreptul la informare și la consultare, a condițiilor de muncă, a bunăstării la locul de muncă și a drepturilor în materie de securitate socială ale acestora și nici nu poate împiedica îmbunătățirea protecției de care aceștia se bucură la locul de muncă cu privire la riscurile profesionale existente sau la unele riscuri noi;

3.  subliniază faptul că principiile subsidiarității și proporționalității trebuie respectate de către instituțiile europene în procesul legiferării;

4.  amintește de comentariile sale anterioare conform cărora aceste principii au fost considerate de multe ori de Comitetul de evaluare a impactului și de parlamentele naționale ca fiind abordate în mod inadecvat în evaluările de impact ale Comisiei; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că aceste critici s-au repetat încă un an;

5.  consideră că ar trebui să se urmărească o mai bună legiferare în spiritul guvernanței pe mai multe niveluri, și anume prin acțiuni coordonate ale UE, ale instituțiilor naționale și ale autorităților locale și regionale;

6.  solicită din nou renegocierea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003 pentru a ține seama de noul mediu legislativ creat prin Tratatul de la Lisabona, pentru a consolida cele mai bune practici actuale și a actualiza acordul, în conformitate cu programul privind „reglementarea inteligentă”; recomandă adoptarea tuturor noilor acorduri pe baza articolului 295 din TFUE și stabilirea caracterului obligatoriu al acestora;

7.  îndeamnă Comisia și Consiliul să participe alături de Parlament la negocieri privind criteriile pentru aplicarea corespunzătoare a articolelor 290 și 291 din TFUE; consideră că acest lucru poate fi realizat în cadrul revizuirii Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, care, printre altele, ar include astfel de criterii;

8.  consideră că diversitatea denumirilor folosite pentru mecanismele utilizate de Comisie pentru a evalua legile adoptate și a reduce sarcinile este derutantă și complicată în mod inutil; recomandă adoptarea unei singure denumiri cu titlul „o mai bună legiferare” și solicită din nou să existe un comisar responsabil de acest dosar;

9.  invită Comisia să-și accelereze revizuirea aplicării principiului proporționalității, în special cu privire la aplicarea articolelor 290 și 291 din TFUE privind actele delegate și actele de punere în aplicare;

10.  remarcă faptul că, în contextul unei mai mari legitimități democratice, ar trebui acordată o atenție specială mecanismului de alertă timpurie;

Mecanismul de subsidiaritate pentru parlamentele naționale

11.  relevă că, chiar dacă crizele economice și financiare impun o mai bună coordonare a politicilor și consolidarea competențelor Uniunii în mai multe domenii, este, de asemenea, esențial să se păstreze o înțelegere clară a diviziunii competențelor în cadrul sistemului Uniunii Europene de guvernanță pe mai multe niveluri și, în urma unei dezbateri transparente, să se adopte decizii la nivelul cel mai potrivit, reducând birocrația;

12.  subliniază că instituțiile europene trebuie să respecte principiile subsidiarității și proporționalității, incluse la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Protocolul nr. 2 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care au un caracter general, atrăgând obligații pentru instituții în exercitarea competențelor Uniunii, cu excepția faptului că principiul subsidiarității nu se aplică în acele domenii care sunt de competența exclusivă a Uniunii;

13.  sugerează să se analizeze dacă, la nivelul UE, nu ar trebui stabilite criterii adecvate pentru evaluarea conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității;

14.  constată că Protocolul nr. 2 oferă în mod oficial parlamentelor naționale posibilitatea de a consilia legiuitorul UE cu privire la măsura în care un proiect de lege nu trece testul subsidiarității, întrucât obiectivele sale nu pot, având în vedere amploarea sau efectele lor, să fie atinse mai bine la nivelul Uniunii decât la nivelul statelor membre;

15.  observă importanța crucială a evaluărilor de impact ca instrumente de sprijinire a activității de adoptare a deciziilor în cadrul procesului legislativ și subliniază, în acest context, necesitatea luării în considerare în mod corespunzător a aspectelor referitoare la subsidiaritate și la proporționalitate;

16.  salută implicarea mai profundă a parlamentelor naționale în procesul legislativ european și ia act de faptul că parlamentele statelor membre manifestă un interes din ce în ce mai mare în legătură cu aplicarea corespunzătoare a acestor principii de către instituțiile Uniunii; acest interes este ilustrat de faptul că, în 2011, Parlamentul European a primit 77 de avize motivate în care se afirma că un act legislativ nu era conform cu principiul subsidiarității și 523 de alte contribuții privind valoarea unui proiect de lege, în timp ce cifrele corespunzătoare pe 2010 au fost de 41 și, respectiv, 299; își exprimă voința de a continua și de a consolida cooperarea și dialogul interparlamentar cu parlamentele naționale;

17.  subliniază cu tărie importanța controlului parlamentar, atât din partea Parlamentului European, cât și din partea parlamentelor naționale; recomandă ca parlamentelor naționale să le fie acordată o asistență substanțială pentru a le permite să își realizeze sarcinile în materie de control; sugerează ca parlamentelor naționale să le fie puse la dispoziție orientări pentru a le sprijini în realizarea evaluării conformității cu principiul subsidiarității;

18.  subliniază că, în conformitate cu articolul 263 din TFUE, Curtea de Justiție are competența de a verifica legalitatea actelor legislative sub raportul conformității cu principiul subsidiarității și că acest principiu constituie o orientare politică cu privire la exercitarea competențelor la nivelul Uniunii;

19.  relevă faptul că, pe de altă parte, în virtutea tratatelor, Curtea de Justiție este competentă în cazul acțiunilor introduse pentru încălcarea tratatelor sau a oricărei norme juridice referitoare la aplicarea acestora și că, în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană, principiile subsidiarității și proporționalității se numără printre aceste norme; remarcă faptul că revizuirea judiciară a valabilității actelor Uniunii se extinde, prin urmare, la conformitatea cu aceste principii;

20.  subliniază că, în hotărârea sa din 12 mai 2011 pronunțată în cauza C-176/09 Luxemburg/ Parlamentul European și Consiliul), Curtea de Justiție precizează că principiul proporționalității „impune ca mijloacele puse în aplicare printr-o dispoziție de drept al Uniunii să fie apte să realizeze obiectivele legitime urmărite de reglementarea în cauză și să nu depășească ceea ce este necesar pentru atingerea acestora” și că „în domeniile în care legislația Uniunii Europene are o competență legislativă cuprinzătoare”, legalitatea unei măsuri adoptate în acest context poate avea de suferit numai dacă măsura este evident necorespunzătoare în raport cu obiectivul urmărit de instituțiile competente, deși legislatorul european trebuie „să își bazeze, totuși, alegerea pe criterii obiective” și, atunci când evaluează sarcinile asociate cu diferite măsuri posibile, „să examineze dacă obiectivele urmărite de măsura reținută sunt de natură să justifice consecințe economice negative chiar considerabile, pentru anumiți operatori”;

21.  observă că principiul subsidiarității, astfel cum este formulat în tratate, permite acțiuni ale Uniunii în domenii care nu intră în sfera competenței sale exclusive numai „dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.”, în timp ce, în conformitate cu principiul proporționalității, conținutul și forma acțiunii Uniunii nu trebuie să treacă dincolo de ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor; reamintește că subsidiaritatea și proporționalitatea sunt principii strict legate între ele, însă distincte: subliniază că, în timp ce primul se referă la oportunitatea acțiunii Uniunii în sectoare care nu țin de competența exclusivă a acesteia, cel de al doilea privește proporționalitatea dintre mijloacele și scopurile prevăzute de legiuitor și constituie o normă generală care reglementează exercitarea competențelor Uniunii; remarcă faptul că examinarea proporționalității unui proiect de act legislativ trebuie să urmeze în mod logic după examinarea subsidiarității, dar că, în același timp, verificarea subsidiarității nu ar fi destul de eficace în lipsa verificării proporționalității;

22.  observă faptul că Comisia nu a primit în 2011 decât un număr mic de întrebări din partea parlamentarilor (32 dintr-un total de peste 12 000) referitoare la conformitatea cu principiile subsidiarității și proporționalității;

23.  relevă faptul că, în 2011, Comisia a primit 64 de avize motivate în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă în comparație cu anul 2010; constată, totuși, că aceste 64 de avize motivate reprezintă doar 10 % din cele 622 de avize prezentate Comisiei de către parlamentele naționale în 2011 în cadrul dialogului politic în cauză; de asemenea, atrage însă atenția asupra faptului că niciuna dintre propunerile Comisiei nu a primit un număr suficient de avize motivate pentru a se declanșa mecanismul de control al subsidiarității în conformitate cu protocolul; în schimb, constată că, la 22 mai 2012, propunerea Comisiei (propunere de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii, așa‑numita propunere de regulament „Monti II”) a primit pentru prima dată un „cartonaș galben”; subliniază că Comisia a retras propunerea de regulament, nu pentru că a considerat că principiul subsidiarității ar fi fost încălcat, ci pentru că a constatat că propunerea ar fi primit cu greu, la Parlamentul European și la Consiliu, un sprijin politic suficient pentru a‑i garanta adoptarea;

24.  consideră că mecanismul de control al principiului subsidiarității trebuie să fie gândit și utilizat ca un instrument important de colaborare între instituțiile europene și instituțiile naționale; ia act, cu satisfacție, de faptul că acest instrument este utilizat în practică ca mijloc de comunicare și de dialog dedicat cooperării dintre diversele niveluri instituționale din cadrul sistemului european structurat pe mai multe niveluri;

25.  constată cu îngrijorare că unele avize motivate ale parlamentelor naționale evidențiază faptul că, într-o serie de propuneri legislative ale Comisiei, subsidiaritatea este justificată insuficient sau deloc;

26.  recomandă verificarea motivelor pentru care parlamentele naționale prezintă atât de puține avize motivate, stabilindu-se dacă acest fapt se datorează respectării principiului subsidiarității sub toate aspectele sau incapacității parlamentelor naționale de a pune în executare acest principiu din cauza lipsei de resurse sau a constrângerilor temporale; consideră că este utilă o analiză a Comisiei;

27.  subliniază necesitatea ca instituțiile europene să ofere parlamentelor naționale posibilitatea de a examina propunerile legislative, garantând faptul că Comisia oferă motive detaliate și cuprinzătoare pentru deciziile sale legislative privind subsidiaritatea și proporționalitatea în conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr.2 la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene;

28.  constată, de asemenea, în acest sens, că termenele actuale în care parlamentele naționale trebuie să se încadreze pentru efectuarea controalelor privind subsidiaritatea și proporționalitatea au fost deseori considerate prea scurte;

29.  consideră că presiunea asupra timpului și a resurselor cu care se confruntă parlamentele naționale atunci când reacționează la propunerile de acte legislative contribuie la „deficitul democratic” resimțit în UE;

30.  amintește solicitările sale anterioare privind examinarea mai detaliată a problemelor cu care se confruntă parlamentele naționale în vederea îmbunătățirii funcționării mecanismului existent; consideră că ar fi, de asemenea, util să se analizeze o serie de măsuri de consolidare a acestui mecanism, care, poate în contextul unei viitoare revizuiri a tratatelor, ar putea acorda parlamentelor naționale mai multe drepturi; sugerează că o astfel de revizuire ar putea ține seama de numărul adecvat de răspunsuri din partea parlamentelor naționale necesare pentru lansarea unei astfel de proceduri, dacă aceasta ar trebui să fie limitată la principiul subsidiarității și care ar trebui să fie efectele sale, în special în ceea ce privește experiențele recente legate de procedura de acordare a „cartonașului galben”; consideră că o astfel de dezbatere ar fi o etapă utilă a evoluției competențelor acordate parlamentelor naționale, aliniind stimulentele la controlul cu efecte la nivel european;

31.  consideră că, între timp, ar putea fi introduse mai multe inițiative pentru îmbunătățirea evaluării problemelor europene de către parlamentele naționale; sugerează în special:

   ca fiecare act legislativ publicat în Jurnalul Oficial să conțină o notă în care să se enumere parlamentele naționale care au răspuns și pe cele care au ridicat probleme legate de subsidiaritate;
   ca avizele motivate ale parlamentelor naționale, adresate conform articolului 6 din Protocolul nr. 2 anexat la TUE și TFUE, să fie transmise colegiuitorilor fără întârziere;
   că ar putea fi elaborate orientări în care să se sublinieze criteriile pentru avizele motivate privind problemele legate de subsidiaritate;
   să se propună mobilizarea parlamentelor naționale pentru efectuarea unor analize comparative ale evaluărilor ex ante realizate de acestea și ale evaluărilor ex post efectuate de Comisie;

O mai bună legiferare

32.  consideră că o abordare eficientă a provocărilor unei mai bune legiferări, în ceea ce privește atât actele legislative existente, cât și posibila legislație viitoare, va ajuta instituțiile europene să reacționeze la situația de criză; consideră că reforma legislației și a practicilor legislative europene reprezintă un instrument de bază pentru a obține creștere economică, competitivitate și locuri de muncă decente în Europa;

33.  salută accentul sporit pus de Comisie pe un „ciclu” al politicilor, etapele de inițiere, de realizare a evaluării de impact, de consultare, de aplicare, de implementare și de evaluare ale legislației UE fiind considerate ca făcând parte dintr-un proces coerent; consideră, în acest context, că principiul „a gândi mai întâi la scară mică” ar trebui să fie un element‑cheie pe parcursul întregului proces și că evaluarea ex ante a noii legislații ar trebui să fie îmbunătățită, creând astfel un proces inteligibil și transparent de stimulare a creșterii și a competitivității în Europa;

34.  salută, în acest context, comunicările Comisiei privind reglementarea inteligentă și adecvarea reglementării UE, precum și documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind „Primele 10 cele mai împovărătoare acte legislative pentru IMM-uri”; consideră că aceste documente reprezintă progrese credibile ale agendei privind o mai bună legiferare și reflectă multe din solicitările anterioare ale Parlamentului;

35.  consideră că aceste progrese de natură retorică ar trebui acum consolidate prin măsuri concrete; îndeamnă, prin urmare, Comisia să prezinte propuneri concrete de reducere a sarcinii de reglementare generale din UE, fără subminarea sănătății și a siguranței la locul de muncă și, în special:

   să ia, cât se poate de repede, măsuri de reducere a sarcinilor menționate de IMM-uri peste tot în Europa în timpul consultării pe tema „Primele 10 cele mai împovărătoare acte legislative pentru IMM-uri”;
   să intensifice, dacă este cazul, aplicarea derogărilor sau a unor sisteme mai puțin împovărătoare pentru microîntreprinderi și IMM-uri atunci când propune noi acte legislative și să facă normele UE privind achizițiile publice mai favorabile IMM-urilor;
   să pună rapid în aplicare angajamentele din Comunicarea privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) din 2 octombrie 2013 (COM(2013)0685) și să finalizeze evaluările în domeniile de politică esențiale înainte de finalul actualei perioade legislative, incluzând contribuțiile tuturor nivelurilor de guvernanță în principalele sectoare care sunt de interes pentru autoritățile locale și regionale;
   să demareze o campanie ambițioasă de creare de locuri de muncă și creștere economică în UE prin reducerea costului reglementării pentru întreprinderi;
   să elaboreze un raport anual care să se concentreze pe agenda extinsă privind o mai bună legiferare și care să conțină o analiză a progreselor realizate cu privire la inițiativele lansate de Comisie, inclusiv o analiză a costurilor nete pentru întreprinderi, precum și a costurilor sociale implicate de noile propuneri adoptate de Comisie în ultimele 12 luni;

36.  subliniază că îmbunătățirea sănătății și a siguranței la locul de muncă și informarea și consultarea lucrătorilor sunt două aspecte esențiale în consolidarea productivității și a competitivității economiei europene; subliniază că reglementarea puternică și stabilă în aceste domenii nu împiedică, ci mai curând contribuie la creșterea economică;

37.  este de părere că, în cazul în care s-ar permite părților interesate să facă observații pe marginea proiectelor de propuneri și a evaluărilor de impact care le însoțesc pe acestea, calitatea proiectelor de acte legislative prezentate de Comisie ar crește, fără a prelungi în mod nejustificat perioada de elaborare a eventualelor legi;

38.  amintește, de asemenea, de invitația adresată de Parlament Comisiei de a prezenta propuneri de punere în aplicare a compensării normative, ceea ce ar impune identificarea unor compensări cu valoare echivalentă înaintea legislației noi care ar introduce impunerea unor costuri; menționează că legislația UE nu înseamnă în mod automat renunțarea la 28 de legi naționale în favoarea unei singure legi europene, nici că o nouă lege europeană impune în mod automat o sarcină mai redusă decât legile naționale respective; îndeamnă, prin urmare, Comisia să analizeze serios această propunere și să prezinte o evaluare a impactului său înainte de finalul actualei legislaturi parlamentare în 2014;

39.  regretă faptul că Comisia intenționează să-și retragă propunerea privind statutul societății private europene pe care a solicitat-o Parlamentul într-un raport legislativ din proprie inițiativă; solicită Comisiei să consulte Parlamentul înainte să retragă vreo propunere care are la bază un astfel de raport al Parlamentului;

40.  subliniază importanța simplificării pentru optimizarea mediului de reglementare, în special pentru autoritățile locale și regionale, ale căror resurse pentru punerea în aplicare a legislației sunt adesea limitate și în scădere;

41.  definește „suprareglementarea” ca fiind practica acelor state membre care, în procesul de transpunere a directivelor UE în dreptul național, depășesc cerințele minime; își afirmă din nou susținerea pentru măsurile de eliminare a suprareglementării inutile și invită, prin urmare, statele membre să explice, în cazurile în care a avut loc o suprareglementare, motivele care stau la baza acestui demers;

Evaluările de impact și valoarea adăugată europeană

42.  salută faptul că evaluările de impact ale Comisiei încearcă să acopere o gamă largă și cuprinzătoare de eventuale impacturi, dar consideră că acest sistem ar putea fi consolidat și mai mult în mai multe feluri, cum ar fi prin includerea dimensiunii teritoriale (implicații financiare și administrative pentru autoritățile naționale, regionale și locale); este, în acest sens, încurajat de decizia Comisiei de a actualiza, a consolida și a revizui orientările sale privind evaluările de impact până în iunie 2014 și își rezervă dreptul de a contribui în mod aprofundat în lunile care urmează prin identificarea unor posibile îmbunătățiri privind aceste orientări; insistă asupra faptului că aceste evaluări de impact, care sunt esențiale pentru formarea opiniei publice și politice, ar trebui să respecte principiul multilingvismului;

43.  solicită Comisiei să analizeze metodologia utilizată la elaborarea evaluărilor de impact în vederea evaluării mijloacelor de îmbunătățire atât a indicatorilor de calitate, cât și a desfășurării în general a procesului de consultare, în special cu privire la implicarea părților interesate relevante;

44.  consideră că trebuie să existe o coerență deplină între evaluarea de impact publicată de Comisie și conținutul propunerii legislative adoptate de Colegiul comisarilor; solicită ca toate evaluările de impact privind o propunere modificată de Colegiu să fie actualizate în mod automat pentru a reflecta modificările făcute de comisari;

45.  invită Comisia să consolideze rolul și independența Comitetului de evaluare a impactului (IAB) și, în special, să finalizeze și să prezinte propuneri legislative numai în cazul în care acestea au fost aprobate printr-un aviz favorabil de acest comitet; îndeamnă IAB să fructifice cunoștințele de specialitate ale partenerilor sociali;

46.  consideră că declarația actuală conform căreia evaluarea de impact a Comisiei implică numai serviciile Comisiei care iau parte la pregătirea sa și nu afectează forma finală a unei decizii ce urmează a fi luată de Comisie subliniază un punct slab important al sistemului actual;

47.  salută evoluția pozitivă a Direcției pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană din Parlament; consideră că peste tot în Parlament ar trebui aplicată o abordare sistematică privind analizarea evaluărilor de impact; salută faptul că Direcția pentru evaluarea impactului a pregătit scurte rezumate ale evaluărilor de impact care însoțesc propunerile Comisiei și consideră că acestea ar trebui să reprezinte un element esențial al procesului de analizare de către comisii a propunerilor legislative care sunt dezbătute; propune ca evaluările de impact ale Parlamentului să includă o dimensiune teritorială atunci când este cazul; solicită Conferinței președinților de comisie să verifice care este modalitatea optimă de aplicare a acestei recomandări;

48.  amintește de angajamentul asumat de Parlament și Consiliu în cadrul Abordării comune interinstituționale a evaluării impactului din 2005 de a realiza evaluări ale impactului atunci când consideră că este adecvat și necesar pentru procesul legislativ, înainte de adoptarea oricărei modificări de fond; invită comisiile să apeleze la Unitatea de evaluare a impactului în legătură cu punerea în aplicare a acestui angajament:

49.  amintește, de asemenea, de Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003 și încurajează Consiliul să finalizeze, fără întârzieri nejustificate, lucrările de instituire a propriului mecanism de realizare a evaluărilor de impact privind propriile modificări de fond, în conformitate cu obligațiile sale în temeiul acordului din 2003;

50.  insistă asupra faptului că Comisia ar trebui să analizeze serios evaluările realizate cu privire la valoarea adăugată europeană care însoțesc rapoartele legislative din proprie inițiativă, menționând în detaliu motivele pentru care nu acceptă argumentele prezentate de Parlament sau pentru care nu le consideră relevante;

o
o   o

51.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
(2) JO C 353 E, 3.12.2013, p. 117.
(3) JO C 51 E, 22.2.2013, p. 87.
(4) JO C 380 E, 11.12.2012, p. 31.
(5) JO C 218, 30.7.2013, p. 22.


Homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen
PDF 385kWORD 81k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (2013/2183(INI))
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 21,

–  având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere Recomandarea CM/Rec (2010)5 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre privind măsurile de combatere a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen, adoptată la 31 martie 2010,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană” (COM(2010)0573),

–  având în vedere Raportul Comisiei pe 2012 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE (COM(2013)0271) și documentele de lucru însoțitoare,

–  având în vedere propunerea de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008)0426), precum și poziția Parlamentului din 2 aprilie 2009 referitoare la această propunere(1),

–  având în vedere orientările pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliul Uniunii Europene în cadrul reuniunii sale din 24 iunie 2013,

–  având în vedere Raportul din noiembrie 2010 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, intitulat „Homofobia, transfobia și discriminarea pe motive de orientare sexuală și identitate de gen”,

–  având în vedere rezultatele anchetei privind persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen realizate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și publicate la 17 mai 2013,

–  având în vedere avizul FRA din 1 octombrie 2013 referitor la situația egalității în Uniunea Europeană la 10 ani de la punerea în aplicare inițială a directivelor privind egalitatea,

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 mai 2012 referitoare la combaterea homofobiei în Europa(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2012 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2010-2011)(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură(4),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0009/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană este fondată pe valori precum respectul pentru demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectul pentru drepturile omului, inclusiv pentru drepturile persoanelor aparținând minorităților;

B.  întrucât, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

C.  întrucât, în iunie 2013, Consiliul Uniunii Europene a adoptat orientări ferme pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele LGBTI în afara Uniunii Europene și ar trebui să garanteze protecția lor eficace în interiorul UE;

D.  întrucât Uniunea Europeană își coordonează deja acțiunile prin politici cuprinzătoare în domeniul egalității și nediscriminării prin „Strategia-cadru pentru nediscriminare și oportunități egale pentru toțiˮ, în domeniul egalității de gen prin „Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015”, în domeniul handicapului prin „Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap”, iar în domeniul egalității pentru persoanele de etnie romă prin „Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020”;

E.  întrucât, în „Strategia pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană”, Comisia a recunoscut necesitatea elaborării unor politici individuale privind anumite drepturi fundamentale specifice pe baza tratatelor;

F.  întrucât, în ancheta la nivelul UE privind persoanele LGBT efectuată în 2013, Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) a constatat că în Uniunea Europeană, în anul anterior celui în care a fost realizat studiul, unul din doi respondenți LGBT s-a simțit discriminat sau hărțuit pe motive de orientare sexuală, unul din trei respondenți a fost discriminat în ceea ce privește accesul la bunuri sau servicii, unul din patru respondenți a fost atacat fizic și unul din cinci respondenți a fost discriminat în ceea ce privește încadrarea în muncă sau ocupația;

G.  întrucât FRA a recomandat ca UE și statele membre să elaboreze planuri de acțiune vizând promovarea respectului față de persoanele LGBT și protecția drepturilor lor fundamentale;

H.  întrucât, în mai 2013, 11 miniștri responsabili cu egalitatea(5) au solicitat Comisiei să elaboreze o politică globală a UE vizând egalitatea persoanelor LGBT, iar zece state membre(6) au adoptat deja sau discută măsuri similare de politică la nivel național și regional;

I.  întrucât Parlamentul European a solicitat de zece ori adoptarea unui instrument global de politică la nivelul Uniunii Europene pentru egalitatea din perspectiva orientării sexuale și a identității de gen,

Considerații generale

1.  condamnă cu fermitate orice formă de discriminare din motive de orientare sexuală și identitate de gen și regretă profund faptul că drepturile fundamentale ale persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) nu sunt încă întotdeauna pe deplin respectate în Uniunea Europeană;

2.  consideră că Uniunea Europeană nu dispune în prezent de o politică globală de protecție a drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTI;

3.  recunoaște faptul că responsabilitatea protejării drepturilor fundamentale revine atât Comisiei Europene, cât și statelor membre; invită Comisia să își folosească integral competențele, inclusiv prin facilitarea schimbului de bune practici între statele membre; invită statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul legislației UE și în conformitate cu recomandarea Consiliului Europei referitoare la măsurile de combatere a discriminării pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen;

Conținutul foii de parcurs

4.  invită Comisia, statele membre și agențiile competente în domeniu să colaboreze pentru elaborarea unei politici globale multianuale vizând protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTI, cum ar fi o foaie de parcurs, o strategie sau un plan de acțiune care să conțină temele și obiectivele prezentate în continuare;

  A. Măsuri orizontale pentru aplicarea foii de parcurs
   (i) Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a garanta respectarea drepturilor existente în întreaga sa activitate și în toate domeniile în care este competentă, prin integrarea aspectelor legate de drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI în întreaga activitate din domeniu - de exemplu, la elaborarea viitoarelor politici și propuneri sau la monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE;
   (ii) Comisia ar trebui să faciliteze, să coordoneze și să monitorizeze schimbul de bune practici între statele membre, prin intermediul metodei deschise de coordonare;
   (iii) agențiile UE relevante, inclusiv Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Colegiul European de Poliție (CEPOL), Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust), Rețeaua judiciară europeană (RJE) și Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) ar trebui să integreze chestiunile legate de orientarea sexuală și identitatea de gen în activitatea lor și să continue să ofere Comisiei și statelor membre consiliere în ceea ce privește drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI, pe baza datelor colectate;
   (iv) Comisia și statele membre ar trebui să fie încurajate să colecteze periodic date relevante și comparabile cu privire la statutul persoanelor LGBTI în UE, alături de agențiile competente în domeniu și de Eurostat, respectând totodată pe deplin normele UE în materie de protecție a datelor;
   (v) împreună cu agențiile competente în domeniu, Comisia și statele membre ar trebui să încurajeze acțiuni de formare și de consolidare a capacităților pentru organismele naționale care se ocupă de problematica egalității, instituțiile naționale pentru drepturile omului și alte organizații însărcinate cu promovarea și protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTI;
   (vi) împreună cu agențiile competente în domeniu, Comisia și statele membre ar trebui să vizeze sensibilizarea cetățenilor cu privire la drepturile persoanelor LGBTI;
  B. Dispoziții generale în domeniul nediscriminării
   (i) statele membre ar trebui să consolideze cadrul juridic existent în UE, colaborând în vederea adoptării propunerii de directivă privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, inclusiv prin clarificarea domeniului de aplicare și a costurilor asociate dispozițiilor sale;
   (ii) Comisia, statele membre și agențiile competente în domeniu ar trebui să acorde o atenție deosebită femeilor lesbiene victime ale unor discriminări și violențe multiple (atât pe motive de sex, cât și de orientare sexuală) și să conceapă și să pună în aplicare politici de nediscriminare în consecință;
  C. Nediscriminarea în domeniul ocupării forței de muncă
   (i) Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită orientării sexuale atunci când monitorizează punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă(7), precum și identității de gen atunci când monitorizează punerea în aplicare a Directivei 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă(8);
   (ii) împreună cu agențiile competente în domeniu, Comisia ar trebui să elaboreze orientări care să specifice că termenul „sex” din Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă include persoanele transgen și intersexuale;
   (iii) organismele de promovare a egalității ar trebui să fie încurajate să informeze persoanele LGBTI, precum și sindicatele și patronatele, cu privire la drepturile lor;
  D. Nediscriminarea în domeniul educației
   (i) Comisia ar trebui să promoveze egalitatea și nediscriminarea pe motive de orientare sexuală și identitate de gen în programele sale educaționale și cele dedicate tineretului;
   (ii) Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre în domeniul educației formale, inclusiv în ceea ce privește materialele didactice și politicile împotriva hărțuirii și a discriminării, prin intermediul metodei deschise de coordonare fără caracter obligatoriu;
   (iii) Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre în domeniul educației și tineretului, inclusiv în ceea ce privește serviciile sociale și de asistență pentru tineri, prin intermediul metodei deschise de coordonare fără caracter obligatoriu;
  E. Nediscriminarea în domeniul sănătății
   (i) Comisia ar trebui să plaseze chestiunile legate de sănătatea persoanelor LGBTI în contextul unor politici de sănătate strategice relevante mai largi, inclusiv accesul la asistență medicală, egalitatea în materie de sănătate și poziția UE la nivel mondial în chestiuni legate de sănătate;
   (ii) Comisia ar trebui să continue să colaboreze cu Organizația Mondială a Sănătății pentru a elimina tulburările de identitate de gen de pe lista tulburărilor mintale și de comportament și pentru a asigura o reclasificare în termeni nepatologici în cadrul negocierilor cu privire la cea de-a 11-a versiune a Clasificării Internaționale a Bolilor (ICD-11);
   (iii) Comisia ar trebui să sprijine statele membre în formarea cadrelor din domeniul sănătății;
   (iv) Comisia și statele membre ar trebui să desfășoare activități de cercetare cu privire la problemele de sănătate specifice persoanelor LGBTI;
   (v) statele membre ar trebui să ia în considerare persoanele LGBTI în planurile și politicile naționale de sănătate, asigurându-se că programele de formare, politicile și anchetele în materie de sănătate acordă atenție aspectelor specifice legate de sănătatea persoanelor LGBTI;
   (vi) statele membre ar trebui să introducă sau să revizuiască procedurile de recunoaștere juridică a genului, astfel încât acestea să respecte pe deplin dreptul persoanelor transgen la demnitate și la integritatea corporală;
  F. Nediscriminarea în accesul la bunuri și servicii
   (i) Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită accesului la bunuri și servicii în cazul persoanelor transgen, atunci când monitorizează punerea în aplicare a Directivei 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii(9);
  G. Măsuri specifice pentru persoanele transgen și intersexuale
   (i) Comisia ar trebui să se asigure că identitatea de gen este inclusă în rândul motivelor de discriminare interzise în orice legislație viitoare privind egalitatea, inclusiv orice reformări ale acestei legislații;
   (ii) Comisia ar trebui să integreze chestiunile specifice persoanelor transgen și intersexuale în politicile relevante ale UE, reflectând abordarea adoptată în Strategia privind egalitatea de gen;
   (iii) statele membre ar trebui să se asigure că organismele de promovare a egalității sunt informate și instruite cu privire la drepturile persoanelor transgen și intersexuale și la problemele specifice legate de acestea;
   (iv) Comisia, statele membre și agențiile competente în domeniu ar trebui să abordeze actuala lipsă de cunoștințe, cercetări și legislație relevantă cu privire la drepturile persoanelor intersexuale;
  H. Cetățenie, familii și libertatea de circulație
   (i) Comisia ar trebui să elaboreze orientări pentru a asigura punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(10), precum și a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei(11), pentru a garanta respectarea tuturor formelor de familii recunoscute juridic în temeiul legislației naționale a statelor membre;
   (ii) Comisia ar trebui să facă propuneri pentru recunoașterea reciprocă a efectelor tuturor documentelor de stare civilă de pe teritoriul UE, pentru a reduce barierele juridice și administrative discriminatorii pentru cetățenii - și familiile acestora - care își exercită dreptul la liberă circulație;
   (iii) Comisia și statele membre ar trebui să analizeze dacă restricțiile în vigoare pentru schimbarea documentelor de stare civilă și a actelor de identitate pentru persoanele transgen aduc atingere capacității acestora de a beneficia de dreptul la liberă circulație;
   (iv) statele membre care au adoptat o legislație privind coabitarea, parteneriatele înregistrate sau căsătoria între persoanele de același sex ar trebui să recunoască dispozițiile similare adoptate de alte state membre;
  I. Libertatea de întrunire și de exprimare
   (i) statele membre ar trebui să se asigure că drepturile la libertatea de exprimare și de întrunire sunt garantate, în special în ceea ce privește paradele și evenimentele similare, având grijă ca aceste evenimente să aibă loc în mod legal și garantând o protecție efectivă a participanților;
   (ii) statele membre ar trebui să se abțină de la adoptarea de legi și să revizuiască legile existente care limitează libertatea de exprimare în legătură cu orientarea sexuală și cu identitatea de gen;
   (iii) Comisia și Consiliul Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare faptul că statele membre care adoptă legi pentru a limita libertatea de exprimare în legătură cu orientarea sexuală și cu identitatea de gen încalcă valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană și ar trebui să reacționeze în consecință;
  J. Discursurile de incitare la ură și infracțiunile inspirate de ură
   (i) Comisia ar trebui să monitorizeze și să ofere asistență statelor membre cu privire la problemele specifice legate de orientarea sexuală, identitatea de gen și exprimarea genului în punerea în aplicare a Directivei 2012/29/EU de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității(12), în special atunci când infracțiunile sunt comise din cauza prejudecăților sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură cu caracteristicile personale ale victimelor;
   (ii) Comisia ar trebui să propună reformarea Deciziei-cadru a Consiliului privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, pentru a include alte forme de infracțiuni generate de discriminare și de incitare la ură, inclusiv pe motive de orientare sexuală și identitate de gen;
   (iii) împreună cu agențiile relevante, Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre privind formarea și educarea forțelor de poliție, a serviciilor ministerului public, a judecătorilor și a serviciilor de sprijinire a victimelor;
   (iv) Agenția pentru Drepturi Fundamentale ar trebui să sprijine statele membre în îmbunătățirea colectării de date comparabile cu privire la infracțiunile motivate de homofobie și de transfobie;
   (v) statele membre ar trebui să înregistreze și să investigheze crimele motivate de ură împotriva persoanelor LGBTI și să adopte o legislație penală care interzice incitarea la ură pe motive de orientare sexuală și identitate de gen;
  K. Azil
   (i) împreună cu Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și cu agențiile relevante și în domeniul de competență al legislației și jurisprudenței existente în UE, Comisia ar trebui să includă aspecte specifice legate de orientarea sexuală și de identitatea de gen în punerea în aplicare și monitorizarea legislației în materie de azil, inclusiv Directiva 2013/32/EU privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale(13), precum și Directiva 2011/95/UE privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională(14);
   (ii) împreună cu agențiile relevante, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care lucrează în domeniul azilului, printre care intervievatorii și interpreții, beneficiază de formarea corespunzătoare, inclusiv de formarea existentă, pentru a aborda problemele specifice legate de persoanele LGBTI;
   (iii) împreună cu EASO și în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că situația juridică și socială a persoanelor LGBTI în țările de origine este documentată în mod sistematic și că astfel de informații sunt puse la dispoziția factorilor de decizie în materie de azil, ca parte a sistemului de informații privind țara de origine;
  L. Extindere și acțiuni externe
   (i) Comisia ar trebui să continue monitorizarea actuală a problemelor legate de orientarea sexuală și de identitatea de gen în statele în curs de aderare;
   (ii) Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă, Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului și statele membre ar trebui să utilizeze în mod sistematic orientările Consiliului pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele LGBTI și să mențină o poziție unitară atunci când reacționează la încălcări ale acestor drepturi;
   (iii) Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să furnizeze Biroului European de Sprijin pentru Azil și statelor membre informații obținute de la delegațiile UE cu privire la situația persoanelor LGBTI din țările terțe;

5.  subliniază că această politică cuprinzătoare trebuie să respecte competențele Uniunii Europene, ale agențiilor sale și ale statelor membre;

6.  reamintește că libertatea de exprimare și de manifestare a credințelor și a opiniilor personale în conformitate cu principiul pluralismului de idei și cu condiția ca acestea să nu incite la ură, violență sau discriminare ar trebui respectată;

o
o   o

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei Europene, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, tuturor agențiilor menționate în prezentul document, precum și Consiliului Europei.

(1) JO C 137 E, 27.5.2010, p. 68.
(2) JO C 264 E, 13.9.2013, p. 54.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0500.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0090.
(5) Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Luxemburg, Malta, Suedia și Țările de Jos.
(6) Belgia, Croația, Franța, Germania, Italia, Malta, Portugalia, Spania Regatul Unit și Țările de Jos.
(7) JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
(8) JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
(9) JO L 373, 21.12.2004, p. 37.
(10) JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
(11) JO L 251, 3.10.2003, p. 12.
(12) JO L 315, 14.11.2012, p. 57.
(13) JO L 180, 29.6.2013, p. 60.
(14) JO L 337, 20.12.2011, p. 9.


Aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale
PDF 226kWORD 79k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale (2013/2116(INI))
P7_TA(2014)0063A7-0474/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori („Directiva privind practicile comerciale neloiale”)(1),

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social intitulat „Primul raport privind aplicarea directivei privind practicile comerciale neloiale” (COM(2013)0139),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European intitulată privind aplicarea directivei privind practicile comerciale neloiale (COM(2013)0138),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”)(2),

–  având în vedere Directiva 98/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 ianuarie 2009 referitoare la transpunerea, aplicarea și asigurarea respectării Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și ale Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 referitoare la impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor(5) și răspunsul de monitorizare al Comisiei adoptat la 30 martie 2011,

–  având în vedere studiul intitulat „Transpunerea și aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale (2005/29/CE) și a Directivei privind publicitatea înșelătoare și comparativă (2006/114/CE)”, realizat la cererea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentului European(6),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0474/2013),

A.  întrucât consumul este unul dintre motoarele esențiale creșterii în Uniune și, în acest sens, consumatorii joacă un rol esențial în economia europeană;

B.  întrucât protecția consumatorilor și a drepturilor lor reprezintă valori fundamentale ale Uniunii;

C.  întrucât Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale este principalul instrument legislativ al Uniunii Europene care reglementează publicitatea înșelătoare și alte practici comerciale neloiale în cadrul tranzacțiilor dintre întreprinderi și consumatori;

D.  întrucât, prin intermediul clauzei privind „piața unică”, directiva are scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor pe teritoriul Uniunii și de a crește gradul de încredere pe care ei o au în piața unică, garantând totodată întreprinderilor un nivel semnificativ de securitate juridică, precum și diminuarea obstacolelor în calea comerțului transfrontalier;

E.  întrucât punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE a făcut obiectul unor diferențe semnificative de la un stat membru la altul;

F.  întrucât derogările temporare, care permit statelor membre să aplice în continuare dispoziții de drept intern mai restrictive sau mai riguroase decât dispozițiile directivei și să pună în aplicare clauzele de armonizare minimă existente în alte acte legislative ale Uniunii, au expirat la 12 iunie 2013;

G.  întrucât statele membre care doresc sunt libere să extindă aplicarea directivei la relațiile între întreprinderi și întrucât, în prezent, numai patru dintre statele membre au făcut această alegere;

H.  întrucât Comisia a anunțat că va propune în scurt timp o revizuire a Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă, vizând relațiile dintre întreprinderi;

I.  întrucât dezvoltarea economiei informatizate și a tuturor aplicațiilor sale tehnologice a revoluționat modalitățile de cumpărare și modul în care întreprinderile fac publicitate și își vând bunurile și serviciile;

J.  întrucât drepturile de care beneficiază consumatorii în Europa sunt încă necunoscute de către anumite întreprinderi, în special de către cele mai mici și de către numeroși consumatori;

K.  întrucât este necesar să se consolideze rolul asociațiilor de consumatori și să li se ofere posibilitatea de a-și consolida capacitățile,

1.  subliniază eficacitatea dispozitivului legislativ instituit de directivă, precum și importanța sa pentru a contribui la creșterea gradului de încredere a consumatorilor și a comercianților în tranzacțiile efectuate pe piața internă (în special în ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere), pentru a garanta o securitate juridică mai ridicată pentru întreprinderi și pentru a contribui la o mai bună protecție a consumatorilor în Uniune; subliniază că o aplicare neuniformă a directivei riscă să îi afecteze eficacitatea;

2.  regretă faptul că, în ciuda dispozițiilor Directivei 2006/114/CE care vizează combaterea practicilor înșelătoare în materie de publicitate în domeniul relațiilor dintre întreprinderi, anumite practici, în special cele de tip înșelătorii cu anuarele, persistă; ia act de intenția Comisiei de a propune în viitorul apropiat modificări la Directiva 2006/114/CE în ceea ce privește relațiile dintre întreprinderi, pentru a lupta mai eficient împotriva acestor practici; sugerează că Comisia ar putea, în acest context, să aibă în vedere valoarea unei liste negre specifice a practicilor comerciale care urmează să fie considerate neloiale în toate circumstanțele din domeniul relațiilor dintre întreprinderi conform Directivei 2006/114/CE, similară celei care există deja în Directiva 2005/29/CE; cu toate acestea, consideră că nu este oportun ca domeniul de aplicare al Directivei 2005/29/CE referitor la relațiile dintre întreprinderi și consumatori să fie extins în viitorul apropiat la practicile comerciale neloiale în domeniul relațiilor dintre întreprinderi;

3.  solicită Comisiei să clarifice relația dintre Directivele 2005/29/CE și 2006/114/CE în vederea garantării unei protecții ridicate a tuturor operatorilor economici din Uniune, în special a consumatorilor și a IMM-urilor, împotriva practicilor frauduloase și neloiale și să sporească astfel încrederea pe piața unică;

4.  consideră că derogările prevăzute pentru sectoarele bunurilor imobiliare și serviciilor financiare sunt justificate și că trebuie ca acestea să fie menținute;

5.  consideră că o extindere a listei negre din anexa I nu este oportună în acest moment; solicită totuși Comisiei să redacteze o listă cu practicile identificate ca fiind neloiale de către autoritățile naționale în sensul principiilor generale ale directivei, pentru a evalua oportunitatea eventuală a unei astfel de extinderi în viitor;

6.  constată că, prin anumite forme de angajamente între consumatori și întreprinderi, consumatorii pot fi victimele unor practici comerciale neloiale, de exemplu la vânzarea unui produs unui comerciant; invită Comisia să investigheze problemele de acest tip și, după caz, să analizeze căile de atac practice și speciale, care, printre altele, pot include interpretări mai flexibile ale dispozițiilor Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale care și ar putea fi explicate în orientările Comisiei referitoare la aplicarea prezentei directive;

7.  reamintește faptul că, începând din 12 iunie 2013, statele membre nu mai pot menține dispozițiile păstrate până la acea dată cu titlul de derogări temporare; prin urmare, cere statelor membre să reinstituie conformitatea cu textul directivei cât mai curând posibil; în același timp, cere Comisiei să analizeze modul în care statele membre au transpus directiva, în special în ceea ce privește interdicțiile naționale care nu sunt incluse în anexa I, și să prezinte Parlamentului și Consiliului, în termen de doi ani, un nou raport cuprinzător privind punerea în aplicare a directivei, raport care să cuprindă, în special, o analiză a posibilităților pentru o mai mare armonizare și simplificare a legislației comunitare referitoare la protecția consumatorilor și sugestii pentru orice măsuri necesare care să fie luate la nivel comunitar pentru a asigura menținerea unui grad ridicat de protecție a consumatorilor;

8.  reafirmă importanța și caracterul indispensabil al unei aplicări complete și uniforme și al unei puneri în aplicare adecvate a directivei de către statele membre în scopul eliminării incertitudinilor juridice și operaționale pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier; constată cu îngrijorare că în perioada 2011-2012 Comisia a trebuit să recurgă la sistemul de consultare „EU Pilot” deoarece mai multe state membre nu au transpus corect directiva; invită statele membre să sprijine punerea în aplicare la nivel național, prin toate mijloacele disponibile, în special cu resurse suficiente; subliniază rolul esențial al consolidării cooperării între autoritățile naționale însărcinate cu punerea în aplicare a directivei, precum și importanța construirii unui dialog structurat între autoritățile publice de punere în aplicare și alte părți interesate, în special asociațiile de consumatori;

9.  stabilește că, de la încheierea termenului de punere în aplicare a directivei, în anul 2007, au existat numeroase cazuri în care statele membre nu au aplicat sau nu au transpus corect dispoziții esențiale, în special cele referitoare la lista neagră a practicilor comerciale interzise, înșelătoare și agresive; prin urmare, solicită Comisiei să continue să urmărească atent aplicarea directivei și, dacă este cazul, să urmărească în justiție statele membre care o încalcă, care nu transpun sau nu pun în aplicare corect directiva, conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene; solicită Comisiei să soluționeze de urgență chestiunile rămase deschise în ceea ce privește consultările inițiate în 2011, fie prin închiderea procedurilor pentru încălcarea dreptului comunitar, fie prin trimiterea lor la Curtea Europeană de Justiție;

10.  sprijină Comisia în dorința sa de a stabili o listă de indicatori care vizează evaluarea eficacității mecanismului de punere în aplicare a directivei de către statele membre;

11.  salută faptul că, de la transpunerea directivei în statele membre, achizițiile transfrontaliere au crescut; reamintește totuși că o cooperare și coordonare consolidate între Comisie și autoritățile naționale este esențială pentru a promova convergența practicilor de punere în aplicare și pentru a furniza un răspuns rapid și eficace; subliniază că o atenție deosebită ar trebui acordată în ceea ce privește tratarea achizițiilor online transfrontaliere, în special atunci când site-urile de comparare a prețurilor nu dezvăluie în mod clar identitatea comerciantului care operează site-ul;

12.  reafirmă importanța consolidării cooperării dintre autoritățile naționale însărcinate cu aplicarea directivei pentru a realiza punerea în aplicare și transpunerea ei deplină în statele membre; în acest sens, încurajează Comisia să procedeze la o analiză aprofundată a domeniului de aplicare, a eficacității și a mecanismelor de funcționare ale regulamentului referitor la cooperarea în materie de protecție a consumatorilor (Regulamentul CPC), conform angajamentelor luate, până la sfârșitul anului 2014; salută, în această privință, lansarea recentă de către Comisie a unei consultări publice privind revizuirea acestui regulament și posibilitatea consultării în toate limbile UE; cere tuturor părților interesate să ia parte la această consultare;

13.  insistă asupra utilității operațiunilor de verificare amplă desfășurate în cadrul Regulamentului CPC și solicită Comisiei să dezvolte și să consolideze aceste operațiuni și să extindă sfera lor de aplicare; solicită Comisiei să sintetizeze datele colectate, precum și lista acțiunilor întreprinse de către Comisie și statele membre în urma acestor operațiuni și să își facă publică analiza, ținând seama totodată de nevoia de a asigura confidențialitatea anumitor informații sensibile care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare la nivel național; invită Comisia să raporteze Parlamentului cu privire la constatările sale și să propună apoi măsuri suplimentare, dacă este necesar, în vederea îmbunătățirii funcționării pieței interne;

14.  este de acord că ar trebui depuse eforturi suplimentare în vederea consolidării punerii în aplicare a Directivei privind practicile comerciale neloiale în ceea ce privește consumatorii vulnerabili;

15.  se arată preocupat de utilizarea înșelătoare de către unii operatori economici a instrumentelor prin care consumatorii efectuează recenzii și a site-urilor de comparare a prețurilor, precum și de conflictele de interese conexe; în această privință, salută decizia Comisiei de a studia soluții pentru ca informațiile prezente pe asemenea platforme să fie clare pentru consumatori;

16.  invită Comisia și statele membre să asigure aplicarea corespunzătoare a Directivei privind practicile comerciale neloiale, în special în ceea ce privește publicitatea „ascunsă” înșelătoare pe internet sub formă de comentarii postate pe rețelele de socializare, forumuri sau bloguri, aparent venite din partea consumatorilor, când, în realitate, sunt mesaje de natură comercială sau pentru reclamă, generate sau finanțate, direct sau indirect, de operatorii economici; insistă asupra efectului dăunător al acestor practici asupra încrederii consumatorilor și a normelor privind concurența; invită statele membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica dezvoltarea pe viitor a unor astfel de practici, inclusiv prin lansarea unor campanii de informare destinate avertizării consumatorilor cu privire la aceste forme „ascunse” de publicitate sau prin încurajarea acțiunilor unor observatori/moderatori de forumuri special instruiți și avertizează asupra pericolelor publicității „ascunse”;

17.  subliniază faptul că, în lumina dezvoltării rapide a publicității online, este necesar să se elaboreze un mecanism adecvat de monitorizare care să asigure protecția categoriilor vulnerabile, cu referire specifică la minori, precum și accesul agențiilor de publicitate la aceste categorii;

18.  regretă faptul că, în ciuda dispozitivului legislativ european în materie de preț al transportului aerian și a operațiunii de verificare amplă realizată în 2007, conform Regulamentului CPC, care a vizat site-urile de internet care vând bilete de avion, consumatorii continuă să fie victime ale numeroaselor practici înșelătoare din acest sector, cum ar fi neincluderea unor costuri inevitabile de tipul suprataxelor pentru cardurile de credit sau de debit la rezervarea online; este îngrijorat de numărul tot mai mare al plângerilor din partea utilizatorilor de site-uri de vânzare a biletelor pe internet care au fost victime ale așa-numitei „urmăriri a adresei IP” (IP tracking), practică prin care se înregistrează numărul de vizite pe site-uri de internet efectuate de un utilizator de pe aceeași adresă IP, iar apoi se majorează artificial prețul în funcție de interesul demonstrat prin mai multe căutări similare; solicită Comisiei să determine amploarea acestei practici, care duce la o situație de concurență neloială și constituie o utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și, dacă este cazul, să prezinte propuneri legislative adecvate pentru protecția intereselor utilizatorilor;

19.  consideră că sancțiunile impuse în urma nerespectării directivei nu ar trebui să fie niciodată mai mici decât beneficiul realizat de pe urma practicii considerate neloiale sau înșelătoare; reamintește statelor membre că directiva prevede ca sancțiunile să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare; solicită Comisiei să compileze și să analizeze datele privind sancțiunile aplicate de statele membre, precum și privind eficiența regimurilor de executare, în special în ceea ce privește complexitatea și durata procedurilor de aplicare; invită Comisia să prezinte Parlamentului European rezultatele acestor analize;

20.  salută eforturile depuse de Comisie pentru a asista statele membre în transpunerea și aplicarea directivei;

21.  salută crearea de către Comisie a bazei de date privind legislația națională și jurisprudența aferentă practicilor comerciale neloiale și recunoaște utilitatea acesteia ca mijloc de creștere a volumului de informații aflate la dispoziția consumatorilor; regretă că această bază de date nu este disponibilă decât în limba engleză; solicită Comisiei să crească progresiv numărul de limbi în care baza de date este disponibilă și să îi dezvolte vizibilitatea, în special în rândul agenților economici; invită Comisia să aibă în vedere și instrumentele suplimentare de sensibilizare a IMM-urilor în ceea ce privește practicile comerciale neloiale;

22.  subliniază importanța documentului de orientare elaborat de Comisie pentru a însoți punerea în aplicare a directivei; salută intenția Comisiei de a proceda la revizuirea acestui document până în 2014; încurajează Comisia să elaboreze acest document în mod transparent, consultând pe larg părțile interesate pe toată perioada procesului; invită Comisia să continue actualizarea și clarificarea acestui document în mod regulat pe viitor; invită statele membre să ia în considerare cât mai mult posibil acest document de orientare și să facă schimb de bune practici cu privire la punerea sa în aplicare; invită Comisia să prezinte o evaluare a problemelor de interpretare și aplicare întâmpinate în mod regulat de către autoritățile naționale și părțile interesate la aplicarea dispozițiilor directivei, pentru a evalua ce aspecte ale documentului de orientare trebuie îmbunătățite;

23.  subliniază faptul că principiul armonizării maxime stabilit în directivă implică faptul că legislația națională nu poate să prevadă dispoziții mai stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă; subliniază faptul că Curtea de Justiție a interpretat acest principiu în sensul că vânzările grupate și alte promoții comerciale care sunt considerate de Curte drept practici comerciale neloiale și care nu fac parte din lista „neagră” a anexei I, nu pot fi interzise decât de la caz la caz; subliniază că, din motive de securitate juridică, precum și pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Comisia ar trebui să precizeze, în cadrul revizuirii documentului de orientare, în ce cazuri precise vânzările grupate și alte promoții comerciale ar trebui considerate ilegale; invită Comisia să reflecteze asupra necesității de a face o propunere legislativă nouă care să vizeze promoțiilor comerciale;

24.  subliniază că utilizarea unor afirmații false legate de mediu este o practică neloială care tinde să ia amploare; încurajează Comisia să aprofundeze secțiunea aferentă acestei practici din documentul de orientare cu scopul de a oferi precizări operatorilor economici cu privire la aplicare directivei; invită totodată Comisia să exploreze inițiativele pe care ar putea să le aibă pentru a proteja mai bine consumatorii împotriva acestor practici;

25.  solicită Comisiei și statelor membre să sensibilizeze mai mult întreprinderile cu privire la drepturile consumatorilor, în vederea promovării respectării într-o mai mare măsură a acestor drepturi de către operatorii economici;

26.  reamintește că mulți consumatori ezită să ceară daune atunci când consideră că suma implicată este prea mică; subliniază necesitatea de a sensibiliza și mai mult consumatorii cu privire la sprijinul pe care îl pot oferi asociațiile de consumatori și rețeaua de centre europene ale consumatorilor; subliniază importanța organizațiilor de consumatori în sensibilizarea cu privire la practicile comerciale neloiale existente ca măsură preventivă și asupra rolului lor în asistarea victimelor practicilor neloiale, permițând astfel consumatorilor să își impună drepturile în mod adecvat; solicită măsuri coordonate între organizațiile de consumatori la nivel național și european, precum și cu autoritățile naționale și Comisia;

27.  insistă asupra importanței pentru consumatori de a beneficia de căi de atac eficace, rapide și necostisitoare; în acest sens, solicită statelor membre să pună în aplicare pe deplin directiva privind modalitățile alternative de soluționare a conflictelor și privind soluționarea extrajudiciară a conflictelor online;

28.  reamintește importanța pe care o au pentru consumatori mecanismele de recurs colectiv și salută Recomandarea Comisiei C(2013)3539 și Comunicarea Comisiei COM(2013)0401, publicate recent; este de acord că un cadru orizontal privind mecanismele de recurs colectiv ar evita riscul unor inițiative UE sectoriale necoordonate; recomandă statelor membre să dea curs recomandărilor Comisiei privind stabilirea unor principii comune orizontale, a căror punere în aplicare în statele membre ar ajuta la evaluarea necesității unor măsuri suplimentare, inclusiv a unei inițiative legislative, în special pentru cazurile transfrontaliere; subliniază faptul că niciuna dintre abordările diverse în materie de recurs colectiv nu trebuie să ofere vreun stimulent economic pentru a intenta un proces colectiv abuziv și că toate aceste abordări trebuie să includă garanțiile adecvate pentru a evita cererile nefondate;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
(2) JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
(3) JO L 166, 11.6.1998, p. 51.
(4) JO C 46 E, 24.2.2010, p. 26.
(5) JO C 169 E, 15.6.2012, p. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Tabloul de bord al UE privind justiția
PDF 203kWORD 49k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la Tabloul de bord al UE privind justiția - justiția în materie civilă și administrativă în statele membre (2013/2117(INI))
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013 către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Tabloul de bord al UE privind justiția – Un instrument pentru promovarea justiției eficace și a creșterii” (COM(2013)0160),

–  având în vedere rapoartele semestriale de evaluare privind sistemele judiciare europene, elaborate de Comisia pentru eficiența justiției (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei;

–  având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0442/2013),

A.  întrucât Comisia a publicat Tabloul de bord al UE privind justiția, care este un instrument comparativ și neobligatoriu ce urmărește să stabilească eficacitatea sistemelor judiciare naționale, cu scopul de a defini mai bine politicile din domeniul justiției, concentrându-se pe acei parametri ai sistemelor judiciare care contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului pentru investiții din Uniunea Europeană;

B.  întrucât Tabloul de bord al UE privind justiția compară sistemele naționale utilizând anumiți indicatori, fără a prezenta însă un clasament de ansamblu al sistemelor juridice naționale;

C.  întrucât Tabloul de bord privind justiția pe 2013 se concentrează exclusiv asupra justiției în materie civilă, comercială și administrativă;

D.  întrucât un exercițiu comparativ fără efecte obligatorii are meritul de a identifica evoluțiile și regresele și de a favoriza schimbul de bune practici în întreaga Uniune, fără a aduce, în același timp, atingere autonomiei sistemelor juridice și judiciare naționale,

1.  ia act cu mare interes de Tabloul de bord al UE privind justiția; solicită Comisiei să își continue activitatea legată de acest exercițiu în conformitate cu tratatele și purtând consultări cu statele membre, avându-se însă totodată în vedere necesitatea de a se evita suprapunerea inutilă cu activitatea altor organisme;

2.  sprijină obiectivul schimbului de bune practici în vederea asigurării unui sistem judiciar eficient și independent, ceea ce poate contribui la creșterea economică din Europa și poate impulsiona competitivitatea; subliniază că un sistem judiciar eficace și fiabil stimulează dezvoltarea întreprinderilor și investițiile acestora la nivel național și transfrontalier;

3.  remarcă importanța evaluărilor comparative în domeniul judiciar pentru încrederea reciprocă transfrontalieră, pentru o cooperare eficace între instituțiile judiciare și pentru crearea unui spațiu judiciar comun și a unei culturi judiciare europene;

4.  este încredințat că orice comparare a sistemelor judiciare naționale, în special în raport cu situația lor anterioară, trebuie să se bazeze pe dovezi și criterii obiective compilate, comparate și analizate obiectiv; evidențiază importanța evaluării modului în care funcționează sistemul judiciar ca întreg, fără a-l separa de situația socială, istorică și economică a statelor membre sau de tradiția constituțională care l-a generat; subliniază cât este de important ca statele membre să fie tratate imparțial, garantând astfel că, atunci când se procedează la evaluarea sistemelor lor judiciare, toate statele membre beneficiază de un tratament egal;

5.  solicită Comisiei să discute din timp metoda avută în vedere, în cadrul unui proces transparent care să angreneze statele membre;

6.  relevă că reperele de referință trebuie să fie stabilite înainte de colectarea informațiilor referitoare la sistemele judiciare, pentru a dezvolta o înțelegere comună a metodologiei și indicatorilor;

7.  felicită Comisia pentru eforturile depuse cu scopul de a pune la dispoziție date măsurabile; semnalează totuși că anumite obiective, precum calitatea și imparțialitatea justiției, sunt foarte greu de cuantificat cu obiectivitate;

8.  constată că eficacitatea sistemului judiciar nu poate fi evaluată doar pe baza unor parametri cuantificabili din punct de vedere statistic, ci ar trebui să ia în considerare, de asemenea, particularitățile structurale și diversele tradiții sociale ale statelor membre; în această privință, solicită Comisiei ca, pe viitor, să acorde o mai mare atenție diferențelor dintre sistemele judiciare naționale cu ocazia culegerii datelor și a stabilirii valorilor indicative de referință;

9.  solicită Comisiei ca, în domeniul dreptului societăților comerciale, să ia în considerare în egală măsură sistemul monist și sistemul dualist;

10.  cheamă statele membre să examineze îndeaproape rezultatele Tabloului de bord privind justiția pe 2013 și să stabilească dacă, pe această bază, este cazul să se tragă învățăminte pentru organizarea și evoluția sistemelor lor judiciare în materie civilă, comercială și administrativă;

11.  încurajează statele membre să colecteze date pertinente cu privire la aspecte cum sunt costurile aferente procedurilor, cazurile de mediere și procedurile de punere în executare; regretă că unele state membre nu au furnizat deloc date referitoare la anumite categorii indicate în Tabloul de bord privind justiția; consideră totuși că Comisia ar fi trebuit să opereze o distincție între cazurile în care datele nu erau disponibile și cazurile în care indicatorii nu erau relevanți sau aplicabili fiecărui stat membru în parte;

12.  solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze înțelegerea și cooperarea reciprocă dintre sistemele judiciare naționale, inclusiv cu ajutorul rețelelor de judecători de contact;

13.  cere să se acorde mai multă importanță programelor de formare pentru judecători, personalul instanțelor și alte persoane care exercită profesii juridice; subliniază necesitatea ca formarea lingvistică să constituie o componentă esențială a studiilor de drept;

14.  se declară interesat să primească date referitoare la cauzele transfrontaliere, care implică adesea un grad mai mare de complexitate decât cauzele pur naționale și pun în lumină piedicile cu care se confruntă cetățenii UE atunci când își exercită drepturile ce decurg din piața unică a UE, în special în ceea ce privește aplicarea legislației UE;

15.  relevă importanța soluționării alternative a litigiilor pentru reducerea poverii ce apasă asupra instanțelor și pentru sumele pe care le pot economisi părțile interesate;

16.  solicită Comisiei ca, în cadrul următorului exercițiu de acest tip, să ia în considerare procedurile de mediere transfrontaliere; încurajează statele membre să promoveze în mod activ procedurile de mediere, acordând o atenție deosebită chestiunilor comerciale și celor legate de familie reglementate la nivelul Uniunii Europene (de exemplu, în cazul regulamentelor Roma III și Bruxelles II);

17.  subliniază că există disparități majore între statele membre în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor TIC; relevă faptul că utilizarea noilor tehnologii pot contribui efectiv la reducerea costurilor și la accelerarea procedurilor judiciare, în special prin utilizarea aplicațiilor computerizate și a instrumentelor de gestionare a cauzelor și de comunicare;

18.  relevă faptul că procedurile cu privire la cererile cu valoare redusă și la creanțele necontestate pot fi desfășurate cu mai multă celeritate prin utilizarea instrumentelor TIC;

19.  subliniază rolul exercitat de CEPEJ în colectarea și prezentarea datelor relevante atât la nivel național, cât și regional; consideră că instituțiile Uniunii Europene ar trebui să încerce să coopereze cu CEPEJ, întrucât în acest mod se oferă o bază excelentă pentru schimbul de bune practici și este necesar să se evite suprapunerile;

20.  reamintește rolul determinant al Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, precum și al portalului e-justiție în facilitarea accesului cetățenilor Uniunii Europene la cunoștințele referitoare la dreptul european și intern în materie civilă și comercială;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și statelor membre.


Consecinţele la nivel local și regional ale dezvoltării reţelelor inteligente
PDF 475kWORD 111k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la consecințele la nivel local și regional ale dezvoltării rețelelor inteligente (2013/2128(INI))
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 174, 175, 176, 177, 178 și 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 37 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Protocolul nr. 26 la TFUE,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1298/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de grupări(6),

–  având în vedere Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE(7),

–  având în vedere Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului(8),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 734/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE(9),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă”(10),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2011 intitulată „Rețele inteligente: de la inovare la implementare”(COM(2011)0202),

–  având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE(11),

–  având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE(12),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” (COM(2011)0112),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2012, intitulată „Eficientizarea pieței interne a energiei” (COM(2012)0663),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 iunie 2012, intitulată „Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană”(COM(2012)0271),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 27 martie 2013, intitulată „Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei ” (COM(2013)0169),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la microgenerare – generarea de energie electrică și termică la scară redusă(13),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2013 referitoare la rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în punerea în aplicare a noii politici energetice europene(14),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 septembrie 2013 referitoare la aplicarea și impactul măsurilor de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune(15),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 25 ianuarie 2012 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) (COM(2012)0011),

–  având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 14 noiembrie 2008, intitulat „Regiunile în 2020 – evaluarea viitoarelor provocări pentru regiunile UE” (SEC(2008)2868),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010, intitulată „Contribuția politicii regionale la creșterea inteligentă în Europa 2020” (COM(2010)0553),

–  având în vedere documentul de consultare care conține propunerea de Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei din xxx de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0019/2014),

A.  întrucât o serie de exemple de bune practici, cum ar fi regiunea Burgenland, proiectul „MaRes” (strategia de cercetare pentru Macaronezia) și proiectul insulelor verzi, Energy Valley din Țările de Jos, modelul regenerativ din regiunea Harz din Germania, Hostětín din Republica Cehă, proiectul Orkney Micro Renewables din Scoția, precum și proiectul-pilot orașe și comunități din cadrul inițiativei Comisiei, CONCERTO, sau al inițiativei CO-POWER de utilizare eficientă a energiei și producție descentralizată de energie au dovedit că cetățenii și comunitățile locale pot deveni producători-consumatori („prosumatori”), prin producerea de energie pentru nevoile proprii și vânzarea de energie înapoi în rețea sau primirea de credit pentru surplusul de energie electrică și contorizarea consumului net, operând în centrale electrice virtuale, împreună cu alți actori, obținând avantaje maxime prin includerea tuturor actorilor în planificarea și punerea în aplicare a unor activități regionale, stimulând participarea activă și schimbul de informații și dezvoltând o abordare holistică prin includerea altor sectoare care au legătură cu energia, cum ar fi transporturile și locuințele, prin utilizarea de mecanisme de sprijin financiar inteligent și crearea de noi locuri de muncă;

B.  întrucât Parlamentul a adoptat rapoarte privind rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în punerea în aplicare a noii politici energetice europene, precum și privind punerea în aplicare și impactul măsurilor de eficiență energetică din cadrul politicii de coeziune;

C.  întrucât datele cu caracter personal colectate în legătură cu exploatarea sistemelor energetice inteligente sunt foarte sensibile deoarece pot fi folosite pentru a dobândi informații despre comportamentul consumatorilor și întrucât trebuie garantată, prin urmare, o protecție specială a datelor respective,

Noi oportunități pentru economia regională

1.  salută schimbarea paradigmei modului de producție și de consum al energiei la nivel regional, de la modelul tradițional inflexibil, bazat pe logica sarcinii minime, la o producție variabilă, descentralizată și locală, integrând o proporție crescută de energie din surse regenerabile obținută la scară mică, cu o cerere flexibilă și elastică și stocare distribuită; recunoaște că, pentru a păstra dezvoltarea durabilă și pentru a îndeplini cerințele cererilor viitoare, ar trebui promovate noi modele de producție și consum al energiei pe baza producției locale descentralizate; subliniază faptul că rețelele inteligente sunt esențiale pentru o astfel de schimbare a paradigmei, implementarea acestora trebuind să fie integrată într-o abordare transsectorială și completă de dezvoltare regională pentru maximizarea beneficiilor și a oportunităților de piață la nivel regional, precum și pentru realizarea sustenabilității, a creșterii economice și a inovării;

2.  subliniază faptul că numeroase regiuni europene au desfășurat proiecte în cadrul existent al UE, care au stimulat sinergii în domenii selectate și au promovat energia durabilă și din surse regenerabile, partenerii publici și privați depunând eforturi comune pentru explorarea oportunităților regionale de creștere economică în sectorul energetic, prin etapa de început de asimilare a resurselor fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), prin parteneriate centrate la nivel local, regional, național și european și prin strategii de punere în aplicare eficace și decentralizate pentru exploatarea surselor locale de energie;

3.  subliniază numeroasele beneficii aduse de rețelele inteligente în termeni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile și a producției distribuite, de asigurare a securității aprovizionării pentru gospodării, de creare a condițiilor necesare pentru utilizarea eficientă a energiei electrice în transporturi, de oferire consumatorilor a posibilității de a-și adapta consumul astfel încât să beneficieze de cele mai mici prețuri și, totodată, să economisească energie, crescând eficiența energetică și economisind curentul electric și reducând investițiile costisitoare în rețelele electrice prin utilizarea energiei în afara perioadelor de vârf și, de asemenea, pentru a stimula dezvoltarea tehnologică în UE; subliniază necesitatea implicării cetățenilor în fiecare etapă, inclusiv în implementarea de infrastructură de contorizare avansată care să ofere un flux bidirecțional de informații, de asemenea, în activitățile planificate de operatorii de sisteme de distribuție (OSD) și furnizorii de tehnologii de rețea inteligente; subliniază, de asemenea, că dezvoltarea și utilizarea rețelelor inteligente reduce considerabil pierderile de energie în timpul transportului și distribuției; subliniază că poate fi utilizată reconfigurarea automată a rețelei pentru prevenirea sau remedierea întreruperilor temporare datorită capacității sale de regenerare; observă, cu toate acestea, că sistemele de sprijin naționale în diferite regiuni de multe ori nu acordă prioritate celor mai eficace mijloace de aplicare a tehnologiilor regenerabile pentru gospodăriile private;

4.  subliniază, în acest context, oportunitățile pentru schimbări geografice (sau teritoriale) la rețeaua de energie și promovarea rețelelor inteligente pentru regiunile dezavantajate, inclusiv regiunile ultraperiferice, periferice și insulare, care pot deveni, din consumatori de energie - producători, obținând importante beneficii economice și de competitivitate, asigurându-și în același timp o aprovizionare sigură cu energie, precum și introducerea și operarea unor rețele inteligente; constată că introducerea și operarea rețelelor inteligente oferă, în special, oportunități pentru aceste regiuni, care pot reduce costurile energetice suportate;

5.  subliniază că, în prezent, infrastructura și gestionarea rețelelor și normele de pe piață sunt adaptate nevoilor și posibilităților centralelor pe bază de combustibili fosili și ale centralelor nucleare, existând astfel un dezavantaj competitiv pentru tehnologiile noi, cum ar fi sursele regenerabile de energie;

6.  invită statele membre și regiunile și autoritățile locale să investească cât de curând posibil în rețele inteligente locale analizând posibilitatea de creștere a investițiilor prin utilizarea fondurilor ESI, inclusiv a instrumentelor financiare pentru a atrage investiții private, ținând seama de necesitățile ecologice, economice, sociale și teritoriale ale unor regiuni specifice, întrucât nu există o soluție unică pentru toate regiunile; solicită o abordare flexibilă la nivel local și regional pentru reducerea barierelor în calea combinării măsurilor de producere și stocare de energie, inclusiv la nivel transfrontalier, și de eficiență și pentru cooperarea cu alte sectoare, precum tehnologia informațiilor și a comunicațiilor (TIC) și transporturile; subliniază, în acest sens, importanța stocării prin pompare asociată cu exploatarea surselor de energie regenerabile;

7.  subliniază că introducerea de rețele inteligente presupune un cadru de politici stabil și orientat pe termen lung; invită Comisia să propună obiective, politici și ținte ambițioase pentru 2030 în domeniul eficienței energetice și al energiilor regenerabile, precum și pentru emisiile de gaze cu efect de seră, pentru a oferi mai multă certitudine în viitor investitorilor și sectoarelor înrudite și pentru a facilita introducerea unui sistem energetic inteligent;

8.  reamintește că în majoritatea scenariilor din Perspectiva energetică 2050, integrarea corespunzătoare a generării de energie din surse regenerabile distribuite nu va fi fezabilă dacă nu se dezvoltă la nivel local și regional rețele inteligente de distribuție a energiei electrice, cu atât mai mult cu cât ele generează legătura de informare și legătura privind alimentarea cu energie electrică dintre zonele locale de dezvoltare socioeconomică, permițând o gestionare flexibilă și asigurând rezervele necesare pentru sursele variabile de energie; solicită, în acest context, să se acorde o importanță sporită rețelelor de distribuție; subliniază totuși că dezvoltarea rețelelor inteligente este strâns legat de transportul eficient al energiei de la locul de producție la locul utilizării finale; remarcă și că valoarea adăugată a rețelelor inteligente este cu atât mai puternică cu cât ele comunică la o scară mai largă, de exemplu la nivel național și chiar european, controlarea cererii de energie electrică la această scară permițând, prin extinderea cererii, utilizarea unor soluții suplimentare de eliminare a consumului (surse de consum) atunci când, la nivel local, producția este prea slabă (sau prea puternică);

9.  solicită o abordare mai flexibilă în regulamentele și directivele UE privind piața internă pentru a reduce obstacolele puse în calea unor soluțiile individuale pentru fiecare regiune în ceea ce privește producția de energie, aprovizionarea și stocarea acesteia, precum și măsuri de eficientizare și diverse mixuri de astfel de măsuri, inclusiv parteneriate public-private și proiecte transfrontaliere;

Sisteme energetice inteligente

10.  subliniază că, pentru a asigura introducerea cu succes a rețelelor inteligente, ar trebui elaborată o strategie pentru regiuni și comunitățile locale, orientată către un sistem energetic inteligent, în care rețelele inteligente să devină parte a sistemului energetic regional cu includerea unei proporții de energie din surse regenerabile, inclusiv capacități de generare descentralizată, combinate cu o gestiune a cererii, măsuri de eficiență energetică, sporirea economiilor de energie și soluții inteligente de stocare, sectorul transporturilor (e-transport) și schimburi mai bune cu rețelele învecinate;

11.  ia act de rolul pe care contoarele inteligente îl au în facilitarea comunicării bidirecționale și a facturării precise a consumatorilor, precum și în creșterea participării cererii, în cazul căreia consumatorii își adaptează obiceiurile lor în funcție de variațiile producției de energie; subliniază că cetățenii ar trebui să primească toate beneficiile oferite de un sistem energetic inteligent și că proprietatea cetățenească sporește eficiența comportamentală și, astfel, se asigură în general o mai mare economisire de energie cu ajutorul protocoalelor deschise; evidențiază responsabilitatea operatorilor de distribuție a energiei electrice, în calitate de furnizori de servicii pentru autoritățile locale, regionale sau naționale în garantarea accesului la acest serviciu de interes general pentru toți, aceștia căutând să asigure securitatea și stabilitatea rețelelor; subliniază că fiecare cetățean ar trebui să aibă acces direct la datele de consum și producție pentru a se asigura funcționarea eficientă, sigură și în condiții de securitate a rețelei inteligente; îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru a se asigura că aparatele electrocasnice (în special mașinile de spălat, mașinile de spălat vase, pompele de căldură și dispozitivele de încălzire a depozitelor etc.) pot funcționa automat în conjuncție cu contoarele inteligente, oferind consumatorilor tarife cele mai favorabile;

12.  invită Comisia și Grupul său operativ pentru rețele inteligente să actualizeze și să își extindă actuala definiție a rețelelor inteligente pentru a include și sistemul energetic inteligent; invită autoritățile locale și regionale să gestioneze consumul de energie și reducerea consumului de energie, precum și să elaboreze și să adopte strategii regionale centrate pe sistemul energetic inteligent;

13.  subliniază că, pentru a asigura eficiența economică a rețelelor inteligente pentru regiuni este necesară combinarea avantajelor directe și indirecte, conectând sectorul energetic cu alte sectoare, îndeosebi al locuințelor și al transporturilor, dar și al mediului, al planificării urbane, al incluziunii sociale, al gestiunii deșeurilor și al construcțiilor, pentru a atinge obiectivele de economisire de energie, maximizând totodată beneficiile economice și echilibrând cererea și oferta de energie din cadrul unei regiuni;

14.  solicită operarea de inovări și de investiții mai importante în sectorul TIC pentru depășirea problemelor celor mai importante cu care se confruntă tehnologiile inteligente, printre care interoperabilitatea acestora cu rețelele deja existente, precum și problemele de reglementare; invită Comisia și actorii naționali și regionali să instituie un cadru favorabil de reglementare și investiții pentru a permite dezvoltarea de soluții TIC interoperabile;

Impact pozitiv asupra pieței locale a muncii

15.  încurajează toate regiunile și autoritățile locale să ia în considerare avantajele și să investească în sisteme energetice inteligente ca potențială sursă pentru locuri de muncă durabile și ecologice la nivel local; subliniază faptul că industria construcțiilor reprezintă unul dintre principalele domenii în care vor fi create locuri de muncă, nu numai prin investiții directe în rețele energetice inteligente, ci și prin stimularea dezvoltării tehnologiei în UE, a inovării și a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), prin investiții în măsuri de eficiență energetică și în renovare, de exemplu în sectorul locuințelor, precum și prin adaptarea la noi soluții tehnologice propuse pentru construcția de locuințe eficiente din punct de vedere energetic;

16.  subliniază că dezvoltarea rețelelor inteligente oferă, de asemenea, posibilitatea creșterii competitivității furnizorilor europeni de tehnologie, precum cei din industria electrică și electronică, marea majoritate IMM-uri, și consolidarea poziției lor de lideri mondiali în domeniul tehnologiei;

17.  invită toate regiunile să analizeze posibilitatea de realizare a unor investiții în aptitudini și formare pentru aceste noi locuri de muncă, ținând cont de faptul că ar putea fi creat un număr semnificativ de noi locuri de muncă la nivel local în servicii TIC, în transporturi și sectoare care furnizează echipamente, infrastructură și servicii inteligente, cum ar fi în cazul noilor instalații, dar și pentru a evita lipsa forței de muncă specializate și a permite adaptarea la cerințele impuse de apariția unor noi meserii în domeniile respective; solicită statelor membre și regiunilor să sprijine inițiativele de formare atât la nivel universitar, cât și la nivelul școlilor profesionale în domeniul energiei din surse regenerabile, cum ar fi studiile tehnice de mediu și dezvoltarea de noi ucenicii, de exemplu instalator de panouri solare; subliniază faptul că regiunile care introduc cu succes un sistem energetic inteligent pot atrage locuri de muncă suplimentare în zonă sub formă de cursuri de formare de specialitate prin înființarea de universități și colegii tehnice de specialitate în acest domeniu; solicită regiunilor să coopereze în ceea ce privește specializarea inteligentă și salută programele în care cunoștințele sunt partajate între regiuni și la nivel transfrontalier; atrage atenția asupra inițiativelor luate de Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT) în cadrul Comunității pentru cunoaștere și informare InnoEnergy pentru cercetarea și dezvoltarea de rețele inteligente, precum și inițiativele de a instrui specialiștii din acest sector; atrage, de asemenea, atenția asupra noilor posibilități de a crea sisteme de inovare la nivel regional (RIS);

18.  subliniază că investițiile publice în sisteme energetice inteligente, inclusiv prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene, pot stimula oportunități de creare de locuri de muncă durabile la nivel local, pot crea efecte de sinergie și propagare pentru ocuparea forței de muncă și beneficii pe termen lung pentru regiuni în domeniul economic, social și al mediului și pot fi folosite inclusiv ca instrumente pentru depășirea problemelor economice, mai ales în regiuni din țările afectate de criză;

Rolul cetățenilor

19.  subliniază că succesul sistemului energetic inteligent, așa cum indică studiile de bune practici și cazurile exemplare, depinde cel mai adesea de faptul că sunt deținute la nivel local, fie de cetățeni individuali, fie de o cooperativă, de o comunitate locală sau de o combinație a acestora; recunoaște că astfel de forme de proprietate îmbunătățesc gradul de acceptare a investițiilor în toate componentele sistemelor energetice inteligente; subliniază faptul că cetățenii ar trebui să primească informații mai bune, precum și stimulente, cum ar fi mecanisme dinamice de stabilire a prețurilor și instrumente TIC adecvate, astfel încât să poată fi implicați în toate etapele de dezvoltare a infrastructurii energetice inteligente, de producție și distribuție a energiei, precum și planificare a rețelei;

20.  subliniază, ținând cont de caracterul tehnic al rețelelor inteligente, importanța informării și a sensibilizării utilizatorilor, care ar urma să devină „prosumatori” informați și conștienți de oportunitățile oferite de aceste rețele, în special în ceea ce privește legătura lor cu contoarele inteligente; subliniază importanța ca această sensibilizare să vizeze tinerii, prin programe educaționale adresate elevilor din învățământul secundar și celor care urmează cursuri de formare profesională;

21.  invită Comisia să elimine barierele și provocările normative și juridice din calea responsabilizării la nivel local din legislația UE în vigoare, îndeosebi din normele privind ajutoarele de stat; invită statele membre să sprijine posibilitățile locale de producție a energiei și punerea în comun a energiei locale, nu doar în sens ambivalent între rețea și consumatorul final, ci și la nivel transfrontalier și între unități-consumatoare finale, încurajând responsabilitatea în ceea ce privește sursele locale de producție a energiei și punerea în comun a energiei produse la nivel local;

22.  subliniază că implementarea sistemelor energetice inteligente va schimba semnificativ sferele privată și publică, întrucât furnizarea de energie electrică va fi dublată de colectarea de date și va fi comunicată în timp real; prin urmare, solicită proceduri transparente la toate nivelurile, implicând toți actorii, inclusiv cetățenii, întreprinderile, sectoarele industriale, autoritățile locale, operatorii de sistemele de distribuție (OSD), operatorii de sisteme de transmitere (OST), autoritățile locale și regionale de protecție a datelor și furnizorii de tehnologii de rețele inteligente;

Protecția datelor și confidențialitatea

23.  subliniază că sistemele energetice inteligente vor fi operate cu cantități importante de date cu caracter personal și numeroase profiluri de clienți, cu un risc important de încălcare a securității acestora; subliniază nevoia unor standarde înalte pentru contoarele inteligente în ceea ce privește protecția datelor, confidențialitatea datelor și pentru a permite cetățenilor să decidă și să controleze datele care sunt furnizate operatorilor de rețea pe lângă minimul absolut de date necesar pentru furnizarea de energie; ia act de îngrijorările existente îndeosebi în materie de securitate a sistemelor de rețele inteligente și de avantaje ale contoarelor inteligente pentru consumatori și solicită o mai bună evaluare a acestui domeniu, cu analizarea protecției datelor și a confidențialității datelor în cazul contoarelor inteligente; subliniază, prin urmare, că datele cu caracter personal trebuie protejate, fără excepție, pentru ca acestea să rămână protejate și sigure; subliniază, în plus, că securitatea datelor trebuie integrată în strategiile de implementare a rețelelor inteligente;

24.  subliniază nevoia unor mai bune reglementări și practici a protecției și confidențialității datelor atunci când se instalează sisteme de contorizare inteligente; subliniază faptul că garantarea protecției datelor și a confidențialității acestora pentru toate persoanele și gospodăriile conectate la rețea este imperativă pentru funcționarea și instalarea de rețele inteligente; subliniază că datele colectate ar trebui folosite doar pentru a se asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică; invită statele membre să aplice reglementări de protecție a datelor, păstrând și dezvoltând totodată sinergii prin intermediul rețelelor de telecomunicații și de energie, și să promoveze drepturile individuale în acest domeniu; subliniază că, în ceea ce privește colectarea de date pentru sistemele energetice inteligente, standardele ar trebui să fie elaborate pentru a asigura că numai datele relevante sunt transmise cu scopul de a garanta securitatea aprovizionării cu energie electrică, pentru a asigura că datele nu sunt transferate către terți, că clienții au dreptul de a controla și a șterge datele colectate în cazul în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod, și pentru a asigura că cetățenii își păstrează dreptul de proprietate asupra datelor lor și dețin controlul în ceea ce privește părțile cărora le acordă accesul la aceste date;

25.  solicită Comisiei să emită orientări suplimentare cu privire la utilizarea datelor cu sau fără caracter personal referitoare la rețelele inteligente, ținând seama de legislația revizuită a UE privind protecția datelor și cu privire la normele convenite privind proprietatea și gestionarea acestor date de către OSD, furnizori sau alte organisme comerciale;

Cadrul pentru sisteme energetice inteligente de succes

26.  invită Comisia să ia măsuri pentru a accelera procesul de dezvoltare a rețelelor inteligente și să se concentreze pe următoarele aspecte: stimularea investițiilor și stimulente financiare în acest domeniu, elaborarea unor standarde tehnice, asigurarea protecției datelor pentru consumatori, crearea unui cadru de reglementare care să ofere stimulente pentru implementarea rețelelor inteligente, garantarea unei piețe cu amănuntul deschise și competitive, în interesul consumatorilor, și oferirea de sprijin în continuare pentru inovare în domeniul tehnologiilor și al sistemelor;

27.  subliniază că, în temeiul noilor reglementări privind fondurile SIE pentru perioada 2014-2020, statele membre au obligația de a concentra resursele din cadrul fondurilor SIE pe investiții în direcția unei Europe inteligente, durabile și favorabile incluziunii; ia act de faptul că va fi stabilită cota minimă pentru ca regiunile să concentreze, în funcție de nivelul lor dezvoltare economică, cel puțin 20% din resursele FEDER în investiții în tranziția energetică, cu accent special pe rețele inteligente, producerea și distribuirea de energie din resurse regenerabile, eficiență energetică, economisirea de energie, cogenerarea încălzirii și a energiei, strategii de emisii scăzute de carbon, acordându-se o atenție deosebită zonelor urbane, și pe energia din rețele inteligente la nivelul distribuției; subliniază faptul că finanțarea publică încă joacă un rol esențial în stimularea investițiilor private în proiecte de cercetare și dezvoltare și în proiecte de demonstrație privind rețelele inteligente; subliniază că Fondul de coeziune prevede, de asemenea, investiții în acest domeniu; solicită statelor membre să fructifice la maximum această oportunitate; subliniază, în ceea ce privește investițiile care nu sunt acoperite de concentrarea tematică obligatorie, că FEDER poate fi, de asemenea, utilizat pentru a sprijini dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție, stocare și transmisie a energiei și pentru a integra generarea distribuită de energie din surse regenerabile;

28.  subliniază că fondurile SIE au rol de catalizator al investițiilor și că, întrucât mai multe niveluri teritoriale sunt implicate în finanțare și în procesul decizional, guvernanța pe mai multe niveluri joacă un rol important pentru implementarea cu succes; salută oportunitățile suplimentare de finanțare din cadrul programului Energie inteligentă - Europa;

29.  salută accentul puternic pus în cadrul mecanismului Conectarea Europei pe proiectele de interes comun legate de energia inteligentă, însă regretă că numai două proiecte de rețele inteligente au fost incluse în lista actuală pentru doi ani; subliniază faptul că trebuie avute în vedere și proiectele care vizează rețele inteligente la nivelul distribuției; subliniază faptul că proiectele de infrastructură trebuie să îndeplinească criteriile de durabilitate și competitivitate și să se bazeze pe o abordare integrată, care să fie asigurată de implicarea operatorilor de rețele de distribuție; subliniază, de asemenea, importanța dezvoltării interconexiunilor energetice nord-sud în bazinul Mediteranei;

30.  invită Comisia să reducă obstacolele la investițiile în sisteme energetice inteligente, mai ales prin lărgirea bazei de excepții în cadrul reformei ajutoarelor de stat, pentru a permite sprijinirea publică a tuturor elementelor sistemelor energetice inteligente de la nivel local și regional, inclusiv investiții și operațiuni transsectoriale; solicită includerea sistemelor energetice inteligente drept categorie de sine stătătoare în viitorul regulament al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (RGEC II) și adaptarea reglementărilor privind alte categorii de derogări în bloc, în conexiune cu dezvoltarea sistemelor energetice inteligente;

31.  subliniază că interoperabilitatea pentru infrastructura inteligentă este esențială, deoarece incertitudinea în materie de reglementare și existența unor standarde diferite întârzie extinderea infrastructurii inteligente; prin urmare, solicită o mai bună cooperare între diferitele organizații pentru standarde tehnice la nivel european; subliniază că sunt necesare standarde deschise pentru a veni în sprijinul interoperabilității și pentru a accelera dezvoltarea și implementarea tehnologiei;

32.  invită Comisia să ia măsuri pentru a îndepărta principalele obstacole, cum ar fi lipsa de interoperabilitate și standarde (o conectare și utilizare standardizate ar reduce costurile și ar permite conectivitatea și pentru sursele de generare distribuită – SGD) (sau mici aplicații de adaptare la cerere), incertitudinea asupra rolurilor și responsabilităților în noi aplicații pentru rețele inteligente, incertitudinea în ceea ce privește repartizarea costurilor și a beneficiilor și, în consecință, în ceea ce privește noile modele de afaceri, reticența consumatorilor de a participa la teste; măsurile de reglementare din Europa ar putea reprezenta obstacole semnificative pentru capacitatea de reproducere a rezultatelor proiectelor în diferite țări;

33.  reamintește mandatul de standardizare din 2011 menit să susțină dezvoltarea rețelei inteligente europene, care trebuia să fie finalizat în 2012; salută progresele înregistrate în cadrul acestui mandat, însă subliniază nevoia de a continua eforturile; solicită Comisiei să își ia un angajament alături de organismele de standardizare pentru a accelera finalizarea acestor activități și pentru a emite un nou mandat, dacă se va considera că acesta este necesar;

34.  solicită statelor membre să coopereze în continuare și să facă schimb de bune practici în cadrul forumului Consiliului autorităților de reglementare în domeniul energetic (CEER) privind reglementarea OSD naționali; constată, în același timp, diversitatea organizării OSD, unele state membre având un singur OSD iar altele având peste 800; încurajează statele membre să colaboreze mai îndeaproape; solicită statelor membre și Comisiei să convină asupra unui sistem de clasificări unificat pentru a stabili dacă o organizație este operator de transport, operator de distribuție sau operator mixt;

35.  invită Comisia să analizeze în ce măsură ar fi necesar să prezinte propuneri, în conformitate cu cel de al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei, care să vizeze dezvoltarea și promovarea rețelelor inteligente, deoarece acest lucru, care trebuie garantat în continuare prin acțiunea consecventă a Comisiei, ar putea permite implicarea în mai mare măsură a mai multor participanți pe piață și ar putea stimula posibile sinergii de implementare, dezvoltare și întreținere a rețelelor de telecomunicații și de energie; subliniază totuși că aceste propuneri ar trebui incluse într-un cadru de reglementare armonizat, conform principiilor enunțate de Comisie;

36.  solicită cooperarea la nivel european, național și regional în ceea ce privește dezvoltarea rețelelor inteligente; consideră că rețelele inteligente oferă o ocazie unică de a încuraja inovarea, cercetarea și dezvoltarea, crearea de locuri de muncă, precum și competitivitatea industriei europene la nivel local și regional, în special în ceea ce privește IMM-urile;

37.  solicită regiunilor să se conecteze la rețele și să beneficieze împreună de avantajele oferite, de cunoștințe și de cele mai bune practici și să coopereze în ceea ce privește analizele de beneficii privind sistemele energetice inteligente în cadrul obiectivului de cooperare teritorială din cadrul fondurilor SIE; invită Comisia să instituie o rețea transnațională pentru regiunile ce dispun de sisteme energetice inteligente; invită regiunile transfrontaliere să utilizeze instrumentul juridic oferit de gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT) pentru a institui și a gestiona în comun servicii de interes economic general în domeniul energiei regenerabile și al economisirii de energie și al infrastructurii de rețele inteligente într-o astfel de rețea;

38.  subliniază importanța inițiativelor precum Convenția primarilor, principala mișcare europeană care implică autoritățile locale și regionale în combaterea schimbărilor climatice, care se bazează pe un angajament voluntar din partea semnatarilor să îndeplinească și să depășească obiectivul UE de reducere cu 20% a CO2 prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea surselor de energie regenerabile, care să sprijine și să susțină eforturile depuse de autoritățile locale în implementarea unor politici energetice durabile; subliniază că autoritățile locale joacă un rol esențial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult atunci când se are în vedere că 80% din consumul de energie și emisiile de CO2 sunt asociate activității urbane;

o
o   o

39.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Comitetului Regiunilor.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 289.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 281.
(4) JO L 347, 20.12.2013, p. 256.
(5) JO L 347, 20.12.2013, p. 259.
(6) JO L 347, 20.12.2013, p. 303.
(7) JO L 211, 14.8.2009, p. 55.
(8) JO C 82, 1.4.2008, p. 1.
(9) JO L 204, 31.7.2013, p. 15.
(10) JO C 25, 26.1.2013, p. 1.
(11) JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
(12) JO L 315, 14.11.2012, p. 1.
(13) Texte adoptate, P7_TA(2013)0374.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2013)0017.
(15) Texte adoptate, P7_TA(2013)0345.


Micile exploataţii agricole
PDF 279kWORD 72k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la viitorul micilor exploatații agricole (2013/2096(INI))
P7_TA(2014)0066A7-0029/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere obiectivele politicii agricole comune, prevăzute la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special obiectivele privind „creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin utilizarea optimă a factorilor de producție și, în special, a forței de muncă” și „asigurarea [...] unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură”,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului(1), în special articolele 32 și 61 din acesta privind plățile redistributive și, respectiv, sistemul pentru micii agricultori,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului(2), în special articolele 7 și 19 din acesta privind subprogramele tematice și, respectiv, dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 mai 2011 intitulată „Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020” (COM(2011)0244),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 septembrie 2010 intitulată „Venituri echitabile pentru agricultori: îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa”(3),

–  având în vedere studiul realizat în 2013 intitulat „Agricultura de semisubzistență - valori și direcții de dezvoltare”, redactat de Departamentul Tematic B (Direcția pentru politici structurale și de coeziune) al Parlamentului European,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0029/2014),

A.  întrucât micile exploatații agricole din Europa sunt supuse unei presiuni demografice, comerciale și tehnologice continue, lucru care conduce treptat la pierderea caracterului rural și la depopularea mediului rural în regiunile unde aceste exploatații sunt majoritare, ceea ce determină abandonarea masivă a exploatațiilor zootehnice de dimensiuni reduse și renunțarea la culturile specifice locale;

B.   întrucât micile exploatații reprezintă un model agricol cu caracter social, care predomină încă în UE și care poate și trebuie să coexiste cu alte modele agricole de dimensiuni mai mari orientate într-o mai mare măsură spre piață;

C.  întrucât micile exploatații agricole nu au numai o funcție de producție, ci și funcții esențiale legate de furnizarea de bunuri publice; întrucât printre aceste funcții se numără funcții legate de natură și de spațiul rural (deoarece contribuie la conservarea atât a caracteristicilor specifice ale spațiului rural european, cât și a biodiversității zonelor rurale), funcții sociale (deoarece asigură subzistența a milioane de persoane din Europa, prevenind pauperizarea acestora și reprezentând o rezervă de mână de lucru pentru industrie și celelalte sectoare ale economiei, precum turismul) și funcții culturale (deoarece menține tradiții, obiceiuri și alte patrimonii imateriale frumoase și asigură fabricarea de produse regionale și tradiționale);

D.  întrucât micile exploatații agricole creează condiții favorabile unei agriculturi ecologice orientate spre bunăstarea animalelor;

E.   întrucât depopularea și exodul rural prejudiciază într-o mare măsură condițiile de trai din zonele rurale - și, prin urmare, calitatea vieții și condițiile de muncă ale agricultorilor -, și constituie frecvent un factor determinant pentru menținerea sau abandonarea micilor exploatații agricole; întrucât crearea de perspective durabile în zonele rurale, în special pentru tineri, influențează în mod decisiv viitorul micilor exploatații agricole;

F.   întrucât, în unele zone, existența și supraviețuirea micilor exploatații agricole asigură surse de venit și limitează depopularea;

G.   întrucât pe piață există o volatilitate a prețurilor, agravată deseori de prezența cumpărătorilor intermediari care impun prețurile, profitând de vulnerabilitatea producătorilor;

H.  întrucât micile exploatații agricole sunt de regulă mai flexibile și se adaptează mai ușor la crizele de piață;

I.  întrucât multe exploatații agricole mici sunt specializate și se reunesc în cadrul unor organizații de producători, având astfel dreptul de a solicita să producă pentru piața produselor alimentare în condiții de egalitate cu marile exploatații;

J.  întrucât problemele cu care se confruntă micile exploatații agricole necesită o abordare mai amplă; întrucât sprijinirea posibilelor surse alternative de venituri și a perspectivei diversificării, precum și crearea de locuri de muncă neagricole și furnizarea de servicii publice în zonele rurale au un rol-cheie pentru viitorul micilor exploatații agricole și al comunităților rurale;

K.  întrucât politica agricolă comună (PAC) nu acordă o atenție suficientă micilor exploatații agricole, printre altele, din cauza faptului că structura de finanțare în cadrul PAC se bazează, în principal, pe suprafață și pe producția din trecut, PAC neputând sprijini, prin urmare, în mod adecvat situația și funcționarea micilor exploatații agricole; întrucât anumite state membre instituie praguri minime de finanțare în cadrul celui de-al doilea pilon și întrucât statele membre nu aplică măsuri de punere în aplicare care să răspundă nevoilor micilor exploatații agricole;

L.  întrucât micii agricultori se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește primirea de ajutoare financiare, deoarece pot întâmpina probleme cu privire la accesarea fondurilor din programele UE din cauza faptului că nu îndeplinesc cerințele de eligibilitate privind capitalul și/sau capacitatea, precum și din cauza solvabilității lor reduse, sau chiar a insolvabilității lor;

M.  întrucât micile exploatații din regiunile ultraperiferice ar trebui să beneficieze, de asemenea, de o atenție deosebită, având în vedere dubla presiune sub care își desfășoară activitatea;

N.  întrucât sursele de câștig suplimentar sunt de o importanță considerabilă pentru multe exploatații agricole mici;

O.  întrucât anumite tipuri de mici exploatații, precum exploatațiile agricole de subzistență, acționează ca un tampon împotriva sărăciei extreme, constituind cel puțin o sursă limitată de alimente și de venit;

P.  întrucât, în anumite cazuri, proprietarii micilor exploatații nu beneficiază de sprijin administrativ suficient sau de consiliere de bună calitate; întrucât statele membre creează deseori obstacolele birocratice inutile, iar anumiți proprietari ai micilor exploatații nu au resursele și experiența necesare pentru a implementa în mod eficient procesele administrative relevante;

Q.  întrucât, fiind dispersate din punct de vedere geografic, exploatațiile agricole au în cadrul lanțului alimentar o putere de negociere mult mai mică decât alți actori de pe piață, problema fiind cu atât mai gravă în cazul micilor exploatații agricole;

R.  întrucât micile exploatații agricole joacă un rol deosebit în ceea ce privește menținerea vitalității anumitor regiuni, precum zonele muntoase, zonele defavorizate și regiunile periferice, dar și regiunile în care, din cauza constrângerilor geografice și morfologice, agricultura este una dintre puținele activități sustenabile din punct de vedere economic, dacă nu chiar singura;

S.  întrucât nivelul veniturilor și nivelul de viață al familiilor care își câștigă existența de pe urma muncii lor în micile exploatații agricole sunt mult sub veniturile obținute de agricultorii comerciali sau de agricultorii care lucrează în alte sectoare economice;

T.  întrucât numeroase exploatații agricole mai mici nu pot trăi doar din agricultură, fiind necesare surse alternative de venituri pentru a putea supraviețui; întrucât, de asemenea, proprietarii micilor exploatații în cauză ar trebui să se concentreze din ce în ce mai mult asupra îmbunătățirii rentabilității și productivității exploatațiilor lor;

U.  întrucât micile exploatații agricole asigură în multe regiuni subzistența familiilor care nu au posibilitatea să găsească alte surse de venit;

V.  întrucât nu există date fiabile suficiente cu privire la situația micilor exploatații agricole și la impactul instrumentelor PAC în acest sector, iar definirea micilor exploatații agricole variază semnificativ de la un stat membru la altul;

W.  întrucât unii producători agricoli mici, de exemplu apicultorii, nu dețin terenuri sau nu le exploatează, motiv pentru care nu pot profita de sistemul destinat micilor agricultori;

X.  întrucât Adunarea generală a ONU a proclamat 2014 drept „Anul internațional al agriculturii familiale”,

1.  solicită statelor membre și Comisiei să ia măsurile necesare în cadrul noii politici agricole comune și să elaboreze orientări pentru perioada de după 2020, ținând seama într-o mai mare măsură de nevoile specifice ale micilor exploatații familiale, care constituie un element important al modelului agricol european și punctul central al dezvoltării multifuncționale a zonelor rurale și a dezvoltării durabile a regiunilor în general;

2.  solicită continuarea politicii de promovare a consolidării terenurilor agricole și de acordare de ajutoare financiare agricultorilor care participă la sistemul pentru micii agricultori și care i-au cedat definitiv altui agricultor terenurile lor agricole, aceasta fiind un instrument eficient pentru îmbunătățirea structurii de producție agricolă;

3.  consideră că o simplă reducere a numărului micilor exploatații agricole nu ar trebui să constituie obiectivul principal al acțiunilor de restructurare, dat fiind că aceasta nu ar duce la creșterea competitivității exploatațiilor mai mari; prin urmare, solicită statelor membre să găsească soluții și să elaboreze modele de dezvoltare adecvate pentru micile exploatații, ținând seama de caracteristicile specifice ale agriculturii țării respective, precum și de diferențele regionale, pentru a îmbunătăți competitivitatea, viabilitatea și rentabilitatea micilor exploatații, precum și pentru a dezvolta spiritul antreprenorial, pentru a crea locuri de muncă și pentru a limita depopularea zonelor rurale;

4.  consideră că exodul rural și depopularea zonelor rurale trebuie combătute cât mai rapid pentru ca micile exploatații agricole să poată beneficia de condiții adecvate și de perspective pe termen lung în locurile unde se află; solicită statelor membre să utilizeze în mod eficient fondurile UE disponibile pentru a promova infrastructura, oportunitățile educaționale, asistența medicală și posibilitățile de îngrijire, îngrijirea copiilor, accesul la internet de mare viteză și înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) în zona rurală, pentru a asigura în mediul rural condiții de trai echivalente cu cele din mediul urban; recomandă concentrarea eforturilor asupra creării unor perspective viitoare durabile pentru tineri, persoanele cu un nivel ridicat de calificare și femei;

5.  solicită sporirea vânzărilor directe, precum vânzările de produse tradiționale, pe piețele locale și regionale, și dezvoltarea în cadrul micilor exploatații a unei forme durabile și responsabile de prelucrare a alimentelor și a unui sistem de control esențial și proporțional; încurajează Comisia și statele membre să revizuiască normele existente privind siguranța alimentară pentru a reduce sarcina administrativă și a elimina obstacolele pe care normele în cauză le pot genera în calea dezvoltării procesului de prelucrare și vânzare a alimentelor de către micile exploatații agricole; încurajează Comisia și statele membre să instituie o platformă pentru schimbul de bune practici cu privire la reglementarea și controlul prelucrării alimentelor de către micile exploatații agricole; de asemenea, invită autoritățile regionale să întreprindă mai multe acțiuni pentru a dezvolta infrastructurile de vânzare directă, printre care piețele locale și municipale, facilitând astfel accesul consumatorilor la produse agricole ieftine, sănătoase și de înaltă calitate;

6.  consideră că, pentru a soluționa problemele micilor exploatații agricole, politicii agricole comune trebuie să i se asocieze alte politici ale UE, printre care politica de coeziune, pentru a contribui la îmbunătățirea infrastructurii tehnice și a accesului la serviciile publice în mediul rural; de asemenea, consideră că trebuie să se utilizeze resurse din Fondul social european pentru finanțarea unor măsuri sociale și comunitare privind incluziunea socială, educația, formarea și transferul de cunoștințe; în plus, consideră că, dat fiind că aceste mici exploatații nu au o influență semnificativă asupra pieței, conform principiilor convenite cu Comisia Europeană, se poate autoriza un sprijin suplimentar din resurse naționale, fără a afecta concurența;

7.  atrage atenția asupra presiunii exercitate în vederea creșterii prețurilor terenurilor agricole în urma dereglementării pieței imobiliare din noile state membre; subliniază că micii agricultori vor fi cel mai puternic afectați de creșterea prețurilor terenurilor;

8.  solicită statelor membre să se asigure că sistemele lor educaționale dispun de o infrastructură adecvată pentru educația și formarea profesională în domeniul agricol;

9.  atrage atenția asupra presiunii exercitate în vederea creșterii prețurilor terenurilor agricole ca urmare a extinderii urbane;

10.  salută în mod deosebit instituirea, în cadrul primului pilon al PAC, a unui sistem de sprijinire a micilor producători agricoli, însă consideră că numai forma transferurilor a fost simplificată, suma la care se ridică plățile directe fiind prea redusă pentru a oferi un potențial de dezvoltare, și că aceste măsuri rămân totuși insuficiente pentru a îmbunătăți situația micilor exploatații din UE; consideră că ar trebui instituit un mecanism care să le permită micilor exploatații agricole să depună cereri multianuale pentru obținerea de plăți directe, care să fie actualizate exclusiv în cazul în care au loc modificări la nivelul exploatației în cauză;

11.  atrage din nou atenția asupra diferențelor majore între subvențiile agricole acordate în diferitele state membre, care sunt în detrimentul noilor state membre;

12.  subliniază că, datorită caracterului voluntar al sistemului pentru micii producători agricoli instituit în cadrul primului pilon al PAC, este esențial să se revizuiască și să se utilizeze toate oportunitățile posibile pentru sprijinirea micilor producători prevăzute de al doilea pilon al PAC;

13.  consideră că, pe lângă aceste măsuri, este esențial să se găsească un mod eficient de sprijinire a micilor producători agricoli ale căror activități și produse nu sunt legate de posesia și/sau exploatarea unor terenuri agricole;

14.  invită statele membre să creeze instrumente financiare adecvate, de exemplu, microcredite, dobânzi subvenționate pentru împrumuturi, leasinguri financiare, achitarea primelor rate sau garantarea împrumuturilor; consideră, de asemenea, că autoritățile regionale și locale ar trebui să se implice în cadrul acestui proces de sprijinire;

15.  subliniază că inclusiv micile exploatații au obligația de a respecta bunele practici agricole și, în special, normele europene și naționale privind producția agricolă și protecția consumatorului, fiind necesar ca proprietarii micilor exploatații agricole să aibă o calificare minimă; prin urmare, invită Comisia Europeană și statele membre să identifice modalitățile prin care se poate asigura dobândirea generală a acestor calificări și adaptarea lor la nevoile micilor exploatații;

16.  solicită adaptarea într-o mai mare măsură a serviciilor de consiliere gratuită la nevoile micilor exploatații, simplificarea procedurilor referitoare la informare, educație, evaluarea riscurilor și monitorizarea sănătății, lansarea unor campanii de informare, partajarea celor mai bune practici privind lanțul scurt de aprovizionare cu alimente și asigurarea unui sprijin tehnic pentru depunerea de solicitări de finanțare din partea Uniunii Europene, precum și a unor servicii de consiliere care să ajute micile exploatații să își adapteze profilul activității lor de producție la potențialul lor ecologic și de producție;

17.  subliniază că este necesar ca micile exploatații să se unească în cadrul unor organizații, al unor grupuri de producători sau al unor cooperative, precum și ca ele să lanseze campanii comerciale comune; consideră că toate tipurile de asociere dintre micile exploatații, fie sub forma cooperativelor sau a organizațiilor de producători, fie prin punerea în comun a resurselor, inclusiv a echipamentelor, ar trebui să beneficieze de sprijin special în temeiul mecanismelor naționale și de la nivelul UE;

18.  consideră că micile exploatații situate în zone muntoase, în zone defavorizate și în regiuni periferice ar trebui să poată beneficia de un sprijin cuplat, de exemplu, pentru creșterea animalelor, lucru care asigură, de asemenea, îndeplinirea unor funcții de mediu specifice;

19.  consideră că activitățile agricole au o importanță strategică fără precedent, fapt care ar trebui luat în considerare în mod corespunzător de toate statele membre în vederea identificării de soluții pentru ca micii agricultori să își continue activitățile pe care le desfășoară, astfel încât să existe un echilibru între prețurile de vânzare ale produselor agricole și costurile de producție;

20.  solicită statelor membre să includă în programele lor, pentru pilonii I și II, subprograme și măsuri destinate micilor exploatații; subliniază că în special micile exploatații trebuie să se implice în activități suplimentare, de exemplu, în sectorul turistic, pentru a realiza un venit suficient; subliniază, în acest sens, că este important ca cel de-al doilea pilon al PAC să beneficieze de suficiente resurse și ca programele pentru dezvoltarea zonelor rurale să fie orientate în mod adecvat spre nevoile micilor exploatații;

21.  recomandă lărgirea domeniului de aplicare al Rețelei de informații contabile agricole pentru a putea examina situația micilor exploatații, precum și impactul PAC asupra acestora, și pentru a planifica evoluția lor;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 608.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 487.
(3) JO C 308 E, 20.10.2011, p. 22.


O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic
PDF 310kWORD 87k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE (2013/2043(INI))
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), prin care Uniunea se angajează să acționeze pentru „o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”,

–  având în vedere articolul 9 din TFUE, care prevede că „în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane”,

–  având în vedere articolul 11 din TFUE, care prevede că „cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”,

–  având în vedere articolul 12 din TFUE, care prevede că „cerințele din domeniul protecției consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea în aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii”,

–  având în vedere articolul 14 din TFUE și Protocolul 26 la acesta privind serviciile de interes (economic) general,

–  având în vedere articolul 26 din TFUE, care prevede că „piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor”,

–  având în vedere articolele 49 și 56 din TFUE privind libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii,

–  având în vedere articolele 101 și 102 din TFUE privind regulile de concurență aplicabile întreprinderilor,

–  având în vedere articolul 169 din TFUE privind promovarea intereselor consumatorilor și asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor,

–  având în vedere Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată de Directiva 2002/39/CE și Directiva 2008/6/CE privind serviciile poștale,

–  având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă,

–  având în vedere Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE,

–  având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 29 noiembrie 2012 privind „O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE” (COM(2012)0698),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2013 intitulată „O foaie de parcurs pentru realizarea pieței unice în domeniul livrării de colete. Consolidarea încrederii în serviciile de livrare și încurajarea vânzărilor online” (COM(2013)0886),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 23 aprilie 2013 intitulat „Comerțul electronic – Plan de acțiune 2012- 2015 – Situația în 2013” (SWD(2013)0153),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online” (COM(2011)0942),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 decembrie 2012 intitulată „Agenda digitală pentru Europa – promovarea digitală a creșterii în Europa” (COM(2012)0784),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 intitulată „O Agendă digitală pentru Europa” (COM(2010)0245),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 7 decembrie 2012 intitulat „Tabloul de bord al piețelor de consum – Pentru o mai bună funcționare a piețelor în beneficiul consumatorilor – A opta ediție” (SWD(2012)0432),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O agendă a consumatorului european – Stimularea încrederii și a creșterii economice” (COM(2012)0225),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 februarie 2011, intitulată „Revizuirea «Small Business Act» pentru Europa” (COM(2011)0078),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 ianuarie 2013 intitulată „Planul de acțiune antreprenoriat 2020 – Relansarea spiritului de întreprindere în Europa” (COM(2012)0795),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2011 intitulată „Întreprinderi mici într-o lume mare – Un nou parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea valorificării oportunităților globale” (COM(2011)0702),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2012 intitulată „Analiza anuală a creșterii 2013” (COM(2012)0750),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, intitulată „Către un Act privind piața unică – Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate – 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” (COM(2010)0608),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Actul privind piața unică II” (COM(2012)0573),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii” (COM(2011)0206),

–  având în vedere Carte albă a Comisiei din 28 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor” (COM(2011)0144),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 octombrie 2007 intitulată „Agenda UE privind transportul de marfă: sporirea eficienței, integrării și caracterului durabil al transportului de marfă în Europa” (COM(2007)0606),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 31 mai 2012 „Piața unică digitală și guvernanța pieței unice”;

–  având în vedere rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic(3),

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 6 aprilie 2011 referitoare la o piață unică pentru europeni(4), la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică(5) și la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni(7),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0024/2014),

A.  întrucât comerțul electronic este un mijloc cu un potențial enorm de combatere a crizei economice și financiare, de consolidare a pieței unice și de generare de creștere economică și de locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene; întrucât Comunicarea Comisiei din ianuarie 2012 privind comerțul electronic și serviciile online identifică livrarea mărfurilor achiziționate online ca fiind una dintre primele cinci priorități pentru stimularea comerțului electronic până în 2015, importanța sa fiind reiterată de Consiliu și de Parlament;

B.  întrucât piața comerțului electronic din UE a crescut cu peste 20 % în 2012; întrucât se prevede că, în special, comerțul electronic transfrontalier se va înmulți cu un factor de patru; întrucât piața livrării de colete suferă transformări radicale prin faptul că pe piață intră noi furnizori, se realizează investiții orientate către inovare și apar noi servicii;

C.  întrucât serviciile de livrare eficiente și fiabile sunt un pilon esențial al unei piețe unice digitale reale și eficace, având un impact substanțial în ceea ce privește facilitarea comerțului electronic și consolidând încrederea între vânzători și cumpărători;

D.  întrucât livrarea transfrontalieră este considerată a fi un obstacol de către 57 % dintre comercianții cu amănuntul, în timp ce unul din doi consumatori declară că își fac griji cu privire la livrare în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere; întrucât principalele două motive de îngrijorare ale consumatorilor în ceea ce privește achizițiile online sunt legate de livrare (inclusiv returnarea produselor) și costurile ridicate de livrare, contribuind la încrederea scăzută a consumatorilor în comerțul electronic transfrontalier;

E.  întrucât, pentru a depăși această situație, este vital să se stimuleze încrederea consumatorilor în operatorii și serviciile de livrare, încrederea în piață și cunoașterea drepturilor și obligațiilor lor, prin asigurarea mai multor informații, a facilitării înțelegerii și a unei mai mari transparențe în ceea ce privește condițiile de livrare;

F.  întrucât IMM-urile care caută oportunități de afaceri la nivelul UE se confruntă cu costuri ridicate, un grad mai ridicat de complexitate și lipsa transparenței în ceea ce privește livrările transfrontaliere; întrucât prețurile pentru livrarea transfrontalieră sunt de trei-cinci ori mai mari decât prețurile interne; întrucât sisteme de livrare eficace, simple și accesibile sunt un factor-cheie pentru caracterul durabil al modelelor de afaceri ale IMM-urilor și pentru capacitatea lor de a furniza produse consumatorilor,

Servicii integrate de livrare în Europa: un pilon al pieței unice digitale

1.  subliniază faptul că serviciile de livrare accesibile, eficiente și de înaltă calitate și la prețuri rezonabile sunt o componentă esențială a achiziționării de bunuri online și trebuie promovate prin intermediul concurenței libere și loiale; constată totuși că numeroși consumatori sunt reticenți să facă cumpărături online, mai ales în mediul transfrontalier, din cauza incertitudinilor legate de opțiunile de livrare disponibile, de livrarea finală, de costurile de livrare sau de fiabilitate;

2.  salută cartea verde lansată de Comisie pentru identificarea eventualelor deficiențe în cadrul pieței europene a livrării și solicită Comisiei să ia măsuri adecvate pentru a aborda aceste deficiențe astfel încât să permită atât întreprinderilor, cât și consumatorilor să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică digitală; subliniază că orice măsură propusă ar trebui să ia în considerare caracterul durabil al procesului de livrare și să încerce să reducă la minimum amprenta de mediu;

3.  constată deficiențe la nivel transfrontalier în materie de concurență între operatorii de servicii de livrare din unele state membre și regretă lipsa de transparență în ceea ce privește condițiile tarifare și în materie de performanță a serviciilor vizate; consideră, în special, că trebuie introduse instrumente care să ofere informații privind ofertele tuturor operatorilor europeni de servicii de livrare;

Transformând interesele consumatorilor în elementul central al procesului de livrare

4.  subliniază importanța creșterii încrederii consumatorilor în procesul de livrare; consideră că sunt de maximă importanță pentru consumatori un grad mai mare de transparență și o mai bună informare care este mai ușor comparabilă privind opțiunile de livrare disponibile, prețurile și condițiile, în special în ceea ce privește condițiile în care comenzile consumatorilor sunt expediate și procedurile care trebuie urmate în caz de deteriorare, pierdere a bunurilor sau întârziere a livrării sau returnării acestora;

5.  subliniază că este necesar să se promoveze măsuri care vizează asigurarea posibilităților de alegere ale consumatorilor la momentul achiziției; ia act de decalajul considerabil dintre așteptările consumatorilor și disponibilitatea unor servicii avantajoase și inovatoare, precum punctele de colectare sau chioșcurile sau terminalele pentru colete, serviciile permanente, disponibile în orice moment, soluțiile de urmărire, locuri și orare de livrare accesibile consumatorilor și politici de returnare facilă;

6.  subliniază că fiabilitatea serviciilor de livrare este vitală și că este esențial să se pună la dispoziție sisteme eficiente care garantează că, într-un termen rezonabil, coletele ajung în mod eficace la destinația specificată;

7.  subliniază că unul dintre principalele motive de nemulțumire a consumatorilor sunt prețurile ridicate pentru livrarea transfrontalieră sau pentru livrarea în regiunile îndepărtate sau ultraperiferice; subliniază că sunt absolut necesare opțiuni de livrare la prețuri mai rezonabile pentru consumatori și vânzători, inclusiv pentru IMM-uri, dacă se dorește creșterea vânzărilor și cumpărărilor la distanțe mari și dacă se dorește ca discuțiile despre o piață unică autentică să aibă o finalitate;

8.  subliniază nevoia îmbunătățirii acoperirii geografice și a accesibilității la servicii universale pentru livrarea de colete în zonele rurale și îndepărtate;

9.  consideră că, pentru a institui o piață integrată a livrării de colete, este important să existe o dimensiune socială stabilă și coerentă, în cadrul căreia serviciile de livrare trebuie să respecte drepturile de muncă, a condițiile de muncă și de remunerare și a standardele sociale și de mediu; ia notă, în acest sens, de faptul că munca nedeclarată și abuzurile reprezintă un risc pentru sector și că locurile de muncă responsabile și de înaltă calitate, precum și formarea continuă și adecvată a personalului sunt importante pentru obținerea de servicii de livrare de înaltă calitate; subliniază faptul că a menține dimensiunea socială și a permite suficientă flexibilitate în piața livrării pentru ca aceasta să evolueze și să se adapteze inovațiilor tehnologice reprezintă factori determinanți pentru a satisface pe deplin cererile și așteptările consumatorilor, permițând în același timp întreprinderilor să le ofere produse mai bune care răspund pe deplin nevoilor și așteptărilor acestora;

10.  atrage atenția asupra importanței securității juridice pentru încrederea consumatorilor; subliniază, în acest context, importanța corectei informări a consumatorilor privind legislația aplicabilă;

11.  consideră că dezvoltarea comerțului online transfrontalier depinde, de asemenea, de încrederea clienților și că instituirea unei rețele europene de centre naționale de soluționare a problemelor de competența Solvit ar fi de natură să înlăture îngrijorarea consumatorilor, precum și un sistem de alertă de tip RAPEX care să poată depista site-urile care se fac vinovate de practici frauduloase;

12.  constată că un număr din ce în ce mai mare de consumatori folosesc site-uri de comparare a prețurilor, a caracteristicilor și a termenelor de livrare ale produselor și serviciilor oferite de firmele de livrări, în special în contextul comerțului electronic; invită Comisia să adopte orientări ale UE privind standardele minime pentru compararea site-urilor internet, structurate în jurul principiilor fundamentale de transparență, imparțialitate, calitate, informare și ușurință de utilizare;

13.  invită Comisia, în colaborare cu industria și cu organizațiile consumatorilor, să stabilească indicatori comuni de calitate a serviciilor de livrare, care să le permită consumatorilor să compare diferitele oferte cu mai mare precizie;

Crearea unor condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri

14.  evidențiază rolul vital al IMM-urilor în generarea de creștere economică, de inovare și de locuri de muncă, în special în ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; subliniază că serviciile de livrare sunt extrem de importante pentru IMM-urile europene și că o piață integrată și competitivă a livrării, care asigură diferite opțiuni de livrare și de suport logistic la prețuri acceptabile, este o condiție prealabilă pentru a avea acces pe noi piețe și pentru a ajunge la cât mai mulți consumatori din cadrul UE; subliniază importanța îmbunătățirii fluxului de informații transmise IMM-urilor cu privire la posibilitățile de consolidare a volumelor de colete pe care le dețin și la soluții inovatoare de livrare și ridicare a coletelor care ar reduce costurile aferente ultimei etape a procesului de livrare;

15.  subliniază că este necesar ca întreprinderile și în special IMM-urile să poată răspundă nevoilor și așteptărilor consumatorilor prin servicii de expediere mai simple, mai rapide, transparente, fiabile, eficiente și la prețuri mai rezonabile, în contextul comerțului electronic transfrontalier; evidențiază că soluțiile de livrare care nu satisfac așteptările consumatorilor au un impact direct asupra mărcii, imaginii și competitivității unei întreprinderi;

16.  observă că implicarea IMM-urilor în dezvoltarea transfrontalieră a comerțului electronic este limitată; încurajează colaborarea între IMM-uri, precum și prin intermediul organelor lor de reprezentare, pentru negocierea unor prețuri de livrare mai avantajoase, mai ales prin introducerea unor platforme online comune, precum și pentru îmbunătățirea calității serviciilor pe care le oferă;

17.  este îngrijorat de dezavantajele cu care se confruntă IMM-urile din cauza dimensiunii lor reduse; subliniază faptul că IMM-urile se confruntă în prezent cu costuri ridicate, cu un grad mai ridicat de complexitate determinat de fragmentarea pieței europene și cu lipsa informațiilor cu privire la prețurile și la opțiunile de livrare disponibile;

Către soluții inovatoare și interoperabile pentru o veritabilă piață europeană a livrării

18.  ia notă de fragmentarea sectorului poștal european în rețele naționale cu o interoperabilitate redusă și lipsa de integrare a transportului rutier, feroviar și naval; salută măsurile adoptate deja de către operatorii de pe piețele de livrări în vederea introducerii de măsuri orientate mai mult către nevoile comercianților cu amănuntul online și ale consumatorilor, cum ar fi opțiuni mai flexibile de livrare și de returnare; solicită Comisiei să propună măsuri necesare pentru a încuraja industria să îmbunătățească interoperabilitatea și să accelereze lansarea de procese fluidizate care vizează să reducă costurile, să crească economiile de scară pentru operatorii de livrări, să încurajeze gruparea transporturilor mici și, prin urmare, reducerile de cantitate pentru micii comercianți, să crească disponibilitatea și calitatea serviciilor de livrare și să ofere tarife de expediere flexibile și la prețuri rezonabile consumatorilor, precum și întreprinderilor;

19.  consideră că, în această privință, este extrem de important ca în cadrul sectorului să existe o colaborare cu privire la sistemele de urmărire interoperabile transfrontaliere; încurajează Comisia să examineze în continuare potențialul de elaborare a unor standarde europene de îmbunătățire a sistemelor integrate de urmărire și pentru a promova calitatea, fiabilitatea și durabilitatea serviciilor logistice integrate aplicate la comerțul electronic;

20.  subliniază că soluțiile facile de colectare și de returnare joacă deja un rol important în dezvoltarea comerțului electronic și în viitor ar putea conduce la reducerea prețurilor și la o mai mare satisfacție a consumatorilor, în special în tranzacțiile transfrontaliere; încurajează în continuare colaborarea pentru îmbunătățirea interoperabilității centrelor de intermediere telefonică dedicate reclamațiilor primite din partea consumatorilor;

21.  solicită Comisiei să creeze platforme pentru cooperare și schimb de informații între operatorii de livrări cu scopul de a soluționa prompt decalajele existente pe piața UE a livrării în ceea ce privește inovarea, flexibilitatea, gestionarea stocurilor, transportul, colectarea și returnarea coletelor, în același timp respectând legislația UE privind concurența¸ precum și să discute posibilitatea utilizării în comun a infrastructurii prin servicii expres sau poștale în avantajul reciproc al acestora;

22.  solicită Comisiei să depună eforturi alături de întreprinderi pentru adoptarea unor standarde europene privind adresa și etichetarea, precum și standarde privind cutii poștale adecvate pentru comerțul electronic;

23.  invită Comisia să examineze posibilitățile de creare a unui marcaj de garanție al comerțului electronic european și dacă un astfel de marcaj ar putea să contribuie la asigurarea calității și fiabilității serviciilor de livrare integrate, asigurând în acest fel încrederea consumatorilor în comerțul electronic transfrontalier, dacă ar putea stimula operatorii de comerț electronic și a întreprinderile de coletărie să încurajeze transparența și securitatea juridică atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi și ar putea mări avantajul concurențial al întreprinderilor, îndeosebi al IMM-urilor, contribuind, prin urmare, la o creștere economică solidă și la crearea de locuri de muncă; subliniază faptul că, pentru a fi eficient, acest marcaj ar trebui să se bazeze pe un set de caracteristici standardizate minime și dispoziții transparente pentru protecția și informarea consumatorilor, precum și cerințe privind procedurile de tratare a reclamațiilor și de soluționare a litigiilor;

24.  subliniază că protecția datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice și, în general, protecția datelor sunt de maximă importanță și că orice nouă măsură adoptată ar trebui să facă obiectul legislației UE privind protecția datelor și, în special, al Directivei 95/46/CE.

Monitorizarea dezvoltării pieței și îmbunătățirea supravegherii reglementare

25.  recunoaște natura dinamică a pieței livrării de colete, în cadrul căreia apar rapid noi servicii și operatori; ia act de faptul că este posibil ca soluțiile inovatoare care răspund nevoilor operatorilor de comerț electronic și consumatorilor să devină un element-cheie de diferențiere în materie de concurență; consideră că toate măsurile legislative ar trebui să fie evaluate cu atenție în prealabil, pentru a nu afecta dinamismul pieței de livrare a coletelor, care nu ar trebui împiedicat de suprareglementare; solicită Comisiei să monitorizeze cu atenție dezvoltarea pieței, pentru a identifica orice domeniu de potențial eșec al pieței pentru care poate deveni necesară adoptarea de măsuri suplimentare în viitor; în acest context, subliniază faptul că supravegherea pieței trebuie să țină cont nu numai de operatorii poștali stabiliți, ci și de alte tipuri de prestatori de servicii de livrare;

26.  subliniază faptul că există deja un cadru de reglementare adecvat și solicită statelor membre și Comisiei să se asigure că cadrul de reglementare existent este transpus, pus în aplicare și executat integral, acordându-se o atenție deosebită Directivei privind serviciile poștale, legislației UE privind concurența și Directivei privind drepturile consumatorilor, în special în ceea ce privește cerințele formale pentru contractele la distanță;

27.  subliniază faptul că aplicarea eficientă a cadrului juridic depinde și de supravegherea de către autoritățile naționale de reglementare a obligațiilor juridice care le revin operatorilor de servicii poștale, în special cu privire la obligația de serviciu universal prevăzută de Directiva 97/67/CE;

28.  constată că dispozițiile complicate privind taxa pe valoarea adăugată reprezintă un obstacol semnificativ pentru micile întreprinderi care își desfășoară activitatea comercială la nivel transfrontalier; invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil propunerea promisă de introducere a unei declarații uniforme privind TVA-ul;

29.  subliniază faptul că o legislație contractuală europeană opțională pentru contractele încheiate între întreprinderi și consumatori ar determina o simplificare perceptibilă și ar încuraja mai multe IMM-uri să expedieze colete la nivel internațional; invită statele membre să continue negocierile actuale privind legislația europeană în materie de vânzări într-un spirit constructiv;

o
o   o

30.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0327.
(2) Text adoptate P7_TA(2012)0468.
(3) JO C 50 E, 21.2.2012, p. 1.
(4) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 59.
(5) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 70.
(6) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 51.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2013)0239.


Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană
PDF 295kWORD 86k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană (2013/2115(INI))
P7_TA(2014)0068A7-0001/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului, în special articolele 24 și 28,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

–  având în vedere Raportul Secretarului General din 23 iulie 2013 din cadrul Adunării Generale a ONU, „Violența împotriva lucrătoarelor migrante”,

–  având în vedere articolul 12 din Pactul internațional al ONU privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Recomandarea generală nr. 26 a Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor din 5 decembrie 2008 privind lucrătoarele migrante,

–  având în vedere Convenția internațională a ONU privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora,

–  având în vedere Observația generală nr. 2 a Comitetului ONU pentru lucrătorii migranți privind drepturile lucrătorilor migranți aflați în situație de ședere ilegală și ale membrilor familiilor lor,

–  având în vedere aderarea la Convenția europeană a drepturilor omului (ECHR),

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice,

–  având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca decentă pentru personalul casnic,

–  având în vedere interpretarea de către Comitetul european pentru drepturi sociale a articolelor 13 și 17 ale Cartei sociale europene,

–  având în vedere articolele 79, 153 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 1, 14, 31, 35 și 47,

–  având în vedere „Programul de la Stockholm - o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”(1),

–  având în vedere Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate(2),

–  având în vedere Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime pentru sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală(3),

–  având în vedere Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situația de ședere ilegală(4),

–  având în vedere Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente(5),

–  având în vedere raportul din 2011 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene intitulat „Drepturile fundamentale ale migranților aflați în situație de ședere ilegală în Uniunea Europeană”,

–  având în vedere orientările din 2012 ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene intitulate „Detectarea migranților aflați în situație de ședere ilegală – Impactul asupra drepturilor fundamentale”,

–  având în vedere proiectul de cercetare european Clandestino și proiectul Undocumented Worker Transitions, ambele finanțate de Comisiei în temeiul celui de-al șaselea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 iunie 2013, intitulată „Al patrulea raport anual privind imigrația și azilul (2012)” (COM(2013)0422),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2011 referitoare la reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire(7),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0001/2014),

A.  întrucât termenul de „migrant fără acte de identitate” definește un cetățean al unei țări terțe a cărui prezență pe teritoriul unui stat membru nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile de intrare prevăzute la articolul 5 din Codul Frontierelor Schengen sau alte condiții de intrare, ședere sau rezidență în statul membru respectiv(8) și a cărui identificare de către autoritățile de imigrare ar duce la o decizie de returnare sau la expulzare;

B.  întrucât situația complexă determinată de războaie și exacerbată de crizele umanitare din lume contribuie la creșterea fluxurilor de refugiați, inclusiv a unui număr mare de femei și copii fără acte de identitate;

C.  întrucât un stat membru are dreptul de a decide cu privire la propriile politici de imigrare; întrucât, cu toate acestea, drepturile fundamentale ale imigranților trebuie protejate și garantate în conformitate cu legislația UE și cu legislația internațională, pe care statele membre trebuie să le respecte;

D.  întrucât migranții fără acte de identitate de cele mai multe ori nu dispun de resurse financiare, fiind expuși riscului de malnutriție și de deteriorare a stării de sănătate și forțați să găsească soluții inacceptabile pentru a-și asigura condițiile de trai; întrucât femeile migrante fără acte de identitate sunt adesea însoțite de copii, care au nevoie de îngrijire, aceasta constituind un motiv în plus pentru a găsi oportunități de supraviețuire și subzistență;

E.  întrucât din cauza statutului lor juridic, migranților fără acte de identitate li se refuză frecvent dreptul la locuințe decente, servicii de sănătate fundamentale și de urgență, precum și la școlarizare; întrucât statutul juridic de migrant fără acte de identitate nu le permite o protecție față de exploatarea prin muncă la locul de muncă sau față de abuzurile fizice și psihologice; întrucât acest statut juridic nu le permite să solicite accesul la justiție;

F.  întrucât femeile migrante fără acte de identitate și persoanele aflate în grija acestora sunt deosebit de vulnerabile la riscurile care decurg din acest statut juridic, deoarece sunt mai expuse decât bărbații la posibilitatea unor abuzuri fizice, sexuale și psihologice, la condițiile de muncă precare, exploatarea prin muncă de către angajatori și dubla discriminare bazată atât pe rasă, cât și pe gen;

G.  întrucât femeile migrante fără acte de identitate pot fi în mod special vulnerabile în fața traficanților și, în consecință, pot deveni victime ale traficului;

H.  întrucât migranții fără acte de identitate au acces limitat la locuințe sociale și rămân dependenți de piața privată de locuințe; întrucât femeile migrante fără acte de identitate sunt cele mai expuse riscului de abuzuri sub forma unor violențe fizice sau sexuale comise de proprietarii privați;

I.  întrucât femeile migrante fără acte de identitate sunt în mai mare pericol de a suferi violențe și abuzuri, inclusiv abuzuri sexuale, și pot cădea victime ale exploatării sexuale și ale traficului de ființe umane în general; întrucât accesul la adăposturile administrate de stat pentru femei necesită o formă legală de identitate sau un permis de ședere și întrucât victimele nu au nicio alegere, prin urmare, decât să rămână într-o situație de abuz sau să ajungă în stradă; întrucât acestea riscă deportarea dacă contactează poliția;

J.  întrucât stereotipurile bazate pe gen sunt mai adânc înrădăcinate în rândul comunităților de imigranți, iar femeile imigrante sunt mai frecvent victime ale diferitelor tipuri de violență împotriva femeilor, precum, în special, căsătoriile forțate, mutilarea genitală feminină, așa-numitele „crime de onoare”, tratamentul abuziv în relațiile de proximitate, hărțuirea sexuală la locul de muncă și chiar traficul de persoane și exploatarea sexuală;

K.  întrucât există mari diferențe între statele membre în ceea ce privește nivelul accesului la serviciile de sănătate acordate migranților clandestini și al condițiilor pe care le impun furnizorilor de servicii de sănătate cu privire la semnalarea, printre altele, a migranților fără acte de identitate;

L.  întrucât nevoile de asistență medicală în regim de urgență ale femeilor fără acte de identitate pe tot parcursul vieții le expun unor riscuri disproporționate de a primi facturi excesiv de mari pentru îngrijiri spitalicești în țări în care nu sunt eligibile pentru îngrijire subvenționată; întrucât teama de a primi astfel de facturi determină un număr de femei fără acte de identitate să nască acasă, fără asistență medicală;

M.  întrucât accesul la serviciile de sănătate elementare, precum îngrijirea de urgență, este foarte limitat, dacă nu chiar imposibil, pentru migranții fără acte de identitate datorită necesității identificării, costului ridicat al tratamentului și fricii de a nu fi detectați și denunțați autorităților; întrucât femeile migrante fără acte de identitate se confruntă cu un risc sporit deoarece nu beneficiază de o îngrijire specifică, precum serviciile prenatale, natale și postnatale; întrucât anumiți migranți fără acte de identitate nici măcar nu își cunosc drepturile în materie de îngrijiri de sănătate în țara de destinație;

N.  întrucât teama de a fi descoperite și denunțate autorităților împiedică femeile migrante fără acte de identitate să ceară ajutor în situații abuzive, chiar și ONG-urilor specializate în acordarea de consiliere juridică imigranților; întrucât, prin urmare, acești migranți sunt efectiv privați de cunoașterea și garantarea drepturilor lor; întrucât, din aceleași motive, este greu ca organizațiile societății civile să le acorde sprijin și ajutor;

O.  întrucât piețele și industria prostituției din Europa contribuie într-o mare măsură la vulnerabilitatea femeilor și a fetelor migrante și întrucât numeroase femei care practică prostituția nu au acte de identitate, ceea ce sporește abuzurile și vulnerabilitatea deja inerente din industria prostituției;

P.  întrucât copiii migranți, inclusiv fetele, care provin din familii fără acte de identitate nu pot fi școlarizați din cauza fricii de a fi descoperiți și din cauza incapacității de a furniza documentele oficiale necesare înscrierii; întrucât adolescentele fără acte de identitate se confruntă cu bariere considerabile în a accesa învățământul superior/terțiar și formarea profesională;

Q.  întrucât cererea din ce în ce mai mare de lucrători în domeniul îngrijirii și ajutorului la domiciliu atrage un număr mare de femei migrante, multe dintre acestea neavând actele necesare; întrucât femeile fără acte de identitate care lucrează în acest sector sunt mai vulnerabile în ceea ce privește salariile scăzute, violența psihică, confiscarea salariilor și a pașapoartelor și, câteodată, violența fizică din partea angajatorilor lor; întrucât este puțin probabil ca femeile fără acte să recurgă la justiție pentru a obține despăgubiri;

R.  întrucât femeile migrante fără acte de identitate care sunt angajate au la dispoziție prea puține căi de a pretinde condiții de lucru echitabile sau salarii corecte și, din cauza izolării lor economice și sociale, își ignoră drepturile lor de bază și se tem de deportare;

S.  întrucât migranții fără acte se află într-o situație de incertitudine juridică(9);

T.  întrucât femeile migrante fără acte de identitate sunt deosebit de vulnerabile la violențele fizice și morale și la abuzurile sexuale în caz de arestare sau de plasare într-un centru de detenție,

Recomandări

1.  reamintește că necesitatea protejării drepturilor fundamentale ale migranților fără acte de identitate a fost subliniată de nenumărate ori de către organizațiile internaționale, precum Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, precum și în cadrul instrumentelor internaționale ale ONU privind drepturile omului și al legislației europene; se referă, în acest context, la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care include interzicerea discriminării pe motiv de orientare sexuală, identitate de gen, statut de migrant sau refugiat sau alt statut;

2.  reamintește că politica în domeniul imigrației și gestionarea fluxurilor migratorii sunt obiectul unei responsabilități comune și solidare a statelor membre;

3.  subliniază că imigranții care sunt lesbiene, bisexuali și transsexuali fără acte legale sunt victime ale unei duble discriminări, iar condiția lor fragilă de străini fără acte de identitate se adaugă la situația lor complicată;

4.  subliniază faptul că migrația este un fenomen curent și că este necesar un cadru juridic comun cu privire la politicile de migrație pentru a proteja migranții și eventualele victime, în special femeile și copiii, care sunt vulnerabili la diverse forme de crimă organizată în contextul migrației și al traficului de ființe umane;

5.  condamnă faptul că multe femei migrante sunt înșelate în țările de proveniență, promițându-li-se contracte de muncă în țări dezvoltate, iar unele dintre ele chiar sunt răpite pentru a fi exploatate sexual de către grupări mafiote și rețele de trafic de persoane; solicită statelor membre să își intensifice eforturile în vederea combaterii acestor practici abuzive și inumane;

6.  încurajează statele membre să aplice directiva care definește ajutorul la intrarea, la tranzitul sau la sejurul ilegal, fără a limita posibilitatea migranților fără acte de identitate de a închiria o locuință pe piața liberă, pentru a reduce riscul unor situații de exploatare sau de rău tratament;

7.  reamintește articolul 8 din ECHR privind respectarea integrității fizice a persoanelor și, prin urmare, încurajează statele membre ca, în cazul migranților fără acte aflați în situațiile cele mai vulnerabile, să renunțe la obligația de a prezenta documente de identitate pentru a avea acces la adăposturile gestionate de stat, având în vedere în special cerințele speciale ale femeilor însărcinate, ale femeilor care trebuie să îngrijească copii mici sau alte persoane;

8.  insistă să se ia în considerare situația de vulnerabilitate majoră a persoanelor cu nevoi speciale, precum copiii și adolescenții, persoanele majore, persoanele cu handicap, persoanele analfabete, persoanele care aparțin minorităților, migranții care sunt persecutați în țările lor de origine pentru credințele lor, orientarea lor sexuală, caracteristicile fizice etc. și femeile victime ale violenței de gen;

9.  subliniază că dreptul la sănătate este un drept fundamental și, prin urmare, încurajează statele membre să disocieze politicile privind sănătatea de controlul imigrației și, prin urmare, să nu oblige cadrele medicale să semnaleze migranții fără acte de identitate; de asemenea, încurajează statele membre să garanteze furnizarea de servicii de îngrijire și asistență specifică fiecărui sex; de asemenea, încurajează statele membre să organizeze formări specifice privind chestiunile de gen destinate funcționarilor care intră în contact cu femeile migrante fără acte de identitate și să nu solicite școlilor să semnaleze copiii migranților fără acte de identitate;

10.  încurajează statele membre să ofere femeilor fără acte de identitate un sprijin psihologic, medical și juridic adecvat;

11.  reamintește faptul că drepturile prevăzute în Directiva privind victimele nu depind de statutul de rezidență al victimei(10); prin urmare, încurajează cu tărie statele membre să despartă urmărirea autorilor violențelor comise împotriva femeilor migrante fără acte de identitate de controlul imigrației pentru ca victimele să poată depună plângere în siguranță;

12.  condamnă toate formele de violență, traficul de persoane, abuzul și discriminarea împotriva femeilor fără acte de identitate; subliniază faptul că este necesar să se permită accesul la ajutorul oferit în astfel de situații, fără să existe temerea că acest lucru ar conduce în mod direct la măsuri de expulzare;

13.  solicită punerea în aplicare a Convenției nr. 29 a OIM privind munca forțată; solicită să se acorde atenție femeilor aflate în situații de muncă forțată, situații care includ prostituția forțată, dar și toate activitățile involuntare, inclusiv în mediul casnic, și să se asigure protecția femeilor migrante în cauză care nu au acte de identitate;

14.  solicită statelor membre să ia măsurile necesare în vederea prevenirii proliferării prostituției și a muncii forțate în rândul femeilor migrante;

15.  solicită statelor membre să asigure punerea corectă în aplicare a clauzei de salvgardare prevăzută la articolul 6 din Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor, care obligă statele membre să pună la dispoziție mecanisme care să permită lucrătorilor migranți fără acte de identitate să depună plângere împotriva unui angajator pentru a solicita plata salariilor restante; solicită statelor membre, ONG-urilor și tuturor celorlalte organizații ale societății civile care lucrează cu migranții fără acte de identitate să organizeze campanii de sensibilizare pentru a informa migranții fără acte de identitate cu privire la drepturile lor;

16.  solicită statelor membre să pună capăt practicilor discriminatorii, să combată munca nedeclarată și exploatarea prin muncă, printre altele prin intermediul unor inspecții de muncă și să permită accesul la serviciile de sănătate de bază;

17.  invită statele membre să instituie cursuri de formare adecvate pentru serviciile de poliție și alte servicii ale statului care se pot ocupa de femeile migrante fără acte de identitate în cazul violențelor sexuale și al exploatării sexuale, ale căror victime pot fi aceste femei;

18.  recomandă cu tărie Comisiei ca, în cadrul viitoarei revizuiri a Directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor, să introducă posibilitatea unui mecanism care să permită migranților în situație ilegală să depună plângeri formale anonime împotriva angajatorilor abuzivi;

19.  îndeamnă toate statele membre să ratifice Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) și să aplice dispozițiile sale în mod corect, în special articolul 59, care prevede în mod clar că părțile ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a suspenda procedurile de expulzare și/sau să acorde un permis de ședere autonom în cazul dizolvării căsătoriilor cu femei migrante a căror situație de ședere depinde de soții lor;

20.  recomandă statelor membre să găsească soluții pentru recunoașterea valorii muncii acestor femei care, prestează servicii utile și contribuie la bunul mers al societății-gazdă;

21.  solicită statelor membre să se asigure că tuturor femeilor migrante, inclusiv femeilor migrante fără acte de identitate, care au fost victime ale abuzurilor și ale violențelor pe motiv de gen, inclusiv femeilor migrante exploatate în industria prostituției, li se acordă protecție și sprijin și că ele au motive speciale care ar trebui să le faciliteze acordarea azilului sau a unui permis de ședere din motive umanitare;

22.  solicită statelor membre să pună pe deplin în aplicare Directiva privind returnarea și să elibereze un certificat în cazul amânării unei expulzări, astfel cum prevede directiva, pentru a evita situațiile de incertitudine juridică;

23.  subliniază importanța colectării de date privind experiența specifică a femeilor fără acte de identitate și accentuează nevoia unor date fiabile, exacte, oportune și comparabile privind vulnerabilitățile de gen ale femeilor fără acte de identitate și lipsa accesului lor la justiție și servicii în Uniunea Europeană, pentru a contribui la elaborarea și gestionarea unor politici publice coerente;

24.  solicită Comisiei ca, în cadrul evaluării directivei privind returnarea, să o revizuiască, consolidând protecția drepturilor fundamentale ale migranților reținuți;

25.  subliniază faptul că aspectele referitoare la detectare din cadrul politicilor de aplicare a legislației în materie de imigrație nu trebuie să submineze niciodată demnitatea umană și drepturile fundamentale sau să plaseze femeile într-un mediu cu risc crescut de violență sau abuz; prin urmare, solicită Comisiei Europene să modifice Directiva privind returnarea pentru a se asigura respectarea drepturilor omului ale migranților în situație ilegală, în special ale femeilor însărcinate și ale copiilor;

26.  reamintește faptul că în conformitate cu directiva privind returnarea, statele membre au obligația de a tratat cetățenii țărilor terțe aflați în centre de retenție într-un „mod uman și demn” cu respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale; regretă rapoartele privind violența împotriva femeilor din centre de retenție; solicită, prin urmare, statelor membre să cerceteze plângerile privind violența fizică împotriva persoanelor reținute;

27.  îndeamnă statele membre să ia în considerare fiecare semnal adus privind violența și tratamentul inuman al femeilor migrante fără acte de identitate;

28.  solicită statelor membre să-și consolideze colaborarea cu ONG-urile și organizațiile societății civile care lucrează asupra acestui aspect pentru a găsi alternative la centrele de detenție, luând măsuri astfel încât femeile migrante fără acte de identitate să scape de teama de a interacționa cu cei care ar trebui să le sprijine;

29.  solicită Comisiei să se asigure că standardele stabilite de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului sunt în continuare punctul central al oricărei măsuri privind drepturile copilului și solicită, prin urmare, statelor membre să înceteze complet și urgent detenția copiilor pe baza statutului lor de imigrație, să protejeze copiii de încălcările politicilor și procedurilor în materie de migrație și să adopte alternative la detenție care să permită copiilor să rămână cu membrii familiei și/sau tutorii;

30.  solicită Comisiei și statelor membre să elimine, printr-o cercetare mai aprofundată și integrată, lacunele existente în materie de date fiabile și cunoștințe cu privire la numărul și situația persoanelor fără acte de identitate din Europa, să atragă atenția Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) asupra situației femeilor fără acte de identitate și să acorde o mai mare atenție acestor femei la punerea în aplicare a obiectivelor privind incluziunea, prevăzute de Strategia Europa 2020;

31.  solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte campanii de sensibilizare la nivelul întregii UE pentru a educa femeile migrante fără acte de identitate cu privire la drepturile lor;

32.  solicită ca, în contextul eforturilor depuse pentru prevenirea migrației prin acordarea de ajutor pentru dezvoltare în țările de origine ale migranților, să se pună accent pe educația și drepturile femeilor;

33.  invită Comisia și statele membre să pună la dispoziție un număr suficient de persoane de contact, cadre medicale, funcționari, evaluatori și alți membri ai personalului de sex feminin; solicită astfel de măsuri din respect pentru alte religii și culturi, precum și din nevoia de a proteja împotriva discriminării;

o
o   o

34.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.
(2) JO L 328, 5.12.2002, p. 17.
(3) JO L 168, 30.6.2009, p. 24.
(4) JO L 348, 24.12.2008, p. 98.
(5) JO L 261, 6.8.2004, p. 19.
(6) JO C 199 E, 7.7.2012, p. 25.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2013)0328.
(8) Articolul 3 din Directiva 2008/115/CE.
(9) Atunci când migranții fără acte de identitate sunt arestați și identificați de către serviciile de imigrație și li se prezintă o decizie de expulzare care este amânată, dar nu dispun de niciun document care să ateste amânarea deciziei de expulzare.
(10) Considerentul 10 din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității.


Industria siderurgică în Europa
PDF 498kWORD 113k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa (2013/2077(INI))
P7_TA(2014)0069A7-0028/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 173 din titlul XVII (fostul articol 157 din Tratatul de instituire a Comunității Europene) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind politica industrială a Uniunii, care menționează printre altele competitivitatea industriei Uniunii,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 iunie 2013 intitulată „Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa” (COM(2013)0407),

–  având în vedere Raportul din 10 iunie 2013, comandat de către Comisie Centrului de studii în materie de politici europene, intitulat „Evaluarea impactului cumulativ al costului pentru industria siderurgică”(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la strategiile regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013, intitulată „Carte verde – Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei” (COM(2013)0169),

–  având în vedere recomandările Mesei rotunde la nivel înalt din 12 februarie 2013 privind viitorul industriei siderurgice europene(3),

–  având în vedere dezbaterea sa din 4 februarie 2013, ca urmare a declarației Comisiei cu privire la relansarea industriei europene în contextul dificultăților actuale (2013/2538(RSP)),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2012 referitoare la industria siderurgică din UE(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei – Actualizare a comunicării privind politica industrială” (COM(2012)0582),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2012 intitulată „Actul privind piața unică: următoarele etape în direcția creșterii”(5),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 mai 2012 intitulată „Acțiuni pentru stabilitate, creștere și ocuparea forței de muncă” (COM(2012)0299),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2011, intitulată „Politica industrială: creșterea competitivității” (COM(2011)0642),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru era globalizării(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2010 referitoare la investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET)(7),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 februarie 2012, intitulată „Asigurarea disponibilității materiilor prime pentru bunăstarea viitoare a Europei: propunere de parteneriat european pentru inovare privind materiile prime (COM(2012)0082),

–  având în vedere documentul de lucru din 13 decembrie 2011 al serviciilor Comisiei, intitulat „Foaie de parcurs privind materialele ce permit activarea tehnologiilor energetice cu emisii scăzute de carbon” (SEC(2011)1609),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” (COM(2011)0112),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 decembrie 2013(8),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 noiembrie 2013(9),

–  având în vedere studiul Eurofound privind organizațiile partenerilor sociali: industria siderurgică,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0028/2014),

A.  întrucât, după expirarea Tratatului CECO, sectoarele europene ale cărbunelui și oțelului sunt reglementate de dispozițiile Tratatului UE;

B.  întrucât sectoarele europene ale cărbunelui și oțelului au jucat un rol semnificativ din punct de vedere istoric în procesul de integrare europeană și constituie baza pentru generarea de valoare adăugată industrială europeană;

C.  întrucât industria siderurgică europeană este al doilea producător de oțel ca mărime din lume și are o importanță strategică pentru o serie de sectoare economice europene majore, precum transportul terestru și naval, construcții, mașini, aparate electrocasnice, energie și apărare;

D.  întrucât ponderea UE în producția de oțel la nivel mondial a scăzut la jumătate in ultimii zece ani, China reprezentând în prezent aproape 50% din producția mondială;

E.  întrucât se preconizează că cererea agregată de oțel va crește pe termen lung și oțelul va rămâne un material-cheie pentru lanțurile de valori industriale din Europa și, prin urmare, este în interesul Uniunii Europene să își păstreze producția internă;

F.  întrucât Uniunea Europeana trebuie să promoveze o politică de dezvoltare a producției industriale în toate statele membre astfel încât să se asigure locuri de muncă pe teritoriul Uniunii și să se asigure o creștere a nivelului actual de 15,2 % din PIB la un nivel de cel puțin 20 % până în 2020;

G.  întrucât industria siderurgică din UE este un angajator important, reprezentând 350 000 de locuri de muncă directe și mai multe milioane de locuri de muncă în industriile conexe, inclusiv lanțul de aprovizionare din domeniul reciclării; întrucât orice formă de restructurare are consecințe majore în zona geografică respectivă;

H.  întrucât, comparativ cu alte sectoare, în industria siderurgică relațiile industriale sunt foarte bine organizate; întrucât această caracteristică se manifestă prin nivelul ridicat de sindicalizare, prezența puternică a organizațiilor lucrătorilor, la rândul lor foarte dense, și ponderea ridicată a contractelor colective de muncă; întrucât acest lucru se reflectă la nivel european, industria siderurgică fiind un model în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor cu partenerii sociali(10);

I.  întrucât, în pofida eforturilor continui ale industriei siderurgice europene pentru cercetare și dezvoltare și investițiile destinate reducerii impactului asupra mediului și optimizării eficienței resurselor, competitivitatea sa la nivel mondial este în pericol ca rezultat al mai multor factori:

   cererea de oțel a scăzut substanțial ca urmare a crizei financiare și economice și a schimbărilor structurale din unele sectoare care utilizează oțel;
   costurile sale operaționale sunt mari în comparație cu cele ale competitorilor;
   există o concurență acerbă din partea țărilor terțe în cazul în care companiile nu funcționează conform acelorași standarde de reglementare solide ca în UE;

J.  întrucât rezultatele evaluării costului cumulat al sectorului siderurgic arată că respectarea reglementărilor UE influențează o proporție semnificativă a marjelor de profit ale producătorilor de oțel din UE;

K.  întrucât observăm că politica UE în domeniul mediului și al energiei creează un mediu de afaceri dificil pentru industria siderurgică, în special prin creșterea prețului la energie și făcând necompetitivă producția UE pe piața mondială;

L.  întrucât costurile la energie reprezintă până la 40 % din totalul costurilor operaționale și întrucât prețurile la energia electrică pentru consumatorii finali industriali ai UE limitează competitivitatea întreprinderilor europene într-o piață globalizată;

M.  întrucât industria siderurgică, și în special sectorul oțelului special, este pe deplin globalizată și Europa se confruntă cu o concurență acerbă din partea țărilor terțe, prețurile de producție din UE fiind mai mari ca urmare a sarcinii unilaterale a costurilor din UE, cauzată în principal de politicile UE în materie de energie și climă, fapt care face ca prețurile gazelor în UE să fie de trei sau de patru ori mai mari decât cele din SUA, iar prețurile la electricitate de două ori mai mari;

N.  întrucât mai multe deșeuri de oțel sunt exportate din UE decât sunt importate, iar UE pierde, astfel, un volum substanțial de valoroase materii prime secundare, adesea în beneficiul producției siderurgice din țări în care legislația privind mediul este în urma celei europene; întrucât industria siderurgică a UE depinde de importurile de materii prime, în condițiile în care 40 % din materiile prime industriale globale fac obiectul restricțiilor la export și Europa exportă mari cantități de oțel spre deosebire de multe țări care își restricționează exporturile;

O.  întrucât perspectivele pentru ocuparea forței de muncă în sectorul siderurgic provoacă serioase îngrijorări, având în vedere faptul că peste 65 000 de locuri de muncă au fost pierdute în Europa în ultimii ani, ca urmare a reducerii capacității sau a închiderii uzinelor;

P.  întrucât actuala criză, la fel ca cele anterioare, creează dificultăți sociale enorme pentru lucrătorii și regiunile în cauză și întrucât întreprinderile în curs de restructurare ar trebui să acționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, deoarece experiența ne arată că nu se poate realiza o restructurare de succes în absența unui dialog social suficient;

Q.  întrucât actuala criză a determinat o supraproducție de oțel la nivel mondial; întrucât se estimează că în 2050 utilizarea oțelului și a altor metale comune va fi de două sau de trei ori mai mare în raport cu actualul nivel și că în următorii ani industria siderurgică europeană trebuie să supraviețuiască acestei „văi a morții”, să investească și să își îmbunătățească competitivitatea;

R.  întrucât, o restructurare de succes din punct de vedere economic și responsabilă din punct de vedere social impune integrarea sa într-o strategie pe termen lung care are drept scop să asigure și să consolideze sustenabilitatea și competitivitatea întreprinderii pe termen lung;

1.  salută planul de acțiune al Comisiei pentru industria siderurgică din Europa ca pe un element important în vederea prevenirii relocalizării ulterioare a producției de oțel în afara Europei;

2.  salută abordarea Comisiei ce prevede continuarea dialogului dintre instituțiile UE, directori executivi și sindicate din acest sector, sub forma unei mese rotunde permanente la nivel înalt privind oțelul precum și comitetele europene de dialog social;

3.  salută instituirea unui Grup la nivel înalt privind oțelul, deși regretă frecvența redusă a reuniunilor sale, care este limitată la o reuniune pe an; consideră esențial ca autoritățile regionale și locale să participe îndeaproape la proces, facilitând și încurajând participarea regiunilor europene în care sunt localizate întreprinderile siderurgice, la activitățile Grupului la nivel înalt privind oțelul, cu scopul de a promova cooperarea, schimbul de informații și bunele practici în rândul principalelor părți interesate;

4.  subliniază că dreptul european actual privind concurența și ajutorul de stat garantează condiții stabile pentru sectorul oțelului; invită Comisia să continue să fie fermă în urmărirea și sancționarea situațiilor de denaturare a concurenței;

I.Îmbunătățirea condițiilor-cadru

I.1. Stimularea cererii

5.  subliniază faptul că creșterea economică durabilă depinde de o industrie europeană puternică și, prin urmare, îndeamnă Comisia și statele membre să sprijine dezvoltarea strategică de noi sectoare-cheie care utilizează oțel, inclusiv pentru cercetarea și inovarea și pentru dezvoltarea de abilități, creând stimulente pentru procese de producție eficiente și echitabile (de exemplu, folosind politicile de standardizare și cele din domeniul achizițiilor publice) prin consolidarea pieței interne și promovarea proiectelor europene de dezvoltare a infrastructurii;

6.  consideră că sectorul construcțiilor este unul dintre principalele sectoare consumatoare de oțel, prin urmare, pentru stimularea sa este necesar un studiu aprofundat în UE privind creșterea nu doar a numărului lucrărilor publice în domeniul infrastructurii de comunicare și transport, ci și a numărului de lucrări publice asociată cu sectoare precum educația, cultura, administrația publică, precum și cele asociate cu construcțiile durabile și eficiența energetică;

7.  subliniază importanța și oportunitatea unui parteneriat transatlantic de comerț și de investiții pentru a consolida schimburile și cererea în sectoarele-cheie prin recurgerea la oțel și insistă, prin urmare, asupra necesității de a desfășura aceste negocieri fără a compromite competitivitatea noastră industrială în niciunul dintre aceste sectoare;

8.  solicită Comisiei să creeze un instrument aprofundat de analiză a pieței oțelului, care ar putea oferi informații precise cu privire la echilibrul dintre cererea și oferta de oțel și reciclare la nivel european și mondial, făcând distincția între componentele structurale și cele ciclice ale dezvoltării acestei piețe; consideră că monitorizarea pieței oțelului ar putea contribui în mod semnificativ la transparența piețelor oțelului și deșeurilor de oțel și ar putea oferi informații de valoare în vederea adoptării de măsuri corective și proactive care sunt inevitabile având în vedere caracterul ciclic al industriei siderurgice;

9.  solicită Comisiei să utilizeze acest instrument de analiză a pieței pentru a anticipa riscurile și a investiga modul în care închiderea centralelor afectează redresarea sectorului;

I.2. Ocuparea forței de muncă

10.  consideră că Comisia, statele membre, sectorul și sindicatele ar trebui să acționeze în comun pentru a reține și a atrage muncitorii calificați, oamenii de știință talentați de înaltă calificare și managerii din sectorul siderurgic, precum și tinerele talente, prin programe de ucenicie, asigurându-se astfel o forță de muncă dinamică și inovatoare; reamintește rolul universităților regionale și al institutelor de cercetare industrială a căror expertiză contribuie în mare măsură la crearea condițiilor regionale pentru o industrie siderurgică competitivă; îndeamnă Comisia și statele membre să pună în aplicare acțiuni imediate pentru a evita pierderea de cunoștințe specializate și pentru a minimiza pierderea de locuri de muncă; solicită îmbunătățirea planificării și a gestionării mutațiilor prin promovarea formării, dezvoltarea competențelor și sprijinirea reconversiei profesionale; este îngrijorat de lipsa de soluții sistematice pentru schimbarea de generații și viitoarele deficite de competențe, de pierderea expertizei și a competențelor și subliniază nevoia de a conserva și dezvolta forța de muncă și competențele care sunt vitale pentru competitivitatea viitoare a sectorului; îndeamnă Comisia să promoveze, prin intermediul programului Erasmus pentru toți și Erasmus pentru antreprenori, alianțele pentru competențele sectoriale care, pe baza datelor privind nevoile în materie de competențe și evoluția lor, se vor preocupa să elaboreze și să implementeze parcursuri de formare și metode comune, inclusiv, învățarea la locul de muncă; solicită adoptarea unor măsuri de consolidare a instrumentelor de intervenție în favoarea lucrătorilor și de promovare a formării lor profesionale pentru a facilita și sprijini plasarea personalului angajat în sector, ca urmare a restructurărilor corporative;

11.  consideră că absența unei politici industriale corespunzătoare conduce la pierderea competitivității pe termen lung a industriei europene ca urmare a costurilor la energie excesiv de mari; constată că costurile ridicate la energie și materii prime sunt o consecință nu doar a nevoii de a importa astfel de produse din țări terțe, ci și a factorilor interni; este de acord cu Comisia că restructurarea actuală a industriei siderurgice a dat naștere mai multor probleme sociale prin reducerea numărului de locuri de muncă;

12.  solicită ca, în definirea unei noi strategii europene pentru sănătatea și securitatea la locul de muncă și în documentele de orientare privind pensiile și alte beneficii sociale, să se țină seama de caracterul dificil și stresant pentru lucrători și subcontractanți al muncii din sectorul siderurgic, care depinde de procesul de producție(11); subliniază că lucrătorii din sectorul siderurgic sunt mai predispuși la suprasolicitare, fiind mai expuși prin natura activității lor unor riscuri fizice și problemelor de sănătate decât lucrătorii obișnuiți din UE 28.

13.  salută dialogul social în curs de desfășurare cu reprezentanți ai lucrătorilor și existența unor structuri de dialog social suplimentare (formale și informale), cum ar fi, de exemplu, grupurile de lucru, comitetele de conducere etc., care facilitează schimburi sporite între lucrători și angajator;

14.  subliniază că pentru promovarea pe viitor a unui dialog social în industria siderurgică europeană, trebuie să se acorde o atenție deosebită particularităților sectorului, identificând cauzele specifice, cum ar fi, de exemplu, munca deosebit de grea depusă în fabricarea oțelului, caracteristicile forței de muncă, preocupările de mediu, răspândirea tehnologiilor pentru inovare și restructurarea considerabilă a industriei siderurgice europene;

15.  subliniază că punerea în aplicare a planului de acțiune ar trebui să se axeze, de asemenea, pe impactul pe termen scurt al crizei economice asupra forței de muncă și a competitivității sectorului, și invită Comisia să monitorizeze îndeaproape reducerile capacităților și închiderea de fabrici în Europa; consideră că fondurile UE nu ar trebui utilizate pentru a menține activitățile anumitor instalații, fapt care ar denatura concurența dintre producătorii de oțel din UE, ci pentru a atenua impactul închiderilor sau reducerilor asupra lucrătorilor afectați și pentru a promova angajarea tinerilor în sector;

16.  subliniază că limitarea cererii nu trebuie să conducă la o concurență neloială pentru locuri de muncă în rândul statelor membre; în această privință, solicită o soluție paneuropeană;

17.  invită Comisia să promoveze inițiative care să mențină producția de oțel în Europa, garantând nivelurile corespunzătoare de ocupare a forței de muncă, și să promoveze inițiative care să prevină și să evite închiderea fabricilor din Europa;

18.  solicită Comisiei să desfășoare imediat și în întregime fondurile UE pentru a reduce impactul social al restructurării industriale. solicită, mai ales, utilizarea deplină a Fondului social european (FSE) și a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

19.  își exprimă convingerea că participarea angajaților la măsurile de inovare și restructurare reprezintă cea mai bună garanție pentru succesul economic;

20.  subliniază că este nevoie de persoane calificate și competente pentru a face față tranziției la procese de producție și produse mai sustenabile și solicită o strategie europeană de formare și educare; salută proiectul de ecologizare a sectorului siderurgic „Educație și formare profesională tehnică”(12), în cadrul căruia firmele din domeniul oțelului, institutele de cercetare și partenerii sociali au investigat împreună necesitățile în materie de competențe pentru sustenabilitatea mediului; invită Comisia să sprijine și mai mult implementarea rezultatelor sale;

21.  invită Comisia să elaboreze un plan de restructurare care să protejeze și să creeze locuri de muncă și o activitate industrială adecvate în regiunile Europei;

II.Acțiuni menite să amelioreze competitivitatea industriei siderurgice europene

II.1. Aprovizionarea cu energie în condiții de securitate la prețuri abordabile

22.  Remarcă faptul că, Europa fiind un continent cu resurse limitate, prețurile la energie în UE au crescut foarte mult în ultimii ani, ceea ce a determinat o deteriorare semnificativă a competitivității în industria din UE; recunoaște că prețurile la energie sunt cei mai importanți factori de cost pentru industria siderurgică și alte industrii energointensive; consideră că funcționarea eficientă a pieței unice a energiei, întemeiată în special pe transparența prețurilor, este o condiție prealabilă necesară pentru ca industria siderurgică să beneficieze de o aprovizionare cu energie sigură și sustenabilă la prețuri accesibile; subliniază faptul că legăturile transfrontaliere lipsă trebuie completate și că legislația existentă trebuie pusă în aplicare pe deplin pentru a profita de beneficiile unei pieței europene unice a energiei; sprijină angajamentul Comisiei de a intensifica eforturile de scădere a prețurilor la energie și de atenuare a discrepanței care există între industria UE și principalii lor concurenți, ținând cont de strategiile statelor membre și permițându-le să-și respecte cerințele naționale specifice; consideră că Comisia ar trebui să vină cu propuneri concrete în acest sens, în 12 luni;

23.  subliniază că problema relocării emisiilor de carbon ar trebui abordată mai concret și în detaliu de către Comisie și că obiectivele pentru 2030 ale politicii privind clima și energia trebuie să fie fezabile din punct de vedere tehnic și economic pentru industriile UE, iar întreprinderile cu cele mai bune rezultate nu ar trebui să fie împovărate cu costuri directe sau indirecte suplimentare ca urmare a politicilor din domeniul climei; subliniază că dispozițiile privind relocările de emisii de carbon ar trebui să prevadă alocări cu titlu gratuit în proporție de 100 % pentru criteriile de referință realizabile din punct de vedere tehnic, fără factori de reducere pentru sectoarele cu relocări de emisii;

24.  încurajează Comisia să elaboreze strategii pentru desfășurarea de energii cu emisii scăzute de dioxid de carbon cu scopul de a promova integrarea lor rapidă pe piața energiei electrice;

25.  consideră că ar trebui să se asigure sprijinul pentru investiții în tehnologii de maximizare a utilizării energiei de intrare și a energiei de recuperare, de exemplu, prin optimizarea utilizării gazelor de proces și a căldurii reziduale, care ar putea fi folosită pentru producerea de abur și de energie electrică;

26.  consideră necesară consolidarea contractelor pe termen lung dintre furnizorii de electricitate și consumatorii industriali, reducerea costurilor energetice și consolidarea interconexiunilor internaționale, esențiale pentru regiunile periferice ale UE; aceasta va evita, de asemenea, relocările către țări terțe și între statele membre; subliniază faptul că încheierea de contracte de energie pe termen lung poate reduce riscul pe care îl reprezintă volatilitatea prețurilor la energie și contribuie la scăderea prețurilor la energie pentru consumatorii industriali; invită Comisia să ofere îndrumări cu privire la aspectele legate de concurență din contractele de aprovizionare cu energie pe termen lung;

27.  încurajează Comisia să elaboreze strategii pentru utilizarea într-un mod eficace a energiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eliminarea treptată a subvențiilor, astfel încât să se promoveze integrarea unor astfel de forme de energie pe piața energiei electrice; consideră că, între timp, compensarea costurilor pentru industriile energointensive pentru prețul global excesiv la energia electrică este posibilă dacă acestea reprezintă un cost pe care concurenții din afara UE nu trebuie să îl suporte;

28.  subliniază faptul că securitatea aprovizionării cu energie este o condiție prealabilă importantă pentru industria siderurgică; invită statele membre să actualizeze pe deplin al treilea pachet de energie; invită statele membre să asigure securitatea aprovizionării cu energie prin dezvoltarea proiectelor de infrastructură energetică necesare și să asigure stimulentele adecvate pentru investitori, pentru a asigura o dependență mai scăzută de combustibili fosili importați; încurajează Comisia să promoveze diversificarea surselor și rutelor de gaze naturale și să promoveze coordonarea și sprijinirea punerii în siguranță a rutelor de aprovizionare cu gaz natural lichefiat; solicită Comisiei să efectueze o evaluare cuprinzătoare a nivelului de adecvare a producției de energie electrică și să ofere îndrumări privind modul de a menține flexibilitatea rețelelor de energie electrică;

29.  solicită Comisiei un raport privind monitorizarea evoluțiilor unităților a căror integritate este în pericol, monitorizare cerută în Rezoluția Parlamentului din 13 decembrie 2012 referitoare la industria siderurgică din UE;

II.2. Protejarea condițiilor climatice, eficiența energetică și evaluarea impactului asupra mediului

30.  reamintește faptul că industria siderurgică europeană și-a redus emisiile totale cu circa 25 % din 1990; ia act de faptul că oțelul este complet reciclabil, fără pierderi de calitate; admite faptul că produsele din oțel joacă un rol important în facilitarea trecerii la o economie bazată pe cunoaștere, cu emisii reduse de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; subliniază importanța eforturilor de a reduce pe viitor emisiile totale ale industriei siderurgice;

31.  consideră că producția europeană de oțel ar trebuie menținută printr-un model durabil de producție de oțel; îndeamnă Comisia să elaboreze și să promoveze standardele europene de sustenabilitate, cum ar fi marca de calitate pentru construcțiile din oțel (SustSteel);

32.  subliniază importanța costurilor logistice, în special în transportul maritim, al aprovizionării cu materii prime, al siguranței aprovizionării și al dezvoltării economice asociate cu dezvoltarea porturilor;

33.  consideră că UE trebuie să diversifice locurile de acces și distribuție a materiilor prime, dat fiind faptul că pentru siderurgia europeană este esențială evitarea dependenței de un port unic de primire a materiilor prime; consideră că ar trebui să se creeze un centru de distribuție a mineralelor către sudul și estul Europei;

34.  recunoaște rolul important al producției primare de oțel în UE în vederea creșterii nivelurile producției globale de oțel și a producției de calități specifice necesare în mai multe lanțuri de valori europene; subliniază faptul că producerea de oțel din deșeuri reduce aportul de energie cu aproximativ 75 % și aportul de materii prime cu 80 %; îndeamnă Comisia să asigure,așadar, funcționarea eficientă a pieței europene a deșeurilor de oțel, prin îmbunătățirea funcționării piețelor metalelor secundare, combătând exportul ilegal de deșeuri care determină pierderi de materii prime prețioase în economia europeană și prin consolidarea capacității statelor membre de a de a face inspecții în cadrul regulamentului privind transferurile de deșeuri; încurajează dezvoltarea pe viitor a reciclării deșeurilor prin colectarea la maximum și folosirea deșeurilor, precum și îmbunătățirea calității deșeurilor, ca modalitate de a asigura accesul la materii prime, de a reduce dependența de energie, de a reduce nivelul emisiilor și de a avansa în direcția unei economii circulare; sprijină inițiativa Comisiei de a inspecta și a controla transferurile de deșeuri pentru a evita exportul ilegal al acestora, deseori spre țări în care legislația privind mediul nu se poate compara cu cea europeană;

35.  îndeamnă Comisia să adopte o abordare holistă în a măsurilor în materie de schimbări climatice, mediu, energie și competitivitate, luând în considerare elementele specifice ale sectorului; consideră că, prin reglementările sale, Comisia ar trebui să caute sinergii care vor permite îndeplinirea unor obiective în materie de climă și energie, sprijinind totodată, obiectivele vizând competitivitatea și ocuparea forței de muncă și minimizând riscurile pe care le reprezintă relocarea emisiilor de dioxid de carbon;

36.  invită Comisia să efectueze următoarea analiză a listei sectoarelor considerate a fi expuse unui risc de relocare a emisiilor de carbon cu ajutorul unei metodologii deschise și transparente, luând în considerare rolul de facilitare a atenuării pe care îl joacă oțelul produs în Europa și impactul indirect al prețurilor la energia electrică asupra concurenței; îndeamnă Comisia să se asigure că dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon rămân în vigoare prin menținerea industriei siderurgice pe lista sectoarelor considerate a fi expuse unui risc de relocare a emisiilor de carbon;

37.  subliniază că în cadrul pentru 2030 în domeniul climei ar trebui să se ia în considerare diferențele dintre sectoare, posibilitățile tehnologice și viabilitatea economică și, ca principiu de bază, nu trebuie să conducă la costuri suplimentare pentru instalațiile industriale cele mai eficiente;

38.  este îngrijorat cu privire la impactul recentei decizii a Comisiei privind măsurile de punere în aplicare la nivel național ale statelor membre pentru cea de-a treia perioadă de comercializare a certificatelor de emisii prin aplicarea unui factor de corecție transssectorial, care demonstrează că pentru industrie obiectivul nu poate fi îndeplinit nici cu cele mai bune tehnologii utilizate în prezent în Europa, deducând că și cele mai eficiente instalații din Europa pot avea costuri suplimentare;

39.  subliniază importanța unei infrastructuri eficace și fiabile pentru dezvoltarea industriei siderurgice și reamintește că 65 % din producția mondială de oțel la se bazează încă pe minereuri, astfel că investițiile într-o infrastructură adecvată care să acopere întregul lanț, de la minerit, la uzine siderurgice și mai departe, la piețe de export, au un impact major asupra competitivității, în special pentru țările puțin populate;

II.3. Concurență echitabilă la nivel internațional

40.  consideră că ar trebui să fie realizate negocieri comerciale care să promoveze interesele economice și strategice ale Uniunii și ale statelor lor membre, care să urmeze o abordare reciprocă în cadrul căreia considerente cum ar fi accesul la noi piețe, accesul la materii prime, riscul de relocare a emisiilor de carbon, condițiile de concurență echitabile și relocarea know-how-ului sunt luate în considerare; consideră că strategiile ar trebui să reflecte diferențele dintre economiile dezvoltate și principalele economii emergente, pe de o parte, și țările cele mai puțin dezvoltate, pe de altă parte; subliniază că accesul la noi piețe de export în economii emergente în care oțelul european poate fi vândut fără să existe bariere în calea comerțului va avea o importanță decisivă pentru potențialul industriei siderurgice europene de creștere și dezvoltare; deplânge faptul că unii dintre partenerii noștri comerciali aplică măsuri neloiale și restrictive, cum ar fi limitarea investițiilor și aplicarea de preferințe în cadrul achizițiilor publice, pentru a proteja industriile siderurgice naționale, împiedicând astfel în măsură excesivă exporturile de oțel ale UE; de asemenea, deplânge faptul că, de când a început criza mondială în 2008, a avut loc o intensificare din ce în ce mai mare a măsurilor protecționiste aplicate de multe țări terțe pentru a-și susține industriile siderurgice;

41.  invită Comisia să garanteze că viitoarele acorduri comerciale vor include dispoziții care îmbunătățesc semnificativ oportunitățile de export și accesul la piață pentru produsele din oțel și pe bază de oțel european;

42.  sprijină propunerea Comisiei ca evaluarea impactului, inclusiv în ceea ce privește oțelul, să fie efectuată înainte de semnarea acordurilor de liber schimb, ținând cont de lanțul de valori al producției UE și de industria europeană în context mondial; solicită Comisiei să evalueze periodic impactul cumulat al acordurilor, atât al celor în vigoare, cât și al celor în curs de negociere, pe baza unor criterii specifice, bine definite, inclusiv în ceea ce privește modul în care sunt implicate părțile interesate;

43.  îndeamnă Comisia să se asigure că toate angajamentele asumate în cadrul negocierilor și acordurilor comerciale existente și viitoare sunt îndeplinite efectiv; invită Comisia să combată concurența inechitabilă din țările terțe, prin utilizarea unor măsuri corespunzătoare aflate la dispoziția sa, cum ar fi instrumente de apărare comercială, sau, dacă e necesar, mecanismul OMC de soluționare a litigiilor, într-un mod proporțional, rapid și eficient; invită Comisia să combată protecționismul inechitabil al țărilor terțe, garantând accesul la piețe pentru întreprinderile europene;

44.  subliniază faptul că industria siderurgică este cel mai frecvent utilizator al instrumentelor de apărare comercială; își exprimă îngrijorarea cu privire la perioada mare de timp – în medie, doi ani – de care are nevoie Comisia pentru a iniția măsuri antidumping în timp ce, în cazul SUA, această perioadă este de doar șase luni; invită Comisia să ia măsuri pentru a se asigura că UE dispune de instrumente de apărare comercială eficace, care pot fi aplicate rapid și care îi vor permite să acționeze mai rapid pentru a aborda cazurile de dumping, lucru necesar ca urmare a concurenței acerbe cu care se confruntă industria europeană într-o economie globalizată;

45.  îndeamnă Comisia să verifice dacă sistemul „Surveillance 2” asigură cel puțin aceleași garanții de supraveghere și de monitorizare împotriva dumpingului și subvențiilor neloiale ca sistemul de supraveghere prealabilă a importurilor de anumite produse siderurgice instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1241/2009 al Comisiei;

46.  subliniază faptul că un comerț echitabil cu produse din oțel poate funcționa numai pe baza respectării drepturilor fundamentale ale angajaților și a standardelor de mediu;

47.  este de opinie că standardele UE în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI) și participarea lucrătorilor ar trebui să fie puse în aplicare de societățile europene și în țări terțe și că ar trebui să fie promovată dezvoltarea regională;

48.  încurajează Comisia să pună în aplicare măsurile propuse pentru a asigura accesul la cărbune cocsificabil;

49.  solicită Comisiei să promoveze reforma cadrului de reglementare pentru piețele financiare în scopul prevenirii volatilității prețurilor speculative, al garantării transparenței prețurilor și al îmbunătățirii securității aprovizionării, a oțelului precum și a materiilor prime;

50.  îndeamnă Comisia să protejeze oțelul european prin instrumente legislative capabile să certifice utilizarea finală a oțelului inox și a compoziției sale chimico-fizice, printre altele introducând certificarea calității pentru produsele legate de oțel, în măsură să protejeze producerea la nivel european de produse necertificate;

51.  sprijină propunerea de acțiune a Comisiei vizând să contracareze piețele ilegale de produse din oțel; îndeamnă Comisia și statele membre să examineze măsurile posibile de combatere a evaziunii în materie de TVA;

II.4. Cercetare, dezvoltare și inovare

52.  constată că diseminarea pe scară largă a tehnologiilor inovatoare este esențială pentru respectarea căii în direcția reducerii emisiilor de CO2 prevăzute în foaia de parcurs 2050; salută obiectivul programului ULCOS, și anume de a identifica și a dezvolta tehnologii inovatoare de producere a oțelului cu emisii extrem de scăzute de carbon, precum și SPIRE și alte programe pentru a dezvolta noi clase de oțel, procese de producție și de reciclare și modele de afaceri care îmbunătățesc valoarea, eficiența și sustenabilitatea competitivității industriei siderurgice europene;

53.  invită Comisia să pună în aplicare o politică ambițioasă de inovare care să clarifice modalitatea de dezvoltare a unor produse cu o calitate ridicată, eficiente din punct de vedere energetic și care să îi permită Europei să își păstreze produsele în fața celei mai severe concurențe mondiale existente vreodată;

54.  salută rezultatele obținute de instrumentele specifice pentru carbon și oțel, precum și Fondul de cercetare pentru carbon și oțel și încurajează Comisia să continue planul de dezvoltare început din anul 2002;

55.  consideră necesară extinderea ajutoarelor pentru inovare pentru a cuprinde activitățile asociate cu activitatea siderurgică; astfel, în cadrul Orizont 2020 trebuie să se pună în aplicare mecanisme financiare ale BEI pentru promovarea cooperării pentru cercetare, dezvoltare și inovare în rândul întreprinderilor siderurgice și în regiunile în care acestea sunt situate în vederea promovării unei activități economice sustenabile;

56.  este de acord cu Comisia că, în cadrul programului Orizont 2020 ar trebui să se pună accentul pe proiecte demonstrative și pe programe-pilot pentru noile tehnologii și pentru tehnologii mai curate și mai eficiente de punct de vedere al utilizării resurselor și energiei;

57.  consideră că ar trebui să se instituie mecanisme de stimulare pentru a determina marile grupuri multinaționale să investească în cercetare și dezvoltare pe teritoriile în care ele își desfășoară operațiunile industriale, în sprijinul ocupării forței de muncă și al dinamismului regiunilor în cauză;

58.  recunoaște riscurile financiare ridicate asociate dezvoltării, extrapolării, demonstrării și implementării de tehnologii inovatoare; sprijină crearea de clustere, cooperarea în domeniul cercetării și parteneriatele de tip public-privat precum SPIRE și EMIRI; încurajează utilizarea unor instrumente financiare inovatoare, precum mecanismele de finanțare cu împărțirea riscurilor care permit un acces prioritar la industriile siderurgice în criză; invită Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să elaboreze un cadru de finanțare pe termen lung pentru proiecte în domeniul siderurgic;

59.  solicită Comisiei să continue punerea în aplicare a Parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime în ce privește sectorul siderurgic și de-a lungul lanțului valoric al materiilor prime, în special în ce privește metodele de reciclare și noile modele de afaceri;

o
o   o

60.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0199.
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Texte adoptate, P7_TA(2012)0509.
(5) JO C 332 E, 15.11.2013, p. 72.
(6) JO C 199 E, 7.7.2012, p. 131.
(7) JO C 349 E, 22.12.2010, p. 84.
(8) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(9) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (ianuarie 2014, în curs de apariție).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Aviz juridic - Politica de confidențialitate