Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Tadeusz Cymański
 Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I
 Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ) ***I
 Προσαρμογή νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ***I
 Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ***I
 Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Oskar HERICS (Αυστρία)
 Τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού σχετικά με τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις
 Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 ***I
 Κοινοτικό σήμα ***I
 Νομοθεσία των κρατών μελών περί σημάτων ***I
 Δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος ***I
 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***I
 Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ***I
 Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας ***I
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ***I
 Βιοκτόνα ***I
 Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
 Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014
 Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές
 Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς
 Βελτίωση των φυτών
Κείμενα (1959 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου