Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2131(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0137/2014

Ingivna texter :

A7-0137/2014

Debatter :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0201

Antagna texter
PDF 325kWORD 83k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012
P7_TA(2014)0201A7-0137/2014

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (2013/2131(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska investeringsbankens (EIB) årsrapport för 2012,

–  med beaktande av artiklarna 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 och 309 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och protokoll nr 5 om EIB:s stadga,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2012 om innovativa finansiella instrument inom ramen för nästa fleråriga budgetram(1),

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet, sin ståndpunkt om detta av den 19 april 2012(2) och i synnerhet yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2013 om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2011(3),

–  med beaktande av rapporten från Europeiska rådets ordförande av den 26 juni 2012, Mot en verklig ekonomisk och monetär union,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 och 29 juni 2012, som särskilt förutser en ökning av EIB:s kapital med 10 miljarder euro,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 27 och 28 juni 2013, där rådet efterlyser en ny investeringsplan för att stödja små och medelstora företag och stimulera finansieringen av ekonomin,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 22 maj 2013, där det sattes som mål att mobilisera alla EU:s politiska åtgärder för att stödja konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt,

–  med beaktande av kommissionens meddelanden om innovativa finansiella instrument, En ram för nästa generations innovativa finansiella instrument – EU:s plattformar för eget kapital och lån (COM(2011)0662) och En pilotfas för Europa 2020-initiativet om projektobligationer (COM(2011)0660),

–  med beaktande av kapitalökningen för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), särskilt med avseende på frågan om förhållandet mellan EIB och EBRD,

–  med beaktande av beslutet att utvidga räckvidden för EBRD till att omfatta Medelhavsområdet,

–  med beaktande av det nya samförståndsavtalet mellan EIB och EBRD, som undertecknades den 29 november 2012,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU(4) om EIB:s externa mandat 2007–2013,

–  med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0137/2014), och av följande skäl:

A.  EIB inrättades genom Romfördraget och fick enligt artikel 309 i EUF-fördraget till uppgift att med utnyttjande av kapitalmarknaderna och egna resurser bidra till en balanserad och friktionsfri utveckling av den inre marknaden med syftet att bidra till att förverkliga unionens prioriteringar genom att välja ut ekonomiskt bärkraftiga projekt för EU-investeringar.

B.  I nuläget råder särskilt svåra sociala och ekonomiska omständigheter, som präglas av begränsningar av de offentliga budgetarna. Mot denna bakgrund behöver alla EU:s resurser stödja den ekonomiska återhämtningen och hitta nya källor till tillväxt.

C.  EIB fungerar även som finansieringsgren för och komplement till andra investeringskällor genom att täppa till eller åtgärda luckor på marknaden.

D.  EIB hjälper EU att bibehålla och stärka sin konkurrensfördel på global nivå.

E.  EIB kommer att fortsätta att vara en hörnsten i och en katalysator för utvecklingen av EU:s politik genom att möjliggöra den offentliga sektorns fortsatta närvaro och erbjuda investeringskapacitet, samtidigt som bästa möjliga integrering och genomförande av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin säkras.

F.  EIB kommer som centralt stabilitetsinstrument att inrikta sig på att spela en konjunkturdämpande roll genom att fungera som en tillförlitlig partner för sunda projekt i och utanför EU.

G.  EIB stöder de huvudsakliga drivkrafterna bakom tillväxt- och sysselsättningsmålen i Europa 2020-strategin, såsom tillväxtfrämjande infrastruktur, spetsinnovation och konkurrenskraft.

H.  Det är mycket viktigt att se till att EIB behåller sitt AAA-kreditbetyg för att bevara dess tillträde till internationella kapitalmarknader enligt bästa finansieringsvillkor, vilket får positiva effekter på projektets livslängd och för intressenterna.

I.  I juni 2012 lanserade Europeiska rådet en tillväxt- och sysselsättningspakt som omfattade en uppsättning politiska åtgärder i syfte att stimulera smart, hållbar, resurseffektiv och sysselsättningsskapande tillväxt för alla.

J.  Användning av innovativa finansiella instrument ses som ett sätt att utöka räckvidden för befintliga verktyg, såsom bidrag, och förbättra den allmänna effektiviteten i EU:s budget.

K.  Det är mycket viktigt att återställa normal långivning till ekonomin och att underlätta finansiering av investeringar.

L.  Internationella finansiella instrument ger nytt utrymme för samarbetsmöjligheter mellan samtliga institutionella aktörer och medför verkliga stordriftsfördelar.

M.  EIB:s verksamhet utanför EU bedrivs till stöd för unionens politik för yttre åtgärder och bör ligga i linje med och främja EU:s mål enligt artiklarna 208 och 209 i EUF-fördraget.

N.  EIB:s verksamhet kompletteras med specifika instrument från Europeiska investeringsfonden (EIF) som inriktas på att tillhandahålla både riskfinansiering, till förmån för små och medelstora företag och nystartade företag, och mikrofinansiering.

O.  Kapitalökningen har stärkt EIB:s balansräkning och möjliggör ambitiösa operativa utlåningsmål.

P.  Särskilda ansträngningar har gjorts för att genomföra fler gemensamma insatser (där EIF-garantier kombineras med EIB-lån för små och medelstora företag).

Politisk ram och vägledande principer för EIB-insatser

1.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s årsrapport för 2012 och fullgörandet av den överenskomna verksamhetsplanen att finansiera ungefär 400 projekt i över 60 länder till ett belopp på 52 miljarder euro.

2.  Europaparlamentet välkomnar EIB-rådets godkännande av en kapitalökning på 10 miljarder euro, vilket ger ytterligare 60 miljarder euro (vilket motsvarar en ökning med 49 procent av utlåningsmålen) för långsiktiga lån till projekt i EU under perioden 2013−2015.

3.  Europaparlamentet uppmanar EIB att behålla de planerade målen för sin ytterligare verksamhet och att frigöra 180 miljarder euro i extra investeringar i hela EU för den ovannämnda tidsperioden.

4.  Europaparlamentet påminner när det gäller projekt i EU om att utsikterna är särskilt intressanta för ett antal prioriterade temaområden inom Europa 2020-strategin: ”paket” för innovation och kompetens, däribland koldioxidsnål infrastruktur, investeringar i små och medelstora företag, sammanhållning, resurs- och energieffektivitet (inklusive övergång till en koldioxidsnål ekonomi). Parlamentet konstaterar att dessa fokusområden har identifierats i EIB-gruppens verksamhetsplan för 2013–2015 och välkomnar att ytterligare 60 miljarder euro har anslagits i utlåningskapacitet för att finansiera genomförandet av dem.

5.  Europaparlamentet är emellertid övertygat om att större tonvikt bör läggas vid investeringar i långsiktig tillväxt och långsiktigt skapande av arbetstillfällen och vid åstadkommandet av en varaktig och märkbar inverkan på realekonomin, inom ramen för dessa allmänna prioriteringar. Parlamentet efterlyser därför en omfattande utvärdering som ger användbara sifferuppgifter om skapad långsiktig sysselsättning och inverkan på ekonomin till följd av EIB-lån på alla områden efter den finansiella krisen.

6.  Europaparlamentet välkomnar införandet av en facilitet för tillväxt och sysselsättning, som kommer att göra det möjligt för EIB att närmare övervaka hur de projekt som banken finansierar påverkar sysselsättning och tillväxt.

7.  Europaparlamentet uppmanar EIB att fortsätta att stödja EU:s långsiktiga prioriteringar för ekonomisk och social sammanhållning, tillväxt och sysselsättning, miljömässig hållbarhet, klimatåtgärder och resurseffektivitet genom ytterligare utveckling av nya finansiella och icke-finansiella instrument som utformas för att åtgärda såväl kortsiktig ineffektivitet på marknaden som de mer långsiktiga strukturella bristerna i EU:s ekonomi.

8.  Europaparlamentet uppmanar EIB att förhandla om och ingå samförståndsavtal med regionala utvecklingsbanker som är aktiva i de regioner där banken bedriver verksamhet för att främjar synergier, dela risker och kostnader och sörja för en effektiv utlåning till realekonomin.

9.  Europaparlamentet ser tillväxt- och sysselsättningspakten som ett viktigt men otillräckligt svar på de utmaningar som EU står inför. Parlamentet noterar att EIB:s kapitalökning och en förbättrad tillämpning av kommissionens och EIB:s gemensamma riskdelningsinstrument, i förening med synergieffekter mellan EIB:s och EIF:s specialiserade verksamheter, är viktiga förutsättningar för att pakten ska bli framgångsrik.

10.  Europaparlamentet uppmanar EIB att prioritera sin finansiering av projekt som starkt bidrar till ekonomisk tillväxt.

11.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen tillsammans med EIB lagt fram en rapport om de möjligheter och målinriktade prioriteringar som skulle identifieras inom ramen för genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten, i synnerhet beträffande infrastruktur, energieffektivitet och effektivt resursutnyttjande, den digitala marknaden, forskning och innovation samt små och medelstora företag. Parlamentet begär en politisk debatt i parlamentet på grundval av denna rapport med deltagande av ordförandena för Europeiska rådet, kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

12.  Europaparlamentet är särskilt bekymrat över att finansieringen i programländer (Grekland, Irland, Portugal och Cypern) förblev låg under 2012 och utgjorde ungefär 5 procent av EIB:s sammanlagda investeringar. Parlamentet konstaterar att EIB:s mål för investeringar i programländer för 2013 uppgår till upp till 5 miljarder euro av ett övergripande EU-mål på 62 miljarder euro.

13.  Europaparlamentet oroas av att EIB har behållit en viss motvilja mot risker i sin utlåningsstrategi och därmed begränsar antalet tänkbara låntagare som kan uppfylla EIB:s utlåningskrav, vilket följaktligen hämmar lånens mervärde.

14.  Europaparlamentet kräver att EIB ökar sin interna kapacitet för risktagande genom att se till att dess riskhanteringssystem är anpassade till den aktuella miljön.

15.  Europaparlamentet är medvetet om att det är avgörande för EIB att behålla sitt kreditbetyg AAA för att bevara sin finansiella styrka och förmåga att tillföra pengar till realekonomin. Parlamentet uppmanar emellertid EIB att tillsammans med EIF överväga att öka sin satsning på mer riskrelaterad verksamhet för att säkerställa ett rimligt kostnads–nyttoperspektiv.

16.  Europaparlamentet noterar ökningen av EIB:s mål för mer riskfylld särskild verksamhet till 6 miljarder euro 2013, ökningen av finansieringen för riskdelnings- och kreditförstärkningsinitiativ till 2,3 miljarder euro, och EIB:s Growth Financing Initiative (GFI) som nyligen lanserades för att underlätta tillgången till finansiering för innovativa medelstora marknadsnoterade företag.

17.  Europaparlamentet uppmanar EIB att öka sin verksamhet inom ramen för riskkapitalmandatet och mandatet för överbryggningsfinansiering för tillväxt (Mezzanine for Growth), som EIB gett EIF.

18.  Europaparlamentet välkomnar EIF:s ökning av sitt EIB-finansierade riskkapitalmedelsmandat med 1 miljard euro, med särskild inriktning på mer riskfylld överbryggningsfinansiering som en del av EIB:s och EIF:s gemensamma åtgärder för att ta itu med finansieringsbegränsningar för europeiska medelstora företags nya innovations- och tillväxtplaner.

19.  Europaparlamentet uppmanar EIB att mer aktivt dela med sig av sin tekniska expertis på alla viktiga områden med stor tillväxtpotential i samtliga medlemsstater. Parlamentet påminner om att teknisk och finansiell rådgivning är ett effektivt sätt att bidra till projektgenomförande och påskynda utbetalningar och reella investeringar. Parlamentet anser därför att EIB:s expertis bör stärkas och göras tillgänglig på ett tidigt stadium i projekt som samfinansieras av EU och EIB och vid förhandsutvärdering av storskaliga projekt, även genom instrumentet för gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna (Jaspers).

20.  Mot bakgrund av kritiskt låga siffror för utnyttjandegraden i många medlemsstater uppmanar Europaparlamentet med eftertryck EIB att göra ytterligare ansträngningar för att stödja medlemsstaternas utnyttjandekapacitet när det gäller EU-medel, även från strukturfonderna, genom att fortsätta att utveckla ytterligare gemensamma riskdelningsinstrument och anpassa de befintliga instrumenten som redan finansieras genom EU-budgeten.

21.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att där det är lämpligt samarbeta med kommissionen genom att använda en del av sina anslag från strukturfonderna till att dela EIB:s kreditrisk och erbjuda lånegarantier på områdena kunskap och färdigheter, resurs- och energieffektivitet, strategisk infrastruktur och tillgång till finansiering för små och medelstora företag.

22.  Europaparlamentet uppskattar att outnyttjade strukturmedel nu kan användas som en särskild garantifond för EIB-utlåning, särskilt i Grekland.

23.  Europaparlamentet noterar att banken under 2012 beviljade lån inom ramen för strukturprogrammen till ett värde av 2,2 miljarder euro, vilket gjorde det möjligt för ett flertal små och medelstora projekt inom olika sektorer att få stöd i enlighet med sammanhållningspolitikens prioriteringar.

24.  Med tanke på de olika ekonomiska och finansiella villkoren i olika delar av EU, uppmanar Europaparlamentet EIB att i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta resultatdrivna investeringsstrategier som är anpassade till nationella, regionala och lokala tillväxtprioriteringar, med vederbörlig hänsyn till de övergripande prioriteringarna i kommissionens årliga tillväxtöversikt och den europeiska planeringsterminen för ekonomisk styrning.

25.  Europaparlamentet uppmanar banken att undersöka möjligheterna att öka sin medverkan genom aktivt deltagande i partnerskapsavtal mellan kommissionen och medlemsstaterna.

26.  Europaparlamentet konstaterar att antalet offentlig-privata partnerskap har minskat under och efter krisen och påminner samtidigt om att dessa spelar en särskilt viktig roll för investeringar, i synnerhet i transportnät och forskning och innovation. Parlamentet noterar även att EU:s marknad för offentlig-privata partnerskap har ökat i värde, men att betydligt färre transaktioner har genomförts.

27.  Europaparlamentet anser att statliga garantier är värdefulla instrument för att åtgärda brister på marknaden som kan försena genomförandet av program och projekt inom ramen för offentlig-privata partnerskap. Med tanke på EIB:s expertis på detta område uppmanar parlamentet banken att ta en större del i de lånegarantier som erbjuds offentlig-privata partnerskap genom statliga garantier.

28.  Europaparlamentet anser även att EIB:s rådgivande roll, som baseras på det expertkunnande som samlats hos det europeiska centrumet för specialistkunskap på området för offentlig-privata partnerskap (Epec), skulle kunna utnyttjas för att tillhandahålla riktat tekniskt och specialiserat stöd på regeringsnivå och vid behov även på regional nivå, för att underlätta en riktig utvärdering av fördelarna med att använda statliga garantier för offentlig-privata partnerskap.

29.  Europaparlamentet påminner om att EIB och kommissionen, med stöd av medlemsstaterna, 2012 inledde pilotfasen av projektobligationsinitiativet, vars syfte är att öka finansieringen för viktiga infrastrukturprojekt genom att locka till sig institutionella investerare.

30.  Europaparlamentet välkomnar den första sexmånadersrapporten över pilotfasen av projektobligationsinitiativet, som visar att nio projekt i sex länder har godkänts. Parlamentet efterlyser en fortsatt och ökad användning av sådana obligationer och en regelbunden översyn av hur effektiva de är i syfte att främja bärkraftiga investeringar i skuldinstrument som kanaliserar privatkapital i de transport-, energi- och IKT-infrastrukturprojekt som är nödvändiga, i synnerhet projekt med en gränsöverskridande dimension. Parlamentet anser dock att EIB bättre bör bedöma de projekt som den avser att investera i, inbegripet bedömningar av projektens säkerhets- och riskprofil. Parlamentet påminner om att 230 miljoner euro från EU:s budget går till att stödja EIB:s kreditförstärkningar av infrastrukturinvesteringar inom transport-, energi- och kommunikationssektorerna.

31.  Europaparlamentet ber om att bli underrättat om de utvalda projekten på lämpligt sätt och i god tid.

32.  Europaparlamentet noterar med oro att det fortfarande kvarstår stora utmaningar (t.ex. att omvandla intresse till åtaganden, upphandlande myndigheters begränsade erfarenhet av obligationer, institutionella investerares ovillighet att engagera sig, sponsorers oro över kostnader osv.). Parlamentet uppmanar banken att göra en utförlig bedömning av möjligheten till saminvesteringar i obligationsaffärer på ett tidigt stadium, i avsikt att öka investerares och sponsorers förtroende. Parlamentet uppmanar EIB att säkerställa att projektobligationsinitiativet är förenligt med EU:s långsiktiga klimatmål, dvs. att det inriktas på koldioxidsnål infrastruktur.

33.  Europaparlamentet är oroat över Castor-projektets undermåliga resultat. Parlamentet kräver att banken lämnar information om företagsbesiktningens kvalitet och om huruvida de geologiska studier som genomförts visar på seismiska risker eller inte, vilken procentsats man kommit fram till och vilka åtgärder som vidtagits.

34.  Europaparlamentet ser fram emot den slutgiltiga utvärderingsrapporten om pilotfasen av projektobligationsinitiativet, som väntas bli färdig under 2015.

35.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s nya energipolitik, som innebär att det införs nya utlåningskriterier för energilån som återspeglar EU:s energi- och klimatpolitik och de nuvarande investeringstrenderna. Parlamentet begär att EIB:s energiinvesteringar offentliggörs och analyseras årligen så att det framgår vilka energikällor som EIB stöder. Parlamentet önskar emellertid understryka att EIB:s investeringspolitik bör fokuseras ytterligare på hållbara projekt. Parlamentet påminner dock om behovet av att lägga fram en omfattande utfasningsplan för lån som beviljas för icke-förnybar energi.

36.  Europaparlamentet välkomnar den nya utsläppsnormen som fastställts av EIB och ska tillämpas på alla projekt för fossila bränslen i avsikt att gallra ut investeringar med förväntade koldioxidutsläpp över en viss nivå. Parlamentet uppmanar EIB:s styrelse att fortgående se över utsläppsnormen och överväga större restriktioner i framtiden.

37.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck banken att mot bakgrund av 2030 års klimatpaket, däribland bankens prioriteringar att minska koldioxidutsläppen, att öka sina satsningar på koldioxidfattiga investeringar och att arbeta för en politik som leder till mer ambitiösa klimatmål. Parlamentet begär att EIB gör en klimatmässig bedömning och översyn av all sin verksamhet under 2014 som ska leda till en ny klimatskyddspolitik, till exempel genom projektbedömningar och ett integrerat synsätt på smarta kombinationer av sektorsspecifik politik inom viktiga sektorer. Parlamentet uppmanar EIB att bifoga denna översyn till sin nästa årsrapport.

38.  Europaparlamentet påminner om EIB:s viktiga roll för att finansiera den offentliga och privata sektorns investeringar i energiinfrastruktur och för att stödja projekt som bidrar till att nå målen för EU:s klimat- och energipolitik. Parlamentet påminner om sin resolution från 2007 med uppmaningen att avbryta offentlig finansiering av fossilbränsleprojekt och att övergå till energieffektivitet och förnybara energislag. Parlamentet anser att EIB, i samarbete med kommissionen, före slutet av 2015 bör uppdatera sin klimatförändringsstrategi när det gäller EIB:s finansieringsverksamhet i linje med EU:s och det internationella samfundets klimatförändringsmål och bästa internationella normer.

39.  Europaparlamentet efterlyser en ökning av EIB:s resurser och expertis till förmån för anpassningen till klimatförändringarna.

40.   Europaparlamentet begär att EIB genomdriver de bästa internationella normerna för vattenkraft, bland annat riktlinjerna från Världskommissionen om dammar och hållbarhetsbedömningsprotokollet för vattenkraft (Hydropower Sustainability Assessment Protocol, HSAP), vilket innebär att banken enbart ska investera i projekt där länderna har infört ett rättsligt ramverk som föreskriver energiplaneringsmekanismer (inbegripet fredade områden), att ogynnsamma konsekvenser för ekosystem och lokalsamhällen bedöms, undviks, lindras och övervakas korrekt, och att projekten inte får förläggas i eller nära skyddade områden eller vid flodsträckor med god ekologisk status.

41.  Europaparlamentet uppmanar EIB att omsorgsfullt arbeta in visionen och målen hos strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020 – ”Vår livförsäkring, vårt naturkapital” – i sina projekt.

Mer stöd till små och medelstora företag samt medelstora marknadsnoterade företag

42.  Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag anses vara grundstommen i EU:s ekonomi och den huvudsakliga drivkraften för tillväxt och sysselsättning inom unionen, och att de står för över 80 procent av arbetstillfällena inom den privata sektorn.

43.  Europaparlamentet välkomnar (i samband med insatserna för att öka låneaktiviteten inom EU) den särskilda tonvikt som lagts vid att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering och välkomnar även EIB-gruppens mål för 2013 att låna ut mer än 19 miljarder euro till unionens små och medelstora företag.

44.  Europaparlamentet uppmanar rådet att också i detta sammanhang skyndsamt godkänna de gemensamma initiativen mellan kommissionen och EIB och att samla de resurser som är avsedda för små och medelstora företag liksom att vidta mer handfasta åtgärder i genomförandesamarbetet med ECB för att minska finansieringsbegränsningarna för små och medelstora företag. Parlamentet påminner om att det största problemet i många medlemsstater är att fragmenteringen av finansmarknaderna leder till en brist på finansiering och ökade finansieringskostnader, särskilt för små och medelstora företag. Parlamentet begär att EIB:s insatser omorienteras till förmån för en defragmentering för att främja finansiering av små och medelstora företag, företagande, export och innovation, vilka är avgörande faktorer för den ekonomiska återhämtningen.

45.  Europaparlamentet välkomnar bankernas ökade utlåning till små och medelstora företag tack vare den revitalisering av marknaden för värdepapper för små och medelstora företag som åstadkommits genom EIB-gruppens nya initiativ för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet. Parlamentet uppmanar EIB att genomföra en marknadsanalys i syfte att bättre anpassa EIB:s erbjudande till intressenternas behov. Parlamentet välkomnar att EIF:s kreditkapacitet förbättras genom kapitalökning och mandat och uppmanar EIB och kommissionen att slutföra processen till i början av nästa år.

46.  Europaparlamentet stöder EIB-gruppens initiativ för innovativ finansiering för små och medelstora företag samt medelstora marknadsnoterade företag genom skapandet av finansieringsinstrumenten Horisont 2020 och Cosme och riskdelningsinstrumenten för att uppmuntra bankerna att tillhandahålla finansiering genom lån och garantier och säkra tillgången till långfristigt riskkapital.

47.  Europaparlamentet stöder kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ till förmån för små och medelstora företag som ingår i den nya fleråriga budgetramen och som kombinerar de befintliga EU-medlen från programmen Cosme och Horisont 2020 och innebär att EU:s struktur- och investeringsfonder tilldelas upp till 8,5 miljarder euro för att uppmuntra till ytterligare utlåning till små och medelstora företag.

48.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppvisa ett aktivt engagemang genom att använda en del av det stöd de tilldelats genom struktur- och investeringsfonderna till att bidra till de gemensamma instrumenten, i avsikt att uppmuntra till ökad utlåning till små och medelstora företag på deras territorium och på så sätt öka den allmänna hävstångseffekten.

49.  Europaparlamentet uppmanar EIB att utvidga handelsfinansieringsinitiativet. Parlamentet anser att denna mekanism för garantier till små och medelstora företag är av yttersta vikt och bör utvidgas till de platser inom EU där den behövs mest. Parlamentet uppmanar EIB att utveckla ett eget program för underlättande av handel. Parlamentet uppmanar EIB att som en första åtgärd införa åtgärder avsedda att ge de garantier som behövs för att företagen ska kunna utnyttja alla sina exportmöjligheter.

50.  Europaparlamentet stöder EIB:s fokus på den regionala och lokala dimensionen och uppmanar medlemsstaterna att till fullo utnyttja finansiella instrument för teknik och företagsledning såsom Jeremie-programmet och regionala fond till fond-program som tillhandahåller finansiering i form av eget kapital och lån till lokala små och medelstora företag.

51.  Europaparlamentet välkomnar efterhandsutvärderingen av EIB:s utlåning via mellanhänder till små och medelstora företag inom EU under perioden 2005–2011. Parlamentet konstaterar att EIB beviljade 64 miljarder euro i lån till omkring 370 finansinstitut inom EU-27 på detta område under 2005–2012. Parlamentet noterar också att 53 miljarder av dessa pengar vid slutet av 2012 hade utbetalats till finansinstituten, som i sin tur lånat ut närmare 48 miljarder euro till små och medelstora företag genom omkring 300 000 fall av vidareutlåning.

52.  Europaparlamentet noterar att utvärderingen visar att EIB:s utlåning via mellanhänder till små och medelstora företag (genom produkten L4SME) uppfyller EU:s mål. Trots detta efterlyser parlamentet en bättre utvärdering av hur EIB:s produkt och den nationella politikens olika mål kompletterar varandra, i avsikt att göra utlåningen än mer relevant. Parlamentet uppmanar EIB att lägga fram förslag för att förstärka L4SME-produktens effektivitet, så att den kan användas för att råda bot på speciella brister, i stället för att användas för finansiering av ett brett spektrum av små och medelstora företag, och därigenom optimera EIB:s bidrag till tillväxten och sysselsättningen.

53.  Europaparlamentet konstaterar med oro att EIB:s lån under den utvärderade perioden sades ha haft viss inverkan på tillväxt och sysselsättning, men med stora variationer mellan länderna (bara en tredjedel av de små och medelstora företagen uppgav att deras ökade omsättning kunde tillskrivas finansiering från EIB). Parlamentet ser med oro på att det endast föreligger begränsade belägg för att EIB:s lån bidrog till att bevara sysselsättningen. Parlamentet konstaterar att den relativa inverkan på tillväxt och sysselsättning befanns vara högre i de nya medlemsstaterna. Parlamentet inser dock att den period som utvärderingen avser innefattar den finansiella och ekonomiska krisen och att det relativt blygsamma antalet nya arbetstillfällen uppnåddes mot en bakgrund av vikande sysselsättning.

54.  Europaparlamentet är oroat över att EIB-finansieringen i många fall förefaller ha använts för att stödja redan framgångsrika små och medelstora företag i stället för att läggas på områden som saknar tillgång till finansiering. Parlamentet noterar dock att 80 procent av de små och medelstora företag som kontaktades hade färre än 50 anställda, vilket visar att EIB når ut till det mindre segmentet av detta företagsspektrum.

55.  Europaparlamentet kräver att EIB till fullo tillämpar urvalskriterierna för att mer effektivt styra valet av finansieringsmottagare.

56.  Europaparlamentet uppmanar EIB att identifiera och välja ut projekt med större mervärde och högre risk, genom att välja ut nystartade företag, mikroföretag, företagskluster, små och medelstora företag och medelstora marknadsnoterade företag som driver forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom prioriterade teknikområden.

57.  Europaparlamentet betonar behovet av att öka medvetenheten och förståelsen bland potentiella investerare och finansieringsmottagare om förekomsten av innovativa finansieringsverktyg. Parlamentet efterlyser en ny kommunikationspolitik, som sprider information om EU:s olika åtgärder genom de nya finansieringsinstrumenten som hanteras av EIB. Parlamentet betonar dessutom att man bör trygga en omfattande och systematisk tillgång till projektinformation och ökad involvering av stödmottagarna och det lokala civila samhälle, vilket skulle kunna förbättras genom EIB-finansierade investeringar.

58.  Europaparlamentet uppmanar EIB att lägga fram en åtgärdsplan för att göra det enklare för små och medelstora företag att få tillgång till information och finansiering, med avseende särskilt på de byråkratiska turerna i samband med tillgången till finansiering.

59.  Europaparlamentet påminner om att utlåningen via mellanhänder står för över 20 procent av EIB:s totala årliga utlåning.

60.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att ett betydande antal problem återstår att lösa på detta område, särskilt avsaknaden av transparens (i synnerhet rörande information om finansieringsmottagarna), svårigheten att uppskatta lånens ekonomiska och sociala effekter (vilket resulterar i svårigheter att rikta in insatserna på rätt områden) och beroendet av finansiella mellanhänder som genom utkontraktering får i uppdrag att genomföra företagsbesiktningar. Parlamentet uppmanar med eftertryck banken att lämna information om vad den gör för att snabba på åtgärder för att komma till rätta med dessa problem och begär att en förteckning över strikta kriterier för val av dessa finansiella mellanhänder upprättas av EIB tillsammans med kommissionen och görs allmänt tillgänglig.

61.  Europaparlamentet uppmanar EIB att göra en uppdaterad och omfattande utvärdering av hur finanskrisen har påverkat slutmottagarna av EIB-finansieringen och att göra en grundlig utvärdering av finanskrisens effekter och inverkan på bankens finansiella mellanhänder, både inom och utanför EU.

62.  Europaparlamentet kräver att EIB ser till att dess mål att skapa sysselsättning för omkring en halv miljon människor, genom lån till projekt avseende infrastruktur, resurseffektivitet och kunskapsekonomi under 2013, uppnås.

63.  Europaparlamentet konstaterar att företagens och den offentliga sektorns begränsade tillgång till finansiering, på grund av det svåra ekonomiska klimatet och de pressade kreditmarknaderna, fortsatt gör det svårt för ungdomar att hitta arbete och minskar möjligheterna att förbättra yrkesutbildningen.

64.  Europaparlamentet anser att EIB:s program för ungdomssysselsättning (som tillhandahåller lån till ett värde av 6 miljarder euro), som omfattar sysselsättning för ungdomar och investeringar i färdigheter, är mycket viktigt för att komma till rätta med dessa problem. Parlamentet välkomnar interimsrapporten om verksamhetens genomförande som visar att viktiga framsteg gjorts på området, t.ex. att 4,9 miljarder euro tillhandahållits i form av lån inom programdelen för investeringar i färdigheter och att lån på sammanlagt 2,7 miljarder euro har beviljats inom programdelen för sysselsättning för ungdomar. Parlamentet noterar att målen har uppnåtts tidigt.

65.  Europaparlamentet stöder bankens mål att ytterligare maximera sin riktade utlåning till små och medelstora företag, i avsikt att upprätta ett tydligt samband mellan EIB-lån och nya arbetstillfällen för ungdomar.

66.  Europaparlamentet uppmanar banken att vidga sitt verksamhetsområde och använda ytterligare instrument för att hitta produktiva sätt att skapa sysselsättning för ungdomar, framför allt i medlemsstater med särskilt hög ungdomsarbetslöshet.

EIB:s bidrag till EU:s utrikespolitik

67.  Europaparlamentet uppmanar EIB att, i enlighet med översynen av EIB:s mandat för verksamhet utanför EU, stödja EU:s utrikespolitiska mål som dessa utformas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

68.  Europaparlamentet välkomnar EU:s garanti för extern utlåning, som tillhandahålls EIB genom EU-budgeten med en storlek som liknar den nuvarande, och som har ett fastställt tak på 30 miljarder euro (uppdelat på ett generellt mandat med 27 miljarder euro och eventuellt ytterligare 3 miljarder euro som är underkastade halvtidsöversyn) för nästa finansieringsperiod, genom användning av återflöden från outnyttjade FEMIP-insatser (lånefaciliteten för investeringar och partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet) från tiden före 2007.

69.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska revisionsrätten att sammanställa en särskild rapport om EIB:s utlåning utanför EU och om hur den överensstämmer med EU:s politik före halvtidsutvärderingen av EIB:s externa mandat, samt att jämföra mervärdet med de egna resurser som EIB utnyttjar. Parlamentet uppmanar vidare revisionsrätten att i sin analys skilja mellan de garantier som beviljas genom EU-budgeten, den investeringsmöjlighet som tillhandahålls genom EUF, de olika blandningsformer som används i EU-Africa infrastructural trust fund, den karibiska investeringsfonden och investeringsmöjligheterna för Stillahavsområdet samt utnyttjandet av återflöden för dessa investeringar.

70.  Europaparlamentet välkomnar den ökade möjligheten till flexibilitet inom EIB:s nya externa utlåningsmandat. Parlamentet uppmanar EIB att maximera sitt stöd för EU:s politik och mål.

71.  Europaparlamentet uppmanar EIB att använda garantifonden på ett mer flexibelt sätt och att i högre grad lägga tonvikten vid utlåning på bankens egen risk, genom att utöka sin räckvidd när det gäller vilka projekt som beviljas lån. Parlamentet yrkar på att EIB ska se till att det finansiella EU-stöd som den tillhandahåller har en hög synlighet för slutmottagarna inom projekten.

72.  Europaparlamentet konstaterar att föranslutningsländerna och länderna i det östra och södra grannskapet är de som prioriteras högst av EIB. Parlamentet betonar i synnerhet behovet av fortsatt stöd för demokratiska och ekonomiska övergångar i den arabiska vårens kölvatten, med särskilt fokus på stöd till det civila samhället, sysselsättning och ekonomisk återhämtning i länderna i söder och i de östra partnerländerna. Parlamentet välkomnar att tonvikten har lagts vid små och medelstora företag och tillgång till finansiering.

73.  När det gäller EU:s utrikespolitik stöder Europaparlamentet en gradvis utveckling av nya finansiella produkter tillsammans med kommissionen och medlemsstaterna, såsom produkter som består av en kombination av EU-stöd, lån och riskdelningsinstrument i syfte att nå nya företagskategorier. Parlamentet yrkar på att bästa praxis och väl definierade urvalskriterier utarbetas för användning av dessa instrument, tillsammans med strukturerade villkor i fråga om rapportering, tillsyn och kontroll. Parlamentet föreslår att tilldelningspolitiken fastställs.

74.  Europaparlamentet förväntar sig därför att förvaltningsrapporten om genomförandet av plattformen för samarbete med internationella finansiella kombinationsinstrument omfattar detaljerad och konsekvent information om detta, och säkerställer en tillräcklig roll för EIB. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en heltäckande rapport om inverkan och resultat av genomförandet av finansieringsinstrument inom ramen för plattformen för kombinerade mekanismer vid samarbete.

75.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s stöd för projekt för tillväxt och sysselsättning inom flera olika energisektorer. Parlamentet påminner om behovet av att hålla jämna steg med utvecklingen av EU:s energi- och klimatpolitik. Parlamentet uppmanar EIB att inom ramen för sin förnyade energipolitik fortsatt stödja projekt både inom och utanför EU som avser energieffektivitet och hållbar och förnybar energi, och därigenom bereda vägen för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

EIB:s samarbete med andra internationella finansinstitut

76.  Europaparlamentet påminner om att strukturerat samarbete mellan EU-organ som kommissionen och EIB och andra finansinstitut är det enda effektiva sättet att förebygga överlappningar i verksamheten.

77.  Europaparlamentet välkomnar det uppdaterade samförståndsavtalet mellan EIB och EBRD, som återspeglar EU:s vilja att fördjupa samordningen och samarbetet mellan dessa två stora internationella finansinstitut. Parlamentet uppmanar EIB att också förhandla om och ingå samförståndsavtal med regionala utvecklingsbanker som är aktiva i de regioner där banken bedriver verksamhet för att främjar synergier, dela risker och kostnader och sörja för en effektiv utlåning till realekonomin.

78.  Europaparlamentet uppmanar båda instituten att verka för bästa möjliga samordning av verksamheten när det gäller komplementaritet och arbetsfördelning, i avsikt att systematiskt fastställa de bästa möjligheterna och synergierna och finna optimala hävstänger för stödet och genomförandet av EU:s politiska mål, samtidigt som deras respektive komparativa fördelar och särdrag respekteras.

79.  Europaparlamentet uppmanar EIB och EBRD att på tidigaste möjliga stadium (under förhandsutvärderingen eller fastställandet av åtgärder) stärka sin expertis, sin strategi och sin programplanering inom de olika åtgärdsområdena och i synnerhet att stärka sitt samarbete rörande riskhanteringsinstrument (finansiella, operativa eller landsspecifika risker) i avsikt att förbättra kontrollen av befintliga risker.

80.  Europaparlamentet välkomnar den nya gemensamma handlingsplan som EIB, EBRD och Världsbanksgruppen enades om i november 2012, som syftar till att stödja den ekonomiska återhämtningen och tillväxten i Syd- och Sydösteuropa, och konstaterar att handlingsplanen omfattar gemensamma åtaganden till ett värde av mer än 30 miljarder euro för perioden 2013–2014. Parlamentet uppmanar EIB att förbinda sig att bidra med åtminstone 20 miljarder euro, i enlighet med överenskommelsen.

81.  Europaparlamentet upprepar sitt förslag att EU ska bli medlem av EIB.

EIB:s ram för förvaltning, efterlevnad och kontroll

82.  Europaparlamentet uppmanar EIB och andra berörda partner och intressenter att ytterligare förbättra sina förvaltningsmekanismer genom att bl.a. utveckla grundliga och sunda system för tillsyn, rapportering och kontroll.

83.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s förstärkta åtagande om öppenhet genom dess beslut att gå med i det internationella initiativet för öppenhet inom bistånd (International Aid Transparency Initiative, IATI).

84.  Europaparlamentet uppmanar banken att se till att dess mekanism för klagomål är helt oberoende och funktionell.

85.   Europaparlamentet begär att EIB uppfyller bestämmelserna i Århuskonventionen genom att upprätta ett offentligt dokumentregister, med syfte att garantera den rätt till tillgång till handlingar som är inskriven i EU-fördragen. Parlamentet uppmanar banken att uppfylla detta åtagande och att göra registret offentligt senast under 2014.

86.  Europaparlamentet kräver att nästa årsrapport kompletteras med ett antal övergripande resultatindikatorer för finansieringsverksamhetens effektivitet inom EIB:s huvudsakliga verksamhetsområden, den förväntade multiplikatoreffekten, i tillämpliga fall, och överföringen av finansiella fördelar inom de program som finansierats.

87.  Europaparlamentet upprepar och betonar att banken har ett ansvar för att öka öppenheten när det gäller valet av finansiella mellanhänder och partner för samfinansierade projekt och även när det gäller slutmottagarna.

88.  Europaparlamentet understryker att EIB bör minska byråkratin i syfte att tilldela finansiering på ett snabbare och mer effektivt sätt.

89.  Europaparlamentet uppmanar EIB att ytterligare stärka transparensen i sin utlåning genom finansiella mellanhänder, genom att årligen rapportera om sin utlåning till små och medelstora företag och tillhandahålla aggregerade uppgifter om nivån på utbetalningarna till små och medelstora företag, antal berörda små och medelstora företag, genomsnittlig lånevolym och sektorer som får stöd, inbegripet en bedömning av lånens tillgänglighet för små och medelstora företag och lånens effektivitet.

90.  Europaparlamentet uppmanar EIB att inte samarbeta med finansiella mellanhänder som uppvisar ett negativt mönster när det gäller transparens, bedrägeri, korruption, miljöpåverkan och sociala effekter. Parlamentet uppmuntrar EIB att ingå partnerskap med transparenta och ansvarsfulla finansiella mellanhänder som har etablerade förbindelser i den lokala ekonomin i varje verksamhetsland. EIB uppmanas i detta sammanhang att säkerställa större transparens, särskilt i låneverksamheten med mellanhänder, och att i ännu högre grad göra de vederbörliga kontrollerna för att undvika skatteparadis, transferprissättning, skattebedrägerier, skatteundandragande och aggressiv skatteflykt eller skatteplanering. Parlamentet anser att man bör upprätta en allmänt tillgänglig förteckning med strikta kriterier för val av finansiella mellanhänder. Parlamentet uppmanar EIB att öka sitt samarbete med de nationella offentliga kreditinstituten i syfte att maximera de positiva effekterna av sina finansieringsprogram för små och medelstora företag.

91.  Europaparlamentet uppmanar EIB att omedelbart inleda en omfattande revidering av sin policy beträffande icke samarbetsvilliga länder och territorier, med vederbörlig hänsyn till den senaste utvecklingen inom detta område på EU-nivå och på internationell nivå. Parlamentet uppmanar därför EIB att säkerställa att alla företag och finansinstitut som deltar i bankens projekt offentliggör de faktiska betalningsmottagarna i rättsliga strukturer med direkt eller indirekt koppling till företaget, bland annat fonder, stiftelser och bankkonton.

92.  Europaparlamentet begär vidare att EIB tillsammans med kommissionen upprättar en offentlig förteckning över uteslutna finansiella mellanhänder, baserad på deras tidigare aktiviteter när det gäller transparens, bedrägerier, kopplingar till offshore-jurisdiktioner och samhälls- och miljöpåverkan.

93.  Europaparlamentet anser att det är grundläggande att EIB behåller sitt AAA-kreditbetyg eftersom detta gjorde det möjligt för banken att låna 71 miljarder euro på de internationella kapitalmarknaderna under 2012 till rimlig ränta. Parlamentet uppmanar emellertid EIB att även stärka sin förmåga att prioritera projekt med större mervärde och högre risk.

94.  Europaparlamentet påminner om och betonar att det precis som tidigare år är nödvändigt att utöva banktillsyn över EIB:s verksamhet och begär att en juridisk studie görs för att finna en möjlig lösning i denna fråga.

95.  Europaparlamentet föreslår att denna kontroll av regleringen ska

   i) utövas av ECB med stöd av artikel 127.6 i EU-fördraget, eller
   ii) utövas inom ramen för den framtida bankunion som föreslås i kommissionens meddelande av den 12 september 2012,
   iii) att den om detta inte är möjligt, och med stöd av en frivillig framställning från EIB, utövas av Europeiska bankmyndigheten med eller utan deltagande av en eller flera nationella tillsynsmän, eller av en oberoende revisor.

Parlamentet beklagar att kommissionen inte har lagt fram något förslag i denna riktning trots parlamentets uppmaningar, varav den första är daterad 2007.

96.  Europaparlamentet välkomnar de interna förändringarna inom EIB när det gäller den övergripande tillämpningen av bästa praxis för bankverksamhet. Parlamentet begär i samband med EIB:s verksamhet både inom och utanför EU att EIB:s bankpartner också följer bästa bankpraxis, som är förenlig med unionsregelverket om finansiella tjänster och med finansmarknadsstabiliteten. Parlamentet uppmanar vidare EIB att i sin årliga verksamhetsplan inkludera en översyn av ett verksamhetsområde, i avsikt att visa att bästa praxis för bankverksamhet ingår i bankens interna skriftliga förfaranden.

97.  Europaparlamentet uppmanar EIB att ytterligare öka transparensen och tillgängligheten i sin verksamhet och sina utvärderingar och resultat genom bättre tillgång till information, både internt till EIB:s personal, genom att möjliggöra deltagande på relevanta interna EIB-möten, och externt, till exempel genom webbplatsen.

98.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och de förstärkta resurserna för att garantera efterlevnaden av bestämmelserna genom utnämningen av en ny chef med ansvar för regelefterlevnad för EIB-gruppen. Parlamentet ber om att regelbundet underrättas om de resultat som redovisas i den nya chefens rapport.

99.  Europaparlamentet uppmanar EIB att följa land för land-rapporteringen för att bekämpa finansiering av illegal verksamhet. Parlamentet anser att för att komma i fråga för EIB-finansiering måste alla mottagare som är registrerade inom olika jurisdiktioner, oavsett om de är bolag eller finansiella mellanhänder, i sina reviderade årsredovisningar lämna ut information på landsnivå om försäljning, tillgångar, anställda, vinst och skattebetalningar i varje land där de bedriver verksamhet. Parlamentet anser också att mottagarna måste offentliggöra sina avtal med värdstaterna och framför allt lämna ut uppgifter om skattesystemet i varje land där de bedriver verksamhet.

100.  Europaparlamentet begär att kontrollförfarandet anpassas för att hantera en framtida ökning av mängden finansieringsansökningar till följd av EIB:s kapitalökning och inom ramen för andra finansiella partnerskap, särskilt för riskhantering.

EIB:s uppföljning av parlamentets resolutioner

101.  Europaparlamentet begär att EIB rapporterar om de framsteg som gjorts när det gäller parlamentets tidigare rekommendationer, i synnerhet när det gäller hur EIB:s låneverksamhet i de olika regioner där verksamhet bedrivs påverkar sysselsättningen och skapandet av arbetstillfällen i de berörda regionerna och inom EU, samt när det gäller ekonomisk integration mellan EU och kandidat- och grannländerna.

o
o   o

102.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska investeringsbanken och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0404.
(2) EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 131.
(3) Antagna texter, P7_TA(2013)0057.
(4) EUT L 280, 27.10.2011, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy