Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg
 Polityka spójności
 Optymalne rozwijanie potencjału regionów najbardziej oddalonych
 Ocena finansów Unii
 Umowa o dialogu politycznym i współpracy WE-Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua i Panama, z wyjątkiem jej art. 49 ust. 3 ***
 Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy ***
 Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
 Wspólny system podatku od wartości dodanej *
 Zmiana decyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania *
 Zmiana decyzji 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. *
 Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją
 Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między WE a Indonezją, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją ***
 Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja w zakresie kwestii dotyczących readmisji ***
 Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie ***
 Zalecenie w sprawie decyzji - Przedłużenie stosowania art. 147 Regulaminu Parlamentu do końca ósmej kadencji parlamentarnej
 Zmiana art. 166 Regulaminu dotyczącego głosowania końcowego oraz art. 195 ust. 3 dotyczącego głosowania w komisji
 Jednolity europejski obszar kolejowy ***I
 Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I
 Interoperacyjność systemu kolei ***I
 Bezpieczeństwo kolei ***I
 Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I
 Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I
 Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym ***I
 Wdrożenia systemu pokładowego eCall ***I
 Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I
 Trzeci wieloletni program działań UE w dziedzinie zdrowia (2014–2020) ***I
 Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne ***I
 Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego ***I
 Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I
 Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów ***I
 Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej
 Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równość płci
 Promowanie rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych
Teksty (1794 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności