Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
 Nevznesenie námietky: technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva
 Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Európsky kódex správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov
 Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania ***I
 Dovoz tuniaka zavalitého ***I
 Protokol medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami ***
 Vzťahy medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej *
 Poistenie prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou
 Vymenovanie podpredsedu Dozornej rady Európske centrálnej banky
 Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži ***
 Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup
 Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie ***
 Zmluva o obchode so zbraňami
 Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I
 Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ***I
 Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére ***I
 Výbušniny na civilné použitie ***I
 Neautomatická činnosť na trhu ***I
 Elektromagnetická kompatibilita ***I
 Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia ***I
 Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu ***I
 Jednoduché tlakové nádoby ***I
 Meradlá ***I
 Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ***I
 Konkurzné konanie ***I
 Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030
Texty (768 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia