Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2014. gada 5. februāris - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas pasākumu: tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem
 Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi sezonas nodarbinātības nolūkos ***I
 Atlantijas lielacu tunzivju ievešana ***I
 ES un Gabonas protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē ***
 Attiecības starp ES, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses *
 Apdrošināšana pret dabas katastrofām un cilvēku izraisītām katastrofām
 Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
 Eiropas Savienības un Šveices Konfederācijas nolīgums par sadarbību konkurences tiesību aktu piemērošanā ***
 ES sadarbības nolīgumi par konkurences politikas īstenošanu — turpmākā rīcība
 Dalībvalstu pilnvarošana Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu ***
 Ieroču tirdzniecības līgums
 Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I
 Atbilstība kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem ***I
 Iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē ***I
 Civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas ***I
 Neautomātiskie svari ***I
 Elektromagnētiskā savietojamība ***I
 Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās ***I
 Lifti un liftu aizsargierīces ***I
 Vienkāršas spiedtvertnes ***I
 Mērinstrumenti ***I
 Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos ***I
 Maksātnespējas procedūras ***I
 Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam
Teksti (763 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika