Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2131(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0137/2014

Texte depuse :

A7-0137/2014

Dezbateri :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0201

Texte adoptate
PDF 498kWORD 135k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții
P7_TA(2014)0201A7-0137/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la Raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții (BEI) (2013/2131(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții (BEI),

–  având în vedere articolele 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Protocolul nr. 5 privind statutul BEI,

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2012 referitoare la instrumentele financiare inovatoare în contextul următorului cadru financiar multianual(1),

–  având în vedere raportul Comisiei sale pentru dezvoltare regională referitor la instrumentele de partajare a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate cu astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară și poziția sa în acest sens din 19 aprilie 2012(2) și, în special, avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2013 privind Raportul anual al Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru 2011(3),

–  având în vedere raportul Președintelui Consiliului European din 26 iunie 2012 intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară”,

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2012, în care se prevede, în special, majorarea capitalului BEI cu 10 miliarde EUR,

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 27-28 iunie 2013, în care se cere elaborarea unui nou plan de investiții pentru a sprijini IMM-urile și pentru a impulsiona finanțarea economiei,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 22 mai 2013, prin care se stabilește obiectivul de a mobiliza toate politicile UE în sprijinul competitivității, creării de locuri de muncă și creșterii economice,

–  având în vedere comunicările Comisiei privind instrumentele financiare inovatoare: „Un cadru pentru noua generație de instrumente financiare inovatoare” (COM(2011)0662) și „O etapă pilot pentru inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte ” (COM(2011)0660),

–  având în vedere majorarea capitalului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în special a capitalului dedicat relațiilor dintre BEI și BERD,

–  având în vedere decizia de a extinde aria operațiunilor BERD la zona mediteraneeană,

–  având în vedere noul memorandum de înțelegere semnat la 29 noiembrie 2012 între BEI și BERD,

–  având în vedere Decizia nr. 1080/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului(4) privind mandatul extern al BEI pentru perioada 2007-2013,

–  având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0137/2014),

A.  întrucât BEI a fost înființată prin Tratatul de la Roma și, conform articolului 309 din TFUE, are misiunea de a contribui, recurgând la piețele de capital și la resursele proprii, la dezvoltarea echilibrată și neîntreruptă a pieței interne în interesul Uniunii, scopul său fiind de a contribui la realizarea priorităților Uniunii prin selectarea proiectelor valoroase din punct de vedere economic pentru realizarea de investiții de către UE;

B.  întrucât, în circumstanțele sociale și economice actuale deosebit de dificile, marcate de restricții bugetare publice, toate resursele și politicile UE, inclusiv cele ale BEI, trebuie mobilizate în eforturile de a susține redresarea economică și de a identifica noi surse de creștere;

C.  întrucât BEI acționează, de asemenea, în calitate de organism de finanțare și completează alte surse de investiții prin substituirea sau corectarea lacunelor pieței;

D.  întrucât BEI contribuie la menținerea și consolidarea avantajului competitiv al UE la scară mondială;

E.  întrucât BEI va continua să reprezinte piatra de temelie și catalizatorul dezvoltării politicilor UE, asigurând prezența continuă a sectorului public și oferind capacități de investiții și asigurând totodată cea mai bună integrare și punere în aplicare a inițiativelor emblematice ale Strategiei UE 2020;

F.  întrucât BEI, ca instrument de bază în materie de stabilitate, va avea cu predilecție un rol contraciclic, acționând ca partener de încredere pentru proiecte solide pe teritoriul UE și în afara acesteia;

G.  întrucât BEI sprijină principalele motoare de realizare a obiectivelor de creștere și de ocupare a forței de muncă din cadrul Strategiei Europa 2020, cum ar fi infrastructura care contribuie la creșterea economică, inovarea de vârf și competitivitatea;

H.  întrucât este esențial să se garanteze că BEI își menține ratingul de credit AAA pentru a-și păstra accesul la piețele de capital internaționale în cele mai bune condiții de finanțare, ceea ce ulterior are un impact pozitiv asupra ciclului de viață al proiectelor și asupra părților implicate;

I.  întrucât, în iunie 2012, Consiliul European a lansat Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă, ce cuprinde o gamă de politici care au scopul de a stimula creșterea inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și generatoare de locuri de muncă;

J.  întrucât utilizarea unor instrumente financiare inovatoare este considerată dreptul unul dintre mijloacele de a extinde domeniul de aplicare al instrumentelor existente, cum ar fi subvențiile, și de a îmbunătăți eficacitatea generală a bugetului UE;

K.  întrucât este esențial să se revină la creditarea normală a economiei și să se faciliteze finanțarea investițiilor;

L.  întrucât instrumentele financiare internaționale oferă un nou spațiu pentru oportunități de colaborare pentru toți actorii instituționali și contribuie la realizarea unor economii de scară reale;

M.  întrucât operațiunile BEI din afara UE sunt realizate pentru a sprijini politicile Uniunii în materie de acțiune externă și ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele UE și să promoveze aceste obiective, în conformitate cu articolele 208 și 209 din TFUE;

N.  întrucât activitățile BEI sunt completate de instrumente specifice oferite de Fondul European de Investiții (FEI), care se concentrează atât pe finanțarea de risc în beneficiul IMM-urilor și al întreprinderilor nou înființate, cât și pe microfinanțare;

O.  întrucât majorarea capitalului a consolidat bilanțul contabil al BEI, ceea ce a permis stabilirea unor obiective ambițioase în materie de credite operaționale;

P.  întrucât au fost depuse eforturi specifice pentru realizarea mai multor intervenții comune (combinând garanțiile FEI cu creditele BEI pentru IMM-uri),

Cadrul de politică și principiile directoare pentru intervenția BEI

1.  salută Raportul anual pentru 2012 al BEI și realizarea planului operațional convenit de a finanța circa 400 de proiecte în peste 60 de țări, finanțări care au totalizat 52 de miliarde EUR;

2.  salută aprobarea dată de Consiliul guvernatorilor al BEI de a majora cu 10 miliarde EUR capitalul acestei bănci, ceea ce a contribuit la alocarea a 60 de miliarde EUR în plus (o majorare cu 49 % a obiectivelor de creditare) pentru creditarea de proiecte pe termen lung în UE în perioada 2013-2015;

3.  solicită BEI să păstreze obiectivele preconizate referitoare la activitatea sa suplimentară și să deblocheze 180 de miliarde EUR pentru realizarea de investiții suplimentare pe teritoriul UE în perioada susmenționată;

4.  reamintește faptul că, pentru proiectele din UE, există perspective deosebit de interesante pentru un număr de domenii tematice prioritare din Strategia Europa 2020, și anume: „pachetele” referitoare la inovare și competențe, inclusiv infrastructurile cu emisii scăzute de carbon, investiții în IMM-uri, coeziune și eficiența energetică și a resurselor (inclusiv trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon); ia act de faptul că aceste domenii de interes au fost identificate în mod corespunzător în Planul operațional pentru perioada 2013-2015 al Grupului BEI și salută alocarea unei sume suplimentare de 60 de miliarde EUR în capacitate de creditare pentru finanțarea implementării acestui plan;

5.  cu toate acestea, are convingerea fermă că, în cadrul acestor priorități extinse, ar trebui să se acorde o atenție mai mare investițiilor în creștere economică și în crearea de locuri de muncă pe termen lung și generării unui impact durabil și vizibil asupra economiei reale și, prin urmare, solicită realizarea unei evaluări cuprinzătoare, care să ofere cifre viabile cu privire la locurile de muncă pe termen lung create cu ajutorul împrumuturilor acordate de BEI și impactul acestor împrumuturi asupra economiei, în toate domeniile, în urma crizei financiare;

6.  salută înființarea Mecanismului pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (GEF), care va permite BEI să monitorizeze mai atent impactul asupra ocupării forței de muncă și creșterii al proiectelor finanțate;

7.  solicită BEI să continue să sprijine prioritățile pe termen lung ale UE în materie de coeziune economică și socială, creștere și ocuparea forței de muncă, durabilitatea mediului, acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice și utilizarea eficientă a resurselor, prin continuarea dezvoltării unor noi instrumente financiare și nefinanciare menite să abordeze atât ineficiențele pe termen scurt ale pieței, cât și lacunele structurale pe termen mai lung ale economiei UE;

8.  încurajează BEI să negocieze și să încheie memorandumuri de înțelegere (MoU) cu băncile regionale pentru dezvoltare care își desfășoară activitatea în regiunile sale de operare pentru a promova sinergiile, a partaja riscurile și costurile și a asigura o creditare suficientă pentru economia reală;

9.  consideră că Pactul pentru creștere și locuri de muncă reprezintă un răspuns important, dar nu suficient, la provocările cu care se confruntă UE, având în vedere că majorarea capitalului BEI și recurgerea mai sistematică la instrumente de partajare a riscurilor comune între Comisie și BEI, alături de sinergiile dintre activitățile specializate ale BEI și FEI, reprezintă elemente-cheie pentru succesul acestui pact;

10.  solicită BEI să își orienteze cu precădere finanțarea pe proiectele care contribuie în mod semnificativ la creșterea economică;

11.  reamintește că Comisia împreună cu BEI au prezentat un raport privind posibilitățile și prioritățile vizate care ar trebui identificate în cadrul punerii în aplicare a Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, în special în ceea ce privește infrastructura, eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, economia digitală, cercetarea, inovarea și IMM-urile; solicită, pe baza acestui raport, o dezbatere politică în cadrul Parlamentului în prezența președinților Consiliului European, Comisiei și Băncii Europene de Investiții;

12.  este preocupat în special de faptul că finanțarea în țările participante la program (Grecia, Irlanda, Portugalia și Cipru) a rămas scăzută pe parcursul anului 2012, ceea ce reprezintă în mare +/- 5 % din totalul investițiilor BEI; ia act de faptul că obiectivele de investiții ale BEI pentru 2013 în țările participante la program se ridică la 5 miliarde EUR, dintr-un total de 62 miliarde EUR, obiectiv la nivelul UE;

13.  este preocupat de faptul că BEI a menținut într-o anumită măsură o politică de reticență la riscuri în cadrul operațiunilor sale de creditare, limitând astfel aria potențialilor beneficiari ai creditelor care îndeplinesc cerințele de creditare ale BEI și, ulterior, afectând valoarea adăugată a împrumuturilor;

14.  cere BEI să își consolideze capacitatea internă de preluare a riscurilor, garantând că sistemele sale de gestionare a riscurilor sunt adaptate la mediul actual;

15.  recunoaște că este fundamental ca BEI să își mențină ratingul de credit AAA pentru a-și păstra soliditatea financiară și capacitatea de a injecta lichidități în economia reală; cu toate acestea, îndeamnă BEI ca, împreună cu FEI, să aibă în vedere creșterea angajamentelor în activități cu un grad mai ridicat de risc, pentru a se asigura de existența unei perspective mai rezonabile asupra relației costuri-beneficii;

16.  ia act de majorarea în 2013 la 6 miliarde EUR a obiectivelor BEI referitoare la activități speciale cu risc ridicat, de majorarea la 2,3 miliarde EUR a finanțării destinate inițiativelor de partajare a riscurilor și de îmbunătățire a condițiilor de creditare, precum și de recenta lansare a inițiativei de finanțare a creșterii (IFC), care facilitează accesul la finanțare pentru întreprinderile inovatoare cu capitalizare medie;

17.  cere BEI să își intensifice activitățile din cadrul mandatului privind capitalul de risc (RCM) și al mecanismului de finanțare de tip mezanin (MFG) acordate de BEI către FEI;

18.  salută majorarea de către FEI cu 1 miliarde EUR a mandatului privind resursele de capital de risc finanțat de BEI, cu accent deosebit pe finanțarea de tip mezanin cu risc ridicat ca parte a acțiunilor comune BEI-FEI pentru abordarea constrângerilor în materie de finanțare a noilor planuri de inovare și creștere ale întreprinderilor mijlocii din Europa;

19.  invită BEI să pună la dispoziție în mod mai proactiv cunoștințele sale tehnice în toate domeniile-cheie de activitate cu înalt potențial de creștere pe teritoriul tuturor statelor membre; reamintește faptul că consilierea tehnică și financiară este un mijloc eficient de a contribui la execuția proiectelor și de a accelera efectuarea plăților și investițiile reale; prin urmare, consideră că experiența BEI ar trebui extinsă și pusă la dispoziție în etapele inițiale ale proiectelor cofinanțate de UE și de BEI, precum și în cadrul evaluărilor ex ante ale proiectelor la scară mare, inclusiv prin intermediul instrumentului de asistență comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene (JASPERS);

20.  îndeamnă BEI ca, având în vedere ratele de absorbție extrem de mici care există actualmente în multe state membre, să depună eforturi mai intense pentru a sprijini capacitatea statelor membre de a absorbi resursele UE, inclusiv fondurile structurale, dezvoltând în continuare instrumente comune suplimentare de partajare a riscurilor și adaptându-le pe cele existente deja finanțate de la bugetul UE;

21.  cere statelor membre ca, atunci când este cazul, să conlucreze cu Comisia în ceea ce privește utilizarea unei părți a creditelor din fondurile structurale care le revin pentru a partaja riscurile de creditare ale BEI și pentru a oferi garanții la creditele pentru cunoștințe și competențe, eficiența energetică și a resurselor, infrastructură strategică și acces la finanțare pentru IMM-uri;

22.  apreciază faptul că fondurile structurale neutilizate pot fi în prezent folosite drept fond special de garanții pentru împrumuturile acordate de BEI, în special în Grecia;

23.  ia act de faptul că, în 2012, Banca a semnat împrumuturi pentru programele structurale în valoare de 2,2 miliarde EUR, care permit sprijinirea a numeroase sisteme destinate întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu prioritățile politicii de coeziune din diverse sectoare;

24.  cere BEI ca, în lumina diferitelor condiții economice și financiare care predomină în UE, să dezvolte, în strânsă cooperare cu statele membre, planuri de investiții orientate spre rezultate, care să fie ajustate în mod corespunzător la prioritățile de creștere naționale, regionale și locale, ținând seama de prioritățile orizontale prezentate în Analiza anuală a creșterii prezentată de Comisie și în semestrul european de guvernanță economică;

25.  încurajează Banca să exploreze posibilitățile de a-și extinde implicarea prin participarea proactivă la acordurile de parteneriat încheiate între Comisie și statele membre;

26.  ia act de tendința descrescătoare a numărului de parteneriate publice-private (PPP) pe durata crizei și ulterior acesteia și reamintește totodată rolul deosebit de important pe care acestea le joacă în investiții, în special în ceea ce privește rețelele de transport și cercetarea și inovarea; ia act de faptul că, deși piața PPP din UE a crescut ca valoare, pe ea s-au înregistrat semnificativ mai puține tranzacții;

27.  consideră că garanțiile de stat sunt instrumente valoroase pentru remedierea imperfecțiunilor pieței care pot împiedica realizarea programelor și proiectelor PPP; având în vedere experiența BEI în acest domeniu, cere creșterea participării acesteia la garanțiile pentru împrumuturi furnizate pentru PPP prin intermediul garanțiilor de stat;

28.  în plus, consideră că capacitatea de consultanță a BEI, bazată pe expertiza acumulată în cadrul Centrului european de expertiză în domeniul parteneriatelor public-private (CEEP) ar putea fi folosită pentru a furniza asistență tehnică și specializată la nivel guvernamental și, după caz, și la nivel regional, pentru a contribui la realizarea unor evaluări adecvate referitoare la beneficiile implicării garanțiilor de stat într-un program PPP;

29.  reamintește lansarea, în 2012, de către BEI și Comisie, cu sprijinul statelor membre, a etapei-pilot a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, care are scopul de a încuraja finanțarea proiectelor-cheie de infrastructură prin atragerea investitorilor instituționali;

30.  salută raportul pentru primele șase luni ale etapei-pilot a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, în care se menționează aprobarea a nouă proiecte în șase țări; solicită continuarea și creșterea utilizării acestor obligațiuni și o revizuire periodică a eficienței lor în vederea stimulării unor investiții viabile în instrumente de creanță care direcționează capital privat către proiectele necesare de transport, energie și infrastructură TIC, în special către cele care au o dimensiune transfrontalieră; consideră însă că BEI ar trebui să realizeze evaluări mai bune cu privire la proiectele în care dorește să investească, care să includă evaluări ale siguranței și ale profilurilor de risc ale acestora; reamintește faptul că bugetul UE prevede un sprijin de 230 de milioane EUR pentru activitatea BEI de îmbunătățire a condițiilor de creditare a investițiilor în infrastructura din sectorul transporturilor, al energiei și al comunicațiilor;

31.  cere ca Parlamentul să fie informat cu privire la proiectele selectate în mod corespunzător și în timp util;

32.  ia act cu îngrijorare de faptul că provocările-cheie rămân (de exemplu, transformarea dobânzii în angajamente, experiența limitată cu soluția obligațiunilor din partea autorităților de achiziții, ezitările investitorilor instituționali de a se angaja, preocupare cu privire la costurile sponsorilor); invită Banca să evalueze în mod corespunzător posibilitatea de a coinvesti în operațiuni timpurii cu obligațiuni pentru a reasigura investitorii și sponsorii; invită BEI să se asigure că inițiativa de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte va fi compatibilă cu obiectivul climatic pe termen lung al UE, și anume că aceasta se concentrează pe infrastructurile cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

33.  este preocupat de performanțele scăzute ale proiectului Castor; cere Băncii să ofere detalii cu privire la soliditatea acțiunilor sale de diligență necesară și să ofere informații din care să rezulte dacă studiile geologice realizate indică sau nu posibilitatea unui risc seismic, care a fost procentul de risc și cum a fost acesta abordat;

34.  așteaptă raportul final de evaluare a etapei-pilot a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, care va fi prezentat în 2015;

35.  salută noua politică energetică a BEI, prin care se introduc noi criterii de creditare în domeniul energiei, care reflectă politicile UE în materie de energie și schimbări climatice, precum și actualele tendințe în materie de investiții; solicită ca investițiile realizate de BEI în domeniul energiei să fie făcute publice și să fie analizate anual, indicând sursele de energie care sunt sprijinite de BEI; dorește să sublinieze însă că politica investițională a BEI ar trebui în continuare să se concentreze mult mai mult pe proiecte sustenabile; amintește însă de necesitatea prezentării unui plan cuprinzător de eliminare progresivă a creditării pentru energia din surse neregenerabile;

36.  salută introducerea de către BEI a unui nou standard de performanță în materie de emisii, care va fi aplicat tuturor proiectelor din generația combustibililor fosili, pentru a exclude investițiile al căror nivel prevăzut de emisii de carbon depășesc un anumit prag; cere Consiliului BEI să continue evaluarea standardului de performanță în materie de emisii și să aibă în vedere angajamente mai restrictive în viitor;

37.  cere Băncii ca, având în vedere pachetul privind clima 2030, inclusiv prioritățile de decarbonizare, să își intensifice activitățile de investiții în tehnologii cu emisii scăzute de carbon și să dezvolte politici care să conducă la stabilirea de obiective mai ambițioase în materie de combatere a schimbărilor climatice; cere BEI să realizeze o evaluare și o analiză a tuturor activităților sale din domeniul combaterii schimbărilor climatice realizate în 2014 care au condus la o politică reînnoită de protecție împotriva schimbărilor climatice, de exemplu prin evaluarea proiectelor și printr-o abordare integrată care să combine în mod inteligent politicile sectoriale pentru sectoarele-cheie; cere BEI să anexeze această evaluare la următorul său raport anual;

38.  reamintește rolul important pe care BEI îl are în finanțarea investițiilor în infrastructurile energetice din sectorul public și privat și în sprijinirea proiectelor care contribuie la atingerea obiectivelor politicii UE în domeniul climei și al energiei; reamintește rezoluția sa din 2007 în care se face apel la încetarea finanțării publice în favoarea proiectelor care folosesc combustibilii fosili și la trecerea la eficiență energetică și la energie din surse regenerabile; consideră că BEI ar trebui ca, până la sfârșitul anului 2015, în cooperare cu Comisia și în conformitate cu obiectivele Uniunii și cu obiectivele internaționale în materie de schimbări climatice, precum și cu cele mai bune standarde internaționale, să își actualizeze strategia privind schimbările climatice în ceea ce privește propriile operațiuni de finanțare;

39.  solicită ca resursele și cunoștințele de specialitate ale BEI să fie sporite în vederea adaptării la schimbările climatice;

40.   solicită BEI să aplice cele mai bune standarde internaționale în materie de energie hidroelectrică, și anume principiile directoare ale Comisiei mondiale privind barajele și Protocolul de evaluare a durabilității energiei hidroelectrice (HSAP), care prevăd să se realizeze investiții numai în cazurile în care țările au instituit un cadru juridic care să stabilească mecanisme de planificare energetică (inclusiv zone interzise), ca efectele negative asupra ecosistemelor și a comunităților locale să fie evaluate, evitate, atenuate și monitorizate în mod corespunzător și ca proiectele să nu fie amplasate în zone protejate sau în apropierea acestora ori pe cursuri de râu aflate într-o bună stare ecologică;

41.  solicită BEI să includă cu atenție în proiectele sale viziunea și obiectivele strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020 „Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural”;

Extinderea gamei de finanțare pentru sprijinirea IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie

42.  reamintește că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei UE și principalul motor al creșterii economice și ocupării forței de muncă din Europa, ele angajând peste 80 % din forța de muncă din sectorul privat;

43.  salută atenția deosebită (în contextul creșterii activității de creditare în UE) acordată acțiunilor de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru IMM-uri și salută, prin urmare, obiectivul Grupului BEI pentru 2013 de a semna în UE contracte de împrumut către IMM-uri în valoare de peste 19 de miliarde EUR;

44.  în această privință, cere, de asemenea, Consiliului să aprobe rapid inițiativele comune ale Comisiei și BEI, să combine resursele bugetare ale UE destinate IMM-urilor, precum și să realizeze acțiuni mai ferme pentru implementarea cooperării cu BCE pentru a reduce constrângerile de finanțare care afectează IMM-urile; subliniază că principala problemă din mai multe state membre este că fragmentarea piețelor financiare dă naștere unei lipse de fonduri și unor costuri de finanțare mai mari, în special pentru IMM-uri; solicită ca eforturile BEI să fie redirecționate către defragmentare în vederea promovării finanțării pentru IMM-uri, antreprenoriat, exporturi și inovare, care sunt vitale pentru redresarea economică;

45.  salută creșterea numărului de credite bancare acordate IMM-urilor datorită revitalizării pieței securitizărilor pentru IMM-uri prin intermediul noii inițiative a Grupului BEI referitoare la titlurile garantate cu active; invită BEI să realizeze o analiză de piață pentru a ajusta mai bine această ofertă a BEI la nevoile părților interesate; salută dezvoltarea capacității de creditare a FEI prin majorarea capitalului și extinderea mandatului și invită BEI și Comisia să finalizeze procesul până la începutului anului următor;

46.  sprijină inițiativa Grupului BEI privind finanțările inovatoare pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie prin lansarea de instrumente financiare în cadrul programelor Orizont 2020 și COSME și de instrumente de partajare a riscurilor (IPR) pentru a încuraja băncile să ofere resurse financiare prin intermediul împrumuturilor și al garanțiilor și să asigure capitaluri de risc pe termen lung;

47.  sprijină inițiativa comună a Comisiei și a BEI de finanțare a IMM-urilor din cadrul noului CFM, prin care se combină fondurile disponibile din programele COSME și Orizont 2020, fiind dedicate resurse în valoare de până la 8,5 miliarde EUR fondurilor structurale și de investiții europene (FSIE), cu scopul de a genera împrumuturi suplimentare pentru IMM-uri;

48.  cere statelor membre să participe activ, contribuind la instrumentele comune cu ajutorul creditelor primite prin FSIE, pentru a sprijini creșterea numărului de credite acordate IMM-urilor de pe teritoriul lor, sporind astfel efectele de levier la nivel global;

49.  încurajează BEI să extindă Inițiativa pentru finanțarea comerțului; consideră că acest mecanism de garantare pentru IMM-uri este de o importanță-cheie și ar trebui extins la nivelul UE, acolo unde este considerat foarte necesar; invită BEI să își elaboreze propriul program de facilitare a comerțului; invită BEI să instituie în primul rând măsuri menite să asigure furnizarea garanțiilor necesare pentru ca societățile să își poată valorifica pe deplin potențialul de export;

50.  sprijină accentul pe care BEI îl pune pe dimensiunea regională și locală și invită statele membre să utilizeze la maximum instrumentele de inginerie financiară prin gestiune partajată, cum ar fi programul JEREMIE și prin sisteme regionale de fonduri mutuale care oferă IMM-urilor locale finanțare prin participarea la capital și la creanțe;

51.  salută evaluarea ex post a acțiunilor BEI de creditare prin intermediari acordată IMM-urilor în UE în perioada 2005-2011; ia act de faptul că, în acest domeniu, BEI a semnat, în perioada 2005-2012, contracte de împrumut în valoare de 64 de miliarde EUR cu circa 370 de instituții financiare din UE 27; ia act de faptul că, din această sumă, 53 de miliarde EUR au fost plătiți până la sfârșitul anului 2012 instituțiilor financiare respective care, la rândul lor, au împrumutat circa 48 de miliarde EUR IMM-urilor prin intermediul a circa 300000 de contracte de împrumut subsidiar;

52.  ia act de faptul că evaluarea arată că acțiunile de creditare prin intermediari BEI-IMM-uri (prin intermediul produsului L4SME) sunt în concordanță cu obiectivele UE; cu toate acestea, cere să se evalueze mai bine complementaritatea dintre produsul BEI și mixurile de politici de la nivel național, pentru a continua să se îmbunătățească pertinența operațiunilor; cere BEI să prezinte propuneri pentru sporirea eficienței produsului L4SME, pentru ca acesta să poată fi mobilizat în vedere remedierii unor lacune specifice mai curând decât să fie folosit pentru finanțarea unui spectru larg de IMM-uri, optimizând astfel contribuția BEI la creștere economică și la ocuparea forței de muncă;

53.  ia act cu îngrijorare de faptul că, în perioada care a făcut obiectul analizei, împrumuturile BEI au avut un „oarecare” impact asupra creșterii economice și a ocupării forței de muncă, dar cu variații mari de la o țară la alta (numai o treime din IMM-uri au atribuit creșterea cifrei de afaceri finanțării de la BEI); este preocupat de faptul că există dovezi limitate care să indice că împrumuturile BEI au contribuit la păstrarea locurilor de muncă; ia act de faptul că impactul relativ asupra creșterii economice și ocupării forței de muncă a fost mai mare în noile țări membre; recunoaște însă faptul că perioada care a făcut obiectul revizuirii a inclus criza economică și financiară și că nivelul relativ modest de creare de noi locuri de muncă a fost realizat în pofida unui climat marcat de niveluri de ocupare a forței de muncă aflate în scădere;

54.  este preocupat de faptul că, pentru majoritatea operațiunilor, finanțarea acordată de BEI se pare că a fost utilizată pentru a sprijini IMM-urile „campioane”, nu pentru „finanțarea carențelor”; constată însă că peste 80 % dintre IMM-urile vizate au fost întreprinderi cu mai puțin de 50 de angajați, fapt ce demonstrează că BEI se adresează segmentului mai restrâns al universului IMM-urilor;

55.  cere BEI să utilizeze la maximum criteriile de eligibilitate pentru a eficientiza stabilirea beneficiarilor finali;

56.  invită BEI să identifice și să selecteze proiecte cu o valoare adăugată mai mare și cu un nivel de risc mai ridicat, în special prin identificarea întreprinderilor nou înființate, a microîntreprinderilor, a cooperativelor, a grupurilor de întreprinderi, a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie implicate în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare din domenii tehnologice prioritare;

57.  subliniază nevoia de a crește nivelul de informare și de înțelegere cu privire la instrumentele financiare inovatoare în rândul potențialilor investitori și beneficiari; încurajează crearea unei politici de comunicare pentru a promova vizibilitatea diferitelor acțiuni întreprinse de UE cu ajutorul acestor noi instrumente financiare, prin intermediul BEI; subliniază, în plus, că ar trebui asigurat un acces extins și sistematic la informații privind proiectele și o implicare mai mare a beneficiarilor proiectelor și a societății civile locale, ceea ce s-ar putea îmbunătăți prin investiții finanțate de BEI;

58.  invită BEI să stabilească un plan de acțiunea în vederea simplificării accesului IMM-urilor la informații și la finanțări, acordând o atenție specială procedurilor birocratice aferente accesului la finanțare;

59.  reamintește faptul că împrumuturile prin intermediari reprezintă peste 20% din totalul anual al împrumuturilor acordate de BEI;

60.  reamintește cu îngrijorare că, în acest domeniu, rămân nesoluționate un număr considerabil de probleme, în special lipsa de transparență (mai ales în ceea ce privește informațiile despre beneficiarii finali), dificultățile în a evalua impactul economic și social al împrumuturilor (și, prin urmare, o abordare specifică deficitară), precum și dependența de intermediarii financiari pentru realizarea procesului de diligență, din cauza externalizării responsabilităților; îndeamnă Banca să ofere detalii cu privire la acțiunile preconizate pentru a accelera soluționarea acestor probleme și solicită stabilirea de către BEI, în comun cu Comisia Europeană, a unei liste stricte de criterii pentru selecția intermediarilor financiari și punerea acesteia la dispoziția publicului;

61.  îndeamnă BEI să realizeze o evaluare actualizată și cuprinzătoare a modului în care criza financiară a afectat beneficiarii finali ai fondurilor BEI și să prezinte o evaluare detaliată a efectelor și impactului crizei financiare asupra statutului actual al intermediarilor financiari folosiți de Bancă, atât de pe teritoriul, cât și din afara UE;

62.  cere BEI să asigure atingerea obiectivului său de a genera, numai în 2013, locuri de muncă pentru circa o jumătate de milion de persoane, prin credite acordate pentru proiecte de infrastructură, eficiența resurselor și din domeniul economiei cunoașterii;

63.  ia act de faptul că, din cauza mediului economic dificil și a unor piețe de creditare mai rigide, constrângerile în materie de finanțare care afectează întreprinderile și sectorul public continuă să influențeze negativ ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și să limiteze spațiul în care se pot face îmbunătățiri în materie de învățământ profesional;

64.  consideră că Programul BEI de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor (cu un volum de creditare de 6 miliarde EUR), cu componentele sale „Locuri de muncă pentru tineri” și „Investiții în competențe”, este de cea mai mare importanță pentru abordarea acestor probleme; salută raportul intermediar privind implementarea, care arată realizări importante în acest sector, cum ar fi credite în valoare de 4,9 miliarde EUR acordate prin intermediul sub-programului „Investiții în competențe”, la care se adaugă credite în valoare de 2,7 miliarde EUR acordate în cadrul componentei „Locuri de muncă pentru tineri”; recunoaște îndeplinirea timpurie a obiectivelor sale;

65.  sprijină obiectivul Băncii de a continua să îmbunătățească orientarea creditelor către IMM-uri, pentru a stabili o legătură clară între finanțarea acordată de BEI și crearea de noi locuri de muncă pentru tineri;

66.  invită Banca să își lărgească domeniul de acțiune și să folosească instrumente suplimentare pentru a furniza stimulente viabile pentru generarea de locuri de muncă pentru tineri, în special în statele membre cunoscute pentru ratele ridicate ale șomajului în rândul tinerilor;

Contribuția BEI la politicile externe ale UE

67.  solicită BEI ca, în conformitate cu mandatul său revizuit pentru operațiuni în afara Uniunii Europene, să sprijine obiectivele de politică externă ale Uniunii Europene, după cum au fost trasate de Comisie și de Serviciul European de Acțiune Externă;

68.  salută garanția UE pentru creditarea externă, oferită BEI din bugetul UE și având o valoare similară celei actuale, stabilită la un plafon maxim de 30 miliarde EUR (împărțită într-un mandat general de 27 miliarde EUR și o sumă opțională de 3 miliarde EUR, sub rezerva revizuirii intermediare) pentru următoarea perioadă financiară prin utilizarea de restituiri provenite din operațiunile FEMIP (Facilitatea euromediteraneeană de investiții și parteneriat) neutilizate datând de dinainte de 2007;

69.  solicită Curții de Conturi Europene (CCE) să întocmească un raport special cu privire la performanțele activităților de creditare externă ale BEI și alinierea acestora la politicile UE înainte de evaluarea intermediară a mandatului extern al BEI, precum și să compare valoarea adăugată în raport cu resursele proprii utilizate de BEI; în plus, solicită CCE să își diferențieze analiza în funcție de garanțiile acordate de bugetul UE, facilitatea de investiții acordată de FED, diversele forme de creditare combinată utilizate în cadrul fondului fiduciar pentru infrastructură UE-Africa, fondul de investiții pentru Caraibe și facilitatea de investiții pentru Pacific și utilizarea restituirilor pentru aceste investiții;

70.  salută dispozițiile privind o mai mare flexibilitate prevăzute în noul mandat al BEI privind împrumuturile externe; cere BEI să își sporească la maximum sprijinul acordat politicilor și obiectivelor UE;

71.  cere BEI să folosească în mod mai flexibil fondul de garantare și să se concentreze mai mult pe creditarea pe risc propriu, extinzându-și domeniul de acțiune în materie de proiecte eligibile pentru finanțare; insistă ca BEI să asigure un înalt nivel de vizibilitate pentru beneficiarii finali ai proiectelor finanțate din sprijinul european oferit de BEI;

72.  ia act de faptul că țările aflate în etapa de preaderare, precum și țările din vecinătatea estică și sudică se află printre prioritățile de vârf ale BEI; subliniază, în special, necesitatea de a menține sprijinul pentru tranzițiile democratice și economice care au loc în urma Primăverii arabe, cu accent specific pe componentele societății civile, crearea de locuri de muncă și redresarea economică în țările din vecinătatea sudică și din cadrul Parteneriatului estic; ia act cu satisfacție de atenția acordată IMM-urilor și accesului la finanțare al acestora;

73.  sprijină, în contextul politicilor externe ale UE, dezvoltarea progresivă de noi produse financiare împreună cu Comisia și cu statele membre, cum ar fi produse care combină subvenții din partea UE, împrumuturi și instrumente de partajare a riscului pentru a ajunge la noi categorii de întreprinderi; cere să se definească cele mai bune practici și criterii de eligibilitate clare pentru utilizarea respectivelor instrumente, însoțite de condiții structurate de raportare, monitorizare și control; solicită finalizarea politicii de alocare;

74.  prin urmare, așteaptă ca raportul de guvernanță privind implementarea platformei de cooperare cu instrumente financiare internaționale în vederea unor produse combinate să includă informații detaliate și consistente în această privință și să asigure un rol adecvat pentru BEI; cere Comisiei să prezinte un raport complet privind impactul și rezultatele implementării facilităților financiare în contextul platformei de cooperare în vederea unor produse combinate;

75.  salută sprijinul acordat de BEI unor proiecte din mai multe sectoare energetice, care vizează creșterea și ocuparea forței de muncă; reamintește că este necesar să se păstreze concordanța cu noile evoluții în materie de politici ale UE în domeniul energiei și schimbărilor climatice; încurajează BEI ca, în cadrul politicii sale energetice reînnoite, să continue să sprijine, atât în interiorul, cât și în exteriorul UE, proiecte destinate eficienței energetice și energiilor regenerabile durabile și astfel să deschidă drumul spre o economie cu emisii reduse de carbon;

Cooperarea BEI cu alte instituții financiare internaționale

76.  reamintește că o cooperare structurată între organismele UE (Comisie și BEI) și alte instituții financiare este singurul mijloc eficient de a preveni suprapunerea activităților;

77.  salută memorandumul de înțelegere actualizat dintre BEI și BERD, care reflectă dorința UE de a intensifica nivelul de coordonare și de cooperare dintre aceste două instituții financiare internaționale majore; încurajează BEI să negocieze și să încheie memorandumuri de înțelegere (MoU) cu băncile regionale pentru dezvoltare care își desfășoară activitatea în regiunile sale de operare pentru a promova sinergiile, a partaja riscurile și costurile și a asigura o creditare suficientă pentru economia reală;

78.  cere ambelor instituții să se angajeze în cea mai bună coordonare operațională posibilă în ceea ce privește complementaritatea și diviziunea muncii, pentru a căuta în mod sistematic cele mai bune oportunități și sinergii și pentru a găsi metodele optime de sprijinire și implementare a obiectivelor de politică ale UE, respectând, în același timp, avantajele și particularitățile comparative specifice;

79.  încurajează BEI și BERD să consolideze, în cea mai timpurie etapă cu putință (evaluarea ex ante sau identificarea fazelor de acțiune), experiența pe care o dețin, abordările strategice și de programare în diversele domenii de intervenție și, în special, cooperarea în materie de instrumente de partajare a riscurilor (riscuri financiare, operaționale sau de țară), pentru a consolida supravegherea riscurilor;

80.  salută noul plan de acțiune comun convenit în noiembrie 2012 între BEI, BERD și Grupul Băncii Mondiale, care are drept scop sprijinirea redresării economice și a creșterii în Europa Centrală și de Sud-Est, subliniind faptul că planul de acțiune prevede, pentru perioada 2001-2014, angajamente comune de peste 30 de miliarde EUR; cere BEI să angajeze un minimum de 20 de miliarde EUR, după cum s-a stabilit;

81.  își reamintește propunerea ca Uniunea Europeană să devină membră a BEI;

Cadrul de guvernanță, de conformitate și de control al BEI

82.  cere BEI și altor parteneri și părți interesate asociate să își îmbunătățească în continuare mecanismele de guvernanță, inclusiv prin intermediul dezvoltării unor sisteme de monitorizare, raportare și control complete și solide;

83.  salută consolidarea de către BEI a angajamentelor sale în materie de transparență prin semnarea Inițiativei internaționale privind transparența ajutoarelor (IATI);

84.  cere Băncii să asigure deplina independență și o funcționalitate viabilă a mecanismului său de gestionare a plângerilor;

85.   invită BEI să respecte dispozițiile Convenției de la Aarhus, prin înființarea unui registru public de documente, pentru a garanta dreptul de acces la documente, astfel cum este consacrat în tratatele UE; solicită Băncii să își respecte angajamentul și să facă public registrul începând din 2014;

86.  cere ca următorul raport anual să fie completat cu un set de indicatori de performanță transversali referitori la impactul operațiunilor de finanțare pentru principalele domenii de intervenție ale BEI, efectul de multiplicare preconizat, atunci când este cazul, precum și transferul avantajelor financiare în cadrul programelor finanțate;

87.  repetă și accentuează responsabilitatea Băncii în ceea ce privește creșterea gradului de transparență în selectarea intermediarilor financiari și a partenerilor pentru proiectele cofinanțate și în ceea ce privește beneficiarii finali;

88.  subliniază că BEI ar trebui să reducă birocrația în vederea alocării de fonduri într-un mod mai eficace și mai rapid;

89.  invită BEI să crească și mai mult gradul de transparență al activităților sale de creditare realizate prin intermediari financiari, raportând în fiecare an cu privire la împrumuturile acordate IMM-urilor, prezentând date agregate privind nivelul plăților efectuate către IMM-uri, numărul de IMM-uri vizate, valoarea medie a împrumuturilor și sectoarele sprijinite, inclusiv o evaluare a accesibilității împrumuturilor pentru IMM-uri și a eficacității acestora;

90.  invită BEI să nu coopereze cu intermediarii din domeniul financiar care au rezultate negative în ceea ce privește transparența, frauda, corupția și impactul social și de mediu; încurajează BEI să încheie parteneriate cu intermediari din domeniul financiar transparenți și responsabili, care au legături statornice cu economia locală a fiecărei țări în care își desfășoară activitatea; invită, în acest sens, BEI să asigure o mai mare transparență, în special în ceea ce privește operațiunile de creditare intermediate și să aplice măsuri sporite de precauție pentru prevenirea utilizării paradisurilor fiscale, a prețurilor de transfer, a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a evitării plății impozitelor și a planificării fiscale agresive; solicită crearea unei liste publice stricte a criteriilor de selecție a intermediarilor din domeniul financiar; invită BEI să își consolideze cooperarea cu instituțiile publice naționale de credit în vederea maximizării impactului pozitiv al programelor sale de finanțare pentru IMM-uri;

91.  invită BEI să se angajeze imediat într-un amplu proces de revizuire a politicii sale privind țările și teritoriile necooperante, ținând seama în mod corespunzător de evoluțiile recente în acest sens, atât la nivelul UE, cât și la nivel internațional; prin urmare, BEI trebuie să se asigure că toate întreprinderile și instituțiile financiare implicate în proiectele sale fac publice numele beneficiarilor reali ai oricărei structuri juridice care are o legătură, directă sau indirectă, cu întreprinderea, inclusiv fonduri fiduciare, fundații și conturi bancare;

92.  prin urmare, solicită elaborarea, în comun cu Comisia, a unei liste publice a intermediarilor financiari excluși, bazată pe istoricul acestora în ceea ce privește transparența, fraudele, legăturile cu teritoriile offshore și impactul social și de mediu;

93.  consideră că este esențial ca BEI să își păstreze ratingul de credit AAA, care i-a permis în 2012 să împrumute 71 de miliarde EUR de pe piețele internaționale de capital cu dobânzi favorabile; încurajează BEI să își consolideze capacitatea pentru a acorda prioritate proiectelor cu o valoare adăugată mai mare și cu un grad de risc mai ridicat;

94.  reamintește și subliniază faptul că, la fel ca și în anii anteriori, supravegherea bancară prudențială a BEI este necesară și solicită ca un studiu juridic să permită găsirea unei soluții posibile;

95.  propune ca acest control de reglementare să fie:

   (i) efectuat de BCE în temeiul articolului 127 alineatul (6) din TFUE sau
   (ii) să fie efectuat în cadrul viitoarei uniuni bancare prevăzute în Comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2012 sau
   (iii) în imposibilitatea primelor două opțiuni, să fie efectuat pe baza unui demers voluntar al BEI fie de către Autoritatea Bancară Europeană, cu sau fără participarea unuia sau mai multor organisme naționale de supraveghere, fie de către un auditor independent;

regretă faptul că Comisia nu a propus nicio acțiune în acest sens, în ciuda cererilor Parlamentului care datează încă din 2007;

96.  salută noile progrese interne ale BEI în ceea ce privește conformitatea generală cu cele mai bune practici bancare; cere BEI să se asigure că, în contextul operațiunilor sale din interiorul și din afara UE, partenerii săi respectă, de asemenea, practicile bancare compatibile cu dreptul Uniunii privind serviciile financiare și cu stabilitatea pieței financiare; cere BEI ca, în cadrul planului său anual de lucru, să includă auditul unui domeniu de activitate pentru a garanta că cele mai bune practici bancare fac parte din procedurile interne scrise ale Băncii;

97.  invită BEI să crească și mai mult transparența și accesibilitatea în ceea ce privește activitățile și evaluările sale, precum și rezultatele obținute, oferind un mai bun acces la informații, atât pe plan intern, pentru personalul BEI, prin participarea la reuniunile interne relevante din cadrul BEI, cât și pe plan extern, de exemplu pe site-ul său de internet;

98.  salută faptul că BEI a luat măsuri pentru combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului și că și-a consolidat resursele pentru funcția de asigurare a conformității prin numirea unui nou șef al Biroului de conformitate al Grupului; cere ca Parlamentul să fie ținut la curent periodic cu rezultatele prezentate în raportul șefului Biroului de conformitate al Grupului;

99.  invită BEI să urmărească raportările pe țări în vederea combaterii finanțării activităților ilegale; consideră că, pentru a fi eligibili pentru finanțare din partea BEI, toți beneficiarii, indiferent dacă sunt societăți sau intermediari financiari, care sunt înregistrați în diferite jurisdicții, trebuie obligați să publice, în rapoartele lor anuale auditate, informații la nivel de țară cu privire la vânzările, activele, angajații, profiturile și plățile de impozite ale acestora în fiecare țară în care își desfășoară activitatea; consideră, de asemenea, că beneficiarii trebuie să publice contractele încheiate cu guvernele țărilor-gazdă și, în special, să facă public regimul fiscal din fiecare țară în care își desfășoară activitatea;

100.  cere ca mediul de control să fie adaptat pentru a face față creșterii viitoare a volumului de cereri de finanțare apărute ca rezultat al majorării capitalului BEI și în cadrul altor parteneriate financiare, în special privind funcțiile de gestionare a riscurilor;

Măsurile luate de BEI ca urmare a rezoluțiilor Parlamentului

101.  solicită BEI ca, în fiecare raport anual, să prezinte situația și stadiul acțiunilor realizate ca urmare a recomandărilor anterioare ale Parlamentului, în special în ceea ce privește impactul activităților sale de creditare în diverse regiuni de operațiuni asupra creșterii și creării de locuri de muncă în regiunile respective și în UE și asupra integrării economice la nivelul UE și al țărilor candidate și vecine;

o
o   o

102.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0404.
(2) JO C 258 E, 7.9.2013, p. 131.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0057.
(4) JO L 280, 27.10.2011, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate