Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: καθορισμός τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ευρωπαϊκός κώδικας συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
 Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση ***I
 Εισαγωγή τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού ***I
 Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών ***
 Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου *
 Ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών
 Διορισμός του αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού ***
 Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού – μελλοντικές προοπτικές
 Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων ***
 Συνθήκη για το εμπόριο όπλων
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I
 Τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ***I
 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ***I
 Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης ***I
 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας ***I
 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα***I
 Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης ***I
 Ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες ***I
 Απλά δοχεία πίεσης ***I
 Όργανα μετρήσεων ***I
 Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης ***I
 Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***I
 Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030
Κείμενα (1278 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου