Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg
 Begäran om upphävande av Tadeusz Cymańskis immunitet
 Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I
 Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) ***I
 Anpssning av rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUF-fördraget) ***I
 Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUF-fördraget) ***I
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics (AT)
 Ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om ledamöternas deltagande i sammanträden
 Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar ***I
 Gemenskapsvarumärke ***I
 Medlemsstaternas varumärkeslagar ***I
 Frysning och förverkande av vinning av brott ***I
 Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) ***I
 Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pairanställning ***I
 En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ***I
 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I
 Biocidprodukter ***I
 Bekämpning av våld mot kvinnor
 Delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter
 Styrning av den inre marknaden
 Växtförädling
Texter (1141 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy