Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg
 Tadeusz Cymański parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevad liikmesriigid ***I
 Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291) ***I
 Õigusaktide, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) ***I
 Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) ***I
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar HERICS (AT)
 Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine
 Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase ***I
 Ühenduse kaubamärk ***I
 Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***I
 Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine ***I
 Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) ***I
 Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I
 Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ***I
 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I
 Biotsiidid ***I
 Naistevastase vägivalla vastane võitlus
 Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste teostamine
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid
 Ühtse turu juhtimine
 Sordiaretus
Tekstid (1085 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika