Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I
 Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης νωπού, διατηρημένου σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένου κρέατος χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: εκπομπή αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-2020
 Η κατάσταση στην Ουκρανία
 Η κατάσταση στη Συρία
 Η κατάσταση στην Αίγυπτο
 Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
 Έκθεση προόδου του 2013 για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 Έκθεση προόδου του 2013 για την ΠΓΔΜ
 Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο
 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων
 NAIADES II: Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
 Η κατάσταση στην Ταϊλάνδη
 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή
 Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif

Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I
PDF 805kWORD 177k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))(1)
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)
P7_TA(2014)0095A7-0478/2013

Τροπολογία 1
TΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής
---------------------------------------------------------
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

TO EYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η καλύτερα ενοποιημένη εσωτερική αγορά για τις τραπεζικές υπηρεσίες έχει ουσιαστική σημασία για την προαγωγή της οικονομικής ανάκαμψης στην Ένωση. Ωστόσο, η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει δείξει ότι απειλείται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τομέα και ότι υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού. Η ρευστότητα των διατραπεζικών αγορών έχει περιοριστεί και οι διασυνοριακές τραπεζικές δραστηριότητες μειώνονται λόγω του φόβου μετάδοσης, αλλά και λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης σε άλλα εθνικά τραπεζικά συστήματα και στην ικανότητα των κρατών μελών να στηρίζουν τις τράπεζες. Αυτό αποτελεί πηγή πραγματικής ανησυχίας στην εσωτερική αγορά όπου τα τραπεζικά ιδρύματα επωφελούνται από το «ευρωπαϊκό διαβατήριο» και όπου τα περισσότερα από αυτά δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

(2)  Οι αποκλίσεις στους εθνικούς κανόνες εξυγίανσης των κρατών μελών και στις αντίστοιχες διοικητικές πρακτικές και η απουσία ενιαίας διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο σε ό, τι αφορά την εξυγίανση των διασυνοριακών τραπεζών, συμβάλλουν σε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης και στην αστάθεια της αγοράς, εφόσον δεν εξασφαλίζουν βεβαιότητα και προβλεψιμότητα ως προς τα πιθανά αποτελέσματα μιας τραπεζικής χρεοκοπίας. Οι αποφάσεις εξυγίανσης που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και δυνάμει μη εναρμονισμένων νομικών πλαισίων ενδέχεται να οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και, σε τελική ανάλυση, να υπονομεύουν την εσωτερική αγορά.

(3)  Οι διαφορετικές πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά τη μεταχείριση των πιστωτών των υπό εξυγίανση τραπεζών και τα μέτρα διάσωσης τραπεζών που χρεοκοπούν, έχουν ιδίως αντίκτυπο στον διαλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο, την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα των τραπεζών τους. Αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού στον τραπεζικό τομέα και παρακωλύει την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά διότι το χρηματοδοτικό κόστος θα ήταν χαμηλότερο αν δεν υπήρχαν τέτοιες διαφορές όσον αφορά τις πρακτικές των κρατών μελών.

(4)  Αποκλίσεις στους εθνικούς κανόνες εξυγίανσης των διαφόρων κρατών μελών και στις αντίστοιχες διοικητικές πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για τις τράπεζες και τους πελάτες, αποκλειστικά και μόνο λόγω του τόπου εγκατάστασής τους και ανεξάρτητα από την πραγματική πιστοληπτική τους ικανότητα. Οι πελάτες των τραπεζών σε ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επιπλέον υψηλότερα επιτόκια δανεισμού σε σχέση με τους πελάτες των τραπεζών σε άλλα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την πιστοληπτική τους ικανότητα.

(4α)  Η αδυναμία ορισμένων κρατών μελών να έχουν εύρυθμους θεσμούς για θέματα εξυγίανσης τραπεζών έχει αυξήσει τη ζημιά από την τραπεζική κρίση τα τελευταία χρόνια.

(4β)  Οι εθνικές αρχές ενδέχεται να έχουν κίνητρα να διασώσουν τις τράπεζες με δημόσια κονδύλια προτού στραφούν προς διαδικασίες εξυγίανσης και, ως εκ τούτου, η θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού εξυγίανσης (ΕΜΕ) θα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και για την εφαρμογή μιας πιο ουδέτερης προσέγγισης όσον αφορά την απόφαση κατά πόσον μια συγκεκριμένη τράπεζα πρέπει να εξυγιανθεί.

(5)  Εφόσον οι κανόνες εξυγίανσης, οι πρακτικές και οι προσεγγίσεις επιμερισμού των βαρών παραμένουν σε εθνικές ρυθμίσεις και οι χρηματοοικονομικοί πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης συγκεντρώνονται και δαπανώνται σε εθνικό επίπεδο, η εσωτερική αγορά θα παραμένει κατακερματισμένη. Επιπλέον, οι εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν ισχυρά κίνητρα για ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων της τραπεζικής κρίσης στην οικεία εθνική οικονομία, θεσπίζοντας μονομερή δράση για την οριοθέτηση των τραπεζικών πράξεων, για παράδειγμα περιορίζοντας τις ενδοομιλικές μεταβιβάσεις και τη χορήγηση δανείων ή επιβάλλοντας μεγαλύτερη ρευστότητα και κεφαλαιακές απαιτήσεις σε θυγατρικές υπό τη δικαιοδοσία τους για ενδεχομένως προβληματικές μητρικές επιχειρήσεις. Τα εθνικά ζητήματα και οι διαφορές μεταξύ χώρας καταγωγής και χώρας υποδοχής μειώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών διαδικασιών εξυγίανσης. Αυτό περιορίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες των τραπεζών, δημιουργεί κατά συνέπεια εμπόδια στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και νοθεύει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(6)  Η οδηγία [BRRD] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6)αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων εξυγίανσης των τραπεζών και έχει προβλέψει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών εξυγίανσης κατά τον χειρισμό της πτώχευσης διασυνοριακών τραπεζών. Ωστόσο, η εναρμόνιση που προβλέπει η οδηγία [BRRD] δεν είναι απόλυτη και η διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Η οδηγία [BRRD] προβλέπει κυρίως κοινά εργαλεία και εξουσίες εξυγίανσης για τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους αλλά παρέχει κάποιο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στις εθνικές αρχές σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εργαλείων και τη χρήση των εθνικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων προς υποστήριξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Παρά την ανάθεση ρυθμιστικών και διαμεσολαβητικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), η οδηγία [BRRD] δεν αποφεύγει εντελώς τη λήψη, από τα κράτη μέλη, χωριστών και πιθανόν αντιφατικών αποφάσεων όσον αφορά την εξυγίανση διασυνοριακών ομίλων οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό κόστος της εξυγίανσης. Εξάλλου, δεδομένου ότι προβλέπει εθνικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, δεν περιορίζει επαρκώς την εξάρτηση των τραπεζών από την στήριξη από εθνικούς προϋπολογισμούς και δεν εμποδίζει αποτελεσματικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις από τα κράτη μέλη σε ό, τι αφορά τη χρήση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης.

(7)  Η εξασφάλιση αποτελεσματικών ενιαίων αποφάσεων εξυγίανσης για τις προβληματικές τράπεζες εντός της Ένωσης, καθώς και ό, τι αφορά τη χρήση κονδυλίων που διατίθενται σε επίπεδο Ένωσης, έχει ζωτική σημασία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, η πτώχευση τραπεζών σε ένα κράτος μέλος μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Η διασφάλιση αποτελεσματικών και ομοιόμορφων κανόνων και ισότιμων όρων χρηματοδότησης της εξυγίανσης σε όλα τα κράτη μέλη είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των κρατών μελών στα οποία λειτουργούν οι τράπεζες, αλλά και προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών γενικά, ως μέσο διατήρησης του ανταγωνισμού και βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα τραπεζικά συστήματα στην εσωτερική αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό διασυνδεδεμένα, οι τραπεζικοί όμιλοι είναι διεθνείς και οι τράπεζες διαθέτουν μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού. Ελλείψει Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, οι τραπεζικές κρίσεις στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) θα έχουν ισχυρότερες αρνητικές συστημικές επιπτώσεις και στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη. Με τη δημιουργία Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ) θα αυξηθεί η σταθερότητα των τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών και θα αποτραπούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις των κρίσεων στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και, με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η λειτουργία του συνόλου της εσωτερικής αγοράς. Οι μηχανισμοί συνεργασίας για ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα τόσο σε συμμετέχοντα όσο και σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να είναι σαφείς, και είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι δεν εισάγονται διακρίσεις εις βάρος των μη συμμετεχόντων κρατών μελών.

(7α)  Προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο και η αξιοπιστία του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προβεί σε ενδελεχή εκτίμηση των ισολογισμών όλων των τραπεζών που υπόκεινται σε άμεση εποπτεία. Για τις τράπεζες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη οι οποίες δεν υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, οι αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, θα πρέπει να διεξαγάγουν ισοδύναμη εκτίμηση ισολογισμών, ανάλογη προς το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας. Τούτο θα συμβάλει επίσης στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας και θα διασφαλίσει ότι όλες οι τράπεζες θα υποστούν εξέταση.

(7β)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, κάθε πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης τραπεζών εντός της Ένωσης θα πρέπει να διέπεται από την οδηγία [BRRD] και κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να διέπει τον σχεδιασμό της ανάκαμψης και της εξυγίανσης, την έγκαιρη παρέμβαση, τους όρους και τις βασικές αρχές εξυγίανσης, καθώς και τη χρήση των εργαλείων εξυγίανσης από τον ΕΜΕ. Κύριος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να καλύπτει τις πτυχές εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ΕΜΕ εφαρμόζει την εν λόγω οδηγία και ότι διαθέτει την απαιτούμενη κατάλληλη χρηματοδότηση. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε όλη την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναπτύσσονται από την ΕΑΤ και εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να υπόκειται στις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που έχουν εγκριθεί από την ΕΑΤ σε σχέση με την οδηγία [BRRD] σύμφωνα με το άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού και, κατά περίπτωση, σε τυχόν αποφάσεις της ΕΑΤ κατά τη διάρκεια της δεσμευτικής διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

(8)  Μετά τη σύσταση του ΕΕΜ με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (8) του Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο οι τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών υπόκεινται σε κεντρική εποπτεία από την ΕΚΤ, υπάρχει απόκλιση μεταξύ της εποπτείας των εν λόγω τραπεζών από την Ένωση και της εθνικής μεταχείρισής τους στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης σύμφωνα με την οδηγία [BRRD].

(8a)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει τη δυνατότητα ένα εκτός ευρωζώνης κράτος μέλος με προαιρετική συμμετοχή να τερματίσει τη στενή συνεργασία του με τον ΕΕΜ. Επομένως, μπορεί να προκύψει κατάσταση όπου ένα κράτος μέλος αποφασίζει να εγκαταλείψει τον ΕΕΜ, αλλά διαθέτει στην επικράτειά του ίδρυμα που επωφελείται από χρηματοδότηση εξυγίανσης από το ταμείο του ΕΜΕ. Ο παρών κανονισμός, όταν αναθεωρηθεί, μπορεί να θεσπίσει διατάξεις για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης.

(9)  Ενώ οι τράπεζες σε κράτη μέλη που παραμένουν εκτός του ΕΕΜ, επωφελούνται σε εθνικό επίπεδο εναρμονισμένων ρυθμίσεων εποπτείας, εξυγίανσης και χρηματοπιστωτικής προστασίας, οι τράπεζες σε κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ υπόκεινται σε ενωσιακές ρυθμίσεις για την εποπτεία και σε εθνικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση και τα δίκτυα χρηματοοικονομικής προστασίας. Η προαναφερόμενη έλλειψη εναρμόνισης δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις τράπεζες στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ σε σύγκριση με αυτές των άλλων κρατών μελών. Επειδή η εποπτεία και εξυγίανση γίνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα εντός του ΕΕΜ, η παρέμβαση και εξυγίανση των τραπεζών στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν θα είναι τόσο ταχείες, συνεπείς και αποτελεσματικές όσο σε τράπεζες στα κράτη μέλη εκτός του ΕΕΜ. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος χρηματοδότησης για τις εν λόγω τράπεζες και προκαλεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα, με αρνητικές επιπτώσεις για τα κράτη μέλη στα οποία λειτουργούν οι εν λόγω τράπεζες και για τη συνολική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, η θέσπιση ενός κεντρικού μηχανισμού εξυγίανσης για όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ έχει θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

(10)  Η από κοινού ανάληψη αρμοδιοτήτων εξυγίανσης στο εθνικό και στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να εναρμονιστεί με την από κοινού ανάληψη αρμοδιοτήτων εποπτείας μεταξύ των εν λόγω επιπέδων. Εφόσον η εποπτεία παραμένει εθνική αρμοδιότητα σε ένα κράτος μέλος, το συγκεκριμένο κράτος μέλος παραμένει υπεύθυνο για τις οικονομικές συνέπειες της πτώχευσης μιας τράπεζας. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί μόνο σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ και υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΕΜ. Τράπεζες εγκατεστημένες στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη υπαχθούν στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, αυτό θα θέσπιζε εσφαλμένα κίνητρα γι’ αυτά. Οι εποπτικές αρχές σε αυτά τα κράτη μέλη μπορούν να είναι πιο επιεικείς έναντι τραπεζών υπό τη δικαιοδοσία τους, εφόσον δεν θα πρέπει να επωμιστούν τον πλήρη οικονομικό κίνδυνο της πτώχευσής τους. Ως εκ τούτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί παραλληλισμός με τον ΕΕΜ, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα πρέπει να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ. Όταν τα κράτη μέλη προσχωρούν στον ΕΕΜ, θα πρέπει επίσης να υπόκεινται αυτομάτως στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Τελικά, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης αναμένεται να επεκταθεί σε όλη την εσωτερική αγορά.

(11)  Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά. Διαφορετικά συστήματα εθνικής χρηματοδότησης στρεβλώνουν την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική αγορά. Εάν η χρηματοδότηση της εξυγίανσης παραμείνει σε εθνικό επίπεδο, δεν θα είναι δυνατή η διάρρηξη του δεσμού μεταξύ κρατών και τραπεζικού τομέα, και οι επενδυτές θα συνεχίσουν να υπαγορεύουν τους όρους δανεισμού ανάλογα με την έδρα των τραπεζών και όχι σύμφωνα με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Επίσης, θα συνεχιστεί ο υφιστάμενος σημαντικός κατακερματισμός της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεμβολής εμποδίων στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών ή νόθευσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών εθνικών πρακτικών. Το Ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτείται άμεσα από τις τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι ώστε να μπορούν να διατίθενται αντικειμενικά σε όλα τα κράτη μέλη, αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και περιορίζοντας το σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους κρατών μελών και του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω κράτη μέλη. Για την περαιτέρω διάρρηξη του εν λόγω δεσμού, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται οι αποφάσεις του ΕΜΕ να θίγουν άμεσα τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες των κρατών μελών.

(12)  Είναι, επομένως, απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης για όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, προκειμένου να διευκολυνθεί η σωστή και σταθερή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(13)  Η σε κεντρικό επίπεδο εφαρμογή των κανόνων εξυγίανσης των τραπεζών που παρατίθενται στην οδηγία [BRRD] από μια ενιαία ενωσιακή αρχή εξυγίανσης στα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν οι κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης εφαρμόζονται απευθείας στα κράτη μέλη για να αποφεύγονται διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή, θα πρέπει να εγκρίνει εγχειρίδιο που να εκθέτει σαφείς και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των εργαλείων εξυγίανσης που ορίζονται στην οδηγία [BRRD]. Αυτό θα είναι επωφελές για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς, διότι θα συμβάλει στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στη πρόληψη εμποδίων για την ελεύθερη άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη καθώς και σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

(14)  Ένας Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης που αντικατοπτρίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, θα πρέπει να καλύπτει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ωστόσο, εντός του πλαισίου Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η άμεση εξυγίανση κάθε πιστωτικού ιδρύματος σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος για την αποφυγή ασυμμετριών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς σε ό, τι αφορά τη μεταχείριση προβληματικών ιδρυμάτων και πιστωτών κατά τη διάρκεια διαδικασίας εξυγίανσης. Στο βαθμό που οι μητρικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες επενδύσεων και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντάσσονται στην ενοποιημένη εποπτεία που ασκεί η ΕΚΤ, θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Παρά το γεγονός ότι η εποπτεία της ΕΚΤ δεν θα εξατομικεύεται για κάθε εν λόγω ίδρυμα, η ΕΚΤ θα είναι η μόνη εποπτική αρχή η οποία θα έχει παγκόσμια θεώρηση του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ένας όμιλος και έμμεσα, τα επιμέρους μέλη. Ο αποκλεισμός οντοτήτων που αποτελούν μέρος της ενοποιημένης εποπτείας εντός του πεδίου της ΕΚΤ, από το πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, θα καθιστούσε αδύνατο τον σχεδιασμό της εξυγίανσης τραπεζικών ομίλων και την υιοθέτηση μιας στρατηγικής εξυγίανσης του ομίλου και θα καθιστούσε πολύ λιγότερο αποτελεσματικές τις αποφάσεις εξυγίανσης.

(15)  Εντός του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο καταλληλότερο επίπεδο. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, και ειδικότερα η εκτελεστική σύνοδός του, θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση να προετοιμάζει και να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία εξυγίανσης στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ενώ θα σέβεται παράλληλα τον ρόλο της Επιτροπής, όπως αυτός ορίζεται στη ΣΛΕΕ και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 114 και 107.

(15α)  Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, να ενεργεί χωριστά από τα άλλα της καθήκοντα και σε πλαίσιο απαρέγκλιτης τήρησης των στόχων και αρχών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία [BRRD]. Ο διαχωρισμός των καθηκόντων θα πρέπει να κατοχυρώνεται μέσω οργανωτικού διαχωρισμού.

(16)  Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική σύνοδό του, μετά από κοινοποίηση της ΕΚΤ και εκτίμηση των όρων εξυγίανσης, θα πρέπει να υποβάλλει σχέδιο απόφασης στην Επιτροπή προκειμένου ένα ίδρυμα να τεθεί υπό εξυγίανση.Το εν λόγω σχέδιο απόφασης θα πρέπει να περιλαμβάνει σύσταση για ένα σαφές και λεπτομερές πλαίσιο για τα εργαλεία εξυγίανσης και, κατά περίπτωση, για τη χρήση του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική του σύνοδο, θα πρέπει να αποφασίσει για καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει εντολές στις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με τα εργαλεία και τις εξουσίες εξυγίανσης, οι οποίες θα εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο. Με την επιφύλαξη της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου Εξυγίανσης, τα μέλη του θα πρέπει να επιδιώκουν τη λήψη συναινετικών αποφάσεων.

(17)  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να λαμβάνει αποφάσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά τον σχεδιασμό της εξυγίανσης, την εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης, την άρση των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και την προετοιμασία των δράσεων εξυγίανσης. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να συνδράμουν το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά τον σχεδιασμό της εξυγίανσης και την προετοιμασία των αποφάσεων εξυγίανσης. Επιπλέον, καθώς η άσκηση εξουσιών εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης πρέπει να φέρουν την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων εξυγίανσης.

(18)  Έχει αποφασιστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η εφαρμογή των ιδίων κανόνων σε όλα τα μέτρα εξυγίανσης, ανεξάρτητα από το αν αυτοί θεσπίζονται από εθνικές αρχές εξυγίανσης βάσει της οδηγίας [BRRD] ή εντός του πλαισίου του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τα εν λόγω μέτρα βάσει του άρθρου 107 [...] ΣΛΕΕ. Στις περιπτώσεις που η χρήση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης της εξυγίανσης δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 [...] ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, να αξιολογεί τα μέτρα αυτά κατ’ αναλογία προς το άρθρο 107 [...] ΣΛΕΕ. Εάν μια κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 108 της Συνθήκης δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι η προτεινόμενη από το Συμβούλιο Εξυγίανσης χρήση του Ταμείου δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 [...] ΣΛΕΕ, όπως προβλέπεται στην εκτελεστική του σύνοδο, τότε για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς μεταξύ των συμμετεχόντων και των μη συμμετεχόντων κρατών μελών, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της προτεινόμενης χρήσης του Ταμείου, θα πρέπει να εφαρμόσει τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 107 [...] ΣΛΕΕ κατ’ αναλογία. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να αποφασίσει για το καθεστώς εξυγίανσης μόνο αφού η Επιτροπή εξασφαλίσει, κατ’ αναλογία με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ότι η χρήση του Ταμείου ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως και οι παρεμβάσεις δυνάμει των εθνικών ρυθμίσεων χρηματοδότησης.

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία λήψης απόφασης για εξυγίανση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει να είναι ειδικός οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντά του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η σύνθεσή του πρέπει να εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους απαρτίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή και μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή και την ΕΚΤ, τα οποία θα πρέπει να ενεργούν με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της. Λαμβανομένων υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου Εξυγίανσης, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής θα πρέπει να επιλέγονται βάσει ανοικτής διαδικασίας επιλογής, σχετικά με την οποία θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να σέβεται την αρχή της ισορροπίας των φύλων. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων για τις θέσεις του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Έπειτα από την έγκριση της εν λόγω πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την εξυγίανση τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του Συμβουλίου Εξυγίανσης πρέπει επίσης να συγκαλεί και να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου Εξυγίανσης . Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν από κοινού μία μόνο ψήφο. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το σχετικό μέγεθος και η σπουδαιότητα της καλυπτόμενης από ενοποιημένη εποπτεία θυγατρικής, υποκαταστήματος ή οντότητας στην οικονομία των διάφορων κρατών μελών και στον όμιλο ως σύνολο.

(19α)  Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου Εξυγίανσης, στο πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων του, θα αλλάζουν ανάλογα με τα κράτη μέλη στα οποία δραστηριοποιείται το αντίστοιχο ίδρυμα ή όμιλος, οι μόνιμοι συμμετέχοντες –ο εκτελεστικός διευθυντής, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής και τα μέλη που ορίζονται από την Επιτροπή και την ΕΚΤ– θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνέπεια, καταλληλότητα και αναλογικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων του Συμβουλίου Εξυγίανσης υπό τις διαφορετικές συνθέσεις τους.

(19β)  H ΕΑΤ θα πρέπει να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης με την ιδιότητα του παρατηρητή. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης θα μπορούν επίσης να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, άλλοι παρατηρητές, όπως για παράδειγμα ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Οι παρατηρητές θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου με τα μέλη και το προσωπικό του Συμβουλίου Εξυγίανσης και με τα υπηρεσιακά στελέχη που ανταλλάσσονται με συμμετέχοντα κράτη μέλη ή στέλνονται με απόσπαση και που εκτελούν καθήκοντα εξυγίανσης.

(19γ)  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να μπορεί να συγκροτεί εσωτερικά κλιμάκια εξυγίανσης, αποτελούμενα από δικό του προσωπικό και από προσωπικό των εθνικών αρχών εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών· επικεφαλής των κλιμακίων αυτών θα πρέπει είναι συντονιστές οριζόμενοι μεταξύ των ανώτερων στελεχών του Συμβουλίου Εξυγίανσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσκαλούνται να παρευρεθούν ως παρατηρητές στις εκτελεστικές συνόδους του Συμβουλίου Εξυγίανσης, χωρίς όμως να τους παρέχεται δικαίωμα ψήφου.

(19δ)  Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και ειδικότερα στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(20)  Λαμβάνοντας υπόψη τις αποστολές του Συμβουλίου Εξυγίανσης και της Επιτροπής βάσει του παρόντος κανονισμού, και τους στόχους της εξυγίανσης στους οποίους περιλαμβάνεται η προστασία των δημοσίων πόρων, η λειτουργία του ΕΜΕ θα πρέπει να χρηματοδοτείται από συνεισφορές τις οποίες καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα των συμμετεχόντων κρατών μελών. Σε καμία περίπτωση δεν θεμελιώνεται δημοσιονομική ευθύνη των κρατών μελών ή της Ένωσης για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών.

(21)  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης, κατά περίπτωση, θα πρέπει να αντικαθιστούν τις εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται δυνάμει της οδηγίας [BRRD] όσον αφορά όλες τις πτυχές που συνδέονται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για εξυγίανση. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης που έχουν ορισθεί δυνάμει της οδηγίας [BRRD] θα πρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή των καθεστώτων εξυγίανσης, τα οποία εγκρίνει το Συμβούλιο Εξυγίανσης . Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση την παρούσα πρόταση. Για τους ίδιους λόγους διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν ορισμένα δικαιώματα πληροφόρησης σχετικά με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Εξυγίανσης και να εγκαινιάσουν διάλογο μαζί του.

(21α)  Όλες οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η αρχή της αναλογικότητας συνεπάγεται, ειδικότερα, την εκτίμηση του δυνητικού αντικτύπου της πτώχευσης ενός ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων του, τη μετοχική διάρθρωσή του, τη νομική μορφή του, το προφίλ κινδύνου του, το μέγεθός του, το νομικό καθεστώς του –για παράδειγμα, κατά πόσον του έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013–, τη διασύνδεσή του με άλλα ιδρύματα ή με το χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γένει, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του, τη συμμετοχή του σε θεσμικό σύστημα προστασίας (ΘΣΠ) που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή σε άλλα συνεργατικά συστήματα αμοιβαίας αλληλεγγύης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού, και κατά πόσον ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ .

(21β)  Κατόπιν αιτήσεως των εθνικών κοινοβουλίων των συμμετεχόντων κρατών μελών, θα πρέπει να μπορεί να καλείται ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εξυγίανσης σε ακρόαση ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών των κοινοβουλίων αυτών, με παρουσία της αρμόδιας εθνικής αρχής.

(22)  Όταν η οδηγία [BRRD] προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής απλουστευμένων υποχρεώσεων ή παραίτησης των εθνικών αρχών εξυγίανσης σε ό τι αφορά την απαίτηση εκπόνησης σχεδίων εξυγίανσης, πρέπει να προβλέπεται διαδικασία βάσει της οποίας το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα επιτρέπει την εφαρμογή των εν λόγω απλουστευμένων υποχρεώσεων.

(23)  Για τη διασφάλιση ομοιόμορφης προσέγγισης για τα ιδρύματα και τους ομίλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης για τέτοια ιδρύματα και ομίλους, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης, από τις οποίες το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να απαιτεί την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να αξιολογήσει τη δυνατότητα εξυγίανσης ιδρυμάτων και ομίλων και να λάβει μέτρα με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης, εφόσον υπάρχουν. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να ζητά από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης να εφαρμόζουν τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης, προκειμένου να εξασφαλίζονται η συνέπεια και η δυνατότητα εξυγίανσης των οικείων ιδρυμάτων. Λόγω του ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα σχέδια εξυγίανσης αφορούν συγκεκριμένα ιδρύματα και είναι εμπιστευτικές, οι αποφάσεις που αφορούν την κατάρτιση, αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων εξυγίανσης και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης στην εκτελεστική σύνοδό του.

(24)  Ο σχεδιασμός της εξυγίανσης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αποτελεσματική εξυγίανση. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει επομένως να έχει την εξουσία να απαιτεί αλλαγές στη δομή και την οργάνωση των ιδρυμάτων ή των ομίλων, προκειμένου να αρθούν τα πρακτικά εμπόδια στην εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης και να διασφαλιστεί η δυνατότητα εξυγίανσης των σχετικών οντοτήτων. Λόγω του δυνητικού συστημικού χαρακτήρα όλων των ιδρυμάτων, είναι εξαιρετικά σημαντικό, για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι αρχές να διαθέτουν τη δυνατότητα να εξυγιάνουν οποιοδήποτε ίδρυμα. Προκειμένου να τηρείται το δικαίωμα του επιχειρείν, που ορίζεται στο άρθρο 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου Εξυγίανσης θα πρέπει να περιορίζεται στο αναγκαίο για την απλούστευση της δομής και των λειτουργιών του ιδρύματος, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσής του. Επιπλέον, κάθε μέτρο που επιβάλλεται για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης. Τα μέτρα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται ούτε άμεσες ούτε έμμεσες διακρίσεις λόγω εθνικότητας, και η εφαρμογή τους θα πρέπει να δικαιολογούνται για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος με στόχο τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Για να προσδιοριστεί κατά πόσον μια δράση είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτυγχάνει τους στόχους για εξυγίανση, χωρίς να προσκρούει σε εμπόδια κατά την εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης ή όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης των εξουσιών που του έχουν ανατεθεί. Εξάλλου, μια δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο αναγκαίο όριο για την επίτευξη των στόχων.

(24a)  Τα σχέδια εξυγίανσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στους εργαζομένους και, σύμφωνα με την οδηγία [BRRD], θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης. Κατά περίπτωση, πρέπει να τηρούνται ως προς το θέμα αυτό οι συλλογικές συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπονται από τους κοινωνικούς εταίρους. Οι πληροφορίες για τα σχέδια εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε επικαιροποιήσεων, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους εργαζομένους ή στους εκπροσώπους τους, όπως προβλέπει η οδηγία [BRRD].

(25)  Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πλαίσια της οδηγίας [BRRD] και του ΕΕΜ. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα, σε περίπτωση επιδείνωσης της χρηματοπιστωτικής κατάστασης ή της φερεγγυότητας ενός ιδρύματος. Οι πληροφορίες που το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει ▌ από την ΕΚΤ σε αυτό το στάδιο, είναι απαραίτητες για τον καθορισμό των ενεργειών στις οποίες ενδέχεται να προβεί για την προετοιμασία της εξυγίανσης του ενδιαφερόμενου ιδρύματος.

(26)  Για να εξασφαλιστεί ανάληψη ταχείας δράσης εξυγίανσης όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, σε συνεργασία με τη σχετική αρμόδια αρχή ή την ΕΚΤ, την κατάσταση των οικείων ιδρυμάτων και τη συμμόρφωση τους με κάθε μέτρο έγκαιρης παρέμβασης που λαμβάνεται υπέρ αυτών.

(27)  Για την ελαχιστοποίηση τυχόν διαταραχής που πλήττει τη χρηματοπιστωτική αγορά και την οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι καταθέτες θα πρέπει να αποκτούν πρόσβαση στις εγγυημένες τουλάχιστον καταθέσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα και οπωσδήποτε πριν από την απόκτηση πρόσβασης των καταθετών στις εγγυημένες καταθέσεις στο πλαίσιο κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την οδηγία [DGS]. Η Επιτροπή θα πρέπει, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που έχει καταρτίσει το Συμβούλιο Εξυγίανσης προκειμένου να τεθεί ένα ίδρυμα υπό εξυγίανση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης.

(28)  Η εκκαθάριση προβληματικού ιδρύματος με συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να διακόψει την παροχή βασικών υπηρεσιών και να βλάψει την προστασία των καταθετών. Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή εργαλείων εξυγίανσης είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, οι στόχοι της εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της συνέχισης των βασικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η μείωση του ηθικού κινδύνου με την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των προβληματικών ιδρυμάτων από δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη και η προστασία των καταθετών.

(29)  Ωστόσο, πριν ληφθεί απόφαση για τη διατήρηση του ιδρύματος σε λειτουργία, θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται η περίπτωση εκκαθάρισης ενός αφερέγγυου ιδρύματος μέσω κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας. Ένα αφερέγγυο ίδρυμα θα πρέπει να διατηρείται σε λειτουργία για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με χρήση, στο μέτρο του δυνατού, ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της πώλησης σε αγοραστή του ιδιωτικού τομέα ή της συγχώνευσής του με αυτόν, είτε κατόπιν της απομείωσης των υποχρεώσεων του ιδρύματος ή κατόπιν της μετατροπής του χρέους του σε μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου να γίνει ανακεφαλαιοποίηση.

(30)  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων εξυγίανσης, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μέτοχοι και οι πιστωτές αναλαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο των ζημιών, ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη αντικαθίστανται ή ότι προστίθενται και άλλα διοικητικά στελέχη, ότι το κόστος της εξυγίανσης του ιδρύματος ελαχιστοποιείται, και ότι όλοι οι πιστωτές ενός αφερέγγυου ιδρύματος που ανήκουν στην ίδια τάξη ιεράρχησης τυγχάνουν της ιδίας μεταχείρισης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την οδηγία [BRRD].

(31)  Οι περιορισμοί στα δικαιώματα των μετόχων και των πιστωτών θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με το άρθρο 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επομένως, τα εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα ιδρύματα που βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης ή κινδυνεύουν να πτωχεύσουν, και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επιδίωξη του στόχου της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας υπέρ του γενικού συμφέροντος. Ειδικότερα, τα εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν το ίδρυμα δεν δύναται να εκκαθαριστεί υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας χωρίς να αποσταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα δε μέτρα είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία μεταβίβαση και η συνέχεια των συστημικά σημαντικών λειτουργιών, και όταν δεν υπάρχει καμία εύλογη προοπτική για εναλλακτική λύση από τον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένης της όποιας αύξησης κεφαλαίου από τους υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους, που να επαρκεί για την αποκατάσταση της πλήρους βιωσιμότητας του ιδρύματος.

(32)  Η παρεμβολή στα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογη. Κατά συνέπεια, οι θιγόμενοι μέτοχοι και πιστωτές δεν θα πρέπει να υφίστανται μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες που θα είχαν υποστεί εάν το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί κατά τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση για εξυγίανση. Σε περίπτωση μερικής μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού ενός υπό εξυγίανση ιδρύματος, σε ιδιώτη αγοραστή ή σε μεταβατική τράπεζα, το εναπομένον μέρος του υπό εξυγίανση ιδρύματος θα πρέπει να εκκαθαρίζεται σύμφωνα με συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. Προκειμένου να προστατευθούν οι εναπομένοντες μέτοχοι και οι πιστωτές κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης του ιδρύματος, θα πρέπει να δικαιούνται να λάβουν, κατά την εξόφληση των απαιτήσεών τους στη διαδικασία εκκαθάρισης, όχι λιγότερα από όσα υπολογίζεται ότι θα είχαν ανακτήσει εάν ολόκληρο το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

(33)  Για τον σκοπό της προστασίας του δικαιώματος των μετόχων και για να εξασφαλιστεί ότι δεν λαμβάνουν λιγότερα από όσα θα ελάμβαναν σε συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, θα πρέπει να καθορίζονται σαφείς υποχρεώσεις όσον αφορά την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ιδρύματος, θα πρέπει δε να προβλέπεται επαρκής χρόνος για την ορθή εκτίμηση της μεταχείρισης της οποίας θα είχαν τύχει εάν το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα έναρξης της εν λόγω αποτίμησης ήδη στη φάση της έγκαιρης παρέμβασης. Πριν αναληφθεί οποιαδήποτε δράση εξυγίανσης, θα πρέπει να διενεργείται εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ιδρύματος, καθώς και της μεταχείρισης της οποίας θα είχαν τύχει οι μέτοχοι και οι πιστωτές σε συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

(34)  Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται οι ζημίες κατά την πτώχευση του ιδρύματος. Οι βασικές αρχές για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των ιδρυμάτων που βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης καθορίζονται στην οδηγία [BRRD]. Θα πρέπει να είναι δυνατόν, για λόγους επείγοντος χαρακτήρα, το Συμβούλιο Εξυγίανσης να προβαίνει σε ταχεία προσωρινή αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης, η οποία θα πρέπει να ισχύει μέχρις ότου διενεργηθεί ανεξάρτητη αποτίμηση.

(35)  Για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία εξυγίανσης παραμένει αντικειμενική και προβλέψιμη, είναι αναγκαίο να ορισθεί η σειρά με την οποία θα πρέπει να απομειώνονται ή να μετατρέπονται οι μη διασφαλισμένες απαιτήσεις των πιστωτών κατά ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση. Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος να υποστούν οι πιστωτές μεγαλύτερες απώλειες απ' ότι εάν το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, η σειρά που θα καθοριστεί πρέπει να εφαρμόζεται στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας καθώς και στην απομείωση ή μετατροπή διαδικασίας υπό εξυγίανση. Αυτό θα διευκολύνει επίσης την τιμολόγηση του χρέους.

(35a)  Η εναρμόνιση των νόμων περί αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την Ένωση, που θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Ωστόσο, για τις οντότητες με έδρα σε κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ και για τις οντότητες με έδρα σε άλλα κράτη μέλη, λόγω της εναρμόνισης που θεσπίζεται με την οδηγία [BRRD], η ιεράρχηση των απαιτήσεων των πιστωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας, η οποία περιλαμβάνει προτίμηση των καταθετών, θα είναι η ίδια. Η εναρμόνιση αυτή οδηγεί στην εξάλειψη μιας σημαντικής πηγής ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει σταδιακή μετάβαση σε ένα ενωσιακό καθεστώς για την αφερεγγυότητα.

(36)  Η Επιτροπή, βάσει σχεδίου απόφασης που καταρτίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, θα πρέπει να καθορίζει το πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που πρέπει να αναλαμβάνεται σύμφωνα με τα σχέδια εξυγίανσης των σχετικών οντοτήτων και ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου πλαισίου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες του καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του ενεργητικού, όπως προβλέπει η οδηγία [BRRD]. Το πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι για την απομείωση και μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων.

(37)  Σύμφωνα με την οδηγία[BRRD], το εργαλείο πώλησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διευκολύνει την πώληση του ιδρύματος ή μέρους των δραστηριοτήτων του σε έναν ή περισσότερους αγοραστές χωρίς τη συγκατάθεση των μετόχων.

(38)  Σύμφωνα με την οδηγία [BRRD], το εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του ενεργητικού θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να μεταβιβάζουν απομειωμένα ή μη αποδοτικά στοιχεία του ενεργητικού σε έναν χωριστό φορέα. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, ώστε να αποφεύγεται αδικαιολόγητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υπέρ του ιδρύματος που πτωχεύει.

(39)  Ένα αποτελεσματικό καθεστώς εξυγίανσης θα πρέπει να ελαχιστοποιεί το κόστος της εξυγίανσης ενός ιδρύματος που πτωχεύει, το οποίο βαρύνει τους φορολογουμένους. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη δυνατότητα εξυγίανσης ακόμη και των μεγάλων και συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα επιτυγχάνει τον εν λόγω στόχο, διασφαλίζοντας ότι οι μέτοχοι και οι πιστωτές του ιδρύματος υφίστανται τις δέουσες ζημίες και επιβαρύνονται με το ανάλογο μέρος αυτού του κόστους. Για το σκοπό αυτό, οι νόμιμες εξουσίες απομείωσης του χρέους πρέπει να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εξυγίανσης, ως επιπρόσθετη επιλογή σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

(40)  Σύμφωνα με την οδηγία [BRRD], προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία για τον επιμερισμό των ζημιών στους πιστωτές σε ένα φάσμα περιπτώσεων, κρίνεται σκόπιμο το εν λόγω εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα εφαρμόζεται, τόσο όταν ο στόχος είναι η εξυγίανση του ιδρύματος που πτωχεύει ως λειτουργούσας επιχείρησης, εάν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ότι μπορεί να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του ιδρύματος, όσο και όταν συστημικά σημαντικές υπηρεσίες μεταβιβάζονται σε μεταβατικό ίδρυμα και το εναπομένον μέρος του ιδρύματος παύει να λειτουργεί και εκκαθαρίζεται.

(41)  Σύμφωνα με την οδηγία [BRRD], όταν εφαρμόζεται το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα με στόχο την αποκατάσταση του κεφαλαίου του προβληματικού ιδρύματος, προκειμένου να κατορθώσει να συνεχίσει να λειτουργεί ως λειτουργούσα επιχείρηση, η εξυγίανση μέσω διάσωσης με ίδια μέσα θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από αντικατάσταση της διοίκησης και επακόλουθη αναδιάρθρωση του ιδρύματος και των δραστηριοτήτων του, κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν οι λόγοι της πτώχευσής του. Η εν λόγω αναδιάρθρωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης.

(42)  Σύμφωνα με την οδηγία [BRRD], δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα σε απαιτήσεις στο μέτρο που είναι εξασφαλισμένες ή με άλλο τρόπο εγγυημένες. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα είναι αποτελεσματικό και επιτυγχάνει τους στόχους του, είναι επιθυμητό να μπορεί να εφαρμόζεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων ενός προβληματικού ιδρύματος. Παρόλα ταύτα, κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση ορισμένων ειδών μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων από το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα. Για λόγους δημόσιας πολιτικής και αποτελεσματικής εξυγίανσης, το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις καταθέσεις που προστατεύονται από την οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), σε υποχρεώσεις προς υπαλλήλους του προβληματικού ιδρύματος ούτε σε εμπορικές απαιτήσεις που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες, αναγκαία για την καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος.

(43)  Σύμφωνα με την οδηγία [BRRD], οι καταθέτες που έχουν καταθέσεις εγγυημένες από το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα. ▌ Με την άσκηση των εξουσιών διάσωσης με ίδια μέσα θα διασφαλίζεται ότι οι καταθέτες θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους ▌ .

(44)  Για να εφαρμοστεί οι επιμερισμός των βαρών από τους μετόχους και τους δευτερεύοντες πιστωτές, όπως απαιτείται βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα μπορούσε να εφαρμόσει, κατ’ αναλογία, μετά τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας [BRRD], το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα.

(45)  Για να μην διαρθρώνουν τα ιδρύματα τις υποχρεώσεις τους κατά τρόπο που να εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώνει ότι τα ιδρύματα κατέχουν ένα συνολικό ποσό ιδίων κεφαλαίων, χρέους μειωμένης εξασφάλισης και υποχρεώσεων υψηλής εξασφάλισης υποκείμενων στο εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα, εκφρασμένο ως ποσοστό των συνολικών υποχρεώσεων του ιδρύματος, που δεν είναι αποδεκτά ως ίδια κεφάλαια για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της 26ης Ιουνίου 2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), το οποίο τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή και το οποίο ορίζεται στα σχέδια εξυγίανσης.

(46)  Η καλύτερη μέθοδος της εξυγίανσης θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τις περιστάσεις της περίπτωσης και για το σκοπό αυτό, πρέπει να είναι διαθέσιμα όλα τα εργαλεία εξυγίανσης που προβλέπονται από την οδηγία [BRRD] και να εφαρμόζονται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(47)  Η οδηγία [BRRD] αναθέτει την εξουσία για απομείωση και μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων σε εθνικές αρχές εξυγίανσης, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις για την απομείωση και μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων μπορεί να συμπίπτουν με τις προϋποθέσεις εξυγίανσης και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον μόνο η απομείωση και μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων επαρκούν για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας της υπό εξέταση οντότητας ή αν είναι αναγκαία και η ανάληψη δράσης εξυγίανσης. Κατά κανόνα, θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης και η Επιτροπή θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και σε αυτή τη λειτουργία και θα πρέπει, επομένως, να εξουσιοδοτηθούν να εκτιμήσουν κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απομείωση και τη μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων και να αποφασίσουν αν θα τεθεί μια οντότητα υπό εξυγίανση, εφόσον πληρούνται και οι απαιτήσεις για εξυγίανση.

(48)  Η αποτελεσματικότητα και η ομοιομορφία της δράσης εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία, ▌ όταν μια εθνική αρχή εξυγίανσης δεν έχει εφαρμόσει ή δεν έχει εφαρμόσει επαρκώς την απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης, να δίνει εντολές άμεσα στο ίδρυμα υπό εξυγίανση.

(49)  Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σε όλες τις περιστάσεις. Αναλόγως με την περίπτωση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, καθώς και με τις άλλες αρχές που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Επιπλέον, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΚΤ και τις άλλες αρχές που εξουσιοδοτούνται να εποπτεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του ΕΕΜ, ιδίως ομίλους που υπόκεινται στην ενοποιημένη εποπτεία από την ΕΚΤ. Για τη αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης. Ως εκ τούτου, η συνεργασία με τις τελευταίες είναι αναγκαία όχι μόνο για την εφαρμογή των αποφάσεων εξυγίανσης που λαμβάνονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, αλλά επίσης και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης εξυγίανσης, κατά το στάδιο του σχεδιασμού της εξυγίανσης ή κατά τη φάση της έγκαιρης παρέμβασης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΑΤ και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδονται από αυτήν.

(49a)  Κατά την εφαρμογή εργαλείων εξυγίανσης και κατά την άσκηση εξουσιών εξυγίανσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των σχετικών οντοτήτων ενημερώνεται και, όποτε ενδείκνυται, ζητείται η γνώμη τους, όπως προβλέπεται στην οδηγία [BRRD]. Κατά περίπτωση, πρέπει να τηρούνται ως προς το θέμα αυτό συλλογικές συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπονται από τους κοινωνικούς εταίρους.

(50)  Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης αντικαθιστά τις εθνικές αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών όσον αφορά τις αποφάσεις τους για εξυγίανση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να αντικαθιστά τις εν λόγω αρχές για τους σκοπούς της συνεργασίας με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη όσον αφορά τις λειτουργίες εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει, ιδίως, να αντιπροσωπεύει όλες τις αρχές από τα συμμετέχοντα μέλη στα σώματα εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών από τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη.

(50a)  Η Επιτροπή και οι αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών μελών θα πρέπει να συνάπτουν μνημόνιο συνεννόησης στο οποίο περιγράφονται οι γενικοί όροι της μεταξύ τους συνεργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει της οδηγίας [BRRD]. Τα μνημόνια συνεννόησης θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να διευκρινίζουν τη διαβούλευση σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου Εξυγίανσης που επηρεάζουν θυγατρικές ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα σε μη συμμετέχον κράτος μέλος των οποίων η μητρική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος. Τα μνημόνια συνεννόησης θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά.

(51)  Επειδή πολλά ιδρύματα λειτουργούν όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εξυγίανσης χρειάζεται να καθορίζει τις αρχές της συνεργασίας με τις οικείες αρχές τρίτων χωρών. Η στήριξη στις αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προβλέπεται στο άρθρο 88 της οδηγίας [BRRD]. Για τον σκοπό αυτόν, εφόσον ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η ενιαία αρχή η οποία έχει την εξουσία να προβαίνει στην εξυγίανση προβληματικών τραπεζών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να έχει αποκλειστικά την εξουσία να συνάπτει μη δεσμευτικές συμφωνίες συνεργασίας με τις εν λόγω αρχές τρίτων χωρών, εξ ονόματος των εθνικών αρχών των συμμετεχόντων κρατών μελών.

(52)  Προκειμένου να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εξουσίες έρευνας. Θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, είτε απευθείας είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις, όπου ενδείκνυται σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, αξιοποιώντας πλήρως όλες τις πληροφορίες που διατίθενται στην ΕΚΤ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα έχει στη διάθεσή του τη δυνατότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση απολύτως ακριβείς πληροφορίες.

(53)  Για να διασφαλίζεται ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι οικείες οντότητες και οι εργαζόμενοι σε αυτές δεν θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου για να αποφύγουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Ταυτόχρονα, η γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών στο Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

(54)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης, θα πρέπει να επιβάλλονται αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να δικαιούται να δίνει εντολές στις εθνικές αρχές εξυγίανσης να επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις ή περιοδικές χρηματικές ποινές σε οντότητες, λόγω μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις βάσει των αποφάσεών του. Για να διασφαλιστούν συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές πρακτικές επιβολής της τήρησης του δικαίου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να δικαιούται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, απευθυνόμενες στις εθνικές αρχές εξυγίανσης, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και χρηματικών ποινών.

(55)  Όταν μια εθνική αρχή εξυγίανσης παραβιάζει τους κανόνες του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης, διότι δεν κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχονται βάσει του εθνικού δικαίου προκειμένου να εφαρμόσει μια εντολή του Συμβουλίου Εξυγίανσης, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκαλείται σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, της οντότητας ή του ομίλου υπό εξυγίανση, ή σε κάθε πιστωτή οποιουδήποτε μέρους της εν λόγω οντότητας ή ομίλου σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία.

(56)  Θα πρέπει να θεσπιστούν ενδεδειγμένοι κανόνες που να διέπουν τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη θέσπιση εσωτερικού κανονισμού όπου να καθορίζεται η διαδικασία για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού από την ολομέλεια του Συμβουλίου Εξυγίανσης, καθώς και τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών.

(56a)  Η σύνοδος ολομελείας του Συμβουλίου Εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να εγκρίνει, να παρακολουθεί και να ελέγχει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του και να εκδίδει γνωμοδοτήσεις και συστάσεις για το σχέδιο έκθεσης του εκτελεστικού διευθυντή, το οποίο θα πρέπει να περιέχει ένα τμήμα για τις δραστηριότητες εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται υπό εξέλιξη, και ένα τμήμα για χρηματοοικονομικά και διοικητικά θέματα.

(57)  Σε ορισμένες περιστάσεις, η αποτελεσματικότητα των εργαλείων εξυγίανσης που εφαρμόζονται ενδέχεται να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για το ίδρυμα ή ένα μεταβατικό ίδρυμα, την παροχή εγγυήσεων σε πιθανούς αγοραστές ή την παροχή κεφαλαίου στο μεταβατικό ίδρυμα. Είναι, επομένως, σημαντικό να συσταθεί Ταμείο ώστε να αποφευχθεί η χρήση δημόσιων πόρων για τους σκοπούς αυτούς.

(58)  Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι το Ταμείο είναι πλήρως διαθέσιμο για τους σκοπούς της εξυγίανσης προβληματικών ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, το Ταμείο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός από την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων και των εξουσιών εξυγίανσης. Εξάλλου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες στόχους και αρχές της εξυγίανσης, τηρώντας απαρέγκλιτα τις διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία[BRRD]. Συνεπώς, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι όποιες ζημίες, δαπάνες ή άλλα έξοδα τα οποία συνεπάγεται η χρήση των εργαλείων εξυγίανσης αναλαμβάνονται κατά πρώτον από τους μετόχους και τους πιστωτές του ιδρύματος υπό εξυγίανση. Μόνον εάν εξαντληθούν οι πόροι των μετόχων και των πιστωτών, θα πρέπει να αναλαμβάνονται από το Ταμείο οι ζημίες, οι δαπάνες ή άλλα έξοδα τα οποία συνεπάγεται η χρήση των εργαλείων εξυγίανσης.

(59)  Κατά κανόνα, οι συνεισφορές θα πρέπει να εισπράττονται από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο πριν και ανεξάρτητα από κάθε πράξη εξυγίανσης. Όταν η προγενέστερη χρηματοδότηση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ζημίες ή τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου, θα πρέπει να συγκεντρώνονται πρόσθετες συνεισφορές για την ανάληψη της επιπλέον δαπάνης ή ζημίας. Επιπλέον, το Ταμείο θα πρέπει να είναι σε θέση να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει άλλες μορφές στήριξης από χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη, σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι του δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών, των δαπανών και των άλλων εξόδων τα οποία συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου και δεν υπάρχει αμέσως πρόσβαση στις έκτακτες εκ των υστέρων συνεισφορές.

(59a)  Σε περίπτωση που στα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν ήδη επιβληθεί στις τράπεζες εισφορές, φόροι ή συνεισφορές εξυγίανσης ως απάντηση στην κρίση, θα πρέπει να αντικατασταθούν από συνεισφορές στο Ταμείο προκειμένου να αποφευχθούν οι διπλές πληρωμές.

(60)  Προκειμένου να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα και να αποφευχθούν φιλοκυκλικές επιπτώσεις, οι οποίες θα προέκυπταν εάν το Ταμείο ήταν υποχρεωμένο να βασίζεται μόνον στις εκ των υστέρων συνεισφορές σε περίπτωση συστημικής κρίσης, τα εκ των προτέρων διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου είναι απαραίτητο να ανέρχονται σε ένα ορισμένο επίπεδο-στόχο.

(60a)  Το επίπεδο-στόχος του Ταμείου θα πρέπει να καθοριστεί ως ποσοστό του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Εντούτοις, επειδή το ποσό των συνολικών υποχρεώσεων αυτών των ιδρυμάτων θα ήταν, σε σχέση με την αποστολή του Ταμείου, καταλληλότερο σημείο αναφοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον χρειάζεται να καθοριστεί μελλοντικά ένα ποσό αναφοράς που να σχετίζεται με τις συνολικές υποχρεώσεις, με διατήρηση των ίσων όρων ανταγωνισμού σύμφωνα με την οδηγία [BRRD].

(61)  Θα πρέπει να καθοριστεί κατάλληλο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος της χρηματοδότησης του Ταμείου. Ωστόσο, θα πρέπει να παρέχεται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης η δυνατότητα να τροποποιεί την περίοδο συνεισφορών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές εκταμιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Ταμείο.

(61a)  Με σκοπό τη διάρρηξη του δεσμού μεταξύ κρατών και τραπεζών και την εξασφάλιση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του ΕΜΕ, ιδίως όσο το Ταμείο δεν θα διαθέτει όλους τους προβλεπόμενους χρηματοδοτικούς πόρους, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας δανειακής διευκόλυνσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Κάθε δάνειο από αυτή τη δανειακή διευκόλυνση θα πρέπει να αποπληρώνεται από το Ταμείο εντός συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου. Η εν λόγω δανειακή διευκόλυνση θα εξασφάλιζε την άμεση διαθεσιμότητα επαρκών χρηματοδοτικών μέσων για τους σκοπούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(62)  Σε περίπτωση που τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερώσει εθνικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν ότι οι εθνικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά τους μέσα, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί κατά το παρελθόν από ιδρύματα μέσω συνεισφορών εκ των προτέρων, για την παροχή αντιστάθμισης στα ιδρύματα για τις εκ των προτέρων συνεισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν τα εν λόγω ιδρύματα στο Ταμείο. Η εν λόγω επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών βάσει της οδηγίας 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12).

(63)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ο δίκαιος υπολογισμός των συνεισφορών και να παρέχονται κίνητρα λειτουργίας με μοντέλο που ενέχει λιγότερους κινδύνους, για τις συνεισφορές στο Ταμείο, οι οποίες θα καθορίζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με την οδηγία [BRRD] και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτής, ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια αρχή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός κινδύνου στον οποίο εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα.

(65)  Για να προστατευθεί η αξία των ποσών τα οποία κατέχει το Ταμείο, τα ποσά αυτά θα πρέπει να επενδύονται σε επαρκώς ασφαλή, διαφοροποιημένα και ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία.

(66)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να καθορίζει τον τύπο των συνεισφορών στο Ταμείο και τους λόγους για τους οποίους οφείλονται, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το ποσό των συνεισφορών, τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται· να εξειδικεύει τους κανόνες καταχώρισης, λογιστικής, υποβολής εκθέσεων και λοιπούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για να εξασφαλιστεί ότι οι συνεισφορές καταβάλλονται πλήρως και έγκαιρα· να καθορίζει το σύστημα συνεισφορών για τα ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας μετά τη στιγμή που το Ταμείο έχει φθάσει στο επίπεδο στόχου· να καθορίζει τα κριτήρια για την χρονική κατανομή των συνεισφορών· να καθορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες η καταβολή των συνεισφορών είναι δυνατόν να επισπευσθεί· να καθορίζει τα κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού των ετήσιων συνεισφορών· να καθορίζει τα μέτρα για τη διευκρίνιση των περιστάσεων και προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένα ίδρυμα μπορεί να απαλλαγεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις εκ των υστέρων συνεισφορές, καθώς και τα μέτρα για τη διευκρίνιση των περιστάσεων και προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένα ίδρυμα μπορεί να απαλλαγεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις εκ των υστέρων συνεισφορές.

(67)  Για να διαφυλαχθεί ο απόρρητος χαρακτήρας των εργασιών του Συμβουλίου Εξυγίανσης, τα μέλη του, το προσωπικό του Συμβουλίου Εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που ανταλλάσσεται με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή είναι αποσπασμένο από αυτά με σκοπό την εκτέλεση καθηκόντων εξυγίανσης, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν και για άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το Συμβούλιο Εξυγίανσης και πρόσωπα εξουσιοδοτημένα ή διορισμένα από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης των κρατών μελών για τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, καθώς και για παρατηρητές που προσκαλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της συνόδου ολομελείας και των εκτελεστικών συνόδων του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο, υπό όρους, να ανταλλάσσει πληροφορίες με αρχές και οργανισμούς των κρατών μελών ή της Ένωσης.

(68)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προκειμένου να συμπεριληφθεί το Συμβούλιο Εξυγίανσης στην έννοια των αρμοδίων αρχών που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Η εξομοίωση αυτή μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης και των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, είναι συνεπής με τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού, να συμβάλλει και να συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση και τον συντονισμό των σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης, καθώς και να συντελεί στη διευκόλυνση της εξυγίανσης προβληματικών ιδρυμάτων, και ιδίως διασυνοριακών ομίλων.

(69)  Έως ότου καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την αρχική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης των αναγκαίων συνεισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών, και του διορισμού προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με το καθήκον να εγκρίνει όλες τις αναγκαίες πληρωμές για λογαριασμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

(70)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, και πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(71)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η συγκρότηση αποτελεσματικού και αποδοτικού ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων, και η διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των κανόνων εξυγίανσης, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες και ενιαία διαδικασία για την εξυγίανση των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Αυτοί οι ενιαίοι κανόνες και διαδικασία εφαρμόζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όπως συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 38,από κοινού με την Επιτροπή και τις αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών, στο πλαίσιο ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης που καθιερώνεται με τον παρόντα κανονισμό. Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης στηρίζεται από ενιαίο ταμείο εξυγίανσης τραπεζών (εφεξής «το Ταμείο»).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ακόλουθες οντότητες:

α)  πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη·

β)  μητρικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, εφόσον υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία που διενεργείται από την ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

γ)  εταιρείες επενδύσεων και χρηματοδοτικά ιδρύματα εγκατεστημένες/α σε συμμετέχοντα κράτη μέλη, εφόσον καλύπτονται από την ενοποιημένη εποπτεία της μητρικής επιχείρησης που διενεργείται από την ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας [BRRD] και στο άρθρο 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «εθνική αρμόδια αρχή»: κάθε εθνική αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

(1α)  «αρμόδια αρχή»: η αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τα καθήκοντα εποπτείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

(2)  «εθνική αρχή εξυγίανσης»: η αρχή που ορίζεται από κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας [BRRD

(3)  «δράση εξυγίανσης»: η εφαρμογή ενός εργαλείου εξυγίανσης σε ένα ίδρυμα ή μια οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή η άσκηση μίας ή περισσότερων εξουσιών εξυγίανσης σε σχέση με το ίδρυμα ή την οντότητα·

(3α)  «Συμβούλιο Εξυγίανσης»: το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού·

(4)  «καλυπτόμενες καταθέσεις»: οι καταθέσεις που είναι εγγυημένες από συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ, και μέχρι το επίπεδο κάλυψης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας·

(5)  «επιλέξιμες καταθέσεις»: καταθέσεις που ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 1 της οδηγίας 94/19/ΕΚ οι οποίες δεν εξαιρούνται από την προστασία σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας, ανεξάρτητα από το ύψος τους·

(11)  «ίδρυμα υπό εξυγίανση»: οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 για την οποία αναλαμβάνεται δράση εξυγίανσης·

(12)  «ίδρυμα»: πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που καλύπτεται από ενοποιημένη εποπτεία, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ)·

(13)  «όμιλος»: μητρική επιχείρηση και οι θυγατρικές της, που είναι οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2·

(19)  «διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα»: τα μετρητά, οι καταθέσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι ανέκκλητες δεσμεύσεις πληρωμών που διατίθενται στο Ταμείο για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο άρθρο 74·

(20)  «επίπεδο-στόχος της χρηματοδότησης»: το ύψος των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων που πρέπει να επιτευχθεί δυνάμει του άρθρου 68.

Άρθρο 4

Συμμετέχοντα κράτη μέλη

Συμμετέχον κράτος μέλος είναι ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ ή ένα κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, το οποίο έχει καθιερώσει στενή συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Άρθρο 5

Σχέση με την οδηγία [για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)] και το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο

-1. Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, η άσκηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης καθηκόντων ή εξουσιών που τους ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού διέπονται από την οδηγία [BRRD] καθώς και κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας.

1.  Όταν, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα ή εξουσίες, που, σύμφωνα με την οδηγία [BRRD] πρέπει να ασκούνται από την εθνική αρχή εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας [BRRD], θεωρείται ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού ομίλου, ως η οικεία αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου.

1α.  Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, υπόκειται σε δεσμευτικά ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναπτύσσονται από την ΕΑΤ και εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σε τυχόν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και σε αποφάσεις της ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 βάσει των σχετικών διατάξεων της οδηγίας [BRRD].

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν ενεργεί ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενεργεί, αναλόγως με την περίπτωση, βάσει εξουσιοδότησης από την Επιτροπή.

3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης του συμμετέχοντος κράτους μέλους ενεργούν βάσει των σχετικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, όπως έχουν εναρμονιστεί με την οδηγία [BRRD ], και σύμφωνα με αυτές.

Άρθρο 6

Γενικές αρχές

1.  Καμία ενέργεια, πρόταση ή πολιτική του Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, των κατόχων καταθέσεων, των επενδυτών ή άλλων πιστωτών εγκατεστημένων στην Ένωση, βάσει της εθνικότητας ή του τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

1α.  Κάθε δράση, πρόταση ή πολιτική του Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή μιας εθνικής αρχής εξυγίανσης στο πλαίσιο του ΕΜΕ αναλαμβάνεται με σκοπό την προώθηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος εντός της Ένωσης και εντός κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους, με πλήρη συνεκτίμηση της ενότητας και ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και με καθήκον μέριμνας για την εξασφάλισή της.

2.  Όταν η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν αποφάσεις ή προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από ένα ▌ κράτη μέλη, και ιδίως όταν λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν ομίλους εγκατεστημένους σε δύο ή περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη, λαμβάνουν δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  τα συμφέροντα των ▌ κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιείται ένας όμιλος, και ιδίως τις επιπτώσεις οποιασδήποτε απόφασης ή ενέργειας ή παράλειψης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην οικονομία, στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών οποιουδήποτε από τα εν λόγω κράτη μέλη·

β)  τον στόχο να εξισορροπούνται τα συμφέροντα των διαφόρων εμπλεκομένων κρατών μελών και να αποφευχθεί αθέμιτη βλάβη ή αθέμιτη προστασία των συμφερόντων ενός ▌ κράτους μέλους·

γ)  την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα μέρη του ομίλου, του οποίου είναι μέλος μια οντότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2 η οποία αποτελεί αντικείμενο εξυγίανσης·

γα)  κατά το δυνατόν, το συμφέρον που έχει ο όμιλος να εξακολουθήσει τη διασυνοριακή δραστηριότητά του·

δ)  την ανάγκη να αποφευχθεί δυσανάλογη αύξηση του κόστους που επιβάλλεται στους πιστωτές των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, σε βαθμό ώστε να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που θα είχαν υποστεί εάν οι οντότητες είχαν εκκαθαριστεί μέσω κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας·

ε)  τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν βάσει του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 10.

3.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξισορροπούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τους στόχους της εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 12, αναλόγως με τη φύση και τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

4.   Οι αποφάσεις ή ενέργειες του Συμβουλίου Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλουν στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη ούτε θίγουν άμεσα τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες των κρατών μελών.

4α.  Κατά τη λήψη αποφάσεων ή την ανάληψη δράσεων, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των εμπλεκόμενων οντοτήτων ενημερώνονται και, κατά περίπτωση, ζητείται η γνώμη τους.

4β.  Οι δράσεις, οι προτάσεις και οι πολιτικές που αναλαμβάνει η Επιτροπή, το Συμβούλιο Εξυγίανσης και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται με την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων όσον αφορά οιοδήποτε κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών.

4γ.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα, χωριστά από τα άλλα της καθήκοντα και σε πλαίσιο απαρέγκλιτης τήρησης των στόχων και αρχών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία [BRRD]. Ο διαχωρισμός των καθηκόντων πρέπει να κατοχυρώνεται μέσω των κατάλληλων οργανωτικών προσαρμογών.

ΜΕΡΟΣ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ I

Λειτουργίες στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και διαδικαστικοί κανόνες

Kεφάλαιο 1

Σχεδιασμός της εξυγίανσης

Άρθρο 7

Σχέδια εξυγίανσης

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει, μαζί με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης, και εγκρίνει σχέδια εξυγίανσης για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τους ομίλους.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης διαβιβάζουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων εξυγίανσης, όπως τις έχουν λάβει σύμφωνα με το άρθρο 10 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας [BRRD], υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου 5 του παρόντος τίτλου.

2α.  Το σχέδιο εξυγίανσης για κάθε οντότητα και τα σχέδια εξυγίανσης ομίλου καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 12 της οδηγίας [BRRD].

7.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καταρτίζει τα σχέδια εξυγίανσης σε συνεργασία με την εποπτική αρχή ή την αρχή ενοποιημένης εποπτείας και με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης συνεργάζεται με τις αρχές εξυγίανσης σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη εφόσον υπάρχουν οντότητες στα εν λόγω κράτη μέλη οι οποίες υπάγονται στην ενοποιημένη εποπτεία.

8.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να απαιτήσει από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης να καταρτίσουν προσχέδια εξυγίανσης και από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου να καταρτίσει προσχέδιο εξυγίανσης ομίλου,προς επανεξέταση και έγκρισή τους από το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να απαιτεί από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης την εκτέλεση άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης.

9.  Τα σχέδια εξυγίανσης επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12 της οδηγίας [BRRD].

9α.  Οι αποφάσεις σχετικά με την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την έγκριση των σχεδίων εξυγίανσης και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων λαμβάνονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά την εκτελεστική σύνοδό του.

Άρθρο 8

Εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης

1.  Όταν καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 7, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, και τις αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες θυγατρικές ή στα οποία είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα, εφόσον αυτό έχει σημασία για το σημαντικό υποκατάστημα όπως ορίζεται στα άρθρα 13 και 13α της οδηγίας [BRRD], προβαίνει σε αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα ιδρύματα και οι όμιλοι είναι δυνατόν να εξυγιανθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 13 και 13α της οδηγίας [BRRD].

2.  ▐ Μια οντότητα θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 της οδηγίας [BRRD].

3.  ▐ Ένας όμιλος θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13α της οδηγίας [BRRD].

4.  Για τον σκοπό της αξιολόγησης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξετάζει, τουλάχιστον, τα θέματα που εξειδικεύονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος της οδηγίας [BRRD].

5.  Εάν, σύμφωνα με μια εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης μιας οντότητας ή ενός ομίλου που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, διαπιστώνει ότι υπάρχουν πιθανά ουσιαστικά εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης της εν λόγω οντότητας ή ομίλου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης συντάσσει έκθεση, σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, η οποία απευθύνεται στο ίδρυμα ή στη μητρική επιχείρηση, όπου αναλύονται τα ουσιαστικά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης και στην άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης. Στην έκθεση προτείνονται επίσης μέτρα τα οποία, κατά την άποψη του Συμβουλίου Εξυγίανσης, είναι αναγκαία ή ενδεδειγμένα για την εξάλειψη των εν λόγω εμποδίων, σύμφωνα με την παράγραφο 8.

6.  Η έκθεση κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη οντότητα ή μητρική επιχείρηση, στις αρμόδιες αρχές και στις αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα ή θυγατρικές. Στηρίζεται σε αιτιολόγηση της εν λόγω εκτίμησης ή διαπίστωσης και αναφέρει με ποιον τρόπο η εν λόγω εκτίμηση ή διαπίστωση συμμορφώνεται με την απαίτηση περί αναλογικής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 6.

7.  Εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης, η οντότητα ή η μητρική επιχείρηση μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις και να προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εμποδίων που προσδιορίζονται στην έκθεση. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης γνωστοποιεί κάθε μέτρο που προτείνεται από την οντότητα ή τη μητρική επιχείρηση στις αρμόδιες αρχές και στις αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα ή θυγατρικές.

8.  Εάν τα μέτρα που προτείνονται από την ενδιαφερόμενη οντότητα ή μητρική επιχείρηση δεν εξαλείφουν αποτελεσματικά τα εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει απόφαση, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές και, αναλόγως με την περίπτωση, με την αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας, αναφέροντας ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν εξαλείφουν αποτελεσματικά τα εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης και δίνοντας εντολή στις εθνικές αρχές εξυγίανσης να απαιτήσουν από το ενδιαφερόμενο ίδρυμα, μητρική επιχείρηση ή οποιαδήποτε θυγατρική του ομίλου, να λάβουν οποιοδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας[BRRD], με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  την αποτελεσματικότητα του μέτρου να εξαλείψει τα εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης·

β)  την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στα ▌ κράτη μέλη όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος·

γ)  την ανάγκη να αποφευχθούν επιπτώσεις στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα ή όμιλο που θα υπερέβαιναν τα αναγκαία όρια για την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης ή θα ήταν δυσανάλογες.

9.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 8, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δίνει εντολή στις εθνικές αρχές εξυγίανσης να λάβουν οποιοδήποτε από τα ▌ μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας[BRRD].

10.  Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης υλοποιούν τις οδηγίες του Συμβουλίου Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 8α

Δυνατότητα εξυγίανσης των συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του και της ανεξαρτησίας του, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δίνει προτεραιότητα στην εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης ιδρυμάτων που ενέχουν συστημικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιδρυμάτων που αναγνωρίζονται ως συστημικώς σημαντικά ιδρύματα παγκόσμιας εμβέλειας (G-SIIs) ή άλλων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) δυνάμει του άρθρου 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και, κατά περίπτωση, καταρτίζει σχέδιο για καθένα από τα ιδρύματα αυτά για την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 14 της οδηγίας [BRRD].

Άρθρο 9

Απλουστευμένες υποχρεώσεις και απαλλαγές

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν προτάσεως από μια εθνική αρχή εξυγίανσης, μπορεί να εφαρμόζει απλουστευμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας [BRRD].

2.  Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης μπορούν να προτείνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης να εφαρμόσει απλουστευμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης για συγκεκριμένα ιδρύματα ή ομίλους. Η εν λόγω πρόταση είναι αιτιολογημένη και συνοδεύεται από όλη τη σχετική τεκμηρίωση.

3.  Μόλις λάβει σχετική πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή όταν ενεργεί με δική του πρωτοβουλία, το Συμβούλιο Εξυγίανσης διενεργεί αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων ή ομίλου. Στη διενεργούμενη αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας [BRRD].

4.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τη συνέχιση της εφαρμογής των απλουστευμένων υποχρεώσεων και παύει να τις εφαρμόζει στις καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας [BRRD].

Σε περίπτωση που η εθνική αρχή εξυγίανσης, η οποία έχει προτείνει την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων ▌ σύμφωνα με την παράγραφο 1, θεωρεί ότι πρέπει να ανακληθεί η απόφαση για την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων ▌, υποβάλλει σχετική πρόταση στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκδίδει απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη ανάκληση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αιτιολόγηση της ανάκλησης που επικαλείται η εθνική αρχή εξυγίανσης, με γνώμονα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

7.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει την ΕΑΤ σχετικά με το πώς εφάρμοσε τις παραγράφους 1 και 4.

Άρθρο 10

Ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, διαπιστώνει την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, με την επιφύλαξη των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής, τα οποία οφείλουν να διατηρούν τα ιδρύματα και οι μητρικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.

2.  Η ελάχιστη απαίτηση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39 της οδηγίας[BRRD].

3.  Η διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται με βάση τα ▌ κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 39 της οδηγίας [BRRD].

Με τη διαπίστωση διευκρινίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες οφείλουν να πληρούν τα ιδρύματα σε ατομική βάση και οι μητρικές επιχειρήσεις σε ενοποιημένη βάση. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να αποφασίσει την απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση σε ενοποιημένη ή ατομική βάση στις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 39 της οδηγίας [BRRD] ▐.

4.  Η διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δύνανται να προβλέπει ότι η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις πληρούται εν μέρει σε ενοποιημένη ή ατομική βάση μέσω συμβατικού εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 39 της οδηγίας [BRRD].

6.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβαίνει στη διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατά την κατάρτιση και τη διατήρηση σχεδίων εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 7.

7.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απευθύνει τη διαπίστωσή του στις εθνικές αρχές εξυγίανσης. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης υλοποιούν τις οδηγίες του Συμβουλίου Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 26. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απαιτεί από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης να επαληθεύουν και να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα και οι μητρικές επιχειρήσεις τηρούν την ελάχιστη απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

8.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει την ΕΚΤ και την ΕΑΤ για την ελάχιστη απαίτηση που έχει προσδιορίσει για κάθε ίδρυμα και θυγατρική επιχείρηση δυνάμει της παραγράφου 1.

Kεφάλαιο 2

Έγκαιρη παρέμβαση

Άρθρο 11

Έγκαιρη παρέμβαση

1.  Η ΕΚΤ, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από κοινοποίηση μιας εθνικής αρμόδιας αρχής συμμετέχοντος κράτους μέλους,ενημερώνει το Συμβούλιο Εξυγίανσης για τυχόν μέτρα τα οποία απαιτούν να λάβει το ίδρυμα ή ο όμιλος ή που λαμβάνουν οι ίδιες βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, των άρθρων 23 παράγραφος 1 ή 24 της οδηγίας [BRRD], ή βάσει του άρθρου 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης κοινοποιεί στην Επιτροπή οιαδήποτε πληροφορία την οποία έχει λάβει δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

2.  Από την ημερομηνία παραλαβής των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη των εξουσιών της ΕΚΤ και των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με άλλη ενωσιακή νομοθεσία, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να προετοιμάσει την εξυγίανση του σχετικού ιδρύματος ή ομίλου.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την οικεία αρμόδια αρχή, τις συνθήκες που επικρατούν στο ίδρυμα ή την μητρική επιχείρηση, και τη συμφωνία τους με τυχόν μέτρα έγκαιρης παρέμβασης που είχε χρειαστεί να λάβουν.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει την εξουσία:

α)  να απαιτήσει, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του παρόντος τίτλου, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να προετοιμάσει την εξυγίανση του ιδρύματος ή του ομίλου·

β)  να διενεργήσει αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ιδρύματος ή του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 17·

γ)  να έρθει σε επαφή με δυνητικούς αγοραστές προκειμένου να προετοιμάσει την εξυγίανση του ιδρύματος ή του ομίλου, ή να ζητήσει από το ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση, ή την εθνική αρχή εξυγίανσης να το πράξει, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί απορρήτου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στο άρθρο 76 της οδηγίας [BRRD

δ)  να απαιτήσει από την οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης να καταρτίσει προκαταρκτικό σχέδιο εξυγίανσης για το σχετικό ίδρυμα ή όμιλο.

4.  Εάν η ΕΚΤ ή οι εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών σκοπεύουν να επιβάλουν πρόσθετο μέτρο σε ίδρυμα ή όμιλο δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ή των άρθρων 23 παράγραφος ή 24 της οδηγίας [BRRD], ή δυνάμει του άρθρου 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, προτού το ίδρυμα ή ο όμιλος συμμορφωθεί πλήρως με το πρώτο μέτρο που κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, η ΕΚΤ, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από κοινοποίηση της εθνικής αρμόδιας αρχής, ενημερώνει το Συμβούλιο Εξυγίανσης ▌ πριν επιβληθεί το εν λόγω πρόσθετο μέτρο στο σχετικό ίδρυμα ή όμιλο.

5.  Η ΕΚΤ ή η αρμόδια αρχή, και το Συμβούλιο Εξυγίανσης μεριμνούν για τη συνάφεια του πρόσθετου μέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και οιασδήποτε ενέργειας εκ μέρους του Συμβουλίου για την προετοιμασία της εξυγίανσης δυνάμει της παραγράφου 2.

Kεφάλαιο 3

Εξυγίανση

Άρθρο 12

Στόχοι της εξυγίανσης

1.  Όταν ενεργούν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 16, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε σχέση με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της εξυγίανσης που προβλέπονται στο άρθρο 26 της οδηγίας [BRRD], και επιλέγουν τα εργαλεία και τις εξουσίες που επιτυγχάνουν, κατά τη γνώμη τους, καλύτερα τους στόχους που αντιστοιχούν στις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

2.  ▌ Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας [BRRD].

Άρθρο 13

Γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση

Όταν ενεργούν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 16, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι η δράση εξυγίανσης αναλαμβάνεται σύμφωνα με τις ▌ αρχές του άρθρου 29 της οδηγίας [BRRD].

Άρθρο 14

Εξυγίανση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και μητρικών επιχειρήσεων

▌ Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση εξυγίανσης έναντι χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των μητρικών τους επιχειρήσεων βάσει σχεδίου απόφασης που εκπονείται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας [BRRD].

Άρθρο 15

Σειρά προτεραιότητας των απαιτήσεων

Κατά την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα σε ίδρυμα υπό εξυγίανση, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που εξαιρούνται από το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 3, η Επιτροπή αποφασίζει, βασιζόμενη σε σχέδιο απόφασης που καταρτίζει το Συμβούλιο Εξυγίανσης, και το Συμβούλιο Εξυγίανσης και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών ασκούν τις εξουσίες απομείωσης και μετατροπής σε απαιτήσεις ακολουθώντας τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 43 της οδηγίας [BRRD].

Άρθρο 16

Διαδικασία εξυγίανσης

1.  Εάν η ΕΚΤ εκτιμά, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από κοινοποίηση μιας εθνικής αρμόδιας αρχής συμμετέχοντος κράτους μέλους, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 όσον αφορά οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2, κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την εκτίμηση αυτή στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να λάβει χώρα κατόπιν αιτήματος για διενέργεια εκτίμησης από το Συμβούλιο Εξυγίανσης ή από εθνική αρχή εξυγίανσης, εάν οποιοδήποτε από τα όργανα αυτά κρίνει ότι συντρέχει λόγος να θεωρηθεί ότι το ίδρυμα βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης.

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνει χώρα κατόπιν διαβούλευσης με το Συμβούλιο Εξυγίανσης και την εθνική αρχή εξυγίανσης.

1a.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης προετοιμάζει και λαμβάνει όλες τις αποφάσεις του σχετικά με τη διαδικασία εξυγίανσης κατά την εκτελεστική σύνοδό του, σύμφωνα με το άρθρο 50.

2.  Με την λήψη κοινοποίησης δυνάμει της παραγράφου 1, ▌ το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβαίνει, κατά την εκτελεστική σύνοδό του, σε εκτίμηση για να επαληθεύσει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  η οντότητα βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης·

β)  έχοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα και όλες τις σχετικές περιστάσεις, δεν υπάρχει καμία εύλογη προοπτική ότι με εναλλακτικά μέτρα του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων του ΘΣΠ, ή με δράση των αρχών εποπτείας (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης ή της απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18) που αναλαμβάνεται έναντι της οντότητας, θα αποφευχθεί η πτώχευση της οντότητας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος·

γ)  η δράση εξυγίανσης είναι αναγκαία για λόγους δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α), η οντότητα θεωρείται ότι βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης σε οποιαδήποτε από τις ▌ περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας[BRRD].

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο γ), μια δράση εξυγίανσης αντιμετωπίζεται ως δράση δημοσίου συμφέροντος στις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 της οδηγίας[BRRD].

5.  Εάν εκτιμήσει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης υποβάλλει στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1,σχέδιο απόφασης προκειμένου να τεθεί η οντότητα υπό εξυγίανση. Το σχέδιο απόφασης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  τη σύσταση να τεθεί η οντότητα υπό εκκαθάριση·

β)  το πλαίσιο των εργαλείων εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 32·

γ)  το πλαίσιο της χρήσης του ταμείου εξυγίανσης για τη στήριξη της δράσης εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 71.

6.  Μόλις λάβει το σχέδιο απόφασης από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα εγκρίνει το σχέδιο απόφασης, όσον αφορά το πλαίσιο των εργαλείων εξυγίανσης τα οποία θα εφαρμοστούν στην υπό εξέταση οντότητα και, κατά περίπτωση,όσον αφορά τη χρήση του ταμείου εξυγίανσης για τη στήριξη της δράσης εξυγίανσης. ▐

Σε περίπτωση που η Επιτροπή σκοπεύει να μην εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που υπέβαλε το Συμβούλιο Εξυγίανσης ή να το εγκρίνει με τροποποιήσεις, διαβιβάζει το σχέδιο απόφασης και πάλι στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, εξηγώντας γιατί δεν σκοπεύει να το εγκρίνει ή, ανάλογα με την περίπτωση, εξηγώντας τους λόγους των σκοπούμενων τροποποιήσεών της και ζητώντας την αναθεώρησή του. Η Επιτροπή δύναται να ορίζει προθεσμία εντός της οποίας το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να τροποποιήσει το αρχικό του σχέδιο απόφασης, με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής, και να το υποβάλει εκ νέου στην Επιτροπή. Εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις επείγουσας φύσεως, το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες για να αναθεωρήσει το σχέδιο απόφασης κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμμορφωθεί με οιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις εκδίδονται από την ΕΑΤ σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάμει της παρούσας παραγράφου και πράξης, και ενεργεί, όσον αφορά την επιβεβαίωση του κατά πόσον συμμορφώνεται ή προτίθεται να συμμορφωθεί με την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

7.  Η απόφαση της Επιτροπής απευθύνεται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην θέσει την οντότητα υπό εξυγίανση, επειδή δεν συντρέχει η προϋπόθεση της παραγράφου 2 στοιχείο γ), η υπό εξέταση οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο.

8.  Εντός του πλαισίου που τίθεται με την απόφαση της Επιτροπής, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αποφασίζει, κατά την εκτελεστική σύνοδό του, τον μηχανισμό εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 και διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία του μηχανισμού εξυγίανσης εκ μέρους των σχετικών εθνικών αρχών εξυγίανσης. Η απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης απευθύνεται στις σχετικές εθνικές αρχές εξυγίανσης και καθοδηγεί τις εν λόγω αρχές, οι οποίες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 26, με την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στην οδηγία [BRRD], και ιδίως εκείνων στα άρθρα 56 έως 64 της εν λόγω οδηγίας. Εάν έχει χορηγηθεί κρατική ενίσχυση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να αποφασίσει μόνον αφού η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση περί της εν λόγω κρατικής ενίσχυσης.

9.  Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρεί ότι τα μέτρα εξυγίανσης ενδέχεται να συνιστούν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, καλεί το ενδιαφερόμενο συμμετέχον κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα συμμετέχοντα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή άμεσα τα σχεδιαζόμενα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

10.  Στο βαθμό που η δράση εξυγίανσης, όπως προτείνεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά την εκτελεστική σύνοδό του, περιλαμβάνει τη χρήση του ταμείου εξυγίανσης και δεν συνεπάγεται τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή εφαρμόζει παράλληλα, κατ’ αναλογία, τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.

11.  Η Επιτροπή έχει την εξουσία να λάβει από το Συμβούλιο Εξυγίανσης όποια πληροφορία θεωρεί συναφή για την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει την εξουσία να λάβει από οιοδήποτε άτομο, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του παρόντος τίτλου, κάθε πληροφορία αναγκαία για την προετοιμασία και την λήψη απόφασης σχετικά με δράση εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών που προβλέπονται στα σχέδια εξυγίανσης.

12.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει την εξουσία να υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια αποφάσεων σχετικά με την τροποποίηση του πλαισίου για τα εργαλεία εξυγίανσης και για τη χρήση του ταμείου εξυγίανσης όσον αφορά οντότητα η οποία τίθεται υπό εξυγίανση.

12α.  Για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και σύμφωνα με την οδηγία [BRRD], αντιμετωπίζει τη χρήση του Ταμείου όπως θα αντιμετώπιζε μια εθνική ρύθμιση χρηματοδότησης της εξυγίανσης.

Άρθρο 17

Αποτίμηση

1.  Προτού αναλάβει δράση εξυγίανσης ή ασκήσει την εξουσία απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων, το Συμβούλιο Εξυγίανσης διασφαλίζει τη διενέργεια δίκαιης και ρεαλιστικής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2, σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας [BRRD].

16.  Αφού πραγματοποιηθεί η εξυγίανση, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι μέτοχοι και οι πιστωτές θα είχαν τύχει καλύτερης μεταχείρισης εάν το υπό εξυγίανση ίδρυμα είχε τεθεί σε κανονική διαδικασία αφερεγγυότητας, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μεριμνά για τη διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 της οδηγίας [BRRD],η οποία είναι διαφορετική από εκείνη που διενεργείται βάσει της παραγράφου 1.

Άρθρο 18

Απομείωση και μετατροπή κεφαλαιακών μέσων

1.  Η ΕΚΤ, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από κοινοποίηση εθνικής αρμόδιας αρχής ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους, ενημερώνει το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφόσον εκτιμά ότι συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις απομείωσης και μετατροπής κεφαλαιακών μέσων, όπως προβλέπεται στην οδηγία [BRRD], σε σχέση με οντότητα του άρθρου 2 ή όμιλο εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος.

1α.  Η ΕΚΤ παρέχει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τις πληροφορίες της παραγράφου 1 κατόπιν αιτήματος για διενέργεια εκτίμησης από το Συμβούλιο Εξυγίανσης ή από εθνική αρχή εξυγίανσης, εάν οποιοδήποτε από τα όργανα αυτά κρίνει ότι συντρέχει λόγος να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απομείωσης και μετατροπής κεφαλαιακών μέσων σε σχέση με οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή όμιλο εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος.

1β.  Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το Συμβούλιο Εξυγίανσης υποβάλλει στην Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών της παραγράφου 1, σχέδιο απόφασης που προβλέπει την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής κεφαλαιακών μέσων και διευκρινίζει κατά πόσον οι εξουσίες αυτές θα ασκηθούν αυτοτελώς ή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφοι 4 έως 7, μαζί με δράση εξυγίανσης.

5.  Μόλις λάβει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα εγκρίνει ή όχι το σχέδιο απόφασης και εάν οι εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής των κεφαλαιακών μέσων ασκούνται μεμονωμένα ή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφοι 4 έως 7, μαζί με δράση εξυγίανσης.

6.  Όταν ▌ πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αλλά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για εξυγίανση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, μετά από απόφαση της Επιτροπής, παραγγέλλει στις εθνικές αρχές εξυγίανσης να ασκήσουν τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52 της οδηγίας [BRRD].

7.  Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις απομείωσης και μετατροπής κεφαλαιακών μέσων της παραγράφου 1, καθώς και οι προϋποθέσεις εξυγίανσης του άρθρου 16 παράγραφος 2, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφοι 4 έως 7.

8.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές εξυγίανσης ασκούν τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με την οδηγία [BRRD].

9.  Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης εφαρμόζουν τις οδηγίες του Συμβουλίου Εξυγίανσης και ασκούν τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής των κεφαλαιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 19

Γενικές αρχές των εργαλείων εξυγίανσης

1.  Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης αποφασίζει να εφαρμόσει εργαλείο εξυγίανσης σε οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2, και η εν λόγω δράση εξυγίανσης θα οδηγούσε σε ζημίες οι οποίες θα επιβαρύνουν τους πιστωτές ή σε μετατροπή των απαιτήσεών τους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες δυνάμει του άρθρου 18 αμέσως πριν ή παράλληλα με την εφαρμογή του εργαλείου εξυγίανσης.

2.  Τα εργαλεία εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 στοιχείο β) είναι τα ακόλουθα:

α)  το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων·

β)  το εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος·

γ)  το εργαλείο διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων·

δ)  το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα.

3.  Κατά την έγκρισητου σχεδίου απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5, το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη του ακόλουθους παράγοντες:

α)  τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του υπό εξυγίανση ιδρύματος στη βάση της αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17·

β)  την κατάσταση ρευστότητας του υπό εξυγίανση ιδρύματος·

γ)  την εμπορευσιμότητα της αξίας δικαιόχρησης του υπό εξυγίανση ιδρύματος ενόψει των ανταγωνιστικών και οικονομικών συνθηκών της αγοράς·

δ)  τον διαθέσιμο χρόνο·

4.  ▌ Τα εργαλεία εξυγίανσης μπορούν να εφαρμόζονται είτε χωριστά είτε από κοινού, πλην του εργαλείου διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων, το οποίο μπορεί να εφαρμόζεται μόνον μαζί με άλλο εργαλείο εξυγίανσης.

4a.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, και με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εγκρίνει εγχειρίδιο εξυγίανσης στο οποίο ορίζονται σαφείς και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των εργαλείων εξυγίανσης.

Το εγχειρίδιο εξυγίανσης του πρώτου εδαφίου παίρνει τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 82.

Άρθρο 20

Μηχανισμός εξυγίανσης

Ο μηχανισμός εξυγίανσης που θεσπίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 8 ορίζει, σε συμφωνία με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 6 και με οιαδήποτε απόφαση περί κρατικής ενίσχυσης, όπου αυτό ισχύει κατ’ αναλογία, τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα εργαλεία εξυγίανσης που πρόκειται να εφαρμοστούν στο υπό εξυγίανση ίδρυμα οι οποίες αφορούν τουλάχιστον τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 21 παράγραφος 2, 22 παράγραφος 2, 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 1 και καθορίζουν τα συγκεκριμένα ποσά και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται το ταμείο εξυγίανσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να τροποποιήσει και να επικαιροποιήσει δεόντως τον μηχανισμό εξυγίανσης ανάλογα με τις περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης και εντός του πλαισίου εξυγίανσης, που έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 6.

Άρθρο 21

Εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων

1.  Εντός του πλαισίου που αποφασίζεται από την Επιτροπή, το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων συνίσταται στη μεταβίβαση σε αγοραστή ο οποίος δεν είναι μεταβατικό ίδρυμα, των ακόλουθων στοιχείων:

α)  μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση· ή

β)  όλων ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση.

2.  Όσον αφορά το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων, ο μηχανισμός εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 8 καθορίζει ιδίως:

α)  τα μέσα, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρόκειται να μεταβιβαστούν από την εθνική αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 και παράγραφοι 7 έως 11 της οδηγίας [BRRD

β)  τους εμπορικούς όρους, δεδομένων των περιστάσεων και του κόστους και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στη διαδικασία εξυγίανσης, βάσει των οποίων η εθνική αρχή εξυγίανσης προβαίνει στη μεταβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 2 έως 4 της οδηγίας [BRRD]·

γ)  κατά πόσο μπορούν να ασκηθούν από την εθνική αρχή εξυγίανσης οι εξουσίες μεταβίβασης περισσότερες της μίας φορές σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 5 και 6 της οδηγίας [BRRD

δ)  τις ρυθμίσεις για την εμπορία από την εθνική αρχή εξυγίανσης της εν λόγω οντότητας ή των εν λόγω μέσων, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας [BRRD

ε)  κατά πόσον η συμμόρφωση της εθνικής αρχής εξυγίανσης με τις απαιτήσεις εμπορίας ενδέχεται να υπονομεύσει τους στόχους της εξυγίανσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων χωρίς να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις εμπορίας δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο ε) όταν κρίνει ότι η συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις ενδέχεται να υπονομεύσει έναν ή περισσοτέρους από τους στόχους της εξυγίανσης και ειδικότερα όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  όταν θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προερχόμενη ή επιδεινούμενη από τη δυνητική πτώχευση του ιδρύματος υπό εξυγίανση·

β)  όταν θεωρεί ότι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα του εργαλείου πώλησης δραστηριοτήτων ως προς την αντιμετώπιση της απειλής αυτής ή την επίτευξη του στόχου της εξυγίανσης που καθορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Άρθρο 22

Εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος

1.  Εντός του πλαισίου που αποφασίζεται από την Επιτροπή, το εργαλείο του μεταβατικού ιδρύματος συνίσταται στη μεταβίβαση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία σε μεταβατικό ίδρυμα:

α)  μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας που εκδίδονται από ένα ή περισσότερα ιδρύματα υπό εξυγίανση·

β)  όλων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων ενός ή περισσοτέρων ιδρυμάτων υπό εξυγίανση.

2.  Όσον αφορά το εργαλείο του μεταβατικού ιδρύματος, ο μηχανισμός εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 καθορίζει ιδιαίτερα:

α)  τα μέσα, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρόκειται να μεταβιβαστούν σε μεταβατικό ίδρυμα από την εθνική αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 1 έως 9 της οδηγίας [BRRD

β)  τις διευθετήσεις για τη σύσταση, τη λειτουργία και την περάτωση της λειτουργίας του μεταβατικού ιδρύματος από την εθνική αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 8 της οδηγίας [BRRD

γ)  τις διευθετήσεις για την εμπορία του μεταβατικού ιδρύματος, ή των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων του από την εθνική αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 της οδηγίας [BRRD].

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης διασφαλίζει ότι η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων υποχρεώσεων από την εθνική αρχή εξυγίανσης προς το μεταβατικό ίδρυμα δεν υπερβαίνει τη συνολική αξία των δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται από του υπό εξυγίανση ίδρυμα ή προέρχονται από άλλες πηγές.

3α.  Κάθε αντίτιμο που εισπράττεται για το μεταβατικό ίδρυμα ή για όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τις υποχρεώσεις του μεταβατικού ιδρύματος συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας [BRRD].

Άρθρο 23

Εργαλείο διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων

1.  Στο πλαίσιο που έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή, το εργαλείο διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων συνίσταται στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων από ίδρυμα υπό εξυγίανση σε φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θεσπίζει η οδηγία [BRRD] προκειμένου μια νομική οντότητα να είναι φορέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

2.  Όσον αφορά το εργαλείο διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων, ο μηχανισμός εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 καθορίζει ιδιαίτερα:

α)  τα μέσα, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρόκειται να μεταβιβαστούν από την εθνική αρχή εξυγίανσης σε φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 έως 4 και παράγραφοι 6 έως 10 της οδηγίας [BRRD

β)  το αντίτιμο με το οποίο μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία από την εθνική αρχή εξυγίανσης στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 17. Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει το αντίτιμο να έχει ονομαστική ή αρνητική αξία.

2α.  Κάθε αντίτιμο που εισπράττεται για τον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή για όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας [BRRD].

Άρθρο 24

Εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα

1.  Το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα μπορεί να εφαρμόζεται για ▌ τους ▌ σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 37 της οδηγίας[BRRD].

Στο πλαίσιο που αποφασίζεται από την Επιτροπή αναφορικά με το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα, ο μηχανισμός εξυγίανσης καθορίζει ειδικότερα:

α)  το συνολικό ποσό κατά το οποίο πρέπει να μειωθούν ή να μετατραπούν οι επιλέξιμες υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 6·

β)  τις υποχρεώσεις που δύνανται να εξαιρεθούν σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 13·

γ)  τους στόχους και το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 16.

2.  ▐

Εάν δεν πληρούται η προϋπόθεση εφαρμογής του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα για την ανακεφαλαιοποίηση μιας οντότητας σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 της οδηγίας [BRRD], εφαρμόζεται οποιοδήποτε από τα εργαλεία εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), και το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, αναλόγως με την περίπτωση.

3.  Οι ▌ υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 της οδηγίας[BRRD] δεν υπόκεινται σε απομείωση και μετατροπή. ▌

5.  Η εξαίρεση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ορισμένων υποχρεώσεων από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2α της οδηγίας [BRRD].

Όταν μια επιλέξιμη υποχρέωση ή κατηγορία επιλέξιμων υποχρεώσεων εξαιρείται, ή εξαιρείται εν μέρει, το επίπεδο της απομείωσης ή της μετατροπής που εφαρμόζεται σε άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις μπορεί να αυξηθεί για να ληφθούν υπόψη τέτοιες εξαιρέσεις, υπό τον όρο ότι το επίπεδο απομείωσης και μετατροπής που εφαρμόζεται σε άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις συνάδει με την αρχή σύμφωνα με την οποία κανένας πιστωτής δεν υφίσταται μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες που θα είχε υποστεί εάν το ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 2 είχε εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας.

6.  Όταν μια επιλέξιμη υποχρέωση ή κατηγορία επιλέξιμων υποχρεώσεων εξαιρείται, ή εξαιρείται εν μέρει, δυνάμει της παραγράφου 5, και οι ζημίες με τις οποίες θα επιβαρύνονταν οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν έχουν μετακυλιστεί πλήρως σε άλλους πιστωτές, μπορεί να πραγματοποιηθεί η εισφορά στο υπό εξυγίανση ίδρυμα εκ μέρους του ταμείου εξυγίανσης για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 38 της οδηγίας [BRRD] και σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

8.  Η εισφορά του ταμείου εξυγίανσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί από:

α)  το ποσό που είναι διαθέσιμο στο ταμείο εξυγίανσης και έχει αντληθεί μέσω εισφορών από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 σύμφωνα με το άρθρο 66·

β)  το ποσό που μπορεί να αντληθεί μέσω εκ των υστέρων εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 67 εντός περιόδου τριών ετών· και

γ)  όταν τα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν, από ποσά που αντλούνται από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 69, περιλαμβανομένων αυτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

9.  Εφόσον συντρέχουν οι έκτακτες περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 38 της οδηγίας [BRRD], μπορεί να αναζητηθεί περαιτέρω χρηματοδότηση από εναλλακτικές πηγές σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

10.  Εναλλακτικά ή επιπροσθέτως, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 38 της οδηγίας[BRRD] για την καταβολή συνεισφοράς εκ μέρους του Ταμείου, μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεισφορά από πόρους οι οποίοι έχουν αντληθεί μέσω συνεισφορών εκ των προτέρων, σύμφωνα με το άρθρο 66, και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη.

12.  Όταν λαμβάνεται η απόφαση για την εξαίρεση ορισμένων υποχρεώσεων από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 5, δίνεται η δέουσα προσοχή στα ▌ στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 38 της οδηγίας [BRRD].

13.  Όταν εφαρμόζεται το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα, το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβαίνεισε αποτίμησησύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας[BRRD].

14.  Οι εξαιρέσεις δυνάμει της παραγράφου 5 μπορούν να εφαρμόζονται είτε για την πλήρη εξαίρεση υποχρέωσης από την απομείωση είτε για τον περιορισμό του βαθμού της απομείωσης που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη υποχρέωση.

15.  Κατά την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής τηρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την προτεραιότητα των απαιτήσεων βάσει του άρθρου 15

16.  Η εθνική αρχή εξυγίανσης διαβιβάζει πάραυτα στο Συμβούλιο Εξυγίανσης το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης που έχει ληφθεί μετά την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα από τον διαχειριστή ο οποίος έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 της οδηγίας [BRRD

Εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής του σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, η αρχή εξυγίανσης διαβιβάζει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης την αξιολόγησή της για το σχέδιο. Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής του σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί την πιθανότητα, με την εφαρμογή του σχεδίου, να αποκατασταθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε συμφωνία με την αρμόδια αρχή.

Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης πεισθεί ότι το σχέδιο θα επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο, επιτρέπει στην εθνική αρχή εξυγίανσης να εγκρίνει το σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 5 της οδηγίας [BRRD]. Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν πεισθεί ότι το σχέδιο θα επιτύχει τον στόχο αυτό, δίνει εντολή στην εθνική αρχή εξυγίανσης να γνωστοποιήσει στον διαχειριστή τις αμφιβολίες του και να ζητήσει από τον διαχειριστή να τροποποιήσει το σχέδιο με τρόπο που να αντιμετωπίζονται οι αμφιβολίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 6 της οδηγίας [BRRD]. Αυτό γίνεται σε συμφωνία με την αρμόδια αρχή.

Η εθνική αρχή εξυγίανσης διαβιβάζει το τροποποιημένο σχέδιο στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δίνει εντολή στην εθνική αρχή εξυγίανσης να γνωστοποιήσει στον διαχειριστή, εντός μιας εβδομάδας, ότι έχει πεισθεί ότι με το σχέδιο, όπως τροποποιήθηκε, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που του κοινοποίησε ή ότι απαιτείται περαιτέρω τροποποίηση.

Άρθρο 25

Παρακολούθηση από το Συμβούλιο Εξυγίανσης

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του μηχανισμού εξυγίανσης από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης. Για το σκοπό αυτό, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης:

α)  συνεργάζονται και βοηθούν το Συμβούλιο Εξυγίανσης στην εκτέλεση του καθήκοντος παρακολούθησης·

β)  παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, ακριβή, αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού και των εργαλείων εξυγίανσης και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης, τα οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, μεταξύ άλλων και για τα εξής:

i)  τη λειτουργία και την οικονομική κατάσταση του υπό εξυγίανση ιδρύματος, του μεταβατικού ιδρύματος και του φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·

ii)  τη μεταχείριση που θα είχε επιφυλαχθεί στους μετόχους και τους πιστωτές κατά την εκκαθάριση του ιδρύματος υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας·

iii)  τυχόν υπό εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό πτώχευση ιδρύματος, την αμφισβήτηση της απόφασης εξυγίανσης και την αποτίμηση ή που σχετίζονται με αιτήσεις αποζημίωσης που έχουν υποβληθεί από μετόχους ή πιστωτές·

iv)  τον διορισμό, την απόσυρση ή την αντικατάσταση αξιολογητών, διαχειριστών, λογιστών, δικηγόρων και λοιπών επαγγελματιών οι οποίοι χρειάζονται για να συνδράμουν την εθνική αρχή εξυγίανσης, και του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους·

v)  οιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο επισημαίνεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης·

vi)  τη έκταση και τον τρόπο άσκησης από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης των εξουσιών που προβλέπονται γι' αυτές στον τίτλοIV κεφάλαιο V της οδηγίας [BRRD

vii)  την οικονομική βιωσιμότητα, σκοπιμότητα και υλοποίηση του σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 16.

Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης υποβάλλουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τελική έκθεση για την εφαρμογή του μηχανισμού εξυγίανσης.

2.  Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να δώσει εντολή στις εθνικές αρχές εξυγίανσης ως προς οιαδήποτε πτυχή της εφαρμογής του μηχανισμού εξυγίανσης, και ειδικότερα σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης-

3.  Όπου ενδείκνυται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εξυγίανσης, η Επιτροπή, μετά από σύσταση του Συμβουλίου Εξυγίανσης ▌, δύναται να επανεξετάσει την απόφασή της περί του πλαισίου εξυγίανσης και να εγκρίνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Άρθρο 26

Εφαρμογή των αποφάσεων εξυγίανσης

1.  Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 8, ιδίως με την άσκηση ελέγχου επί των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας [BRRD], και μεριμνώντας για τη συμμόρφωση προς τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία [BRRD]. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης εφαρμόζουν όλες τις αποφάσεις που τους απευθύνει το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

Προς τον σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, κάνουν χρήση των εξουσιών τους δυνάμει της εθνικής νομοθετικής πράξης για τη μεταφορά της οδηγίας [BRRD] στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης ενημερώνουν πλήρως το Συμβούλιο Εξυγίανσης για την άσκηση των εν λόγω εξουσιών. Οιοδήποτε μέτρο λαμβάνουν συνάδει με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 8.

2.  Σε περίπτωση που η εθνική αρχή εξυγίανσης δεν έχει εφαρμόσει απόφαση αναφερόμενη στο άρθρο 16, ή την έχει εφαρμόσει κατά τρόπο που δεν καθιστά δυνατή την επίτευξη των στόχων της εξυγίανσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει την εξουσία να δώσει εντολή άμεσα σε ίδρυμα υπό εξυγίανση να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α)  να μεταβιβάσει σε άλλο νομικό πρόσωπο συγκεκριμένα δικαιώματα, περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις ιδρύματος υπό εξυγίανση·

β)  να απαιτήσει τη μετατροπή οιωνδήποτε χρεωστικών μέσων που περιέχουν συμβατική ρήτρα μετατροπής, στις περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει επίσης την εξουσία να ασκεί άμεσα οιαδήποτε άλλη εξουσία του παρέχει η οδηγία [BRRD].

3.  Το υπό εξυγίανση ίδρυμα συμμορφώνεται με απόφαση που λαμβάνεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι αποφάσεις αυτές υπερισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης που είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα.

4.  Οι εθνικές αρχές, όταν λαμβάνουν μέτρα για ζητήματα τα οποία υπόκεινται σε απόφαση λαμβανόμενη βάσει της παραγράφου 2, συμμορφώνονται με την εν λόγω απόφαση.

Kεφάλαιο 4

Συνεργασία

Άρθρο 27

Υποχρέωση συνεργασίας

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε μέτρο που λαμβάνει προκειμένου να προετοιμάσει την εξυγίανση. Όσον αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, τα μέλη και το προσωπικό της Επιτροπής υπόκεινται στην απαίτηση τήρησης του επαγγελματικού απόρρητου σύμφωνα με το άρθρο 79.

2.  Κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η Επιτροπή, ▌ οι αρμόδιες ▌ αρχές και οι αρχές εξυγίανσης συνεργάζονται στενά, ιδίως στις φάσεις του σχεδιασμού της εξυγίανσης, της έγκαιρης παρέμβασης και της εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 26. Ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όταν η ΕΚΤ καλεί τον εκτελεστικό διευθυντή του Συμβουλίου Εξυγίανσης να συμμετάσχει ως παρατηρητής στο εποπτικό συμβούλιο της ΕΚΤ που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να ορίσειάλλον αντιπρόσωπο να συμμετάσχει σε αυτό.

5.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης ορίζει αντιπρόσωπο ο οποίος συμμετέχει στην επιτροπή εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 113 της οδηγίας [BRRD].

6.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), και κάθε μελλοντική αντίστοιχη ευρωπαϊκή δομή, ιδίως όταν το ΕΤΧΣ, ▌ ο ΕΜΣ ή μια μελλοντική αντίστοιχη δομή έχουν χορηγήσει, ή ενδέχεται να χορηγήσουν, άμεση ή έμμεση χρηματοδοτική συνδρομή σε οντότητες που έχουν συσταθεί σε συμμετέχον κράτος μέλος, ιδιαίτερα στις έκτακτες περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 9.

7.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης και η ΕΚΤ συνάπτουν μνημόνιο συνεννόησης στο οποίο περιγράφονται οι γενικοί όροι της συνεργασίας τους δυνάμει της παραγράφου 2. Το μνημόνιο συνεννόησης επανεξετάζεται σε τακτική βάση και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη του ενδεδειγμένου χειρισμού των εμπιστευτικών πληροφοριών.

7α.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης και οι αρχές εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών μελών συνάπτουν μνημόνια συνεννόησης στα οποία περιγράφεται με γενικούς όρους η μεταξύ τους συνεργασία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει της οδηγίας [BRRD].

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης συνάπτει μνημόνιο συνεννόησης με την αρχή εξυγίανσης κάθε μη συμμετέχοντος κράτους μέλους που αποτελεί έδρα τουλάχιστον ενός διεθνούς ιδρύματος με συστημική σπουδαιότητα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Κάθε μνημόνιο συνεννόησης επανεξετάζεται σε τακτική βάση και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη του ενδεδειγμένου χειρισμού των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Άρθρο 28

Ανταλλαγή πληροφοριών εντός του ΕΜΕ

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης επιφορτίζονται με το καθήκον να συνεργάζονται με καλή πίστη και έχουν την να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης παρέχει στην Επιτροπή κάθε πληροφορία σχετική με την εκπλήρωση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 29

Συνεργασία εντός του ΕΜΕ και αντιμετώπιση σε επίπεδο ομίλου

Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 15 του άρθρου 12 και των άρθρων 80 έως 83 της οδηγίας [BRRD], δεν εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των εθνικών αρχών εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών. Αντ’ αυτών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 30

Συνεργασία με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

Όταν όμιλος περιλαμβάνει οντότητες εγκατεστημένες σε συμμετέχοντα κράτη μέλη καθώς και σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αντιπροσωπεύει τις εθνικές αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών για τους σκοπούς της συνεργασίας με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 11, 12, 15, 50 και 80 έως 83 της οδηγίας [BRRD], με την επιφύλαξη ▌ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 31

Συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, είναι αποκλειστικά αρμόδια να συνάπτουν, εξ ονόματος των εθνικών αρχών εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών, τις μη δεσμευτικές συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 της οδηγίας [BRRD] και τις κοινοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου.

Kεφάλαιο 5

Εξουσίες έρευνας

Άρθρο 32

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών

1.  Για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται, είτε άμεσα είτε μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης, αξιοποιώντας πλήρως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες από την ΕΚΤ ή τις εθνικές αρμόδιες αρχές, να απαιτεί από τα ακόλουθα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό:

α)  τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2·

β)  τους υπαλλήλους των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2·

γ)  τρίτους στους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 έχουν αναθέσει καθήκοντα ή δραστηριότητες·

2.  Οι οντότητες ▌ και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ▌ παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου δεν απαλλάσσουν τις εν λόγω οντότητες και τα πρόσωπα από την υποχρέωση παροχής αυτών των πληροφοριών. Η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών δεν θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

3.  Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης αποκτά πληροφορίες απευθείας από τις εν λόγω οντότητες και τα πρόσωπα, θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση των οικείων εθνικών αρχών εξυγίανσης.

4.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι σε θέση να αποκτά σε συνεχή βάση οιαδήποτε πληροφορία είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος κανονισμού, ιδίως σχετικά με το κεφάλαιο, τη ρευστότητα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αφορούν ίδρυμα το οποίο υπόκειται στις εξουσίες του εξυγίανσης ▌.

5.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, οι αρμόδιες αρχές και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης δύνανται να συντάσσουν μνημόνιο συμφωνίας με διαδικασία που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης, των αρμόδιων αρχών και των εθνικών αρχών εξυγίανσης δεν θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

6.  Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ΕΚΤ, και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης συνεργάζονται με το Συμβούλιο Εξυγίανσης προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που ζητούνται είναι ήδη διαθέσιμες. Σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ΕΚΤ, ή οι εθνικές αρχές εξυγίανσης παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στο Συμβούλιο Εξυγίανσης.

Άρθρο 33

Γενικές έρευνες

1.  Για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη των τυχόν άλλων όρων που καθορίζονται στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να διενεργεί έρευνες σχετικά με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχον κράτος μέλος.

Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει το δικαίωμα:

α)  να αξιώνει την υποβολή εγγράφων·

β)  να εξετάζει τα βιβλία και αρχεία των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα εν λόγω βιβλία και αρχεία·

γ)  να λαμβάνει γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις από πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 ή εκπροσώπους τους ή μέλη του προσωπικού·

δ)  να εξετάζει κάθε άλλο πρόσωπο που συναινεί να ερωτηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας.

2.  Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 υπόκεινται σε έρευνες που δρομολογούνται με απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

Όταν ένα πρόσωπο παρεμποδίζει τη διενέργεια της έρευνας, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης του συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές εγκαταστάσεις παρέχουν, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία, την αναγκαία συνδρομή, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης στους επαγγελματικούς χώρους των νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων.

Άρθρο 34

Επιτόπιες επιθεωρήσεις

1.  Για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη άλλων όρων που προβλέπονται στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται, με την επιφύλαξη της προειδοποίησης των ενδιαφερόμενων εθνικών αρχών εξυγίανσης και των αρμόδιων αρχών, να διενεργήσει όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις στους επαγγελματικούς χώρους των νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1. Επιπλέον, πριν από την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 11, το Συμβούλιο Εξυγίανσης διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή. Οσάκις αυτό απαιτείται για την ορθή διενέργεια και αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να διενεργήσει επιτόπια επιθεώρηση χωρίς προειδοποίηση προς τα εν λόγω νομικά πρόσωπα.

2.  Οι υπάλληλοι του Συμβουλίου Εξυγίανσης και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτό για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν να εισέρχονται σε οιεσδήποτε επαγγελματικές εγκαταστάσεις και χώρους των νομικών προσώπων που αποτελούν αντικείμενο απόφασης έρευνας η οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 και διαθέτουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1.

3.  Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 υπόκεινται σε επιτόπιες επιθεωρήσεις που δρομολογούνται με απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

4.  Οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα ή διορισμένα από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης των κρατών μελών στα οποία πρόκειται να διεξαχθεί η επιθεώρηση συνεπικουρούν ενεργά, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης, τους υπαλλήλους του Συμβουλίου Εξυγίανσης και τα λοιπά εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα. Για τον σκοπό αυτόν, διαθέτουν τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2. Οι υπάλληλοι των εθνικών αρχών εξυγίανσης των οικείων συμμετεχόντων κρατών μελών έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετέχουν στις επιτόπιες επιθεωρήσεις.

5.  Στην περίπτωση που υπάλληλοι και άλλα συνοδεύοντα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα ή διορισμένα από το Συμβούλιο Εξυγίανσης διαπιστώνουν ότι κάποιο πρόσωπο αντιτίθεται σε επιθεώρηση που έχει διαταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης των οικείων συμμετεχόντων κρατών μελών τους παρέχουν την αναγκαία συνδρομή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την επιθεώρηση, η εν λόγω συνδρομή περιλαμβάνει τη σφράγιση επαγγελματικών χώρων και βιβλίων ή αρχείων. Εάν οι σχετικές εθνικές αρχές εξυγίανσης δεν διαθέτουν αυτή την εξουσία, χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να ζητήσουν την αναγκαία συνδρομή άλλων εθνικών αρχών ▌.

Άρθρο 35

Άδεια από δικαστική αρχή

1.  Εάν, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, απαιτείται άδεια δικαστικής αρχής για την επιτόπια επιθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 ή για τη συνδρομή που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 5, ζητείται η άδεια αυτή.

2.  Όταν ζητείται η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εθνική δικαστική αρχή ελέγχει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τη γνησιότητα της απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης, καθώς και κατά πόσον τα σχεδιαζόμενα αναγκαστικά μέτρα δεν είναι ούτε αυθαίρετα ούτε υπερβολικά σε σχέση με το αντικείμενο της επιθεώρησης. Κατά τον έλεγχο της αναλογικότητας των εν λόγω αναγκαστικών μέτρων, η εθνική δικαστική αρχή μπορεί να ζητήσει λεπτομερείς εξηγήσεις από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, ιδίως τους λόγους για τους οποίους το Συμβούλιο Εξυγίανσης υποπτεύεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 26 και τη σοβαρότητα της εικαζόμενης παράβασης, καθώς και τη φύση της συμμετοχής του προσώπου στο οποίο επιβάλλονται τα αναγκαστικά μέτρα. Ωστόσο, η εθνική δικαστική αρχή του κράτους μέλους δεν επανεξετάζει την αναγκαιότητα διεξαγωγής της επιθεώρησης, ούτε ζητεί να της παρασχεθούν οι πληροφορίες του φακέλου του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Η νομιμότητα της απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης υπόκειται αποκλειστικά σε επανεξέταση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Kεφάλαιο 6

Κυρώσεις

Άρθρο 36

Εξουσίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων

1.  Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης διαπιστώσει ότι οντότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2 έχει διαπράξει εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μια από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δίνει εντολή στην οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σε βάρος της σχετικής οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2 σύμφωνα με την οδηγία [BRRD].

Παράβαση από τέτοια οντότητα θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες που να αποδεικνύουν ότι η οντότητα ή τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ενήργησαν εσκεμμένως προκειμένου να διαπράξουν την παράβαση.

2.  Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να επιβάλλονται σε οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 για τις ακόλουθες παραβάσεις:

α)  όταν δεν παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 32·

β)  όταν δεν υποβάλλονται σε γενική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 33 ή σε επιτόπια επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 34·

γ)  όταν δεν εισφέρουν στο ταμείο εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 66 ή 67·

δ)  όταν δεν συμμορφώνονται με την απόφαση που τους απευθύνει το Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 26.

3.  Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης δημοσιεύουν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλουν σύμφωνα με την παράγραφο 1. Όταν η δημοσίευση θα μπορούσε να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης δημοσιεύουν την κύρωση χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητα των μερών.

4.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές απευθυνόμενες προς τις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων και των περιοδικών χρηματικών ποινών, με σκοπό την καθιέρωση συνεκτικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών πρακτικών και τη διασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 37

Περιοδικές χρηματικές ποινές

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δίνει εντολή στην οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης να επιβάλει περιοδική χρηματική ποινή όσον αφορά τη σχετική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 ▌ προκειμένου να υποχρεώσει:

α)  οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 να συμμορφωθεί με απόφαση που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 32·

β)  πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 να παράσχει πλήρεις πληροφορίες οι οποίες έχουν απαιτηθεί με απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το ίδιο άρθρο·

γ)  πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 να υποβληθεί σε έρευνα και ειδικότερα να παράσχει πλήρη αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες ή οιοδήποτε άλλο απαιτούμενο υλικό, καθώς και να συμπληρώσει και να διορθώσει άλλες πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια έρευνας που έχει κινηθεί με απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το ίδιο άρθρο·

δ)  πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 να υποβληθεί σε επιτόπια επιθεώρηση που έχει διαταχθεί με απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

2.  Η περιοδική χρηματική ποινή είναι αποτελεσματική και αναλογική. Η περιοδική χρηματική ποινή επιβάλλεται σε καθημερινή βάση έως ότου η οντότητα που αναφέρεταιστο άρθρο 2 ή το εμπλεκόμενο πρόσωπο συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ).

3.  Η περιοδική χρηματική ποινή μπορεί να επιβάλλεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ I

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης

Άρθρο 38

Νομικό καθεστώς

1.  Ιδρύεται Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το Συμβούλιο είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδική δομή αντίστοιχη με τα καθήκοντά του. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2.  Το Συμβούλιο έχει σε κάθε κράτος μέλος την ευρύτερη νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα με βάση την εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, το Συμβούλιο μπορεί να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό του διευθυντή.

Άρθρο 39

Σύνθεση

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απαρτίζεται από:

α)  τον εκτελεστικό διευθυντή, με δικαίωμα ψήφου·

β)  τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, με δικαίωμα ψήφου·

γ)  ένα μέλος που διορίζεται από την Επιτροπή, με δικαίωμα ψήφου·

δ)  ένα μέλος που διορίζεται από την ΕΚΤ, με δικαίωμα ψήφου·

ε)  ένα μέλος που διορίζεται από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος και εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης, με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 51·

εα)  ένα μέλος που διορίζεται από την ΕΑΤ και συμμετέχει ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή και των μελών του Συμβουλίου Εξυγίανσης που διορίζονται από την Επιτροπή και την ΕΚΤ είναι πενταετής. Με την επιφύλαξη του άρθρου 52 παράγραφος 6, η θητεία αυτή δεν μπορεί να ανανεωθεί.

3.  Η διοικητική και διαχειριστική δομή του Συμβουλίου Εξυγίανσης περιλαμβάνει:

α)  σύνοδο ολομέλειας του Συμβουλίου, η οποία ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 46·

β)  εκτελεστική σύνοδο του Συμβουλίου, η οποία ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 50·

γ)  εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 52.

Άρθρο 40

Συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενεργεί σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως με τις αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 41

Υποχρέωση λογοδοσίας

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 8.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής παρουσιάζει δημοσίως την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4.  Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει σε ακρόαση για την εκτέλεση των καθηκόντων εξυγίανσης ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Κοινοβουλίου. Η ακρόαση πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

4α.  Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει σε ακρόαση για την εκτέλεση των καθηκόντων εξυγίανσης ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου, να συμμετάσχει σε ακρόαση για την εκτέλεση των καθηκόντων εξυγίανσης ενώπιον του Συμβουλίου.

6.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απαντά προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που του απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες, το συντομότερο δυνατόν και, οπωσδήποτε, εντός πέντε εβδομάδων από τη διαβίβαση.

7.   Κατόπιν αιτήσεως, ο εκτελεστικός διευθυντής πραγματοποιεί εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι εν λόγω συζητήσεις απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης. Μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Εξυγίανσης συνάπτεται συμφωνία για τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης των συζητήσεων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις περί απορρήτου που επιβάλλονται από τον παρόντα κανονισμό και από το άρθρο 67 της οδηγίας [BRRD] στο Συμβούλιο Εξυγίανσης όταν ενεργεί ως εθνική αρχή εξυγίανσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

8.  Κατά τη διάρκεια ερευνών από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο, με την επιφύλαξη της ΣΛΕΕ. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν έως την 1η Μαρτίου 2015 σε κατάλληλες ρυθμίσεις σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και της εποπτείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης με τον παρόντα κανονισμό. Οι ρυθμίσεις αυτές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συνεργασία σε έρευνες και την ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ανάλογο πεδίο εφαρμογής με εκείνο της διοργανικής συμφωνίας (ΔΟΣ) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ, που συνήφθη σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνουν συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες για την ταξινόμηση, διαβίβαση στο Κοινοβούλιο και υστερόχρονη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, πλην όσων καλύπτονται από τη ΔΟΣ που συνήφθη σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Άρθρο 42

Εθνικά κοινοβούλια

-1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν υποβάλλει την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2, ταυτοχρόνως διαβιβάζει άμεσα την εν λόγω έκθεση στα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να απευθύνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τις αιτιολογημένες παρατηρήσεις τους όσον αφορά την εν λόγω έκθεση.

1.  Λόγω των ειδικών καθηκόντων του Συμβουλίου Εξυγίανσης, τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών, με δικές τους διαδικασίες, μπορούν να ζητούν από το Συμβούλιο Εξυγίανσης να απαντήσει γραπτώς σε τυχόν παρατηρήσεις ή ερωτήματα που του υποβάλλουν σχετικά με τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Το εθνικό κοινοβούλιο ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων με αντικείμενο την εξυγίανση των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο εν λόγω κράτος μέλος από κοινού με εκπρόσωπο της εθνικής αρχής εξυγίανσης.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την υποχρέωση λογοδοσίας των εθνικών αρχών εξυγίανσης ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για την εκτέλεση καθηκόντων που δεν ανατίθενται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης ή στην Επιτροπή με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 43

Ανεξαρτησία

1.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, το Συμβούλιο Εξυγίανσης και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης ενεργούν ανεξάρτητα και σύμφωνα με το γενικό συμφέρον.

2.  Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά και δεν επιτρέπεται να ζητούν ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από τα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από την κυβέρνηση οποιουδήποτε κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Άρθρο 43α

Γενικές αρχές που εφαρμόζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α)  ενεργεί με ανεξάρτητο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 43·

β)  τα μέλη του διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωσία στον τομέα της τραπεζικής αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας·

γ)  έχει την ικανότητα να χειριστεί μεγάλους τραπεζικούς ομίλους·

δ)  μπορεί να ενεργεί γρήγορα και αμερόληπτα·

ε)  εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη η εθνική χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης και η εσωτερική αγορά· και

στ)  λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 41.

Άρθρο 44

Έδρα

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

ΤΙΤΛΟΣ II

Σύνοδος ολομέλειας του Συμβουλίου Εξυγίανσης

Άρθρο 45

Συμμετοχή στις συνόδους ολομέλειας

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης συμμετέχουν στις συνόδους της ολομέλειας.

Άρθρο 46

Καθήκοντα

1.  Κατά τη σύνοδο ολομέλειας, το Συμβούλιο Εξυγίανσης:

α)  εγκρίνει, έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του για το επόμενο έτος ▌, με βάση σχέδιο που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής και το διαβιβάζει προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ΕΚΤ· κατά τη σύνοδο ολομελείας του, το Συμβούλιο Εξυγίανσης παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας·

β)  εγκρίνει, παρακολουθεί και ελέγχει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2·

βα)  εκδίδει γνώμες και συστάσεις σχετικά με το σχέδιο έκθεσης που συντάσσει ο εκτελεστικός διευθυντής, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)·

γ)  αποφασίζει σχετικά με τον εκούσιο δανεισμό μεταξύ χρηματοδοτικών ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 68, την αλληλέγγυα χρήση των εθνικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 72 και την δανειοδότηση του συστήματος εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 4·

δ)  εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων σχετικά με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 42, η οποία περιέχει λεπτομερείς εξηγήσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

ε)  θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 61·

στ)  εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που θα εφαρμοστούν·

ζ)  θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του·

η)  εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του·

θ)  σύμφωνα με την παράγραφο 2, ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Συμβουλίου Εξυγίανσης, τις εξουσίες, οι οποίες ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, και στην αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή, δυνάμει του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό («εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)·

ι)  εκδίδει κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων·

ια)  διορίζει υπόλογο, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του·

ιβ)  μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

ιγ)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία και, εφόσον χρειάζεται, την τροποποίηση των εσωτερικών δομών του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

2.  Κατά τη σύνοδο ολομέλειας, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία αναθέτει στον εκτελεστικό διευθυντή τις σχετικές εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ανάθεση εξουσιών μπορεί να ανασταλεί. Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις αρμοδιότητές του.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης στη σύνοδο ολομέλειας μπορεί, όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές συνθήκες, να αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση των εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή και των εξουσιών τις οποίες έχει μεταβιβάσει ο εκτελεστικός διευθυντής, και να ασκεί το ίδιο τις εν λόγω εξουσίες ή να τις αναθέσει σε μέλος του ή σε μέλος του προσωπικού, πλην του εκτελεστικού διευθυντή.

Άρθρο 47

Συνεδρίαση της συνόδου ολομέλειας του Συμβουλίου Εξυγίανσης

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδριάσεις της συνόδου ολομέλειας του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

2.  Το Συμβούλιο σε σύνοδο ολομέλειας πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως. Επιπλέον, συνεδριάζει με πρωτοβουλία του εκτελεστικού διευθυντή, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήσεως του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.

3.  Το Συμβούλιο στη σύνοδο της ολομέλειας μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές να παραστούν στις συνεδριάσεις του σε βάση ad hoc. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να καλέσει έναν εκπρόσωπο του ΕΜΣ να παρίσταται ως παρατηρητής.

4.  Το Συμβούλιο παρέχει υπηρεσίες γραμματείας στη σύνοδο ολομέλειας του Συμβουλίου.

Άρθρο 48

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειας, λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία των μελών του που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). Ωστόσο, οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο γ) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών αυτών.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στην ψηφοφορία.

3.  Το Συμβούλιο εγκρίνει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του. Ο εσωτερικός κανονισμός καθορίζει τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις για τις ψηφοφορίες, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό άλλου, καθώς και τους κανόνες περί απαρτίας, κατά περίπτωση.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Εκτελεστική σύνοδος του Συμβουλίου Εξυγίανσης

Άρθρο 49

Συμμετοχή στις εκτελεστικές συνόδους

1.  Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) συμμετέχουν στις εκτελεστικές συνόδους του Συμβουλίου.

2.  Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης συσκέπτεται για οντότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2 ή για όμιλο οντοτήτων εγκατεστημένο σε ένα μόνο συμμετέχον κράτος μέλος, το μέλος που έχει διοριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος συμμετέχει επίσης στις συσκέψεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1.

3.  Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης συσκέπτεται για έναν διασυνοριακό όμιλο, το μέλος που έχει διοριστεί από το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, καθώς και τα μέλη που έχουν διοριστεί από τα κράτη μέλη, στα οποία είναι εγκατεστημένη μια θυγατρική ή μια οντότητα που καλύπτεται από ενοποιημένη εποπτεία, συμμετέχουν επίσης στις συσκέψεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2.

3α.  Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) εξασφαλίζουν τη συνέπεια, καταλληλότητα και αναλογικότητα των αποφάσεων και δράσεων εξυγίανσης, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του Ταμείου, οι οποίες συμφωνούνται στο πλαίσιο εκτελεστικών συνόδων του Συμβουλίου Εξυγίανσης που πραγματοποιούνται με διαφορετική σύνθεση.

Άρθρο 50

Καθήκοντα

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, επικουρείται από εκτελεστική σύνοδο του Συμβουλίου.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική σύνοδό του:

α)  προετοιμάζει όλες τις αποφάσεις που εγκρίνονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης στη σύνοδο της ολομέλειάς του·

β)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2α.  Στα καθήκοντα του συμβουλίου, κατά την εκτελεστική του σύνοδο, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, περιλαμβάνονται:

—i)  η κατάρτιση, αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9·

—iα)  ο καθορισμός της ελάχιστης απαίτησης για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις που πρέπει να διατηρούν τα ιδρύματα και οι μητρικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10,

i)  η παροχή στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, σχεδίου απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 16 το οποίο θα συνοδεύεται απόόλες τις σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν στην Επιτροπή να αξιολογεί και να λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6·

ii)  η λήψη απόφασης σχετικά με το μέρος ΙΙ του προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το Ταμείο.

3.  Εφόσον αυτό απαιτείται, σε επείγουσες περιπτώσεις, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική του σύνοδο, μπορεί να λαμβάνει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του Συμβουλίου στη σύνοδο ολομέλειας, ιδίως για θέματα διοικητικής διαχείρισης, μεταξύ άλλων και για δημοσιονομικά θέματα.

4.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική του σύνοδο, συνεδριάζει με πρωτοβουλία του εκτελεστικού διευθυντή ή κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέλους του.

5.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στη σύνοδο της ολομελείας του, θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου στην εκτελεστική του σύνοδο.

Άρθρο 51

Λήψη αποφάσεων

1.  Όταν συσκέπτεται για μεμονωμένη οντότητα ή για όμιλο εγκατεστημένο σε ένα μόνο συμμετέχον κράτος μέλος, το Συμβούλιο Εξυγίανσης ▌στις εκτελεστικές συνόδους του επιδιώκει τη λήψη συναινετικών αποφάσεων. Ελλείψει συναινετικής απόφασης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφουπου αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και των συμμετεχόντων μελών που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του εκτελεστικού διευθυντή.

2.  Όταν συσκέπτεται για έναν διασυνοριακό όμιλο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης ▌ στις εκτελεστικές συνόδους του επιδιώκει τη λήψη συναινετικών αποφάσεων. Ελλείψει συναινετικής απόφασης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφουπου αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και των συμμετεχόντων μελών που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 3. Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και το μέλος που έχει διοριστεί από το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, έχουν μία ψήφο έκαστο. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη θυγατρική ή οντότητα που καλύπτεται από ενοποιημένη εποπτεία έχουν, εκάστη, δικαίωμα ψήφου ίσο με κλάσμα μίας ψήφου ▌ . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του εκτελεστικού διευθυντή.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική σύνοδό του, εγκρίνει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό για τις εκτελεστικές συνόδους του.

Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης στην εκτελεστική σύνοδό του συγκαλούνται από τον εκτελεστικό διευθυντή με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε εκ των μελών του και διεξάγονται υπό την προεδρία του εκτελεστικού διευθυντή. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική σύνοδό του, μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές να παραστούν στις συνεδριάσεις του σε βάση ad hoc. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να καλέσει έναν εκπρόσωπο του ΕΜΣ να παρίσταται ως παρατηρητής.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

Εκτελεστικός διευθυντής και αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής

Άρθρο 52

Διορισμός και καθήκοντα

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης διευθύνεται από εκτελεστικό διευθυντή πλήρους απασχόλησης, ο οποίος δεν κατέχει αξιώματα σε εθνικό επίπεδο.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τα εξής:

α)  προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου Εξυγίανσης, κατά τις συνόδους ολομέλειας και κατά τις εκτελεστικές συνόδους, καθώς και σύγκληση και διεξαγωγή των συνεδριάσεών του υπό την προεδρία του·

β)  όλα τα θέματα προσωπικού·

γ)  θέματα που αφορούν την τρέχουσα διαχείριση·

δ)  εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 3·

ε)  διοίκηση του Συμβουλίου Εξυγίανσης·

στ)  υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Συμβουλίου Εξυγίανσης·

ζ)  σύνταξη, ετησίως, σχεδίου έκθεσης το οποίο περιλαμβάνει μία ενότητα για τις δραστηριότητες εξυγίανσης του Συμβουλίου Εξυγίανσης και μία για τα οικονομικά και διοικητικά θέματα.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή.

Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή κατά την απουσία του.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής επιλέγονται βάσει ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η οποία σέβεται την αρχή της ισορροπίας των φύλων και για την οποία τηρούνται δεόντως ενήμεροι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.   Η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων για τις θέσεις του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Έπειτα από την έγκριση της εν λόγω πρότασης, το Συμβούλιο εκδίδει εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

6.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 39 παράγραφος 2, η θητεία του πρώτου αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή που διορίζεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού είναι τριετής· η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για διάστημα πέντε ετών. Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τον διορισμό των διαδόχων τους.

7.  ▌ Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν συμμετέχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

8.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής ή ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους ή έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρό παράπτωμα, το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εκδώσει εκτελεστική απόφαση για την παύση του εκτελεστικού διευθυντή ή του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή από τα καθήκοντά του.

Για τους σκοπούς αυτούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να ενημερώνουν την Επιτροπή ότι θεωρούν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απομάκρυνση του εκτελεστικού διευθυντή ή του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή από τα καθήκοντά τους, και η Επιτροπή απαντά στην ενημέρωση αυτή.

Άρθρο 53

Ανεξαρτησία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

Όταν συμμετέχουν στις συζητήσεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξυγίανσης, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής δεν επιτρέπεται να ζητούν ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, αλλά εκφράζουν τη γνώμη τους και ψηφίζουν ανεξάρτητα. Στις εν λόγω συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής δεν τελεί υπό τον έλεγχο του εκτελεστικού διευθυντή.

2.  Ούτε τα κράτη μέλη ούτε οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας επιτρέπεται να επιδιώκουν να επηρεάσουν τον εκτελεστικό διευθυντή και τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3.  Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 6, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής, μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, εξακολουθούν να δεσμεύονται από την υποχρέωση να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα και διακριτικότητα σε σχέση με την αποδοχή ορισμένων θέσεων ή ευεργετημάτων.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Kεφάλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 54

Πόροι

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης αναλαμβάνει να διαθέσει τους αναγκαίους χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους για την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 55

Προϋπολογισμός

1.  Για κάθε οικονομικό έτος, που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, καταρτίζονται και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του προβλέψεις για όλα τα έσοδα και τις δαπάνες του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

2.  Ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εξυγίανσης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

3.  Ο προϋπολογισμός απαρτίζεται από δύο μέρη: το Μέρος I για τη διοίκηση του Συμβουλίου Εξυγίανσης και το Μέρος ΙΙ για το Ταμείο.

Άρθρο 56

Μέρος Ι του προϋπολογισμού για τη διοίκηση του Συμβουλίου Εξυγίανσης

1.  Τα έσοδα του μέρους Ι του προϋπολογισμού προέρχονται από τις ετήσιες συνεισφορές που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των ετήσιων εκτιμώμενων διοικητικών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2.  Οι δαπάνες του μέρους Ι του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τις δαπάνες προσωπικού, τις αμοιβές, τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες υποδομής, τις δαπάνες επαγγελματικής επιμόρφωσης και τις λειτουργικές δαπάνες.

Άρθρο 57

Μέρος ΙΙ του προϋπολογισμού για το Ταμείο

1.  Τα έσοδα του μέρους ΙΙ του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα:

α)  συνεισφορές που καταβάλλονται από τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62, πλην των ετήσιων συνεισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)  δάνεια που λαμβάνονται από άλλες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1·

γ)  δάνεια που λαμβάνονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 69, περιλαμβανομένων αυτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο·

δ)  αποδόσεις από τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις των ποσών που έχει στην κατοχή του το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 70.

2.  Οι δαπάνες του μέρους II του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)  δαπάνες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 71·

β)  επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 70·

γ)  τόκους που καταβάλλονται για τα δάνεια που έχουν ληφθεί από άλλες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1·

δ)  τόκους που καταβάλλονται για τα δάνεια που έχουν ληφθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 69, περιλαμβανομένων αυτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 58

Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού

1.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το επόμενο οικονομικό έτος και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, προς έγκριση, το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

2.  Ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εξυγίανσης εγκρίνεται από τη σύνοδο ολομέλειας του Συμβουλίου Εξυγίανσης βάσει της κατάστασης προβλέψεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται δεόντως, μετά την παρακολούθηση και τον έλεγχο που πραγματοποιεί το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά τη σύνολο ολομελείας του.

3.  Ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εξυγίανσης εκτελείται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

Άρθρο 59

Λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι

1.  Στο Συμβούλιο Εξυγίανσης δημιουργείται σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος πρέπει να ασκείται τηρώντας τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός ελεγκτής, που διορίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, είναι υπεύθυνος έναντι αυτού για την εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων και διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Συμβουλίου.

2.  Ο εσωτερικός ελεγκτής συμβουλεύει το Συμβούλιο Εξυγίανσης ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητα τη γνώμη του σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και εκδίδοντας συστάσεις για τη βελτίωση των όρων εκτέλεσης των πράξεων και για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3.  Η ευθύνη για την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που είναι κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων του βαρύνει το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

Άρθρο 60

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής ενεργεί ως διατάκτης.

2.  Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος του Συμβουλίου Εξυγίανσης διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασμούς στο Συμβούλιο Εξυγίανσης.

3.  Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική σύνοδό του, διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

4.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς του Συμβουλίου Εξυγίανσης, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει με δική του ευθύνη τους οριστικούς λογαριασμούς και τους διαβιβάζει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης στη σύνοδο ολομέλειάς του προς έγκριση.

5.  Έως την 1η Ιουλίου μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει τους οριστικούς λογαριασμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του έως την 1η Ιουλίου.

7.  Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου του επόμενου έτους.

8.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, απαλλάσσει τον εκτελεστικό διευθυντή από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

9.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται όσον αφορά τους λογαριασμούς του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

9α.  Μετά την εξέταση των οριστικών λογαριασμών που καταρτίζει το Συμβούλιο Εξυγίανσης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Ελεγκτικό Συνέδριο συντάσσει έκθεση σχετικά με τις διαπιστώσεις του και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως την 1η Δεκεμβρίου μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.

9β.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει, ιδίως, τα ακόλουθα:

α)  την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από το Ταμείο·

β)  κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση, εις βάρος του Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή άλλως, που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων της Επιτροπής και του Συμβουλίου Εξυγίανσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 61

Δημοσιονομικοί κανόνες

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, μετά από διαβούλευση με το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ένωσης και την Επιτροπή, θεσπίζει εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του.

Στο βαθμό που αυτό συμβιβάζεται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Συμβουλίου Εξυγίανσης, οι δημοσιονομικές διατάξεις βασίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο ο οποίος εκδίδεται για οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [...](13).

Άρθρο 62

Συνεισφορές

1.  Οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τις εισφορές που εκδίδονται βάσει της παραγράφου 5. Οι συνεισφορές περιλαμβάνουν τα εξής:

α)  ετήσιες συνεισφορές που απαιτούνται για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών·

β)  ετήσιες εκ των προτέρων συνεισφορές, οι οποίες απαιτούνται για την επίτευξη του επιπέδου-στόχου χρηματοδότησης του Ταμείου που αναφέρεται στο άρθρο 65 και υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 66·

γ)  έκτακτες εκ των υστέρων συνεισφορές, που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 67.

2.  Τα ποσά των συνεισφορών καθορίζονται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έσοδα από αυτές επαρκούν καταρχήν για να ισοσκελίζεται κάθε έτος ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εξυγίανσης και να εκτελούνται οι αποστολές του Ταμείου.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καθορίζει, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τις συνεισφορές που οφείλονται από κάθε οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2, με απόφαση που απευθύνεται στην ενδιαφερόμενη οντότητα. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει κανόνες διαδικασίας, υποβολής εκθέσεων και λοιπούς κανόνες, που εξασφαλίζουν ότι οι συνεισφορές καταβάλλονται πλήρως και έγκαιρα.

4.  Τα ποσά που συγκεντρώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τις συνεισφορές σύμφωνα με το άρθρο 82, προκειμένου:

α)  να καθορίζει τον τύπο των συνεισφορών και τους λόγους για τους οποίους οφείλονται, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το ποσό των εισφορών, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταβάλλονται·

β)  να εξειδικεύει τους κανόνες καταχώρισης, λογιστικής, υποβολής εκθέσεων και τους λοιπούς κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 οι οποίοι είναι αναγκαίοι για να διασφαλίζεται ότι οι συνεισφορές καταβάλλονται πλήρως και έγκαιρα·

γ)  να καθορίζει το σύστημα συνεισφορών για τα ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας μετά τη στιγμή που το Ταμείο έχει φθάσει στο επίπεδο-στόχο·

δ)  να καθορίζει τις ετήσιες συνεισφορές που απαιτούνται για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Συμβουλίου Εξυγίανσης προτού καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Άρθρο 63

Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης

1.  Για να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, το Συμβούλιο Εξυγίανσης προσχωρεί, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ημέρα που τέθηκε σε λειτουργία, στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλο το προσωπικό του Συμβουλίου, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της συμφωνίας αυτής.

2.  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία ελέγχου, βάσει παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, επί των δικαιούχων, εργολάβων και υπεργολάβων που έλαβαν κονδύλια ▌ από το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

3.  Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη ενέργεια εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με σύμβαση που χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.

Kεφάλαιο 2

Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης Τραπεζών

Τμήμα 1

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 64

Γενικές διατάξεις

1.  Ιδρύεται Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης Τραπεζών.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης χρησιμοποιεί το Ταμείο μόνο για να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων και εξουσιών εξυγίανσης ▌ και σύμφωνα με τους στόχους της εξυγίανσης και τις αρχές που διέπουν την εξυγίανση ▌ . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο προϋπολογισμός της Ένωσης ή οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών για έξοδα ή ζημίες του Ταμείου ή για οποιαδήποτε υποχρέωση του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

3.  Ιδιοκτήτης του Ταμείου είναι το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

Άρθρο 65

Επίπεδο-στόχος της χρηματοδότησης

1.  Εντός περιόδου το πολύ 10 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου ανέρχονται τουλάχιστον, σε σχέση με το ποσό των καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη οι οποίες είναι εγγυημένες βάσει της οδηγίας [ΣΕΚ], στο ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 της οδηγίας [BRRD].

2.  Κατά την αρχική χρονική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι συνεισφορές στο Ταμείο που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 66 και εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 62 κατανέμονται όσο το δυνατόν ισομερώς χρονικά, έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος, εκτός εάν, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να επισπευσθεί η καταβολή τους, λαμβανομένων υπόψη των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς ή των αναγκών χρηματοδότησης.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να παρατείνει την αρχική χρονική περίοδο για διάστημα το πολύ τεσσάρων ετών στην περίπτωση που το Ταμείο προβεί σε σωρευτικές εκταμιεύσεις που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 93 παράγραφος 2 της οδηγίας [BRRD] ποσοστό του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.  Εάν, μετά την αρχική χρονική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα μειωθούν κάτω του επιπέδου-στόχου που καθορίζεται στην παράγραφο 1, εισπράττονται συνεισφορές που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 66 έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος. Όταν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα είναι κατώτερα από το ήμισυ του επιπέδου-στόχου, οι ετήσιες συνεισφορές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 3 της οδηγίας [BRRD].

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 82 για να διευκρινίσει τα εξής:

α)  τα κριτήρια για την χρονική κατανομή των συνεισφορών στο Ταμείο που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2·

β)  τις περιστάσεις υπό τις οποίες η καταβολή των συνεισφορών είναι δυνατόν να επισπευσθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2·

γ)  τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού των ετών παράτασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, της αρχικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

δ)  τα κριτήρια για τον καθορισμό των ετήσιων συνεισφορών που προβλέπονται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 66

Συνεισφορές εκ των προτέρων

1.  Η ατομική συνεισφορά κάθε ιδρύματος εισπράττεται τουλάχιστον ετησίως και υπολογίζεται κατ’ αναλογία προς το ύψος των υποχρεώσεών του, εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων, σε σχέση με το σύνολο των υποχρεώσεων όλων των ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στο έδαφος των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Προσαρμόζεται ανάλογα με το προφίλ κινδύνου κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 7 της οδηγίας [BRRD].

2.  Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος χρηματοδότησης που καθορίζεται στο άρθρο 65 μπορεί να περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα, άμεσα μετατρέψιμα ταμειακά ισοδύναμα, περιουσιακά στοιχεία επιλέξιμα ως ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας βάσει του δείκτη κάλυψης ρευστότητας ή αναλήψεις υποχρεώσεων πληρωμής οι οποίες καλύπτονται πλήρως από εξασφαλίσεις με περιουσιακά στοιχεία χαμηλού κινδύνου που δεν βαρύνονται από τυχόν δικαιώματα τρίτων μερών, στην απόλυτη διάθεση του Συμβουλίου Εξυγίανσης και προοριζόμενα για αποκλειστική χρήση από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 71 παράγραφος 1. Το μερίδιο των εν λόγω αμετάκλητων αναλήψεων υποχρεώσεων πληρωμής δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 94 παράγραφος 3 της οδηγίας [BRRD]ποσοστό του συνολικού ποσού των εισφορών που συγκεντρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

2α.  Οι ατομικές εισφορές κάθε ιδρύματος που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οριστικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιστραφούν αναδρομικά.

2β.  Σε περίπτωση που τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερώσει εθνικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης, μπορούν να προβλέπουν ότι οι εθνικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά τους μέσα, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί κατά το παρελθόν από ιδρύματα μέσω συνεισφορών εκ των προτέρων, προκειμένου να παρασχεθεί αντιστάθμιση στα ιδρύματα για τις εκ των προτέρων συνεισφορές που τα εν λόγω ιδρύματα ενδέχεται να απαιτηθεί να καταβάλουν στο Ταμείο. Η εν λόγω επιστροφή πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών βάσει της οδηγίας 94/18/ΕΚ.

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 82 για να διευκρινίσει τα εξής:

α)  τη μέθοδο υπολογισμού των ατομικών συνεισφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)  την ποιότητα των εξασφαλίσεων που καλύπτουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων πληρωμής της παραγράφου 2·

γ)  τα κριτήρια υπολογισμού του μεριδίου των αναλήψεων υποχρεώσεων πληρωμής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 67

Έκτακτες εκ των υστέρων συνεισφορές

1.  Εάν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών, δαπανών ή άλλων εξόδων τα οποία συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης συγκεντρώνει σύμφωνα με το άρθρο 62 έκτακτες εκ των υστέρων συνεισφορές από τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στο έδαφος των συμμετεχόντων κρατών μελών, προκειμένου να καλυφθούν τα επιπλέον ποσά. Οι εν λόγω έκτακτες συνεισφορές κατανέμονται μεταξύ των ιδρυμάτων σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 66 καισύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 της οδηγίας [BRRD].

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να απαλλάξει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ένα ίδρυμα από την υποχρέωση να καταβάλει εκ των υστέρων συνεισφορές σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν το άθροισμα των πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 66 και στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα έθετε σε κίνδυνο τον διακανονισμό των απαιτήσεων άλλων πιστωτών από το εν λόγω ίδρυμα. Η απαλλαγή αυτή δεν παραχωρείται για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών, αλλά μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν αιτήσεως του ιδρύματος.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 82 για τον καθορισμό των περιστάσεων και προϋποθέσεων, υπό τις οποίες μια οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 ενδέχεται να απαλλαγεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις εκ των υστέρων συνεισφορές κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.

Άρθρο 68

Εκούσιος δανεισμός μεταξύ χρηματοδοτικών ρυθμίσεων

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να υποβάλει αίτηση για να δανειστεί για το Ταμείο από όλες τις άλλες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, στην περίπτωση που:

α)  τα ποσά που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 66 δεν αρκούν για την κάλυψη των ζημιών, των δαπανών ή άλλων εξόδων, τα οποία συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου·

β)  δεν υπάρχει αμέσως πρόσβαση στις έκτακτες εκ των υστέρων συνεισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 67.

2.  Οι εν λόγω χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης αποφασίζουν επί του αιτήματος αυτού σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας [BRRD]. Οι όροι του δανεισμού υπόκεινται στους όρους του άρθρου 97 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 69

Εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης επιδιώκει να συνομολογεί για το Ταμείο δάνεια ή άλλες μορφές στήριξης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη, εάν στα ποσά που συγκεντρώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 67 δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση ή εάν αυτά δεν αρκούν για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου.

Ειδικότερα, το Ταμείο επιδιώκει να συνομολογήσει για το Ταμείο μια δανειακή διευκόλυνση, κατά προτίμηση με τη χρησιμοποίηση ενός ευρωπαϊκού δημόσιου μέσου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση διαθεσιμότητα επαρκών χρηματοδοτικών μέσων προς χρήση σύμφωνα με το άρθρο 71, εάν τα ποσά που συγκεντρώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 67 δεν επαρκούν. Κάθε δάνειο από την εν λόγω δανειακή διευκόλυνση αποπληρώνεται από το Ταμείο εντός συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου.

2.  Ο δανεισμός ή οι άλλες μορφές στήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτονται πλήρως σύμφωνα με το άρθρο 62 έως τη λήξη του δανείου.

3.  Τα έξοδα που συνεπάγεται η χρήση των δανειοληπτικών πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 βαρύνουν το ίδιο το Συμβούλιο Εξυγίανσης και όχι τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Τμήμα 2

Διοίκηση του ταμείου

Άρθρο 70

Επενδύσεις

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης διοικεί το Ταμείο και μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να εκτελεί ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διοίκηση του Ταμείου.

2.  Τα ποσά που εισπράττονται από ένα ίδρυμα υπό εξυγίανση ή από μεταβατικό ίδρυμα, οι τόκοι και άλλα κέρδη επί των επενδύσεων και οποιαδήποτε άλλα κέρδη είναι προς όφελος μόνο του Ταμείου.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει μία συνετή και ασφαλή πολιτική επενδύσεων, ιδίως επενδύοντας τα ποσά που βρίσκονται στην κατοχή του Ταμείου σε ▌ στοιχεία ενεργητικού υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. Οι επενδύσεις πρέπει να διαφοροποιούνται επαρκώς από τομεακή και γεωγραφική άποψη,ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι συγκέντρωσης. Η απόδοση των επενδύσεων αυτών είναι προς όφελος του Ταμείου. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δημοσιοποιεί επενδυτικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες για τη διοίκηση του Ταμείου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 82.

Τμήμα 3

Χρήση του Ταμείου

Άρθρο 71

Αποστολή του Ταμείου

1.  Εντός του πλαισίου που αποφασίζεται από την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ταμείο για τους ακόλουθους σκοπούς:

α)  να εγγυάται τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις του υπό εξυγίανση ιδρύματος, των θυγατρικών του, ενός μεταβατικού ιδρύματος ή ενός φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·

β)  να παρέχει δάνεια στο υπό εξυγίανση ίδρυμα, στις θυγατρικές του, σε μεταβατικό ίδρυμα ή σε φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·

γ)  να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία του υπό εξυγίανση ιδρύματος·

δ)  να εισφέρει κεφάλαια σε μεταβατικό ίδρυμα ή σε φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·

ε)  να καταβάλει αποζημίωση στους μετόχους ή τους πιστωτές, εάν, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5, έχουν λάβει λιγότερα, για την εξόφληση των πιστώσεών τους, από όσα θα είχαν λάβει, κατόπιν αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 16, σε εκκαθάριση με κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας·

στ)  να καταβάλει συνεισφορά στο υπό εξυγίανση ίδρυμα αντί της συνεισφοράς που θα καταβαλλόταν με την απομείωση ορισμένων πιστωτών, όταν εφαρμόζεται το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και η αρχή εξυγίανσης αποφασίσει να εξαιρέσει ορισμένους πιστωτές από το πεδίο εφαρμογής της διάσωσης με ίδια μέσα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3·

ζ)  να επιλέγει οποιονδήποτε συνδυασμό των ενεργειών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ).

2.  Το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των ενεργειών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) επίσης όσον αφορά τον αγοραστή στο πλαίσιο του εργαλείου πώλησης δραστηριοτήτων.

3.  Το Ταμείο δεν χρησιμοποιείται άμεσα για την απορρόφηση των ζημιών ενός ιδρύματος ή μιας οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή για την ανακεφαλαιοποίηση ενός ιδρύματος ή μιας οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2. Στην περίπτωση που η χρήση της χρηματοδοτικής ρύθμισης εξυγίανσης για τους σκοπούς της παραγράφου 1 έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα να μετακυλισθεί στο Ταμείο μέρος των ζημιών ενός ιδρύματος ή μιας οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2, εφαρμόζονται οι αρχές που διέπουν τη χρήση της χρηματοδοτικής ρύθμισης εξυγίανσης και προβλέπονται στο άρθρο 38 της οδηγίας [BRRD] και στο άρθρο 24.

4.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν μπορεί να διατηρεί στην κατοχή του το κεφάλαιο που έχει εισφερθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο στ) για χρονικό διάστημα άνω των πέντε ετών.

Άρθρο 72

Αλληλέγγυα χρήση των εθνικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων σε περίπτωση εξυγίανσης ομίλου στην οποία συμμετέχουν ιδρύματα από μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

Σε περίπτωση εξυγίανσης ομίλου με τη συμμετοχή ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα ή περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη, αφενός, και ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα ή περισσότερα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, αφετέρου, το Ταμείο συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης του ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 98 της οδηγίας [BRRD].

ΤΙΤΛΟΣ VΙ

Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 74

Προνόμια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης και στο προσωπικό του.

Άρθρο 75

Γλώσσες

1.  Ο κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου(14) εφαρμόζεται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης αποφασίζει σχετικά με το εσωτερικό γλωσσικό καθεστώς του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να αποφασίσει ποιες από τις επίσημες γλώσσες θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατά τη διαβίβαση εγγράφων στα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης.

4.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να συμφωνήσει με κάθε εθνική αρχή εξυγίανσης σχετικά με τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες συντάσσονται τα έγγραφα που αποστέλλονται στις εθνικές αρχές εξυγίανσης ή λαμβάνονται από αυτές.

5.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Συμβουλίου Εξυγίανσης παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 76

Προσωπικό του Συμβουλίου Εξυγίανσης

1.  Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθώς και οι κανόνες που θεσπίζονται με συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, εφαρμόζονται στο προσωπικό του Συμβουλίου Εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εκδίδει τους κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 76α

Οργάνωση του προσωπικού του Συμβουλίου Εξυγίανσης

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να συγκροτεί εσωτερικά κλιμάκια εξυγίανσης αποτελούμενα από προσωπικό των εθνικών αρχών εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών και από δικό του προσωπικό.

2.  Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης συγκροτεί εσωτερικά κλιμάκια εξυγίανσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, διορίζει συντονιστές των κλιμακίων αυτών, οι οποίοι προέρχονται από το δικό του προσωπικό. Σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3, οι συντονιστές μπορούν να προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου Εξυγίανσης, στις οποίες συμμετέχουν επίσης τα μέλη που διορίζουν τα αντίστοιχα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 2 και 3.

3.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να συγκροτεί εσωτερικές επιτροπές για να του παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση με στόχο την εκτέλεση των καθηκόντων του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 77

Ανταλλαγή προσωπικού

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να χρησιμοποιεί αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλο προσωπικό που δεν έχει προσληφθεί από το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης στη σύνοδο ολομέλειας εκδίδει κατάλληλη απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή και απόσπαση στο Συμβούλιο προσωπικού από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών και μεταξύ αυτών.

Άρθρο 78

Ευθύνη του Συμβουλίου Εξυγίανσης

1.  Η συμβατική ευθύνη του Συμβουλίου Εξυγίανσης διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στην οικεία σύμβαση.

2.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να αποφαίνεται δυνάμει τυχόν ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

3.  Στην περίπτωση της εξωσυμβατικής ευθύνης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές της νομοθεσίας σχετικά με την ευθύνη των δημόσιων αρχών των κρατών μελών, αποκαθιστά τις ζημίες που προξενεί το ίδιο ή το προσωπικό του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ιδίως των λειτουργιών εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων πράξεων και παραλείψεων για την υποστήριξη διαδικασίας εξυγίανσης στην αλλοδαπή.

4.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καλύπτει την αποζημίωση στην οποία μια εθνική αρχή εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους έχει καταδικασθεί από εθνικό δικαστήριο ή την οποία έχει, σε συμφωνία με το Συμβούλιο Εξυγίανσης, δεσμευθεί να καταβάλει βάσει εξώδικου συμβιβασμού και η οποία είναι συνέπεια πράξης ή παράλειψης της εν λόγω εθνικής αρχής εξυγίανσης στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας εξυγίανσης βάσει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η εν λόγω πράξη ή παράλειψη συνιστά παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, του παρόντος κανονισμού, απόφασης της Επιτροπής ή απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης, σκόπιμη ή λόγω πρόδηλου και σοβαρού σφάλματος εκτίμησης.

5.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να εκδικάζει κάθε διαφορά που συνδέεται με τις παραγράφους 3 και 4. Αξιώσεις στο πεδίο της εξωσυμβατικής ευθύνης παραγράφονται μετά πέντε έτη από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος.

6.  Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του Συμβουλίου Εξυγίανσης διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 79

Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή πληροφοριών

1.  Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης, το προσωπικό του Συμβουλίου και το προσωπικό που υπηρετεί με ανταλλαγή ή απόσπαση από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και εκτελεί καθήκοντα εξυγίανσης, ακόμη και μετά τη λήξη της υπηρεσιακής τους σχέσης, υπόκεινται στις απαιτήσεις του επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 339 της ΣΛΕΕ και τις οικείες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

2.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που παρέχουν οιαδήποτε υπηρεσία, αμέσως ή εμμέσως, σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά, σχετική με την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων του και άλλων προσώπων που εξουσιοδοτούνται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης ή διορίζονται από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης για τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, υπόκεινται σε αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου.

2α.  Οι απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν επίσης για παρατηρητές που παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης σε βάση ad hoc.

2β.  Οι απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

3.  Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξουσιοδοτείται, εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, να ανταλλάσσει πληροφορίες με εθνικές ή ενωσιακές αρχές και όργανα, στις περιπτώσεις όπου η ενωσιακή νομοθεσία επιτρέπει στις εθνικές αρμόδιες αρχές να γνωστοποιούν πληροφορίες στις εν λόγω οντότητες ή στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν αυτή τη γνωστοποίηση βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

Άρθρο 80

Πρόσβαση σε πληροφορίες και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Συμβούλιο Εξυγίανσης διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15). Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16).

4α.  Τα πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου Εξυγίανσης έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση στον φάκελο του Συμβουλίου Εξυγίανσης, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν καλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

Άρθρο 81

Κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει τις αρχές ασφαλείας που περιλαμβάνονται στους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCI) και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, που καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ. Η εφαρμογή των αρχών ασφαλείας περιλαμβάνει την εφαρμογή διατάξεων που έχουν σχέση με την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση πληροφοριών αυτού του είδους.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 82

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση ισχύει για αόριστη διάρκεια από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 88.

2α.  Εξασφαλίζεται η συνέπεια του παρόντος κανονισμού προς την οδηγία [BRRD]. Οιαδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό συνάδει με την οδηγία [BRRD] και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

3.  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4α, στο άρθρο 62 παράγραφος 5, στο άρθρο 65 παράγραφος 5, στο άρθρο 66 παράγραφος 3, στο άρθρο 67 παράγραφος 3 και στο άρθρο 70 παράγραφος 4, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 5, το άρθρο 65 παράγραφος 5, το άρθρο 66 παράγραφος 3, το άρθρο 67 παράγραφος 3 και το άρθρο 70 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν διατυπώσουν αντιρρήσεις εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 83

Επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή δημοσιεύει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και στη συνέχεια ανά πενταετία, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση του δυνητικού αντίκτυπου στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η έκθεση αξιολογεί:

α)  τη λειτουργία του ΕΜΕ και των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων εξυγίανσης στα συμφέροντα της Ένωσης ως συνόλου και στη συνοχή και την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων στις δομές των εθνικών τραπεζικών συστημάτων εντός της Ένωσης, στην ανταγωνιστικότητά τους σε σύγκριση με άλλα τραπεζικά συστήματα εκτός του ΕΜΕ και εκτός της Ένωσης, και όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και των ρυθμίσεων ανταλλαγής πληροφοριών εντός του ΕΜΕ, μεταξύ ΕΜΕ και ΕΕΜ, καθώς και μεταξύ του ΕΜΕ και των εθνικών αρχών εξυγίανσης και των αρμόδιων εθνικών αρχών των μη συμμετεχόντων κρατών μελών.

Η έκθεση αξιολογεί ιδίως:

i)  κατά πόσον τα καθήκοντα που αναθέτει ο παρών κανονισμός στο Συμβούλιο Εξυγίανσης και στην Επιτροπή χρειάζεται να ασκούνται αποκλειστικά από ένα ανεξάρτητο όργανο της Ένωσης·

ii)  κατά πόσον είναι ενδεδειγμένη η συνεργασία μεταξύ του ΕΜΕ, του ΕΕΜ, της ΕΑΤ, της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΑΕΣ, καθώς και των άλλων αρχών που αποτελούν μέρος του ΕΣΧΕ·

iii)  κατά πόσον το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 70 του παρόντος κανονισμού αποτελείται από υγιή και διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία·

iv)  κατά πόσον ο δεσμός μεταξύ του δημόσιου χρέους και του τραπεζικού κινδύνου έχει διαρραγεί·

v)  κατά πόσον είναι κατάλληλες οι ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία·

vi)  κατά πόσον χρειάζεται να καθιερωθεί μια τιμή αναφοράς σχετιζόμενη με τις συνολικές υποχρεώσεις όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η οποία θα έπρεπε να επιτυγχάνεται παράλληλα προς το επίπεδο-στόχο χρηματοδότησης που καθορίζεται ως ποσοστό των καλυπτόμενων καταθέσεων των ιδρυμάτων αυτών·

vii)  κατά πόσον το επίπεδο-στόχος χρηματοδότησης που καθορίζεται για το Ταμείο και το επίπεδο των συνεισφορών στο Ταμείο συμβαδίζουν με τα επίπεδα-στόχους χρηματοδότησης και τα επίπεδα των συνεισφορών που επιβάλλονται από τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Η έκθεση προσδιορίζει επίσης οιαδήποτε αλλαγή των Συνθηκών που είναι ενδεχομένως αναγκαία για να καλυφθεί ο ΕΜΕ, και ιδίως την ενδεχόμενη ίδρυση ενός ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου της Ένωσης για την άσκηση των καθηκόντων που ο παρών κανονισμός αναθέτει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης και στην Επιτροπή·

β)  την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων περί ανεξαρτησίας και λογοδοσίας,

γ)  την αλληλεπίδραση μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης και της ΕΑΤ·

δ)  την αλληλεπίδραση μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης και των εθνικών αρχών εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών μελών και τα αποτελέσματα του ΕΜΕ στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης και των εθνικών αρχών εξυγίανσης τρίτων χωρών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 80 [BRRD].

2.  Η έκθεση διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει συνοδευτικές προτάσεις, κατά περίπτωση.

2α.  Ενδεχόμενη επανεξέταση της οδηγίας [BRRD] συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από αντίστοιχη επανεξέταση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 84

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

O κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 τροποποιείται ως εξής:

1.  Στο άρθρο 4, το σημείο 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(2) «αρμόδιες αρχές» νοούνται:

   i) οι αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο σημείο 40 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην οδηγία 2007/64/ΕΚ και όπως αναφέρονται στην οδηγία 2009/110/ΕΚ,
   ii) όσον αφορά τις οδηγίες 2002/65/ΕΚ και 2005/60/ΕΚ, οι αρχές που είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις των οδηγιών αυτών,
   iii) όσον αφορά τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, οι φορείς που διαχειρίζονται συστήματα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία [ΣΕΚ] ή, στην περίπτωση που τη λειτουργία του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία, η δημόσια αρχή που έχει την εποπτεία των συστημάτων αυτών δυνάμει αυτής της οδηγίας, και
   iv) όσον αφορά το άρθρο 62 παράγραφος 5, το άρθρο 65 παράγραφος 5, το άρθρο 66 παράγραφος 3, το άρθρο 67 παράγραφος 4 και το άρθρο 70 παράγραφος 4, οι αρχές εξυγίανσης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας [BRRD] και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης που ιδρύεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΜΕ].»·

"

2.  Στο άρθρο 25, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Η Αρχή μπορεί να διοργανώνει και να διεξάγει αξιολογήσεις από ομοτίμους της ανταλλαγής πληροφοριών και των κοινών δραστηριοτήτων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και των εθνικών αρχών εξυγίανσης των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στον ΕΜΕ για την εξυγίανση διασυνοριακών ομίλων, με στόχο να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια των αποτελεσμάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους που θα καταστήσουν δυνατή την αντικειμενική εκτίμηση και τη σύγκριση.»·

"

3.  Στο άρθρο 40 παράγραφος 6, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:"

«Προκειμένου να ενεργεί στο πλαίσιο του άρθρου 62 παράγραφος 5, του άρθρου 65 παράγραφος 5, του άρθρου 66 παράγραφος 3, του άρθρου 67 παράγραφος 4 και του άρθρου 70 παράγραφος 4, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης παρίσταται ως παρατηρητής στο συμβούλιο εποπτών.»

"

Άρθρο 85

Αντικατάσταση των εθνικών ρυθμίσεων χρηματοδότησης της εξυγίανσης

Από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 88 δεύτερο εδάφιο, το Ταμείο αντικαθιστά τη χρηματοδοτική ρύθμιση εξυγίανσης των συμμετεχόντων κρατών μελών βάσει του τίτλου VII της οδηγίας [BRRD].

Άρθρο 86

Συμφωνία για την έδρα και συνθήκες λειτουργίας

1.  Οι αναγκαίες διευθετήσεις όσον αφορά τη στέγαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης στη σύνοδο ολομέλειας, το προσωπικό του Συμβουλίου Εξυγίανσης και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται σε συμφωνία για την έδρα μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης και του κράτους μέλους υποδοχής, η οποία συνάπτεται μετά από τη λήψη έγκρισης του Συμβουλίου Εξυγίανσης στη σύνοδο ολομέλειας και το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Το κράτος μέλος υποδοχής του Συμβουλίου Εξυγίανσης εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του Συμβουλίου Εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πολύγλωσσης και ευρωπαϊκού πνεύματος σχολικής εκπαίδευσης και των κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων.

Άρθρο 87

Έναρξη των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Εξυγίανσης

1.  Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως την 1η Ιανουαρίου 2015.

2.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και την αρχική λειτουργία του Συμβουλίου Εξυγίανσης, έως ότου αυτό αποκτήσει τη λειτουργική ικανότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του. Για τον σκοπό αυτό:

α)  έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκτελεστικός διευθυντής μετά τον διορισμό του από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 53, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει έναν υπάλληλο της Επιτροπής για να ενεργεί ως προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής και να ασκεί τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή·

β)  κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46 παράγραφος 1 σημείο i) και έως την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής·

γ)  η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει συνδρομή στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, ιδίως με την απόσπαση υπαλλήλων της Επιτροπής για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του οργανισμού υπό την ευθύνη του προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή ή του εκτελεστικού διευθυντή·

δ)  η Επιτροπή εισπράττει τις ετήσιες εισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 5 στοιχείο δ) για λογαριασμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

3.  Ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να εγκρίνει όλες τις πληρωμές που καλύπτονται από πιστώσεις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για την πρόσληψη προσωπικού.

Άρθρο 88

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα άρθρα 7 έως 23 και τα άρθρα 25 έως 37 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Το άρθρο 24 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0478/2013).
(2)* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
(3) Γνώμη της 6ης Νοεμβρίου 2013 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη της 17ης Οκτωβρίου 2013 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... .
(6) Οδηγία 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L ...).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).
(9) Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 1994 για τα καθεστώτα εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(11) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
(12)Οδηγία 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για την τροποποίηση της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών, όσον αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 1).
(13)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
(14)EE 17 της 6.10.1958, σ. 385.
(15)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(16)Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.


Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης νωπού, διατηρημένου σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένου κρέατος χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών
PDF 284kWORD 25k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών (2014/2530(RSP))
P7_TA(2014)0096B7-0087/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών(1)

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής(2) (κανονισμός για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 26 παράγραφοι 2, 8 και 9,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 απαιτεί να αναγράφεται η χώρα καταγωγής για το κρέας των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας («ΣΟ») που απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ του ιδίου κανονισμού (όπου περιλαμβάνονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 2 υπόκειται στην έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου, δηλαδή στη έκδοση του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις πρέπει να ορίζουν τον τρόπο αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των κρεάτων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 9 του άρθρου 26 απαιτεί από την Επιτροπή να εξετάζει, στις εκτιμήσεις αντικτύπου και τις εκθέσεις την εφαρμογή του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, μεταξύ άλλων τις επιλογές για τους τρόπους αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των εν λόγω τροφίμων, ιδιαίτερα σε σχέση με έκαστο των ακολούθων καθοριστικών στοιχείων στη ζωή του ζώου: τον τόπο γέννησης, τον τόπο εκτροφής και τον τόπο σφαγής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ψηφοφορία της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον κανονισμό για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την αναγραφή της χώρας καταγωγής για τη γέννηση, την εκτροφή και τη σφαγή για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα(4)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως ως προς τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένδειξη καταγωγής είναι υποχρεωτική για το βόειο κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας στην Ένωση μετά την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ)(5) και οι ενωσιακοί κανόνες για την επισήμανση του βοείου κρέατος ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι απαιτήσεις επισήμανσης ήδη περιλαμβάνουν τον τόπο γέννησης, εκτροφής και σφαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες απαιτήσεις που ισχύουν για το βόειο κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας έχουν αυξήσει τις προσδοκίες των καταναλωτών σε σχέση με τις πληροφορίες για την προέλευση άλλων ειδών κρέατος που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 31 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα τονίζει ότι η καταγωγή του κρέατος αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, οι καταναλωτές αναμένουν να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τη χώρα καταγωγής του κρέατος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω από πρόσφατες μελέτες και εκθέσεις από εκθέσεις καταναλωτικών ερευνών(6)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να παρέχονται στους καταναλωτές ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του κρέατος, η ένδειξη τόπου γέννησης, εκτροφής και σφαγής πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες των τροφίμων και ότι αυτό θα επέτρεπε επίσης στους καταναλωτές να αποκτούν πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος κρέατος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα, περιλαμβανομένης της δόλιας αντικατάστασης βόειου κρέατος με κρέας αλόγου, απέδειξαν ότι απαιτούνται αυστηρότεροι κανόνες στον τομέα της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και της ενημέρωσης των καταναλωτών και το ίδιο επιθυμούν οι καταναλωτές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένδειξη «παραγωγής ΕΕ» ή «παραγωγής εκτός ΕΕ» στον κιμά και τα τρίμματα κρέατος είναι σχεδόν άσκοπη και μπορεί να δημιουργήσει ένα ανεπιθύμητο προηγούμενο, ιδίως όσον αφορά τη μελλοντική επισήμανση της χώρας καταγωγής για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις επισήμανσης της προέλευσης για το βόειο κρέας αποδεικνύουν ότι η πιο συγκεκριμένη ένδειξη καταγωγής για τον κιμά και τα τρίμματα κρέατος είναι τόσο εφικτή όσο και σκόπιμη για να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των καταναλωτών και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·

1.  θεωρεί ότι ο εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που παραχωρούνται στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τον εκτελεστικό κανονισμό·

3.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει αναθεωρημένη έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει απαίτηση υποχρεωτικής επισήμανσης για τον τόπο γέννησης, εκτροφής και σφαγής για ακατέργαστο κρέας χοιροειδών, πουλερικών, προβατοειδών και αιγοειδών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την επισήμανση της προέλευσης για το βόειο κρέας·

4.  καλεί την Επιτροπή να αφαιρέσει από τον εκτελεστικό κανονισμό τυχόν παρεκκλίσεις για τον κιμά και τα τρίμματα κρέατος·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 19.
(2) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 187.
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1)
(6) Για παράδειγμα, η έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό, COM(2013)0755, και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την επισήμανση προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό: στάση των καταναλωτών, σκοπιμότητα πιθανών σεναρίων και επιπτώσεις SWD (2013) 437 τελικό· και η έρευνα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) της 24ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την επισήμανση προέλευσης: http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: εκπομπή αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-2020
PDF 253kWORD 21k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 περί μη διατύπωσης αντίρρησης ως προς το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ.../... της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό τον καθορισμό του όγκου των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS))
P7_TA(2014)0097B7-0090/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό τον καθορισμό του όγκου των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-2020,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 για τη θέσπιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 8 Ιανουαρίου 2014 η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 23 της ανωτέρω οδηγίας,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση επί του σχεδίου κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

1.  δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


Η κατάσταση στην Ουκρανία
PDF 290kWORD 29k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2547(RSP))
P7_TA(2014)0098RC-B7-0138/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την έκβαση της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους και το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους)(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση στο Βίλνιους, της 29ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ουκρανία της 20ής Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την παραίτηση του πρωθυπουργού Azarov και της κυβέρνησής του στις 28 Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την Ουκρανία των πρωθυπουργών των κρατών της ομάδας του Βίζεγκραντ στις 29 Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998, καθώς και τη νέα Συμφωνία Σύνδεσης που μονογραφήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που άρχισαν πριν περισσότερο από δύο μήνες συνεπεία της απόφασης του Προέδρου Γιανούκοβιτς να μην υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ συνεχίζονται έως σήμερα στην πρωτεύουσα της χώρας και ότι η δυσαρέσκεια εξαπλώνεται σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας· ότι ο λαϊκός ξεσηκωμός στην Ουκρανία εξαπλώθηκε στις περισσότερες περιοχές και ότι η διοίκηση δέκα περιοχών είναι υπό τον έλεγχο του λαού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω με ταχύτερο ρυθμό, με ανθρώπους να βγαίνουν στον δρόμο για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και τις πολιτικές ελευθερίες μετά τη βίαια καταστολή διαδηλωτών, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιογράφων από τις ειδικές αστυνομικές μονάδες καταστολής (Berkut)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουκρανικές αρχές εξακολουθούν, παρά τις διεθνείς πιέσεις, να ασκούν πολιτική εκφοβισμού, καταστολής, βασανιστήρια και βία κατά των διαδηλωτών, που είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 2 000 τραυματίες, πολλές απαγωγές και έξι νεκρούς, τουλάχιστον·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση, στις 16 Ιανουαρίου 2014, από την κυβερνητική πλειοψηφία, μιας σειράς νόμων κατά των διαδηλώσεων, η οποία περιορίζει αυστηρά τις ελευθερίες της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, προκάλεσε διεθνή αγανάκτηση και πυροδότησε βίαιες συγκρούσεις στο Κίεβο που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε βίαια καταστολή ή κήρυξη κατάστασης ανάγκης θα θεωρείται ως εγκληματική πράξη και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων με βαθιές διεθνείς συνέπειες·

ΣΤ.  έχοντας υπόψη την επίσκεψη αντιπροσωπείας ad hoc του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κίεβο από 28 έως 30 Ιανουαρίου 2014, όπου συναντήθηκε με τις αρχές και το κίνημα Euromaidan, την αντιπολίτευση και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και εξέτασε εμπεριστατωμένα και εις βάθος την κατάσταση στην Ουκρανία·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το δημοκρατικό πνεύμα και την καρτερία του ουκρανικού λαού μετά από δύο μήνες θαρραλέων διαμαρτυριών οι οποίες προκάλεσαν τη βίαιη αντίδραση των αρχών και εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και υποστήριξή του για τις προσπάθειες του λαού για μια ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη Ουκρανία και για την ευρωπαϊκή της προοπτική·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σοβαρή πολιτική κρίση στην Ουκρανία και τη βίαιη αντιπαράθεση στο Κίεβο και άλλες πόλεις της χώρας· απευθύνει θερμή έκκληση για μια πολιτική επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και επιμένει για μια πραγματικά δημοκρατική συζήτηση ως προς τους τρόπους και τα μέσα για να δοθεί τέλος στην αντιπαράθεση και τον διχασμό στη χώρα·

3.  καταδικάζει έντονα την κλιμάκωση της βίας κατά ειρηνικών πολιτών, δημοσιογράφων, φοιτητών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, στελεχών της αντιπολίτευσης και του κλήρου και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της βίας στην Ουκρανία και καλεί τις ουκρανικές αρχές να σεβαστούν απολύτως τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του λαού και να προβούν αμέσως στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία, διεξάγοντας έρευνες και κολάζοντας τους υπεύθυνους για τη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών·

4.  καλεί τους διαδηλωτές της Πλατείας Ανεξαρτησίας (Maidan) να απόσχουν της χρήσης βίας και να υποστηρίξουν τη νομιμότητα των διεκδικήσεών τους με ειρηνικό τρόπο και ζητεί από όλους τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να απέχουν πράξεων βίας μη προκληθείσης και να εξακολουθήσουν να διαμαρτύρονται με ειρηνικά μέσα·

5.  ανησυχεί λόγω της υπερβολικής βίας εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας και των Titushki και των βίαιων πράξεων των υπερεθνικιστών·

6.  ζητεί ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Γιανούκοβιτς να θέσει αμέσως τέρμα στις επαίσχυντες πρακτικές των αστυνομικών δυνάμεων καταστολής (Berkut) και των άλλων δυνάμεων ασφαλείας, στις προκλήσεις, απαγωγές, διώξεις, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και ταπεινώσεις των οπαδών του EuroMaidan καθώς και στις αυθαίρετες συλλήψεις και μακροχρόνιες προφυλακίσεις· ιδιαίτερα ανησυχεί λόγω των αναφερόμενων βασανιστηρίων και επισημαίνει τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ουκρανίας ως προς το ζήτημα αυτό· τονίζει την πιο πρόσφατη περίπτωση του Dmytro Bulatov, ηγέτη της κίνησης ‘AutoMaidan’, ο οποίος απήχθη και βασανίστηκε·

7.  καλεί τον πρόεδρο Yanukovych να θέσει τέρμα στις πρακτικές αυτές και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση και πολιτική αποκατάσταση όλων των διαδηλωτών και πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται παράνομα, μεταξύ των οποίων η Yulia Tymoshenko· ζητεί τη σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής υπό την αιγίδα αναγνωρισμένου διεθνούς οργανισμού, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων·

8.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης/Σφαιρική και σε Βάθος Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΑΑ/DCFTA) με την Ουκρανία, ευθύς ως ξεπεραστεί η πολιτική κρίση και πληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως ορίστηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Δεκεμβρίου 2012 και υποστηρίζονται με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας να ανακαλέσει τους νόμους κατά των διαδηλώσεων, και την έγκρισή της από τον Πρόεδρο Γιανούκοβιτς, ως ένα θετικό βήμα προς την πολιτική επίλυση της κρίσης· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι ο νόμος περί αμνηστίας, που μετατρέπει τα θύματα σε ομήρους, εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2014 χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης· είναι της άποψης ότι ή άνευ όρων αποφυλάκιση των διαδηλωτών θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τις συνομιλίες και θα κατεύναζε την κοινωνία·

10.  προτρέπει τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση να συμμετάσχουν σοβαρά σε έναν διάλογο με την αντιπολίτευση, χωρίς αποκλεισμούς , με την κοινωνία των πολιτών και με τους διαδηλωτές της Πλατείας Ανεξαρτησίας ((Maidan), με σκοπό την αποκλιμάκωση της τεταμένης και πολωμένης κατάστασης και την εξεύρεση λύσεων για την υπέρβαση της τρέχουσας πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στην Ουκρανία με ειρηνικά μέσα·

11.  υπενθυμίζει στον Πρόεδρο Γιανούκοβιτς τις ευθύνες του έναντι του ουκρανικού λαού και της διεθνούς κοινότητας να απόσχει της χρήσης μεθόδων καταστολής και να αντιμετωπίσει την παρούσα πολιτική κρίση σεβόμενος το δικαίωμα για ειρηνική διαμαρτυρία·

12.  ζητεί συνεχή δέσμευση της ΕΕ για διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της διαδικασίας που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση, σε πιο εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο στη χώρα και σε επίλυση της κρίσης, γεφυρώνοντας το χάσμα της πλήρους έλλειψης εμπιστοσύνης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο εν λόγω διάλογος πρέπει να έχει διαφάνεια και πλήρη συμμετοχή του κινήματος EuroMaidanκαι της κοινωνίας των πολιτών ·

13.  θεωρεί, αφού το ζήτησαν επανειλημμένα απλοί πολίτες της Ουκρανίας, ακτιβιστές και πολιτικοί, ότι η ενεργός παρουσία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κίεβο θα μπορούσε να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και ζητεί, εν προκειμένω, την εγκατάσταση μόνιμης ειδικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουκρανία, με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των μερών· συνιστά στη Διάσκεψη των Προέδρων να συγκροτήσει την αντιπροσωπεία αυτή το ταχύτερο δυνατόν·

14.  καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις διπλωματικές πιέσεις και εκπονώντας μεμονωμένα στοχευμένα μέτρα (ταξιδιωτικούς περιορισμούς και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων) κατά όλων των Ουκρανών αξιωματούχων και νομοθετών και των επιχειρηματιών που τους χρηματοδοτούν (ολιγαρχών) που ευθύνονται για την καταστολή και τον θάνατο διαδηλωτών και να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να τεθεί τέρμα στο ξέπλυμα χρήματος και στη φοροδιαφυγή από ουκρανικές εταιρείες και Ουκρανούς επιχειρηματίες μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕ να συνεχίσουν να εκπονούν μακροπρόθεσμα προγράμματα συγκεκριμένης χρηματοδοτικής στήριξης που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη δημοσιονομική και κοινωνική της κατάσταση και να προσφέρουν οικονομική στήριξη για την έναρξη από την κυβέρνηση των ριζικών και εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η ουκρανική οικονομία·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του και υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν μία ουσιαστική δέσμη μέτρων στήριξης για την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να προσφερθεί σε μία αξιόπιστη νέα προσωρινή κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφίσει την παρούσα τεταμένη κατάσταση ως προς τις πληρωμές·

17.  είναι της άποψης ότι ένα από τα σημαντικά μέτρα για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία θα ήταν η επιστροφή στο σύνταγμα του 2004, το οποίο παρανόμως ανεκλήθη από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το 2010, παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με εγκαθίδρυση προσωρινής κυβέρνησης και διεξαγωγή πρόωρων εκλογών·

18.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα υιοθετήσουν μια πολύ ανοικτή στάση απέναντι στην ουκρανική κοινωνία, συγκεκριμένα μέσω της ταχείας επίτευξης συμφωνίας για καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης· είναι επίσης της άποψης ότι τα τέλη θεώρησης πρέπει να μειωθούν σημαντικά για τους νεαρούς Ουκρανούς και να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της έρευνας, να επεκταθούν οι ανταλλαγές νέων και να αυξηθούν οι διαθέσιμες υποτροφίες·

19.  θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ· τονίζει ότι ο Ουκρανικός λαός και μόνον αυτός πρέπει να αποφασίσει, ελεύθερος από ξένες παρεμβάσεις, σχετικά με το γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας και τις διεθνείς συμφωνίες και κοινότητες στην οποία η Ουκρανία θα προσχωρήσει·

20.  καλεί τη Μόσχα να υιοθετήσει εποικοδομητική στάση και να σταματήσει να εφαρμόζει αντίποινα και να ασκεί αθέμιτη πίεση με σκοπό να υπονομεύσει το κυρίαρχο δικαίωμα των γειτονικών της χωρών να καθορίζουν ελεύθερα το μέλλον τους· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενώσουν τις φωνές τους απέναντι στη Ρωσία και να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές προσδοκίες των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που επιλέγουν ελεύθερα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την ΕΕ· τονίζει ότι η άσκηση πολιτικών, οικονομικών και άλλες καταναγκασμών συνιστά παράβαση της τελικής Πράξης του Ελσίνκι και του Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994 σχετικά με την ασφάλεια της Ουκρανίας τονίζει ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία οφείλουν από κοινού να συμβάλουν θετικά στην ειρήνη και στην ευημερία στην κοινή τους ζώνη γειτνίασης προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και της Ρωσίας· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνεργασία·

21.  υποστηρίζει την περαιτέρω συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διεργασίες εθνικών μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της Διάσκεψης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada), την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0595.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0446.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0383.


Η κατάσταση στη Συρία
PDF 312kWORD 36k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2014/2531(RSP))
P7_TA(2014)0099RC-B7-0141/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη Συρία, ιδίως δε τα συμπεράσματα της 20ής Ιανουαρίου 2014, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Catherine Ashton, σχετικά με τη Συρία και, συγκεκριμένα, τις παρατηρήσεις της στη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ σχετικά με τη Συρία στις 22 Ιανουαρίου 2014, καθώς και τη δήλωσή της σχετικά με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συριακού συνασπισμού της αντιπολίτευσης να παραστεί στη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ της 18ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2118 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας· έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη διερεύνηση καταγγελιών για τη χρήση χημικών όπλων στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που δημοσιεύθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτρόπου Kristalina Georgieva, αρμόδιας για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη συνεχή σοβαρή επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη την 6η έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που εκπονήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της ομάδας δράσης για τη Συρία («Ανακοινωθέν Γενεύης»), της 30ής Ιουνίου 2012· έχοντας υπόψη τη συνάντηση Γενεύη ΙΙ που ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου 2014 και τις εισαγωγικές και τελικές παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της Συρίας, μεταξύ δε αυτών το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις, καθώς και τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στην Συρία κλιμακώνεται περαιτέρω και αυξάνεται συνεχώς ο φόρος του αίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, μετά την έναρξη της βίαιης καταστολής ειρηνικών διαδηλώσεων στη Συρία, έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 130 000 χιλιάδες άτομα, κυρίως άμαχοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Συρίας, ενώ υπάρχουν 6,5 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια σύριοι πρόσφυγες, κυρίως στην Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και το Ιράκ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραματική κατάσταση που επικρατεί στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανθρωπιστικών ζητημάτων και της ασφάλειας εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται σε μεγάλο βαθμό από το καθεστώς Άσαντ και σκληροπυρηνικές ομάδες που υποστηρίζουν το καθεστώς, και περιλαμβάνουν σφαγές και άλλες παράνομες εκτελέσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομες κρατήσεις, αρπαγές και ομηρίες, βίαιες εξαφανίσεις, εκτελέσεις φυλακισμένων, συστηματικά βασανιστήρια και κακομεταχείριση, σεξουαλική βία και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς έχει κατεδαφίσει ολόκληρες γειτονιές, στα πλαίσια πολιτικής συλλογικής τιμωρίας σε βάρος αμάχων· ότι η εκτεταμένη καταστροφή αστικών περιοχών έχει φέρει σε απόγνωση τους αμάχους και έχει οδηγήσει σε μεγάλης έκτασης απομακρύνσεις αμάχων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη αποδεικτικά στοιχεία για συνοπτικές εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διαπράττονται από τις δυνάμεις που αντιτίθενται στο καθεστώς Άσαντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 2 000 διαφορετικές φατρίες μάχονται κατά του καθεστώτος Άσαντ, μεταξύ δε αυτών πολλά οργανωμένα εγκληματικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η παρουσία και η διείσδυση στρατιωτικών ομάδων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα όπως το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Ανατολής και το Μέτωπο Αλ Νούσρα, στα οποία συμμετέχουν επίσης πολλοί μαχητές ξένης ή ευρωπαϊκής καταγωγής με ριζοσπαστική και ισλαμιστική ιδεολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ριζοσπαστικοποίηση είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την περιοχή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες παρεμβάσεις ξένων παραγόντων, οι στρατιωτικές τους προμήθειες και η πολιτική τους στήριξη, καθώς και η εμμονή στη διαίρεση της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μετατρέπουν την σύρραξη σε πόλεμο μέσω τρίτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φωτογράφος που λιποτάκτησε από την συριακή στρατιωτική αστυνομία παρέδωσε 55 000 ψηφιακές φωτογραφίες 11 000 περίπου θυμάτων στο συριακό εθνικό κίνημα, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένες και συστημικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδα διεθνών νομικών εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου εξέτασε τις εικόνες και συνεπέρανε ότι «από το υλικό που εξέτασε υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία, ικανά να γίνουν πιστευτά τον επί της ουσίας κρίνοντα δικαστή ενώπιον δικαστηρίου, για συστημικά βασανιστήρια και δολοφονίες κρατουμένων από πράκτορες της συριακής κυβέρνησης» και ότι τέτοια στοιχεία θα στηρίξουν διαπιστώσεις για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και θα μπορούσαν επίσης να στηρίξουν διαπιστώσεις για εγκλήματα πολέμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη κρίση στην Συρία έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή μιας άνευ προηγουμένου κλίμακας στην πρόσφατη ιστορία, χωρίς να διαφαίνεται το τέλος της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ εκείνων που έχουν πληγεί είναι παιδιά που υποφέρουν από ασιτία, κακή διατροφή και αρρώστιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε τροφή, νερό, βασική υγειονομική περίθαλψη, υγιεινή, κατάλυμα και εκπαίδευση αποτελεί μια κρίσιμη διάσταση αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας παρεμποδίζεται από την έλλειψη ασφάλειας, την άρνηση πρόσβασης από τις συριακές αρχές, και τα προβλήματα στις υποδομές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 560 000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στη Συρία αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα που πλήττεται από τη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 250 000 Σύροι είναι εγκλωβισμένοι σε πολιορκημένες ή δύσκολες στην πρόσβαση περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και 18 000 παλαιστινίων προσφύγων στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ έξω από τη Δαμασκό οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες ταλαιπωρίες ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι 57 άτομα έχουν πεθάνει από ασιτία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στη Δαμασκό, παραδόθηκε κάποια βοήθεια στους κατοίκους του, μολονότι χρειάζονται πολλά περισσότερα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής βία έχει δραματικές αποσταθεροποιητικές συνέπειες στις γειτονικές χώρες, κυρίως λόγω των μαζικών προσφυγικών ροών· ότι οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν δικές τους τρομακτικές εγχώριες προκλήσεις, ενώ ιδιαίτερα ευάλωτος είναι ο Λίβανος και η Ιορδανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια στροφή στην βίαιη σύγκρουση στο Λίβανο δεν προμηνύει μόνον μια ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά θα έχει ως επακόλουθο και τον κίνδυνο περιφερειακής κατάρρευσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2014 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την έναρξη της Διάσκεψης Γενεύη ΙΙ για τη Συρία, η οποία έχει ως στόχο να δοθεί πολιτική λύση στην σύρραξη μέσω συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Συριακής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για την πλήρη εφαρμογή του ανακοινωθέντος της Γενεύης, το οποίο απηύθυνε έκκληση για τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης που θα οδηγούσε την χώρα σε εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εποικοδομητική συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων στην ειρηνευτική διαδικασία έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2014, η Γενική Συνέλευση του Συριακού Συνασπισμού Επαναστατικών και Αντιπολιτευόμενων Δυνάμεων αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει σε αυτήν την διαδικασία, αλλά ορισμένες ομάδες ανταρτών δεν εκπροσωπούνταν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία και στην συνέχεια αποσύρθηκε η πρόσκλησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν στις 31 Ιανουαρίου 2014 και ο επόμενος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματισθεί για τις 10 Φεβρουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Γενεύης ΙΙ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιανουαρίου 2014 έλαβε χώρα στο Κουβέιτ η Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη των Χορηγών για τη Συρία και αναλήφθηκαν δεσμεύσεις για το ποσό των 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, αλλά αυτό το ποσό εξακολουθεί να υπολείπεται των τεράστιων ανθρωπιστικών αναγκών οι οποίες έχουν υπολογισθεί σε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από διάφορα όργανα των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για ανθρωπιστική συνδρομή προς την Συρία και τις γειτονικές χώρες έφθασε το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας μεγάλος αριθμός ειρηνικών ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διανοούμενων, θρησκευτικών ηγετών, μεταξύ δε αυτών 2 επίτροποι που έχουν πέσει θύματα απαγωγής, ο Ioann Ibrahim και ο Bulos Jazigi, δημοσιογράφων και επαγγελματιών του κλάδου της υγείας υπόκεινται σε παρενοχλήσεις, συλλήψεις, βασανιστήρια ή εξαφανίσεις στα χέρια του συριακού καθεστώτος, και όλο και περισσότερο και από διάφορες ομάδες ανταρτών· ότι η κάτοχος του βραβείου Ζαχάρωφ Ραζάν Ζεϊτουνέχ απήχθη μαζί με τον σύζυγό της και άλλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δαμασκό το Δεκέμβριο του 2013 και η τύχη τους παραμένει άγνωστη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2013 η Αποστολή για τη Διερεύνηση Καταγγελιών για τη Χρήση Χημικών Όπλων στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα κατά στρατιωτών και/ή αμάχων, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 εγκρίθηκε ομόφωνα το ψήφισμα 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο μεταξύ άλλων ενέκρινε την ταχεία καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 5% του συνολικού αποθέματος έχει μεταφερθεί έξω από την χώρα για να καταστραφεί· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων και τραυματισμών προκαλούνται από συμβατικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση βόμβες βαρελιού από το καθεστώς Άσαντ κατά τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας μαζικούς θανάτους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ από σύρους υπηκόους συνέχισαν να αυξάνονται κατά το παρελθόν έτος και ότι η κρίση με τους πρόσφυγες από τη Συρία συνιστά μία πρώτη δοκιμασία για το προσφάτως αναθεωρηθέν Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013, το Κοινοβούλιο ενεθάρρυνε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιτακτικές ανάγκες παρέχοντας ασφαλή είσοδο στην ΕΕ με σκοπό να γίνονται προσωρινά δεκτοί οι Σύροι και προβαίνοντας σε επανεγκατάσταση ατόμων υπεράνω των υφισταμένων εθνικών ποσοστώσεων και επιτρέποντας την είσοδο στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους·

1.  καταδικάζει έντονα τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττει το καθεστώς Άσαντ, καθώς και όλες τις πράξεις βίας, τα συστηματικά βασανιστήρια και την εκτέλεση κρατουμένων· καταδικάζει οιεσδήποτε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ένοπλες ομάδες αντικαθεστωτικών· καταδικάζει έντονα όλες τις παραβάσεις και πράξεις κακοποίησης με θύματα παιδιά και γυναίκες, ιδίως δε τη σεξουαλική κακοποίηση και βία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται στο όνομα του «σεξουαλικού ιερού πολέμου» (Jihad al-Nikah)· καταδικάζει έντονα τον αυξανόμενο αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων που έχουν ως αποτέλεσμα πολλά θύματα και καταστροφές και πραγματοποιούνται από εξτρεμιστικές οργανώσεις και άτομα που συνδέονται με την Αλ Κάιντα· ζητεί την παύση όλων των εχθροπραξιών στη Συρία· τονίζει ότι όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για τις εκτεταμένες, συστημικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στην Συρία πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, και στηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς όλους τους ξένους μαχητές στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, να αποσυρθούν πάραυτα, και να παύσουν κάθε εξωτερική χρηματοδότηση και στήριξη·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· χαιρετίζει το θάρρος του συριακού λαού και επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα του Συριακού λαού για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ομάδων και ξένων μαχητών στην σύγκρουση στη Συρία, για την άνοδο της υποκινούμενης από θρησκευτικά και εθνοτικά κίνητρα βίας που παρατηρείται στη χώρα, και για το συνεχιζόμενο κατακερματισμό και τις εσωτερικές διαιρέσεις στην αντιπολίτευση· συνεχίζει να ενθαρρύνει τον εθνικό συνασπισμό των συριακών επαναστατικών και αντιπολιτευόμενων δυνάμεων για τη δημιουργία ενός ενωμένου, χωρίς αποκλεισμούς και οργανωμένου αντιπολιτευτικού μετώπου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό·

4.  Επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η πολιτική λύση θα διασφαλίσει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Συρίας·

5.  υποστηρίζει πλήρως τη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ σχετικά με τη Συρία, ως το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε πολιτική και δημοκρατική λύση της σύγκρουσης και τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της συνέχισης της διαδικασίας της Γενεύης ΙΙ· επικροτεί τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Lakhdar Brahimi για την επίτευξη της πρώτης, άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών· είναι πεπεισμένο ότι μια βιώσιμη λύση στη σημερινή κρίση στη Συρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ανοικτής σε όλους πολιτικής διαδικασίας με πρωτοβουλία της Συρίας και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ειλικρινή πολιτική μετάβαση στην χώρα, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις προσδοκίες του λαού για ελευθερία και δημοκρατία· καλεί εκ νέου τον Πρόεδρο Άσαντ να υποχωρήσει·

6.  επισημαίνει τη ζωτική σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο αυτό· καλεί, επομένως, τις διαπραγματευόμενες αντιπροσωπείες να συμφωνήσουν για την κατά τόπους κατάπαυση πυρός, την άρση της πολιορκίας ορισμένων αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Homs, την απελευθέρωση ή ανταλλαγή κρατουμένων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες που την χρειάζονται, ως βήματα προς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις βάσει του Ανακοινωθέντος της Γενεύης· επισημαίνει ότι δεν σημειώθηκε κανένα ουσιαστικό βήμα ή σημαντική αλλαγή στη θέση των δύο πλευρών κατά τις πρώτες συνομιλίες· επισημαίνει επίσης τη σημασία της συμμετοχής όλων των βασικών διεθνών ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία της Γενεύης ΙΙ· υποστηρίζει ότι η μακροπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ της Δύσης και του Ιράν μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ευνοϊκού περιφερειακού πλαισίου για τη διαδικασία συμφιλίωσης στη Συρία·

7.  χαιρετίζει την πρόοδο και τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων της 27ης Σεπτεμβρίου 2013· εκφράζει ανησυχία για αναφορές ότι, έως το τέλος του Ιανουαρίου 2014, μόνο το 5% των αποθεμάτων χημικών όπλων της Συρίας είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα προς καταστροφή και καλεί τις συριακές αρχές να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα που ορίζει η απόφαση αριθ. 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιβαλλοντική ασφάλεια της διαδικασίας καταστροφής και της διαχείρισης των εναπομεινάντων αποβλήτων· τονίζει, ωστόσο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων και των τραυματισμών που σημειώθηκαν στην κρίση βίας της Συρίας προκλήθηκε από τη χρήση συμβατικών όπλων

8.  τονίζει ότι, δεδομένου του πρωτοφανούς χαρακτήρα της κρίσης, η ελάφρυνση των δεινών που υφίστανται εκατομμύρια Σύροι που χρειάζονται βασικά αγαθά και υπηρεσίες, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα· κάνει έκκληση για την έκδοση σχετικής ανθρωπιστικής απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί, ειδικότερα, τη Ρωσία και την Κίνα, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διευκολύνουν την έκδοση σχετικής ανθρωπιστικής απόφασης· καλεί εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική τους ευθύνη και να ενισχύσουν τη βοήθεια που παρέχουν στους σύρους πρόσφυγες, καθώς και να συντονίσουν αποτελεσματικότερα τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν· καταδικάζει τη σταθερή αναχαίτιση των προσπαθειών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και καλεί όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, ιδίως δε το καθεστώς Άσαντ, να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων, μεταξύ άλλων πέραν των συνόρων και των γραμμών σύγκρουσης, και να κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλου του ιατρικού προσωπικού και των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα·

9.  υπενθυμίζει ότι, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι τραυματίες και οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση, την ιατρική περίθαλψη και προσοχή που απαιτείται λόγω της κατάστασής τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εσκεμμένη λιμοκτονία αμάχων και οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης απαγορεύονται βάσει του διεθνούς δικαίου και θα θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου·

10.  επαναλαμβάνει ότι ζητεί τη δημιουργία ασφαλών περιοχών κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας και ενδεχομένως μέσα στη Συρία, καθώς και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη διεθνή κοινότητα·

11.  ζητεί την άμεση, άνευ όρων και ασφαλή απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, του ιατρικού προσωπικού, του προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων, δημοσιογράφων, θρησκευτικών ηγετών και ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της βραβευμένης με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2011 Ραζάν Ζεϊτουνέχ, και ζητεί συντονισμένη δράση της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή της· ζητεί από όλα τα μέρη να εγγυηθούν την ασφάλειά τους· παροτρύνει τη συριακή κυβέρνηση να επιτρέψει σε διεθνείς φορείς τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις κράτησης·

12.  καταδικάζει τον εκφοβισμό και τις επιθέσεις εναντίον φιλειρηνικών ακτιβιστών και δημοσιογράφων· εκφράζει τη λύπη του για την εφαρμογή λογοκρισίας στο δίκτυο και την περιορισμένη πρόσβαση σε ιστολόγια και κοινωνικά δίκτυα· υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, η προστασία των δημοσιογράφων και τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, είναι θεμελιώδη στοιχεία στη δημοκρατική πολιτική διαδικασία· τονίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη Συρία και της ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών, των νέων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της Γενεύης ΙΙ και στην ανοικοδόμηση της χώρας·

13.  τονίζει τη σημασία της παροχής προστασίας από όλους τους φορείς σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες της συριακής κοινωνίας, όπως είναι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, στην τρέχουσα κρίση, και της συμμετοχής τους στη διαδικασία Γενεύη ΙΙ, με στόχο τη διατήρηση της παράδοσης της διαπολιτισμικής, διεθνικής και διαθρησκευτικής συνύπαρξης στη χώρα για τη νέα Συρία του μέλλοντος·

14.  ζητεί μηδενική ανοχή όσον αφορά τη δολοφονία, την απαγωγή και τη στρατολόγηση παιδιών ειδικότερα, και καλεί όλα τα μέρη της σύρραξης να συμμορφώνονται πλήρως με την απόφαση αριθ. 1612 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 26ης Ιουλίου 2005 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου και της παροχής κατάλληλης στήριξης στα θύματα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των προγραμμάτων έγκαιρης αντίδρασης στη βία με βάση το φύλο· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία «Καμία χαμένη γενιά» (No Lost Generation) του ΟΗΕ και των ανθρωπιστικών εταίρων του, η οποία αποσκοπεί στην επούλωση των πληγών των παιδιών της Συρίας και την προστασία του μέλλοντος των παιδιών αυτών, και ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει ενεργά αυτήν την πρωτοβουλία·

15.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παλαιστινίων προσφύγων στη Συρία και ιδιαίτερα στην ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύρραξη να επιτρέψουν στην UNRWA και σε άλλες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις την άμεση και άνευ όρων πρόσβαση σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό, με σκοπό την ελάφρυνση των ακραίων δεινών που υφίσταται ο πληθυσμός του·

16.  εξακολουθεί να στηρίζει το έργο της ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, η οποία συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΣΑΗΕ για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την κατάσταση στη Συρία, με σκοπό τη διενέργεια επίσημης έρευνας· ζητεί από την Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο να αναλάβει δράση προς την κατεύθυνση αυτή·

17.  συγχαίρει τις κοινότητες υποδοχής και τις γειτονικές χώρες της Συρίας, ιδιαίτερα την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Τουρκία και το Ιράκ, για την ευρηματικότητά τους στην εξασφάλιση καταφυγίων και ανθρωπιστικής βοήθειας στις οικογένειες που προσπαθούν να γλυτώσουν από την ένοπλη σύγκρουση στη Συρία· επαναλαμβάνει τη σοβαρή του ανησυχία για τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και σχετικές με την ασφάλεια επιπτώσεις της συριακής κρίσης σε όλη την περιοχή, ιδίως δε στον Λίβανο και την Ιορδανία· υπενθυμίζει ότι απαιτείται μια συνεπής αντιμετώπιση για τη στήριξη των χωρών υποδοχής, η οποία θα περιλαμβάνει ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και μακροοικονομική βοήθεια, και επαναλαμβάνει ότι έχει ζητήσει από την ΕΕ να συγκαλέσει ανθρωπιστική διάσκεψη με θέμα την κρίση προσφύγων από τη Συρία, δίδοντας προτεραιότητα σε δράσεις με στόχο τις χώρες υποδοχής στην περιοχή ώστε να τις στηρίξει στις προσπάθειές τους για υποδοχή διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων και για διατήρηση μιας πολιτικής ανοικτής πόρτας·

18.  τονίζει ότι η κρίση τη Συρία απαιτεί συνεκτική κοινή προσέγγιση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, στον τομέα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και πέρα από αυτόν, και συνεχίζει να υποστηρίζει την ΑΠ/ΥΕ Catherine Ashton και την Επίτροπο Kristalina Georgieva στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό στον τομέα αυτόν·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις χρηματικές δεσμεύσεις ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που εξασφαλίσθηκαν στο Κουβέιτ, και ζητεί από τους δωρητές να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους και να τηρήσουν τις εν λόγω δεσμεύσεις με γρήγορες διαδικασίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως οι μεγαλύτεροι δωρητές όσον αφορά τη χρηματική βοήθεια και μελλοντικές χρηματικές δεσμεύσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες για να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Συρία και ζητεί, επομένως, πρόσθετη οικονομική συνεισφορά από τους διεθνείς φορείς·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου στη Συρία, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Ιράκ, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ιορδανίας, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Λιβάνου, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Τουρκίας, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Αιγύπτου, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ρωσίας, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Κίνας και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύρραξη στη Συρία.


Η κατάσταση στην Αίγυπτο
PDF 303kWORD 38k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP))
P7_TA(2014)0100RC-B7-0145/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο και ιδίως αυτό της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 για την κατάσταση στην Αίγυπτο(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της AE/YE Catherine Ashton σχετικά με τις πρόσφατες βίαιες επιθέσεις στην Αίγυπτο, της 24ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με το συνταγματικό δημοψήφισμα στην Αίγυπτο, της 19ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο ενόψει του συνταγματικού δημοψηφίσματος, της 11ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις βομβιστικές επιθέσεις με αυτοκίνητα στην Mansoura, της Αιγύπτου, της 24ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την καταδίκη πολιτικών ακτιβιστών στην Αίγυπτο, της 23ης Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αραβική Άνοιξη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την Αίγυπτο στις 22 Ιουλίου και στις 21 Αυγούστου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966, στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Καταστατική Διακήρυξη που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 8 Ιουλίου 2013, με την οποία προτείνεται οδικός χάρτης για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τη διεξαγωγή νέων εκλογών,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε από τη συνταγματική επιτροπή και από δημοψηφίσματα στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα για τη διατήρηση της πορείας προς τη Δημοκρατία», της προσωρινής κυβέρνησης της Αιγύπτου,

–  έχοντας υπόψη τον αιγυπτιακό νόμο αριθ. 107 της 24ης Νοεμβρίου 2013 που ρυθμίζει το δικαίωμα δημόσιας συνάθροισης, πραγματοποίησης πορειών και ειρηνικών διαμαρτυριών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Δεκεμβρίου 2013, ο προσωρινός Πρόεδρος Adly Mansour ενέκρινε το νέο αιγυπτιακό σχέδιο συντάγματος που συμφώνησε η συνταγματική επιτροπή που απαρτιζόταν από 50 εμπειρογνώμονες που περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών αλλά χωρίς κανέναν εκπρόσωπο των Αδελφών Μουσουλμάνων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2014 διενεργήθηκε το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα με συμμετοχή 38,6% και με το 98,1% να εγκρίνει το Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προεκλογικός αγώνας για το δημοψήφισμα σημαδεύτηκε από πράξεις βίας και την παρενόχληση και σύλληψη ακτιβιστών που δραστηριοποιούνταν υπέρ του «όχι», γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μονομερή δημόσια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πριν από το δημοψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με δήλωση της ΥΑ/ΑΕ κ. Catherine Ashton, «αν και η ΕΕ δεν είναι σε θέση να κάνει μια εμπεριστατωμένη εκτίμηση του τρόπου διενέργειας του δημοψηφίσματος ή να επαληθεύσει τις καταγγελλόμενες παρατυπίες, αυτές δεν δείχνουν να έχουν επηρεάσει ουσιωδώς το αποτέλεσμα»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Σύνταγμα της Αιγύπτου έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά, στους τομείς των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των μειονοτήτων, και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και άρθρα που προβλέπουν την εξαίρεση των ενόπλων δυνάμεων από την πολιτική εποπτεία και του προϋπολογισμού τους από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και παρέχουν τη δυνατότητα στους στρατιωτικούς δικαστές να δικάζουν πολίτες, ενώ άλλο άρθρο του συντάγματος περιορίζει την ελευθερία άσκησης θρησκευτικών τελετουργικών και την ανέγερση χώρων λατρείας στους πιστούς των θρησκειών του Αβραάμ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εντάσεις και η έντονη πόλωση της κοινωνίας εξακολουθεί να προκαλεί τρομοκρατικές επιθέσεις και βίαιες συγκρούσεις στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από χίλια άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και πολύ περισσότερα έχουν τραυματιστεί σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας και μεταξύ αντιπάλων και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Μόρσι, από τον Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν υπερβολική βία εναντίον των διαδηλωτών και χιλιάδες έχουν συλληφθεί και κρατούνται, ενώ εξακολουθεί να επικρατεί η πρακτική της ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2013, ήρθη από τη χώρα η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική διακήρυξη της 8ης Ιουλίου 2013 καθορίζει πολιτικό οδικό χάρτη στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα με τον οδικό χάρτη, ο προσωρινός αιγύπτιος Πρόεδρος Adly Mansour ζήτησε έκτοτε να διενεργηθούν πρώτα προεδρικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το πρόγραμμα της προσωρινής κυβέρνησης επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να εργαστεί για την οικοδόμηση δημοκρατικού συστήματος, ενώ διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Αιγυπτίων, και για την ολοκλήρωση του εν λόγω οδικού χάρτη με πλήρη συμμετοχή μελών των πολιτικών φορέων και τη διενέργεια δημοψηφίσματος για νέο Σύνταγμα, το οποίο θα ακολουθήσουν ελεύθερες και δίκαιες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές που θα διενεργηθούν σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με όλους τους κανόνες δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αίγυπτο εξακολουθούν να σημειώνονται ευρείας κλίμακας παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση βίας, η υποκίνηση και η παρενόχληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, εντάθηκαν σημαντικά κατά την πορεία προς το δημοψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολιτικοί ακτιβιστές καθώς και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων οι Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel από το Αιγυπτιακό Κέντρο Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και οι ηγέτες του κινήματος της 6ης Απριλίου Ahmed Maher και Ahmed Douma, και μέλη διαφόρων πολιτικών κομμάτων, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιανουαρίου 2014, το αιγυπτιακό εθνικό συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσιοποίησε έκθεση μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στους ανωτέρω επιφανείς ακτιβιστές στη φυλακή Tora, επικρίνοντας τις συνθήκες κράτησής τους και ζητώντας να τερματιστεί η κακομεταχείριση τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων ανέφερε ότι από τον Ιούλιο του 2013 τουλάχιστον πέντε δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν και 45 δέχθηκαν επίθεση, 11 ειδησεογραφικά δίκτυα έχουν δεχθεί εφόδους και τουλάχιστον 44 δημοσιογράφοι κρατούνται χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία μετά από μακρές περιόδους προφυλάκισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Ιανουαρίου 2014, 20 δημοσιογράφοι του Al-Jazeera, εκ των οποίων οκτώ βρίσκονται τώρα υπό κράτηση και τρεις είναι Ευρωπαίοι, κατηγορήθηκαν ότι ανήκουν σε «τρομοκρατική οργάνωση» ή «διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει επανειλημμένως αρνηθεί να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία που ανακοίνωσε η προσωρινή κυβέρνηση και απηύθυνε έκκληση για μποϋκοτάρισμα του δημοψηφίσματος, ενώ διάφοροι ηγέτες της εξακολουθούν να υποκινούν σε βία εναντίον των κρατικών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές προσωρινές αρχές έθεσαν εκτός νόμου τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, φυλάκισαν τους ηγέτες της, κατάσχεσαν τα περιουσιακά της στοιχεία, έκλεισαν τα μέσα ενημέρωσης που διέθετε και ποινικοποίησαν τη συμμετοχή της σε αυτή, ενώ εξακολουθεί να λειτουργεί το Κόμμα Ελευθερίας και Δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Πρόεδρος Morsi κρατείται από τις 3 Ιουλίου 2013 και αντιμετωπίζει πλήθος ποινικών κατηγοριών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και η κοινωνική δικαιοσύνη και η ανύψωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών αποτελούν κομβικής σημασίας ζητήματα για τη μετάβαση προς μια ανοικτή, ελεύθερη, δημοκρατική και ευημερούσα αιγυπτιακή κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεξάρτητα συνδικάτα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στη διαδικασία, ενώ τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ζωτικό τμήμα της κοινωνίας σε κάθε δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες της Αιγύπτου εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση στην τρέχουσα περίοδο πολιτικής και κοινωνικής μετάβασης που διέρχεται η χώρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών Κοπτών αυξήθηκε στην Αίγυπτο μετά την αποπομπή του προέδρου Morsi από την εξουσία το περασμένο καλοκαίρι και οδήγησε στην καταστροφή δεκάδων κοπτικών χριστιανικών εκκλησιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αίγυπτο το 2013 σημειώθηκε ο μεγαλύτερος στον κόσμο αριθμός επεισοδίων με εμπλοκή χριστιανών, με τουλάχιστον 167 περιπτώσεις καταγεγραμμένες στον Τύπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν περίπου 500 προσπάθειες κλεισίματος ή καταστροφής εκκλησιών στη χώρα και τουλάχιστον 83 περιπτώσεις δολοφονιών χριστιανών για θρησκευτικούς λόγους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και ότι έχουν ενταθεί οι τρομοκρατικές πράξεις και οι βίαιες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στο Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 95 μέλη προσωπικού ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους σε βίαιες επιθέσεις από τις 30 Ιουνίου 2013·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άτομα, κυρίως πρόσφυγες από την Ερυθραία και τη Σομαλία, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, χάνουν τη ζωή τους, εξαφανίζονται, απάγονται και κρατούνται για λύτρα, βασανίζονται, πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή θανατώνονται στο πλαίσιο της παράνομης διακίνησης ανθρωπίνων οργάνων από διακινητές ανθρώπων στην περιοχή αυτή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος 107 σχετικά με το δικαίωμα σε δημόσιες συναθροίσεις, πορείες και ειρηνικές διαδηλώσεις, της 24ης Νοεμβρίου 2013, προκάλεσε ευρείες και έντονες επικρίσεις στην Αίγυπτο και πέρα από αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ Catherine Ashton, στη δήλωσή της της 23ης Δεκεμβρίου 2013 ανέφερε ότι ο νόμος αυτός θεωρείται ευρέως ότι περιορίζει υπερβολικά το δικαίωμα της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, με βάση τον νόμο αυτό, διαλύθηκαν ειρηνικές διαδηλώσεις και πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή οικονομία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση· ότι από το 2011 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε και οι δείκτες φτώχειας επιδεινώθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ευημερία της χώρας απαιτεί πολιτική σταθερότητα, σταθερή οικονομική πολιτική, καταπολέμηση της διαφθοράς και διεθνή υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Αίγυπτο έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή αλλά και πέρα από αυτήν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και ιδίως σύμφωνα με την προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα», το επίπεδο και το εύρος της συνεργασίας της ΕΕ με την Αίγυπτο συνδέονται με κίνητρα, και εξαρτώνται συνεπώς από την πρόοδο που σημειώνει η χώρα σε σχέση με την τήρηση των δεσμεύσεών της όσον αφορά, μεταξύ άλλων τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων·

1.  εκφράζει την θερμή αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και συνεχίζει να στηρίζει τις θεμιτές δημοκρατικές προσδοκίες του και την προσπάθειά του για έναν ειρηνικό εκδημοκρατισμό μέσω πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων·

2.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας, τρομοκρατίας, υποκίνησης, παρενόχλησης, υποδαύλισης μίσους και λογοκρισίας· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες και τις δυνάμεις ασφαλείας να επιδείξουν άκρα αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τις προκλήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της βίας, προς το συμφέρον της χώρας· εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων·

3.  καλεί τις αιγυπτιακές προσωρινές αρχές και δυνάμεις ασφαλείας να μεριμνούν για την ακεραιότητα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων, κομματικής ένταξης ή θρησκεύματος, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, να προστατεύουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και έκφρασης, και την ελευθερία του τύπου, να δεσμευτούν υπέρ του διαλόγου και της μη βίας, και να σέβονται και να τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

4.  σημειώνει ότι το νέο Σύνταγμα της Αιγύπτου, που εγκρίθηκε από το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2014, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην ταραχώδη μετάβαση της χώρας προς τη δημοκρατία· επικροτεί τη μνεία του νέου αιγυπτιακού Συντάγματος περί πολιτικής κυβέρνησης, απόλυτης ελευθερίας πίστεως, ισότητας όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης των δικαιωμάτων των γυναικών, τη διάταξη περί δικαιωμάτων των παιδιών, την απαγόρευση κάθε μορφής και είδους βασανιστηρίων, την απαγόρευση και ποινικοποίηση κάθε μορφής δουλείας, και τη δέσμευση περί συμμόρφωσης προς τις διεθνείς συνθήκες που η Αίγυπτος έχει υπογράψει σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να υπάρξει πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες – όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι καθώς και η ελευθερία της έκφρασης – και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νέο Σύνταγμα, ενώ όλες οι υφιστάμενες και μελλοντικές νομοθετικές πράξεις στον τομέα αυτό να είναι σύμφωνες με το νέο Σύνταγμα·

5.  εκφράζει ωστόσο ανησυχίες σχετικά με ορισμένα άρθρα του νέου Συντάγματος, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που αφορούν το καθεστώς των ενόπλων δυνάμεων, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής: το άρθρο 202, που αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος είναι επίσης και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ορίζεται από τους αξιωματικούς του στρατού· το άρθρο 203 σχετικά με τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων· το άρθρο 204 που παρέχει στους στρατιωτικούς δικαστές το δικαίωμα να δικάζουν πολίτες σε περιπτώσεις εγκλημάτων άμεσης επίθεσης εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στρατιωτικών δομών, στρατιωτικού εξοπλισμού, στρατιωτικών εγγράφων και απορρήτων στοιχείων, δημοσίων κονδυλίων των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικών εργοστασίων και στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και στην περίπτωση εγκλημάτων που διαπράττονται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας· και το άρθρο 234 που αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας ορίζεται με την έγκριση του ανώτατου συμβουλίου ενόπλων δυνάμεων, διάταξη που προβλέπει ότι παραμένει στη θέση αυτή για δύο πλήρεις προεδρικές θητείες, χωρίς να υπάρχει αναφορά σχετικά με τον τρόπο ή το πρόσωπο που μπορεί να απαλλάξει τον υπουργό από τα καθήκοντά του·

6.  επισημαίνει το γεγονός ότι το συνταγματικό δημοψήφισμα αποτελούσε μια ευκαιρία για την οικοδόμηση εθνικής συναίνεσης, συμφιλίωσης και θεσμικής και πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα· λαμβάνει υπό σημείωση την συντριπτική υποστήριξη προς το νέο Σύνταγμα, το σχετικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και τις καταγγελίες περί παρατυπιών στην ψηφοφορία· αποδοκιμάζει ρητά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το δημοψήφισμα, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωών και τραυματισμούς·

7.  καταδικάζει κάθε πράξη βίας και εκφοβισμού και καλεί όλους τους παράγοντες και τις δυνάμεις ασφαλείας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποτραπούν οι περαιτέρω θάνατοι ή τραυματισμοί· καλεί την αιγυπτιακή προσωρινή κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα υπάρξουν άμεσες, ανεξάρτητες, σοβαρές και αμερόληπτες έρευνες για όλες αυτές τις περιπτώσεις και ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν· υπενθυμίζει στην προσωρινή κυβέρνηση την ευθύνη που έχει αναλάβει για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των αιγυπτίων πολιτών, ανεξαρτήτως των πολιτικών ή θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, καθώς και την αμερόληπτη λογοδοσία των υπευθύνων σε βιαιοπραγίες, υποκίνηση σε πράξεις βίας και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  επισημαίνει και πάλι ότι η συμφιλίωση και η συμμετοχική πολιτική διαδικασία, με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών φορέων, αποτελούν κομβικής σημασίας στοιχεία της δημοκρατικής παράδοσης της Αιγύπτου, και ότι η διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο νέο Σύνταγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δίκαιη εκπροσώπηση των διαφόρων πολιτικών απόψεων, των γυναικών και των κοινοτήτων των μειονοτήτων – αποτελεί ακόμη ένα κομβικής σημασίας βήμα στη διαδικασία αυτή· παροτρύνει όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, όπου περιλαμβάνονται και οι υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μόρσι, να απόσχουν από οποιαδήποτε πράξη βίας, υποκίνηση σε βία ή πρόκληση, και να συμβάλουν στις προσπάθειες συμφιλίωσης· ζητεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων για την ειρηνική άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης· τονίζει τη σημασία της διενέργειας ελεύθερων και έντιμων δικών για όλους όσους είναι υπό κράτηση· προτείνει να μεταρρυθμιστεί ο νόμος περί δικαστικών αρχών ώστε να επιτευχθεί πραγματική διάκριση εξουσιών·

9.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό όλων των πράξεων βίας, παρενοχλήσεων ή εκφοβισμού - εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων ασφαλείας ή άλλων ομάδων - εναντίον πολιτικών αντιφρονούντων, ειρηνικών διαδηλωτών, συνδικαλιστικών εκπροσώπων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο· ζητεί οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν με σοβαρότητα και αμεροληψία και οι υπεύθυνοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί την προσωρινή κυβέρνηση να εγγυηθεί την ελεύθερη και χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις δράση των εγχώριων και των διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων και των δημοσιογράφων στη χώρα·

10.  ανησυχεί σχετικά με το νόμο 107 του 2013 που ρυθμίζει το δικαίωμα δημόσιας συνάθροισης, πραγματοποίησης πορειών και ειρηνικών διαμαρτυριών, και καλεί τις αιγυπτιακές προσωρινές αρχές να τον μεταρρυθμίσουν ή να τον καταργήσουν, ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, δυνάμει του Διεθνούς Συμφώνου για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις·

11.  καταδικάζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στην Αίγυπτο· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Σινά και ζητεί να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες από την αιγυπτιακή προσωρινή κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας για την αποκατάσταση της ασφάλειας, ιδίως με την αντιμετώπιση των διακινητών ανθρώπων στην περιοχή αυτή· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 89 του νέου Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι στην Αίγυπτο απαγορεύονται διά νόμου και διώκονται ποινικά όλες οι μορφές δουλείας, καταπίεσης, βίαιης εκμετάλλευσης ανθρώπων, εμπορίας για σεξουαλικούς σκοπούς και άλλες μορφές διακίνησης ανθρώπων·

12.  καταδικάζει τη βία κατά της Κοπτικής Κοινότητας και την καταστροφή μεγάλου αριθμού εκκλησιών, χώρων συνάντησης και εμπορικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αρχές δεν έλαβαν επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία της κοπτικής κοινότητας παρά το πλήθος των προειδοποιήσεων·

13.  ζητεί από το Συμβούλιο να συμπεριλάβει την οργάνωση Ansar al-Bayt Maqdis που ανέλαβε την ευθύνη για πολλές πρόσφατες επιθέσεις και βομβιστικές επιθέσεις στην περιοχή του Σινά, καθώς και στο Κάιρο και αλλού, στον κατάλογο των χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων·

14.  καλεί τις προσωρινές αιγυπτιακές αρχές να εκπονήσουν, να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή νόμους κατά κάθε μορφής βίας για λόγους φύλου, συμπεριλαμβανομένων των συζυγικών βιασμών και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών που συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις· καλεί ακόμη τις προσωρινές αιγυπτιακές αρχές να μεριμνήσουν για αποτελεσματικούς και προσιτούς διαύλους υποβολής αναφορών και για μέτρα προστασίας που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των θυμάτων και θα σέβονται το απόρρητο· ζητεί να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία και να επιβληθούν οι ενδεδειγμένες ποινικές κυρώσεις στους αυτουργούς·

15.  επικροτεί τη διάθεση που δημοσιοποίησε η προσωρινή αιγυπτιακή κυβέρνηση, μετά τη σύσταση του αιγυπτιακού εθνικού συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ανοίξει στο Κάιρο ένα περιφερειακό γραφείο της Ύπατης Αρμοστού του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί την προσωρινή αιγυπτιακή κυβέρνηση να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες για να επισπεύσει το άνοιγμα αυτού του γραφείου·

16.  χαιρετίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Catherine Ashton και του Ειδικού Εκπροσώπου Bernardino León, για διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών με στόχο την εξεύρεση τρόπου για την έξοδο από την τρέχουσα πολιτική κρίση· καλεί και πάλι το Συμβούλιο, την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να λαμβάνουν υπόψη στις διμερείς σχέσεις και στην οικονομική βοήθεια προς την Αίγυπτο την αρχή της αιρεσιμότητας («περισσότερα για περισσότερα») και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να τεθούν σαφείς, από κοινού συμφωνημένοι σχετικοί δείκτες επιδόσεων· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ότι θα συνδράμει τον αιγυπτιακό λαό στη διαδικασία προς τη δημοκρατική και οικονομική μεταρρύθμιση·

17.  καλεί την ΑΕ/ΥΑ Catherine Ashton να δημοσιοποιήσει την έκθεση της ειδικής ευρωπαϊκής αποστολής εκλογικών παρατηρητών που παρακολούθησε το συνταγματικό δημοψήφισμα στην Αίγυπτο στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2014·

18.  καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να ζητήσει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αποστολής εκλογικών παρατηρητών για να παρακολουθήσουν τις επόμενες προεδρικές εκλογές·

19.  τονίζει και πάλι ότι η διευκόλυνση της ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα τους, αποτελεί ηθική υποχρέωση της ΕΕ και εξαιρετικά υψηλό πολιτικό ζήτημα λόγω της συμβολικής αξίας που έχει στις σχέσεις της ΕΕ με τους νότιους γείτονές της·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0379.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0446.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0224.


Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
PDF 310kWORD 41k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2014/2533(RSP))
P7_TA(2014)0101RC-B7-0150/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη την «Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό» που δρομολογήθηκε το 2010 στο Ροστόβ του Ντον και τη δέσμευση της ρωσικής ηγεσίας στο κράτος δικαίου ως θεμελιώδους βάσης για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη στις 31 Μαΐου 2003 μετά την 11η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στην Αγία Πετρούπολη, ο οποίος είναι η δημιουργία ενός κοινού οικονομικού χώρου, ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ενός κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, και ενός κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 28ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής, José Manuel Durão Barroso, και τις παρατηρήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, όπως αποδεικνύεται από τη δέσμευσή της να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να διαπραγματευθεί μια νέα συμφωνία πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, καθώς επίσης ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν εδραιώσει ένα βαθύ και ευρύ πλαίσιο σχέσεων, ιδίως στον ενεργειακό, τον οικονομικό και τον επιχειρηματικό τομέα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 28 Ιανουαρίου 2014 περιορίστηκε σε κλειστή συνεδρίαση διάρκειας τριών ωρών που εστιάστηκε σε περιορισμένο αριθμό ζητημάτων, στοιχείο που αντανακλά τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, ιδίως ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί η Ρωσία στους ανατολικούς εταίρους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη και ιδίως στην κοινή γειτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να οικοδομηθεί μόνο επί κοινών αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εξαιρετική σημασία η επιτάχυνση της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των δύο εταίρων σε όλα τα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φόρουμ, με σκοπό τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευτεί στις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους, όλοι οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στις θεμελιώδεις αξίες, όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, ειρήνης και σταθερότητας στις κοινές γειτονικές χώρες είναι προς το συμφέρον τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ· ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ανοικτός, ειλικρινής και προσανατολισμένος στα αποτελέσματα διάλογος σχετικά με τις κρίσεις σε αυτές τις χώρες και ειδικά σε ό,τι αφορά τις "παγωμένες" συγκρούσεις, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα, να στηριχθεί η εδαφική ακεραιότητα των αντίστοιχων χωρών και να αναπτυχθούν κοινοί μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν στο ακέραιο το κυρίαρχο δικαίωμα και την ελευθερία να οικοδομούν σχέσεις ως ισότιμοι εταίροι με εταίρους της επιλογής τους, σύμφωνα με τις Συμφωνίες του Ελσίνκι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία δημιουργίας συνόρων γύρω από την Αμπχαζία και την περιφέρεια Τσκινβάλι/Νότια Οσετία έχει επιταχυνθεί και έχει αποκτήσει εχθρικό χαρακτήρα, με την υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων και εις βάρος των εδαφών της Γεωργίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2013 εκ των Προτέρων Πληροφορίες για τους Επιβάτες (API) διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς στις ρώσικες αρχές και ότι από την 1η Ιουλίου 2014 οι ρωσικές αρχές θα απαιτούν πλήρη στοιχεία για τους επιβάτες και το πλήρωμα προκειμένου για υπερπτήσεις· ότι οι ρωσικές αρχές έχουν στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως ανεπτυγμένου συστήματος συγκέντρωσης Καταστάσεων Ονομάτων Επιβατών (PNR)·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 ως μια ευκαιρία προβληματισμού για τον χαρακτήρα και την κατεύθυνση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας και για να διευκρινιστούν τα σημεία διαφωνίας· παρατηρεί ότι η περιορισμένη μορφή της συνόδου ΕΕ-Ρωσίας αποτελεί κατάλληλη αντανάκλαση της τρέχουσας κατάστασης πραγμάτων στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και δίνει τη δυνατότητα για μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων σε επίκαιρα θέματα ενώ παράλληλα συμβολίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας· προσδοκά ότι οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα δημιουργήσουν συνθήκες για μια ανανεωμένη πολιτική ώθηση ώστε να προχωρήσει η εταιρική σχέση·

2.  επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της ΕΕ για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίον μοιράζεται όχι απλώς κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά επίσης τη φιλοδοξία της πραγμάτωσης κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αξιών· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις απαιτεί μια ανοιχτή συζήτηση για τη διευκρίνιση των θεμάτων στα οποία υπάρχουν διαφωνίες· 

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν σύντονο και εποικοδομητικό διάλογο για να εξεταστούν οι εξελίξεις στην κοινή γειτονία μας, καθώς και διάφορες περιφερειακές πρωτοβουλίες οικονομικής ολοκλήρωσης, και ιδίως οι εμπορικές τους συνέπειες, με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)· ενθαρρύνει την ΕΕ και τη Ρωσία να βρουν τρόπους για να καταστήσουν περισσότερο συμβατές τις αντίστοιχες διαδικασίες τους περιφερειακής ολοκλήρωσης, συνεχίζοντας να εργάζονται προς το όραμα μιας κοινής εμπορικής και οικονομικής ζώνης στο μέλλον·

4.  επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος ΕΕ-Ρωσίας σε ζητήματα που αναφέρονται στην κοινή γειτονία τους πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας των γειτονικών χωρών να επιλέγουν πολιτικές και εμπορικές συμμαχίες· είναι πεπεισμένο ότι η περαιτέρω πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, με βάση αξίες και πρότυπα της ΕΕ, είναι σε τελική ανάλυση προς όφελος της Ρωσίας, καθώς θα επέκτεινε τη ζώνη σταθερότητας, ευημερίας και συνεργασίας κατά μήκος των συνόρων της· υπενθυμίζει την πάγια πρόσκληση της ΕΕ προς τη Ρωσία να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· αντιτίθεται στην πρόθεση της Ρωσίας να συνεχίσει να θεωρεί την περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως σφαίρα επιρροής της· πιστεύει ότι οι Ουκρανοί πολίτες και μόνο πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν το μέλλον της χώρας τους·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι η ρωσική ηγεσία αντιμετωπίζει την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ ως απειλή για τα δικά της πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα· υπογραμμίζει ότι αντιθέτως η Ρωσία πρόκειται να ωφεληθεί από τις αυξημένες εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες και ότι η ασφάλειά της θα ενισχυθεί από τη σταθερή και προβλέψιμη γειτονία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν συνεργίες έτσι ώστε να δοθεί στις χώρες της κοινής γειτονίας η δυνατότητα να ωφεληθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διμερείς σχέσεις τους τόσο με την ΕΕ όσο και με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

6.  επαναλαμβάνει ότι, σε αντίθεση με την Τελωνειακή Ένωση της οποίας υπέρμαχος είναι η Ρωσία, οι συμφωνίες της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης σχετικά με έναν χώρο σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) δεν εμποδίζουν τις χώρες αυτές από το να επιδίδονται σε ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες· επισημαίνει κατά συνέπεια ότι μετά την υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του DCFTA, οι Ανατολικοί Εταίροι θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα για ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία βάσει των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου που έχουν υπογραφεί αυτή την περίοδο στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS)·

7.  αναμένει, εάν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες, να δρομολογηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία στην προσεχή σύνοδο κορυφής, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2014 στο Σότσι· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για μια νέα ΣΕΣΣ που θα αντικαταστήσει την τρέχουσα συμφωνία, κυρίως λόγω της έλλειψης ζήλου της ρωσικής πλευράς να επιδοθεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο εμπορικό κεφάλαιο· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η δέσμευση στην Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό·

8.  ζητεί αποτελεσματικό συντονισμό της ευθύνης για την ενωσιακή πολιτική απέναντι στη Ρωσία κατά την προσεχή θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σαφή και κεντρικό ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, και παράλληλα να δεσμευτούν τα κράτη μέλη να ομιλούν με τη Ρωσία με μία φωνή·

9.  καλεί τη Ρωσία να συμμορφωθεί με όλες τις πολυμερείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από την προσχώρησή της στον ΠΟΕ και να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της απέναντι στον ΠΟΕ· καλεί τη Ρωσία να μην προχωρεί στην επιβολή απαγορεύσεων σε προϊόντα των κρατών μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι τέτοια μέτρα είναι επιζήμια για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και της Ρωσίας, καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

10.  καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες βαρβαρικές επιθέσεις στο Βόλγκογκραντ· χαιρετίζει την υιοθέτηση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην οποία η ΕΕ και η Ρωσία συμφώνησαν να εξετάσουν δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε απάντηση σε εγκλήματα που διαπράττονται από τρομοκράτες και από κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος, να επεκτείνουν τη συνεργασία στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εντείνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σε άλλα πολυμερή φόρουμ·

11.  χαιρετίζει τις εκθέσεις προόδου των Κοινών Χώρων ΕΕ-Ρωσίας, στις οποίες εκτίθεται η πρόοδος ή η οπισθοχώρηση που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των Κοινών Χώρων ΕΕ/Ρωσίας και των χαρτών πορείας που εγκρίθηκαν το 2005· υποστηρίζει ιδίως τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τονίζει ότι οι τέσσερις Κοινοί Χώροι στηρίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας·

12.  τονίζει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και υπογραμμίζει ότι ο εφοδιασμός με φυσικούς πόρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει και για τις δύο πλευρές η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, η οποία προσφέρει μια ευκαιρία για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία, σε μια ανοιχτή αγορά χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια, και κατανοεί πλήρως την ανάγκη της ΕΕ για διαφοροποίηση των διαύλων μεταφοράς και των προμηθευτών ενέργειας· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας, μαζί με την ίση πρόσβαση σε αγορές, υποδομή και επενδύσεις· ζητεί η συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας να βασίζεται σταθερά στις αρχές της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση από τρίτους, καθώς και στη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη· είναι πεπεισμένο ότι η πλήρης αποδοχή των αρχών της Συνθήκης Ενεργειακού Χάρτη από τη Ρωσία θα είχε αμοιβαία επωφελείς συνέπειες για τις διμερείς ενεργειακές σχέσεις· ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας στους τομείς του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και σπάνιες γαίες, ιδίως για όσες θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και ζητεί στο πλαίσιο αυτό σεβασμό των διεθνών κανόνων, ιδίως των κανόνων του ΠΟΕ·

13.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αυξήσει τη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί ιδίως τη Ρωσία να αναλάβει στόχο για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης κυρώνοντας την τροποποίηση της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή·

14.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στον μακροπρόθεσμο στόχο της κυκλοφορίας χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίου μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, με βάση μια σταδιακή προσέγγιση εστιασμένη στην ουσία και στην πρακτική πρόοδο· παρατηρεί ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια αναβαθμισμένη συμφωνία διευκόλυνσης των θεωρήσεων διαβατηρίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των "κοινών μέτρων προς ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή"· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα σχέδια να συμπεριληφθεί στη συμφωνία διευκόλυνσης θεωρήσεων που εξετάζεται αυτή τη στιγμή μεγάλος αριθμός Ρώσων αξιωματούχων οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τα λεγόμενα "υπηρεσιακά διαβατήρια"·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά τον νόμο για τους ξένους πράκτορες, τη νομοθεσία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, την επαναποινικοποίηση της συκοφαντικής δυσφήμησης, τον νόμο περί προδοσίας και τη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας· παροτρύνει τη Ρωσία να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης·

16.  χαιρετίζει την πρόσφατη χορήγηση αμνηστίας και υπογραμμίζει ότι μια σαφής και αξιόπιστη κατανόηση των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου θα βοηθήσουν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη στρατηγική εταιρική μας σχέση· υπογραμμίζει ότι ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο του κράτους δικαίου και συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός αξιόπιστου, σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επενδυτικού κλίματος·

17.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη συνολική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και για την απουσία οποιασδήποτε εξέλιξης σχετικά με τους όρους των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει ιδίως τη λύπη του διότι ο διάλογος αυτός έχει εξελιχθεί σε διαδικασία και όχι σε μέσο για την επίτευξη μετρήσιμων και απτών αποτελεσμάτων· τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη ενσωμάτωσης δημοσίων δεικτών προόδου σε αυτές τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βελτίωσης των τρόπων διεξαγωγής του διαλόγου, όπως για παράδειγμα με εκ περιτροπής τόπο διεξαγωγής των διαβουλεύσεων, με αλληλεπίδραση μεταξύ των ρωσικών ΜΚΟ και των ρωσικών αρχών στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και σχετικά με τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας, και με έκδοση δημοσίων αξιολογήσεων προόδου με την ευκαιρία των συνόδων κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και μετά από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης·

18.  καλεί τη Ρωσία να καταργήσει πλήρως τον ομοσπονδιακό νόμο περί "προπαγάνδισης μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων" και παρόμοιους περιφερειακούς νόμους, οι οποίοι περιστέλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου· εκφράζει ειλικρινή ανησυχία για τις αρνητικές συνέπειες που έχουν αυτοί οι νόμοι στην κοινωνία, όπου αυξάνονται οι διακρίσεις και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στη Ρωσία να αυξήσουν τη στήριξή τους για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές·

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή ενόψει του υπό εξέλιξη προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) και του χρηματοδοτικού μέσου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών/Τοπικών Αρχών (CSO-LA), προκειμένου να ενισχυθούν αισθητά οι προσπάθειες και να προσφερθεί βοήθεια προς την καταπιεσμένη κοινωνία των πολιτών, με διπλασιασμό των χρηματοδοτικών χορηγήσεων προς τη χώρα·

20.  τονίζει ότι οι τακτικές συναντήσεις πολιτικού διαλόγου σε ευρύ φάσμα ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής είναι κεφαλαιώδες στοιχείο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει ότι η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της σε διεθνείς κρίσεις· καλεί τη Ρωσία να υιοθετήσει μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση στη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ σχετικά με τη Συρία, όπου ο στόχος είναι να εξευρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ρωσίας από κοινού με τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να εγκριθεί απόφαση του ΣΑΗΕ σχετικά με την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας και τη δρομολόγηση των συνομιλιών Γενεύη II·

21.  υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας με τη Ρωσία όσον αφορά παγκόσμια ζητήματα, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το Αφγανιστάν, το έργο της Τετράδας στη Μέση Ανατολή και η καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά του Κέρατος της Αφρικής· ενθαρρύνει την εμβάθυνση και ενίσχυση αυτής της συνεργασίας με στόχο μια κοινή δράση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν·

22.  καλεί τη Ρωσία να ανακαλέσει την εκ μέρους της αναγνώριση της απόσχισης των γεωργιανών περιφερειών της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας· καταδικάζει σθεναρά τη διαδικασία δημιουργίας συνόρων γύρω από την Αμπχαζία και την περιφέρεια Τσκινβάλι/Νότια Οσετία, η οποία έχει οδηγήσει στην επέκταση της έκτασης των κατεχόμενων εδαφών εις βάρος της Γεωργίας· καλεί τη Γεωργία και τη Ρωσία να διεξαγάγουν απευθείας και χωρίς προϋποθέσεις συνομιλίες επί ενός φάσματος θεμάτων, ενδεχομένως με τη μεσολάβηση ενός αμοιβαία αποδεκτού τρίτου μέρους, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώνουν, αλλά όχι να αντικαθιστούν, την υφιστάμενη διαδικασία της Γενεύης·

23.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε το 1996 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και που αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις συνόδων κορυφής του ΟΑΣΕ (στην Κωνσταντινούπολη το 1999 και στο Οπόρτο το 2002) σχετικά με την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και όπλων από το έδαφος της Μολδαβίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου στο ζήτημα αυτό· υπογραμμίζει ότι όλες οι πλευρές των συνομιλιών 5+2 έχουν δεσμευτεί στην επίλυση της διένεξης με βάση την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· καλεί τη Ρωσία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις προσπάθειες για επίλυση της χρονίζουσας σύρραξης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο πλαίσιο της Ομάδας του Μινσκ·

24.  πιστεύει ότι απαιτούνται ανανεωμένες προσπάθειες για να προωθηθεί η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης συγκρούσεων που χρονίζουν στη γειτονία·

25.  τονίζει τη σημασία της καλλιέργειας του διαπολισμικού διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας και της γνώσης της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και της ενθάρρυνσης της κινητικότητας και της ανταλλαγής σπουδαστών, εκπαιδευτικών, καθηγητών και ερευνητών προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπροσωπικές επαφές που θα προσφέρουν μια ορατή και απτή μαρτυρία μιας διατηρήσιμης εταιρικής σχέσης που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μια κοινότητα αξιών·

26.  απευθύνει έκκληση στις ρωσικές αρχές να συνεργαστούν στο άνοιγμα των ρωσικών αρχείων, επιτρέποντας την πρόσβαση σε ερευνητές και αποχαρακτηρίζοντας τα σχετικά έγγραφα, μεταξύ άλλων σε σχέση με την τύχη του Raoul Wallenberg, ο οποίος πριν από 70 χρόνια έσωσε χιλιάδες Εβραίους της Ουγγαρίας από τη γενοκτονία·

27.  χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας ως βήματος για την ανάπτυξη της συνεργασίας και τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών οργάνων·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.


Έκθεση προόδου του 2013 για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη
PDF 387kWORD 39k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου 2013 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2013/2884(RSP))
P7_TA(2014)0102B7-0074/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Β-Ε) αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008 και κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 για τα Δυτικά Βαλκάνια και το παράρτημα που επισυνάπτεται με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 και της 21ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις 2013-2014» (COM(2013)0700), που συνοδεύεται από το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Βοσνία και Ερζεγοβίνη: έκθεση προόδου 2013» (SWD(2013)0415),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως αυτά της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με την έκθεση προόδου 2012 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη(1) και της 22ας Νοεμβρίου 2012 για τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να τηρεί τη δέσμευσή της υπέρ μίας κυρίαρχης και ενωμένης Βοσνίας-Ερζεγοβίνης καθώς και των προοπτικών προσχώρησης της χώρας αυτής στην ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπλοκη και ανεπαρκής θεσμική αρχιτεκτονική που προέκυψε από το παράρτημα 4 της συμφωνίας του Ντέιτον, καθώς και η αδράνεια και η ανικανότητα συμβιβασμού των πολιτικών ηγετών της Β-Ε, συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα της χώρας να σημειώσει πρόοδο στην πορεία της προς την ΕΕ και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγουσα η ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης προς την κατεύθυνση ενός λειτουργικού και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικού κράτους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δοθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη η προοπτική της προσχώρησής της στην ΕΕ ως ενιαίο κράτος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μία νέα δυναμική και σεβασμός έναντι των πολιτών και των διεθνών υποχρεώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί εκ νέου ένα αδιέξοδο στην προεκλογική περίοδο για τις γενικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2014·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρέως διαδεδομένη διαφθορά, η πολύ υψηλή ανεργία και η έλλειψη μελλοντικών προοπτικών για τους πολίτες της Β-Ε εξακολουθούν να παρεμποδίζουν σοβαρά την κοινωνικοοικονομική και πολιτική ανάπτυξη στη χώρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με άλλες χώρες στην περιοχή σε πνεύμα καλής γειτονίας αποτελεί προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη και την επανασυμφιλίωση στη Β-Ε και την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης·

Γενικά ζητήματα

1.  Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη έλλειψη κοινού οράματος που επιδεικνύουν οι πολιτικοί ηγέτες των τριών εθνοτικών κοινοτήτων της χώρας· ζητεί από τις πολιτικές ομάδες σε όλα τα επίπεδα εξουσίας στη χώρα να επιταχύνουν τη συνεργασία και το διάλογο προκειμένου να υπερκερασθούν οι υφιστάμενες διαφορές, με στόχο να επιτευχθεί πρόοδος στη μεταρρυθμιστική πορεία και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της Β-Ε· καλεί την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει περισσότερο στις προσπάθειες μεταρρύθμισης της χώρας·

2.  επικροτεί τη συμφωνία των έξι σημείων που επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες την 1η Οκτωβρίου 2013, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την παρεμπόδιση της εφαρμογής της από τις δυνάμεις του κέντρου· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται οι αρχές του φεντεραλισμού και της νόμιμης εκπροσώπησης για να εξασφαλισθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της Β-Ε·

3.  ζητεί να εγκαταλειφθεί η εθνικιστική και εθνοκεντρική ρητορική που πηγάζει από την ηγεσία των τριών λαών που απαρτίζουν τη Β-Ε· καταδικάζει κάθε μορφή διαχωρισμού και διακριτικής μεταχείρισης βάσει θρησκευτικών πεποιθήσεων ή εθνοτικής καταγωγής στη χώρα·

4.  ζητεί από τους πολιτικούς ηγέτες να επικεντρωθούν στην εφαρμογή του Οδικού Χάρτη του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου, προκειμένου να καταστεί δυνατό να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που θα έθεταν σε ισχύ τη ΣΣΣ·

5.  ζητεί από τις κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των θεσμών τους και να θεσπίσουν έναν αποτελεσματικό συντονιστικό μηχανισμό της ΕΕ, ώστε να διασφαλισθεί η εναρμονισμένη μεταφορά και εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ σε ολόκληρη τη χώρα προς το συμφέρον της γενικής ευημερίας των κατοίκων της· στο πλαίσιο αυτό, τις καλεί να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ομιλούν με μία φωνή σε κρατικό επίπεδο· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, χωρίς έναν τέτοιο μηχανισμό, η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ θα παραμείνει σε αδιέξοδο καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να εργασθούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του πολιτικού διαλόγου και της ενίσχυσης της πολιτικής κουλτούρας·

6.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η διεύρυνση της ΕΕ δεν περιορίζεται απλώς σε μία μεταφορά του κεκτημένου της ΕΕ και πρέπει να βασίζεται σε μια αληθινή και συνολική δέσμευση στις ευρωπαϊκές αξίες· ζητεί μία συνεχιζόμενη δέσμευση της ΕΕ με τους ηγέτες της Β-Ε και επανεξέταση της προσέγγισης της ΕΕ έναντι της Β-Ε, δεδομένης της επιβράδυνσης της προόδου προς το καθεστώς υποψήφιας χώρας της ΕΕ σε σύγκριση με την πρόοδο που σημειώνουν άλλες χώρες στην περιοχή· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ιδίως τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειες να καλλιεργηθεί συναίνεση μεταξύ των πολιτικών ηγετών της Β-Ε, ώστε να προχωρήσουν η συνταγματική αναθεώρηση και οι μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ΕΕ· καλεί τον επόμενο Αντιπρόεδρο / Ύπατο Εκπρόσωπο και τον αρμόδιο για τη διεύρυνση Επίτροπο να αντιμετωπίσουν την Β-Ε ως θέμα υψηλής προτεραιότητας μετά τον ορισμό της επόμενης Επιτροπής το 2014· τονίζει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο και τη δέσμευση της αντιπροσωπείας της ΕΕ και του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειες για τη διευκόλυνση μίας συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης Sejdić-Finci η οποία θα εγγυάται ότι οι λαοί και όλοι οι κάτοικοι που απαρτίζουν τη χώρα θα απολαμβάνουν των ιδίων δικαιωμάτων και θα συμβάλει αποφασιστικά στην εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ενός λειτουργικού συστήματος χρηστής διακυβέρνησης, δημοκρατικής ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας, καθώς και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων··

8.  ζητεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τους υπουργούς Εξωτερικών να ενισχύσουν την προσωπική τους δέσμευση έναντι της χώρας·

9.  καλεί τις αρχές να εκπληρώσουν τους στόχους και τις προϋποθέσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν για το κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου, ούτως ώστε να υπάρξει διεύρυνση του ενστερνισμού και της ευθύνης από πλευράς της τοπικής κοινωνίας· υπογραμμίζει ότι η κατάργηση του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου μπορεί να εξετασθεί μόνον όταν θα έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις·

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η τετραετής διαφωνία μεταξύ των πολιτικών ηγετών οδήγησε το Συμβούλιο της Ευρώπης να εξετάσει αρχικά το ενδεχόμενο να ανασταλεί το δικαίωμα εκπροσώπησης της χώρας στον οργανισμό αυτό, εάν δεν σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πριν από τις εκλογές· τονίζει ότι θα αμφισβητηθεί η νομιμότητα των εκλογών του 2014 για την Προεδρία και τη Βουλή των Λαών της Β-Ε εάν δεν εφαρμοσθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

11.  επαναλαμβάνει ότι η συνταγματική αναθεώρηση συνιστά κομβικό στοιχείο για τη μετατροπή της Β-Ε σε ένα αποτελεσματικό και πλήρως λειτουργικό κράτος· ζητεί από την Ομοσπονδία να εξετάσει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με αυτό το θέμα, περιλαμβανομένων της συγχώνευσης καντονίων και της ανακατανομής αρμοδιοτήτων, προκειμένου να απλοποιηθεί η περίπλοκη θεσμική δομή, να εξασφαλισθεί πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των λαών και των πολιτών που την απαρτίζουν, να εξαλειφθούν οι εθνοτικές διακρίσεις και να καταστεί το κράτος πιο λειτουργικό, λιγότερο δαπανηρό και να λογοδοτεί περισσότερο στους πολίτες του· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία με εποικοδομητικό και ανοιχτό τρόπο και να κάνουν χρήση των συμβουλών και της καθοδήγησης που μπορεί να παράσχει η Επιτροπή της Βενετίας κατά τη διαδικασία αυτή· χαιρετίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να επηρεάσουν τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης·

12.  χαιρετίζει την ομαλή διενέργεια και ολοκλήρωση της φάσης καταμέτρησης της πρώτης απογραφής πληθυσμού και κατοικιών από το 1991· καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι η απογραφή παραμένει άσκηση στατιστικής και ότι συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα· παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές να μην πολιτικοποιήσουν μία απογραφή σκοπός της οποίας είναι η παροχή αντικειμενικών κοινωνικοοικονομικών στοιχείων·

13.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διαφορές σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων παρεμποδίζουν την παροχή της οικονομικής συνδρομής της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του, αλλά υποστηρίζει πλήρως, την απόφαση της Επιτροπής να ακυρώσει έργα που χρηματοδοτούνταν από τον Προενταξιακό Μηχανισμό Βοήθειας Ι εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αδράνεια ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ από χρηματοδοτικά κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την πολιτική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Προενταξιακού Μηχανισμού Βοήθειας IΙ·

Πολιτικά κριτήρια

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι νομοθετικές δραστηριότητες εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από τις πολιτικές τοποθετήσεις· ζητεί να καλούνται οι πολιτικοί ηγέτες να λογοδοτούν σε μεγαλύτερο βαθμό για το πολιτικό τους έργο στον λαό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

15.  καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στην κοινοβουλευτική συνέλευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εγκρίνουν επειγόντως τις απαραίτητες αλλαγές στον εκλογικό νόμο ώστε να μπορέσουν να διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο 2014· επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Β-Ε είναι οριστικές και δεσμευτικές και ως εκ τούτου πρέπει να εκτελούνται·

16.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεπάρκεια του δικαστικού συτήματος και την αυξανόμενη ανικανότητα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων· ζητεί να αποτρέπονται οι πολιτικές επιθέσεις σε βάρος του δικαστικού σώματος και να αντιμετωπισθεί το θέμα του κατακερματισμού των δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων της δικαστικής εξουσίας·

17.  επικροτεί τον διαρθρωμένο διάλογο για τη δικαιοσύνη, ο οποίος έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς ορισμένες συστάσεις έχουν εφαρμοσθεί· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει συντελεσθεί ως προς τη μείωση των καθυστερούμενων δικαστικών αποφάσεων· επαναλαμβάνει, σύμφωνα με τις συστάσεις του διαρθρωμένου διαλόγου, την έκκληση να γίνουν διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος, αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, τα θέματα που συνδέονται με την εναρμόνιση των τεσσάρων διαφορετικών νομικών συστημάτων στη Β-Ε, περιλαμβανομένης της δημιουργίας Ανώτατου Δικαστηρίου σε επίπεδο κράτους, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχονται στη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας.

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχει επίσης μειωθεί ο όγκος των καθυστερούμενων αποφάσεων επί υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου και ότι έχει βελτιωθεί η δίωξη των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου που ενέχουν σεξουαλική βία· χαιρετίζει τον ορισμό 13 νέων εισαγγελέων στην κρατική εισαγγελία οι οποίοι θα ασχοληθούν κυρίως με τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες να επιταχυνθεί η διερεύνηση και δίωξη αυτών των εγκλημάτων περιλαμβανομένων της επαρκούς επιπέδου προστασίας μαρτύρων, της θέσπισης προγράμματος σε επίπεδο κράτους για τη βελτίωση του καθεστώτος των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων θυμάτων σεξουαλικής βίας και εγκλημάτων πολέμου που συνιστούν βασανιστήρια, καθώς και της λήψης μέτρων για την ενίσχυση των σχετικών πόρων σε όλα τα επίπεδα·

19.  σημειώνει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση των «Maktouf και Damjanovic κατά της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης» και τις επιπτώσεις της που οδήγησαν σε τροποποίηση της νομολογίας για άλλες προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, περιλαμβανομένων και κατηγοριών για γενοκτονία με συνέπεια να απελευθερωθούν δέκα κατηγορούμενοι που είχαν καταδικαστεί σε μακρόχρονη φυλάκιση· επαναλαμβάνει ότι η απονομή δικαιοσύνης για εγκλήματα πολέμου είναι εγχείρημα κρίσιμης σημασίας για τα θύματα και τις οικογένειές τους και ότι πρέπει ως εκ τούτου να προηγείται αποφυλακίσεων αυτού του είδους η δέουσα εξέτασή τους· τονίζει τη σημασία να λαμβάνουν οι τοπικές αρχές όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν, όπου είναι αναγκαίο, τη συνέχιση της κράτησης των παλαιότερα καταδικασθέντων που βρίσκονται εν αναμονή επανεξέτασης της υπόθεσής τους, με την προϋπόθεση ότι η κράτησή τους συνάδει με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή άλλα μέτρα ασφαλείας·

20.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα της δημόσιας διοίκησης, τον κατακερματισμό και την πολιτικοποίησή της, καθώς και για την έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη μεταρρύθμισή της· χαιρετίζει το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί ορισμένες βελτιώσεις στον ενδοκυβερνητικό συντονισμό σχετικά με την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με τα πρότυπα της ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις της πολύπλοκης κατανομής και του πολύπλοκου καταμερισμού αρμοδιοτήτων όσον αφορά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς οι εγκαταστάσεις φυτοϋγειονομικών δοκιμών που απαιτούνται για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ· παροτρύνει την κυβέρνηση να υποστηρίξει τη δημιουργία υπουργείου Γεωργίας σε επίπεδο κράτους·

21.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών βελτιώνεται, αλλά ζητεί να δημιουργηθούν θεσμικοί μηχανισμοί για συνεργασία μεταξύ των κρατικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο κράτους και να καταστούν λειτουργικοί σε επίπεδο οντοτήτων και καντονίων το συντομότερο δυνατό· ζητεί επίσης να ενισχυθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ σε τακτική βάση και με δομημένο τρόπο· ενθαρρύνει την αυξημένη συνεργασία και συνέργεια μεταξύ των ΜΚΟ·

22.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Β-Ε έχει κυρώσει τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ για τα δικαιώματα των εργαζομένων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα εξακολουθούν να είναι περιορισμένα και καλεί την κυβέρνηση να τα κατοχυρώσει·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τα υψηλά ποσοστά διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής και για τις πολύπλοκες διασυνδέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς, τις επιχειρήσεις και τα μέσα ενημέρωσης· ζητεί να επιταχυνθεί η εφαρμογή της στρατηγικής κατά της διαφθοράς και να ληφθούν μέτρα, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματική διερεύνηση, δίωξη και καταδίκη στις υποθέσεις διαφθοράς·

24.  επικροτεί την πρόθεση της κυβέρνησης της Ομοσπονδίας να υποβάλει στην κοινοβουλευτική διαδικασία μια δέσμη νόμων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει τη σημασία να καταστεί η καταπολέμηση της διαφθοράς απόλυτη προτεραιότητα και ζητεί μία διαδικασία διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να επικαιροποιηθεί η νομοθετική πρόταση σε πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ και τις συστάσεις που απορρέουν από τον Διαρθρωμένο Διάλογο για τη Δικαιοσύνη· χαιρετίζει εν προκειμένω την παροχή τεχνικής υποστήριξης από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα, η νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η εμπορία ανθρώπων, ναρκωτικών και αγαθών εξακολουθούν, ελλείψει αποτελεσματικών θεσμών· επαινεί τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη συμφωνία μεταξύ Β-Ε, Μαυροβουνίου και Σερβίας σχετικά με τη δημιουργία κοινού κέντρου συντονισμού για την ενίσχυση της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος· ζητεί διαρθρωτικές βελτιώσεις στη συνεργασία μεταξύ συνοριακών ελέγχων, της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών, καθώς και να διασφαλισθεί πιο αποτελεσματική δικαστική παρακολούθηση· ζητεί την ενίσχυση της συστηματικής συγκέντρωσης, ανάλυσης και χρήσης πληροφοριών από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου· αναμένει θετικές εξελίξεις ως αποτέλεσμα της θέσης σε ισχύ του νόμου για το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων που εγκρίθηκε πρόσφατα, η τεχνική εναρμόνιση του οποίου εκκρεμεί·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Β-Ε εξακολουθεί να αποτελεί χώρα προέλευσης, διέλευσης και προορισμού για το εμπόριο γυναικών· χαιρετίζει την έγκριση νέας στρατηγικής και σχεδίου δράσης σχετικά με την εμπορία ανθρώπων για την περίοδο 2013-2015· τονίζει ότι πρέπει να καθιερωθεί μία σφαιρική, πολυτομεακή και προσανατολισμένη στα θύματα προσέγγιση όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και να βελτιωθεί ο τρόπος εντοπισμού των θυμάτων·

27.  ανησυχεί για τη μικρή μόνο πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων παρά την ύπαρξη των σχετικών νομικών διατάξεων· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των σχετικών νόμων και πολιτικών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εκλογικής νομοθεσίας πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2014 και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και στην πολιτική σκηνή·

28.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να προστατεύουν και να προωθούν ενεργά τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων, να εφαρμόσουν τους νόμους και τις πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων και να αναπτύξουν μία στρατηγική κατά των διακρίσεων σε όλο το κράτος· επιμένει τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία των πολιτών να αποστασιοποιηθούν από τις διακρίσεις και να καλλιεργήσουν μια ανεκτική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει την ανησυχία του για τα κηρύγματα μίσους, τις απειλές, τις παρενοχλήσεις και τις διακρίσεις, ιδίως σε βάρος της κοινότητας των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών/διαφυλικών και μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)· είναι βαθιά συγκλονισμένο για τη βίαιη επίθεση σε βάρος των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ κινηματογράφου «Merlinka» στο Σαράγεβο την 1η Φεβρουαρίου 2014· ζητεί από τις αρχές, σχετικά με αυτό το γεγονός, να διερευνήσουν πλήρως την επίθεση και να εξασφαλίσουν ότι στο μέλλον θα παρέχεται κατάλληλη προστασία από την αστυνομία σε παρόμοιες εκδηλώσεις· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ, τις αρχές της Β-Ε και τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν ανοιχτά τα θύματα αυτής της επίθεσης και να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες·

29.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την κατοχύρωση και την προώθηση του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη πολιτική και οικονομική πίεση που ασκείται στα μέσα ενημέρωσης και για τις απειλές σε βάρος δημοσιογράφων· τονίζει ότι ένα διαφανές περιβάλλον ελεύθερων μέσων ενημέρωσης είναι στοιχείο ουσιαστικής σημασίας για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης· ζητεί να ληφθούν μέτρα που παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους δημοσιογράφους· ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν την πολιτική, θεσμική και οικονομική ανεξαρτησία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων σύμφωνα με το σχετικό δίκαιο και να ολοκληρώσουν τη μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες και να κατοχυρωθούν ίσα δικαιώματα για όλους τους λαούς που απαρτίζουν το κράτος στη δημόσια ραδιοτηλεόραση·

30.  καλεί τις αρχές να διαθέσουν επαρκείς πόρους στην προσχολική εκπαίδευση, να παράσχουν υπηρεσίες στις οικογένειες των παιδιών με αναπηρία και να αντιμετωπίσουν τη βία σε βάρος των παιδιών·

31.  ζητεί από τις αρχές σε ολόκληρη τη Β-Ε σε όλα τα επίπεδα να σημειώσουν αποφασιστική πρόοδο στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων, την προώθηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις και τον τερματισμό του εθνοτικού διαχωρισμού στον τομέα της εκπαίδευσης (δύο σχολεία υπό την ίδια στέγη)· τις καλεί να υποστηρίξουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες ως προς τους τρόπους ενθάρρυνσης της ανάμειξης των σπουδαστών από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, και να παράσχουν συνδρομή με προγράμματα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ικανοτήτων· ενθαρρύνει τα μέσα ενημέρωσης της Β-Ε να προωθήσουν την ολοκληρωμένη εκπαίδευση· ζητεί από τη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας να δημιουργήσει ένα πιο συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη Β-Ε, περιλαμβανομένης της αυξημένης σύγκλισης των προγραμμάτων σπουδών και των προτύπων ως αναγκαίου μέτρου για την προσέγγιση των εθνοτικών κοινοτήτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρχε εθνικός οργανισμός στην Β-Ε για να συμμετάσχει σε κάποιο τμήμα του προγράμματος διά βίου μάθησης της ΕΕ· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να δημιουργήσουν έναν τέτοιο οργανισμό, κάτι που θα έδινε στη χώρα τη δυνατότητα συμμετοχής στο επόμενο πρόγραμμα Erasmus+·

32.  καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα παιδιά Ρομά, να συνεργασθούν με τις σχετικές ΜΚΟ με σκοπό να παρασχεθούν κίνητρα στις οικογένειες Ρομά να υποστηρίξουν την πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση και να προωθήσουν αποτελεσματική ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων προπαρασκευαστικής εκπαίδευσης για τη φοίτηση σε σχολεία·

33.  χαιρετίζει την απόφαση του αρμόδιου ομοσπονδιακού υπουργείου να αναλάβει προσωρινά την αρμοδιότητα για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών φορέων, όπως της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Μουσείου· ζητεί από τις αρχές της Β-Ε να εξασφαλίσουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να βρεθεί επειγόντως λύση στο ζήτημα των επτά εθνικών πολιτιστικών φορέων – του Εθνικού Μουσείου, της Πινακοθήκης, του Ιστορικού Μουσείου, του Μουσείου Λογοτεχνίας και Θεάτρου, του Κινηματογραφικού Αρχείου, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης Τυφλών – ώστε να αποκτήσουν το προσήκον νομικό και χρηματοδοτικό καθεστώς· ζητεί μακροπρόθεσμη λύση για τη χρηματοδότηση των εν λόγω φορέων·

34.  απευθύνει έκκληση να ενισχυθεί ο συντονισμός σε τοπικό επίπεδο, να αυξηθεί ο διάλογος μεταξύ χορηγών, ενδιαφερομένων μερών και τοπικών αρχών, καθώς και να τεθεί στο επίκεντρο η λήψη βιώσιμων μέτρων για τους επαναπατριζόμενους· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες να διασφαλισθεί η επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας σε όλες τις πληγείσες περιοχές· καλεί τη χώρα να αντιμετωπίσει το εκκρεμές ανθρωπιστικό ζήτημα των 7.886 περιπτώσεων αγνοουμένων του πολέμου που υπάρχουν ακόμα και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του Ιδρύματος Αγνοουμένων·

35.  αποτίει φόρο τιμής στους 430 και πλέον άνδρες, γυναίκες και παιδιά που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου και των οποίων τα υπολείμματα των σορών βρέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2013 στον ομαδικό τάφο στην περιοχή Tomasica, κοντά στο Prijedor στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους· ζητεί να διεξαχθεί πλήρης και ολοκληρωμένη έρευνα για τις θηριωδίες· απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν πληροφορίες για την ύπαρξη μη ανακαλυφθέντων ομαδικών τάφων να ενημερώσουν τις αρχές κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε στην περίπτωση του τάφου στη Tomasica·

Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα

36.  ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τον συντονισμό της εγχώριας οικονομικής πολιτικής ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομική ανάπτυξη, να προβούν σε περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να διατηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και να βελτιώσουν την πορεία των εσόδων· τους ζητεί, επιπλέον, να βελτιώσουν τη σύνθεση και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας δαπάνης και του διογκωμένου, αλλά μη παραγωγικού, δημόσιου τομέα που χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, και να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενισχύοντας το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο· εκφράζει την ανησυχία του για την ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας και των μέτρων κατά της διαφθοράς, η οποία θέτει εμπόδια στο επιχειρηματικό περιβάλλον, αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και συμβάλλει στον διογκωμένο τομέα της άτυπης οικονομίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη για τη δημιουργία ενιαίου οικονομικού χώρου και την επανεκκίνηση και επιτάχυνση της ακινητοποιημένης διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων ώστε να βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός· ζητεί από τις αρχές να ενισχύσουν την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για το ανεπαρκές καθεστώς κοινωνικής προστασίας της χώρας, παρά το υψηλό ποσοστό δημόσιας δαπάνης· τονίζει την ανάγκη να εναρμονισθούν και να αναμορφωθούν τα κατακερματισμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία· ζητεί από τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας, το οποίο υποσκάπτει τη μακροοικονομική σταθερότητα, μέσω συγκεκριμένων οικονομικών μέτρων· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για να διευκολυνθεί η συμμετοχή περισσότερων νέων ανέργων στην αγορά εργασίας της χώρας·

Περιφερειακή συνεργασία

38.  συγχαίρει τη Β-Ε για τον εποικοδομητικό της ρόλο στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας και την καλεί να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίλυση των ζητημάτων που εκκρεμούν σε θέματα συνόρων και ιδιοκτησίας με τις γειτονικές της χώρες· ενθαρρύνει την περεταίρω ανάπτυξη σχέσεων με άλλες χώρες που εμπλέκονται στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

39.  χαιρετίζει ιδιαίτερα τις δεσμεύσεις της Β-Ε και της Σερβίας να βελτιώσουν τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των συμφωνιών έκδοσης και επανεισδοχής, καθώς και ενός πρωτοκόλλου σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της δίωξης όσων διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία· χαιρετίζει τις διμερείς συμφωνίες σχετικά με τα σύνορα με την Κροατία· καλεί τη Β-Ε να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή όσον αφορά την προσαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, ιδίως σε θέματα διασυνοριακού εμπορίου ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθήσουν να υφίστανται τα παραδοσιακά ρεύματα εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των εταίρων της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης· ζητεί από τη Β-Ε να γίνονται δεκτά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών του Κοσσόβου, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα εισόδου στη χώρα·

40.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία θεωρεί βασικό πυλώνα στη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την χορήγηση ασύλου σε πολίτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που απολαύουν, εντός της ζώνης του Σένγκεν, απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, ως αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου που θεωρούνται αβάσιμες, χωρίς ωστόσο να σταματήσει να παρέχεται στους αιτούντες το δικαίωμα να παρουσιάζουν την περίπτωσή τους στο πλαίσιο πλήρους συνέντευξης· επιπλέον, επικροτεί την πρόθεση της νέας κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία, όπως εκφράζεται μέσω της συμφωνίας συνασπισμού με αναφορά στην εθνική της νομοθεσία σε θέματα ασύλου, να αναγνωρισθεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως «ασφαλής χώρα προέλευσης», για να καταστεί δυνατό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας αυτών των αιτήσεων·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Προεδρία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Republika Srpska).

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0225.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0453.


Έκθεση προόδου του 2013 για την ΠΓΔΜ
PDF 339kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2013/2883(RSP))
P7_TA(2014)0103B7-0073/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, για την παραχώρηση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα του της 13ης Δεκεμβρίου 2012, της 27ης-28ης Ιουνίου 2013 και της 17ης Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας αριθ. 845 (1993) και 817 (1993), καθώς και το ψήφισμα αριθ. 47/225 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής με τίτλο "Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου και προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας" (COM(2013)0205) της 16ης Απριλίου 2013, την έκθεση προόδου της (SWD(2013)0413) και την ανακοίνωσή της της 16ης Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014» (COM(2013)0700),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 1ης Μαρτίου 2013 μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, την τελική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2013 και το υπόμνημα συνεννόησης της 16ης Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα αυτή και το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, να μην ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή, παρά τη σχετική θετική σύσταση της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νέα αναβολή εντείνει την αυξανόμενη απογοήτευση της κοινής γνώμης στη χώρα σχετικά με το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και ενέχει τον κίνδυνο να οξύνει τα εγχώρια προβλήματα και τις εσωτερικές εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, παρότι πρέπει να επιλύονται πριν από την ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας·

B.  εκτιμώντας ότι το κράτος δικαίου, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό τρόπο όσο το δυνατό νωρίτερα, υπό το πρίσμα των αρχών και των αξιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ·

1.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

2.  καλεί την Ελλάδα να αξιοποιήσει την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δώσει ώθηση στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο του Θεματολογίου της Θεσσαλονίκης του 2003 και δημιουργώντας θετικό κλίμα για την επίλυση των διμερών διαφορών με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές· καλεί την ελληνική προεδρία να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της ηγεσίας της για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών, προκειμένου να αρθεί το υφιστάμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, και να εργαστεί για την εξεύρεση λύσης·

3.  ενθαρρύνει τη χώρα να εδραιώσει τις μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει πολιτικές και πρακτικές οι οποίες μπορεί να εξακολουθήσουν να αποτελούν εμπόδιο για το ευρωπαϊκό της μέλλον· να εξασφαλίσει πραγματική πρόοδο σε βασικούς τομείς, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, ειδικότερα, στις δηλώσεις σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης· θεωρεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ μπορεί να αποτελέσει θετικό βήμα για την επίλυση υφιστάμενων διενέξεων με τις γειτονικές χώρες και να οδηγήσει σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της κατάστασης στη χώρα·

4.  δεδομένης της θετικής σύστασης της Επιτροπής και της θετικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου και προειδοποιώντας για τους κινδύνους υπαναχώρησης, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν επανέλαβε την απόφασή του του Δεκεμβρίου 2012, όπου καταλήγει στο ότι συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό την άποψη της Επιτροπής, προβλέπει πιθανή απόφαση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων εντός της επόμενης προεδρίας και σημειώνει ότι η Επιτροπή θα αναλάβει όλες τις αναγκαίες για τον σκοπό αυτό προπαρασκευαστικές εργασίες·

5.  τονίζει ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων συνεπάγεται αυξανόμενο και απρόβλεπτο κόστος για τη χώρα, καθώς και για την περιφερειακή σταθερότητα· καλεί την κυβέρνηση και την Επιτροπή να εκπονήσουν ποσοτική ανάλυση του δυνητικού κοινωνικού και οικονομικού κόστους καθώς και των εγχώριων και περιφερειακών πολιτικών επιπτώσεων και των κινδύνων που μπορούν να απορρεύσουν από την παράλειψη του Συμβουλίου να ορίσει ημερομηνία για την έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων

6.  επιμένει ότι όλες οι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση τις δικές τους επιδόσεις·

7.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η χώρα, παρά τις πολύ σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, παρουσιάζει υψηλό επίπεδο εναρμόνισης με το κεκτημένο της ΕΕ σε σχέση με το στάδιο της διαδικασίας προσχώρησης στο οποίο βρίσκεται και ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης πληρούνται επαρκώς προκειμένου να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΕ, νέα μέλη γίνονται δεκτά μόνον όταν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ενισχύσει την πρόοδο στα ζητήματα εκείνα ακριβώς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για ορισμένα κράτη μέλη·

8.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου, ιδίως σε σχέση με τα κεφάλαια 23 και 24· πιστεύει ότι ο έλεγχος θα συμβάλει στη δυναμική των μεταρρυθμίσεων και θα βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που συνδέονται με κάθε υποψήφια χώρα, όπως είναι η περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων στο κράτος δικαίου, το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, καθώς και να ενισχύσει τη συνοχή μεταξύ των εθνοτήτων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και το προχωρημένο στάδιο ευθυγράμμισης με το κεκτημένο· καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής υπέρ της μετάβασης στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της·

10.  υπογραμμίζει ότι η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας αποτελούν βασικό πυλώνα για τη διαδικασία προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας αμοιβαίως αποδεκτής λύσης, κατόπιν διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη την αλβανική μειονότητα στη χώρα και ευαίσθητα διμερή ζητήματα με άλλες γειτονικές χώρες, ειδικότερα την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, επαναλαμβάνει την θέση του και συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ως προς το ζήτημα αυτό ότι τα διμερή ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατό νωρίτερα κατά την ενταξιακή διαδικασία, κατά τρόπο εποικοδομητικό σύμφωνα με το πνεύμα καλής γειτονίας μέσω ενός εντατικού και ανοικτού διαλόγου στο πνεύμα του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος και, κατά προτίμηση, πριν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· υπενθυμίζει ότι χειρονομίες, αμφιλεγόμενες ενέργειες και δηλώσεις που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις καλής γειτονίας πρέπει να αποφεύγονται· ζητεί πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα στον τομέα της συνεργασίας για να εδραιωθούν τριμερείς σχέσεις καλής γειτονίας, μεταξύ Αθήνας, Σόφιας και Σκοπίων·

11.  συντάσσεται με το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι οιαδήποτε συνεχιζόμενη αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να σημειώσει πρόοδο σε σχέση με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ· προσθέτει ότι διαταράσσει επίσης το κλίμα που απαιτείται, προκειμένου να ενισχυθούν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που συνδέονται με την ΕΕ· σημειώνει ότι η διαδικασία προσχώρησης συνιστά καθαυτή ώθηση για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων·

12.  πιστεύει ότι η αδυναμία και των δύο πλευρών να βρουν μια αμοιβαίως αποδεκτή, δίκαιη και πρόσφορη λύση στη διένεξη για το όνομα εδώ και 20 περίπου χρόνια θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του πλαισίου για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπου οι προσπάθειες είναι ζωτικής σημασίας και παρά τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες του Διαμεσολαβητή των ΗΕ, καθώς και την πραγματική πολιτική βούληση και των δύο μερών για την εξεύρεση λύσης· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την άποψή του ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο για την παρεμπόδιση της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ·

13.  δέχεται με ικανοποίηση ως προς αυτό την πρόταση του απεσταλμένου του ΟΗΕ, Nimetz, σχετικά με μία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και θεωρεί ότι αυτή αποτελεί καλή βάση για συμβιβασμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αμφισβητούνται η μακεδονική ιθαγένεια, ταυτότητα, κουλτούρα και γλώσσα·

14.  καλεί την Ελλάδα να αξιοποιήσει την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και την ίδια τη χώρα, για να δώσει νέα πολιτική ώθηση για ουσιαστικές και ειλικρινείς προσπάθειες εξεύρεσης μιας αμοιβαίως αποδεκτής λύσης στο ζήτημα της ονομασίας χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Διεθνές Δικαστήριο στις 5 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 είναι της άποψης ότι η ηγεσία της χώρας και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξηγήσουν με συνέπεια στην κοινή γνώμη τα οφέλη της λύσης, όταν αυτή συμφωνηθεί, πριν από το δημοψήφισμα για το ζήτημα αυτό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνάντηση και τη συζήτηση μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, και του Γάλλου ομολόγου του, Laurent Fabius, ελπίζοντας ότι τούτο αποτελεί σημείο σημαντικών θετικών εξελίξεων όσον αφορά την ενδεχόμενη επίλυση του ζητήματος της ονομασίας·

15.  επικροτεί το γεγονός ότι σε διάστημα εννέα μηνών έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συνεδριάσεις σε καλό κλίμα μεταξύ ομάδων εργασίας της χώρας και της Βουλγαρίας· πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης ιστορικών ζητημάτων όπως και ζητημάτων των κοινοτήτων και άλλων θεμάτων στα οποία οι δύο χώρες έχουν μεγάλη ευαισθησία, είναι ο διάλογος σε αυτό το πνεύμα, που περιλαμβάνει τη συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, το δικαστικό σύστημα και άλλες αρχές· καλεί τη χώρα να συνεχίσει να κάνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη μιας διμερούς συμφωνίας εν ευθέτω χρόνω, η οποία θα λειτουργήσει ως ένα καλό πλαίσιο για τον σκοπό αυτό·

16.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη χρήση ιστορικών επιχειρημάτων στις τρέχουσες συζητήσεις με τις γειτονικές χώρες και την έκκλησή του για την επίτευξη προόδου όσον αφορά κοινούς εορτασμούς κοινών ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων με γειτονικά κράτη της ΕΕ, οι οποίοι θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και σε καλές σχέσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών· ενθαρρύνει τις προσπάθειες για σύσταση κοινών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την ιστορία και την εκπαίδευση, με στόχο τη συμβολή στην αντικειμενική και τεκμηριωμένη ερμηνεία της ιστορίας, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής συνεργασίας και την προώθηση μεταξύ των νεώτερων γενεών της θετικής στάσης προς τους γείτονες · προτρέπει τις αρχές να διαμορφώσουν εκπαιδευτικό υλικό που δεν θα περιέχει ιδεολογικές ερμηνείες της ιστορίας και θα στοχεύει στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης·

17.  συγχαίρει τη χώρα για τη διατήρηση του εποικοδομητικού της ρόλου και της θετικής συμβολής στην περιφερειακή συνεργασία και χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή της σε περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η Κεντροευρωπαϊκή πρωτοβουλία (CEI) και η Περιφερειακή Πρωτοβουλία για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (MARRI)· συγχαίρει τη χώρα για την επιτυχή ολοκλήρωση της προεδρίας της Διαδικασίας για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP) (Ιούνιος 2012 - Ιούνιος 2013) και εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για την προώθηση της αρχής της ένταξης όλων, ως πολύτιμης συμβολής στην περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας·

18.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να περιλάβουν την χώρα στη νέα προσπάθεια μακροπεριφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - τη μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου και το διακρατικό πρόγραμμα·

19.  επιμένει ότι η πληρέστερη δυνατή εφαρμογή των συστάσεων της κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής μετά τα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου 2012, παράλληλα με τη συμμόρφωση όλων των πολιτικών κομμάτων με το υπόμνημα συνεννόησης, είναι απαραίτητη για να επιστρέψει η χώρα σε μια ευρωατλαντική πορεία· αισθάνεται υπερήφανο για τον διαμεσολαβητικό ρόλο που διαδραμάτισε ο αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας της 1ης Μαρτίου 2013, αλλά αναγνωρίζει ότι είναι ευθύνη των πολιτικών μερών και μόνο να εγκαθιδρύσουν αμοιβαίο διάλογο και συνεργασία και να αποκηρύξουν το μέσο του μποϊκοτάζ, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης και ανεξάρτητη νομοθετική εποπτεία της κυβέρνησης και να τηρούνται οι δημοκρατικοί κανόνες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό τόσο η κυβέρνηση όσο και τα πολιτικά κόμματα να εργάζονται για τη βελτίωση των σχέσεων με στόχο τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR, σύμφωνα με τα οποία η διαχείριση των εαρινών δημοτικών εκλογών ήταν αποτελεσματική· συμμερίζεται τις επιφυλάξεις όσον αφορά την ισορροπία στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, τη σύγχυση μεταξύ δραστηριοτήτων του κράτους και των κομμάτων στη χρήση των διοικητικών πόρων και τις αναφερθείσες παρατυπίες σχετικά με την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων από το Pustec της Αλβανίας· επικροτεί τη δέσμευση της κυβέρνησης να εκπληρώσει στο ακέραιο τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR για εκλογική μεταρρύθμιση· υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των πολιτικών κομμάτων· ζητεί την ανάληψη δράσης για να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ δραστηριοτήτων του κράτους και των κομμάτων κατά τη διάρκεια των εκλογικών εκστρατειών και να εξασφαλιστεί διακομματική συμφωνία για τον έλεγχο των εκλογικών καταλόγων·

21.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης μέσω πολιτικών βελτιώσεων σε όλα τα επίπεδα· σημειώνει ότι νόμος για τους δημοσίους υπαλλήλους και ο νόμος για τους διοικητικούς λειτουργούς εγκρίθηκαν από το κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Ιανουαρίου 2014· θεωρεί ότι είναι σημαντικό το νέο νομικό πλαίσιο να κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της δίκαιης εκπροσώπησης· καλεί την κυβέρνηση της χώρας να συνεχίσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση αυτή καθώς και στον τομέα των δημόσιων δαπανών και των δημόσιων συμβάσεων, δεδομένου ότι θα έχουν θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα της διακυβέρνησης·

22.  ζητεί εμβάθυνση της δημοκρατίας μέσω περαιτέρω αποφασιστικών μέτρων προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης του προϋπολογισμού, θεωρώντας λυπηρό το ότι ο προϋπολογισμός μειώθηκε κατά το παρελθόν έτος· αναμένει ωστόσο την έκθεση σχετικά με την πορεία της αποκέντρωσης και επιδοκιμάζει την αύξηση του μεριδίου των εσόδων του κύριου προϋπολογισμού που διατίθεται στους δήμους μέσω περαιτέρω δράσεων που αποσκοπούν στο να γίνεται περισσότερο σεβαστή η αυτονομία των τοπικών αρχών, ιδίως στις περιπτώσεις όπου οι τα κόμματα που έχουν τον έλεγχο σε τοπικό επίπεδο δεν είναι στην εξουσία σε εθνικό επίπεδο·

23.  μολονότι εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαδικασία προσχώρησης άλλων χωρών της περιοχής στην ΕΕ, ανησυχεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση στη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει υπέρμετρες ανισότητες στην περιοχή, γεγονός που ενδέχεται να απειλήσει τις καλές σχέσεις και να δημιουργήσει την αίσθηση ότι οι πολίτες της Χώρας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση· καταδικάζει κάθε είδους εθνικισμό στη χώρα και ζητεί πολιτικές κατά των διακρίσεων και ανοχή στην κοινωνία, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την εθνότητα ή τη γλώσσα·

24.  επιδοκιμάζει την έκκληση της Επιτροπής για ολοκλήρωση της επανεξέτασης της συμφωνίας πλαίσιο της Οχρίδας και έναρξη της εφαρμογής των συστάσεών της·

25.  επισημαίνει ότι η περαιτέρω ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τον αλβανικό πληθυσμό εντός της χώρας συμβάλλει σημαντικά στην περιφερειακή σταθερότητα και συνεργασία·

26.  παροτρύνει την κυβέρνηση, τα μέσα ενημέρωσης, την πανεπιστημιακή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους αρμόδιους φορείς να στείλουν σαφή μηνύματα προς την κοινή γνώμη όσον αφορά το γεγονός ότι η χώρα δεν ανέχεται διακρίσεις λόγω εθνικής ταυτότητας, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές ευκαιρίες· υπογραμμίζει τη σημασία των ενεργειών αυτών για την ένταξη των διαφόρων εθνοτικών ομάδων, τη σταθερότητα και την ενσωμάτωση της χώρας στην ΕΕ·

27.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και δεν έχουν διατεθεί κεφάλαια για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση· εκφράζει την ανησυχία του διότι φαίνεται να είναι λίγοι οι νέοι που κατέχουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου· ζητεί ανάληψη δράσης για το θέμα αυτό προκειμένου να αποφευχθούν ο διαχωρισμός και δυνητικές συγκρούσεις σε εθνοτική βάση μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας· υπογραμμίζει, παράλληλα, τη σημασία που έχει η προώθηση σε μη υποχρεωτική βάση της δίγλωσσης και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης· εξακολουθεί να ανησυχεί για τον διαχωρισμό των μαθητών Ρομά στο σχολείο·

28.  πιστεύει ότι μία προσωρινή λύση για την υπερκέραση των εμποδίων στη διενέργεια απογραφής που να ανταποκρίνεται στα βέλτιστα δημοκρατικά πρότυπα μπορεί να είναι η δημιουργία ληξιαρχικών καταλόγων·

29.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η χώρα έχει κακή φήμη όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· ανησυχεί, όπως και η Επιτροπή, για το ότι η διαφύλαξη της ελευθερίας της έκφρασης, που προϋποθέτει ποικιλόμορφο και πολυφωνικό τύπο, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, παραμένει ζωτική πρόκληση για τη χώρα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έλλειψη πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης είναι εν μέρει αποτέλεσμα της κυβερνητικής διαφήμισης· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η βιωσιμότητα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ενθαρρύνοντας τις αρχές να εγκρίνουν σχετικές διασφαλίσεις στο σχέδιο νόμου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης· ζητεί επίμονα το τρέχον σχέδιο νόμου για τα μέσα ενημέρωσης να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαβούλευσης και διαλόγου, ούτως ώστε αυτή η σημαντικότατη μεταρρύθμιση να συμφωνηθεί μόνον εφόσον έχει την ευρεία υποστήριξη της δημοσιογραφικής κοινότητας σε ολόκληρη τη χώρα· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να αποκατασταθεί και να οικοδομηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη μεταξύ της κυβέρνησης και του χώρου των μέσων ενημέρωσης· στηρίζει την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με την υποστήριξη της ΕΕ, να δημοσιεύσει «Λευκό Βιβλίο» σχετικά με την ενίσχυση των σχέσεων κοινωνίας των πολιτών-μέσων ενημέρωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και της ανεξαρτησίας τους· τονίζει την ανάγκη της διαφάνειας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης·

30.  υπογραμμίζει την πρόοδο που σημειώθηκε με τη στρογγυλή τράπεζα μεταξύ της κυβέρνησης και της Ένωσης Δημοσιογράφων, με βάση την εμπειρογνωσία του ειδικού εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, και πιστεύει ότι η επανάληψη της στρογγυλής τραπέζης και η τήρηση του χάρτη πορείας προς την ελευθερία έκφρασης εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο μηχανισμό επίτευξης της αναγκαίας προόδου· αναγνωρίζει ότι πλήρης ελευθερία έκφρασης μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν θεσμοθετημένα δικαιώματα για την πρόσβαση του κοινού στην ενημέρωση και δημόσιος χώρος που εξασφαλίζει ουσιαστικό δημόσιο διάλογο·

31.  πιστεύει ότι η πρόσφατη υπόθεση του κρατούμενου δημοσιογράφου Tomislav Kezarovski και άλλες υποθέσεις - των οποίων η έκβαση θα πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από ανεξάρτητο δικαστικό σώμα που εργάζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – μπορεί, ωστόσο, να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την πιθανή άσκηση επιλεκτικής δικαιοσύνης στη χώρα, φαινόμενο για την αποτροπή του οποίου όλες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα·

32.  επισημαίνει τον νέο νόμο περί ελέγχου του πολιτικού παρελθόντος αλλά σημειώνει επίσης τις ανησυχίες της Επιτροπής της Βενετίας και της Επιτροπής του Ελσίνκι ως προς τη συνταγματικότητα και τη δυνητική κατάχρησή του·

33.  υποστηρίζει την ενίσχυση της εντολής της Επιτροπής Επαλήθευσης Δεδομένων μέσω της μεταφοράς όλων των απαραίτητων εγγράφων από τις υπηρεσίες πληροφοριών και αντικατασκοπείας στους χώρους της εν λόγω επιτροπής σε μόνιμη βάση·

34.  επαναλαμβάνει τις συστάσεις που περιελάμβανε το προηγούμενο ψήφισμά του για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών· προτρέπει την κυβέρνηση να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και την προστιθέμενη αξία της στον πολιτικό διάλογο και την καλεί να μεριμνήσει για την ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο για τη χάραξη πολιτικής· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΟΚΠ προκειμένου να καταστήσουν τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ περισσότερο διαφανή, υπεύθυνη και χωρίς αποκλεισμούς· υποστηρίζει ότι πρέπει να παρασχεθεί ενίσχυση στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ομάδα εργασίας για το κεφάλαιο 23 την οποία συγκρότησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ενθαρρύνει όλα τα υπουργεία να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό· ζητεί να εξεταστεί με ευνοϊκό μάτι η πρόταση να επιλεγούν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος για το κεκτημένο·

35.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την ασήμαντη πρόοδο και την ανησυχία του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Δεύτερου στρατηγικού σχεδίου της κυβέρνησης για συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και του αντίστοιχου σχεδίου δράσης· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη δέσμευσης ως προς αυτό και την έλλειψη διαφάνειας της δημοσιονομικής στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών· πιστεύει ότι η σύμπραξη για την ανοιχτή διακυβέρνηση για την οποία η χώρα έχει δεσμευθεί μπορεί να παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάστασης· χαιρετίζει και ενθαρρύνει τη χρήση δεικτών για την αξιολόγηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, όπως τονίζεται στην ίδια την ανακοίνωση της Επιτροπής «περί Δημοκρατίας» (COM(2012)0492) της 13ης Σεπτεμβρίου 2012·

36.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και την κυβέρνηση να συμφωνήσουν να διαθέσουν μια ελάχιστη ποσόστωση από το μέσο προενταξιακής βοήθειας της επόμενης περιόδου προγραμματισμού για την εξασφάλιση του 15% των ενισχύσεων σε μη κρατικούς φορείς, την δε διαχείριση της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να την αναλάβει η ίδια η κοινωνία των πολιτών· ζητεί επίσης το ΜΠΒ ΙΙ να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την υποστήριξη των προσπαθειών να ορισθεί ως στόχος να διατίθεται το 9% του προϋπολογισμού της χώρας μέσω της αποκεντρωμένης περιφερειακής και τοπικής κυβέρνησης·

37.  επιδοκιμάζει τη χώρα για τις μεταρρυθμίσεις που είχε ήδη αναλάβει για την ευθυγράμμιση του εθνικού νομικού πλαισίου προς τα διεθνή πρότυπα· παροτρύνει τη χώρα να ενισχύσει την διαφάνεια του Δικαστικού Συμβουλίου ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εντυπώσεις ότι δέχεται επιρροές και πιέσεις στο έργο του· καλεί την Επιτροπή, στις μελλοντικές της εκθέσεις προόδου, να αξιολογεί ναι να αναλύει το θέμα του σεβασμού των σχετικών με τη χώρα αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση του επαγγελματισμού, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού σώματος, συγκεκριμένα δε για την πρόσληψη σε θέσεις δικαστών και εισαγγελέων αποφοίτων της Σχολής δικαστών και εισαγγελέων, για τη διατήρηση του θετικού ποσοστού διεκπεραίωσης στα δικαστήρια το πρώτο εξάμηνο του 2013, καθώς και για την περαιτέρω μείωση των καθυστερήσεων· ζητεί την ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα και η εμπιστοσύνη του κοινού·

39.  ζητεί συγκεκριμένα την ενίσχυση της Κρατικής Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς, της Μονάδας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Βασικής Γενικής Εισαγγελίας για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου εγκλήματος και της Διαφθοράς, καθώς και του Κρατικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε επίπεδο δημοσιονομικών, υλικών και ανθρώπινων πόρων· υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου και να γίνει μεγαλύτερη χρήση των ενταλμάτων κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων και ζητεί να καταβληθούν σύντονες προσπάθειες για τη δημιουργία ιστορικού για τις καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου· καλεί την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης να φέρνουν στο φως τη διαφθορά και να υποστηρίζουν τις ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες και δίκες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες, με την υποστήριξη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), προσπάθειες της Κρατικής Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς να ενισχυθεί η πάταξη της διαφθοράς ενισχύοντας την πρόληψή της, μέσω της εφαρμογής συνολικών συστημάτων ακεραιότητας σε εννέα πιλοτικούς δήμους· υποστηρίζει τις προθέσεις των εθνικών αρχών να συμφωνήσουν για την τροποποίηση του νόμου για την πρόληψη της διαφθοράς, να επεκτείνουν σε εθνικό επίπεδο την αρχή του συστήματος ακεραιότητας και να παρέχουν συστηματική και θεσμική προστασία στους καταγγέλλοντες·

40.  επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες για την εξασφάλιση της λειτουργίας της βάσης δεδομένων (ΝΙD) δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ενθαρρύνει τις αρχές της χώρας να εντείνουν τις προσπάθειες στο θέμα αυτό και να προχωρήσουν το συντομότερο στη δημιουργία του εθνικού κέντρου συντονισμού για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να παράσχουν πλήρη υποστήριξη στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ άλλων διασυνοριακού χαρακτήρα·

41.  εκφράζει την ανησυχία του για την γενικευμένη πρακτική της μακροχρόνιας προφυλάκισης και για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές· επισημαίνει περιπτώσεις δυσανάλογης αστυνόμευσης στις διαδηλώσεις· ζητεί οι προσπάθειες για την τήρηση της δημόσιας τάξης να είναι αναλογικές και να σέβονται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα νομοθεσία για τη δικαιοσύνη ανηλίκων και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· δεν παύει να θεωρεί λυπηρή την έλλειψη υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης στα κέντρα κράτησης ανηλίκων·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του αριθμού των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα· ωστόσο, εξακολουθεί να ανησυχεί για τον μεγάλο αριθμό των παιδιών με αναπηρία που παραμένουν σε ιδρύματα· ζητεί περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο σύστημα προστασίας του παιδιού και ενίσχυση των ικανοτήτων των κέντρων κοινωνικής εργασίας για την παροχή υποστήριξης σε μειονεκτούσες οικογένειες·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και για τις προσπάθειες για τη διασφάλιση ευρείας βάσης και πολιτικής αμεροληψίας καθώς και για την συμμετοχή του ως τακτικού μέλους στο Φόρουμ Ευρωπαϊκής Νεολαίας· καλεί τον Οργανισμό Νεολαίας και Αθλητισμού της χώρας να υποστηρίξει πλήρως το όργανο αυτό και να συμμετέχει στις δραστηριότητές του·

45.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση να διαθέσει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και κονδύλια στην Επιτροπή για την προστασία από τις διακρίσεις και στη Μονάδα για την καταπολέμηση των διακρίσεων της Υπηρεσίας για τις Ίσες Ευκαιρίες· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στα θέματα της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

46.  χαιρετίζει το εκ νέου άνοιγμα του Κέντρου ΛΟΑΔΜ στα Σκόπια μετά από πέντε διαφορετικές επιθέσεις το τελευταίο δωδεκάμηνο· εκφράζει την ικανοποίησή του και ζητεί ευρύτερη εφαρμογή των συστάσεων της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων σχετικά με την απάλειψη της ομοφοβίας στα σχολικά βιβλία· ζητεί, συγκεκριμένα, την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση και στο επάγγελμα λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η νομοθεσία κατά των διακρίσεων δεν έχει ακόμα ευθυγραμμιστεί προς το κοινοτικό κεκτημένο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τροποποίηση της νομοθεσίας αυτής ώστε να συμμορφωθεί πλήρως προς το κεκτημένο της ΕΕ· καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας κατά της κοινότητας ΛΟΑΔΜ και καλεί όσους έχουν ηγετικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας και την ευρύτερη κοινωνία να πράξουν το ίδιο· ζητεί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες των βιαιοπραγιών αυτών· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα την ευθύνη που φέρουν στο θέμα της διαμόρφωσης μιας νοοτροπίας ένταξης και ανεκτικότητας·

47.  προτρέπει τις αρχές να συγκεντρώνουν συστηματικά δεδομένα για τις αποκλεισμένες και περιθωριακές ομάδες, περιλαμβανομένων των παιδιών του δρόμου, των παιδιών Ρομά και των ατόμων με αναπηρία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν συλλέγονται δεδομένα για τα εγκλήματα μίσους· δεν παύει να ανησυχεί για τον αριθμό των παιδιών Ρομά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του για το σύστημα κρατικών υποτροφιών που έχει ως στόχο να επιτρέψει σε παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

48.  δεν παύει να ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος των Ρομά· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι γυναίκες Ρομά υφίστανται διπλή διάκριση, και λόγω φύλου και λόγω εθνοτικής καταγωγής, η οποία ως επί το πλείστον συμβαδίζει με τη φτώχεια· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διπλή αυτή διάκριση που έχει αναγνωρισθεί προ πολλού είναι ευρέως διαδεδομένη και αποτελεί συνήθη και εκτεταμένη πρακτική· καλεί τις αρχές να φροντίσουν να καταρριφθεί το μοντέλο αυτό και απευθύνει θερμή παρότρυνση για την προορατική εφαρμογή της στρατηγικής για τους Ρομά καθώς και για την εξασφάλιση πρόσβασης στην υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση και την κοινωνική πρόνοια για τους Ρομά·

49.  απευθύνει θερμή παρότρυνση προς την κυβέρνηση της χώρας να επιλύσει το πρόβλημα των Ρομά, που δεν διαθέτουν αποδεικτικά ταυτότητας·

50.  καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του καθεστώτος των Ρομά και των προσφύγων Ασκάλι από το Κοσσυφοπέδιο·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των γυναικών δημάρχων, που είναι πλέον τέσσερεις, ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχε καμία, επί των 81 δήμων της χώρας καθώς και για την αύξηση του αριθμού των γυναικών βουλευτών, ο οποίος αντιστοιχεί στην ποσόστωση για τα φύλα· ωστόσο, ανησυχεί για τις διαιωνιζόμενες πρακτικές εκούσιας αποχής των γυναικών από τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων· επιδοκιμάζει τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία για την παροχή καλύτερης νομικής προστασίας στις εγκύους και τις λεχώνες, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των γυναικών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την στρατηγική ισότητας των φύλων αλλά επισημαίνει ότι οι κρατικοί μηχανισμοί για την ισότητα των φύλων δεν λειτουργούν ακόμα σωστά και καλεί την κυβέρνηση της χώρας να βελτιώσει τη λειτουργία τους και να αυξήσει τους ανθρώπινους και οικονομικούς τους πόρους· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν σε όλους τους τομείς πολιτικής μια προοπτική με βάση το φύλο και να εντείνουν τη στήριξη και τις πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση των γνώσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων· εκφράζει τη λύπη του διότι σημαντικές τροποποιήσεις του νόμου για τη διακοπή της κύησης εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο με συντομευμένη διαδικασία, χωρίς να διεξαχθεί ευρύτερη δημόσια συζήτηση·

52.  επιδοκιμάζει την κυβέρνηση για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και χαιρετίζει την επιστροφή στην ανάπτυξη· επισημαίνει, εντούτοις, ότι η σύγκλιση των εισοδημάτων υπήρξε αργή και συμμερίζεται την ανησυχία για το κατά πόσον θα επιτευχθεί ή όχι ο στόχος της μείωσης του δημόσιου ελλείμματος στο 2,6 % έως το 2016 και για τον τρόπο εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών· συνιστά στην Επιτροπή να αναγνωρίσει στη χώρα «καθεστώς λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς»·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ΑΕγχΠ κατά 2,9% σε πραγματικούς όρους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012· σημειώνει την τάση για θετικές αλλαγές στην αγορά εργασίας με την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 κατά 3,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 4,2% σε ετήσια βάση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάταξη της χώρας μεταξύ των 10 πρώτων χωρών παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη πρόοδο στο επιχειρηματικό και κανονιστικό περιβάλλον, με βάση την έκθεση «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει ειδικό διάλογο για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική με αυτή και με άλλες χώρες στην περιοχή· ενθαρρύνει τα μέτρα για την εξασφάλιση εκσυγχρονισμένου εργατικού δικαίου, συμμορφούμενου πλήρως προς τις συμβάσεις της ΔΟΕ· τονίζει ότι η χώρα έχει κυρώσει τις οκτώ βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τα εργατικά δικαιώματα· ζητεί ενδυνάμωση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων και διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· συμμερίζεται την ανησυχία ότι η υψηλή ανεργία, ιδίως μεταξύ ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις για την κυβέρνηση και ζητεί ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας, της υψηλής ανεργίας των νέων και των διακρίσεων·

55.  σημειώνει τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές τις χώρας σχετικά με τις πρόσφατες περιπτώσεις γεωργικών πρoϊόντων με υψηλά επίπεδα εντομοκτόνων που εξήχθησαν σε χώρες της ΕΕ· ζητεί, ιδιαίτερα από τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους και να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα την εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών προδιαγραφών της ΕΕ στη χώρα·

56.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Χώρα εξακολουθεί να μη διαθέτει σφαιρική πολιτική για το κλίμα, μολονότι συντάσσεται με τις θέσεις που υιοθετεί η ΕΕ σε διεθνές πλαίσιο· αναμένει από τη μακεδονική κυβέρνηση να εγκρίνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση νομοθεσίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή·

57.  επισημαίνει ότι απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες στο πεδίο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στους τομείς της ποιότητας των υδάτων, της προστασίας της φύσης, του ελέγχου της βιομηχανικής ρύπανσης και της διαχείρισης των κινδύνων· ενθαρρύνει τις προσπάθειες για εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς αυτούς· υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος αν δεν υπάρξει επαρκής ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας· καλεί την κυβέρνηση της χώρας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για το θέμα αυτό·

58.  παροτρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα στο πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας·

59.  επισημαίνει ότι, όσον αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, το δυναμικό της χώρας παραμένει αναξιοποίητο, μεταξύ άλλων λόγω των επαχθών διοικητικών διαδικασιών και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας· ζητεί, εν προκειμένω, από τις αρχές της χώρας να εντείνουν τις προσπάθειες στο πεδίο αυτό προκειμένου να ανταποκριθούν στην υποχρέωση στο πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας για πλήρη εφαρμογή έως τις αρχές του 2014 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ·

60.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, την οποία θεωρεί ως βασικό πυλώνα στη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την χορήγηση ασύλου σε πολίτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που απολαύουν, εντός της ζώνης του Σένγκεν, απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, ως αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου που θεωρούνται αβάσιμες, χωρίς ωστόσο να παύσει να εφαρμόζεται η πρακτική του να παρέχεται στους αιτούντες το δικαίωμα να εκθέτουν την περίπτωσή τους κατά τη διάρκεια συνέντευξης εφ' όλης της ύλης·

61.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να διατηρείται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των θεμιτών μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της αποτροπής της διαμόρφωσης εικόνας βάσει εθνοτικής καταγωγής ή άλλων ενεργειών που ενδέχεται να εισάγουν διακρίσεις σε σχέση με τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας αυτά καθαυτά· εξαίρει την περιφερειακή συνεργασία στο θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων· απευθύνει θερμή παρότρυνση για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος ελευθέρωσης των θεωρήσεων για την ΕΕ· θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να χαρακτηρισθεί "ασφαλής χώρα προέλευσης", προκειμένου να καταστούν ταχύτερες οι διαδικασίες διαχείρισης αυτών των αιτήσεων· καλεί την κυβέρνηση να διατηρήσει το υφιστάμενο φιλελεύθερο καθεστώς θεωρήσεων με τις γειτονικές χώρες· καλεί την κυβέρνηση της χώρας να εντείνει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μειονοτήτων και για την πρόληψη κάθε είδους διάκρισης ή αρνητικών μέτρων, όπως είναι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί κατά ατόμων που είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου στην ΕΕ η οποία απορρίφθηκε·

62.  σημειώνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ανοικοδόμηση των τοπικών οδικών υποδομών της χώρας, με στόχο τη βελτίωση του εναλλακτικού τουρισμού και της ζωής των πολιτών· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τη χώρα να εφαρμόσει μια πιο δυναμική προσέγγιση σε έργα περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) που θα αυξήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία και τους δεσμούς μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς και να συμμετάσχει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και οικολογικά αποδοτικότερου σιδηροδρομικού συστήματος το οποίο θα συνδέει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο· ζητεί περαιτέρω πρόοδο και εναρμόνιση της πολιτικής μεταφορών με το κεκτημένο·

63.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών της χώρας και της Βουλγαρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2013 στη Σόφια, και ευελπιστεί ότι οι δεσμεύσεις για την οριστικοποίηση της σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών που επιβεβαιώθηκαν στη συνάντηση θα υλοποιηθούν σύντομα, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων προοπτικών για την περιοχή·

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0453.


Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο
PDF 390kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο (2013/2882(RSP))
P7_TA(2014)0104B7-0072/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της 29ης Μαρτίου 2010 μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 και το παράρτημα αυτών με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, στις 9 Νοεμβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά την αίτηση προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0670),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει το Μαυροβούνιο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων (COM(2012)0222) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2012 στα οποία λαμβάνει απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο στις 29 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της 11ης Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις 2013-2014» της 16ης Οκτωβρίου 2013 (COM(2013)0700), που συνοδεύεται από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο: «Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο» (SWD(2013)0411),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις της 6ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μαυροβουνίου για τη Σταθερότητα και τη Σύνδεση (SAPC) της 29-30 Απριλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μαυροβούνιο, καθώς και το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων προενταξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες(3), καθώς και τις παρατηρήσεις του για το Κοσσυφοπέδιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στην ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει μια σημαντική κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της διαδικασίας διεύρυνσής της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο έχει πραγματοποιήσει πρόοδος προς την ενσωμάτωσή του στην ΕΕ, με τον ενθουσιασμό για το ευρωπαϊκό σχέδιο να εκτείνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα και στην κοινωνία εν γένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα έχει καταφέρει να κλείσει προσωρινά τα κεφάλαια 25 και 26·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή του κράτους δικαίου, ιδίως με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, και η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, είναι οι πρώτες προτεραιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης όλων των κεφαλαίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2013 οι διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια 23 και 24, σύμφωνα με την "Νέα Προσέγγιση" της Επιτροπής για την εξέταση των δικαστικών μεταρρυθμίσεων και των εσωτερικών υποθέσεων στα αρχικά στάδια της διαδικασίας προσχώρησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, μόλις τεθούν πλήρως σε εφαρμογή, θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δικαστικής εξουσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, μεταξύ άλλων και στα θεσμικά όργανα, καθώς και οι κακές εκλογικές πρακτικές, εγείρουν σοβαρές ανησυχίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά και να επιτύχει θετικά αποτελέσματα στον τομέα του κράτους δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και της ένταξης στην ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία έχει μεγάλη σημασία για την πολιτική σταθερότητα και για την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη του Μαυροβουνίου και ολόκληρης της περιοχής·

Ενταξιακές διαπραγματεύσεις

1.  χαιρετίζει το άνοιγμα πέντε νέων κεφαλαίων διαπραγμάτευσης τον Δεκέμβριο του 2013· ενθαρρύνει την ταχεία συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, υπό τον όρο ότι συνεχίζονται και εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις και ότι παράγονται συγκεκριμένα αποτελέσματα·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για τα σχέδια δράσης της κυβέρνησης όσον αφορά τα κεφάλαια 23 και 24, που προσδιορίζουν ένα ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα μεταρρυθμίσεων και αποτελούν κριτήριο αναφοράς για το άνοιγμα αυτών των κεφαλαίων·

3.  επικροτεί τη συμπερίληψη εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις διαπραγματευτικές δομές· σημειώνει. ωστόσο, την έκκληση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προς την κυβέρνηση να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια καθ' όλη τη διαπραγματευτική και ενταξιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρύτερης επιλογής οργανώσεων στις ομάδες εργασίας και της πραγματοποίησης εκτενών διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο·

4.  υπογραμμίζει την ευθύνη τόσο της Κυβέρνησης όσο και του Κοινοβουλίου να βελτιώσουν την επικοινωνία με το κοινό και να ενημερώνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και το ευρύ κοινό, εγκαίρως και κατά τρόπο διαφανή, για τις εξελίξεις στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να διευκολύνουν την ευρεία συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή·

Πολιτικά κριτήρια

5.  ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, καθώς και από τους κύριους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, να εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται, μέσω ενός βιώσιμου διαλόγου και μιας εποικοδομητικής συνεργασίας, στο πρόγραμμα προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για τη βελτίωση του εποπτικού ρόλου του Κοινοβουλίου μέσω, μεταξύ άλλων, ακροάσεων στο πλαίσιο ελέγχων και διαβουλεύσεων· ζητεί, ωστόσο, να ενισχυθεί η παρακολούθηση των συμπερασμάτων των ακροάσεων και η εποπτεία της εφαρμογής των εγκεκριμένων νομοθετημάτων και να γίνει πιο δραστήρια η συμμετοχή του κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις· χαιρετίζει το ψήφισμα σχετικά με τη μέθοδο, την ποιότητα και τη δυναμική της διαδικασίας προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ, το οποίο ενέκρινε το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου στις 27 Δεκεμβρίου 2013· πιστεύει ότι η ενταξιακή διαδικασία πρέπει να επιδιώκει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να απολαύει ευρείας δημοκρατικής στήριξης·

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι, μετά την περιβόητη "υπόθεση ηχογραφήσεων" της περασμένης χρονιάς, συγκροτήθηκε εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τις κατηγορίες περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος για κομματικούς πολιτικούς σκοπούς, η οποία δεν κατέληξε σε πολιτικά συμπεράσματα στην τελική της έκθεση, καθώς και για το γεγονός ότι η δικαστική συνέχεια στο θέμα αυτό παραμένει ανολοκλήρωτη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ενδελεχής διερεύνηση και κατάλληλη δράση, εάν χρειάζεται· ενθαρρύνει, συνεπώς, τις αρμόδιες αρχές του Μαυροβουνίου να ολοκληρώσουν τη δικαστική διαδικασία κατά τρόπο ταχύ, ελεύθερο και δίκαιο, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, αντιμετωπίζοντας τα οιαδήποτε αδικήματα με προσοχή, αντικειμενικότητα και σε πλήρη συμφωνία προς το δίκαιο· χαιρετίζει, επιπλέον, την προσφάτως αναγγελθείσα έρευνα στην υπόθεση των βιντεοσκοπήσεων στο Cetinje, στην οποία οιοσδήποτε βρεθεί ότι έχει παραβιάσει τον εκλογικό νόμο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις δέουσες κυρώσεις στο πλαίσιο μιας δίκαιης διαδικασίας·

8.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο εκλογικό σύστημα και τις δημοκρατικές δομές και καλεί το Κοινοβούλιο να επιταχύνει την εκλογική μεταρρύθμιση τροποποιώντας τη δέσμη των νόμων που διέπουν τις εκλογές και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου νόμου για έναν ενιαίο κατάλογο εκλογέων και των σχεδίων τροποποιήσεων του νόμου περί των προσωπικών δελτίων ταυτότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη όπως το ενιαίο μητρώο εκλογέων χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια και υπευθυνότητα· τονίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αναληφθούν σύμφωνα με τις από μακρού υπάρχουσες συστάσεις του ΟΑΣΕ/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλήρη διαφάνεια, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής να καθιερωθεί μια σαφής, ευρέως αποδεκτή οριοθέτηση μεταξύ δημόσιων και κομματικών συμφερόντων· ζητεί από την κυβέρνηση να δημοσιεύει προληπτικά πληροφορίες για τις κρατικές ενισχύσεις σε ιδιώτες και εταιρείες, για την απασχόληση στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών και για άλλες δαπάνες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκλογική συμπεριφορά· παρατηρεί ότι η αντίληψη περί διαφθοράς μπορεί να είναι εξίσου καταστρεπτική με την ίδια την διαφθορά·

9.  τονίζει τη σημασία που έχει η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στην εφαρμογή του κεκτημένου· θεωρεί κρίσιμης σημασίας την ενίσχυση του μηχανισμού συντονισμού και παρακολούθησης στην εφαρμογή της στρατηγικής σχετικά με τη δημόσια διοίκηση, καθώς και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη σύσταση μιας διαφανούς, επαγγελματικής, αποδοτικής και αξιοκρατικής δημόσιας διοίκησης· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε να μην εμφανίζονται, κατά την πρόσληψη και απόλυση δημοσίων υπαλλήλων, ότι πολιτικοποιούν περαιτέρω τον δημόσιο τομέα· ζητεί επίσης την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των εξουσιών του Διαμεσολαβητή·

10.  χαιρετίζει τις συνταγματικές τροποποιήσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού τομέα, μειώνοντας την πολιτική επιρροή στον διορισμό των εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών, ιδίως δε μέσω της εκλογής του Γενικού Εισαγγελέα· σημειώνει, ωστόσο, την πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή για αξιολόγηση της συνταγματικότητας των εν λόγω τροποποιήσεων και των διατάξεων του νόμου περί συνταγματικού δικαστηρίου όσον αφορά την εκλογή των δικαστών του συνταγματικού δικαστηρίου· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις δικαστικές διαδικασίες και να διασφαλίσουν την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, παράλληλα με την ενοποίηση της νομολογίας· ζητεί τη λήψη και εφαρμογή περαιτέρω νομοθετικών και άλλων μέτρων, προκειμένου να μειωθεί η πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης στην πράξη, μεταξύ άλλων με την αντικειμενική αξιολόγηση των δικαστικών επιδόσεων, τη σαφή απόδειξη της λογοδοσίας της δικαστικής εξουσίας σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, καθώς και με την κατοχύρωση των αξιοκρατικών προαγωγών· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των πλημμελειοδικείων από την εκτελεστική εξουσία·

11.  χαιρετίζει τα βήματα που έγιναν για τον εξορθολογισμό του συστήματος δικαστηρίων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού τομέα και την περαιτέρω μείωση των εκκρεμουσών υποθέσεων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, τη φτωχή υποδομή σε πολλά δικαστήρια, την ελλιπή επιβολή των αστικών και διοικητικών αποφάσεων και τον ανεπαρκή προϋπολογισμό για τη δικαστική εξουσία και την εισαγγελία· ζητεί την αναβάθμιση των ικανοτήτων των δικαστικών και εισαγγελικών συμβουλίων και την ενίσχυση των διασφαλίσεων λογοδοσίας και εντιμότητας στον δικαστικό τομέα· ζητεί, επιπλέον, να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν την πρόσβαση των πολιτών στην αστική δικαιοσύνη και αποζημίωση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· ζητεί επίσης από τα δικαστήρια να επιδεικνύουν μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος·

12.  ζητεί να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια στις εκκρεμούσες εκθέσεις περί των εγκλημάτων πολέμου, ώστε να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία μέσω αυστηρότερων, αποδοτικότερων και διαφανέστερων ερευνών και διώξεων για τα εγκλήματα πολέμου· επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση όχι απλώς της ατιμωρησίας αλλά ακόμη και της υποψίας ύπαρξης αυτής· παροτρύνει σχετικά τις αρχές να αναθεωρήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιβολή ποινών και να εξετάσουν τους φαινομενικά δυσανάλογους αριθμούς αθωώσεων για τα σοβαρότερα αδικήματα·

13.  επαινεί την κυβέρνηση σχετικά για την στρατηγική της, της περιόδου 2007-2012, για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, αλλά εκφράζει τις ανησυχίες του για την αργή υλοποίηση αυτής· παρατηρεί ότι η στρατηγική της περιόδου 2013-2018 βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προπαρασκευής· ζητεί, κατά συνέπεια, από την κυβέρνηση στο Μαυροβούνιο να στρέψει συνολικά το ενδιαφέρον της στην υλοποίηση των υφιστάμενων στρατηγικών κατόπιν ολοκληρωμένων και δημοσιοποιημένων αξιολογήσεων αντί να αντικαθιστά απλώς τη μία στρατηγική με άλλη χωρίς την αναγκαία αποτίμηση· θεωρεί ότι η λειτουργία οργάνων παρακολούθησης για τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης πρέπει να αποτελεί τον κανόνα·

14.  επισημαίνει ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ζητεί μετ' επιτάσεως να υλοποιηθούν οι συστάσεις GRECO·

15.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η εκλογική διαδικασία, η διαχείριση της γης, η χωροταξία και η κατασκευαστική βιομηχανία, η ιδιωτικοποίηση και οι δημόσιες συμβάσεις, εξακολουθούν να είναι τομείς ευάλωτοι στη διαφθορά· αναμένει ότι το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 5 (δημόσιες συμβάσεις) θα επιταχύνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον συγκεκριμένο τομέα· επιδοκιμάζει τη σύσταση της νέας κοινοβουλευτικής επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· ζητεί από τις αρχές να αναβαθμίσουν την ικανότητα των εποπτικών θεσμικών οργάνων, να βελτιώσουν τον λογιστικό έλεγχο, να ενισχύσουν τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων και να ενδυναμώσουν την ικανότητα σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να μειωθούν οι παρατυπίες στην εφαρμογή των νόμων για τις δημόσιες συμβάσεις και στους άλλους προαναφερθέντες τομείς·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τους αυξανόμενους περιορισμούς στην πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για τα μητρώα εμπορικών εταιρειών και για τα κτηματολόγια· σημειώνει ότι η πρόσβαση του κοινού στην ενημέρωση αυτού του είδους έχει μεγάλη σημασία για τους δημοσιογράφους και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αποκαλύπτονται οι περιπτώσεις διαφθοράς και να χύνεται άπλετο φως στους δεσμούς μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και κρατικών θεσμικών οργάνων· ζητεί από τις αρχές να αποκαταστήσουν ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας σε ό,τι αφορά τα σχετικά μητρώα·

17.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και να καταρτισθεί ένα μεστό ιστορικό ερευνών, διώξεων και καταδικών σε όλα τα επίπεδα· ζητεί αυξημένη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των αστυνομικών αρχών και της δικαστικής εξουσίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, καθώς και τη βελτίωση των επιδόσεων της δικαστικής εξουσίας σε υποθέσεις υψηλού επιπέδου· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με την ακύρωση πρωτοβάθμιων αποφάσεων σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η ατιμωρησία εγκληματιών που έχουν καταδικασθεί για αδικήματα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι αποδεκτή· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες αρχές και τα δημόσια θεσμικά όργανα εφαρμόζουν όλα τα σχετικά μέτρα και λογοδοτούν εάν δεν το πράξουν·

18.  καλεί το Μαυροβούνιο να συνεχίσει να συμμετέχει στη διεθνή και περιφερειακή συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αποτελεσματική επιτήρηση των συνόρων, προκειμένου να καταπολεμηθούν το οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο στον λεγόμενο "δρόμο των Βαλκανίων"· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί η επιτήρηση και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την πάταξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στην οποία επιδίδονται τοπικές και διεθνείς εγκληματικές ομάδες·

19.  τονίζει ότι η Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου θα πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει τις διαβουλεύσεις, και να βελτιώσει την αλληλεπίδραση και τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και με την αντιπολίτευση, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη χάραξη της πολιτικής και της νομοθεσίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των νόμων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· επαινεί, ως προς αυτό, τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξηθεί η διαφάνεια του έργου της έναντι του κοινού, ενώ αναγνωρίζει παράλληλα ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτεταμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις ομάδες εργασίας για τα διαπραγματευτικά κεφάλαια με την ΕΕ, αλλά σημειώνει με ανησυχία τις επιφυλάξεις ορισμένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τον χαρακτήρα και την ποιότητα της συμμετοχής αυτής· εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ ορισμένων κλιμακίων της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών, με αμφότερες τις πλευρές να εκφράζουν φόβους ότι η εκατέρωθεν εχθρότητα υπονομεύει την κοινή επιθυμία να προχωρήσει η προσχώρηση στην ΕΕ· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ ενός εποικοδομητικού και ισορροπημένου διαλόγου μεταξύ όλων των πλευρών, στο πλαίσιο του οποίου η μεν κυβέρνηση οφείλει αντικειμενικά να συνδράμει και να βοηθήσει το έργο της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβάνοντας πλήρως τους εκπροσώπους αυτής στην πολιτική διαδικασία, οι δε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να ασκούν κριτική στην πολιτική και να ζητούν ευθύνες από την κυβέρνηση με τρόπο δίκαιο και εποικοδομητικό·

20.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) λειτουργεί σωστά στο Μαυροβούνιο· ενθαρρύνει τόσο την κυβέρνηση όσο και την Επιτροπή να απλουστεύσουν τη διοικητική διαδικασία για χρηματοδότηση από το IPA προκειμένου να γίνει περισσότερο προσιτή στις μικρότερες και μη κεντροποιημένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και άλλους δικαιούχους·

21.  επισημαίνει ότι το Μαυροβούνιο έχει κυρώσει τις 8 βασικές συμβάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων της ΔΟΕ, καθώς και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· επισημαίνει ωστόσο ότι, μολονότι γενικώς τα βασικά εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα γίνονται σεβαστά, είναι αναγκαίο αυτά να ενισχυθούν· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει το Κοινωνικό Συμβούλιο·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης ελεύθερων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων μέσων ενημέρωσης σε μια λειτουργούσα δημοκρατία· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την αύξηση του λεκτικού και φυσικού εκφοβισμού εις βάρος δημοσιογράφων, αλλά και για την αυξημένη πίεση που προκαλούν οι οικονομικές δυσχέρειες και οι νομικές διαδικασίες· είναι συγκλονισμένο από το γεγονός ότι, από τον Αύγουστο του 2013, έχουν γίνει τουλάχιστον δύο βομβιστικές επιθέσεις και περί τις έξι σωματικές επιθέσεις εις βάρος δημοσιογράφων· εκφράζει τη βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο βρίσκεται πλέον στην 113η θέση στον δείκτη των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα που αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενδυναμωθούν η υπευθυνότητα των μέσων ενημέρωσης, η ανεξαρτησία των συντακτών και η διαφορετική ιδιοκτησία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· επισημαίνει την ευθύνη όλων όσοι εμπλέκονται στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης να τροφοδοτούν κλίμα ανοχής για τη διαφορετική άποψη· θεωρεί καίριας σημασίας να υποστηριχθεί η προστασία των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του Τύπου· ζητεί την κατάλληλη διερεύνηση και δίωξη για όλες τις απειλές και επιθέσεις εις βάρος δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων αδικημάτων που δεν έχουν διαλευκανθεί· εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση σύστασης ειδικού σώματος για την εποπτεία των επίσημων προσπαθειών διαλεύκανσης υποθέσεων δολοφονιών και επιθέσεων κατά δημοσιογράφων, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των μέσων ενημέρωσης·

23.  επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο των ανεξάρτητων και βιώσιμων δημόσιων μέσων ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της δημοκρατίας, και καλεί τις αρχές να τηρούν πλήρως τον Νόμο για τη Ραδιοτηλεόραση του Μαυροβουνίου, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διασφαλίσεων που εγγυώνται την οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, επιτρέποντάς τους έτσι να επιτελέσουν την κοινωνική τους αποστολή·

24.  ζητεί να υπάρξουν βελτιώσεις στον τομέα της προστασίας μαρτύρων και την θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία των πληροφοριοδοτών·

25.  τονίζει την ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων για τη δημιουργία ενός κλίματος ανεκτικότητας και ενσωμάτωσης όλων των μειονοτήτων· επιδοκιμάζει την πολιτική της κυβέρνησης για τις μειονότητες, η οποία προωθεί τη βαθύτερη ενσωμάτωση ιδιαίτερα της αλβανικής κοινότητας στη χώρα· ζητεί τη βελτίωση της κατάστασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προωθώντας, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες στην εκπαίδευση και τις ιατρικές υπηρεσίες και τη φυσική πρόσβαση στα δημόσια κτίρια· χαιρετίζει το πρόσφατο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για τους Ρομά, αλλά ζητεί να διευκολυνθεί περαιτέρω η εκπαίδευση και απασχόληση των Ρομά και άλλων μειονοτήτων που εξακολουθούν να υπόκεινται σε διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά την περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά, Ασκαλί και Αιγυπτίων·

26.  σημειώνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε πολλούς τομείς της κοινωνίας του Μαυροβουνίου, μεταξύ δε άλλων στο Κοινοβούλιο, στις θέσεις λήψης αποφάσεων και στην αγορά εργασίας· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, την αύξηση των σχετικών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης σχετικά με την ισότητα των φύλων, την καθιέρωση της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, καθώς και για την ενθάρρυνση της ευρύτερης συμμετοχής των γυναικών, ιδίως στον πολιτικό στίβο·

27.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με το υψηλό επίπεδο δυσανεξίας έναντι της ομοφυλοφιλίας στο Μαυροβούνιο, με τη συχνή άσκηση βίας και τις απειλές βίας, και με τη ρητορική μίσους εναντίον ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων· εκφράζει τη λύπη του διότι ο πιο επιφανής ακτιβιστής της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ αναζήτησε άσυλο στο εξωτερικό λόγω προβλημάτων ασφαλείας· επιδοκιμάζει, ωστόσο, τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΛΟΑΔΜ, αλλά τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει εστίαση στην εφαρμογή της· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη διαφώτισης και ενημέρωσης του κοινού προκειμένου να υπάρξει αλλαγή στάσεων· επιδοκιμάζει, ειδικότερα, την κυβέρνηση και την αστυνομία για τη στήριξη και τη διευκόλυνση των φετινών άνευ προηγουμένου πορειών υπερηφάνειας που έγιναν στην Μπούντβα και την Ποτγκόριτσα· υπογραμμίζει ότι η βία κατά των ομοφυλοφίλων που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πορειών θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και οι υπαίτιοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· ενθαρρύνει τις αρχές να προωθήσουν περαιτέρω την ανοχή έναντι των ΛΟΑΔΜ και να προβαίνουν σε έγκαιρη δίωξη των ποινικών αδικημάτων· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κοινωνική αποδοχή και να σταματήσουν οι διακρίσεις κατά των ομοφυλοφίλων·

28.  εκφράζει ανησυχία για τα συνεχιζόμενα προβλήματα βίας κατά γυναικών και παιδιών, καθώς και τον φόβο ότι πολλοί θεωρούν το φαινόμενο κοινωνικά αποδεκτό· εκφράζει τη λύπη του για τη βραδεία πρόοδο στην ανάπτυξη οικογενειακών και κοινοτικών υπηρεσιών· καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την οικογενειακή βία και τη βία κατά γυναικών, καθώς και για το δικαίωμα των παιδιών να προστατεύονται από κάθε μορφή κατάχρησης, αμέλειας και εκμετάλλευσης· χαιρετίζει τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, τη βελτίωση των δικαιωμάτων των παιδιών και την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά ενθαρρύνει τη λήψη περαιτέρω μέτρων ώστε να εφαρμοσθεί στην πράξη ο νόμος περί προστασίας από την οικογενειακή βία, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία, τη στήριξη και την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τον συντονισμό των προγραμμάτων πρόληψης, και την εντονότερη λογοδοσία για τους παραβάτες·

Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα

29.  καλεί την κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης όλων των πολιτών, μεταξύ άλλων εξετάζοντας, όπου είναι δυνατόν, τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του εκτεταμένου άτυπου τομέα και τη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του νομικού συστήματος στο σύνολό του, με στόχο τη συστηματική καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την προσέλκυση και την κατοχύρωση άμεσων ξένων επενδύσεων, γεγονός το οποίο έχει καίρια σημασία για τη διαφοροποίηση της οικονομίας·

30.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι διαδικασίες επίλυσης των εμπορικών διαφορών να είναι διαφανείς, χωρίς πολιτική ανάμειξη, και να βασίζονται στο κράτος δικαίου, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω το επιχειρηματικό κλίμα· προτρέπει για την ταχεία επίλυση της διαφωνίας για το εργοστάσιο αλουμινίου KAP· τονίζει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται με δίκαιο, προσεκτικό, διαφανή και μεθοδικό τρόπο· επισημαίνει τις ανησυχίες για τις κρατικές ενισχύσεις και ζητεί διαφάνεια και βιωσιμότητα στην εφαρμογή τους, σύμφωνα με το κεκτημένο και με τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης· χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αύξησης του δημόσιου χρέους και των εκτεταμένων διαρθρωτικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων· ζητεί να αναληφθούν περαιτέρω δραστηριότητες που να διασφαλίζουν τη μελλοντική εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας και να αναπτύσσουν τη νομοθεσία για την ποιότητα των υδάτων σύμφωνα με το κεκτημένο·

31.  σημειώνει ότι ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2012 αλλά, στην πράξη, η εφαρμογή του δεν απέφερε αποτελέσματα, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας· ζητεί από τις αρχές του Μαυροβουνίου να υιοθετήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και να θεσπίσουν σχέδια δράσης με σαφείς στόχους, διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νόμου περί δημοσίων συμβάσεων και την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις παραχωρήσεις, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις αμυντικές προμήθειες, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο·

32.  επιδοκιμάζει την εφαρμογή του νόμου περί των μικρών επιχειρήσεων· ζητεί να αυξηθεί η στήριξη του δημόσιου τομέα στις ΜΜΕ, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν μία από τις ατμομηχανές της οικονομικής ανάπτυξης· ζητεί να ενοποιηθούν οι κατακερματισμένες στρατηγικές που παρεμποδίζουν τα επιχειρηματικά και βιομηχανικά μέσα·

33.  εκφράζει ανησυχίες όσον αφορά την αμετάβλητη κατάσταση στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, ζητεί να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, ιδίως μεταξύ εκείνων που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά, και για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση· καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας ευθυγραμμίζεται με τις προδιαγραφές της ΔΟΕ, όπου περιλαμβάνεται και η βελτίωση των επιθεωρήσεων· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη αντιμετώπισης της παραοικονομίας· ζητεί την ενίσχυση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου·

34.  παροτρύνει το Μαυροβούνιο να αναλάβει περαιτέρω προσπάθειες στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας, για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με το κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής·

35.  σημειώνει ότι οι παράνομες κατασκευές, ιδίως στον τουριστικό τομέα, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στο Μαυροβούνιο· ζητεί από τις αρχές του Μαυροβουνίου να προωθήσουν αποφασιστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό η τουριστική ανάπτυξη να ευθυγραμμίζεται με την περιβαλλοντική προστασία·

Περιφερειακή συνεργασία

36.  χαιρετίζει την προορατική συμμετοχή του Μαυροβουνίου σε πρωτοβουλίες όπως αυτές για την περιφερειακή συμφιλίωση και για το σχέδιο "Ομάδα των Έξι των Δυτικών Βαλκανίων", καθώς και την επιθυμία της κυβέρνησης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας· καλεί το Μαυροβούνιο να ενισχύσει την πολιτιστική και οικονομική του συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· επαινεί την κυβέρνηση για τη διατήρηση καλών διμερών σχέσεων με όλους τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, αλλά τονίζει την ανάγκη να διευθετηθεί ταχέως η διένεξή της με την Κροατία σχετικά με τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, ιδίως υπό το φως των προκαταρκτικών θαλάσσιων ερευνών για πετρέλαιο· ενθαρρύνει, περαιτέρω, την οριστική οριοθέτηση των συνόρων με τη Σερβία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο, προκειμένου να εξαλειφθούν δυνητικές εστίες έντασης· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαδικασία της διακήρυξης του Σαράγεβο, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής του περιφερειακού οικιστικού προγράμματος· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με τις γειτονικές χώρες διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

37.  χαιρετίζει τις πρόσφατες επισκέψεις του πρωθυπουργού Dacic στη Ποντγκόριτσα και του πρωθυπουργού Djukanovic στο Βελιγράδι, που ήταν οι πρώτες επισκέψεις από την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου· χαιρετίζει τα γεγονότα αυτά έως ισχυρό σήμα συμφιλίωσης και αυξημένης δέσμευσης και επίδειξης ανοικτού πνεύματος από αμφότερες τις πλευρές, που δεν μπορεί παρά να προοιωνίζεται την περαιτέρω περιφερειακή και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

38.  επισημαίνει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας που διατηρεί το Μαυροβούνιο με τις χώρες της περιοχής αποτελεί βάση για διενέργεια επιτυχών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ και ότι η ίδια η χώρα αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας και προσήλωσης στην ειρήνη και σταθερότητα μιας περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων·

39.  χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της κυβέρνησης να καταγραφούν τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και να αποσαφηνισθεί το καθεστώς τους, αναγνωρίζει όμως τη δυσκολία αυτού τους έργου, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την εξάλειψη του διοικητικού φόρτου· ζητεί από την ΕΕ, καθώς και από τους άλλους βαλκανικούς εταίρους, να συνδράμουν την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την επίλυση του θέματος αυτού το ταχύτερο δυνατό και να βοηθήσουν να κλείσει ένα οδυνηρό κεφάλαιο της ιστορίας της περιοχής·

40.  χαιρετίζει την δέσμευση της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για προσχώρηση στο NATO, μολονότι επισημαίνει την έντονη διαφορά απόψεων που υπάρχει μεταξύ των βουλευτών και ευρύτερα στην κοινωνία· εκφράζει την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Μαυροβουνίου για προσχώρηση στο ΝΑΤΟ θα ωφελήσουν τις προσδοκίες για προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ, καθώς και για τη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας και ασφάλειας· επιδοκιμάζει ιδιαίτερα τη συμβολή του Μαυροβουνίου, παρά τις περιορισμένους αμυντικούς πόρους του, στις αποστολές των ΗΕ και της ΚΠΑΑ, όπου συμπεριλαμβάνεται και αποστολές στο Αφγανιστάν, τη Λιβερία και το Μαλί· χαιρετίζει το σαφές αυτό δείγμα δέσμευσης συνεργασίας του Μαυροβουνίου με τους διεθνείς εταίρους για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.

(1) ΕΕ L 108 της 29.4.2010, σ. 3.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2012)0453.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2013)0434.


Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων
PDF 289kWORD 28k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (2014/2511(RSP))
P7_TA(2014)0105B7-0091/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 67/146 σχετικά με την εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη των ακρωτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τον καθορισμό ενός νέου πολιτικού πλαισίου της ΕΕ επί θεμάτων καταπολέμησης της βίας εις βάρος των γυναικών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού»(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ(5),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015, η οποία υποβλήθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης» — μια ανοιχτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες»(6),

–  έχοντα υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 12ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης ΕΕ για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου (γενικές αρχές) και τα άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης ΕΚ (απαγόρευση των διακρίσεων),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Σύσταση αριθ. 14 του 1990 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών σχετικά με την γυναικεία περιτομή,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών ορίζεται από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ως «κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει στις γυναίκες ζημία ή σωματικές, σεξουαλικές ή ψυχολογικές βλάβες ή δοκιμασίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απειλών, του καταναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, ανεξαρτήτως εάν αυτό συμβαίνει στη δημόσια ή στην ιδιωτική ζωή(7)»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) αποτελεί μορφή βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, η οποία συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και παραβιάζει τις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ενσωματωθεί ο αγώνας κατά του ΑΓΓΟ σε μια γενική και συνεκτική προσέγγιση για την καταπολέμηση σε βάρος των γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ ορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το 2008 ως όλες οι επεμβάσεις που περιλαμβάνουν μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων για μη ιατρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της περιτομής Σούνα ή κλειτοριδεκτομής τύπου Ι (μερική ή ολική αφαίρεση της κλειτορίδας καθώς και της πόσθης της κλειτορίδας), της εκτομής (μερική ή ολική αφαίρεση της κλειτορίδας και των εξωτερικών χειλέων), και της πιο ακραίας πρακτικής του ΑΓΓΟ, του αγκτηριασμού (στένεμα του κολπικού ανοίγματος μέσω ενός καλύμματος το οποίο σχηματίζεται με την κοπή)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ΠΟΥ, πιστεύεται ότι περίπου 140 εκατομμύρια παιδιά, νέα κορίτσια και γυναίκες έχουν υποστεί αυτήν την σκληρή μορφή βίας λόγω φύλου παγκοσμίως· ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι περισσότερες επεμβάσεις ΑΓΓΟ έχουν πραγματοποιηθεί κατά την παιδική ηλικία σε νεαρά κορίτσια μεταξύ νηπιακής ηλικίας και της ηλικίας των δεκαπέντε ετών· ότι η σκληρή αυτή πρακτική έχει αναφερθεί ότι εφαρμόζεται σε 28 αφρικανικές χώρες, στην Υεμένη, στο βόρειο Ιράκ και στην Ινδονησία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ είναι μια βάναυση πρακτική που δεν ασκείται μόνο σε τρίτες χώρες αλλά επηρεάζει επίσης γυναίκες και κορίτσια που ζουν στην ΕΕ, οι οποίες υφίστανται τον ακρωτηριασμό των εξωτερικών γεννητικών τους οργάνων είτε στην επικράτεια της ΕΕ είτε στις χώρες προέλευσής τους πριν μετακινηθούν, ή ενώ ταξιδεύουν εκτός, της ΕΕ(8)· ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, περί τις 20 000 γυναίκες και κορίτσια από χώρες που εφαρμόζουν την πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ζητούν άσυλο στην ΕΕ κάθε χρόνο, εκ των οποίων 9 000 μπορεί να έχουν ήδη ακρωτηριασθεί(9) και ο αριθμός των γυναικών που έχουν υποστεί τον ΑΓΓΟ ή κινδυνεύουν να τον υποστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται στις 500 000(10), ενώ εξακολουθεί να είναι σπάνια η δίωξη του εγκλήματος αυτού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ συχνά εκτελείται στο σπίτι υπό πτωχές και ανθυγιεινές συνθήκες και συχνά χωρίς αναισθησία ή ιατρικές γνώσεις, έχει πολλαπλές πολύ σοβαρές και συχνά ανεπανόρθωτες ή μοιραίες συνέπειες για την υγεία, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική, των γυναικών και των κοριτσιών και είναι επιβλαβής για την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ αντιβαίνει σαφώς στην ευρωπαϊκή θεμελιώδη αξία της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και διατηρεί παραδοσιακές αξίες σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και ιδιοκτησία των ανδρών· ότι οι πολιτιστικές και παραδοσιακές αξίες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για την εκτέλεση του ΑΓΓΟ σε παιδιά, νέα κορίτσια ή γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είναι κατοχυρωμένη σε πολλά κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συμφωνίες και νομοθεσίες, και ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η άσκηση βίας σε βάρος γυναικών εν γένει, περιλαμβανομένων των νεαρών κοριτσιών, για λόγους σεβασμού πολιτιστικών παραδόσεων ή διαφόρων ειδών μυητικών τελετουργιών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη του ΑΓΓΟ αποτελεί διεθνή υποχρέωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη Γενική Σύσταση αριθ. 14 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών σχετικά με την γυναικεία περιτομή και την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας η οποία αναγνωρίζει τον ΑΓΓΟ ως μια μορφή βίας λόγω φύλου έναντι της οποίας θα πρέπει να θεσπισθούν, μεταξύ άλλων, ελάχιστα πρότυπα προστασίας·

1.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων», στην οποία αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει χρηματοδότηση της ΕΕ για την πρόληψη του ΑΓΓΟ και την βελτίωση της στήριξης των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο βάσει των κανόνων περί ασύλου της ΕΕ, και, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), να ενισχύσει το διεθνή διάλογο και να ενθαρρύνει την έρευνα με στόχο την σαφή αναγνώριση των γυναικών και των κοριτσιών που βρίσκονται σε κίνδυνο·

2.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα ΑΓΓΟ μεταξύ κρατών μελών, ΜΚΟ και εμπειρογνωμόνων, και επισημαίνει την ανάγκη να συνεχισθεί η στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένης εκείνης τρίτων χωρών, όχι μόνο σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης αλλά και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και κατάρτισης·

3.  επισημαίνει ότι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί καθώς και οργανισμοί κρατών μελών διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην πρόληψη του ΑΓΓΟ, την προστασία των γυναικών και κοριτσιών και την αναγνώριση των θυμάτων καθώς και στη λήψη μέτρων για την απαγόρευση της βίας λόγω φύλου συμπεριλαμβανόμενου του ΑΓΓΟ, και χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση για την προώθηση της εγκατάλειψης της πρακτικής του ΑΓΓΟ σε χώρες όπου εφαρμόζεται·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, πρόταση νομοθετικής πράξης της ΕΕ για τη θέσπιση μέτρων πρόληψης κατά κάθε μορφής βίας σε βάρος των γυναικών (συμπεριλαμβανομένου του ΑΓΓΟ) και, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, συνολική στρατηγική της ΕΕ για το θέμα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω δομημένων κοινών σχεδίων δράσης για τον τερματισμό της πρακτικής του ΑΓΓΟ στην ΕΕ·

5.  τονίζει την ανάγκη να υιοθετήσουν σταθερή στάση η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ έναντι τρίτων χωρών που δεν καταδικάζουν τον ΑΓΓΟ·

6.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει εναρμονισμένη προσέγγιση για τη συλλογή δεδομένων για τον ΑΓΓΟ, και απευθύνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να συμπεριλάβει δημογράφους και στατιστικολόγους για την ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας και τον καθορισμό δεικτών που θα εκπονήσουν σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών·

7.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών, ιδιαίτερα της οδηγίας 2012/29/ΕΕ, συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης επαγγελματιών για την προστασία γυναικών και κοριτσιών, και να διώκουν ποινικά κάθε κάτοικο που διέπραξε την αξιόποινη πράξη του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων, να τον προσάγουν στα δικαστήρια και να τον τιμωρούν, ακόμη και αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε εκτός των συνόρων του οικείου κράτους μέλους, και ζητεί, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθεί η αρχή της εξωεδαφικότητα στις διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας όλων των κρατών μελών ούτως ώστε η αξιόποινη πράξη να τιμωρείται εξίσου και στα 28 κράτη μέλη·

8.  καλεί την ΕΕ και εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση ούτως ώστε οι δεσμεύσεις της ΕΕ να συνάδουν με διεθνή πρότυπα για την προώθηση μιας ολιστικής και ενοποιημένης προσέγγισης της βίας σε βάρος γυναικών και του ΑΓΓΟ·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να ανακηρύξει το 2016 Ευρωπαϊκό Έτος για τον τερματισμό της βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Γενικό Γραμματέα και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 332 E της 15.11.2013, σ. 87.
(2) EE C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(3) EE C 117 E της 6.5.2010, σ. 52.
(4) EE C 41 E της 19.2.2009, σ. 24.
(5) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(6) ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
(7) Άρθρο 1 της δήλωσης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών της 20ής Δεκεμβρίου 1993 (A/RES/48/104), σημείο 113 της Πλατφόρμας Δράσης των ΗΕ που καταρτίστηκε στο Πεκίνο το 1995.
(8) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Ακρωτηριασμός γυναικείων εξωτερικών γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία, 2013.
(9) Waris, D. και Milborn, C., Desert Children, Virago, UK, 2005.
(10) Συμμετοχή της UNHCR στις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ακρωτηριασμό των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ, 2013.


NAIADES II: Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
PDF 277kWORD 25k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το «NAIADES II – Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (2013/3002(RSP))
P7_TA(2014)0106B7-0094/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση προς την Επιτροπή σχετικά με το «NAIADES II – Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (O-000016/2014 – B7‑0104/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την «προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας: NAIADES, ένα Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Για ποιοτική εσωτερική ναυσιπλοΐα – NAIADES II» (COM(2013)0623),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 «Οδικός χάρτης για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών»(2)

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την «προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας: ‘NAIADES’ – Ένα Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα» (COM(2006)0006),

–  έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Για έναν οικολογικό στόλο: μείωση των εκπομπών ρύπων στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές» (SWD(2013)0324),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της εσωτερικής ναυσιπλοΐας συμβάλλει ουσιαστικά στο σύστημα μεταφορών της ΕΕ μεταφέροντας αγαθά ανάμεσα στους λιμένες της ΕΕ και την ενδοχώρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι μία αποδοτική οικονομία από πλευράς ενεργείας και συμβάλλει στους στόχους της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οι οποίοι καθορίζονται στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αξιοποιώντας το δυναμικό της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ο τομέας της εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό σύνδεσμο στην Ευρώπη για την επίλυση προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης και προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία προκαλούνται από τα αγαθά που εισάγονται μέσω των θαλάσσιων λιμένων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθεί ο εκσυγχρονισμός του στόλου των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και η προσαρμογή του προκειμένου να αντικατοπτρίζει την τεχνική πρόοδο με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των σκαφών, αναπτύσσοντας, μεταξύ άλλων, τα ειδικά προσαρμοσμένα σε συνθήκες ποταμών πλοία για βιώσιμη εσωτερική ναυσιπλοΐα (RASSIN) και εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασθενής οικονομική συγκυρία στην Ευρώπη είχε επίσης επίπτωση και στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και ότι όλος ο κλάδος της εσωτερικής ναυσιπλοΐας βρίσκεται σήμερα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στον κλάδο της εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή του τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ΜΜΕ, ήτοι σε μικροεπαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται και διαμένουν με τις οικογένειές τους πάνω στα σκάφη, και ότι οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κρίση·

H.  εκτιμώντας ότι κοινωνικά πρότυπα, όπως το ωράριο εργασίας, καθώς και η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για τον τομέα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά μέσα που προορίζονται για τον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι περιορισμένα και ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επικαιροποιήσει και να ανανεώσει το πρόγραμμα 'NAIADES' μέχρι το 2020·

2.  υποστηρίζει τις ειδικές δράσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα δράσεως 'NAIADES II' 2014-2020·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συνδύασε την πρόταση 'NAIADES II' με την κατάλληλη και ειδική χρηματοδότηση για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος δράσεως και ζητεί συνεπώς τη χάραξη μίας καλά διαρθρωμένης πολιτικής με επιτεύξιμους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και συγκεκριμένο χάρτη πορείας που περιγράφει μεταξύ άλλων τους πόρους προς εφαρμογή·

4.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένες δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τιε ιδιαιτερότητες ενός τομέα ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ΜΜΕ·

5.  υπογραμμίζει ότι μία ποιοτικά υψηλή υποδομή αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των ποτάμιων λιμένων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη όλα τα σημαντικά σημεία συμφόρησης στα σχέδια που πρόκειται να εγκριθούν για την υλοποίηση των διαδρόμων, και τονίζει το γεγονός ότι ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) παρέχει προτεραιότητα χρηματοδότησης στην ανάπτυξη της υποδομής για οικολογικότερους τρόπους μεταφοράς, όπως είναι οι εσωτερικές πλωτές οδοί·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εσωτερικές πλωτές οδοί έχουν ενσωματωθεί σε εννέα διαδρόμους δικτύου των ΔΕΔ-Μ ζωτικής σημασίας και ευελπιστεί ότι θα αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο οι συμφορήσεις και οι σύνδεσμοι που λείπουν, δεδομένου ότι ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα δώσει προτεραιότητα στη δαπάνη για την άρση των συμφορήσεων, τη γεφύρωση των συνδέσμων που λείπουν και, πιο συγκεκριμένα, τη βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων του κύριου δικτύου μεταφορών· υπενθυμίζει ότι μεταξύ των μελλοντικών προτεραιοτήτων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» συγκαταλέγεται και η χρηματοδότηση των συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών, όπως είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ)·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους μη τεχνητούς ποταμούς ελεύθερης ροής η φυσική κατάσταση των οποίων δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών μέτρων· υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρείται η σχετική με το περιβάλλον νομοθεσία, όπως υποδεικνύεται στα άρθρα 16 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T)·

8.  τονίζει, μαζί με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για την ολοκλήρωση του κύριου δικτύου, την ευθύνη για την παροχή αποτελεσματικής και αξιόπιστης υποδομής με την τακτική συντήρηση με σκοπό να διαφυλαχθεί η καλή κατάσταση της ναυσιπλοΐας στην προοπτική της εξασφάλισης του ρόλου του τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως ενός αξιόπιστου και οικονομικά αποδοτικότερου τρόπου μεταφορών·

9.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την ενοποίηση των ΥΠΕΝ, των δεδομένων παρακολούθησης της αγοράς εσωτερικών πλωτών μεταφορών και των εργαλείων διαδρόμου ΔΕΔ-Μ για τη στήριξη της ενοποιημένης διακυβέρνησης των πολυτροπικών μεταφορών· τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης και της ολοκλήρωσης της ανταλλαγής δεδομένων ΥΠΕΝ στο πλαίσιο των ροών πληροφοριών άλλων τρόπων μεταφοράς για τη διευκόλυνση της ένταξης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε άλλους τρόπους μεταφορών, και καλεί την Επιτροπή να χαράξει χωρίς χρονοτριβή γενικές κατευθύνσεις ώστε αυτή η ολοκλήρωση να καταστεί δυνατή·

10.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την αφομοίωση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στις πολυτροπικές εφοδιαστικές αλυσίδες·

11.  τονίζει τη σημασία του να παρέχονται οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις για τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και τις υπηρεσίες βιώσιμων εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το Ταμείο Συνοχής με σκοπό να τονωθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας και να αυξηθεί η περιβαλλοντική επίδοση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα για την επίτευξη αυτού του στόχου·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει εναλλακτικές λύσεις ως προς την ενεργοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο υφιστάμενων ταμείων της ΕΕ όπως είναι ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω εθνικές στρατηγικές προκειμένου να τονώσουν την εσωτερική ναυσιπλοΐα, λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης, και να ενθαρρύνουν τις περιφερειακές, τοπικές και λιμενικές αρχές να πράξουν ανάλογα·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 313 E της 20.12.2006, σ. 443.
(2) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.


Η κατάσταση στην Ταϊλάνδη
PDF 292kWORD 27k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη (2014/2551(RSP))
P7_TA(2014)0107RC-B7-0122/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ταϊλάνδη στις 5 Φεβρουαρίου 2009(1), 20 Μαΐου 2010(2) και 17 Φεβρουαρίου 2011(3),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση για την Ταϊλάνδη ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις συστάσεις του της 5ης Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις από τον εκπρόσωπο της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Catherine Ashton της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ταϊλάνδη, της 13ης Δεκεμβρίου 2013 και της 23ης Ιανουαρίου 2014 για τα πρόσφατα γεγονότα στην Ταϊλάνδη καθώς και της 30ής Ιανουαρίου 2014 για τις επόμενες εκλογές,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμφωνία με τους επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ στην Ταϊλάνδη της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση του Τύπου από τον εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ στις 26 Δεκεμβρίου 2013 και στις 14 Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη χρήση ισχύος και όπλων από το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας το 1990,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 122, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2013, μετά την έγκριση από την Κάτω Βουλή της Ταϊλάνδης ενός νόμου περί αμνηστίας που υπέβαλε το κόμμα που κυβερνούσε Pheu Thai (PTP) για διάφορα εγκλήματα που πραγματοποιήθηκαν από το 2004 από τους πολιτικούς ηγέτες και τους αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Πρωθυπουργού Yingluck Shinawatra’s, πρώην πρωθυπουργού Thaksin Shinawatra· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρωθυπουργός ευρίσκεται σε αυτοεξορία από το 2008 για να αποφύγει φυλάκιση δύο ετών σε συνέχεια καταδίκης για υπόθεση που σχετίζεται με διαφθορά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διαμαρτυρία κατά του προτεινόμενου νόμου αμνηστίας άρχισαν να πραγματοποιούνται ειρηνικές διαδηλώσεις στην Μπανγκόγκ στις 11 Νοεμβρίου 2013 στις οποίες πρωτοστάτησε ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Suthep Thaugsuban, ηγέτης της αντικυβερνητικής ομάδας People’s Democratic Reform Committee (PDRC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες στους δρόμους συνεχίστηκαν παρά την απόρριψη του νόμου αμνηστίας από τη Γερουσία της Ταϊλάνδης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Νοεμβρίου 2013, το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε προτεινόμενη τροπολογία στο Σύνταγμα που θα μετέτρεπε την Γερουσία σε ένα πλήρως εκλεγμένο σώμα και επίσης απέρριψε αναφορά της αντιπολίτευσης για την διάλυση του Κόμματος Pheu Thai, πράγμα το οποίο οδήγησε σε αυξημένες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Suthep Thaugsuban κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι παράνομη και πρότεινε το Κοινοβούλιο να αντικατασταθεί από ένα μη εκλεγμένο "Συμβούλιο του Λαού" το οποίο θα προβεί σε πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των αναταραχών, διάρκειας πολλών μηνών, πολλά άτομα έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες άτομα τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων ο Kwanchai Praipana, ηγέτης της φιλοκυβερνητικής ομάδας της Ταϊλάνδης, ο οποίος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014 καθώς και ο Suthin Tharatin, ηγέτης αντικυβερνητικού κινήματος της Ταϊλάνδης, ο οποίος πυροβολήθηκε και απεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2014·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Ιανουαρίου 2014 ο Πρωθυπουργός Yingluck Shinawatra κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 60 ημέρες στην πρωτεύουσα Μπανγκόγκ και στις γειτονικές επαρχίες, απαγορεύοντας τις δημόσιες συγκεντρώσεις πάνω από πέντε ατόμων, παρέχοντας τη δυνατότητα για άτομα τα οποία είναι ύποπτα βίας να κρατούνται για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα ημερών, επιτρέποντας την λογοκρισία των ειδήσεων που παρακινούσαν σε βία και χορηγώντας αμνηστία από ποινικές διώξεις σε κυβερνητικούς οργανισμούς και υπαλλήλους που συμμετέχουν στην επιβολή του εν λόγω διατάγματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε στις 24 Ιανουαρίου 2014 ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να αναβληθούν λόγω των διαταραχών αλλά ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει με τις προκαταρκτικές εκλογές να αρχίζουν στις 26 Ιανουαρίου 2014·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικές εκλογές έλαβαν χώρα στην Ταϊλάνδη στις 2 Φεβρουαρίου 2014 και ότι η ψηφοφορία άρχισε στις 26 Ιανουαρίου 2014, παρά την έκκληση που απηύθυνε η Επιτροπή Εκλογών για την αναβολή των εκλογών λόγω των τρεχουσών διαταραχών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το δημοκρατικό κόμμα ανήγγειλε ότι αποχωρούσε από τις εκλογές που είχαν προγραμματισθεί για τις 2 Φεβρουαρίου 2014·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιανουαρίου 2014 ακυρώθηκε η ψηφοφορία σε 83 από τις 375 εκλογικές περιφέρειες, σε εθνικό επίπεδο, λόγω του γεγονότος ότι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές είχαν αποκόψει την πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα, είχαν αποκλείσει τους αξιωματούχους που ασχολούνται με τη διεξαγωγή των εκλογών και είχαν εμποδίσει τους ψηφοφόρους από το να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη χαμηλή προσέλευση, σε συνέχεια συνεδριάσεως με την Επιτροπή Εκλογών στις 28 Ιανουαρίου 2014, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι θα διατηρηθεί η ημερομηνία εκλογών της 2ας Φεβρουαρίου 2014·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε ψηφοφορία σε εννέα επαρχίες και διαδηλωτές επανειλημμένα διέκοψαν την εγγραφή για τις εκλογές και εμπόδισαν την ψηφοφορία σε τμήματα της Μπανγκόγκ και στο Νότο της χώρας με περίπου 69 από τις 375 περιφέρειες της χώρας και 8,75 εκατομμύρια ψηφοφόροι να επηρεάζονται από τις εν λόγω διαταραχές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Ταϊλάνδης απαιτεί ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επαναλάβει τις εργασίες του εκτός και αν έχουν καλυφθεί 95% (ή 475 έδρες) από τις 500 έδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές στις περιοχές οι οποίες έχουν επηρεασθεί από την ανωτέρω κατάσταση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν θα είναι σε θέση να συγκληθεί σε Σώμα και μια νέα κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να σχηματισθεί, απειλώντας με τον τρόπο αυτό να προκληθεί πολιτικό κενό το οποίο είναι πιθανότατο να παρατείνει την κρίση·

1.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την επιδείνωση των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών διαφορών που καταλήγουν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, και μεταξύ διαδηλωτών και των σωμάτων ασφαλείας στην Ταϋλάνδη και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Ταϋλάνδης ο οποίος υποφέρει λόγω των αναταραχών καθώς και προς όλες τις οικογένειες των οποίων αγαπημένα πρόσωπα έχουν αποβιώσει ή τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών·

2.  καλεί τις Ταϋλανδικές αρχές να ερευνήσουν πλήρως τις πρόσφατες περιπτώσεις βίας που οδήγησαν σε πολλούς θανάτους και τραυματισμούς και να διώξουν δικαστικά αυτούς που είναι υπεύθυνοι·

3.  καλεί όλα τα κόμματα να σεβαστούν το κράτος δικαίου και να συμμορφωθούν με τις δημοκρατικές αρχές· υπογραμμίζει ότι οι εκλογές θα πρέπει να είναι ελεύθερες και δίκαιες και καταδικάζει τις καταστροφικές δράσεις αντικυβερνητικών διαδηλωτών, οι οποίοι εμπόδισαν ψηφοφόρους από το να ψηφίσουν στις 26 Ιανουαρίου 2014 και στις 2 Φεβρουαρίου 2014·

4.  καλεί τις αρχές της Ταϋλάνδης να εξασφαλίσουν την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης καθώς και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι· προβαίνει σε έκκληση προς τις αρχές να ανακαλέσουν άμεσα την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επειδή οι υφιστάμενοι νόμοι είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση·

5.  καλεί τόσο τους υποστηρικτές της κυβέρνησης όσο και τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές να απόσχουν από κάθε πολιτική βία και να προχωρήσουν περαιτέρω εντός του δημοκρατικού και συνταγματικού πλαισίου της Ταϋλάνδης·

6.  καλεί τους ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος να διευκολύνουν την άσκηση της εντολής του Κοινοβουλίου, το οποίο έχει εκλεγεί από τον λαό της Ταϋλάνδης·

7.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πρόταση από την People’s Democratic Reform Committee για ένα μη εκλεγμένο "Συμβούλιο του Λαού" το οποίο θα αντικαταστήσει την κυβέρνηση και θα κυβερνήσει τη χώρα για διάστημα μέχρι δύο ετών είναι μη δημοκρατική·

8.  προτρέπει την κυβέρνηση, την Επιτροπή Εκλογών και την αντιπολίτευση να ξεκινήσουν άμεσα έναν εποικοδομητικό διάλογο και να αρχίσουν μια χωρίς αποκλεισμούς και χρονικά καθορισμένη διαδικασία θεσμικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, η οποία θα μπορούσε να εγκριθεί από ένα εθνικό δημοψήφισμα και να ακολουθηθεί από ασφαλείς, ελεύθερες, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

9.  χαιρετίζει την έκκλησή της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για μια διαβουλευτική συνεδρίαση των διανοουμένων, των εκπροσώπων κοινωνικών κινημάτων, των θρησκευτικών ηγετών και των τεσσάρων πρώην πρωθυπουργών Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh και Chuan Leekpai, για να αναζητήσουν και να υποβάλουν μια λύση που θα περατώσει την κρίση αυτή·

10.  προτρέπει τον στρατό να διατηρήσει την ουδετερότητά του και να διαδραματίσει θετικό ρόλο προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ειρηνική λύση της τρέχουσας κρίσεως·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάληψη δημόσιων κτιρίων και σταθμών τηλεοράσεως, τον εκφοβισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το γεγονός ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ποινικής δυσφήμησης κατά δύο δημοσιογράφων με βάση το Πουκέτ·

12.  υπενθυμίζει ότι οι βασικές αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τη χρήση ισχύος και όπλων από το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας προβλέπουν ότι οι αρχές θα πρέπει, στο βαθμό του δυνατού, να εφαρμόζουν μη βίαια μέσα πριν καταφύγουν στη χρήση βίας και όπλων και, όπου η νόμιμη χρήση ισχύος και όπλων είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει οι αρχές να ενεργούν με αυτοσυγκράτηση και ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος

13.  εκφράζει την υποστήριξή του προς τη δημοκρατία στην Ταϋλάνδη, σημειώνοντας ταυτόχρονα την εξαιρετική φύση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ταϋλάνδης και τον ρόλο της Ταϋλάνδης ως πηγή ευημερίας και σταθερότητας στην περιφέρεια· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ταϋλάνδης ολοκληρώθηκαν και δεσμεύουν τα δύο μέρη να επαναβεβαιώσουν την ισχυρά προσήλωσή τους στις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να σταματήσει η βία· προτρέπει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής /Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να παρακολουθήσει την πολιτική κατάσταση εκ του σύνεγγυς και να συντονίσει δράσεις με το ASEAN και τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος και η δημοκρατία στη χώρα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ταϋλάνδης, τον Γενικό Γραμματέα του ASEAN και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 144.
(2) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 152.
(3) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 57.


Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή
PDF 300kWORD 32k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Υπερδνειστερία (2014/2552(RSP))
P7_TA(2014)0108RC-B7-0128/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998,

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το οποίο εγκρίθηκε κατά την έβδομη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας στις 22 Φεβρουαρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης που δρομολογήθηκε από την ΕΕ και τη Μολδαβία στις 29 Νοεμβρίου 2013 με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του τμήματος μείζονος συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 19ης Οκτωβρίου 2012 στην υπόθεση Catan και 27 άλλων κατά της Μολδαβίας και της Ρωσίας (αριθ. 43370/04),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη Σύνοδο Κορυφής του 1999 στην Κωνσταντινούπολη και της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ το 2002 στο Οπόρτο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, ιδίως δε αυτό της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη Συμφωνία Σύνδεσης(1), καθώς και τα ψηφίσματά του για την κατάσταση στην περιοχή της Υπερδνειστερίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πίεση που άσκησε η Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους)(2) και το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την έκβαση της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους και το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως σε ό, τι αφορά την Ουκρανία(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 5ης Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με την οποία η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η Ρουμανική, και το γεγονός ότι η ρουμανόφωνη εκπαίδευση παραμένει περιορισμένη από τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην Υπερδνειστερία,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις των συνεδριάσεων της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, ιδίως αυτές που αφορούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην περιοχή της Υπερδνειστερίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος του 1992 στην περιοχή της Υπερδνειστερίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας οδήγησε στην εγκαθίδρυση ενός αποσχιστικού, παράνομου και αυταρχικού καθεστώτος στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η κατάσταση παγωμένης σύγκρουσης και ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να είναι κατάφωρες και διαδεδομένες, μεταξύ άλλων και στον τομέα της εκπαίδευσης και της λειτουργίας των σχολείων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε πολιτική ανάμειξη στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαράδεκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη που εμπλέκονται στη διευθέτηση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την ελεύθερη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην εκπαίδευση στην περιοχή και την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να δίνουν την ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές στη Γκαγκαουζία οργάνωσαν περιφερειακό δημοψήφισμα στις 2 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοψήφισμα αυτό κηρύχθηκε παράνομο από την κεντρική κυβέρνηση και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την Υπερδνειστερία συνεχίζονται από το 1992, στη λεγόμενη μορφή "5+2", αλλά ότι δεν έχει εξευρεθεί καμία βιώσιμη λύση η οποία να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, παρά τις προαναφερθείσες επανειλημμένες διεθνείς αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να σταθμεύουν εκεί ρωσικά στρατεύματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις 5+2 ξανάρχισαν και πάλι το 2011 και ότι έκτοτε έχει συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις αυξάνονται, καθώς οι διαπραγματεύσεις υπονομεύονται διαρκώς από τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές της Υπερδνειστερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων 5+2 έχει συμφωνηθεί προσωρινά να λάβει χώρα στις 27-28 Φεβρουαρίου 2014 και αποτελεί μια νέα ευκαιρία να αρθεί το αδιέξοδο και να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΑΣΕ του Νοεμβρίου 2012, υπάρχουν οκτώ σχολεία που χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο και που μπορούν να συνεχίσουν να διδάσκουν με τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας, έξι εκ των οποίων είναι σε έδαφος υπό τον έλεγχο της Υπερδνειστερίας και δύο έχουν μετακινηθεί σε γειτονικό έδαφος ελεγχόμενο από τη Μολδαβία στην αριστερή όχθη, κάτι που προκαλεί καθημερινά σοβαρά προβλήματα μεταφοράς στους μαθητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση έδειξε πως η κατάσταση των σχολείων αυτών παραμένει έκτακτη, με ζητήματα ανησυχίας στα οποία περιλαμβάνονται τα μισθωτήρια και οι συνθήκες των εγκαταστάσεων, η ελευθερία κυκλοφορίας, η μεταφορά αγαθών, η υγεία, η ασφάλεια και οι υγειονομικές επιθεωρήσεις, ο μειούμενος αριθμός των μαθητών, η πίεση ή ο εκφοβισμός γονέων και διδασκόντων, το νομικό καθεστώς, καθώς και οι ιδιαίτερες καταστάσεις της ιδιοκτησίας στη Rîbnița και τα σχολεία που πριν βρίσκονταν στο Grigoriopol και το Dubăsari·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2013 οι αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην Υπερδνειστερία έθεσαν σε επανεκκίνηση μια επιθετική εκστρατεία κατά των οκτώ ρουμανόφωνων σχολείων, με δράσεις που κυμαίνονται από διοικητικές πιέσεις έως δηλώσεις από τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές που υποδεικνύουν ότι θα κλείσουν τα σχολεία εκείνα που αρνούνται να αναγνωρίσουν την εξουσία του αποσχιστικού καθεστώτος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους διδάσκοντες στο σχολείο μέσης εκπαίδευσης Lucian Blaga στο Tiraspol υπέστησαν παράνομη ανάκριση από αποσχιστικές στρατιωτικές ομάδες και πιέσεις να καταβάλουν τους φόρους τους στις αυτοανακηρυχθείσες αρχές της Υπερδνειστερίας και όχι στο κράτος της Μολδαβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του σχολείου μπλοκαρίστηκαν παράνομα επί σειρά εβδομάδων τον Ιανουάριο του 2014 από τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2014 ο διευθυντής, ο λογιστής και ο οδηγός του σχολείου μέσης εκπαίδευσης "Lucian Blaga" τέθηκαν υπό κράτηση καθώς μετέφεραν τους μισθούς του προσωπικού του εν λόγω σχολείου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση, η οποία διεξήχθη στο Chișinău στις 27 Ιανουαρίου 2014, δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα εκκρεμούντα ζητήματα που αφορούν τα ρουμανόφωνα σχολεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι επετεύχθη προσωρινή συμφωνία για τη διεξαγωγή μεικτών επισκέψεων επιθεώρησης στα σχολεία αυτά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Μολδαβία παρακολουθεί τη λειτουργία των ρουμανόφωνων σχολείων από την κρίση του 2004, όταν οι αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην Υπερδνειστερία ανέλαβαν δράση κατά οκτώ σχολείων της περιοχής που λειτουργούν υπό την ευθύνη των κεντρικών αρχών της Μολδαβίας και ακολουθούν μολδαβικό πρόγραμμα μαθημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ μεσολαβεί μεταξύ των κεντρικών εκπαιδευτικών αρχών και εκείνων της Υπερδνειστερίας προκειμένου να εξεύρει λύσεις στα εκκρεμούντα ζητήματα και να αποτρέψει το ξέσπασμα νέων κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην Υπερδνειστερία έχουν περιορίσει την πρόσβαση της αποστολής του ΟΑΣΕ στην περιοχή και έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση του επικεφαλής της αποστολής από 1ης Φεβρουαρίου 2014·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 19ης Οκτωβρίου 2012 στην υπόθεση Catan και άλλων κατά της Μολδαβίας και της Ρωσίας αναφέρεται ότι υπήρξε παραβίαση, από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εμβάθυνση των σχέσεών της με την ΕΕ, και ότι η Συμφωνία Σύνδεσης αποτελεί ευκαιρία για ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως η Υπερδνειστερία ή η Γκαγκαουζία, προκειμένου να εμβαθύνουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με την ΕΕ και να υιοθετήσουν ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα, βελτιώνοντας παράλληλα τις οικονομικές τους προοπτικές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα με μεγάλο δυναμικό μελλοντικής συνεργασίας, παρά τις ευαισθησίες που υπάρχουν στο θέμα αυτό·

1.  αποδοκιμάζει έντονα την έλλειψη σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, ιδίως δε στον τομέα της εκπαίδευσης·

2.  καταδικάζει την πολιτικοποίηση στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής, θεωρεί θεμελιώδες δικαίωμα την ελευθερία εκπαίδευσης και ζητεί τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος αυτού και τον τερματισμό κάθε μορφής πίεσης επί των ρουμανόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περιοχή της Υπερδνειστερίας·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι η συνέχιση των προαναφερθέντων προβλημάτων έχει συντελέσει σημαντικά στη μείωση των εγγραφών στα ρουμανόφωνα σχολεία· επικρίνει έντονα το γεγονός ότι τα σχολεία αυτά επιβαρύνονται με υψηλότερα τέλη για τις δημόσιες κοινωφελείς υπηρεσίες στην Υπερδνειστερία σε σχέση με τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι η αμφιλεγόμενη κατάσταση των εγκαταστάσεων και των μισθωτηρίων βυθίζει στην αβεβαιότητα τόσο τα σχολεία όσο και τους μαθητές·

4.  καταδικάζει την αυξανόμενη διοικητική πίεση που ασκείται από τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές της Υπερδνειστερίας, ιδίως δε τις υψηλές τιμές των μισθωμάτων, την κατάργηση των δωρεάν μισθωτηρίων (που επηρεάζουν τα Gymnasiums στην Corjova και το Rogui), τους περιορισμούς στη χρήση των τραπεζικών λογαριασμών και την παρενόχληση των διδασκόντων (σχολείο μέσης εκπαίδευσης Lucian Blaga, Ιανουάριος του 2014), με αποκορύφωμα την κράτηση του διευθυντή, του λογιστή και του οδηγού του εν λόγω σχολείου στις 5 Φεβρουαρίου 2014·

5.  ζητεί από τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην Υπερδνειστερία να σέβονται πλήρως το θεμελιώδες δικαίωμα εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα και να προσδώσουν την ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού·

6.  καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά και οι γονείς προστατεύονται από τις αρνητικές επιπτώσεις της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης και να εξεύρουν λύσεις προς το ύψιστο συμφέρον των άμεσα ενδιαφερόμενων παιδιών και γονέων,

7.  σημειώνει τη συμφωνία για τη διεξαγωγή μεικτών επισκέψεων επιθεώρησης στα ρουμανόφωνα σχολεία κατά την περίοδο 10-20 Μαρτίου 2013·

8.  καταδικάζει την έλλειψη εποικοδομητικής συμμετοχής των αυτοανακηρυχθεισών αρχών της Υπερδνειστερίας στις διαπραγματεύσεις της μορφής 5+2, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση ελάχιστης προόδου από τότε που επαναλήφθηκαν οι διαπραγματεύσεις·

9.  τονίζει την σταθερή δέσμευση της ΕΕ στην εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στην επίλυση της διένεξης αυτής στην άμεση γειτονία της, συμπεριλαμβανομένης και της αναβάθμισης του καθεστώτος της ΕΕ σε καθεστώς διαπραγματευόμενου εταίρου· εκφράζει τη στήριξή του στον διάλογο ως το μόνο μέσον που μπορεί να διευθετήσει τόσο ευαίσθητα και σημαντικά προβλήματα και να διασφαλίσει μακρόπνοες λύσεις·

10.  θεωρεί ότι η ευημερία και η σταθερότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και ολόκληρης της περιοχής μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνο μέσω μιας ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση στην Υπερδνειστερία·

11.  καλεί τον ΟΑΣΕ να συνεχίσει τις δραστηριότητές του για την παρακολούθηση και για τη διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης και να προστατεύσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών των ρουμανόφωνων σχολείων στην Υπερδνειστερία, καλεί, περαιτέρω, τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην Υπερδνειστερία να συνεργασθούν με την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Μολδαβία και να της επιτρέψουν την πρόσβαση στο έδαφός της·

12.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να εγείρει το ζήτημα του δικαιώματος στην εκπαίδευση κατά τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων 5+2 που έχει προγραμματισθεί για τον Φεβρουάριο 2014, να προσδώσει μεγαλύτερη προσοχή στη διαπραγματευτική μορφή 5+2 και να δεσμευθεί σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ δε άλλων και στις διμερείς συναντήσεις της με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερα συνολική και ειρηνική λύση στη σύγκρουση στην Υπερδνειστερία·

13.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εφαρμόσει πλήρως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ορίζει ότι η Ρωσία παραβίασε το δικαίωμα στην εκπαίδευση στις περιπτώσεις των μολδαβικών σχολείων που χρησιμοποιούν τη Ρουμανική στην περιοχή της Υπερδνειστερίας·

14.  σημειώνει ότι η παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων οδηγεί σε ένα κλίμα που θέτει σε κίνδυνο τον σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει αμέσως τη στήριξή της προς τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην Υπερδνειστερία και να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 1996 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις του ΟΑΣΕ (Κωνσταντινούπολη, 1999 και Οπόρτο, 2002) που αφορούν την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και όπλων από το έδαφος της Μολδαβίας· ζητεί, επιπλέον, την αντικατάσταση των στρατευμάτων αυτών από μία μη στρατιωτική αποστολή διατήρησης της ειρήνης··

15.  ζητεί να υπάρξει συγκράτηση από την πλευρά των τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γκαγκαουζίας, και να τηρείται πλήρως το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων· ενθαρρύνει τον διάλογο με τις κεντρικές αρχές της Μολδαβίας, προκειμένου να αποφευχθούν μονομερείς αποφάσεις·

16.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ταχεία διαδικασία που να οδηγεί στην έγκριση της απελευθέρωσης των θεωρήσεων με τη Μολδαβία στη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες, μεταξύ άλλων και στον εκπαιδευτικό τομέα·

17.  καλεί την Επτροπή να επιταχύνει τις τεχνικές διαδικασίες που οδηγούν στην υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της Σφαιρικής και Σε Βάθος Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA)·

18.  πιστεύει ότι η κοινωνική πρόοδος, οι βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός της Υπερδνειστερίας θα μπορούσαν να προωθηθούν και μέσω της εφαρμογής των διατάξεων των συμφωνιών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της DCFTA, από τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές της Υπερδνειστερίας·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιεί και μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την άμεση στήριξη του πληθυσμού της Υπερδνειστερίας, αναπτύσσοντας προγράμματα για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, την πρόσβαση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν απορρίψει οι αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην Υπερδνειστερία·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας, στην Κυβέρνηση της Ρουμανίας, στην Κυβέρνηση της Ουκρανίας, στην Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ και στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 108.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0383.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0595.


Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif
PDF 388kWORD 29k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το Μπαχρέιν και ειδικότερα σχετικά με τις περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))
P7_TA(2014)0109RC-B7-0100/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 17ης Ιανουαρίου 2013(1) και της 12ης Σεπτεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη για το Μπαχρέιν η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) και ειδικότερα τις δηλώσεις της με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου, 11 Φεβρουαρίου, 1η Ιουλίου και 25 Νοεμβρίου 2013 καθώς και 16 Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ της 19ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Μπαχρέιν στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2012 μια αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανακοινωθέν Τύπου που εκδόθηκε από την αντιπροσωπεία αυτή καθώς και την επίσκεψη που πραγματοποίησε από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2013 η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο και το σχετικό ανακοινωθέν Τύπου που αυτή εξέδωσε,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και ειδικότερα τη δήλωση της 8ης Ιανουαρίου 2013 καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 6ης Αυγούστου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την κοινή δήλωση για την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν της 9ης Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το μικτό συμβούλιο και την υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ - κρατών του Περσικού Κόλπου που διεξήχθη στη Μάναμα του Μπαχρέιν στην 30 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το συμβούλιο υπουργών του Αραβικού Συνδέσμου, στη σύνοδό του στο Κάιρο την 1η Σεπτεμβρίου 2013, για την ίδρυση παναραβικού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μάναμα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή για το Μπαχρέιν (BICI) το Νοέμβριο του 2011 καθώς και την επακόλουθη έκθεση της 21ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη Α/HRC/WGAD/2013/12 της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία της ΕΕ με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας στρατηγικής ψηφιακής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων επικοινωνίας στον κόσμο(5),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2004 σχετικά με τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1996, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και των άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας καθώς και τον αραβικό χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Γενεύης του 1949,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν εξακολουθούν να αποτελούν πηγή μεγάλης ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπαχρέιν συνεχίζουν με σειρά πρόσφατων ενεργειών τους να παραβιάζουν και να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τμημάτων του πληθυσμού και ειδικότερα το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται ελεύθερα, την ελευθερία έκφρασης και την ψηφιακή ελευθερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπόκεινται διαρκώς και συστηματικά σε στοχοποίηση, εκφοβισμό και κράτηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nabeel Rajab, πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν (BCHR) και αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε τριετή φυλάκιση με την κατηγορία της πρόκλησης και της συμμετοχής μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2011 σε «παράνομες συναθροίσεις» και σε «διατάραξη της δημόσιας τάξης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινή του μετά από έφεση μειώθηκε σε διετή φυλάκιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Rajab, προτού φυλακιστεί, είχε κατ' επανάληψη κρατηθεί, επειδή είχε επικρίνει με ειρηνικό τρόπο την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας που ξέσπασαν στο Μπαχρέιν το 2011·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 ο Nabeel Rajab είχε εκτίσει τα τρία τέταρτα της διετούς ποινής φυλάκισής του και εδικαιούτο βάση του νόμου να αφεθεί ελεύθερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήγοροι του Nabeel Rajab υπέβαλαν στις 21 Ιανουαρίου 2014 για τρίτη φορά στο δικαστήριο αίτηση πρόωρης αποφυλάκισης η οποία ωστόσο απερρίφθη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση έχει χαρακτηρίσει την κράτηση του κ. Nabeel Rajab αυθαίρετη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιουνίου 2011, ο Abdulhadi-al-Khawaja, ιδρυτής του BCHR και περιφερειακός συντονιστής της οργάνωσης Front Line Defenders, δανικής ιθαγένειας, και ο Ebrahim Sharif, γενικός γραμματέας της National Democratic Action Society, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη από ένα ειδικό στρατοδικείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από κατ' έφεσιν δίκες διάρκειας 3 ετών η διαδικασία περατώθηκε και οι καταδικαστικές αποφάσεις επικυρώθηκαν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιανουαρίου 2014, η Zainab al-Khawaja, θυγατέρα του Abdulhadi-al-Khawaja, καταδικάστηκε από το πλημμελειοδικείο της Μανάμα σε τέσσερις επιπλέον μήνες φυλάκισης με την κατηγορία της «καταστροφής κυβερνητικής ιδιοκτησίας»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν (BICI), οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει πλήρως τις βασικές συστάσεις της επιτροπής αυτής και κυρίως την απελευθέρωση των επικεφαλής των διαδηλωτών που καταδικάστηκαν επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους να εκφράζονται ελεύθερα και να συνέρχονται ειρηνικά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει την μόνιμη έδρα του αραβικού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έπειτα από σχετική έγκριση κατά τη σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιανουαρίου 2014 η Αυτού Βασιλική Υψηλότης ο Πρίγκιπας Salman bin Hamad al-Khalifa, μετά από αίτημα της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Hamad Bin Issa Al Khalifa, πραγματοποίησε μακρές συνομιλίες με τους συμμετέχοντες στο διάλογο για την εθνική συνεννόηση, στις οποίες συμμετείχε ειδικότερα για πρώτη φορά μετά τα γεγονότα του Φεβρουαρίου 2011 ο γενικός γραμματέας του Alwefaq σεΐχης Ali Salman·

1.  καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν και καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις της έκθεσης του BICI και της Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης, να σταματήσει όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, ηλεκτρονική και μη, και η ελευθερία του συνέρχεσθαι, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Μπαχρέιν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης, πολιτικών ακτιβιστών, δημοσιογράφων, υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρηνικών διαδηλωτών, όπως, οι Nabeel Rajab, Abdulhadi Al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, και Zainab Al-Khawaja·

3.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη μεταχείριση που επιφύλαξαν οι αρχές του Μπαχρέιν στον Nabeel Rajab και άλλους ακτιβιστές για ανθρώπινα δικαιώματα, πέραν της άρνησής τους να εγκρίνουν την πρόωρη αποφυλάκισή του, την οποία εδικαιούτο σύμφωνα με το νόμο·

4.  ζητεί την επικύρωση της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των πολιτών από τη βίαιη εξαφάνιση·

5.  υπογραμμίζει την υποχρέωση σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προστατεύονται και να μπορούν να επιτελούν το έργο τους χωρίς παρεμπόδιση, εκφοβισμό ή παρενόχληση·

6.  εκφράζει την αντίθεσή του στη σύσταση και λειτουργία ειδικών δικαστηρίων ή στην εκδίκαση αδικημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας από στρατοδικεία·

7.  καλεί μετ' επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν να σέβονται τα δικαιώματα των ανηλίκων σύμφωνα με τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού στην οποία το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος·

8.  χαιρετίζει την απόφαση του Πρίγκιπα Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa να πραγματοποιήσει διάλογο στις 15 Ιανουαρίου 2014 με τους ηγέτες των πέντε κύριων ομάδων της αντιπολίτευσης προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου, ο οποίος είχε ανασταλεί από την κυβέρνηση λίγες μέρες ενωρίτερα· επικροτεί τη θετική αντίδραση της αντιπολίτευσης και προσβλέπει στην επανέναρξη του διαλόγου για την εθνική συνενόηση· επισημαίνει ότι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Μπαχρέιν πρέπει να βασίζεται σε συμβιβασμούς και αμοιβαία εμπιστοσύνη· ελπίζει ότι το βήμα αυτό θα δώσει ώθηση σε ένα σοβαρό και χωρίς αποκλεισμούς εθνικό διάλογο, ο οποίος θα θέσει τη βάση για ριζικές και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της εθνικής συμφιλίωσης της κοινωνίας του Μπαχρέιν·

9.  θεωρεί ενθαρρυντική την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου του Διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και μιας ειδικής μονάδας ερευνών στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και καλεί τα όργανα αυτά να δρουν ανεξάρτητα και αποτελεσματικά· χαιρετίζει τον διαρκώς ενεργητικότερο ρόλο που αναλαμβάνει, μετά τη μεταρρύθμισή του και τη σύσταση της «επιτροπής φυλακισμένων και κρατουμένων», το εθνικό ίδρυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα παρακολουθεί τους τόπους κράτησης προκειμένου να αποτρέπονται τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να βελτιώσουν τις συνθήκες κράτησης και τη μεταχείριση των φυλακισμένων και να επιτρέψουν στους σχετικούς εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς την πρόσβαση στα κέντρα κράτησης·

10.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα και των νομικών διαδικασιών και ζητεί να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και την ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαστικών αρχών στο Μπαχρέιν και να μεριμνήσει ότι λειτουργεί σεβόμενη πλήρως τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  προτρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να διοργανώσουν μια ταχεία επίσκεψη των τριών ειδικών εισηγητών για τα δικαιώματα του συνέρχεσθαι ειρηνικά και συνεταιρίζεσται, τα βασανιστήρια και την ανεξαρτησία των δικαστών και δικηγόρων·

12.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν για να αναπτύξουν μια σαφή στρατηγική σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα ασκήσει, δημόσια και ιδιωτικά, αποφασιστική πίεση για την απελευθέρωση των φυλακισθέντων ακτιβιστών και των κρατουμένων συνείδησης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνεται μια συγκεκριμένη έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των φυλακισθέντων ακτιβιστών·

13.  χαιρετίζει την απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου να συστήσει ένα αραβικό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μανάμα και εκφράζει την ελπίδα του ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την περιοχή· καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση του Μπαχρέιν καθώς και τους εταίρους της τον Αραβικό Σύνδεσμο να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την αμεροληψία, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του δικαστηρίου αυτού·

14.  ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση διακοπής της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων ή επιδείνωσης της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  ζητεί να ανασταλούν επισήμως οι εκτελέσεις με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέϊν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0032.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0390.
(3) ΕΕ C 247 Ε της 17.8.2012, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου