Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2147(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0125/2014

Ingivna texter :

A7-0125/2014

Debatter :

PV 10/03/2014 - 21
CRE 10/03/2014 - 21

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.29
CRE 11/03/2014 - 9.29
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0207

Antagna texter
PDF 213kWORD 77k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Saudiarabien
P7_TA(2014)0207A7-0125/2014

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika (2013/2147(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av samarbetsavtalet av den 25 februari 1989 mellan Europeiska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 juli 1990 om betydelsen av det frihandelsavtal som ska ingås mellan EEG och Gulfstaternas samarbetsråd(1),

–  med beaktande av sin resolution av 18 januari 1996 om Saudiarabien(2),

–  med beaktande av det ekonomiska avtalet mellan medlemsstaterna i Gulfstaternas samarbetsråd, som antogs den 31 december 2001 i Muskat (Oman), och av Gulfstaternas samarbetsråds Doha-deklaration av den 21 december 2002 om en tullunion för Gulfstaternas samarbetsråd,

–  med beaktande av Saudiarabiens ratificering i oktober 2004 av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, särskilt artikel 7 om det politiska och offentliga livet,

–  med beaktande av sin resolution av 10 mars 2005 om Saudiarabien(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om yttrandefrihet på Internet(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2007 Reformer i arabvärlden: vilken strategi bör EU följa?(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2007 om kvinnors rättigheter i Saudiarabien(6),

–  med beaktande av rapporten om genomförandet av EU:s säkerhetsstrategi att skapa säkerhet i en värld i förändring, som antogs av rådet i december 2008,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från det nittonde gemensamma råds- och ministermötet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd den 29 april 2009 i Muskat,

–  med beaktande av det gemensamma handlingsprogrammet (2010–2013) för genomförandet av avtalet om samarbete mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd från 1989,

–  med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om en union för Medelhavet(7),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från det tjugonde gemensamma råds- och ministermötet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd den 14 juni 2010 i Luxemburg,

–  med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2011 om Europeiska unionens förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2011 om situationen i Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 september 2011 om situationen i Syrien(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2011 om Bahrain(12),

–  med beaktande av sina resolutioner om de årliga sammanträdena i FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève (2000–2012),

–  med beaktande av besöket av ordföranden för Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter på talman Martin Schulz vägnar i Saudiarabien den 24–25 november 2013,

–  med beaktande av sina årliga rapporter om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor samt yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7‑0125/2014), och av följande skäl:

A.  Konungariket Saudiarabien är en inflytelserik politisk, ekonomisk och religiös aktör i Mellanöstern och den islamiska världen, världens ledande oljeproducent samt en av grundarna till och en tongivande medlem i Gulfstaternas samarbetsråd och G20. Saudiarabien är en viktig partner för EU.

B.  EU är Saudiarabiens största handelspartner, med 15 procent av den totala handeln, och Saudiarabien är EU:s elfte största handelspartner. Ett stort antal EU-företag investerar i den saudiska ekonomin, särskilt i landets oljeindustri, och Saudiarabien är en viktig marknad för exporten av industrivaror från EU inom områden som försvar, transport, fordon, läkemedel och kemi.

C.  Importen av varor från Saudiarabien till EU och exporten av varor från EU till Saudiarabien har ökat avsevärt mellan 2010 och 2012.

D.  ​Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd, som inleddes för 20 år sedan, har fortfarande inte slutförts.

E.  EU och Saudiarabien står inför gemensamma utmaningar som är globala till sitt ursprung och sin inverkan, såsom en ekonomi i snabb förändring, migration, energitrygghet, internationell terrorism, spridningen av massförstörelsevapen och miljöförstöring.

F.  Det förändrade politiska och strategiska sammanhanget i Mellanöstern och Nordafrika innebär att det är nödvändigt att se över förbindelserna mellan EU och Saudiarabien.

G.  Saudiarabien är en absolut monarki med ärftlig tronföljd och utan folkvalt parlament. Tronföljden är en utmaning för landet. Saudiarabien har en folkmängd på 28 miljoner människor, varav 9 miljoner är utlänningar och 10 miljoner barn under 18 år. Sedan 2001 har blygsamma och gradvisa reformer genomförts i Saudiarabien, men de har inte institutionaliserats och kan därmed lätt återkallas. Landets resultat på området för mänskliga rättigheter är dystra, med väsentliga skillnader mellan landets internationella skyldigheter och hur de genomförs i praktiken.

H.  Saudiarabiens allra första kommunalval 2005 utgjorde det första valförfarandet i landets historia. Endast hälften av ledamöterna i kommunalfullmäktige kommer att väljas in 2015, medan den andra hälften fortfarande kommer att utses av kungen.

I.  Inte förrän i år utsågs 30 kvinnor för första gången till det rådgivande shurarådet, och inte förrän 2015 kommer kvinnor att tillåtas rösta i kommunalval.

J.  I Världsbankens rapport Women, Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality(13) hamnar Saudiarabien på första plats bland de länder vars lagstiftning begränsar kvinnors ekonomiska möjligheter.

K.  Saudiarabien är det enda land i världen där kvinnor inte tillåts köra bil. Även om det inte existerar någon officiell lag som förbjuder kvinnor att köra bil formaliserades ett befintligt hävdvunnet förbud genom ett ministerdekret från 1990, och kvinnor som trotsar förbudet riskerar att anhållas.

L.  I FN:s utvecklingsprograms index för bristande jämställdhet (GII) rankas Saudiarabien på 145:e plats av 148 länder, vilket gör landet till ett av världens mest ojämställda länder. I Global Gender Gap Report från 2012 (Världsekonomiskt forum) rankas Saudiarabien som ett av de sämsta länderna i världen (på 133:e plats av 135) när det gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

M.  Dödsstraff verkställs i Saudiarabien för ett stort antal brott, och minst 24 personer avrättades under 2013. Minst 80 personer avrättades under 2011 och ett liknande antal under 2012 – mer än tre gånger så många som de 27 som avrättades under 2010 – inklusive minderåriga och utländska medborgare. Saudiarabien är ett av de få länder i världen som fortfarande genomför offentliga avrättningar. Det har rapporterats om att kvinnor har avrättats genom stening i Saudiarabien, vilket står i strid med de normer som fastställts av FN:s kvinnokommission, som har fördömt detta som en barbarisk form av tortyr.

N.  Saudiarabien har handlat kraftfullt och beslutsamt och vidtagit stränga åtgärder för att bekämpa terrorism och finansiell verksamhet med koppling till terrorism. Saudiarabien spelar samtidigt en ledande roll i att sprida och främja en särskilt sträng salafistisk/wahhabitisk tolkning av islam världen över. De mest extrema yttringarna av salafism/wahhabism har inspirerat terroristorganisationer såsom al-Qaida och utgör ett världsomspännande säkerhetshot, även för Saudiarabien självt. Saudiarabien har utarbetat ett system för kontroll av ekonomiska transaktioner i syfte att säkerställa att inga medel går till terroristorganisationer. Detta system måste stärkas ytterligare.

O.  FN:s människorättsexperter har under många år uttryckt sin oro över alltför omfattande åtgärder mot terrorism, inklusive hemliga interneringar, som har inneburit att även fredliga oliktänkande har utsatts för internering och fängelsestraff efter terrorismanklagelser. Internationella människorättsorganisationer har vädjat till kung Abdullah att förkasta den lag mot terrorism som antogs av ministerrådet den 16 december 2013, på grund av dess alltför breda definition av terrorism, som medför orättfärdiga begränsningar av yttrandefriheten genom att lagen potentiellt kriminaliserar alla yttranden som är kritiska mot den saudiska regeringen eller det saudiska samhället.

P.  Yttrandefrihet och press- och mediefrihet, både på och utanför nätet, är avgörande förutsättningar och katalysatorer för demokratisering och reformer och fungerar som en nödvändig kontroll av makten.

Q.  Saudiarabien har en aktiv grupp online-aktivister och det högsta antalet twitteranvändare i Mellanöstern.

R.  Människorättsorganisationers arbete i Saudiarabien begränsas starkt, vilket framgår av myndigheternas vägran att registrera människorättsorganisationerna Adala Centre for Human Rights och Union for Human Rights. Välgörenhetsorganisationer är fortfarande den enda form av civilsamhällesorganisationer som är tillåtna i landet.

S.  Saudiarabien måste säkerställa verklig religionsfrihet, särskilt med avseende på offentligt utövande och religiösa minoriteter, i linje med den viktiga roll som Saudiarabien har som väktare av islams två heliga moskéer i Mecka och Medina.

T.  Saudiarabien fortsätter att begå omfattande brott mot grundläggande mänskliga rättigheter trots att landet har förklarat att det godtar många rekommendationer i den allmänna återkommande utvärderingen från 2009 inför FN:s råd för mänskliga rättigheter. Dessa rekommendationer omfattar reformer av landets straffrättsliga system, som står i strid med de mest grundläggande internationella normerna och innebär att häktade personer rutinmässigt utsätts för systematiska brott mot ett korrekt rättsförfarande, eftersom det inte finns någon skriven strafflag med tydliga definitioner av vad som utgör ett brott och eftersom domarna har frihet att döma i enlighet med sin egen tolkning av islamisk lag och profetisk tradition. Den nuvarande justitieministern har betonat sin avsikt att kodifiera sharialagarna och att utfärda riktlinjer för att utdöma straff.

U.  Ett antal successiva rättsliga reformer inleddes 2007 av kung Abdullah när han godkände planen för ett nytt rättssystem, inklusive inrättandet av en högsta domstol och särskilda handels-, arbets- och förvaltningsdomstolar.

V.  Över en miljon medborgare från Etiopien, Bangladesh, Indien, Filippinerna, Pakistan och Jemen har skickats hem de senaste månaderna efter det att en reform av arbetsrätten genomförts för att minska det höga antalet migrerande arbetare i syfte att bekämpa arbetslösheten bland saudiska medborgare. Det ökade inflödet av ett stort antal hemvändande personer utsatte de i många fall fattiga och sårbara ursprungsländerna för stora påfrestningar.

W.  Den 12 november 2013 valde FN:s generalförsamling in Saudiarabien som medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter för en treårsperiod som inleds den 1 januari 2014.

X.  Att inleda en dialog mellan Saudiarabien och EU om mänskliga rättigheter kan bli mycket värdefullt för att öka den ömsesidiga förståelsen och främja ytterligare reformer i landet.

1.  Europaparlamentet är medvetet om att EU och Saudiarabien är beroende av varandra i frågor om regional stabilitet, förbindelser med den islamiska världen, resultatet av övergångarna i de länder som omfattades av den arabiska våren, fredsprocessen för Israel och Palestina, kriget i Syrien, förbättringen av förhållandet till Iran, terrorismbekämpning, stabiliteten på de globala olje- och finansmarknaderna samt handel, investeringar och global styrning, särskilt inom ramen för Världsbanken, Internationella valutafonden och G20. Parlamentet understryker att Saudiarabiens geopolitiska miljö gör landet och de andra medlemsstaterna i Gulfstaternas samarbetsråd till en brännpunkt för säkerhetsutmaningar med regionala och globala följder.

2.  Europaparlamentet delar oron för en del av de problem som bekymrar Saudiarabien, men uppmanar regeringen att på ett aktivt och konstruktivt sätt samarbeta med det internationella samfundet. I detta sammanhang välkomnar parlamentet avtalet mellan USA och Ryssland om att göra Syrien fritt från kemiska vapen, samtidigt som man undviker en militär konfrontation.

3.  Europaparlamentet vädjar likaså till Saudiarabien att stödja det nyligen ingångna avtalet mellan E3+3-länderna och Iran och att bidra till att trygga en diplomatisk lösning av de nukleära problem som kvarstår i ett mer omfattande avtal inom de kommande sex månaderna till förmån för fred och säkerhet i hela regionen.

4.  Europaparlamentet understryker att en fredlig och välordnad utveckling och politisk reformprocess i Saudiarabien ligger i Europas intresse, eftersom detta är en viktig faktor för långsiktig fred, stabilitet och utveckling i regionen.

5.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att inleda en dialog om mänskliga rättigheter med EU för att möjliggöra bättre förståelse och fastställande av vilka förändringar som behövs.

6.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Saudiarabien att tillåta människorättsorganisationers arbete genom att underlätta tillståndsregistreringen. Parlamentet beklagar trakasserierna mot människorättsaktivister och att de frihetsberövas utan att åtal väcks.

7.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna låta landets nationella människorättsorganisation självständigt utöva sin verksamhet och att leva upp till FN:s normer om nationella människorättsorgan (Parisprinciperna).

8.  Europaparlamentet påminner om att Saudiarabiens resultat på området för mänskliga rättigheter bedömdes i den allmänna återkommande utvärderingen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i februari 2009 och att de saudiska myndigheterna formellt godtog ett avsevärt antal av de rekommendationer som framfördes av EU:s medlemsstater under utvärderingen, däribland kraven på avskaffande av manligt förmyndarskap och begränsning av tillämpningen av dödsstraff och kroppsstraff. Parlamentet emotser mer väsentliga framsteg med genomförandet av dessa rekommendationer, och uppmanar Saudiarabien att agera konstruktivt enligt de rekommendationer som framförts i samband med den pågående allmänna återkommande utvärderingen 2013.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom godtyckligt gripande och kvarhållande i häkte, tortyr, reseförbud, rättsliga trakasserier och orättvisa rättegångar, fortsätter att vara utbredda. Parlamentet är särskilt oroat över att förment terroristbekämpande åtgärder allt oftare används som ett verktyg för att gripa människorättsförsvarare och att straffriheten för brott mot de mänskliga rättigheterna enligt uppgift ökar. Parlamentet uppmanar den saudiska regeringen att skyndsamt följa rekommendationerna i 2009 års allmänna återkommande utvärdering, bland annat genom att fortsätta och intensifiera reformerna av rättssystemet.

10.  Europaparlamentet välkomnar Saudiarabiens deltagande i FN:s människorättssystem via människorättsrådet och de universella människorättskonventioner som landet hittills har ratificerat. Parlamentet uppmanar dock Saudiarabien att underteckna och ratificera de andra centrala FN‑fördragen om mänskliga rättigheter, såsom den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt den internationella konventionen om skydd av alla migrerande arbetstagares och deras familjemedlemmars rättigheter.

11.  Europaparlamentet anser att ett medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter höjer världens förväntningar om att Saudiarabien ska visa särskild respekt för mänskliga rättigheter och demokrati, och vädjar till Saudiarabien att intensifiera sina reformansträngningar. Parlamentet förväntar sig att medlemmarna i människorättsrådet samarbetar fullt ut med dess särskilda förfaranden och tillåter obehindrade besök från alla FN:s särskilda rapportörer, framför allt FN:s särskilde rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

12.  Europaparlamentet noterar att Saudiarabien enligt uppgift har den högsta andelen twitteranvändare i världen, vilket är ett tecken på den viktiga roll som internetbaserade sociala nätverk spelar i landet och den ökande användningen av internet och sociala nätverk bland kvinnor. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att tillåta en oberoende press och oberoende medier och att garantera yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätten att delta i fredliga sammankomster för alla invånare i Saudiarabien. Parlamentet beklagar förtrycket av fredliga aktivister och demonstranter, och betonar att fredligt förespråkande av grundläggande juridiska rättigheter och kritiska anmärkningar som framförs genom sociala medier utgör uttryck för en oundgänglig rättighet, så som parlamentet har betonat i sitt betänkande om digital frihet. Parlamentet betonar att press- och mediefrihet både på och utanför nätet är av avgörande betydelse i ett fritt samhälle och utgör en nödvändig kontroll av makthavarna.

13.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens regering att leva upp till sina åtaganden för flera människorättsinstrument, inklusive den arabiska människorättsstadgan, konventionen om barnets rättigheter, konventionen mot tortyr samt konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

14.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att underteckna och ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

15.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att förbättra sitt shariabaserade straffrättsliga system för att uppfylla internationella normer om förfaranden för gripande, kvarhållande i häkte och rättegångar, liksom fångars rättigheter.

16.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att släppa samvetsfångar, att upphöra med trakasserierna i och utanför domstolarna mot människorättsförsvarare och att påskynda genomförandet av den nya lagstiftningen om icke-statliga organisationer och därmed se till att dessa organisationer kan registrera sig och fritt och lagligen utöva sin verksamhet.

17.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att aktivt stödja grupper i det civila samhället som arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna och demokratin i Saudiarabien. Parlamentet uppmanar EU:s delegation i Riyadh att aktivt fokusera på mänskliga rättigheter genom att följa rättegångar som observatör och besöka fängelser.

18.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett allmänt avskaffande av tortyr, kroppsstraff och dödsstraff, och efterlyser ett omedelbart moratorium för verkställandet av dödsdomar i Saudiarabien. Parlamentet beklagar att Saudiarabien fortsätter att tillämpa dödsstraff för ett stort antal olika brott. Parlamentet uppmanar likaså de saudiska myndigheterna att reformera rättssystemet för att avskaffa alla former av kroppsstraff, och gläds i detta sammanhang åt att Saudiarabien nyligen antog lagstiftning som gör misshandel i hemmet till ett brott.

19.  Europaparlamentet beklagar djupt att en hushållsarbetare från Sri Lanka, Rizana Nafeek, halshöggs i januari i fjol för ett brott som hon enligt anklagelserna begick när hon fortfarande var ett barn – ett klart brott mot konventionen om barnets rättigheter, som särskilt förbjuder dödsstraff för personer som var under 18 år vid den tidpunkt då brottet begicks.

20.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se till att alla påståenden om tortyr och annan misshandel grundligt och opartiskt utreds, att alla påstådda gärningsmän åtalas samt att inga uttalanden som framtvingats under tortyr används som bevis i straffrättsliga förfaranden.

21.  Europaparlamentet beklagar djupt att det, trots ratificeringen av den internationella konventionen mot tortyr, är vanligt med bekännelser som framtvingats under tvång eller tortyr. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att se till att tortyr avskaffas helt i det saudiska rätts- och fängelsesystemet.

22.  Europaparlamentet uttrycker sin stora bestörtning över att Saudiarabien är ett av de länder i världen som fortfarande genomför offentliga avrättningar, amputeringar och prygel. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att anta lagstiftning som förbjuder dessa företeelser, vilka utgör ett grovt brott mot ett antal internationella människorättsinstrument som Saudiarabien är part i.

23.  Europaparlamentet beklagar att de saudiska myndigheterna inte har bjudit in FN:s särskilde rapportör om tortyr och FN:s särskilde rapportör om människorättsförsvarare, trots att kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har rekommenderat alla stater att officiellt bjuda in FN:s särskilda rapportörer.

24.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att respektera offentligt utövande av alla religioner. Parlamentet välkomnar inrättandet av kung Abdullah ibn Abd al‑Aziz internationella centrum för dialog mellan religioner och kulturer (KAICIID) i Wien, som ska uppmuntra till dialog mellan anhängare av olika religioner och kulturer över hela världen. Parlamentet uppmanar myndigheterna att främja måttfullhet och tolerans för religiös mångfald på alla nivåer inom utbildningssystemet, även inom religiösa inrättningar, liksom i offentliga uttalanden från tjänstemän.

25.  Europaparlamentet betonar behovet att respektera alla religiösa minoriteters grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar myndigheterna att göra större ansträngningar för att säkerställa tolerans och samexistens mellan alla religiösa grupper. Parlamentet uppmanar myndigheterna att fortsätta att se över utbildningssystemet i syfte att avlägsna befintliga diskriminerande formuleringar om personer som tillhör andra religioner eller trosinriktningar.

26.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att fastställa en lägsta ålder för äktenskap och att vidta åtgärder för att förbjuda barnäktenskap i linje med konventionen om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, som båda har ratificerats av Saudiarabien.

27.  Europaparlamentet noterar att kungen 2013 utnämnde de första kvinnliga ledamöterna av Saudiarabiens rådgivande församling (shurarådet), där kvinnor nu innehar 30 av de 150 platserna, och ser fram emot att ytterligare utveckla kontakterna och de institutionella banden mellan Europaparlamentet och shurarådet. Parlamentet förväntar sig ett genomförande av kungens förklaring om att kvinnor ska få rösta och kandidera i nästa kommunalval, som ska hållas 2015, och att de därefter ska få rösta och kandidera i alla övriga val.

28.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att avskaffa systemet med manligt förmyndarskap, och varnar för att genomförandet av lagen om skydd av kvinnor mot våld i hemmet, som antogs den 26 augusti 2013, inte kommer att få någon verkan så länge systemet med manligt förmyndarskap finns kvar, eftersom det hindrar kvinnor från att anmäla fall av våld i hemmet eller sexuellt våld. Parlamentet uppmanar också myndigheterna att undanröja alla begränsningar av kvinnors mänskliga rättigheter, såsom deras rätt att röra sig fritt, rätt till hälsa, utbildning, äktenskap, sysselsättning, status som juridisk person och rätt till biträde i rättsprocesser samt all slags diskriminering mot kvinnor på det familjerättsliga området och i det privata och offentliga livet, i syfte att främja deras deltagande i den ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska sfären. Parlamentet välkomnar den globala kampanjen för att slopa förbudet för kvinnor att köra bil. Parlamentet uppmanar myndigheterna att upphöra med att utöva påtryckningar på dem som deltar i kampanjer för kvinnors rätt att köra bil. Parlamentet påminner vidare den saudiska regeringen om dess åtaganden enligt konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och konventionen om barnets rättigheter samt dess skyldigheter enligt FN:s generalförsamlings resolution 53/144, som antar deklarationen om människorättsförsvarare. Parlamentet uppmärksammar behovet av informationskampanjer och att även rikta dessa mot männen, så att också de blir medvetna om kvinnors rättigheter och de allmänna konsekvenserna för samhället om dessa rättigheter inte respekteras. Parlamentet betonar att informationen bör nå ut till hela landet, även landsbygden och isolerade områden.

29.  Europaparlamentet ser positivt på den nya lagstiftning som tillåter saudiska flickor på privatskolor att utöva idrott, men beklagar att flickorna i de offentliga skolorna inte får samma möjlighet. Parlamentet välkomnar också det stora antalet kvinnor med akademisk examen som nu för tiden är fler än antalet utexaminerade män, och uppmuntrar regeringen att intensifiera sitt arbete för att främja kvinnors utbildning. Trots att de saudiska kvinnorna utgör 57 procent av de utexaminerade i landet är det dock endast 18 procent av de saudiska kvinnorna över 15 år som har anställning – bland de lägsta siffrorna i världen. Därför uppmanar parlamentet den saudiska regeringen att se över och reformera kvinnors utbildning i syfte att öka deras deltagande i ekonomin, sätta större fokus på främjande av företagarkompetens och ta itu med könsspecifika utmaningar i lagstiftningen för att förbättra kvinnors tillgång till statliga tjänster för verksamhetstillstånd. Parlamentet välkomnar det utbildningsprogram som har upprättats i samarbete med den nationella organisationen för gemensam utbildning i syfte att förbereda flickor för inträde på arbetsmarknaden, och framhåller de saudiska myndigheternas ansträngningar för att förbättra flickors ställning på utbildningsområdet och utöka deras möjligheter inom nya, ofta manliga, sektorer.

30.  Europaparlamentet uppmuntrar ansträngningar i Saudiarabien för att främja högre utbildning för kvinnor, något som leder till nya utbildningstrender i landet. Parlamentet noterar att antalet kvinnor som studerade vid institutioner för högre utbildning 2011 uppgick till 473 725 (mot 429 842 män), medan endast 4 kvinnor studerade 1961, och att antalet kvinnor som tog examen från dessa institutioner uppgick till 59 948 (mot 55 842 män). Andelen kvinnliga studerande på alla utbildningsnivåer ökade från 33 procent 1974–1975 till 81 procent 2013. Parlamentet välkomnar det internationella stipendieprogrammet, som gjorde det möjligt för 24 581 kvinnliga stipendiater att studera utomlands.

31.  Europaparlamentet välkomnar utfärdandet av de första licenserna till kvinnliga advokater, men beklagar djupt att rättsväsendet kontrolleras av manliga domare med religiös bakgrund. Parlamentet noterar att sharialagarna gradvis håller på att kodifieras och kräver att denna process påskyndas, eftersom den bristande kodifieringen och traditionen med rättsliga prejudikat ofta leder till avsevärd osäkerhet kring lagarnas tillämpningsområde och innehåll och till felaktiga domslut. Parlamentet framhåller att det är oerhört viktigt att säkerställa rättsväsendets oberoende och tillräcklig juridisk utbildning för domare.

32.  Europaparlamentet ser positivt på att Saudiarabien har ratificerat fyra av FN:s människorättsfördrag, nämligen konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (ratificerad 2000), konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1997), konventionen om barnets rättigheter (1996) och den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1997).

33.  Europaparlamentet betonar vikten av den påbörjade debatten bland islamiska kvinnliga akademiker om tolkningar av religiösa texter ur ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv.

34.  Europaparlamentet understryker att alla förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Saudiarabien först måste leda fram till hårda krav på skydd av kvinnor och flickor.

35.  Europaparlamentet välkomnar sysselsättningsministeriets nya beslut att påskynda rekryteringen av kvinnor till flera områden i den privata sektorn, vilket har lett till en ökning av antalet saudiska kvinnor i den privata sektorn från 55 600 år 2010 till runt 100 000 år 2011 och 215 840 i slutet av 2012. Parlamentet välkomnar även sysselsättningsministeriets beslut att i samarbete med fonden för utveckling av mänskliga resurser införa program för att främja kvinnors sysselsättning.

36.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att förbättra arbetsvillkoren för och behandlingen av gästarbetare och att ägna särskild uppmärksamhet åt situationen för hushållsarbetande kvinnor, som löper särskild risk att utsättas för sexuellt våld och som ofta arbetar under slaveriliknande förhållanden. Parlamentet uppmanar den saudiska regeringen att fortsätta med reformerna av arbetslagstiftningen och i synnerhet att helt avskaffa systemet med sponsring (”kafala”), och stöder den vädjan som den nationella föreningen för mänskliga rättigheter nyligen framförde till regeringen om att i stället rekrytera de utländska arbetstagarna via en av sysselsättningsministeriets enheter. Parlamentet välkomnar de senaste insatserna för att införa nationell arbetsrätt i syfte att säkerställa normer om skydd för hushållsarbetare och se till att arbetsgivare som begått sexuella och fysiska övergrepp och överträdelser av arbetstagares rättigheter åtalas.

37.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att upphöra med de våldsamma angrepp som nyligen drabbat gästarbetare och att frisläppa de tusentals som gripits och som kvarhålls i provisoriska anläggningar där de ofta inte får lämpligt skydd eller läkarvård, enligt vad som rapporteras. Parlamentet vädjar till gästarbetarnas hemländer att samarbeta med de saudiska myndigheterna för att organisera återsändandet av dessa arbetare på ett så humant sätt som möjligt. Parlamentet beklagar djupt att genomförandet av arbetsrätten ofta inte utförs i överensstämmelse med internationella normer och att omotiverat våld används mot irreguljära migranter, såsom tillslaget i november 2013, som slutade med att tre etiopiska medborgare dödades, 33 000 personer fängslades och runt 200 000 irreguljära migranter deporterades.

38.  Europaparlamentet välkomnar Saudiarabiens ratificering av några av de viktigaste ILO‑konventionerna, såsom konvention nr 182 om avskaffande av de värsta formerna av barnarbete. Parlamentet berömmer landets anslutning till tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn (Palermoprotokollet). Parlamentet förväntar sig att rättsliga och politiska reformer genomförs så att alla dessa internationella fördrag kan träda i kraft.

39.  Europaparlamentet noterar att Saudiarabien nyligen avböjde en icke-permanent plats i FN:s säkerhetsråd.

40.  Europaparlamentet anser lösningen på regionens växande säkerhetsproblem är att upprätta en gemensam säkerhetsram som inget land utesluts från och där hänsyn tas till samtliga länders berättigade säkerhetsintressen.

41.  Europaparlamentet understryker den avgörande betydelse som samarbetet mellan EU och Saudiarabien har för att motverka terrorism och våldsam extremism, och betonar att samarbetet måste respektera grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter för att kunna nå framgång. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att förbättra kontrollen över saudiska medborgares och välgörenhetsorganisationers finansiering av radikala militanta grupper utomlands. Parlamentet välkomnar bidragsavtalet för att sjösätta FN:s centrum mot terrorism, som undertecknades av FN och Saudiarabien den 19 september 2011, och Saudiarabiens beslut att finansiera centrumet i tre år.

42.  Europaparlamentet befarar att det ekonomiska och politiska stöd som vissa av Saudiarabiens medborgare och organisationer ger till vissa religiösa och politiska grupper i framför allt Nordafrika, Mellanöstern, Asien, i synnerhet Sydasien (Pakistan och Afghanistan), Tjetjenien och Dagestan kan leda till ett stärkande av fundamentalistiska och upplysningsfientliga krafter som undergräver ansträngningarna för att stödja demokratisk samhällsstyrning och motsätter sig kvinnors deltagande i det offentliga livet.

43.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att samarbeta med EU och att arbeta internationellt för att hindra salafistiska rörelser från att stödja de militanta rebellerna i Mali, som orsakar en destabilisering av hela regionen.

44.  Europaparlamentet understryker att Saudiarabien är en nyckelmedlem i gruppen ”Syriens vänner”, och uppmanar Saudiarabien att utan förhandsvillkor bidra till en fredlig och inkluderande lösning av konflikten i Syrien, bland annat genom stöd till Genève II-samtalen. Parlamentet efterlyser också mer aktivt stöd och största möjliga humanitära bistånd till de syrier som påverkas av inbördeskriget i landet. Parlamentet uppmanar Saudiarabien att upphöra med sitt ekonomiska, militära och politiska stöd till extremistgrupper och att uppmuntra andra länder att göra detsamma.

45.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Saudiarabien att bidra konstruktivt till och medla till förmån för fredliga reformer och nationell dialog i Bahrain.

46.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att inleda en fredlig dialog med Iran om bilaterala förbindelser och regionens framtid. Parlamentet välkomnar dessutom den saudiska regeringens uttalande av den 24 november 2013 om resultatet av Genèveavtalet med Iran.

47.  Europaparlamentet uppmanar EU och Saudiarabien att samarbeta på lämpligt sätt i syfte att åstadkomma ett rättvist och hållbart resultat för att få ett slut på konflikten mellan Israel och Palestina.

48.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att öka sin närvaro i regionen och att stärka arbetsrelationerna med Saudiarabien genom att öka resurserna till delegationen i Riyadh och genom att planlägga regelbundna besök i landet av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

49.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, kung Abdullah ibn Abd al-Aziz, Konungariket Saudiarabiens regering samt generalsekreteraren för den nationella dialogen i Saudiarabien.

(1) EGT C 231, 17.9.1990, s. 216.
(2) EGT C 32, 5.2.1996, s. 98.
(3) EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 281.
(4) EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 879.
(5) EUT C 76 E, 27.3.2008, s. 100.
(6) EUT C 323 E, 18.12.2008, s. 529.
(7) EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 126.
(8) EUT C 247 E, 17.8.2012, s. 1.
(9) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 81.
(10) EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 158.
(11)EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 118.
(12) EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 125.
(13) http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy