Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2008(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0131/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0131/2014

Keskustelut :

PV 10/03/2014 - 17
CRE 10/03/2014 - 17

Äänestykset :

PV 11/03/2014 - 9.26
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0204

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 77k
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2013 käsittelemät asiat
P7_TA(2014)0204A7-0131/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2014 vetoomusvaliokunnan vuonna 2013 käsittelemistä asioista (2014/2008(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vetoomuksen esittämistä koskevan oikeuden merkityksen ja pitää tärkeänä, että parlamentin elimet ovat välittömästi tietoisia unionin kansalaista tai asukasta erityisesti huolestuttavista asioista ja heidän mielipiteistään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 ja 227 artiklan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräykset ja erityisesti sen 44 artiklan, joka koskee oikeutta vedota Euroopan parlamenttiin,

–  ottaa huomioon rikkomusmenettelyä koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen määräykset ja erityisesti sen 258 ja 260 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 202 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A7‑0131/2014),

A.  ottaa huomioon, että vuosi 2013 oli Euroopan kansalaisten teemavuosi ja että sen aikana vastaanotettiin 2 885 vetoomusta, mikä tarkoittaa lähes 45 prosentin kasvua vuodesta 2012; toteaa, että nykyisen vaalikauden aikana on tähän mennessä kirjattu lähes 10 000 vetoomusta;

B.  toteaa, että vaikka kyseinen määrä on vaatimaton verrattuna unionin väkilukuun, se osoittaa kuitenkin, että vetoomusoikeudesta ollaan selvästi paremmin tietoisia, ja se on lisännyt oikeutettuja odotuksia siitä, että vetoomusmenettely on hyödyllinen keino saada unionin toimielimet ja jäsenvaltiot kiinnittämään huomiota yksittäisiä kansalaisia, paikallisia yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä, vapaaehtoisjärjestöjä ja yksityisiä yrityksiä huolestuttaviin asioihin;

C.  ottaa huomioon, että unionin kansalaisia edustaa suoraan ainoa heidän valitsemansa unionin toimielin eli Euroopan parlamentti; katsoo, että vetoomuksen esittämistä koskeva oikeus tarjoaa kansalaisille tilaisuuden olla suoraan yhteydessä edustajiinsa;

D.  toteaa, että vetoomuksen esittämistä koskeva oikeus parantaa Euroopan parlamentin reagointikykyä unionin kansalaisiin ja asukkaisiin nähden ja voi samalla tarjota heille avoimen ja demokraattisen mekanismin, jonka avulla he voivat oikeutetuissa ja perustelluissa tapauksissa saada valituksiinsa muun kuin oikeudellisen vastauksen, erityisesti kun tapaus liittyy unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeviin ongelmiin; katsoo, että unionin ja kansallisen tason lainsäätäjät ja täytäntöönpanoelimet saavat vetoomuksista arvokasta palautetta;

E.  katsoo, että on estettävä biologisen monimuotoisuuden väheneminen edelleen korvaamattomasti erityisesti Natura 2000 -alueilla; ottaa huomioon jäsenvaltioiden sitoumuksen huolehtia luontodirektiivin (92/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaisten erityisten suojelutoimien alueiden suojelusta; toteaa, että vaikka komissio voi tutkia unionin lainsäädännön noudattamisen kattavasti vasta kansallisten viranomaisten tehtyä lopullisen päätöksensä, erityisesti ympäristöasioissa on tärkeää tarkistaa varhaisessa vaiheessa, että paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset soveltavat asianmukaisesti kaikkia unionin lainsäädännön mukaisia asianomaisia menettelyvaatimuksia ja muun muassa soveltavat ennalta varautumisen periaatetta;

F.  katsoo, että kansalaisten osallistumista unionin päätöksentekoprosessiin on lisättävä unionin legitimiteetin ja vastuullisuuden vahvistamiseksi; ottaa huomioon, että vetoomusmenettely on myös keino saada todellista tietoa eurooppalaisissa yhteiskunnissa olevista jännitteistä varsinkin talouskriisin ja yhteiskunnallisten levottomuuksien aikana, jotka ovat seurausta maailman rahoitusmarkkinoiden ja pankkijärjestelmien romahtamisen vaikutuksista eurooppalaisiin; palauttaa mieliin, että vetoomusvaliokunta järjesti syyskuussa 2013 julkisen kuulemisen, johon osallistui tästä aiheesta vetoomuksen esittäneitä henkilöitä; ottaa huomioon, että valiokunnalle on esitetty monia vetoomuksia rahoituksen väärinkäytöstä ja kuluttajien oikeuksia koskevista väärinkäytöksistä pankkialalla ja erityisesti epäasiallisista kiinnitysluottojen ehdoista johtuvan kokonaisten perheiden kodeistaan häätämisen järkyttävistä seurauksista;

G.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunnalle esitetyt vetoomukset ovat usein hyödyllistä aineistoa muille Euroopan parlamentin valiokunnille, jotka vastaavat sellaisen lainsäädännön laatimisesta, jonka tarkoituksena on luoda sosioekonomisesti ja ympäristön kannalta turvallisempi, vakaampi, oikeudenmukaisempi ja vauraampi perusta kaikkien unionin kansalaisten ja asukkaiden tulevaisuutta varten;

H.  toteaa, että kukin vetoomus arvioidaan ja käsitellään sen omien ansioiden mukaisesti jopa silloin, kun sen on esittänyt vain yksi unionin kansalainen tai asukas, ja että kullakin vetoomuksen esittäjällä on oikeus saada vastaus omalla kielellään;

I.  ottaa huomioon, että vetoomuksen käsittely- ja vastausaika riippuu saadun vetoomuksen sisällöstä ja monimutkaisuudesta, mutta on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta vetoomuksen esittäjiä huolestuttaviin asioihin vastataan asianmukaisesti kohtuullisessa ajassa ja asiallisesti sekä menettelyn että sisällön osalta;

J.  ottaa huomioon, että jos vetoomuksesta keskustellaan vetoomusvaliokunnan sääntömääräisissä kokouksissa, vetoomuksen esittäjät saavat osallistua niihin täysimääräisesti ja heillä on oikeus esitellä vetoomuksensa sekä antaa yksityiskohtaisempaa sitä koskevaa tietoa ja he voivat näin osallistua aktiivisesti valiokunnan työhön ja toimittaa ylimääräistä ensi käden tietoa valiokunnan jäsenille ja komissiolle sekä mahdollisesti läsnä oleville jäsenvaltioiden edustajille; toteaa, että vuonna 2013 valiokunnan työskentelyyn osallistui aktiivisesti 185 vetoomuksen esittäjää;

K.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunnan toiminta perustuu kokonaisuudessaan vetoomuksen esittäjien osallistumiseen ja panokseen sekä valiokunnan kustakin tapauksesta tekemien omien tutkimusten tuloksiin, joita täydennetään tarvittaessa komission, jäsenvaltioiden tai muiden elinten asiantuntemuksella; toteaa, että vetoomusvaliokunnan esityslista suunnitellaan ja sillä olevat asiat asetetaan tärkeysjärjestykseen sen jäsenten demokraattisten päätösten perusteella;

L.  ottaa huomioon, että vetoomusten käsiteltäväksi ottamista koskevissa perusteissa todetaan perussopimuksen määräysten ja parlamentin sääntöjen nojalla, että vetoomuksen on käsiteltävä aihetta, joka kuuluu unionin toimialaan ja joka välittömästi koskee vetoomuksen esittäjää; ottaa huomioon, että osaa vetoomuksista ei siten voida ottaa käsiteltäväksi, koska ne eivät täytä kyseisiä perusteita;

M.  katsoo, että vetoomuksen esittämistä koskeva oikeus on keskeinen väline kansalaisten osallistumisessa ja demokraattisessa valvonnassa ja että sen asianmukainen täytäntöönpano on taattava prosessin alusta loppuun asti; katsoo, että kyseinen oikeus on taattava edelleen täysimääräisesti riippumatta hallitusten eduista; katsoo, että tätä periaatetta on noudatettava esimerkillisesti unionin tasolla vetoomusten käsittelyssä parlamentissa ja komissiossa;

N.  ottaa huomioon, että edellä mainittuja perusteita on käsitelty tuomioistuimissa ja että Euroopan unionin tuomioistuin on esimerkiksi asiassa T-308/07 antamassaan tuomiossa vahvistanut vetoomusoikeuteen liittyvät perusteet ja sen, että vetoomusten käsiteltäväksi ottamisesta tehtyjen kielteisen päätösten on oltava perusteltuja ja valiokunnan esitettävä perustelut yhteydenpidossaan vetoomuksen esittäjän kanssa; ottaa huomioon, että esimerkiksi asioissa T-280/09 ja T-160/10 todettiin, että vetoomusten voidaan myös katsoa olevan sisällöltään liian epätarkkoja;

O.  ottaa huomioon, että vetoomuksen esittäjiä huolestuttivat kriisin vaikutukset unionin kansalaisiin ja asukkaisiin mutta myös ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti jäte- ja vesihuoltoa koskevat asiat, perusoikeudet ja erityisesti lasten oikeudet, vammaisten henkilöiden oikeudet sekä terveyskysymykset, oikeus henkilökohtaiseen ja kiinteään omaisuuteen, henkilöiden vapaata liikkumista, syrjinnän eri muotoja, erityisesti etniseen alkuperään, kulttuuriin tai kieleen perustuvaa syrjintää, viisumeja, maahanmuuttoa ja työllisyyttä koskevat asiat sekä oikeudenkäyttö, korruptioväitteet, oikeusmenettelyjen viivästyminen ja monet muut alat;

P.  ottaa huomioon, että erityisesti useat nuorempiin ikäluokkiin kuuluvat vetoomuksen esittäjät hyödyntävät sosiaalista mediaa viestintäkanavana, ja toteaa, että vetoomusvaliokunta on kehittänyt oman verkostonsa Euroopan parlamentin tuella ja sitä seuraa yhä suurempi määrä ihmisiä valtavirran sosiaalisessa mediassa, joka on erityisen aktiivinen ja hyödyllinen valiokunnan kokousten yhteydessä; toteaa, että valiokunnan PETI Journal ‑tiedote on myös kerännyt merkittävän määrän säännöllisiä tilaajia (tällä hetkellä 1 500);

Q.  toteaa samassa yhteydessä, että vetoomusvaliokunta on työskennellyt yhdessä parlamentin asianomaisten yksiköiden kanssa kehittääkseen uuden monikielisen verkkoportaalin, jolla korvataan aiempi ja rajoitetumpi vetoomusten jättämiseen tarkoitettu sähköinen palvelu Europarl-verkkosivustolla; toteaa, että uuden portaalin tarkoituksena on parantaa hallinnollista tehokkuutta sekä lisätä vetoomusmenettelyn avoimuutta ja vuorovaikutusta vetoomuksen esittäjien ja Euroopan parlamentin jäsenten sekä suuren yleisön kannalta;

R.  muistuttaa samalla parlamentin vuoden 2012 vuosikertomuksen perusteella vahvistamasta kannasta, jonka perusteella se päätti parantaa vetoomusmenettelyn tehokkuutta, avoimuutta ja puolueettomuutta säilyttäen samalla vetoomusvaliokunnan jäsenten osallistumisoikeudet, jotta vetoomusten käsittelyn eri menettelyvaiheet kestävät tuomioistuinten suorittaman tarkastelun;

S.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on aktiivisesti kiinnostunut eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan asetuksen soveltamisesta, ja tiedostaa, että nykyisessä lainsäädännössä on heikkouksia ja se on luonteeltaan melko hankala eikä vastaa täysin perussopimuksen määräysten henkeä, vaikka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta ja vetoomusvaliokunta osallistuivat sen laatimiseen; ottaa huomioon, että uudelleentarkastelulausekkeen ehtojen mukaisesti parlamentin on käytävä keskusteluja kyseisen asetuksen tarkistamisesta kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta;

T.  ottaa huomioon, että pian aletaan soveltaa kansalaisaloitteesta annetun asetuksen säännöksiä, jotka liittyvät menestyksekkäitä aloitteita koskevien julkisten kuulemisten järjestämiseen parlamentin tiloissa, ja että kuulemiseen osallistuvat parlamentin työjärjestyksen ja puhemiehistön hyväksymien soveltamissääntöjen mukaisesti asiasta vastaava valiokunta, jolla on aloitetta koskeva lainsäädäntövalta, sekä vetoomusvaliokunta;

U.  pitää erittäin tärkeänä, että valiokunta voi järjestää säännöllisesti tutkittavana olevia vetoomuksia koskevia tiedonhankintamatkoja erityisen tärkeinä pitämistään asioista, ja korostaa, että kyseisiä matkoja koskevien raporttien on oltava mahdollisimman laadukkaita ja uskottavia ja että niitä laadittaessa on tehtävä todellista yhteistyötä, jolla saadaan aikaan haluttu yksimielisyys osallistujien keskuudessa; palauttaa mieliin vuonna 2013 tehdyt matkat Espanjaan (kaksi kertaa), Puolaan, Tanskaan ja Kreikkaan; toteaa, että tiedonhankintamatkojen menestystä parantaisi, jos niiden käytännön järjestelyt ja erityisesti matkustusviikot olisivat joustavampia, sillä se parantaisi jäsenten osallistumismahdollisuuksia ja vähentäisi peruuntumisriskiä;

V.  ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan Euroopan oikeusasiamiestä koskevat vastuutehtävät ja toteaa, että oikeusasiamies tutkii unionin kansalaisten tekemiä kanteluja, jotka koskevat unionin toimielimissä tai elimissä ilmenneitä hallinnollisia epäkohtia, ja että valiokunta laatii niistä vuosittain mietinnön, joka perustuu Euroopan oikeusasiamiehen omaan vuosikertomukseen; palauttaa mieliin, että valiokunta oli vuonna 2013 aktiivisesti mukana uuden Euroopan oikeusasiamiehen valintaa koskevissa järjestelyissä sen jälkeen, kun kyseisen toimen silloinen haltija Nikiforos Diamandouros jäi eläkkeelle;

W.  ottaa huomioon, että vaikka Euroopan parlamentin jäsenet valitsivat uudeksi Euroopan oikeusasiamieheksi Emily O’Reillyn 1. lokakuuta 2013 alkaen, parlamentin seuraavan vaalikauden alussa on järjestettävä uusi vaali työjärjestyksen 204 artiklan mukaisesti; toteaa, että olisi järkevää varmistaa, että menettelyä koskevat selkeät ja avoimet säännöt julkistetaan hyvissä ajoin ja että niissä selvennetään entisestään vetoomusvaliokunnan vastuuta tässä prosessissa sekä varmistetaan, että vaali on riittävän avoin, erityisesti parannetun asiaa koskevan sähköisen välineen avulla;

X.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsen ja että verkostoon kuuluu joitakin kansallisten parlamenttien vetoomusvaliokuntia, mikäli kansallisessa parlamentissa on sellainen; ottaa huomioon, että vaikuttaa tärkeältä, että vetoomusvaliokuntien välistä yhteistyötä korostetaan entisestään ja tehostetaan, kun siitä on käytännön hyötyä, ja katsoo, että Euroopan parlamentilla olisi oltava keskeinen rooli tässä kehityksessä unionin kansalaisten edun vuoksi;

Y.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta pyrkii olemaan hyödyllinen ja avoin väline unionin kansalaisille ja asukkaille ja että se toteuttaa demokraattista valvontaa ja seurantaa useilla unionin toiminta-aloilla ja valvoo erityisesti sitä, kuinka kansalliset viranomaiset panevat täytäntöön unionin lainsäädäntöä; katsoo, että valiokunta voi osallistua edelleen saatujen vetoomusten perusteella toisaalta unionin lainsäädännön aiempaa johdonmukaisempaan ja yhtenäisempään soveltamiseen ja toisaalta unionin tulevan lainsäädännön parantamiseen kiinnittämällä huomiota asioihin, joita saatujen vetoomusten sisällöstä voidaan oppia;

Z.  ottaa huomioon, että tämä mietintö on vetoomusvaliokunnan viimeinen vuosikertomus Euroopan parlamentin seitsemännellä vaalikaudella, minkä vuoksi siinä kuvataan valiokunnan toimintaa vuonna 2013 sekä tehdään yhteenveto koko vaalikaudesta ja arvioidaan, miten hyvin vetoomusvaliokunta on onnistunut vastaamaan kansalaisten odotuksiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen;

1.  tiedostaa vetoomusvaliokunnan merkittävän ja keskeisen roolin unionin kansalaisten ja asukkaiden oikeuksien puolustamisessa ja edistämisessä ja siinä, että vetoomuksen esittäjiä huolestuttavat asiat otetaan paremmin huomioon vetoomusmenettelyn avulla ja heitä koskevat epäkohdat ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa;

2.  aikoo päättäväisesti parantaa vetoomusmenettelyn tehokkuutta, avoimuutta ja puolueettomuutta sekä säilyttää vetoomusvaliokunnan jäsenten osallistumisoikeudet, jotta myös vetoomusten käsittelyn eri menettelyvaiheet kestävät oikeudellisen valvonnan;

3.  painottaa, että vetoomusvaliokunnalla on muiden toimielinten ja elinten, kuten tutkintavaliokuntien ja Euroopan oikeusasiamiehen, rinnalla itsenäinen ja selvästi määritelty rooli jokaisen yksittäisen kansalaisen yhteyspisteenä; korostaa, että nämä elimet ovat yhdessä eurooppalaisen kansalaisaloitteen kanssa demokraattisen unionin ja Euroopan kansan luomisen perusvälineitä ja siksi niiden asianmukainen saatavuus ja luotettava toiminta on taattava;

4.  korostaa, että koko nykyisen parlamentin vaalikauden aikana vetoomusvaliokunta on tarttunut haasteisiin unionin kansalaisten odotuksiin vastaamiseksi; pitää tärkeänä, että kansalaiset osallistuvat suoraan parlamentin toimintaan ja että valiokunnan jäsenet vastaavat nimenomaisesti heitä huolestuttaviin asioihin, ehdotuksiin tai valituksiin; panee merkille sen työn määrän, joka on tehty kansalaisten oikeuksien mahdollisten loukkausten selvittämiseksi, ja kansallisten, alue- ja paikallisviranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön unionin lainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa; korostaa, että sillä on samalla tärkeä rooli unionin kansalaisten tuomisessa lähemmäksi ja unionin päätöksentekoprosessin demokraattisen legitimiteetin ja vastuullisuuden vahvistamisessa;

5.  muistuttaa, että komissiolla on merkittävä rooli vetoomuksissa esitettyjen tapausten käsittelyssä; katsoo, että vetoomuksia koskevissa komission tutkimuksissa olisi mentävä syvemmälle ja tutkittava tapausten sisältöä unionin lainsäädännön perusteella; pitää näissä menettelyissä tärkeänä avoimuutta sekä asiaankuuluvien asiakirjojen ja tapauksiin liittyvien tietojen asianmukaista julkista saatavuutta;

6.  pitää tärkeänä, että komissio toteuttaa ennakoivaa seurantaa ja oikea-aikaisia ehkäiseviä toimia silloin, kun on olemassa perusteltuja todisteita siitä, että tietyt suunnitellut ja julkaistut hankkeet saattavat rikkoa unionin lainsäädäntöä;

7.  panee merkille, että kansalaisten vetoomuksissa käsitellään useita pääaihealueita, joita ovat muun muassa perusoikeudet, sisämarkkinat, ympäristölainsäädäntö, kansanterveysasiat, lasten hyvinvointi, liikenne ja rakentaminen, espanjalainen rannikon hoitoa koskeva laki, uusi hyvää hallintoa koskeva asetus, vammaiset henkilöt, ikään perustuva syrjintä, asiakirjojen julkisuus, Eurooppa-koulut, finanssivakausunioni, terästeollisuus ja eläinten oikeudet;

8.  katsoo, että edellä mainittuja aihealueita koskevat vetoomukset osoittavat, että unionin lainsäädäntöä sovelletaan tai saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä edelleen epätyydyttävästi tai virheellisesti;

9.  pitää tärkeänä, että vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä jäsenvaltioiden parlamenttien ja hallitusten kanssa lisätään ja että jäsenvaltioiden viranomaisia kannustetaan tarvittaessa saattamaan unionin lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamaan sitä täysin avoimesti; korostaa komission ja jäsenvaltioiden yhteistyön merkitystä mutta ilmaisee tyytymättömyytensä siihen, että tietyt jäsenvaltiot laiminlyövät unionin lainsäädännön saattamisen täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanon erityisesti ympäristöasioissa;

10.  muistuttaa, että vetoomusvaliokunta ottaa käsiteltäväksi vetoomuksia, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita ja sisältöä, olennaisena osana toimintaansa ja suorittaa tutkimuksensa kunkin tapauksen ansioiden perusteella; muistuttaa, että perusoikeuskirjan 51 artiklan johdosta komissio on usein valiokunnan pyytäessä sitä toimimaan kokenut, ettei se voi toimia näissä asioissa; korostaa, että kansalaisten odotukset ovat paljon suurempia kuin mitä perusoikeuskirjan puhtaasti oikeudelliset määräykset antavat odottaa;

11.  antaa valiokunnalle tunnustusta työstä, jota se on tehnyt vammaisuuteen liittyvistä kysymyksistä saatujen vetoomusten yhteydessä, ja toteaa, että niiden määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2013; panee merkille toimet vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 33 artiklan mukaisen EU:n toimintakehyksen menestyksekkään käynnistämisen varmistamiseksi ja toteaa, että sen yhteydessä vetoomusvaliokunta teki yhteistyötä komission, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan vammaisfoorumin kanssa; panee merkille, että valiokunta on halukas jatkamaan tämän toiminnan tukemista; pitää valitettavana, että vetoomusvaliokunnan osallistuminen vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen toimintakehykseen on sittemmin lopetettu ja että se on korvattu lainsäädäntövaliokunnilla, jotka ovat myös vastuussa tästä alasta; katsoo, että jälkimmäinen päätös perustuu yleissopimuksen nojalla annettujen tehtävien virheelliseen tulkintaan;

12.  panee merkille, että eräät tärkeät vetoomukset, jotka koskevat ehdotusta uuden lentoaseman rakentamisesta Notre-Dame-des-Landesiin Nantesin lähelle, saivat osakseen paljon huomiota; ottaa huomioon, että hanketta ympäristösyistä vastustaneet vetoomuksen esittäjät antoivat merkittävän ja kattavan panoksen ja lisäksi hankkeen kannattajat jättivät huomattavan vetoomuksen, ja toteaa, että tämä sai valiokunnassa aikaan intensiivisen keskustelun, johon Ranskan viranomaiset ja komission ympäristöasioiden pääosaston pääjohtaja osallistuivat tärkeimpien vetoomuksen esittäjien ohella; katsoo, että tällaiset vakavat keskustelut parantavat suuren yleisön tietoisuutta ja lisäävät kansalaisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti ja legitiimisti mutta antavat myös mahdollisuuden selventää unionin lainsäädännön kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevaan hankkeeseen liittyviä kiistanalaisia kysymyksiä ja löytää ratkaisuja, joiden ansiosta voidaan noudattaa asianmukaisesti unionin lainsäädäntöä, sillä sitä olisi sovellettava kyseisessä tilanteessa;

13.  toteaa, että vuonna 2013 useat vetoomuksen esittäjät olivat huolissaan Tanskassa todetuista selkeistä vääryyksistä, jotka koskevat vanhempien asumus- ja avioeroon liittyviä hallinnollisia ja oikeusmenettelyjä ja pienten lasten huoltajuutta sen seurauksena; panee tässä yhteydessä merkille, että kun kyseessä on kahta eri kansalaisuutta oleva pariskunta, on selkeitä esimerkkejä siitä, että käsittelystä vastaava jäsenvaltio suosii omaa kansalaistaan muun valtion kansalaisuutta edustavan puolison kustannuksella, ja toteaa, että tästä on vakavia ja usein hyvin kielteisiä ja järkyttäviä seurauksia lapsen oikeuksille; panee tässä yhteydessä merkille sekä vetoomuksen esittäjän että lapsen perusoikeuksien vakavia rikkomuksia; toteaa, että vetoomusvaliokunta teki tällaisten väitteiden tutkimiseksi tiedonhankintamatkan Tanskaan, jossa tilanne vaikuttaa olevan erityisen vakava; panee merkille, että joitakin tapauksia todettiin myös muissa maissa, erityisesti Saksassa (varsinkin Jugendamt-viraston toimintaa koskevissa tapauksissa), Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

14.  palauttaa mieliin tutkimukset, jotka suoritettiin jätepuitedirektiivin täytäntöön panematta jättämisen seurauksista koko vaalikauden aikana saatujen vetoomusten perusteella, ja kyseisestä aiheesta hyväksytyn raportin; palauttaa mieliin suositukset, jotka koskevat asianmukaisen päätöksenteon puutetta kaatopaikka‑asioissa sekä tämän vaikutusta paikalliseen väestöön; korosta, että tilannetta ei ole läheskään ratkaistu, koska myöhemmin on käsitelty vetoomuksia, jotka koskevat muun muassa erittäin saastuttavan teollisuusjätteen aiheuttamien myrkyllisten tulipalojen jatkumista Campaniassa ja suunnitelmien ja institutionaalisen hallinnon avoimuuden puutetta Laziossa viime kuukausien aikana Malagrottan kaatopaikan suunnitellun sulkemisen jälkeen, mistä tehdään tällä hetkellä korkean tason oikeudellista tutkintaa; panee merkille syksyllä 2013 Kreikkaan tästä aiheesta tehdyn intensiivisen tiedonhankintamatkan, jossa kiinnitettiin huomiota asiaankuuluvien jätteisiin liittyvien direktiivien soveltamisessa oleviin puutteisiin, edistymisen puutteeseen jätehuollossa jätehierarkian yläosaa koskevien suunnitelmien ja järjestelmien osalta sekä terveysvaikutuksiin, jotka kohdistuvat tiettyjen alueiden väestöön Kreikassa; panee merkille, että viime aikoina on esitetty monia muita jätehuollon puitteita koskevia vetoomuksia, jotka koskevat muita jäsenvaltioita, erityisesti Valencian aluetta Espanjassa sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

15.  ottaa huomioon raportin Puolaan tehdystä tiedonhankintamatkasta, jossa tutkittiin ehdotettua avolouhosta Ala-Sleesiassa; pani lisäksi tyytyväisenä merkille matkan aikana käydyt intensiiviset keskustelut vetoomuksen esittäjien ja kansallisten viranomaisten välillä liuskekaasuvarojen mahdollisesta tutkimisesta ja hyödyntämisestä, josta valiokunta oli jo järjestänyt seminaarin vuonna 2012;

16.  korostaa koko valiokunnan rakentavaa työtä espanjalaisesta rannikon hoitoa koskevasta laista (Ley de Costas) saatujen vetoomusten yhteydessä tiedonhankintamatkan tulosten ja päätelmien osalta sekä vetoomuksen esittäjien ja asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön osalta; muistuttaa, että valiokunta perusti erityisen tilapäisen työryhmän tutkimaan tätä monitahoista asiaa tarkemmin ja huolehtimaan yhteyksistä vetoomuksen esittäjiin, joita on erittäin paljon; ottaa huomioon, että vaikka vetoomuksen esittäjät saavuttivat jonkin verran edistystä Espanjan parlamentin hyväksymässä uudessa lainsäädännössä; kehottaa komissiota seuraamaan asiaa aktiivisesti;

17.  panee tyytyväisenä merkille, että Galiciaan helmikuussa 2013 tehdyn tiedonhankintamatkan aikana onnistuttiin järjestämään kattavia keskusteluja vetoomuksen esittäjien ja alueviranomaisten kanssa asianmukaisten jätevedenkäsittelylaitosten puutteeseen alueella liittyvistä asioista; vahvistaa vetoomusvaliokunnan 17. joulukuuta 2013 hyväksymässä tiedonhankintamatkaa koskevassa raportissa esitetyt johtopäätökset ja suositukset, jotka liittyvät tarpeeseen jatkaa ponnisteluja suistoalueiden puhdistus- ja kunnostustoimien loppuun saattamiseksi;

18.  korostaa valiokunnan raportointivelvollisuutta koskevaa tehtävää; kiinnittää huomiota useisiin vuonna 2013 mietintöjen muodossa annettuihin päätöslauselmiin, kuten Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomukseen, joka koski komission toimintaa Wienin lentoaseman laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin puutteiden yhteydessä, sekä Euroopan oikeusasiamiehen koko toimintaa koskevaan vuosikertomukseen; korostaa valiokunnan asianmukaista panosta, joka perustuu useiden konkreettisten tapahtumien käsittelystä vuosien varrella saatuun kokemukseen ja joka koostuu asiasta vastaaville valiokunnille annetuista lausunnoista erityisesti ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin tarkistamisen yhteydessä sekä unionin toimielinten kotipaikan sijaintia koskevasta lausunnosta; katsoo, että kyseisten asiakirjojen ansiosta vetoomusvaliokunta voi tuoda unionin kansalaisille tärkeitä asioita täysistuntoon;

19.  muistuttaa, että työjärjestyksen 202 artiklan 2 kohdan nojalla vetoomusvaliokunta saa paitsi toimittaa muita kuin lainsäädännöllisiä valiokunta-aloitteisia mietintöjä täysistuntoon useita vetoomuksia koskevista aiheista myös toimittaa täysistunnossa äänestettäväksi lyhyitä päätöslauselmia kiireellisistä asioista;

20.  katsoo, että julkisten kuulemisten järjestäminen on erittäin tärkeä keino tarkastella vetoomuksen esittäjien esiintuomia ongelmia; kiinnittää huomiota julkiseen kuulemiseen, joka koski kriisin vaikutusta unionin kansalaisiin sekä demokraattisen osallistumisen vahvistamista unionin hallinnossa, ja unionin kansalaisuutta koskevaan julkiseen kuulemiseen, jossa analysoitiin molempia asioita koskevia unionin kansalaisten huolenaiheita vastaanotettujen vetoomusten perusteella; katsoo, että vetoomuksissa toimitetut tiedot osoittavat säästöpyrkimysten henkilökohtaisen vaikutuksen vetoomuksen esittäjien oikeuksiin sekä kansalaisyhteiskunnan entistä suuremman roolin ja sitoutumisen; ottaa huomioon, että tulevaisuuden finanssihaasteeseen vastaamiseksi Eurooppa tarvitsee uskottavaa, näkyvää ja vastuullista talouden ohjausta ja hallintaa; korostaa, että on tärkeää torjua jäljellä olevia esteitä, jotka estävät unionin kansalaisia nauttimasta unionin oikeuden mukaisista oikeuksistaan, sekä edistää heidän poliittista osallistumistaan elämään unionissa;

21.  katsoo, että tiettyjä aiheita koskevan valiokunnan työn kannalta on tärkeää käyttää muita toimintatapoja, kuten parlamentin suullisesti vastattavia kysymyksiä, jotka käsitellään täysistunnoissa; muistuttaa, että ne ovat parlamentin keino valvoa suoraan muita unionin toimielimiä ja elimiä; toteaa, että parlamentti on käyttänyt oikeuttaan yhdeksän kertaa vuonna 2013 jättäen kysymyksiä esimerkiksi vammaisuudesta, eläinten hyvinvoinnista, jätehuollosta ja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta; pitää erittäin valitettavana, että joitakin valiokunnan ehdottamia aloitteita pidetään valmisteilla useita kuukausia ennen kuin niistä keskustellaan täysistunnossa, millä estetään unionin kansalaisten toistuvien huolenaiheiden esiintuominen ja se, että komissio antaa niihin suoran vastauksen;

22.  panee merkille jatkuvat yhteydenotot kansalaisilta, jotka kääntyvät parlamentin puoleen muutoksenhakuasioissa, jotka eivät kuulu unionin toimialaan perussopimuksen 227 artiklan ja perusoikeuskirjan 51 artiklan nojalla; vaatii etsimään parempia ratkaisuja tällaisten kansalaisten yhteydenottojen käsittelemiseksi ottaen samalla huomioon kansalaisten yhteydenottoja koskevat parlamentin velvollisuudet; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että asianomaiset parlamentin yksiköt eivät ole ryhtyneet jatkotoimiin niiden suositusten osalta, jotka koskevat kansalaisten yhteydenottoja EU:n toimivallan ulkopuolella olevista, vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemiä asioita koskevassa päätöslauselmassa 21. marraskuuta 2012 esitetyistä kysymyksistä;

23.  ottaa huomioon, että ympäristöasiat ovat yhä prioriteetti vetoomuksen esittäjille, mikä osoittaa, että jäsenvaltiot eivät vieläkään ole onnistuneet tällä alalla; toteaa, että useissa vetoomuksissa keskitytään kansanterveyteen, kuten jätehuoltoon, vesiturvallisuuteen, ydinenergiaan ja suojeltuihin eläimiin; toteaa, että useissa vetoomuksissa käsitellään uusia ja tulevia hankkeita, jotka lisäävät edellä mainittuja aloja koskevia vaaroja; muistuttaa, että jäsenvaltioiden pyrkiessä puuttumaan näihin tilanteisiin on selvää, että kestävän ratkaisun löytämiseen on yhä esteitä; panee merkille ILVA-terästehtaan tapauksen Tarantossa ja toteaa, että se on merkittävä huolenaihe, koska ympäristöolot ja paikallisen väestön terveystilanne ovat heikentyneet merkittävästi; kehottaa komissiota käyttämään sen saatavilla olevia mekanismeja, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan varmistaa Italian viranomaisten noudattavan välittömästi unionin ympäristölainsäädäntöä;

24.  kehottaa vetoomusvaliokuntaa tutkimaan edelleen Kreikan yleisradioyhtiöön (Ellinikí Radiofonía Tileórasi, ERT) liittyvän oikeuskäytännön vaikutuksia perusoikeuskirjan 51 artiklan tulkintaan ja sen vetoomuksiin liittyviin seurauksiin sekä tutkimaan, mitä todellisia esteitä EU:n kansalaiset kohtaavat hakiessaan Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua saadakseen luotettavia tulkintoja unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista keskeisistä kysymyksistä kansallisissa tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa;

25.  on tyytyväinen eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönottoon 1. huhtikuuta 2012 sekä ensimmäisen, Euroopan nuorisopolitiikkaa koskevan kansalaisaloitteen ”Fraternity 2020” rekisteröintiin ja oikeutta veteen koskevan kansalaisaloitteen hiljattaiseen menestykseen; katsoo, että eurooppalainen kansalaisaloite on ensimmäinen rajat ylittävän osallistavan demokratian väline ja se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti unionin toimintalinjojen ja lainsäädännön laatimiseen; vahvistaa olevansa sitoutunut osallistumaan menestyksekkäitä eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevien julkisten kuulemisten järjestämiseen kaikkien asianomaisten valiokuntien aktiivisella osallistumisella; korostaa, että eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tilannetta on arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan parantaa menettelyä ja vähentää byrokratiaa ja muita esteitä; on tietoinen siitä, että ensimmäisten onnistuneiden kansalaisaloitteiden ensimmäiset parlamentin kuulemiset vuonna 2014 ovat olennaisen tärkeitä laadukkaiden menettelyvaatimusten asettamiselle ja kansalaisten odotuksiin vastaamiselle kyseisen oikeuden käyttämisestä tulevaisuudessa, ja sitoutuu antamaan institutionaalisen etusijan kyseisen osallistavan prosessin tehokkuuden takaamiselle;

26.  on tyytyväinen siihen, että komissio julisti vuoden 2013 ”Euroopan kansalaisten teemavuodeksi”, sillä se tarjosi unionin kansalaisille arvokasta tietoa ja näkemyksiä heidän oikeuksistaan sekä sellaisista demokraattisista välineistä, joita he voivat käyttää puolustaakseen oikeuksiaan; katsoo, että Euroopan kansalaisten teemavuotta olisi käytettävä uutta eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan tiedon laajaan levittämiseen ja olisi tarjottava selkeät ja ymmärrettävät ohjeet, jotta voidaan vähentää käsiteltäväksi ottamiseen soveltumattomien aloitteiden suurta määrää, joka on verrattavissa vetoomusten alalla yhä havaittaviin määriin; on vakuuttunut siitä, että vetoomusportaali on Euroopan parlamentilta konkreettinen ja arvokas panos Euroopan kansalaisuuteen;

27.  kehottaa komissiota perussopimusten valvojana varmistamaan, että nykyinen unionin lainsäädännön riittämätön täytäntöönpano, jonka osoittaa Euroopan parlamentille toimitettujen vetoomusten määrä, korjataan, jolloin unionin kansalaiset pystyvät hyödyntämään täysimääräisesti oikeuksiaan;

28.  kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöä, jolla ratkaistaan väestörekisteriasiakirjojen vastavuoroiseen tunnustamiseen jäsenvaltioissa liittyvät ongelmat ottaen siinä huomioon jäsenvaltioille kuuluvan toimivallan;

29.  pitää valitettavana, että käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen unionin kansalaiset kohtaavat edelleen useasti ongelmia, jotka johtuvat siitä, että viranomaiset soveltavat sisämarkkinalainsäädäntöä virheellisesti;

30.  pitää valitettavana, että viime aikoina tiedonhankintamatkojen raportteja ja muita asiakirjoja ei ole käännetty unionin virallisille kielille, ei edes vetoomuksen esittäjien äidinkielelle;

31.  ottaa huomioon SOLVIT-verkoston merkittävän roolin, sillä se paljastaa ja ratkaisee säännöllisesti ongelmia, jotka liittyvät sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoon, ja kehottaa vahvistamaan tätä välinettä ja tekemään vetoomusvaliokunnan ja SOLVIT-verkoston välisestä yhteistyöstä aktiivisempaa; palauttaa mieliin, että vuosi 2013 oli Euroopan kansalaisten teemavuosi, ja antaa tunnustusta unionin ja jäsenvaltioiden toimielimille ja elimille, jotka esittelivät aktiivisemmin toimintaansa Euroopan kansalaisille ja asukkaille kyseisen vuoden aikana perussopimusten sisältämien periaatteiden ja tässä mietinnössä esitettyjen tosiseikkojen perusteella;

Tulevaisuudennäkymät ja suhteet muihin elimiin

32.  panee merkille, että tämän valiokunnan työn merkitystä parlamentissa on parannettava tekemällä tunnetummaksi sen roolia valvonnasta vastaavana valiokuntana; kehottaa vasta valittua vetoomusvaliokuntaa nimittämään sisäiset vuotuiset esittelijät sellaisia tärkeimpiä toimintapolitiikkoja varten, jotka huolestuttavat eurooppalaisia vetoomuksen esittäjiä, ja edistämään yhteistyötä muiden parlamentin valiokuntien kanssa kutsumalla niiden jäseniä järjestelmällisesti vetoomusvaliokunnan keskusteluihin, jotka koskevat niiden lainsäädännöllistä toimivaltaa; kehottaa muita parlamentin valiokuntia ottamaan vetoomusvaliokunnan useammin mukaan lausunnon antavana valiokuntana täytäntöönpanokertomuksissa ja muissa välineissä, joilla valvotaan unionin lainsäädännön moitteetonta saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa tai sen mahdollista tarkistamista; korostaa, että myös vastaanotettujen vetoomusten ja niihin liittyvien hankkeiden koko ajan kasvavan määrän kannalta on tärkeää, että valiokunnan täysjäsenyys ei enää vaikuta jäsenyyteen muissa parlamentin valiokunnissa; kehottaa parlamentin täysistuntoa varaamaan enemmän aikaa vetoomusvaliokunnan työhön;

33.  korostaa, että on vahvistettava vetoomusvaliokunnan yhteistyötä muiden unionin toimielinten ja elinten sekä jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kanssa; pitää tärkeänä, että parannetaan rakenteellista vuoropuhelua ja järjestelmällistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja erityisesti kansallisten parlamenttien vetoomusvaliokuntien kanssa, esimerkiksi järjestämällä säännöllisiä kokouksia kaikkien kansallisten vetoomusvaliokuntien puheenjohtajien kanssa; katsoo, että kyseisen kumppanuuden luominen mahdollistaa kokemusten ja käytäntöjen parhaan vaihtamisen sekä vetoomusten aiempaa järjestelmällisemmän ja tehokkaamman toimittamisen käsiteltäväksi toimivaltaiselle tasolle ja elimelle ja viime kädessä tuo Euroopan parlamentin lähemmäs Euroopan kansalaisia huolestuttavia asioita; suhtautuu myönteisesti siihen, että Irlannin parlamenttiin on perustettu tutkintaa, valvontaa ja vetoomuksia käsittelevä yhteisvaliokunta, ja hyödyllisiin yhteyksiin, joita se on luonut Euroopan parlamenttiin tämän vuoden aikana tarjotakseen parempaa palvelua kansalaisille; toteaa, että muiden jäsenvaltioiden parlamenteissa harkitaan parhaillaan vetoomusvaliokuntien tai vastaavien elinten perustamista tai että niissä on käytössä muita menettelyjä vetoomusten käsittelyyn;

34.  kehottaa komissiota tunnustamaan asianmukaisesti vetoomusten roolin unionin lainsäädännön käytännön soveltamisen seurannassa, koska vetoomukset ovat monissa tapauksissa ensimmäisiä kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen jälkeen ilmeneviä merkkejä siitä, että jäsenvaltiot ovat jäljessä säädösten täytäntöönpanossa; kehottaa Euroopan parlamenttia suosittamaan komission kanssa tekemässään toimielinten välisessä sopimuksessa, että vetoomusvaliokunnan pyyntöihin vastaamista koskevaa aikaa lyhennetään ja valiokunnalle tiedotetaan vetoomuksiin välittömästi liittyvien rikkomusmenettelyjen edistymisestä; katsoo, että unionin toimielinten pitäisi yleisesti antaa enemmän tietoa ja olla avoimempia unionin kansalaisia kohtaan, jotta voidaan torjua kasvavaa näkemystä demokratiavajeista;

35.  korostaa, että tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on olennaisen tärkeää vetoomusvaliokunnan työlle; kannustaa jäsenvaltioita olemaan aktiivisesti mukana unionin lainsäädännön soveltamiseen ja noudattamiseen liittyviin vetoomuksiin vastattaessa ja pitää äärimmäisen tärkeänä niiden edustajien osallistumista vetoomusvaliokunnan kokouksiin sekä aktiivista yhteistyötä; on vakaasti päättänyt säilyttää tiiviin yhteistyön ja yhteydenpidon unionin toimielinten ja kansalaisten välillä;

36.  korostaa, että on tärkeää vahvistaa yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa ottamalla käyttöön uusi toimielinten välinen sopimus; korostaa, että Euroopan parlamentin on tärkeää osallistua kansallisten oikeusasiamiesten verkostoon; on tyytyväinen oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan välisiin erinomaisiin suhteisiin toimielinten välisessä yhteistyössä; arvostaa erityisesti oikeusasiamiehen säännöllistä panosta vetoomusvaliokunnan työhön vaalikauden aikana; muistuttaa, että kaikilla unionin kansalaisilla ei ole vieläkään kansallista oikeusasiamiestä, mikä tarkoittaa, että kaikilla unionin kansalaisilla ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta käyttää oikeussuojakeinoja; katsoo, että kansallisen oikeusasiamiehen virasto kussakin Euroopan oikeusasiamiesten verkostoon kuuluvassa jäsenvaltiossa tukisi merkittävästi Euroopan oikeusasiamiestä;

Työmenetelmät

37.  kehottaa vetoomusvaliokunnassa toimivia parlamentin jäseniä hyväksymään lopulliset sisäiset säännöt, joilla varmistetaan valiokunnan toiminnan mahdollisimman suuri tehokkuus ja avoimuus, ja tekemään ehdotuksia, joilla muutetaan Euroopan parlamentin työjärjestystä vastaavasti, jotta voidaan vahvistaa heidän jatkuvat pyrkimyksensä parantaa työmenetelmiä koko seitsemännen vaalikauden aikana; kehottaa vetoomusvaliokuntaa ottamaan käyttöön selkeät määräajat vetoomusmenettelyssä, jotta voidaan nopeuttaa vetoomusten elinkaarta Euroopan parlamentissa ja parantaa koko menettelyn avoimuutta ja demokraattisuutta; korostaa, että siten voitaisiin ottaa käyttöön määritelty elinkaari, joka ulottuu vetoomuksen kirjaamisesta sen käsittelyn lopettamiseen Euroopan parlamentissa tavalla, joka vastaa lainsäädäntöasioiden ja muiden asioiden menettelyjen nykyisiä määräaikoja; korostaa, että näiden määräaikojen osalta olisi perustettava hälytysmekanismi, joka kiinnittää jäsenten huomion automaattisesti vetoomuksiin, joiden osalta ei ole toteutettu toimia tai yhteydenpitoa huomattavan pitkään aikaan, jotta estetään vanhojen vetoomusten pysyminen avoimina vuosien ajan ilman kunnollista syytä; muistuttaa, että tiedonhankintamatkat ovat yksi tärkeä vetoomusvaliokunnan tutkintaväline, ja että siksi asianomaisia sääntöjä on tarkistettava kiireellisesti, jotta vasta valitut jäsenet voivat tehdä tuloksellisia matkoja ja raportoida nopeasti vetoomuksen esittäjille ja valiokunnalle havainnoistaan ja suosituksistaan;

38.  on tyytyväinen asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisten ja muiden osapuolten läsnäoloon vetoomusvaliokunnan kokouksissa; korostaa, että vetoomusvaliokunta on ainoa valiokunta, joka järjestelmällisesti tarjoaa kansalaisille keinon saattaa huolenaiheensa suoraan Euroopan parlamentin jäsenten tietoon ja joka mahdollistaa monenvälisen vuoropuhelun unionin toimielinten, kansallisten viranomaisten ja vetoomusten esittäjien kesken; ehdottaa kokousten järjestämisen helpottamiseksi ja matkakustannusten vähentämiseksi tulevaisuudessa, että vetoomusvaliokunta ja parlamentin hallinto tutkivat mahdollisuutta, että vetoomuksen esittäjät tai viranomaiset voisivat osallistua kokouksiin videokonferenssin tai vastaavan palvelun avulla;

39.  panee merkille, että vetoomusten määrä on lisääntynyt tämän vaalikauden aikana, ja on edelleen huolissaan siitä, että viivästykset ja vastausajat ovat yhä liian pitkiä vetoomuksen kirjaamista ja käsiteltäväksi ottamista koskevissa menettelyvaiheissa; kehottaa lisäämään sekä virallisten asiakirjojen vastaanotosta ja käsiteltäväksi lähettämisestä vastaavan yksikön että vetoomusvaliokunnan sihteeristön henkilöstöön oikeusalan taustan omaavan hallintovirkamiehen, jotta voidaan antaa suosituksia siitä, kuuluuko vetoomus unionin oikeuden toimialaan; katsoo, että nämä suositukset ja yhteenvedot vetoomuksista on ensin annettava jäsenille vain englanniksi ja käännettävä kaikille virallisille kielille vasta, kun ne julkaistaan, jotta käsiteltäväksi ottamista koskevien ensimmäisten päätösten tekemistä voidaan nopeuttaa entisestään; odottaa, että uuden vetoomusportaalin käyttöönotto vähentää kyseenalaisia esityksiä, jotka toisinaan kirjataan vahingossa vetoomuksina;

o
o   o

40.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä niiden vetoomusvaliokunnille ja kansallisille oikeusasiamiehille tai vastaaville toimivaltaisille elimille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö