Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2168(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0117/2014

Внесени текстове :

A7-0117/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0208

Приети текстове
PDF 319kWORD 88k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
Регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС
P7_TA(2014)0208A7-0117/2014

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС (2013/2168(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Петгодишния план на ангажиментите ЕС – Пакистан от февруари 2012 г.(1),

—  като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията (11855/2012), приети от Съвета по външни работи на 25 юни 2012 г.(2),

—  като взе предвид Европейската стратегия за сигурност, озаглавена „Сигурна Европа в един по-добър свят“, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г., и доклада относно нейното изпълнение, озаглавен „Гарантиране на сигурността в променящия се свят“, приет от Европейския съвет на 11 – 12 декември 2008 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции(3), като по-специално се предвижда специален насърчителен режим за „устойчиво развитие и добро управление“ („ОСП+“),

—  като взе предвид приложение VIII от горепосочения регламент, в който се включва списък на конвенциите на ООН/МОТ относно основните права на човека и трудови права, както и на конвенциите, свързани с принципите в областта на околната среда и управлението, които Пакистан е ратифицирала и се е съгласила ефективно да прилага,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Пакистан от 11 март 2013 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно неотдавнашните нападения над медицинските работници в хуманитарната сфера в Пакистан(4), своята позиция от 13 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан(5) и своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно положението на жените в Афганистан и Пакистан(6), както и посещението в Пакистан на делегация от своята подкомисия по правата на човека през август 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН в областта на насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи в процеса на противодействие на тероризма, Бен Емерсън, от 18 септември 2013 г., както и доклада на специалния докладчик на ООН в областта на извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции, Кристоф Хайнс, от 13 септември 2013 г.,

—  като взе предвид резолюция № 68/178 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2013 г. относно защитата на правата на човека и основните свободи в процеса на противодействие на тероризма,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (А7–0117/2014),

А.  като има предвид, че стратегическата роля на Пакистан в региона, нейните отношения със съседните ѝ държави, както и отношенията между ЕС и Пакистан са от важно и все по-голямо значение за ЕС с оглед на важното местоположение на страната сред регионите в съседство, отличаващи се със своето нестабилно положение, нейното централно място за сигурността и развитието в Централна и Южна Азия, както и нейната жизненоважна роля за борбата с тероризма, неразпространението, трафика на наркотици, трафика на хора и с други транснационални заплахи, като всички те засягат сигурността и благосъстоянието на европейските граждани;

Б.  като има предвид, че парламентарните избори през май 2013 г. белязаха първото прехвърляне на властта от едно избрано гражданско правителство на друго в съвременната история на Пакистан; като има предвид, че демократичният процес в Пакистан е подкрепен от по-широки обществени промени, включително разрастваща се средна класа в градовете и все по-жизнено гражданско общество и независими медии;

В.  като има предвид, че политическият и икономическият напредък на страната се препятства от широко разпространени проблеми, свързани с вътрешната и регионалната сигурност, като например екстремизма, сектантските бунтове, самоубийствените атентати и целенасочените убийства, както и беззаконието в племенните райони, които са утежнени от слабостта на правоприлагащите агенции и наказателноправната система;

Г.  като има предвид, че Пакистан има един от най-високите дялове на население без училищно образование в световен мащаб, като приблизително 12 милиона деца не посещават училище, а около две трети от жените и половината от мъжете в Пакистан са неграмотни; като има предвид, че държавата продължава да заема 134-то място от общо 135 държави в доклада относно различията между половете на Световния икономически форум;

Д.  като има предвид, че според световния показател за климатичните рискове Пакистан е сред дванадесетте държави, които са най-силно засегнати от изменението на климата през последните двадесет години, претърпяла е сериозни наводнения и недостиг на вода и е пряко засегната от отдръпването на ледниците в планинските масиви на Хималаите и Каракорум;

Е.  като има предвид, че Пакистан е полу-индустриализирана държава с по-нисък среден доход и че около една трета от населението ѝ живее под прага на бедността; като има предвид, че Пакистан заема 146-тo място от общо 187 държави, включени в индекса на човешкото развитие за 2012 г., като отбелязва спад спрямо класацията за 2011 г., когато е била на 145-то място; като има предвид, че икономическото положение в Пакистан пострада от поредица природни бедствия, и като има предвид, че високото равнище на несигурност, нестабилност и широко разпространената корупция в страната отслабват икономическия ѝ растеж и ограничават способността на правителството за развитие на държавата;

Ж.   като има предвид, че Пакистан е изложена на широко разнообразие от опасности, предимно наводнения и земетресения; като има предвид, че нестабилното положение по отношение на сигурността, както и социалните предизвикателства в Пакистан действат като катализатор за засилване на нейната уязвимост; като има предвид, че поредицата от години на бедствия са изчерпали стратегиите за справяне на вече обеднелите общности и сериозно са намалили тяхната устойчивост на бъдещи бедствия;

З.  като има предвид, че конструктивният принос на Пакистан е жизненоважен за постигането на помирение, мир и политическа стабилност в съседните ѝ държави и най-вече в Афганистан, особено в контекста на планираното оттегляне на войските на НАТО през 2014 г.;

И.  като има предвид, че Пакистан е един от най-големите получатели на помощ за развитие и хуманитарна помощ на ЕС, и като има предвид, че ЕС е най-големият пазар за износ на Пакистан;

Й.  като има предвид, че Пакистан става все по-важен партньор на ЕС в борбата с тероризма, разпространението на ядрени оръжия, трафика на хора и наркотици и организираната престъпност, както и в стремежа към регионална стабилност;

К.  като има предвид, че ЕС и Пакистан наскоро решиха да задълбочат и разширят своите двустранни връзки, както е видно от Петгодишния план на ангажиментите, стартиран през февруари 2012 г., и от първия стратегически диалог между ЕС и Пакистан, проведен през юни 2012 г.;

Л.  като има предвид, че целта на Петгодишния план на ангажиментите ЕС – Пакистан от 2012 г. е изграждането на стратегически отношения и установяване на партньорство за мир и развитие, основано на споделени ценности и принципи;

М.  като има предвид, че от 1 януари 2014 г. Пакистан вече е включена в специалната обща схема от търговски преференции (ОСП+) на ЕС;

Н.  като има предвид, че през септември 2012 г. фабрика „Али Ентърпрайсиз“ (Ali Enterprises) в Карачи, която произвежда дънки за европейския пазар, беше унищожена от пожар, което доведе до смъртта на 286 попаднали в капан от пожара работници; като има предвид, че интегрирането на Пакистан в схемата „ОСП+“ би могло да засили производството в текстилния сектор и да направи подобренията в сферата на трудовите права и условията на производство по-важни от всякога;

1.  Подчертава значението на изборите през май 2013 г. за консолидирането на демокрацията и гражданското управление в Пакистан; насърчава пакистанския политически елит да използва този импулс с цел по-нататъшно укрепване на демократичните институции, принципите на правовата държава, гражданския контрол над всички сфери на публичната администрация, особено силите за сигурност и съдебната система, насърчаване на вътрешна и регионална сигурност, провеждане на реформи в управлението за съживяване на икономическия растеж, укрепване на прозрачността и борбата с организираната престъпност и намаляване на социалната несправедливост, както и прекратяване и преодоляване на всички нарушения на правата на човека;

2.  Въпреки това счита, че изграждането на устойчива демокрация и плуралистично общество – както и постигането на по-голяма социална справедливост, премахването на дълбоката бедност и недохранването в определени части на държавата, повишаването на основното ниво на образование, подготвянето на държавата за последствията от изменението на климата – ще доведе до дълбоки и трудни реформи в пакистанския политически и социално-икономически ред, който продължава да се характеризира с феодални структури на собственост върху земята и политическа принадлежност, неравновесие в приоритетите между военните разходи, от една страна, и осигуряването на социални услуги, образование и икономическо развитие, от друга страна, както и нефункционираща система за събиране на приходите, която системно подкопава капацитета на държавата за предоставяне на обществени блага;

3.  Подкрепя и насърчава усилията на правителството на Пакистан във връзка с разработването на ефективни средства за предотвратяване и наблюдение на вероятността от бъдещи природни бедствия и за по-ефективно координиране и сътрудничество на хуманитарната помощ с местните участници, международните НПО и лицата, набиращи средства;

4.  Отново заявява, че доброто управление, подлежащите на отчетност и приобщаващи институции, разделението на властите и зачитането на основните права представляват важни елементи на обръщането на внимание на връзката между развитието и сигурността в Пакистан; освен това счита, че избраните граждански правителства, разполагащи с демократична легитимност, предоставяне на правомощия на провинциите и ефективно местно управление, представляват най-доброто средство за овладяване на вълната на насилие и екстремизъм, възстановяване на държавната власт във федерално администрираните племенни територии (ФАПТ), както и за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на Пакистан;

5.  В този контекст подкрепя намерението на пакистанското правителство да започне мирен диалог с Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) при условие че това открие пътя за трайно политическо решение по отношение на бунтовете и стабилен демократичен ред, при който се спазват правата на човека; въпреки това призовава преговарящите да вземат под внимание факта, че нивото на образование, по-специално сред жените, е абсолютно решаващ фактор за напредъка на обществата, и да включат училищното образование на момичетата като основен елемент в преговорите;

6.  Оценява трайния ангажимент на Пакистан за борба с тероризма от двете страни на нейните граници и насърчава органите да предприемат по-смели стъпки с цел допълнително ограничаване на възможностите за набиране и обучение на терористи на територията на Пакистан, което представлява явление, чрез което определени области на Пакистан стават сигурно убежище за терористични организации, чиято цел е да дестабилизират държавата и региона, най-вече Афганистан;

7.  Отбелязва, че на 1 ноември 2013 г. лидерът на пакистанските талибани Хакимула Махсуд беше убит от американски безпилотен самолет и че пакистанският парламент и новото правителство официално се обявиха против подобни намеси и че ограниченията за използването на атаки с безпилотни самолети следва да бъдат определени по-ясно в международното право;

8.  Призовава пакистанското правителство да изпълни своите задължения и отговорности, свързани със сигурността, чрез по-нататъшна борба с екстремизма, тероризма и радикализацията и чрез приемане на строги и безкомпромисни мерки за сигурност и правоприлагане, както и чрез справяне с неравенството и социално-икономическите проблеми, които могат да засилят радикализацията на пакистанските младежи;

9.  Отбелязва, че пакистанското правителство ясно е изразило своето противопоставяне на нападенията с безпилотни самолети на САЩ на своя територия; приветства резолюцията на Общото събрание на ООН, в която се призовава за допълнително изясняване на правната рамка, приложима към използването на въоръжени безпилотни самолети;

10.  Приветства приноса на Пакистан за процесите на държавно изграждане и помирение в Афганистан, включително помощта за улесняване на възобновяването на мирните преговори; очаква Пакистан да продължи да има положително отношение в периода, предшестващ президентските избори в Афганистан, и след това; изразява загриженост относно геополитическата конкуренция между съседните сили за упражняване на влияние в Афганистан след оттеглянето на войските на НАТО;

11.  Изразява надежда, че Пакистан ще играе конструктивна роля за насърчаване на регионалната стабилност, включително когато става въпрос за присъствието на НАТО и държавите – членки на ЕС в Афганистан след 2014 г., чрез по-нататъшно лансиране на тристранния формат на ангажименти в Афганистан с Индия, Турция, Китай, Русия и Обединеното кралство, както и чрез насърчаване на регионалното сътрудничество в борбата с трафика на хора, наркотици и стоки;

12.  Е окуражен от неотдавна постигнатия осезаем напредък в диалога между Пакистан и Индия, особено по отношение на търговията и междуличностните контакти, който стана възможен благодарение на конструктивното отношение и на двете страни; изразява съжаление, че постиженията на диалога продължават да бъдат уязвими от непредвидени събития, като например постоянните инциденти на контролната линия, разделяща окупираните от Пакистан и окупираните от Индия части на Кашмир; отправя искане и към двете правителства да гарантират подходящи вериги на командване, отчетност на военния персонал и диалог между военните, за да се избегнат подобни инциденти в бъдеще;

13.  Признава законния интерес на Пакистан за изграждане на стратегически и икономически връзки, както и на връзки в областта на енергетиката с Китай; счита, че е важно по-тесните отношения между Пакистан и Китай да укрепват геополитическата стабилност в Южна Азия;

14.  Отбелязва стремежа на Пакистан за пълноправно членство в Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) като положителен знак за амбицията на държавата да бъде по-силно ангажирана с многостранни инициативи; при все това отбелязва липсата на официален механизъм за сътрудничество между ШОС и ЕС и отбелязва различията в съответните им нормативни бази и нагласи спрямо глобалните въпроси;

15.  Изразява загриженост относно твърденията, че Пакистан възнамерява да изнася ядрени оръжия за трети държави; очаква ЕС и неговите държави членки, въпреки официалните опровержения на твърденията, да покажат ясно на Пакистан, че износът на ядрени оръжия е недопустим; призовава Пакистан, като държава, притежаваща ядрени оръжия, със закон да забрани износа на всички свързани с ядрени оръжия материали или ноу-хау, и активно да допринася за международните усилия за неразпространение; счита, че подписването и ратифицирането на Договора за неразпространение на ядреното оръжие от страна на Пакистан – както и на Индия – биха демонстрирали силен ангажимент към мирно регионално съжителство и биха допринесли в извънредно голяма степен за сигурността на целия регион;

16.  Счита, че борбата с екстремизма и радикализма е пряко свързана с по-силни демократични процеси и отново потвърждава силния интерес на ЕС от демократична, сигурна и добре управлявана държава Пакистан с независима съдебна система и добро управление, която подкрепя принципите на правовата държава и правата на човека, поддържа приятелски отношения със съседните държави и оказва стабилизиращо влияние в региона, както и непрекъснатата подкрепа на ЕС за нея;

17.  Припомня, че отношенията между ЕС и Пакистан традиционно са се развивали в рамка, съсредоточена върху развитието и търговията; оценява значителния и траен принос на сътрудничеството за развитие и хуманитарното сътрудничество на ЕС и приветства решението Пакистан да се ползва от ОСП+ на ЕС, считано от 2014 г.; призовава Пакистан изцяло да спазва съответните условия по схемата и приканва Комисията да гарантира строгото прилагане на засилено наблюдение съгласно предвиденото в новия Регламент относно ОСП и подчертава факта, че сътрудничеството, по-специално в секторите на образованието, изграждането на демокрация и адаптирането към изменението на климата, следва да продължи да получава най-голямо внимание;

18.  Изразява убеждение, че отношенията между ЕС и Пакистан трябва да се задълбочат и разширят чрез развитие на политическия диалог и следователно поддържане на връзка от общ интерес сред равните партньори; в този контекст приветства приемането на Петгодишния план на ангажиментите и започването на стратегическия диалог между ЕС и Пакистан, отразяващ нарасналото значение на политическото сътрудничество и на сътрудничеството в областта на сигурността, включително по отношение на политиката за борба с тероризма, разоръжаването и неразпространението, както и на миграцията, образованието и културата; при все това очаква постигането на по-голям напредък във всички области на плана на ангажиментите;

19.  Насърчава както ЕС, така и Пакистан да си сътрудничат в процеса по прилагане и редовно да наблюдават напредъка чрез укрепване на диалога между двете страни в дългосрочен план;

20.  Счита, че демократичният преход в Пакистан е създал възможност за ЕС да следва по-ясно изразен политически подход в двустранните отношения и предоставянето на помощ; счита, че предоставяната от ЕС подкрепа за Пакистан следва да отдава приоритет на консолидирането на демократичните институции на всички равнища, укрепването на държавния капацитет и доброто управление, изграждането на ефективни структури за правоприлагане и за гражданска борба с тероризма, включително независима съдебна система, както и оправомощаването на гражданското общество и свободните медии;

21.  Във връзка с това приветства вече съществуващите всеобхватни програми за подкрепа на демокрацията що се отнася до прилагането на препоръките от 2008 и 2013 г. на мисиите на ЕС за наблюдение на избори;

22.  Приканва ЕСВД и Комисията да следват нюансирана политика с много измерения по отношение на Пакистан, която да обединява всички съответни инструменти на разположение на ЕС, като например политически диалог, сътрудничество в областта на сигурността, търговията и помощта, в съответствие с всеобхватния подход на ЕС към външните действия и с оглед на подготовката за предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Пакистан;

23.  Отправя искане към ЕСВД, Комисията и Съвета също така да гарантират, че политиката на ЕС към Пакистан е контекстуализирана и включена в по-широка стратегия за региона, като по този начин се укрепват интересите на ЕС в цяла Южна и Централна Азия; счита за важно двустранните отношения на ЕС с Пакистан и съседните държави, по-специално Индия, Китай и Иран, да служат също така за обсъждане и координиране на политики по отношение на ситуацията в Афганистан с цел гарантиране на целенасочен подход; във връзка с това подчертава необходимостта от засилване на координацията на политиката и диалога между ЕС и САЩ в областта на регионалните въпроси;

24.  Счита, че бъдещето на отношенията между ЕС и Пакистан следва също да се разглежда в контекста на развиващия се институционален инструментариум на ЕС за ангажимент към трети държави, особено чрез формата на стратегическите партньорства; отново отправя своя призив за концептуално усъвършенстване на формата, както и за по-ясни и по-съгласувани референтни критерии за оценка, наред с другото, на това дали и при какви условия Пакистан може да изпълни условията да бъде стратегически партньор на ЕС на някакъв етап в бъдещето;

25.  Отново заявява категорично, че напредъкът в двустранните отношения е свързан с подобряването на положението с правата на човека в Пакистан, по-специално по отношение на изкореняването на принудителния труд, детския труд и трафика на хора, премахването на основаното на пола насилие, укрепването на правата на жените и момичетата, включително на правата, свързани с достъпа до образование, гарантирането на свободата на словото и на независимите медии, насърчаването на толерантност и закрила на уязвимите малцинства чрез водене на ефективна борба с всички форми на дискриминация; признава, че това изисква слагането на край на културата на безнаказаност и разработването на надеждна правна и съдебна система на всички равнища, която да е достъпна за всички;

26.  Остава дълбоко загрижен относно качеството на образованието, както и за тревожното положение на жените в много части на Пакистан; призовава за конкретни и видими мерки за прилагане на основните права на жените в обществото, включително приемане на законодателство срещу домашното насилие, вземане на мерки за подобряване на разследването и съдебното преследване на убийствата на честта и нападенията с киселина, както и преразглеждане на законодателството, което улеснява безнаказаността; изтъква необходимостта от гарантиране на по-добър достъп до образование и от по-добра интеграция на жените на пазара на труда, както и от подобряване на здравеопазването за майките;

27.  Отново изразява своята дълбока загриженост, че законодателството относно богохулството в Пакистан – което може да доведе до смъртна присъда и което често се използва, за да се оправдае цензура, криминализиране, преследвания и в някои случаи убийства на членове на политически и религиозни малцинства – не е защитено срещу злоупотреба, която засяга хора от всички вероизповедания в Пакистан; подчертава, че отказът за реформа или отмяна на законодателството относно богохулството създава среда на постоянна уязвимост за малцинствените общности; призовава пакистанското правителство да въведе мораториум върху използването на това законодателство, като първа стъпка към неговото преразглеждане или отмяна, и да провежда разследване и съдебно преследване, когато е приложимо, на кампаниите на сплашване, заплашване и насилие върху християни, ахмади и други уязвими групи;

28.  Призовава по-специално пакистанските органи да задържат и преследват наказателно лицата, подтикващи към насилие, или лицата, които са отговорни за жестоки нападения над училища или малцинствени групи, като например шиитите, включително хазарската общност, ахмадите и християните, и да инструктират силите за сигурност активно да защитават лицата, обект на атаки от екстремистки групи; да прилагат законодателство срещу домашното насилие; да прекратят насилствените изчезвания, извънсъдебните убийства и произволните задържания, по-специално в Белуджистан;

29.  Осъжда всички нападения над християни и над други религиозни малцинства, живеещи в Пакистан, и очаква от Пакистан да увеличи усилията си за запазване на свободата на религията и на вероизповеданието, включително чрез намаляването на строгостта на стриктното законодателство срещу богохулството, както и чрез преминаването към премахване на смъртното наказание;

30.  Приветства приемането през 2012 г. на законопроекта за създаване на национална комисия за правата на човека и настоятелно призовава правителството да създаде комисията, за да може тя да започне да функционира;

31.  Отбелязва, че ЕС е важен експортен партньор за пакистански стоки (22,6% през 2012 г.); изразява становището, че свързаната с търговията подкрепа на ЕС за Пакистан следва да допринася за насърчаването на диверсификацията и разработването на производствените методи, включително преработката, да способства за регионалното интегриране и трансфера на технологии, да подпомага улесняването на създаването или развитието на местен производствен капацитет и да намали неравенството по отношение на доходите;

32.  Припомня, че ОСП+ на ЕС, от която Пакистан се възползва от 2014 г., се дава единствено на държави, които по обвързващ начин са се договорили да прилагат международните конвенции за правата на човека, трудовите права, околната среда и доброто управление; подчертава най-вече задълженията на Пакистан съгласно конвенциите, изброени в приложение VIII, и припомня на Комисията нейното задължение да наблюдава ефективното им прилагане; също така припомня, че в случай че дадена държава „не спазва обвързващите си ангажименти“, ОСП+ ще бъде временно преустановена;

33.  Призовава пакистанските органи да предприемат ефективни стъпки за изпълнение на 36-те конвенции на МОТ, които държавата е ратифицирала, по-специално, за да се даде възможност на профсъюзите да осъществяват дейност, за да се подобряват условията на труд и стандартите за безопасност, за да се премахне детският труд и за да се води борба с най-жестоките форми на експлоатация на трите милиона жени, които работят като домашни работници;

34.  Призовава пакистанското правителство да подпише, съгласно поетия от него ангажимент, „Програмата за по-добра работа“ под ръководството на МОТ/МФК, за да даде допълнителен тласък на подобренията в здравните норми и нормите за безопасност на работниците; призовава всички лица, които са пряко или непряко отговорни за пожара във фабриката за облекла „Али Ентърпрайсиз“ (Ali Enterprises), включително засегнатото одитно дружество „Социална отчетност“ и засегнатите европейски търговци на дребно, най-накрая да изплатят на оцелелите от пожара пълно, дългосрочно и справедливо обезщетение;

35.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и националната асамблея на Пакистан, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека и на правителствата на държавите членки.

(1) http://eeas.europa.eu/pakistan/docs/2012_feb_eu_pakistan_5_year_engagement_plan_en.pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(3) OВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0060.
(5) ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 323.
(6) ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 119.

Правна информация - Политика за поверителност