Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 5 февруари 2014 г. - Страсбург
 Неповдигане на възражения срещу мярка по изпълнение: технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване
 Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: Европейски кодекс за поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове
 Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа ***I
 Внос на атлантически едроок тон ***I
 Протокол между Европейския съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство ***
 Отношенията между ЕС, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга *
 Застраховане срещу природни и причинени от човека бедствия
 Назначаване на заместник-председател на надзорния съвет на Европейската централна банка
 Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията ***
 Споразумения на ЕС за сътрудничество във връзка с прилагането на политиката в областта на конкуренцията — перспективи
 Оправомощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие ***
 Договор за търговията с оръжие
 Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I
 Спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството ***I
 Съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера ***I
 Взривни вещества за граждански цели ***I
 Везни с неавтоматично действие ***I
 Електромагнитна съвместимост ***I
 Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението ***I
 Асансьори и предпазни устройства за асансьори ***I
 Обикновени съдове под налягане ***I
 Средства за измерване ***I
 Обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети ***I
 Производство по несъстоятелност ***I
 Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката
Текстове (1221 kb)
Правна информация - Политика за поверителност