Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Тадеуш Цимански
 Държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност ***I
 Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (членове 290 и 291 от ДФЕС) ***I
 Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (член 290 от ДФЕС) ***I
 Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (член 290 от ДФЕС) ***I
 Назначаване на член на Сметната палата - Оскар ХЕРИКС (Австрия)
 Изменение на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания
 Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г. ***I
 Марката на Общността ***I
 Законодателства на държавите членки относно марките ***I
 Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност ***I
 Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) ***I
 Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“ ***I
 Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ ***I
 Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ***I
 Биоциди ***I
 Борба с насилието над жени
 Делегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.
 Управление на единния пазар
 Растителна селекция
Текстове (1855 kb)
Правна информация - Политика за поверителност