Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
 Anmodning om ophævelse af Tadeusz Cymańskis parlamentariske immunitet
 Finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet ***I
 Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ***I
 Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 TEUF ***I
 Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF ***I
 Delvis fornyelse af Revisionsrettens medlemmer - Oskar HERICS (AT)
 Ændring af forretningsordenens artikel 136 om medlemmernes deltagelse i møder
 Betingelser for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner ***I
 EF-varemærke ***I
 Medlemsstaternes lovgivning om varemærker ***I
 Indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold ***I
 Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***I
 Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning) ***I
 Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers ***I
 Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede ***I
 Biocidholdige produkter ***I
 Bekæmpelse af vold mod kvinder
 Opfølgning af delegationen af lovgivningsmæssige beføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2014
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter
 Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester
 Planteforædling
Tekster (1125 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik