Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2131(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0137/2014

Teksty złożone :

A7-0137/2014

Debaty :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0201

Teksty przyjęte
PDF 345kWORD 131k
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012
P7_TA(2014)0201A7-0137/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012 (2013/2131(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za 2012 r.,

–  uwzględniając art. 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dołączony do niego Protokół (nr 5) w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2012 r. w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście następnych wieloletnich ram finansowych(1),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju w sprawie instrumentów podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych, swoje stanowisko w tej sprawie z dnia 19 kwietnia 2012 r.(2) oraz w szczególności opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2011(3),

–  uwzględniając sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28 i 29 czerwca 2012 r., w których przewiduje się zwłaszcza podwyższenie kapitału EBI o 10 mld EUR,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 27 i 28 czerwca 2013 r., w których zaapelowano o nowy plan inwestycyjny w celu wsparcia MŚP i pobudzenia finansowania gospodarki,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r., w których ustanowiono cel, jakim jest mobilizacja wszystkich strategii politycznych UE w celu wspierania konkurencyjności, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego,

–  uwzględniając komunikaty Komisji na temat innowacyjnych instrumentów finansowych: „Ramy dla nowej generacji innowacyjnych instrumentów finansowych” (COM(2011)0662) oraz „Etap pilotażowy realizacji inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii »Europa 2020«” (COM(2011)0660),

–  uwzględniając podwyższenie kapitału Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), zwłaszcza w odniesieniu do kwestii stosunków między EBI a EBOR-em,

–  uwzględniając decyzję w sprawie rozszerzenia zakresu działania EBOR-u na obszar śródziemnomorski,

–  uwzględniając nowy protokół ustaleń między EBI a EBOR-em podpisany w dniu 29 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE w sprawie upoważnienia EBI do prowadzenia działalności zewnętrznej na lata 2007–2013(4),

–  uwzględniając art. 48 oraz art. 119 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0137/2014),

A.  mając na uwadze, że EBI ustanowiono traktatem rzymskim i że zgodnie z art. 309 TFUE jego zadaniem jest przyczynianie się, poprzez odwołanie się do rynku kapitałowego i zasobów własnych, do zrównoważonego i stałego rozwoju rynku wewnętrznego w interesie Unii w celu pomagania w realizowaniu priorytetów Unii dzięki wyborowi projektów wykonalnych pod względem gospodarczym, w które UE będzie inwestować;

B.  mając na uwadze, że w tych szczególnie trudnych warunkach społecznych i gospodarczych, cechujących się publicznymi ograniczeniami budżetowymi, należy zmobilizować wszystkie unijne zasoby i strategie polityczne, w tym te, którymi dysponuje EBI, tak aby zapewnić ożywienie gospodarcze i wskazać nowe źródła wzrostu gospodarczego;

C.  mając na uwadze, że do zadań EBI należy również finansowanie innych źródeł inwestycji, a także uzupełnianie tych źródeł, poprzez zastępowanie lub korygowanie luk w rynku;

D.  mając na uwadze, że EBI pomaga UE w utrzymaniu i wzmocnieniu jej konkurencyjności w skali światowej;

E.  mając na uwadze, że EBI nadal będzie kamieniem węgielnym polityki UE i katalizatorem jej rozwoju, utrzymując stałą obecność sektora publicznego i oferując zdolności inwestycyjne przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej integracji i realizacji inicjatyw przewodnich strategii „UE 2020”;

F.  mając na uwadze, że EBI, jako podstawowy instrument stabilności, będzie się koncentrował na odgrywaniu roli antycyklicznej jako wiarygodny partner w przypadku solidnych projektów w całej UE i poza jej granicami;

G.  mając na uwadze, że EBI wspiera kluczowe czynniki sprzyjające realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, takie jak infrastruktura napędzająca wzrost gospodarczy, pionierskie innowacje i konkurencyjność;

H.  mając na uwadze, że należy bezwzględnie dopilnować, by EBI utrzymał swój rating kredytowy na poziomie potrójnego „A”, aby zachować dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych na jak najlepszych warunkach pod względem finansowania, co spowoduje następnie korzystne oddziaływanie na cykl życia projektów i zainteresowane podmioty;

I.  mając na uwadze, że w czerwcu 2012 r. Rada Europejska zainicjowała Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, obejmujący szereg strategii politycznych służących pobudzaniu inteligentnego, trwałego i zasobooszczędnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i włączeniu społecznemu;

J.  mając na uwadze, że zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych jest uważane za jeden ze sposobów rozszerzenia zakresu istniejących narzędzi, takich jak dotacje, oraz zwiększenia ogólnej skuteczności budżetu UE;

K.  mając na uwadze, że należy przywrócić gospodarce normalną akcję kredytową oraz ułatwić finansowanie inwestycji;

L.  mając na uwadze, że międzynarodowe instrumenty finansowe zapewniają wszystkim podmiotom instytucjonalnym nowe możliwości współpracy oraz oferują oszczędności skali;

M.  mając na uwadze, że EBI podejmuje działania poza Unią Europejską, aby wspierać politykę zewnętrzną UE, a zatem działania te powinny być zgodne z celami unijnymi i powinny je promować zgodnie z art. 208 i 209 TFUE;

N.  mając na uwadze, że działania EBI są uzupełniane przez specjalne instrumenty oferowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), które skupiają się na zapewnianiu zarówno finansowania ryzyka na rzecz MŚP i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i mikrofinansowania;

O.  mając na uwadze, że podwyższenie kapitału wzmocniło bilans EBI, umożliwiając osiągnięcie ambitnych celów operacyjnych w zakresie udzielania pożyczek;

P.  mając na uwadze, że podjęto szczególne starania, aby przeprowadzić więcej wspólnych interwencji (łączących gwarancje EFI z pożyczkami EBI na rzecz MŚP);

Ramy polityki i zasady przewodnie interwencji EBI

1.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie roczne EBI za 2012 r. oraz zrealizowanie uzgodnionego planu operacyjnego zakładającego sfinansowanie około 400 projektów w ponad 60 krajach na łączną kwotę 52 mld EUR;

2.  z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie przez Radę Gubernatorów EBI podwyższenia kapitału o 10 mld EUR, co pozwoliło na przeznaczenie dodatkowej kwoty 60 mld EUR (przekładającej się na zwiększenie celów w zakresie pożyczek o 49%) na pożyczki długoterminowe na rzecz projektów realizowanych w UE w latach 2013–2015;

3.  zwraca się do EBI o utrzymanie zakładanych celów dotyczących dodatkowej działalności EBI oraz o odblokowanie 180 mld EUR na dodatkowe inwestycje w całej UE we wspomnianym wyżej okresie;

4.  przypomina, że w odniesieniu do projektów w UE perspektywy są szczególnie interesujące dla szeregu priorytetowych obszarów tematycznych strategii „Europa 2020”: innowacje i umiejętności, w tym infrastruktura niskoemisyjna, inwestycje w MŚP, spójność, zasobooszczędność i efektywność energetyczna (w tym przejście na gospodarkę niskoemisyjną); zauważa, że te centralne obszary należycie zidentyfikowano w planie operacyjnym Grupy EBI na lata 2013–2015, oraz z zadowoleniem przyjmuje przeznaczenie dodatkowej kwoty 60 mld EUR na zdolność udzielania pożyczek, aby sfinansować ich realizację;

5.  jest jednak zdecydowanie przekonany, że w ramach tych szerokich priorytetów należy bardziej się skupić na inwestowaniu w długoterminowy wzrost gospodarczy i tworzenie zatrudnienia oraz na wywieraniu trwałego i widocznego wpływu na realną gospodarkę, a zatem wzywa do przeprowadzenia kompleksowej oceny z podaniem realnych danych o długoterminowych miejscach pracy utworzonych dzięki pożyczkom z EBI oraz o wpływie tych pożyczek na gospodarkę we wszystkich obszarach po wystąpieniu kryzysu finansowego;

6.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie instrumentu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, który umożliwi EBI bardziej szczegółowe monitorowanie wpływu na zatrudnienie i wzrost gospodarczy projektów, które finansuje;

7.  wzywa EBI do dalszego wspierania długoterminowych priorytetów UE dotyczących spójności gospodarczej i społecznej, wzrostu i zatrudnienia, zrównoważenia środowiskowego, działań w dziedzinie klimatu i efektywnego gospodarowania zasobami za pomocą dalszego rozwijania nowych instrumentów finansowych i pozafinansowych zaprojektowanych w celu eliminowania zarówno krótkoterminowej nieefektywności rynku, jak i długoterminowych luk strukturalnych w gospodarce UE;

8.  zachęca EBI do negocjowania oraz zawierania protokołów ustaleń z regionalnymi bankami rozwoju aktywnymi na jego obszarach działalności w celu wspierania efektu synergii, podziału kosztów oraz ryzyka, a także zapewnienia realnej gospodarce wystarczającego poziomu pożyczek;

9.  uważa Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia za ważną, lecz niewystarczającą, odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi UE, a ponadto zauważa, że podwyższenie kapitału EBI oraz częstsze korzystanie ze wspólnych instrumentów podziału ryzyka Komisji i EBI, w połączeniu z synergią między wyspecjalizowanymi działaniami EBI i EFI, to kluczowe elementy sukcesu tego paktu;

10.  zwraca się do EBI, by finansował głównie projekty, które znacznie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego;

11.  przypomina, że Komisja przedstawiła wspólnie z EBI sprawozdanie na temat możliwości i ukierunkowanych priorytetów, które należy określić w kontekście wdrażania Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności w odniesieniu do infrastruktury, efektywności energetycznej i wydajnego wykorzystywania zasobów, gospodarki cyfrowej, badań naukowych i innowacji oraz MŚP; domaga się, aby w oparciu o to sprawozdanie odbyła się debata polityczna w Parlamencie w obecności przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

12.  jest szczególnie zaniepokojony faktem, że w 2012 r. poziom finansowania w krajach objętych programem (Grecja, Irlandia, Portugalia, Cypr) pozostawał niski i stanowił około 5% ogólnych inwestycji EBI; zauważa, że cele inwestycyjne EBI w krajach objętych programem opiewają w 2013 r. na maksymalnie 5 mld EUR z ogólnego celu UE opiewającego na 62 mld EUR;

13.  jest zaniepokojony, że EBI utrzymuje w odniesieniu do udzielania pożyczek w pewnym stopniu politykę unikania ryzyka, a przez to zmniejsza zakres potencjalnych pożyczkobiorców spełniających wymogi EBI w zakresie pożyczek i w związku z tym ogranicza wartość dodaną pożyczek;

14.  domaga się, by EBI zwiększył swoją wewnętrzną możliwość ponoszenia ryzyka i dopilnował, by jego systemy zarządzania ryzykiem były dostosowane do aktualnych warunków;

15.  uznaje, że EBI powinien bezwzględnie utrzymać swój rating na poziomie potrójnego „A”, aby zachować swoje możliwości finansowe i zdolność do zasilania realnej gospodarki pieniędzmi; wzywa jednak EBI wraz z EFI do rozważenia zwiększenia zaangażowania w działalność w większym stopniu obciążoną ryzykiem, aby zapewnić rozsądną perspektywę kosztów i korzyści;

16.  zauważa zwiększenie kwoty celów EBI dotyczących działań specjalnych w dziedzinie podwyższonego ryzyka do 6 mld EUR w 2013 r., zwiększenie finansowania inicjatyw dotyczących podziału ryzyka i poprawy warunków kredytowania do 2,3 mld EUR oraz niedawne uruchomienie inicjatywy na rzecz finansowania wzrostu (GFI) ułatwiającej dostęp do finansowania innowacyjnym spółkom o średniej kapitalizacji;

17.  wzywa EBI do nasilenia działalności w ramach upoważnienia w zakresie kapitału ryzyka i upoważnienia w zakresie finansowania typu mezzanine, którego EBI udziela EFI;

18.  z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie przez EFI jego upoważnienia w zakresie zasobów kapitału ryzyka, które finansuje EBI, o 1 mld EUR, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania typu mezzanine o podwyższonym ryzyku w ramach wspólnych działań EBI i EFI w celu wyeliminowania ograniczeń finansowych dotyczących nowych planów innowacyjnych i rozwojowych europejskich średnich przedsiębiorstw;

19.  zachęca EBI do bardziej aktywnej postawy przy świadczeniu usług doradztwa technicznego we wszystkich kluczowych obszarach działań o wysokim potencjale wzrostu we wszystkich państwach członkowskich; przypomina, że doradztwo techniczne i finansowe jest skuteczną metodą wspomagania realizacji projektów i przyspieszania wypłaty środków oraz faktycznych inwestycji; jest zatem zdania, że należy zwiększyć wiedzę fachową EBI i udostępnić ją na wczesnych etapach projektów współfinansowanych przez UE i EBI oraz na potrzeby ocen ex ante dużych projektów, w tym za pomocą wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w regionach europejskich (instrument JASPERS);

20.  w aktualnym kontekście krytycznie niskiego poziomu absorpcji w wielu państwach członkowskich wzywa EBI do zwiększenia wysiłków wspierających zdolność absorpcji środków, w tym funduszy strukturalnych, przez państwa członkowskie, poprzez dalsze rozwijanie dodatkowych wspólnych instrumentów podziału ryzyka oraz dostosowanie istniejących instrumentów, które są już finansowane z budżetu UE;

21.  wzywa państwa członkowskie, aby w miarę potrzeby współpracowały z Komisją w kwestii wykorzystania części przyznanych im środków z funduszy strukturalnych na podział ryzyka kredytowego EBI i zapewnienie gwarancji kredytowych na rzecz wiedzy i umiejętności, zasobooszczędności i efektywności energetycznej, infrastruktury strategicznej i dostępu MŚP do finansowania;

22.  docenia fakt, że niewykorzystane fundusze strukturalne mogą zostać teraz wykorzystane jako specjalny fundusz gwarancyjny na potrzeby udzielania pożyczek przez EBI, szczególnie w Grecji;

23.  zauważa, że w 2012 r. Bank udzielił pożyczek na programy strukturalne na kwotę 2,2 mld EUR, dzięki czemu umożliwił wsparcie wielu małych i średnich programów zgodnie z priorytetami polityki spójności w wielu sektorach;

24.  w świetle zróżnicowanych warunków gospodarczych i finansowych w UE wzywa EBI do opracowania w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi opartych na wynikach planów inwestycyjnych, które byłyby właściwie dostosowane do krajowych, regionalnych i lokalnych priorytetów w dziedzinie wzrostu gospodarczego, przy należytym uwzględnieniu priorytetów przekrojowych sporządzanej przez Komisję rocznej analizy wzrostu gospodarczego i europejskiego semestru zarządzania gospodarczego;

25.  zachęca Bank do zbadania możliwości zwiększenia jego zaangażowania dzięki czynnemu uczestnictwu w umowach o partnerstwie między Komisją a państwami członkowskimi;

26.  zauważa tendencję spadkową dotyczącą liczby partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) w czasie kryzysu i po jego zakończeniu oraz jednocześnie przypomina o szczególnie istotnej roli, jaką PPP odgrywają w inwestycjach, zwłaszcza w dziedzinie sieci transportowych oraz badań naukowych i innowacji; odnotowuje, że chociaż wartość rynku PPP w Unii Europejskiej wzrosła, to nastąpił znaczny spadek transakcji;

27.  uważa, że gwarancje państwowe są wartościowym instrumentem korygowania niedoskonałości rynku, które mogą wstrzymywać realizację programów i projektów PPP; bazując na doświadczeniu EBI w tej dziedzinie, wzywa do zwiększenia uczestnictwa EBI w gwarancjach kredytowych udzielanych PPP za pośrednictwem gwarancji państwowych;

28.  uważa ponadto, że należałoby wykorzystywać potencjał doradczy EBI, w oparciu o doświadczenia zebrane w Europejskim Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP (EPEC), do udzielania ukierunkowanego wsparcia technicznego i specjalistycznego na szczeblu rządowym, a w miarę potrzeb również na szczeblu regionalnym, aby ułatwić właściwą ocenę korzyści stosowania gwarancji państwowych w programach PPP;

29.  przypomina o uruchomieniu w 2012 r. przez EBI i Komisję przy wsparciu państw członkowskich pilotażowego etapu inicjatywy w zakresie obligacji projektowych, której celem jest zwiększenie finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych dzięki pozyskaniu inwestorów instytucjonalnych;

30.  z zadowoleniem przyjmuje pierwsze półroczne sprawozdanie z etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych wskazujące, że zatwierdzono dziewięć projektów w sześciu państwach; wzywa do dalszego i aktywniejszego korzystania z tego rodzaju obligacji oraz do regularnego oceniania ich efektywności w celu zwiększania realnych inwestycji w instrumenty dłużne angażujące kapitał prywatny w potrzebne projekty dotyczące transportu, energetyki oraz infrastruktury ICT, a szczególnie w te, które mają wymiar transgraniczny; uważa jednak, że EBI powinien dokonywać lepszych ocen projektów, w które decyduje się inwestować, w tym ocen ich profili bezpieczeństwa i ryzyka; przypomina, że z unijnego budżetu przeznacza się 230 mln EUR na poprawę warunków kredytowania przez EBI inwestycji w infrastrukturę transportową, energetyczną i telekomunikacyjną;

31.  domaga się właściwego i terminowego informowania Parlamentu o wybranych projektach;

32.  z zaniepokojeniem zauważa, że nadal utrzymują się kluczowe wyzwania (np. przekształcenie odsetek w zobowiązania, ograniczone doświadczenie organów udzielających zamówień z obligacjami, wahanie inwestorów instytucjonalnych, obawy sponsorów o koszty); zachęca Bank do przeprowadzenia właściwej oceny możliwości współinwestycji w pierwsze transakcje dotyczące obligacji, aby uspokoić inwestorów i sponsorów; apeluje do EBI o dopilnowanie, by inicjatywa w zakresie obligacji projektowych była spójna z długofalowym celem UE w zakresie klimatu, tj. koncentrowała się na infrastrukturze niskoemisyjnej;

33.  wyraża zaniepokojenie w związku z niezadowalającymi wynikami projektu Castor; zwraca się do Banku, aby przedstawił szczegółowe informacje o prawidłowości jego badania due diligence oraz o tym, czy przeprowadzone analizy geologiczne wskazują na ryzyko sejsmiczne, jak się ono kształtowało procentowo oraz jakie podjęto w związku z nim działania;

34.  oczekuje na ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych, które spodziewane jest w 2015 r.;

35.  z zadowoleniem przyjmuje nową politykę energetyczną EBI wprowadzającą nowe kryteria udzielania pożyczek w dziedzinie energetyki, które odzwierciedlają unijne strategie w dziedzinie energii i klimatu oraz aktualne tendencje inwestycyjne; domaga się, by inwestycje EBI w energetykę były corocznie podawane do wiadomości publicznej i analizowane w celu pokazania, które źródła energii wspierane są przez EBI; pragnie jednak podkreślić, że polityka inwestycyjna EBI powinna skupiać się w jeszcze większym stopniu na projektach zrównoważonych; przypomina niemniej jednak o potrzebie przedstawienia kompleksowego planu stopniowego wycofywania się z udzielania pożyczek na energię ze źródeł nieodnawialnych;

36.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez EBI nowej normy emisji, która będzie stosowana do wszystkich projektów dotyczących wytwarzania energii z paliw kopalnych, dzięki czemu możliwe będzie wytypowanie inwestycji, w przypadku których przewidywany poziom emisji CO2 przekracza dopuszczalne progi; wzywa Radę Gubernatorów EBI, aby przeprowadzała przeglądy normy emisji i rozważyła wprowadzenie w przyszłości bardziej surowych kryteriów;

37.  wzywa EBI, by z myślą o pakiecie klimatycznym na 2030 r. obejmującym jego priorytety obniżenia emisyjności, zintensyfikował inwestycje w technologie niskoemisyjne oraz pracował nad strategiami prowadzącymi do bardziej ambitnych celów w dziedzinie klimatu; zwraca się do EBI o dokonanie w 2014 r. oceny wpływu na klimat i przeglądu wszystkich jego działań, prowadzącego do opracowania nowej polityki ochrony klimatu, np. dzięki ocenie projektów i zintegrowanemu podejściu do inteligentnego łączenia polityk sektorowych w kluczowych sektorach; wzywa EBI do załączenia tego przeglądu do jego następnego sprawozdania rocznego;

38.  przypomina, jak ważną rolę odgrywa EBI w finansowaniu inwestycji sektora publicznego i prywatnego w infrastrukturę energetyczną oraz we wspieraniu projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów unijnej polityki klimatycznej i energetycznej; przypomina swoją rezolucję z 2007 r., w której wezwano do zakończenia przeznaczania środków publicznych na projekty dotyczące paliw kopalnych oraz do przejścia na efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych; jest zdania, że EBI, we współpracy z Komisją, powinien zgodnie z unijnymi i międzynarodowymi celami w zakresie zmiany klimatu oraz najlepszymi międzynarodowymi normami zaktualizować do końca 2015 r. swoją strategię w obszarze zmiany klimatu w odniesieniu do swoich działań z zakresu finansowania;

39.  wzywa do rozszerzenia zasobów EIB oraz jego kompetencji, aby zapewnić dostosowanie się do zmiany klimatu;

40.   domaga się, by EBI wdrażał najlepsze międzynarodowe normy dotyczące hydroenergetyki, zwłaszcza zasady przewodnie Światowej Komisji ds. Zapór oraz protokół oceny zrównoważonego charakteru elektrowni wodnych (HSAP), które przewidują inwestowanie jedynie w te projekty, w odniesieniu do których kraje wdrożyły ramy prawne ustanawiające mechanizmy planowania energetycznego (w tym obszary niedostępne), oraz wprowadzają wymóg właściwej oceny, łagodzenia i monitorowania negatywnego oddziaływania na ekosystemy i społeczności lokalne oraz zapobiegania takiemu oddziaływaniu, a także przewidują zakaz lokalizowania projektów na chronionych obszarach lub w ich pobliżu oraz na odcinkach rzek w dobrym stanie ekologicznym;

41.  apeluje do EBI o staranne uwzględnienie wizji i celów unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny” w jego projektach;

Poszerzanie zakresu wsparcia dla MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji

42.  przypomina, że MŚP są uważane za podstawę gospodarki UE i główny bodziec dla europejskiego wzrostu i zatrudnienia, zapewniając ponad 80% zatrudnienia w sektorze prywatnym;

43.  z zadowoleniem przyjmuje specjalny nacisk kładziony (w kontekście rosnącej działalności pożyczkowej w UE) na wspieranie poprawy dostępu do finansowania MŚP, a także przychylnie odnosi się do celu Grupy EBI na 2013 r., jakim jest podpisanie pożyczek dla MŚP w UE o wartości ponad 19 mld EUR;

44.  w związku z tym wzywa również Radę do szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnych inicjatyw Komisji i EBI, a także do połączenia unijnych zasobów budżetowych przeznaczonych dla MŚP, jak również do podejmowania aktywniejszych działań, jeżeli chodzi o wdrażanie współpracy z EBC, aby zmniejszyć ograniczenia finansowania dotyczące MŚP; zwraca uwagę, że głównym problemem w kilku państwach członkowskich jest to, że fragmentacja rynków finansowych skutkuje brakiem finansowania oraz wyższymi kosztami finansowania, w szczególności w odniesieniu do MŚP; wzywa do zmiany kierunku działań EBI i sprzyjania defragmentacji w celu wspierania finansowania MŚP, przedsiębiorczości, eksportu i innowacyjności, które mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego.

45.  z zadowoleniem przyjmuje wzmożone udzielanie pożyczek bankowych MŚP dzięki ożywieniu rynku sekurytyzacji MŚP w związku z nową inicjatywą ABS Grupy EBI; zaprasza EBI do przeprowadzenia analizy rynku z myślą o lepszym dopasowaniu tej oferty EBI do potrzeb zainteresowanych stron; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zdolności kredytowej EFI poprzez podwyższenie kapitału i zwiększenie upoważnień oraz zachęca EBI i Komisję do zakończenia tego procesu na początku przyszłego roku;

46.  popiera inicjatywy Grupy EBI dotyczące innowacyjnego finansowania MŚP i spółek o średniej kapitalizacji poprzez uruchomienie instrumentów finansowych „Horyzont 2020” i COSME oraz instrumentów podziału ryzyka (RSI) w celu zachęcenia banków do zapewnienia zasobów finansowych w drodze pożyczek i gwarancji oraz w celu zapewnienia długoterminowego kapitału wysokiego ryzyka;

47.  popiera wspólną inicjatywę Komisji i EBI na rzecz MŚP w ramach nowych WRF, łączącą fundusze unijne dostępne w ramach programów COSME i „Horyzont 2020” z kwotą do 8,5 mld EUR przeznaczoną na europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne z myślą o wygenerowaniu dodatkowych pożyczek dla MŚP;

48.  wzywa państwa członkowskie do czynnego udziału poprzez przekazywanie wkładów na rzecz wspólnych instrumentów z ich przydziałów w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wspomóc zwiększenie liczby pożyczek dla MŚP na ich terytorium, potęgując tym samym ogólne efekty mnożnikowe;

49.  zachęca EBI rozszerzenia inicjatywy finansowania handlu; uważa, że ten mechanizm gwarancji dla MŚP ma kluczowe znaczenie i powinien zostać rozszerzony w obrębie UE, tam gdzie jest uważany za najbardziej potrzebny; wzywa EBI do stworzenia własnego programu ułatwień w handlu; wzywa EBI do podjęcia w pierwszej kolejności działań mających na celu zapewnienie niezbędnych gwarancji, tak aby przedsiębiorstwa mogły wykorzystać w pełni swój potencjał eksportowy;

50.  popiera nacisk kładziony przez EBI na wymiar regionalny i lokalny oraz wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej podlegających zarządzaniu dzielonemu, jak program JEREMIE i regionalne programy międzyfunduszowe zapewniające lokalnym MŚP kapitał i finansowanie dłużne;

51.  z zadowoleniem przyjmuje ocenę ex post pośredniej działalności pożyczkowej EBI dla MŚP w UE w okresie 2005-2011; uznaje, że w tym obszarze w okresie 2005–2012 EBI udzielił pożyczek o wartości 64 mld EUR dla około 370 instytucji finansowych w UE 27; zauważa, że do końca 2012 r. wypłacono tym instytucjom finansowym 53 mld EUR z powyższej kwoty, a te z kolei pożyczyły prawie 48 mld EUR MŚP w ramach około 300 000 pożyczek podporządkowanych;

52.  zwraca uwagę, że ocena wykazuje, iż pożyczki pośrednie EBI dla MŚP (za pośrednictwem produktu L4SME) są spójne z celami UE; niemniej jednak apeluje o lepszą ocenę komplementarności między produktem EBI a kombinacjami polityki krajowej w celu dalszego zwiększenia adekwatności operacji; zwraca się do EBI o przedstawienie propozycji na rzecz wzmocnienia efektu produktu L4SME, aby można go było uruchamiać w celu wypełniania konkretnych luk, zamiast finansowania szerokiego spektrum MŚP, optymalizując tym samym wkład EBI na rzecz wzrostu i zatrudnienia;

53.  z zaniepokojeniem zauważa, że w okresie objętym przeglądem pożyczki EBI wywarły „pewien” wpływ na wzrost i zatrudnienie, ale odnotowano ogromne różnice między krajami (jedynie 1/3 MŚP przypisała wzrost obrotów finansowaniu EBI); jest zaniepokojony tym, że istnieją tylko ograniczone dowody na to, iż pożyczki EBI pomogły utrzymać miejsca pracy; odnotowuje, że względny wpływ na wzrost i zatrudnienie był większy w nowych państwach członkowskich; uznaje jednak, że w okresie objętym przeglądem miał miejsce kryzys finansowy i gospodarczy, oraz że mimo spadającej stopy zatrudnienia udało się utworzyć stosunkowo skromną liczbę nowych miejsc pracy;

54.  jest zaniepokojony tym, że wydaje się, iż w przypadku większości operacji finansowanie EBI zostało wykorzystane na wsparcie „mistrzowskich” MŚP, a nie aby „wypełnić luki”; zauważa jednak, że ponad 80% odnośnych MŚP było przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej niż 50 pracowników, co dowodzi, że EBI dociera do mniejszego segmentu środowiska MŚP;

55.  zwraca się do EBI o pełne stosowanie kryteriów kwalifikowalności, aby skuteczniej wpływać na wybór beneficjentów finansowych;

56.  wzywa EBI do zidentyfikowania i wybrania projektów charakteryzujących się większą wartością dodaną i większym ryzykiem, zwłaszcza poprzez identyfikację podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstw, spółdzielni, klastrów przedsiębiorstw, MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji realizujących projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji w priorytetowych dziedzinach technologicznych;

57.  podkreśla, że należy podnieść wiedzę potencjalnych inwestorów i beneficjentów o istnieniu innowacyjnych narzędzi finansowych, a także zrozumienie tych narzędzi; zachęca do opracowania polityki komunikacyjnej w celu promowania widoczności różnych działań prowadzonych przez UE z wykorzystaniem tych nowych instrumentów finansowych i za pośrednictwem EBI; podkreśla ponadto, że należy zapewnić szeroki i regularny dostęp do informacji o projekcie, a także większe zaangażowanie beneficjentów projektu i społeczności lokalnej, które można poprawić za pośrednictwem inwestycji finansowanych z EBI;

58.  wzywa EBI do określenia planu działania na rzecz uproszczenia dostępu MŚP do informacji i do finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem procedur administracyjnych związanych z dostępem do finansowania;

59.  przypomina, że pożyczki pośrednie stanowią ponad 20% ogółu rocznych pożyczek EBI;

60.  powtarza z zaniepokojeniem, że wciąż nie rozstrzygnięto wielu kwestii w tym obszarze, zwłaszcza kwestii braku przejrzystości (zwłaszcza w odniesieniu do informacji o beneficjentach końcowych), trudności w ocenie ekonomicznych i społecznych skutków pożyczek (prowadzących do błędnego ukierunkowania podejścia) oraz polegania na pośrednikach finansowych przy przeprowadzaniu analizy due diligence (poprzez outsourcing zadań); nalega, aby Bank przedstawił szczegóły dotyczące jego podejścia, aby przyspieszyć działania służące rozwiązaniu tych problemów, a także zwraca się o opracowanie przez EBI wspólnie z Komisją wykazu rygorystycznych kryteriów wyboru tych pośredników finansowych, który powinien być dostępny publicznie;

61.  apeluje do EBI o przeprowadzenie aktualnej i kompleksowej oceny wpływu kryzysu finansowego na odbiorców końcowych finansowania EBI oraz o przedstawienie dokładnej oceny skutków i wpływu kryzysu finansowego na obecny status pośredników finansowych, z których korzysta Bank w UE i poza nią;

62.  zwraca się do EBI o zapewnienie realizacji celu, jakim jest wygenerowanie zatrudnienia dla około pół miliona osób dzięki udzielaniu pożyczek na projekty dotyczące infrastruktury, efektywnego użytkowania zasobów i gospodarki opartej na wiedzy w samym tylko 2013 r.;

63.  zwraca uwagę, że w związku z trudnymi warunkami ekonomicznymi i bardziej napiętą sytuacją na rynkach kredytowych ograniczenia finansowe przedsiębiorstw i sektora publicznego wciąż hamują zatrudnianie młodych ludzi i ograniczają możliwości poprawy szkolenia zawodowego;

64.  uważa, że program EBI dotyczący zatrudnienia osób młodych (dysponujący zdolnością pożyczkową o wartości 6 mld EUR), obejmujący elementy dotyczące pracy dla młodzieży i inwestowania w umiejętności, ma ogromne znaczenie dla rozwiązania tych problemów; przyjmuje z zadowoleniem okresowe sprawozdanie z realizacji wykazujące ważne osiągnięcia w tym sektorze, jak np. kwota 4,9 mld EUR przekazana w ramach pożyczki za pośrednictwem podprogramu na rzecz inwestowania w umiejętności, uzupełniona kwotą 2,7 mld EUR przekazaną w ramach filaru dotyczącego pracy dla młodzieży; przyjmuje do wiadomości wczesną realizację celów;

65.  wspiera cel Banku polegający na dalszym koncentrowaniu pożyczek na MŚP, aby ustanowić wyraźne powiązanie między pożyczkami EBI a tworzeniem nowych miejsc pracy dla osób młodych;

66.  zwraca się do Banku o poszerzenie zakresu działań i o wykorzystanie dodatkowych instrumentów w celu zapewnienia realnych zachęt do generowania zatrudnienia osób młodych, zwłaszcza w państwach członkowskich charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia osób młodych;

Wkład EBI na rzecz polityki zewnętrznej UE

67.  biorąc pod uwagę przegląd upoważnień EBI do prowadzenia działalności poza Unią Europejską, zwraca się do EBI o wspieranie celów polityki zagranicznej Unii Europejskiej ustalonych przez Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych;

68.  z zadowoleniem przyjmuje gwarancję UE na prowadzenie zewnętrznej działalności kredytowej, którą przewidziano dla EBI w budżecie UE, o wielkości zbliżonej do wielkości aktualnej gwarancji, ustaloną na maksymalnym pułapie 30 mld EUR (składającą się z upoważnienia ogólnego w wysokości 27 mld EUR oraz opcjonalnie 3 mld EUR, w zależności od przeglądu śródokresowego) na następny okres finansowy poprzez wykorzystanie środków powracających z niewykorzystanych operacji FEMIP (Instrumentu Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji) sprzed 2007 r.;

69.  zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o przygotowanie sprawozdania specjalnego na temat wyników zewnętrznej działalności pożyczkowej EBI i dostosowania jej do strategii politycznych UE przed śródokresowym przeglądem upoważnienia EBI do działań zewnętrznych, a także o porównanie ich wartości dodanej w odniesieniu do zasobów własnych wykorzystywanych przez EBI; zwraca się ponadto do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o dokonanie w jego analizach rozróżnienia pomiędzy gwarancjami udzielanymi z budżetu UE, instrumentem inwestycyjnym zasilanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju, poszczególnymi formami łączenia stosowanymi w funduszu powierniczym UE-Afryka na rzecz infrastruktury, funduszem inwestycyjnym na rzecz Karaibów, instrumentem inwestycyjnym na rzecz Pacyfiku oraz wykorzystaniem na te inwestycje środków powracających;

70.  z zadowoleniem przyjmuje przepisy o większej przejrzystości zawarte w nowym upoważnieniu EBI do prowadzenia zewnętrznej działalności pożyczkowej; zwraca się do EBI o maksymalne zwiększenie wsparcia dla polityk i celów UE;

71.  wzywa EBI do dodatkowego elastycznego wykorzystywania funduszu gwarancyjnego oraz do skoncentrowania się bardziej na pożyczkach na własne ryzyko, rozszerzając ich zasięg na projekty mogące uzyskać finansowanie z banków; nalega, aby EBI zapewnił beneficjentom końcowym wysoki poziom widoczności projektów otrzymujących od niego europejskie wsparcie finansowe;

72.  zauważa, że kraje ubiegające się o członkostwo oraz wschodnie i południowe sąsiedztwo to główne priorytety EBI; podkreśla zwłaszcza konieczność utrzymania wsparcia dla przemian demokratycznych i gospodarczych zachodzących w następstwie Arabskiej Wiosny, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego, tworzenia miejsc pracy i ożywienia gospodarczego w krajach Południa oraz w krajach Partnerstwa Wschodniego; odnotowuje z zadowoleniem nacisk położony na MŚP i na dostęp do finansowania;

73.  w kontekście polityki zagranicznej UE wspiera stopniowe rozwijanie nowych produktów finansowych z Komisją i państwami członkowskimi, jak produkty łączące dotacje UE, pożyczki i instrumenty podziału ryzyka, aby dotrzeć do nowych kategorii przedsiębiorstw; domaga się opracowania – na potrzeby korzystania z tych instrumentów – najlepszych praktyk i dobrze zdefiniowanych kryteriów kwalifikowalności oraz usystematyzowanych warunków sprawozdawczości, monitorowania i kontroli; domaga się sfinalizowania zasad przyznawania finansowania;

74.  oczekuje zatem, że w sprawozdaniu z zarządzania na temat wdrażania platformy współpracy z międzynarodowymi instrumentami finansowymi w zakresie łączenia znajdą się szczegółowe i spójne informacje w tym zakresie oraz że sprawozdanie to zapewni odpowiednią rolę EBI; wzywa Komisję do przedstawienia pełnego sprawozdania w sprawie skutków i wyników wdrażania instrumentów finansowych w kontekście platformy współpracy w zakresie łączenia;

75.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie EBI dla projektów, w różnych sektorach energetyki, ukierunkowanych na wzrost i miejsca pracy; przypomina o konieczności zachowania spójności z postępami w unijnej polityce energii i klimatu; zachęca EBI, aby w kontekście swojej nowej polityki energetycznej nadal wspierał, zarówno w UE, jak i poza nią, projekty na rzecz efektywności energetycznej i zrównoważonych źródeł energii odnawialnej, tym samym torując drogę gospodarce niskoemisyjnej;

Współpraca EBI z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi

76.  przypomina, że zorganizowana współpraca między organami UE (Komisją i EBI) a innymi instytucjami finansowymi jest jedynym skutecznym sposobem zapobiegania powielaniu działań;

77.  z zadowoleniem przyjmuje zaktualizowany protokół ustaleń uzgodniony między EBI a EBOR i odzwierciedlający gotowość UE do zwiększenia stopnia koordynacji i współpracy między tymi dwiema dużymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi; zachęca również EBI do negocjowania oraz zawierania protokołów ustaleń z regionalnymi bankami rozwoju aktywnymi na jego obszarach działalności w celu wspierania efektu synergii, podziału kosztów oraz ryzyka, a także zapewnienia realnej gospodarce wystarczającego poziomu pożyczek;

78.  wzywa obie instytucje do podjęcia się możliwie najlepszej koordynacji operacyjnej pod względem komplementarności i podziału pracy, aby regularnie poszukiwać najlepszych możliwości i synergii oraz uzyskać optymalne efekty mnożnikowe podczas wspierania i realizowania celów polityki UE, z poszanowaniem ich przewagi komparatywnej i cech szczególnych;

79.  zachęca EBI i EBOR do wzbogacenia, na jak najwcześniejszym etapie (oceny ex ante lub identyfikacji etapów działania), ich wiedzy fachowej, do utrwalenia podejścia strategicznego i programowego w różnych obszarach interwencji, a zwłaszcza do zacieśnienia ich współpracy w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem (ryzykiem finansowym, operacyjnym czy krajowym) w celu wzmocnienia nadzoru ryzyka;

80.  z zadowoleniem przyjmuje nowy wspólny plan działania uzgodniony w listopadzie 2012 r. przez EBI, EBOR i Grupę Banku Światowego, mający na celu wspieranie ożywienia gospodarczego i wzrostu w Europie Środkowej i Wschodniej, odnotowując, że w planie działania przewidziano kwotę ponad 30 mld EUR jako wspólne zobowiązania na okres 2013–2014; zwraca się do EBI o przeznaczenie co najmniej 20 mld EUR, tak jak uzgodniono;

81.  ponownie proponuje, by Unia Europejska stała się członkiem EBI;

Ramy zarządzania, zgodności i kontroli EBI

82.  wzywa EBI oraz innych powiązanych partnerów i zainteresowane strony do dalszego usprawnienia mechanizmów zarządzania poprzez między innymi opracowanie drobiazgowych i solidnych systemów monitorowania, sprawozdawczości i kontroli;

83.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie zaangażowania EBI na rzecz przejrzystości, którego wyrazem jest przystąpienie EBI do Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Przejrzystości Pomocy;

84.  domaga się, aby Bank zapewnił pełną niezależność i trwałą funkcjonalność jego mechanizmu rozpatrywania skarg;

85.   wzywa EBI do przestrzegania zapisów konwencji z Aarhus poprzez ustanowienie publicznego rejestru dokumentów w celu zagwarantowania prawa dostępu do dokumentów przewidzianego w traktatach UE; zwraca się do EBI o wypełnienie jego zobowiązania i upublicznienie rejestru, począwszy do 2014 r.;

86.  apeluje, by do następnego sprawozdania rocznego dołączono zestaw przekrojowych wskaźników skuteczności dotyczących wpływu operacji finansowych w głównych obszarach interwencji EBI, oczekiwanego efektu mnożnikowego w stosownych przypadkach oraz przesunięcia korzyści finansowych w finansowanych programach;

87.  przypomina o odpowiedzialności Banku w zakresie zwiększania przejrzystości przy wybieraniu pośredników finansowych i partnerów do współfinansowanych projektów oraz w odniesieniu do beneficjentów końcowych, a także zwraca uwagę na tę odpowiedzialność;

88.  uważa, że EBI powinien ograniczyć biurokrację, aby zapewnić skuteczniejsze i sprawniejsze przyznawanie funduszy;

89.  domaga się, by EBI jeszcze zwiększyło przejrzystość działalności pożyczkowej prowadzonej przez pośredników finansowych, poprzez składanie corocznych sprawozdań dotyczących pożyczek udzielanych MŚP, dostarczanie zbiorczych danych dotyczących poziomu wypłat dla MŚP, liczby MŚP objętych działaniami, średniej wysokości pożyczki oraz branż, którym udzielono wsparcia, zawierających ocenę dostępności pożyczek dla MŚP oraz ich efektywności;

90.  wzywa EBI do powstrzymania się od współpracy z pośrednikami finansowymi o złej reputacji, jeśli chodzi o przejrzystość, oszustwa, korupcję oraz oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo; zachęca EBI do tworzenia partnerstw z pośrednikami finansowymi przestrzegającymi zasad przejrzystości i odpowiedzialności i posiadającymi trwałe powiązania z gospodarką lokalną w każdym kraju prowadzenia działalności; w związku z tym wzywa EBI do zapewnienia większej przejrzystości, szczególnie w dziedzinie pożyczek udzielanych przez pośredników, a także do zachowania jeszcze większej staranności, jeżeli chodzi o zapobieganie korzystaniu z rajów podatkowych, zapobieganie cenom transferowym, oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania oraz agresywnemu unikaniu opodatkowania lub jego planowaniu; wzywa do stworzenia powszechnie dostępnego zestawienia rygorystycznych kryteriów wyboru pośredników finansowych; wzywa EBI do pogłębiania współpracy z krajowymi publicznymi instytucjami kredytowymi w celu maksymalizacji pozytywnego wpływu jego programów finansowania na MŚP;

91.  wzywa EBI do niezwłocznego zaangażowania się w całościowy proces przeglądu jego strategii dotyczącej jurysdykcji niechętnych współpracy oraz należytego uwzględnienia aktualnej sytuacji w tym zakresie na szczeblu unijnym i międzynarodowym; wzywa tym samym EBI do dopilnowania, by wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje finansowe biorące udział w jego projektach podawały do wiadomości publicznej udział własnościowy w jakiejkolwiek strukturze prawnej bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z danym przedsiębiorstwem, w tym w funduszach powierniczych, fundacjach i rachunkach bankowych;

92.  apeluje ponadto o opracowanie wspólnie z Komisją publicznego wykazu wykluczonych pośredników finansowych w oparciu o ich historię w odniesieniu do przejrzystości, nadużyć, powiązań z jurysdykcjami rajów podatkowych oraz oddziaływania społecznego i środowiskowego;

93.  uważa, że EBI powinien bezwzględnie utrzymać swój rating na poziomie potrójnego „A”, ponieważ umożliwił mu on zaciągnięcie niskooprocentowanych pożyczek o wartości 71 mld EUR na międzynarodowych rynkach kapitałowych w 2012 r.; zachęca jednak EBI do wzmocnienia jego możliwości priorytetowego traktowania projektów o większej wartości dodanej i większym ryzyku;

94.  przypomina i podkreśla, jak w poprzednich latach, że konieczny jest ostrożnościowy nadzór bankowy nad EBI, i wzywa do przeprowadzenia analizy prawnej, która umożliwiłaby wskazanie możliwego rozwiązania tej kwestii;

95.  proponuje, aby ten nadzór regulacyjny był prowadzony:

   (i) przez EBC na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE,
   (ii) w ramach przyszłej unii bankowej przewidzianej w komunikacie Komisji z dnia 12 września 2012 r. lub
   (iii) w razie braku takiej możliwości i z inicjatywy EBI – przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego z udziałem co najmniej jednego krajowego organu nadzoru lub bez jego udziału lub przez niezależnego audytora;

ubolewa, że Komisja nie zaproponowała żadnych działań w tym kierunku, mimo wniosków Parlamentu, z których pierwszy złożono w 2007 r.;

96.  z zadowoleniem przyjmuje zachodzące w EBI zmiany dotyczące ogólnej zgodności z najlepszymi praktykami bankowymi; domaga się, by partnerzy EBI również stosowali najlepsze praktyki bankowe zgodne z prawem unijnym dotyczącym usług finansowych oraz gwarantujące stabilność rynku finansowego, w kontekście operacji EBI prowadzonych w UE i poza nią; domaga się, by EBI w swoim rocznym planie prac uwzględnił kontrolę jednego obszaru działalności w celu poświadczenia, że najlepsze praktyki bankowe są częścią wewnętrznych procedur pisemnych Banku;

97.  wzywa EBI do dalszego zwiększenia przejrzystości i dostępności jego działań, ocen i wyników, dzięki zapewnieniu lepszego dostępu do informacji, zarówno wewnętrznie poprzez umożliwienie pracownikom EBI uczestnictwa w odnośnych spotkaniach wewnętrznych EBI, jak i na zewnątrz, na przykład na stronie internetowej EBI;

98.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI podjął działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu oraz zwiększył zasoby jego funkcji zapewniania zgodności poprzez powołanie nowego kierownika ds. zgodności grupy; wzywa do regularnego informowania Parlamentu o wynikach przedstawianych w sprawozdaniu kierownika ds. zgodności grupy;

99.  wzywa EBI do prowadzenia sprawozdawczości w podziale na kraje w celu zwalczania finansowania nielegalnych działań; jest zdania, że aby zakwalifikować się do uzyskania finansowania EBI, wszyscy beneficjenci, zarówno korporacje, jak i pośrednicy finansowi, którzy są zarejestrowani w różnych jurysdykcjach, muszą być zobowiązani do ujawnienia w badanych rocznych sprawozdaniach finansowych krajowych informacji o ich wielkości sprzedaży, aktywach, pracownikach, zyskach i podatkach w każdym kraju, w którym prowadzą działalność; jest zdania, że beneficjenci muszą podać do wiadomości publicznej umowy zawierane z rządami przyjmującymi, a zwłaszcza ujawnić system podatkowy w każdym państwie, w którym prowadzą działalność;

100.  domaga się dostosowania środowiska kontroli do przyszłego zwiększenia liczby wniosków o finansowanie wynikających z podwyższenia kapitału EBI i z innych partnerstw finansowych, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcje zarządzania ryzykiem;

Działania EBI w następstwie rezolucji Parlamentu

101.  domaga się, aby EBI przedstawiał sprawozdania na temat statusu i postępów poczynionych w związku z wcześniejszymi zaleceniami wydanymi przez Parlament w poszczególnych sprawozdaniach rocznych, szczególnie na temat wpływu udzielanych przez niego pożyczek w różnych regionach jego działalności na wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy w tych regionach, a także w Unii Europejskiej, jak również na temat integracji gospodarczej Unii Europejskiej z państwami do niej kandydującymi i państwami sąsiadującymi;

o
o   o

102.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0404.
(2) Dz.U. C 258 E z 7.9.2013, s. 131.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0057.
(4) Dz.U. L 280 z 27.10.2011, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności