Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2008(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0131/2014

Predkladané texty :

A7-0131/2014

Rozpravy :

PV 10/03/2014 - 17
CRE 10/03/2014 - 17

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0204

Prijaté texty
PDF 336kWORD 112k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013
P7_TA(2014)0204A7-0131/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o činnosti Výboru pre petície za rok 2013 (2014/2008(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na význam petičného práva a dôležitosť toho, aby parlamentné orgány boli okamžite upovedomené o konkrétnych obavách a názoroch občanov a obyvateľov EÚ, ako sa ustanovuje v článkoch 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na ustanovenia Charty základných práv Európskej únie, a najmä na článok 44 o práve na zasielanie petícií Európskemu parlamentu,

–  so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa týkajú konania o nesplnení povinnosti, najmä článok 258 a článok 260,

–  so zreteľom na článok 48 a článok 202 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A7-0131/2014),

A.  keďže v roku 2013, ktorý bol Európskym rokom občanov, počet petícií dosiahol 2 885, čo predstavuje nárast takmer o 45 % oproti roku 2012; a keďže v terajšom volebnom období bolo doposiaľ zaregistrovaných takmer 10 000 petícií;

B.  keďže toto množstvo je síce vzhľadom na počet obyvateľov Európskej únie stále nízke, svedčí však o výraznom zvýšení povedomia o petičnom práve a o oprávnených očakávaniach v súvislosti s užitočnosťou petičného procesu ako prostriedku, ako upozorniť európske inštitúcie a členské štáty na problémy jednotlivých občanov, miestnych spoločenstiev, mimovládnych organizácií, dobrovoľníckych združení a súkromných podnikov;

C.  keďže európski občania sú priamo zastúpení jedinou nimi volenou inštitúciou v EÚ – Európskym parlamentom a petičné právo im ponúka možnosť priamo oslovovať svojich zástupcov;

D.  keďže petičné právo zvyšuje možnosť priameho kontaktu Európskeho parlamentu a občanov a obyvateľov Únie, pričom zároveň môže poskytovať ľuďom otvorený, demokratický a transparentný mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu v legitímnych a oprávnených prípadoch dosiahnuť mimosúdnu nápravu svojich sťažností, najmä ak sa týkajú problémov s vykonávaním európskych právnych predpisov; keďže petície poskytujú cennú spätnú väzbu pre zákonodarcov a výkonné orgány na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni;

E.  keďže je potrebné zabrániť ďalším nenapraviteľným stratám biodiverzity, najmä v rámci oblastí sústavy Natura 2000; keďže členské štáty sa zaviazali zabezpečiť ochranu osobitných chránených území podľa smernice o ochrane biotopov (92/43/EHS) a smernice o ochrane vtáctva (79/409/EHS); keďže Komisia môže síce úplne skontrolovať dodržiavanie právnych predpisov EÚ až vtedy, keď vnútroštátne orgány prijali konečné rozhodnutie, je však dôležité – najmä v súvislosti s otázkami životného prostredia – overiť už v ranej fáze, či miestne, regionálne a vnútroštátne orgány náležite uplatňujú všetky príslušné procedurálne požiadavky podľa právnych predpisov EÚ vrátane vykonávania zásady predbežnej opatrnosti;

F.  keďže je potrebné zvýšiť účasť občanov na rozhodovacom procese EÚ s cieľom posilniť jeho legitimitu a zodpovednosť; keďže petičný postup takisto predstavuje prostriedok na získanie skutočného obrazu o rozporoch v európskej spoločnosti, najmä v období hospodárskej krízy a sociálneho nepokoja, spôsobeného napr. vplyvom, ktorý mal pád svetových finančných trhov a bankových systémov na obyvateľov Európy; pripomína, že Výbor pre petície usporiadal v septembri 2013 verejné vypočutie na túto tému za účasti predkladateľov petícií; keďže pozornosť výboru upútali mnohé petície proti nekalým finančným praktikám a porušovaniu práv spotrebiteľov v odvetví bankovníctva, najmä dramatické dôsledky núteného vysťahovania domácností celých rodín na základe nekorektných doložiek v hypotekárnych úveroch;

G.  keďže takéto petície doručené Výboru pre petície často poskytli užitočné informácie aj iným výborom Európskeho parlamentu zodpovedným za tvorbu právnych predpisov na vytvorenie sociálno-ekonomicky i environmentálne bezpečnejšieho, spoľahlivejšieho, spravodlivejšieho a prosperujúcejšieho základu pre budúcnosť všetkých občanov a obyvateľov EÚ;

H.  keďže každá petícia sa posudzuje a rieši podľa podstaty veci, aj keď ju podáva iba jeden občan či obyvateľ EÚ, a každý predkladateľ petície má právo na odpoveď vo vlastnom jazyku;

I.  keďže v závislosti od povahy a zložitosti doručených petícií sa čas na ich vybavenie a poskytnutie odpovede líši, treba však vynaložiť maximálne úsilie a náležite odpovedať na problémy prekladateľov petícií v primeranej lehote a primeraným spôsobom, nielen čo sa týka postupu, ale aj obsahu;

J.  keďže predkladatelia petícií, ktorých petície sa následne prediskutúvajú na pravidelných zasadnutiach Výboru pre petície, sa môžu v plnej miere zúčastňovať na zasadnutí, majú právo predniesť svoju petíciu spolu s podrobnejšími informáciami, čím aktívne prispejú k činnosti výboru a členom výboru, Európskej komisii aj zástupcom členských štátov, ktorí môžu byť prítomní, poskytnú doplňujúce a bezprostredné informácie; keďže v roku 2013 sa na rokovaniach výboru zúčastnilo a aktívne podieľalo 185 predkladateľov petícií;

K.  keďže činnosť Výboru pre petície vychádza v plnej miere z podnetov a príspevkov predkladateľov petícií a výsledkov vlastných preskúmaní každého prípadu, doplnených v prípade potreby o dodatočnú expertízu Európskej komisie, členských štátov alebo iných orgánov; a keďže priority a organizácia programu výboru sa určujú na základe demokraticky prijatých rozhodnutí jeho členov;

L.  keďže v kritériách prípustnosti petícií na základe podmienok zmluvy a pravidiel Parlamentu sa uvádza, že petícia sa musí týkať veci, ktorá spadá do pôsobnosti Únie a priamo sa dotýka predkladateľa petície; keďže v dôsledku toho sú niektoré doručené petície vyhlásené za neprípustné, pretože nespĺňajú tieto kritériá;

M.  keďže petičné právo je kľúčovým nástrojom spoluúčasti a demokratickej kontroly zo strany občanov a jeho riadne uplatňovanie musí byť zabezpečené od začiatku do konca procesu; keďže toto právo musí zostať plne zaručené, nezávisle od vládnych záujmov; keďže túto zásadu musia Parlament i Komisia bezpodmienečne dodržiavať na úrovni EÚ pri riešení petícií;

N.  keďže uvedené kritériá boli súdne preverené a rozsudky Európskeho súdneho dvora, napr. vo veci T-308/07, potvrdili kritériá týkajúce sa petičného práva, ako aj skutočnosť, že rozhodnutia o neprípustnosti petícií musia byť riadne opodstatnené a výbor ich vo svojej následnej korešpondencii s predkladateľom petície musí zdôvodniť; a napr. vo veciach T-280/09 a T-160/10 týkajúcich sa petícií potvrdili, že ich možno považovať po obsahovej stránke za príliš nepresné;

O.  keďže okrem petícií týkajúcich sa dosahu krízy na občanov a obyvateľov EÚ sa ďalšie kľúčové podnety týkajú práva v oblasti životného prostredia – najmä otázok nakladania s odpadom a vodného hospodárstva, základných práv – najmä práv dieťaťa, práv osôb zo zdravotným postihnutím a otázok týkajúcich sa zdravia, práva na osobný a nehnuteľný majetok, otázok súvisiacich s voľným pohybom, s rôznymi formami diskriminácie, najmä na etnickom, kultúrnom a jazykovom základe, s vízami, imigráciou a zamestnaním, alebo ide o petície o uplatňovaní spravodlivosti, o údajnej korupcii, prieťahoch v súdnych konaniach a o mnohých iných oblastiach činnosti;

P.  keďže mnohí predkladatelia petícií, najmä spomedzi mladších ročníkov, vo veľkej miere využívajú ako prostriedok komunikácie sociálne médiá, Výbor pre petície vytvoril pod záštitou Európskeho parlamentu svoju vlastnú sieť, ktorú pravidelne kontaktuje čoraz vyšší počet ľudí v hlavných sociálnych médiách, ktoré sú obzvlášť aktívne využívané a považované za užitočné počas schôdzí výborov; keďže informačný bulletin výboru PETI Journal má značný počet odberateľov, v súčasnosti 1 500;

Q.  keďže v tejto súvislosti Výbor pre petície pracuje v súčinnosti s príslušnými útvarmi Európskeho parlamentu na vývoji nového viacjazyčného internetového portálu, ktorý má nahradiť predošlý, obmedzenejší elektronický nástroj na podávanie petícií, ktorý sa nachádzal na internetovej stránke Europarl; keďže tento nový portál má zabezpečiť väčšiu efektivitu administratívy a zároveň zvýšiť transparentnosť a interaktívnosť petičného postupu, z čoho budú mať úžitok predkladatelia petícií i poslanci Európskeho parlamentu, ako aj široká verejnosť;

R.  keďže v tejto súvislosti pripomína stanovisko prijaté na základe výročnej správy z roku 2012 s cieľom vytvoriť efektívnejší, transparentnejší a nestrannejší petičný postup a zároveň zachovať účastnícke práva členov Výboru pre petície, aby vybavovanie petícií obstálo v súdnom preskúmaní aj na procesnej úrovni;

S.  keďže Výbor pre petície sa stále aktívne zaujíma o spôsob, akým sa uplatňuje nariadenie o európskej iniciatíve občanov, a je si vedomý mnohých nedostatkov a určitej ťažkopádnosti existujúceho právneho rámca, ktorý nie celkom odráža ducha ustanovení zmluvy, a to i napriek úsiliu výborov AFCO a PETI pri jeho rozpracovaní; keďže Parlament má po troch rokoch platnosti prerokovať revíziu tohto nariadenia podľa podmienok ustanovenia o revízii;

T.  keďže čoskoro sa majú začať vykonávať ustanovenia nariadenia o európskej iniciatíve občanov, pokiaľ ide o organizovanie verejného vypočutia o úspešnej iniciatíve na pôde Európskeho parlamentu, so zapojením gestorského výboru s legislatívnou právomocou v predmetnej veci iniciatívy a Výboru pre petície, a to za podmienok rokovacieho poriadku Parlamentu a vykonávacích predpisov prijatých Predsedníctvom;

U.  keďže vyšetrovacie návštevy týkajúce sa preverovaných petícií, ktoré Výbor pre petície pravidelne uskutočňuje v súvislosti s otázkami považovanými za zvlášť prioritné, plnia veľmi dôležitú úlohu a keďže je potrebné, aby správy z týchto návštev boli čo najkvalitnejšie, dôveryhodné, vypracované v spoľahlivej spolupráci a aby viedli k želanému konsenzu medzi účastníkmi; pripomína, že v roku 2013 sa uskutočnili návštevy Španielska (dvakrát), Poľska, Dánska a Grécka; keďže väčšia pružnosť praktických aspektov týchto misií, najmä pokiaľ ide o to, v ktorých týždňoch sa môžu konať, by prispela k ešte vyššej úspešnosti misií, najmä pokiaľ ide o dostupnosť poslancov a zníženie rizika zrušenia účasti;

V.  keďže má na pamäti povinnosti výboru vo vzťahu k úradu európskeho ombudsmana, ktorý zodpovedá za vyšetrovanie sťažností občanov EÚ o možnom nesprávnom úradnom postupe v rámci inštitúcií a orgánov EÚ, v súvislosti s ktorými výbor vydáva výročnú správu opierajúcu sa o výročnú správu európskeho ombudsmana; pripomína, že v roku 2013 sa výbor aktívne zapojil do organizácie voľby nového európskeho ombudsmana po odchode Nikiforosa Diamandourosa, ktorý tento úrad dovtedy zastával;

W.  keďže napriek skutočnosti, že poslanci Parlamentu úspešne zvolili novú ombudsmanku Emily O'Reillyovú, ktorá nastúpila do funkcie 1. októbru 2013, musí sa na začiatku nového volebného obdobia usporiadať nová voľba, ako sa ustanovuje v rokovacom poriadku (článok 204), a keďže by bolo rozumné zabezpečiť, aby boli v dostatočnom predstihu zverejnené jednoznačné a transparentné pravidlá, ktoré ďalej spresnia zodpovednosť Výboru pre petície v tomto procese a zabezpečia primeranú transparentnosť voľby, najmä prostredníctvom lepšieho internetového nástroja na tento účel;

X.  keďže Výbor pre petície je členom siete európskych ombudsmanov, ktorá zahŕňa niektoré výbory pre petície národných parlamentov, ak existujú, a keďže sa javí ako dôležité, aby sa spolupráca medzi samotnými výbormi pre petície ďalej zdôrazňovala a v prípade praktických výhod aj posilňovala a aby Európsky parlament mohol zohrávať v tomto vývoji ústrednú úlohu v záujme občanov EÚ;

Y.  keďže Výbor pre petície má v úmysle byť užitočným a transparentným nástrojom v službách občanov a obyvateľov EÚ, ktorý zabezpečuje demokratickú kontrolu mnohých aspektov činnosti Európskej únie, najmä pokiaľ ide o vykonávanie právnych predpisov EÚ vnútroštátnymi orgánmi; keďže môže na základe doručených petícií ďalej prispievať na jednej strane k jednotnejšiemu a lepšie koordinovanému uplatňovaniu právnych predpisov EÚ a na druhej strane k zlepšeniu budúcich právnych predpisov EÚ tým, že bude upozorňovať na ponaučenia získané z obsahu doručených petícií;

Z.  keďže táto správa je poslednou výročnou správou Výboru pre petície v 7. volebnom období Európskeho parlamentu, preto obsahuje prehľad činností výboru za rok 2013 i za celé volebné obdobie, ako aj hodnotenie toho, do akej miery Výbor pre petície splnil očakávania občanov po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy;

1.  uznáva významnú a zásadnú úlohu, ktorú Výbor pre petície zohráva pri obhajobe a podpore práv občanov a obyvateľov EÚ a zabezpečuje tak, aby sa prostredníctvom petičného postupu vždy podľa možnosti lepšie spoznávali problémy predkladateľov petícií a vyriešil sa v primeranom časovom rámci ich opodstatnený pocit nespokojnosti;

2.  je odhodlaný zvýšiť efektívnosť, transparentnosť a nestrannosť petičného procesu a zároveň zachovať účastnícke práva členov Výboru pre petície, aby vybavovanie petícií obstálo v súdnom preskúmaní aj na procesnej úrovni;

3.  zdôrazňuje, že Výbor pre petície rovnako ako iné inštitúcie a orgány, akými sú vyšetrovacie výbory a európsky ombudsman, zohráva nezávislú a jasne vymedzenú úlohu ako kontaktné miesto, na ktoré sa môže ktorýkoľvek občan obrátiť; zdôrazňuje, že tieto orgány spolu s európskou iniciatívou občanov sú základnými nástrojmi demokratickej EÚ a formovania európskeho obyvateľstva, preto sa musí zaručiť riadny prístup k nim a ich spoľahlivé fungovanie;

4.  zdôrazňuje, že v priebehu súčasného volebného obdobia Parlamentu Výbor pre petície venoval všetko úsilie tomu, aby splnil očakávania občanov Európskej únie; zdôrazňuje, že je dôležité aby sa občania priamo zapojili do činnosti Parlamentu a aby sa ich problémami, návrhmi či sťažnosťami konkrétne zaoberali členovia výboru; poukazuje na množstvo práce vykonanej v rámci riešenia možných porušení práv občanov a v spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v otázkach týkajúcich sa uplatňovania európskych právnych predpisov pri zachovaní významnej úlohy výboru v opätovnom nadviazaní spojenia s európskymi občanmi a posilňovaní demokratickej legitimity a zodpovednosti v rámci rozhodovacieho procesu EÚ;

5.  pripomína významnú úlohu Komisie, ktorá pomáhala s riešením prípadov uvedených v petíciách; domnieva sa, že vyšetrovanie petícií Komisiou by malo ísť viac do hĺbky a malo by sa pozrieť na podstatu prípadov vzhľadom na právne predpisy EÚ; zdôrazňuje význam transparentnosti týchto procesov a riadny prístup verejnosti k príslušným dokumentom a informáciám súvisiacim s prípadmi;

6.  zdôrazňuje význam iniciatívneho monitorovania a včasných preventívnych opatrení zo strany Komisie, keď existujú podložené dôkazy, že určité plánované a zverejnené projekty môžu byť porušením právnych predpisov EÚ;

7.  pozoruje tematickú rozmanitosť kľúčových oblastí z petícií občanov, ako sú základné práva, vnútorný trh, právo v oblasti životného prostredia, otázky verejného zdravia, ochrana dieťaťa, doprava a výstavba, španielsky zákon o ochrane pobrežia, nové nariadenie o dobrej správe vecí verejných, osoby so zdravotným postihnutím, diskriminácia na základe veku, verejný prístup k dokumentom, Európske školy, fiškálna únia, oceliarsky priemysel, práva zvierat a mnohé iné;

8.  nazdáva sa, že petície patriace do uvedených tematických oblastí sú dôkazom toho, že sa stále často a vo veľkej miere vyskytujú prípady neuspokojivej transpozície právnych predpisov EÚ alebo nesprávneho uplatňovania právnych predpisov;

9.  považuje za dôležité zlepšovať spoluprácu s parlamentmi a vládami členských štátov na základe obojstrannosti a v prípade potreby nabádať orgány členských štátov, aby plne transparentným spôsobom transponovali a vykonávali právne predpisy EÚ; zdôrazňuje význam spolupráce Komisie a členských štátov a vyjadruje poľutovanie nad nedbalosťou niektorých členských štátov, pokiaľ ide o plnú transpozíciu a presadzovanie európskych právnych predpisov, najmä v oblasti životného prostredia;

10.  pripomína, že Výbor pre petície považuje prípustné petície týkajúce sa zásad a obsahu Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Charty základných práv Európskej únie za neoddeliteľnú súčasť svojej práce a vykonáva vyšetrovanie skutkovej podstaty každého prípadu; pripomína tiež, že Európska komisia sa často ocitá v situácii, že z dôvodu existencie článku 51 charty nemôže konať, keď ju o to výbor požiada; zdôrazňuje skutočnosť, že očakávania občanov zďaleka presahujú to, čo umožňujú striktne právne ustanovenia charty;

11.  blahoželá výboru za prácu, ktorú odviedol v súvislosti s doručenými petíciami týkajúcimi sa zdravotného postihnutia, ktorých počet v roku 2013 výrazne stúpol; všíma si úsilie pri zabezpečovaní úspešného zavedenia rámca EÚ v zmysle ustanovení článku 33 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom sa Výbor pre petície spojil s Európskou komisiou, Agentúrou pre základné práva a Európskym fórom pre osoby so zdravotným postihnutím, a berie na vedomie ochotu výboru naďalej túto činnosť podporovať; vyjadruje poľutovanie nad tým, že následne sa zapojenie Výboru pre petície v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím skončilo a že ho nahradili legislatívne výbory, ktoré sú pre túto oblasť tiež príslušné; nazdáva sa, že toto rozhodnutie vychádzalo z nesprávneho výkladu funkcií pridelených v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

12.  berie na vedomie mieru pozornosti, ktorá sa venovala niektorým významným petíciám týkajúcim sa návrhu na vybudovanie nového letiska Notre-Dame-des-Landes neďaleko Nantes; potvrdzuje, že bol doručený značný počet príspevkov od predkladateľov, ktorí sa vyslovili proti tomuto návrhu z environmentálnych dôvodov, a že bola doručená významná petícia aj od zástancov tohto projektu, čo dalo podnet na živú diskusiu vo výbore, na ktorej sa spolu s hlavnými autormi petície zúčastnili aj francúzske orgány a generálny riaditeľ pre životné prostredie z Európskej komisie; nazdáva sa tiež, že takéto seriózne diskusie nielen zvyšujú informovanosť verejnosti a umožňujú občanom aktívne a legitímne sa do procesu zapojiť, ale tiež umožňujú, aby sa viaceré kontroverzné otázky súvisiace s projektom, ktorý je údajne v rozpore s právnymi predpismi EÚ, objasnili a aby sa určili možnosti nápravy, ktoré budú v plnom súlade s európskymi právnymi predpismi, ktoré by sa v týchto prípadoch mali uplatňovať;

13.  uznáva, že v roku 2013 mnohí predkladatelia petícií vyjadrili svoje znepokojenie nad zjavnou nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza v Dánsku, pokiaľ ide o správne a justičné konania týkajúce sa rozluky a rozvodu rodičov a následného zverenia detí do opatery; v tejto súvislosti konštatuje, že v prípade párov s rozličnou štátnou príslušnosťou existujú jasné prípady diskriminácie na základe štátnej príslušnosti toho partnera, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom prebieha konanie, v prospech partnera z daného členského štátu, a to s vážnym a často veľmi negatívnym a dramatickým vplyvom na práva dieťaťa; v tejto súvislosti si všíma závažné porušenia základných práv predkladateľov petícií i detí; poznamenáva, že Výbor pre petície podnikol vyšetrovaciu návštevu Dánska, aby prešetril takéto sťažnosti priamo na mieste, kde sa situácia zdá byť obzvlášť naliehavá; konštatuje, že boli zaznamenané prípady aj v iných krajinách, konkrétne v Nemecku, (najmä prípady týkajúce sa činnosti úradu Jugendamt), vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve;

14.  pripomína vyšetrovanie uskutočnené na základe petícií týkajúcich sa následkov nedostatočného vykonávania rámcovej smernice o odpade počas celého volebného obdobia a prijatie príslušnej správy; pripomína odporúčania týkajúce sa absencie riadneho rozhodovania vo veci skládok a dôsledkov na miestne obyvateľstvo; zdôrazňuje, že situácia ešte zďaleka nie je vyriešená, keďže petície sa posudzovali postupne, najmä čo sa týka pretrvávania toxických požiarov spôsobených priemyselným odpadom so silnými znečisťujúcimi účinkami v niektorých oblastiach Campanie, ako aj nedostatku transparentnosti plánovania a inštitucionálneho riadenia v oblasti Lazio počas posledných mesiacov po naplánovanom zatvorení podzemnej skládky Malagrotta, čo je teraz predmetom súdneho vyšetrovania na vysokej úrovni; pripomína intenzívnu vyšetrovaciu návštevu Grécka, ktorá sa uskutočnila na jeseň 2013 v rovnakej veci a ktorá upozornila na nedostatky v uplatňovaní príslušných smerníc o odpade, nedostatočný pokrok v oblasti odpadového hospodárstva, čo sa týka plánov a systémov na vyšších úrovniach hierarchie odpadového hospodárstva, ako aj dôsledkov na zdravie obyvateľstva v niektorých oblastiach Grécka; konštatuje, že nedávno boli predložené ďalšie petície na tému nedostatkov v odpadovom hospodárstve, ktoré sa týkajú ďalších členských štátov, konkrétne Španielska (regiónu Valencia) a Spojeného kráľovstva;

15.  berie na vedomie správu vyšetrovacej misie v Poľsku o navrhovanej povrchovej bani v Dolnom Sliezsku; víta tiež intenzívne rozpravy, ktoré sa pri tejto príležitosti viedli s predkladateľmi petície a vnútroštátnymi orgánmi v súvislosti s možným preskúmaním a využívaním zásob bridlicového plynu, čím sa výbor už zaoberal na pracovnom seminári v roku 2012;

16.  zdôrazňuje veľmi konštruktívnu prácu, ktorú odviedol celý výbor v súvislosti s doručenými petíciami o španielskom zákone o správe pobrežia (Ley de Costas), či už ide o výsledky a závery vyšetrovacej misie alebo o spoluprácu s predkladateľmi petícií i s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi; pripomína, že výbor zriadil osobitnú pracovnú skupinu ad-hoc, ktorá mala podrobnejšie preskúmať túto zložitú otázku a zabezpečiť spojenie s veľkým množstvom dotknutých predkladateľov petícií; uznáva skutočnosť, že hoci sa v prospech predkladateľov petície dosiahol istý pokrok v nových právnych predpisoch, ktoré prijal španielsky parlament, ; žiada Komisiu, aby túto situáciu ďalej aktívne sledovala;

17.  víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej návštevy Galície, ktorá sa uskutočnila vo februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie s predkladateľmi petície a regionálnymi orgánmi o otázkach týkajúcich sa nedostatku riadnych čističiek odpadových vôd v regióne, potvrdzuje závery a odporúčania správy z vyšetrovacích misií, ktorú schválil Výbor pre petície 17. decembra 2013, a to v tom zmysle, že treba pokračovať v úsilí o dokončenie vyčistenia a regenerácie navštíveného objektu rías;

18.  zdôrazňuje úlohu oznamovacej povinnosti výboru; upozorňuje na niekoľko uznesení prijatých v roku 2013 vo forme správ, akou je osobitná správa európskeho ombudsmana o postupe Komisie vo veci nedostatkov v hodnotení vplyvu projektu rozširovania letiska vo Viedni na životné prostredie, okrem výročnej správy o činnosti európskeho ombudsmana ako celku; zdôrazňuje výrazný prínos výboru vďaka odborným poznatkom, ktoré v priebehu rokov získal pri posudzovaní mnohých konkrétnych prípadov vo forme stanovísk pre gestorské výbory, a najmä k revízii smernice o posudzovaní účinkov na životné prostredie, ako aj stanoviska k umiestneniu sídiel inštitúcií Európskej únie; je presvedčený, že vďaka takýmto dokumentom môže Výbor pre petície predniesť na plenárnom zasadnutí otázky dôležité pre európskych občanov;

19.  pripomína, že podľa článku 202 ods. 2 má Výbor pre petície právomoc predkladať plénu nielen nelegislatívne iniciatívne správy o veciach, ktoré sa týkajú viacerých petícií, ale v naliehavých prípadoch aj krátke uznesenia, o ktorých plénum hlasuje;

20.  je presvedčený, že usporiadanie verejných vypočutí je veľmi dôležitým nástrojom na preskúmanie problémov, na ktoré upozorňujú predkladatelia petícií; upozorňuje na verejné vypočutie o vplyve krízy na európskych občanov a o posilnení demokratického zapojenia do riadenia Únie, ako aj na verejné vypočutie o čo najlepšom využití výhod občianstva EÚ, v ktorých sa preskúmali problémy, na ktoré v oboch prípadoch upozornili občania v petíciách; nazdáva sa, že informácie poskytnuté v petíciách preukazujú osobný vplyv úsporných opatrení na práva predkladateľov petícií, ale aj silnejšiu úlohu a odhodlanie občianskej spoločnosti; uznáva, že Európa potrebuje dôveryhodnú, viditeľnú a zodpovednú správu hospodárskych záležitostí, aby mohla riešiť finančné problémy budúcnosti; zdôrazňuje, že je dôležité bojovať proti zostávajúcim prekážkam, ktoré občanom EÚ bránia v plnom uplatňovaní práv, ktoré im plynú z právnych predpisov EÚ, ako aj presadzovať politickú účasť občanov na živote EÚ;

21.  nazdáva sa, že je dôležité, aby vo svojej práci na konkrétnych veciach využíval ďalšie formy činnosti, ako sú parlamentné otázky na ústne zodpovedanie počas plenárnych zasadnutí; pripomína, že ide o priamu formu kontroly ostatných inštitúcií a orgánov EÚ zo strany Parlamentu; poukazuje na to, že v roku 2013 využil 9-krát svoje právo predkladať otázky, napríklad vo veci zdravotného postihnutia, dobrých životných podmienok zvierat, nakladania s odpadom a európskej iniciatívy občanov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré predložené iniciatívne návrhy výboru musia čakať na prerokovanie v plenárnom zhromaždení niekoľko mesiacov, čo bráni možnosti vyjadriť opakujúce sa problémy občanov EÚ a dostať priamu odpoveď Komisie;

22.  berie na vedomie neustály prílev korešpondencie od občanov, ktorí sa obracajú na Parlament so žiadosťou o nápravu v otázkach, ktoré nepatria do oblasti právomocí EÚ podľa článku 227 zmluvy ani článku 51 Charty základných práv; vyzýva na nájdenie lepších riešení, pokiaľ ide o vybavovanie týchto podnetov od občanov, pričom sa zohľadnia povinnosti Parlamentu týkajúce sa jeho styku s občanmi; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že príslušné útvary Parlamentu sa ďalej nezaoberali odporúčaniami týkajúcimi sa podnetov občanov súvisiacich s otázkami, ktoré nepatria do oblasti právomocí EÚ, ktoré boli uvedené v uznesení Parlamentu z 21. novembra 2012 o aktivitách Výboru pre petície počas roku 2011;

23.  uznáva, že pre predkladateľov petícií zostávajú prioritou otázky životného prostredia, čo vlastne poukazuje na skutočnosť, že členské štáty v tejto oblasti stále zaostávajú; pozoruje, že mnohé z petícií sa zameriavajú na verejné zdravie, napr. nakladanie s odpadom, bezpečnosť vôd, jadrovú energiu a chránené živočíchy; poukazuje na to, že mnohé petície sa zaoberajú novými a nadchádzajúcimi projektmi, ktoré zvyšujú riziko vplyvu na uvedené oblasti; pripomína, že napriek snahe členských štátov riešiť tieto situácie je zjavné, že udržateľnému riešeniu stojí v ceste ešte stále veľa prekážok; poukazuje na prípad oceliarne ILVA v meste Taranto, ktorá vzbudzuje veľké obavy v dôsledku výrazného zhoršenia životného prostredia a zdravotného stavu miestneho obyvateľstva; naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila všetky dostupné mechanizmy na okamžité zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov EÚ o ochrane životného prostredia talianskymi orgánmi;

24.  vyzýva Výbor pre petície, aby naďalej skúmal účinky judikatúry týkajúcej sa Helénskej vysielacej spoločnosti (Ellinikí Radiofonía Tileórasi, ERT) na výklad článku 51 Charty základných práv Európskej únie a jej dôsledky v súvislosti s petíciami a aby prešetril, akým skutočným prekážkam musia občania EÚ čeliť, keď žiadajú o predbežné rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie s cieľom získať spoľahlivý výklad ústredných otázok týkajúcich sa európskych právnych predpisov vo veciach predložených vnútroštátnym súdom;

25.  víta začatie vykonávania európskej iniciatívy občanov 1. apríla 2012, registráciu prvej európskej iniciatívy občanov venovanej politikám pre mladých Európanov – Fraternity 2020 a nedávnu úspešnú európsku iniciatívu občanov venovanú právu na vodu; je presvedčený, že európska iniciatíva občanov je prvým nástrojom nadnárodnej účastníckej demokracie a umožní občanom aktívne sa zapojiť do vytvárania rámca európskych politík a právnych predpisov; opätovne potvrdzuje svoj záväzok zapojiť sa do organizácie verejných vypočutí pre úspešné európske iniciatívy občanov s aktívnou účasťou všetkých príslušných parlamentných výborov; zdôrazňuje, že je potrebné pravidelne preskúmavať situáciu európskych iniciatív občanov s cieľom zlepšiť ich postup a zároveň obmedziť byrokratickú záťaž a iné prekážky; uvedomuje si, že výsledok prvého parlamentného vypočutia prvých úspešných európskych iniciatív občanov v roku 2014 je rozhodujúci pre nasadenie vysokých procedurálnych noriem a pre očakávania občanov v súvislosti s uplatňovaním tohto práva v budúcnosti, a zaväzuje sa, že zabezpečenie účinnosti participačného procesu bude považovať za inštitucionálnu prioritu

26.  oceňuje rozhodnutie Komisie vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občianstva a poskytnúť občanom EÚ cenné informácie a prehľad o ich právach a demokratických nástrojoch, ktoré majú k dispozícii na presadzovanie týchto práv; nazdáva sa, že Európsky rok občianstva by sa mal využiť na rozsiahle šírenie informácií o novej európskej iniciatíve občanov, a teda na poskytovanie jasných a zrozumiteľných usmernení s cieľom znížiť vysokú mieru neprípustnosti v porovnaní s tou, ktorá stále pretrváva v oblasti petícií; je presvedčený, že webový portál pre petície je konkrétnym cenným príspevkom Európskeho parlamentu k európskemu občianstvu

27.  vyzýva Komisiu ako ochrankyňu zmluvy, aby zabezpečila odstránenie súčasného nedostatočného vykonávania práva EÚ, ako sa uvádza vo viacerých petíciách predložených Európskemu parlamentu, s cieľom umožniť občanom EÚ plne uplatňovať svoje práva;

28.  vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy s cieľom vyriešiť problémy súvisiace so vzájomným uznávaním dokladov o osobnom stave členskými štátmi, a aby pritom rešpektovala právomocičlenských štátov;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že európski občania sa pri uplatňovaní práva na slobodu pohybu naďalej stretávajú s častými problémami v dôsledku nesprávneho uplatňovania právnych predpisov z oblasti jednotného trhu verejnými orgánmi;

30.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v nedávnej minulosti správy z vyšetrovacích misií a ďalšie dokumenty neboli preložené do úradných jazykov EÚ, najmä do jazykov predkladateľov petícií;

31.  uznáva dôležitú úlohu siete SOLVIT, ktorá pravidelne odhaľuje a rieši problémy spojené s vykonávaním právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu; naliehavo vyzýva na posilnenie tohto nástroja a na aktívnejšiu spoluprácu medzi Výborom pre petície a sieťou SOLVIT; pripomína, že rok 2013 bol Európskym rokom občianstva, a vyjadruje uznanie inštitúciám a orgánom Európskej únie i členských štátov, ktoré počas tohto roku intenzívnejšie propagovali svoje služby pre európskych občanov a obyvateľov, a to s ohľadom na zásady uvedené v zmluvách a na skutočnosti uvedené v tejto správe;

Nové horizonty a vzťahy s ostatnými inštitúciami

32.  poukazuje na to, že je dôležité posilniť význam činnosti výboru v rámci Parlamentu zvýšením jeho kontrolnej funkcie; vyzýva novozvolený Výbor pre petície, aby vymenoval interných ročných spravodajcov pre hlavné politiky, ktoré sú predmetom záujmu európskych predkladateľov petícií; vyzýva ostatné parlamentné výbory, aby častejšie žiadali Výbor pre petície o stanovisko k správam o vykonávaní a k iným nástrojom na sledovanie správnej transpozície, vykonávania prípadne preskúmania európskych právnych predpisov v členských štátoch; zdôrazňuje, že aj vzhľadom na stále narastajúce množstvo doručených petícií a súvisiace úkony je dôležité, aby mal výbor v rámci portfólia parlamentných výborov postavenie zbavené neutrality; vyzýva plénum Európskeho parlamentu, aby venovalo viac času  činnosti Výboru pre petície;

33.  zdôrazňuje potrebu posilniť spoluprácu Výboru pre petície s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ a vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch; považuje za dôležité posilniť štruktúrovaný dialóg a systematickú spoluprácu s členskými štátmi, najmä s výbormi pre petície národných parlamentov, napríklad pravidelnými schôdzami s predsedami všetkých vnútroštátnych výborov pre petície; vytvorenie takéhoto partnerstva umožní najlepšiu výmenu skúseností a postupov, pomôže v petíciách systematickejšie a efektívnejšie odkazovať na príslušnú úroveň a orgán a napokon priblíži Európskemu parlamentu problémy európskych občanov; víta skutočnosť, že írsky parlament Oireachtas zriadil Spoločný výbor pre vyšetrovanie, dohľad a petície a počas tohto roka nadviazal užitočné spojenie s Európskym parlamentom s cieľom ponúknuť občanom ešte lepšie služby; poznamenáva, že parlamenty v iných členských štátoch v súčasnosti zvažujú vytvorenie výborov pre petície alebo podobných orgánov, alebo niektoré používajú na vybavovanie petícií iné postupy;

34.  vyzýva Komisiu, aby náležite uznala úlohu, ktorú petície plnia v monitorovaní účinného vykonávania právnych predpisov EÚ, keďže petície sú zvyčajne tým najvčasnejším ukazovateľom toho, že členské štáty vo vykonávaní právnych opatrení zaostávajú; vyzýva Európsky parlament, aby vo svojej medziinštitucionálnej dohode s Komisiou odporúčal obmedzenie času na odpovedanie na žiadosti výboru a aby zároveň priebežne informoval Výbor pre petície o vývoji konaní o neplnení povinnosti, ktoré priamo súvisia s petíciami, domnieva sa, že vo všeobecnosti by európske inštitúcie mali poskytovať viac informácií a byť transparentnejšie vo vzťahu k občanom EÚ, aby vyvrátili šíriaci sa názor o nedostatku demokracie;

35.  zdôrazňuje, že úzka spolupráca s členskými štátmi je pre prácu Výboru pre petície nesmierne dôležitá; nabáda členské štáty, aby aktívne reagovali na petície súvisiace s vykonávaním a presadzovaním európskeho práva, a považuje prítomnosť a aktívnu spoluprácu zástupcov členských štátov na schôdzach Výboru pre petície za veľmi dôležité; je odhodlaný zachovať úzku spoluprácu a komunikáciu medzi inštitúciami EÚ a občanmi;

36.  zdôrazňuje dôležitosť posilnenia spolupráce s európskym ombudsmanom prijatím novej medziinštitucionálnej dohody; zdôrazňuje, že je dôležité zapojiť Európsky parlament do siete národných ombudsmanov; schvaľuje vynikajúce vzťahy v inštitucionálnom rámci medzi ombudsmanom a týmto výborom; osobitne oceňuje pravidelné príspevky ombudsmana k činnosti Výboru pre petície počas celého volebného obdobia; pripomína, že nie všetci občania EÚ už majú svojho ombudsmana, čo znamená, že nie všetci občania EÚ majú rovnaký prístup k prostriedkom nápravy; zastáva názor, že úrad národného ombudsmana v každom členskom štáte v rámci európskej siete ombudsmanov by pre európskeho ombudsmana znamenal výraznú podporu;

Pracovné metódy

37.  vyzýva poslancov EP vo Výbore pre petície, aby prijali konečné znenie interných predpisov s cieľom zabezpečiť maximálnu efektívnosť a otvorenosť činnosti výboru a aby predložili návrhy na zmenu rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, čím by potvrdili svoje trvalé úsilie z celého siedmeho volebného obdobia o zlepšenie pracovných metód; vyzýva Výbor pre petície, aby schválil jednoznačné lehoty v petičnom procese s cieľom urýchliť celý cyklus vybavovania petícií v Európskom parlamente a ešte viac zvýšiť transparentnosť a demokratickosť celého procesu; zdôrazňuje, že by sa tak mohol zaviesť vymedzený cyklus vybavovania petícií od ich registrácie po konečné uzavretie v Európskom parlamente, podobne ako v prípade lehôt stanovených na prácu pri vypracúvaní legislatívnych a nelegislatívnych dokumentov; domnieva sa, že tieto lehoty by boli mechanizmom, ktorý upozorní poslancov a automaticky nasmeruje ich pozornosť na petície, v súvislosti s ktorými sa po dlhšiu dobu nič nekonalo, ani sa neuskutočnila žiadna korešpondencia, aby sa zabránilo tomu, že staršie petície zostanú roky bez vážnych dôvodov nevybavené; pripomína, že vyšetrovacie návštevy sú jedným z kľúčových investigatívnych nástrojov Výboru pre petície, preto je potrebné naliehavo preskúmať príslušné predpisy s cieľom umožniť novozvoleným poslancom vykonávať účelné návštevy a bezodkladne oznamovať predkladateľom petícií a výboru svoje zistenia a odporúčania;

38.  víta prítomnosť verejných orgánov príslušných členských štátov na schôdzach Výboru pre petície, ako aj prítomnosť ostatných zainteresovaných strán; zdôrazňuje skutočnosť, že Výbor pre petície je jediným výborom, ktorý systematicky poskytuje občanom platformu na vyjadrenie svojich pripomienok priamo poslancom Európskeho parlamentu a umožňuje viacstranný dialóg medzi inštitúciami EÚ, vnútroštátnymi orgánmi a predkladateľmi petícií; navrhuje, aby v záujme uľahčenia organizácie schôdzí i zníženia cestovných nákladov v budúcnosti Výbor pre petície a administratíva Parlamentu preskúmali možnosť účasti predkladateľov petícií alebo verejných orgánov prostredníctvom videokonferencie či podobného prostriedku;

39.  berie na vedomie rastúci počet petícií v priebehu volebného obdobia a vyjadruje stále znepokojenie nad tým, že odklady a vybavovacie lehoty sú v registračnej fáze procesu a vo fáze skúmania prípustnosti petície stále príliš dlhé; žiada, aby bol tak oddeleniu príjmu a odosielania úradných dokumentov, ako aj sekretariátu Výboru pre petície poskytnutý ďalší administrátor s právnickým vzdelaním, ktorý by vydával odporúčania v súvislosti s tým, či petícia patrí do právomoci európskeho práva; domnieva sa, že je potrebné, aby sa tieto odporúčania spolu so zhrnutiami obsahu petícií poslancom poskytovali najprv iba v angličtine a do ostatných úradných jazykov by sa prekladali až pri zverejňovaní, a to v záujme ďalšieho urýchlenia prvej fázy rozhodovania o prípustnosti; očakáva, že otvorením nového internetového portálu venovaného petíciám sa zníži počet sporných podnetov, ktoré sú niekedy zaregistrované ako petície;

o
o   o

40.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície, Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov, ich výborom pre petície, ich ombudsmanom a podobným príslušným orgánom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia