Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 5 februari 2014 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten
 Beslut att inte invända mot en delegerad akt: europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna
 Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I
 Import av atlantisk storögd tonfisk ***I
 Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon ***
 Förbindelserna mellan EU, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan *
 Försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan
 Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
 Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning ***
 EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt
 Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget ***
 Vapenhandelsfördraget
 Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
 Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs ***I
 Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar ***I
 Explosiva varor för civilt bruk ***I
 Icke-automatiska vågar ***I
 Elektromagnetisk kompatibilitet ***I
 Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I
 Hissar och säkerhetskomponenter till hissar ***I
 Enkla tryckkärl ***I
 Mätinstrument ***I
 Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I
 Insolvensförfaranden ***I
 En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030
Texter (764 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy