Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg
Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu ***I
 Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu *
 Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá ***I
 Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru z Torremolinos o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977 ***
 29.výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011)
 Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej
 Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra
 Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín ***I
 Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I
 Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online ***I
 Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom ***I
 Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry ***I
 Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner LEHNE – DE)
 Dvor audítorov
 Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva
 Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity
 Vykonávanie smernice o nekalých obchodných praktikách
 Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície
 Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí
 Malé poľnohospodárske podniky
 Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ
 Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii
 Oceliarsky priemysel v Európe

Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu ***I
PDF 281kWORD 36k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, pokiaľ ide o zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD))
P7_TA(2014)0047A7-0467/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0427),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0179/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. januára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0467/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, pokiaľ ide o zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu

P7_TC1-COD(2013)0198


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 257/2014.)


Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu *
PDF 199kWORD 34k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy, ktoré umožnia účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))
P7_TA(2014)0048A7-0466/2013

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0429),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0232/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0466/2013),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá ***I
PDF 283kWORD 39k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o migráciu na celoúniové úhrady a inkasá (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
P7_TA(2014)0049A7-0036/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0937),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0008/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. januára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 22. januára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0036/2014),

A.  keďže vzhľadom na naliehavosť situácie je odôvodnené hlasovať skôr, ako skončí osemtýždňová lehota stanovená v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúniové úhrady a inkasá

P7_TC1-COD(2013)0449


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 248/2014.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru z Torremolinos o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977 ***
PDF 199kWORD 35k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú podpísať a ratifikovať Dohodu z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti rybárskych plavidiel z Torremolinosu z roku 1977 alebo k nej pristúpiť (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE))
P7_TA(2014)0050A7-0040/2014

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13408/2013),

–  so zreteľom na Dohodu z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti rybárskych plavidiel z Torremolinosu z roku 1977,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 5, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0389/2013),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0040/2014),

1.  udeľuje súhlas s návrhon rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


29.výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011)
PDF 372kWORD 60k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o 29. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (2013/2119(INI))
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 29. výročnú správu o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (COM(2012)0714),

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Hodnotiaca správa projektu „EU Pilot“ (COM(2010)0070),

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Druhá hodnotiaca správa projektu „EU Pilot“ (COM(2011)0930),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. septembra 2007 s názvom Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva (COM(2007)0502),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2002 o vzťahoch so sťažovateľmi v súvislosti s porušovaním práva Spoločenstva (COM(2002)0141),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. apríla 2012 s názvom Aktualizácia oznámenia o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie (COM(2012)0154),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o 27. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2009)(1),

–  so zreteľom na právne stanovisko právnej služby Európskeho parlamentu z 26. novembra 2013 o prístupe k informáciám o prípadoch pred začatím konania o porušení povinnosti v súvislosti s projektom EU Pilot a výročnou správou o kontrole uplatňovania práva Európskej únie,

–  so zreteľom na pracovné dokumenty útvarov Komisie pripojené k 29. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (SWD(2012)0399 a SWD(2012)0400),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanoviská Výboru pre ústavné veci a Výboru pre petície (A7-0055/2014),

A.  keďže Lisabonskou zmluvou sa zaviedlo množstvo nových právnych základov, ktorých cieľom je zjednodušiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie práva EÚ;

B.  keďže v článku 41 Charty základných práv Európskej únie je právo na dobrú správu vecí verejných vymedzené ako právo každého na to, aby inštitúcie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote;

C.  keďže podľa článku 298 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) majú inštitúcie, orgány, kancelárie a agentúry Únie pri vykonávaní svojich úloh podporu v podobe otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej správy;

D.  keďže podľa právnej služby Európskeho parlamentu projekt EU Pilot, online platforma, ktorú členské štáty a Komisia používajú na objasnenie skutkového a právneho rámca problémov vznikajúcich v súvislosti s uplatňovaním práva EÚ, nemá žiadne právne postavenie a keďže podľa rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou sa Komisia zaväzuje sprístupniť Parlamentu súhrnné informácie o všetkých konaniach o porušení povinnosti z formálnej výzvy, a to aj v jednotlivých prípadoch, a prístup k osobným údajom môže zamietnuť len v projekte EU Pilot;

1.  znovu pripomína svoj názor, že v článku 17 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) je základná úloha Komisie vymedzená ako úloha „ochrankyne zmlúv“; v tejto súvislosti pripomína, že právomoci a povinnosti Komisie týkajúce sa dohľadu nad uplatňovaním práva EÚ a okrem iného začatia konania o porušení povinnosti proti členskému štátu, ktorý si nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv(2), sú základným kameňom právneho poriadku Únie a ako také sú v súlade s koncepciou Únie založenej na zásadách právneho štátu;

2.  poznamenáva, že podľa svojej výročnej správy(3) znížila Komisia v uplynulých rokoch počet nových konaní o porušení povinnosti, keď v roku 2009 začala 2 900 takýchto konaní, pričom v roku 2010 ich bolo 2 100 a v roku 2011 už len 1775; okrem toho poznamenáva, že podľa výročnej správy sa tiež v posledných rokoch zvýšil počet konaní vo veci oneskorenej transpozície (1185 konaní v roku 2011, 855 konaní v roku 2010 a 531 konaní v roku 2009) a že štyri oblasti, v ktorých sa zistilo najviac porušení právnych predpisov, sú životné prostredie (17 %), vnútorný trh (15 %), doprava (15 %) a dane (12 %);

3.  poukazuje na klesajúci podiel prípadov porušenia právnych predpisov (60,4 %) uzatvorených v roku 2011 pred tým, než sa dostali na Súdny dvor, v porovnaní s 88 % prípadov v roku 2010; je presvedčený, že je zásadné pokračovať v dôslednej kontrole opatrení členských štátov vzhľadom na to, že niektoré petície adresované Parlamentu a sťažnosti adresované Komisii poukazujú na problémy, ktoré pretrvávajú aj po uzatvorení prípadu;

4.  konštatuje, že celkovo bolo uzavretých 399 prípadov porušenia právnych predpisov, pretože členský štát preukázal súlad s právom EÚ a vyvinul značné úsilie, aby sa porušenie urovnalo bez súdneho konania; poznamenáva tiež, že Súdny dvor v roku 2011 vydal 62 rozsudkov podľa článku 258 ZFEÚ, z čoho 53 (85 %) bolo v prospech Komisie;

5.  vyjadruje znepokojenie nad neustále narastajúcim počtom porušenia povinnosti v podobe oneskorených transpozícií členskými štátmi vzhľadom na to, že na konci roka 2011 bolo stále otvorených 763 prípadov oneskorenej transpozície, čo predstavuje zvýšenie o 60 % v porovnaní s ekvivalentným údajom za predchádzajúci rok;

6.  poznamenáva, že koncom roka 2011 Komisia prvýkrát predložila Súdnemu dvoru vec oneskorenej transpozície so žiadosťou o udelenie finančných sankcií podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ;

7.  domnieva sa však, že táto štatistika nepredstavuje presný odraz skutočného deficitu pri dodržiavaní práva EÚ, ale „predstavuje len najzávažnejšie porušenia alebo sťažnosti najkritickejších fyzických osôb alebo subjektov; poznamenáva, že Komisia v súčasnosti nemá politiku ani zdroje na to, aby systematicky identifikovala a presadzovala všetky prípady nevykonávania“(4);

8.  upozorňuje na skutočnosť, že dohoda medzi inštitúciami EÚ o vyhláseniach, ktorými sa stanovujú vzťahy medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov („tabuliek zhody“), nadobudla účinnosť 1. novembra 2011, a preto nebolo možné vyhodnotiť jej uplatňovanie v tejto výročnej správe;

9.  očakáva, že do 1. novembra 2014 Komisia na základe prísľubu uvedeného vo svojej výročnej správe zabezpečí úvodné preskúmanie týchto vyhlásení;

10.  domnieva sa, že v súvislosti s fungovaním konaní o porušení povinnosti podľa článkov 258 a 260 ZFEÚ by Komisia mala zabezpečiť, aby boli petície adresované Parlamentu a sťažnosti adresované Komisii posudzované rovnocenne;

11.  poukazuje na to, že petície podané občanmi EÚ sa týkajú porušovania právnych predpisov EÚ, najmä v oblasti základných práv, životného prostredia, vnútorného trhu a vlastníckych práv; zastáva názor, že petície poukazujú na to, že naďalej existujú časté a rozšírené prípady neúplného vykonávania alebo nesprávnej transpozície práva EÚ;

12.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa dodržiavanie právnych predpisov EÚ stalo skutočnou politickou prioritou, ktorá sa bude vykonávať v úzkej spolupráci s Parlamentom, ktorý je povinný a) zachovať politickú zodpovednosť Komisie a b) ako spoluzákonodarca sa ubezpečiť, že je plne informovaný, aby mohol nepretržite zlepšovať svoju legislatívnu prácu;

13.  poznamenáva, že v rámci postupov vybavovania sťažností treba systematicky využívať nástroje na podporu dodržiavania právnych predpisov a uplatňovať kontrolnú právomoc Parlamentu;

14.  poznamenáva, že konanie o porušení povinnosti pozostáva z dvoch fáz: administratívnej (vyšetrovacej) fázy a súdnej fázy na Súdnom dvore; konštatuje, že Komisia uznáva, že „občania, podniky a zainteresované organizácie výrazne napomáhajú [...] tým, že oznamujú nedostatky orgánov členských štátov pri transpozícii a/alebo uplatňovaní práva EÚ; okrem toho poznamenáva, že po odhalení problémov nasledujú dvojstranné diskusie medzi Komisiou a dotknutým členským štátom, aby sa, pokiaľ je to možné, dané problémy vyriešili prostredníctvom platformy EU Pilot“(5);

15.  v tejto súvislosti poznamenáva, že nástroj EU Pilot je vymedzený ako platforma pre „dvojstranné diskusie medzi Komisiou a dotknutým členským štátom“(6), ktorá „nemá právnu subjektivitu, ale je obyčajným pracovným nástrojom v rámci správnej autonómie Komisie“(7) v rámci predbežného konania o porušení povinnosti;

16.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným právnym štatútom nástroja EU Pilot a domnieva sa, že „legitimita môže byť zabezpečená len tým, že sa umožní transparentnosť, účasť sťažovateľov a [Európskeho parlamentu] na platforme EU Pilot“ a že zákonnosť sa môže zabezpečiť čo najskorším prijatím právne záväzného aktu obsahujúceho pravidlá pre celé predbežné konanie a konanie o porušení povinnosti“, ako sa uvádza v nedávnej štúdii Parlamentu(8); domnieva sa, že tento právne záväzný akt by mal vyjasniť zákonné práva a povinnosti jednotlivých sťažovateľov a Komisie a snažiť sa podľa možnosti umožniť účasť sťažovateľov na platforme EU Pilot alebo aspoň zabezpečiť, aby boli informovaní o jednotlivých etapách konania;

17.  v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že sa neprijali žiadne opatrenia nadväzujúce na prechádzajúce uznesenia, najmä na jeho žiadosť o prijatie záväzných pravidiel vo forme nariadenia podľa článku 298 ZFEÚ, v ktorých by sa ustanovili rôzne hľadiská konania o porušení povinnosti a predbežného konania o porušení povinnosti vrátane oznámení, záväzných časových lehôt, práva na vypočutie, povinnosti uviesť dôvody a práva každej osoby na prístup k svojmu spisu, a to s cieľom posilniť práva občanov a zaručiť transparentnosť;

18.  zastáva názor, že pri zavádzaní platformy EU Pilot treba zvýšiť transparentnosť voči sťažovateľom; požaduje prístup k databáze, v ktorej sa zhromažďujú všetky sťažnosti, aby mohol vykonávať svoju funkciu, ktorou je kontrola úlohy Komisie ako strážkyne zmlúv;

19.  zdôrazňuje dôležitosť osvedčených správnych postupov a žiada vytvorenie „kódexu postupov“ vo forme nariadenia, ktorého právnym základom bude článok 298 ZFEÚ a v ktorom sa stanovia rôzne hľadiská konania o porušení povinnosti;

20.  znovu preto vyzýva Komisiu, aby navrhla záväzné pravidlá vo forme nariadenia na základe nového právneho základu vychádzajúceho z článku 298 ZFEÚ s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie práva občanov na dobrú správu vecí verejných, ako je stanovené v článku 41 charty základných práv;

21.  pripomína, že v revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch s Parlamentom sa Komisia zaväzuje, že „sprístupní Európskemu parlamentu súhrnné informácie o všetkých konaniach o porušení povinností z formálnej výzvy, a ak to bude Európsky parlament požadovať, aj v súvislosti s otázkami, ktorých sa týka konanie o porušení povinnosti“, a očakáva, že sa toto ustanovenie bude uplatňovať v dobrej viere v praxi;

22.  opakovane preto zdôrazňuje, že Parlament je oprávnený získať „podrobné informácie o konkrétnych opatreniach alebo ustanoveniach týkajúcich sa problémov transpozície, ako aj počtu sťažností na konkrétne právne predpisy alebo ustanovenia“(9) a že kým „Komisia je oprávnená odmietnuť prístup Európskemu parlamentu k osobným údajom o databáze nástroja EU Pilot“, Parlament je „oprávnený požadovať informácie v anonymnej forme, aby bol plne informovaný o všetkých príslušných hľadiskách pri vykonávaní a uplatňovaní práva Únie“(10);

23.  víta skutočnosť, že na projekte EU Pilot sa zúčastňujú všetky členské štáty; dúfa, že to povedie k ďalšiemu zníženiu počtu konaní o porušení povinnosti; žiada, aby sa urobilo viac v oblasti informovanosti občanov o projekte EU Pilot;

24.  považuje otázku nástroja EU Pilot a všeobecnejšie otázku porušenia práva EÚ a prístupu Parlamentu k príslušným informáciám týkajúcim sa predbežného konania o porušení povinnosti a konania o porušení povinnosti za hlavný bod, ktorý má byť na programe v súvislosti s budúcou medziinštitucionálnou dohodou;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, európskemu ombudsmanovi a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 66.
(2) V článkoch 258 a 260 ZFEÚ sa vymedzujú právomoci Komisie začať proti členskému štátu konanie o porušení povinnosti. Konkrétne v článku 258 sa uvádza, že Komisia „vydá odôvodnené stanovisko“, ak sa domnieva, že členský štát si nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zmlúv.
(3)29.výročná správa Komisie o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (COM(2012)0714), s. 2 – 3.
(4) Štúdia, ktorej vypracovanie zadal Parlament, tematické oddelenie C, „Nástroje na zabezpečenie vykonávania a uplatňovania práva EÚ a hodnotenie ich účinnosti“, Brusel 2013, s. 11.
(5) Správa Komisie (COM(2012)0714), s. 7.
(6) Pozri časť citovanú v predchádzajúcom odseku.
(7) „Prístup k informáciám o postupoch pred konaním o nesplnení povinnosti v rámci systému EU Pilot, a výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie“, stanovisko právnej služby Európskeho parlamentu z 26. novembra 2013.
(8) Nástroje na zabezpečenie vykonávania a uplatňovania práva EÚ a hodnotenie ich účinnosti, s. 13.
(9) Prístup k informáciám o prípadoch pred začatím konania o porušení povinnosti v súvislosti s projektom EU Pilot a výročnou správou o kontrole uplatňovania práva Európskej únie, s. 4.
(10) Tamtiež. Komisia už uverejňuje veľké množstvo informácií vo svojej výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ.


Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej
PDF 206kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (2014/2014(IMM))
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Lary Comiovej o ochranu svojej poslaneckej imunity v rámci súdneho procesu pred súdom vo Ferrare, ktorú predložila 16. októbra 2013,

–  so zreteľom na vypočutie Lary Comiovej 5. novembra 2013 v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a na článok 6 odsek 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie zo 14. januára 2014 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej,

–  so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0067/2014),

A.  keďže poslankyňa Európskeho parlamentu Lara Comiová požiadala o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti s predvolaním na súd vo Ferrare, ktoré jej bolo doručené 1. októbra 2013 v súvislosti so žiadosťou o náhradu škody spôsobenú jej vyhláseniami počas politickej diskusie v televíznom vysielaní;

B.  keďže Lara Comiová 30. júla 2013 už požiadala o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti so súdnym konaním, ktoré začala štátna prokuratúra vo Ferrare na základe žaloby pre urážku na cti, ktorého sa mala dopustiť určitými vyhláseniami, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia;

C.  keďže v článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie, na ktorý sa Lara Comiová vo svojej žiadosti o ochranu imunity výslovne odvoláva, sa stanovuje, že členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

D.  keďže pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunity sa Parlament predovšetkým usiluje o zachovanie svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a o zabezpečenie nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností;

E.  keďže Európsky parlament má pri prijímaní rozhodnutia o žiadosti o ochranu poslaneckej imunity niektorého z jeho poslancov rozsiahly priestor na voľné uváženie;

F.  keďže Súdny dvor uznal, že výslovné vyhlásenie poslanca mimo Európskeho parlamentu môže predstavovať vyjadrenie mienky pri výkone jeho funkcií v zmysle článku 8 protokolu, pričom nie je dôležité miesto, kde k vyhláseniu došlo, ale jeho samotný obsah a povaha;

G.  keďže imunita, ktorú požívajú poslanci Európskeho parlamentu v súvislosti so súdnym konaním, sa vzťahuje aj na občianskoprávne konanie;

H.  keďže Lara Comiová bola pozvaná do televízneho vysielania ako poslankyňa Európskeho parlamentu, a nie ako vnútroštátne zástupkyňa politickej strany, ktorá už bola zastúpená ďalším hosťom, v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré majú zabezpečiť vyvážené zastúpenie politických predstaviteľov v televíznych diskusiách organizovaných v čase volebnej kampane, ako to bolo práve v tomto prípade;

I.  keďže v moderných demokraciách sa politická diskusia neodohráva len v parlamente, ale aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, či už v podobe tlačových vyhlásení alebo na internete;

J.  keďže v uvedenom televíznom vysielaní Lara Comiová vystúpila ako poslankyňa Európskeho parlamentu, aby diskutovala o politických problémoch, ktoré sa okrem iného týkali verejných zákaziek a organizovanej trestnej činnosti, ktorými sa vždy zaoberala na európskej úrovni;

K.  keďže nasledujúci deň sa poslankyňa Comiová žalujúcemu náležite ospravedlnila, pričom toto ospravedlnenie bolo následne odvysielané v ďalšom celoštátnom televíznom programe;

L.  keďže v tomto prípade ide o tie isté vyhlásenia, v súvislosti s ktorými Európsky parlament 14. januára 2014 rozhodol, že imunita poslankyne Comiovej bude v rámci trestnoprávneho sporu posudzovaného súdom vo Ferrare ochránená;

1.  rozhodol ochrániť výsady a imunitu Lary Comiovej;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušným orgánom Talianskej republiky a Lare Comiovej.

(1) Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner proti Fohrmannovi a Krierovi (Zbierka 1964, s. 387); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85, Wybot proti Faureovi a iným (Zbierka 1986, s. 2391); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote proti Parlamentu (Zbierka 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spoločných veciach C-200/07 a C-201/07, Marra proti De Gregoriovi a Clementovi (Zbierka 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch proti Parlamentu (Zbierka 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. Septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zbierka 2011, s. I-7565).


Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra
PDF 210kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o žiadosti o zbavenie imunity Zbigniewa Ziobra (2013/2189(IMM))
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Zbigniewa Ziobra, ktorú 24. júna 2013 podal štátny zástupca Poľskej republiky v súvislosti s trestným konaním pred Okresným súdom Varšava-centrum, oddelenie V (trestnoprávne) [pod referenčným číslom V K199/12], a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 9. septembra 2013,

–  po vypočutí Zbigniewa Ziobra v súlade s článkom 7 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a zo 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na článok 105 Ústavy Poľskej republiky,

–  so zreteľom na článok 6 ods. 1 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0045/2014),

A.  keďže štátny zástupca Poľskej republiky požiadal o zbavenie poslaneckej imunity poslanca Európskeho parlamentu Zbigniewa Ziobra v súvislosti so žalobou týkajúcou sa údajného trestného činu;

B.  keďže žiadosť štátneho zástupcu sa týka trestného činu, ktorý je podľa článku 212 ods. 1 a 2 poľského trestného zákona predmetom súkromnej žaloby;

C.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie sa voči členom Európskeho parlamentu nesmie v žiadnej forme viesť vyšetrovanie, nesmú byť zadržaní alebo stíhaní pre názory vyjadrené alebo pre hlasovanie pri výkone svojich úloh;

D.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

E.  keďže podľa článku 105 Ústavy Poľskej republiky nemožno poslanca brať na zodpovednosť za činnosť vykonávanú v rámci poslaneckého mandátu, a to ani počas jeho trvania, ani po jeho skončení; za túto činnosť sa poslanec zodpovedá výlučne Sejmu a v prípade, že poruší práva tretích strán, môže byť stíhaný len so súhlasom Sejmu;

F.  keďže o zbavení imunity v danom prípade rozhoduje výlučne Európsky parlament; keďže Európsky parlament môže pri rozhodovaní o zbavení imunity primerane prihliadať na stanovisko daného poslanca(2);

G.  keďže údajný trestný čin nemá priamu ani zrejmú spojitosť s výkonom mandátu Zbigniewa Ziobra ako poslanca Európskeho parlamentu a nepredstavuje vyjadrený názor ani hlasovanie pri výkone jeho mandátu poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

H.  keďže trestné konanie vedené proti Zbigniewovi Ziobrovi nijako nesúvisí s jeho funkciou poslanca Európskeho parlamentu;

I.  keďže Európsky parlament v tomto prípade nenašiel žiadny dôkaz fumus persecutionis, čiže dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že vec bola podaná so zámerom politicky poškodiť príslušného poslanca;

J.  keďže žiadosť sa predkladá na základe protinávrhu a v tejto súvislosti by rozhodnutie nezbaviť poslanca imunity zabránilo ďalšej súkromnej strane riešiť jej vec pred súdom ako súčasť jej obhajoby;

1.  zbavuje Zbigniewa Ziobra imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Zbigniewovi Ziobrovi.

(1) Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner proti Fohrmannovi a Krierovi (Zbierka 1964, s. 387); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85, Wybot proti Faureovi a iným (Zbierka 1986, s. 2391); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote proti Parlamentu (Zbierka 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spoločných veciach C-200/07 a C-201/07, Marra proti De Gregoriovi a Clementovi (Zbierka 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch proti Parlamentu (Zbierka 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. Septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zbierka 2011, s. I-7565).
(2) Vec T-345/05 Mote/Parlament, Zb. 2008, s. II-2849, odsek 28.


Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín ***I
PDF 1555kWORD 1579k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))
P7_TA(2014)0054A7-0017/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0228),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 21 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0111/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rumunským Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0017/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 21 ods. 2 a článok 114 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Únia si okrem toho stanovila za cieľ vytvoriť vnútorný trh a zabezpečiť jeho fungovanie. Aby mohli občania a spoločnosti alebo iné podniky Únie využívať svoje právo na voľný pohyb v rámci vnútorného trhu, Únia by mala prijať konkrétne opatrenia na zjednodušenie existujúcich administratívnych formalít súvisiacich s cezhraničným prijímaním určitých verejných listín.

(2)  Legalizácia a apostil sú administratívnymi formalitami, ktoré musia byť v súčasnosti splnené na to, aby sa verejná listina vydaná v jednom členskom štáte mohla použiť na úradné účely v inom členskom štáte.

(3)  Tieto mechanizmy sú však zastarané a neprimerané z hľadiska preukazovania pravosti verejných listín. Mal by sa zaviesť jednoduchší rámec. Zároveň by sa mal zaviesť účinnejší mechanizmus administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ existuje odôvodnená pochybnosť o pravosti verejnej listiny. Vďaka tomuto mechanizmu by sa mala posilniť vzájomná dôvera medzi členskými štátmi v rámci vnútorného trhu.

(4)  Overovanie pravosti pravdivosti verejných listín medzi členskými štátmi je upravené rôznymi medzinárodnými dohovormi a dohodami. Tieto dohovory a dohody boli uzavreté ešte pred zavedením administratívnej a justičnej spolupráce na úrovni Únie a pred prijatím odvetvových právnych nástrojov Únie upravujúcich otázku cezhraničného prijímania určitých verejných listín. Požiadavky, ktoré sa ukladajú týmito nástrojmi, môžu byť v každom prípade záťažou pre občanov a spoločnosti alebo iné podniky a nezaisťujú uspokojivé riešenia, ktorými by sa uľahčilo prijímanie verejných listín medzi členskými štátmi. [PN 1]

(5)  Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa mal vzťahovať na určité verejné listiny vyhotovené orgánmi členských štátov, ktoré majú formálnu dôkaznú hodnotu a týkajú sa narodenia, úmrtia, mena, manželstva, registrovaného partnerstva, rodičovstva, adopcie, bydliska, občianstva, štátnej príslušnosti, nehnuteľnosti, právneho postavenia a zastúpenia spoločnosti alebo iného podniku, práv duševného vlastníctva a neexistencie záznamu v registri trestov. Zjednodušenie prijímania týchto kategórií verejných listín medzi členskými štátmi by malo priniesť konkrétne výhody pre občanov a spoločnosti alebo iné podniky Únie. Listiny vyhotovené súkromnými osobami by mali byť vzhľadom na svoju odlišnú právnu povahu vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Listiny vyhotovené orgánmi tretích krajín by takisto mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa nemal vzťahovať na listiny, ktoré obsahujú dohodu medzi dvoma alebo viacerými stranami. [PN 2]

(6)  Cieľom tohto nariadenia nie je zmeniť Toto nariadenie nemení hmotné právo členských štátov týkajúce sa narodenia, úmrtia, mena, manželstva, registrovaného partnerstva, rodičovstva, adopcie, bydliska, občianstva alebo štátnej príslušnosti, nehnuteľnosti, rôznych právnych skutočností a právneho postavenia spoločnosti alebo iného podniku, práv duševného vlastníctva alebo neexistencie záznamu v registri trestovfyzických alebo právnických osôb. Listiny, ktoré obsahujú dohodu medzi dvoma alebo viacerými stranami, by mali byť vylúčené. [PN 3]

(7)  S cieľom podporiť voľný pohyb občanov a spoločností alebo iných podnikov v Únii by určené kategórie verejných listín mali byť oslobodené od všetkých foriem legalizácie alebo podobnej formality apostily.

(8)  Iné formality týkajúce sa cezhraničného pohybu verejných listín, najmä požiadavky na predloženie overených kópií a overených prekladov, by sa mali takisto zjednodušiť, aby sa ešte viac uľahčilo prijímanie verejných listín medzi členskými štátmi.

(9)  Mali by sa stanoviť primerané záruky na prevenciu podvodov a falšovania verejných listín, ktoré sú v obehu medzi členskými štátmi, s cieľom zabezpečiť právnu istotu v Únii. [PN 4]

(10)  V snahe umožniť rýchlu a bezpečnú cezhraničnú výmenu informácií a uľahčiť poskytovanie vzájomnej pomoci by sa mala týmto nariadením zaviesť administratívna spolupráca medzi orgánmi, ktoré určili členské štáty. Táto administratívna spolupráca by mala byť založená na informačnom systéme o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012(4).

(11)  Nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 by sa preto malo zmeniť s cieľom doplniť toto nariadenie do zoznamu ustanovení, ktoré sú implementované prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu.

(12)  Orgány členského štátu, v ktorom sa verejná listina alebo jej overená kópia predkladajú, by mali mať v prípade, že majú odôvodnené pochybnosti o pravosti týchto listín, možnosť požiadať o informácie príslušné orgány členského štátu, v ktorom boli tieto listiny vydané, a to buď priamo, použitím informačného systému o vnútornom trhu, alebo tak, že sa obrátia na ústredný orgán svojho členského štátu. Rovnakú možnosť by mali mať aj subjekty, ktoré sú poverené vykonávaním verejných služieb na základe zákona alebo správneho rozhodnutia. Orgány, ktorým boli žiadosti adresované, by mali odpovedať na takéto žiadosti v čo možno najkratšom termíne, ktorý by v každom prípade nemal prekročiť jeden mesiac. Ak orgány, ktorým boli adresované žiadosti, nepotvrdia vo svojich odpovediach pravosť verejnej listiny alebo jej overenej kópie, žiadajúci orgán by nemal byť povinný ich prijať.

(13)  Orgány by mali využívať dostupné funkcie systému IMI vrátane viacjazyčného systému pre komunikáciu, vopred preložených štandardných otázok a odpovedí a registra vzorov verejných listín používaných v rámci vnútorného trhu.

(14)  Ústredné orgány členských štátov by mali poskytovať pomoc vo vzťahu k žiadostiam o informácie, najmä zasielať a prijímať takéto žiadosti a poskytnúť všetky informácie potrebné v súvislosti s týmito žiadosťami.

(15)  Ústredné orgány by mali prijať akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na uľahčenie uplatňovania tohto nariadenia, najmä na výmenu osvedčených postupov v súvislosti s prijímaním verejných listín medzi členskými štátmi, na poskytovanie a pravidelnú aktualizáciu osvedčených postupov na predchádzanie podvodom s verejnými listinami a na podporu využívania elektronických verzií verejných listín. Okrem toho by sa mali zaviesť vzory vnútroštátnych verejných listín prostredníctvom registra v informačnom systéme o vnútornom trhu. Na tento účel by sa mala využívať Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci zriadená rozhodnutím Rady 2001/470/ES(5).

(15a)  Komisia by mala čo najskôr začať s prekladom štandardného znenia verejných listín, ktoré sa v členských štátoch bežne používajú, aby sa ešte viac uľahčil ich cezhraničný obeh. Tieto preklady by sa potom mohli sprístupniť verejnosti i orgánom s cieľom predísť nedorozumeniam a uľahčiť komunikáciu, podobne ako v prípade databázy PRADO, ktorá sa už využíva v súvislosti s dokladmi totožnosti. V mnohých prípadoch tiež urýchlia využívanie systému IMI na komunikáciu medzi ústrednými orgánmi, ak existujú pochybnosti. [PN 5]

(16)  Mali by sa zaviesť štandardné viacjazyčné formuláre Únie vo všetkých úradných jazykoch Únie pre verejné listiny týkajúce sa narodenia, úmrtia, manželstva, registrovaného partnerstva rôznych právnych skutočností a právneho postavenia a zastúpenia spoločnosti alebo iného podnikufyzických alebo právnických osôb, aby občania a spoločnosti alebo iné podniky Únie nemuseli vyhotovovať preklady v prípadoch, v ktorých by sa za iných okolností preklady vyžadovali. [PN 6]

(17)  Štandardné viacjazyčné formuláre Únie by sa mali na požiadanie vydať občanom a spoločnostiam alebo iným podnikom, ktoré majú nárok na získanie rovnocenných verejných listín existujúcich vo vydávajúcom členskom štáteverejnej listiny vydanej vydávajúcim členským štátom a dokladajúcej príslušné, v nej uvedené právne skutočnosti a úkony, a to za rovnakých podmienok. Štandardné formuláre by mali mať rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenné verejné listiny vyhotovené orgánmi vydávajúceho členského štátu, pričom občania a spoločnosti alebo iné podniky Únie by mali mať v každom jednotlivom prípade možnosť rozhodnúť sa, či použijú formuláre alebo rovnocenné vnútroštátne listiny. Štandardné viacjazyčné formuláre by nemali mať právne účinky, pokiaľ ide o uznávanie ich obsahu v členských štátoch, v ktorých sa budú predkladať. Komisia by mala vypracovať podrobné usmernenia pre ich používanie prostredníctvom zapojenia ústredných orgánov na tento účel. [PN 7]

(18)  S cieľom umožniť využívanie moderných komunikačných technológií by Komisia mala vytvoriť elektronické verzie štandardných viacjazyčných formulárov Únie alebo iné formáty vhodné na elektronické výmeny.

(19)  Vzťah medzi týmto nariadením a existujúcimi právnymi predpismi Únie by sa mal objasniť. Z tohto hľadiska by týmto nariadením nemalo byť dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Únie obsahujúcich ustanovenia o legalizácii, podobnej formalite apostile alebo iných formalitách, ale tieto právne predpisy by sa ním mali dopĺňať. Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Únie o elektronických podpisoch a elektronickej identifikácii. Týmto nariadením by napokon nemalo byť dotknuté používanie iných systémov administratívnej spolupráce zavedených právnymi predpismi Únie, ktoré stanovujú výmenu informácií medzi členskými štátmi v osobitných oblastiach. Toto nariadenie sa môže uplatňovať v súčinnosti s takýmito osobitnými systémami.

(20)  Aby sa zabezpečil súlad so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia, toto nariadenie by malo mať medzi členskými štátmi prednosť pred dvojstrannými alebo mnohostrannými dohovormi, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré sa týkajú oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(21)  V snahe uľahčiť uplatňovanie tohto nariadenia by členské štáty mali poskytnúť Komisii kontaktné údaje svojich ústredných orgánov. Tieto informácie by sa mali sprístupniť verejnosti najmä prostredníctvom Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

(21a)  Keďže inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a európske školy musia čoraz viac zohrávať aj priamu správnu úlohu, mali by mať pri vydávaní a prijímaní verejných listín rovnaké postavenie ako orgány členských štátov. [PN 8]

(22)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7), právo na ochranu osobných údajov (článok 8), právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu (článok 9), právo na slobodnú voľbu povolania a právo na prácu (článok 15), sloboda podnikania (článok 16) a sloboda pohybu a pobytu (článok 45). Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(23)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES(6) sa upravuje spracovanie osobných údajov, ktoré sa vykonáva v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom nezávislých orgánov verejnej moci určených členskými štátmi. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií a dokumentov orgánmi členských štátov by mali byť v súlade so smernicou 95/46/ES. Okrem toho takéto výmeny a prenosy by mali slúžiť na špecifické účely overovania pravosti verejných listín orgánmi prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a len v rámci ich právomoci v každom jednotlivom prípade.

(24)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje oslobodenie od legalizácie alebo podobnej formality apostily, ako aj zjednodušenie iných formalít spojených s prijímaním určitých verejných listín vydaných orgánmi členských štátov.

Okrem toho sa v ňom stanovujú štandardné viacjazyčné formuláre Únie týkajúce sa narodenia, úmrtia, svadby, registrovaného partnerstva a právnych skutočností a právneho postavenia a zastúpenia spoločnosti alebo iného podnikufyzických alebo právnických osôb. [PN 9]

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na prijímanie verejných listín, ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu. [PN netýka sa všetkých jazykov]

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na uznávanie obsahu verejných listín vydaných orgánmi iných členských štátov.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1)  „verejné listiny“ sú listiny vydané orgánmi členského štátu alebo orgánmi Únie vrátane štandardných viacjazyčných formulárov Únie podľa článku 11, ktoré majú formálnu dôkaznú hodnotu a týkajú sa:

a)  narodenia totožnosti fyzickej osoby;

b)  úmrtia podpisu fyzickej osoby;

c)  mena občianskeho stavu a rodinných vzťahov fyzickej osoby;

d)  manželstva a registrovaného partnerstva;

e)  rodičovstva;

f)  adopcie;

g)  bydliska;

ga)  občianskych práv a volebného práva;

gb)  prisťahovaleckého statusu;

gc)  kvalifikácií a záznamov o školskom a ďalšom vzdelávaní;

gd)  zdravia vrátane úradne uznaného zdravotného postihnutia;

ge)  oprávnenia viesť alebo prevádzkovať pozemné, letecké a námorné dopravné prostriedky;

h)  občianstva a štátnej príslušnosti;

i)  nehnuteľnosti;

j)  právneho postavenia a zastúpenia spoločnosti alebo iného podniku;

ja)  právnej formy a zastúpenia iných právnických osôb;

jb)  daňových povinností a statusu fyzickej alebo právnickej osoby;

jc)  daňového a colného statusu majetku;

jd)  akýchkoľvek nárokov zo systému sociálneho zabezpečenie;

k)  práv duševného vlastníctva;

l)  neexistencie záznamu v registri trestov a/alebo zápisov v registri trestov; [PN 11]

2)  „orgán“ je orgán verejnej moci členského štátu alebo subjekt poverený vykonávať verejné služby na základe zákona alebo správneho rozhodnutia vrátane súdov alebo notárov, ktorí vydávajú verejné listiny podľa bodu 1, alebo orgán Únie; [PN 12]

2a)  „orgány Únie“ sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, ako aj európske školy; [PN 13]

3)  „legalizácia“ je formálny postup overovania pravosti podpisu osoby zastávajúcej verejnú funkciu, ako aj oprávnenia, na základe ktorého podpisujúca osoba konala, a prípadne pravosti pečate alebo pečiatky, ktorá je na listine umiestnená;

4)  „podobná formalita apostila“ je pridanie osvedčenia podľa Haagskeho dohovoru stanoveného v Haagskom dohovore z roku 1961 o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín; [PN 14. Tento pozmeňujúci sa návrh sa uplatňuje v celom texte]

5)  „iná formalita“ je vydávanie overených kópií a overených prekladov verejných listín;

6)  „ústredný orgán“ je orgán, ktorý bol určený v súlade s článkom 9 členskými štátmi s cieľom plniť úlohy, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia.

Kapitola II

Oslobodenie od legalizácie, zjednodušenie ďalších formalít a žiadosti o informácie

Článok 4

Oslobodenie od legalizácie a apostila

Orgány prijímajú verejné listiny sú oslobodené od všetkých foriem, ktoré im boli predložené a ktoré vydali orgány iného členského štátu alebo orgány Únie, bez legalizácie a podobných formalítalebo apostily. [PN 15]

Článok 5

Overené kópie a originály verejných listín

1.  Orgány nesmú požadovať súčasné predloženie namiesto originálu verejnej listiny a jej overenej kópie vydanej orgánmi iných členských štátov alebo orgánmi Únie prijímajú jej overenú alebo neoverenú kópiu. [PN 16]

2.  Ak sa originál Ak má orgán v konkrétnom prípade dôvodné pochybnosti o pravosti neoverenej kópie verejnej listiny vydanej orgánmi jedného iného členského štátu predloží spolu s jeho kópiou, orgány ostatných členských štátov prijmú takúto kópiu bez overeniaalebo orgánmi Únie, môže požiadať o predloženie originálu alebo overenej kópie tejto listiny podľa výberu predkladajúcej osoby.

Ak sa neoverená kópia takejto verejnej listiny predkladá v súvislosti so zápisom právnej skutočnosti alebo právneho úkonu do verejného registra, za správnosť ktorého je verejný subjekt finančne zodpovedný, môže príslušný orgán aj v prípade, že nie je dôvodná pochybnosť o pravosti kópie, požiadať o predloženie originálu alebo overenej kópie tejto listiny podľa výberu predkladajúcej osoby. [PN 17]

3.  Orgány prijmú overené kópie, ktoré boli vydané v iných členských štátoch.

Článok 6

Neoverené preklady

1.  Orgány prijmú neoverené preklady verejných listín vydaných orgánmi iných členských štátov alebo orgánmi Únie.

1a.  Odchylne od odseku 1 môžu orgány požadovať, aby určité verejné listiny uvedené v písmenách i), j) a ja) bodu 1 článku 3, iné ako štandardné viacjazyčné formuláre Únie, boli predložené spolu s ich overeným prekladom.

2.  Ak má orgán odôvodnené pochybnosti o správnosti alebo kvalite prekladu verejnej listiny predloženého v konkrétnom prípade, môže žiadať dať vyhotoviť overený alebo úradný preklad tejto verejnej listiny. V takomto prípade orgán prijme overené preklady vyhotovené v iných členských štátoch. Ak existujú medzi prekladom a overeným alebo úradným prekladom, ktorý dal orgán vyhotoviť, veľké rozdiely, t. j. ak je preklad neúplný, nezrozumiteľný alebo zavádzajúci, orgán môže predkladajúcu osobu požiadať o úhradu nákladov na preklad.

2a.  Orgány prijmú overené preklady vyhotovené v iných členských štátoch. [PN 18]

Článok 7

Žiadosť o informácie v prípade odôvodnených pochybností

1.  Pokiaľ majú orgány členského štátu, v ktorom sa verejná listina alebo jej overená či neoverená kópia predkladá, na základe dôkladného a objektívneho preskúmania odôvodnené pochybnosti o pravosti týchto listín, ktoré nemožno vyriešiť iným spôsobom tejto verejnej listiny, môžu predložiť žiadosť o informácie príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli tieto dokumenty vydané bol dokument vydaný, a to buď priamo, prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu uvedeného v článku 8, alebo prostredníctvom kontaktovania ústredného orgánu svojho členského štátu. [PN 19]

2.  Odôvodnené pochybnosti uvedené vychádzajúce z dôkladného a objektívneho preskúmania uvedeného v odseku 1 sa môžu vzťahovať najmä na: [PN 20]

a)  pravosť podpisu;

b)  oprávnenie, na základe ktorého osoba podpisujúca listinu konala;

c)  pravosť pečate alebo pečiatky.

3.  Žiadosti o informácie musia byť v každom jednom prípade zdôvodnené. Tieto dôvody sa priamo týkajú okolností prípadu a nevychádzajú zo všeobecných úvah.

4.  Žiadosti o informácie sú sprevádzané naskenovanou kópiou verejnej listiny alebo jej overenej kópie. Na žiadosti a prípadné odpovede na tieto žiadosti sa nebudú vzťahovať žiadne dane, clá ani poplatky. [PN 21]

5.  Orgány na takéto žiadosti odpovedia v čo najkratšom možnom termíne, ktorý v žiadnom prípade neprekročí jeden mesiac a v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca. Ak neodpovedia, považuje sa to za potvrdenie pravosti verejnej listiny alebo jej overenej kópie. [PN 22]

6.  Ak odpoveď od orgánu, ktorému bola adresovaná žiadosť, nepotvrdí pravosť verejnej listiny alebo jej overenej kópie, žiadajúci orgán nie je povinný ich túto verejnú listinu ani jej kópiu prijať. [PN 23]

Kapitola III

Administratívna spolupráca

Článok 8

Informačný systém o vnútornom trhu

Informačný systém o vnútornom trhu zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012 sa používa na účely článku 7.

Komisia zabezpečí, aby informačný systém o vnútornom trhu spĺňal technické a personálne požiadavky týkajúce sa výmeny informácií uvedené v článku 7. [PN 24]

Článok 9

Určenie ústredných orgánov

1.  Každý členský štát určí aspoň jeden ústredný orgán.

2.  Ak členský štát menuje viac ako jeden ústredný orgán, určí ústredný orgán, ktorému sa môže zasielať všetka komunikácia s cieľom jej postúpenia príslušnému ústrednému orgánu v tomto členskom štáte.

3.  Určenie jedného alebo viacerých ústredných orgánov a ich kontaktné údaje oznámi každý členský štát Komisii v súlade s článkom 20. [PN 25]

Článok 10

Funkcie ústredných orgánov

1.  Ústredné orgány poskytujú pomoc v súvislosti so žiadostiami o informácie podľa článku 7, a najmä:

a)  zasielajú a prijímajú takéto žiadosti;

b)  poskytujú všetky potrebné informácie v súvislosti s týmito žiadosťami.

2.  Ústredné orgány prijímajú všetky ostatné opatrenia nevyhnutné na uľahčenie uplatňovania tohto nariadenia, a najmä:

a)  vymieňajú si osvedčené postupy týkajúce sa prijímania verejných listín medzi členskými štátmi;

b)  poskytujú a pravidelne aktualizujú osvedčené postupy týkajúce sa prevencie falšovania verejných listín, overených kópií a overených prekladov;

c)  poskytujú a pravidelne aktualizujú osvedčené postupy na podporu využívania elektronických verzií verejných listín;

d)  zavádzajú vzory verejných listín prostredníctvom registra v informačnom systéme o vnútornom trhu.

3.  Na účely odseku 2 sa využíva Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci, zriadená na základe rozhodnutia 2001/470/ES.

Kapitola IV

Štandardné viacjazyčné formuláre Únie

Článok 11

Štandardné viacjazyčné formuláre Únie týkajúce sa narodenia, úmrtia, svadby, registrovaného partnerstva a právnych skutočností a právneho postavenia a zastúpenia spoločnosti alebo iného podniku fyzických alebo právnických osôb

Týmto sa zavádzajú štandardné viacjazyčné formuláre Únie týkajúce sa narodenia, úmrtia, svadby, registrovaného partnerstva a právnych skutočností a právneho postavenia a zastúpenia spoločnosti alebo iného podniku fyzických alebo právnických osôb. [PN 26]

Tieto štandardné viacjazyčné formuláre Únie sú uvedené v prílohách.

Článok 12

Vydávanie štandardných viacjazyčných formulárov Únie

1.  Štandardné viacjazyčné formuláre Únie sprístupnia orgány členského štátu občanom a spoločnostiam aleno iným podnikom ako alternatívu k rovnocenným verejným listinám existujúcim v danom členskom štáte.

2.  Štandardné viacjazyčné formuláre Únie sa vydávajú na požiadanie občanov a spoločností alebo iných podnikov, ktoré majú nárok na získanie rovnocenných verejných listín existujúcich vo vydávajúcom členskom štáte, a to za rovnakých podmienok. Poplatok za vydanie formulára Únie nesmie byť vyšší ako poplatok za vydanie zodpovedajúcej verejnej listiny, ktorá sa zvyčajne vydáva v príslušnom členskom štáte. [PN 27]

3.  Orgány členského štátu vydajú štandardný viacjazyčný formulár Únie, pokiaľ v tomto členskom štáte existuje rovnocenná verejná listinaorgán, ktorý je schopný potvrdiť správnosť príslušných informácií. Štandardné viacjazyčné formuláre Únie sa vydávajú bez ohľadu na názov rovnocenných verejných listín v tomto členskom štáte. [PN 28]

3a.  Členské štáty v súvislosti s každým štandardným viacjazyčným formulárom Únie informujú Komisiu o tom, ktorý orgán zodpovedá za jeho vydanie. Prípadne informujú Komisiu o tom, ktoré formuláre nemožno podľa odseku 3 vydať. Oznamujú Komisii všetky následné zmeny týchto informácií.

Komisia tieto informácie primeraným spôsobom sprístupňuje verejnosti. [PN 29]

4.  Štandardné viacjazyčné formuláre Únie obsahujú deň ich vydania, ako aj podpis a pečiatku vydávajúceho orgánu.

Článok 13

Usmernenia pre používanie štandardných viacjazyčných formulárov Únie

Komisia vypracuje podrobné usmernenia pre používanie štandardných viacjazyčných formulárov Únie a na tento účel zapojí ústredné orgány prostriedkami uvedenými v článku 10.

Článok 14

Elektronické verzie štandardných viacjazyčných formulárov Únie

Komisia vytvorí elektronické verzie štandardných viacjazyčných formulárov Únie alebo iné formáty vhodné na elektronickú výmenu.

Článok 15

Používanie a viacjazyčných štandardných viacjazyčných formulárov Únie

1.  Štandardné viacjazyčné formuláre Únie majú rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenné verejné listiny vydané orgánmi vydávajúceho členského štátu.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 štandardné viacjazyčné formuláre Únie nemajú právne účinky, pokiaľ ide o uznanie ich obsahu, ak sú predkladané v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom boli vydané. [PN 30]

3.  Štandardné viacjazyčné formuláre Únie sú prijaté orgánmi členských štátov, v ktorých sú predložené, bez legalizácie alebo podobných formalítprekladu ich obsahu. [PN 31]

4.  Používanie štandardných viacjazyčných formulárov Únie nie je povinné, a nie je ním dotknuté používanie rovnocenných verejných listín vydaných orgánmi vydávajúceho členského štátu alebo používanie iných verejných listín alebo dôkazných prostriedkov.

Kapitola V

Vzťahy s ostatnými nástrojmi

Článok 16

Vzťahy s inými ustanoveniami právnych predpisov Únie

1.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Únie, ktoré obsahujú osobitné ustanovenia o legalizácii, podobných formalitách apostile alebo iných formalitách, ale tieto právne predpisy sa ním dopĺňajú pre jednotlivé oblasti. [PN 32]

2.  Týmto nariadením nie je dotknuté ani uplatňovanie právnych predpisov Únie o elektronických podpisoch a elektronickej identifikácii.

3.  Týmto nariadením nie je dotknuté používanie iných systémov administratívnej spolupráce zavedených právnymi predpismi Únie, ktoré stanovujú výmenu informácií medzi členskými štátmi v osobitných oblastiach.

Článok 17

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012 sa dopĺňa tento bod 6:"

„6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č..../2014* z ...(7) o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012: Článok 7.“

"

_____________

*  Ú. v. EÚ L..., s. (8)+.“

Článok 18

Vzťah k existujúcim medzinárodným dohovorom

1.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie medzinárodných dohovorov, ktorých zmluvnou stranou je v čase prijatia tohto nariadenia jeden alebo viacero členských štátov a ktoré sa týkajú oblastí upravených týmto nariadením.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 má toto nariadenie medzi členskými štátmi prednosť pred dohovormi, ktoré medzi sebou uzatvorili, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto dohovory týkajú oblastí upravených týmto nariadením.

Kapitola VI

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 19

Ochrana údajov

Výmena a prenos informácií a dokumentov členskými štátmi podľa tohto nariadenia slúžia na konkrétny účel, a to umožniť orgánom overenie pravosti verejných listín prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, avšak len v rozsahu ich právomocí v každom jednotlivom prípade.

Článok 20

Informácie o ústredných orgánoch a kontaktné údaje

1.  Členské štáty do...(9) oznámia Komisii určenie jedného alebo viacero ústredných orgánov a ich kontaktné údaje uvedené v článku 9 ods. 3. Členské štáty oznamujú Komisii všetky následné zmeny týchto informácií. [PN 33]

2.  Komisia zverejní všetky informácie uvedené v odseku 1 akýmkoľvek vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Článok 21

Preskúmanie

1.  Do...(10) a následne najneskôr každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ktorá bude obsahovať aj hodnotenie všetkých praktických skúseností v súvislosti so spoluprácou medzi ústrednými orgánmi. Táto správa obsahuje aj hodnotenie toho, či je potrebné:

a)  rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na verejné listiny, ktoré sa týkajú iných kategórií než kategórií vymedzených v článku 3 ods. 1 písm. a) až l) ďalšie dokumenty; [PN 34]

b)  zaviesť ďalšie štandardné viacjazyčné formuláre Únie týkajúce sa rodičovstva, adopcie, bydliska, občianstva a štátnej príslušnosti, nehnuteľnosti, práv duševného vlastníctva a neexistencie záznamu v registroch trestov; [PN 35]

c)  v prípade rozšírenia rozsahu pôsobnosti podľa písmena a) zaviesť štandardné viacjazyčné formuláre Únie týkajúce sa iných kategórií verejných listín.odstrániť výnimku stanovenú v článku 6 ods. 1a [PN 36]

2.  K správe sa v prípade potreby pripoja návrhy na úpravy, najmä pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na verejné listiny týkajúce sa nových kategórií, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a), alebo zavedenie nových štandardných viacjazyčných formulárov Únie alebo zmenu existujúcich nástrojov, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b) a c).

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ...(11) s výnimkou článku 20, ktorý sa uplatňuje od …(12)*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

Príloha I

EURÓPSKA ÚNIA

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR TÝKAJÚCI SA

NARODENIA

Článok 11 nariadenia (EÚ) [pridajte číslo a názov tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000001.png

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000002.png

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Príloha Ia

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

MENA

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000003.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - MENO

4

PRIEZVISKO

5

MENO(Á)

6

DÁTUM A MIESTO NARODENIA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVIE

8

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING NAME / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 37]

Príloha Ib

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SAPÔVODU

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000004.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - PÔVOD

4

PRIEZVISKO

5

MENO (Á)

6

DÁTUM A MIESTO NARODENIA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVIE

8

RODIČ 1

9

RODIČ 2

4

PRIEZVISKO

5

MENO(Á)

10

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DESCENT / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 38]

Príloha Ic

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

ADOPCIE

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000005.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR TÝKAJÚCI SA ADOPCIE

4

DÁTUM A MIESTO ADOPCIE Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PRIEZVISKO

6

MENO(Á)

7

DÁTUM A MIESTO NARODENIA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

POHLAVIE

9

RODIČ 1

10

RODIČ 2

5

PRIEZVISKO

6

MENO (Á)

11

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: / Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING ADOPTION / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

DATE AND PLACE OF THE ADOPTION / Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 39]

Príloha II

EURÓPSKA ÚNIA

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR TÝKAJÚCI SA

ÚMRTIA

Článok 11 nariadenia (EÚ) [pridajte číslo a názov tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000006.png

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000007.png

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

Príloha IIa

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE POTVRDZUJÚCI

STAV „SLOBODNÝ/Á“

Článok 11 nariadenia (EÚ) [pridajte číslo a názov tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000008.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE POTVRDZUJÚCI STAV „SLOBODNÝ/Á“

4

PRIEZVISKO

5

MENO(Á)

6

POHLAVIE

7

DÁTUM A MIESTO NARODENIA

Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONFIRMING NON-MARRIED STATUS / Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 40]

Príloha III

EURÓPSKA ÚNIA

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR TÝKAJÚCI SA

MANŽELSTVA

Článok 11 nariadenia (EÚ) [pridajte číslo a názov tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000009.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT:

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA

4

DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

MANŽEL A/MANŽEL [PN 41]

6

MANŽEL B/MANŽELKA [PN 42]

7

PRIEZVISKO ZA SLOBODNA

8

MENO(Á)

9

POHLAVIE

10

DÁTUM A MIESTO NARODENIA

Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA

12

MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU

13

INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU

14

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage / mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Príloha IIIa

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

ROZVODU

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000010.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - ROZVOD

4

DÁTUM A MIESTO ROZVODU Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

MANŽEL A

6

MANŽEL B

7

PRIEZVISKO PRED ROZVODOM

8

MENO(Á)

9

POHLAVIE

10

DÁTUM A MIESTO NARODENIA

Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PRIEZVISKO PO ROZVODE

12

MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU

13

INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU

14

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Manželstvo / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registrované partnerstvo / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls: Súdna rozluka / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Rozvod / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Anulovanie / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Úmrtie manžela / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Úmrtie manželky / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DIVORCE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

DATE AND PLACE OF THE DIVORCE / Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

SPOUSE A / Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

SPOUSE b / Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

NAME BEFORE THE DIVORCE / Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME FOLLOWING THE DIVORCE / Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA /DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 43]

Príloha IV

EURÓPSKA ÚNIA

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR TÝKAJÚCI SA

REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA

Článok 11 nariadenia (EÚ) [pridajte číslo a názov tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000011.png

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000012.png

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh/ Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Príloha IVa

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000013.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - ZRUŠENIE REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA

4

DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

PRIEZVISKO PRED ZRUŠENÍM

8

MENO(Á)

9

POHLAVIE

10

DÁTUM A MIESTO NARODENIA

Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PRIEZVISKO PO ZRUŠENÍ

12

MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU

13

INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU

14

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Manželstvo / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registrované partnerstvo / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Súdna rozluka / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Zakonska rastava / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Rozvod / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Anulovanie / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Úmrtie / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE DISSOLUTION OF A REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATE AND PLACE OF THE DISSOLUTION / Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partner A / Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partner B / Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

NAME BEFORE THE DISSOLUTION / Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME FOLLOWING THE DISSOLUTION / Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 44]

Príloha IVb

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000014.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - OBČIANSTVO ÚNIE A ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ

4

PRIEZVISKO

5

MENO(Á)

6

DÁTUM A MIESTO NARODENIA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVIE

8

OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING UNION CITIZENSHIP AND NATIONALITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

UNION CITIZEN; NATIONALITY (ISO 3166-1 ALPHA-3) / Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 45]

Príloha IVc

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

NEEXISTENCIE ZÁZNAMU V REGISTRI TRESTOV

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000015.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - NEEXISTENCIA ZÁZNAMU V REGISTRI TRESTOV

4

PRIEZVISKO

5

MENO(Á)

6

DÁTUM A MIESTO NARODENIA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVIE

8

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE ABSENCE OF A CRIMINAL RECORD / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 47]

Príloha IVd

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

BYDLISKA

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000016.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - BYDLISKO

4

PRIEZVISKO

5

MENO(Á)

6

DÁTUM A MIESTO NARODENIA Deň Mesiac Rok

  _|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVIE

8

BYDLISKO

9

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING RESIDENCE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

RESIDENCE / DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 47]

Príloha IVe

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

POTVRDENIA O ŚTÚDIU

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000017.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - POTVRDENIE O ŚTÚDIU

4

PRIEZVISKO

5

MENO(Á)

6

DÁTUM A MIESTO NARODENIA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVIE

8

ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŚTÚDIU

(UNESCO ISCED 2011 príloha II)

9

ODBOR

(UNESCO ISCED-F 2013 príloha I)

10

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING AN EDUCATIONAL CERTIFICATE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

LEVEL OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO ISCED-F 2011 ANNEXE II) / Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

FIELD OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 49]

Príloha IVf

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCI SA

ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

Článok 11 nariadenia (EÚ) č. [pridajte číslo tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000018.png

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

2

VYDÁVAJÚCI ORGÁN

3

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EURÓPSKEJ ÚNIE - ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE

4

PRIEZVISKO

5

MENO(Á)

6

DÁTUM A MIESTO NARODENIA Deň Mesiac Rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVIE

8

MIERA ALEBO DRUH ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA V RÁMCI NÁRODNÉHO SYSTÉMU

9

DÁTUM VYDANIA, Deň Mesiac Rok

PODPIS, PEČIATKA |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Právna poznámka: Tento štandardný viacjazyčný formulár EÚ poskytujú orgány vydávajúceho členského štátu a môže byť vyžiadaný ako alternatívna k rovnocennej verejnej listine existujúcej v danom členskom štáte. Nie je ním dotknuté použitie ekvivalentnej národnej verejnej listiny vydanej úradmi vydávajúceho členského štátu. Má rovnakú formálnu dôkaznú hodnotu ako rovnocenná verejná listina vydávajúceho členského štátu a jeho použitie sa nedotýka hmotného práva členského štátu.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Deň / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Mesiac / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Leto / Vuosi / År

—  M: Muž / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Moški / Mies / Manligt

—  F: Žena / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DISABILITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DEGREE OR NATURE OF DISABILITY ACCORDING TO THE NATIONAL CLASSIFICATION / Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[PN 49]

Príloha V

EURÓPSKA ÚNIA

ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR TÝKAJÚCI SA

PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA

SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU

Článok 11 nariadenia (EÚ) [pridajte číslo a názov tohto nariadenia]

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000019.png

20140204-P7_TA(2014)0054_SK-p0000020.png

Legal note: This EU multilingual standard form is made available by the authorities of the issuing Member State and may be requested alternatively to the equivalent public document existing in that Member State. It shall not prejudice the use of an equivalent national public document drawn up by the authorities of the issuing Member State. It shall have the same formal evidentiary value as the national equivalent of the issuing Member State, and it shall be used without prejudice to the substantive law of the Member States relating to the legal status and representation of a company or other undertaking.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise / Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 52.
(2)Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 52.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).
(5)Rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25).
(6)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 319).
(7) Číslo a dátum prijatia nariadenia v riadnom legislatívnom postupe 2013/0119(COD).
(8)+ Odkaz na uverejnenie nariadenia v úradnom vestníku v riadnom legislatívnom postupe 2013/0119(COD).
(9) Šesť mesiacov pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia.
(10) Tri roky odo dňa uplatňovania tohto nariadenia.
(11) Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(12)* Šesť mesiacov pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia


Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I
PDF 282kWORD 38k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0102),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0047/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. marca 2008(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0319/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

P7_TC1-COD(2013)0062


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/27/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 204, 9.8.2008, s. 47.


Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online ***I
PDF 284kWORD 60k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))
P7_TA(2014)0056A7-0281/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0372),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 50 ods. 2 písm. g) a články 53 a 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0183/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 50 ods. 1, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložené francúzskym Senátom, luxemburskou Poslaneckou snemovňou, poľským Sejmom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2012(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. novembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0281/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu

P7_TC1-COD(2012)0180


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/26/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 104.


Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom ***I
PDF 284kWORD 48k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
P7_TA(2014)0057A7-0344/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0654) a na zmenený návrh (COM(2012)0420),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 83 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0358/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality nemeckou Spolkovou radou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. marca 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre právne veci (A7-0344/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/57/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 161, 7.6.2012, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 64.


Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry ***I
PDF 283kWORD 38k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))
P7_TA(2014)0058A7-0323/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0153),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0075/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. novembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0323/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 256/2014.)

(1) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 153.


Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner LEHNE – DE)
PDF 197kWORD 34k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o menovaní Klausa Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))
P7_TA(2014)0059A7-0050/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0423/2013),

–  so zreteľom na článok 108 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0050/2014),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 23. januára 2014 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Klausa Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Dvor audítorov
PDF 401kWORD 93k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o budúcej úlohe Dvora audítorov. Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom (2012/2064(INI))
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 286,

–  so zreteľom na článok 108 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrhu rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 1992 o postupe konzultácií s Európskym parlamentom vo veci vymenovania členov Dvora audítorov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 1995 o postupoch, ktoré treba dodržať pri konzultácii s Európskym parlamentom v súvislosti s vymenovaním členov Dvora audítorov(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o integrovanom rámci vnútornej kontroly(4),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0014/2014),

I.Budúca úloha Dvora audítorov

A.  keďže vo vyhláseniach z Limy a Mexika o Medzinárodnej organizácií najvyšších kontrolných inštitúcií sú stanovené hlavné piliere nezávislých kontrolných inštitúcií a potvrdzuje sa skutočnosť, že vnútroštátne najvyššie kontrolné inštitúcie môžu pomerne voľne interpretovať zásady vyhlásenia;

B.  keďže Európsky dvor audítorov ako odborná kontrolná inštitúcia musí okrem iného uplatňovať medzinárodné audítorské štandardy vzťahujúce sa na verejný sektor;

C.  keďže Európsky dvor audítorov bol zriadený na základe Rozpočtovej zmluvy na účely kontroly financií EÚ z roku 1975 a keďže ako externý audítor EÚ prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia Únie a zároveň koná ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov EÚ;

D.  keďže súčasná, rýchlo sa meniaca finančná a hospodárska situácia si vyžaduje účinný mikroprudenciálny a makroprudenciálny dohľad v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v modernej Európskej únii plnej výziev;

E.  keďže verejné kontrolné inštitúcie, napríklad Dvor audítorov a vnútroštátne najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov, zohrávajú zásadnú úlohu pri obnovení dôvery vo verejnú zodpovednosť EÚ, ako aj pri zvyšovaní tejto zodpovednosti; keďže z uvedeného dôvodu je dôležité zaradiť všetky diskusie o prípadných reformách Dvora audítorov do širšieho kontextu problému zvyšovania verejnej zodpovednosti EÚ;

F.  keďže v Lisabonskej zmluve bol opätovne potvrdený právny rámec činnosti Dvora audítorov v oblasti podpory verejnej zodpovednosti a pomoci Parlamentu a Rade pri dohľade nad plnením rozpočtu EÚ, ktorou Dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a ochrane finančných záujmov občanov;

II.Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom

G.  keďže podľa článku 286 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa členovia Dvora audítorov musia vyberať z osobností, ktoré vo svojom členskom štáte pracujú alebo pracovali v externých kontrolných orgánoch alebo ktoré sú na túto funkciu osobitne kvalifikované a ktorých nezávislosť je nespochybniteľná;

H.  keďže je nevyhnutné, aby Dvor audítorov tvorili členovia, ktorí v najvyššej možnej miere zaručia odborné kompetencie a nezávislosť, ako si to vyžaduje zmluva, a zároveň žiadnym spôsobom neohrozia dobrú povesť Dvora audítorov;

I.  keďže niektoré vymenovania viedli k prijatiu rozdielnych stanovísk Parlamentu a Rady a existuje riziko, že pretrvávanie týchto rozdielov poškodí dobré pracovné vzťahy Dvora audítorov s uvedenými inštitúciami a môže mať vážne negatívne dôsledky pre dôveryhodnosť, a teda účinnosť Dvora audítorov;

J.  keďže rozhodnutie Rady vymenovať členov Dvora audítorov v prípadoch, keď Parlament zorganizoval vypočutia a zaujal nesúhlasné stanovisko, je nepochopiteľné a dokazuje nedostatočný rešpekt voči Parlamentu;

K.  keďže stanovisko Parlamentu je predmetom intenzívneho záujmu médií; keďže vymenovanie osôb, ktorých kandidatúru Parlament v minulosti verejne a formálne zamietol, do funkcií členov Dvora audítorov by viedlo k oslabeniu dôvery v dotknuté inštitúcie;

L.  keďže členovia s odbornými audítorskými znalosťami spojenými so širšími a rozmanitejšími funkčnými východiskami, ktoré zaistia rôznu perspektívu a kompetencie, zvýšia účinnosť úsudku a fungovania Dvora audítorov; keďže neschopnosť dosiahnuť primeranú rodovú rovnováhu je v súčasnosti neprípustná;

M.  keďže spolupráca medzi Dvorom audítorov a Parlamentom, ktorá tvorí základ systému kontroly rozpočtu EÚ, je nepriaznivo ovplyvnená skutočnosťou, že určití členovia Dvora audítorov nezískali súhlas Parlamentu;

N.  keďže v partnerskom hodnotení z roku 2013 sa požaduje skrátenie vnútorných postupov Dvora audítorov a objasnenie jeho úlohy a mandátu voči externým zainteresovaným stranám a zdôrazňuje sa, že kontrolované subjekty príliš ovplyvňujú zistenia Dvora audítorov a stanoviská audítorov;

O.  keďže Parlament sa zameriava predovšetkým na návrhy, ktoré sa vyhýbajú potrebe zmeny zmluvy;

P.  keďže Rada vždy rešpektovala odporúčania skupiny zriadenej v súlade s článkom 255 ZFEÚ na účely poskytnutia stanoviska k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu generálneho advokáta na Súdnom dvore a na Všeobecnom súde, hoci v zmluve sa takáto povinnosť jednoznačne neustanovuje;

I.Vízia Parlamentu pre Európsky dvor audítorov: budúca úloha Dvora audítorov

1.  domnieva sa, že Európsky dvor audítorov ako externý kontrolný subjekt inštitúcií Únie môže nielen poskytnúť zákonodarcom vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a správnosti príslušných operácií v danom rozpočtovom roku, ale že má tiež výborné postavenie na to, aby mohol poskytovať zákonodarcovi a rozpočtovému orgánu, najmä parlamentnému Výboru pre kontrolu rozpočtu, cenné stanoviská k výsledkom dosiahnutým politikami Únie s cieľom zlepšiť plnenie a účinnosť činností financovaných Úniou, identifikovať úspory z rozsahu, ako aj účinky presahovania medzi vnútroštátnymi politikami členských štátov a poskytovať Parlamentu externé posudky k hodnoteniam Komisie týkajúcim sa verejných financií členských štátov;

2.  domnieva sa, že Dvor audítorov by si mal v procese zodpovednosti inštitúcií EÚ naďalej zachovať nezávislosť, integritu, nestrannosť a profesionalitu a zároveň by mal budovať pevné pracovné vzťahy so svojimi partnermi, predovšetkým s Európskym parlamentom a konkrétnejšie s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu, ako aj so špecializovanými výbormi;

Tradičný model vyhlásenia o vierohodnosti (DAS)

3.  konštatuje, že Dvor audítorov je viazaný zmluvou (článok 287 ods. 1 bod 2 ZFEÚ), na základe ktorej má poskytnúť Parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti (DAS(5)), pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť platieb, a to po preskúmaní správnosti, zákonnosti a výsledkov rozpočtu Únie, a že Dvor audítorov je navyše podľa zmluvy povinný predložiť osobitné správy a stanoviská; konštatuje, že veľká časť ľudských zdrojov Dvora audítorov sa venuje vypracúvaniu ročných vyhlásení o vierohodnosti;

4.  zastáva názor, že nezávislosť, integrita, nestrannosť a profesionalita Dvora audítorov sú kľúčové aspekty pre jeho dôveryhodnosť pri poskytovaní pomoci Parlamentu a Rade v oblasti dohľadu a prispievania k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, ako aj v oblasti ochrany finančných záujmov Únie od programových fáz až po účtovnú závierku;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že už osemnásty rok v poradí výsledky auditu Dvora audítorov neumožnili Dvoru audítorov vydať kladné vyhlásenie o vierohodnosti (DAS), pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť platieb; zdôrazňuje skutočnosť, že miera chybovosti ako taká poskytuje len sčasti ucelený obraz o účinnosti politík Únie;

6.  pripomína, že v článku 287 ZFEÚ sa ustanovuje, že Dvor audítorov poskytuje Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a správnosti príslušných operácií; poukazuje na to, že Dvor audítorov namiesto jedného vyhlásenia o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a správnosti príslušných operácií vypracoval v roku 2012 štyri stanoviská: jedno k vierohodnosti vedenia účtov a tri k zákonnosti a správnosti príslušných operácií (jedno k príjmom, jedno k záväzkom a jedno k platbám); zastáva názor, že toto množstvo stanovísk sťažuje prácu pri hodnotení plnenia rozpočtu Komisiou;

7.  poukazuje na skutočnosť, že vyhlásenie DAS predstavuje výročný ukazovateľ viacročného systému výdavkov, ktorý komplikuje zachytenie cyklickej povahy a vplyvu viacročných dohôd, a že celkový vplyv a účinnosť systémov riadenia a kontroly možno teda merať len čiastočne až na konci výdavkového obdobia; preto sa domnieva, že Dvoru audítorov by malo byť umožnené, aby predkladal orgánu zodpovednému za udelenie absolutória strednodobé preskúmanie a súhrnnú správu popri ročnom vyhlásení DAS o konečnom plnení programového obdobia;

8.  víta skutočnosť, že od roku 2009 Dvor audítorov venuje značné úsilie príprave svojich produktov a služieb, ako aj vypracovaniu výročnej správy; je však presvedčený, že treba prejaviť väčšiu snahu a využiť viac zdrojov na ďalšie zvýšenie kvality, predovšetkým pokiaľ ide o činnosť Dvora audítorov v oblasti auditu výkonnosti, ktorá prináša informácie o rozpočtových výsledkoch EÚ; domnieva sa, že Dvor audítorov by mal stavať na modeli vyhlásenia DAS s cieľom určiť, či boli dosiahnuté výsledky, a vysvetliť spôsob ich dosiahnutia, aby tak bolo možné poučiť sa a uplatniť toto poučenie v ďalších súvislostiach;

Nové rozmery a výzvy Dvora audítorov

9.  uznáva historickú, konštruktívnu úlohu vyhlásenia DAS pri zameriavaní sa na zákonnosť a správnosť ako užitočné ukazovatele správnych finančných postupov a výkonnosti riadenia na všetkých úrovniach výdavkov Únie a pri ukázaní spôsobu, akým boli prostriedky EÚ vynaložené v súlade s rozhodnutiami Parlamentu, ktorý pôsobí ako zákonodarný a rozpočtový orgán; zdôrazňuje však, že v tejto chvíli a v budúcnosti by sa Dvor audítorov mal viac venovať skúmaniu dosiahnutia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vo využívaní verejných financií zverených Komisii; domnieva sa, že výsledky zistení uvedené v osobitných správach by mali viesť k zodpovedajúcim úpravám programov EÚ;

10.  zdôrazňuje skutočnosť, že mandát Dvora audítorov, ako je stanovený v zmluve, poskytuje Dvoru audítorov referenčný rámec na plnenie úlohy nezávislého externého kontrolného orgánu Únie; konštatuje, že mandát poskytuje značnú flexibilitu umožňujúcu Dvoru audítorov plniť zverené poslanie za hranicami rozsahu pôsobnosti vyhlásenia DAS; znova pripomína, že mandát umožňuje Dvoru audítorov prezentovať výsledky svojich auditov výkonnosti v osobitných správach, ktoré ponúkajú mimoriadnu príležitosť na zhodnotenie, a to zameraním pozornosti na vysokorizikové oblasti a ich preskúmaním; okrem toho poznamenáva, že tieto správy poskytujú európskym občanom informácie o fungovaní Únie a využívaní európskych fondov v mnohých odvetviach, čím pomáhajú priblížiť Európu občanom a dosiahnuť, aby bola transparentnejšia a zrozumiteľnejšia;

11.  pripomína, že jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť audit účtov Európskej únie a zvýšiť plnenie aj účinnosť výdavkov EÚ, je uskutočniť hlasovanie o absolutóriu pred 31. decembrom roka nasledujúceho po kontrolovanom rozpočtovom roku; zdôrazňuje skutočnosť, že toto by prinútilo Dvor audítorov predložiť svoju výročnú správu do 30. júna;

12.  odporúča, aby Dvor audítorov bez toho, aby bola dotknutá jeho nezávislosť, vypracoval svoje stanovisko skôr na základe prahových hodnôt významnosti, než len na prípustnej miere chybovosti, keďže sa zdá, že je to väčšmi v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi;

13.  navrhuje, aby Európsky parlament venoval vo svoje výročnej správe o absolutóriu osobitný oddiel opatreniam nadväzujúcim na odporúčania, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojich rôznych auditoch výkonnosti, s cieľom nabádať Komisiu a členské štáty na vykonávanie týchto odporúčaní; domnieva sa, že Parlament by mal tiež naznačiť, na ktoré hlavné nadväzné opatrenia sa Dvor audítorov môže osobitne zamerať vo svojej výročnej správe, bez toho, aby to ovplyvnilo jeho nezávislosť;

14.  poznamenáva, že Dvor audítorov plánuje svoj pracovný program na viac rokov a na jeden rok; upozorňuje, že viacročný plán umožňuje vymedziť a aktualizovať stratégiu Dvora audítorov a že v ročnom pláne sa stanovujú konkrétne úlohy, ktoré sa majú splniť v danom roku; víta skutočnosť, že Dvor audítorov každoročne predkladá Výboru pre kontrolu rozpočtu ročný pracovný program, v ktorom uvádza zoznam prvoradých kontrolných úloh a zdrojov vyčlenených na ich realizáciu;

15.  vyjadruje presvedčenie, že súčasná forma stretnutí Dvora audítorov s Parlamentom a Radou poskytuje cenné rady, pokiaľ ide o prípravu viacročného pracovného programu Dvora audítorov; zdôrazňuje, že takýto štruktúrovaný prípravný dialóg výrazne pomáha pri zaisťovaní účinnej a demokratickej zodpovednosti voči občanom v súvislosti s verejnými financiami, ktoré sa využívajú na dosiahnutie cieľov EÚ; zdôrazňuje, že napriek intenzívnejšej konzultačnej spolupráci s Parlamentom a Radou by mal Dvor audítorov nezávisle od politického a vnútroštátneho vplyvu sám rozhodovať o svojom ročnom pracovnom programe;

16.  poznamenáva, že otázky, ktoré mimoriadne zaujímajú externé zúčastnené strany, ako napríklad Európsky parlament, a následné žiadosti o audit sa nezhromažďujú štruktúrovane a ani sa s nimi nezaobchádza úplne preferenčne; domnieva sa, že to narúša relevantnosť a vplyv výsledkov auditov Dvora audítorov; takisto poznamenáva, že pridaná hodnota Dvora audítorov priamo súvisí s využitím výsledkov jeho činnosti Parlamentom a ďalšími zúčastnenými stranami v rámci procesu zodpovednosti; vyzýva preto Dvor audítorov, aby vo svojom ročnom pracovnom programe zohľadnil politické priority zákonodarcov a otázky, ktoré mimoriadne zaujímajú občanov EÚ a o ktorých informuje parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu ako sprostredkovateľ pre záujmy občanov EÚ;

Spolupráca s vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami

17.  očakáva, že sa nadviaže užšia spolupráca medzi Európskym dvorom audítorov a najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov a dosiahnu sa konkrétne výsledky, pokiaľ ide o podiel ročnej činnosti Európskeho dvora audítorov; okrem toho očakáva konkrétne metodologické kroky a dohody o harmonograme auditov; očakáva, že Komisia na základe právnej štúdie navrhne začleniť audítorskú činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov do kontrol spoločného riadenia vykonávaných Dvorom audítorov v príslušnom členskom štáte;

18.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov by mal zaujať popredné miesto pri vymedzení pracovnej metódy, podľa ktorej by vnútroštátne najvyššie kontrolné inštitúcie a Dvor audítorov zvýšili koordináciu svojich zdrojov s cieľom zhodnotiť výdavky a plnenie rozpočtu EÚ, predísť duplicite kontrolnej činnosti a spoločne využívať kontrolné informácie, určiť rizikové oblasti, vykonávať spoločné audity alebo užšie zapájať najvyššie kontrolné inštitúcie do audítorských misií Dvora audítorov, čo povedie k vytvoreniu spoločných pracovných metód a zvýšeniu účinnosti na jednotlivých úrovniach kontroly; poznamenáva, že spoločné využívanie audítorských a kontrolných údajov a najlepších postupov Dvorom audítorov a vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami je kľúčom je k lepšiemu zacieleniu audítorského a kontrolného úsilia; poznamenáva, že existuje príliš mnoho úrovní kontroly a že tejto duplicite sa treba vyhnúť, aby sa znížila administratívna záťaž riadiacich orgánov a príjemcov;

19.  požaduje preto v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ užšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami a Európskym dvorom audítorov v oblasti kontroly spoločného hospodárenia;

20.  navrhuje preskúmať možnosť, aby vnútroštátne kontrolné orgány ako nezávislí externí audítori a s primeraným ohľadom na medzinárodné audítorské štandardy vydávali vnútroštátne audítorské osvedčenia o hospodárení s finančnými prostriedkami Únie, ktoré by boli postúpené vládam členských štátov s cieľom predložiť ich v rámci postupu udelenia absolutória v súlade s príslušným medziinštitucionálnym postupom, ktorý sa zavedie;

21.  zdôrazňuje, že pri plánovaní kontrol vykonávaných najvyššími kontrolnými inštitúciami je dôležité zahrnúť európske programy a zároveň venovať osobitnú pozornosť spoločnému riadeniu, pričom národné parlamenty zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu, pretože môžu požiadať svoje príslušné najvyššie kontrolné inštitúcie, aby vykonali audity európskych fondov a programov; poznamenáva, že inštitucionalizáciou tejto kontroly a jej podriadením pravidlám by sa jej výsledky mohli predkladať raz za rok národnému parlamentu;

Nové operačné prostredie Dvora audítorov

22.  poznamenáva, že nariadenia pokrývajúce hlavné oblasti výdavkov na obdobie rokov 2014 – 2020 podstatne zmenili finančný a právny rámec upravujúci plnenie rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že tieto reformy prinášajú zásadné zmeny, ktoré zmenia profil rizika finančného hospodárenia, a to tak, že zjednodušia pravidlá financovania, zvýšia podmienenosť a zefektívnia rozpočet EÚ; trvá preto na tom, aby Dvor audítorov venoval väčšiu pozornosť výsledkom a poskytoval adekvátne informácie o rizikách a výkonnosti takýchto nových nástrojov;

23.  navrhuje, aby Dvor audítorov synchronizoval svoj viacročný pracovný program s VFR a zahrnul strednodobé preskúmanie, ako aj komplexné preskúmanie účtovnej závierky Komisie do príslušného VFR;

24.  poznamenáva, že auditom výkonnosti často chýba jasná analýza príčin zistení auditu; okrem toho konštatuje, že nie je zavedený systém, ktorý by zabezpečoval, aby mali audítori, ktorí sú poverení konkrétnym auditom, technické znalosti a metodologické zručnosti potrebné na vykonanie auditu bez toho, aby museli pri určitej záležitosti, ktorej sa audit týka, začínať úplne od začiatku; domnieva sa, že tieto okolnosti zvyšujú neúčinnosť a neefektívnosť zistení Dvora audítorov pri auditoch výkonnosti;

25.  očakáva od Dvora audítorov úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o čas potrebný na jeho produkty, a vyzýva Dvor audítorov, aby v prípade každého auditu výkonnosti zverejnil časový harmonogram a rôzne fázy, ktorými konkrétny produkt prešiel počas svojho vývoja, t. j. čas potrebný na každú z rôznych fáz, ku ktorým v súčasnosti patria:

   predbežná štúdia,
   analýza záležitosti,
   memorandum o plánovaní auditu,
   oznámenie(-a) o predbežných zisteniach,
   vyvodenie záverov,
   návrh správy,
   sporové konanie;

26.  poznamenáva, že audity výkonnosti Dvora audítorov vrátane vypracovania predbežnej štúdie trvajú dva roky, v dôsledku čoho boli v niektorých prípadoch zistenia auditu neaktuálne a bránili vo vykonaní primeraných opatrení; očakáva, že Dvor audítorov zefektívni vypracúvanie auditov výkonnosti a obmedzí nadbytočné procesné kroky;

27.  vyjadruje želanie, že Dvor audítorov by mal v budúcnosti nielen uverejňovať pripomienky Komisie k jeho zisteniam, záverom a odporúčaniam, ale v prípade potreby tiež jasne uviesť záverečnú odpoveď;

28.  zastáva názor, že Dvor audítorov by mal parlamentnému Výboru pre kontrolu rozpočtu pravidelne oznamovať štatistiku prítomnosti členov vo svojom sídle v Luxemburgu; v tejto súvislosti očakáva od Dvora audítorov úplnú transparentnosť voči Parlamentu; želá si, aby mu Komisia predložila analýzu realizovateľnosti zámeru nahradiť časť odmeny členov Dvora audítorov dennými príspevkami;

29.  zdôrazňuje, že napriek potrebe byť spravodlivý a zohľadniť tvrdenia kontrolovaného subjektu v príslušnej správe nie je nevyhnutné dosiahnuť s kontrolovaným subjektom zhodu;

30.  poznamenáva, že v niektorých prípadoch už boli parlamentné rokovania o otázkach riešených v osobitných správach uzavreté, a preto nebolo možné účinne využiť výsledky auditu Dvora audítorov; okrem toho konštatuje, že v niektorých prípadoch kľúčové odporúčania Dvora audítorov už vykonala Komisia hneď po predložení správy Dvora audítorov; očakáva, že Dvor audítorov bude pri vykonávaní svojich auditov brať do úvahy všetky vonkajšie časové obmedzenia;

31.  očakáva, že Dvor audítorov bude vo svojich správach jasne informovať o slabých stránkach a najlepších postupoch orgánov členských štátov ich dôsledným odhaľovaním;

32.  vyjadruje presvedčenie, že úspory z rozsahu by bolo možné dosiahnuť dôkladnou analýzou potrieb členov Dvora audítorov týkajúcich sa zdrojov; očakáva, že Dvor audítorov preskúma takéto úspory, okrem iného pokiaľ ide o službu spoločného šoféra pre členov, ako aj spoločné pracovné miestnosti a spoločných pracovníkov;

33.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že medzivládne opatrenia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, napríklad opatrenia použité na zriadenie Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) a Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), takisto predstavujú vážny problém z hľadiska verejnej zodpovednosti a kontroly a zároveň oslabujú zásadnú úlohu Dvora audítorov;

34.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade ENFS zatiaľ neexistujú nijaké opatrenia pre nezávislú verejnú vonkajšiu kontrolu, a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ani po tom, ako Európsky dvor audítorov vymenoval člena kontrolného výboru EMS, výročná správa výboru nebude sprístupnená ani Parlamentu, ani širokej verejnosti; vyzýva Dvor audítorov, aby Parlamentu pravidelne predkladal výročnú správu výboru o audite a všetky ostatné potrebné informácie o činnosti Dvora audítorov tak, aby Parlament mohol podrobne preskúmať činnosť Dvora audítorov počas postupu udelenia absolutória;

Zmena štruktúry Dvora audítorov

35.  poznamenáva, že zloženie Dvora audítorov a postup vymenovania jeho členov sú pevne stanovené v článkoch 285 a 286 zmluvy; zdôrazňuje však potrebu zmeniť zmluvu tak, aby sa Rada a Parlament dostali na rovnakú úroveň pri vymenúvaní členov Dvora audítorov, s cieľom zabezpečiť demokratickú legitímnosť, transparentnosť a úplnú nezávislosť členov Dvora audítorov;

36.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré postupy vymenovania viedli ku konfliktu medzi Parlamentom a Radou týkajúcemu sa kandidátov, a to aj napriek tomu, že zmluva nepredpokladá takýto konflikt; zdôrazňuje, že je úlohou Parlamentu preveriť kandidátov, ako sa ustanovuje v zmluve; zastáva názor, že Rada by mala v duchu dobrej spolupráce medzi európskymi inštitúciami rešpektovať rozhodnutia prijaté Parlamentom po jeho vypočutí;

37.  vyzýva Európsky parlament, aby sa prostredníctvom ďalšej revízie Zmluvy o EÚ stal zodpovedným za výber členov Európskeho dvora audítorov na návrh Rady; zastáva názor, že takýto proces by zvýšil nezávislosť členov Európskeho dvora audítorov od členských štátov;

38.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov prijal v roku 2010 nový rokovací poriadok, ktorý mu na základe platného právneho rámca umožnil zefektívniť rozhodovací proces, takže audítorské správy a stanoviská teraz už neprijíma celé kolégium 28 členov, ale komora 5 – 6 členov;

39.  domnieva sa, že súčasné pravidlo zemepisného zastúpenia v najvyšších riadiacich orgánoch, podľa ktorého každý členský štát môže zastupovať jeden člen, dávno prekonalo svoj počiatočný zmysel a dôveryhodnosť a mohlo by sa nahradiť jednoduchšou riadiacou štruktúrou prispôsobenou širšiemu mandátu zodpovednosti spolu s príslušnými ustanoveniami zaručujúcimi nezávislosť všetkých činností Dvora audítorov;

40.  navrhuje preto, aby mal Dvor audítorov rovnaký počet členov ako Komisia; domnieva sa, že členovia by mali mať prinajmenšom odbornú prax v oblasti auditu a riadenia; domnieva sa, členovia Dvora audítorov by mali mať osobitnú kvalifikáciu pre svoju funkciu a ich nezávislosť musí byť nespochybniteľná;

41.  navrhuje preskúmanie metódy odmeňovania členov Dvora audítorov a zdrojov, ktoré sa priamo a osobne prideľujú každému členovi, s cieľom dosiahnuť ich súlad s vnútroštátnymi a medzinárodnými postupmi pre podobné funkcie a takisto umožniť členom Dvora audítorov plniť si svoje povinnosti nezávisle;

II.Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom

42.  prijíma tieto zásady, výberové kritériá a postupy vyjadrenia stanoviska ku kandidátom na členstvo Dvora audítorov:

   a) Parlament musí mať dostatok času na zváženie, aby mohli byť kandidáti vypočutí vo Výbore pre kontrolu rozpočtu a aby výbor mohol hlasovať na schôdzi po vypočutí;
   b) Výbor pre kontrolu rozpočtu a plenárna schôdza budú pri prijímaní rozhodnutia – bez ohľadu na politické kritériá – hlasovať tajne;
   c) vypočutia vo Výbore pre kontrolu rozpočtu budú verejné a diskusie sa budú prenášať prostredníctvom videoprenosu;
   d) Parlament bude prijímať rozhodnutia na základe väčšiny odovzdaných hlasov na plenárnej schôdzi a Rada musí jeho stanovisko rešpektovať; kandidáti budú prítomní počas hlasovania a predseda EP ich po zápornom hlasovaní požiada, aby svoju kandidatúru stiahli;

43.  domnieva sa, že kritériá na vymenovanie členov Európskeho dvora audítorov by sa mali bližšie určiť na základe článku 286 ZFEÚ, a zdôrazňuje, že posúdenie Parlamentu sa bude riadiť predovšetkým týmito kritériami:

   a) vysoká úroveň odbornej praxe v oblasti verejných financií, auditu a riadenia, ako aj rozsiahle znalosti o spravovaní európskych inštitúcií;
   b) dobré výsledky v oblasti auditu a dôkaz o veľmi dobrých znalostiach aspoň jedného z pracovných jazykov Európskej únie;
   c) ak je to potrebné, doklad o uvoľnení uchádzačov z predtým vykonávaných riadiacich funkcií;
   d) s účinnosťou od dátumu vymenovania kandidáti nesmú zastávať žiadnu volenú funkciu ani vykonávať akékoľvek úlohy v politickej strane;
   e) uznaný vysoký štandard integrity a morálky kandidáta;
   f) vzhľadom na povahu práce, ktorú bude potrebné vykonávať, sa zohľadní aj vek kandidátov, pričom sa zdá rozumné, aby sa napríklad stanovilo, že členovia by nemali mať v čase svojho vymenovania viac ako 67 rokov;
   g) členovia nesmú zastávať svoju funkciu viac ako dve funkčné obdobia;
   h) napokon sa bude Parlament veľmi vážne zaoberať otázkou rodovej vyváženosti členov Dvora audítorov;

44.  vyzýva Radu, aby sa zaviazala, že:

   a) predstaví Parlamentu aspoň dvoch kandidátov z každého členského štátu, a to jednu ženu a jedného muža;
   b) uvedie svoje návrhy takým spôsobom, aby boli v úplnom súlade s kritériami stanovenými v uzneseniach Parlamentu, za predpokladu, že Parlament zaistí dôsledné dodržiavanie týchto kritérií;
   c) spolu s menami kandidátov uvedie príslušné údaje o ich profesijnom živote a všetky informácie a stanoviská, ktoré získala v priebehu postupov interného rozhodovania v členských štátoch;
   d) uvedie všetky informácie o nomináciách, ktoré získala od členských štátov, za predpokladu, že keby tieto informácie neposkytla, Parlament by musel vykonať vlastné vyšetrovanie, čo by viedlo k nevyhnutnému zdržaniu postupu vymenovania;
   e) osloví príslušné orgány členských štátov, ktoré budú vyzvané, aby nominovali kandidátov na členstvo Dvora audítorov, a upozorní tieto orgány na kritériá a postupy stanovené Parlamentom;
   f) nebude sťahovať nominácie a predkladať nové nominácie, ktoré zohľadňujú nové návrhy členských štátov motivované výlučne politickými kritériami;
   g) keby nastala takáto situácia, bude rešpektovať zamietavé stanovisko Parlamentu a navrhne nového kandidáta (nových kandidátov);

45.  pokiaľ ide o postupy vo Výbore pre kontrolu rozpočtu a na plenárnej schôdzi, stanovuje, že:

   a) každé odporúčanie k jednotlivým nomináciám sa predkladá vo forme správy, ktorá sa prijíma väčšinou odovzdaných hlasov a obsahuje len oznámenie o nominácii;
   b) správa pozostáva z:
   i) citácií zhŕňajúcich okolnosti žiadosti o vypracovanie stanoviska Parlamentu;
   ii) odôvodnení predstavujúcich príslušnému výboru daný postup;
   iii) výrokovej časti, ktorú tvorí len:
   priaznivé stanovisko alebo
   zamietavé stanovisko;
   c) o citáciách a odôvodneniach sa nehlasuje;
   d) životopis a odpovede na otázky uvedené v dotazníku sú priložené k správe;
   e) Výbor pre kontrolu rozpočtu a plenárna schôdza hlasujú o vymenovaní príslušného kandidáta;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Dvoru audítorov a pre informáciu ostatným inštitúciám Európskej únie a parlamentom a kontrolným inštitúciám členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
(2) Ú. v. ES C 337, 21.12.1992, s. 51.
(3) Ú. v. ES C 43, 20.2.1995, s. 75.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0319.
(5) Skratka francúzskeho výrazu „déclaration d'assurance“.


Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva
PDF 317kWORD 87k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o vhodnosti právnych predpisov EÚ a subsidiarite a proporcionalite – 19. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za rok 2011 (2013/2077(INI))
P7_TA(2014)0061A7-0056/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva(1),

–  so zreteľom na Protokol č. 2 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, a najmä na jeho články 4, 6 a 7,

–  so zreteľom na praktické opatrenia, na ktorých sa 22. júla 2011 zhodli príslušné útvary Európskeho parlamentu a Rada, týkajúce sa plnenia ustanovení článku 294 ods. 4 ZFEÚ v prípade zhody dosiahnutej pri prvom čítaní,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2012 o 18. správe o lepšej tvorbe právnych predpisov – uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality (2010)(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o lepšej tvorbe právnych predpisov, subsidiarite a proporcionalite a inteligentnej regulácii(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu(4),

–  so zreteľom na správu Komisie o subsidiarite a proporcionalite (19. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za rok 2011) (COM(2012)0373),

–  so zreteľom na oznámenia Komisie o vhodnosti právnych predpisov EÚ (COM(2012)0746) a (COM(2013)0685),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Inteligentná regulácia – Plnenie potrieb malých a stredných podnikov (COM(2013)0122),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o monitorovaní a konzultáciách o inteligentnej regulácii pre malé a stredné podniky (SWD(2013)0060),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o inteligentnej regulácii v Európskej únii (COM(2010)0543),

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady o inteligentnej regulácii z 30. mája 2013,

–  so zreteľom na správu Skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívneho zaťaženia z 15. novembra 2011 s názvom Európa môže byť úspešnejšia: správa o osvedčených postupoch pri implementovaní právnych predpisov EÚ v členských štátoch najmenej zaťažujúcim spôsobom,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 30. mája 2013(5),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanovisko Výboru pre ústavné veci (A7-0056/2014),

A.  keďže program inteligentnej regulácie predstavuje snahu o zjednotenie úsilia v oblasti lepšej tvorby právnych predpisov, zjednodušenia právnych predpisov EÚ a zníženia administratívneho zaťaženia a o vykročenie smerom k dobrej správe vecí verejných vychádzajúcej z tvorby politík na základe overených poznatkov, v ktorej zohrávajú zásadnú úlohu posudzovanie vplyvu a kontroly ex post;

B.  keďže sa domnieva, že národné parlamenty by sa v súvislosti s novými právnymi predpismi mali zúčastňovať na posudzovaní vplyvu ex post, čo by v dôsledku toho pomohlo Komisii pri jej správach a vo všeobecnosti by zlepšilo posudzovanie európskych záležitostí národnými parlamentmi;

C.  keďže Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva z roku 2003 prestala vyhovovať súčasnému legislatívnemu prostrediu, ktoré sa vytvorilo v dôsledku Lisabonskej zmluvy, v neposlednom rade s ohľadom na roztrieštený prístup inštitúcií EÚ v súvislosti s prijímaním spoločných politických vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom a praktických opatrení na úrovni sekretariátov určených na vykonávanie článku 294 ZFEÚ;

Všeobecné poznámky

1.  zdôrazňuje, že právne predpisy navrhnuté a prijaté na európskej úrovni by mali byť jednoduché, účinné a efektívne, mali by poskytovať jasnú pridanú hodnotu a mali by byť zrozumiteľné a dostupné vo všetkých úradných jazykoch členských štátov, a mali by prinášať čo najväčší úžitok za čo najnižšie náklady; uznáva, že hospodárska kríza spôsobila väčšie zaťaženie zdrojov vnútroštátnych správ a domnieva sa, že záväzok vytvoriť zrozumiteľné a ľahko transponovateľné právne predpisy by pomohol zmierniť niektoré z týchto záťaží voči správnym orgánom jednotlivých štátov a voči jednotlivcom, ktorí sú povinní dodržiavať zákony; zdôrazňuje fakt, že európske inštitúcie sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby právne predpisy boli jasné, ľahko zrozumiteľné a nepredstavovali žiadne zbytočné administratívne zaťaženie pre občanov a podniky;

2.  zdôrazňuje, že výsledkom hodnotenia vplyvu nových právnych predpisov, pokiaľ ide o MSP alebo veľké spoločnosti, nesmie byť diskriminácia medzi pracovníkmi na základe veľkosti spoločností, ktoré ich zamestnávajú, ani narušenie základných práv pracovníkov vrátane práva na informácie a konzultácie, či ich pracovných podmienok, pohody v práci a práv na sociálne zabezpečenie, ani bránenie zlepšeniam týchto práv alebo ich zabezpečeniu na pracovisku vzhľadom na existujúce a nové riziká spojené s prácou;

3.  zdôrazňuje, že európske inštitúcie musia pri tvorbe právnych predpisov dodržiavať zásadu subsidiarity a proporcionality;

4.  pripomína svoje predchádzajúce pripomienky o tom, že výbor pre posudzovanie vplyvu a národné parlamenty viackrát uviedli, že Komisia sa v rámci posúdení vplyvu dostatočne nezaoberá týmito zásadami; znovu vyjadruje sklamanie z toho, že takáto kritika sa opakovala aj ďalší rok;

5.  domnieva sa, že lepšia tvorba právnych predpisov by sa mala vykonávať v duchu viacúrovňového riadenia, t. j. prostredníctvom koordinovanej činnosti EÚ, vnútroštátnych inštitúcií a miestnych a regionálnych orgánov;

6.  znovu pripomína, aby sa Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva z roku 2003 opätovne prerokovala tak, aby sa v nej zohľadnilo nové legislatívne prostredie, ktoré sa vytvorilo v dôsledku Lisabonskej zmluvy, aby sa zjednotili najlepšie postupy a aby sa aktualizovala dohoda v súlade s programom lepšej tvorby právnych predpisov; odporúča, aby sa každá nová dohoda prijala na základe článku 295 ZFEÚ a mala záväzný charakter;

7.  nalieha na Komisiu a Radu, aby s Parlamentom viedli rokovania o kritériách vhodného uplatňovania článkov 290 a 291 ZFEÚ; domnieva sa, že by sa to dalo dosiahnuť v rámci revízie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, ktorá by okrem iného zahŕňala tieto kritériá;

8.  domnieva sa, že rozličné názvy systémov, ktoré používa Komisia na hodnotenie prijatých zákonov a zabezpečenie zníženia záťaže, sú nejasné a zbytočne zložité; odporúča, aby sa v rámci nadpisu „lepšia tvorba právnych predpisov“ prijal jednotný názov a pripomína svoju výzvu, aby za súhrn zodpovedal jeden komisár;

9.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila revíziu uplatňovania zásady proporcionality, najmä pokiaľ ide o používanie článkov 290 a 291 ZFEÚ o delegovaných a vykonávacích aktoch;

10.  nazdáva sa, že v kontexte väčšej demokratickej legitimity je potrebné venovať zvýšenú pozornosť systému včasného varovania;

Mechanizmus subsidiarity pre národné parlamenty

11.  upozorňuje, že hoci si hospodárska a finančná kríza vyžaduje lepšiu koordináciu politík a posilnenie právomocí Únie vo viacerých oblastiach, je tiež nevyhnutné, aby sa zachovala jasná predstava o rozdelení právomocí v systéme viacúrovňového riadenia Európskej únie a aby sa v nadväznosti na transparentnú diskusiu prijímali transparentné rozhodnutia na čo najvhodnejšej úrovni, pričom by sa zároveň znižovala byrokracia;

12.  zdôrazňuje, že európske inštitúcie musia dodržiavať zásady subsidiarity a proporcionality zakotvené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii a v Protokole č. 2 k Zmluve o fungovaní Európskej únie, ktoré sú všeobecného charakteru a zaväzujú inštitúcie pri výkone právomocí Únie, až na jednu výnimku, že zásada subsidiarity sa neuplatňuje na oblasti, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie;

13.  navrhuje posúdiť, či by sa na úrovni EÚ nemali stanoviť vhodné kritériá na hodnotenie dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality;

14.  poznamenáva, že Protokol č. 2 poskytuje národným parlamentom formálnu možnosť poskytovať zákonodarcovi EÚ poradenstvo o tom, či nový návrh právneho predpisu nespĺňa kritérium subsidiarity, alebo či jeho ciele nemožno z dôvodu ich rozsahu alebo účinkov lepšie dosiahnuť na úrovni Únie než na úrovni členských štátov;

15.  poukazuje na zásadný význam posúdenia vplyvu ako nástroja na pomoc pri rozhodovaní v rámci legislatívneho procesu a zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je potrebné náležitým spôsobom zvážiť otázky týkajúce sa subsidiarity a proporcionality;

16.  víta väčšiu účasť národných parlamentov v rámci európskeho legislatívneho procesu a konštatuje, že parlamenty členských štátov prejavujú čoraz väčší záujem o náležité uplatňovanie týchto zásad zo strany inštitúcií Únie; svedčí o tom skutočnosť, že v roku 2011 dostal Európsky parlament 77 odôvodnených stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších príspevkov týkajúcich sa návrhu zákona, pričom príslušné údaje za rok 2010 boli 41 a 299; vyjadruje svoju ochotu pokračovať a posilňovať spoluprácu a medziparlamentný dialóg s národnými parlamentmi;

17.  s presvedčením zdôrazňuje význam parlamentnej kontroly zo strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov; odporúča, aby sa národným parlamentom poskytla výrazná pomoc, ktorá im umožní vykonávať ich kontrolné úlohy; navrhuje, aby sa národným parlamentom poskytli usmernenia s cieľom pomôcť im v rámci posudzovania súladu so zásadou subsidiarity;

18.  zdôrazňuje, že Súdny dvor je v súlade s článkom 263 ZFEÚ kompetentný preskúmať zákonnosť legislatívnych aktov, pokiaľ ide o súlad so zásadou subsidiarity, a že táto zásada predstavuje politické usmernenie pre vykonávanie právomocí na úrovni Únie;

19.  poukazuje však aj na to, že na základe zmlúv patria žaloby podané z dôvodu porušenia zmlúv alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania do právomoci Súdneho dvora Európskej únie, a že podľa Zmluvy o Európskej únii zahŕňajú tieto pravidlá aj zásady subsidiarity a proporcionality; poznamenáva, že súdne preskúmanie platnosti aktov Únie sa preto vzťahuje aj na dodržiavanie týchto zásad;

20.  zdôrazňuje, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 12. mája 2011 vo veci C-176/09, Luxemburské veľkovojvodstvo/ /Európsky parlament, Rada Európskej únie uvádza, že zásada proporcionality „vyžaduje, aby prostriedky stanovené v ustanovení práva Únie boli vhodné na dosiahnutie legitímnych cieľov sledovaných dotknutou právnou úpravou a nešli nad rámec toho, čo je nevyhnutné na ich dosiahnutie“ a že „v oblastiach, v ktorých normotvorca Únie disponuje širokou normatívnou právomocou“ zákonnosť opatrenia prijatého v tomto kontexte môže ovplyvniť len jeho zjavná neprimeranosť vo vzťahu k cieľu, ktorý príslušné inštitúcie sledujú, hoci európsky normotvorca je napriek tomu povinný „zakladať svoj výber na objektívnych kritériách“ a pri posudzovaní obmedzení spojených s rôznymi možnými opatreniami „preskúmať, či ciele sledované prijatým opatrením môžu odôvodniť negatívne, ba aj značné hospodárske dôsledky, ktoré môžu byť spôsobené niektorým hospodárskym subjektom“;

21.  poznamenáva, že zásada subsidiarity v zmysle zmlúv umožňuje Únii konať v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, keď ciele navrhovaného opatrenia nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo vplyvu navrhovaného opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, kým podľa zásady proporcionality nesmie podstata a forma opatrení Únie prekročiť to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv; poukazuje na to, že subsidiarita a proporcionalita úzko súvisia, sú však odlišné: kým subsidiarita sa týka vhodnosti opatrení Únie v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, proporcionalita sa týka primeranosti prostriedkov a cieľov stanovených zákonodarcom a predstavuje všeobecné pravidlo, ktorým sa riadi vykonávanie právomocí Únie; konštatuje, že za posúdením proporcionality, pokiaľ ide o návrh legislatívneho aktu, musí logicky nasledovať posúdenie subsidiarity, kým overenie subsidiarity by nebolo dostatočne účinné bez overenia proporcionality;

22.  poznamenáva, že v roku 2011 bol Komisii doručený iba malý počet parlamentných otázok (32 z viac ako 12 000), ktoré sa týkali dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality;

23.  zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 dostala Komisia 64 odôvodnených stanovísk v zmysle Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, čo predstavuje značný nárast v porovnaní s rokom 2010; konštatuje však, že týchto 64 odôvodnených stanovísk predstavovalo iba 10 % z celkového počtu 622 stanovísk zaslaných Komisii národnými parlamentmi v roku 2011 v rámci príslušného politického dialógu; takisto upozorňuje na skutočnosť, že žiaden návrh Komisie nedostal dostatočný počet odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo oranžovej karty“; poznamenáva však, že 22. mája 2012 sa „postup žltej karty“ prvýkrát začal na základe návrhu Komisie (návrh nariadenia Rady o výkone práva uskutočniť kolektívnu akciu v rámci slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, t. j. návrh nariadenia „Monti II“); zdôrazňuje, že Komisia návrh nestiahla nie preto, že by bola presvedčená, že zásada subsidiarity bola porušená, ale preto, že si uvedomila, že návrh pravdepodobne nezíska dostatočnú politickú podporu v Parlamente a Rade potrebnú na jeho prijatie;

24.  domnieva sa, že sa musí vytvoriť a začať používať mechanizmus overovania súladu so zásadou subsidiarity ako hlavný nástroj spolupráce medzi európskymi a vnútroštátnymi inštitúciami; s uspokojením konštatuje, že tento nástroj sa v praxi využíva ako prostriedok dialógu o komunikácii a spolupráci medzi rôznymi inštitucionálnymi úrovňami viacúrovňového európskeho systému;

25.  so znepokojením konštatuje, že v niektorých odôvodnených stanoviskách národných parlamentov sa zdôrazňuje skutočnosť, že v mnohých legislatívnych návrhoch Komisie je odôvodnenie subsidiarity nedostatočné alebo žiadne;

26.  odporúča, aby sa preskúmali dôvody predkladania obmedzeného počtu formálnych, odôvodnených stanovísk zo strany národných parlamentov a aby sa zistilo, či je to spôsobené tým, že zásada subsidiarity sa skúma na všetkých stranách, alebo tým, že národné parlamenty nie sú schopné presadzovať túto zásadu z dôvodu nedostatočných zdrojov alebo z dôvodu krátkych termínov; žiada o analýzu zo strany Európskej komisie;

27.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby európske inštitúcie umožnili národným parlamentom skúmať legislatívne návrhy zabezpečením toho, že Komisia bude poskytovať podrobné a komplexné odôvodnenie svojich legislatívnych rozhodnutí týkajúcich sa subsidiarity a proporcionality v súlade s článkom 5 Protokolu č. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

28.  v tejto súvislosti ďalej konštatuje, že súčasný časový rámec pre národné parlamenty na vykonávanie kontroly subsidiarity a proporcionality sa často považuje za nedostatočný;

29.  domnieva sa, že tlak v súvislosti s časom a zdrojmi, ktorému čelia národné parlamenty pri reakcii na návrhy právnych predpisov, prispieva k tomu, že v EÚ sa pociťuje zníženie úrovne demokracie;

30.  pripomína svoje predchádzajúce žiadosti o podrobnejšie preskúmanie problémov, s ktorými sa stretávajú národné parlamenty s cieľom zlepšiť fungovanie existujúceho mechanizmu; domnieva sa, že by bolo tiež želateľné preskúmať kroky prijaté na posilnenie tohto mechanizmu, ktorý by mohol, zrejme v súvislosti s budúcou revíziou zmluvy, zabezpečiť viac práv národným parlamentnom; navrhuje, aby sa v tejto revízii zvážilo, aký počet reakcií národných parlamentov by bol primeraný na to, aby sa začal uvedený postup, či by sa mal obmedziť len na dôvody subsidiarity alebo proporcionality a aký by mal byť jeho vplyv, a to s osobitným odkazom na nedávne skúsenosti s „postupom žltej karty”; považuje takú diskusiu za užitočnú fázu vo vývoji právomoci udelenej národným parlamentom, v rámci ktorej sa uvádzajú do súladu stimuly na vykonávanie kontrol s účinkami na európskej úrovni;

31.  domnieva sa, že medzitým sa mohlo zaviesť viacero iniciatív na zlepšenie hodnotenia európskych otázok národnými parlamentmi; predovšetkým:

   navrhuje, aby každý legislatívny akt uverejnený v úradnom vestníku obsahoval poznámku, v ktorej by sa podrobne uvádzali tie národné parlamenty, ktoré odpovedali, a tie, ktoré vyjadrili obavy súvisiace so subsidiaritou,
   navrhuje, aby sa odôvodnené stanoviská národných parlamentov, ktoré sa predkladajú podľa článku 6 Protokolu č. 2 k ZEÚ a ZFEÚ, bezodkladne postúpili spoluzákonodarcom;
   navrhuje, aby sa vypracovali usmernenia, v ktorých sa uvedú kritériá odôvodnených stanovísk k otázkam subsidiarity;
   navrhuje podnecovať národné parlamenty, aby vykonávali porovnávacie hodnotenia posudzovaní ex ante, ktoré uskutočnili, a posudzovaní ex post, ktoré vypracúva Komisia;

Lepšia tvorba právnych predpisov

32.  domnieva sa, že účinný prístup k výzvam na lepšiu tvorbu právnych predpisov z hľadiska existujúcich právnych predpisov a z hľadiska perspektívnych právnych predpisov pomôže európskym inštitúciám reagovať na krízu; domnieva sa, že základným nástrojom zabezpečujúcim rast, konkurencieschopnosť a dôstojné pracovné miesta v Európe je reforma európskych právnych predpisov a legislatívnych postupov;

33.  víta, že Komisia kladie väčší dôraz na politický cyklus, pričom sa fázy začatia, posúdenia vplyvu, konzultácií, prijímania, vykonávania a hodnotenia právnych predpisov EÚ považujú za súčasť súvislého postupu; v tejto súvislosti sa domnieva, že hlavným prvkom tohto cyklu by mala byť zásada „najskôr myslieť na malých“ a že by sa malo zlepšiť hodnotenie nových právnych predpisov ex ante, čím by sa formoval inteligentný a transparentný proces stimulácie rastu a konkurencieschopnosti v Európe;

34.  víta v tejto súvislosti oznámenia Komisie o inteligentnej regulácii a o vhodnosti právnych predpisov EÚ, ako aj pracovný dokument útvarov Komisie s názvom „Desať právnych predpisov EÚ, ktoré predstavujú najväčšiu záťaž pre MSP“; domnieva sa, že tieto dokumenty predstavujú hodnovernú výhodu v programe lepšej tvorby právnych predpisov a odrážajú viaceré predchádzajúce požiadavky Parlamentu;

35.  domnieva sa, že tieto teoretické výhody by sa teraz mohli upevniť v konkrétnych opatreniach; žiada preto Komisiu, aby predložila ďalšie konkrétne návrhy na zníženie celkovej regulačnej záťaže EÚ bez toho, aby sa narušili predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a najmä aby:

   čo najskôr prijala opatrenia na zníženie záťaže, ktorú určili MSP v Európe v rámci diskusie o desiatich právnych predpisoch predstavujúcich najväčšiu záťaž,
   pri navrhovaní nových právnych predpisov zaviedla v prípade potreby častejšie používanie výnimiek alebo menej prísnych režimov pre mikropodniky a MSP a upravila právne predpisy EÚ o verejnom obstarávaní tak, aby boli priaznivejšie pre MSP;
   do konca súčasného legislatívneho obdobia urýchlene splnila záväzky stanovené v oznámení o Programe regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) z 2. októbra 2013 (COM(2013)0685) a dokončila hodnotenie v kľúčových oblastiach politiky vrátane vstupu zo všetkých úrovní verejnej správy do hlavných sektorov, ktoré sa týkajú miestnych a regionálnych orgánov;
   začala s ambicióznejším úsilím o vytvorenie pracovných miest a rastu v EÚ znížením regulačných nákladov pre podniky,
   pripravila výročnú správu zameranú na širší program lepšej tvorby právnych predpisov, obsahujúcu vyhlásenie o pokroku iniciatív, ktoré začala Komisia, vrátane vyhlásenia o čistých nákladoch, ako aj o sociálnych nákladoch, ktoré vznikli podnikom v súvislosti s novými návrhmi, ktoré prijala Komisia v predchádzajúcich 12 mesiacoch;

36.  zdôrazňuje, že zlepšenie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o informovaní a poradách s pracovníkmi predstavuje dva dôležité kľúčové prostriedky na posilnenie produktivity a konkurencieschopnosti v európskom hospodárstve; pripomína, že pevná a stabilná regulácia v týchto oblastiach neobmedzuje rast, ale prispieva k nemu;

37.  domnieva sa, že Komisia by mala ďalej preskúmať možnosť zavedenia fázy tzv. bielej knihy do legislatívneho postupu; domnieva sa, že prostredníctvom poskytnutia možnosti zainteresovaným stranám predložiť pripomienky k návrhom a súvisiacim predbežným posúdeniam vplyvu by sa zlepšila kvalita návrhov právnych predpisov predložených Komisiou bez zbytočného predĺženia obdobia prípravy budúcich právnych predpisov;

38.  opakuje výzvu Komisii, aby predložila návrhy, ktorými by sa vykonávala regulačná kompenzácia, na základe ktorej by sa vyžadovalo, aby sa pred novými právnymi predpismi vytvárajúcimi náklady určila rovnocenná kompenzácia týchto nákladov; poznamenáva, že vytvorenie právnych predpisov EÚ neznamená, že sa automaticky upustí od 28 vnútroštátnych právnych predpisov v prospech jedného právneho predpisu EÚ, ani to automaticky neznamená, že nové právne predpisy EÚ spôsobia nižšiu záťaž než vnútroštátne právne predpisy; nalieha preto na Komisiu, aby do konca súčasného parlamentného obdobia v roku 2014 vážne preskúmala tento návrh a predložila posúdenie jeho vplyvu;

39.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia plánuje stiahnuť svoj návrh o štatúte európskej súkromnej spoločnosti, ku ktorému vyzýval Parlament v legislatívnej iniciatívnej správe; žiada Komisiu, aby pred stiahnutím každého návrhu založeného na legislatívnej iniciatívnej správe konzultovala s Parlamentom;

40.  zdôrazňuje význam zjednodušenia pre zefektívnenie regulačného prostredia, najmä pre miestne a regionálne orgány, ktorých zdroje na vykonávanie právnych predpisov sú často obmedzené a zmenšujú sa;

41.  pod „pozlacovaním“ rozumie prax, keď členské štáty pri transpozícii smerníc EÚ do svojich právnych predpisov presahujú rámec minimálnych požiadaviek; potvrdzuje svoju podporu opatreniam proti zbytočnému „pozlacovaniu” a vyzýva preto členské štáty, aby v prípadoch, keď dochádza k pozlacovaniu, objasnili dôvody takéhoto konania;

Posúdenia vplyvu a európska pridaná hodnota

42.  víta skutočnosť, že Komisia sa v rámci posudzovania vplyvu usiluje zahrnúť široký a komplexný rozsah prípadných vplyvov, domnieva sa však, že systém by sa mohol posilniť mnohými spôsobmi, okrem iného zahrnutím územného rozmeru (finančné a administratívne dôsledky pre celoštátne, regionálne a miestne orgány); v tejto súvislosti ho podporuje rozhodnutie Komisie aktualizovať, konsolidovať a revidovať svoje usmernenia na posudzovanie vplyvu do júna 2014 a vyhradzuje si právo predložiť v nasledujúcich mesiacoch podrobný príspevok ustanovujúci prípadné zlepšenie týchto usmernení; trvá na tom, že tieto posúdenia vplyvu, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri formovaní verejnej a politickej mienky, by mali podporovať zásadu viacjazyčnosti;

43.  žiada Komisiu, aby analyzovala metodológiu používanú pri vypracovaní posudzovaní vplyvu so zreteľom na hodnotenie spôsobov na vylepšenie kvalitatívnych ukazovateľov, ako aj všeobecného vykonávania konzultačného postupu, a najmä s ohľadom na zapojenie príslušných zainteresovaných strán;

44.  domnieva sa, že je potrebné dosiahnuť jednotnosť medzi posudzovaním vplyvu uverejneným Komisiou a obsahom legislatívneho návrhu prijatého kolégiom komisárov; žiada, aby sa automaticky aktualizovalo každé posúdenie vplyvu návrhu zmeneného kolégiom s cieľom odzrkadliť zmeny, ktoré vykonali komisári;

45.  vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu a nezávislosť výboru pre posudzovanie vplyvu, a najmä dokončila a predložila legislatívne návrhy, ak boli schválené s priaznivým stanoviskom tohto výboru; naliehavo vyzýva výbor pre posudzovanie vplyvu, aby vychádzal z odborných znalostí sociálnych partnerov;

46.  domnieva sa, že súčasné vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, že posudzovanie vplyvu vykonané Komisiou „zaväzuje len tie útvary Komisie, ktoré sa podieľajú na jeho vypracovaní a nepredurčuje konečnú podobu nijakého rozhodnutia prijatého Komisiou“, zdôrazňuje významné nedostatky v existujúcom systéme;

47.  víta pozitívny vývoj v Parlamente, pokiaľ ide o riaditeľstvo pre hodnotenie vplyvu a európsku pridanú hodnotu; domnieva sa, že Parlament by mal prijať systematický prístup k posudzovaniu vplyvu; víta skutočnosť, že riaditeľstvo pre hodnotenie vplyvu vypracuje krátke zhrnutia posúdení vplyvu sprevádzajúce návrhy Komisie a domnieva sa, že tieto zhrnutia by mali predstavovať základný prvok pri posudzovaní prerokúvaných legislatívnych návrhov vo výboroch; navrhuje, aby posúdenia vplyvu vypracované Parlamentom v prípade potreby zahŕňali územný rozmer; žiada, aby Konferencia predsedov výborov posúdila otázku, ako čo najlepšie vykonať toto odporúčanie;

48.  pripomína, že Parlament a Rada sa zaviazali v spoločnom medziinštitucionálnom prístupe k hodnoteniu vplyvu z roku 2005 vykonávať posudzovanie vplyvu, keď to budú považovať za primerané a nevyhnutné pre legislatívny postup, a to pred prijatím akéhokoľvek podstatného pozmeňujúceho návrhu; vyzýva výbory, aby pri plnení tohto záväzku využívali oddelenie posudzovania vplyvu;

49.  znovu upozorňuje na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva z roku 2003 a povzbudzuje Radu, aby v súlade so svojimi záväzkami v rámci dohody z roku 2003 bez zbytočného odkladu dokončila ustanovenie svojho vlastného mechanizmu na vykonávanie posúdení vplyvu svojich vlastných podstatných pozmeňujúcich návrhov;

50.  trvá na tom, aby Komisia brala vážne do úvahy posúdenie európskej priadnej hodnoty sprevádzajúce legislatívne iniciatívne správy, pričom by podrobne uviedla dôvody, prečo neprijala alebo nepovažovala za dôležité tvrdenia, ktoré predložil Parlament;

o
o   o

51.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 117.
(3) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 87.
(4) Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 31.
(5) Ú. v. EÚ C 218, 30.7.2013, s. 22.


Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity
PDF 391kWORD 76k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (2013/2183(INI))
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 21,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy CM/Rec(2010)5 členským štátom o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, prijaté 31. marca 2010,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou (COM(2010)0573),

–  so zreteľom na správu Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2012 (COM(2013)0271) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie,

–  so zreteľom na návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (COM(2008)0426) a na svoju pozíciu z 2. apríla 2009 k tomuto návrhu(1),

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých základných práv lesbičiek, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), ktoré Rada Európskej únie prijala na svojom zasadnutí 24. júna 2013,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z novembra 2010 s názvom Homofóbia, transfóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity,

–  so zreteľom na výsledky prieskumu Európskej únie o lesbičkách, homosexuáloch, bisexuáloch a transrodových osobách, ktorý vykonala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a ktorý bol zverejnený 17. mája 2013,

–  so zreteľom na stanovisko agentúry FRA z 1. októbra 2013 o situácii v oblasti rovnosti v Európskej únii desať rokov od začatia vykonávania smerníc o rovnosti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 o boji proti homofóbii v Európe(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2012 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2010 – 2011)(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o posilnení boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti(4),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0009/2014),

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám;

B.  keďže Európska únia sa pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.  keďže Rada Európskej únie prijala v júni 2013 rázne usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv osôb LGBTI mimo Európskej únie a mala by zabezpečiť, aby boli účinne chránené v rámci EÚ;

D.  keďže Európska únia už koordinuje svoju činnosť komplexnými politikami v oblasti rovnosti a nediskriminácie prostredníctvom rámcovej stratégie pre nediskrimináciu a rovnaké príležitosti pre všetkých, v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, v oblasti zdravotných postihnutí prostredníctvom európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 a v oblasti rovnosti Rómov prostredníctvom rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020;

E.  keďže Komisia vo svojej Stratégii účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou uznala potrebu vypracovať osobitné politiky týkajúce sa určitých konkrétnych základných práv na základe zmlúv;

F.  keďže Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) v prieskume o osobách LGBT v roku 2013 zistila, že v celej EÚ v roku predchádzajúcom prieskumu sa každý druhý respondent LGBT cítil diskriminovaný alebo obťažovaný na základe sexuálnej orientácie, každý tretí bol diskriminovaný pri prístupe k tovaru alebo službám, každý štvrtý bol fyzicky napadnutý a každý piaty bol diskriminovaný v zamestnaní alebo povolaní;

G.  keďže agentúra FRA odporučila, aby EÚ a členské štáty vypracovali akčné plány na podporu rešpektovania osôb LGBT a na ochranu ich základných práv;

H.  keďže v máji roku 2013 jedenásť ministrov pre rovnosť(5) vyzvalo Komisiu, aby vypracovala komplexnú politiku EÚ pre rovnosť osôb LGBT, a desať členských štátov(6) už prijalo podobné politiky alebo o nich diskutuje na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

I.  keďže Európsky parlament desaťkrát požadoval komplexný politický nástroj Európskej únie pre rovnosť na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

Všeobecné poznámky

1.  ostro odsudzuje každú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a veľmi ľutuje, že základné práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI) sa v Európskej únii v plnej miere ešte vždy nedodržiavajú;

2.  domnieva sa, že Európskej únii v súčasnosti chýba komplexná politika na ochranu základných práv osôb LGBTI;

3.  uznáva, že zodpovednosť za ochranu základných práv nesú spoločne Komisia a členské štáty; vyzýva Komisiu, aby čo najviac využívala svoje právomoci vrátane umožnenia výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi; vyzýva členské štáty, aby si plnili povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a z odporúčania Rady Európy o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;

Obsah plánu

4.  vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné agentúry, aby spoločne pracovali na komplexnej viacročnej politike na ochranu základných práv osôb LGBTI, t. j. na pláne, stratégii alebo akčnom pláne, ktoré budú zahŕňať nasledujúce témy a ciele;

  A. Horizontálne opatrenia na vykonávanie plánu
   i) Komisia by mala v celej svojej činnosti a vo všetkých oblastiach, v ktorých má právomoc, pracovať na zabezpečení existujúcich práv tým, že zohľadní otázky spojené so základnými právami osôb LGBTI v každej relevantnej činnosti – napríklad pri navrhovaní budúcich politík a vypracúvaní návrhov alebo pri monitorovaní vykonávania právnych predpisov EÚ;
   ii) Komisia by mala uľahčovať, koordinovať a monitorovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie;
   iii) príslušné agentúry Európskej únie vrátane Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskej policajnej akadémie (CEPOL), Jednotky pre súdnu spoluprácu Európskej únie (EUROJUST), Európskej justičnej siete (EJN)a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) by mali zohľadňovať otázky súvisiace so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou vo svojej práci a pokračovať v poskytovaní poradenstva o základných právach osôb LGBTI založeného na dôkazoch Komisii a členským štátom;
   iv) Komisiu a členské štáty treba podporovať, aby pravidelne zbierali relevantné a porovnateľné údaje o situácii osôb LGBTI v EÚ spoločne s príslušnými agentúrami a Eurostatom, a to pri plnom dodržiavaní pravidiel EÚ na ochranu údajov;
   v) Komisia a členské štáty by mali spoločne s príslušnými agentúrami podporovať odbornú prípravu a budovanie kapacít vnútroštátnych subjektov pre rodovú rovnosť, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva a iných organizácií, ktoré sú poverené presadzovaním a ochranou základných práv osôb LGBTI;
   vi) Komisia a členské štáty by sa mali spoločne s príslušnými agentúrami usilovať o informovanie občanov o právach osôb LGBTI;
  B. Všeobecné ustanovenia v oblasti nediskriminácie
   i) členské štáty by mali posilniť existujúci právny rámec EÚ tým, že budú pracovať na schválení navrhovanej smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu vrátane objasnenia rozsahu a nákladov spojených s uplatňovaním jeho ustanovení;
   ii) Komisia, členské štáty a príslušné agentúry by mali venovať osobitnú pozornosť skúsenostiam lesbických žien s viacnásobnou diskrimináciou a násilím (na základe pohlavia i sexuálnej orientácie) a v súlade s tým aj návrhu a vykonávaniu politík nediskriminácie;
  C. Nediskriminácia v zamestnaní
   i) Komisia by sa mala osobitne zamerať na sexuálnu orientáciu pri monitorovaní vykonávania smernice 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(7), a na rodovú identitu pri monitorovaní vykonávania smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(8);
   ii) Komisia by mala spoločne s príslušnými agentúrami vydať usmernenia, ktoré určia, že na transrodové a intersexuálne osoby sa vzťahuje pojem „pohlavie“ podľa smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania;
   iii) subjekty pre rodovú rovnosť treba podporovať, aby informovali osoby LGBTI, ako aj odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, o ich právach;
  D. Nediskriminácia vo vzdelávaní
   i) Komisia by mala podporovať rovnosť a zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vo všetkých svojich programoch zameraných na mládež a vzdelávanie;
   ii) Komisia by mala uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi prostredníctvom nezáväznej otvorenej metódy koordinácie v oblasti formálneho vzdelávania vrátane vzdelávacích materiálov a politík v oblasti boja proti šikanovaniu a diskriminácii;
   iii) Komisia by mala uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi prostredníctvom nezáväznej otvorenej metódy koordinácie vo všetkých sektoroch členských štátov v oblasti mládeže a vzdelávania;
  E. Nediskriminácia v oblasti zdravia
   i) Komisia by mala zaradiť otázky zdravia osôb LGBTI do rámca príslušných širších strategických politík v oblasti zdravia vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a rovnosti v oblasti zdravia a zahrnúť ich do spoločnej mienky EÚ v otázkach týkajúcich sa zdravia;
   ii) Komisia by mala v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie pokračovať v úsilí o vyčiarknutie odlišností rodovej identity zo zoznamu duševných porúch a porúch správania a o zabezpečenie ich rekvalifikácie ako nepatologických v rámci rokovaní o 11. verzii Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-11);
   iii) Komisia by mala podporovať členské štáty pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov;
   iv) Komisia a členské štáty by mali vykonávať výskum v oblasti špecifických otázok zdravia osôb LGBTI;
   v) členské štáty by mali zohľadňovať osoby LGBTI v rámci vnútroštátnych plánov a politík v oblasti zdravia a zabezpečiť, aby boli špecifické otázky zdravia osôb LGBTI zohľadnené v študijných programoch odbornej prípravy, politikách v oblasti zdravia a zdravotných prieskumoch;
   vi) členské štáty by mali zaviesť alebo preskúmať postupy právneho uznania rodu tak, aby plne rešpektovali právo transrodových osôb na dôstojnosť a telesnú integritu;
  F. Nediskriminácia v oblasti tovaru a služieb
   i) Komisia by sa mala osobitne zamerať na prístup transrodových osôb k tovaru a službám pri monitorovaní vykonávania smernice 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu(9);
  G. Opatrenia zamerané konkrétne na transrodové a intersexuálne osoby
   i) Komisia by mala zabezpečiť, aby bola rodová identita zaradená medzi zakázané dôvody diskriminácie vo všetkých budúcich právnych predpisoch v oblasti rovnosti vrátane všetkých ich prepracovaní;
   ii) Komisia by mala zohľadňovať otázky špecifické pre transrodové a intersexuálne osoby v rámci príslušných politík EÚ, a tým odzrkadľovať prístup prijatý v stratégii pre rodovú rovnosť;
   iii) členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli subjekty pre rodovú rovnosť informované a vyškolené, ak ide o práva a špecifické otázky týkajúce sa transrodových a intersexuálnych osôb;
   iv) Komisia, členské štáty a príslušné orgány by mali riešiť súčasný nedostatok poznatkov, výskumu a relevantných právnych predpisov o ľudských právach intersexuálnych osôb;
  H. Občianstvo, rodiny a sloboda pohybu
   i) Komisia by mala vypracovať usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pri uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(10) a smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny(11) rešpektovali všetky formy rodiny, ktoré sú právne uznané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov;
   ii) Komisia by mala v prvom rade predložiť návrhy na vzájomné uznávanie účinkov všetkých listín o osobnom stave v rámci celej EÚ s cieľom obmedziť diskriminačné právne a administratívne prekážky pre občanov a ich rodiny, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb;
   iii) Komisia a členské štáty by mali skúmať, či obmedzenia platné pre zmenu osobného stavu a dokladov totožnosti poškodzujú transrodové osoby, pokiaľ ide o ich možnosť využívať právo na voľný pohyb;
   iv) členské štáty, ktoré prijali právne predpisy o partnerskom spolužití, registrovanom partnerstve alebo manželstve párov rovnakého pohlavia, by mali uznávať podobné ustanovenia prijaté inými členskými štátmi;
  I. Sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu
   i) členské štáty by mali zabezpečiť, aby právo na slobodu prejavu a právo zhromažďovania boli zaručené, najmä pokiaľ ide o pochody za rovnosť a podobné akcie, a to zabezpečením, aby sa tieto podujatia uskutočňovali v súlade so zákonom, a zaručením účinnej ochrany účastníkov;
   ii) členské štáty by sa mali zdržať prijímania zákonov a prehodnotiť existujúce zákony, ktoré obmedzujú slobodu prejavu vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identite;
   iii) Komisia a Rada Európskej únie by mali považovať prijatie zákonov, ktoré obmedzujú slobodu prejavu v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, členskými štátmi za porušovanie hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, a primerane reagovať;
  J. Verbálne prejavy nenávisti a trestné činy páchané z nenávisti
   i) Komisia by mala monitorovať a poskytovať pomoc členským štátom, pokiaľ ide o otázky špecifické pre sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a rodové prejavy, pri uplatňovaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov(12), najmä pokiaľ ich motívom sú predsudky alebo diskriminácia, ktoré by sa mohli súvisieť s ich osobnou charakteristikou;
   ii) Komisia by mala predložiť návrh na prepracovanie rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva vrátane iných foriem trestnej činnosti, ktorej motívom sú predsudky, a podnecovania k nenávisti, a to aj na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;
   iii) Komisia by mala spoločne s príslušnými agentúrami uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania policajných síl, prokurátorov, sudcov a služieb na podporu obetí;
   iv) Agentúra pre základné práva by mala členským štátom pomáhať pri zlepšovaní ich zhromažďovania porovnateľných údajov o trestných činoch z nenávisti k homosexuálom a transrodovým osobám;
   v) členské štáty by mali registrovať a vyšetrovať trestné činy z nenávisti k osobám LGBTI a prijať trestnoprávne predpisy zakazujúce podnecovanie k nenávisti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;
  K. Azyl
   i) Komisia by mala spoločne s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) a príslušnými agentúrami a v rámci pôsobnosti existujúcich právnych predpisov a judikatúry EÚ zohľadniť špecifické otázky spojené so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou pri vykonávaní a monitorovaní predpisov v oblasti azylu, a to vrátane smernice 2013/32/EÚ o spoločných konaniach a poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany(13) a smernice 2011/95/EÚ o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany(14);
   ii) Komisia a členské štáty by mali spoločne s príslušnými agentúrami zabezpečiť podporu na primeranú odbornú prípravu – vrátane existujúcej odbornej prípravy – pre pracovníkov v oblasti azylu, a to aj tlmočníkov a osôb, ktoré vedú pohovory, aby boli dostatočne vyškolení na riešenie otázok, ktoré sa týkajú konkrétne osôb LGBTI;
   iii) Komisia a členské štáty by spoločne s úradom EASO a v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť mali zabezpečiť, aby právna a sociálna situácia osôb LGBTI v krajinách pôvodu bola systematicky dokumentovaná a aby tieto informácie boli k dispozícii pre tých, ktorí rozhodujú o poskytnutí azylu, ako súčasť informácií o krajine pôvodu (COI);
  L. Rozšírenie a vonkajšia činnosť
   i) Komisia by mala pokračovať vo svojom súčasnom monitorovaní problémov týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej identity v pristupujúcich krajinách;
   ii) Komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva a členské štáty by mali systematicky využívať usmernenia Rady na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv osôb LGBTI a zachovávať jednotnú pozíciu pri reakciách na porušovanie týchto práv;
   iii) Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mali poskytovať Európskemu podpornému úradu pre azyl a členským štátom informácie získané od delegácií EÚ o situácii osôb LGBTI v tretích krajinách;

5.  zdôrazňuje, že táto komplexná politika musí rešpektovať právomoci Európskej únie, jej agentúr a členských štátov;

6.  zdôrazňuje, že treba rešpektovať slobodu prejavu presvedčenia a názorov v súlade so zásadou plurality názorov pod podmienkou, že to nepodnecuje k nenávisti, násiliu alebo diskriminácii;

o
o   o

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov, všetkým agentúram uvedeným v tomto uznesení a Rade Európy.

(1) Ú. v. EÚ C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
(2) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 54.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0500.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0090.
(5) Ide o ministrov Belgicka, Dánska, Holandska, Chorvátska, Fínska, Francúzska, Luxemburska, Malty, Rakúska, Švédska a Talianska.
(6) Belgicko, Holandsko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Malta, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko.
(7) Ú. v. EÚ L 303, 2.12.2000, s. 16.
(8) Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
(9) Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
(10) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11) Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12.
(12) Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
(13) Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60.
(14) Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.


Vykonávanie smernice o nekalých obchodných praktikách
PDF 235kWORD 73k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (2013/2116(INI))
P7_TA(2014)0063A7-0474/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (smernica o nekalých obchodných praktikách) (1),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom Prvá správa o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách (COM(2013)0139),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách (COM(2013)0138),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“)(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o transpozícii, vykonávaní a uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov(5) a na následnú odpoveď Komisie prijatú 30. marca 2011;

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Transpozícia a uplatňovanie smernice o nekalých obchodným praktikách (2005/29/ES) a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame (2006/114/ES) realizovanú na žiadosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa(6),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0474/2013),

A.  keďže spotreba je jedným zo základných motorov rastu v EÚ, a spotrebitelia preto hrajú kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve;

B.  keďže ochrana spotrebiteľov a ich práv predstavuje jednu zo základných hodnôt Únie;

C.  keďže smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách je hlavným právnym aktom EÚ upravujúcim pravidlá týkajúce sa klamlivej reklamy a iných nekalých praktík v transakciách medzi podnikmi a spotrebiteľmi;

D.  keďže cieľom smernice je prostredníctvom ustanovenia o jednotnom trhu zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v celej Únii a zvýšiť ich dôveru v jednotný trh a súčasne zaručiť podnikom vysokú právnu istotu a odstraňovanie prekážok v cezhraničnom obchode;

E.  keďže medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely v uplatňovaní smernice 2005/29/ES;

F.  keďže platnosť dočasných výnimiek, ktoré členským štátom umožňovali pokračovať v uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú reštriktívnejšie alebo normatívnejšie ako táto smernica a vykonávajú iné právne predpisy EÚ obsahujúce doložky o minimálnej harmonizácii, sa skončila 12. júna 2013;

G.  keďže členské štáty, ktoré si to želajú, môžu rozšíriť uplatňovanie smernice na vzťahy medzi podnikmi, pričom do dnešného dňa tak urobili iba štyri z nich;

H.  keďže Európska komisia oznámila, že v dohľadnom čase predloží revíziu smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame so zameraním na vzťahy medzi podnikmi;

I.  keďže rozvoj digitálneho hospodárstva a všetky jeho technologické uplatnenia zmenili spôsoby nakupovania a spôsob, akým podniky robia svoju reklamu a predávajú tovar a služby;

J.  keďže niektoré podniky, najmä tie najmenšie, a mnohí spotrebitelia ešte stále nepoznajú práva, ktoré majú spotrebitelia v Európe;

K.  keďže je nevyhnutné posilniť úlohu spotrebiteľských organizácií a dať im možnosť posilniť svoje kapacity;

1.  zdôrazňuje účinnosť právneho rámca zavedeného smernicou a jeho význam pri zvyšovaní dôvery spotrebiteľov a obchodníkov v transakcie na vnútornom trhu (najmä pokiaľ ide o cezhraničné transakcie), a pri zabezpečovaní väčšej právnej istoty pre podniky a napomáhaní k zvýšeniu ochrany spotrebiteľa v Únii; zdôrazňuje, že z rozdielneho uplatňovania smernice plynie riziko, že je pôsobnosť oslabí;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek ustanoveniam smernice 2006/114/ES zameraným na boj proti klamlivým reklamným praktikám v oblasti vzťahov medzi podnikmi niektoré praktiky, ako sú „podvodné adresáre“, pretrvávajú; berie na vedomie zámer Komisie predložiť v dohľadnom čase zmenu smernice 2006/114/ES zameranú na vzťahy medzi podnikmi s cieľom účinnejšie bojovať proti týmto praktikám; v tejto súvislosti navrhuje, aby Komisia v prípade smernice 2006/114/ES zvážila prínos cielenej čiernej listiny obchodných praktík, ktoré sa v oblasti vzťahov medzi podnikmi považujú za všetkých okolností za nekalé, podobnej čiernej listine, ktorá už existuje v prípade smernice 2005/29/ES; nepovažuje však za vhodné, aby sa rozsah pôsobnosti smernice 2005/29/ES o vzťahoch medzi podnikmi a spotrebiteľmi okamžite rozšíril na nekalé obchodné praktiky medzi podnikmi;

3.  žiada Komisiu, aby objasnila spojitosť medzi smernicami 2005/29/ES a 2006/114/ES s cieľom zaručiť vysokú úroveň ochrany všetkých hospodárskych subjektov v Únii, a najmä spotrebiteľov a malých a stredných podnikov, pred podvodnými alebo nekalými praktikami a posilniť tak dôveru vo vnútorný trh;

4.  zastáva názor, že výnimky stanovené pre oblasť nehnuteľností a oblasť finančných služieb sú odôvodnené a že je vhodné, aby sa zachovali;

5.  domnieva sa, že rozšírenie čiernej listiny z prílohy I nie je v tejto fáze vhodné; vyzýva však Komisiu, aby vypracovala zoznam praktík, ktoré vnútroštátne orgány označili za nekalé v zmysle všeobecných zásad smernice, s cieľom posúdiť, či by bolo v budúcnosti vhodné čiernu listinu rozšíriť;

6.  konštatuje, že v rámci určitých foriem vzťahu medzi spotrebiteľom a podnikom sa spotrebitelia môžu stať obeťami nekalých obchodných praktík, napríklad keď sa výrobok predáva obchodníkovi; vyzýva Komisiu, aby prešetrila problémy tohto druhu a v prípade potreby preskúmala cielené a praktické opravné prostriedky, ktoré by okrem iného mohli zahŕňať voľnejší výklad ustanovení smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách a mohli by byť vysvetlené v usmernení Komisie k uplatňovaniu tejto smernice;

7.  pripomína, že s účinnosťou od 12. júna 2013 sa členské štáty nemôžu riadiť ustanoveniami ponechanými do tohto dátumu na základe dočasnej výnimky; vyzýva preto členské štáty, aby čo najskôr zladili svoju právnu úpravu so znením smernice; zároveň vyzýva Komisiu, aby vykonala prieskum toho, ako členské štáty transponovali smernicu, najmä pokiaľ ide o vnútroštátne zákazy, ktoré neboli zahrnuté do prílohy I, a aby do dvoch rokov predložila Parlamentu a Rade novú súhrnnú správu o uplatňovaní smernice, do ktorej zahrnie najmä analýzu pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, ktoré by sa mohli harmonizovať a zjednodušiť, ako aj návrhy všetkých potrebných opatrení, ktoré treba prijať na úrovni Spoločenstva s cieľom zabezpečiť, aby sa zachovala vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa;

8.  znovu zdôrazňuje dôležitosť a nutnosť úplného a jednotného uplatňovania a primeraného vykonávania tejto smernice členskými štátmi, aby sa tak odstránila právna a operačná neistota pre podniky, ktoré pôsobia na cezhraničnej úrovni; so znepokojením konštatuje, že Komisia musela vzhľadom na nesprávnu transpozíciu smernice v prípade viacerých členských štátov v rokoch 2011 až 2012 využiť systém konzultácií EÚ Pilot; vyzýva členské štáty, aby podporovali jej presadzovanie na vnútroštátnej úrovni všetkými dostupnými prostriedkami, najmä dostatočnými zdrojmi; zdôrazňuje zásadnú úlohu posilnenia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vykonávanie smernice, ako aj význam budovania štruktúrovaného dialógu medzi verejnými orgánmi presadzovania práva a ostatnými zainteresovanými stranami, najmä spotrebiteľskými organizáciami;

9.  konštatuje, že od konca lehoty na transpozíciu smernice v roku 2007 sa vyskytlo množstvo prípadov, keď členské štáty nesprávne zaviedli alebo uplatňovali kľúčové ustanovenia, predovšetkým čiernu listinu zakázaných, klamlivých a agresívnych obchodných praktík; vyzýva preto Komisiu, aby aj naďalej pozorne sledovala uplatňovanie smernice a v prípade potreby otvorila v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ konania proti členským štátom, ktoré smernicu porušujú, nevykonávajú alebo ju uplatňujú nesprávne; vyzýva najmä Komisiu, aby bezodkladne vyriešila všetky otvorené otázky súvisiace s konzultáciami začatými v roku 2011 tým, že buď ukončí konania o porušení, alebo ich postúpi na Súdny dvor;

10.  podporuje Komisiu v jej zámere zostaviť zoznam ukazovateľov, ktorého cieľom by bolo posúdiť účinnosť mechanizmu, na základe ktorého členské štáty vykonávajú smernicu;

11.  víta skutočnosť, že odkedy bola v členských štátoch transponovaná táto smernica, zvýšil sa cezhraničný nákup; pripomína však, že na podporu zbližovania postupov pri vykonávaní a na zabezpečenie rýchlej a účinnej reakcie je nevyhnutná posilnená spolupráca a koordinácia medzi Komisiou a vnútroštátnymi orgánmi; poukazuje na to, že osobitná pozornosť by sa mala venovať riešeniu cezhraničného nakupovania cez internet, a to najmä v prípadoch, keď webové stránky na porovnávanie cien jasne neodhaľujú totožnosť obchodníka, ktorý príslušnú stránku prevádzkuje;

12.  znovu potvrdzuje význam posilnenia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za uplatňovanie tejto smernice v záujme dosiahnutia jej plného uplatňovania a riadneho vykonávania členskými štátmi; nabáda v tejto súvislosti Komisiu, aby dôkladne posúdila rozsah pôsobnosti, účinnosť a mechanizmy fungovania nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa („nariadenie CPC“), ako sa zaviazala uskutočniť do konca roka 2014; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že Komisia nedávno začala verejnú konzultáciu o revízii tohto nariadenia a sprístupnila túto konzultáciu vo všetkých jazykoch EÚ; vyzýva príslušné zainteresované strany, aby sa zapojili do tejto konzultácie;

13.  kladie dôraz na užitočnosť tzv. celoplošných akcií vykonávaných v rámci nariadenia CPC a vyzýva Komisiu, aby tieto operácie rozvinula a posilnila a rozšírila ich rozsah; vyzýva Komisiu, aby zhrnula zozbierané údaje, ako aj zoznam opatrení prijatých Komisiou a členskými štátmi po týchto operáciách a aby svoju analýzu zverejnila a vzala pri tom do úvahy potrebu zabezpečiť dôvernosť určitých citlivých informácií, ktoré sa používajú v rámci súdneho konania na vnútroštátnej úrovni; vyzýva Komisiu, aby podávala Parlamentu správy o svojich zisteniach a aby okrem toho v prípade potreby navrhla dodatočné opatrenia na zlepšenie fungovania vnútorného trhu;

14.  súhlasí s tým, že by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie o posilnenie presadzovania smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahu k zraniteľným spotrebiteľom;

15.  vyjadruje znepokojenie nad zavádzajúcim spôsobom, akým niektorí obchodníci využívajú nástroje hodnotenia spokojnosti zákazníkov a internetové stránky na porovnávanie cien, čím vzniká konflikt záujmov; v tejto súvislosti pozitívne hodnotí rozhodnutie Komisie preskúmať riešenia, ako by sa mohli spotrebiteľom zabezpečiť jasnejšie informácie uvádzané na takýchto platformách;

16.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili náležité uplatňovanie smernice o nekalých obchodných praktikách, najmä pokiaľ ide o klamlivú „skrytú“ internetovú reklamu v podobe komentárov posielaných na sociálnych sieťach, fórach alebo blogoch, ktoré zdanlivo pochádzajú od samotných spotrebiteľov, pričom v skutočnosti ide o správy obchodného alebo reklamného charakteru, ktoré priamo alebo nepriamo vytvárajú či financujú hospodárske subjekty; trvá na tom, že takéto praktiky majú škodlivý vplyv na dôveru spotrebiteľov a pravidlá hospodárskej súťaže; vyzýva členské štáty, aby prijali náležité opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu rozvíjaniu takýchto praktík, a to aj prostredníctvom začatia informačných kampaní, ktorých cieľom by bolo varovať spotrebiteľov, na ktorých sa zameriavajú tieto „skryté“ formy reklamy, alebo prostredníctvom podpory vzniku funkcie pozorovateľov/moderátorov fór, ktorí by boli osobitne vyškolení a upozorňovali by na nebezpečenstvá „skrytej“ reklamy;

17.  zdôrazňuje, že vzhľadom na rýchle šírenie reklamy online je nevyhnutné vyvinúť vhodný mechanizmus kontroly ochrany zraniteľných skupín obyvateľstva, najmä detí, a prístupu zadávateľov reklamy k nim;

18.  vyjadruje poľutovanie na tým, že aj napriek súčasnému európskemu právnemu nástroju v oblasti cien v leteckej doprave a celoplošným akciám, ktoré sa uskutočnili v roku 2007 na základe nariadenia CPC a so zameraním na internetové stránky predávajúce letenky, spotrebitelia sú v tomto odvetví aj naďalej obeťami klamlivých praktík, ako je napríklad nezahrnutie nevyhnutných nákladov, ako sú príplatky za kreditné a debetné karty pri online rezervácii; vyjadruje znepokojenie nad stúpajúcim počtom sťažností zo strany používateľov internetových stránok určených na nákup lístkov online, ktorí sa stali obeťou tzv. sledovania IP adresy, ktoré slúži na sledovanie počtu návštev internetovej stránky jednotlivými používateľmi z rovnakej IP adresy a následne na umelé zvýšenie ceny podľa miery záujmu odhalenej na základe ďalších podobných vyhľadávaní; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako často dochádza k tejto praktike, ktorá vedie k nekalej obchodnej súťaži a predstavuje zneužívanie osobných údajov používateľa, a aby prípadne navrhla vhodné právne predpisy na ochranu záujmov spotrebiteľov;

19.  domnieva sa, že sankcie vyplývajúce z nedodržania ustanovení tejto smernice by nemali byť nikdy menšie ako zisk dosiahnutý vďaka praktike, ktorá je považovaná za nekalú alebo klamlivú; pripomína členským štátom, že sankcie musia byť podľa smernice účinné, primerané a odradzujúce; žiada Komisiu, aby zhromaždila a analyzovala údaje o sankciách uplatňovaných v jednotlivých členských štátoch, ako aj o systémoch presadzovania práva, najmä pokiaľ ide o zložitosť a dĺžku postupov presadzovania; vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu výsledky tejto analýzy;

20.  víta úsilie, ktoré vyvinula Komisia v snahe pomôcť členským štátom pri transpozícii a uplatňovaní smernice;

21.  víta databázu o vnútroštátnych právnych predpisoch a judikatúre o nekalých obchodných praktikách, ktorú pripravila Komisia, a považuje ju za užitočný prostriedok na doplnenie informácií, ktoré majú spotrebitelia k dispozícii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že je k dispozícii iba v angličtine; žiada Komisiu, aby postupne zvyšovala počet jazykov, v ktorých je databáza k dispozícii a aby ju zviditeľnila najmä medzi hospodárskymi subjektmi; vyzýva Komisiu, aby zvážila aj ďalšie nástroje na zvyšovanie informovanosti malých a stredných podnikov o nekalých obchodných praktikách;

22.  podčiarkuje význam usmerňovacieho dokumentu, ktorý vypracovala Komisia na podporu pri uplatňovaní smernice; víta zámer Komisie zrevidovať tento dokument do roku 2014; nabáda Komisiu, aby pracovala transparentne, pričom bude počas celého procesu usporadúvať rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami; vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti pravidelne aktualizovala a objasňovala tento dokument; vyzýva členské štáty, aby v rámci možností zohľadnili tento usmerňovací dokument a aby si vymieňali osvedčené postupy týkajúce sa jeho vykonávania; vyzýva Komisiu, aby predložila hodnotenia problémov týkajúcich sa výkladu a vykonávania, s ktorými sa vnútroštátne orgány a zainteresované strany pravidelne stretávali pri vykonávaní ustanovení smernice, s cieľom zhodnotiť, ktoré aspekty usmerňovacieho dokumentu potrebujú zlepšiť;

23.  zdôrazňuje, že zo zásady maximálnej harmonizácie, ktorá je stanovená v smernici, vyplýva, že vnútroštátne právne predpisy nemôžu obsahovať prísnejšie ustanovenia než tie, ktoré ukladá táto smernica; zdôrazňuje, že Súdny dvor vykladal túto zásadu ako požiadavku, aby vedľajší predaj a iné obchodné propagácie, ktoré Súdny dvor považuje za nekalé obchodné praktiky a ktoré nefigurujú na čiernom zozname v prílohe I, možno zakázať iba na základe individuálnych okolností; zdôrazňuje, že z dôvodu právnej istoty a s cieľom zaručiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa by Komisia mala v rámci svojej revízie usmerňujúceho dokumentu spresniť, v ktorých konkrétnych prípadoch by vedľajší predaj a iné obchodné propagácie mali byť považované za nezákonné; vyzýva tiež Komisiu, aby zvážila potrebu nového legislatívneho návrhu venovaného obchodným propagáciám;

24.  zdôrazňuje, že používanie klamlivých ekologických tvrdení je nekalá praktika, ktorá má tendenciu rozširovať sa; nabáda Komisiu, aby rozšírila oddiel usmerňovacieho dokumentu, ktorý je venovaný tejto praktike, s cieľom poskytnúť hospodárskym subjektom presnejšie vysvetlenia týkajúce sa uplatňovania smernice; zároveň vyzýva Komisiu, aby preskúmala iniciatívy, ktoré by mohla prijať na lepšiu ochranu spotrebiteľov pred týmito praktikami;

25.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili lepšiu informovanosť podnikov o právach spotrebiteľov s cieľom podporiť lepšie dodržiavanie týchto práv zo strany hospodárskych subjektov;

26.  pripomína, že veľa spotrebiteľov váha pri žiadostiach o nápravu, ak sa im zdá, že je suma sporu príliš nízka; zdôrazňuje potrebu lepšieho informovania spotrebiteľov o pomoci, ktorú im pri získavaní náhrady škody môžu poskytnúť spotrebiteľské organizácie a sieť európskych spotrebiteľských centier; zdôrazňuje význam spotrebiteľských organizácií pri zvyšovaní informovanosti o existujúcich nekalých obchodných praktikách ako pri preventívnom opatrení a o úlohe týchto organizácií pri poskytovaní pomoci obetiam nekalých praktík, čím sa spotrebiteľom poskytuje možnosť náležite uplatňovať svoje práva; požaduje koordinované opatrenia medzi spotrebiteľskými organizáciami na vnútroštátnej a európskej úrovni, a to aj s pomocou vnútroštátnych orgánov a Komisie;

27.  zdôrazňuje dôležitosť účinných, rýchlych a nenákladných prostriedkov na zákonnú nápravu pre spotrebiteľov; žiada v tejto súvislosti členské štáty, aby v plnej miere vykonali smernicu o alternatívnych riešeniach sporov a mimosúdnom riešení sporov online;

28.  poukazuje na význam mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov pre spotrebiteľov a víta nedávno uverejnené odporúčanie Komisie C(2013)3539 a jej oznámenie COM(2013)0401; súhlasí s tým, že horizontálny rámec pre kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu by pomohol predchádzať riziku nekoordinovaných sektorových iniciatív EÚ; vyzýva členské štáty, aby sa držali odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o zriaďovanie horizontálnych spoločných zásad, ktorých vykonávanie v členských štátoch by slúžilo na hodnotenie toho, či sú potrebné ďalšie opatrenia, medzi nimi aj legislatívna iniciatíva, najmä pre cezhraničné prípady; pripomína, že žiaden z rozličných prístupov ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov nesmie poskytnúť žiaden hospodársky podnet na predkladanie špekulatívnych kolektívnych žalôb a že všetky tieto prístupy musia zahŕňať primerané záruky s cieľom vyhnúť sa neoprávneným nárokom;

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 51.
(4) Ú. v. EÚ C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
(5) Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície
PDF 210kWORD 47k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície – občianska a správna justícia v členských štátoch (2013/2117(INI))
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 27. marca 2013 s názvom Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície – nástroj na podporu účinnej justície a rastu (COM(2013)0160),

–  so zreteľom na dvojročné hodnotiace správy o európskych súdnych systémoch, ktoré vypracovala Európska komisia Rady Európy pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ),

–  so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0442/2013),

A.  keďže Komisia vydala porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, ktorý je porovnávacím, nezáväzným nástrojom zameraným na posúdenie účinnosti vnútroštátnych justičných systémov, s cieľom lepšie vymedziť justičné politiky a s rozsahom pôsobnosti zameraným na parametre justičných systémov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu podnikateľského a investičného prostredia v Únii;

B.  keďže v porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície sa porovnávajú vnútroštátne justičné systémy s použitím konkrétnych ukazovateľov, ale neuvádza sa v ňom celkové hodnotenie vnútroštátnych justičných systémov;

C.  keďže porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2013 sa výlučne zameriava na občiansku, obchodnú a správnu justíciu;

D.  keďže nezáväzný porovnávací prehľad má zásluhu na určovaní zlepšení a neúspechov a na snahe o výmenu najlepších postupov v rámci Únie, pričom autonómia vnútroštátnych právnych a súdnych systémov zostáva nedotknutá;

1.  berie na vedomie porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v tomto prehľade v súlade so zmluvami a v rámci konzultácií s členskými štátmi a mala pritom na pamäti potrebu vyhnúť sa nepotrebnému zdvojeniu práce s inými orgánmi;

2.  podporuje cieľ výmeny najlepších postupov v záujme zabezpečenia efektívneho a nezávislého justičného systému, ktorý môže prispieť k hospodárskemu rastu v Európe a posilniť konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že efektívny a dôveryhodný justičný systém dáva podnikom stimuly na rozvoj a investície na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni;

3.  zdôrazňuje význam súdnych porovnávacích kritérií pre cezhraničnú vzájomnú dôveru, účinnú spoluprácu medzi inštitúciami a vytvorenie spoločného justičného priestoru a európskej justičnej kultúry;

4.  domnieva sa, že každé porovnanie vnútroštátnych justičných systémov, najmä v súvislosti s ich predchádzajúcim stavom, musí byť založené na objektívnych kritériách a na dôkaze, ktorý je objektívne zostavený, porovnaný a analyzovaný; poukazuje na význam posúdenia fungovania justičných systémov ako celku, bez jeho oddelenia od sociálnej, historickej a hospodárskej situácie členských štátov alebo od ústavných tradícií, z ktorých justičné systémy vychádzajú; zdôrazňuje význam nestranného zaobchádzania s členskými štátmi, ktorým sa zabezpečí rovnosť zaobchádzania so všetkými členskými štátmi pri posudzovaní ich justičných systémov;

5.  žiada Komisiu o včasné prediskutovanie navrhovanej metódy v transparentnom konaní v spolupráci s členskými štátmi;

6.  zdôrazňuje, že kritériá musia byť stanovené pred získaním informácií o vnútroštátnych justičných systémoch, aby sa vyvinulo spoločné chápanie metodiky a ukazovateľov;

7.  vyzdvihuje úsilie Komisie poskytnúť merateľné údaje, domnieva sa však, že niektoré ciele, ako napríklad kvalita a nestrannosť spravodlivosti, je veľmi ťažké merať objektívne;

8.  poukazuje na skutočnosť, že efektívnosť justičného systému sa nedá merať len na základe štatisticky merateľných parametrov, ale musia byť zohľadnené štrukturálne osobitosti a rozličné spoločenské tradície v členských štátoch; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pri zhromažďovaní údajov a stanovovaní kritérií v budúcnosti vo väčšej miere zvážila rozdiely medzi vnútroštátnymi justičnými systémami;

9.  vyzýva Komisiu, aby v oblasti práva obchodných spoločností vyvážene zohľadnila jednostupňový a dvojstupňový systém;

10.  vyzýva členské štáty, aby dôkladne preskúmali výsledky porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2013 a určili, či je potrebné vyvodiť z nich nejaké dôsledky týkajúce sa organizácie a zlepšenia ich príslušných občianskych, obchodných a správnych justičných systémov;

11.  povzbudzuje členské štáty, aby zbierali príslušné údaje o otázkach, ako sú náklady na konania, prípady mediácie a postupy presadzovania práva; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty neposkytli žiadne údaje pre určité kategórie uvedené v porovnávacom prehľade v oblasti justície; domnieva sa však, že Komisia mala rozlíšiť medzi tými prípadmi, keď údaje neboli k dispozícii a prípadmi, keď ukazovatele neboli relevantné alebo použiteľné v jednotlivých členských štátoch;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili vzájomné pochopenie a spoluprácu medzi vnútroštátnymi súdnymi systémami aj prostredníctvom sietí kontaktných sudcov;

13.  žiada, aby sa kládol väčší dôraz na programy odbornej prípravy sudcov, súdnych zamestnancov a iných právnych odborníkov, najmä v oblasti európskeho a porovnávacieho práva; zdôrazňuje, že je potrebné, aby jazyková príprava bola základnou súčasťou štúdia práva;

14.  vyjadruje svoj záujem o získavanie údajov o cezhraničných prípadoch, ktoré často zahŕňajú väčšiu mieru zložitosti ako čisto vnútroštátne prípady a dokazujú prekážky, ktorým občania EÚ čelia pri uplatňovaní svojich práv vyplývajúcich z jednotného trhu EÚ, najmä pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ;

15.  poukazuje na význam alternatívneho riešenia sporov pri znižovaní záťaže na súdne systémy a úsporu peňazí pre všetky zainteresované strany;

16.  žiada Komisiu, aby vo svojom ďalšom takomto prehľade zvážila postupy cezhraničnej mediácie; vyzýva členské štáty, aby aktívne podporovali postupy mediácie s osobitným ohľadom na obchodné záležitosti a na rodinné záležitosti regulované na úrovni EÚ (napríklad v nariadení Rím III a Brusel II);

17.  zdôrazňuje, že existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi v rozvoji systémov IKT; zdôrazňuje, že použitie nových technológií môže účinne prispieť k zníženiu nákladov a urýchleniu súdnych konaní, najmä prostredníctvom používania počítačových aplikácií, správy prípadov a komunikačných nástrojov;

18.  poukazuje na to, že konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a nesporné nároky sa dajú riešiť rýchlejšie pomocou nástrojov IKT;

19.  zdôrazňuje úlohu Európskej komisie pre efektívnosť justície (CEPEJ) pri získavaní a prezentovaní príslušných údajov na regionálnej a vnútroštátnej úrovni; sa domnieva, že inštitúcie EÚ by sa mali snažiť o spoluprácu s CEPEJ, pretože to poskytuje vynikajúci základ pre výmenu najlepších postupov a je potrebné predchádzať zdvojeniu práce;

20.  opätovne pripomína vedúcu úlohu Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach, ako aj Európskeho justičného portálu pri uľahčení prístupu k znalostiam o právnych predpisoch EÚ a vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti občianskeho a obchodného práva pre občanov EÚ;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a členským štátom.


Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí
PDF 335kWORD 103k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o miestnych a regionálnych dôsledkoch vývoja inteligentných sietí (2013/2128(INI))
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 174, 175, 176, 177, 178 a 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 37 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Protokol č. 26 k ZFEÚ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investície pre rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1084/2006(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1298/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky pridelené určitým členských štátom z Európskeho sociálneho fondu(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja(5),

–  So zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení(6),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES(7),

–  so zreteľom na usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia(8),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 734/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES(9),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí(10),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. apríla 2011s názvom Inteligentné siete – od inovácií k zavedeniu (COM(2011)0202),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES(11),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES(12),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2011 s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. novembra 2012 s názvom V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu s energiou(COM(2012)0663),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. júna 2012 s názvom Energia z obnoviteľných zdrojov – významný aktér na európskom trhu s energiou (COM(2012)0271),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 27. marca 2013 s názvom Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013)0169),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o mikrogenerácii – malokapacitnej výrobe elektriny a tepla(13),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2013 o úlohe politiky súdržnosti EÚ a jej subjektov pri realizácii novej európskej energetickej politiky(14),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. septembra 2013 o vykonávaní a vplyve opatrení energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti(15),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 2012 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 14. novembra 2008 s názvom Regióny 2020 – hodnotenie budúcich výziev pre regióny EÚ (SEC(2008)2868),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 o príspevku regionálnej politiky k inteligentnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2010)0553),

–  so zreteľom na konzultačný dokument s návrhom nariadenia Komisie (EÚ) č. .../.. z XXX o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom v súlade s článkami 107 a 108 zmluvy,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0019/2014),

A.  keďže mnohé príklady najlepších postupov, ako je región Burgenland, „MaRes“ projekt (Makaronézska výskumná stratégia), projekt „Zelené ostrovy“, Energy Valley v Holandsku, modelový región obnovy Harz v Nemecku, Hostětín v Českej republike, mikroprojekt v oblasti obnoviteľných energií na škótskych Orknejách, ako aj pilotné projekty miest a spoločenstiev v rámci iniciatívy Komisie CONCERTO alebo CO-POWER v oblasti efektívneho využívania energie a decentralizovanej výroby energie ukazujú, že miestne spoločenstvá a občania sa môžu zároveň stať „prozumentmi“, ktorí vyrábajú energiu pre svoje vlastné potreby, predávajú energiu do siete alebo získavajú úver za prebytky energie a využívajú tzv. čisté meranie, prevádzkujú spolu s ostatnými aktérmi virtuálne elektrárne, dosahujú maximálne výnosy zapojením všetkých aktérov do plánovania a realizácie regionálnych akcií, podporou aktívnej účasti a výmenou informácií, rozvojom uceleného prístupu na základe začlenenia ďalších odvetví súvisiacich s energiou, ako sú doprava a bývanie, využívaním mechanizmu inteligentnej finančnej podpory a vytváraním nových pracovných miest;

B.  keďže Parlament prijal správy o úlohe politiky súdržnosti EÚ a jej subjektov pri realizácii novej európskej energetickej politiky a o vykonávaní a vplyve opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti;

C.  keďže osobné údaje zozbierané v súvislosti s prevádzkou inteligentných energetických systémov sú veľmi citlivé, lebo sa môžu využívať na získavanie informácií o správaní spotrebiteľov, a keďže z tohto dôvodu je potrebné zaručiť osobitnú ochranu týchto údajov;

Nové príležitosti pre regionálnu ekonomiku

1.  víta zásadnú zmenu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa energia v regiónoch vyrába a spotrebúva, ktorá so sebou nesie prechod od nepružného tradičného modelu založeného na princípe základného zaťaženia k rôznorodejšej, decentralizovanej a miestnej výrobe energie, ktorá zahŕňa vysoký podiel malých zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré pružne reagujú na dopyt, a distribuované skladovanie vyrobenej energie; uznáva, že na zachovanie udržateľného rozvoja a naplnenie požiadaviek budúceho dopytu je potrebné presadzovať nové modely výroby a spotreby energie založené na decentralizovanej a miestnej výrobe energie, Zdôrazňuje skutočnosť, že inteligentné siete sú pre túto zásadnú zmenu veľmi dôležité a že ich realizácia musí byť súčasťou medzisektorového a komplexného prístupu k regionálnemu rozvoju, aby tak došlo k maximalizácii prínosov a trhových príležitostí pre regióny, ako aj k dosiahnutiu trvalej udržateľnosti, rastu a inovácií;

2.  zdôrazňuje, že mnohé európske regióny realizovali projekty v rámci existujúceho rámca EÚ, ktorými sa posilnila súčinnosť vo vybraných oblastiach a podporila energetická udržateľnosť a obnoviteľné zdroje energie, a v ktorých sa verejní a súkromní partneri spájajú v rámci úsilia o využívanie regionálnych príležitostí rastu v oblasti energetiky, prostredníctvom včasného využívania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, cielených partnerstiev na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni a efektívneho a decentralizovaného vykonávania stratégií využívania miestnych zdrojov energie,

3.  zdôrazňuje početné výhody inteligentných sietí pri znižovaní emisií skleníkových plynov, zvyšovaní podielu obnoviteľnej energie a distribuovanej výrobe energie, zaisťovaní bezpečnosti dodávok pre domácnosti, tvorbe podmienok pre účinné využitie elektrickej energie v doprave, poskytovaní možnosti spotrebiteľom prispôsobiť svoju spotrebu tak, aby mohli využívať najnižšie ceny a zároveň šetriť energiu, pri zvyšovaní energetickej účinnosti, šetrení elektrickej energie a znižovaní nákladných investícií do elektrických sietí využívaním energie mimo špičky a podporou technologického rozvoja v EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné zapájať občanov v každom štádiu, a to vrátane zavádzania modernej infraštruktúry merania, ktorá poskytuje obojsmerný tok informácií, aj do činností, ktoré plánujú prevádzkovatelia distribučných systémov a poskytovatelia technológií v oblasti inteligentných sietí; zdôrazňuje taktiež, že rozvoj a používanie inteligentných sietí výrazne znižuje energetické straty pri prenose a distribúcii; zdôrazňuje, že automatická opätovná konfigurácia siete sa môže vďaka schopnosti vlastnej nápravy využívať na predchádzanie výpadkom alebo obnovu po výpadkoch; pripomína však, že vnútroštátne systémy podpory v rozličných regiónoch často neuprednostňujú najúčinnejší spôsob využívania technológií v oblasti obnoviteľných energií v prípade domácností;

4.  v tejto súvislosti zdôrazňuje príležitosti, ktoré sa v súvislosti so zemepisnými (alebo územnými) zmenami energetickej siete ponúkajú znevýhodneným regiónom vrátane najvzdialenejších, okrajových a ostrovných regiónov, ktoré sa zo spotrebiteľov energie môžu stať jej výrobcami, čo im prinesie značné ekonomické a konkurenčné prínosy a zároveň zaistí bezpečné dodávky energie a zavádzanie a prevádzku inteligentných sietí; poznamenáva, že najmä zavádzanie a prevádzkovanie inteligentných sietí ponúka týmto regiónom príležitosti, ktoré môžu znížiť ich náklady na energiu;

5.  poukazuje na skutočnosť, že sieťová infraštruktúra, riadenie sietí a trhové regulácie sa v súčasnosti zameriavajú na potreby a možnosti jadrových elektrární a elektrární na fosílne palivá, čo predstavuje konkurenčnú nevýhodu pre nové technológie, ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie;

6.  vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby čo najskôr investovali do miestnych inteligentných sietí a pritom dôkladne zvážili rozšírenie investovania prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov vrátane využitia finančných nástrojov, ktoré by prilákali súkromné investície, pričom je potrebné zohľadniť environmentálne, ekonomické, sociálne a územné potreby špecifických regiónov a ich osobitosti, pretože neexistuje jediné riešenie pre všetky regióny; žiada, aby sa uplatňoval pružný prístup na miestnej a regionálnej úrovni s cieľom znížiť prekážky, ktoré bránia kombinovaniu opatrení týkajúcich sa výroby a (aj cezhraničného) skladovania energie a energetickej účinnosti, a spolupracovať s ďalšími odvetviami, ako sú informačné a komunikačné technológie (IKT) a doprava; z tohto hľadiska zdôrazňuje význam prečerpávacích systémov skladovania energie spojených s využívaním obnoviteľných zdrojov energie;

7.  zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných sietí si vyžaduje stabilný, dlhodobý politický rámec; vyzýva Komisiu, aby navrhla ambiciózne stratégie, politiky a ciele do roku 2030, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, obnoviteľné energie a emisie skleníkových plynov, a to s cieľom poskytnúť do budúcna záruky investorom a prepojeným odvetviam a uľahčiť budovanie inteligentného energetického systému;

8.  pripomína, že podľa väčšiny scenárov Plánu postupu v energetike do roku 2050 nebude riadna integrácia distribúcie obnoviteľnej energie realizovateľná bez vývoja miestnych a regionálnych inteligentných sieťových sústav na distribúciu elektrickej energie, predovšetkým z toho dôvodu, že vytvárajú informačné spojenia a spojenia na dodávku elektrickej energie medzi miestnymi oblasťami sociálno-ekonomického rozvoja a umožňujú pružné riadenie a potrebné zálohovanie pre tieto variabilné zdroje energie ; žiada preto, aby sa prikladal väčší význam distribučným sieťam; zdôrazňuje však, že rozvoj inteligentných sietí súvisí s efektívnym prenosom energie z miesta výroby na miesto konečného použitia; navyše pripomína, že pridaná hodnota inteligentných sietí je ešte väčšia, keďže komunikujú v širšom meradle (vnútroštátnom a dokonca európskom), a regulácia dopytu po elektrickej energii v tomto rozsahu prostredníctvom rozšírenia dopytu poskytuje viac príležitostí na obmedzenie spotreby (zdrojov spotreby) v prípade, že miestna výroba je príliš nízka (alebo príliš vysoká);

9.  vyzýva na uplatňovanie pružného prístupu v nariadeniach a smerniciach EÚ o vnútornom trhu s cieľom znížiť prekážky, ktoré bránia riešeniam prispôsobeným osobitostiam jednotlivých regiónov, pokiaľ ide o opatrenia súvisiace s výrobou energie, jej dodávaním, skladovaním a účinnosťou a kombinovanie týchto opatrení vrátane verejno-súkromných partnerstiev a cezhraničných projektov;

Inteligentné energetické systémy

10.  zdôrazňuje, že na úspešné zavedenie inteligentných sietí by sa mala vytvoriť stratégia pre regióny a miestne spoločenstvá, zameraná na inteligentné energetické systémy, v rámci ktorej by sa inteligentné siete stali súčasťou regionálneho energetického systému a vysokou mierou by v nich bola zastúpená energia z obnoviteľných zdrojov vrátane decentralizovaných výrobných kapacít, čo by bolo prepojené s riadením dopytu, opatreniami energetickej účinnosti, zvýšením úspor energie a inteligentnými spôsobmi skladovania, s odvetvím dopravy (e-doprava) a zvýšením výmeny so susednými sieťami;;

11.  zohľadňuje úlohu inteligentných meracích prístrojov pre obojsmernú komunikáciu, ktorá umožňuje presné účtovanie pre spotrebiteľov a zvyšuje účasť zo strany dopytu, pričom spotrebitelia prispôsobujú svoje návyky podľa špičiek a poklesov vo výrobe energie; zdôrazňuje, že občania by mali naplno využívať výhody inteligentného energetického systému a že občianske vlastníctvo zlepšuje účinnosť správania a teda celkovo zvyšuje úsporu energie prostredníctvom otvorených protokolov; zdôrazňuje zodpovednosť prevádzkovateľov distribučných systémov (PDS) ako poskytovateľov služieb voči miestnym, regionálnym a vnútroštátnych orgánom, pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu k týmto službám všeobecného záujmu pre všetkých, a to prostredníctvom zaistenia bezpečnosti a stability siete; zdôrazňuje, že každý občan by mal mať priamy prístup k údajom o spotrebe a výrobe, aby sa zabezpečili účinné, bezpečné a spoľahlivé prevádzky sietí; nalieha na Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby elektrické spotrebiče (najmä práčky, umývačky riadu, tepelné čerpadlá a akumulačné vykurovanie atď.) boli schopné automatickej prevádzky v súčinnosti s inteligentnými meracími prístrojmi a poskytovali spotrebiteľom ekonomicky výhodné tarify;

12.  vyzýva Komisiu a pracovnú skupinu Komisie pre inteligentné siete, aby aktualizovali a rozšírili vymedzenie inteligentných sietí tak, aby zahŕňala inteligentné energetické systémy; vyzýva miestne a regionálne orgány, aby riadili spotrebu energie a znižovanie odberu, pripravili regionálne stratégie založené na inteligentných energetických systémoch a aby ich schválili;

13.  zdôrazňuje, že na zaistenie ekonomickej účinnosti inteligentných sietí pre regióny je nevyhnutné kombinovať priame a nepriame výhody, prepojiť energetický sektor s niektorými ďalšími odvetviami, najmä s bývaním a dopravou, ale takisto s odvetvím životného prostredia, územného plánovania, sociálneho začleňovania, nakladania s odpadom a stavebníctvom, aby sa tak splnili ciele úspory energie a zároveň maximalizovali ekonomické prínosy a vyvážili energetické ponuky a dopyt v regiónoch;

14.  žiada, aby sa využívali inovácie a aby sa zvýšili investície do odvetvia IKT s cieľom prekonať hlavné výzvy v oblasti inteligentných technológií, ktoré zahŕňajú interoperabilitu týchto technológií s existujúcou sieťou, ako aj problémy súvisiace s legislatívou; vyzýva Komisiu a vnútroštátnych a regionálnych aktérov, aby vytvorili pozitívne regulačné a investičné rámce s cieľom umožniť rozvoj interoperabilných IKT riešení;

Priaznivé vplyvy na miestnu zamestnanosť

15.  nabáda všetky regióny a miestne orgány, aby zvážili výhody a investovali do inteligentných energetických systémov ako potenciálneho zdroja ekologických a udržateľných pracovných miest na miestnej úrovni; zdôrazňuje, že stavebný priemysel je jednou z hlavných oblastí, kde dôjde k vytvoreniu pracovných miest, nielen prostredníctvom priamych investícií do inteligentných energetických sietí, ale aj prostredníctvom posilnenia technologického rozvoja, inovácií a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v EÚ, prostredníctvom investícií do opatrení týkajúcich sa energetickej účinnosti a renovácií, napríklad v sektore bývania, a prostredníctvom prijatia nových technologických riešení navrhovaných v oblasti výstavby energeticky účinných obydlí;

16.  zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných sietí zároveň poskytuje príležitosť na podporu konkurencieschopnosti a vedúceho postavenia poskytovateľov technológií z EÚ vo svete, napríklad z odvetvia elektrotechnického a elektronického inžinierstva, zastúpených predovšetkým malými a strednými podnikmi;

17.  vyzýva všetky regióny, aby zvážili investovanie do získavania kvalifikácií a odbornej prípravy pre tieto nové pracovné miesta a zohľadnili skutočnosť, že značný počet nových pracovných miest na miestnej úrovni možno vytvoriť aj v službách IKT, odvetví dopravy a odvetviach, ktoré dodávajú inteligentné vybavenie a služby, napr. pre nové prevádzky, a aby tak zabránili akémukoľvek nedostatku odbornej pracovnej sily a umožnili prispôsobenie potrebám vyplývajúcim zo vzniku nových profesií v príslušných oblastiach; vyzýva členské štáty a regióny na podporu iniciatív v oblasti odbornej prípravy na akademickej a remeselníckej úrovni v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, napríklad zavádzaním štúdia ekologických technológií a vytváraním nových druhov učňovskej odbornej prípravy (napr. pre technikov v oblasti slnečnej energie); zdôrazňuje, že regióny, ktoré úspešne realizujú inteligentný energetický systém, môžu pritiahnuť ďalšie pracovné miesta vo forme odbornej prípravy prostredníctvom zriaďovania technických univerzít a vysokých škôl s odbornosťou v tejto oblasti; vyzýva regióny, aby spolupracovali v rámci inteligentnej odbornosti, a víta programy, v rámci ktorých sa medzi regiónmi a hranicami spoločne využívajú znalosti; upozorňuje na iniciatívy, ktoré organizuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) v rámci znalostného a inovačného spoločenstva InnoEnergy v oblasti výskumu a vývoja inteligentných sietí a odbornej prípravy profesionálov v tomto odvetví; upozorňuje tiež na nový rozsah zriaďovania regionálnych inovačných systémov;

18.  zdôrazňuje, že verejné investície do inteligentných energetických systémov, a to aj prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, môžu podporiť miestne udržateľné pracovné príležitosti, vytvárať synergické efekty a účinky presahovania, ktoré ovplyvnia zamestnanosť, ako aj dlhodobé miestne prínosy pre regióny v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti a môžu slúžiť aj ako nástroj na prekonanie ekonomických výziev, najmä v regiónoch krajín postihnutých krízou;

Úloha občanov

19.  zdôrazňuje, že za úspechom inteligentného energetického systému často stojí miestne vlastníctvo jednotlivých občanov, družstiev alebo miestneho spoločenstva alebo spoluvlastníctvo týchto aktérov, ako to ukazujú štúdie o najlepších postupoch a príkladoch; uznáva, že pri takomto vlastníctve sa zvyšuje akceptácia investícií do všetkých prvkov inteligentných energetických systémov; zdôrazňuje, že občanom by sa mali poskytovať lepšie informácie a stimuly, ako napríklad dynamické mechanizmy tvorby cien a vhodné nástroje IKT, aby mohli byť zapojení do všetkých fáz plánovania inteligentnej energetickej infraštruktúry, výroby a distribúcie energie a sietí;

20.  vzhľadom na technickú povahu inteligentných sietí zdôrazňuje význam informovania a vzdelávania používateľov, aby sa stali informovanými výrobcami aj spotrebiteľmi, ktorí si uvedomujú, aké príležitosti inteligentné siete ponúkajú, predovšetkým v prípade spojenia s inteligentnými meracími prístrojmi; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zvyšovanie informovanosti zameralo na mladých ľudí prostredníctvom vzdelávacích programov pre študentov stredných škôl a učilíšť;

21.  vyzýva Komisiu, aby v platných právnych predpisoch EÚ, najmä v pravidlách o štátnej pomoci, odstránila prekážky, regulačné a právne problémy, ktoré bránia miestnemu vlastníctvu; vyzýva členské štáty, aby podporovali možnosti dodávok energie na miestnej úrovni a spoločné využívanie miestnej energie, a to nielen dvojsmerne medzi sieťou a koncovým užívateľom, ale aj cez hranice a medzi združeniami koncových užívateľov, a aby zároveň podporovali miestne vlastníctvo, pokiaľ ide o výrobu energie a spoločné využívanie energie vyrobenej na miestnej úrovni;

22.  zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných energetických systémov sa výrazne dotkne súkromnej i verejnej sféry, keďže dodávanie elektrickej energie bude súvisieť so zberom údajov a ich sprístupnením v reálnom čase; preto žiada, aby sa zaviedli transparentné postupy na všetkých úrovniach, ktoré by zahŕňali všetkých aktérov vrátane občanov, podnikov, priemyslu, miestnych orgánov, prevádzkovateľov distribučných sústav, prevádzkovateľov prenosových sústav, miestnych a regionálnych úradníkov pre ochranu údajov alebo ombudsmanov a poskytovateľov technológií inteligentných sietí;

Ochrana údajov a súkromia

23.  zdôrazňuje, že prevádzkovanie inteligentných energetických systémov bude zahŕňať veľké množstvo osobných údajov a mnoho profilov a bude predstavovať vysoké riziko porušovania ochrany údajov; zdôrazňuje potrebu prísnych noriem v prípade inteligentných meracích prístrojov, pokiaľ ide o ochranu údajov a ochranu súkromia, aby mohli občania rozhodovať o údajoch, ktoré sa poskytujú prevádzkovateľom sietí, okrem absolútneho minima údajov, ktoré sú potrebné na dodávky energie, a kontrolovať ich; vyjadruje znepokojenie, najmä pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť inteligentných sietí a výhody inteligentných meracích prístrojov pre spotrebiteľov, a žiada o ďalšie hodnotenie tejto oblasti a ďalší výskum so zreteľom na ochranu údajov a súkromia v súvislosti s inteligentnými meracími prístrojmi; preto zdôrazňuje, že osobné údaje treba bez výnimky chrániť, aby zostali naďalej chránené a spoľahlivé; okrem toho zdôrazňuje, že ochrana údajov musí byť zahrnutá do stratégií zavádzania inteligentných sietí;

24.  zdôrazňuje, že pri inštalácii inteligentných meracích systémov je potrebné zlepšiť ochranu údajov a zdokonaliť právne predpisy a postupy týkajúce sa ochrany súkromia; zdôrazňuje, že na fungovanie a rozširovanie inteligentných sietí je potrebné zabezpečiť ochranu údajov a súkromia všetkých jednotlivcov a domácností napojených na sieť; zdôrazňuje, že zozbierané údaje by sa mali využívať len na zaručenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie; vyzýva členské štáty, aby posilnili pravidlá týkajúce sa ochrany údajov, zároveň zachovali a rozvíjali synergie v celom odvetví telekomunikácií a energetických sietí a dohliadali na dodržiavanie práv jednotlivcov v tejto oblasti; zdôrazňuje, že pokiaľ ide o zhromažďovanie údajov v prípade inteligentných energetických systémov, mali by sa vypracovať normy s cieľom zabezpečiť, aby sa prenášali iba relevantné údaje, aby sa zabezpečilo, že sa žiadne údaje nebudú poskytovať tretím stranám, aby mali zákazníci právo kontrolovať a odstraňovať zhromaždené údaje, ak už nie sú požadované na účely, na ktoré boli zhromažďované alebo inak spracované, a aby sa zabezpečilo to, že občania si zachovajú vlastníctvo svojich údajov a kontrolu nad nimi v súvislosti so subjektmi, ktorým zabezpečujú prístup k týmto údajom;

25.  žiada Komisiu, aby vydala ďalšie usmernenie týkajúce sa používania osobných a neosobných údajov v inteligentných sieťach so zreteľom na zrevidované právne predpisy EÚ o ochrane údajov a schválené pravidlá vlastníctva a spravovania týchto údajov prevádzkovateľmi distribučných sietí, poskytovateľmi alebo inými komerčnými subjektmi;

Rámec pre úspešné inteligentné energetické systémy

26.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na rýchlejšie zavádzanie inteligentných sietí a aby sa zamerala na nasledujúce hľadiská: stimulácia investícií a finančné podnety v tejto oblasti, vývoj technických noriem, zaistenie ochrany údajov spotrebiteľov, stanovenie regulačného rámca na poskytovanie stimulov pri zavádzaní inteligentných sietí, zaručenie otvoreného a konkurenčného maloobchodného trhu v záujme spotrebiteľov a poskytovanie nepretržitej podpory inováciám technológií a systémov.

27.  zdôrazňuje, že podľa nových nariadení o európskych štrukturálnych a investičných fondoch na obdobie 2014 – 2020 sú členské štáty povinné sústreďovať prostriedky týchto fondov na investície zamerané na budovanie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy; konštatuje, že bude stanovený minimálny podiel, ktorý budú musieť sústrediť regióny v závislosti od úrovne svojho hospodárskeho rozvoja na investície do energetickej transformácie a väčším zameraním na inteligentné siete, výrobu a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov, energetickú účinnosť, úspory energie, kombinovanú výrobu tepla a energie a nízkouhlíkové stratégie, s osobitným dôrazom na mestské oblasti, ako aj energiu z inteligentných sietí na distribučnej úrovni, a ktorý má dosahovať najmenej 20 % zdrojov z EFRR; zdôrazňuje skutočnosť, že financovanie z verejných zdrojov má pri podnecovaní súkromných investícií do výskumu a vývoja inteligentných sietí a demonštračných projektov stále mimoriadne dôležitú úlohu; zdôrazňuje, že aj Kohézny fond umožňuje investície v tejto oblasti; vyzýva členské štáty, aby lepšie využili túto novú príležitosť; zdôrazňuje, že vzhľadom na investície, na ktoré sa nevzťahuje povinné tematické zameranie, možno EFRR využívať aj na podporu rozvoja inteligentných systémov distribúcie, uchovávania a prenosu energie a integráciu distribuovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov;

28.  zdôrazňuje, že európske štrukturálne a investičné fondy slúžia ako katalyzátor pre investície a že dôležitú úlohu v úspešnom vykonávaní zohráva viacúrovňové riadenie, pretože postupy financovania a rozhodovania prebiehajú na viacerých územných úrovniach; víta dodatočné možnosti financovania prostredníctvom programu Inteligentná energia – Európa;

29.  víta silný dôraz, ktorý sa kladie na projekty spoločného záujmu v oblasti inteligentnej energie v Nástroji na prepojenie Európy, a zároveň ľutuje, že do aktuálneho dvojročného zoznamu boli zaradené len dva projekty inteligentných sietí; zdôrazňuje, že projekty inteligentných sietí treba zohľadniť na úrovni distribučných sietí; zdôrazňuje, že infraštruktúrne projekty musia spĺňať kritériá udržateľnosti a konkurencieschopnosti a musia byť založené na integrovanom prístupe, ktorý zaistí zapojenie prevádzkovateľov distribučných sietí; podčiarkuje tiež význam budovania energetických spojení sever – juh v oblasti Stredozemia;

30.  vyzýva Komisiu, aby obmedzila prekážky brániace investovaniu do inteligentných energetických systémov, a to najmä prostredníctvom rozšírenia oslobodenia od dane v rámci modernizácie štátnej pomoci s cieľom umožniť poskytovanie štátnej pomoci pre všetky prvky regionálnych a miestnych inteligentných energetických systémov vrátane medziodvetvových investícií a operácií; nalieha, aby boli inteligentné energetické systémy zahrnuté ako kategória do budúceho nariadenia Komisie o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom v súlade s článkami 107 a 108 zmluvy (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách II), ktorým sa prispôsobia nariadenia, ktoré sa týkajú ďalších skupinových výnimiek pre kategórie, ktoré súvisia s vývojom inteligentných energetických systémov;

31.  zdôrazňuje, že interoperabilita je veľmi dôležitá pre inteligentnú infraštruktúru, pretože regulačná neistota a rozdielne normy spomaľujú jej rozširovanie; preto vyzýva na užšiu spoluprácu jednotlivých európskych organizácií pre technické normy; zdôrazňuje, že na podporu interoperability a urýchlenie rozvoja a zavádzania technológií sú potrebné otvorené normy;

32.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na odstránenie najväčších prekážok, ktorými sú: chýbajúca interoperabilita a normy (normalizované hotové riešenia by znížili náklady a umožnili pripojenie aj malých distribuovaných zdrojov energie alebo malých aplikácií distribuovaných zdrojov), neistota, pokiaľ ide o úlohy a povinnosti pri nových aplikáciách inteligentných sietí, neistota, pokiaľ ide o rozdelenie nákladov a výhod a z nej vyplývajúca neistota týkajúca sa nových obchodných modelov, a neochota spotrebiteľov podieľať sa na testovaní; rozsah regulačných opatrení v Európe by mohol potenciálne predstavovať značné prekážky pre dosiahnutie rovnakých výsledkov v rôznych krajinách;

33.  znova pripomína normalizačný mandát z roku 2011 na podporu zavádzania európskych inteligentných sietí, ktorý sa mal skončiť v roku 2012; víta pokrok dosiahnutý v rámci tohto mandátu, zdôrazňuje však, že je potrebné pokračovať v práci; vyzýva Komisiu, aby sa spojila s normalizačnými orgánmi s cieľom urýchliť dokončenie ich činnosti a v prípade potreby vydať nový mandát;

34.  žiada členské štáty, aby naďalej spolupracovali a vymieňali si najlepšie postupy v rámci fóra Rady európskych energetických regulačných orgánov (CEER), pokiaľ ide o reguláciu vnútroštátnych PDS; zároveň pripomína rozmanitosť organizácie PDS, keďže niektoré členské štáty majú jedného prevádzkovateľa distribučnej siete, kým iné viac ako 800 prevádzkovateľov; nabáda členské štáty, aby užšie spolupracovali; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa dohodli na systéme jednotnej klasifikácie a určili, či organizácia je prevádzkovateľom prepravnej sústavy, prevádzkovateľom distribučnej siete alebo kombinovaným prevádzkovateľom;

35.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je potrebné v súlade s tretím balíkom právnych predpisov pre vnútorný trh s energiou urýchlene predložiť návrhy na rozvoj a podporu inteligentných sietí, ktoré musia byť naďalej zaručené účinnými krokmi Komisie, pretože by to mohlo umožniť zvýšiť podiel účastníkov trhu a posilniť potenciálnu synergiu vo využívaní, vývoji a údržbe v odvetví telekomunikáčných a energetických sietí; zdôrazňuje však, že tieto návrhy by mali byť začlenené do zjednodušeného regulačného rámca v súlade so zásadami stanovenými Komisiou;

36.  vyzýva na spoluprácu pri vývoji inteligentných sietí na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni; je presvedčený, že inteligentné siete ponúkajú významnú príležitosť na oživenie inovácií, výskumu a vývoja, vytvárania pracovných miest a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu na miestnej a regionálnej úrovni, najmä s ohľadom na MSP;

37.  vyzýva regióny na prepojenie a spoločné využívanie prínosov, znalostí a najlepších postupov a na spoluprácu, pokiaľ ide o analýzy nákladov a prínosov inteligentných energetických systémov v rámci cieľa územnej spolupráce európskych štrukturálnych a investičných fondov; vyzýva Komisiu, aby vytvorila nadnárodnú sieť pre regióny s inteligentnými energetickými systémami; vyzýva cezhraničné regióny, aby využili právny nástroj európskeho zoskupenia územnej spolupráce na spoločné zriaďovanie a riadenie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti obnoviteľných energií, úspor energie a infraštruktúry inteligentných sietí v rámci tohto systému;

38.  zdôrazňuje význam iniciatív, ako je napríklad Dohovor primátorov a starostov, ktorý je hlavným európskym hnutím, v rámci ktorého sa miestne a regionálne orgány angažujú v boji proti zmene klímy a ktorý je založený na dobrovoľnom záväzku signatárov splniť a prekročiť cieľ zníženia emisií CO2 v EÚ o 20 % prostredníctvom zvýšenia energetickej účinnosti a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, v rámci ktorého sa potvrdzuje a podporuje úsilie miestnych orgánov pri realizácii trvalo udržateľných energetických politík; zdôrazňuje, že miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri ďalšom zmierňovaní vplyvov zmeny klímy, a to najmä zo zreteľom na to, že 80 % spotreby energie a emisií CO2 je spojených s mestskou činnosťou;

o
o   o

39.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Výboru regiónov.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 281.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 256.
(5) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259.
(6) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 303.
(7) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55.
(8) Ú. v. EÚ C 82, 1.4.2008, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 15.
(10) Ú. v. EÚ C 25, 26.1.2013, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
(12) Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1.
(13) Prijaté texty, P7_TA(2013)0374.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2013)0017.
(15) Prijaté texty, P7_TA(2013)0345.


Malé poľnohospodárske podniky
PDF 288kWORD 68k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o budúcnosti malých poľnohospodárskych podnikov (2013/2096(INI))
P7_TA(2014)0066A7-0029/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky stanovené v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a najmä na ciele, „zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania výrobných faktorov, najmä pracovnej sily“ a „zabezpečiť [...] primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve“,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009,(1) a najmä na jeho články 32 a 61 týkajúce sa redistributívnych platieb a režimu pre malých poľnohospodárov,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005(2), a najmä na jeho články 7 a 19 týkajúce sa tematických čiastkových programov a rozvoja poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. mája 2011 s názvom Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (COM(2011)0244),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe(3),

–  so zreteľom na analýzu z roku 2013 s názvom Polosamozásobiteľské poľnohospodárstvo – hodnota a smery rozvoja, ktorú vypravovala tematická sekcia B (štrukturálna a kohézna politika) Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0029/2014),

A.  keďže malé poľnohospodárske podniky v Európe neustále podliehajú demografickému, komerčnému a technologickému tlaku, čo má za následok postupný ústup poľnohospodárstva a vyľudňovanie na vidieku v regiónoch, v ktorých prevládajú, vrátane hromadného opúšťania drobného chovu zvierat a zanechania pestovania špecifických miestnych plodín;

B.  keďže tieto malé podniky predstavujú poľnohospodársky model so sociálnym charakterom, ktorý je v EÚ stále najviac rozšírený a ktorý môže a musí existovať spolu s ostatnými poľnohospodárskymi modelmi väčšieho rozsahu, ktoré sa viac zameriavajú na trh;

C.  keďže malé poľnohospodárske podniky neplnia len funkcie v oblasti výroby, ale aj určité kľúčové funkcie súvisiace s poskytovaním verejných statkov; keďže toto zahŕňa funkcie týkajúce sa prírody a krajiny (pričiňujú sa o udržanie charakteristického krajinného rázu európskeho vidieka a biodiverzity vo vidieckych oblastiach), sociálne funkcie (spoločne zabezpečujú živobytie miliónom ľudí v Európe, predchádzajú chudobe a predstavujú zdroj pracovnej sily pre priemysel a iné odvetvia hospodárstva, napr. cestovný ruch) a kultúrne funkcie (zachovávajú pekné tradície, ľudové zvyky a iné nemateriálne historické dedičstvo a vytvárajú regionálne a tradičné výrobky);

D.  keďže malé poľnohospodárske podniky majú dobré predpoklady na vykonávanie ekologickejších poľnohospodárskych činností zameraných na dobré životné podmienky zvierat;

E.   keďže vyľudňovanie a odchod z vidieka majú značný vplyv na životné podmienky vo vidieckych spoločenstvách, a tým aj na kvalitu života a pracovné podmienky poľnohospodárov, a sú často určujúcim faktorom pri rozhodnutiach o zachovaní alebo zrušení malých poľnohospodárskych podnikov; keďže vytváranie dlhodobej perspektívy, najmä pre mladých ľudí, vo vidieckych oblastiach má zásadný význam pre budúcnosť malých poľnohospodárskych podnikov;

F.   keďže v niektorých oblastiach existencia a prežitie malých poľnohospodárskych podnikov zabezpečujú zdroj príjmov a bránia vyľudňovaniu;

G.   keďže trhové ceny podliehajú veľkým výkyvom, ktoré často zhoršuje aj skutočnosť, že ceny diktujú sprostredkovatelia tým, že využívajú slabú pozíciu výrobcu;

H.  keďže malé poľnohospodárske podniky sú spravidla pružnejšie a ľahšie sa prispôsobujú krízam na trhu;

I.  keďže mnohé malé poľnohospodárske podniky sa špecializujú a združujú v organizáciách výrobcov, čo im umožňuje uplatňovať si oprávnený nárok vyrábať pre trh s potravinami za rovnakých podmienok ako väčšie podniky;

J.  keďže problémy malých poľnohospodárskych podnikov si vyžadujú všeobecnejší prístup; keďže podpora možných alternatívnych zdrojov príjmov a perspektíva diverzifikácie, ako aj tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárstva a poskytovanie verejných služieb vo vidieckych oblastiach majú kľúčový význam pre budúcnosť malých poľnohospodárskych podnikov a vidieckych spoločenstiev;

K.  keďže malým poľnohospodárskym podnikom sa v spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) nevenuje dostatočná pozornosť, čo vyplýva z toho, že štruktúra podpory v rámci SPP je v zásade založená na rozlohe a historickej výrobe, a preto neumožňuje primerane reagovať na situáciu a funkcie malých poľnohospodárskych podnikov, ako aj zo skutočnosti, že niektoré členské štáty stanovujú minimálne hraničné hodnoty financovania v druhom pilieri a nezavádzajú vykonávacie opatrenia na riešenie potrieb tohto typu podniku;

L.  keďže pre malé podniky je zložité získať finančnú podporu vzhľadom na to, že môžu mať sťažený prístup k finančným prostriedkom z programov EÚ z dôvodu chýbajúceho vlastného príspevku a/alebo potrebnej kapacity alebo nízkej úverovej bonity či jej neexistencie;

M.  keďže malé podniky v najodľahlejších regiónoch si takisto vyžadujú mimoriadnu pozornosť kvôli dvojnásobnému tlaku, pod ktorým vykonávajú svoju činnosť;

N.  keďže doplnkový a vedľajší príjem má pre mnohé malé poľnohospodárske podniky veľký význam;

O.  keďže určité typy malých podnikov, napr. samozásobiteľské farmy, zmierňujú úplný nedostatok tým, že aspoň v malej miere poskytujú potraviny a zabezpečujú príjmy;

P.  keďže v niektorých prípadoch vlastníci malých podnikov nedostávajú dostatočnú administratívnu podporu alebo dostatočne kvalitné poradenstvo; keďže členské štáty často vytvárajú zbytočné byrokratické prekážky a niektorí vlastníci malých podnikov nemajú potrebné zdroje a skúsenosti na účinné vykonávanie príslušných správnych procesov;

Q.  keďže z dôvodu územnej rozdrobenosti majú poľnohospodárske podniky oveľa slabšie postavenie pri vyjednávaní v rámci potravinového reťazca ako iní účastníci trhu a keďže to pociťujú najmä malé poľnohospodárske podniky;

R.  keďže malé poľnohospodárske podniky zohrávajú osobitnú úlohu pri zachovávaní životaschopnosti niektorých oblastí, ako sú horské oblasti, znevýhodnené oblasti a najvzdialenejšie regióny, ako aj tie oblasti, v ktorých je poľnohospodárstvo z dôvodu geografických a morfologických obmedzení jednou z mála, ak nie dokonca jedinou hospodársky udržateľnou činnosťou;

S.  keďže príjmová a životná úroveň rodín, ktoré sa živia prácou v malých poľnohospodárskych podnikoch, je oveľa nižšia, ako v prípade vyrábajúcich poľnohospodárov alebo poľnohospodárov zamestnaných v iných odvetviach hospodárstva;

T.  keďže mnohé menšie poľnohospodárske podniky nemôžu žiť výlučne z poľnohospodárstva a na zabezpečenie svojej existencie potrebujú alternatívne zdroje príjmov; keďže súčasne títo vlastníci malých podnikov by sa mali vo zvýšenej miere zamerať na rentabilitu a produktivitu svojej prevádzky;

U.  keďže v mnohých regiónoch zabezpečujú malé poľnohospodárske podniky príjem pre rodiny, ktoré nemajú možnosť nájsť si iný zdroj príjmov;

V.  keďže je nedostatok vierohodných údajov o situácii malých poľnohospodárskych podnikov a o vplyve nástrojov SPP na toto odvetvie a keďže malé farmy sú v jednotlivých členských štátoch odlišne definované;

W.  keďže určití menší poľnohospodárski výrobcovia, napríklad včelári, buď nevlastnia žiadnu pôdu, alebo ju neobrábajú, a preto sú vylúčení z režimu pre malých poľnohospodárov;

X.  keďže Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2014 za Medzinárodný rok rodinných fariem;

1.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali vhodné opatrenia v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky a pripravili usmernenia na obdobie po roku 2020, ktorými by sa vo väčšej miere zohľadňovali osobitné potreby malých rodinných podnikov, ktoré predstavujú dôležitý prvok európskeho modelu poľnohospodárstva, ako aj základ viacfunkčného rozvoja vidieckych oblastí a trvalo udržateľného rozvoja regiónov vo všeobecnosti;

2.  žiada o pokračovanie súčasnej politiky podpory konsolidácie poľnohospodárskej pôdy, ako aj politiky vyčleňovania finančnej pomoci pre poľnohospodárov zúčastňujúcich sa na režime pre malých poľnohospodárov, ktorí svoju poľnohospodársku pôdu definitívne prenechali inému poľnohospodárovi, pretože ide o účinný prostriedok na zlepšenie poľnohospodárskej výroby;

3.  domnieva sa, že jednoduché zníženie počtu malých poľnohospodárskych podnikov by nemalo byť hlavným cieľom reštrukturalizačných opatrení, pretože sa tým nezvýši konkurencieschopnosť väčších podnikov; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby pripravili vhodné riešenia a modely rozvoja pre malé podniky, s prihliadnutím na špecifickosť poľnohospodárstva v danej krajine a na regionálne rozdiely, s cieľom podporiť konkurencieschopnosť, rentabilitu a ziskovosť malých podnikov, presadzovať podnikateľskú činnosť, vytvárať pracovné miesta a zamedziť vyľudňovaniu vidieckych oblastí;

4.  zastáva názor, že naliehavo treba zvrátiť proces odchodu z vidieka a vyľudňovanie vidieckych oblastí s cieľom poskytnúť malým poľnohospodárskym podnikom vhodné prostredie a tým aj dlhodobú perspektívu vo svojej lokalite; vyzýva členské štáty, aby efektívne využívali dostupné finančné prostriedky EU s cieľom podporovať infraštruktúru, ponuky v oblasti vzdelávania, zdravotnú starostlivosť a možnosti opatery, starostlivosť o deti, prístup k rýchlejšiemu internetu a zriadenie a rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) vo vidieckych oblastiach, aby sa zabezpečili rovnocenné životné podmienky v mestskými a vo vidieckymi oblastiach; odporúča zamerať úsilie na vytvorenie udržateľnej perspektívy do budúcnosti pre mladých a vzdelaných ľudí a pre ženy;

5.  požaduje, aby sa zväčšil objem priameho predaja – ako je predaj tradičných výrobkov – na miestnych a regionálnych trhoch, aby sa v malých podnikoch rozvíjala udržateľná forma spracovania pri dodržaní zásad zodpovednosti a zaviedol sa nevyhnutný a primeraný systém kontroly; nabáda Komisiu a členské štáty, aby preskúmali existujúce ustanovenia o potravinovej bezpečnosti s cieľom znížiť zaťaženie a odstrániť prekážky, ktoré môžu tieto ustanovenia predstavovať z hľadiska rozvoja spracovania a predaja potravín malými poľnohospodárskymi podnikmi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili platformu na výmenu najlepších postupov v oblasti regulácie a kontroly spracovania potravín malými poľnohospodárskymi podnikmi; okrem toho vyzýva regionálne orgány, aby boli aktívnejšie, pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry priameho predaja vrátane vidieckych a mestských trhovísk, aby sa takto uľahčil spotrebiteľom prístup k lacným, čerstvým a kvalitným poľnohospodárskym výrobkom;

6.  zastáva názor, že vyriešenie problémov malých poľnohospodárskych podnikov musí byť okrem SPP zahrnuté do ďalších politík EÚ vrátane politiky súdržnosti, aby sa prispelo k zlepšeniu technickej infraštruktúry a prístupu k verejným službám vo vidieckych oblastiach, zatiaľ čo finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu by sa mali využívať na financovanie spoločensko-sociálnych opatrení zahrňujúcich sociálne začleňovanie, vzdelávanie, odbornú prípravu a prenos poznatkov; domnieva sa tiež, že keďže tieto malé podniky nemajú významný vplyv na trh, dodatočná podpora by sa mohla poskytnúť z vnútroštátnych finančných prostriedkov v súlade s pravidlami dohodnutými s Komisiou a bez narušenia hospodárskej súťaže;

7.  upozorňuje na tlak na zvyšovanie ceny poľnohospodárskej pôdy v dôsledku nadchádzajúcej liberalizácie trhu s pozemkami v nových členských štátoch; poukazuje na to, že malí poľnohospodári budú najviac zasiahnutí rastom ceny pôdy;

8.  vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom svojich vzdelávacích systémov zabezpečili vhodnú vzdelanostnú infraštruktúru pre odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti poľnohospodárstva;

9.  poukazuje na tlak na zvyšovanie ceny poľnohospodárskej pôdy v dôsledku rozširovania miest;

10.  skutočne víta vytvorenie systému podpory pre malých poľnohospodárov v rámci prvého piliera SPP, domnieva sa však, že sa zjednodušila len forma prenosu, zatiaľ čo nízke priame platby neposkytujú priestor na rozvoj, a že tieto opatrenia naďalej nepostačujú na zlepšenie situácie malých podnikov v EÚ; je presvedčený, že by sa mal zriadiť mechanizmus, ktorým by sa malým poľnohospodárskym podnikom umožnilo podať viacročné žiadosti o priame platby, ktoré by sa aktualizovali len v prípade, že by došlo k zmenám v danom podniku;

11.  opätovne upozorňuje na výrazné rozdiely medzi poľnohospodárskymi dotáciami v jednotlivých členských štátoch, ktoré znevýhodňujú nové členské štáty;

12.  zdôrazňuje, že vzhľadom na dobrovoľný charakter režimu pre malých poľnohospodárov v rámci prvého piliera SPP je potrebné, aby sa preskúmali a použili všetky možnosti podpory malých výrobcov obsiahnuté v druhom pilieri SPP;

13.  domnieva sa, že okrem takýchto opatrení je naďalej potrebné nájsť efektívny spôsob podpory tých malých poľnohospodárskych výrobcov, ktorých činnosť alebo produkty nie sú viazané na vlastníctvo a/alebo obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy;

14.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli primerané nástroje finančné nástroje, napríklad vo forme mikroúverov, subvencovania úrokových sadzieb pôžičiek, finančného lízingu, úhrady prvých splátok alebo úverových záruk; do procesu tejto podpory treba začleniť samoregulačné orgány na regionálnej a miestnej úrovni;

15.  zdôrazňuje, že aj pre malé podniky sú smerodajné požiadavky na vhodné postupy v poľnohospodárstve a európske a vnútroštátne požiadavky týkajúce sa najmä poľnohospodárskej výroby a ochrany spotrebiteľov, a preto je minimálna kvalifikácia vlastníkov malých podnikov nevyhnutná; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili spôsob na zabezpečenie toho, že sa táto minimálna kvalifikáciu bude dať všeobecne nadobudnúť a bude prispôsobená potrebám malých podnikov;

16.  vyzýva, aby bezplatné poradenstvo bolo lepšie prispôsobené potrebám malých podnikov, zjednodušili si postupy z hľadiska poskytovania informácií, odbornej prípravy, posúdenia rizika a monitorovania zdravia, spustili sa informačné kampane, rozširovali sa najlepšie postupy, čo sa týka krátkeho potravinového reťazca, a zabezpečila sa technická pomoc pri predkladaní žiadostí o finančné prostriedky EÚ, ako aj aby sa poskytlo poradenstvo, ktorým sa vlastníkom malých podnikov pomôže prispôsobiť profil ich výrobnej činnosti ich výrobnému a environmentálnemu potenciálu;

17.  zdôrazňuje potrebu združovania sa malých podnikov do organizácií, skupín výrobcov alebo družstiev, ako aj prijímania spoločných marketingových programov; domnieva sa, že všetkým formám spolupráce malých podnikov vo forme družstiev, organizácií výrobcov alebo spoločného využívania prevádzkových prostriedkov vrátane strojov sa musí poskytnúť osobitná podpora v rámci mechanizmov EÚ a vnútroštátnych mechanizmov;

18.  domnieva sa, že malé podniky nachádzajúce sa v horských oblastiach, znevýhodnených oblastiach alebo v najvzdialenejších regiónoch by mali mať možnosť profitovať z podpory spojenej s výrobou, napríklad v oblasti chovu dobytka, kde takisto spĺňajú určité environmentálne funkcie;

19.  zastáva názor, že v prípade poľnohospodárskej činnosti ide viac ako inokedy o strategicky významné činnosti, a túto skutočnosť by mali náležite zohľadniť všetky členské štáty pri hľadaní riešenia pre malých poľnohospodárov, ktoré im umožní pokračovať v ich činnosti, aby sa dala nastoliť rovnováha medzi cenami poľnohospodárskych výrobkov a výrobnými nákladmi;

20.  žiada členské štáty, aby do svojich programov v I. a II. pilieri zahrnuli podprogramy a opatrenia zamerané na malé podniky; poukazuje na to, že najmä malé podniky sa musia zapájať do doplnkových a vedľajších činností, aby si zabezpečili dostatočný príjem; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby druhý pilier v rámci SPP mal postačujúce zdroje a programy rozvoja vidieka boli správne zamerané na potreby malých podnikov;

21.  odporúča rozšíriť vplyv informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva s cieľom preskúmať situáciu malých podnikov a vplyv SPP na nich a naplánovať ich rozvoj;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.
(3) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 22.


Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ
PDF 317kWORD 82k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o integrovanom trhu s doručovaním balíkov s cieľom podporiť rast elektronického obchodu v EÚ (2013/2043(INI))
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktorý zaväzuje Úniu k práci pre „sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou, zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality“,

–  so zreteľom na článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa stanovuje, že „pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia“,

–  so zreteľom na článok 11 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“,

–  so zreteľom na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“,

–  so zreteľom na článok 14 ZFEÚ a jej Protokol (č. 26) o službách všeobecného (hospodárskeho) záujmu,

–  so zreteľom na článok 26 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že „Vnútorný trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv“,

–  so zreteľom na články 49 a 56 ZFEÚ o slobode usadiť sa a o slobode poskytovať služby v Únii,

–  so zreteľom na články 101 a 102 ZFEÚ o pravidlách hospodárskej súťaže uplatňovaných na podniky,

–  so zreteľom na článok 169 ZFEÚ o podpore záujmov spotrebiteľov a zabezpečovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov,

–  so zreteľom na smernicu 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady, zmenenú smernicami 2002/39/ES a 2008/6/ES o poštových službách,

–  so zreteľom na smernicu 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode,

–  so zreteľom na smernicu 2013/11/EU Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES,

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 29. novembra 2012 s názvom Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (COM(2012)0698),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2013 s názvom Plán dobudovania jednotného trhu s dodávaním balíkov - budovanie dôvery v služby dodávania zásielok a podpora online predaja (COM(2013)0886),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23.apríla 2013 s názvom Akčný plán elektronického obchodovania na roky 2012 – 2015 – Stav v roku 2013 (SWD(2013)0153),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb (COM(2011)0942),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18 decembra 2012 s názvom Digitálna agenda pre Európu – Digitalizácia ako hnacia sila rastu (COM(2012)0784),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu (COM(2010)0245),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 7. decembra 2012 – ôsme vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov s názvom Aby trhy fungovali pre spotrebiteľov (SWD(2012)0432),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. mája 2012 Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európsky program pre spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu (COM(2012)0225),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. januára 2013 s názvom Akčný plán pre podnikanie 2020 – Opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe (COM(2012)0795),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2011 s názvom Malý podnik, veľký svet – nové partnerstvo na pomoc MSP pri využívaní globálnych príležitostí (COM(2011)0702),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Ročný prieskum rastu na rok 2013 (COM(2012)0750),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. novembra 2010 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo – 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (COM(2010)0608),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Akt o jednotnom trhu II (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie z 28. marca 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru (COM(2011)0144),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. októbra 2007 s názvom Program EÚ v oblasti nákladnej dopravy: Zvýšenie efektívnosti, integrácie a udržateľnosti nákladnej dopravy v Európe (COM(2007)0606),

–  so zreteľom na závery Rady z 31. mája 2012 o jednotnom digitálnom trhu a správe jednotného trhu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 4. júla 2013 o dokončení jednotného digitálneho trhu(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre Európanov(4), o jednotnom trhu pre podniky a rast(5) a o správe a partnerstve na jednotnom trhu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(7),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0024/2014),

A.  keďže elektronický obchod má mimoriadny potenciál pre boj proti hospodárskej a finančnej kríze, posilnenie jednotného trhu, vytváranie hospodárskeho rastu a zvyšovanie zamestnanosti v celej Európskej únii; keďže v oznámení Komisie o elektronickom obchode a online službách z januára 2012 sa doručovanie tovaru zakúpeného online označuje za jednu z piatich hlavných priorít v záujme podpory elektronického obchodu do roku 2015 a jeho význam opakovane zdôraznili Rada i Parlament;

B.  keďže trh elektronického obchodu EÚ trhu vzrástol v roku 2012 o viac než 20 %; keďže sa predpokladá, že objem cezhraničného elektronického obchodu sa štvornásobne zvýši; keďže trh s doručovaním balíkov prechádza radikálnou transformáciou, keď na trh vstupujú noví poskytovatelia služieb, investície zamerané na inovácie a objavujú sa nové typy služieb;

C.  keďže efektívne a spoľahlivé dodávateľské služby sú rozhodujúcim pilierom skutočného efektívneho jednotného digitálneho trhu a majú podstatný vplyv na uľahčenie elektronického obchodu a budovanie dôvery medzi predávajúcimi a kupujúcimi;

D.  keďže cezhraničné doručovanie považuje za prekážku 57 % maloobchodníkov, zatiaľ čo každý druhý spotrebiteľ vyjadruje obavy z doručovania pri cezhraničných transakciách; keďže problémy pri doručení tovaru (vrátane vrátenia výrobku) a vysoké náklady za doručenie sú dve najčastejšie uvádzané obavy spotrebiteľov v súvislosti s elektronickým obchodom, ktoré prispievajú k nízkej dôvere spotrebiteľov v cezhraničný elektronický obchod;

E.  keďže na prekonanie tejto situácie je potrebné posilniť dôveru spotrebiteľov, pokiaľ ide o operátorov v oblasti doručovania a doručovacie služby, dôveru v trh a vedomosti o právach a povinnostiach spotrebiteľov zabezpečením väčšieho množstva informácií, lepšej zrozumiteľnosti a väčšej transparentnosti v súvislosti s podmienkami doručovania;

F.  keďže malé a stredné podniky (MSP) sú pri hľadaní podnikateľských príležitostí v rámci EÚ v prípade cezhraničného doručovania konfrontovaní s vyššími nákladmi, väčšou zložitosťou a nedostatočnou transparentnosťou; keďže ceny za cezhraničné doručenie sú často trikrát až päťkrát vyššie než domáce ceny; keďže efektívne, jednoduché a cenovo dostupné systémy doručovania sú kľúčovým faktorom udržateľnosti obchodných modelov MSP a ich schopnosti dodávať výrobky odberateľom;

Integrované doručovacie služby v Európe: pilier jednotného digitálneho trhu

1.  upozorňuje na to, že dostupné, cenovo prijateľné, účinné a vysokokvalitné doručovacie služby sú základným prvkom nákupu tovaru online a treba ich podporovať tým, že sa zabezpečí slobodná a spravodlivá hospodárska súťaž; konštatuje však, že mnohí spotrebitelia sa zdráhajú nakupovať online, najmä zo zahraničia, pretože majú obavy v súvislosti s dostupnými možnosťami doručenia, konečným doručením, nákladmi za doručenie a spoľahlivosťou;

2.  víta zelenú knihu, ktorú pripravila Komisia s cieľom identifikovať možné nedostatky na európskom trhu s doručovaním, a vyzýva Komisiu, aby prijala primerané opatrenia na ich riešenie spôsobom, ktorý umožní podnikom i spotrebiteľom plne využiť príležitosti jednotného digitálneho trhu; zdôrazňuje, že pri každom navrhovanom opatrení treba brať do úvahy udržateľnosť postupov doručovania a snažiť sa minimalizovať jeho vplyv na životné prostredie;

3.  konštatuje, že konkurencia medzi prevádzkovateľmi zásielkových služieb v niektorých členských štátoch v cezhraničnom meradle vykazuje slabiny, a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti, pokiaľ ide o cenové podmienky a výkonnosť príslušných služieb; domnieva sa, že je predovšetkým potrebné zaviesť nástroje umožňujúce oboznámenie s ponukami všetkých prevádzkovateľov zásielkových služieb v európskom meradle;

Pri doručovaní klásť hlavný dôraz na záujmy spotrebiteľov

4.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dôveru spotrebiteľov v postupy doručovania; považuje väčšiu transparentnosť a lepšie a jednoduchšie porovnateľné informácie o dostupných možnostiach, cenách a podmienkach doručovania za rozhodujúce pre spotrebiteľa, najmä čo sa týka podmienok, za ktorých sa spotrebiteľove objednávky zasielajú, a postupov, ktoré treba dodržať v prípade poškodenia alebo straty tovaru, alebo meškania jeho doručenia či vrátenia;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné podporovať opatrenia zamerané na zabezpečenie možnosti výberu pre spotrebiteľov pri nákupe; konštatuje značné rozdiely medzi očakávaniami spotrebiteľov a dostupnosťou vhodných a inovatívnych služieb, ako sú zberné miesta alebo balíkové kiosky alebo terminály, kedykoľvek dostupné nepretržité služby, riešenia sledovania a vyhľadávania zásielok, miesta a časy doručenia rešpektujúce záujmy spotrebiteľov alebo jednoduché postupy vracania zásielok;

6.  zdôrazňuje, že spoľahlivosť doručovacích služieb má zásadný význam a že je potrebné ponúknuť výkonné systémy, ktoré zaručia efektívne dosiahnutie požadovaného cieľa v primeranej lehote;

7.  poukazuje na to, že vysoké náklady na cezhraničné doručovanie alebo doručovanie do vzdialených oblastí či najvzdialenejších regiónov sú jedným z hlavných dôvodov nespokojnosti spotrebiteľov; zdôrazňuje, že sú nevyhnutné cenovo dostupnejšie možnosti doručovania pre spotrebiteľov a predajcov vrátane MSP, ak sa má zvýšiť predaj a nákup na diaľku a ak má mať diskusia o skutočnom jednotnom trhu zmysel;

8.  zdôrazňuje nevyhnutnosť zlepšiť geografické pokrytie a prístup k univerzálnej službe doručovania balíkov vo vidieckych a vzdialených oblastiach;

9.  nazdáva sa, že v záujme vytvorenia integrovaného jednotného trhu s doručovaním balíkov je dôležité udržiavať stabilný a ucelený sociálny rozmer v prípade, že doručovacie služby podliehajú podmienke dodržiavania pracovných práv, podmienok zamestnávania a odmeňovania a sociálnym a environmentálnym štandardom; v tejto súvislosti poznamenáva, že nezákonné zamestnávanie a zneužívanie dané odvetvie ohrozujú a že zodpovedné, kvalitné zamestnávanie a sústavná a primeraná odborná príprava zamestnancov je dôležitá pre zabezpečenie vysoko kvalitných doručovacích služieb; zdôrazňuje, že k plnému uspokojeniu požiadaviek a očakávaní spotrebiteľov je veľmi dôležité udržiavať sociálny rozmer, ale zároveň umožniť dostatočnú pružnosť trhu, aby sa doručovacie služby mohli rozvíjať a prispôsobiť technickým inováciám, a zároveň umožniť podnikom ponúkať spotrebiteľom lepšie produkty, ktoré v plnej miere uspokoja ich potreby a očakávania;

10.  upriamuje pozornosť na význam právnej istoty s cieľom zabezpečiť dôveru spotrebiteľov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam správneho informovania spotrebiteľov o platných právnych predpisoch;

11.  domnieva sa, že rozvoj cezhraničného online obchodu závisí takisto od dôvery zákazníkov a že vytvorenie európskej siete vnútroštátnych centier na riešenie problémov, ako napríklad sieť Solvit, by pomohlo ubezpečiť spotrebiteľov, napríklad prostredníctvom systému rýchleho varovania, ako je systém RAPEX, vďaka ktorému by sa mohli spotrebitelia varovať pred internetovými stránkami, o ktorých sa zistilo, že používajú nekalé postupy;

12.  poznamenáva, že čoraz viac spotrebiteľov využíva internetové stránky na porovnávanie cien, vlastnostní alebo podmienok doručenia výrobkov a poskytnutia služieb, ktoré ponúkajú firmy na doručovanie zásielok, najmä v súvislosti s elektronickým obchodom; vyzýva Komisiu, aby prijala usmernenia EÚ o minimálnych štandardoch pre internetové stránky na porovnávanie cien, vychádzajúce zo základných zásad transparentnosti, nestrannosti, kvality, poskytovania informácií a ústretovosti k používateľovi;

13.  vyzýva Komisiu, aby spolu s odvetvím a spotrebiteľskými organizáciami vytvorili spoločné ukazovatele kvality doručovacích služieb, na základe ktorých budú môcť spotrebitelia lepšie porovnať rozličné ponuky;

Vytvorenie rovnakých podmienok pre malé a stredné podniky

14.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe rastu, inovácií a zamestnanosti, najmä v oblasti zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, že doručovacie služby sú pre európske MSP mimoriadne dôležité a že integrovaný konkurencieschopný trh s doručovaním, ktorý zabezpečí rôzne možnosti doručovania a logistickej podpory za prijateľné ceny, je podmienkou prístupu na nové trhy a získania viacerých spotrebiteľov v rámci EÚ; zdôrazňuje význam zlepšenia informačného toku k MSP týkajúceho sa možností konsolidácie objemu balíkov a inovatívnych riešení doručovania a vyzdvihnutia zásielok, prostredníctvom ktorých by sa znížili náklady na poslednú fázu doručovania;

15.  zdôrazňuje, že podniky, a najmä MSP musia byť schopné reagovať na potreby a očakávania spotrebiteľov jednoduchšími, rýchlejšími, cenovo dostupnejšími, transparentnými, spoľahlivými a efektívnymi prepravnými službami v rámci cezhraničného elektronického obchodu; zdôrazňuje, že doručovacie služby, ktoré nespĺňajú očakávania spotrebiteľov, majú priamy vplyv na značkou, meno a konkurencieschopnosť podniku;

16.  poznamenáva, že rozvoj malých a stredných podnikov v oblasti elektronického obchodu je v cezhraničnom meradle obmedzený; nabáda k tomu, aby malé a stredné podniky navzájom spolupracovali, a to aj prostredníctvom svojich zastupujúcich orgánov, na účely vyjednávania výhodnejších cien za doručovanie, najmä prostredníctvom zavedenia spoločných on-line platforiem, a na účely zlepšenia kvality ich služieb;

17.  vyjadruje znepokojenie nad nevýhodami, s ktorými sa stretávajú MSP v dôsledku svojej obmedzenej veľkosti; zdôrazňuje, že MSP v súčasnej dobe čelia vyšším nákladom, značnej komplikovanosti súvisiacej s rozdrobenosťou európskeho trhu a nedostatku informácií o dostupných možnostiach doručovania a cenách;

K inovatívnym a interoperabilným riešeniam v záujme skutočného európskeho trh s doručovaním

18.  berie na vedomie roztrieštenosť európskeho poštového odvetvia na národné siete, ktoré nie sú príliš interoperabilné a nedostatočnú integráciu cestnej, železničnej a vodnej dopravy; víta opatrenia, ktoré operátori na trhu s doručovaním balíkov už prijali s cieľom zaviesť mechanizmy užšie zamerané na potreby internetových predajcov a spotrebiteľov, ako sú možnosti pružnejšieho doručovania a vrátenia; vyzýva Komisiu, aby naďalej navrhovala potrebné opatrenia na podporu tohto odvetvia s cieľom zlepšiť interoperabilitu a urýchliť uvedenie optimalizovaných postupov odbavovania a odberu balíkov zameraných na zníženie nákladov, zvýšenie úspor z rozsahu pre operátorov v oblasti doručovania, podporu zlúčenia menších zásielok a na základe toho množstvové zľavy pre malých obchodníkov, zvýšenie dostupnosti a kvality doručovacích služieb a aby ponúkla cenovo dostupné, flexibilné prepravné sadzby pre spotrebiteľov a podniky;

19.  domnieva sa, že v tomto smere je spolupráca v rámci odvetvia na interoperabilných cezhraničných systémoch sledovania a vyhľadávania mimoriadne dôležitá; vyzýva Komisiu, aby preskúmala ďalšie možnosti vypracovania európskych noriem s cieľom umožniť vytvorenie integrovaných systémov sledovania a aby presadzovala kvalitu, spoľahlivosť a trvalú udržateľnosť integrovaných logistických služieb vzťahujúcich sa na elektronický obchod;

20.  zdôrazňuje, že ľahšie riešenia v oblasti odberu a vracania zásielok už zohrávajú významnú úlohu v raste elektronického obchodu a v budúcnosti by mohli viesť k zníženiu cien a väčšej spokojnosti zákazníkov, najmä v prípade cezhraničných transakcií; vyzýva na ďalšiu spoluprácu s cieľom zlepšiť interoperabilitu kontaktných centier zameraných na sťažnosti spotrebiteľov;

21.  vyzýva Komisiu na vytvorenie platformy na spoluprácu a výmenu informácií medzi operátormi v oblasti doručovania s cieľom umožniť rýchlu reakciu v prípade existujúcich medzier na trhu s doručovaním v EÚ, pokiaľ ide o inovácie, flexibilitu, riadenie zásob, prepravu, odber a vracanie balíkov, a pritom dodržiavať právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a diskutovať o možnosti, v rámci ktorej by expresné a poštové služby využívali spoločnú infraštruktúru ku vzájomnému prospechu;

22.  vyzýva Komisiu, aby spolu s podnikmi vyvinula úsilie o prijatie európskych noriem pre oblasť adresovania a označovania, ako aj noriem pre oblasť poštových schránok vyhovujúcich elektronickému obchodu;

23.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti vytvorenia celoeurópskej známky dôveryhodnosti elektronického obchodu, ako aj to, či by táto známka dôveryhodnosti mohla tiež prispieť k zabezpečeniu kvality a spoľahlivosti integrovaných doručovacích služieb, čím by sa získala dôvera spotrebiteľov v cezhraničný elektronický obchod, mohla podnietiť elektronických obchodníkov a doručovacie firmy zvýšiť transparentnosť, ako aj právnu istotu pre spotrebiteľov i podniky, a či by mohla zvýšiť konkurenčnú výhodu pre podniky, najmä MSP, a tým prispieť k riadnemu hospodárskemu rastu a tvorbe zamestnania; zdôrazňuje, že ak má byť táto známka dôveryhodnosti účinná, mala by vychádzať zo súboru minimálnych štandardizovaných vlastností a transparentných ustanovení na ochranu a informovanosť spotrebiteľov, ako aj požiadavky na vybavovanie sťažností a postupy riešenia sporov;

24.  zdôrazňuje, že ochrana osobných údajov jednotlivca a ochrana údajov všeobecne má rozhodujúci význam a že akékoľvek nové prijaté opatrenia by mali podliehať právnym predpismi EÚ o ochrane údajov, a to najmä smernici 95/46/ES;

Sledovanie vývoja trhu a zlepšenie regulačného dohľadu

25.  uznáva dynamickú povahu trhu s doručovaním balíkov, keď sa rýchlo objavujú nové služby a prevádzkovatelia; konštatuje, že inovatívne riešenia reagujúce na potreby internetových predajcov a zákazníkov sa pravdepodobne stanú kľúčovým faktorom hospodárskej súťaže; domnieva sa, že je potrebné vopred dôkladne posúdiť všetky legislatívne opatrenia s cieľom predísť ohrozeniu dynamiky trhu s doručovaním balíkov, ktorú by nemala brzdiť nadmerná regulácia; vyzýva Komisiu, aby starostlivo sledovala vývoj trhu s cieľom identifikovať všetky oblasti potenciálneho zlyhania trhu, kde môžu byť potrebné ďalšie opatrenia v budúcnosti; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že v rámci dohľadu nad trhom by sa mali zohľadniť nielen etablovaní poštoví operátori, ale tiež iné typy poskytovateľov doručovacích služieb;

26.  poukazuje na to, že už existuje vhodný regulačný rámec, a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili plnú transpozíciu, vykonávanie a presadzovanie existujúceho regulačného rámca, s osobitným dôrazom na smernicu o poštových službách, právne predpisy EÚ z oblasti hospodárskej súťaže, smernicu o alternatívnom riešení sporov a smernicu o právach spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o formálne požiadavky na zmluvy na diaľku;

27.  zdôrazňuje, že účinné presadzovanie právneho rámca závisí tiež od dohľadu vnútroštátnych regulačných orgánov nad zákonnými povinnosťami poštových operátorov, najmä pokiaľ ide o povinnosť univerzálnych služieb stanovenú v smernici 97/67/ES;

28.  poznamenáva, že zložité predpisy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty predstavujú závažnú prekážku pre malé a stredné podniky, ktoré vykonávajú cezhraničný obchod; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila oznámený návrh na zavedenie jednotného daňového priznania k DPH;

29.  zdôrazňuje, že prostredníctvom doplnkového európskeho zmluvného práva pre zmluvy medzi podnikmi a spotrebiteľmi by sa dosiahlo podstatné zjednodušenie a podnietilo by sa viac MSP k cezhraničnému posielaniu balíkov; vyzýva členské štáty, aby konštruktívne podporili prebiehajúce rokovania o európskom kúpnom práve;

o
o   o

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)Prijaté texty, P7_TA(2013)0327.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.
(3) Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(5) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(6) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2013)0239.


Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii
PDF 216kWORD 79k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o neregulárnych migrantkách v Európskej únii (2013/2115(INI))
P7_TA(2014)0068A7-0001/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989, najmä na jeho články 24 a 28,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 23. júla 2013 s názvom Násilie páchané na migrujúcich pracovníčkach, určenú Valnému zhromaždeniu OSN,

–  so zreteľom na článok 12 Medzinárodného paktu OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na všeobecné odporúčanie Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien č. 26 z 5. decembra 2008 o migrujúcich pracovníčkach,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín,

–  so zreteľom na všeobecnú pripomienku Výboru OSN pre migrujúcich pracovníkov č. 2 o právach migrujúcich pracovníkov v neregulárnom postavení a členov ich rodín,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP),

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu,

–  so zreteľom na dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti,

–  so zreteľom na výklad článkov 13 a 17 Európskej sociálnej charty Európskym výborom pre sociálne práva,

–  so zreteľom na články 79, 153 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 14, 31, 35 a 47,

–  so zreteľom na Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich(1),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území(4),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi(5),

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2011 s názvom Základné práva migrantov v neregulárnom postavení v Európskej únii,

–  so zreteľom na usmernenia Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2012 s názvom Zadržiavanie migrantov v neregulárnom postavení – otázky základných práv,

–  so zreteľom na európsky výskumný projekt Clandestino a projekt Undocumented Worker Transitions (Pohyb neregulárnych pracovníkov), ktoré financuje Komisia v rámci šiesteho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. júna 2013 s názvom 4. výročná správa o prisťahovalectve a azyle za rok 2012 (COM(2013)0422),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o zmierňovaní nerovností v oblasti zdravia v EÚ(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 s názvom Vplyv krízy na prístup zraniteľných skupín k starostlivosti(7),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0001/2014),

A.  keďže pojem „neregulárny migrant“ sa vymedzuje ako štátny príslušník tretej krajiny, ktorého prítomnosť na území členského štátu nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu ustanovené v článku 5 Kódexu schengenských hraníc alebo iné podmienky vstupu alebo pobytu v uvedenom členskom štáte(8) a ktorého odhalenie imigračnými orgánmi by viedlo k rozhodnutiu o návrate alebo vyhostení;

B.  keďže zložité okolnosti zapríčinené vojnami a zhoršené celosvetovými humanitárnymi krízami sa podieľajú na zosilnení toku utečencov, medzi ktorými sa nachádza veľké množstvo žien a detí v neregulárnom postavení,

C.  keďže členský štát má právo rozhodovať o svojej vlastnej prisťahovaleckej politike; keďže základné práva prisťahovalcov sa musia chrániť a garantovať v súlade s právnymi predpismi EÚ a medzinárodnými právnymi predpismi, ktorými sú členské štáty viazané;

D.  keďže neregulárnym migrantom často chýbajú finančné prostriedky, a preto im hrozí riziko podvýživy a zhoršenia zdravotného stavu, čo vedie k tomu, že sú nútení hľadať neprijateľné riešenia, aby si zaistili prostriedky na živobytie; keďže ženy sú navyše často sprevádzané deťmi, o ktoré sa musia starať, čo predstavuje ďalší dôvod, aby hľadali možné spôsoby živobytia;

E.  keďže neregulárnym migrantom je z dôvodu ich právneho postavenia často odopretý prístup k dôstojnému bývaniu, základným a pohotovostným službám zdravotnej starostlivosti a školskému vzdelávaniu; keďže v dôsledku svojho neregulárneho právneho postavenia prichádzajú o ochranu pred vykorisťovaním na pracovisku alebo fyzickým a psychickým zneužívaním; keďže toto právne postavenie im neumožňuje požadovať prístup k justičným orgánom;

F.  keďže neregulárne migrantky a na nich závislé osoby sú mimoriadne zraniteľné z hľadiska rizík vyplývajúcich z ich právneho postavenia, pretože sú viac ako muži vystavené možnosti fyzického, sexuálneho a psychického zneužívania, zlým pracovným podmienkam, vykorisťovaniu zo strany zamestnávateľov a dvojitej diskriminácii z dôvodu rasy a rodovej príslušnosti;

G.  keďže neregulárne migrantky sú osobitne zraniteľné zo strany obchodníkov s ľuďmi a môžu sa následne stať obeťami obchodovania s ľuďmi;

H.  keďže neregulárni migranti majú obmedzený prístup k sociálnemu bývaniu a zostávajú závislí od trhu s bývaním poskytovaným súkromnými osobami; keďže neregulárnym migrantkám najviac hrozí zneužívanie v podobe fyzického alebo sexuálneho násilia páchaného súkromnými prenajímateľmi ubytovania;

I.  keďže neregulárnym migrantkám častejšie hrozí násilie a zneužívanie vrátane sexuálneho zneužívania a môžu sa ľahko stať obeťami sexuálneho vykorisťovania a všeobecne obchodovania s ľuďmi; keďže prístup k štátom riadeným azylovým domom pre ženy podlieha požiadavke predloženia oficiálneho preukazu totožnosti alebo povolenia na pobyt a keďže obete teda nemajú inú možnosť ako zostať v situácii, v ktorej sú zneužívané, alebo utiecť na ulicu; keďže v prípade, že sa obrátia na políciu, riskujú vyhostenie;

J.  keďže v prisťahovaleckých spoločenstvách sú rodové stereotypy zakorenené hlbšie a migrantky sú častejšie obeťami rôznych druhov násilia páchaného na ženách, najmä nútených sobášov, zmrzačovania ženských pohlavných orgánov, tzv. zločinov zo cti, zlého zaobchádzania v rámci blízkych vzťahov, sexuálneho obťažovania na pracovisku a dokonca obchodovania so ženami a sexuálneho zneužívania;

K.  keďže medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely v úrovni prístupu k službám zdravotnej starostlivosti poskytovaným neregulárnym migrantom, ako aj v podmienkach, ktoré kladú na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o nahlasovanie neregulárnych migrantov;

L.  keďže naliehavé zdravotné potreby žien v neregulárnom postavení počas celého ich života spôsobujú, že tieto ženy sú vystavené nadmernému riziku platenia vysokých súm za pobyt v nemocnici v krajinách, v ktorých nemajú nárok na dotovanú starostlivosť; keďže strach z týchto vysokých súm vedie mnoho žien v neregulárnom postavení k tomu, že rodia doma bez lekárskeho dohľadu;

M.  keďže prístup k najzákladnejšej zdravotnej starostlivosti, ako je pohotovostná zdravotná starostlivosť, je pre neregulárnych migrantov prísne obmedzený, ak nie nemožný, a to z dôvodu požiadavky preukázania totožnosti, vysokej ceny liečby a strachu z odhalenia a nahlásenia príslušným orgánom; keďže neregulárne migrantky sú mimoriadne ohrozené z dôvodu, že im nie je poskytovaná žiadna starostlivosť špecifická pre ženy, ako je prenatálna a postnatálna starostlivosť a starostlivosť počas pôrodu; keďže niektoré neregulárne migrantky dokonca ani nevedia o tom, že v cieľovej krajine majú nárok na zdravotnú starostlivosť;

N.  keďže strach z odhalenia a nahlásenia orgánom skutočne bráni neregulárnym migrantkám vo vyhľadaní pomoci v situácii, keď sú zneužívané, a to aj pokiaľ ide o pomoc mimovládnych organizácií špecializujúcich sa na právne poradenstvo pre prisťahovalcov; keďže tieto migrantky sú preto v podstate zbavené možnosti poznať svoje práva a mať ich garantované; keďže z rovnakých príčin je pre organizácie občianskej spoločnosti ťažké ponúknuť pomoc a podporu;

O.  keďže trh s prostitúciou v Európe do veľkej miery ťaží zo zraniteľnosti neregulárnych migrantiek – žien a dievčat – a keďže mnoho prostitútok je v neregulárnom postavení, čo zvyšuje mieru zneužívania a zraniteľnosti typických pre prostitúciu ako takú;

P.  keďže deti z rodín neregulárnych migrantov vrátane dievčat nemôžu chodiť do školy kvôli strachu z odhalenia a neschopnosti zabezpečiť oficiálne dokumenty potrebné na zápis; keďže dospievajúce dievčatá v neregulárnom postavení musia prekonávať významné prekážky pri dosahovaní vyššieho a terciárneho vzdelávania a odbornej prípravy;

Q.  keďže zvýšený dopyt po pracovnej sile v odvetví služieb v domácnosti a opatrovateľských služieb priťahuje veľké množstvo migrantiek, z ktorých mnohé majú neregulárne postavenie; keďže neregulárne migrantky pracujúce v tomto odvetví sú najviac zraniteľné, pokiaľ ide o nízke mzdy, psychické zneužívanie, zadržiavanie mzdy a pasu a niekedy aj fyzické zneužívanie zo strany zamestnávateľov; keďže je málo pravdepodobné, že neregulárne migrantky sa budú usilovať o nápravu pred súdom;

R.  keďže zamestnané neregulárne migrantky sa sotva môžu domáhať nápravy, pokiaľ ide o spravodlivé pracovné podmienky či mzdu, a to z dôvodu hospodárskej a sociálnej izolácie, ignorovania ich základných práv a strachu z vyhostenia;

S.  keďže neregulárni migranti sa nachádzajú v právnom vákuu(9);

T.  keďže neregulárne migrantky sú mimoriadne zraniteľné, pokiaľ ide o fyzické, psychické a sexuálne zneužívanie počas zatknutia a v zadržiavacích zariadeniach;

Odporúčania

1.  pripomína, že medzinárodné organizácie, ako je Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, a medzinárodné právne nástroje OSN v oblasti ľudských práv a právne predpisy EÚ opakovane zdôrazňujú právo chrániť základné práva neregulárnych migrantov; v tejto súvislosti odkazuje na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity, postavenia migranta či utečenca alebo iného postavenia;

2.  poukazuje na skutočnosť, že za prisťahovaleckú politiku a riadenie migračných tokov spoločne zodpovedajú členské štáty;

3.  zdôrazňuje, že lesbické prisťahovalkyne a bisexuálni a transsexuálni prisťahovalci bez dokladov sú obeťami dvojnásobnej diskriminácie a ich krehké postavenie cudzincov bez dokladov zhoršuje komplikovanú situáciu, v ktorej sa nachádzajú;

4.  zdôrazňuje, že prisťahovalectvo predstavuje naliehavý problém a že je potrebný spoločný právny rámec migračných politík na ochranu migrantov a potenciálnych obetí, predovšetkým žien a detí, ktoré sú bezmocné voči rôznym formám organizovanej trestnej činnosti v kontexte migrácie a obchodovania s ľuďmi;

5.  odsudzuje skutočnosť, že mnohé migrantky sú v krajinách pôvodu zavádzané prísľubmi zamestnaneckých zmlúv v rozvinutých krajinách a niektoré sú dokonca unesené a následne sexuálne vykorisťované v rámci sietí organizovanej trestnej činnosti a obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v boji proti takýmto surovým a neľudským praktikám;

6.  nabáda členské štáty, aby uplatňovali smernicu o napomáhaní spôsobom, ktorý neregulárnych migrantov neoberá o možnosť prenajať si ubytovanie na slobodnom trhu, aby sa tak znížilo riziko ich vykorisťovania a zneužívania;

7.  pripomína článok 8 EDĽP týkajúci sa rešpektovania fyzickej integrity jednotlivcov, a členské štáty preto nabáda, aby zrušili požiadavku, na základe ktorej sú neregulárni migranti v najzraniteľnejších situáciách povinní predložiť doklady nato, aby získali prístup k štátnym azylovým domom, a aby zohľadnili predovšetkým osobitné potreby tehotných žien, žien s malými deťmi a žien, ktoré sa starajú o ďalšie osoby;

8.  trvá na tom, že treba zohľadniť mimoriadnu zraniteľnosť osôb s osobitnými potrebami, ako sú deti a dospievajúci, seniori, osoby so zdravotným postihnutím, negramotné osoby, príslušníci menšín, prisťahovalci prenasledovaní v krajinách pôvodu za svoje presvedčenie, sexuálnu orientáciu alebo telesné znaky atď., ako aj ženy, ktoré sú obeťami rodového násilia;

9.  poukazuje na to, že právo na zdravie je základným ľudským právom, a preto nabáda členské štáty, aby politiky v oblasti zdravotníctva oddelili od prisťahovaleckých kontrol a upustili tak od povinnosti, ktorú ukladajú poskytovateľom starostlivosti, pokiaľ ide o nahlasovanie neregulárnych migrantov; rovnako nabáda členské štáty, aby zaistili primeranú starostlivosť a pomoc zameranú na konkrétne rodové potreby; takisto nabáda členské štáty, aby poskytovali špeciálne školenia v oblasti rodovej problematiky pre úradníkov, ktorí sa dostávajú do styku s neregulárnymi migrantkami, a aby upustili od požiadavky ukladanej školám, pokiaľ ide o nahlasovanie detí neregulárnych migrantov;

10.  nabáda členské štáty, aby neregulárnym migrantkám poskytovali primeranú psychologickú, zdravotnú a právnu pomoc;

11.  pripomína, že práva stanovené v smernici o obetiach nie sú podmienené pobytovým statusom obete(10); dôrazne preto členské štáty nabáda, aby oddelili stíhanie páchateľov násilia na neregulárnych migrantkách od prisťahovaleckých kontrol, tak aby obete mohli bezpečne nahlásiť trestnú činnosť;

12.  odsudzuje všetky formy násilia, obchodovania s ľuďmi, zneužívania a diskriminácie namierené proti ženám v neregulárnom postavení; zdôrazňuje, že v týchto situáciách je potrebné poskytnúť prístup k ponúkanej pomoci bez strachu z toho, že to priamo povedie k opatreniam na ukončenie pobytu;

13.  vyzýva na vykonávanie dohovoru MOP č. 29 o nútenej práci; žiada, aby sa zvážila osobitná situácia žien zapojených do nútenej práce – ktorá zahŕňa nielen nútenú prostitúciu, ale každú nedobrovoľnú prácu, a to aj v domácnosti – a aby sa poskytla ochrana dotknutým neregulárnym migrantkám;

14.  vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia, ktorými zabránia šíreniu prostitúcie a nútenej práce medzi migrantkami;

15.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili správne vykonávanie ochranných opatrení obsiahnutých v článku 6 smernice o sankciách voči zamestnávateľom, v ktorom sa od členských štátov požaduje, aby sprístupnili mechanizmy, ktoré neregulárnym migrujúcim pracovníkom umožnia podať na zamestnávateľov žalobu z dôvodu akejkoľvek nevyplatenej mzdy; vyzýva členské štáty, mimovládne organizácie a všetky ďalšie organizácie občianskej spoločnosti spolupracujúce s neregulárnymi migrantmi, aby viedli kampane na zvyšovanie povedomia, ktoré budú neregulárnych migrantov informovať o tomto práve;

16.  vyzýva členské štáty, aby skoncovali s diskriminačnými praktikami, aby bojovali proti nelegálnej práci a vykorisťovaniu v práci aj prostredníctvom inšpekcií práce a umožnili prístup k základným zdravotným službám;

17.  vyzýva členské štáty, aby pripravili vhodné školenia pre príslušníkov polície a ostatných štátnych služieb, ktorí by sa mohli dostať do styku s neregulárnymi migrantkami, na tému rodového násilia a sexuálneho vykorisťovania, ktorých obeťami sa neregulárne migrantky môžu stať;

18.  naliehavo žiada všetky členské štáty, aby ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (podpísaný v Istanbule) a aby správne uplatňovali jeho ustanovenia, predovšetkým článok 59, v ktorom sa jasne uvádza, že zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa zastavilo konanie o vyhostení a/alebo udelilo samostatné povolenie na pobyt v prípade zániku manželstva tých migrantiek, ktorých pobytový status závisí od statusu ich manžela;

19.  vyzýva členské štáty, aby ratifikovali Medzinárodný dohovor OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, ktorým sa uznávajú ľudské práva migrujúcich pracovníkov a podporuje ich prístup k spravodlivosti a k humánnym a zákonným životným a pracovným podmienkam;

20.  odporúča členským štátom, aby hľadali spôsoby uznania hodnoty práce vykonanej ženami, ktoré poskytujú cenné služby a prispievajú k fungovaniu hostiteľskej spoločnosti;

21.  vyzýva členské štáty, aby zaistili poskytovanie ochrany a pomoci všetkým migrantkám vrátane neregulárnych migrantiek, ktoré sa stali obeťami zneužívania alebo rodového násilia – a to aj neregulárnych migrantiek zneužívaných na prostitúciu, a aby v ich prípade zvážili osobitné dôvody na udelenie azylu alebo povolenia na trvalý pobyt z humanitárnych dôvodov;

22.  vyzýva členské štáty, aby s cieľom predísť právnej neistote v plnej miere vykonávali smernicu o návrate a aby vydávali potvrdenia o odložení odsunu, ako sa požaduje v smernici;

23.  zdôrazňuje význam zhromažďovania údajov o špecifických skúsenostiach neregulárnych migrantiek a dôrazne poukazuje na potrebu spoľahlivých, presných, včasných a porovnateľných údajov o zraniteľnosti neregulárnych migrantiek z rodového hľadiska a o nedostupnosti spravodlivosti a služieb pre neregulárne migrantky v EÚ s cieľom pomôcť pri príprave a riadení súdržných verejných politík;

24.  vyzýva Komisiu, aby smernicu o návrate pri jej hodnotení zrevidovala tak, že posilní ochranu základných práv zadržiavaných migrantov;

25.  zdôrazňuje skutočnosť, že v rámci politík na presadzovanie predpisov v oblasti prisťahovalectva nesmú postupy pri odhaľovaní osôb nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva ani zapríčiniť, že ženám bude hroziť vyššie riziko násilia a zneužívania; vyzýva preto Komisiu, aby zmenila smernicu o návrate s cieľom zaistiť dodržiavanie ľudských práv neregulárnych migrantov, predovšetkým tehotných žien a detí;

26.  pripomína, že podľa smernice o návrate majú členské štáty povinnosť zaobchádzať so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa nachádzajú v zadržiavacích centrách, humánnym a dôstojným spôsobom, pričom sa musia v plnej miere rešpektovať základné ľudské práva zadržiavaných; ľutuje správy o násilí na ženách v zadržiavacích centrách; vyzýva preto členské štáty, aby preskúmali všetky tvrdenia o fyzickom zneužívaní zadržiavaných;

27.  naliehavo žiada členské štáty, aby venovali pozornosť všetkým znakom, ktoré svedčia o vystavení neregulárnych migrantiek nátlaku alebo neľudskému zaobchádzaniu;

28.  vyzýva členské štáty, aby posilnili svoju spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti pôsobiacimi v tejto oblasti a našli tak alternatívy k zadržiavacím centrám a aby sa snažili zabezpečiť, že neregulárne migrantky nebudú mať obavy zo styku s osobami, ktoré by im mali poskytnúť pomoc;

29.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ústredným bodom všetkých opatrení týkajúcich sa práv detí budú naďalej normy stanovené Dohovorom OSN o právach dieťaťa, a preto vyzýva členské štáty, aby urýchlene a v plnej miere ukončili zadržiavanie detí na základe ich prisťahovaleckého postavenia, aby ich v rámci migračných politík a postupov chránili pred násilím a aby zaviedli alternatívy k zadržiavacím centrám, ktoré umožnia deťom zostať s príbuznými a/alebo opatrovníkmi;

30.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom rozsiahlejšieho a integrovaného výskumu odstránili nedostatky, pokiaľ ide o spoľahlivé údaje a dostupné poznatky o počte a situácii osôb v neregulárnom postavení v EÚ, aby upriamili pozornosť Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) na situáciu žien v neregulárnom postavení a aby brali väčší ohľad na túto kategóriu žien pri realizácii cieľov stratégie Európa 2020 týkajúcich sa začleňovania;

31.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pripravili celoeurópsku informačnú kampaň s cieľom poučiť neregulárne migrantky o ich právach;

32.  v súvislosti so snahou zabrániť migrácii prostredníctvom poskytovania rozvojovej pomoci krajinám pôvodu migrantov žiada, aby sa pozornosť sústredila na vzdelávanie a práva žien;

33.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatok ženského kontaktného personálu, zdravotníckych pracovníčok, úradníčok, poradkýň a iných pracovníčok; takéto opatrenia požaduje z dôvodu rešpektovania iných náboženstiev a kultúr a ochrany pred diskrimináciou;

o
o   o

34.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17.
(3) Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24.
(4) Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.
(5) Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19.
(6) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2013)0328.
(8) Článok 3 smernice 2008/115/ES.
(9) Keď sú neregulárni migranti imigračnými orgánmi zatknutí a identifikovaní a keď sa vydá rozhodnutie o ich odsune, ktorý sa potom odloží, pričom však nemajú žiadny doklad osvedčujúci rozhodnutie o odložení odsunu.
(10) Odôvodnenie 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov.


Oceliarsky priemysel v Európe
PDF 433kWORD 104k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o akčnom pláne pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (2013/2177(INI))
P7_TA(2014)0069A7-0028/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na hlavu XVII Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 173 (pôvodný článok 157 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva), ktorý sa týka priemyselnej politiky Európskej únie a hovorí sa v ňom okrem iného o konkurencieschopnosti priemyslu Únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. júna 2013 o akčnom pláne pre oceľ s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe(COM(2013)0407),

–  so zreteľom na správu z 10. júna 2013, ktorú zadala Komisia z Centra pre európske politické štúdie, s názvom Posúdenie kumulatívneho vplyvu na náklady pre oceliarsky priemysel(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o regionálnych stratégiách pre priemyselné oblasti v Európskej únii(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. marca 2013 s názvom Zelená kniha – Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013)0169),

–  so zreteľom na odporúčania okrúhleho stola na vysokej úrovni z 12. februára 2013 o budúcnosti európskeho oceliarskeho priemyslu(3),

–  so zreteľom na svoju rozpravu zo 4. februára 2013 o oživení európskeho priemyslu vzhľadom na súčasné problémy (2013/2538 (RSP)), ktorá nadväzovala na vyhlásenie Komisie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2012 o oceliarskom priemysle v EÚ(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva – Aktualizácia oznámenia o priemyselnej politike (COM(2012)0582),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu: ďalšie kroky k rastu(5),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. mája 2012 s názvom Opatrenia v prospech stability, rastu a zamestnanosti (COM(2012)0299),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2011 s názvom Priemyselná politika: Posilnenie konkurencieschopnosti (COM(2011)0642),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o priemyselnej politike vo veku globalizácie(6),

–  so zreteľom na uznesenie z 11. marca 2010 o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (plán SET)(7),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. februára 2012 s názvom Sprístupnenie surovín pre budúci blahobyt Európy: návrh európskeho partnerstva pre inovácie v oblasti surovín (COM(2012)0082),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 13. decembra 2011 s názvom Plán materiálov umožňujúcich nízkouhlíkové energetické technológie (SEC(2011)1609),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2011 s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. decembra 2013(8),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 28. novembra 2013(9),

–  so zreteľom na štúdiu nadácie Eurofound o organizáciách sociálnych partnerov: oceliarsky priemysel,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0028/2014),

A.  keďže od skončenia platnosti zmluvy o založení ESUO sa odvetvie uhlia a ocele riadi ustanoveniami Zmluvy o EÚ;

B.  keďže európske odvetvie uhlia a ocele zohrávalo v minulosti významnú úlohu v procese európskej integrácie a tvorí základ pre vytváranie európskej priemyselnej pridanej hodnoty;

C.  keďže európsky oceliarsky priemysel je druhým najväčším výrobcom ocele na svete a má strategický význam pre niekoľko významných európskych priemyselných odvetví, ako je pozemná a námorná doprava, stavebníctvo, strojárstvo, elektrické domáce spotrebiče, energetika a obrana;

D.  keďže podiel EÚ na svetovej výrobe ocele sa za posledných desať rokov znížil na polovicu, pričom Čína je dnes zodpovedná za takmer 50 % svetovej výroby;

E.  keďže sa v dlhodobom horizonte očakáva nárast celosvetového dopytu po oceli a oceľ zostane kľúčovým materiálom pre európske priemyselné hodnotové reťazce, a preto je v záujme Európskej únie, aby si udržala domácu výrobu;

F.  keďže Európska únia by mala podporovať politiku rozvoja priemyselnej výroby vo všetkých členských štátoch s cieľom zabezpečiť pracovné miesta v rámci EÚ a zabezpečiť, aby sa existujúci podiel 15,2 % HDP zvýšil na najmenej 20 % do roku 2020;

G.  keďže európsky oceliarsky priemysel je významným zamestnávateľom poskytujúcim 350 000 priamych pracovných miest a ďalších niekoľko miliónov miest v súvisiacich odvetviach vrátane recyklačného dodávateľského reťazca; keďže akákoľvek forma reštrukturalizácie má významný dosah na príslušnú zemepisnú oblasť;

H.  keďže v porovnaní s inými odvetviami sú v oceliarskom priemysle odvetvové vzťahy pevne organizované; keďže táto charakteristika sa jasne prejavuje vysokým počtom pracovníkov organizovaných v odboroch, silnou prítomnosťou a vysokým počtom organizácií zamestnávateľov a vysokou mierou dosahu kolektívneho vyjednávania; keďže toto sa odráža na európskej úrovni, kde je oceliarsky priemysel v popredí, čo sa týka rozvoja vzťahov v rámci sociálnych partnerstiev(10);

I.  keďže napriek nepretržitému úsiliu európskeho oceliarskeho priemyslu v oblasti výskumu a rozvoja a jeho investícií zameraných na zníženie vplyvov na životné prostredie a optimalizáciu efektívnosti zdrojov je jeho konkurencieschopnosť na svetovej scéne ohrozená v dôsledku viacerých faktorov:

   dopyt po oceli výrazne klesol v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy a štrukturálnych zmien, ktoré postihli isté odvetvia využívajúce oceľ;
   jeho prevádzkové náklady sú podstatne vyššie než náklady konkurentov;
   vzniká prudká konkurencia zo strany tretích krajín, v ktorých podniky nemusia dodržiavať rovnaký druh rozsiahlych regulačných štandardov ako v EÚ;

J.  keďže výsledky kumulatívneho hodnotenia nákladov oceliarskeho odvetvia ukázali, že súlad s predpismi EÚ podmieňuje významnú časť rozpätia zisku európskych výrobcov ocele;

K.  keďže je možné sledovať, že politika EÚ v oblasti životného prostredia a energetiky vytvára ťažké podnikateľské prostredie pre železiarsky a oceliarsky priemysel, a to najmä zvyšovaním cien energií, čím výroba EÚ stráca konkurencieschopnosť na svetovom trhu;

L.  keďže náklady na energiu predstavujú až 40 % celkových prevádzkových nákladov a keďže ceny elektriny pre priemyselných konečných spotrebiteľov v EÚ obmedzujú konkurencieschopnosť európskych spoločností na globalizovanom trhu;

M.  keďže oceliarsky priemysel, a najmä výroba zvláštnych ocelí, je celosvetovým odvetvím a Európa čelí vážnej konkurencii zo strany tretích krajín, pričom výrobné náklady v EÚ sú vyššie z dôvodu jednostranného nákladového zaťaženia v rámci EÚ spôsobeného najmä energetickými politikami EÚ a politikami EÚ v oblasti zmeny klímy, následkom ktorých sú ceny plynu v EÚ troj- až štvornásobné a ceny elektrickej energie dvojnásobné v porovnaní s USA;

N.  keďže viac oceľového šrotu sa z EÚ vyváža, ako sa dováža, a EÚ tak stráca dôležité množstvo cenných druhotných surovín často v prospech výroby ocele v krajinách, kde právne predpisy v oblasti životného prostredia zaostávajú za právnymi predpismi EÚ; keďže oceliarsky priemysel EÚ je závislý od dovozu surovín, pričom na 40 % svetových priemyselných surovín sa vzťahujú vývozné obmedzenia a Európa vyváža veľké množstvá oceľového šrotu, hoci mnohé krajiny jeho vývoz obmedzujú;

O.  keďže vyhliadky zamestnanosti v oceliarskom odvetví vyvolávajú vážne obavy, pretože za posledných niekoľko rokov v Európe zaniklo viac ako 65 000 pracovných miest z dôvodu zníženia kapacity alebo zatvorenia závodov;

P.  keďže súčasná kríza vytvára obrovské sociálne problémy pre pracovníkov a postihnuté regióny, a keďže spoločnosti podieľajúce sa na reštrukturalizácii by mali konať sociálne zodpovedným spôsobom, pretože zo skúsenosti vplýva, že úspešnú reštrukturalizáciu nemožno dosiahnuť bez dostatočného sociálneho dialógu;

Q.  keďže súčasná kríza viedla k celosvetovej nadvýrobe ocele; keďže sa však očakáva, že v roku 2050 bude využitie ocele a iných základných kovov dva až trikrát také ako v súčasnosti, a európsky oceliarsky priemysel musí toto „mŕtve obdobie“ pár nasledujúcich rokov vydržať, musí investovať a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť;

R.  keďže na to, aby reštrukturalizácia bola hospodársky úspešná a sociálne zodpovedná, musí byť zahrnutá do dlhodobej stratégie zameranej na zabezpečenie a posilnenie dlhodobej udržateľnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti;

1.  víta akčný plán Komisie pre oceliarsky priemysel v Európe ako dôležitý prvok na zabránenie ďalšiemu premiestňovaniu výroby ocele mimo Európy;

2.  víta odhodlanie Komisie naďalej viesť dialóg medzi inštitúciami EÚ, vedúcimi výkonnými predstaviteľmi odvetvia a odborovými zväzmi vo forme stáleho okrúhleho stola na vysokej úrovni zaoberajúceho sa oceľou, ako aj vo forme európskych sektorových výborov pre sociálny dialóg;

3.  víta zriadenie skupiny na vysokej úrovni pre oceľ a zároveň vyjadruje poľutovanie nad nízkou frekvenciou jej zasadnutí, ktoré sa konajú len raz ročne; považuje za nevyhnutné, aby boli miestne a regionálne orgány do procesu úzko zapojené, aby sa uľahčila a podporila účasť európskych regiónov, v ktorých sídlia oceliarske spoločnosti, na práci skupiny na vysokej úrovni pre oceľ, a podporila sa tak spolupráca a výmena informácií a osvedčených postupov medzi hlavnými zainteresovanými stranami v členských štátoch;

4.  zdôrazňuje, že existujúce európske právne predpisy o hospodárskej súťaži a štátnej pomoci zaručujú stabilné podmienky pre odvetvie ocele; vyzýva Komisiu, aby aj naďalej rázne sledovala a trestala prípady narušenia hospodárskej súťaže;

I.Zlepšovanie rámcových podmienok

I.1. Zvyšovanie dopytu

5.  zdôrazňuje, že udržateľný rast závisí od silného európskeho priemyslu, a preto naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali strategický rozvoj kľúčových odvetví využívajúcich oceľ stimulovaním investičných podmienok vrátane výskumu a inovácií a rozvoja zručností, vytváraním stimulov pre efektívne a spravodlivé výrobné procesy (napr. za využitia politík štandardizácie a vládneho obstarávania), posilňovaním vnútorného trhu a presadzovaním európskych projektov v oblasti rozvoja infraštruktúry v spolupráci so všetkými príslušnými aktérmi;

6.  domnieva sa, že stavebný priemysel je kľúčovým odvetvím z hľadiska dopytu po oceli, čo nutne vyžaduje hĺbkovú štúdiu na úrovni EÚ o spôsoboch, ako ho stimulovať k zintenzívneniu verejných prác pre rozvoj nielen dopravnej a komunikačnej infraštruktúry, ale aj odvetví, ako je vzdelávanie, kultúra a verejná správa, ako aj udržateľná výstavba a energetická účinnosť;

7.  upozorňuje na význam a vhodnosť uzatvárania transatlantických obchodných a investičných partnerstiev za účelom zvýšenia obchodu a dopytu po oceli v kľúčových odvetviach, a zdôrazňuje preto, že rokovania o partnerstve by nemali ohroziť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v žiadnom z týchto odvetví;

8.  žiada Komisiu, aby vytvorila nástroj na hĺbkovú analýzu trhu s oceľou, ktorý by mohol poskytnúť presné informácie o európskej a svetovej rovnováhe medzi dopytom a ponukou, pokiaľ ide o oceľ a recykláciu, pričom bude rozlišovať medzi štrukturálnymi a cyklickými zložkami rozvoja tohto trhu; domnieva sa, že monitorovanie trhu s oceľou by mohlo významne prispieť k transparentnosti trhu s oceľou a šrotom a poskytnúť cenné vstupné údaje pre opravné a aktívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na cyklický charakter oceliarskeho priemyslu;

9.  žiada Komisiu, aby využila tento nástroj analýzy trhu na predvídanie rizík a preskúmanie toho, ako zatváranie závodov vplýva na oživenie daného odvetvia;

I.2 Zamestnanosť

10.  domnieva sa, že Komisia, členské štáty, priemysel a odborové zväzy by mali konať spoločne, aby udržali a prilákali kvalifikovaných pracovníkov, nadaných vysokokvalifikovaných vedcov a manažérov do oceliarskeho odvetvia, ako aj mladých talentovaných ľudí prostredníctvom systémov učňovskej prípravy, a tým zabezpečili dynamickú a inovatívnu pracovnú silu; pripomína úlohu regionálnych univerzít a priemyselných výskumných ústavov, ktorých špičková kvalita robí veľa pre vytvorenie regionálnych predpokladov pre konkurencieschopný oceliarsky priemysel; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali okamžité opatrenia s cieľom zabrániť strate odbornosti a minimalizovať stratu pracovných miest; žiada zlepšenie plánovania a riadenia zmien podporou odbornej prípravy, zvyšovaním zručností a podporou rekvalifikácie; vyjadruje obavy z nedostatku systémových riešení, pokiaľ ide o generačné zmeny, budúci nedostatok kvalifikovaných síl a stratu know-how a kompetencií, a zdôrazňuje potrebu zachovať a rozvíjať pracovné sily a zručnosti, ktoré sú životne dôležité pre budúcu konkurencieschopnosť odvetvia; naliehavo žiada Komisiu, aby prostredníctvom programu Erasmus pre všetkých a Erasmus pre podnikateľov, presadzovala aliancie pre sektorové zručnosti, ktoré sa na základe údajov o kvalifikačných požiadavkách a ich vývoji budú venovať rozvoju a uplatňovaniu programov odbornej prípravy a spoločných metód, vrátane praktickej výučby; vyzýva k tomu, aby boli prijaté kroky na posilnenie nástrojov, ktoré budú pomáhať pracovníkom a podporovať posilnenie odborného vzdelávania s cieľom uľahčiť a podporiť opätovné zaradenie zamestnancov v tomto odvetví v nadväznosti na reštrukturalizáciu podnikov;

11.  zastáva názor, že neexistencia vhodnej priemyselnej politiky vedie k strate dlhodobej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v dôsledku mimoriadne vysokých nákladov na energie; konštatuje, že vysoké náklady na energie a suroviny sú nielen dôsledkom nutnosti dovážať tieto výrobky z tretích krajín, ale aj dôsledkom vnútorných faktorov; súhlasí s Komisiou, že súčasná reštrukturalizácia oceliarskeho priemyslu viedla k vzniku sociálnych problémov znížením počtu pracovných miest;

12.  žiada, aby sa pri vymedzovaní novej európskej stratégie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj v usmerneniach týkajúcich sa dôchodkov a iných sociálnych dávok zohľadnila náročnosť a psychická záťaž práce v oceliarskom priemysle pre zamestnancov a subdodávateľov, ktorá závisí od výrobného postupu(11); zdôrazňuje, že zamestnanci v oceliarskom odvetví sú v porovnaní s priemerným zamestnancom v EÚ-28 vystavení vyššiemu riziku nadmerného pracovného zaťaženia v dôsledku fyzických rizík a zdravotných problémov vyplývajúcich z ich pracovnej činnosti;

13.  víta prebiehajúci sociálny dialóg so zástupcami zamestnancov a existenciu ďalších (formálnych i neformálnych) štruktúr pre sociálny dialóg, ako sú pracovné skupiny, riadiace výbory atď., ktoré uľahčujú zvýšenú výmenu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi;

14.  zdôrazňuje, že pre ďalšiu podporu sociálneho dialógu v európskom oceliarskom priemysle je potrebné vziať do úvahy jeho špecifické vlastnosti, ako je náročná povaha práce spojenej s výrobou ocele, charakter pracovnej sily, otázky životného prostredia, rozširovanie technologických inovácií a značná reštrukturalizácia prebiehajúca v európskom oceliarskom odvetví;

15.  zdôrazňuje, že vykonávanie akčného plánu by sa malo zamerať aj na krátkodobý vplyv hospodárskej krízy na pracovnú silu a konkurencieschopnosť odvetvia, a vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala znižovanie výrobných kapacít a zatváranie závodov v Európe; zastáva názor, že prostriedky EÚ by nemali byť použité na zachovanie podnikateľskej činnosti niektorých zariadení, pretože by to narušilo hospodársku súťaž medzi výrobcami ocele v EÚ, ale iba na zmiernenie dosahu zatvárania alebo znižovania stavov na dotknutých pracovníkov a podporu zamestnanosti mladých ľudí v odvetví;

16.  zdôrazňuje, že obmedzenie dopytu nesmie viesť k nekalej súťaži pracovných miest medzi členskými štátmi; v tejto súvislosti vyzýva na celoeurópske riešenie;

17.  vyzýva Komisiu, aby podporovala opatrenia zamerané na udržanie výroby ocele v Európe, a zároveň aby zabezpečila, zachovanie príslušných úrovní zamestnanosti, a podporovala opatrenia na predchádzanie a zamedzenie zatvárania závodov v Európe;

18.  žiada Komisiu, aby okamžite a v plnej miere využila finančné prostriedky EÚ na níženie sociálneho dosahu reštrukturalizácie priemyslu; predovšetkým žiada, aby boli v plnej miere využité prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

19.  je presvedčený, že zapojenie zamestnancov do opatrení v oblasti inovácií a reštrukturalizácie je najlepší spôsob, ako zabezpečiť hospodársky úspech;

20.  zdôrazňuje, že na vyrovnanie sa s prechodom k udržateľnejším výrobným procesom a výrobkom sú potrební kvalifikovaní a skúsení ľudia, a vyzýva na vypracovanie stratégie európskej odbornej prípravy a vzdelávania. víta projekt ekologizačného technického odborného vzdelávania a odbornej prípravy pre oceľové odvetvie(12), v rámci ktorého oceliarske spoločnosti, výskumné inštitúcie a sociálni partneri spoločne preskúmali potreby zručností pre environmentálnu udržateľnosť; Vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala vykonávanie jeho výsledkov;

21.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán reštrukturalizácie, ktorý chráni a vytvára dobré pracovné miesta a priemyselnú činnosť v európskych regiónoch;

II. Opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti Európskeho oceliarskeho priemyslu

II.1. Bezpečné dodávky energie za prijateľné ceny

22.  poznamenáva, že vzhľadom na skutočnosť, že Európa je kontinentom s obmedzenými zdrojmi, ceny za energie v EÚ v posledných rokoch prudko stúpli, čo viedlo k výraznému narušeniu celkovej konkurencieschopnosti priemyslu v EÚ; uznáva, že ceny za energiu sú pre oceliarsky priemysel a ďalšie energeticky náročné odvetvia najdôležitejšími nákladovými faktormi; domnieva sa, že účinné fungovanie jednotného trhu s energiou založené najmä na transparentnosti cien je nevyhnutným predpokladom pre zásobovanie oceliarskeho priemyslu bezpečnou a udržateľnou energiou za dostupné ceny; zdôrazňuje, že chýbajúce cezhraničné spojenia by mali byť dokončené a existujúce právne predpisy musia byť v plnej miere uplatňované, aby bolo možné ťažiť z výhod jednotného európskeho trhu s energiou; podporuje sľub Komisie zvýšiť úsilie o zníženie cien za energie a rozdiely v nákladoch medzi priemyslom EÚ a jej hlavnými konkurentmi, pričom zohľadní stratégie jednotlivých členských štátov a umožní im splniť ich osobitné vnútroštátne požiadavky; nazdáva sa, že Komisia by mala do 12 mesiacov predložiť na tento účel konkrétne návrhy;

23.  zdôrazňuje, že Komisia by sa mala konkrétnejšie a podrobnejšie zaoberať únikom uhlíka a že ciele energetickej politiky a politiky v oblasti zmeny klímy na rok 2030 musia byť technicky a hospodársky realizovateľné pre priemyselné odvetvia EÚ a politiky v oblasti zmeny klímy by podnikom s najlepšími výsledkami nemali spôsobovať žiadne ďalšie priame ani nepriame náklady; zdôrazňuje, že ustanovenia o úniku uhlíka by mali pre odvetvia s únikom uhlíka zabezpečovať 100% bezplatné pridelenie technicky dosiahnuteľných referenčných úrovní bez faktora zníženia;

24.  nabáda Komisiu, aby vypracovala stratégie zavádzania využívania nízkouhlíkových zdrojov energie s cieľom podporovať rýchlu integráciu týchto zdrojov na trhu s elektrinou;

25.  domnieva sa, že by sa mala poskytovať podpora investíciám do technológií zameraných na maximalizáciu využitia vstupnej energie a opätovné získanie energie, napríklad prostredníctvom optimálneho využitia procesných plynov a odpadového tepla, ktoré by mohlo byť použité na výrobu pary a elektriny;

26.  domnieva sa, že je potrebné viac sa sústrediť na dlhodobé zmluvy medzi dodávateľmi energie a priemyselnými spotrebiteľmi, znížiť náklady na energiu a zlepšiť siete medzinárodných dodávok, čo má kľúčový význam pre odľahlé regióny EÚ a napomáha odrádzať od premiestnenia do tretích krajín a medzi členskými štátmi; zdôrazňuje, že uzatváranie dlhodobých zmlúv na dodávky energie môže zmierniť riziko kolísania cien energie a prispieť k zníženiu ceny elektriny pre priemyselných spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby poskytla usmernenie k aspektom týkajúcim sa hospodárskej súťaže dlhodobých zmlúv na dodávku energie;

27.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie zavádzania nákladovo efektívneho využívania nízkouhlíkových zdrojov energie a postupného ukončenia dotácií tak, aby sa podporila rýchla integrácia takýchto foriem energie na trh s elektrinou; nazdáva sa, že do toho času by vyrovnanie nákladov na energeticky náročné priemyselné odvetvia z celkových poplatkov za elektrinu malo byť možné, ak pôjde o náklady, ktoré konkurenti mimo EÚ nemusia znášať;

28.  vyzýva Komisiu, aby podporila diverzifikáciu zdrojov a trás zemného plynu; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere implementovali tretí energetický balík; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili bezpečné dodávky energie vypracovaním projektov nevyhnutnej energetickej infraštruktúry a poskytli vhodné stimuly pre investorov, aby zabezpečili ich nižšiu závislosť na dovážaných fosílnych palivách; nabáda Komisiu, aby podporovala diverzifikáciu zdrojov a trás zemného plynu a prevzala vedenie pri koordinácii a podpore bezpečnostných opatrení pre zásobovacie trasy pre skvapalnený zemný plyn; žiada Komisiu, aby vykonala komplexné posúdenie primeranosti výroby elektrickej energie a poskytla usmernenie, ako zachovať pružnosť elektrických sietí;

29.  žiada Komisiu, aby vypracovala monitorovaciu správu o vývoji v zariadeniach, ktorých integrita je v ohrození, ako bolo požadované v uznesení Parlamentu z 13. decembra 2012 o oceliarskom priemysle v EÚ;

II.2. Ochrana klímy, efektívne využívanie zdrojov a vplyv na životné prostredie

30.  pripomína, že európsky oceliarsky priemysel znížil od roku 1990 celkové emisie približne o 25 %; konštatuje, že oceľ je plne recyklovateľná bez straty kvality; uznáva, že výrobky z ocele zohrávajú dôležitú úlohu v umožnení prechodu na znalostné, nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje; zdôrazňuje, že je dôležité vyvinúť úsilie o ďalšie znižovanie celkových emisií z oceliarskeho priemyslu;

31.  domnieva sa, že výroba ocele v Európe by sa mala zachovať prostredníctvom udržateľného modelu výroby ocele; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala a podporovala európske normy trvalej udržateľnosti, ako napríklad značku pre oceľové stavebné výrobky (SustSteel);

32.  zdôrazňuje význam logistických výdavkov, najmä v odvetví námornej dopravy, dodávok surovín, bezpečnosti dodávok a hospodárskeho rastu súvisiaceho s rozvojom prístavov;

33.  je presvedčený, že EÚ musí diverzifikovať dovoz surovín a distribučné miesta, pretože pre európsky oceliarsky priemysel je zásadné, aby sa zabránilo závislosti na jedinej trase dovozu surovín; nazdáva sa, že zodpovedajúcim spôsobom by mal byť vytvorený uzol pre distribúciu minerálnych látok do južnej a východnej Európy;

34.  uznáva dôležitú úlohu primárnej výroby ocele v EÚ vzhľadom na zvyšujúcu sa celosvetovú výrobu ocele a výrobu so špecifickými vlastnosťami, ktoré sú potrebné v niektorých európskych hodnotových reťazcoch; zdôrazňuje, že výroba ocele zo šrotu znižuje energetické vstupy o približne 75 % a surovinové vstupy o 80 %; naliehavo preto žiada Komisiu, aby zabezpečila účinné fungovanie európskeho trhu s oceľovým šrotom tým, že zlepší fungovanie trhov s druhotnými kovmi, boj proti nezákonnému vývozu šrotu, ktorý vedie k plytvaniu cennými surovinami potrebnými pre európske hospodárstvo, a posilní kapacity členských štátov vykonávať inšpekcie prepravy odpadu, ktoré ukladá nariadenie; povzbudzuje k ďalšiemu rozvoju recyklácie šrotu prostredníctvom čo najvyššej možnej miery zberu a využitia šrotu a zlepšenia jeho kvality, pretože ide o spôsob, ako zabezpečiť prístup k surovinám, znížiť energetickú závislosť, znížiť emisie a podporiť obehové hospodárstvo; podporuje iniciatívu Komisie zameranú na kontrolu a riadenie prepravy odpadu s cieľom zabrániť nezákonnému vývozu šrotu, a to často do krajín, v ktorých sa právna úprava ochrany životného prostredia nemôže porovnávať s právnou úpravou v EÚ;

35.  naliehavo žiada Komisiu, aby k politike v oblasti zmeny klímy, životného prostredia, energetiky a hospodárskej súťaže zaujala komplexný prístup, v ktorom zohľadní osobitosti jednotlivých odvetví; nazdáva sa, že Komisia by sa pri regulácii mala usilovať o súčinnosť, ktorá umožní dosiahnuť ciele v oblasti klímy a energetiky, a zároveň podporovať ciele v oblasti konkurencieschopnosti a zamestnanosti a minimalizovať riziko úniku uhlíka a premiestňovania;

36.  vyzýva Komisiu, aby vykonala ďalšie preskúmanie nového zoznamu odvetví, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko úniku uhlíka, s využitím otvorenej a transparentnej metodiky s prihliadnutím na úlohu ocele vyrobenej v Európe pri zmierňovaní a nepriamy vplyv cien elektriny na hospodársku súťaž; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ustanovenia o úniku uhlíka zostanú v platnosti zachovaním oceliarskeho priemyslu na zozname odvetví, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko úniku uhlíka;

37.  zdôrazňuje, že v rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy do roku 2030 by sa mali zohľadniť odvetvové rozdiely, technologická realizovateľnosť a hospodárska životaschopnosť a z tohto rámca by nemali principiálne vyplývať žiadne dodatočné náklady, aby sa dosiahol efektívnejší priemyselný podnik;

38.  vyjadruje znepokojenie nad vplyvmi, ktoré môže mať nedávne rozhodnutie Komisie o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach členských štátov pre tretie obdobie obchodovania s emisiami na priemysel v dôsledku uplatňovania medzi odvetvového korekčného faktora, ktorý preukazuje, že cieľ nie je pre priemysel dosiahnuteľný dokonca ani s pomocou najlepších dostupných technológií, ktoré sa v Európe v súčasnosti uplatňujú, čo má za následok, že aj tie najefektívnejšie zariadenia v Európe môžu priniesť dodatočné náklady;

39.  zdôrazňuje význam účinnej a spoľahlivej infraštruktúry pre rozvoj oceliarskeho priemyslu a pripomína, že 65 % svetovej výroby ocele je stále na báze rudy, takže investície do vhodnej infraštruktúry pokrývajúce celý reťazec od ťažby až po oceliarne a ďalej, po vývozné trhy, majú zásadný vplyv na konkurencieschopnosť, a to najmä v prípade riedko osídlených krajín;

II.3. Rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni

40.  domnieva sa, že v obchodných rokovaniach by sa mali podporiť hospodárske a strategické záujmy Únie a jej členských štátov a mal by sa sledovať recipročný prístup, na základe ktorého sa zohľadnia podmienky ako prístup na nové trhy, prístup k surovinám, riziko úniku uhlíka a investícií, rovnaké podmienky a únik know-how; nazdáva sa, že do stratégií by sa mali premietnuť rozdiely medzi ekonomikami vyspelých krajín, hlavnými rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami a ekonomikami najmenej rozvinutých krajín; zdôrazňuje, že prístup na nové vývozné trhy v rastúcich hospodárstvach, kde sa európska oceľ môže predávať bez toho, aby bolo nutné prekonávať prekážky obchodu, bude mať rozhodujúci význam pre potenciál rastu a rozvoja európskeho oceliarskeho priemyslu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektorí obchodní partneri uplatňujú nespravodlivé reštriktívne opatrenia, ako sú obmedzenia investícií a preferencie verejného obstarávania, ktoré chránia domáci oceliarsky priemysel a nadmieru bránia vývozu ocele z EÚ; vyjadruje tiež poľutovanie nad skutočnosťou, že odkedy v roku 2008 začala svetová kríza, mnohé tretie krajiny stále intenzívnejšie uplatňujú ochranné opatrenia na podporu svojho oceliarskeho priemyslu;

41.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúce obchodné dohody budú obsahovať ustanovenia, ktoré významne zvýšia vývozné príležitosti a prístup na trhy pre európsku oceľ a oceliarske výrobky;

42.  podporuje návrh Komisie, aby sa posúdenie vplyvu, a to i týkajúce sa ocele, vykonalo pred podpisom dohôd o voľnom obchode s prihliadnutím na výrobný hodnotový reťazec EÚ a európsky priemysel v globálnom kontexte; žiada Komisiu, aby pravidelne posudzovala kumulatívny vplyv platných dohôd aj dohôd, o ktorých sa rokuje, na základe špecifických, vymedzených kritérií, a to aj pokiaľ ide o spôsob, akým sa zapájajú zúčastnené strany;

43.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli všetky záväzky v rámci obchodných rokovaní a súčasných aj budúcich dohôd skutočne splnené; vyzýva Komisiu, aby bojovala proti nekalej konkurencii z tretích krajín a na tento účel primeraným, rýchlym a účinným spôsobom použila vhodné opatrenia, ktoré má k dispozícii, akými sú nástroje na obranu obchodu, alebo v prípade potreby mechanizmus WTO na riešenie sporov; vyzýva Komisiu, aby bojovala proti nekalým ochranárskym praktikám zo strany tretích krajín, a tým zabezpečila európskym spoločnostiam prístup na ich trhy, ako aj prístup k surovinám;

44.  pripomína, že oceliarsky priemysel veľmi často využíva nástroje na ochranu obchodu; vyjadruje svoje obavy, pokiaľ ide o čas, ktorý Európska komisia potrebuje na začatie antidumpingových opatrení, čo je priemerne dva roky, pričom v prípade USA toto obdobie trvá iba šesť mesiacov; vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky, ktoré zabezpečia EÚ účinné nástroje na ochranu obchodu, ktoré môžu byť nasadené rýchlo a ktoré jej umožnia rýchlejšie pracovať na riešení prípadov dumpingu, čo vyžaduje tvrdá konkurencia, ktorej čelí európsky priemysel v globalizovanom hospodárstve;

45.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby overila, či systém „Surveillance 2“ zabezpečuje prinajmenšom rovnaký dohľad nad nekalými dotáciami a dumpingom a ich monitorovanie ako systém predbežného dohľadu nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov ustanovený v nariadení Komisie (EÚ) č. 1241/2009;

46.  zdôrazňuje, že spravodlivý obchod s výrobkami z ocele môže fungovať len na základe rešpektovania základných pracovných práv a environmentálnych noriem;

47.  domnieva sa, že normy EÚ týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov a účasti zamestnancov by mali uplatňovať aj európske spoločnosti v tretích krajinách a že by sa mal podporovať regionálny rozvoj;

48.  vyzýva Komisiu, aby vykonávala navrhované opatrenia na zabezpečenie prístupu ku koksovateľnému uhliu;

49.  žiada Komisiu, aby urýchlila reformu regulačného rámca pre finančné trhy s cieľom zabrániť špekulatívnemu kolísaniu cien, zabezpečiť transparentnosť cien a zlepšiť bezpečnosť dodávok ocele, ako aj surovín;

50.  vyzýva Komisiu, aby chránila európsku oceľ legislatívnymi nástrojmi na overovanie konečného použitia nerezovej ocele a jej chemického a fyzikálneho zloženia, okrem iného aj zavedením certifikácie kvality pre výrobky súvisiace s oceľou, ktorá je schopná chrániť produkciu EÚ proti necertifikovaným výrobkom;

51.  podporuje návrh opatrení Komisie proti nezákonným trhom s výrobkami z ocele; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možné opatrenia na boj proti únikom DPH;

II.4. Výskum, vývoj a inovácie

52.  konštatuje, že účinné šírenie pokrokových technológií je prvoradým predpokladom pre dodržanie spôsobu plnenia cieľa znižovania emisií CO2 uvedeného v pláne do roku 2050; víta cieľ programu ULCOS, a to konkrétne identifikovať a rozvíjať inovatívne výrobné technológie s mimoriadne nízkymi emisiami uhlíka na výrobu ocele, ako aj projekt SPIRE a ďalšie programy pre rozvoj nových tried ocele, výrobných a recyklačných procesov a podnikateľských modelov, ktoré zlepšia hodnotu, účinnosť a udržateľnosť európskeho oceliarskeho priemyslu a zároveň podporia jeho konkurencieschopnosť;

53.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla ambicióznu inovačnú politiku, ktorá otvorí cestu k vývoju vysoko kvalitných, energeticky účinných a inovatívnych výrobkov a umožní EÚ čeliť stále silnejšej celosvetovej hospodárskej súťaži;

54.  víta výsledky získané osobitnými nástrojmi pre uhlie a oceľ, ako je Výskumný fond uhlia a ocele a naliehavo žiada Komisiu, aby pokračovala tomto postupe, ktorý uplatňuje od roku 2002;

55.  domnieva sa, že je potrebné rozšíriť podporu inováciám vo všetkých činnostiach súvisiacich s oceliarskym priemyslom a zaviesť preto v rámci programu Horizont 2020 nástroje EIB na podporu spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií medzi oceliarskymi spoločnosťami a regiónmi, v ktorých sú umiestnené, za účelom podpory trvalo udržateľnej hospodárskej činnosti;

56.  súhlasí s Komisiou v tom, že rámec programu Horizont 2020 by sa mal zamerať na demonštračné a pilotné projekty pre nové a čistejšie technológie, ktoré efektívnejšie využívajú zdroje a sú energeticky účinnejšie;

57.  domnieva sa, že by sa mali byť vytvoriť motivačné mechanizmy s cieľom viesť veľké nadnárodné spoločnosti k tomu, aby investovali do výskumu a vývoja v regiónoch, v ktorých vykonávajú svoju priemyselnú činnosť, a tak podporili zamestnanosť v dotknutých regiónoch a ich vitalitu;

58.  uznáva vysoké finančné riziká súvisiace s vývojom, rozvojom, demonštráciou a zavádzaním prelomových technológií; podporuje vytváranie klastrov, spoluprácu v oblasti výskumu a verejno-súkromné partnerstvá, ako sú SPIRE a EMIRI; podporuje používanie inovatívnych finančných nástrojov, ako sú finančné nástroje na rozdelenie rizika, ktoré poskytujú prednostný prístup oceliarskemu priemyslu v čase krízy; podporuje používanie inovatívnych finančných nástrojov, ako sú finančné nástroje na rozdelenie rizika;

59.  žiada Komisiu, aby naďalej vykonávala európske inovačné partnerstvo v oblasti surovín v súvislosti s oceliarskym priemyslom a v rámci hodnotového reťazca surovín, najmä metód recyklácie a nových obchodných modelov;

o
o   o

60.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0199.
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0509.
(5) Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
(7) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 84.
(8) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(9) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (január 2014, pripravovaná správa).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia