Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Πολιτική συνοχής
 Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών
 Αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης
 Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, με την εξαίρεση του άρθρου 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής ***
 Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, όσον αφορά το άρθρο 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής ***
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας *
 Τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της *
 Τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 *
 Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή
 Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή ***
 Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την επανεισδοχή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια ***
 Σύσταση απόφασης - Παράταση του άρθρου 147 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου
 Τροποποίηση του άρθρου 166 (τελική ψηφοφορία) και του άρθρου 195 παράγραφος 3 (ψηφοφορία σε επιτροπή) του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I
 Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***I
 Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος ***I
 Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***I
 Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***I
 Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία ***I
 Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα ***I
 Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I
 Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) ***I
 Διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών ***I
 Προσβασιμότητα σε ιστότοπους οργανισμών του δημόσιου τομέα ***I
 Κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων ***I
 Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων ***I
 Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας
 Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων
 Προώθηση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών

Πολιτική συνοχής
PDF 386kWORD 94k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 (2013/2008(INI))
P7_TA(2014)0132A7-0081/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την «Έβδομη έκθεση προόδου σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2011 (COM(2011)0776), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της (SEC(2011)1372),

–  έχοντας υπόψη την «Όγδοη έκθεση προόδου για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή – Η περιφερειακή και αστική διάσταση της κρίσης» της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2013 (COM(2013)0463), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της (SWD(2013)0232),

–  έχοντας υπόψη την «Πολιτική για τη συνοχή: Στρατηγική έκθεση του 2013 για την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013 (COM(2013)0210), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της (SWD(2013)0129),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (COM(2011)0615),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 για την πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ2020(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2011 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (COM(2011)0614),

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών για την παρακολούθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τον Οκτώβριο 2013,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Επιτροπής, με τίτλο «Συμβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη», Ιούλιος 2013,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Κοινοβούλιο με τίτλο «Πολιτική συνοχής μετά το 2013: μια κριτική αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων», Ιούνιος 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0081/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν πως η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση έχει αναστείλει, ή ακόμα και αντιστρέψει, τη διαδικασία σύγκλισης, επιτείνοντας με τον τρόπο αυτό τις ανισότητες μεταξύ περιφερειών και θέτοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο κατά την οποία οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και η ανεργία στην ΕΕ μειώνονταν σταθερά, ενώ ταυτόχρονα έχει πιο σοβαρές επιπτώσεις στις πλέον αδύναμες περιφέρειες της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, έχουν γίνει πιο δυσεύρετοι και υφίστανται όλο και μεγαλύτερη πίεση, ενώ η κρίση και η επακόλουθη ύφεση, καθώς και η κυρίαρχη κρίση χρέους σε αρκετά κράτη μέλη, έχουν ωθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επιτέλους τις απαιτούμενες σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, οδηγώντας σε περικοπές στη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν αυξήσει τον ρόλο και τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως πηγής δημόσιων επενδύσεων, κυρίως σε υποεθνικό επίπεδο, καθώς η χρηματοδότηση από αυτήν την πολιτική αντιπροσωπεύει, για έναν σημαντικό αριθμό κρατών μελών και περιφερειών, περισσότερες από τις μισές δημόσιες επενδύσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση πλήττει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις, αυξάνοντας επομένως τη σημασία της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής τόσο για τις περιφέρειες μετάβασης όσο και για τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες∙

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχει μια πολύ ισχυρή περιφερειακή διάσταση, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση της επόμενης γενιάς προγραμμάτων στο πλαίσιο των πολιτικών συνοχής καθώς και άλλων επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τώρα η πολιτική συνοχής ήταν επικεντρωμένη στην απορρόφηση και όχι στον προσδιορισμό και την παρακολούθηση – ούτε στην αξιολόγηση της επίτευξης – των στόχων, ενώ τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν επιτυγχάνουν πλήρως τον στόχο της βελτίωσης του προσδιορισμού διαφοροποιημένων στόχων σύμφωνα με τα τοπικά και διαπεριφερειακά χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των περιφερειών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανάγκη να συγκεντρωθούν επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο σε σημαντικούς τομείς όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, οι ΜΜΕ, η απασχόληση (ιδίως η απασχόληση των νέων), η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, η έρευνα και καινοτομία, η ΤΠΕ, οι βιώσιμες μεταφορές και η άρση των σημείων συμφόρησης, η βιώσιμη ενέργεια, το περιβάλλον, η προώθηση των θεσμικών ικανοτήτων των δημόσιων αρχών και της αποδοτικής δημόσιας διοίκησης, η αστική ανάπτυξη και οι πόλεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για επίτευξη περισσότερων αποτελεσμάτων με λιγότερους πόρους οδήγησε στην ένταξη της έξυπνης εξειδίκευσης στο νέο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων(4)), ώστε οι περιφέρειες να υιοθετήσουν μια στρατηγική και λιγότερο κατακερματισμένη προσέγγιση ως προς την οικονομική ανάπτυξη μέσω της στοχευμένης στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αποτελούν οριζόντιες γενικές αρχές ενόψει της υλοποίησης της ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στο πλαίσιο του επόμενου νομοθετικού πλαισίου για την πολιτική συνοχής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 δεν λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο αξιολόγησης, όπως, μεταξύ άλλων, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις∙

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απορρόφησης κονδυλίων είναι περίπου 50% εντός των κρατών μελών και περίπου 30% κατά το τελευταίο έτος της περιόδου∙

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους από τον τραπεζικό τομέα∙

Γενικές προκλήσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού

1.  χαιρετίζει την έβδομη και όγδοη έκθεση προόδου, καθώς και την έκθεση στρατηγικής 2013 και καλεί την Επιτροπή – που αρχίζει σήμερα την εκ των υστέρων αξιολόγηση της περιόδου 2007-2013 – και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η αξιολόγηση θα βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένου, θα εξετάσει την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των δράσεων και ότι θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2015 όπως ορίζεται στο πρώην Γενικό Κανονισμό προκειμένου να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα ενόψει της εφαρμογής της νέας περιόδου προγραμματισμού·

2.  θεωρεί ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν επαρκούν από μόνες τους για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προώθηση των επενδύσεων που οδηγούν σε ποιοτικές, βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες απαιτούν επίσης μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και την ενθάρρυνση της –εύθραυστης και δειλής ακόμα– προόδου προς την ανάκαμψη·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης ως μέσα για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, δεδομένου μάλιστα ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχουν περισσότερα από τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα της ΕΕ· υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· θεωρεί επιπλέον ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα προσφέρουν μια καλή συμπληρωματική δυνατότητα ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτονται από τα δημόσια αγαθά και τις δημόσιες υπηρεσίες·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη επαρκών δημόσιων οικονομικών πόρων, ιδίως σε υποεθνικό επίπεδο, για την επαρκή υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», εξαιτίας του αντίκτυπου που έχει η οικονομική κρίση και λόγω του γεγονότος ότι ένας σημαντικός αριθμός λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με τη δυνητική επιβολή μακροοικονομικών κυρώσεων, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η τεράστια εξάρτηση της ανάπτυξης ορισμένων κρατών μελών από τη χρηματοδότηση της συνοχής·

5.  πιστεύει ότι, παρόλο που οι πόροι που διατίθενται για την πολιτική συνοχής στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σχετικά μικροί σε σύγκριση με τις πραγματικές ανάγκες, ωστόσο η διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας καθώς και οι συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς για πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης·

6.  θεωρεί ότι προκειμένου να επιτευχθεί η στρατηγική ΕΕ 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, παρά την ανάγκη επικέντρωσης σε τομείς με μακροπρόθεσμες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και καινοτομίας, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη οι σημαντικές ανάγκες των πολλών λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών σε σχέση με τις επενδύσεις σε προγράμματα υποδομών σε βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και η βιώσιμη ενέργεια·

7.  πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, διασφαλίζοντας πραγματικό συντονισμό και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και, αφετέρου, του συντονισμού των προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στα εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει σχετικά τη σημασία του να εξασφαλίζεται η δέουσα συμμετοχή των κοινοτήτων και των περιφερειών στην κατάστρωση των εθνικών στρατηγικών και τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, αποφεύγοντας ταυτόχρονα κάθε αύξηση του διοικητικού φόρτου·

8.  θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής είναι κατάλληλη για να προσδώσει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» την απαραίτητη εδαφική διάσταση που απαιτείται για να αντιμετωπίσει τόσο τις πολύ σχετικές αποκλίσεις της ανάπτυξης μέσα στην Ένωση και εντός των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ότι το δυναμικό ανάπτυξης αξιοποιείται επίσης στις εξόχως απόκεντρες και τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές, όσο και το γεγονός ότι οι διαφορές ως προς τις θεσμικές ικανότητες συνεπάγονται ότι οι διάφορες περιφέρειες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο τους δεδομένους στόχους ως αναφορές·

Τόνωση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης:

9.  εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη του γιατί λόγω της κρίσης, το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, που πάσχει από υλική στέρηση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ελλιπείς συνθήκες στέγασης, ή έχει πολύ χαμηλή ένταση εργασίας και απειλείται από αποκλεισμό και ελλιπή ενέργεια έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδίως στις περιφέρειες σύγκλισης και τις πόλεις και ιδιαίτερα στις περιφέρειες γύρω από τις πρωτεύουσες που σύμφωνα με τους δείκτες κατατάσσονται ως αναπτυγμένες, πλήττοντας επίσης παράλληλα τις γυναίκες, τις μονογονικές οικογένειες, τις πολυμελείς οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, τα άτομα που φροντίζουν άλλους, (ιδίως εκείνους που φροντίζουν ανάπηρα μέλη οικογενειών), τα μέλη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων ή των ηλικιωμένων που πλησιάζουν τη σύνταξη για τους οποίους η πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες είναι δυσχερής·

10.  θεωρεί επείγουσα την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών – που υποσκάπτουν σε μεγάλο βαθμό τη συνοχή μεταξύ των περιφερειών και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα – δίδοντας έμφαση σε πολιτικές που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην βιώσιμη, καλής ποιότητας απασχόληση και στην κοινωνική ένταξη και ιδιαίτερα εκ μέρους των νέων, προωθώντας το ζωτικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά, μειώνοντας τον κατακερματισμό και διευκολύνοντας τη μετάβαση μεταξύ των θέσεων απασχόλησης, επικεντρωνόμενοι στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους μακροπρόθεσμα άνεργους χρησιμοποιώντας την εμπειρία που απέκτησαν τα άτομα στο τέλος της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και προωθώντας ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία για άνδρες και γυναίκες· θεωρεί ουσιώδους σημασίας να προωθηθεί επίσης η φυσική προσβασιμότητα και πρόσβαση στην ενημέρωση και τα μέσα επικοινωνίας, την επίτευξη που πρέπει να αξιολογείται με τη χρήση αξιόπιστων, αντικειμενικών και συγκρίσιμων δεικτών και λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές προκλήσεις·

11.  επιμένει στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και συμβάλλοντας στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης παράλληλα και σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συμβάλλει στην υλοποίηση ορισμένων από τις τρέχουσες σημαντικές προτεραιότητες της Ένωσης, δίδοντας συγκεκριμένα ώθηση στην απασχόληση των νέων και την αγορά εργασίας, προωθώντας τη βιώσιμη οικονομία και την ανάπτυξη, μειώνοντας τον αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και καταπολεμώντας τη φτώχεια, τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό· επιμένει ως εκ τούτου ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ειδικότερα όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων του ΕΚΤ και καλεί την Επιτροπή να αναλύσει πλήρως τα γενικά αποτελέσματα και τις πραγματικές επιπτώσεις του ΕΚΤ στην ανεργία και τις θέσεις εργασίας·

12.  αναγνωρίζει ότι ένα μεγάλο τμήμα των δαπανών του ΕΚΤ διοχετεύεται στην προώθηση περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, στη στήριξη της ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς που είναι προσβάσιμη σε όλους· τονίζει εντούτοις ότι, σε περιόδους κρίσης, πρέπει να καταβάλλεται μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να αποσκοπεί με αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, να καθιστά δυνατή την πρόσβαση των πλέον ευάλωτων ομάδων και ιδιαίτερα των νέων στην απασχόληση και να υποστηρίζει την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της μείωσης του διαχωρισμού με βάση το φύλο·

13.  επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε ορισμένες περιοχές υπερβαίνει κατά πολύ τον στόχο του 10% και ότι για τα άτομα αυτά πρέπει να προβλέπεται προσφορά εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους· παραπέμπει, στο πλαίσιο αυτό, στη σημασία της «Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τους νέους» για τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· επισημαίνει ότι, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους του νέους· τονίζει, ως εκ τούτο, ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της ένταξης των νέων που έχουν ανεπαρκή κατάρτιση στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής ανεμπόδιστης, προσβάσιμης και ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης και κατάρτισης στον χώρο της εργασίας προκειμένου να βοηθηθούν να αποκτήσουν δεξιότητες, δεδομένου ότι η έλλειψη προσόντων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της ανεργίας, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τον κίνδυνο της φτώχειας και δημιουργεί πληθώρα κοινωνικών προβλημάτων που συνδέονται με τον αποκλεισμό, την αποξένωση και την αποτυχία της προσπάθειας οικοδόμησης μιας ανεξάρτητης ζωής· εκτιμά ότι η συνεισφορά του ΕΚΤ είναι κρίσιμη για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προκειμένου, αφενός, να βοηθηθούν περισσότεροι νέοι ώστε να μείνουν στο σχολείο και να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα που απαιτούνται για την απασχόληση και τη σταδιοδρομία και, αφετέρου, να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας μέσω ειδικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά από μειονεκτούσες ομάδες και μειονότητες, π.χ. σε παιδιά με αναπηρία· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και την κατάρτιση στον χώρο της εργασίας για εκείνους που θα επωφεληθούν από αυτήν·

14.  επισημαίνει ότι η εργασιακή κατάσταση των νέων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την γενική οικονομική κατάσταση και ότι, ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση των νέων ανθρώπων κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή· υποστηρίζει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εναρμονίσει οιεσδήποτε μελλοντικές προτάσεις πολιτικής στον τομέα αυτό με τις πρωτοβουλίες «Νεολαία σε Κίνηση» και «Ευκαιρίες για τη Νεολαία»·

15.  υπογραμμίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης σε ορισμένες περιοχές συνεχίζει να είναι κάτω από 60% και ότι ορισμένες περιοχές αποκλίνουν από τους εθνικούς τους στόχους κατά 20–25%, γεγονός που έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στους νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους, τα άτομα που αναλαμβάνουν την φροντίδα άλλων και τα άτομα με αναπηρίες· επισημαίνει ότι ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη συνοχή και έχουν διευρύνει σημαντικά τις ανισότητες στην ΕΕ· επισημαίνει ότι για την απασχόληση ομάδων υψηλού κινδύνου ή για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τις ομάδες αυτές απαιτείται να ληφθούν στοχοθετημένα μέτρα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ευκαιριών κατάρτισης και τη διατήρηση των θέσεων αυτών· τονίζει ότι ορισμένες απομονωμένες κοινότητες πλήττονται επί σειρά γενεών από την ανεργία, γεγονός που συνιστά απειλή κυρίως για τις περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού·

16.  υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά απασχόλησης υστερούν πολύ σε σχέση με τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 πρέπει να έχει απασχόληση μέχρι το 2020· παρατηρεί ότι, αν και δεν υφίστανται συγκεκριμένοι στόχοι σε σχέση με τα ποσοστά απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη έχουν καθορίσει, το καθένα χωριστά, εθνικούς στόχους οι οποίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχουν εκπληρωθεί λόγω των ασύμμετρων επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις περιφερειακές αγορές εργασίας, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, όπου έχει σημειωθεί ιδιαίτερα έντονη αύξηση της ανεργίας των νέων·

17.  πιστεύει ότι όλες οι περιφέρειες έχουν αντιμέτωπες με την πρόκληση της δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των πόρων· τονίζει σχετικά την ανάγκη για πολιτικές που θα περιλαμβάνουν την κατά προτεραιότητα χορήγηση πόρων στους τομείς της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης και του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος καθώς και στη δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών μέσων για όλα τα είδη επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες·

18.  υπενθυμίζει τις δυνατότητες που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που θα βελτιώσουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τους όρους που τη διέπουν· καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με τα κράτη μέλη και την αύξηση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας του συστήματος προσκλήσεων σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργου καθώς και τη μείωση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ πρόσκλησης και ανάθεσης μιας σύμβασης, ιδίως για τις ΜΜΕ που ανταγωνίζονται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον·

19.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, οι οποίοι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως δε στη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει την καίρια συμβολή που έχουν οι κλάδοι αυτοί στην ανάπτυξη των περιφερειών και των πόλεων· ζητεί να ληφθούν συστηματικά μέτρα για την προώθηση της συνεχούς κατάρτισης των γυναικών ειδικά στους κλάδους αυτούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των προσόντων τους και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές απασχόλησης·

Τα στοιχεία της αξιολόγησης

20.  υπενθυμίζει ότι ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής έχει επιταχυνθεί και ότι τα προγράμματα που προκύπτουν έχουν συμβάλει σημαντικά σε πολλούς τομείς στους οποίους οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για τον οικονομικό εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα (όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η στήριξη των ΜΜΕ, η επανεκβιομηχάνιση, η κοινωνική ένταξη, και η εκπαίδευση και κατάρτιση), ορισμένα κράτη μέλη κινδυνεύουν να μην υλοποιήσουν τα προγράμματά τους πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· προτρέπει την Επιτροπή να αναλύσει εις βάθος τα αίτια του χαμηλού ποσοστού απορρόφησης και τα κράτη μέλη να παράσχουν συγχρηματοδότηση προκειμένου να επισπευσθεί η εκτέλεση των κονδυλίων·

21.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν συνέργειες μεταξύ της χρηματοδότησης που προέρχεται από την πολιτική συνοχής και άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως της χρηματοδότησης για τα προγράμματα ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε, ΔΣΕ, Ορίζων 2020, COSME και για άλλα προγράμματα), καθώς και χρηματοδότηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης· προτρέπει τα κράτη μέλη, αφενός, να επισπεύσουν την εκτέλεση των κονδυλίων και, αφετέρου, να απλοποιήσουν και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε διαθέσιμα κονδύλια προκειμένου να παρακινήσουν τις ΜΜΕ, τους κατά τόπους δήμους και άλλους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να τα αξιοποιήσουν·

Προκλήσεις σε σχέση με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση

22.  θεωρεί ότι η αξιολόγηση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολιτική συζήτηση και τη μάθηση, εκφράζει όμως την ανησυχία ότι εάν και η παροχή στοιχείων και πληροφοριών παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή, βελτιώνει την ποιότητα των ορισθέντων στόχων, οι ποιοτικές αποκλίσεις που παρατηρούνται στις εκθέσεις προόδου σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν δυσχερή τη δημιουργία μιας πλήρους εικόνας της προόδου που σημειώνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων· τονίζει ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα πρέπει να αξιολογούνται και να προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της ανώφελης επιβάρυνσης των δικαιούχων, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των ΜΚΟ· θεωρεί ότι δεν πρέπει να επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση σε σχέση με την παρακολούθηση·

23.  πιστεύει ότι οι εκθέσεις προόδου δεν παρέχουν πλήρως μια σαφή εικόνα της προόδου που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων, είτε λόγω της μη διαθεσιμότητας δεδομένων σε σχετικό επίπεδο είτε λόγω της μη σαφούς σύνδεσης μεταξύ των παρεχόμενων στατιστικών στοιχείων και του βαθμού επίτευξης των στόχων της πολιτικής συνοχής που απαιτούν παρακολούθηση·

24.  προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της υποβολής εκθέσεων και η ποιότητα του προγραμματισμού και της υλοποίησής του, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης που διατίθενται στο πλαίσιο του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου (εντονότερος προσανατολισμός στα αποτελέσματα, χρήση κοινών δεικτών υλοποιήσεων, επιλογή των ειδικών για κάθε πρόγραμμα δεικτών αποτελεσμάτων και σαφές πλαίσιο επιδόσεων)·

25.  25.θεωρεί ότι ενώ οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, δείχνουν υψηλή γενική ευαισθητοποίηση στα κράτη μέλη όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης της ισότητας των φύλων κατά τη διαμόρφωση των εν λόγω προγραμμάτων (70 %(5)), επισημαίνουν επίσης ότι η ισότητα των φύλων είναι κάθε άλλο παρά αποτελεσματικά ενταγμένη στα προγράμματα μέσω του σαφούς εντοπισμού των προβλημάτων ή του καθορισμού ποσοτικών στόχων (σε ποσοστό μικρότερο του 8%)· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περισσότερο τα συστήματα υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων και του κατά πόσον τούτο επετεύχθη·

26.  προτρέπει την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον οι διαχειριστικές αρχές εφαρμόζουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών σε σχέση με τους δικαιούχους των προγραμμάτων και να λάβει τα δέοντα μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών·

27.  παροτρύνει την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να αυξήσουν τους ελέγχους επιδόσεων που διενεργούν στα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής και ιδιαίτερα στο ΕΚΤ·

o
o   o

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) EE C 87 E της 1.4.2010, σ. 113.
(2) EE C 371 E της 20.12.2011, σ. 39.
(3) EE C 161 E της 31.5.2011, σ. 120.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320).
(5) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf


Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών
PDF 431kWORD 127k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/2178(INI))
P7_TA(2014)0133A7-0121/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 και το άρθρο 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στο οποίο αναγνωρίζεται ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και το οποίο προβλέπει τη θέσπιση «ειδικών μέτρων» για την πλήρη εφαρμογή των συνθηκών και των κοινών πολιτικών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ σχετικά με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων για τις περιοχές αυτές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 καθώς και τα επόμενα της ΣΛΕΕ, που θέτουν τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και προσδιορίζουν τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξή του,

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως την ανακοίνωση της 17ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο: «Οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη» (COM(2008)0642),

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των ψηφισμάτων του σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές(1),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες 2020 – μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της Ένωσης» (SEC(2008)2868),

–  έχοντας υπόψη το μήνυμα της νήσου της Ρεϋνιόν της 7ης Ιουλίου 2008 που εκδόθηκε μετά τη διάσκεψη «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπερπόντια εδάφη της: στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας» και έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την «Ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και προς χάραξη στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη»,

–  έχοντας υπόψη το κοινό μνημόνιο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, της 14ης Οκτωβρίου 2009, με θέμα «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές με ορίζοντα το έτος 2020»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή πλατφόρμα της 6ης Ιουλίου 2010, που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Durão Barroso, η Διάσκεψη των βουλευτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, της 7ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Ανανεωμένο όραμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή συμβολή των εξόχως απόκεντρων περιοχών, της 28ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 12ης Οκτωβρίου 2011, του Επιτρόπου Michel Barnier, με θέμα «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης στην ενιαία αγορά: η προβολή της Ένωσης στον κόσμο» την οποία παρουσίασε ο κ. Pedro Solbes Mira,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2012, με τίτλο: «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προς μια εταιρική σχέση για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2012)0287),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του βουλευτή Serge Letchimy προς τον Πρωθυπουργό της Γαλλικής Δημοκρατίας με τίτλο «το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συμβολή στην εφαρμογή του πλαισίου παρέκκλισης με στόχο ένα συνολικό έργο ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών»,

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των κοινών εισηγήσεων και των τεχνικών και πολιτικών εγγράφων της Διάσκεψης των προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως την τελική δήλωση της XIX Διάσκεψης των προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0121/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονεκτήματα, οι πόροι και οι δυνατότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην στρατηγική της του 2008 και στην ανακοίνωσή της του 2012, περιλαμβάνουν βασικούς τομείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό, τι αφορά την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, και ότι η στήριξη και χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα είναι υπερβολικά ανεπαρκείς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αποτελούνται από ένα σύνολο αρχιπελάγων, νησιών και από μια περίκλειστη περιοχή στο δάσος του Αμαζονίου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινούς ειδικούς περιορισμούς που τις διαφοροποιούν από άλλες περιοχές της Ένωσης με ιδιαίτερη γεωγραφική θέση (νησιωτικές, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς τους στόχους που έχει ορίσει η Ένωση για την πραγμάτωση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, της στρατηγικής «Ορίζων 2020», της στρατηγικής «Ενέργεια 2020», των προγραμμάτων LIFE+ και Natura 2000, των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και ενέργειας, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές συνιστούν περιοχές αριστείας οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να προωθείται το δυναμικό ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών, ώστε να ενισχυθεί με βιώσιμο τρόπο η οικονομική και κοινωνική τους άνθηση και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των διαφόρων στρατηγικών της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη των εν λόγω στρατηγικών, τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να προσαρμόζονται ή να συμπληρώνονται για να παρασχεθεί η δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συμμετάσχουν, ανάλογα με τις δυνατότητες και τους στόχους τους, στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση επιφέρει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, και ότι προκειμένου να ανταποκριθούμε στην ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, απαιτούνται άμεσες και κατάλληλες δράσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης χρηματοδοτικής και προγραμματικής περιόδου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 349 πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για να μπορέσουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές να βρουν με συγκεκριμένα μέτρα τη θέση που τους αρμόζει στα διάφορα προγράμματα της Ένωσης που μπορούν να αναπτύξουν συγκεκριμένα τις δυνατότητες που τους αναγνωρίζονται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν να εξελιχθούν σε περιφέρειες πειραματισμού και αριστείας προς όφελος του συνόλου της Ένωσης σε τομείς όπως: η βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και ο μετριασμός τους, η διαχείριση και η παρατήρηση ακραίων καιρικών φαινομένων, η έρευνα, η καινοτομία, το διάστημα, η αεροδιαστημική, οι ωκεανοί, η γαλάζια ανάπτυξη, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η θαλάσσια διακυβέρνηση, η σεισμολογία, η ηφαιστειολογία, οι νεοεμφανιζόμενες ασθένειες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η ικανότητα επείγουσας ανθρωπιστικής παρέμβασης σε τρίτες χώρες και ο πολιτισμός·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται στις θαλάσσιες λεκάνες της Καραϊβικής, του Ινδικού Ωκεανού και του Ατλαντικού Ωκεανού, ότι καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμια θαλάσσια δύναμη, ότι η γεωστρατηγική τους θέση συμβάλλει στην παγκόσμια διάσταση της Ένωσης και ότι τις χαρακτηρίζει η ύπαρξη εξαιρετικών φυσικών, θαλάσσιων και αλιευτικών πόρων που αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 50 % της παγκόσμιας βιοποικιλότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αποτελούν μοναδική πραγματικότητα και συνιστούν ένα κοινό σύνολο τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρέπει να προβληθεί και να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως με την εφαρμογή κοινών πολιτικών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών απαιτείται η δημιουργία μέγιστων συνεργειών μεταξύ όλων των μέσων, ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης·

Νέες προοπτικές για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές

1.  είναι πεπεισμένο ότι οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα, οι πόροι και η πείρα των εξόχως απόκεντρων περιοχών συνιστούν μια επιπλέον ευκαιρία ώστε να διαχειριστούν η Ένωση και τα κράτη μέλη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, την ικανότητα καινοτομίας, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τις δημογραφικές πιέσεις, τις κλιματικές αλλαγές, την πρόληψη μεγάλων κινδύνων από φυσικές καταστροφές, την ενέργεια, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς της·

2.  είναι πεπεισμένο ότι η βελτίωση της πρόσβασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα διάφορα προγράμματα και ταμεία της Ένωσης αποβαίνει βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα προς όφελος του συνόλου της Ένωσης· λυπάται δε για την κατεύθυνση που υιοθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήτοι χρήση μόνο πολιτικών συνοχής για τη χρηματοδότηση σχεδόν όλων των αναπτυξιακών σχεδίων των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

3.  στηρίζει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογή πολιτικών που ενισχύουν την αυτονομία, την οικονομική σταθεροποίηση και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους, καθώς επίσης και πρακτικών και καινοτόμων μέτρων με βάση το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και ειδικών μέσων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ, για κάθε ταμείο και πρόγραμμα, με στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών για μια βιώσιμη ανάπτυξη·

4.  τονίζει επίσης την ανάγκη και τη σημασία για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συμβάλλουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, μεταξύ άλλων και με ειδικά φορολογικά και δασμολογικά μέσα, στην προώθηση και τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων περιοχών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

5.  θεωρεί ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ παρέχει κατάλληλη νομική βάση για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την περιορισμένη και μειωμένη χρήση της εν λόγω διάταξης της συνθήκης, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων βάσει του καθεστώτος των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί στη σύσταση μιας ομάδας επαφής με τους διάφορους Επίτροπου που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω θέματα, τη διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας που συντονίζει τις πολιτικές για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τους ευρωβουλευτές από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που θα συνέρχεται σε εξαμηνιαία βάση, προκειμένου να γίνεται απολογισμός των προγραμμάτων που έχουν προβλεφθεί και/ή ξεκινήσει για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

7.  υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθότι απομακρυσμένες από την ευρωπαϊκή ήπειρο, συνιστούν φορείς προβολής μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτά συνείδηση της παγκόσμιας διάστασής της και του ρόλου της σε ένα κόσμο που γνωρίζει βαθιές μεταβολές·

8.  επιμένει πως πρέπει να δίδεται ειδική προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και σύμφωνα με το άρθρο 349, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία του συντονισμού των διαρθρωτικών ταμείων με το Ταμείο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  ζητεί οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα των ΤΠΕ, των μεταφορών, του ύδατος και της ενέργειας να καταστούν προτεραιότητα στις περιοχές αυτές και τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης συνοχής του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

10.  είναι πεπεισμένο ότι υφίσταται στενή σχέση μεταξύ της συνειδητοποίησης της παγκόσμιας διάστασης που μπορεί να έχει η Ένωση και της προσοχής που δίδεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η εκ μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών αναγνώριση του βάρους και της μελλοντικής διάστασης που συνιστούν οι στρατηγικής σημασίας επιλογές της για επένδυση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων και η κατάσταση αυτή συνιστά προφανή δείκτη της πλημμελούς φροντίδας της Ένωσης για την παγκόσμια και διεθνή διάστασή της. θεωρεί πως είναι ουσιαστικό για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να βελτιωθούν οι συνέργειες όσον αφορά τα μέσα και τα προγράμματα για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των περιοχών αυτών στον κόσμο·

11.  υπενθυμίζει πως είναι σημαντικό, για την προώθηση της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, να υιοθετηθεί μια μακροπεριφερειακή προοπτική και να χαραχτούν στρατηγικές για τις μακροπεριφέρειες που περιλαμβάνουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά και τους πόρους των περιοχών αυτών·

12.  καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν από μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε πολλά ταμεία και να δημιουργήσουν κατά το δυνατόν και όσο πιο αποτελεσματικά, σημεία σύνδεσης μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ούτως ώστε να καταστεί δυνατό να αναπτυχθούν τα πλεονεκτήματα των εν λόγω περιοχών και να ληφθούν υπόψη οι διαρθρωτικοί και μόνιμοι περιορισμοί τους· σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες βάσει των προτάσεων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στα σχέδια δράσης τους·

Συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»

14.  εκτιμά ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν τις δυνατότητες να είναι πρωτοπόρες στην έρευνα και την τεχνολογία στους τομείς που προβλέπονται στους στόχους του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως το διάστημα, η αεροδιαστημική, οι βιοτεχνολογίες, η παρατήρηση των φυσικών κινδύνων, η θαλάσσια έρευνα, η βιοποικιλότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία, η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και οι ευφυείς μεταφορές·

15.  υπενθυμίζει ότι στόχος της πολιτικής συνοχής 2014-2020 είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας·

16.  εκφράζει τη λύπη του που οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, επειδή τα προγράμματά τους πληρούν μετά δυσκολίας τις απαιτήσεις για την απόκτηση κοινοτικής χρηματοδότησης ακριβώς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, δεν επωφελήθηκαν αρκετά από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013, με αποτέλεσμα η συμμετοχή και τα ποσοστά επιτυχίας τους να είναι χαμηλά και η παρουσία τους στα ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας να είναι περιορισμένη· καλεί προς τούτο την Επιτροπή να φροντίσει να στηρίξει την έρευνα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να ευνοήσει την επίτευξη ενός σημαντικού ποσοστού·

17.  φρονεί πως το ΕΤΠΑ δεν θα μπορέσει από μόνο του να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να ανταποκριθούν στους στόχους της πολιτικής της συνοχής και των στρατηγικών της ΕΕ 2020 του Ορίζοντα 2020· γι' αυτό θεωρεί πως η Επιτροπή θα έπρεπε να προσαρμόσει και να εξασφαλίσει την πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» με τη δημιουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων που θα ευνοούν την ένταξη των εν λόγω περιοχών στη ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα έρευνας και καινοτομίας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» υπογραμμίζει στην ενότητα σχετικά με το πρόγραμμα «Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας» την ύπαρξη σημαντικών διαφορών, όπως αυτές διαπιστώθηκαν στον πίνακα επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας της Ένωσης, ανάμεσα στις επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και των ειδικών μέτρων που προορίζονται για τη διάδοση της αριστείας και την ευρύτερη συμμετοχή των κρατών μελών και των περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση σε θέματα έρευνα και καινοτομίας·

18.  συνηγορεί υπέρ της αξιοποίησης και της διαρθρωτικής ανάπτυξης των πανεπιστημίων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, προκειμένου να συμβάλουν, σε συνέργεια με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», στην προβολή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο των πανεπιστημίων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των κέντρων έρευνας, των ερευνητών και των φοιτητών τους· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που προωθούν τη διαπανεπιστημιακή κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού παρουσιάζουν ένα σοβαρό μειονέκτημα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, λόγω του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την απομόνωση και την απόσταση·

19.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας πρέπει να διαθέτουν επαρκή βαθμό ευελιξίας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή τους σε νέα σύνορα και νέες προκλήσεις στον τομέα της γνώσης, όπως ο θαλάσσιος βυθός, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες·

20.  επισύρει την προσοχή στο αυξανόμενο οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο απέραντος πλούτος των θαλάσσιων βυθών και τις τεράστιες δυνατότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών στους τομείς της βιογενετικής, των ορυκτών και της βιοτεχνολογίας, αλλά και στο ότι είναι σημαντικό να ληφθούν αυτά υπόψη στο πλαίσιο της «νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές», με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση της θάλασσας και στη δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία, σε τομείς όπως η ιατρική, η φαρμακευτική και η ενέργεια, μεταξύ άλλων·

Συνέργειες με την εσωτερική αγορά

21.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα διαφορετικά συμπεράσματα της έκθεσης Solbes προκειμένου να αυξήσει την ένταξη και την ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην εσωτερική αγορά·

22.  υπογραμμίζει ότι ο ανταγωνισμός στις εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν διαμορφώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, καθώς η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς στις περιοχές αυτές δεν είναι δυνατή στην πλειονότητα των τομέων των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, επειδή η δραστηριοποίησή τους δεν προσελκύει τις ιδιωτικές επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι η προσφορά ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές στις εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι δυνατή μόνο έναντι επαρκούς αντιστάθμισης από το κράτος και για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στις περιοχές αυτές απαιτείται η διενέργεια επείγουσας αξιολόγησης από την Επιτροπή ούτως ώστε να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή του σημερινού νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης στην πραγματικότητα αυτή·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει καλύτερα για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον ανταγωνισμό, προκειμένου να αποφεύγονται οι καταστάσεις μονοπωλίων και παράνομων συνεννοήσεων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

24.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν οδηγό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για τη συμβολή τους στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβάνοντας τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το πρόσθετο κόστος και το πρόβλημα της ακρίβειας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να τα λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση ευρωπαϊκών πολιτικών·

Συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE+ και τη στρατηγική «Ενέργεια 2020»

26.  εκτιμά ότι οι δυνατότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών στη διαχείριση, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να βελτιστοποιηθούν, βοηθώντας παράλληλα την Ένωση να επιτύχει τους σχετικούς στόχους της, με τη δημιουργία συμπληρωματικών συνεργειών και χρηματοδότησης μεταξύ της πολιτικής συνοχής, του προγράμματος LIFE+ και της στρατηγικής «Ενέργεια 2020»·

27.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα LIFE+ για την περίοδο 2014-2020 αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση καινοτόμων προγραμμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν συνέργειες με τους στόχους 5 και 6 της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί προς τούτο η συμμετοχή των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πρόγραμμα LIFE+·

28.  θεωρεί λυπηρό που, αντίθετα προς τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα πορίσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009, δεν μετετράπη η προπαρασκευαστική δράση BEST σε πραγματικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις ΥΧΕ·

29.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι οικότοποι και τα ζωικά και φυτικά είδη που χρήζουν προστασίας στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν συμπεριελήφθησαν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των οικοτόπων και της χλωρίδας και πανίδας, πράγμα που εκ των πραγμάτων καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της οδηγίας στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και αποκλείοντας τη συμμετοχή των γαλλικών εξόχως απόκεντρων περιοχών στα δίκτυα και προγράμματα NATURA 2000·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα πρόγραμμα Natura 2000 ειδικά για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές με βάση το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει, με βάση τα επιτυχημένα παραδείγματα και τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν από ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέτρα με σκοπό την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας και των στόχων της στρατηγικής «Ενέργεια 2020» και υπενθυμίζει στην Επιτροπή την πρότασή της να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το κόστος των προμηθειών, των υποδομών και υπηρεσιών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να ενθαρρύνει τις πολιτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βάση τα προγράμματα POSEI και επιτυγχάνοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργειών με άλλους άξονες δράσης της Ένωσης·

32.  επισύρει την προσοχή στο ότι χρειάζεται να προαχθεί η αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας των νησιών, των οποίων η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα επιδεινώνεται λόγω της απόστασης και της γεωγραφικής απομόνωσης· γι' αυτό θεωρεί σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ότι χρειάζεται να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, μέσα που θα επιτρέψουν την κατάλληλη αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν τα απομονωμένα ενεργειακά συστήματα·

Συνέργειες με τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τους νέους

33.  υπογραμμίζει ότι οι στόχοι 8, 9 και 10 της νέας πολιτικής συνοχής είναι η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η καταπολέμηση της φτώχειας, η εκπαίδευση, η μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση·

34.  υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων· Επισύρει ωστόσο την προσοχή στο γεγονός ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που προορίζονται στην εξασφάλιση της νεολαίας μέσω της συγχρηματοδότησης· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την απουσία ειδικών διατάξεων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στα προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας και υπενθυμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετώπισαν δυσκολίες για να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που παρείχε το πρόγραμμα «Progress»· ζητεί λοιπόν να αναπτυχθεί ο κοινωνικός άξονας μέσω της εφαρμογής ενός επείγοντος πειραματικού σχεδίου για την καταπολέμηση της ανεργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· ζητεί την πρόβλεψη ειδικών ομάδων δράσης για την απασχόληση των νέων εντός της Επιτροπής προκειμένου να υλοποιηθεί η εξασφάλιση της νεολαίας και η κινητοποίηση του ΕΚΤ και της ΠΑΝ·

35.  καλεί την ΕΤΕπ να εντάξει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της με τίτλο «Θέσεις εργασίας για τους νέους» και στο πρόγραμμα «Επένδυση σε δεξιότητες»·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σημαντική διαρροή ικανοτήτων που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της ανεπάρκειας προγραμμάτων κατάρτισης, ενώ είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη ένα καταρτισμένο και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως σε παραδοσιακούς ή χαρακτηριστικούς τομείς των περιοχών αυτών, αλλά και για την τόνωση της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού·

37.  σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα Erasmus έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας κοινωνίας γνώσης· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία δίνει στη γνώση τη θέση της κινητήριας δύναμης της ευρωπαϊκής οικονομίας· αναγνωρίζει λοιπόν πως χρειάζεται να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες ανάμεσα στο πρόγραμμα ERASMUS και στο ΕΚΤ και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατά τρόπον τέτοιο που να δυναμοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι και η τοπική εμπειρογνωμοσύνη, που συνιστούν ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης·

38.  υποστηρίζει την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ικανοτήτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νέων δικτύων αριστείας προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η προβολή των πανεπιστημίων των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην Ευρώπη· υποστηρίζει την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών συνεργασιών και με το άνοιγμα προς τα πανεπιστήμια τρίτων χωρών με τις οποίες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές διατηρούν προνομιακές σχέσεις· ζητεί επίσης να αναλάβουν τα προγράμματα ERASMUS+ και «URES» το επί πλέον κόστος μεταφοράς που έχει να κάνει με την υποχρεωτική απομάκρυνση για να μπορέσουν οι φοιτητές των εξόχως απόμακρων περιοχών να επωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών κατάρτισης και τα πανεπιστήμια των εν λόγω περιοχών να επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα Erasmus Mundus μεταξύ των κρατών μελών και του υπόλοιπου κόσμου·

Συνέργειες με τα διευρωπαϊκά δίκτυα (μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας)

39.  επικαλείται την έκθεση Teixeira σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2011/2195(INI)), όπου καλείται η Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, με βάση τα προγράμματα POSEI, και συγκεκριμένα ένα ειδικό πλαίσιο για τις ενισχύσεις των μεταφορών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ευνοώντας μεταξύ άλλων τις δημόσιες συγκοινωνίες και την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των νησιών·

40.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης στις εξόχως απόμακρες περιοχές συνεργειών μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων, του μηχανισμού για τη διασύνδεση στην Ευρώπη, των προγραμμάτων Civitas και Ορίζων 2020 και των επενδύσεων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που αφορούν τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια·

41.  υπενθυμίζει ότι η προσβασιμότητα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και ότι επιτάσσει συχνά τη λειτουργία ενός σύνθετου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου υπηρεσιών θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες κινητικότητας και προσβασιμότητας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες δεν διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές αντί για τις αεροπορικές ή θαλάσσιες μεταφορές, ενώ είναι υποχρεωμένες, επιπλέον, να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών στις μεταφορές, η οποία έχει από μόνη της αρνητικό αντίκτυπο στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα·

42.  χαιρετίζει τη βούληση της Επιτροπής να ενσωματώσει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στα διευρωπαϊκά δίκτυα αλλά εκφράζει τη λύπη του για τον αποκλεισμό της πλειονότητας των εν λόγω περιοχών από τους άξονες προτεραιότητας και κατά συνέπεια για την εξαίρεσή τους από τη χρηματοδότηση της ΔΣΕ· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον αποκλεισμό αυτό, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και εξασφαλίσει τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για την αντιμετώπιση του απομονωμένου και νησιωτικού χαρακτήρα τους· καλεί δε την Επιτροπή να προβλέψει ένα ειδικό τομεακό πλαίσιο για τις εξόχως απόμακρες περιοχές προκειμένου να καταστεί ευκολότερή η πρόσβαση και η σύνδεσή τους με την ευρωπαϊκή ήπειρο·

43.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα έργα θαλάσσιων αρτηριών δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο λόγω της προτεραιότητας που δόθηκε στις διασυνδέσεις μικρών αποστάσεων, αποκλείοντας τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατά τρόπο που συνιστά διάκριση· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον αποκλεισμό αυτό, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών προκειμένου να επιτραπεί η χορήγηση δημόσιων ενισχύσεων για τις συνδέσεις μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τρίτων χωρών·

45.  τονίζει πως χρειάζεται να προσαρμοσθεί η κατάταξη των περιφερειακών αερολιμένων, στον βαθμό που αυτή δεν είναι δυνατόν να βασίζεται, στην περίπτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, μόνο στους παράγοντες της ροής επιβατών και της κερδοφορίας·

46.  εκτιμά ότι, δεδομένης της θέσης της ψηφιακής οικονομίας, το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της Ευρώπης συνιστά τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω περιοχών· σημειώνει ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ΤΠΕ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκαλεί ψηφιακή υστέρηση η οποία προστίθεται στο μειονέκτημα της γεωγραφικής απόστασης· προτείνει να ενταθεί η ανάπτυξή των ΤΠΕ μέσω της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού των δικτύων, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών με το ΕΤΠΑ καθώς και με την ευκολότερη πρόσβαση των έργων αυτών στις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ και τονίζει επίσης την ανάγκη να παρασχεθεί στις περιοχές αυτές κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα προγράμματα GMES και GALILEO·

Συνέργειες με τη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης (ΚΑΠ, ΕΤΘΑ)

47.  υπενθυμίζει ότι, χάρη στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η Ένωση απέκτησε καθεστώς παγκόσμιας θαλάσσιας δύναμης·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να συνειδητοποιήσει την παγκόσμια ναυτική της διάσταση, την πρόκληση που συνιστούν οι θάλασσες, οι ωκεανοί και η γαλάζια ανάπτυξη για το σύνολο της Ένωσης, τη στρατηγική θέση που κατέχουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της, τον ρόλο που μπορούν αυτές να διαδραματίσουν στη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλασσών, των ωκεανών και των παράλιων ζωνών, στην παγκόσμια διαχείριση των θαλασσών και στην ανάπτυξη μιας οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση της θάλασσας·

49.  διαπιστώνει την έλλειψη συνεργειών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και μιας ΚΑΠ η οποία δεν λαμβάνει ακόμη επαρκώς υπόψη τις πραγματικότητες στις περιφέρειες αυτές· τονίζει δε τη σημασία της διατήρησης ενός προγράμματος POSEI για την αλιεία και προτείνει την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στη θαλάσσια οικονομία καθώς αυτές συνιστούν αναπτυξιακές δυνατότητες·

50.  υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτώνται από τους αλιευτικούς πόρους των ΑΟΖ τους που συνιστούν ιδιαίτερα ευπαθή παράγοντα σε βιολογικό και οικολογικό επίπεδο, και ότι είναι επομένως σημαντικό να προστατευθούν κατάλληλα και αποτελεσματικά οι βιογεωγραφικά ευαίσθητες περιοχές τους, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένα αποκλειστική πρόσβαση σε τοπικούς στόλους που χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ισορροπημένη και βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων αυτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της αλιείας· ζητεί η διαπραγμάτευση των αλιευτικών συμφωνιών της Ένωσης να γίνεται στο μέλλον με τη συμμετοχή των φορέων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και προς όφελος των τοπικών πληθυσμών μακροπρόθεσμα, στις δε αναλύσεις του αντίκτυπου να προστίθεται συστηματικά ένα κεφάλαιο για τις εν λόγω περιοχές·

51.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα POSEI-Αλιεία, το οποίο θεσπίζει ένα καθεστώς αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους λόγω του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα για την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας των περιοχών αυτών, ενσωματώθηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και ότι επομένως δεν αποτελεί πλέον μια αυτόνομη ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί ειδικά και αποκλειστικά για τις περιοχές αυτές, γεγονός που μετριάζει τη σημασία των θετικών διακρίσεων που αναγνωρίζονται ως δικαίωμα των εξόχως απόκεντρων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

52.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, δεν επετράπησαν ενισχύσεις για ανανέωση των στόλων σε ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές εξ αιτίας της κατάστασής τους·

Συνέργειες με την κοινή γεωργική πολιτική

53.  σημειώνει ότι η γεωργία είναι ένας δυναμικός τομέας που προσφέρει θέσεις απασχόλησης και συμμετέχει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με ισχυρή προστιθέμενη αξία· υπενθυμίζει ωστόσο τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε αυτή τη δραστηριότητα, και συγκεκριμένα το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων ή η περιορισμένη αγορά· υπενθυμίζει ότι ο τρίτος στόχος της νέας πολιτικής συνοχής είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ του γεωργικού κλάδου·

54.  επισημαίνει ότι η γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζει προβλήματα διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας καθώς και νέες προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με την παγκοσμιοποίηση, την ελευθέρωση των αγορών, την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

55.  υπογραμμίζει πως χρειάζεται να διατηρηθεί το POSEI, πρόγραμμα που έχει αποδείξει την αξία του, είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, αλλά υποφέρει από χρόνια υποχρηματοδότηση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως· υπογραμμίζει σχετικά με το θέμα αυτό την ανάγκη να χορηγηθούν στο POSEI τα απαραίτητα μέσα που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της ελευθέρωσης των αγορών σε πολλούς τομείς, τα οποία οφείλονται στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών μεταξύ άλλων στους τομείς του γάλακτος, της ζάχαρης, του ρουμιού, του κρέατος και της μπανάνας· υπογραμμίζει επίσης την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σπουδαιότητα όλων των γεωργικών παραγωγών των εξόχως απόκεντρων περιοχών· υποστηρίζει δε τη διατήρηση του καθεστώτος POSEI σε ένα κατάλληλο και αυτόνομο πλαίσιο·

56.  ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του ΕΤΠΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω του εκσυγχρονισμού, της επέκτασης των αρδευτικών δικτύων, της χωροταξίας, της κατάρτισης, της τουριστικής αξιοποίησης της βιώσιμης γεωργίας και των αγροτικών κοινοτήτων·

57.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ενδογενή γεωργική παραγωγή και τις βραχείες αλυσίδες εμπορίας, δηλαδή μια ποιοτική τοπική παραγωγή που θα υποκαταστήσει τις εισαγωγές·

58.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ΠΟΠ, ΕΟΠ και τοπικών ετικετών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και ζητεί μια πολιτική προώθησης η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εν λόγω περιοχών, και υπεράσπισης της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων·

Συνέργειες με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης

59.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών ταμείων, του ΕΤΑ, του ΕΤΠΑ και της ΕΕΣ, ιδίως για έργα διασυνοριακής συνεργασίας, παρόλο που αυτή είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων των ταμείων αυτών· υπενθυμίζει σχετικά με το θέμα αυτό πως χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες προγραμματισμού του ΕΤΑ είναι συμβατοί με αυτούς του ΕΤΠΑ·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, των ΕΑΠ, των ΥΧΕ και των χωρών ΑΚΕ γα την ενίσχυση του διαλόγου και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών στις γεωγραφικές τους λεκάνες· προς τούτο, υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που θα έπρεπε επίσης να διαδραματίζουν οι αντιπροσωπείες της Ένωσης για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων φορέων προγραμματισμού στις ΕΑΠ, στις ΥΧΕ και στις χώρες ΑΚΕ·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να συνειδητοποιήσει καλύτερα τη γεωστρατηγική θέση που καταλαμβάνουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω της εγγύτητάς τους με πλείονες ηπείρους·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να οριστικοποιήσει το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση επί του οποίου εργάζεται από το 1999 και να εντοπίσει τα εμπόδια και τις λύσεις που διευκολύνουν την περιφερειακή ενσωμάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών στις αντίστοιχες γεωγραφικές λεκάνες· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τις προνομιακές ιστορικές και πολιτιστικές σχέσεις κάθε εξόχως απόκεντρης περιοχής με ορισμένες τρίτες χώρες, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεων οικονομίας, εμπορίου και συνεργασίας με πολλές περιοχές του κόσμου·

63.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη τον αντίκτυπο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες για τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, διεκδικώντας τη συστηματική διεξαγωγή μιας προκαταρκτικής μελέτης του αντίκτυπου για την προστασία των επονομαζόμενων ευαίσθητων προϊόντων, κατά περίπτωση, και τη δίκαιη αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται σε συγκεκριμένους τομείς· ζητεί επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαβούλευσης των περιφερειακών αρχών αυτών των περιοχών· συνιστά δε στην Επιτροπή να προβλέψει, για τις διεθνείς συμφωνίες που είναι υπό εφαρμογή, περιοδικές μελέτες με τις οποίες θα είναι δυνατό να αξιολογείται και να λαμβάνεται υπόψη το ευάλωτο των αγορών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

64.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τις χώρες ΑΚΕ δεν έχουν λάβει υπόψη τα συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών καθώς και για το ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη του αντίκτυπου πριν τη διαπραγμάτευση αυτών συμφωνιών·

65.  καλεί την Επιτροπή, στις εμπορικές συμφωνίες που εγκρίνονται με τις χώρες ΑΚΕ που γειτνιάζουν με εξόχως απόκεντρες περιοχές, να διαπραγματεύεται συστηματικά μια ειδική πτυχή υπέρ της δημιουργίας μιας αγοράς μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των χωρών ΑΚΕ, με στόχο την καλύτερη ένταξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο γεωγραφικό τους περιβάλλον·

66.  υπενθυμίζει πόσο χρήσιμες είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές για να μπορεί η Ένωση να αναπτύσσει και να αξιοποιεί τις ικανότητές της για ανθρωπιστική παρέμβαση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών· προς τούτο, προτείνει την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας·

Συνέργεια με τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

67.  πρόκειται για θεμελιώδη προβλήματα, και συγκεκριμένα τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα οποία αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές· υπενθυμίζει ότι ο στόχος 9 της νέας πολιτικής συνοχής είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, η καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διάκρισης και ότι το ΕΤΠΑ προβλέπει ως επενδυτική προτεραιότητα την στήριξη των ενδεέστερων πληθυσμών·

68.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του ΕΤΠΑ και ζητεί η εφαρμογή του να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

69.  επισημαίνει ότι ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στέγασης κυρίως λόγω της έντονης δημογραφικής αύξησης που παρατηρείται στο έδαφός τους· ενθαρρύνει την εφαρμογή ενός επενδυτικού πλαισίου για τις κοινωνικές κατοικίες και τη σύνταξη ειδικών διατάξεων δυνάμει των οποίων οι ενισχύσεις που υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες να μην θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις· διαπιστώνει ότι σε ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές παρατηρείται αυξημένη απερήμωση, η οποία συνεπάγεται την υποβάθμιση χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων των περιοχών αυτών· το εν λόγω φαινόμενο είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί με ενισχύσεις για την αστική ανάπλαση και την προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων κατάλληλων για τις διαφορετικές περιοχές, προκειμένου έτσι να επιτευχθεί η καθήλωση του πληθυσμού·

Συνέργειες με το πρόγραμμα COSME και το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress

70.  σημειώνει ότι ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου ο βιομηχανικός ανταγωνισμός είναι έντονος, ιδίως λόγω του χαμηλού κόστους του ανθρώπινου δυναμικού και της αφθονίας πρώτων υλών στις γειτονικές χώρες· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι 3 και 8 της πολιτικής συνοχής 2014-2020 αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην προώθηση βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

71.  επισημαίνει ότι οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των οποίων ο ρυθμός σύστασης παραμένει σημαντικός παρά την κρίση, αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους·

72.  εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για τους στόχους του μελλοντικού προγράμματος COSME που αποσκοπεί στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, ιδίως ως προς τα θέματα της χρηματοδότησης και της κατάκτησης νέων αγορών· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress· ζητεί δε από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και χαιρετίζει το ενδεχόμενο ενός διαλόγου με την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σχετικά με την πιθανότητα συνεισφοράς στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να δημιουργηθούν έτσι τοπικά επενδυτικά ταμεία σε κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή και να αναπτυχθούν περιφερειακές αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων·

73.  υπογραμμίζει την ανάγκη προσαρμογής της οικονομικής ανάπτυξης κάθε εξόχως απόκεντρης περιοχής αναλόγως των δυνατοτήτων της· διαπιστώνει, για παράδειγμα, ότι λόγω της έλλειψης ικανοτήτων στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων υπάρχουν περιθώρια προόδου τόσο στον τομέα των θέσεων εργασίας όσο και στον τομέα του περιβάλλοντος·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης με τίτλο «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ»· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να εντάξει στα μελλοντικά της πορίσματα τις σχετικές προκλήσεις και ικανότητες των ΜΜΕ των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

75.  υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός συνιστά έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων περιοχών· εκτιμά εν προκειμένω ότι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, με κοινή στήριξη από το ΕΤΠΑ και το πρόγραμμα COSMΕ, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου υπέρ της διαφοροποίησης και της ανάπτυξης της προσφοράς αειφόρου τουρισμού στις εν λόγω περιοχές·

76.  προτείνει να απλοποιηθούν οι πολιτικές στον τομέα των θεωρήσεων όχι για τα κράτη μέλη της Ένωσης, αλλά και για ορισμένα τρίτα κράτη, προκειμένου να διευκολυνθεί ο τουρισμός και να προωθηθεί η ανάπτυξη του τουρισμού πολλαπλών προορισμών μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των γειτονικών χωρών·

Συνέργειες με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

77.  επισημαίνει ότι ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές χαρακτηρίζονται από έντονη πολυπολιτισμικότητα και ότι το πολιτιστικό περιβάλλον τους πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και να δέχεται στοιχεία από το ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιβάλλον· καλεί δε την Επιτροπή να ανοίξει τη δυνατότητα πρόσβασης σχεδίων που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των εξόχως απόκεντρων περιοχών με βάση το πρόγραμμα Euromed Heritage IV·

o
o   o

79.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 12.
(2) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 1.


Αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης
PDF 276kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί: χρήσιμο εργαλείο για την βελτιωμένη διαδικασία απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013/2172(INI))
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2012 και 2013 (COM(2012)0040, COM(2012)0675 και COM(2013)0461),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0068/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση είναι εργαλείο με στόχο τον προσδιορισμό και την κατανόηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου μιας διαδικασίας, και τον προσδιορισμό τυχόν εναλλακτικών λύσεων που θα βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων οι οποίες θα οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να συγχέεται με τον έλεγχο, δεδομένου ότι η αξιολόγηση εμπίπτει στις αρμοδιότητες των αρχών διαχείρισης ενώ ο έλεγχος αποτελεί ευθύνη των ελεγκτικών οργάνων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο έλεγχος των επιδόσεων βασίζονται στους στόχους που τίθενται στο πλέον αρχικό στάδιο στο επίπεδο του προγραμματισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την παρουσίαση του σχεδίου της Επιτροπής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τον Ιούνιο του 2011, ο κ. Barroso ζήτησε οι αποφάσεις επί του προϋπολογισμού «να μην λαμβάνονται μέσω των παραδοσιακών κονδυλίων που καθορίζονται από τη γραφειοκρατία, αλλά σε σχέση με δεδομένα και στόχους […] προκειμένου να αξιοποιείται στο έπακρο κάθε ευρώ που δαπανάται»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δέσμευση της Επιτροπής για επιδόσεις, η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Ιουλίου 2013 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να συστήσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σκοπό την εξέταση μέτρων για την εφαρμογή της μεθόδου κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και την ανάπτυξη προγραμματισμένου σχεδίου δράσης για τον σκοπό αυτό·

1.  επισημαίνει ότι, χάρη στην επικέντρωσή της στα οικονομικά της Ένωσης με βάση τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, η έκθεση αξιολόγησης που καθιερώθηκε δυνάμει του άρθρου 318 ΣΛΕΕ συμπληρώνει την προσέγγιση όσον αφορά τη συμμόρφωση που αναπτύσσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στα κεφάλαια 1 έως 9 της ετήσιας έκθεσής του και δίνει στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να ασκεί καλύτερα την εξουσία πολιτικού ελέγχου που διαθέτει επί των μέτρων που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές·

2.  υπενθυμίζει ότι η απαλλαγή αποτελεί πολιτική διαδικασία που καλύπτει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή με δική της ευθύνη και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

3.  υπενθυμίζει ότι στις 17 Απριλίου 2013 το Κοινοβούλιο προέτρεψε την Επιτροπή να τροποποιήσει τη διάρθρωση της προαναφερθείσας έκθεσης αξιολόγησης, «διακρίνοντας τις εσωτερικές πολιτικές από τις εξωτερικές και εστιάζοντας, στο πλαίσιο του τμήματος που αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, στη στρατηγική Ευρώπη 2020 […] [και] να δώσει έμφαση στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη των εμβληματικών πρωτοβουλιών»(1)·

4.  υπενθυμίζει επίσης ότι η διοργανική συμφωνία(2) που συνοδεύει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 προσδιορίζει ότι η Επιτροπή θα διαχωρίσει τις εσωτερικές πολιτικές, που εστιάζονται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», από τις εξωτερικές πολιτικές και θα χρησιμοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του ελέγχου των επιδόσεων, για την αξιολόγηση των οικονομικών της ΕΕ βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί·

5.  τονίζει ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων εξακολουθεί να συνιστά τη θεμελιώδη αρχή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2012 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για πολλούς τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο και ότι δεν αποδίδεται επαρκής προσοχή στις επιδόσεις, και εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι προτάσεις σχετικά με τη γεωργία και τη συνοχή για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθούν να βασίζονται ουσιαστικά στις εισροές (με άξονα τις δαπάνες) και, κατά συνέπεια, να εστιάζονται στη συμμόρφωση προς τους κανόνες αντί στις επιδόσεις·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στην τελευταία έκθεσή της σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί (COM(2013)0461), η Επιτροπή έλαβε υπόψη αρκετές συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στις αποφάσεις του για τη χορήγηση απαλλαγής·

7.  αποδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός ότι αντί να εστιάζεται στην επίτευξη των βασικών στόχων της Ένωσης και στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών της, η Επιτροπή παρέσχε φάσμα συνοπτικών αξιολογήσεων που καλύπτουν προγράμματα της ΕΕ σε όλους τους στρατηγικούς τομείς δαπανών στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα κονδύλια του προϋπολογισμού·

8.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε τη δεύτερη και τρίτη έκθεση αξιολόγησης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που σημειώθηκαν βελτιώσεις, οι εκθέσεις δεν παρέχουν ακόμη στοιχεία σχετικά με επιτεύγματα των πολιτικών της ΕΕ τα οποία να είναι επαρκή, σχετικά και αξιόπιστα για να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία απαλλαγής·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα των κρατών μελών στην αξιολόγησή της σχετικά με τα οικονομικά επιτεύγματα της Ένωσης·

10.  επιμένει ότι η έκθεση αξιολόγησης για τις οικονομικές επιδόσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην παραγωγή μιας ακόμα σειράς μερικών αξιολογήσεων, είτε αυτές διενεργηθούν στο μέσον της περιόδου προγραμματισμού είτε στο τέλος·

11.  επισημαίνει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή χρειάζεται, κάθε χρόνο, να έχει σαφή εικόνα του πραγματικού βαθμού επίτευξης των βασικών στόχων της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να παρέχεται σε πρώτο στάδιο από μια αξιολόγηση των κύριων οικονομικών προγραμμάτων και σε δεύτερο στάδιο από μια οριζόντια αξιολόγηση μέσω δηλώσεων προγραμμάτων για την αξιολόγηση των λειτουργικών δαπανών(3), που θα εκτιμούν τον βαθμό συμβολής των προγραμμάτων στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

12.  θεωρεί ότι η αξιολόγηση που διενεργείται από την Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμεύει ως πηγή πληροφόρησης και έμπνευσης για το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει κάθε χρόνο τη διεργασία αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Επιτροπή, να ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο μέσω της ετήσιας έκθεσής του και να την λαμβάνει υπόψη του όταν καθορίζει το πρόγραμμα ελέγχου επιδόσεων·

13.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των διεργασιών διαχείρισης κινδύνου, διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ένωσης με διαφάνεια και λογοδοσία και να διατυπώσει συστάσεις εάν εντοπισθούν ανεπάρκειες·

14.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για την εκπόνηση της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 318, όπως παρουσιάζεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής (SWD(2013)0229), και, ειδικότερα, επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η έκθεση αξιολόγησης του άρθρου 318 ενσωματώνει πληροφορίες για τις επιδόσεις από τα σχέδια διαχείρισης, τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και τη συγκεφαλαιωτική έκθεση, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο το 2013·

15.  χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να διαμορφώσει και να βασίσει την έκθεση αξιολόγησης που θα συντάξει στο νέο πλαίσιο επιδόσεων για το προσεχές ΠΔΠ·

16.  επισημαίνει ότι αυτό το πλαίσιο επιδόσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία κύρια στοιχεία: την επίτευξη των στόχων του προγράμματος (αποτελέσματα), τη χρηστή διαχείριση του προγράμματος από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του προγράμματος και η χρηστή διαχείριση συμβάλλουν στους κύριους στόχους της Ένωσης·

17.  τονίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση των επιδόσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε τομείς στους οποίους η ΕΕ φέρει πραγματική πολιτική ευθύνη και στους οποίους είναι πράγματι δυνατή η άσκηση σημαντικής ευρωπαϊκής επιρροής·

18.  εμμένει στην ανάγκη συγκεντρωτικής παρουσίασης των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διεργασία αξιολόγησης συνολικά και, όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, σε σχέση με τους στόχους της «Ευρώπης 2020»·

19.  ζητεί να υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την έκθεση αξιολόγησης των οικονομικών της Ένωσης που βασίζεται στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 318 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, πριν τις 30 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το οικονομικό έτος που αποτελεί αντικείμενο της αξιολόγησης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)Βλ.απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 27).
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3)Βλ.‘Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014: Έγγραφο εργασίας Μέρος Ι – Δηλώσεις προγραμμάτων για την αξιολόγηση των λειτουργικών δαπανών, COM(2013)0450, Ιούνιος 2013.


Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, με την εξαίρεση του άρθρου 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής ***
PDF 257kWORD 36k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφετέρου, με την εξαίρεση του άρθρου 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής (12399/2013 – C7-0425/2013 – 2012/0219Α(NLE))
P7_TA(2014)0135A7-0463/2013

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12399/2013),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφετέρου (13368/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0425/2013),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0463/2013),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά.


Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, όσον αφορά το άρθρο 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής ***
PDF 257kWORD 36k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφετέρου, όσον αφορά το άρθρο 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής (12400/2013 – C7-0426/2013 – 2012/0219B(NLE))
P7_TA(2014)0136A7-0119/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12400/2013),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφετέρου (13368/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρο 79 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0426/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0119/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά.


Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
PDF 253kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2013)0803 – C7-0417/2013 – 2013/0392(NLE))
P7_TA(2014)0137A7-0470/2013

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0803),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0417/2013),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0470/2013),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας *
PDF 359kWORD 59k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0721),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0394/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0090/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)   Η οδηγία 2006/112/ΕΚ12 του Συμβουλίου υποχρεώνει τους υποκείμενους στον φόρο να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ αλλά παρέχει στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται ανομοιογενείς κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στην Ένωση, να αυξάνεται η περιπλοκότητα για τις επιχειρήσεις και να επιβάλλονται επιπλέον υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ οι οποίες δημιουργούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης.
(1)   Η οδηγία 2006/112/ΕΚ12 του Συμβουλίου υποχρεώνει τους υποκείμενους στον φόρο να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ αλλά παρέχει στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται ανομοιογενείς κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στην Ένωση, να αυξάνεται η περιπλοκότητα για τις επιχειρήσεις, να προκύπτει περιττό κόστος τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και τους φορολογούμενους των κρατών μελών, να δημιουργούνται νομικά κενά που να επιτρέπουν την διάπραξη απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και να επιβάλλονται επιπλέον υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ οι οποίες δημιουργούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης και περιττό κόστος τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και τους φορολογούμενους των κρατών μελών.
_____________
_____________
12Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
12Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)   Προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστεί τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Η χρήση τυποποιημένων δηλώσεων θα διευκολύνει τον έλεγχο των δηλώσεων ΦΠΑ από τα κράτη μέλη.
(2)   Προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστεί τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση και η χρήση τυποποιημένων δηλώσεων θα διευκολύνει τόσο την είσπραξη και καταβολή του ΦΠΑ όσο και τον έλεγχο των δηλώσεων ΦΠΑ από τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών. Θα συμβάλει επίσης στην διευκόλυνση της προσπάθειας των επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία ΦΠΑ, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το ποσοστό λάθους και συμβάλλοντας τελικά στη μείωση ή ακόμη και στην εξάλειψη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και του ελλείμματος ΦΠΑ.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Είναι αναγκαίο να περιοριστεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος. Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται στην τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο υποχρεωτικών πληροφοριών. Επιπλέον, όσον αφορά την τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ και τις άλλες δηλώσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν περισσότερες πληροφορίες πέραν εκείνων που προβλέπονται στον τίτλο ΧΙ κεφάλαιο 5 της οδηγίας.
(3)  Είναι αναγκαίο να περιοριστεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος. Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται στην τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο υποχρεωτικών πληροφοριών. Επιπλέον, όσον αφορά την τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ και τις άλλες δηλώσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν περισσότερες πληροφορίες πέραν εκείνων που προβλέπονται στον τίτλο ΧΙ κεφάλαιο 5 της οδηγίας. Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα μπορέσει να εκπληρώσει στο έπακρο όσα σχεδιάστηκε να επιτύχει μόνο εάν τα κράτη μέλη μεταφέρουν πλήρως και εγκαίρως την παρούσα οδηγία στην εθνική νομοθεσία και στις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τους, χωρίς να αποκλίνουν από το πεδίο εφαρμογής της.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να παρέχουν στους υπαλλήλους τους και στα υποκείμενα σε φόρο πρόσωπα διαδικτυακά προγράμματα αυτοδιδασκαλίας σχετικά με την κατάλληλη χρήση ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η υποβολή της τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ πραγματοποιείται με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ακόμη περισσότερο, πρέπει οι απαιτούμενες πληροφορίες της τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ να ενοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη και πρέπει η Επιτροπή, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από αυτή την άποψη και να προβεί, εφόσον ενδείκνυται, στην υποβολή κατάλληλων προτάσεων·
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Έως τις ...* [ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της επάρκειας της παρούσας οδηγίας με στόχο την περαιτέρω μείωση του φόρτου για τις επιχειρήσεις και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται στην ενοποιημένη μορφή της μαζί με την οδηγία που τροποποιεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευσή της.

Τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της *
PDF 253kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS))
P7_TA(2014)0139A7-0113/2014

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0930),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0022/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0113/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


Τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 *
PDF 252kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 (COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS))
P7_TA(2014)0140A7-0144/2014

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0024),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7–0031/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0144/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή
PDF 334kWORD 112k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή της συνολικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (11250/2013– C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE))
P7_TA(2014)0141A7-0093/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11250/2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συνολικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου (14032/2009),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας της 7ης Μαρτίου 1980 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης – που αποτελούν κράτη μέλη της Ένωσης χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (1) (ASEAN) και των πρωτοκόλλων ένταξης που συνήφθησαν στη συνέχεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρώπη και την Ασία: ένα στρατηγικό πλαίσιο για ενισχυμένες εταιρικές σχέσεις(2)·,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την κατάσταση στην Ινδονησία και ιδίως στις επαρχίες Άτσεχ και Παπούα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το Aceh(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στον Ινδικό Ωκεανό,(5)

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη συνολική εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, η οποία συνάφθηκε τον Ιούνιο του 2007 και υπογράφηκε στις 9 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία υπογράφηκε στις 29 Ιουνίου 2011(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRICS και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές(8)

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/308/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2012, σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία(9)

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των αποστολών παρακολούθησης εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκλογές στην Ινδονησία, της 5ης Απριλίου 2004 και της 20ής Σεπτεμβρίου 2004, στο Ανατολικό Τιμόρ, της 30ής Αυγούστου 1999, της 30ής Αυγούστου 2001, της 9ης Απριλίου 2007, της 30ής Ιουνίου 2007 και της 7ης Ιουλίου 2012, και στην επαρχία Aceh, της 11ης Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Τζακάρτα για τις αρχές που διέπουν τους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της 27ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 91, 100, 191 παράγραφος 4, 207 και 209, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0093/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας (εφεξής «Ινδονησία») θα διέπονται από την προαναφερθείσα συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (εφεξής «ΣΕΣΣ»)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΣ αποτελεί την πρώτη συμφωνία τέτοιου είδους μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδονησίας και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της πολιτικής, οικονομικής και τομεακής συνεργασίας αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό την ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΣ περιέχει, ως βασικά στοιχεία, την επιβεβαίωση των αξιών που εκφράζονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλες διεθνείς συνθήκες που είναι εφαρμοστέες από αμφότερες τις πλευρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΣ εκφράζει την προσήλωση των δύο πλευρών στις αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου και περιέχει διατάξεις για τη θέσπιση ή την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο και οι επενδύσεις, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές και οι υποδομές, η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αλιεία, η βιομηχανική πολιτική και οι ΜΜΕ, η προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η προσπάθεια κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (WMD) και ο αγώνας εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία αποτελεί το τέταρτο πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο, την τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία και τη μεγαλύτερη χώρα στο κόσμο με μουσουλμανική πλειοψηφία και με εκατομμύρια οπαδούς άλλων θρησκειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια ετερογενή κοινωνία που αποτελείται από περισσότερους από 240 εκατομμύρια κατοίκους διαφορετικού εθνοτικού, γλωσσικού και πολιτισμικού υπόβαθρου, το 40% των οποίων έχει ηλικία κάτω των 25 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική θέση της Ινδονησίας είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας και ότι το αρχιπέλαγός της αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά και απλώνεται σε μια έκταση 5.400 χιλιομέτρων από Ανατολή προς Δύση, στον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό·

1.  ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) χαιρετίζει την ΣΕΣΣ ως την πρώτη συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ ΕΕ και χωρών ASEAN· την θεωρεί τεκμήριο της διαρκώς διευρυνόμενης σημασίας των δεσμών μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας και ελπίζει ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις, βάσει κοινών αξιών, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το αμοιβαίο όφελος·
   β) επισημαίνει την δεκαπενταετή διεργασία του δημοκρατικού, πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού της Ινδονησίας, μετά από 33 έτη αυταρχικού στρατιωτικού καθεστώτος· παρατηρεί ότι η Ινδονησία αστικοποιείται ταχύτατα, ότι έχει μια ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη που υπερβαίνει τα 70 εκατομμύρια, ότι διαθέτει άφθονους φυσικούς πόρους και τη μεγαλύτερη οικονομία στη Νοτιοανατολική Ασία (ΑΕγχΠ που αυξάνεται με ρυθμούς υψηλότερους του 6% κατά τα δύο τελευταία έτη), ότι το ήμισυ του παγκοσμίου εμπορίου διασχίζει τα βόρεια ύδατά της και ότι η διπλωματική της παρουσία αυξάνεται διαρκώς σε περιφερειακά και παγκόσμια φόρα, όπως είναι ο ΟΗΕ, ο ΠΟΕ, η Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού (IOC) η G20 και η ASEAN, της οποίας η Ινδονησία είναι τόσο ιδρυτικό όσο και το μεγαλύτερο μέλος· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ινδονησία στην ευρύτερη περιοχή·
   γ) εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ινδονησία στην προσπάθεια εδραίωσης μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης και για την προσήλωση στη δημοκρατία που χαρακτηρίζει την πολυφωνική της κοινωνία, όπως το μαρτυρούν εξάλλου οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ενεργητικότητα της κοινωνίας των πολιτών, η οικονομική ισχύς και η μείωση της φτώχειας, η εκπαίδευση και οι υπόλοιποι δείκτες ΑΣΧ, οι προσπάθειες οικοδόμησης καλών σχέσεων με τους γείτονες και η προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παρατηρεί εντούτοις ότι παραμένουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά το κράτος δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συγκεκριμένα δε όσον αφορά τις προσπάθειες προσαγωγής στη δικαιοσύνη όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, και όσων παραβιάζουν τα δικαιώματα των μελών των μειονοτήτων, είτε πρόκειται για θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, είτε πρόκειται για σεξουαλικές κοινότητες και κοινότητες λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και τρανσεξουαλικών ατόμων· επισημαίνει επίσης την πρόκληση της καταπολέμησης της διαφθοράς· υπογραμμίζει ότι πρόκειται προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της διεθνούς συνεργασίας και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ·
   δ) επισημαίνει τους ταχείς ρυθμούς με τους οποίους αναπτύσσονται οι δεσμοί ΕΕ και Ινδονησίας στο εμπόριο και σε άλλους οικονομικούς τομείς, δεδομένων των επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει μια οικονομία η οποία προσελκύει ξένες και εγχώριες επενδύσεις σε διαρκώς αυξανόμενα επίπεδα· υποστηρίζει ότι η βελτίωση των υποδομών και της συνδεσιμότητας και ένα βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να επιδιωχθούν μέσω της συνεργασίας στη βάση διατάξεων της ΣΕΣΣ σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, τον διάλογο για την οικονομική πολιτική, το περιβάλλον, τη βιομηχανική πολιτική και τις ΜΜΕ, καθώς και στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί το σύνολο του οικονομικού δυναμικού της Ινδονησίας και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η μείωση της φτώχειας, τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στην Ινδονησία·
   ε) τονίζει ότι η ΣΕΣΣ αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας, επιπροσθέτως των υφισταμένων μηχανισμών συνεργασίας, και στην κοινή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, με βάση τις κοινές αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου οφέλους, της δημοκρατίας, της ενεργητικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της ανάπτυξης μιας πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, τις επενδύσεις, τη βιομηχανική πολιτική και τις ΜΜΕ, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, την επιστήμη και τεχνολογία, τα πνευματικά δικαιώματα, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τη μετανάστευση, την προσπάθεια πάταξης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και του εμπορίου ανθρώπων·
   στ) πιστεύει ότι η σχέση ΕΕ και Ινδονησίας πρέπει να αναγνωριστεί ως στρατηγικής σημασίας και θεωρεί ότι πρέπει να διοργανώνονται τακτικές συναντήσεις κορυφής για την επανεξέταση των διμερών και παγκόσμιων εξελίξεων· προτείνει να πραγματοποιούνται τακτικά επισκέψεις υψηλού επιπέδου στην Ινδονησία και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· φρονεί επίσης ότι πρέπει να καταβληθούν εκατέρωθεν προσπάθειες προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση του ζητήματος των θεωρήσεων και της πρόσβασης από διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τρόπο ώστε να εντατικοποιηθούν οι διαπροσωπικές επαφές και οι ανταλλαγές μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για την σύσταση, βάσει του άρθρου 41 της ΣΕΣΣ, της μικτής επιτροπής που υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον ανά διετία και εκ περιτροπής στην Ινδονησία και στις Βρυξέλλες·
   ζ) παροτρύνει την ΕΕ και την Ινδονησία να αξιοποιήσουν πλήρως την ΣΕΣΣ προκειμένου να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα γεωστρατηγικά οφέλη στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας σε διμερή, περιφερειακά και πολυμερή φόρα, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την συνεργασία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και για την συνέχιση της συνεργασίας σε άλλους τομείς που δεν καλύπτονται ρητά από την ΣΕΣΣ, όπως είναι η ετοιμότητα και απόκριση σε καταστροφές, η επίλυση συγκρούσεων, η διασπορά φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και η ασφάλεια στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας·
   η) εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ινδονησία κύρωσε εντός του 2006 το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κυρώσεις διαφόρων πράξεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τους διακινούμενους εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία· προσβλέπει σε εκείνες τις θεσμικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου για την συμμόρφωση με τις εν λόγω διεθνείς πράξεις·
   θ) εκφράζει τον ιδιαίτερο θαυμασμό του για την ειρηνευτική συμφωνία και την οικονομική ανάπτυξη που επετεύχθη στο Άτσεχ κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια και ελπίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος ώστε να απαλλαγεί η επαρχία και ο πληθυσμός της από τη φτώχεια·
   ι) συγχαίρει τις αρχές της Ινδονησίας για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την πάταξη της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της δράσης της Επιτροπής για την εξάλειψη της διαφθοράς (KPK)· εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του διότι η διαφθορά παραμένει σοβαρό πρόβλημα και μείζον εμπόδιο για την ανάπτυξη, παρά την εκ μέρους της Ινδονησίας κύρωση, εντός του 2006, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς· απευθύνει συνεπώς έκκληση για την συνέχιση των προσπαθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 ΣΕΣΣ, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον αγώνα κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που είναι κρυμμένα σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε άλλες δικαιοδοσίες, και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό χώρο·
   ια) παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να επεκτείνουν την αμοιβαία δικαστική συνδρομή προς την Ινδονησία στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και να συνεργαστούν με την χώρα στην προσπάθεια απαγόρευσης πρόσβασης σε οντότητες που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ιβ) επισημαίνει τη σημασία του νόμου 34/2004 και της υπουργικής ρύθμισης 22 του 2009 που προβλέπουν την υποχρεωτική εξαγορά όλων των επιχειρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων του στρατού από την κυβέρνηση της Ινδονησίας· υπογραμμίζει το θεμελιώδη αντίκτυπο που θα έχει η συμμόρφωση με τις εν λόγω νομικές πράξεις στο πεδίο της δημοκρατικής λογοδοσίας ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ιγ) συγχαίρει την Ινδονησία για τον ρόλο που διαδραμάτισε ως προς την κατεύθυνση που έλαβε η διαδικασία του Φόρουμ του Μπαλί για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις ανακολουθίες του νόμου 8/1985 και του νέου νόμου περί μαζικών οργανώσεων 17/2013 (ο οποίος κατήργησε τον παλαιότερο νόμο περί Ενώσεων 8/1985) που αφορούν τις οργανώσεις πολιτών ("Ormas"), οι οποίοι, παρά τον δεδηλωμένο σκοπό τους να διασφαλίσουν την ανοχή υπέρ και να αποτρέψουν την βία κατά των συλλογικών οργανώσεων, διατρέχουν τον κίνδυνο, εάν δεν αναθεωρηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να επιβάλουν περιττούς και συχνά επαχθείς διοικητικούς, νομικούς και οικονομικούς περιορισμούς στις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανισμών, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τις δυνατότητες των οργανώσεων πολιτών να δραστηριοποιηθούν στην Ινδονησία και περιορίζοντας την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας· πιστεύει σχετικά ότι η ετήσια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα για να αναπτυχθούν αυτοί οι προβληματισμοί·
   ιδ) τονίζει ότι τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ινδονησία οφείλουν να επιδίδονται στις δραστηριότητές τους με πνεύμα που συνάδει με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κυβερνητικό κανονισμό αριθ. 47 του 2012 όσον αφορά την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (GR 47/2012), ο οποίος έχει γενική εφαρμογή επί των εταιρειών της Ινδονησίας και προβλέπει κίνητρα και κυρώσεις· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη οικοδόμησης εκείνων των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· καλεί την ΕΕ να παράσχει, στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, την αναγκαία τεχνική βοήθεια και καλεί την Ινδονησία να αναπτύξει το δικό της εθνικό σχέδιο εφαρμογής των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ· συγχαίρει την Ινδονησία για τη διοργάνωση, το Νοέμβριο του 2012, της διεθνούς συνάντησης υπό την αιγίδα της Επιτροπής για την εξάλειψη της διαφθοράς, από κοινού με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν οι "Αρχές για τις Υπηρεσίες κατά της διαφθοράς"·
   ιε) παρατηρεί με λύπη ότι η ολοένα και εντονότερη έμφαση που δίδεται από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στις ισλαμικές διδαχές εις βάρος της θρησκευτικής, εθνικής και πολιτισμικής πολυφωνίας και ποικιλομορφίας που κατοχυρώνεται στο εθνικό σύνθημα "Bhineka Tunggal Ika" ("ενότητα στην πολυμορφία"), καθώς και η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη όσον αφορά την απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους των αρχών για την αντιμετώπιση του θρησκευτικού εξτρεμισμού, συμβάλλουν κατά τα φαινόμενα στον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων θρησκευτικής βίας και στις διακρίσεις εις βάρος των ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες· εξακολουθεί να ανησυχεί για τις πράξεις διάκρισης, παρενόχλησης ή βίας εναντίον μελών εθνικών μειονοτήτων, γυναικών, λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και τρανσεξουαλικών ατόμων - διώξεις που στηρίζονται σε ποικιλία κανόνων και ρυθμιστικών πράξεων που έχουν σχέση με πορνογραφία, βλασφημία ή δραστηριότητες θρησκευτικών μειονοτήτων·
   ιστ) εκφράζει την ανησυχία του για τη βία κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων, η οποία αντικατοπτρίζεται στις επιθέσεις κατά των πιστών Ahmadiyya και των Σιιτών Μουσουλμάνων και στο κλείσιμο των εκκλησιών σε ορισμένες περιοχές της χώρας, καθώς και για τις κανονιστικές ρυθμίσεις που εισάγουν διακρίσεις και τις πρακτικές του κράτους κατά προσώπων που δεν ανήκουν σε μία από τις έξι αναγνωρισμένες θρησκείες στο πλαίσιο της πολιτικής καταχώρησης των γάμων και των γεννήσεων ή της έκδοσης των δελτίων ταυτότητας· καλεί τις ινδονησιακές αρχές να διασφαλίσουν την εφαρμογή στην πράξη της ελευθερίας της θρησκείας που προβλέπεται από το Σύνταγμα και να συνεχίσουν να προωθούν τη θρησκευτική ανοχή· πιστεύει σχετικά ότι η ετήσια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνάρτηση με το άρθρο 39 της ΣΕΣΣ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα για να αναπτυχθούν αυτοί οι προβληματισμοί·
   ιζ) υπενθυμίζει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάργησης της θανατικής ποινής, ή τουλάχιστον να κηρύξουν μορατόριουμ ως προς τις εκτελέσεις· φρονεί επ`αυτού ότι η ετήσια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα για να αναπτυχθούν αυτοί οι προβληματισμοί· παροτρύνει περαιτέρω την ΕΕ να συσφίξει τις επαφές της με την κοινωνία των πολιτών της Ινδονησίας με στόχο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και τον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής·
   ιη) διατηρεί τις σοβαρότατες ανησυχίες του ως προς τα βασανιστήρια και τις υπόλοιπες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος του άμαχου πληθυσμού στην Παπούα και τη Δυτική Παπούα, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από εκατό χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία πενήντα χρόνια· χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση του Διοικητή της Παπούα να ανοίξει η περιοχή στους ξένους δημοσιογράφους και στις ΜΚΟ για πρώτη φορά μετά από χρόνια· καλεί την ΕΕ να συνδράμει τις αρχές της Ινδονησίας, όπως έπραξε προηγουμένως στην Ατσέχ, στην προσπάθεια να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης στην Παπούα· παραμένει ιδιαιτέρως ανήσυχο όσον αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και απελευθερωτικών οργανώσεων αλλά και τις συνταρακτικές καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποδίδονται στις δυνάμεις ασφαλείας· ανησυχεί επίσης για την απουσία προόδου στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των ευκαιριών εργασίας, καθώς και όσον αφορά την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, αξίες απαραίτητες για τους κατοίκους της Παπούα, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής τους ταυτότητας· παροτρύνει τις αρχές της Ινδονησίας να επιτρέψουν την ελεύθερη πρόσβαση ανεξάρτητων παρατηρητών της ΕΕ στην περιοχή·
   ιθ) συγχαίρει την κυβέρνηση της Ινδονησίας για τις προσπάθειές της προκειμένου να καταστεί δυνατή η δράση της UNHCR στη χώρα και η συμβολής της στις προσπάθειες συνδρομής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· σημειώνει τη σημασία του δημόσιου πολιτικού λόγου για την ενίσχυση της στήριξης της κοινωνίας προς τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες· προτείνει, επιπλέον, να εφαρμόσουν πλήρως η Ινδονησία και η ΕΕ το άρθρο 34 της ΣΕΣΣ για τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και της εμπορίας ανθρώπων·
   κ) παροτρύνει την ΕΕ και την Ινδονησία να συνεργαστούν στενά βάσει του άρθρου 4 της ΣΕΣΣ για τη Νομική Συνεργασία προκειμένου να ολοκληρώσουν την επικύρωση της Σύμβασης του 1948 του ΟΗΕ για την Πρόληψη και Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·
   κα) εκφράζει την ικανοποίησή του για τον συνεχιζόμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος ξεκίνησε το 2010, μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας· τάσσεται αναφανδόν υπέρ μιας ευρύτερης συμμετοχής και συμβολής της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο και στην προσπάθεια εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·
   κβ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τους κανονισμούς 2006, 2008 και 2010 που θεσπίζουν την απαγόρευση ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ινδονησιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και το έργο που επιτέλεσε η Εθνική Επιτροπή για τη Βία κατά των Γυναικών (Komnas Perempuan) και η τοπική κοινωνία των πολιτών για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· παρατηρεί ωστόσο, ότι, παρά τις εν λόγω προσπάθειες και την έγκριση του ψηφίσματος του ΟΗΕ σχετικά με την απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, εξακολουθεί η παράδοση αυτή να εφαρμόζεται σε ορισμένες περιοχές της Ινδονησίας· συνιστά επ`αυτού στην ΕΕ και στην Ινδονησία να συνεργαστούν στενά στο πλαίσιο του άρθρου 31 της ΣΕΣΣ για την υγεία και να αξιοποιήσουν τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με στόχο την εξάλειψη της πρακτικής αυτής και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αυτού του είδους οι παραδόσεις ενέχουν για την υγεία των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών· καλεί την Ινδονησία να εντείνει τις προσπάθειές της για να θέσει τέρμα σε αυτήν τη σοβαρή μορφή έμφυλης βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών, η οποία συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·
   κγ) επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ινδονησία με το Εθνικό της σχέδιο για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας και το νομικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση της παιδικής εκμετάλλευσης·
   κδ) αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των εργατικών κινημάτων στο διάλογο και τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ινδονησία· θεωρεί ότι πρέπει η συνεργασία που επιζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΣΣ στο πεδίο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη διάκρισης να ασχοληθεί με ζητήματα που άπτονται της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας και των διαφορών στις αμοιβές με βάση το φύλο· τονίζει συγκεκριμένα τη σημασία ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των διεθνών προτύπων εργασίας της ΔΟΕ, δεδομένου ότι οι εργαζόμενες γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται εκμετάλλευση και διακρίσεις με τη μορφή υπερβολικής εργασίας, ανεπαρκούς αμοιβής και κακομεταχείρισης από τη διεύθυνση·
   κε) επισημαίνει ότι οι εξαγωγές της ΕΕ στην Ινδονησία έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία έξι χρόνια και ότι ανήλθαν σε 9,6 δισεκατομμύρια EUR το 2012· παρατηρεί ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου δεν ξεπέρασε τα 25 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός που τοποθετεί την Ινδονησία στην 29η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της ΕΕ και μόλις στην 4η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της ΕΕ στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι η Ινδονησία αντιπροσωπεύει το 40% του ΑΕΠ και του πληθυσμού της ASEAN· επισημαίνει, εντούτοις, ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στην Ινδονησία σημειώνουν εκρηκτική άνοδο, με την Ινδονησία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά τη Σιγκαπούρη όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τονίζει ότι 1 000 εταιρείες της ΕΕ έχουν επενδύσει περισσότερα από 1 000 δισεκατομμύρια EUR και απασχολούν 1,1 εκατομμύρια Ινδονήσιους·
   κστ) καλεί την Ινδονησία και την ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, επιπροσθέτως της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, με σκοπό να καταργηθούν σταδιακά σημαντικά εμπόδια στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των διαβουλεύσεων σχετικά με τη συμμόρφωση στον ΠΟΕ, της προώθησης της χρήση των διεθνών προτύπων για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, της βελτίωσης της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της διευρυμένης διαφάνειας των εμπορικών κανονισμών και της ανάπτυξης της τελωνειακής συνεργασίας και της προώθησης ενός καθεστώτος επενδύσεων άνευ διακρίσεων, με τελική συνέπεια την περαιτέρω αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, των επενδύσεων, των υπηρεσιών και των προμηθειών·
   κζ) συγχαίρει την Ινδονησία για τις προσπάθειές της να συνεργαστεί με την ΕΕ για την εξάλειψη του εμπορίου παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας· λαμβάνει υπό σημείωση την υπογραφή της Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (VPA) όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT) μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας τον Σεπτέμβριο του 2013· επισημαίνει ότι οι εξαγωγές προϊόντων ξυλείας της Ινδονησίας στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 114% το πρώτο τρίμηνο του 2013· προσβλέπει στην έκδοση των αδειών FLEGT, με τις οποίες πιστοποιείται η νομιμότητα της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, με σκοπό την εισαγωγή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από την Ινδονησία στην ΕΕ, μόλις αποφανθούν αμφότερες οι πλευρές ότι το σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) της Ινδονησίας είναι επαρκές σε ικανοποιητικό βαθμό·· προσδοκά ότι οι κοινές τακτικές αξιολογήσεις θα εξετάσουν την ικανότητα των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή της συμφωνίας FLEGT-VPA·
   κ) αναγνωρίζει το βασικό ρόλο της Ινδονησίας και της ΕΕ στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, δεδομένης της γεωπολιτικής και οικονομικής σημασία τους, της εδαφικής έκτασης, καθώς και του μεγέθους του πληθυσμού· επικροτεί τον διευρυνόμενο ρόλο της Ινδονησίας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος· επικροτεί τα φιλόδοξα σχέδια της Ινδονησίας, όπως τα ανακοίνωσε το 2009, για τη μείωση των εκπομπών και την έκκλησή της για διεθνή υποστήριξη, προκειμένου να βοηθηθεί στην προσπάθειά της να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις σημειώνει ότι η αποψίλωση των δασών και η αλλαγή των χρήσεων γης ευθύνονται κυρίως για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ινδονησία αλλά παρατηρεί ότι ο αναπτυσσόμενος τομέας της ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσει τον τομέα της δασοκομίας μέχρι το 2027, καλεί συνεπώς τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΕΣΣ να συστήσουν άμεσα, βάσει του άρθρου 23 της ΣΕΣΣ για την ενέργεια, θεσμικό διμερή μηχανισμό συνεργασίας που θα μπορούσε να οικοδομηθεί με βάση το παράδειγμα της Μονάδας Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCCU ) στην Ινδονησία που ιδρύθηκε το 2011, προκειμένου να διαφοροποιηθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός μέσω της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και των υποδομών μεταφοράς τους, ούτως ώστε να συνδεθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τα κέντρα ζήτησης, και να επιτευχθεί μια ορθολογική χρήση της ενέργειας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·
   κθ) εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η αυξανόμενη ζήτηση φοινικέλαιου στην αποψίλωση των δασών στην Ινδονησία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής φοινικέλαιου στον κόσμο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το μορατόριουμ σχετικά με την εκκαθάριση νέων δασών που αποφάσισε η κυβέρνηση το 2011 αλλά ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξαλειφθούν τα πολλά νομικά κενά που μέχρι στιγμής περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά του·
   λ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών που υπογράφηκε από την ΕΕ και την Ινδονησία το 2011, με την οποία αίρονται οι περιορισμοί εθνικότητας στις διμερείς αεροπορικές υπηρεσίες και με την οποία πραγματοποιείται σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συνολικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας· συνιστά την λήψη νέων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΣΕΣΣ, στον τομέα των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τη θεσμοθέτηση εγγύς διαλόγου στον τομέα των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών για τη βελτίωση των υποδομών στο αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, καθώς και μέτρων για την πλήρη εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης·
   λα) εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τις ετησίως επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές για τις οποίες ευθύνονται, σε μεγάλο βαθμό, οι φυτείες φοινικέλαιου, οι εταιρίες υλοτομίας και οι αγρότες που τις χρησιμοποιούν για να καθαρίσουν το έδαφος για φύτευση, την στιγμή που οι εν λόγω πυρκαγιές συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και τοποθετούν την Ινδονησία μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· επικροτεί την υπόσχεση της κυβέρνησης της Ινδονησίας να επικυρώσει τη συμφωνία του ASEAN για τη διασυνοριακή ρύπανση που προκαλείται από την αιθαλομίχλη στις αρχές του επόμενου έτους και καλεί τις αρχές της να λάβουν επειγόντως πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης·
   λβ) επισημαίνει ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της Ινδονησίας· τονίζει σχετικά ότι το άρθρο 17 της ΣΕΣΣ παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της Ινδονησίας στον τομέα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων, όπως είναι η ρύπανση ή η πρόκληση ζημιών στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων βιώσιμου τουρισμού και την αύξηση της θετικής συμβολής του τουρισμού ενώ παράλληλα διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των τοπικών κοινοτήτων·
   λγ) διαπιστώνει ότι έχουν υλοποιηθεί αμοιβαίες ανταλλαγές σε διαπροσωπικό επίπεδο μεταξύ των λαών της Ινδονησίας και της ΕΕ μέσω του προγράμματος Erasmus Mundus II, το οποίο χορήγησε 200 υποτροφίες μεταξύ 2008-2010· αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εργαστηρίων μελέτης και σεμιναρίων για την αύξηση της κατανόησης και της γνώσης της Ινδονησιακών ΜΜΕ σχετικά με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις ποιότητας· ζητεί εντούτοις να ενταθούν περαιτέρω οι ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού και ζητεί επίσης την θέσπιση τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 25 ΣΕΣΣ περί Πολιτισμού και Παιδείας, αλλά και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τομέα του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, και των γλωσσών· καλεί επιπλέον την Ινδονησία και την ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων για μέτρα απελευθέρωσης των θεωρήσεων που θα διευκολύνουν τις διαπροσωπικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών·
   λδ) επισημαίνει ότι, μεταξύ 2007 και 2013, περίπου 400 εκατομμύρια EUR χορηγήθηκαν από την ΕΕ προς την Ινδονησία μέσω κονδυλίων της αναπτυξιακής βοήθειας· αναγνωρίζει ότι, ήδη από το 2014, η Ινδονησία δεν θα είναι πλέον επιλέξιμη για τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα (ΠΕΠ) διότι θα έχει αποκτήσει το καθεστώς της χώρας μεσαίου χαμηλού εισοδήματος ενώ θα συνεχίζει να επωφελείται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ· προτρέπει, συνεπώς, την Ινδονησία να συνεχίσει να εφαρμόζει τις πολιτικές προτεραιότητας τις προηγουμένως χρηματοδοτούμενες από τα ΠΕΠ, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το εμπόριο και οι επενδύσεις, η ανάπτυξη ικανοτήτων επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης, η γενική οικοδόμηση ικανοτήτων και η αλλαγή του κλίματος· πιστεύει ότι η διμερής συνεργασία στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση αυτών των προτεραιοτήτων στην Ινδονησία·
   λε) προτείνει στην Ινδονησία και στην ΕΕ να προσδιορίσουν τομείς συνεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΣΣ, για την καλύτερη εφαρμογή και διαχείριση του Γενικού οικονομικού προγράμματος για την ανάπτυξη της Ινδονησίας (MP3EI), μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων G20 της Ινδονησίας και ορισμένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και τις καλεί να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της μεταφοράς κερδών, της φοροδιαφυγής και για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών·
   λστ) προτρέπει την ΕΕ να υποστηρίξει, στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, τις προσπάθειες της Ινδονησίας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ιδίως ως προς την οικοδόμηση ικανοτήτων για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών, την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος και των θεσμών επιβολής του νόμου·
   λζ) ζητεί τη συνεργασία ΕΕ-Ινδονησίας στην εφαρμογή της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CIDES) και στην προσπάθεια διατήρησης και διαχείρισης με βιώσιμο τρόπο των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, δηλαδή των δασών, των θαλάσσιων και αλιευτικών πόρων· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της αποψίλωσης των δασών από τον ιδιωτικό τομέα για το φοινικέλαιο και τις φυτείες καουτσούκ και για τους κινδύνους της μονοκαλλιέργειας·
   λη) εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικύρωση από την Ινδονησία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και καλεί την ΕΕ να προσφέρει βοήθεια στις θεσμικές και άλλες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα με τη Σύμβαση και προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή·
   λθ) εκφράζει την ικανοποίησή του για την ΣΕΣΣ, η οποία αποτελεί τεκμήριο της αυξανόμενης σημασίας των δεσμών ΕΕ-Ινδονησίας και η οποία ανοίγει μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις μέσω της ενίσχυσης της πολιτικής, οικονομικής και τομεακής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής· τονίζει ότι η διμερής και πολυμερής συνεργασία μπορεί να προαγάγει την επίλυση συγκρούσεων σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της πειρατείας, του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και των φορολογικών παραδείσων· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του διότι όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη ΣΕΣΣ, η οποία έχει υπογραφεί ήδη από το 2009·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 144, 10.6.1980, σ. 2.
(2) ΕΕ C 272 E, 13.11.2003, σ. 476.
(3) ΕΕ C 68 E, 18.3.2004, σ. 617.
(4) ΕΕ C 87 E, 7.4.2004, σ. 528.
(5) ΕΕ C 247 E, 6.10.2005, σ. 147.
(6) ΕΕ L 264, 8.10.2011, σ. 2.
(7) ΕΕ C 33 E, 5.2.2013, σ. 201.
(8) ΕΕ C 239 E, 20.8.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 154, 15.6.2012, σ. 1.


Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή ***
PDF 255kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (11250/2013 – C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE))
P7_TA(2014)0142A7-0134/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11250/2013),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου (14032/2009),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100, το άρθρο 191 παράγραφος 4, το άρθρο 207 και το άρθρο 209 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0351/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0134/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας.


Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την επανεισδοχή ***
PDF 255kWORD 36k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την επανεισδοχή (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120B(NLE))
P7_TA(2014)0143A7-0115/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11313/2013),

–  έχοντας υπόψη τo σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου (14032/2009),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0356/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0115/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας.


Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια ***
PDF 254kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (10697/2012 – C7-0029/2014 – 2012/0122(NLE))
P7_TA(2014)0144A7-0097/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10697/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (10693/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 εδάφιο 2 στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7–0029/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0097/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Τουρκίας.


Σύσταση απόφασης - Παράταση του άρθρου 147 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου
PDF 264kWORD 44k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για παράταση της ισχύος του άρθρου 147 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου (2014/2585(RSO))
P7_TA(2014)0145B7-0186/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 342 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας(1), όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς για την πολυγλωσσία που ενέκρινε το Προεδρείο στις 17 Νοεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την από 11 Μαρτίου 2009 απόφασή του, που παρατείνει την εφαρμογή του άρθρου 147 μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου(3) και τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Προεδρείου που παρατείνουν την παρέκκλιση από το άρθρο 146 μέχρι το τέλος της παρούσας περιόδου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 146 και 147 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 146, όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου πρέπει να συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες, και όλοι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ομιλούν στο Κοινοβούλιο στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους, με διερμηνεία στις άλλες επίσημες γλώσσες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 147, οι παρεκκλίσεις από το άρθρο 146 είναι επιτρεπτές έως τη λήξη της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου εάν, και στο μέτρο που δεν διατίθεται επαρκής αριθμός διερμηνέων και μεταφραστών σε μία επίσημη γλώσσα, παρά τη λήψη κατάλληλων μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για κάθε επίσημη γλώσσα για την οποία θεωρείται αναγκαία παρέκκλιση, το Προεδρείο, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα, διαπιστώνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και επανεξετάζει την απόφασή του ανά εξάμηνο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 920/2005(4) του Συμβουλίου προβλέπει προσωρινά και ανανεώσιμα μέτρα πενταετούς παρέκκλισης για τα Ιρλανδικά, μέχρι τις αρχές του 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλα τα μέτρα που ελήφθησαν, το δυναμικό στην ιρλανδική και στη μαλτέζικη γλώσσα δεν αναμένεται να είναι τέτοιο, ώστε να καταστήσει δυνατή την ύπαρξη πλήρους υπηρεσίας διερμηνείας στις γλώσσες αυτές από την έναρξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που για ορισμένες άλλες γλώσσες θα υπάρχει επαρκές δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, ο αριθμός των διερμηνέων ενδέχεται να μην είναι επαρκής για να καταστεί δυνατή η πλήρης κάλυψη όλων των επιπλέον αναγκών κατά τη διάρκεια της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου από τα εν λόγω κράτη μέλη κατά την όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις έντονες και διαρκείς διοργανικές προσπάθειες και παρά τη σημαντική επιτευχθείσα πρόοδο, ο αριθμός των εξειδικευμένων μεταφραστών και γλωσσομαθών νομικών εξακολουθεί να αναμένεται να είναι τόσο περιορισμένος ως προς τα ιρλανδικά, ώστε να μην μπορεί να διασφαλισθεί πλήρης κάλυψη της συγκεκριμένης γλώσσας στο ορατό μέλλον, βάσει του άρθρου 146 του Κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, η νομοθεσία της ΕΕ που έχει εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 («κεκτημένο») δεν χρειάζεται να μεταφραστεί στα Ιρλανδικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των μέτρων παρέκκλισης που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, μόνο οι προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παρουσιάζονται επί του παρόντος στα ιρλανδικά και, ότι για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η παρούσα κατάσταση, δεν θα είναι δυνατόν για τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να προετοιμάζουν ιρλανδικές μεταφράσεις άλλων τύπων νομοθετικών πράξεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το δυναμικό της κροατικής γλώσσας αυξάνεται διαρκώς, σε συνέχεια της προσχώρησης της Κροατίας στην Ένωση την 1η Ιουλίου 2013, δεν θα καταστεί ίσως δυνατόν να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της εν λόγω γλώσσας από την έναρξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 147 παράγραφος 4 του Κανονισμού ορίζει ότι, κατόπιν αιτιολογημένης σύστασης του Προεδρείου, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την ισχύ του εν λόγω άρθρου στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των προαναφερθέντων, το Προεδρείο έχει συστήσει την παράταση ισχύος του άρθρου 147 έως το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου·

1.  αποφασίζει την παράταση ισχύος του άρθρου 147 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή προς ενημέρωση.

(1) EE 17 της 6.10.1958, σ. 385.
(2) ΕΕ L 158 της 10.6.2013, σ. 1.
(3) EE C 87 E της 1.4.2010, σ. 186.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του κανονισμού αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων παρέκκλισης από τους ως άνω κανονισμούς (ΕΕ L 156, της 18.6.2005, σ. 3), όπως παρατάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1257/2010 του Συμβουλίου ( ΕΕ L 343, της 29.12.2010, σ. 5).


Τροποποίηση του άρθρου 166 (τελική ψηφοφορία) και του άρθρου 195 παράγραφος 3 (ψηφοφορία σε επιτροπή) του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
PDF 332kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 166 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την τελική ψηφοφορία, και του άρθρου 195 παράγραφος 3, όσον αφορά την ψηφοφορία στις επιτροπές (2014/2001(REG))
P7_TA(2014)0146A7-0035/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B7‑0252/2013),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0035/2014),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις κατωτέρω τροποποιήσεις·

2.  επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 166
Το Κοινοβούλιο, κατά την ψηφοφορία επί προτεινόμενης νομοθετικής πράξης, είτε πρόκειται για μία και μοναδική είτε για τελική ψηφοφορία, ψηφίζει με ονομαστική κλήση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας.
Όταν το Κοινοβούλιο αποφασίζει επί εκθέσεως, ψηφίζει, είτε πρόκειται για μία και μοναδική είτε για τελική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Η ψηφοφορία επί των τροπολογιών διεξάγεται με ονομαστική κλήση μόνο αν ζητηθεί τούτο σύμφωνα με το άρθρο 167.
Τροπολογία 4
Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 195 παράγραφος 3
3.  Η ψηφοφορία στην επιτροπή διεξάγεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο των μελών που αποτελούν την επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 167, παράγραφος 2.
3.  Στην περίπτωση μίας και μοναδικής ή τελικής ψηφοφορίας επί εκθέσεως, η ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2. Η ψηφοφορία επί τροπολογιών και οι λοιπές ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση της χειρός, εκτός αν ο πρόεδρος αποφασίσει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή αν το ένα τέταρτο των μελών που αποτελούν την επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I
PDF 693kWORD 256k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))
P7_TA(2014)0147A7-0037/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0029),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0025/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0037/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής

P7_TC1-COD(2013)0029


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Την τελευταία δεκαετία, το ευρωπαϊκό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων επεκτάθηκε κατά 27%, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο μειώθηκε κατά 2%. Επιπλέον, η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων δεν κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της συγκριτικά με τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της τάξης του 6% των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σχετικά σταθερό. και οι σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές δεν συμβάδισαν με τις εξελισσόμενες ανάγκες όσον αφορά την προσφορά ή την ποιότητα. [Τροπολογία 1]

(1α)  Το μικρό μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη οφείλεται, κυρίως, στην άσκηση αθέμιτου ανταγωνισμού από άλλα μέσα μεταφοράς, στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών και στις ιδιαίτερα χαμηλές επενδύσεις στα σιδηροδρομικά δίκτυα. [Τροπολογία 2]

(2)  Οι αγορές σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και διεθνών επιβατικών μεταφορών της Ένωσης έχουν ανοίξει στον ανταγωνισμό από το 2007 και το 2010 αντίστοιχα με την οδηγία 2004/51/ΕΚ(6) και την οδηγία 2007/58//ΕΚ(7). Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ανοίξει τις εσωτερικές επιβατικές μεταφορές τους στον ανταγωνισμό, είτε μέσω της θέσπισης δικαιωμάτων ανοικτής πρόσβασης, είτε μέσω της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για τις συμβάσεις υπηρεσιών δημόσιας υπηρεσίας είτε και με τους δύο τρόπους.

(2α)  Θα πρέπει να εκτιμηθούν οι πρακτικές συνέπειες των διατάξεων που θεσπίζονται στις εν λόγω οδηγίες, με τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, προσφοράς και αριθμού χρηστών, κόστους και τιμολογίων. [Τροπολογία 3]

(2β)  Η ανάπτυξη ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική, πλήρη και εμπρόθεσμη εφαρμογή, σε όλα τα κράτη μέλη, των νομοθετικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί. Δεδομένων των ανεπαρκειών που έχουν διαπιστωθεί στον τομέα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης. [Τροπολογία 4]

(2γ)  Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι στα κράτη μέλη που άνοιξαν τις αγορές τους στον τομέα των εσωτερικών επιβατικών μεταφορών, όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώθηκε ανάπτυξη της σιδηροδρομικής αγοράς και μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού. [Τροπολογία 5]

(3)  Η οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) θεσπίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο με κοινούς κανόνες όσον αφορά τη διακυβέρνηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής, τη χρηματοδότηση και τη χρέωση των υποδομών, τις συνθήκες πρόσβασης στις σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες και τη ρυθμιστική εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς. Με την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης και η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των διαχειριστών υποδομής με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών σε όλη την Ένωση και να διασφαλιστούν τα κοινωνικά πρότυπα και οι όροι απασχόλησης. [Τροπολογία 6]

(3α)  Η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατόν να αποτελούν οι σιδηρόδρομοι αξιόπιστη εναλλακτική έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς όσον αφορά την τιμή και την ποιότητα. [Τροπολογία 7]

(4)  Η οδηγία 2012/34/ΕΕ ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει, κατά περίπτωση, νομοθετικά μέτρα σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και να αναπτύσσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η πιο οικονομικά αποδοτική χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών πωλήσεων που ανήκουν στους κατεστημένους φορείς, βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων διαχωρισμού της διαχείρισης των υποδομών και των μεταφορικών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 8]

(4α)  Το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών θα έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρόμων· αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τις εταιρείες και τους επιβάτες. Το προσωπικό των σιδηροδρομικών μεταφορών θα επωφεληθεί επίσης από το άνοιγμα, καθώς θα βελτιωθούν οι ευκαιρίες του παροχής υπηρεσιών σε νέους παράγοντες της αγοράς. Οι έμπειροι εργαζόμενοι μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στους νέους παράγοντες, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. [Τροπολογία 9]

(4β)  Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας όσον αφορά το προσωπικό των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος οργάνωσης της αγοράς εργασίας δεν υπονομεύει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ήδη ένα σαφές πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές. [Τροπολογία 10]

(5)  Πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων μέσω της σύστασης μιας επιτροπής συντονισμού, προς επίτευξη της αποτελεσματικής διαχείρισης και χρήσης της υποδομής. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων της καθημερινής διαχείρισης του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κυκλοφορίας στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ο διαχειριστής της υποδομής σε επίπεδο ελέγχου της κυκλοφορίας πρέπει να συντονίζεται με τις σιδηροδρομικές εταιρείες, χωρίς να υπονομεύεται η ανεξαρτησία και η αρμοδιότητά του όσον αφορά τη διαχείριση του δικτύου και τους υφιστάμενους κανόνες. [Τροπολογία 117]

(6)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης ότι η διαχείριση όλων των καθηκόντων που είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής θα πραγματοποιείται κατά τρόπο συνεκτικό από τον ίδιο το διαχειριστή υποδομής.

(6α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής και θεμιτός ανταγωνισμός εντός του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, πρέπει να διασφαλίζεται όχι μόνο ή χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές αλλά και η ολοκλήρωση των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και η ενίσχυση των ρυθμιστικών φορέων. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην επέκταση των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων ρυθμιστικών φορέων και στην ανάπτυξη ενός δικτύου ρυθμιστικών φορέων που θα αποτελέσει στο μέλλον κεντρικό παράγοντα ρύθμισης της σιδηροδρομικής αγοράς στην Ένωση. [Τροπολογία 12]

(6β)  Ο διαχειριστής της υποδομής, κατά την άσκηση όλων των σχετικών καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, πρέπει να χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητές του για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες της. [Τροπολογία 13]

(7)  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σχετικά με τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικής υποδομής, τα διασυνοριακά ζητήματα, όπως τα τέλη πρόσβασης τροχιάς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μεταξύ των διαχειριστών υποδομής των διαφόρων κρατών μελών, μέσω της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών υποδομής. [Τροπολογία 14]

(8)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση στις υποδομές, οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από πρέπει να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες δομές που περιλαμβάνουν διαχείριση κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαχείρισης υποδομών και δραστηριότητες δραστηριοτήτων μεταφορών θα πρέπει να απαλειφθεί. Η εξάλειψη των πιθανών κινήτρων για την πραγματοποίηση διακρίσεων κατά ανταγωνιστών είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή. Αποτελεί προϋπόθεση για το επιτυχημένο άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να απαλειφθεί το ενδεχόμενο διεπιδοτήσεων, το οποίο υπάρχει στις εν λόγω ολοκληρωμένες δομές, και το οποίο οδηγεί επίσης σε στρεβλώσεις της αγοράς, καθώς και σε ρυθμίσεις όσον αφορά αμοιβές προσωπικού και άλλες παροχές που ενδέχεται να προκαλούν προτιμησιακή μεταχείριση σε σχέση με τους ανταγωνιστές. [Τροπολογία 15]

(9)  Οι υφιστάμενες απαιτήσεις ανεξαρτησίας των διαχειριστών υποδομής από τις επιχειρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ, καλύπτουν μόνο τα ουσιαστικά καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής, ήτοι τη λήψη αποφάσεων για την κατανομή των διαδρομών και τη λήψη αποφάσεων για τη χρέωση των υποδομών. Είναι, ωστόσο, απαραίτητη η άσκηση όλων των καθηκόντων κατά τρόπο ανεξάρτητο, καθώς και άλλα καθήκοντα δύναται να χρησιμοποιηθούν εξίσου για σκοπούς διακρίσεων κατά ανταγωνιστών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων, σε σταθμούς και αμαξοστάσια, σχετικά με επενδύσεις ή συντήρηση, οι οποίες δύναται να ληφθούν έτσι ώστε να ευνοούνται τα μέρη του δικτύου που χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μεταφορικές επιχειρήσεις της ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό εργασιών συντήρησης δύναται να επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα διαδρομών για τους ανταγωνιστές. [Τροπολογία 16]

(9α)  Παρά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, που αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη δομή τους για να παρέχουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ανήκουν στις επιχειρήσεις τους. [Τροπολογία 17]

(10)  Οι υφιστάμενες απαιτήσεις της οδηγίας 2012/34/ΕΕ περιλαμβάνουν μόνο νομική, οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων. Οι διατάξεις αυτές δεν αποκλείουν εντελώς τη δυνατότητα διατήρησης μιας ολοκληρωμένης επιχείρησης, εφόσον εξασφαλίζονται αυτές οι τρεις κατηγορίες ανεξαρτησίας. Όσον αφορά την ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες αποκλείουν τον έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνει ένας διαχειριστής υποδομής από μια ολοκληρωμένη επιχείρηση. Ωστόσο, ακόμα και η πλήρης εφαρμογή των εν λόγω ασφαλιστικών δικλίδων δεν αποκλείει εντελώς κάθε δυνατότητα πραγματοποίησης διακρίσεων κατά ανταγωνιστών, η οποία υφίσταται λόγω της ύπαρξης μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα διεπιδοτήσεων εξακολουθεί να υφίσταται σε ολοκληρωμένες δομές ή, τουλάχιστον, είναι πολύ δύσκολο για τους ρυθμιστικούς φορείς να ελέγχουν και να επιβάλλουν τις ασφαλιστικές δικλίδες που έχουν θεσπιστεί για την πρόληψη των εν λόγω διεπιδοτήσεων. Ο θεσμικός διαχωρισμός της διαχείρισης υποδομών και των μεταφορικών δραστηριοτήτων είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

(11)  Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα δεν δικαιούνται να ασκούν έλεγχο σε διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, να ασκούν έλεγχο ή δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση. Αντιστρόφως, ο έλεγχος σε σιδηροδρομική επιχείρηση θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου ή δικαιωμάτων σε διαχειριστή υποδομής. Η παρούσα οδηγία στοχεύει στη εγκαθίδρυση ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, αποκλείει τη δυνατότητα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να διατηρούν κάθετα ολοκληρωμένο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 18]

(12)  Εφόσον τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διατηρούν διαχειριστή υποδομής ο οποίος αποτελεί μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, θα πρέπει τουλάχιστον να εισαγάγουν αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής στο σύνολό του έναντι της καθετοποιημένης επιχείρησης. Αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο την εταιρική οργάνωση του διαχειριστή υποδομής έναντι της καθετοποιημένης επιχείρησης, αλλά και τη δομή διαχείρισης του διαχειριστή υποδομής και, στο μέτρο του δυνατού στο πλαίσιο ολοκληρωμένης δομής, να προλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ διαχειριστή υποδομής και άλλων νομικών οντοτήτων της καθετοποιημένης επιχείρησης. Οι εν λόγω ασφαλιστικές δικλίδες δεν ανταποκρίνονται μόνο σε όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση των υφιστάμενων απαιτήσεων ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα ουσιαστικά καθήκοντα βάσει της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, όσον αφορά την ανεξαρτησία διαχείρισης του διαχειριστή υποδομής, αλλά υπερβαίνουν τις απαιτήσεις αυτές με την προσθήκη ρητρών, ώστε να αποκλειστεί ότι τα εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των κρατών μελών και με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

(12α)  Θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος της αγοράς των εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, κυρίως όταν πρόκειται για την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων ολοκληρωμένων δομών, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία πρόσθετων διοικητικών εμποδίων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διατήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας. [Τροπολογία 19]

(12β)  Η δυνατότητα του διαχειριστή υποδομής να καταβάλλει μερίσματα στον τελικό ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν θα έπρεπε να εμποδίζει τον διαχειριστή υποδομής να δημιουργεί αποθεματικά για την βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης και την εξισορρόπηση των λογαριασμών του για εύλογο χρονικό διάστημα, όπως απαιτεί η παρούσα οδηγία. Όλες οι καταβολές μερισμάτων του διαχειριστή υποδομής πρέπει να διατίθενται για επενδύσεις με σκοπό την ανανέωση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών υποδομών. [Τροπολογία 107]

(12γ)  Η εταιρεία συμμετοχών σε μία κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση μπορεί να συμβάλλει στις στρατηγικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών στο σύνολό του προς το συμφέρον όλων των μερών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην αγορά σιδηροδρόμων, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που αφορούν τα καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής. [Τροπολογία 108]

(12δ)  Είναι επίσης δυνατόν οι εκπρόσωποι των τελικών ιδιοκτητών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στο εποπτικό συμβούλιο να συμπεριλαμβάνουν πρόσωπα που ορίζουν αλλά δεν απασχολούν οι τελικοί ιδιοκτήτες, εφόσον δεν έχουν καμία ευθύνη ή κανένα συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. [Τροπολογία 109]

(12ε)  Οι κανόνες που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν πρέπει να θίγουν τα κριτήρια της Eurostat για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση η εταιρεία συμμετοχών, ακόμα και αν λαμβάνει υπόψη τις ασφαλιστικές δικλίδες για την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί την κυριότητα των υποδομών και επιπλέον επαρκή αριθμό λειτουργιών ούτως ώστε να μην θεωρείται αμιγώς τεχνητή οντότητα που έχει ως μοναδικό σκοπό της τη μείωση του δημόσιου χρέους κατά την έννοια των εν λόγω κριτηρίων. [Τροπολογία 110]

(13)  Παρά την εφαρμογή των ασφαλιστικών δικλίδων που εγγυώνται την ανεξαρτησία, κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να καταχραστούν τη δομή τους για να παρέχουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, Για τον λόγο αυτό, με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή είναι σκόπιμο να ελέγχει, κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, ότι οι εν λόγω ασφαλιστικές δικλίδες εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι έχουν εξαλειφθεί τυχόν υφιστάμενες ακόμη στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι αυτό έχει επιτευχθεί, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν ή να ανακαλούν τα δικαιώματα πρόσβασης των ενδιαφερόμενων ολοκληρωμένων φορέων.

(13α)  Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των δικτύων όσον αφορά το μέγεθος και την πυκνότητα, καθώς και την ποικιλία οργανωτικών δομών των εθνικών και τοπικών ή περιφερειακών αρχών και των αντίστοιχων εμπειριών από τη διαδικασία ανοίγματος της αγοράς, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει επαρκή ευελιξία για τη διοργάνωση του δικτύου του με τρόπο που να επιτυγχάνει το βέλτιστο μείγμα υπηρεσιών ανοιχτής πρόσβασης και υπηρεσιών που διενεργούνται στο πλαίσιο συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για όλους τους επιβάτες. Αφού επιλεγούν οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που θα τεθούν σε δημόσιο διαγωνισμό, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προσδιορίσει, κατά περίπτωση, μηχανισμούς προστασίας για κάθε υπηρεσία που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προβλέπουν πρόσθετα βάρη για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται την υπηρεσία. [Τροπολογία 20]

(14)  Η παραχώρηση σε ενωσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα. [Τροπολογία 21]

(15)  Με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν υποβολής αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να εκτιμούν, επί τη βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης, τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις των υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών μεταφορών που παρέχονται σε συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη και επί τη βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης. [Τροπολογία 22]

(16)  Στη διαδικασία της εκτίμησης θα πρέπει να συνυπολογίζεται η ανάγκη παροχής επαρκούς ασφάλειας δικαίου σε όλους τους παράγοντες της αγοράς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, αποτελεσματική και διαφανής και να συνάδει με τη διαδικασία κατανομής της χωρητικότητας της υποδομής.

(17)  Για να εκτιμάται εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά και τα επιμέρους στοιχεία της ακολουθητέας διαδικασίας είναι δυνατόν να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου, ιδίως βάσει της πείρας των ρυθμιστικών φορέων, των αρμόδιων αρχών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και δύναται να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών επιβατικών μεταφορών.

(18)  Κατά την εκτίμηση του εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης υπηρεσίας στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της στην κερδοφορία κάθε υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην ενίσχυση της πολιτικής για τη συνοχή στην οικεία περιοχή και στο καθαρό κόστος για την αρμόδια δημόσια αρχή που ανέθεσε τη σύμβαση. Για την εκτίμηση αυτή, θα πρέπει να εξετάζονται παράγοντες, όπως η επιβατική ζήτηση, η τιμολόγηση των εισιτηρίων, οι ρυθμίσεις ως προς τα εισιτήρια, η τοποθεσία και ο αριθμός των στάσεων και το χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα της προτεινόμενης νέας υπηρεσίας. [Τροπολογία 23]

(18α)  Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας επηρεάζεται από υπηρεσία που παρέχεται σε συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στο ίδιο δίκτυο, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδίως τα αποτελέσματα του δικτύου, τη διατήρηση των ανταποκρίσεων και την ακρίβεια των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 24]

(19)  Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και σε ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για την προμήθεια εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων. Εάν θεσπιστεί Ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί εξασφαλίσει ότι αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση της αγοράς ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. [Τροπολογία 25]

(19α)  Είναι σημαντικό οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να προβούν στην ανάπτυξη ενοποιημένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, ιδίως όσον αφορά τις τοπικές και περιφερειακές μεταφορές, προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους επιβάτες. Τα συστήματα αυτά δεν πρέπει να δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά ή να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ σιδηροδρομικών εταιρειών. [Τροπολογία 26]

(19β)  Δεδομένου ότι η νέα δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, και δεδομένου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της Ένωσης, πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση του εν λόγω δικαιώματος, μεταξύ άλλων, για τα άτομα με αναπηρία και τους πολίτες με μειωμένη κινητικότητα. Καθίσταται, επομένως, πρωταρχικής σημασίας η βελτίωση της προσβασιμότητας των μέσων μεταφοράς και των υποδομών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να ενισχυθούν οι διασυνοριακές σχέσεις. Επίσης, η βοήθεια που παρέχεται σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία επιβατών πρέπει να εναρμονιστεί σε ένα ευρύτερο σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ξεκινήσει μία διαδικασία διαβούλευσης με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των πολιτών και των οργανώσεων προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. [Τροπολογία 27]

(19γ)  Με βάση την εμπειρία που αποκτάται μέσω του δικτύου των ρυθμιστικών φορέων που προβλέπει το άρθρο 57 της οδηγίας 2012/34/EΕ, η Επιτροπή οφείλει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, να εκπονήσει νομοθετική πρόταση που θα ενισχύει το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων, θα τυποποιεί τις διαδικασίες του και θα του προσδίδει νομική προσωπικότητα. Ο φορέας αυτός πρέπει να έχει εποπτική και διαιτητική λειτουργία που θα του παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει διασυνοριακά και διεθνή προβλήματα και να εξετάζει προσφυγές κατά αποφάσεων που λαμβάνουν εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. [Τροπολογία 28]

(19δ)  Για την επίτευξη του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό στον σιδηροδρομικό τομέα, η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει και να ενθαρρύνει με ενεργό τρόπο τον κοινωνικό διάλογο σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στον σιδηροδρομικό τομέα προστατεύονται μακροπρόθεσμα από τις δυσμενείς επιπτώσεις του ανοίγματος της αγοράς, όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ. [Τροπολογία 29]

(19ε)  Οι επιβάτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά συστήματα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή και σε ενοποιημένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων. Τα συστήματα αυτά καθιστούν τους σιδηροδρόμους και ένα πιο ελκυστικό μέσο μεταφοράς. Τα συστήματα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή που εφαρμόζονται από τους σιδηροδρομικούς τομείς των κρατών μελών πρέπει να είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ενωσιακής κλίμακας συστήματος, στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι φορείς σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. [Τροπολογία 30]

(19στ)  Με βάση την εμπειρία που αποκτάται μέσω του δικτύου των ρυθμιστικών φορέων που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, η Επιτροπή οφείλει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, να εκπονήσει νομοθετική πρόταση που θα αντικαταστήσει το δίκτυο με έναν ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα, θα τυποποιήσει τις διαδικασίες του και θα του προσδώσει νομική προσωπικότητα, ώστε να πραγματοποιηθεί εγκαίρως το άνοιγμα των εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Ο φορέας αυτός πρέπει να έχει εποπτική και διαιτητική λειτουργία που θα του παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει διασυνοριακά και διεθνή προβλήματα και να εξετάζει προσφυγές κατά αποφάσεων που λαμβάνουν εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. [Τροπολογία 31]

(19ζ)  Για να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, μία σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών μόνο εφόσον τηρεί τις συλλογικές συμβάσεις ή τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν πρότυπα στο κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις ώστε να καταβάλλονται ίσες αμοιβές στον ίδιο χώρο εργασίας. Ο αρμόδιος ρυθμιστικός φορέας πρέπει να ελέγχει τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση. [Τροπολογία 32]

(19η)  Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να εγκρίνει ρυθμίσεις ή να ζητήσει τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή περιόδου αναστολής για το προσωπικό που πρόκειται να μετακινηθεί. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει, κατά τη λήψη απόφασης, να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής σε άλλο φορέα εντός της ενοποιημένης επιχείρησης. [Τροπολογία 33]

(19θ)  Το άνοιγμα της αγοράς δεν πρέπει να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις για τις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων στον σιδηροδρομικό τομέα. Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κοινωνικές ρήτρες, έτσι ώστε να αποφεύγεται το κοινωνικό ντάμπινγκ ή ο αθέμιτος ανταγωνισμός από νεοεισερχόμενους φορείς οι οποίοι δεν σέβονται τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα στον σιδηροδρομικό τομέα. [Τροπολογία 34]

(19ι)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει, στο πλαίσιο του πνεύματος ασφαλείας από το οποίο διακατέχονται, να εντάξουν μια «φιλοσοφία δικαιοσύνης» προκειμένου να ενθαρρύνουν ενεργά τους εργαζομένους να αναφέρουν ατυχήματα, συμβάντα και παρ’ ολίγον ατυχήματα που οφείλονται σε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας χωρίς να κινδυνεύουν από κυρώσεις ή διακριτική μεταχείριση. Μια φιλοσοφία δικαιοσύνης επιτρέπει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να αντλούν διδάγματα από τα ατυχήματα, τα συμβάντα και τα παρ’ ολίγον ατυχήματα και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώνουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες. [Τροπολογία 35]

(19ια)  Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη και ορθή εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, των διατάξεων της οδηγίας 2005/47/EΚ του Συμβουλίου(9). [Τροπολογία 36]

(19ιβ)  Ενόψει της εγκαθίδρυσης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν τις συλλογικές συμβάσεις προκειμένου να αποτραπεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. [Τροπολογία 37]

(19ιγ)  Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας για το προσωπικό των αμαξοστοιχιών και, κατά περίπτωση, να προτείνει νέα νομοθετικά μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού αυτού. [Τροπολογία 38]

(19ιδ)  Το προσωπικό των αμαξοστοιχιών αποτελεί επαγγελματική ομάδα στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού τομέα που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια. Συνήθως εκτελεί καθήκοντα λειτουργικής ασφάλειας στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού συστήματος και είναι υπεύθυνο για την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών στις αμαξοστοιχίες. Μια πιστοποίηση παρόμοια με την πιστοποίηση των μηχανοδηγών κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, να αναγνωρισθεί η σημασία των εν λόγω επαγγελματικών ομάδων για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, αλλά και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. [Τροπολογία 39]

(19ιε)  Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να εγκρίνει ρυθμίσεις ή να ζητήσει τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή περιόδου αναστολής για το προσωπικό που πρόκειται να μετακινηθεί. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει, κατά τη λήψη απόφασης, να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής σε άλλο φορέα εντός της ενοποιημένης επιχείρησης. [Τροπολογία 40]

(20)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(10), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν την κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά μέρη μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(20α)  Οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει να συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντων ή ατυχημάτων που έχουν επιπτώσεις στη διασυνοριακή κυκλοφορία ώστε να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία και, με τον τρόπο αυτό, αποτρέπονται περαιτέρω αρνητικές συνέπειες. [Τροπολογία 41]

(20β)  Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης της υποδομής για να διασφαλίζει ότι οι εργασίες δεν συντελούνται με τρόπο που οδηγεί σε εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. [Τροπολογία 42]

(20γ)  Ο διαχειριστής υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο προσωπικό του ορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε χώρους που χρησιμοποιούνται από άλλες οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. [Τροπολογία 43]

(20δ)  Ο διαχειριστής υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση θα πρέπει, με την επιφύλαξη της έγκρισης του ρυθμιστικού φορέα, να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα τμήματα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής. [Τροπολογία 44]

(20ε)  Οι όροι για την προσφορά εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων για ολόκληρη τη διαδρομή και κρατήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούνται με τη σύσταση κοινού συστήματος ταξιδιωτικών πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 45]

(20στ)  Ο ρυθμιστικός φορέας θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του προσωπικού και του διαχειριστή διαχείρισης υποδομής εντός κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης έναντι της κατανομής διαδρομών και της χρέωσης υποδομών. [Τροπολογία 118]

(20ζ)  Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων τύπων δομών για διαχειριστές υποδομής που συνυπάρχουν εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όπως ξεχωριστές και κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη καθιερώσει μια ξεχωριστή μορφή δομής. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει σειρά διατάξεων και αρχών που διέπουν την εσωτερική οργάνωση των δομών αυτών. [Τροπολογία 47]

(20η)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η έννοια του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου, του διαχειριστικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζεται σε υφιστάμενες εταιρικές δομές στα κράτη μέλη, ενώ η σύσταση πρόσθετων οργάνων θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να αποφεύγεται, [Τροπολογία 119]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2012/34/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

-1) Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές ελκυστικότερο μέσο μεταφοράς για τους ευρωπαίους πολίτες. Η οδηγία συμβάλλει επίσης στη δημιουργία λειτουργικών συστημάτων παροχής πληροφοριών και ενοποιημένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων. Τα συστήματα έκδοσης ενιαίων εισιτηρίων για ολόκληρη τη διαδρομή που εφαρμόζονται από τον σιδηροδρομικό κλάδο στα κράτη μέλη πρέπει να είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ενωσιακού συστήματος στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι φορείς σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. [Τροπολογία 49]

2β.  Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, που συνίσταται στην ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, θα επιδιωχθεί βάσει κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους τυγχάνουν δέουσας προστασίας έναντι των ανεπιθύμητων συνεπειών του ανοίγματος της αγοράς.». [Τροπολογία 50]

"

-1β) Στο άρθρο 2, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Τα άρθρα 7, 7α, 7β, 7γ, 7δ και 7ε δεν εφαρμόζονται σε δίκτυα μικρότερα των 500 χιλιομέτρων εφόσον:

α)  τα δίκτυα αυτά δεν έχουν στρατηγική σημασία για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς· ή

β)  είναι τεχνικά και οργανωτικά απομονωμένα από το βασικό εγχώριο σιδηροδρομικό δίκτυο.». [Τροπολογία 87]

"

1)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)  Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2) διαχειριστής υποδομής κάθε φορέας ή επιχείρηση που εξασφαλίζει την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής σε ένα δίκτυο· η ανάπτυξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δικτύου, τον οικονομικό και επενδυτικό σχεδιασμό, καθώς και τα κτίρια και την αναβάθμιση της υποδομής· η λειτουργία της υποδομής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διαδικασίας κατανομής διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού και της εκτίμησης της διαθεσιμότητας και της κατανομής μεμονωμένων διαδρομών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη χρέωση υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού και της είσπραξης των χρεώσεων· η συντήρηση περιλαμβάνει ανανεώσεις της υποδομής και τις άλλες δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.» ;·

"

β)  το σημείο 5 απαλείφεται·;

γ)  προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο:"

«31) «κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση»: επιχείρηση στην οποία:

—  μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ανήκουν πλήρως ή εν μέρει στην ίδια επιχείρηση ως διαχειριστή υποδομής (εταιρεία συμμετοχών), ή

—  ένας διαχειριστής υποδομής ανήκει πλήρως ή εν μέρει σε μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ή

—  μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ανήκουν πλήρως ή εν μέρει σε έναν διαχειριστή υποδομής.» ;

"

γα)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«32) ως «ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων» νοείται το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων που επιτρέπει στο άτομο να πραγματοποιήσει διαδρομή που περιλαμβάνει μεταφορές στο πλαίσιο ή μεταξύ διαφόρων μέσων μεταφοράς, όπως σιδηρόδρομοι, λεωφορεία, τραμ, μετρό, οχηματαγωγά ή αεροπλάνα·»·

"

γβ)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«33) ως «ενιαίο εισιτήριο για ολόκληρη τη διαδρομή» νοείται το εισιτήριο ή τα εισιτήρια που απεικονίζουν σύμβαση μεταφοράς για τη διεκπεραίωση διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μια ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·»· [Τροπολογία 52]

"

γγ)  προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: "

«34) ως «εποπτικό συμβούλιο» νοείται κάθε ομάδα προσώπων που ορίζεται από τους κυρίους της εταιρίας να προωθεί τα συμφέροντά τους, να παρακολουθεί και να ελέγχει το έργο των διευθυντικών στελεχών και να εγκρίνει τις σημαντικές διαχειριστικές αποφάσεις·

35)  ως «διοικητικό συμβούλιο» νοείται κάθε ομάδα προσώπων επιφορτισμένη με εκτελεστικές αρμοδιότητες για την τρέχουσα διοίκηση της εταιρίας·»· [Τροπολογία 53]

"

γδ)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«36) ως «υπηρεσίες επιβατών υψηλής ταχύτητας» νοούνται οι υπηρεσίες προς τους επιβάτες που παρέχονται σε ειδικά κατασκευασμένα τραίνα υψηλής ταχύτητας, κατάλληλα να κινούνται κατά κανόνα με ταχύτητες που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 250 km/h και κινούνται στις ταχύτητες αυτές καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του ταξιδιού.». [Τροπολογία 54]

"

2)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 απαλείφεται.

2α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 6α

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και ότι είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, τίποτα στην παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στον διαχειριστή υποδομής να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας, με διαφανή, χωρίς αποκλεισμούς και μη εισάγοντα διακρίσεις τρόπο, με έναν ή περισσότερους αιτούντες όσον αφορά συγκεκριμένη γραμμή ή τοπικό ή περιφερειακό τμήμα του δικτύου, κατά τρόπο που να παρέχει στον εν λόγω αιτούντα κίνητρο για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του όσον αφορά το εν λόγω τμήμα του δικτύου. Τα κίνητρα αυτά συνίστανται σε μείωση ή αύξηση των τελών πρόσβασης τροχιάς που αντιστοιχούν σε ενδεχόμενη εξοικονόμηση κόστους ή στις αυξήσεις των εσόδων για τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής λόγω της συνεργασίας αυτής. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των βλαβών, των εργασιών συντήρησης ή των υποδομών που αντιμετωπίζουν συμφόρηση, ή μιας γραμμής ή τμήματος του δικτύου που είναι επιρρεπές σε καθυστερήσεις, ή για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Η διάρκειά της περιορίζεται σε πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο και μπορεί να παραταθεί. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55 για τη σχεδιαζόμενη συνεργασία. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί εκ των προτέρων έγκριση της συμφωνίας συνεργασίας και, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, ζητεί την τροποποίησή της ή την απορρίπτει. Μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της συμφωνίας σε οποιαδήποτε φάση κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει την επιτροπή συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται για τη συνεργασία που έχει επιτραπεί στο πλαίσιο του άρθρου 7α και 7β μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ίδια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.». [Τροπολογία 120]

"

3)  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7

Θεσμικός διαχωρισμός του διαχειριστή υποδομής

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

Αν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ορισμένα στοιχεία της σιδηροδρομικής υποδομής, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τελούν υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση επιχειρήσεων πέραν του διαχειριστή υποδομής, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές συνεχιστούν, υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι νομικά διακριτές και ανεξάρτητες από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση. [Τροπολογία 121]

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής είναι οργανωμένοι σε εταιρεία νομικά διακριτή από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι δεν επιτρέπεται στο ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα:

α)  να ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου*, να έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα σε σιδηροδρομική επιχείρηση και σε διαχειριστή υποδομής ταυτοχρόνως·

β)  να διορίζει μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση·

γ)  να είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, σε σιδηροδρομική επιχείρηση και σε διαχειριστή υποδομής ταυτόχρονα·

δ)  να διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική υποδομή ή να ανήκει στη διοίκηση του διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση ή να διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή να ανήκει στη διοίκησή της και, ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε διαχειριστή υποδομής.

3.  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 πρόσωπο είναι κράτος μέλος ή άλλος δημόσιος φορέας, δύο δημόσιες αρχές που είναι αυτοτελείς και νομικά διακριτές μεταξύ τους και που ασκούν έλεγχο ή άλλα δικαιώματα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 στο διαχειριστή υποδομής, αφενός, και στη σιδηροδρομική επιχείρηση, αφετέρου, δεν θεωρούνται ένα και το αυτό πρόσωπο ή πρόσωπα.

4.  Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων και ότι διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής υποδομής δύναται να αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, επί των οποίων διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του διαχειριστή υποδομής.

4α.  Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν τον θεσμικό διαχωρισμό του διαχειριστή υποδομής, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 3, ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και ότι είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο διαχειριστή υποδομής να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας, με διαφανή, χωρίς αποκλεισμούς και μη εισάγοντα διακρίσεις τρόπο, με έναν ή περισσότερους αιτούντες όσον αφορά συγκεκριμένη γραμμή ή τοπικό ή περιφερειακό τμήμα του δικτύου, κατά τρόπο που να παρέχει στον εν λόγω αιτούντα κίνητρο για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του όσον αφορά το εν λόγω τμήμα του δικτύου. Τα κίνητρα αυτά συνίστανται σε μείωση των τελών πρόσβασης τροχιάς που αντιστοιχούν σε ενδεχόμενη εξοικονόμηση κόστους για τον διαχειριστή υποδομής λόγω της συνεργασίας αυτής. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των βλαβών, των εργασιών συντήρησης ή των υποδομών που αντιμετωπίζουν συμφόρηση, ή μιας γραμμής ή τμήματος του δικτύου που είναι επιρρεπές σε καθυστερήσεις, ή για τη βελτίωση της ασφάλειας. Η διάρκειά της περιορίζεται σε πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο και μπορεί να παραταθεί. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55 για τη σχεδιαζόμενη συνεργασία. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί εκ των προτέρων έγκριση της συμφωνίας συνεργασίας και, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, ζητεί την τροποποίησή της ή την απορρίπτει. Μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της συμφωνίας σε οποιαδήποτε φάση κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει την επιτροπή συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας. [Τροπολογία 56]

5.  Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ο διαχειριστής υποδομής ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων έναντι οποιασδήποτε σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α έως 7γ και 7β.

____________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων ("Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων") (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.»). [Τροπολογία 122]

"

4)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 7α

Ουσιαστική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής υποδομής είναι οργανωμένος σε φορέα νομικά διακριτό από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ή εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τέτοιες επιχειρήσεις ή από κάθε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

2.  Οι νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιούνται στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών δεν έχουν καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή, είτε άμεσα είτε έμμεσα ή μέσω θυγατρικών, στο κεφάλαιο του διαχειριστή υποδομής. Ομοίως, ο διαχειριστής υποδομής δεν έχει καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή, είτε άμεσα είτε έμμεσα ή μέσω θυγατρικών, στο κεφάλαιο οποιασδήποτε νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στις αγορές των σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών.

Η παρούσα διάταξη, ωστόσο, δεν εμποδίζει την ύπαρξη μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όπου μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ανήκουν πλήρως ή εν μέρει στην ίδια επιχείρηση ως διαχειριστή υποδομής (εταιρεία συμμετοχών).

3.  Εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, αλλά μόνο για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης του διαχειριστή υποδομής. και την καταβολή μερισμάτων Οι πληρωμές μερίσματος στον τελικό ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι πιθανές. Οι εν λόγω πληρωμές μερισμάτων από τον διαχειριστή υποδομών εγγράφονται για να χρησιμοποιηθούν ως επένδυση για την ανανέωση της υποδομής σε κατάσταση λειτουργίας και δεν απαγορεύει στον διαχειριστή υποδομών να δημιουργήσει αποθεματικά προκειμένου να διαχειρίζεται τα κέρδη και τις ζημίες στο πλαίσιο του επιχειρηματικού κύκλου.

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για πληρωμές σε ιδιώτες επενδυτές σε περίπτωση εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο διαχειριστής υποδομής δεν δύναται να χορηγεί δάνεια σε καμία άλλη νομική οντότητα μόνο στις θυγατρικές του. Στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, ενώ καμία άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν δύναται να χορηγεί δάνεια στον διαχειριστή υποδομής δάνεια στο διαχειριστή υποδομής μπορεί να χορηγεί μόνο η εταιρία συμμετοχών μετά από προηγούμενη έγκριση του ρυθμιστικού φορέα του άρθρου 55. Η εταιρία συμμετοχών πρέπει να παρέχει στο ρυθμιστικό φορέα πειστικές αποδείξεις ότι το δάνειο χορηγείται με όρους αγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 6.

Οποιαδήποτε υπηρεσία παρεχόμενη από άλλη νομική οντότητα στον διαχειριστή υποδομής παρέχεται βάσει σύμβασης και αμείβεται σε εμπορικές τιμές. Το χρέος που αποδίδεται στον διαχειριστή υποδομής είναι σαφώς διαχωρισμένο από το χρέος που αποδίδεται σε άλλες νομικές οντότητες εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, και τα εν λόγω χρέη εξυπηρετούνται χωριστά.

Οι λογαριασμοί του διαχειριστή υποδομής και των υπόλοιπων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης τηρούνται με τρόπο που εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων αυτών και επιτρέπει τον διαχωρισμό των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του διαχειριστή υποδομής σε σχέση με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 4, ο διαχειριστής υποδομής αντλεί κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ανεξάρτητα και όχι μέσω άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν αντλούν κεφάλαια μέσω του διαχειριστή υποδομής. [Τροπολογία 123]

5.  Ο διαχειριστής υποδομής τηρεί λεπτομερή αρχεία κάθε εμπορικής και οικονομικής σχέσης με τις υπόλοιπες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και τα καθιστά διαθέσιμα στον ρυθμιστικό φορέα κατόπιν σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 12.

Άρθρο 7β

Ουσιαστική ανεξαρτησία του προσωπικού και διαχείριση του διαχειριστή υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση

1.  Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του ρυθμιστικού φορέα δυνάμει του άρθρου 56, ο διαχειριστής υποδομής έχει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητες από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, όσον αφορά όλα τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στην κατανομή των διαδρομών και στη χρέωση για τη χρήση της υποδομής.

Η συνολική δομή διαχείρισης και το εταιρικό καταστατικό του διαχειριστή υποδομής εξασφαλίζουν ότι καμία εκ των υπολοίπων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν καθορίζει, άμεσα ή έμμεσα, τη συμπεριφορά του διαχειριστή υποδομής σχετικά με τα εν λόγω καθήκοντα την κατανομή των διαδρομών και στη χρέωση για τη χρήση της υποδομής.

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και οι διαχειριστές που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά, ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω αρχές.

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν συμμετέχουν στο διοικητικό ή το εποπτικό συμβούλιο ούτε είναι ανώτατα στελέχη άλλων νομικών οντοτήτων εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ούτε είναι ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής.

3.  Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των τελικών ιδιοκτητών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας, τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών, και τη λήξη της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής λαμβάνονται από το εποπτικό συμβούλιο. Η ταυτότητα και οι συνθήκες που διέπουν τη διάρκεια και τη λήξη της θητείας των προσώπων που το εποπτικό συμβούλιο έχει ορίσει ή ανανεώσει ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε οιαδήποτε πρόταση απόφασης για τη λήξη της θητείας, κοινοποιούνται στον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55. Οι ανωτέρω συνθήκες καθώς και οι αποφάσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο εάν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον ρυθμιστικό φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται να υποβάλει ένσταση κατά των εν λόγω αποφάσεων, αν προκύψουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία προσώπου που έχει οριστεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας μέλους του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής.

Παρέχεται δικαίωμα πραγματικής προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία κατά της πρόωρης λήξης της θητείας τους.

4.  Για περίοδο τριών ετών από την αποχώρησή τους από τον διαχειριστή υποδομής, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ανώτατη θέση σε οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Για περίοδο τριών ετών από την αποχώρησή τους από τις εν λόγω άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα μέλη του εποπτικού ή διοικητικού συμβουλίου τους και τα ανώτατα στελέχη τους δεν δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ανώτατη θέση στον διαχειριστή υποδομής.

5.  Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του προσωπικό. και στεγάζεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα προστατεύεται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Οι εσωτερικοί κανόνες ή οι συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις επαφές με Οι ευαίσθητες πληροφορίες που τηρεί ο διαχειριστής υποδομής προστατεύονται δεόντως και δεν διαβιβάζονται σε άλλες οντότητες.

Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να προσφέρει στο προσωπικό του κοινωνικές υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχονται σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις και εστιατόρια, σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στις επίσημες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής, τα οποία ασκούνται επίσης σε σχέση με άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκτός του πλαισίου της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι μεταφορές προσωπικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο γ) μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές μόνο σε περίπτωση που διασφαλίζεται ότι δεν ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες μεταξύ τους. Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να συνεργάζεται με άλλες οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όσον αφορά την ανάπτυξη των πληροφοριακών τους συστημάτων.

Ο ρυθμιστικός φορέας εγκρίνει ή ζητεί τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητήσει από την ολοκληρωμένη επιχείρηση να του παράσχει κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη.

6.  Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων του ανεξάρτητα από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και δεν του επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων ή οποιωνδήποτε σχετικών με αυτά δραστηριοτήτων στις εν λόγω νομικές οντότητες.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων και ότι διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής υποδομής δύναται να αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, επί των οποίων διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του διαχειριστή υποδομής.

7.  Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Στοιχεία της αμοιβής τους που σχετίζονται με τις επιδόσεις τους δεν εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας υπό τον έλεγχό της, αλλά αποκλειστικά από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του διαχειριστή υποδομής. [Τροπολογία 124/αναθ.]

Άρθρο 7γ

Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης

1.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή αποφασίζει εάν οι διαχειριστές υποδομής που αποτελούν μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7α και του άρθρου 7β και εάν η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών είναι ικανοποιητική για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και απουσία στρέβλωσης του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.

2.  Η Επιτροπή δικαιούται να απαιτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον οικείο ρυθμιστικό φορέα ή φορείς και, ενδεχομένως, το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 57.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπονται στο άρθρο 10 στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει ο διαχειριστής υποδομής, εάν η Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή εν αναμονή της εξέτασης του αίτησης από την Επιτροπή, ή εάν αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2, ότι:

α)  δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή

β)  ο οικείος διαχειριστής υποδομής δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β, ή

γ)  η εφαρμογή των απαιτήσεων των άρθρων 7α και 7β δεν είναι επαρκής για να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την απουσία της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οικείος διαχειριστής υποδομής.

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

4.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να ανακαλέσει την απόφασή της που αναφέρεται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2, όταν το εν λόγω κράτος μέλος αποδείξει, προς ικανοποίηση της Επιτροπής, ότι οι λόγοι της απόφασης δεν υφίστανται πλέον. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

5.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 4, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β παρακολουθείται διαρκώς από τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55. Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίζει επί της εν λόγω ένστασης, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 9, σχετικά με όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης. [Τροπολογίες 101 και 125/αναθ.]

Άρθρο 7γ

Επιτροπή συντονισμού

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή είναι ανοικτή τουλάχιστον στον διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, στους εκπροσώπους χρηστών των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού. [Τροπολογία 59]

2.  Η επιτροπή συντονισμού υποβάλλει προτάσεις ή συμβουλεύει τον διαχειριστή υποδομής και, αν κρίνεται σκόπιμο, το κράτος μέλος σχετικά με:

α)  τις ανάγκες των αιτούντων όσον αφορά τη συντήρηση και την ανάπτυξη της χωρητικότητας των υποδομών·

β)  το περιεχόμενο των στόχων επιδόσεων με επίκεντρο τον χρήστη που περιλαμβάνονται στις συμβατικές συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 και των κινήτρων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και την εφαρμογή τους·

γ)  το περιεχόμενο και την εφαρμογή της δήλωσης δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 27·

δ)  το πλαίσιο και τους κανόνες χρέωσης που ορίζονται από το κράτος και το σύστημα χρέωσης που καθορίζεται από τον διαχειριστή υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 29, καθώς και το επίπεδο και τη διάρθρωση των χρεώσεων χρήσης υποδομής·

ε)  τη διαδικασία κατανομής χωρητικότητας της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προτεραιότητας για την κατανομή χωρητικότητας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών χρηστών της υποδομής· οι αρχές συντονισμού σε περίπτωση αντικρουομένων αιτήσεων για τη λειτουργία σιδηροδρομικής υπηρεσίας διέπονται από το άρθρο 46, παράγραφος 4· [Τροπολογία 60]

στ)  ζητήματα διατροπικότητας·

ζ)  οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με τους όρους πρόσβασης και χρήσης των υποδομών και την ποιότητα των υπηρεσιών του διαχειριστή υποδομής·

ζα)  ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, των επιβαρύνσεων χρήσης της υποδομής και του ύψους και της διαφάνειας των τιμών των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. [Τροπολογία 61]

Η επιτροπή συντονισμού, με την επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου, έχει την εξουσία να αιτείται σχετικών πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής όσον αφορά τα στοιχεία α) έως ζ) ζα) προκειμένου να δύναται να εκπληρώσει τα εν λόγω καθήκοντά της. [Τροπολογία 62]

3.  Η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνει, ιδίως, κανόνες συμμετοχής στις συνεδριάσεις και τη συχνότητα αυτών, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμηνιαία. Ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τακτικές διαβουλεύσεις, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, των χρηστών των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και των εκπροσώπων των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων. Έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού υποβάλλεται ετησίως στον οικείο διαχειριστή υποδομής, κράτος μέλος, ρυθμιστικό φορέα στους χρήστες των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και στους οικείους εκπροσώπους των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων, καθώς και την Επιτροπή, όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις των μελών της επιτροπής. [Τροπολογία 63]

Άρθρο 7δ

Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών υποδομής

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συμμετέχουν και συνεργάζονται σε ένα δίκτυο για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών της Ένωσης, και ιδίως για την εξασφάλιση:

i)   της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, των σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010* και του σχεδίου ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS) που καθορίζεται στην απόφαση 2012/88/ΕΕ** και

ii)  της διευκόλυνσης αποτελεσματικών και αποδοτικών διασυνοριακών επιβατικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης.

1α.  Το δίκτυο αναπτύσσει επίσης ένα κοινό πλαίσιο αρχών όσον αφορά τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες διασυνοριακών επιβατικών μεταφορών που εκτελούνται σε περισσότερα από ένα δίκτυα, όπως ορίζεται στο άρθρο 37, και για την κατανομή της χωρητικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 40. Για τις εν λόγω κοινές αρχές γνωμοδοτεί το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 57. [Τροπολογία 64]

Η Επιτροπή είναι μέλος του δικτύου. Συντονίζει και υποστηρίζει το έργο του δικτύου και διατυπώνει συστάσεις προς το δίκτυο, εφόσον ενδείκνυται. Εξασφαλίζει την ενεργή συνεργασία των κατάλληλων διαχειριστών υποδομής.

2.  Το δίκτυο συμμετέχει στις διαδικασίες παρακολούθησης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 και αξιολογεί τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα των διαχειριστών υποδομής βάσει κοινών δεικτών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως η αξιοπιστία, η χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια των δικτύων τους, η ποιότητα και η χρησιμοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, η συντήρηση, οι ανανεώσεις, οι βελτιώσεις, οι επενδύσεις, και η δημοσιονομική αποδοτικότητα καθώς και η διαφάνεια του πλαισίου και των κανόνων χρέωσης. [Τροπολογία 65]

3.  Η Επιτροπή, δύναται να λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του δικτύου, εγκρίνει μέτρα που καθορίζουν τις κοινές αρχές και πρακτικές του δικτύου, ιδιαιτέρως για την εξασφάλιση της συνέπειας στη συγκριτική αξιολόγηση, και τις ακολουθητέες διαδικασίες συνεργασίας στο δίκτυο. Τα εν λόγω μέτρα εγκρίνονται μέσω εκτελεστικής πράξης κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 άρθρο 60.

___________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22).

** Απόφαση 2012/88/EE της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 51 της 23.2.2012, σ. 51.»). [Τροπολογία 66]

"

5)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχεται, υπό δίκαιους, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους, δικαίωμα πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή όλων των κρατών μελών, με σκοπό την εκτέλεση παντός τύπου σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζουν επιβάτες από οποιονδήποτε σταθμό και να τους αποβιβάζουν σε οποιονδήποτε άλλον. Σε αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνεται η πρόσβαση σε υποδομή που συνδέει εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.»·

"

αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να χορηγεί σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δικαιώματα πρόσβασης σε υποδομές για την εκτέλεση κάθε είδους υπηρεσιών των οποίων ο έλεγχος ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες στις οποίες δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις της Ένωσης, υπό όρους ανάλογους προς εκείνους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης σε υποδομές και σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέτρα, τα οποία είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ιδίως μέσω:

α)  δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της σχετικής επιχείρησης·

β)  δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης.»· [Τροπολογία 67]

"

β)  οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

6)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 σε δρομολόγια μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια ή εναλλακτική διαδρομή, στην περίπτωση που η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών υψηλής ταχύτητας που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 δεν υπόκειται σε περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, οι αρμόδιες αρχές και οι διαχειριστές υποδομής προειδοποιούν εγκαίρως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα αιτήματα χωρητικότητας που ενδέχεται να θίγουν τα δικαιώματα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας.

Όλες οι μεταφορές επιβατών που δεν αποτελούν μέρος μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας αναφέρονται ως υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης.

Εάν μια αρμόδια αρχή συνάψει μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης με σκοπό να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο τμήμα της χωρητικότητας υποδομής από αυτό που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν, το δικαίωμα πρόσβασης των επιχειρήσεων που παρέχουν ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης και μπορεί να επηρεαστεί από την απόφαση της αρμόδιας αρχής δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό.

____________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 1).»· [Τροπολογία 68]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται

Τα κριτήρια αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τις συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στην κερδοφορία όλων των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που προκύπτουν στο καθαρό κόστος για την αρμόδια δημόσια αρχή που σύναψε τη σύμβαση, τη ζήτηση των επιβατών, την τιμή των εισιτηρίων, τις ρυθμίσεις για την έκδοση εισιτηρίων, τον τόπο και τον αριθμό των στάσεων και το ωράριο και θεσπίζονται από τον ρυθμιστικό φορέα του άρθρου 55, σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Με την ανάλυση αξιολογείται εάν η βιωσιμότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα ετίθετο σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα μιας νέας υπηρεσίας ανοικτής πρόσβασης.

Η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο εάν ο ρυθμιστικός φορέας προβλέπει ότι η επικείμενη νέα υπηρεσία μπορεί να παράγει κυρίως έσοδα στον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών και δεν αφαιρεί έσοδα από αυτόν και ότι η τυχόν απώλεια εσόδων δεν είναι σημαντική για το φάσμα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ή στις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή και την απόφαση του αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν, να τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωμα πρόσβασης για τη ζητούμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών.».

"

γ)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«2α. Όταν μια σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ανατίθεται μέσω διαδικασίας δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1370/2007, να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, κατά τη διάρκεια της εν λόγω σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στις υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ ενός τόπου αναχώρησης και ενός προορισμού που καλύπτεται από την εν λόγω σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η πληροφορία ότι το δικαίωμα πρόσβασης είναι περιορισμένο, δημοσιοποιείται στην προκήρυξη της διαδικασίας για τη σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν θα περιορίζεται για κάθε πρόσθετη νέα υπηρεσία, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 2, για την οποία ο ρυθμιστικός φορέας προβλέπει ότι κυρίως θα παράγει και δεν θα αφαιρεί έσοδα στο σιδηροδρομικό τομέα και για την οποία η τυχόν απώλεια εσόδων δεν προβλέπεται να είναι σημαντική για το φάσμα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν επιφέρουν περιορισμό του δικαιώματος παραλαβής επιβατών από σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής μιας διεθνούς υπηρεσίας και αποβίβασής τους σε άλλον, συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος.

2β.  Ο ρυθμιστικός φορέας ή οι ρυθμιστικοί φορείς που πραγματοποιούν την ανάλυση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 2α προβαίνουν στην εκτίμησή του ή στην εκτίμησή τους κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ενημέρωση παραλαβή της ενημέρωσης για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

α)  της αρμόδιας αρχής ή αρχών που ανέθεσαν τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

β)  κάθε άλλης ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής με το δικαίωμα να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου·

γ)  του διαχειριστή της υποδομής·

δ)  της σιδηροδρομικής επιχείρησης που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

δα)  της σιδηροδρομικής επιχείρησης που υπέβαλε αίτημα χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4.»· [Τροπολογίες 69 και 114]

"

δ)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ο ρυθμιστικός φορέας αιτιολογεί την απόφασή του και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους, οιοσδήποτε από τους παρακάτω δύναται να ζητήσει αναθεώρηση της απόφασης εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή της:

α)  η σχετική αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές·

β)  ο διαχειριστής της υποδομής·

γ)  η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

δ)  η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί πρόσβαση».

"

Εάν ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ότι τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τη σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4, υποδεικνύει πιθανές μεταβολές στην εν λόγω υπηρεσία οι οποίες εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του δικαιώματος πρόσβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

4.  Βάσει της πείρας των ρυθμιστικών φορέων, αρμόδιων αρχών και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων του δικτύου του άρθρου 57 παράγραφος 1, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο έως 16 Δεκεμβρίου 2016, μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία και τα κριτήρια εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 3 άρθρο 60.»· [Τροπολογία 70]

ε)  η παράγραφος 5 απαλείφεται.

7)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 13α:"

«Άρθρο 13α

Κοινά συστήματα πληροφοριών και ενοποιημένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων [Τροπολογία 71]

1.  Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007(12) και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ(13) Όλα τα στοιχεία που αφορούν τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν δημόσια δεδομένα και διατίθενται αναλόγως.

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, διαχειριστές υποδομής και πωλητές εισιτηρίων, να θεσπίσουν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019 ένα διαλειτουργικό σύστημα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή και παροχής υπηρεσιών, το οποίο επιτρέπει στους επιβάτες να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που απαιτούν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ταξίδι καθώς και να προβούν σε κράτηση και αγορά των εισιτηρίων τους στην Ένωση.

Τα κράτη μέλη ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν για να θεσπίσουν, έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019, ένα κοινό σύστημα ταξιδιωτικών πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων για όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, ή αποφασίζουν να εξουσιοδοτήσουν τις αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν ένα τέτοιο σύστημα. Το σύστημα δεν πρέπει να δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή να εισάγει διακρίσεις μεταξύ σιδηροδρομικών εταιρειών. Θα τελεί υπό τη διαχείριση μιας δημόσιας ή ιδιωτικής νομικής οντότητας ή ένωσης όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν εμπορικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών έχουν ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα για την παροχή πληροφοριών και την πώληση εισιτηρίων στο πλαίσιο των δημόσιων σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, επιπρόσθετα προς τις δικές τους υπηρεσίες μεταφοράς.

Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να είναι διαλειτουργικό σύμφωνα με την οδηγία 2008/57/ΕΚ και τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τις εφαρμογές τηλεματικής. Εφαρμόζει τις τεχνικές αυτές απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει ιδίως συνοχή στις χρεώσεις και εκκαθαρίσεις, εμπιστευτικότητα των εμπορικών πληροφοριών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Τα συστήματα ή οι εφαρμογές που προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες στους επιβάτες θα είναι διαλειτουργικά με τις τεχνικές αυτές προδιαγραφές.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές για τις εφαρμογές τηλεματικής είναι ελεύθερη και ισότιμη.

Οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ συμμετεχόντων είναι συμβατές με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Το κόστος ενός τέτοιου συστήματος κατανέμεται δίκαια μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τρόπο που αποτυπώνει την αντίστοιχη συμμετοχή τους.

Ο ρυθμιστικός φορέας διασφαλίζει ότι το εν λόγω σύστημα απευθείας μεταφοράς δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά ή εισάγει διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με άλλα μεταφορικά μέσα, να συμμετέχουν σε κοινό διαλειτουργικό σύστημα ταξιδιωτικών πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων παροχής επιβατικών μεταφορών και ότι τη διαχείρισή του ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή ένωση όλων των επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές. [Τροπολογία 72]

2.  Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν επιβατικές μεταφορές να εφαρμόζουν και να συντονίζουν καταρτίζουν και συντονίζουν, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικότερων οδών εντός της Ένωσης, εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την παροχή συνδρομής στους επιβάτες, υπό την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1371/2007, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 2008/164/ΕΚ της Επιτροπής*, σε περίπτωση σημαντικής διαταραχής της κυκλοφορίας, η οποία προκαλείται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί επιβατικές μεταφορές και κάθε υπεύθυνος σταθμού καταρτίζουν το δικό τους σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

–––––––––––––––––––––––––

* Απόφαση 2008/164/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων (ΕΕ L 64 της 7.3.2008, σ. 72).». [Τροπολογία 73]

"

7α.  Στο άρθρο 19 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«δα) αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις των κρατών μελών στα οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί·». [Τροπολογία 74]

"

8)  Στο άρθρο 38, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές υποδομής και τους ενδιαφερόμενους ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει, επί της συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε ημερών.».

"

8α)  Στο άρθρο 42, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων κατά των αιτούντων, ο ρυθμιστικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55 της παρούσας οδηγίας χορηγεί εκ των προτέρων έγκριση για την εν λόγω συμφωνία πλαίσιο και επιβλέπει μια ισχύουσα συμφωνία πλαίσιο με δική του πρωτοβουλία. Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν θεωρεί ότι δεν έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης ή ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει αδικηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από μια συμφωνία πλαίσιο. Σε περίπτωση προσφυγής επί μιας συμφωνίας πλαίσιο, ο ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της συμφωνίας πλαίσιο είτε ζητεί την τροποποίηση αυτής της συμφωνίας πλαίσιο σύμφωνα με υποδείξεις που προσδιορίζει ο ρυθμιστικός φορέας, το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή της προσφυγής από το ρυθμιστικό φορέα. Ο διαχειριστής υποδομής και η σιδηροδρομική επιχείρηση συμμορφώνονται με την απόφαση του ρυθμιστικού φορέα, όταν αυτό καθίσταται ουσιαστικά εφικτό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης από τον ρυθμιστικό φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του επαγγελματικού απορρήτου κατά την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.». [Τροπολογία 75]

"

8β)  Στο άρθρο 46, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία συντονισμού καθορίζονται στη δήλωση δικτύου. Οι αρχές αυτές εκφράζουν, ιδίως, τη δυσκολία ρύθμισης διεθνών σιδηροδρομικών διαδρομών και την επίδραση που μπορεί να έχει η τροποποίησή τους σε άλλους διαχειριστές υποδομής. Σε περίπτωση αντικρουόμενων αιτήσεων για τη λειτουργία σιδηροδρομικής υπηρεσίας στο ίδιο τμήμα αγοράς, κατά την κατανομή της χωρητικότητας, ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη μόνο την επίμαχη υποδομή και όχι το συνολικό όγκο χωρητικότητας που ζητείται από τους ανταγωνιστικούς αιτούντες.». [Τροπολογία 76]

"

8γ)  Στο άρθρο 54, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Στην περίπτωση διαταραχής της σιδηροδρομικής κίνησης λόγω τεχνικής βλάβης ή ατυχήματος, ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Προς τούτο, ο διαχειριστής υποδομής καταστρώνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης όπου απαριθμούνται οι διάφοροι φορείς που πρέπει να ενημερωθούν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή σοβαρής διαταραχής της σιδηροδρομικής κίνησης. Σε περίπτωση που η διαταραχή έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διασυνοριακή κυκλοφορία, ο διαχειριστής υποδομής ανταλλάσσει κάθε σχετική πληροφορία με άλλους διαχειριστές υποδομής των οποίων το δίκτυο και η κυκλοφορία ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω διαταραχή. Οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές υποδομής συνεργάζονται για την ομαλοποίηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας.». [Τροπολογία 77]

"

8δ)  Στο άρθρο 55 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ρυθμιστικοί φορείς να διαθέτουν τις απαραίτητες οργανωτικές και λειτουργικές δυνατότητες που περιγράφονται στο άρθρο 56 της παρούσας οδηγίας και εγκρίνουν, κατά περίπτωση, ένα σχέδιο δράσης με σκοπό να τους παράσχουν αυτές τις δυνατότητες.». [Τροπολογία 78]

"

8ε)  Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:"

«Άρθρο 56

Αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 6 ένας αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί δίκαιη μεταχείριση, ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει με άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του διαχειριστή υποδομής ή, κατά περίπτωση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών, σχετικά με:

α)  τη δήλωση δικτύου στην προσωρινή και τελική της μορφή·

β)  τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή·

γ)  τη διαδικασία κατανομής και το αποτέλεσμά της·

δ)  το σύστημα χρέωσης·

ε)  το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών χρήσης υποδομής των οποίων η καταβολή απαιτείται ή μπορεί να απαιτείται·

στ)  τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 13·

ζ)  την πρόσβαση και τη χρέωση για δρομολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13·

ζα)  προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες συντήρησης υποδομής.

2.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών ο ρυθμιστικός φορέας έχει εξουσία παρακολούθησης της κατάστασης του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών και συγκεκριμένα, ελέγχει την εφαρμογή των στοιχείων α) έως ζα) της παραγράφου 1 με δική του πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων κατά των αιτούντων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν διακρίσεις ή αν εξασφαλίζει διακριτική ευχέρεια στον διαχειριστή υποδομής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή διακρίσεων κατά των αιτούντων.

3.  Ο ρυθμιστικός φορέας συνεργάζεται επίσης στενά με την εθνική αρχή ασφαλείας κατά την έννοια της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και με την αρχή χορήγησης αδειών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές αυτές αναπτύσσουν κοινό πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας με στόχο την αποτροπή παρενεργειών για τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια της αγοράς σιδηροδρόμων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μηχανισμό ώστε ο ρυθμιστικός φορέας να παρέχει στις εθνικές αρχές ασφαλείας και χορήγησης αδειών συστάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά σιδηροδρόμων και η εθνική αρχή ασφαλείας να παρέχει στον ρυθμιστικό φορέα και την αρχή χορήγησης αδειών συστάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. Με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας κάθε αρχής στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της, η σχετική αρχή εξετάζει κάθε τέτοια σύσταση πριν από την έγκριση των αποφάσεών της. Εάν η σχετική αρχή αποφασίσει να αποκλίνει από τη σύσταση αυτή, δικαιολογεί τις αποφάσεις της.

4.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι ο ρυθμιστικός φορέας έχει το καθήκον να εγκρίνει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τις προσωρινές μορφές του επιχειρηματικού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 τη συμβατική συμφωνία και το σχέδιο βελτίωσης της χωρητικότητας ώστε να αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα εν λόγω μέσα συμμορφώνονται προς την κατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

5.  Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, οι οποίοι είναι αναλογικοί προς τη σημασία του τομέα σιδηροδρόμων στο κράτος μέλος.

6.  Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το τμήμα 2 του Κεφαλαίου IV και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι δεν εισάγουν διακρίσεις τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ή τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις – για την πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στις γραμμές και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στα κτίριά τους καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων παροχής ταξιδιωτικών πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτόν οι προγραμματισμένες τροποποιήσεις του ύψους ή της δομής των τελών που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο πρέπει να δηλώνονται στον ρυθμιστικό φορέα το αργότερο δύο μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητήσει να μειωθούν ή να αυξηθούν οι προταθείσες τροποποιήσεις, καθώς και να αναβληθούν ή να ακυρωθούν έως και ένα και έναν μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους. Διαπραγματεύσεις μεταξύ αιτούντων και διαχειριστή υποδομής σχετικά με το ύψος των τελών υποδομής επιτρέπονται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

7.  Ο ρυθμιστικός φορέας διεξάγει τακτικά, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε δύο έτη, διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των χρηστών των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και των επιβατικών υπηρεσιών μεταφοράς προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις τους για την αγορά σιδηροδρόμων.

8.  Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται να ζητεί σχετικές πληροφορίες από το διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Οι αιτηθείσες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός εύλογης περιόδου που ορίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα και δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, εκτός εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, ο ρυθμιστικός φορές συμφωνεί, και εγκρίνει χρονικά περιορισμένη παράταση που δεν υπερβαίνει δύο πρόσθετες εβδομάδες. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να μπορεί να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων για την ικανοποίηση παρόμοιων αιτημάτων. Οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν στον ρυθμιστικό φορέα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ζητεί ο ρυθμιστικός φορέας στο πλαίσιο των καθηκόντων του σχετικά με προσφυγές και με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με την παράγραφο 2. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών και για την παρακολούθηση της αγοράς.

9.  Ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και, κατά περίπτωση, ζητεί σχετικές πληροφορίες και ξεκινά διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας. Αποφασίζει για ενδεχόμενες καταγγελίες, λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η κατάσταση και ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός προκαθορισμένου, εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών αρχών ανταγωνισμού για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, ο ρυθμιστικός φορέας, κατά περίπτωση, αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα διόρθωσης διακρίσεων σε βάρος αιτούντων, στρέβλωσης στην αγορά και κάθε άλλων ανεπιθύμητων εξελίξεων στις εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ζα).

Η απόφαση του ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη που καλύπτει, και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης διοικητικής αρχής. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να έχει εξουσία επιβολής των αποφάσεών του με κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων.

Σε περίπτωση καταγγελίας επί αρνήσεως παροχής χωρητικότητας υποδομής, ή επί των όρων προσφοράς χωρητικότητας, ο ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης του διαχειριστή υποδομής, είτε ζητεί τροποποίηση αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Ο διαχειριστής υποδομής συμμορφώνεται με την απόφαση του ρυθμιστικού φορέα το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.

10.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ρυθμιστικό φορέα υπόκεινται σε δικαστική επανεξέταση. Η επανεξέταση είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως υπερβολική ζημία στον ενάγοντα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εξουσιών που απονέμονται στο δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή βάσει του συνταγματικού δικαίου, κατά περίπτωση.

11.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση των αποφάσεων του ρυθμιστικού φορέα.

12.  Ο ρυθμιστικός φορέας έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει ελέγχους των διαχειριστών υποδομής, των εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και, όπου απαιτείται, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού διαχωρισμού. Εν προκειμένω, ο ρυθμιστικός φορέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το διαχειριστή υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη σιδηροδρομικών μεταφορών ή διαχείριση υποδομών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 13 να παρέχουν το σύνολο ή μέρος των λογιστικών στοιχείων του παραρτήματος VIII με επαρκείς λεπτομέρειες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και αναλογικές.

Με την επιφύλαξη των εν ισχύι αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων για τις κρατικές ενισχύσεις εθνικών αρχών, ο ρυθμιστικός φορέας δύναται επίσης, από τους λογαριασμούς να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων τα οποία αναφέρει στις εν λόγω αρχές.

13.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60 όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις του παραρτήματος VIII. Ως εκ τούτου, το παράρτημα VIII μπορεί να τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των λογιστικών και ελεγκτικών πρακτικών και/ή να συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την τήρηση χωριστών λογαριασμών.

__________________

* Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.»). [Τροπολογία 79]

"

8στ)  Στο άρθρο 57, προστίθεται η εξής παράγραφος:"

«9α. Όταν ο αιτών εκτιμά ότι η απόφαση ενός διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μιας διεθνούς υπηρεσίας, μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων για γνωμοδότηση. Ο ενδιαφερόμενος εθνικός ρυθμιστικός φορέας ενημερώνεται ταυτόχρονα για την παραπομπή αυτή. Το δίκτυο ζητεί, ενδεχομένως, διευκρινίσεις από το διαχειριστή υποδομής και, σε κάθε περίπτωση, από τον ενδιαφερόμενο εθνικό ρυθμιστικό φορέα. Το δίκτυο εγκρίνει και δημοσιεύει τη γνώμη του και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εθνικό ρυθμιστικό φορέα.

Το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή εγκρίνει νομοθετική πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα και του χορηγεί νομική προσωπικότητα καθώς και εποπτική και διαιτητική αρμοδιότητα με εξουσία να εξετάζει διασυνοριακά ζητήματα καθώς και προσφυγές κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. Ο νέος αυτός φορέας αντικαθιστά το ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών φορέων.». [Τροπολογία 80]

"

9)  Στο άρθρο 63, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στον σιδηροδρομικό τομέα και υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα σχετικά με το αν εξακολουθούν να υφίστανται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή άλλου είδους στρεβλώσεις του ανταγωνισμού καθώς και τις απόψεις που διετύπωσαν οι κοινωνικοί εταίροι στην αρμόδια επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της Ένωσης. [Τροπολογία 81]

Την ίδια ημερομηνία το αργότερο, η Επιτροπή ο ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας αξιολογεί εάν εξακολουθούν να υφίστανται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή άλλου είδους στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όσον αφορά τους διαχειριστές υποδομής που αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και εκδίδει συστάσεις για τη λήψη περαιτέρω μέτρων πολιτικής. Η Επιτροπή προτείνει, ενδεχομένως, νέα νομοθετικά μέτρα βάσει των εν λόγω συστάσεων. [Τροπολογία 82]

Το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και, κατά περίπτωση, προτείνει νέα νομοθετικά μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού αυτού.». [Τροπολογία 83]

"

Άρθρο 1a

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1371/2007 τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 19, το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 26 εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών απανταχού της Ένωσης.». [Τροπολογία 84]

"

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις …(14), τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

1.  Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται σε ενοποιημένη μορφή μαζί με την οδηγία 2012/34/ΕΕ την οποία τροποποιεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή της. [Τροπολογία 85]

2.  Τα σημεία 5 έως 8 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 [εγκαίρως για τον πίνακα των δρομολογίων που ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2019].

Έως την ημερομηνία εφαρμογής του σημείου 5 και με την επιφύλαξη των διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτές θυγατρικές τους, οι οποίες έχουν άδεια σε ένα κράτος μέλος στο οποίο δεν χορηγούνται παρόμοια δικαιώματα πρόσβασης. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(4) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.
(6) Οδηγία 2004/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/EΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 164).
(7) Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 44).
(8) Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).
(9) Οδηγία 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων (ΕΕ L 195 της 27.7.2005, σ. 15).
(10) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).
(12) ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14.
(13) ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
(14) 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***I
PDF 470kWORD 148k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))
P7_TA(2014)0148A7-0034/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0028),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0024/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Αυστρίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0034/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών

P7_TC1-COD(2013)0028


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων δεν κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό τους συγκριτικά με τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της τάξης του 6% των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σχετικά σταθερό. Οι επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές δεν προσαρμόστηκαν στις εξελισσόμενες ανάγκες παρακολούθησαν την εξέλιξη των άλλων μέσων μεταφοράς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση αυτή, είναι απαραίτητο να αντλήσουμε όλα τα διδάγματα από την προσέγγιση που υιοθέτησε η Ένωση στο πλαίσιο των τριών προηγούμενων μεταρρυθμίσεων του σιδηροδρομικού τομέα. [Τροπολογία 1]

(1α)  Οι σιδηροδρομικές μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στον κοινωνικό όσο και στον περιβαλλοντικό τομέα καθώς και στον σχεδιασμό της κινητικότητας και μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό μερίδιό τους στις ευρωπαϊκές επιβατικές μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, η πραγματοποίηση επενδύσεων τόσο στην έρευνα όσο και στις υποδομές καθώς και στο τροχαίο υλικό μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε μία νέα ανάπτυξη και να έχει, κατά συνέπεια, θετικό αντίκτυπο στην προαγωγή της απασχόλησης άμεσα στον σιδηροδρομικό τομέα και έμμεσα με την αύξηση της κινητικότητας των υπαλλήλων άλλων τομέων. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να μετεξελιχθούν σε ουσιαστικής σημασίας σύγχρονο βιομηχανικό κλάδο της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. [Τροπολογία 2]

(2)  Η ενωσιακή αγορά διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών έχει ανοίξει στον ανταγωνισμό από το 2010. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ανοίξει τις υπηρεσίες εγχώριων επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, είτε μέσω της θέσπισης δικαιωμάτων ανοικτής πρόσβασης, είτε μέσω της θέσπισης δημόσιων διαγωνισμών για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, είτε και με τους δύο τρόπους.

(3)  Στη Λευκή Βίβλο για την πολιτική των μεταφορών της 28ης Μαρτίου 2011(6), η Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά σιδηροδρόμων, δίνοντας τη δυνατότητα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις της Ένωσης να παρέχουν κάθε είδους σιδηροδρομικές μεταφορές χωρίς περιττούς τεχνικούς και διοικητικούς φραγμούς. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η τρέχουσα μεταρρύθμιση πρέπει να σχεδιασθεί υπό το φως των μοντέλων σιδηροδρομικών μεταφορών που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους μέσα στην Ένωση. [Τροπολογία 5]

(3α)  Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και παράλληλα πρέπει να διαφυλαχθούν οι υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών που λειτουργούν αποτελεσματικά. [Τροπολογία 6]

(3β)  Η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη προκειμένου οι σιδηρόδρομοι να αποτελέσουν αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς όσον αφορά την τιμή και την ποιότητα. [Τροπολογία 7]

(3γ)  Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Οι αρχές αυτές φέρουν την ευθύνη τόσο για τον σχεδιασμό των δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των γραμμών οι οποίες προορίζονται για ανοικτή πρόσβαση και/ή αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όσο και για τον προσδιορισμό της διαδικασίας ανάθεσης. Επιπλέον, πρέπει να αιτιολογούν το λόγο που μόνο η διαδικασία ανάθεσης που επέλεξαν εξασφαλίζει την οικονομική απόδοση, την αποτελεσματικότητα και τους ποιοτικούς στόχους, και να δημοσιεύουν αυτήν την αιτιολόγηση. [Τροπολογία 8]

(4)  Όταν οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές τους, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το γεωγραφικό πεδίο των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας είναι κατάλληλες, αναγκαίες και αναλογικές για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής δημόσιων επιβατικών μεταφορών στην επικράτειά τους. Η πολιτική αυτή πρέπει να καθορίζεται στα βιώσιμα σχέδια δημόσιων μεταφορών αφήνοντας περιθώρια για λύσεις της αγοράς στον τομέα των μεταφορών. Η διαδικασία καθορισμού σχεδίων δημόσιων μεταφορών και υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι διαφανής για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ενδεχομένως θα εισέλθουν στην αγορά. [Τροπολογία 9]

(5)  Για να εξασφαλιστεί κατάλληλη χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων των βιώσιμων σχεδίων δημόσιων μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να σχεδιάσουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας για την επίτευξη των στόχων σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές υψηλής ποιότητας και κατά τρόπο ταυτόχρονα ποιοτικό και αποδοτικό ως προς το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την αποζημίωση για το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα των υποχρεώσεων αυτών, και πρέπει να εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών που παρέχονται βάσει συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό περιλαμβάνει την αποτροπή καταβολής πολύ μεγάλων ή πολύ μικρών αποζημιώσεων για ουσιαστικούς λόγους υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή για αδυναμία της αρμόδιας αρχής να τηρήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Ως υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να νοούνται δίκτυα στα οποία ορισμένες υπηρεσίες μπορούν να λειτουργούν με εύλογο κέρδος χωρίς οικονομική αποζημίωση· η συμπερίληψη των εν λόγω υπηρεσιών στο πεδίο των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν πρέπει να οδηγεί σε καταβολή αποζημιώσεων που υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την επαροχή ολόκληρου του φάσματος των υπηρεσιών δικτύου. [Τροπολογία 10]

(6)  Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να συμμορφώνονται με τα κριτήρια αυτά για τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και το πεδίο των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να μπορεί η αγορά δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών να λειτουργεί ομαλά, διότι οι μεταφορές ανοικτής πρόσβασης πρέπει να είναι σωστά συντονισμένες με τις μεταφορές που παρέχονται βάσει σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, ο ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας στον τομέα των σιδηροδρόμων πρέπει να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σωστά και είναι διαφανής.

(7)  Πρέπει να καθοριστεί μέγιστος ετήσιος Ο όγκος για κάθε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές προκειμένου να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός η οποία θα ανατεθεί με ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που να διευκολύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μικρών προσφερόντων, νεοεισερχομένων και των κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης για τις συμβάσεις αυτές, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να παρέχεται ευελιξία στις αρμόδιες αρχές ώστε να βελτιστοποιήσουν τον όγκο στο πλαίσιο οικονομικών και επιχειρησιακών πτυχών. [Τροπολογία 64]

(8)  Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση προσφορών και, συνεπώς, να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, ταυτόχρονα με την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου, όλοι οι φορείς παροχής δημόσιας υπηρεσίας που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τέτοια προσφορά λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες για τις μεταφορικές υπηρεσίες και τις υποδομές που καλύπτονται από τη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας, κατά τρόπο που να μη δύναται να θεωρηθεί ότι η αναθέτουσα αρχή μεροληπτεί σε βάρος αυτών σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές. [Τροπολογία 12]

(9)  Ορισμένα ανώτατα όρια για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνουν χώρα οι διαγωνισμοί στο συγκεκριμένο τομέα.

(9a)  Θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και να αποτρέπεται η κατάχρηση των αποζημιώσεων. Η αρχή αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ένωση, αλλά και στις επιχειρήσεις από τρίτες χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες ανάθεσης στο εσωτερικό της Ένωσης. [Τροπολογία 65]

(10)  Η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές απαιτεί κοινούς κανόνες για τους δημόσιους διαγωνισμούς για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι πρέπει να ισχύουν με εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις ειδικές ανάγκες της κάθε χώρας. [Τροπολογία 14]

(11)  Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών Για τη δημιουργία ενός πλαισίου ώστε να μπορέσει η που θα επιτρέψει στην κοινωνία να αποκομίσει πλήρως τα οφέλη του πραγματικού ανοίγματος της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας για το προσωπικό των φορέων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 16]

(12)  Όταν η αγορά δεν εξασφαλίζει την πρόσβαση των φορέων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό υπό κατάλληλες οικονομικές και χωρίς διακρίσεις συνθήκες, η πρόσβαση αυτή πρέπει να διευκολύνεται από τις αρμόδιες αρχές μέσω κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων.

(13)  Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των επερχόμενων διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι απόλυτα διαφανή ώστε να επιτρέπουν μια καλύτερα οργανωμένη απόκριση της αγοράς.

(14)  Σύμφωνα με την εσωτερική λογική του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική περίοδος έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019 αφορά μόνο την υποχρέωση οργάνωσης διαγωνισμών για τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 66]

(15)  Η προετοιμασία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τον υποχρεωτικό δημόσιο διαγωνισμό για τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας απαιτεί επιπλέον χρόνο για την αποτελεσματική και βιώσιμη εσωτερική αναδιάρθρωση των εταιρειών στις οποίες είχαν στο παρελθόν ανατεθεί απευθείας τέτοιες συμβάσεις. Τα μεταβατικά μέτρα είναι, επομένως, απαραίτητα για τις συμβάσεις που θα έχουν ανατεθεί απευθείας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 3 Δεκεμβρίου 2019. [Τροπολογία 67]

(16)  Μόλις επιτευχθεί το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις, καθώς οι αρμόδιες αρχές θα χρειασθεί ενδεχομένως να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού περιορίζοντας των αριθμό των συμβάσεων που ανατίθενται σε μια σιδηροδρομική επιχείρηση.

(17)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7).

(18)  Στο πλαίσιο των τροποποιήσεων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 994/98 (εξουσιοδοτικός κανονισμός)(8), η Επιτροπή πρότεινε επίσης να τροποποιηθεί ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007 (COM(2012)0730). Για να εναρμονισθεί η προσέγγιση των κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 108 παράγραφος 4 και στο άρθρο 109 της Συνθήκης, πρέπει να διευκολυνθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του εξουσιοδοτικού κανονισμού ο συντονισμός της μεταφοράς ή η επιστροφή για την εκτέλεση ορισμένων υποχρεώσεων εγγενών της δημόσιας υπηρεσίας, όπως αναφέρει το άρθρο 93 της Συνθήκης.

(19)  Επομένως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 τροποποιείται ως εξής: [Τροπολογία 17]

1)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

-α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αα) «δημόσιες σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές»: οι δημόσιες σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές, εξαιρουμένων των επιβατικών μεταφορών με άλλους τρόπους μεταφορών σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό, το τραμ ή, εάν το αποφασίσουν τα κράτη μέλη, τα συστήματα τραμ-τρένων·»· [Τροπολογία 18]

"

α)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) «αρμόδια τοπική αρχή»: κάθε αρμόδια αρχή της οποίας η γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας δεν είναι εθνική και η οποία καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες μεταξύ άλλων ενός αστικού οικισμού και/ή μιας αγροτικής περιοχής, ή μιας αγροτικής περιοχής περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου σε διασυνοριακό επίπεδο·»· [Τροπολογία 19]

"

β)  στο στοιχείο ε) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Από Το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας εξαιρούνται μπορεί να περιλαμβάνει όλες οι τις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών που υπερβαίνουν όσα απαιτούνται μεταξύ άλλων για την επίτευξη αποτελεσμάτων τοπικού, περιφερειακού ή υπο-εθνικού δικτυακών φαινομένων οικονομικής, τεχνικής ή γεωγραφικής φύσεως σε τοπικό, περιφερειακό ή υπο-εθνικό επίπεδο. Αυτά τα αποτελέσματα δικτύου προκύπτουν μέσω της ενοποίησης των υπηρεσιών μεταφοράς, που καθιστά τις δημόσιες μεταφορές πιο ελκυστικές για τους επιβάτες και πιο αποδοτικές για τον τομέα των δημόσιων μεταφορών. Αποτελέσματα δικτύου μπορούν να δημιουργηθούν από υπηρεσίες τόσο ισοσκελισμένες όσο και μη ισοσκελισμένες, όπως και σε διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικής περιοχής, σιδηροδρομικών ωραρίων και τιμών.». [Τροπολογία 20]

"

2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α:"

«Άρθρο 2α

Πολυτροπικά και βιώσιμα σχέδια δημόσιων μεταφορών και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας [Τροπολογία 21]

1.  Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα πολυετή σχέδια πολυτροπικών δημόσιων επιβατικών μεταφορών που καλύπτουν όλους τους σχετικούς τρόπους μεταφοράς στην επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνες. Αυτά τα σχέδια δημόσιων μεταφορών καθορίζουν τους στόχους της πολιτικής δημόσιων μεταφορών και τα μέσα εφαρμογής τους, καλύπτοντας όλους τους συναφείς τρόπους μεταφοράς για την επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνες, προάγοντας έτσι την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτά τα σχέδια μπορεί να συνίστανται στην παροχή ενημέρωσης για τα ήδη υφιστάμενα στον δημόσιο τομέα σχέδια μεταφορών. Εκεί όπου ήδη υπάρχουν διαπεριφερειακές υπηρεσίες, αυτές λαμβάνονται υπόψη. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: [Τροπολογία 22]

   α) τη δομή του δικτύου ή των γραμμών·
   β) βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από την προσφορά δημόσιων μεταφορών, όπως προσβασιμότητα, εδαφική σύνδεση, ασφάλεια, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την προσπελασιμότητα για άτομα με αναπηρίες και τις διασυνδέσεις μέσων μεταφοράς και τις διατροπικές διασυνδέσεις σε βασικούς συνδετικούς κόμβους, χαρακτηριστικά προσφοράς, όπως οι χρόνοι λειτουργίας, η συχνότητα των δρομολογίων και το ελάχιστο επίπεδο χρησιμοποίησης της μεταφορικής ικανότητας· [Τροπολογία 23]
   βα) για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, κριτήρια αποτελεσματικότητας που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατανομή συγκοινωνιακών μέσων στις δημόσιες μεταφορές, τήρηση ωραρίων, οικονομική απόδοση, συχνότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση πελατών, και ποιότητα τροχαίου υλικού· [Τροπολογία 24]
   γ) πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού των στάσεων και του τροχαίου υλικού, η χρονική ακρίβεια και η αξιοπιστία, η καθαριότητα, η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των πελατών, η διαχείριση και η επανόρθωση παραπόνων, η παρακολούθηση της ποιότητας των δρομολογίων και ασφάλειας καθώς και πτυχές ελέγχου όσον αφορά το τροχαίο υλικό, τις υποδομές και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών· [Τροπολογία 25]
   δ) αρχές της πολιτικής τιμών, όπως τα κοινωνικά τιμολόγια· [Τροπολογία 26]
   ε) επιχειρησιακές απαιτήσεις, όπως η μεταφορά ποδηλάτων, η διαχείριση της κυκλοφορίας, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαταραχών ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, τους κοινωνικούς όρους και τους όρους απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τον ορισμό περιβαλλοντικών στόχων. [Τροπολογία 27]

Κατά την έγκριση σχεδίων δημοσίων μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν ιδίως υπόψη τους εφαρμοστέους κανόνες που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών, τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και την περιβαλλοντική προστασία. [Τροπολογία 28]

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τα σχέδια δημόσιων μεταφορών κατόπιν διαβούλευσης με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη και τα δημοσιεύουν. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον οι τους μεταφορείς, οι τους διαχειριστές υποδομών, κατά περίπτωση, και οι τις οργανώσεις εκπροσώπησης επιβατών και εργαζομένων, και τα δημοσιεύουν. [Τροπολογία 29]

2.  Ο καθορισμός των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να συνάδουν με τα ισχύοντα σχέδια δημόσιων μεταφορών.

3.  Οι προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και το πεδίο εφαρμογής τους καθορίζονται ως εξής:

   α) πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε)·
   β) πρέπει να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δημόσιων μεταφορών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προσδιορίζουν στη διαδικασία ανάθεσης τα επιδιωκόμενα ποιοτικά πρότυπα και τα κατάλληλα προς τούτο μέσα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δημόσιων μεταφορών· [Τροπολογία 30]
   γ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και αναλογικά για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου των σχεδίων δημόσιων μεταφορών και, ως προς τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 31]

Η εκτίμηση της καταλληλότητας που αναφέρεται στο στοιχείο β) πρέπει να λαμβάνει υπόψη αν μια δημόσια παρέμβαση στην παροχή επιβατικών μεταφορών είναι κατάλληλο μέσο επίτευξης των στόχων των σχεδίων δημόσιων μεταφορών. [Τροπολογία 32]

Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, η εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) λαμβάνει υπόψη τις μεταφορές που παρέχονται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση)(10) και μελετά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στους διαχειριστές υποδομών και τους ρυθμιστικούς φορείς σύμφωνα με την πρώτη πρόταση του άρθρου 38 παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής. [Τροπολογία 33]

4.  Οι προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η σχετική αποζημίωση του καθαρού οικονομικού αποτελέσματός των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει : α) να επιτυγχάνουν κατά τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος τους στόχους του σχεδίου δημόσιων μεταφορών με τον πλέον συμφέροντα οικονομικά τρόπο· β) να υποστηρίζουν οικονομικά κατά τρόπο μακροπρόθεσμο και να εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα από οικονομική άποψη την παροχή δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σχέδιο δημόσιων μεταφορών. [Τροπολογία 34]

5.  Κατά την εκπόνηση των προδιαγραφών, η αρμόδια αρχή καθορίζει το σχέδιο προδιαγραφών των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και το πεδίο εφαρμογής τους, τα βασικά στάδια αξιολόγησης της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Η αρμόδια αρχή διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, όπως, τουλάχιστον, τους μεταφορείς, τους διαχειριστές υποδομών, κατά περίπτωση, και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις επιβατών και εργαζομένων για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και λαμβάνει υπόψη τις θέσεις τους. [Τροπολογία 35]

6.  Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές:

   α) η συμμόρφωση της αξιολόγησης και της διαδικασίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο εξασφαλίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, μεταξύ άλλων με δική του πρωτοβουλία μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους· [Τροπολογία 36]
   β) ο μέγιστος ετήσιος όγκος μιας σύμβασης ο ελάχιστος αριθμός συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατά χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες είναι είτε τα 10 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες είτε το ένα τρίτο του συνολικού για σιδηροδρομικές μεταφορές σε ένα κράτος μέλος ανέρχεται σε:
   μία, σε περίπτωση εθνικού όγκου δημόσιων της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα ποια τιμή είναι μεγαλύτερη ανερχόμενου μέχρι τα 20 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες·
   δυο, σε περίπτωση εθνικού όγκου της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνοντος τα 20 εκατομμύρια και μέχρι τα 100 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες, υπό τον όρο ότι το μέγεθος μιας σύμβασης δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού όγκου της αγοράς των συμβάσεων στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
   τρεις, σε περίπτωση εθνικού όγκου της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνοντος τα 100 εκατομμύρια και μέχρι τα 200 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες, υπό τον όρο ότι το μέγεθος μιας σύμβασης δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού όγκου της αγοράς στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
   τέσσερις, σε περίπτωση εθνικού όγκου της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνοντος τα 200 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες, υπό τον όρο ότι το μέγεθος μιας σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού όγκου της αγοράς στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας[Τροπολογία 69]
   γ) Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τις διαδρομές που ανατίθενται βάσει συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών, σε συμφωνία προς την οδηγία 2012/34/ΕΕ.. [Τροπολογία 38]

________________

* Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32 ).»

"

3)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) καθορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 2α που πρέπει να εκπληρώνει ο φορέας παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και τις καλυπτόμενες γεωγραφικές περιοχές τα σχετικά δίκτυα μεταφορών, και στο πλαίσιο αυτό οι φορείς θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες για την ανάθεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας τηρώντας το επιχειρηματικό απόρρητο·»· [Τροπολογία 39]

"

β)  στην παράγραφο 1, η τελευταία πρόταση του στοιχείου β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Στην περίπτωση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας μη ανατεθειμένων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, οι εν λόγω παράμετροι καθορίζονται έτσι ώστε καμία πληρωμή αποζημίωσης να μην υπερβαίνει ούτε να είναι κάτω από το ποσό που είναι αναγκαίο για να καλύψει το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα επί του κόστους που προκύπτει και των εσόδων που γεννά η εκτέλεση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των συναφών εσόδων που αποκομίζει ο φορέας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και ενός εύλογου κέρδους·»· [Τροπολογία 40]

"

βα)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Με την επιφύλαξη του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπευτικών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να απαιτούν από τον επιλεγέντα φορέα δημοσίων υπηρεσιών να χορηγεί στο προσωπικό όρους εργασίας βάσει δεσμευτικών εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών κοινωνικών προτύπων και/ή να εφαρμόζει υποχρεωτική μεταβίβαση προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής φορέα. Όποτε συμβαίνει μια τέτοια μεταβίβαση, το προσωπικό που έχει ήδη προσλάβει ο προηγούμενος φορέας για την παροχή υπηρεσιών, θα έχει τα ίδια δικαιώματα που θα του αναλογούσαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση υπό την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τους φορείς δημοσίων υπηρεσιών να πληρούν ορισμένα κοινωνικά κριτήρια, οι συγγραφές υποχρεώσεων και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας απογράφουν το ενδιαφερόμενο προσωπικό και διευκρινίζουν λεπτομερώς και με διαφάνεια τα συμβατικά δικαιώματά του και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες αυτές.»· [Τροπολογία 41]

"

γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Εφόσον Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, απαιτούν από τους φορείς παροχής δημόσιας υπηρεσίας να πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας ορίζουν δεσμευτικά ποιοτικά και κοινωνικά πρότυπα, ή να θεσπίζουν τα κατάλληλα κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των φορέων παροχής δημοσίων υπηρεσιών να τηρούν τις ισχύουσες αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις και να παρέχουν αξιοπρεπή εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας ή μνημονεύοντας τα πρότυπα και τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται στις συγγραφές υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.»· [Τροπολογία 42]

"

δ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8:"

«8. Οι αρμόδιες αρχές καθιστούν διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συναφείς πληροφορίες για την κατάρτιση προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνισμού, τηρώντας το επιχειρηματικό απόρρητο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη ζήτηση των επιβατών, τους ναύλους, το κόστος και τα έσοδα που σχετίζονται με τη δημόσια επιβατική μεταφορά που καλύπτεται από την προσφορά και στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές υποδομής που αφορούν τη λειτουργία των απαιτούμενων οχημάτων ή τροχαίου υλικού, ώστε να μπορέσουν να καταρτίσουν τεκμηριωμένα επιχειρηματικά σχέδια. Οι διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών στηρίζουν τις αρμόδιες αρχές παρέχοντας όλες τις σχετικές προδιαγραφές υποδομών. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω υπόκειται στη νομική αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7.». [Τροπολογία 43]

"

4)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

-α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1a. Κάθε αρμόδια αρχή, ανεξάρτητα από το εάν είναι μεμονωμένη αρχή ή ομάδα αρχών ή προέρχεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, μπορεί να αναθέτει συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.»· [Τροπολογία 44]

"

-αα) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 παράγραφος 2 μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη και, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές, δύνανται να αποκλείουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές, που οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν στο έδαφός τους δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ή φορέα ή κάθε θυγατρική που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από σιδηροδρομική επιχείρηση ή από την ελέγχουσα (holding) εταιρεία της, εάν η ελέγχουσα σιδηροδρομική επιχείρηση, η ελέγχουσα (holding) εταιρεία ή οι θυγατρικές τους:

   α) έχουν λάβει αδειοδότηση και παρέχουν εγχώριες σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε κράτος μέλος του οποίου οι αρμόδιες αρχές δεν επιτρέπεται να αναθέτουν συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας με ανταγωνιστικές διαδικασίες προσφορών, και
   β) έχουν επωφεληθεί από την απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών των οποίων το μερίδιο σε αξία είναι υψηλότερο από το 50% της συνολικής αξίας όλων των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών που ανατίθενται στην εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση ή ελέγχουσα (holding) εταιρεία ή στις θυγατρικές τους.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «έλεγχος» νοούνται οιαδήποτε δικαιώματα, συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο μέσο με το οποίο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών εκτιμήσεων, παρέχεται η δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής σε μια επιχείρηση, κυρίως μέσω:

   α) δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης,
   β) δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν το δικαίωμα της άσκησης καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων της επιχείρησης.

3β.  Τα κράτη μέλη και, αν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αποκλείουν από τη διαγωνιστική διαδικασία προσφορών κάθε φορέα ή επιχείρηση που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα καταχωρημένα σε τρίτη χώρα ή σε τρίτες χώρες, εκτός κι αν οι εν λόγω τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες έχουν λάβει μέτρα που επιτρέπουν την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας προσφορών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αδειοδοτημένες σε κράτος μέλος.»· [Τροπολογία 68]

"

α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το απαγορεύει, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αποφασίσουν να αναθέσουν απευθείας συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας:

   α) στην περίπτωση που η μέση ετήσια αξία τους εκτιμάται: κατώτερη των 1 000 000 EUR ή κατώτερη των 5 000 000 EUR στην περίπτωση σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας που περιλαμβάνει σιδηροδρομικές μεταφορές· ή
   β) στην περίπτωση που αφορούν την ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 300 000 χιλιομέτρων οχηματοχιλιομέτρων δημόσιων επιβατικών μεταφορών ή λιγότερων των 150.000 χιλιομέτρων 500 000 οχηματοχιλιομέτρων στην περίπτωση σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας που περιλαμβάνει δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές· [Τροπολογία 47]
   βα) όταν οι τεχνικές προδιαγραφές μεμονωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων στον τομέα των δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών διαφέρουν σημαντικά από τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου του οικείου κράτους μέλους με το οποίο δεν είναι συνδεδεμένα. [Τροπολογία 75]

Σε περίπτωση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση σε μικρομεσαία επιχείρηση που χρησιμοποιεί έως 23 οδικά οχήματα, τα εν λόγω κατώτατα όρια είναι δυνατόν να αυξάνονται είτε σε μέση ετήσια αξία υπολογιζόμενη σε λιγότερο των 2 000 000 EUR είτε σε ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 600 000 χιλιομέτρων οχηματοχιλιομέτρων δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.»· [Τροπολογία 48]

"

αα)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους, η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει έκτακτα μέτρα. Στις καταστάσεις ανάγκης μπορούν να περιλαμβάνονται η αδυναμία της αρμόδιας αρχής να εκκινήσει εγκαίρως διαδικασία προσφορών για μια σύμβαση παροχής δημοσίων υπηρεσιών και/ή να αναθέσει εγκαίρως τη σύμβαση αυτή σε έναν φορέα. Τα έκτακτα αυτά μέτρα έχουν τη μορφή απευθείας ανάθεσης ή επίσημης συμφωνίας παράτασης της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή επιβολής υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ο φορέας παροχής δημόσιας υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση για επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η ανάθεση ή η παράταση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με έκτακτα μέτρα ή η επιβολή της εν λόγω σύμβασης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.»· [Τροπολογία 63]

"

β)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αποφασίσουν ότι, προκειμένου να προαχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι συμβάσεις για δημόσια σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών που καλύπτουν τμήματα του ίδιου δικτύου ή δέσμες γραμμών θα ανατίθενται σε διαφορετικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτόν, Δυνάμει της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, και εκτός κι αν τούτο απαγορεύεται από την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση των κατά το άρθρο 2α σχεδίων δημοσίων μεταφορών δύνανται να αποφασίσουν, πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία διαγωνισμού, να περιορίσουν τον αριθμό των συμβάσεων που ανατίθενται στην ίδια σιδηροδρομική επιχείρηση αποφασίζουν να προχωρήσουν σε άμεση ανάθεση συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) το σχέδιο δημοσίων μεταφορών περιέχει απαιτήσεις ισχύουσες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε ό,τι αφορά τα εξής:
   εξέλιξη του όγκου των επιβατών,
   τήρηση ωραρίων,
   οικονομική απόδοση από άποψη παραγωγικότητας κεφαλαίου,
   συχνότητα δρομολογίων,
   ικανοποίηση πελατών,
   ποιότητα τροχαίου υλικού.
   β) η αρμόδια αρχή δημοσιεύει το αργότερο 18 μήνες πριν από την έναρξη της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι παρατιθέμενες στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου απαιτήσεις πρέπει να τηρηθούν μέσω της απευθείας ανάθεσης μιας σύμβασης παροχής δημοσίων υπηρεσιών και να αξιολογεί τακτικά την τήρηση αυτών των απαιτήσεων στην προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ετήσια έκθεση. Εάν ενδιαφερόμενος σιδηροδρομικός φορέας ή επιχείρηση καταθέσει προσφυγή για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης, ο ρυθμιστικός φορέας αξιολογεί το σκεπτικό της αρμόδιας αρχής και αποφασίζει εντός δυο μηνών από την κατάθεση της προσφυγής. Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται επίσης να ενεργεί με ιδία πρωτοβουλία·
   γ) ο ρυθμιστικός φορέας αξιολογεί το αργότερο 24 μήνες πριν από το τέλος της τρέχουσας σύμβασης κατά πόσον τηρήθηκαν οι παρατιθέμενες στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου απαιτήσεις και κατά πόσον καλύφθηκαν σε συμφωνία προς το άρθρο 7 παράγραφος 1. Η αρμόδια αρχή παρέχει στο ρυθμιστικό φορέα κάθε δεδομένο που είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση αυτή.

Εάν ο ρυθμιστικός φορέας συμπεράνει ότι οι παρατιθέμενες στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου απαιτήσεις δεν τηρήθηκαν, οφείλει να καλέσει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή να αναθέσει οποιαδήποτε νέα σύμβαση παροχής δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Η απόφαση του ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτική και τίθεται αμέσως σε ισχύ.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3, η διάρκεια αυτού του είδους των συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα εννέα έτη.

Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση απαριθμώντας τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.». [Τροπολογία 50]

"

5)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5α:"

«Άρθρο 5α

Τροχαίο υλικό

1.  Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα Οι αρμόδιες αρχές συμμορφούμενες προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν αποτελεσματική αποτελεσματικές και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση συνθήκες πρόσβασης σε κατάλληλο τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 51]

2.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, στην περίπτωση που οι φορείς που σκοπεύουν και δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών για συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών.

Η αρμόδια αρχή δύναται να συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαίτηση με έναν από τους εξής διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας, όπως για παράδειγμα: [Τροπολογία 52]

   α) αποκτώντας η ίδια, στην αγοραία αξία, το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας ώστε να το διαθέσει στον επιλεγμένο φορέα δημόσιας υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το παράρτημα· [Τροπολογία 53]
   β) παρέχοντας εγγύηση για τη χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το παράρτημα. Η εν λόγω εγγύηση δύναται να καλύπτει τον κίνδυνο υπολειμματικής αξίας, συμμορφούμενη με τους σχετικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση·
   γ) παρέχοντας δέσμευση στη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας για την ανάληψη του τροχαίου υλικού στο τέλος της σύμβασης σε εμπορικές τιμές·
   γα) θεσπίζοντας συνεργασίες με τις γειτονικές τοπικές αρχές για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου κοινού αποθέματος τροχαίου υλικού. [Τροπολογία 54]

3.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να αξιώσει από το φορέα δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει η σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Η αρμόδια αρχή δύναται να υποχρεώσει τον νέο φορέα παροχής δημόσιων μεταφορών να αναλάβει το τροχαίο υλικό. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε εμπορικές τιμές. [Τροπολογία 55]

3.4.  Εάν το τροχαίο υλικό μεταβιβαστεί σε νέο φορέα παροχής δημόσιων μεταφορών, η αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες στα τεύχη του διαγωνισμού λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κόστος συντήρησης του τροχαίου υλικού και την κατάστασή του. [Τροπολογία 56]

4.  Έως [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει μέτρα που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της εφαρμοστέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2.». [Τροπολογίες 57 και 82]

"

6)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κάθε αποζημίωση συνδεόμενη με γενικό κανόνα ή σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι σύμφωνη προς το άρθρο 4, ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης. Κάθε αποζημίωση, ανεξάρτητα από τη φύση της, η οποία συνδέεται με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που δεν έχει ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 ή συνδέεται με γενικό κανόνα, πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παραρτήματος.».

"

7)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία φορά κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη, την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τους επιλεγέντες φορείς δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τις καταβολές αποζημιώσεων και τα αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτούς τους φορείς δημοσίων υπηρεσιών ως απόδοση δαπανών. Περιγράφει λεπτομερώς τη συμμόρφωση με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει και ορίζει όλους τους δείκτες που αφορούν τη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών μεταφορών, και ιδίως την τήρηση των ωραρίων, την αξιοπιστία, την καθαριότητα, την ικανοποίηση των χρηστών μέσω δημοσκόπησης και το ελάχιστο επίπεδο αξιοποίησης της ικανότητας. Η έκθεση διακρίνει ανάμεσα στις μεταφορές με λεωφορείο και στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων, της ποιότητας και της χρηματοδότησης του δικτύου δημοσίων μεταφορών και, εφόσον απαιτείται, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση κάθε τυχόν χορηγηθέντος αποκλειστικού δικαιώματος. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την κεντρική πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής πύλης. Η Επιτροπή καταρτίζει σύνθεση των εν λόγω εκθέσεων, την οποία διαβιβάζει σε όλες τις γλώσσες εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.»· [Τροπολογία 58]

"

β)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«δ) η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.».

"

8.  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την εξαίρεση άλλων μέσων που αφορούν τις οδικές μεταφορές και άλλα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό, ή το τραμ ή τα συστήματα τραμ-τραίνου, οφείλει να συμμορφώνεται με το άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση Η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας που αφορά αφορούν τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και οδικές μεταφορές πρέπει να ανατίθεται θα αρχίσει στις 3 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5. παράγραφος 3 έως Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο 2022, οι αρμόδιες αρχές που έχουν την ευθύνη της κατάρτισης των προβλεπόμενων στο άρθρο 2α σχεδίων δημοσίων μεταφορών θα έχουν αναλάβει κάθε εξουσία αναγκαία για την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 5. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2019 των μεταβατικών περιόδων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.» [Τροπολογία 59]

"

αα)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:"

«Εντός των έξι μηνών που ακολουθούν το πρώτο ήμισυ της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση προόδου στην οποία περιγράφεται η εφαρμογή της σταδιακής ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που είναι σύμφωνες προς το άρθρο 5. Βάσει των εκθέσεων προόδου των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει κατάλληλα μέτρα απευθυνόμενα προς τα κράτη μέλη.»· [Τροπολογία 60]

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές που ανατίθενται δεν είναι σύμφωνες προς το άρθρο 5 και που είχαν ανατεθεί απευθείας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019 τις 3 Δεκεμβρίου 2022, επιτρέπεται να συνεχίσουν να ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022 εκπνέουν οπωσδήποτε το αργότερο στις ...(11).»· [Τροπολογία 61]

"

γ)  στην παράγραφο 3, η τελευταία πρόταση του δεύτερου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι αναφερόμενες στο στοιχείο δ) συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχίσουν να ισχύουν έως τη λήξη τους, υπό τον όρο ότι είναι περιορισμένης διαρκείας, παρόμοιας με τις διάρκειες που προσδιορίζονται στο άρθρο 4.».

"

9)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 9α

Διαδικασία επιτροπής

1.  Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 62 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011*.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

__________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).».

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται στην ενοποιημένη μορφή του μαζί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 τον οποίο τροποποιεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή του. [Τροπολογία 62]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(4) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.
(6) Λευκή Βίβλος: Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών (COM(2011)0144).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (COM(2012)0730 της 5.12.2012).
(9) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94της 28.3.2014, σ. 243).
(10) ΕΕ L 343/32 της 14.12.2012.
(11) 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού (ήτοι τροποποιητική πράξη - 2013/0028(COD)).


Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος ***I
PDF 818kWORD 527k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) (COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))
P7_TA(2014)0149A7-0033/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0030),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 91 παράγραφος 1, 170 και 171 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0027/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, της 7ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2013 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0033/2014),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αναδιατύπωση)

P7_TC1-COD(2013)0015


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1 και τα άρθρα 170 και 171,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(5),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(6),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς αρκετές φορές. Επειδή πρόκειται να τροποποιηθεί περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο να αναδιατυπωθεί η εν λόγω οδηγία για λόγους σαφήνειας.

(2)  Για να μπορέσουν οι πολίτες της Ένωσης, οι οικονομικοί παράγοντες, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να ωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εδαφικής συνοχής, είναι σκόπιμο, μεταξύ άλλων, να ευνοηθούν η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και η πρόσβαση στα δίκτυα αυτά, μεταξύ άλλων και των επιβατών με αναπηρία, με την εφαρμογή κάθε μέτρου που αποδεικνύεται αναγκαίο στον τομέα των τεχνικών προτύπων. [Τροπολογία 1]

(3)  Η επιδίωξη της διαλειτουργικότητας στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ένωσης πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον καθορισμό βέλτιστου επιπέδου τεχνικής εναρμόνισης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση, η βελτίωση και η ανάπτυξη διεθνών σιδηροδρομικών δρομολογίων εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες και συμβάλλει στην σταδιακή δημιουργία της εσωτερικής αγοράς εξοπλισμού και υπηρεσιών για την κατασκευή, την ανανέωση, την αναβάθμιση και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης. [Τροπολογία 2]

(4)  Για την εμπορική εκμετάλλευση αμαξοστοιχιών σε όλη την έκταση του σιδηροδρομικού δικτύου χρειάζεται ιδίως άριστη συμβατότητα των χαρακτηριστικών της υποδομής με τα χαρακτηριστικά των οχημάτων, αλλά και αποτελεσματική διασύνδεση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και των συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, των διαφόρων διαχειριστών υποδομής και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Από αυτή τη συμβατότητα και τη διασύνδεση εξαρτώνται το επίπεδο επιδόσεων, η ασφάλεια, η ποιότητα εξυπηρέτησης και το κόστος τους και σε αυτή τη συμβατότητα και αυτή τη διασύνδεση στηρίζεται βασικά η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. [Τροπολογία 3]

(5)  Το ρυθμιστικό πλαίσιο των σιδηροδρόμων πρέπει να καθορίσει σαφείς αρμοδιότητες οι οποίες να εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ασφάλειας, υγείας, κοινωνικής προστασίας και προστασίας των καταναλωτών που ισχύουν για τα σιδηροδρομικά δίκτυα. [Τροπολογία 4]

(6)  Υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων των εσωτερικών κανόνων και των τεχνικών προδιαγραφών που εφαρμόζονται στα σιδηροδρομικά συστήματα, τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία, διότι ενσωματώνουν ιδιαίτερες τεχνικές της εθνικής βιομηχανίας και προδιαγράφουν ιδιαίτερες διαστάσεις και συστήματα, καθώς και ειδικά χαρακτηριστικά. Η κατάσταση αυτή εμποδίζει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών υπό ομαλές συνθήκες σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που επιφέρουν η τυποποίηση και οι οικονομίες κλίμακας στην ενιαία αγορά. [Τροπολογία 5]

(7)  Με την πάροδο των ετών η κατάσταση αυτή δημιούργησε στενότατους δεσμούς μεταξύ των εθνικών σιδηροδρομικών βιομηχανιών και των εθνικών σιδηροδρόμων, σε βάρος ενός πραγματικού ανοίγματος των αγορών που θα επέτρεπε να αναδυθούν νέοι εισερχόμενοι. Για να είναι σε θέση να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσμια κλίμακα οι εν λόγω βιομηχανίες χρειάζονται ευρωπαϊκή αγορά ανοικτή και ανταγωνιστική.

(8)  Επομένως είναι σκόπιμο να καθορισθούν για ολόκληρη την Ένωση βασικές απαιτήσεις σχετικά με την διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων που πρέπει να ισχύουν για το σιδηροδρομικό της σύστημα.

(9)  Η ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) κατέδειξε την ανάγκη να διευκρινισθεί η σχέση μεταξύ, αφενός, των βασικών απαιτήσεων και των ΤΠΔ και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών προτύπων και άλλων κειμένων ρυθμιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, είναι σκόπιμη η σαφής διάκριση μεταξύ των προτύπων ή μερών προτύπων, η εφαρμογή των οποίων πρέπει να καταστεί υποχρεωτική προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας οδηγίας, και των «εναρμονισμένων» προτύπων που έχουν αναπτυχθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Στις περιπτώσεις που είναι απολύτως αναγκαίο, οι ΤΠΔ είναι δυνατόν να αναφέρουν ρητά ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές που καθίστανται υποχρεωτικές μόλις αρχίσει να ισχύει η ΤΠΔ.

(10)  Προκειμένου να ενισχυθεί πραγματικά η ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρομικού τομέα της Ένωσης χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ σημαντικών παραγόντων του εν λόγω τομέα, οι ΤΠΔ πρέπει να καταρτιστούν με βάση τις αρχές της ανοικτής συμμετοχής, της συναίνεσης και της διαφάνειας κατά τα καθοριζόμενα στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

(11)  Η ποιότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ένωση απαιτεί μεταξύ άλλων άριστη συμβατότητα μεταξύ των χαρακτηριστικών του δικτύου υπό την πλέον ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή τα σταθερά μέρη όλων των σχετικών υποσυστημάτων και των χαρακτηριστικών των οχημάτων στα οποία περιλαμβάνονται τα εποχούμενα μέρη όλων των σχετικών υποσυστημάτων. Από την συμβατότητα αυτή εξαρτώνται τα επίπεδα επιδόσεων, ασφάλειας, ποιότητας εξυπηρέτησης και το ανάλογο κόστος.

(12)  Οι ΤΠΔ καθορίζουν όλους τους όρους που πρέπει να πληρούν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Επίσης, χρειάζεται να διευκρινισθεί ότι κάθε στοιχείο πρέπει να υποβάλλεται στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται στις ΤΠΔ και να συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό.

(13)  Κατά την ανάπτυξη νέων ΤΠΔ ο στόχος θα πρέπει πάντα να είναι η εξασφάλιση συμβατότητας με το ισχύον σύστημα. Τούτο θα συμβάλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών και στην πρόληψη περιττής αύξησης του κόστους λόγω της απαίτησης για αναβάθμιση των υπαρχόντων υποσυστημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τα νέα. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της συμβατότητας, οι ΤΔΠ μπορούν να καθορίζουν το απαιτούμενο πλαίσιο για να αποφασιστεί αν το υπάρχον υποσύστημα χρειάζεται νέα απόφαση ή έγκριση για να τεθεί σε λειτουργία, και να καθοριστούν οι σχετικές προθεσμίες.

(14)  Για λόγους ασφαλείας είναι αναγκαία η απονομή κωδικού ταυτοποίησης σε κάθε όχημα που έχει τεθεί σε λειτουργία. Στη συνέχεια το όχημα πρέπει να καταχωρίζεται σε εθνικό μητρώο οχημάτων. Στα μητρώα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν όλα τα κράτη μέλη καθώς και ορισμένοι οικονομικοί παράγοντες εντός της Ένωσης. Τα εθνικά μητρώα οχημάτων πρέπει να είναι συνεκτικά όσον αφορά το μορφότυπο των δεδομένων. Κατά συνέπεια, τα μητρώα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο κοινών λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.

(15)  Εάν ορισμένες τεχνικές πτυχές που αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν ρητώς από ΤΠΔ, οι πτυχές που υπολείπονται να καλυφθούν επισημαίνονται σε παράρτημα της ΤΠΔ ως ανοικτά σημεία. Για τα εν λόγω ανοικτά σημεία, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες μέχρι την ολοκλήρωση της ΤΠΔ.

(16)  Πρέπει να διευκρινισθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση βασικών απαιτήσεων οι οποίες εφαρμόζονται σε κάποιο υποσύστημα χωρίς όμως να έχουν ακόμη καλυφθεί από στην αντίστοιχη ΤΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, είναι σκόπιμο οι οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και επαλήθευσης να είναι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί του άρθρου 17 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

(17)  Η οδηγία 2008/57/ΕΚ εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό σύστημα εντός της Ένωσης και το πεδίο εφαρμογής των ΤΠΔ επεκτείνεται ώστε να καλυφθούν και τα οχήματα και τα δίκτυα που δεν περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα. Συνεπώς, το παράρτημα Ι πρέπει να απλοποιηθεί με διαγραφή συγκεκριμένων αναφορών στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα.

(18)  Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα υποσυστήματα και οι διεπαφές τους είναι δυνατόν να ποικίλλουν ανάλογα με την χρήση ων υποσυστημάτων, για παράδειγμα ανάλογα με τις κατηγορίες των γραμμών και των οχημάτων.

(19)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταδιακή υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιοριστεί βαθμιαία η ποικιλία των κληρονομηθέντων συστημάτων, οι ΤΠΔ πρέπει να καθορίζουν τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανανέωσης ή αναβάθμισης υφιστάμενων υποσυστημάτων και είναι δυνατόν να καθορίζουν προθεσμίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου συστήματος.

(20)  Λαμβανόμενων υπόψη της σταδιακής προσέγγισης στην εξάλειψη των εμποδίων στη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος και του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση όλων των ΤΠΔ, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να μη θεσπίζουν νέους εθνικούς κανόνες, ούτε να ξεκινούν σχέδια που επιτείνουν την ποικιλομορφία του υφιστάμενου συστήματος.

(21)  Προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια ως προς την διαλειτουργικότητα, και λόγω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των ΤΠΔ στο σιδηροδρομικό σύστημα ολόκληρης της Ένωσης, το πλήθος εθνικών κανόνων πρέπει να περιοριστεί σταδιακά. Οι εθνικοί κανόνες πρέπει να διαχωριστούν σε κανόνες που σχετίζονται αυστηρά με τοπικές απαιτήσεις και σε κανόνες που απαιτούνται για να καλυφθούν ανοικτά σημεία των ΤΠΔ. Οι κανόνες της δεύτερης κατηγορίας πρέπει σταδιακά να καταργηθούν με την συμπλήρωση των ανοικτών σημείων των ΤΠΔ.

(22)  Η υιοθέτηση σταδιακής προσέγγισης ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του στόχου της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος, που χαρακτηρίζεται από προϋπάρχουσες από πολλά χρόνια εθνικές υποδομές και παλαιά οχήματα, των οποίων η προσαρμογή ή η ανακαίνιση προϋποθέτει δαπανηρές επενδύσεις, και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι είναι σκόπιμο ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικώς ο σιδηρόδρομος σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς.

(23)  Για λόγους πρακτικούς, εξαιτίας της έκτασης και της πολυπλοκότητας του σιδηροδρομικού συστήματος αποδείχθηκε αναγκαία η υποδιαίρεση του συστήματος αυτού στα εξής υποσυστήματα: υποδομή, παρατρόχιος έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση, εποχούμενος έλεγχος, χειρισμός και σηματοδότηση, ενέργεια, τροχαίο υλικό, λειτουργία και διαχείριση κυκλοφορίας, συντήρηση, εφαρμογές τηλεματικής για τους επιβάτες και υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών. Για καθένα από τα υποσυστήματα αυτά πρέπει να εξειδικευθούν οι βασικές απαιτήσεις και να καθοριστούν οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για την τήρηση των απαιτήσεων αυτών, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία και τις διεπαφές. Το σύστημα διαιρείται επίσης σε σταθερά και κινητά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν, αφενός, το δίκτυο που απαρτίζεται από τις γραμμές, τους σταθμούς, τα τερματικά και κάθε είδους σταθερό εξοπλισμό που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφαλούς και συνεχούς λειτουργίας του συστήματος και, αφετέρου, όλα τα οχήματα που κινούνται στο δίκτυο αυτό. Συνεπώς, για τον σκοπό της παρούσας οδηγίας, το όχημα αποτελείται από ένα υποσύστημα (τροχαίο υλικό) και, κατά περίπτωση, άλλα υποσυστήματα (κυρίως το εποχούμενο υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση). Παρότι το σύστημα χωρίζεται σε διάφορα στοιχεία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων («ο Οργανισμός») θα πρέπει να διατηρεί τη συνολική εποπτεία του συστήματος προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα. [Τροπολογία 6]

(24)  Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, της οποίας η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθορίζει την προσβασιμότητα ως μία από τις γενικές της αρχές και απαιτεί από τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρίες ισότιμη πρόσβαση, μεταξύ άλλων και καταρτίζοντας, εκδίδοντας και παρακολουθώντας την εφαρμογή ελάχιστων προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών για την προσβασιμότητα. Συνεπώς, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα αποτελεί σημαντική απαίτηση για την διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. [Τροπολογία 7]

(25)  Είναι σημαντικό η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος να μη δημιουργήσει εμπόδια αδικαιολόγητα από άποψη κόστους/οφέλους για τη διατήρηση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου σε κάθε κράτος μέλος ενώ παράλληλα πρέπει να επιδιώκεται να παραμένει ως στόχος η διαλειτουργικότητα.

(26)  Επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας έχουν αντίκτυπο στις συνθήκες χρήσης του σιδηροδρομικού μέσου μεταφοράς από τους χρήστες και, επομένως, συντρέχει λόγος να ζητείται η γνώμη των χρηστών συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, για τις παραμέτρους που τους αφορούν. [Τροπολογία 8]

(27)  Είναι σκόπιμο να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος η δυνατότητα να μην εφαρμόζει ορισμένες ΤΠΔ σε περιορισμένο αριθμό δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων. Οι εν λόγω περιπτώσεις και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση μη εφαρμογής των ΤΠΔ πρέπει να καθοριστούν σαφώς

(28)  Η κατάρτιση και η εφαρμογή των ΤΠΔ στο σιδηροδρομικό σύστημα δεν πρέπει να παρεμποδίζει την τεχνολογική καινοτομία, η οποία πρέπει να συντελεί στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

(29)  Για την τήρηση των διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στον τομέα των σιδηροδρόμων, και ιδίως των διατάξεων της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), οι αναθέτοντες φορείς συμπεριλαμβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές στα γενικά έγγραφα ή στις συγγραφές υποχρεώσεων κάθε σύμβασης. Προς το σκοπό αυτό, είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύνολο κανόνων που θα χρησιμεύουν ως στοιχεία αναφοράς για αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές.

(30)  Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να υπάρχει ένα διεθνές σύστημα τυποποίησης δυνάμενο να παράγει πρότυπα που θα χρησιμοποιούνται πράγματι από τους εταίρους του διεθνούς εμπορίου και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής πολιτικής. Κατά συνέπεια, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης πρέπει να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

(31)  Οι αναθέτοντες φορείς καθορίζουν τις πρόσθετες προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να ικανοποιούν τις εναρμονισμένες σε ενωσιακή κλίμακα βασικές απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το σιδηροδρομικό σύστημα.

(32)  Οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων πρέπει να βασίζονται στη χρήση των ενοτήτων που αποτελούν αντικείμενο της απόφασης 2010/713/ΕΕ της Επιτροπής(10). Στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη των σχετικών βιομηχανικών κλάδων, είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν οι διαδικασίες στις οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας.

(33)  Η συμμόρφωση των στοιχείων συνδέεται κυρίως με το πεδίο χρήσης τους που αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα του συστήματος, και όχι μόνο με την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην αγορά της Ένωσης. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης εφαρμόζεται στην περίπτωση των στοιχείων τα οποία είναι τα πλέον κρίσιμα για την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα ή την οικονομία του συστήματος. Κατά συνέπεια, δεν είναι αναγκαίο να επιθέτει ο κατασκευαστής τη σήμανση «CE» στα στοιχεία που υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας αλλά, με βάση την αξιολόγηση της πιστότητας ή/και της καταλληλότητας χρήσης, πρέπει να αρκεί η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

(34)  Οι κατασκευαστές υποχρεούνται ωστόσο να επιθέτουν, σε ορισμένα στοιχεία, τη σήμανση «CE» η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους προς άλλες σχετικές με αυτά ενωσιακές διατάξεις.

(35)  Κατά την έναρξη ισχύος μιας ΤΠΔ, υπάρχουν ήδη στην αγορά ορισμένα στοιχεία διαλειτουργικότητας. Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα στοιχεία αυτά να μπορούν να ενσωματωθούν σε κάποιο υποσύστημα, ακόμη και αν δεν είναι απολύτως σύμφωνα προς την εν λόγω ΤΠΔ.

(36)  Τα υποσυστήματα που συγκροτούν το σιδηροδρομικό σύστημα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία επαλήθευσης η οποία πρέπει να επιτρέπει στις οντότητες που είναι αρμόδιες για τη θέση σε λειτουργία, να βεβαιώνονται ότι, στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία, το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο προς τις ισχύουσες κανονιστικές, τεχνικές και λειτουργικές διατάξεις. Επίσης η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει στους κατασκευαστές να αναμένουν ισότητα μεταχείρισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

(37)  Μετά τη θέση υποσυστήματος σε λειτουργία, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία και η συντήρηση του υποσυστήματος αυτού είναι σύμφωνες προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με την οδηγία …/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων](11), την ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων αυτών φέρει, καθένας για τα δικά του υποσυστήματα, ο διαχειριστής υποδομής ή η επιχείρηση σιδηροδρόμων.

(38)  Η διαδικασία θέσης σε λειτουργία οχημάτων και μόνιμων εγκαταστάσεων πρέπει να αποσαφηνιστεί, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

(39)  Για τη διευκόλυνση της θέσης οχημάτων σε λειτουργία και της μείωσης του διοικητικού φόρτου, πρέπει να εισαχθεί η έννοια της έγκρισης οχήματος για την διάθεση στην αγορά, η οποία να ισχύει σε όλη την Ένωση ως προϋπόθεση για να επιτρέπεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να θέτουν σε λειτουργία ένα όχημα. Επιπλέον, η έννοια αυτή συνάδει περισσότερο με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12).

(39α)  Για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, τη μείωση του κόστους και της διάρκειας των διαδικασιών έγκρισης και τη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, οι διαδικασίες έγκρισης πρέπει να εξορθολογιστούν και να εναρμονιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται σαφής επιμερισμός των καθηκόντων και των ευθυνών μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρχών ασφάλειας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Ο Οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί την πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη, τις τοπικές γνώσεις και την πείρα των εθνικών αρχών ασφάλειας. Θα πρέπει να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες στις εθνικές αρχές ασφάλειας βάσει των συμβατικών συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 22α, αλλά να λαμβάνει την τελική απόφαση σε όλες τις διαδικασίες έγκρισης. [Τροπολογία 9]

(40)  Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των οχημάτων και του ιστορικού τους, τα στοιχεία αναφοράς των εγκρίσεων οχήματος για την διάθεση στην αγορά πρέπει να καταγράφονται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του οχήματος. [Τροπολογία 10]

(41)  Οι ΤΠΔ πρέπει να προσδιορίζουν τις διαδικασίες ελέγχου της συμβατότητας οχημάτων και δικτύου μετά την έκδοση έγκρισης οχήματος για τη διάθεση στην αγορά και πριν ληφθεί απόφαση έναρξης πριν από την έναρξη νέας επιχειρησιακής λειτουργίας. [Τροπολογία 11]

(42)  Για να βοηθηθούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όταν αποφασίζουν να θέσουν όχημα σε λειτουργία και για να αποφευχθεί η επανάληψη επαληθεύσεων και ο περιττός διοικητικός φόρτος, πρέπει να ταξινομηθούν επίσης και οι εθνικοί κανόνες, προκειμένου να αποκατασταθεί αντιστοιχία μεταξύ των εθνικών κανόνων των διάφορων κρατών μελών που καλύπτουν τα ίδια θέματα.

(43)  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων, καθώς και της διαδικασίας ελέγχου των υποσυστημάτων πρέπει, ιδίως όταν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προδιαγραφή, να συντονίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αποφάσεις τους.

(44)  Η διαφανής διαπίστευση όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), η οποία εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο εμπιστοσύνης στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, πρέπει να θεωρείται από τις εθνικές δημόσιες αρχές ανά την Ένωση ως ο προτιμητέος τρόπος απόδειξης της τεχνικής επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών και κατ' επέκταση των οργανισμών που έχουν οριστεί να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές δύνανται να θεωρούν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να διενεργούν οι ίδιες αυτήν την αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις αυτές, για να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο αξιοπιστίας της αξιολόγησης από άλλες εθνικές αρχές, οι εθνικές αρχές πρέπει να προσκομίζουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις αναγκαίες τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχουν αξιολογηθεί πληρούν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.

(45)  Η παρούσα οδηγία πρέπει να περιοριστεί στην διατύπωση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας για τα στοιχεία και τα υποσυστήματα διαλειτουργικότητας. Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις είναι αναγκαίο να προβλεφθεί παραδοχή συμμόρφωσης για στοιχεία και υποσυστήματα διαλειτουργικότητας τα οποία είναι σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων.

(46)  Οι ΤΠΔ πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά. Όταν διαπιστώνονται ελλείψεις στις ΤΠΔ, πρέπει να ζητείται από τον Οργανισμό να συντάξει γνωμοδότηση, η οποία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να δημοσιευτεί και να χρησιμοποιηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους (συμπεριλαμβανομένου του κλάδου και των κοινοποιημένων οργανισμών) ως αποδεκτός τρόπος συμμόρφωσης εν αναμονή της αναθεώρησης των σχετικών ΤΠΔ.

(46α)  Τα ρυθμιστικά μέτρα θα πρέπει να συμπληρώνονται από πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα «Shift2Rail», που να έχουν ως στόχο την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε καινοτόμες και διαλειτουργικές τεχνολογίες του σιδηροδρομικού τομέα. [Τροπολογία 12]

(47)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος σε όλη την Ένωση, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, διότι τα κράτη μέλη μεμονωμένα δεν είναι σε θέση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτευχθεί η εν λόγω διαλειτουργικότητα και μπορεί, επομένως, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(48)  Προκειμένου να τροποποιούνται μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τον διαχωρισμό του σιδηροδρομικού συστήματος σε υποσυστήματα και την περιγραφή των εν λόγω υποσυστημάτων, το περιεχόμενο των ΤΠΔ και των τροποποιήσεων τους, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων των ΤΠΔ και για να διορθωθούν το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της δήλωσης «ΕΚ» για τη συμμόρφωση και την καταλληλότητα χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας, οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αρχών, του περιεχομένου, της διαδικασίας και των εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία επαλήθευσης «ΕΚ» και με τη διαδικασία επαλήθευσης που αφορά τους εθνικούς κανόνες. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να εξασφαλίσει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. [Τροπολογία 13]

(49)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που εντοπίζονται στις ΤΠΔ, η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις τροποποίησης των εν λόγω ΤΠΔ εφαρμόζοντας τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

(50)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας σχετικά με την εντολή προς τον Οργανισμό να συντάσσει ΤΠΔ και τις τροποποιήσεις τους και να υποβάλει τις σχετικές εισηγήσεις προς την Επιτροπή, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.

(51)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τα εξής: το περιεχόμενο του φακέλου που συνοδεύει την αίτηση για τη μη εφαρμογή μιας ή περισσότερων ΤΠΔ ή μερών τους, τις λεπτομέρειες, το μορφότυπο και τον τρόπο διαβίβασης του εν λόγω φακέλου· το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της δήλωσης τον μορφότυπο και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης και καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας, το μορφότυπό της και τις λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που περιλαμβάνει· την ταξινόμηση των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων σε διάφορες ομάδες με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι συγκρισιμότητας μεταξύ σταθερού και κινητού εξοπλισμού· τις διαδικασίες επαλήθευσης για τα υποσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών κανόνων, του περιεχομένου, της διαδικασίας και των εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία επαλήθευσης «ΕΚ» και τη διαδικασία επαλήθευσης σε περίπτωση εθνικών κανόνων· τα υποδείγματα για την δήλωση «ΕΚ» επαλήθευσης και τη δήλωση επαλήθευσης σε περίπτωση εθνικών κανόνων και τα υποδείγματα για έγγραφα του τεχνικού φακέλου που οφείλει να συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης· τις κοινές προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο, τον μορφότυπο των δεδομένων, τη λειτουργική και την τεχνική διάρθρωση, τον τρόπο λειτουργίας, τους κανόνες εισαγωγής δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά για το μητρώο υποδομής. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14). [Τροπολογία 14]

(52)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(53)  Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν ουσιαστικές τροποποιήσεις της προϋπάρχουσας οδηγίας. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται κατ’ ουσία απορρέει από την προϋπάρχουσα οδηγία.

(54)  Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο συμβατό προς τις διατάξεις της οδηγίας …/…/ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την ανακαίνιση, την λειτουργία και τη συντήρηση των στοιχείων του συστήματος αυτού, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα και τους όρους υγείας και ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει στη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος. Η επιδίωξη του εν λόγω στόχου συνεπάγεται κατ' ανάγκη τον καθορισμό ενός βέλτιστου επιπέδου τεχνικής εναρμόνισης καθιστώντας δυνατή τη σταδιακή δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς εξοπλισμών και υπηρεσιών για την κατασκευή, την ανανέωση, την αναβάθμιση και την εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της Ένωσης. [Τροπολογία 15]

2.  Η παρούσα οδηγία αφορά τις διατάξεις σχετικά με τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, τις διεπαφές και τις διαδικασίες για κάθε υποσύστημα, καθώς και τις προϋποθέσεις γενικής συμβατότητας του σιδηροδρομικού συστήματος που απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητάς του.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο τα μέτρα που λαμβάνουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται: [Τροπολογία 16]

α)  τα μετρό, τραμ, τα τραμ που χρησιμοποιούν και σιδηροδρομικές γραμμές και τα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα· [Τροπολογία 17]

β)  τα δίκτυα τα λειτουργικώς αποκομμένα από τα υπόλοιπα σιδηροδρομικά συστήματα και τα οποία προορίζονται μόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών μεταφορών επιβατών, καθώς και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες μόνο στα δίκτυα αυτά·

βα)  την ιδιωτική σιδηροδρομική υποδομή και τα σιδηροδρομικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε αυτήν την υποδομή, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδομής για τις δικές του μεταφορές φορτίου· [Τροπολογία 19]

ββ)  τις υποδομές και τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση. [Τροπολογία 20]

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

α)  την ιδιωτική σιδηροδρομική υποδομή και τα σιδηροδρομικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε αυτήν όπου υφίστανται, για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδομής για τις δικές του μεταφορές φορτίου·

β)  τις υποδομές και τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση. [Τροπολογία 21]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

1)  «σιδηροδρομικό σύστημα της Ένωσης»: τα στοιχεία των συμβατικών σιδηροδρομικών συστημάτων και των σιδηροδρομικών συστημάτων μεγάλης ταχύτητας, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημεία 1 και 2· [Τροπολογία 22]

2)  «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα του σιδηροδρομικού συστήματος να επιτρέπει την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία αμαξοστοιχιών με την επίτευξη των απαιτούμενων επιδόσεων στις συγκεκριμένες γραμμές. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από όλες τις κανονιστικές, τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις· [Τροπολογία 23]

3)  «όχημα»: σιδηροδρομικό όχημα ικανό να κυκλοφορεί με δικούς του τροχούς σε σιδηροδρομικές γραμμές, με ή χωρίς έλξη υπό σταθερή ή μεταβλητή σύνθεση. Το όχημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα δομικά και λειτουργικά υποσυστήματα· [Τροπολογία 24]

4)  «δίκτυο»: οι γραμμές, οι σταθμοί, τα τερματικά και κάθε είδους σταθερός εξοπλισμός που απαιτείται για τη διασφάλιση ασφαλούς και συνεχούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος·

5)  «υποσυστήματα»: το τα δομικά ή λειτουργικά μέρη του σιδηροδρομικού συστήματος όπως καθορίζονται στο παράρτημα II·

5α)  «κινητό υποσύστημα»: το υποσύστημα τροχαίου υλικού, το εποχούμενο υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης και το όχημα, όταν αποτελείται από ένα υποσύστημα· [Τροπολογία 25]

6)  «στοιχεία διαλειτουργικότητας»: κάθε απλό συστατικό στοιχείο, ομάδα συστατικών στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών ενσωματωμένων ή προοριζόμενων να ενσωματωθούν σε υποσύστημα, από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται. στοιχεία υλικά και άυλα·

7)  «βασικές απαιτήσεις»: το σύνολο των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παράρτημα III στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται το σιδηροδρομικό σύστημα, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών·

8)  «ευρωπαϊκή προδιαγραφή»: κοινή τεχνική προδιαγραφή, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση όπως ορίζεται στο παράρτημα XXI της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ή ευρωπαϊκό πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

9)  «τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας» (ΤΠΔ): προδιαγραφή που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και ισχύει για κάθε υποσύστημα ή τμήμα υποσυστήματος προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος·

9α)  «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: φορέας που έχει κοινοποιηθεί ή οριστεί ως αρμόδιος για δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης της βαθμονόμησης, των δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ταξινομείται, κατόπιν της κοινοποίησής του από κάποιο κράτος μέλος, ως «κοινοποιημένος οργανισμός». Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ταξινομείται, κατόπιν του ορισμού του από κάποιο κράτος μέλος, ως «οριζόμενος οργανισμός»· [Τροπολογία 27]

10)  «θεμελιώδης παράμετρος»: κάθε κανονιστική, τεχνική ή λειτουργική προϋπόθεση, καίρια για τη διαλειτουργικότητα, που διευκρινίζεται στην αντίστοιχη ΤΠΔ·

11)  «ειδική περίπτωση»: κάθε μέρος του σιδηροδρομικού συστήματος για το οποίο στις ΤΠΔ χρειάζονται ειδικές, προσωρινές ή οριστικές, διατάξεις εξαιτίας περιορισμών γεωγραφικών, τοπογραφικών, αστικού περιβάλλοντος ή συμβατότητας με το υπάρχον σύστημα. Σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι σιδηροδρομικές γραμμές και τα δίκτυα που είναι αποκομμένα από το δίκτυο της υπόλοιπης Ένωσης, το περιτύπωμα, το εύρος τροχιάς ή το διάκενο μεταξύ των αξόνων των τροχιών, τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τοπική, περιφερειακή ή ιστορική χρήση, και τα οχήματα τα προερχόμενα από τρίτες χώρες·

12)  «αναβάθμιση»: σοβαρές εργασίες μετατροπής ενός υποσυστήματος ή τμήματός του οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγή του τεχνικού φακέλου που συνοδεύει τη δήλωση ΕΕ επαλήθευσης και οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήματος. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες μετατροπής σε σχέση με ένα υποσύστημα ή όχημα, η συναφής ΤΠΔ προσδιορίζει εάν οι εν λόγω εργασίες πρέπει να ταξινομηθούν ως σοβαρές, και σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζει επίσης τους λόγους για την ταξινόμηση αυτή· [Τροπολογία 28]

13)  «ανανέωση»: σοβαρές εργασίες υποκατάστασης ενός υποσυστήματος ή τμήματός του οι οποίες δεν τροποποιούν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήματος. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες υποκατάστασης σε σχέση με ένα υποσύστημα ή όχημα, η συναφής ΤΠΔ προσδιορίζει εάν οι εν λόγω εργασίες πρέπει να ταξινομηθούν ως σοβαρές, και σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζει επίσης τους λόγους για την ταξινόμηση αυτή· [Τροπολογία 29]

14)  «υπάρχον σιδηροδρομικό σύστημα»: το σύνολο το οποίο απαρτίζεται από τη σιδηροδρομική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών και των μόνιμων εγκαταστάσεων, του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και από τα οχήματα κάθε κατηγορίας και προέλευσης που κυκλοφορούν στην υποδομή αυτή·

15)  «αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης»: αντικατάσταση στοιχείων από άλλα με την ίδια λειτουργία και τις ίδιες επιδόσεις στο πλαίσιο προληπτικής ή επισκευαστικής συντήρησης·

16)  «θέση σε λειτουργία»: το σύνολο εργασιών με τις οποίες ένα υποσύστημα ή ένα όχημα τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας·

17)  «αναθέτων φορέας»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, που παραγγέλλει τον σχεδιασμό ή/και την κατασκευή ή την ανανέωση ή την αναβάθμιση υποσυστήματος. Αυτή η οντότητα μπορεί να είναι σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστής υποδομής ή κάτοχος, η υπεύθυνη για τη συντήρηση οντότητα ή ο εργολάβος που είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση έργου· [Τροπολογία 30]

18)  «κάτοχος»: το πρόσωπο ή η οντότητα που εκμεταλλεύεται όχημα ως μέσο μεταφοράς, είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως νομέας οχήματος, και έχει καταχωρισθεί με την ιδιότητα αυτή στο εθνικό μητρώο στα μητρώα οχημάτων του άρθρου 43 των άρθρων 43 και 43α· [Τροπολογία 31]

18α)  «κάτοχος»: το πρόσωπο ή η οντότητα που είναι ιδιοκτήτης οχήματος και έχει καταχωρισθεί με την ιδιότητα αυτή στα μητρώα οχημάτων των άρθρων 43 και 43α· [Τροπολογία 32]

19)  «έργο σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης»: κάθε έργο του οποίου η φάση προγραμματισμού/κατασκευής βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο που η τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα έθετε σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του έργου όπως έχει προγραμματιστεί·

20)  «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

21)  «εθνική αρχή ασφάλειας»: αρχή για την ασφάλεια κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας …/…/ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]·

22)  «τύπος»: τύπος οχήματος που ορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά σχεδίασης του οχήματος τα οποία καλύπτονται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή σχεδιασμού που περιγράφεται στη συναφή ενότητα επαλήθευσης·

23)  «σειρά»: σύνολο πανομοιότυπων οχημάτων ενός τύπου σχεδίασης·

24)  «υπεύθυνη για τη συντήρηση οντότητα »: η υπεύθυνη για τη συντήρηση του οχήματος οντότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας …/…/ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]·

25)  «ελαφρός σιδηρόδρομος»: αστικό ή/και προαστιακό σιδηροδρομικό σύστημα το οποίο διαθέτει εν γένει χαμηλότερη μεταφορική ικανότητα και κινείται με ταχύτητα χαμηλότερη από τα κανονικά σιδηροδρομικά συστήματα και το μετρό, αλλά διαθέτει υψηλότερη μεταφορική ικανότητα και κινείται με ταχύτητα υψηλότερη από το τραμ. Τα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα είναι δυνατόν να έχουν δικό τους αποκλειστικό διάδρομο ή κοινό διάδρομο με την οδική κυκλοφορία και κατά κανόνα τα οχήματά τους δεν εναλλάσσονται με οχήματα της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας επιβατών ή εμπορευμάτων μεγάλων αποστάσεων·

26)  «εθνικοί κανόνες»: το σύνολο των δεσμευτικών κανόνων που κοινοποιούνται από κράτος μέλος και περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σιδηροδρομικής ασφάλειας ή τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες επιβάλλονται σε επίπεδο κράτους μέλους και ισχύουν για περισσότερες από μία σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έναν παράγοντες του τομέα των σιδηροδρόμων, ανεξαρτήτως του φορέα από τον οποίο εκδίδονται· [Τροπολογία 33]

27)  «προβλεπόμενη από κατασκευής κατάσταση λειτουργίας»: ο κανονικός τρόπος λειτουργίας και οι καθορισμένες εντός των ορίων αντίξοες συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης της φθοράς) και οι προϋποθέσεις λειτουργίας που καθορίζονται στον τεχνικό φάκελο και στον φάκελο συντήρησης·

27α)  «τομέας χρήσης»: δίκτυο ή δίκτυα στην Ένωση, είτε εντός κράτους μέλους είτε σε ομάδα κρατών μελών, με το οποίο είναι τεχνικά συμβατό ένα όχημα σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελό του· [Τροπολογία 34]

27β)  «απομονωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο»: σιδηροδρομικό δίκτυο ενός κράτους μέλους, ή μέρους αυτού, με εύρος τροχιάς 1520 mm, το οποίο είναι γεωγραφικά ή τεχνικά αποκομμένο από το ευρωπαϊκό δίκτυο που έχει τυποποιημένο ονομαστικό εύρος τροχιάς (1435 mm - εφεξής «τυποποιημένο εύρος τροχιάς»), και το οποίο παρόλο που είναι άρτια ενσωματωμένο στο σιδηροδρομικό δίκτυο με εύρος τροχιάς 1520 mm από κοινού με τρίτες χώρες, είναι απομονωμένο από το τυποποιημένο δίκτυο της Ένωσης· [Τροπολογία 35]

28)  «αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης»: μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις που εκδίδει ο Οργανισμός για να καθορίζει τρόπους απόδειξης της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις, με στόχο την προσωρινή αντιστάθμιση των ελλείψεων μιας ΤΠΔ έως ότου αυτή τροποποιηθεί· [Τροπολογία 36]

28α)  «αποδεκτά εθνικά μέσα συμμόρφωσης»: άλλα μέσα συμμόρφωσης που έχουν θεσπιστεί σε κάποιο κράτος μέλος και παρέχουν ένα τεκμήριο συμμόρφωσης προς το συναφές τμήμα των εθνικών κανόνων. Τα εν λόγω αποδεκτά εθνικά μέσα συμμόρφωσης κοινοποιούνται στον Οργανισμό· [Τροπολογία 37]

29)  «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη διάθεση στην αγορά της Ένωσης ενός συστατικού διαλειτουργικότητας, υποσυστήματος ή οχήματος που είναι έτοιμο να λειτουργήσει στην προβλεπόμενη από κατασκευής κατάσταση λειτουργίας·

30)  «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει στοιχείο διαλειτουργικότητας ή υποσύστημα ή αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή του και το διοχετεύει στην αγορά υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα·

31)  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή ή από αναθέτοντα φορέα να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων· [Τροπολογία 38]

32)  «τεχνική προδιαγραφή» έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος, υποσυστήματος, διεργασίας ή υπηρεσίας· [Τροπολογία 39]

33)  «διαπίστευση»: όπως νοείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

34)  «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: όπως αποδίδεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

35)  «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία, σύστημα, πρόσωπο ή φορέα·

36)  «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης της βαθμονόμησης, των δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης·

37)  «άτομο με αναπηρία αναπηρίες και πρόσωπο με μειωμένη κινητικότητα»: έννοια που περιλαμβάνει κάθε άτομο με μόνιμη ή προσωρινή σωματική, ψυχική, νοητική ή αισθητήρια μειονεξία η οποία, όταν συνδυάζεται με την αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεράνει την πλήρη και ουσιαστική χρήση των μεταφορών σε ισότιμη βάση με άλλους επιβάτες, ή πρόσωπο του οποίου η κινητικότητα κατά την χρήση των μεταφορικών μέσων έχει μειωθεί λόγω ηλικίας με αποτέλεσμα να απαιτείται προσαρμογή των υπηρεσιών· [Τροπολογία 40]

38)  «διαχειριστής υποδομής»: ο διαχειριστής υποδομής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της οδηγίας …/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) [για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου]·

39)  «σιδηροδρομική επιχείρηση»: η σιδηροδρομική επιχείρηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της οδηγίας …/…ΕΕ [για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου ] και κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, δραστηριότητα της οποίας είναι η σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων ή/και επιβατών υπό τον όρο ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει την έλξη· ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης και τις επιχειρήσεις που παρέχουν μόνον την έλξη.

Άρθρο 3

Βασικές απαιτήσεις

1.  Το σιδηροδρομικό σύστημα, τα υποσυστήματα, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών, πληρούν τις σχετικές με αυτά βασικές απαιτήσεις.

2.  Οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων που χρησιμοποιούνται στην Ένωση, δεν αντιβαίνουν τις βασικές απαιτήσεις.

2α.  Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υφίσταται διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, λόγω αναπηρίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα οφέλη που απορρέουν από τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. [Τροπολογία 41]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 4

Περιεχόμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας

1.  Κάθε υποσύστημα που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ αποτελεί αντικείμενο μίας ΤΠΔ. Εφόσον απαιτείται, ένα υποσύστημα είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο περισσότερων ΤΠΔ, ενώ μια ΤΠΔ είναι δυνατόν να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήματα.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 46 για την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τον διαχωρισμό του σιδηροδρομικού συστήματος σε υποσυστήματα και την περιγραφή των εν λόγω υποσυστημάτων.

3.  Τα σταθερά υποσυστήματα είναι σύμφωνα προς τις ΤΠΔ που ισχύουν κατά τη στιγμή της θέσης σε λειτουργία, της ανακαίνισης ή της αναβάθμισής τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία του πρώτου διορισμού κοινοποιημένου οργανισμού και, το αργότερο, κατά τη στιγμή χορήγησης των αδειών κατασκευής. Τα οχήματα συμμορφώνονται προς τις ΤΠΔ και τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν κατά τη στιγμή του πρώτου διορισμού κοινοποιημένου οργανισμού. Η εν λόγω συμμόρφωση διατηρείται συνεχώς καθ’ όλη τη χρήση κάθε υποσυστήματος. [Τροπολογία 42]

4.  Κάθε ΤΠΔ:

α)  προσδιορίζει το σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής (τμήμα δικτύου ή οχήματα κατά το παράρτημα Ι, υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος κατά το παράρτημα II)·

β)  προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις του σχετικού υποσυστήματος και των διεπαφών του σε σχέση με άλλα υποσυστήματα·

γ)  καθορίζει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από το υποσύστημα και τις διεπαφές του σε σχέση με άλλα υποσυστήματα. Εφόσον απαιτείται, οι εν λόγω προδιαγραφές μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση του υποσυστήματος·

δ)  προσδιορίζει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τις διεπαφές που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προτύπων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. Τούτο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ανταλλακτικών που είναι δυνατόν να τυποποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16). Ο κατάλογος των ανταλλακτικών που είναι δυνατόν να τυποποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχόντων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ΤΠΔ· [Τροπολογία 43]

ε)  αναφέρει, σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να αξιολογείται η συμμόρφωση ή η καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας αφενός, ή η επαλήθευση «ΕΚ» των υποσυστημάτων αφετέρου. Οι εν λόγω διαδικασίες βασίζονται στις ενότητες που ορίζονται στην απόφαση 2010/713/ΕΕ·

στ)  περιγράφει τη στρατηγική εφαρμογής των ΤΠΔ. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να διευκρινίζονται τα διανυτέα στάδια για την προοδευτική μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στην τελική κατάσταση γενικευμένης τήρησης των ΤΠΔ συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των προθεσμιών. κατά περίπτωση Το χρονοδιάγραμμα στο οποίο ορίζονται τα εν λόγω στάδια συνδέεται με την εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους και οφέλους της υλοποίησής του, στην οποία αναφέρονται οι πιθανές επιπτώσεις για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης και τους οικονομικούς παράγοντες· [Τροπολογία 44]

ζ)  περιγράφει, για το οικείο προσωπικό, τις προϋποθέσεις από άποψη επαγγελματικών προσόντων και υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη συντήρηση του υπόψη υποσυστήματος, καθώς και για την εφαρμογή των ΤΠΔ·

η)  καθορίζει τις διατάξεις που ισχύουν για υφιστάμενα υποσυστήματα και τύπους οχημάτων, συγκεκριμένα σε περίπτωση αναβάθμισης και ανακαίνισης, με και χωρίς νέα έγκριση ή απόφαση θέσης σε λειτουργία·

θ)  καθορίζει τις παραμέτρους που πρέπει να ελέγχει η σιδηροδρομική επιχείρηση και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για τον έλεγχο των εν λόγω παραμέτρων, ελέγχονται για να εξασφαλίζεται συμβατότητα μεταξύ των οχημάτων και των διαδρομών στις οποίες προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν μετά την έκδοση της έγκρισης διάθεσης του οχήματος στην αγορά και πριν ληφθεί απόφαση θέσης σε λειτουργία· [Τροπολογία 45]

θα)  υποδεικνύει τις ειδικές παραμέτρους που πρέπει να ελέγχονται και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την ανανέωση, τη βελτίωση ή την αντικατάσταση των ανταλλακτικών ή των στοιχείων διαλειτουργικότητας που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3. [Τροπολογία 46]

5.  Κάθε ΤΠΔ καταρτίζεται αφού εξετασθεί το υπάρχον υποσύστημα και υποδεικνύει ένα στοχευμένο υποσύστημα που μπορεί να προκύψει προοδευτικά και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Κατά τον τρόπο αυτό η βαθμιαία θέσπιση των ΤΠΔ και η τήρησή τους διευκολύνουν την σταδιακή επίτευξη της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος εντός του χρονοδιαγράμματος.

6.  Οι ΤΠΔ διαφυλάσσουν προσηκόντως τη συμβατότητα του υπάρχοντος σιδηροδρομικού συστήματος κάθε κράτους μέλους. Για το σκοπό αυτό μπορούν να προβλέπονται για κάθε ΤΠΔ ειδικές περιπτώσεις, τόσο σε θέματα δικτύου όσο και σε θέματα οχημάτων, και συγκεκριμένα για το περιτύπωμα, το εύρος τροχιάς ή το διάκενο μεταξύ των αξόνων των τροχιών, καθώς και των οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες ή με προορισμό τρίτες χώρες. Για κάθε ειδική περίπτωση οι ΤΠΔ καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των στοιχείων των ΤΠΔ κατά την παράγραφο 4 στοιχεία γ) έως ζ).

7.  Εάν ορισμένες τεχνικές παράμετροι οι οποίες αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν ρητώς από ΤΠΔ, τότε αυτές προσδιορίζονται σαφώς σε παράρτημα της ΤΠΔ ως ανοικτά σημεία.

8.  Οι ΤΠΔ δεν αποκλείουν αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση των υποδομών για την κυκλοφορία οχημάτων μη διεπομένων από τις ΤΠΔ.

9.  Στις ΤΠΔ είναι δυνατόν να γίνεται ρητή, σαφώς προσδιορισμένη παραπομπή σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές ή τεχνικά έγγραφα δημοσιευόμενα από τον Οργανισμό, όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την υλοποίηση του στόχου της παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές (ή τα σχετικά αποσπάσματά τους) ή τεχνικά έγγραφα θεωρούνται παραρτήματα της σχετικής ΤΠΔ και η εφαρμογή τους καθίσταται υποχρεωτική από τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ η ΤΠΔ. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα ή προδιαγραφές ή τεχνικά έγγραφα και εν αναμονή της κατάρτισής τους, είναι δυνατόν να γίνεται παραπομπή σε άλλα σαφώς καθορισμένα κανονιστικά έγγραφα τα οποία είναι ευκόλως προσιτά και κοινής χρήσεως.

Άρθρο 5

Εκπόνηση, έγκριση και αναθεώρηση των ΤΠΔ

1.  Η Επιτροπή δίνει εντολή στον Οργανισμό να συντάξει ΤΠΔ και τις τροποποιήσεις τους και να υποβάλει τις κατάλληλες συστάσεις στην Επιτροπή.

1α.  Κατά την κατάρτιση, έκδοση και αναθεώρηση κάθε ΤΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των βασικών παραμέτρων, λαμβάνονται υπόψη το αναμενόμενο κόστος και όφελος όλων των εξεταζόμενων τεχνικών λύσεων, καθώς και οι μεταξύ τους διεπαφές, προκειμένου να καθοριστούν και να υλοποιηθούν οι πλέον βιώσιμες λύσεις. [Τροπολογία 47]

2.  Κάθε σχέδιο ΤΠΔ εκπονείται στα ακόλουθα στάδια.

α)  ο Οργανισμός προσδιορίζει τις θεμελιώδεις παραμέτρους για τη συγκεκριμένη ΤΠΔ, καθώς και τις διεπαφές με τα άλλα υποσυστήματα και όποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις είναι αναγκαίο. Για καθεμία από αυτές τις παραμέτρους και διεπαφές εκτίθενται οι προσφορότερες εναλλακτικές λύσεις συνοδευόμενες από τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση·

β)  ο Οργανισμός καταρτίζει το σχέδιο ΤΠΔ με βάση αυτές τις θεμελιώδεις παραμέτρους. Ενδεχομένως, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την τεχνική πρόοδο, ήδη επιτελεσθείσες εργασίες τυποποίησης, ήδη συσταθείσες ομάδες εργασίας και αναγνωρισμένες ερευνητικές εργασίες.

Στο σχέδιο της ΤΠΔ επισυνάπτεται συνολική εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους και οφέλους από την εφαρμογή των ΤΠΔ. Στην εκτίμηση αναφέρονται οι πιθανές επιπτώσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και παράγοντες, και λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας .../.../ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν σε αυτήν την αξιολόγηση χορηγώντας, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα δεδομένα. [Τροπολογία 48]

3.  Ο Οργανισμός, για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην τεχνολογία ή κοινωνικές απαιτήσεις, εκπονεί τις ΤΠΔ και τις τροποποιήσεις τους βάσει της κατά την παράγραφο 1 εντολής, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του κανονισμού (EΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό] και τηρώντας τις αρχές της ευρύτητας, της συναίνεσης και της διαφάνειας, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1025/2012.

4.  Τα κράτη μέλη τηρούνται τακτικά ενήμερα για τις εργασίες κατάρτισης των ΤΠΔ. Η επιτροπή του άρθρου 48 τηρείται τακτικά ενήμερη για τις εργασίες κατάρτισης των ΤΠΔ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών η Επιτροπή μπορεί, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή, να διατυπώνει οποιαδήποτε εντολή ή οποιαδήποτε ενδεδειγμένη σύσταση σχετικά με το σχεδιασμό των ΤΠΔ, καθώς και για την εκτίμηση κόστους και οφέλους. Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, να ζητήσει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις και να συμπεριληφθεί στη συνημμένη έκθεση στο σχέδιο ΤΠΔ η εκτίμηση κόστους και οφέλους των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων. [Τροπολογία 49]

5.  Όταν, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, πρέπει να τεθούν ταυτόχρονα σε χρήση διάφορα υποσυστήματα, οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των αντίστοιχων ΤΠΔ πρέπει να συμπίπτουν.

6.  Κατά την κατάρτιση, την έκδοση και την αναθεώρηση των ΤΠΔ λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των χρηστών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που έχουν άμεση επίπτωση στις συνθήκες χρήσης των υποσυστημάτων από τους εν λόγω χρήστες. Προς τον σκοπό αυτό, κατά τις εργασίες κατάρτισης και αναθεώρησης των ΤΠΔ ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τις ενώσεις και τους οργανισμούς εκπροσώπησης των χρηστών. Στο σχέδιο ΤΠΔ ο Οργανισμός επισυνάπτει έκθεση περί των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων αυτών.

7.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό] ο Οργανισμός καταρτίζει και επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο των ενώσεων και οργανισμών χρηστών των οποίων πρέπει να ζητείται η γνώμη. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει απαραιτήτως αντιπροσωπευτικές ενώσεις και φορείς από όλα τα κράτη μέλη και είναι δυνατόν να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. [Τροπολογία 50]

8.  Κατά την κατάρτιση, τη θέσπιση και την αναθεώρηση των ΤΠΔ, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο ζ), καθώς και σε κάθε άλλη ΤΠΔ που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το εμπλεκόμενο προσωπικό. Προς το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συμβουλεύεται τους κοινωνικούς εταίρους πριν υποβάλει στην Επιτροπή συστάσεις για ΤΠΔ και τις τροποποιήσεις τους. Η γνώμη των κοινωνικών εταίρων ζητείται στο πλαίσιο της επιτροπής κλαδικού διαλόγου που έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 98/500/ΕΚ της Επιτροπής(17). Οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν τη γνώμη τους εντός τριών μηνών. [Τροπολογία 51]

9.  Όταν η αναθεώρηση ΤΠΔ οδηγεί σε τροποποίηση των απαιτήσεων, η νέα έκδοση των ΤΠΔ πρέπει να εξασφαλίζει συμβατότητα με υποσυστήματα που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με προηγούμενες εκδοχές των ΤΠΔ.

10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδώσει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 46 για ΤΠΔ και τις τροποποιήσεις τους.

Όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι, εξαιτίας αστοχιών σε ΤΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 6, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 για την έκδοση κατ’εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 6

Ελλείψεις των ΤΠΔ

1.  Εάν μετά την έκδοση μιας ΤΠΔ, διαπιστωθεί ότι είναι ελλιπής, η εν λόγω ΤΠΔ τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

2.  Αναμένοντας την αναθεώρηση της ΤΠΔ, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση του Οργανισμού. Η Επιτροπή αναλύει την γνωμοδότηση του Οργανισμού και ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα συμπεράσματά της.

3.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αποτελούν αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης για κάλυψη των βασικών απαιτήσεων και μπορούν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση έργων.

3α.  Οποιοδήποτε μέλος του δικτύου φορέων εκπροσώπησης μπορεί να ενεργεί ως αιτών προκειμένου να ζητεί μέσω της Επιτροπής γνωμοδοτήσεις σχετικά με ελλείψεις στο πλαίσιο των ΤΠΔ. Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τη ληφθείσα απόφαση. Η Επιτροπή παρέχει δέουσα αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος. [Τροπολογία 52]

Άρθρο 7

Μη εφαρμογή των ΤΠΔ

1.  Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν μια ή περισσότερες ΤΠΔ ή μέρη αυτών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  για προτεινόμενο νέο υποσύστημα ή μέρος αυτού για την ανακαίνιση ή την αναβάθμιση υφισταμένου υποσυστήματος ή μέρος αυτού ή για κάθε στοιχείο κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1, το οποίο βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο εξέλιξης ή αποτελεί αντικείμενο εκτελούμενης σύμβασης κατά την ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω ΤΠΔ·

β)  όταν, μετά από ατύχημα ή φυσική καταστροφή, οι προϋποθέσεις ταχείας αποκατάστασης του δικτύου δεν επιτρέπουν τεχνικώς ή οικονομικώς τη μερική ή ολική εφαρμογή των αντίστοιχων ΤΠΔ· στην περίπτωση αυτή, η μη εφαρμογή των ΤΠΔ είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας·

γ)  για οιαδήποτε προτεινόμενη ανανέωση, επέκταση ή αναβάθμιση υφιστάμενου υποσυστήματος ή μέρους αυτού, εφόσον η εφαρμογή των εν λόγω ΤΠΔ θα υποθήκευε έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. [Τροπολογία 53]

2.  Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο α), εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος κάθε ΤΠΔ, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή κατάλογο έργων που υλοποιούνται στην επικράτειά του τα οποία ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης.

3.  Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή το αίτημα μη εφαρμογής της ΤΠΔ, προσδιορίζοντας επίσης τις εναλλακτικές διατάξεις που σκοπεύει να εφαρμόσει το κράτος μέλος αντί των ΤΠΔ. Η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων καθορίζει το περιεχόμενο του φακέλου που συνοδεύει το αίτημα για τη μη εφαρμογή μιας ή περισσότερων ΤΠΔ ή μερών τους, τις λεπτομέρειες, το μορφότυπο και τις λεπτομέρειες διαβίβασης του εν λόγω φακέλου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3. Η Επιτροπή ελέγχει τον φάκελο, αναλύει τις εναλλακτικές διατάξεις που σκοπεύει να εφαρμόσει το κράτος μέλος αντί των ΤΠΔ, αποφασίζει αν θα δεχτεί ή όχι το αίτημα μη εφαρμογής της ΤΠΔ και ενημερώνει το κράτος μέλος για την απόφασή της.

4.  Εν αναμονή της απόφασης της Επιτροπής το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση τις εναλλακτικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τετραμήνου από την υποβολή του αιτήματος συνοδευόμενου από τον πλήρη φάκελο. Ελλείψει τέτοιας απόφασης, θεωρείται ότι το αίτημα έχει εγκριθεί.

6.  Όλα τα κράτη μέλη ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών και για το αποτέλεσμα της διαδικασίας που προβλέπει η παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 8

Διάθεση στοιχείων διαλειτουργικότητας στην αγορά

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα στοιχεία διαλειτουργικότητας:

α)  να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον επιτρέπουν την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος, τηρουμένων των βασικών απαιτήσεων·

β)  να χρησιμοποιούνται στον τομέα χρήσης τους σύμφωνα με τον προορισμό τους βάσει του τομέα χρήσης που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 27α και να εγκαθίστανται και να συντηρούνται δεόντως. [Τροπολογία 54]

Οι διατάξεις αυτές δεν αποτελούν κώλυμα για τη θέση στην αγορά αυτών των στοιχείων για άλλες εφαρμογές.

2.  Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, στο έδαφός τους και επικαλούμενα την παρούσα οδηγία, να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν την τοποθέτηση στην αγορά στοιχείων διαλειτουργικότητας προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν στο σιδηροδρομικό σύστημα, εφόσον αυτά πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, δεν μπορούν να απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης.

Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απαγορεύει, να περιορίζει ή να εμποδίζει τη θέση σε λειτουργία στοιχείων διαλειτουργικότητας των οποίων ο τομέας χρήσης σύμφωνα με τον προορισμό τους έχει αναγνωρισθεί, εφόσον ο εν λόγω τομέας βρίσκεται στην επικράτειά του. [Τροπολογία 55]

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕK συμμόρφωσης και καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας, το μορφότυπό της και τις λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που περιλαμβάνει. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3. [Τροπολογία 56]

2α.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον μορφότυπο και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΚ σχετικά με τη συμμόρφωση και καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 9

Πιστότητα ή καταλληλότητα χρήσης

1.  Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θεωρούν ότι είναι διαλειτουργικά και ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που καλύπτονται από δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης.

2.  Κάθε στοιχείο διαλειτουργικότητας υποβάλλεται στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της καταλληλότητας χρήσης που εμφαίνεται στην αντίστοιχη ΤΠΔ και συνοδεύεται από τη σχετική δήλωση.

3.  Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός κρίνουν ότι κάποιο στοιχείο διαλειτουργικότητας πληροί τις βασικές απαιτήσεις εφόσον είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες ΤΠΔ ή τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί για τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω προϋποθέσεις.

4.  Ανταλλακτικά υποσυστημάτων που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων ΤΠΔ επιτρέπεται να εγκαθίστανται στα υποσυστήματα αυτά χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν στη διαδικασία της παραγράφου 2.

5.  Οι ΤΠΔ ενδέχεται να προβλέπουν μεταβατική περίοδο για τα προϊόντα σιδηροδρόμων τα οποία οι ΤΠΔ προσδιορίζουν ως στοιχεία διαλειτουργικότητας και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά όταν αυτές αρχίζουν να ισχύουν. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1.

Άρθρο 10

Διαδικασία για τη δήλωση συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ»

1.  Για να συντάξει τη δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Ένωση αντιπρόσωπός του εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τις σχετικές ΤΠΔ.

2.  Όταν απαιτείται βάσει της αντίστοιχης ΤΠΔ, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης στοιχείου διαλειτουργικότητας πραγματοποιείται από τον κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης στον οποίο έχει υποβάλει σχετική αίτηση ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Ένωση αντιπρόσωπός του.

3.  Όταν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας αποτελούν αντικείμενο άλλων οδηγιών της Ένωσης που αφορούν άλλες πτυχές, η δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης αναφέρει, στην περίπτωση αυτή, ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις αυτών των άλλων οδηγιών.

4.  Εάν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 3, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν κάθε άλλον που διαθέτει το στοιχείο διαλειτουργικότητας στην αγορά. Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχει και κάθε πρόσωπο που συναρμολογεί στοιχεία διαλειτουργικότητας ή μέρος αυτών, διαφόρων προελεύσεων, ή κατασκευάζει στοιχεία διαλειτουργικότητας για ιδία χρήση, σε ό,τι αφορά την παρούσα οδηγία.

5.  Προκειμένου να αποφευχθεί η διάθεση στην αγορά μη συμμορφούμενων στοιχείων διαλειτουργικότητας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11:

α)  κάθε διαπίστωση κράτους μέλους ότι έχει εκδοθεί παρατύπως δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης συνεπάγεται για τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Ένωση την υποχρέωση να αποκαθιστά εφόσον είναι αναγκαίο, τη συμμόρφωση του στοιχείου διαλειτουργικότητας και να μεριμνά για την παύση της παράβασης, υπό τους όρους που καθορίζει το συγκεκριμένο κράτος μέλος·

β)  αν η μη συμμόρφωση συνεχιστεί, το κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του σχετικού στοιχείου διαλειτουργικότητας στην αγορά ή να εξασφαλίσει την απόσυρσή του από την αγορά σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 11.

Άρθρο 11

Μη συμμόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας προς τις βασικές απαιτήσεις

1.  Εφόσον κράτος μέλος διαπιστώσει ότι ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας, το οποίο συνοδεύεται από τη δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης, έχει διατεθεί στην αγορά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, ενδέχεται να μην ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής του ή να απαγορεύσει τη χρήση του ή να το αποσύρει ή να το αποσύρει από την αγορά. Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για τα μέτρα που λαμβάνει και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του, διευκρινίζοντας, ιδίως, εάν η έλλειψη συμμόρφωσης προκύπτει από:

α)  μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων·

β)  κακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στην περίπτωση ισχυρισμού ότι εφαρμόζονται οι εν λόγω προδιαγραφές·

γ)  ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

2.  Η Επιτροπή διαβουλεύεται Ο Οργανισμός αρχίζει, κατόπιν εντολής της Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 20 ημερών τη διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το συντομότερο δυνατόν. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, Μετά τη διαβούλευση αυτή, ότι ο Οργανισμός διαπιστώνει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο., Ο Οργανισμός ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, το κράτος μέλος το οποίο έλαβε την τη σχετική πρωτοβουλία. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά τη διαβούλευση αυτή, ότι το μέτρο είναι αδικαιολόγητο, ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος το οποίο έλαβε την πρωτοβουλία καθώς και τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Ένωση αντιπρόσωπό του. [Τροπολογία 58]

3.  Όταν για στοιχείο διαλειτουργικότητας συνοδευόμενο από δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης αποδειχθεί ότι η συμμόρφωση δεν υφίσταται, το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι οιουδήποτε εξέδωσε τη δήλωση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

4.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη να τηρούνται ενήμερα σχετικά με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής. [Τροπολογία 59]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 12

Ελεύθερη κυκλοφορία υποσυστημάτων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου V, δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη, στην επικράτειά τους και για λόγους που αφορούν την παρούσα οδηγία, να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρακωλύουν την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και την λειτουργία δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, δεν μπορούν να απαιτούν τη διενέργεια επαληθεύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:

α)  είτε στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση της δήλωσης «ΕΚ» επαλήθευσης,

β)  ή σε άλλα κράτη μέλη, πριν ή μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση προς τις ίδιες απαιτήσεις σε ίδιες συνθήκες λειτουργίας.

Άρθρο 13

Συμμόρφωση προς τις ΤΠΔ και τους εθνικούς κανόνες

1.  Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θεωρούν διαλειτουργικά και σύμφωνα προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις τα δομικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος τα οποία συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από τη δήλωση «ΕΚ» επαλήθευσης, που έχει εκδοθεί βάσει των ΤΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 15 ή από δήλωση επαλήθευσης που έχει εκδοθεί βάσει των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 15α, ή βάσει και των δύο. [Τροπολογία 60]

2.  Τηρουμένων των βασικών απαιτήσεων, η επαλήθευση της διαλειτουργικότητας ενός δομικού υποσυστήματος του σιδηροδρομικού συστήματος γίνεται κατ' αναφορά προς τις ΤΠΔ, και τους εθνικούς κανόνες που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3. [Τροπολογία 61]

2α.  Η απόφαση για τη χορήγηση έγκρισης βασίζεται σε εκείνες τις ΤΠΔ και τους κοινοποιηθέντες εθνικούς κανόνες που ίσχυαν κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης. [Τροπολογία 62]

3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, για κάθε υποσύστημα, κατάλογο των εθνικών κανόνων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων και/ή των αποδεκτών εθνικών μέσων συμμόρφωσης στις εξής περιπτώσεις: [Τροπολογία 63]

α)  όταν οι ΤΠΔ δεν καλύπτουν πλήρως ορισμένες πτυχές που αντιστοιχούν σε βασικές απαιτήσεις (ανοικτά σημεία)·

β)  όταν έχει κοινοποιηθεί μη εφαρμογή μιας ή περισσότερων ΤΠΔ ή μερών τους δυνάμει του άρθρου 7·

γ)  όταν λόγω ειδικής περιπτώσεως απαιτείται η εφαρμογή τεχνικών κανόνων που δεν περιέχονται στην οικεία ΤΠΔ·

δ)  όταν χρησιμοποιούνται εθνικοί κανόνες για την περιγραφή υφιστάμενων συστημάτων·

δα)  όταν τα δίκτυα και τα οχήματα δεν καλύπτονται από τις ΤΠΔ· [Τροπολογία 64]

δβ)  για ειδικούς λόγους ασφάλειας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι οι λόγοι αυτοί έχουν τεκμηριωθεί και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Οργανισμού. [Τροπολογία 65]

4.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι να εκδίδουν, στην περίπτωση αυτών των τεχνικών κανόνων, την δήλωση ΕK επαλήθευσης κατά το άρθρο 15.

Άρθρο 14

Εθνικοί κανόνες

1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στον Οργανισμό τον κατάλογο των χρησιμοποιουμένων εθνικών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφο 3 στις ακόλουθες περιπτώσεις: [Τροπολογία 66]

α)  κάθε φορά που τροποποιείται ο κατάλογος των κανόνων· ή [Τροπολογία 67]

β)  μετά την υποβολή αιτήματος όταν υποβάλλεται αίτημα μη εφαρμογής της ΤΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 7· [Τροπολογία 68]

γ)  μετά τη δημοσίευση της οικείας ΤΠΔ ή την αναθεώρησή της, με στόχο την άρση των εθνικών κανόνων που έχουν καταστεί περιττοί λόγω κάλυψης ανοικτών σημείων στις ΤΠΔ·

γα)  όταν ο εθνικός κανόνας/οι εθνικοί κανόνες δεν έχει/έχουν κοινοποιηθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 69]

1α.  Έναν μήνα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους υφιστάμενους εθνικούς κανόνες που δεν είχαν κοινοποιηθεί έως την εν λόγω ημερομηνία. [Τροπολογία 70]

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν το πλήρες κείμενο των υφιστάμενων εθνικών κανόνων στον Οργανισμό και την Επιτροπή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό]. [Τροπολογία 71]

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν νέους εθνικούς κανόνες μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν μια ΤΠΔ δεν καλύπτει πλήρως τις βασικές απαιτήσεις·

β)  ως επείγον προληπτικό μέτρο, ιδίως μετά από ατύχημα.

4.  Εάν κράτος μέλος σκοπεύει να προχωρήσει στην εισαγωγή νέου εθνικού κανόνα, κοινοποιεί υποβάλλει το σχέδιο προς εξέταση στον Οργανισμό και στην Επιτροπή, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη θέση σε ισχύ του προτεινόμενου νέου κανόνα, αναφέροντας τον λόγο της εισαγωγής του, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός για τον Οργανισμό], χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής σύμφωνα με το άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού. [Τροπολογία 72]

4α.  Κατά την κοινοποίηση κάποιου υφιστάμενου ή νέου κανόνα, τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω κανόνας είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση κάποιας απαίτησης που δεν καλύπτεται ήδη από τη συναφή ΤΠΔ. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν εθνικούς κανόνες χωρίς να αιτιολογούν την αναγκαιότητά τους.

Ο Οργανισμός διαθέτει διάστημα δύο μηνών ώστε να εξετάσει το σχέδιο κανόνα και να διατυπώσει σύσταση προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή εκδίδει θετική ή αρνητική απόφαση σχετικά με το σχέδιο κανόνα. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση προληπτικών μέτρων έκτακτης ανάγκης, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν αμέσως νέο κανόνα, ο οποίος έχει ισχύ δύο μηνών. Όταν ο εν λόγω κανόνας αφορά περισσότερα κράτη μέλη, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Οργανισμό και τις εθνικές αρχές ασφάλειας, προβαίνει στην εναρμόνιση του κανόνα σε επίπεδο Ένωσης. [Τροπολογία 73]

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν τις διεπαφές μεταξύ οχημάτων και δικτύου, διατίθενται δωρεάν και σε γλώσσα ευνόητη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην κοινοποιήσουν κανόνες και περιορισμούς αυστηρά τοπικού χαρακτήρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μνημονεύουν τους εν λόγω κανόνες και περιορισμούς στα μητρώα υποδομής του άρθρου 45.

7.  Οι εθνικοί κανόνες που κοινοποιούνται βάσει του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18).

8.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την ταξινόμηση των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων σε διάφορες ομάδες με στόχο τη διαποδοχή τους σε διαφορετικά κράτη μέλη και προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι συμβατότητας μεταξύ σταθερού και κινητού εξοπλισμού: Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3. Ο Οργανισμός ταξινομεί, σύμφωνα με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τους εθνικούς κανόνες που κοινοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και δημοσιοποιεί το αντίστοιχο μητρώο. Στο μητρώο περιλαμβάνονται επίσης τυχόν αποδεκτά εθνικά μέσα συμμόρφωσης. [Τροπολογία 74]

Ο Οργανισμός ταξινομεί σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τους εθνικούς κανόνες που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

9.  Τα σχέδια εθνικών κανόνων και οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 21 και 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό].

Άρθρο 15

Διαδικασία για τη σύνταξη της δήλωσης «ΕΚ» επαλήθευσης

1.  Για τη σύνταξη της δήλωσης «ΕΚ» επαλήθευσης, ο αιτών ζητά από τον κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει επιλέξει για το σκοπό αυτό να κινήσει τη διαδικασία «ΕΚ» επαλήθευσης. Ο αιτών μπορεί να είναι ο αναθέτων φορέας ή ο κατασκευαστής ή αντιπρόσωπός του στην Ένωση.

2.  Η αποστολή του κοινοποιημένου οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο «ΕΚ» ενός υποσυστήματος, αρχίζει από το στάδιο του σχεδίου και καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής μέχρι το στάδιο της παραλαβής πριν τεθεί σε λειτουργία το υποσύστημα. Δύναται να Καλύπτει επίσης την επαλήθευση των διεπαφών του υποσυστήματος αυτού με το σύστημα στο οποίο ενσωματώνεται, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη σχετική ΤΠΔ και στα μητρώα των άρθρων 44 και 45. [Τροπολογία 75]

3.  Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ». Ο τεχνικός φάκελος περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα τα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του υποσυστήματος, καθώς και, κατά περίπτωση, όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η πιστότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας. Επίσης περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης, τις οδηγίες τρέχουσας εξυπηρέτησης, συνεχούς ή περιοδικής επιτήρησης, ρύθμισης και συντήρησης.

4.  Κάθε τροποποίηση του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 που έχει επιπτώσεις στους διενεργούμενους ελέγχους αναβάθμιση συνεπάγεται την ανάγκη έκδοσης νέας δήλωσης «ΕΚ» ελέγχου επαλήθευσης «ΕΚ». [Τροπολογία 76]

5.  Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορεί να εκδίδει προσωρινές δηλώσεις επαλήθευσης για την κάλυψη ορισμένων σταδίων της διαδικασίας ελέγχου ή ορισμένων μερών του υποσυστήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζται οι διαδικασίες ελέγχου που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 στοιχείο α).

6.  Εάν το επιτρέπουν οι αντίστοιχες ΤΠΔ, ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης για σειρά υποσυστημάτων ή για ορισμένα μέρη των υποσυστημάτων αυτών.

7.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει:

α)  τις διαδικασίες επαλήθευσης για τα υποσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αρχών, του περιεχομένου, της διαδικασίας και των εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία ελέγχου «ΕΚ» και τη διαδικασία ελέγχου σε περίπτωση εθνικών κανόνων·

β)  τα υποδείγματα για την δήλωση ελέγχου «ΕΚ» και τη δήλωση ελέγχου σε περίπτωση εθνικών κανόνων και τα υποδείγματα για έγγραφα του τεχνικού φακέλου που οφείλει να συνοδεύει τη δήλωση ελέγχου·

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3. [Τροπολογία 78]

7α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 46 προκειμένου να καθορίζει τις διαδικασίες επαλήθευσης για τα υποσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αρχών, του περιεχομένου, της διαδικασίας και των εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία επαλήθευσης «ΕΚ» και τη διαδικασία επαλήθευσης όταν πρόκειται για εθνικούς κανόνες. [Τροπολογία 79]

7β.  Η Επιτροπή καταρτίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων τα υποδείγματα για τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» και τη δήλωση επαλήθευσης όταν πρόκειται για εθνικούς κανόνες, καθώς και τα υποδείγματα για έγγραφα του τεχνικού φακέλου που οφείλει να συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης·

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3. [Τροπολογία 80]

Άρθρο 15α

Διαδικασία για την κατάρτιση της δήλωσης επαλήθευσης όταν πρόκειται για εθνικούς κανόνες

Οι διαδικασίες για την κατάρτιση της δήλωσης επαλήθευσης «ΕΚ» που ορίζονται στο άρθρο 15 εφαρμόζονται επίσης, κατά περίπτωση, για την κατάρτιση δήλωσης επαλήθευσης όταν πρόκειται για εθνικούς κανόνες.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους φορείς που θα είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της διαδικασίας επαλήθευσης όταν πρόκειται για εθνικούς κανόνες, σύμφωνα με το Κεφάλαιο VI. [Τροπολογία 77]

Άρθρο 16

Μη συμμόρφωση των υποσυστημάτων προς τις βασικές απαιτήσεις

1.  Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι διαρθρωτικό υποσύστημα, συνοδευόμενο από δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» μαζί με τον τεχνικό φάκελο, δεν πληροί εξ ολοκλήρου τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, ιδίως, τις βασικές απαιτήσεις, μπορεί να ζητεί τη διενέργεια συμπληρωματικών ελέγχων.

2.  Το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τις συμπληρωματικές επαληθεύσεις που ζήτησε, αναφέροντας τους λόγους που τις δικαιολογούν. Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

3.  Το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα αναφέρει αν η αδυναμία πλήρους συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία οφείλεται:

α)  σε μη τήρηση βασικών απαιτήσεων ή μιας ΤΠΔ, ή σε ελλιπή εφαρμογή ΤΠΔ. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει εκείνος ο οποίος εξέδωσε αντικανονικά τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» και ζητεί από το εν λόγω κράτος μέλος να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα·

β)  σε ανεπάρκεια κάποιας ΤΠΔ. Στην περίπτωση αυτή ισχύει η διαδικασία τροποποίησης της ΤΠΔ, κατά το άρθρο 6.

Άρθρο 17

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τα υποσυστήματα που είναι σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή προς μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι είναι σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 18

Θέση σταθερών εγκαταστάσεων σε λειτουργία

1.  Τα υποσυστήματα παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, ενέργειας και υποδομής μπορούν να τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά τρόπο που να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ, και έχει ληφθεί η σχετική έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  Κάθε εθνική αρχή ασφάλειας εγκρίνει την θέση σε λειτουργία των υποσυστημάτων ενέργειας και υποδομής και υποσυστημάτων παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, διαφορετικών από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), που βρίσκονται ή λειτουργούν στο έδαφος που ανήκει στην δικαιοδοσία του αντίστοιχου κράτους μέλους. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη του Οργανισμού όταν πρόκειται για διαδρόμους των ΔΕΔ-Μ ή διασυνοριακά τμήματα.

Ο Οργανισμός εγκρίνει διασυνοριακές υποδομές με έναν μόνο διαχειριστή υποδομής. [Τροπολογία 81]

Ο Οργανισμός εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η θέση σε λειτουργία των υποσυστημάτων παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης που βρίσκονται ή λειτουργούν σε ολόκληρη την εγκρίνει το ERTMS σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές ασφάλειας. Πριν από την έγκριση του ERTMS από τον οργανισμό είναι αρμόδια η εθνική αρχή ασφάλειας για τη λειτουργική συμβατότητα με τα εθνικά δίκτυα. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή του ERTMS στην Ένωση. [Τροπολογία 82]

Στην περίπτωση του ERTMS, ο Οργανισμός διαβουλεύεται με την ενδιαφερόμενη εθνική αρχή ασφάλειας εντός ενός μηνός από την παραλαβή της λήρους αίτησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική ανάπτυξη του ERTMS στην Ένωση. Η εθνική αρχή ασφάλειας εκδίδει γνωμοδότηση προς τον Οργανισμό όσον αφορά την τεχνική και λειτουργική συμβατότητα του υποσυστήματος με τα οχήματα που προορίζονται να κυκλοφορούν στο σχετικό τμήμα του δικτύου εντός δύο μηνών. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη αυτή τη γνωμοδότηση, κατά το δυνατόν, πριν από την έκδοση της έγκρισης και, σε περίπτωση διαφωνίας, ενημερώνει την εθνική αρχή ασφάλειας αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις υποχρεώσεις του Οργανισμού ως αρχής συστήματος, βάσει του κεφαλαίου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό].

Όταν ο Οργανισμός διαφωνεί με κάποια αρνητική αξιολόγηση που έχει διενεργηθεί από εθνική αρχή ασφάλειας, ενημερώνει σχετικά την εν λόγω αρχή αιτιολογώντας τη διαφωνία του. Ο Οργανισμός και η εθνική αρχή ή οι εθνική αρχή ασφάλειας συνεργάζονται με σκοπό τη διενέργεια αμοιβαίως αποδεκτής αξιολόγησης. Εφόσον είναι αναγκαίο, σύμφωνα με απόφαση του Οργανισμού και της εθνικής αρχής ασφάλειας, συμμετέχει στη διαδικασία και ο αιτών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τη διενέργεια αμοιβαίως αποδεκτής αξιολόγησης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός γνωστοποιεί τη διαφωνία του στην εθνική αρχή ασφάλειας, ο Οργανισμός λαμβάνει την τελική του απόφαση, εκτός εάν η εθνική αρχή έχει παραπέμψει το ζήτημα για διαιτησία στο συμβούλιο προσφυγών το οποίο έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό]. Η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίζει αν θα επιβεβαιώσει το σχέδιο απόφασης του Οργανισμού εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος της εθνικής αρχής ασφάλειας.

Οποιαδήποτε απόφαση απόρριψης του αιτήματος σχετικά με την έγκριση της θέσης σταθερών εγκαταστάσεων σε λειτουργία τεκμηριώνεται δεόντως από τον Οργανισμό. Ο αιτών μπορεί, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της απορριπτικής απόφασης, να υποβάλει στον Οργανισμό αίτημα αναθεώρησης της απόφασής του. Το αίτημα αυτό συνοδεύεται από αιτιολόγηση. Ο Οργανισμός διαθέτει προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος αναθεώρησης για την επιβεβαίωση ή την ανάκληση της απόφασής του. Εάν επιβεβαιωθεί η απορριπτική απόφαση του Οργανισμού, ο αιτών δύναται να προσφύγει στο συμβούλιο προσφυγών που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… (κανονισμός για τον Οργανισμό). [Τροπολογία 83]

Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές ασφάλειας παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι εγκρίσεις που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν έγγραφο που περιγράφει και επεξηγεί τις απαιτήσεις για τις εν λόγω εγκρίσεις και απαριθμεί τα απαιτούμενα έγγραφα. Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές ασφάλειας συνεργάζονται όσον αφορά την διάδοση των εν λόγω πληροφοριών.

3.  Προκειμένου να εγκρίνει την θέση σε λειτουργία των υποσυστημάτων της παραγράφου 1, η εθνική αρχή ασφάλειας ή ο Οργανισμός, ανάλογα της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συγκεντρώνει αποδείξεις σχετικά με:

α)  τη δήλωση ΕK ελέγχου·

β)  την τεχνική συμβατότητα των εν λόγω υποσυστημάτων με το σύστημα στο οποίο ενσωματώνονται, η οποία αποδεικνύεται βάσει των σχετικών ΤΠΔ, εθνικών κανόνων και μητρώων·

γ)  την ασφαλή ενσωμάτωση των εν λόγω υποσυστημάτων, τα οποία στηρίζονται στις σχετικές ΤΠΔ, τους εθνικούς κανόνες, μητρώα και τις κοινές μεθόδους ασφαλείας που καθορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας …/…/ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]·

γα)  τη δήλωση επαλήθευσης όταν πρόκειται για εθνικούς κανόνες. [Τροπολογία 84]

Εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος του αιτούντα, ο Οργανισμός ή η εθνική αρχή ασφάλειας, ανάλογα με την εκάστοτε αρμόδια αρχή, ενημερώνει τον αιτούντα ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες, ορίζοντας εύλογη προθεσμία για τη προσκόμισή τους. [Τροπολογία 85]

4.  Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναβάθμισης υφιστάμενων υποσυστημάτων, ο αιτών υποβάλλει φάκελο περιγραφής του έργου στην εθνική αρχή ασφάλειας (για τα υποσυστήματα ενέργειας και υποδομής και παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης διαφορετικά από το ERTMS) ή στον Οργανισμό (για τα υποσυστήματα παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης το ERTMS και διασυνοριακές υποδομές με έναν μόνο διαχειριστή υποδομής), φάκελο περιγραφής του έργου. Η εθνική αρχή ασφάλειας ή ο Οργανισμός εξετάζουν τον εν λόγω φάκελο και αποφασίζουν, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 5, εάν απαιτείται νέα έγκριση θέσης σε λειτουργία. Η εθνική αρχή ασφάλειας και ο Οργανισμός λαμβάνουν τις αποφάσεις τους εντός προκαθορισμένου εύλογου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση εντός τετραμήνου τριμήνου από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών. [Τροπολογία 86]

5.  Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναβάθμισης υφιστάμενων υποσυστημάτων, απαιτείται νέα δήλωση «ΕΚ» ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 4. Επιπλέον, νέα έγκριση θέσης σε λειτουργία απαιτείται όταν:

α)  το συνολικό επίπεδο ασφαλείας του σχετικού υποσυστήματος ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις προβλεπόμενες εργασίες· ή

β)  απαιτείται από τις σχετικές ΤΠΔ· ή

γ)  απαιτείται από τα εθνικά σχέδια εφαρμογής που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη.

Άρθρο 19

Διάθεση κινητών υποσυστημάτων στην αγορά

1.  Το υποσύστημα τροχαίο υλικό και το εποχούμενο υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης Τα κινητά υποσυστήματα διατίθενται στην αγορά από τον αιτούντα μόνον εάν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά τρόπο που να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ. [Τροπολογία 87]

2.  Συγκεκριμένα, ο αιτών διασφαλίζει την υποβολή της δήλωσης ΕK ελέγχου.

3.  Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναβάθμισης υφιστάμενων υποσυστημάτων, απαιτείται νέα δήλωση «ΕΚ» ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 4.

Άρθρο 20

Έγκριση οχήματος για διάθεση στην αγορά

1.  Τα οχήματα διατίθενται στην αγορά μόνο αφού λάβουν έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά που εκδίδεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 5 το άρθρο αυτό. [Τροπολογία 88]

Το έγκριση οχήματος πρέπει να αναφέρει:

α)  τον τομέα χρήσης·

β)  τις τιμές των παραμέτρων των ΤΠΔ και, κατά περίπτωση, των εθνικών κανόνων που ενδείκνυνται για τον έλεγχο της τεχνικής συμβατότητας μεταξύ του οχήματος και του τομέα χρήσης·

γ)  τη συμμόρφωση του οχήματος με τις σχετικές ΤΠΔ και σύνολα εθνικών κανόνων, σε σχέση με τις παραμέτρους που ορίζονται στο στοιχείο β)·

δ)  τους όρους για τη χρήση του οχήματος και άλλους περιορισμούς. [Τροπολογία 89]

2.  Ο Οργανισμός εκδίδει αποφάσεις χορήγησης έγκρισης οχήματος για την διάθεση στην αγορά. Οι εν λόγω εγκρίσεις πιστοποιούν τις τιμές των παραμέτρων που σχετίζονται με τον έλεγχο της τεχνικής συμβατότητας μεταξύ οχήματος και των σταθερών εγκαταστάσεων όπως προβλέπονται στις ΤΠΔ. Η έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση εκδίδεται βάσει φακέλου του οχήματος με τις σχετικές ΤΠΔ και σύνολα εθνικών κανόνων, σε σχέση με τις εν λόγω παραμέτρους ή του τύπου της αίτησης και περιλαμβάνει έγγραφα στοιχεία για τα εξής:

–  όσον αφορά τα κινητά υποσυστήματα που αποτελούν το όχημα:

α)  την κατάλληλη δήλωση επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 19·

β)  την τεχνική συμβατότητα εντός του οχήματος·

γ)  την ασφαλή ενσωμάτωση εντός του οχήματος·

–  όσον αφορά το όχημα:

την τεχνική συμβατότητα του οχήματος με τα δίκτυα στον τομέα χρήσης του. [Τροπολογία 90]

Η τεχνική συμβατότητα αποδεικνύεται βάσει των σχετικών ΤΠΔ και, κατά περίπτωση βάσει των εθνικών κανόνων και μητρώων. Όταν απαιτούνται δοκιμές για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων της τεχνικής συμβατότητας οι συμμετέχουσες εθνικές αρχές ασφάλειας μπορούν να εκδίδουν προσωρινές εγκρίσεις ώστε ο αιτών να χρησιμοποιεί το όχημα για τις πρακτικές επαληθεύσεις στο δίκτυο. Ο διαχειριστής υποδομής, σε συνεννόηση με τον αιτούντα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει τη διενέργεια των ενδεχόμενων δοκιμών εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Εφόσον ενδείκνυται, η εθνική αρχή ασφάλειας λαμβάνει μέτρα για τη διενέργεια των δοκιμών.

Η ασφαλής ενσωμάτωση των υποσυστημάτων εντός του οχήματος, βασίζεται στις συναφείς ΤΠΔ, τις κοινές μεθόδους ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας …/…/ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων], και, κατά περίπτωση, στους εθνικούς κανόνες. [Τροπολογία 91]

3.  Η Ο Οργανισμός χορηγεί έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά δύναται να αναφέρει όρους για τη χρήση του οχήματος και άλλους περιορισμούς μετά από την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εντός προκαθορισμένου εύλογου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση εντός τετραμήνου από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών του αιτούντος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός, ο Οργανισμός κοινοποιεί στον αιτούντα εάν ο φάκελος είναι πλήρης ή όχι. Κάθε ενδεχόμενη αρνητική απόφαση που λαμβάνεται από τον Οργανισμό τεκμηριώνεται δεόντως.

Οι εγκρίσεις αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις εγκρίσεις τις οποίες εκδίδει. [Τροπολογία 92]

3α.  Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50α, ο αιτών δύναται να επιλέγει να υποβάλλει την αίτησή του για έγκριση οχήματος είτε στον Οργανισμό είτε στην σχετική εθνική αρχή ασφάλειας. [Τροπολογία 94]

4.  Η έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά εκδίδεται βάσει φακέλου του οχήματος ή του τύπου του οχήματος που υποβάλλει ο αιτών και περιλαμβάνει έγγραφα στοιχεία για τα εξής:

α)  τη διάθεση στην αγορά των κινητών υποσυστημάτων που αποτελούν το όχημα σύμφωνα με το άρθρο 19·

β)  την τεχνική συμβατότητα των υποσυστημάτων του στοιχείου α) εντός του οχήματος, η οποία αποδεικνύεται βάσει των σχετικών ΤΠΔ, εθνικών κανόνων και μητρώων·

γ)  την ασφαλή ενσωμάτωση εντός του οχήματος των υποσυστημάτων του στοιχείου α), τα οποία στηρίζονται στις σχετικές ΤΠΔ, τους εθνικούς κανόνες, μητρώα και τις κοινές μεθόδους ασφαλείας που καθορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας …/… [για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων εντός της Ένωσης]. [Τροπολογία 93]

5.  Κάθε απορριπτική απόφαση της έγκρισης οχήματος τεκμηριώνεται δεόντως. Ο αιτών δύναται, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της απορριπτικής απόφασης, να ζητεί από τον Οργανισμό ή την εθνική αρχή ασφάλειας, κατά περίπτωση, να αναθεωρήσει την απόφαση. Ο Οργανισμός λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εντός προκαθορισμένου εύλογου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση εντός τετραμήνου από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών. Οι εν λόγω εγκρίσεις ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη ή η εθνική αρχή ασφάλειας διαθέτει προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος αναθεώρησης για την επιβεβαίωση ή την ανάκληση της απόφασης. [Τροπολογία 95]

Εάν επιβεβαιωθεί η απορριπτική απόφαση από τον Οργανισμό, ο αιτών δύναται να προσφύγει στο συμβούλιο προσφυγών που έχει ορισθεί βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό]. [Τροπολογία 96]

Εάν επιβεβαιωθεί η απορριπτική απόφαση εθνικής αρχής ασφάλειας, ο αιτών δύναται να προσφύγει στο συμβούλιο προσφυγών, το οποίο έχει ορίσει το αρμόδιο κράτος μέλος βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 3 της οδηγίας …/…./ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων]. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν τον ρυθμιστικό φορέα τους σύμφωνα με το άρθρο 56 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) για τους σκοπούς της εν λόγω διαδικασίας προσφυγής. [Τροπολογία 97]

Ο Οργανισμός παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση ως προς τον τρόπο λήψης της έγκρισης οχήματος για την διάθεση στην αγορά. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν έγγραφο που περιγράφει και επεξηγεί τις απαιτήσεις για τις εγκρίσεις οχήματος για την διάθεση στην αγορά και απαριθμεί τα απαιτούμενα έγγραφα. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας και ο Οργανισμός συνεργάζονται όσον αφορά την διάδοση των εν λόγω πληροφοριών.

6.  Ο Οργανισμός δύναται να εκδίδει Εάν μια έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά για σειρές οχημάτων δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε, ο Οργανισμός δύναται να την τροποποιήσει ή να την ανακαλέσει, αιτιολογώντας την απόφασή του. Οι εν λόγω εγκρίσεις ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη Ο Οργανισμός επικαιροποιεί αμέσως το ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων που ορίζεται στο άρθρο 43α.

Εάν μια εθνική αρχή ασφάλειας διαπιστώσει ότι ένα εγκεκριμένο όχημα δεν συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις, ενημερώνει πάραυτα τον Οργανισμό και όλες τις λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές ασφάλειας. Ο Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων εντός προθεσμίας ενός μηνός. Σε περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαία η εφαρμογή προληπτικών μέτρων έκτακτης ανάγκης, ο Οργανισμός μπορεί να αναστείλει αμέσως την έγκριση ή να θέσει περιορισμούς ως προς αυτήν προτού λάβει την απόφασή του. [Τροπολογία 98]

7.  Ο αιτών δύναται να υποβάλλει προσφυγή στον φορέα προσφυγών που ορίζεται βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων] Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, το αργότερο έξι μήνες μετά από την έγκριση της παρούσας οδηγίας, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 46, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τη διαδικασία έγκρισης, στους οποίους περιλαμβάνονται:

α)   λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες περιγράφουν και επεξηγούν τις απαιτήσεις για τις εγκρίσεις οχημάτων και τα απαιτούμενα έγγραφα,

β)  διαδικαστικές ρυθμίσεις για τη διαδικασία έγκρισης, όπως το περιεχόμενο και οι προθεσμίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας,

γ)  κριτήρια αξιολόγησης των φακέλων των αιτούντων. [Τροπολογία 99]

8.  Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναβάθμισης υφιστάμενων οχημάτων που ήδη διαθέτουν έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά:

α)  απαιτείται νέα δήλωση ΕΚ επαλήθευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 4· και

β)  απαιτείται νέα έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά εάν έχουν γίνει μείζονες αλλαγές στις τιμές των παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην ήδη χορηγηθείσα έγκριση οχήματος. [Τροπολογία 100]

9.  Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, η έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά είναι δυνατόν να περιλαμβάνει σαφή αναφορά των δικτύων ή των γραμμών ή των ομάδων δικτύων ή γραμμών όπου η σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να θέσει το εν λόγω όχημα σε λειτουργία χωρίς περαιτέρω επαληθεύσεις, ελέγχους ή δοκιμές όσον αφορά την τεχνική συμβατότητα μεταξύ του υπόψη οχήματος και των εν λόγω δικτύων ή γραμμών. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών περιλαμβάνει στο αίτημά του απόδειξη της τεχνικής συμβατότητας του οχήματος με τα σχετικά δίκτυα ή γραμμές.

Η ένδειξη αυτή είναι δυνατόν να προστεθεί επίσης, κατόπιν αιτήσεως του αρχικού ή άλλου αιτούντος, μετά την έκδοση της σχετικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά. [Τροπολογία 101]

9α.  Η έγκριση οχημάτων που κυκλοφορούν ή προορίζονται προς κυκλοφορία σε σιδηροδρομικές υποδομές απομονωμένων σιδηροδρομικών δικτύων μπορεί επίσης να χορηγηθεί από τις εθνικές αρχές ασφάλειας των κρατών μελών στα οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο δίκτυο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αιτών μπορεί να επιλέξει να υποβάλει την αίτησή του είτε στον Οργανισμό είτε στις εθνικές αρχές ασφάλειας των εν λόγω κρατών μελών.

Εντός της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50α, οι εθνικές αρχές ασφάλειας των κρατών μελών στα οποία βρίσκεται ένα απομονωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο καθιερώνουν κοινές διαδικασίες έγκρισης οχημάτων και εξασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων οχημάτων που εκδίδουν. Σε περίπτωση αντικρουόμενων αποφάσεων των εθνικών αρχών ασφάλειας και ελλείψει αμοιβαίως αποδεκτής απόφασης, ο Οργανισμός λαμβάνει σχετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός για τον Οργανισμό].

Εάν έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50α, οι εν λόγω εθνικές αρχές ασφάλειας δεν έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς για κοινές διαδικασίες έγκρισης και αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων οχημάτων, η χορήγηση των εγκρίσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα πραγματοποιείται μόνο από τον Οργανισμό.

Εφόσον καταρτιστούν ρυθμίσεις σχετικά με τις κοινές διαδικασίες έγκρισης και την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων οχημάτων, οι εθνικές αρχές ασφάλειας των κρατών μελών με απομονωμένα σιδηροδρομικά δίκτυα μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν εγκρίσεις οχημάτων και ο αιτών μπορεί να επιλέγει να υποβάλλει αίτηση για την έγκριση οχήματος είτε στον Οργανισμό είτε στις σχετικές εθνικές αρχές ασφάλειας μετά από το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50α.

Δέκα έτη μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη διαλειτουργικότητα του απομονωμένου σιδηροδρομικού δικτύου και υποβάλλει επίσης, εάν είναι αναγκαίο, την κατάλληλη νομοθετική πρόταση. [Τροπολογία 102]

Άρθρο 20α

Καταχώριση οχημάτων που έχουν λάβει έγκριση

Το όχημα αφού λάβει έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 20 καταχωρίζεται στο μητρώο κατόπιν αιτήσεως του κατόχου, πριν από την πρώτη χρήση του.

Μετά τη χορήγηση έγκρισης από τον Οργανισμό, το όχημα καταχωρίζεται στο ευρωπαϊκό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 43α.

Όταν ο τομέας χρήσης του οχήματος περιορίζεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους και η έγκριση έχει χορηγηθεί από εθνική αρχή ασφάλειας, το όχημα καταχωρίζεται στο εθνικό μητρώο οχημάτων του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 43. [Τροπολογία 103]

Άρθρο 21

Θέση Χρήση οχημάτων σε λειτουργία [Τροπολογία 104]

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θέτουν σε λειτουργία όχημα μόνον αφού ελέγξουν, εάν αυτό απαιτείται από τις ΤΠΔ, και σε συνεννόηση με τον διαχειριστή υποδομής, την τεχνική συμβατότητα μεταξύ οχήματος και της διαδρομής και την ασφαλή ενσωμάτωση του οχήματος, στο σύστημα στο οποίο προβλέπεται να λειτουργεί, σύμφωνα με τις σχετικές ΤΠΔ, τους εθνικούς κανόνες, μητρώα και τις κοινές μεθόδους ασφαλείας που καθορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας. Προτού χρησιμοποιήσει όχημα στον τομέα χρήσης που προσδιορίζεται στην έγκριση οχήματος, μια σιδηροδρομική επιχείρηση εξασφαλίζει μέσω της χρησιμοποίησης του οικείου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας: [Τροπολογία 105]

Προς το σκοπό αυτό, τα οχήματα λαμβάνουν πρώτα την έγκριση οχήματος για την διάθεση στην αγορά α) ότι το όχημα έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 και ότι έχει καταχωρισθεί δεόντως· [Τροπολογία 106]

αα)  την τεχνική συμβατότητα μεταξύ του οχήματος και της διαδρομής, βάσει του μητρώου υποδομών, των σχετικών ΤΠΔ και κάθε άλλης πληροφορίας που οφείλει να παράσχει ο διαχειριστής υποδομής αφιλοκερδώς και εντός λογικού χρονικού διαστήματος, στην περίπτωση που τέτοιο μητρώο δεν υπάρχει ή είναι ελλιπές· και [Τροπολογία 107]

αβ)  την ενσωμάτωση του οχήματος στη σύνθεση της αμαξοστοιχίας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, βάσει του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και στις ΤΠΔ σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση. [Τροπολογία 108]

1α.   Προκειμένου να συνδράμει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στον έλεγχο της τεχνικής συμβατότητας και της ασφαλούς ενσωμάτωσης μεταξύ οχήματος και διαδρομής/διαδρομών ο διαχειριστής υποδομής χορηγεί, κατόπιν αιτήματος, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της/των διαδρομής/διαδρομών. [Τροπολογία 109]

2.  Η σιδηροδρομική επιχείρηση κοινοποιεί τις αποφάσεις της, όσον αφορά τη θέση σε λειτουργία οχημάτων, στον Οργανισμό και τον διαχειριστή υποδομής, καθώς και στην οικεία εθνική αρχή ασφάλειας. Οι εν λόγω αποφάσεις καταχωρίζονται στα εθνικά μητρώα στο εθνικό μητρώο οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 43 και στο ευρωπαϊκό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 43α. [Τροπολογία 110]

3.  Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναβάθμισης υφιστάμενων οχημάτων, απαιτείται νέα δήλωση ΕΚ επαλήθευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 4. Επιπλέον, απαιτείται νέα απόφαση της σιδηροδρομικής επιχείρησης για τη θέση των εν λόγω οχημάτων σε λειτουργία όταν:

α)  το συνολικό επίπεδο ασφαλείας του σχετικού υποσυστήματος ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις προβλεπόμενες εργασίες· ή

β)  απαιτείται από τις σχετικές ΤΠΔ. [Τροπολογία 111]

Άρθρο 22

Έγκριση διάθεσης τύπου οχήματος στην αγορά [Τροπολογία 112]

1.  Ο Οργανισμός, χορηγεί ή η εθνική αρχή ασφάλειας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50α, χορηγούν εγκρίσεις για τη διάθεση τύπου οχήματος στην αγορά. [Τροπολογία 113]

Ο Οργανισμός παρέχει και οι εθνικές αρχές ασφάλειας παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση ως προς για τον τρόπο λήψης της έγκρισης για τη διάθεση με τον οποίο λαμβάνονται οι εγκρίσεις τύπου οχήματος στην αγορά. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν έγγραφο με οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που περιγράφει και επεξηγεί τις απαιτήσεις για τις εγκρίσεις για τη διάθεση οχήματος στην αγορά και απαριθμεί τα απαιτούμενα έγγραφα. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας και ο Οργανισμός συνεργάζονται όσον αφορά τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών. [Τροπολογία 114]

2.  Ωστόσο, εάν ο Οργανισμός χορηγήσει χορηγηθεί έγκριση για τη διάθεση οχήματος στην αγορά χορηγεί από τον Οργανισμό ή από τις εθνικές αρχές ασφάλειας, χορηγείται ταυτόχρονα και η έγκριση για τη διάθεση του αντίστοιχου τύπου οχήματος στην αγορά. [Τροπολογία 115]

3.  Όχημα σύμφωνο με τύπο οχήματος για τον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση διάθεσης τύπου οχήματος στην αγορά, λαμβάνει χωρίς περαιτέρω ελέγχους έγκριση οχήματος για διάθεση στην αγορά βάσει δήλωσης συμμόρφωσης προς τον εν λόγω τύπο που υποβάλλει ο αιτών. [Τροπολογία 116]

4.  Σε περίπτωση αλλαγών σε οιεσδήποτε συναφείς διατάξεις των ΤΠΔ ή των εθνικών κανόνων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε έγκριση διάθεσης τύπου οχήματος στην αγορά, η ΤΠΔ ή ο εθνικός κανόνας προσδιορίζουν εάν η ήδη χορηγηθείσα έγκριση διάθεσης του εν λόγω τύπου οχήματος στην αγορά παραμένει σε ισχύ ή χρήζει ανανέωσης. Εάν χρήζει ανανέωσης, οι έλεγχοι του Οργανισμού δύνανται να αφορούν μόνο τους κανόνες που υπέστησαν αλλαγή. Η ανανέωση της έγκρισης διάθεσης τύπου οχήματος στην αγορά δεν επηρεάζει τις ήδη χορηγηθείσες εγκρίσεις διάθεσης στην αγορά οχημάτων βάσει της προηγούμενης έγκρισης διάθεσης του εν λόγω τύπου οχήματος στην αγορά. [Τροπολογία 117]

5.  Η δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο συντάσσεται σύμφωνα με την απόφαση 2010/713/ΕΕ.

6.  Η δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο συντάσσεται:

α)  για τα οχήματα που πληρούν τις ΤΠΔ, σύμφωνα με τις διαδικασίες επαλήθευσης των σχετικών ΤΠΔ·

β)  για τα οχήματα που δεν πληρούν τις ΤΠΔ, σύμφωνα με τις διαδικασίες επαλήθευσης που ορίζονται στις ενότητες Β+Δ και Β+ΣΤ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή είναι δυνατόν να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να θεσπίσει κατά περίπτωση ενότητες διαδικασιών επαλήθευσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3.

7.  Η έγκριση διάθεσης τύπου οχήματος στην αγορά καταχωρίζεται στο ευρωπαϊκό μητρώο εγκρίσεων διάθεσης τύπων οχημάτων στην αγορά του άρθρου 44.

Άρθρο 22α

Συνεργασία ανάμεσα στον Οργανισμό και τις εθνικές αρχές ασφάλειας

Για τους σκοπούς των άρθρων 18, 20 και 22, ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με τις εθνικές αρχές ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός για τον Οργανισμό].

Οι εν λόγω συμφωνίες μπορεί να είναι ειδικές συμφωνίες ή συμφωνίες-πλαίσια και να αφορούν μία ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφάλειας. Περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και των όρων για τα παραδοτέα, και ορίζουν τις προθεσμίες παράδοσης, καθώς και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον επιμερισμό των τελών που καταβάλλει ο αιτών.

Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικές ρυθμίσεις συνεργασίας σε περίπτωση που δίκτυα απαιτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη για γεωγραφικούς ή ιστορικούς λόγους, ή λόγω της προηγμένης χρήσης του ERTMS ή διαφορετικού εύρους τροχιάς, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους για τον αιτούντα. Οι συμφωνίες αυτές θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν να είναι σε θέση ο Οργανισμός να λάβει αιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Πέντε έτη μετά από τη σύναψη της πρώτης συμφωνίας συνεργασίας, και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης των συμφωνιών συνεργασίας που έχει συνάψει ο Οργανισμός. [Τροπολογία 118]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 23

Κοινοποίηση

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 24

Κοινοποιούσες αρχές

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν.

3.  Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, την κοινοποίηση ή την παρακολούθηση κατά την παράγραφο 1 σε οργανισμό που δεν είναι κρατική υπηρεσία, ο εν λόγω οργανισμός οφείλει να είναι νομικό πρόσωπο και να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 25. Ο εν λόγω οργανισμός προχωρεί στις διευθετήσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.

4.  Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 25

Απαιτήσεις σχετικά με τις κοινοποιούσες αρχές

1.  Η σύσταση της κοινοποιούσας αρχής πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

2.  Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί έτσι ώστε να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.

3.  Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπον ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από αρμόδια πρόσωπα, άλλα από τα πρόσωπα που διενήργησαν την αξιολόγηση.

4.  Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

5.  Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

6.  Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Άρθρο 26

Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες τους για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

Άρθρο 27

Απαιτήσεις σχετικά με τους κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 7 και των άρθρων 28 και 29. Οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν επίσης και για τους οργανισμούς που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4.

2.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνιστάται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

3.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί βάσει των συναφών ΤΠΔ για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και υπ' ευθύνη του.

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία προϊόντων για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:

α)  το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)  τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει τις κατάλληλες πολιτικές και τις διαδικασίες για το διαχωρισμό των καθηκόντων που εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και από οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα·

γ)  τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα δραστηριοποίησής της, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.

Διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να εκτελεί τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

4.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, αν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή αν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

5.  Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με την συναφή ΤΠΔ ή σχετική εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.

6.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ή εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζουν ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

7.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ειδικής ομάδας εργασίας για το ERTMS, που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό], ή εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές. Τηρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας. Εάν θεωρήσουν ότι η εφαρμογή τους είναι ακατάλληλη ή αδύνατη, οι οικείοι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους προς συζήτηση στην ειδική ομάδας εργασίας για το ERTMS με στόχο την συνεχή βελτίωση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

Άρθρο 28

Αμεροληψία των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητο τρίτο μέρος σε σχέση με τον οργανισμό, τον κατασκευαστή ή το προϊόν που αξιολογεί.

Ένας οργανισμός ο οποίος ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση των προϊόντων που αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αποδεδειγμένες η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

2.  Εξασφαλίζεται η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού αξιολόγησης.

3.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο εγκαταστάτης, ο αγοραστής, ο ιδιοκτήτης, ο χρήστης ή ο συντηρητής των προϊόντων που αξιολογούν, ούτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογημένων προϊόντων που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση των προϊόντων για προσωπικούς σκοπούς.

4.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω προϊόντων, ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Επίσης, δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

5.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

6.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό τους εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ιδίως από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 29

Προσωπικό των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

α)  πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και κατάρτιση σε θέματα προσβασιμότητας· [Τροπολογία 119]

β)  επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που πρέπει να διενεργήσει και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων·

γ)  κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των βασικών απαιτήσεων, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας και των κανονισμών εφαρμογής της·

δ)  την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

2.  Η αμοιβή των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτάται από τον αριθμό των διεξαχθεισών αξιολογήσεων ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

Άρθρο 30

Τεκμήριο συμμόρφωσης οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των άρθρων 27 έως 29, εφόσον τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 31

Θυγατρικές και υπεργολάβοι κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 27 έως 29 και ενημερώνει σχετικά την κοινοποιούσα αρχή.

2.  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.

3.  Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης.

4.  Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει της συναφούς ΤΠΔ.

Άρθρο 32

Διαπιστευμένα εσωτερικά όργανα

1.  Η αιτούσα επιχείρηση είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει διαπιστευμένο εσωτερικό όργανο για την εκτέλεση δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης με στόχο την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στις ενότητες Α1, Α2, Γ1 ή Γ2 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ και στις ενότητες CA1 και CA2 του παρατήματος Ι της απόφασης 2010/713/ΕΚ. Το όργανο αυτό αποτελεί χωριστό, ευδιάκριτο μέρος της αιτούσας επιχείρησης και δεν συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τον εφοδιασμό, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των προϊόντων που αξιολογεί αυτό το όργανο.

2.  Το διαπιστευμένο εσωτερικό όργανο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

β)  το όργανο και το προσωπικό του έχουν αναγνωρίσιμη οργανωτική δομή και μεθόδους αναφοράς εντός της επιχείρησης στην οποία ανήκουν, οι οποίες εξασφαλίζουν την αμεροληψία τους και την αποδεικνύουν στο σχετικό εθνικό οργανισμό διαπίστευσης·

γ)  το όργανο και το προσωπικό του δεν ευθύνονται για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των προϊόντων που αξιολογούν και δεν εκτελούν δραστηριότητες που ενδέχεται να αντιβαίνουν στην ανεξαρτησία ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης·

δ)  το όργανο παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία ανήκει.

3.  Τα διαπιστευμένα εσωτερικά όργανα δεν κοινοποιούνται στα κράτη μέλη ή την Επιτροπή, αλλά οι πληροφορίες για τη διαπίστευσή τους παρέχονται από την επιχείρηση της οποίας αποτελούν τμήμα ή από το εθνικό όργανο διαπίστευσης στην κοινοποιούσα αρχή, κατόπιν αιτήματός της αρχής αυτής.

Άρθρο 33

Αίτηση κοινοποίησης

1.  Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή του κράτος μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

2.  Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του προϊόντος ή των προϊόντων για τα οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, διά του οποίου πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 27 έως 29.

3.  Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό διαπίστευσης, τότε παρέχει στην κοινοποιούσα αρχή όλη την τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για την επαλήθευση, αναγνώριση και τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις των άρθρων 27 έως 29.

Άρθρο 34

Διαδικασία κοινοποίησης

1.  Οι κοινοποιούσες αρχές μπορούν να κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 27 έως 29.

2.  Τους κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη με τη χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

3.  Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προϊόν ή τα προϊόντα και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας.

4.  Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται στο πιστοποιητικό διαπίστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τεκμηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις υφιστάμενες ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο οργανισμός ελέγχεται τακτικά και συνεχίζει να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 27 έως 29.

5.  Ο εν λόγω οργανισμός επιτρέπεται να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση εάν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπίστευσης ή εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση εάν δεν χρησιμοποιείται διαπίστευση.

6.  Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται για κάθε μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση της κοινοποίησης.

Άρθρο 35

Αριθμοί αναγνώρισης και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Η Επιτροπή αποδίδει αριθμό αναγνώρισης στον κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναγνώρισης ακόμη και στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί βάσει σειράς πράξεων της Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.

Η Επιτροπή μεριμνά για την επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου.

Άρθρο 36

Αλλαγές των κοινοποιήσεων

1.  Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις των άρθρων 27 έως 29 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή αποσύρει την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά.

2.  Σε περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή απόσυρσης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες κοινοποιούσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν.

Άρθρο 37

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της αμφιβολίες για την επάρκεια κοινοποιημένου οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.

2.  Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, έπειτα από αίτημα, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας του εν λόγω οργανισμού.

3.  Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών.

4.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος μέλος σχετικά και του ζητεί να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.

Άρθρο 38

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στις συναφείς ΤΠΔ.

2.  Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τα σχετικά προϊόντα και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.

Ωστόσο, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους λειτουργούν με στόχο της αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

3.  Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις της σχετικής ΤΠΔ ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, του ζητεί να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει βεβαίωση συμμόρφωσης.

4.  Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση της βεβαίωσης, κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν δεν είναι πλέον σύμφωνο με την σχετική ΤΠΔ ή τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή αποσύρει τη βεβαίωση, εφόσον απαιτείται.

5.  Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης περιορίζει, αναστέλλει ή αποσύρει τυχόν βεβαίωση, κατά περίπτωση.

Άρθρο 39

Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1.  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα ακόλουθα:

α)  τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή απόσυρση πιστοποιητικού·

β)  καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τους όρους της κοινοποίησης·

γ)  κάθε τυχόν αίτημα για ενημέρωση το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

δ)  κατόπιν αιτήματος, τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.

2.  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει της παρούσας οδηγίας οργανισμούς, που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια προϊόντα, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, εάν τους ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

3.  Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων τα πιστοποιητικά ΕΚ ελέγχου των υποσυστημάτων, τα πιστοποιητικά ΕΚ συμμόρφωσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας και τα πιστοποιητικά ΕΚ καταλληλότητας χρήσης για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 40

Ανταλλαγή εμπειριών

Η Επιτροπή μεριμνά για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης.

Άρθρο 41

Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι θεσμοθετείται κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας καθώς και ότι οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σωστά με τη μορφή τομεακής ομάδας κοινοποιημένων οργανισμών. Ο Οργανισμός υποστηρίζει τις δραστηριότητες των κοινοποιημένων οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό].

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχουν κοινοποιήσει συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή διά διορισθέντων αντιπροσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΜΗΤΡΩΑ

Άρθρο 42

Σύστημα αρίθμησης των οχημάτων

1.  Οιοδήποτε όχημα τίθεται σε λειτουργία στο ενωσιακό σιδηροδρομικό σύστημα φέρει ευρωπαϊκού αριθμό οχήματος (ΕΑΟ) ο οποίος αποδίδεται από την εθνική αρχή ασφαλείας που είναι αρμόδια για την αντίστοιχη επικράτεια πριν από την πρώτη θέση του οχήματος σε λειτουργία τον Οργανισμό κατά την έκδοση της έγκρισης. [Τροπολογία 120]

2.  Η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το όχημα εξασφαλίζει τη σήμανση του οχήματος με τον αποδοθέντα ΕΑΟ και είναι υπεύθυνη για την ορθή καταχώρισή του οχήματος. [Τροπολογία 121]

3.  Ο ΕΑΟ καθορίζεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής(20).

4.  Σε κάθε όχημα δίνεται ΕΑΟ άπαξ, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά η απόφαση 2007/756/ΕΚ.

5.  Παρά την παράγραφο 1, όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν από ή προς τρίτες χώρες των οποίων το εύρος τροχιάς διαφέρει από εκείνο του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου εντός της Ένωσης, τα κράτη μέλη δύνανται να αποδεχθούν οχήματα σαφώς προσδιορισμένα με διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης.

Άρθρο 43

Εθνικά μητρώα οχημάτων

1.  Κάθε κράτος μέλος τηρεί μητρώο των σιδηροδρομικών οχημάτων τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία στο έδαφός του. Το μητρώο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  το μητρώο συμμορφώνεται προς τις κοινές προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2·

β)  το μητρώο τηρείται και επικαιροποιείται από οργανισμό ανεξάρτητο από οιαδήποτε επιχείρηση σιδηροδρόμων·

γ)  στο μητρώο έχουν πρόσβαση οι εθνικές αρχές ασφάλειας και οι φορείς διερεύνησης στους οποίους αναφέρονται τα άρθρα 16 και 21 της οδηγίας […/… για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων εντός της Ένωσης]· επίσης σε αυτό έχουν πρόσβαση τα ρυθμιστικά όργανα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 55 και 56 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου(21), και ο Οργανισμός, οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων και οι διαχειριστές υποδομής, καθώς και τα πρόσωπα/οι οργανισμοί που καταχωρίζουν οχήματα ή που περιλαμβάνονται στο μητρώο είναι δημόσιο. [Τροπολογία 122]

2.  Η Επιτροπή εκδίδει μέσω εκτελεστικών πράξεων, κοινές προδιαγραφές για το περιεχόμενο, τη μορφή των δεδομένων, τη λειτουργική και τεχνική διάρθρωση, τον τρόπο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και διευθετήσεων για την ανταλλαγή των δεδομένων και κανόνων για την εισαγωγή στοιχείων και την διερεύνηση των εθνικών μητρώων οχημάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3.

2α.  Για κάθε όχημα, το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τον ΕΑΟ·

β)  στοιχεία της δήλωσης επαλήθευσης «CE» και του φορέα που την εξέδωσε·

γ)  στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και του ιδιοκτήτη του οχήματος·

δ)  ενδεχόμενους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος·

ε)  τον φορέα που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση. [Τροπολογία 123]

3.  Ο κάτοχος καταχώρισης δηλώνει αμέσως οιαδήποτε τροποποίηση των δεδομένων του εθνικού μητρώου οχημάτων, την καταστροφή οχήματος ή την απόφασή του να μην καταχωρίζει πλέον ένα όχημα στην εθνική αρχή ασφαλείας οιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο το όχημα έχει τεθεί σε λειτουργία χρησιμοποιηθεί. [Τροπολογία 124]

4.  Εφόσον τα εθνικά μητρώα οχημάτων των κρατών μελών δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, Κάθε κράτος μέλος επικαιροποιεί το μητρώο του με τις τροποποιήσεις που επιφέρει άλλο κράτος μέλος στο οικείο μητρώο σχετικά με τα δεδομένα που το αφορούν. [Τροπολογία 125]

5.  Στην περίπτωση των οχημάτων που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια τίθενται σε λειτουργία χρησιμοποιούνται σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα δεδομένα του οχήματος, να μπορούν να ανακτηθούν μέσω του εθνικού μητρώου οχημάτων ή μέσω διατάξεων διεθνούς συμφωνίας. [Τροπολογία 126]

5α.  Τα εθνικά μητρώα οχημάτων ενσωματώνονται στο ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50α, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 9α υπό τους όρους που διατυπώνονται στο εν λόγω άρθρο. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το έγγραφο του μορφότυπου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3. [Τροπολογία 127]

Άρθρο 43α

Ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων

1.  Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο των σιδηροδρομικών οχημάτων τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία στην Ένωση. Το εν λόγω μητρώο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  τηρεί τις κοινές προδιαγραφές που ορίζει η παράγραφος 2·

β)  το μητρώο τηρείται και επικαιροποιείται από τον Οργανισμό·

γ)  είναι δημόσιο.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει μέσω εκτελεστικών πράξεων, κοινές προδιαγραφές για το περιεχόμενο, τη μορφή των δεδομένων, τη λειτουργική και τεχνική διάρθρωση, τον τρόπο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων για την ανταλλαγή των δεδομένων και κανόνων για την εισαγωγή στοιχείων και την διερεύνηση των ευρωπαϊκών μητρώων οχημάτων. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3.

3.  Ο κάτοχος καταχώρησης δηλώνει αμέσως στον Οργανισμό οιαδήποτε τροποποίηση των δεδομένων του ευρωπαϊκού μητρώου οχημάτων, την καταστροφή οχήματος ή την απόφασή του να μην καταχωρίζει πλέον ένα όχημα.

4.  Για κάθε όχημα, το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τον ΕΑΟ·

β)  στοιχεία της δήλωσης επαλήθευσης «ΕΚ» και του φορέα που την εξέδωσε·

γ)  στοιχεία του ευρωπαϊκού μητρώου εγκεκριμένων τύπων οχημάτων του άρθρου 44·

δ)  στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και του ιδιοκτήτη του οχήματος·

ε)  ενδεχόμενους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος·

στ)  τον φορέα που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση.

Εάν ο Οργανισμός εκδώσει, ανανεώσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει κάποια έγκριση οχήματος επικαιροποιεί χωρίς καθυστέρηση το μητρώο.

5.  Στην περίπτωση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια τίθενται σε λειτουργία σε κράτος μέλος το εν λόγω κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα δεδομένα του οχήματος, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα δεδομένα που αφορούν τον κάτοχο του οχήματος, τον υπεύθυνο για τη συντήρηση φορέα και τους περιορισμούς χρήσης του οχήματος, να μπορούν να ανακτηθούν μέσω του ευρωπαϊκού μητρώου οχημάτων ή μέσω διατάξεων διεθνούς συμφωνίας. [Τροπολογία 128]

Άρθρο 44

Ευρωπαϊκό μητρώο εγκρίσεων διάθεσης τύπων οχημάτων στην αγορά

1.  Ο Οργανισμός δημιουργεί και τηρεί μητρώο των εγκρίσεων διάθεσης τύπων οχημάτων στην αγορά που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22. Το μητρώο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  το μητρώο είναι δημόσιο και προσιτό στο κοινό διά της ηλεκτρονικής οδού·

β)  το μητρώο τηρεί τις κοινές προδιαγραφές που ορίζει η παράγραφος 3.

γ)  το μητρώο συνδέεται με όλα τα εθνικά μητρώα οχημάτων. [Τροπολογία 129]

2.  Η Επιτροπή εκδίδει μέσω εκτελεστικών πράξεων, κοινές προδιαγραφές για το περιεχόμενο, τη μορφή των δεδομένων, τη λειτουργική και τεχνική διάρθρωση, τον τρόπο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και διευθετήσεων για την ανταλλαγή των δεδομένων και κανόνων για την εισαγωγή στοιχείων και τη διερεύνηση των μητρώων εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά τύπων οχημάτων. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3.

2α.  Το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία για κάθε τύπο οχήματος:

α)  τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τύπου οχήματος, όπως ορίζονται στην αντίστοιχη ΤΠΔ·

β)  την επωνυμία του κατασκευαστή·

γ)  τις ημερομηνίες και αναφορές των διαδοχικών εγκρίσεων του εν λόγω τύπου οχήματος, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών ή ενδεχόμενης απόσυρσης·

δ)  τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού που αφορούν την πρόσβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και ατόμων με αναπηρίες·

ε)  στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη και του κατόχου του οχήματος.

Εάν ο Οργανισμός εκδώσει, ανανεώσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει μια άδεια για θέση σε λειτουργία ενός τύπου οχήματος, επικαιροποιεί χωρίς καθυστέρηση το μητρώο. [Τροπολογία 130]

Άρθρο 45

Μητρώο υποδομής

1.  Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει μητρώο μεριμνά για τη δημοσίευση μητρώου υποδομής που περιέχει τις τιμές των παραμέτρων του δικτύου για κάθε συναφές υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος. [Τροπολογία 131]

2.  Οι τιμές των παραμέτρων που καταγράφονται στο μητρώο υποδομής χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις τιμές των παραμέτρων που καταγράφονται στην έγκριση οχήματος για τη διάθεση στην αγορά, προκειμένου να ελεγχθεί η τεχνική συμβατότητα μεταξύ οχήματος και δικτύου.

3.  Το μητρώο υποδομής μπορεί να αναφέρει προϋποθέσεις για τη χρήση σταθερών εγκαταστάσεων και άλλους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών περιορισμών που πρόκειται να εφαρμοστούν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. [Τροπολογία 132]

4.  Κάθε κράτος μέλος επικαιροποιεί το μητρώο μεριμνά για την επικαιροποίηση του μητρώου υποδομής σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2011/633/ΕΕ της Επιτροπής(22). [Τροπολογία 133]

5.  Με το μητρώο υποδομής είναι δυνατόν να συνδέονται και άλλα μητρώα, όπως το μητρώο προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. [Τροπολογία 134]

6.  Η Επιτροπή εκδίδει μέσω εκτελεστικών πράξεων, κοινές προδιαγραφές για το περιεχόμενο, τη μορφή των δεδομένων, τη λειτουργική και τεχνική διάρθρωση, τον τρόπο λειτουργίας και κανόνων για την εισαγωγή στοιχείων και τη διερεύνηση των μητρώων υποδομής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 παράγραφος 2, και στο άρθρο 5 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 15 παράγραφος 7α, στο άρθρο 20 παράγραφος 7 και στο άρθρο 22α παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον από την για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εκχώρηση των εξουσιών παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου. [Τροπολογία 135]

3.  Η εκχώρηση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 10, στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 15 παράγραφος 7α, στο άρθρο 20 παράγραφος 7 και στο άρθρο 22α παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 10 στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 15 παράγραφος 7α, στο άρθρο 20 παράγραφος 7 και στο άρθρο 22α παράγραφος 4 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν εγείρει αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 47

Διαδικασία κατεπείγοντος

1.  Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση και ισχύουν για όσον χρόνο δεν έχει εγερθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναφέρονται οι λόγοι χρησιμοποίησης της διαδικασίας κατεπείγοντος.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να εγείρουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή καταργεί την πράξη χωρίς καθυστέρηση μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου να εγείρει αντιρρήσεις.

Άρθρο 48

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με το άρθρο 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου(23). Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 49

Αιτιολόγηση

Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και αφορούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας και την επαλήθευση υποσυστημάτων που απαρτίζουν το σιδηροδρομικό σύστημα, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 6, 11 και 16 αιτιολογούνται επακριβώς. Κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το συντομότερο δυνατόν με μνεία των ένδικων μέσων που προβλέπει η ισχύουσα στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος νομοθεσία και των προθεσμιών για την άσκησή τους.

Άρθρο 49α

Κυρώσεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 46 για την καθιέρωση ενός καθεστώτος κυρώσεων που θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Οργανισμού με τις προθεσμίες για τη λήψη αποφάσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Προβαίνει επίσης στη δημιουργία καθεστώτος αποζημιώσεων σε περιπτώσεις που το τμήμα προσφυγών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός για τον Οργανισμό] αποφανθεί υπέρ του μέρους το οποίο αφορά η απόφαση του Οργανισμού. Οι κυρώσεις και το καθεστώς αποζημιώσεων πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά, αποτρεπτικά και να μην εισάγουν διακρίσεις. [Τροπολογία 136]

Άρθρο 50

Εκθέσεις και ενημέρωση

1.  Κάθε τρία έτη, για πρώτη δε φορά τρία δύο έτη από τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνεται και ανάλυση των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 και της εφαρμογής του κεφαλαίου V. Ανάλογα με τα πορίσματα της έκθεσης, η Επιτροπή προτείνει βελτιώσεις και μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού ως προς την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας. [Τροπολογία 137]

1α.  Δύο έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας και κατόπιν διαβουλεύσεως με τους διαφόρους ενδιαφερόμενους φορείς, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού και την πρόοδο που επιτέλεσε στην άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων του. [Τροπολογία 138]

2.  Ο Οργανισμός διαμορφώνει και επικαιροποιεί τακτικά εργαλείο, ικανό να παρέχει, εφόσον το ζητήσει κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή, ανασκόπηση του επιπέδου διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα μητρώα του κεφαλαίου V. [Τροπολογία 139]

Άρθρο 50α

Μεταβατικό καθεστώς

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 9α, για τέσσερα έτη μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι εγκρίσεις οχημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 22 χορηγούνται από τον Οργανισμό. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, μπορεί να χορηγηθεί έγκριση οχήματος είτε από τον Οργανισμό είτε από την εθνική αρχή ασφάλειας, κατ’ επιλογή του αιτούντος.

Ο Οργανισμός διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση του συνόλου των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 18, 20 και 22 το αργότερο τέσσερα έτη μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με τις εθνικές αρχές ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 22α. [Τροπολογία 140]

Άρθρο 51

Μεταβατικό καθεστώς για θέση οχημάτων σε λειτουργία

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του κεφαλαίου V της οδηγίας 2008/57/ΕΚ μέχρι [δύο έτη ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. [Τροπολογία 141]

2.  Οι εγκρίσεις θέσης οχημάτων σε λειτουργία, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων που χορηγήθηκαν δυνάμει διεθνών συμφωνιών, ιδίως των RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) και RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους χορήγησης των εγκρίσεων.

3.  Οχήματα με έγκριση θέσης σε λειτουργία σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 οφείλουν να λάβουν έγκριση οχήματος για διάθεση στην αγορά προκειμένου να λειτουργούν σε ένα ή περισσότερα δίκτυα που δεν καλύπτονται από την έγκρισή τους. Η θέση σε λειτουργία στα εν λόγω επιπλέον δίκτυα υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 21.

Άρθρο 52

Άλλες μεταβατικές διατάξεις

Τα παραρτήματα IV, V, VI, VII και IX της οδηγίας 2008/57/ΕΚ ισχύουν μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 παράγραφος 7α και των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 14 παράγραφος 8, στο άρθρο 15 παράγραφος 7 και στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 142]

Άρθρο 53

Συστάσεις και γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού

Ο Οργανισμός παρέχει συστάσεις και γνωμοδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμός για τον Οργανισμό] για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω συστάσεις και γνωμοδοτήσεις θα χρησιμεύουν ως βάση για κάθε ενωσιακό μέτρο που θεσπίζεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 54

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το άρθρο 1, το άρθρο 2, το άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 4, το άρθρο 11 παράγραφος 1, το άρθρο 13, το άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 7, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 έως 6, τα άρθρα 17 έως 21, το άρθρο 22 παράγραφοι 3 έως 7, τα άρθρα 23 έως 36, το άρθρο 37 παράγραφος 2, το άρθρο 38, το άρθρο 39, τα άρθρα 41 έως 43, το άρθρο 45 παράγραφοι 1 έως 5, το άρθρο 51, και τα παραρτήματα I έως III μέχρι [δύο έτη ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος] το αργότερο. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Οι πίνακες αντιστοιχίας απαιτούνται προκειμένου όλοι οι φορείς να είναι σε θέση να εντοπίζουν με σαφήνεια τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 143]

Όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, τα εν λόγω μέτρα αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Περιλαμβάνουν επίσης δήλωση σύμφωνα με την οποία οι αναφορές σε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις, που περιλαμβάνονται στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραπομπή αυτή και τον τρόπο διατύπωσης της δήλωσης.

2.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3.  Οι υποχρεώσεις για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο και την εφαρμογή του άρθρου 13, του άρθρου 14 παράγραφοι 1 έως 7, του άρθρου 15 παράγραφοι 1 έως 6, των άρθρων 17 έως 21, του άρθρου 42, του άρθρου 43, του άρθρου 45 παράγραφοι 1 έως 5 και του άρθρου 51 της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν για τη Δημοκρατία της Κύπρου και τη Δημοκρατία της Μάλτας κατά το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σιδηροδρομικό δίκτυο στο έδαφός τους.

Όταν, όμως, δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υποβάλλει επίσημη αίτηση για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής προς εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θεσπίζουν νομοθεσία για την εφαρμογή των άρθρων που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο εντός ενός έτους από την παραλαβή της αίτησης.

Άρθρο 55

Κατάργηση διατάξεων

Η οδηγία 2008/57/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος A καταργείται από τις [δύο έτη ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, με την επιφύλαξη υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος B. [Τροπολογία 144]

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος V.

Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα άρθρα 3 έως 10, το άρθρο 11 παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 12, το άρθρο 16, ισχύουν από [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Άρθρο 57

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στοιχεία του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης

1.  Δίκτυο

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το δίκτυο της Ένωσης περιλαμβάνει το δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, οι γραμμές του οποίου ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ), και το συμβατικό δίκτυο οι γραμμές του οποίου ορίζονται στα στοιχεία δ) έως θ), και συγκεκριμένα:

α)   ειδικά κατασκευασμένες γραμμές υψηλών ταχυτήτων με τεχνικό εξοπλισμό για ταχύτητες κατά κανόνα ίσες ή μεγαλύτερες των 250 km/h στις οποίες υπό τις κατάλληλες συνθήκες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ταχύτητες άνω των 300 km/h,

β)  γραμμές που έχουν ειδικά αναβαθμιστεί για υψηλές ταχύτητες και είναι εξοπλισμένες για ταχύτητες της τάξης των 200 km/h,

γ)  γραμμές που έχουν διευθετηθεί ειδικά για υψηλή ταχύτητα ειδικού τύπου λόγω δυσκολιών σχετιζομένων με την τοπογραφία, τη μορφολογία του εδάφους ή το αστικό περιβάλλον, των οποίων η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης γραμμές διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων υψηλών ταχυτήτων και συμβατικού, γραμμές διέλευσης σταθμών, γραμμές πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς, στα αμαξοστάσια κ.λπ., στις οποίες το τροχαίο υλικό «υψηλών ταχυτήτων» κινείται με συμβατική ταχύτητα,

δ)  συμβατικές γραμμές προβλεπόμενες για τη μεταφορά επιβατών,

ε)  συμβατικές γραμμές προβλεπόμενες για μεικτή μεταφορά (επιβατών και εμπορευμάτων),

στ)  συμβατικές γραμμές προοριζόμενες για την κυκλοφορία εμπορευμάτων,

ζ)  επιβατικούς κόμβους,

η)  εμπορευματικούς κόμβους, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών συνδυασμένων μεταφορών,

θ)  γραμμές σύνδεσης των ανωτέρω στοιχείων. [Τροπολογία 145]

Το εν λόγω δίκτυο περιλαμβάνει τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, εντοπισμού και πλοήγησης και τις τεχνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων και τηλεπικοινωνιών που προβλέπονται για τη μεταφορά επιβατών σε μεγάλες αποστάσεις και τη μεταφορά εμπορευμάτων στο εν λόγω δίκτυο, ώστε να επιτυγχάνονται η ασφαλής και αρμονική επιχειρησιακή λειτουργία του δικτύου και η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας.

2.  Οχήματα

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα οχήματα της Ένωσης περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα που μπορούν να κυκλοφορούν σε όλο ή σε μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου, της Ένωσης καθώς και:

–  μηχανές έλξης και τροχαίο υλικό επιβατικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων θερμικών ή ηλεκτροκίνητων μηχανών έλξης, θερμικών ή ηλεκτροκίνητων αυτοκινούμενων αμαξοστοιχιών, επιβαταμαξών,

–  οχήματα σχεδιασμένα για να κυκλοφορούν με ταχύτητα τουλάχιστον 250 km/h σε γραμμές που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για υψηλές ταχύτητες, ενώ υπό τις κατάλληλες συνθήκες είναι δυνατόν να αναπτύξουν ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 300 km/h,

–  οχήματα σχεδιασμένα για να κυκλοφορούν με ταχύτητα της τάξεως των 200 km/h σε γραμμές υψηλών ταχυτήτων ή σε γραμμές που έχουν ειδικά κατασκευαστεί ή αναβαθμιστεί για υψηλές ταχύτητες, εφόσον εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εν λόγω γραμμές.

Επιπλέον, τα οχήματα που είναι σχεδιασμένα για να κυκλοφορούν με μέγιστη ταχύτητα μικρότερη των 200 km/h και τα οποία είναι πιθανόν να κυκλοφορούν σε ολόκληρο το διευρωπαϊκό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων ή σε τμήμα του, εάν είναι συμβατά προς τα επίπεδα επιδόσεων του εν λόγω δικτύου, πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία στο εν λόγω δίκτυο. Προς τούτο, οι ΤΠΔ για τα συμβατικά οχήματα περιλαμβάνουν επίσης απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία των συμβατικών οχημάτων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. [Τροπολογία 146]

–  φορτάμαξες, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών οχημάτων που προορίζονται για το σύνολο του δικτύου και των οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά φορτηγών αυτοκινήτων, [Τροπολογία 147]

–  ειδικά οχήματα όπως επιτρόχια μηχανήματα.

Καθεμία από τις κατηγορίες αυτές μπορεί να υποδιαιρείται σε:

–  οχήματα διεθνούς χρήσης,

–  οχήματα εθνικής χρήσης.

Οι ΤΠΔ προσδιορίζουν τις απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των εν λόγω οχημάτων στις διάφορες κατηγορίες γραμμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.  Κατάλογος υποσυστημάτων

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, το σύστημα που συνθέτει το σιδηροδρομικό σύστημα υποδιαιρείται στα ακόλουθα υποσυστήματα, που είναι:

α)  στους δομικούς τομείς:

–  υποδομή,

–  η ενέργεια,

–  παρατρόχιος έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση,

–  εποχούμενος έλεγχος, χειρισμός και σηματοδότηση,

–  τροχαίο υλικό·

β)  στους λειτουργικούς τομείς:

–  διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας,

–  συντήρηση,

–  τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές και για εμπορευματικές μεταφορές.

2.  Περιγραφή των υποσυστημάτων

Για κάθε υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος, ο κατάλογος στοιχείων και παραμέτρων σχετιζόμενων με τη διαλειτουργικότητα προτείνεται από τον Οργανισμό όταν καταρτίζεται το αντίστοιχο σχέδιο ΤΠΔ. Χωρίς να προδικάζονται η επιλογή παραμέτρων και στοιχείων σχετιζόμενων με τη διαλειτουργικότητα ή η σειρά με την οποία οι εν λόγω παράμετροι και στοιχεία θα διέπονται από ΤΠΔ, στα υποσυστήματα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

2.1.  Υποδομές

Η τροχιά, οι αλλαγές τροχιάς, τα τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες, κ.λπ.), η σχετική υποδομή σταθμού (συγκαταλέγονται είσοδοι, κρηπιδώματα, ζώνες πρόσβασης, προσβάσεις εξυπηρέτησης, αποχωρητήρια και συστήματα πληροφοριών καθώς και χαρακτηριστικά προσβασιμότητας προσώπων μειωμένης κινητικότητας και ατόμων με αναπηρίες).

2.2.  Ενέργεια

Το σύστημα ηλεκτροκίνησης, όπου περιλαμβάνονται οι εναέριες γραμμές.

2.3.  Παρατρόχιος έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

Το σύνολο του παρατρόχιου τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την ασφάλεια και για τον χειρισμό και τον έλεγχο των κινήσεων αμαξοστοιχιών που επιτρέπεται να εκτελούν διαδρομές στο δίκτυο.

2.4.  Εποχούμενος έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

Το σύνολο του εποχούμενου τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την ασφάλεια και για τον χειρισμό και τον έλεγχο των κινήσεων αμαξοστοιχιών που επιτρέπεται να εκτελούν διαδρομές στο δίκτυο.

2.5.  Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας

Οι διαδικασίες και ο σχετικός τεχνικός εξοπλισμός που επιτρέπουν τη συνεκτική λειτουργία των διάφορων δομικών υποσυστημάτων, τόσο κατά την κανονική λειτουργία όσο και κατά την υποβαθμισμένη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάρτισης και της οδήγησης αμαξοστοιχιών, του προγραμματισμού και της διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Το σύνολο των επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορών κάθε είδους.

2.6.  Τηλεπληροφορικές εφαρμογές

Σύμφωνα με το παράρτημα I, το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει δύο στοιχεία:

α)  τις εφαρμογές για επιβατικές μεταφορές, όπου περιλαμβάνονται τα συστήματα τα οποία παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα συστήματα κράτησης και πληρωμής, η διαχείριση αποσκευών και η διαχείριση των ανταποκρίσεων μεταξύ αμαξοστοιχιών και με άλλα μέσα μεταφοράς·

β)  τις εφαρμογές για τη μεταφορά εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ενημέρωσης (παρακολούθηση εμπορευμάτων και αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο), των συστημάτων διαλογής και διάθεσης, των συστημάτων κράτησης, πληρωμής και τιμολόγησης, της διαχείρισης των ανταποκρίσεων με άλλα μέσα μεταφοράς, της έκδοσης ηλεκτρονικών συνοδευτικών εγγράφων.

2.7.  Τροχαίο υλικό

Η δομή, το σύστημα χειρισμού και ελέγχου για το σύνολο του τεχνικού εξοπλισμού αμαξοστοιχιών, οι συσκευές λήψης ηλεκτρικού ρεύματος, οι μονάδες έλξης και ενεργειακής μετατροπής, ο εποχούμενος τεχνικός εξοπλισμός για τη μέτρηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης, τα όργανα πέδησης, ζεύξης και κύλισης (φορεία, άξονες κ.λπ.) και η ανάρτηση, οι θύρες, οι διεπαφές ανθρώπου/μηχανής (μηχανοδηγός, εποχούμενο προσωπικό και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών προσβασιμότητας προσώπων μειωμένης κινητικότητας και ατόμων με αναπηρίες), οι συσκευές ενεργητικής ή παθητικής ασφάλειας και τα απαραίτητα για την υγεία των επιβατών και του εποχούμενου προσωπικού.

2.8.  Επικαιροποίηση

Οι διαδικασίες, ο συναφής τεχνικός εξοπλισμός, τα κέντρα εφοδιαστικής για εργασίες συντήρησης και τα αποθέματα για την κάλυψη των αναγκών της επισκευαστικής και της προληπτικής συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος και να είναι εγγυημένες οι απαιτούμενες επιδόσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.  Γενικές διατάξεις

1.1.  Ασφάλεια

1.1.1.  Ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή συναρμογή, η συντήρηση και η επιτήρηση των στοιχείων καίριων για την ασφάλεια και, ειδικότερα, των στοιχείων που εμπλέκονται στην κίνηση των αμαξοστοιχιών πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια στο επίπεδο που αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο, ακόμα και υπό τις καθορισμένες αντίξοες συνθήκες.

1.1.2.  Οι παράμετροι που υπεισέρχονται στην επαφή τροχού-τροχιάς πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σταθερότητας που είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως ασφαλής κυκλοφορία υπό την επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα. Οι παράμετροι του εξοπλισμού πέδησης πρέπει να εγγυώνται τη δυνατότητα ακινητοποίησης σε συγκεκριμένη απόσταση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.

1.1.3.  Τα χρησιμοποιούμενα συστατικά στοιχεία πρέπει να ανθίστανται στις καθοριζόμενες συνήθεις ή εξαιρετικές καταπονήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι τυχαίες βλάβες τους πρέπει, με τη χρήση ενδεδειγμένων μέσων, να έχουν περιορισμένες συνέπειες στην ασφάλεια.

1.1.4.  Η μελέτη των μόνιμων εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού, καθώς και η επιλογή των χρησιμοποιουμένων υλικών πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να περιορίζονται η εκδήλωση, η διάδοση και τα αποτελέσματα της φωτιάς και του καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

1.1.5.  Τα συστήματα με προορισμό τον χειρισμό από τους χρήστες πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να μη θίγεται η ασφαλής λειτουργία των συστημάτων ή η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών σε περίπτωση προβλεπτών χρήσεων που δεν είναι σύμφωνες προς τις αναγραφόμενες οδηγίες.

1.2.  Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Η επιτήρηση και η συντήρηση των σταθερών ή των κινητών στοιχείων που υπεισέρχονται στην κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών πρέπει να οργανώνονται, να διενεργούνται και να εκτιμώνται ποσοτικά κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργία τους υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

1.3.  Υγεία

1.3.1.  Τα υλικά που ενδέχεται, με τον τρόπο χρησιμοποίησής τους, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη σιδηροδρομική υποδομή.

1.3.2.  Η επιλογή, οι εφαρμογές και η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών πρέπει να έχουν ως στόχο να περιορίζονται οι εκπομπές επιβλαβών και επικινδύνων καπνών ή αερίων, ειδικότερα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

1.4.  Προστασία του περιβάλλοντος

1.4.1.  Κατά τη μελέτη του συστήματος πρέπει να εκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και της λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος στο περιβάλλον.

1.4.2.  Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις αμαξοστοιχίες και στην υποδομή πρέπει να αποτρέπουν την εκπομπή επιβλαβών και επικίνδυνων για το περιβάλλον καπνών ή αερίων, ιδίως σε περίπτωση πυρκαγιάς.

1.4.3.  Το τροχαίο υλικό και τα συστήματα ενεργειακής τροφοδότησης πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να είναι ηλεκτρομαγνητικώς συμβατά με τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και τα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα με τα οποία ενδέχεται να υπάρξει παρεμβολή.

1.4.4.  Κατά την επιχειρησιακή λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος πρέπει να τηρούνται τα επίπεδα των κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με την ηχορρύπανση.

1.4.5.  Η λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος δεν πρέπει να προκαλεί, στο έδαφος, επίπεδο δονήσεων απαράδεκτο για τις δραστηριότητες και τον χώρο διέλευσης πλησίον της υποδομής και υπό κανονική κατάσταση συντήρησης.

1.5.  Τεχνική συμβατότητα

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής και των μόνιμων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συμβατά και μεταξύ τους και με τα χαρακτηριστικά των αμαξοστοιχιών που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο σιδηροδρομικό σύστημα.

Όταν είναι δύσκολο να τηρηθούν τα χαρακτηριστικά αυτά σε ορισμένα μέρη του δικτύου, θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές λύσεις που να εγγυώνται τη συμβατότητα στο μέλλον.

2.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

2.1.  Υποδομές

2.1.1.  Ασφάλεια

Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ανεπιθύμητης πρόσβασης ή παρείσφρησης στις εγκαταστάσεις.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να περιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα άτομα, ιδίως κατά τη διέλευση των αμαξοστοιχιών από τους σταθμούς.

Η υποδομή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των προσώπων (σταθερότητα, πυρκαγιά, πρόσβαση, εκκένωση, κρηπίδωμα κ.λπ.).

Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις ασφαλείας εντός των σηράγγων μεγάλου μήκους και γεφυρών.

2.2.  Ενέργεια

2.2.1.  Ασφάλεια

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ούτε των αμαξοστοιχιών ούτε των προσώπων (χρηστών, επιχειρησιακού προσωπικού, περιοίκων και τρίτων).

2.2.2.  Προστασία του περιβάλλοντος

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων τροφοδότησης με ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια δεν πρέπει να διαταράσσει το περιβάλλον πέραν των προδιαγραφομένων ορίων.

2.2.3.  Τεχνική συμβατότητα

Τα χρησιμοποιούμενα συστήματα τροφοδότησης με ηλεκτρική/θερμική ενέργεια πρέπει:

–  να επιτρέπουν στις αμαξοστοιχίες να επιτυγχάνουν τις καθορισμένες επιδόσεις,

–  στην περίπτωση συστήματος τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια, να είναι συμβατά με τα συστήματα λήψης ρεύματος που είναι εγκατεστημένα στις αμαξοστοιχίες.

2.3.  Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

2.3.1.  Ασφάλεια

Οι εγκαταστάσεις ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να επιτρέπουν κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών σε επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο. Τα συστήματα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης πρέπει να εξακολουθούν να καθιστούν δυνατή την κυκλοφορία αμαξοστοιχιών οι οποίες επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό καθορισμένες έκρυθμες συνθήκες.

2.3.2.  Τεχνική συμβατότητα

Κάθε νέα υποδομή και κάθε νέο τροχαίο υλικό που κατασκευάζεται ή αναπτύσσεται μετά την επιλογή συμβατών συστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στη χρήση των εν λόγω συστημάτων.

Ο τεχνικός εξοπλισμός ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης που είναι εγκατεστημένος στο θάλαμο οδηγήσεως αμαξοστοιχίας πρέπει να επιτρέπει την ομαλή λειτουργία, υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες, στο σιδηροδρομικό σύστημα.

2.4.  Τροχαίο υλικό

2.4.1.  Ασφάλεια

Τα φέροντα στοιχεία του τροχαίου υλικού και των ζεύξεων μεταξύ των οχημάτων πρέπει να έχουν μελετηθεί κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται οι χώροι των επιβατών και οδήγησης σε περίπτωση σύγκρουσης ή εκτροχιασμού.

Το ηλεκτρολογικό υλικό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης.

Οι τεχνικές πέδησης καθώς και οι επιβαλλόμενες καταπονήσεις πρέπει να είναι συμβατές με την κατασκευή των γραμμών, των τεχνικών έργων και των συστημάτων σηματοδότησης.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία υπό τάση ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσώπων.

Σε περίπτωση κινδύνου πρέπει κάποια συστήματα να παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να ειδοποιούν τον μηχανοδηγό και/ή τον ελεγκτή και να ζητούν από στο το προσωπικό συνοδείας να έρχεται σε επαφή με το μηχανοδηγό ή τον ελεγκτή. [Τροπολογία 148]

Οι θύρες πρόσβασης Πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα δυνατή η ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση στις αμαξοστοιχίες. Οι μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος το οποίο να εγγυάται των θυρών, το πλάτος του κενού μεταξύ αμαξοστοιχίας και αποβάθρας και η αναχώρηση της αμαξοστοιχίας πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια των επιβατών. Οι αμαξοστοιχίες πρέπει να έχουν μελετηθεί κατά τρόπο, ώστε κανένας επιβάτης να μην κινδυνεύει να παγιδευτεί κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση σε αυτές. [Τροπολογία 149]

Πρέπει να προβλέπονται και να επισημαίνονται έξοδοι κινδύνου.

Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα συστήματα για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις ασφαλείας εντός των σηράγγων μεγάλου μήκους.

Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση επί των αμαξοστοιχιών συστήματος φωτισμού ασφαλείας επαρκούς έντασης και αυτονομίας.

Οι αμαξοστοιχίες πρέπει να διαθέτουν μεγαφωνικό σύστημα που να επιτρέπει τη διαβίβαση μηνυμάτων προς τους επιβάτες από το προσωπικό της αμαξοστοιχίας και/ή τον μηχανοδηγό. [Τροπολογία 150]

Πρέπει να κοινοποιούνται με κατανοητό και ολοκληρωμένο τρόπο στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που ισχύουν τόσο στους σταθμούς όσο και στις αμαξοστοιχίες (απαγόρευση επιβίβασης, άφιξη και αναχώρηση, οδηγίες συμπεριφοράς, δυνατότητες πρόσβασης για άτομα μειωμένης κινητικότητας, σημασία των σημάνσεων, επικίνδυνες περιοχές, κτλ). [Τροπολογία 151]

2.4.2.  Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Ο σχεδιασμός του τεχνικού εξοπλισμού ζωτικής σημασίας, κύλισης, έλξης και πέδησης καθώς και ελέγχου-χειρισμού, πρέπει να επιτρέπει, υπό καθορισμένες έκρυθμες συνθήκες, τη συνέχιση της πορείας της αμαξοστοιχίας χωρίς αρνητικές συνέπειες στον τεχνικό εξοπλισμό που παραμένει σε λειτουργία.

2.4.3.  Τεχνική συμβατότητα

Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να είναι συμβατό με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης.

Στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης, τα χαρακτηριστικά των συστημάτων λήψης ρεύματος πρέπει να επιτρέπουν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών με τα συστήματα ενεργειακής τροφοδότησης του σιδηροδρομικού συστήματος.

Το τροχαίο υλικό πρέπει να έχει χαρακτηριστικά που να του επιτρέπουν να κυκλοφορεί σε όλες τις γραμμές στις οποίες προβλέπεται η λειτουργία του, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών κλιματικών και τοπογραφικών συνθηκών. [Τροπολογία 152]

2.4.4.  Έλεγχοι

Οι αμαξοστοιχίες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με συσκευή καταγραφής. Τα δεδομένα που συλλέγει αυτή η συσκευή και η επεξεργασία των πληροφοριών πρέπει να εναρμονίζονται.

2.5.  Συντήρηση

2.5.1.  Ασφάλεια και υγεία

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης πρέπει να εγγυώνται ασφαλή λειτουργία του συγκεκριμένου υποσυστήματος και να μη συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

2.5.2.  Προστασία του περιβάλλοντος

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα οχλήσεων που είναι αποδεκτά για τον περιβάλλοντα χώρο.

2.5.3.  Τεχνική συμβατότητα

Οι εγκαταστάσεις συντήρησης του τροχαίου υλικού πρέπει να καθιστούν δυνατή την εκτέλεση των εργασιών ασφάλειας, υγιεινής και άνεσης σε όλο το υλικό για το οποίο έχουν κατασκευαστεί.

2.6.  Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας

2.6.1.  Ασφάλεια

Η σύγκλιση των κανόνων λειτουργίας των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών, του τεχνικού προσωπικού, των ελεγκτών κινήσεως και του εποχούμενου προσωπικού και του προσωπικού των κέντρων ελέγχου, πρέπει να εγγυώνται ασφαλή λειτουργία, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εσωτερικών μεταφορών. Πρέπει να επιδιώκεται υψηλό επίπεδο κατάρτισης για ολόκληρη την Ένωση για την απόκτηση υψηλής ποιότητας πιστοποιητικών. [Τροπολογία 153]

Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρησης και των κέντρων ελέγχου, καθώς και το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζεται στα κέντρα ελέγχου και συντήρησης των σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

2.6.2.  Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρησης και των κέντρων ελέγχου, καθώς και το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζεται από τους σχετικούς φορείς εκμετάλλευσης στα κέντρα ελέγχου και συντήρησης, πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του συστήματος.

2.6.3.  Τεχνική συμβατότητα

Η σύγκλιση των κανόνων λειτουργίας των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών, του εποχούμενου προσωπικού και του προσωπικού διαχείρισης της κυκλοφορίας, πρέπει να εγγυώνται την αποτελεσματική λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εσωτερικών μεταφορών.

2.7.  Εφαρμογές τηλεπληροφορικής στις επιβατικές και στις εμπορευματικές μεταφορές

2.7.1.  Τεχνική συμβατότητα

Οι βασικές απαιτήσεις στον τομέα των εφαρμογών τηλεπληροφορικής που εγγυώνται κάποιο ελάχιστο ποιότητας εξυπηρέτησης των επιβατών και των πελατών του εμπορευματικού τομέα αφορούν ιδιαιτέρως την τεχνική συμβατότητα.

Για τις εφαρμογές αυτές πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε:

–  οι βάσεις δεδομένων, τα λογισμικά και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας δεδομένων να αναπτύσσονται έτσι ώστε να εγγυώνται μέγιστες δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων, αφενός, μεταξύ διαφόρων εφαρμογών και, αφετέρου, μεταξύ διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης, με εξαίρεση τα απόρρητα εμπορικά δεδομένα,

–  οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες.

2.7.2.  Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Οι τρόποι χρήσης, διαχείρισης, προσαρμογής στα πρόσφατα δεδομένα και συντήρησης αυτών των βάσεων δεδομένων, λογισμικών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας δεδομένων πρέπει να εγγυώνται την αποδοτικότητα των ανωτέρω συστημάτων και την ποιότητα εξυπηρέτησης.

2.7.3.  Υγεία

Στις διεπαφές των συστημάτων αυτών με τους χρήστες, πρέπει να τηρείται το ελάχιστο επίπεδο κανόνων εργονομίας και προστασίας της υγείας.

2.7.4.  Ασφάλεια

Για την αποθήκευση ή τη μετάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια πρέπει να εξασφαλίζονται επαρκή επίπεδα ακεραιότητας και αξιοπιστίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργηθείσες οδηγίες

με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών τους

(κατά το άρθρο 55)

Οδηγία 2008/57/ΕΚ

(ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.)

Οδηγία 2009/131/ΕΚ

(ΕΕ L 273 της 17.10.2009, σ. 1.)

Οδηγία 2011/18/ΕΕ

(ΕΕ L 57 της 2.3.2011, σ. 21.)

ΜΕΡΟΣ B

Ημερομηνίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(κατά το άρθρο 55)

Οδηγία

Προθεσμία μεταφοράς

2008/57/ΕΚ

19 Ιουλίου 2010

2009/131/ΕΚ

19 Ιουλίου 2010

 2011/18/ΕΕ

31 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 2008/57/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 στοιχεία α) έως κστ)

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 24

-----

Άρθρο 2 παράγραφοι 25 έως 41

Άρθρο 3

-----

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 στοιχείο ζ)

-----

Άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία η) και θ)

Άρθρο 5 παράγραφοι 4 έως 8

Άρθρο 4 παράγραφοι 4 έως 8

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

-----

Άρθρο 9

Άρθρο 7

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Άρθρο 9

Άρθρο 12

-----

Άρθρο 13

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφος 3 και άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3

-----

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Άρθρο 17

Άρθρα 13 και 14

Άρθρο 18

Άρθρο 15

Άρθρο 19

Άρθρο 16

-----

Άρθρο 17

-----

Άρθρο 18 (πλην παραγράφου 3)

-----

Άρθρα 19 και 20

Άρθρο 20

-----

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Άρθρα 22 έως 25

----

Άρθρο 26

Άρθρο 22

-----

Άρθρο 21 παράγραφοι 3 έως 5

Άρθρο 27

Άρθρο 14 παράγραφος 8

Άρθρο 28 και παράρτημα VIII

Άρθρα 23 έως 41

Άρθρο 29

Άρθρο 48

Άρθρα 30 και 31

-----

Άρθρο 32

Άρθρο 42

Άρθρο 33

Άρθρο 43

Άρθρο 34

Άρθρο 44

Άρθρο 35

Άρθρο 45

Άρθρο 36

-----

-----

Άρθρα 46 και 47

Άρθρο 37

Άρθρο 49

Άρθρο 38

Άρθρο 54

Άρθρο 39

Άρθρο 50

-----

Άρθρα 51 και 52

-----

Άρθρα 53

Άρθρο 40

Άρθρο 55

Άρθρο 41

Άρθρο 56

Άρθρο 42

Άρθρο 57

Παραρτήματα I έως III

Παραρτήματα I έως III

Παράρτημα IV

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Παραρτήματα V και VI

Άρθρο 15 παράγραφος 7

Παράρτημα VII

Άρθρο 14 παράγραφος 8

Παράρτημα VIII

Άρθρα 27, 28 και 29

Παράρτημα IX

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Παράρτημα X

Παράρτημα IV

Παράρτημα XI

Παράρτημα V

(1) ΕΕ C 327, 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356, 5.12.2013, σ. 92.
(3) ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ C 327, 12.11.2013, σ. 122.
(5) ΕΕ C 356, 5.12.2013, σ. 92.
(6) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.
(7) Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
(9) Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1).
(10) Απόφαση 2010/713/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καταλληλότητας χρήσης και ελέγχου ΕΚ που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7582] (ΕΕ L 319 της 4.12.2010, σ. 1).
(11) Οδηγία .../.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της .. (ΕΕ L…).
(12) Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
(13) Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(15) Οδηγία .../.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ... [για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου] (ΕΕ L…).
(16) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (ΕΕ L ...).
(17) Απόφαση 98/500/ΕΚ της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1998 για σύσταση επιτροπών κλαδικού διαλόγου για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27).
(18) Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (ΕΕ L 204της 21.7.1998, σ. 37).
(19) Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).
(20) Απόφαση 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ (ΕΕ L 305 της 23.11.2007, σ. 30).
(21) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32.
(22) Εκτελεστική απόφαση 2011/633/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής (ΕΕ L 256 της 1.10.2011, σ. 1).
(23) Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6).


Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***I
PDF 774kWORD 412k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) (COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD))
P7_TA(2014)0150A7-0015/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0031),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0028/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο, τη Ρουμανική Γερουσία και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0015/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των