Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2168(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0117/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0117/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2014 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0208

Hyväksytyt tekstit
PDF 143kWORD 60k
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
Pakistanin alueellinen rooli ja poliittiset suhteet EU:n kanssa
P7_TA(2014)0208A7-0117/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2014 Pakistanin alueellisesta roolista ja poliittisista suhteista EU:n kanssa (2013/2168(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 21 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

–  ottaa huomioon helmikuussa 2012 vahvistetun EU:n ja Pakistanin välisen viisivuotisen toimintasuunnitelman(1),

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 25. kesäkuuta 2012 hyväksymän ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman (11855/2012)(2),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän Euroopan unionin turvallisuusstrategian ”Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa maailmassa” ja Eurooppa-neuvoston 11.–12. joulukuuta 2008 hyväksymän selvityksen Euroopan unionin turvallisuusstrategian täytäntöönpanosta ”Turvallisuudesta huolehtiminen muuttuvassa maailmassa”,

–  ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012(3), jossa säädetään erityisesti kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävästä erityisestä kannustusmenettelystä ('GSP+'),

–  ottaa huomioon edellä mainitun asetuksen liitteen VIII, jossa luetellaan keskeiset ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevat YK:n/ILO:n yleissopimukset sekä ympäristönsuojelua ja hyvän hallinnon periaatteita koskevat yleissopimukset, jotka Pakistan on ratifioinut ja jotka se on sopinut panevansa tosiasiallisesti täytäntöön,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2013 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Pakistanista,

–  ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman äskettäisistä hyökkäyksistä lääketieteellisiä avustustyöntekijöitä vastaan Pakistanissa(4), 13. syyskuuta 2012 vahvistamansa kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille(5) ja 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisten tilanteesta Afganistanissa ja Pakistanissa(6) sekä sen ihmisoikeuksien alivaliokunnan valtuuskunnan vierailun Pakistaniin elokuussa 2013,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisestä ja suojelemisesta terrorismintorjunnan yhteydessä vastaavan YK:n erityisraportoijan Ben Emmersonin 18. syyskuuta 2013 päivätyn raportin sekä laittomista, mielivaltaisista tai sattumanvaraisista teloituksista vastaavan YK:n erityisraportoijan Christof Heynsin 13. syyskuuta 2013 päivätyn raportin,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2013 hyväksymän ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemista terrorismintorjunnan yhteydessä koskevan päätöslauselman 68/178,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0117/2014),

A.  toteaa, että Pakistanin strateginen merkitys alueella, sen suhde naapurivaltioihin ja EU:n ja Pakistanin väliset suhteet ovat EU:n etujen kannalta hyvin tärkeitä ja että niiden merkitys kasvaa koko ajan, kun otetaan huomioon Pakistanin keskeinen sijainti epävakaan alueen ytimessä, maan keskeinen merkitys Keski- ja Etelä-Aasian turvallisuudelle ja kehitykselle sekä sen merkittävä rooli terrorismin, aseiden leviämisen, huumausaineiden salakuljetuksen, ihmissalakuljetuksen sekä muiden valtioiden rajat ylittävien ja Euroopan kansalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavien uhkien torjumisessa;

B.  toteaa, että toukokuussa 2013 pidetyt parlamenttivaalit olivat Pakistanin nykyhistorian ensimmäinen kerta, jolloin valta siirtyi yhdeltä vaaleilla valitulta siviilihallitukselta toiselle; toteaa, että Pakistanin demokratiakehitystä tukevat myös laajemmat yhteiskunnalliset muutokset, kuten kaupunkien keskiluokan kasvu sekä kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien tiedotusvälineiden voimistuminen;

C.  toteaa, että maan poliittista ja taloudellista kehitystä haittaavat laajat sisäiset ja alueelliset turvallisuusongelmat, kuten ääriliikkeet, lahkojen välinen taistelu, itsemurhaiskut ja suunnitellut murhat sekä heimoalueilla esiintyvät laittomuudet, ja että ongelmia pahentaa lainvalvontaviranomaisten ja rikosoikeusjärjestelmän heikkous;

D.  ottaa huomioon, että Pakistanin kouluttamaton väestönosa on yksi maailman suurimmista: arvioiden mukaan noin 12 miljoonaa lasta ei käy koulua ja noin kaksi kolmesta pakistanilaisnaisesta ja puolet pakistanilaismiehistä on lukutaidottomia; ottaa huomioon, että valtio sijoittuu sijalle 134 kaikkiaan 135 valtiosta Maailman talousfoorumin raportissa, jossa tarkastellaan sukupuolten tasa-arvoa;

E.  ottaa huomioon, että maailmanlaajuisen ilmastoriski-indeksin (Global Climate Risk Index) mukaan Pakistan on yksi niistä 12 valtiosta, joihin ilmastonmuutos on vaikuttanut voimakkaimmin kuluneiden 20 vuoden aikana, että Pakistanissa on kärsitty vakavista tulvista ja vesipulasta ja että jäätikön vetäytymisellä Himalajan ja Karakorumin vuoristojonojen alueella on välittömiä vaikutuksia Pakistaniin;

F.  ottaa huomioon, että Pakistan on osittain teollistunut alemman keskitulotason maa, jonka väestöstä noin kolmannes elää köyhyysrajan alapuolella; ottaa huomioon, että Pakistan on vuoden 2012 inhimillisen kehityksen indeksissä listatuista 187 valtiosta 146. sijalla, mikä on heikompi kuin sen 145. sija vuoden 2011 listauksessa; ottaa huomioon, että toistuvat luonnonkatastrofit ovat vaikuttaneet kielteisesti Pakistanin taloudelliseen tilanteeseen ja että suuri turvattomuus, epävakaisuus ja laajalle levinnyt korruptio heikentävät maan talouskasvua ja rajoittavat hallituksen mahdollisuuksia kehittää valtiota;

G.  ottaa huomioon, että Pakistan on altis monenlaisille vaaroille, pääasiassa tulville ja maanjäristyksille; ottaa huomioon, että epävakaa turvallisuustilanne ja Pakistanin sosiaaliset haasteet lisäävät osaltaan maan haavoittuvuutta; ottaa huomioon, että useat katastrofivuodet ovat heikentäneet köyhtyneiden yhteisöjen selviytymisstrategioita ja vähentäneet huomattavasti niiden mahdollisuuksia selviytyä tulevista katastrofeista;

H.  katsoo, että Pakistanin rakentava osallistuminen on erittäin tärkeä tekijä sovinnon, rauhan ja poliittisen vakauden saavuttamisessa sen naapurivaltioissa ja varsinkin Afganistanissa, erityisesti Naton taistelujoukkojen vuodeksi 2014 suunnitellun vetäytymisen yhteydessä;

I.  ottaa huomioon, että Pakistan on yksi suurimmista EU:n kehitysavun ja humanitaarisen avun vastaanottajista ja että EU on Pakistanin suurimpia vientimarkkinoita;

J.  ottaa huomioon, että Pakistan on EU:lle entistä tärkeämpi kumppani pyrittäessä torjumaan terrorismia, ydinaseiden leviämistä, huumausaineiden salakuljetusta, ihmissalakuljetusta sekä järjestäytynyttä rikollisuutta ja pyrittäessä saavuttamaan alueellinen vakaus;

K.  ottaa huomioon, että EU ja Pakistan ovat viime aikoina päätyneet syventämään ja laajentamaan kahdenvälisiä suhteitaan, mistä esimerkkinä mainittakoon helmikuussa 2012 käynnistetty viisivuotinen toimintasuunnitelma ja EU:n ja Pakistanin välinen ensimmäinen strateginen vuoropuhelu, joka järjestettiin kesäkuussa 2012;

L.  ottaa huomioon, että EU:n ja Pakistanin vuonna 2012 tehdyn viisivuotisen toimintasuunnitelman tarkoituksena on kehittää strategista suhdetta ja muodostaa rauhan- ja kehityskumppanuus, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin;

M.  ottaa huomioon, että Pakistan on kuulunut 1. tammikuuta 2014 alkaen EU:n erityisen yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP+) piiriin;

N.  ottaa huomioon, että farmarihousuja EU:n markkinoille tuottavan Ali Enterprises -yhtiön tehtaalla riehui syyskuussa 2012 tulipalo, jonka seurauksena menehtyi 286 loukkuun jäänyttä työntekijää; katsoo, että ottamalla Pakistan mukaan GSP+-järjestelmään olisi mahdollista lisätä tekstiilialan tuotantoa ja asettaa työntekijöiden oikeuksien ja tuotanto-olojen parantaminen entistä keskeisempään asemaan;

1.  korostaa toukokuussa 2013 pidettyjen vaalien merkitystä demokratian ja siviilihallinnon lujittamiselle Pakistanissa; kannustaa Pakistanin poliittista eliittiä hyödyntämään tilaisuuden ja edelleen vahvistamaan demokraattisia instituutioita, oikeusvaltioperiaatetta sekä siviilivalvontaa kaikilla julkisen hallinnon aloilla, erityisesti turvallisuusjoukkojen ja oikeuslaitoksen keskuudessa, edistämään sisäistä ja alueellista turvallisuutta, uudistamaan hallintotapaa talouskasvun, avoimuuden vahvistamisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan elvyttämiseksi, lievittämään sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja lopettamaan ja hyvittämään kaikki ihmisoikeusloukkaukset;

2.  katsoo kuitenkin, että kestävän demokratian ja monimuotoisen yhteiskunnan rakentaminen sekä laajemman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aikaansaaminen, maan joillakin alueilla vallitsevan vaikean köyhyyden ja aliravitsemuksen poistaminen, peruskoulutustason nostaminen ja maan valmisteleminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin edellyttävät syvällisiä ja vaikeita uudistuksia Pakistanin poliittiseen ja sosioekonomiseen järjestelmään, jolle on yhä luonteenomaista, että maanomistus ja poliittiset leirit perustuvat feodaalisiin rakenteisiin, yhtäältä puolustusmenojen ja toisaalta sosiaaliturvan, koulutuksen ja talouden kehittämisen priorisointi on epätasapainossa ja epäasianmukainen veronkantojärjestelmä heikentää järjestelmällisesti valtion kykyä tuottaa julkisia hyödykkeitä;

3.  tukee ja kannustaa Pakistanin hallituksen ponnisteluja sellaisten tehokkaiden keinojen kehittämiseksi, joilla ehkäistään ja valvotaan tulevien luonnonkatastrofien mahdollisuutta ja joilla tehostetaan humanitaarisen avun koordinointia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ja rahankeräysten järjestäjien kanssa;

4.  muistuttaa, että vastuulliset ja osallistavat instituutiot, vallanjako ja perusoikeuksien kunnioittaminen ovat tärkeitä tekijöitä tarkasteltaessa kehityksen ja turvallisuuden välistä yhteyttä Pakistanissa; katsoo myös, että vaaleilla valitut siviilihallinnot, joilla on demokraattinen oikeutus, vallan hajauttaminen provinsseihin ja tehokas paikallishallinto ovat parhaat keinot väkivallan ja ääriliikkeiden hillitsemiseksi, valtion auktoriteetin palauttamiseksi maan heimoalueilla ja Pakistanin suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden varmistamiseksi;

5.  antaa tässä yhteydessä tukensa Pakistanin hallituksen aikeelle aloittaa rauhaa koskeva vuoropuhelu Tehreek-e-Taliban Pakistan -ryhmän (TTP) kanssa edellyttäen, että vuoropuhelulla luodaan pohja kapinointia koskevan poliittisen ja kestävän ratkaisun löytämiselle sekä vakaan demokraattisen järjestelmän rakentamiselle ihmisoikeuksia kunnioittaen; vetoaa kuitenkin neuvottelijoihin, jotta ne ottaisivat huomioon, että erityisesti naisten koulutustaso on yhteiskuntien edistymisen kannalta ratkaiseva tekijä, ja jotta tyttöjen koulunkäynti olisi keskeisessä asemassa neuvotteluissa;

6.  antaa arvoa sille, että Pakistan on jatkuvasti sitoutunut torjumaan terrorismia rajojensa molemmin puolin, ja kannustaa viranomaisia rohkeampiin toimiin, jotta ne voisivat entistä paremmin rajoittaa terroristien värväämistä ja kouluttamista Pakistanin alueella – ilmiö, jonka vuoksi jotkin Pakistanin alueet muodostavat turvasataman terroristijärjestöille, joiden tavoitteena on horjuttaa valtion ja alueen vakautta erityisesti Afganistanissa;

7.  panee merkille, että Pakistanin taleban-johtaja Hakimullah Mehsudi kuoli Yhdysvaltojen miehittämättömässä lennokki-iskussa 1. marraskuuta 2013, että Pakistanin parlamentti ja uusi hallitus ovat ilmoittaneet virallisesti vastustavansa tällaisia iskuja ja että lennokki-iskujen käyttöä olisi rajattava selkeämmin kansainvälisessä oikeudessa;

8.  kehottaa Pakistanin hallitusta täyttämään yleistä turvallisuutta koskevat velvoitteensa ja tehtävänsä jatkamalla ääriliikkeiden, terrorismin ja radikalisoitumisen torjuntaa tiukoilla ja tinkimättömillä turvatoimilla ja lainvalvonnalla ja puuttumalla Pakistanin nuorison radikalisoitumista mahdollisesti kiihdyttäviin, eriarvoisuutta aiheuttaviin sekä sosioekonomisiin tekijöihin;

9.  panee merkille, että Pakistanin hallitus on ilmaissut selvästi vastustavansa Yhdysvaltain miehittämättömillä lennokeilla Pakistanin alueelle tekemiä iskuja; suhtautuu myönteisesti YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaan, jossa vaaditaan aseistettujen miehittämättömien lennokkien käyttöön sovellettavan oikeudellisen kehyksen selventämistä;

10.  panee tyytyväisenä merkille Pakistanin toimet valtiorakenteiden kehittämiseksi ja sovinnonteon edistämiseksi Afganistanissa, kuten Pakistanin avun rauhanneuvotteluiden uudelleenkäynnistämisen helpottamiseksi; odottaa Pakistanin myönteisen asenteen jatkuvan Afganistanin presidentinvaalien alla ja niiden jälkeen; on huolestunut siitä, että naapurivaltojen geopoliittinen kilpailu vaikutusvallan saamisesta Afganistanissa saattaa kiihtyä Naton taistelujoukkojen vetäydyttyä maasta;

11.  asettaa toivonsa Pakistanin osallistumiseen rakentavasti alueellisen vakauden edistämiseen, myös Naton ja EU:n jäsenvaltioiden läsnäoloa Afganistanissa vuoden 2014 jälkeen koskevassa asiassa, edistämällä kolmikantaista toimintaa Afganistanissa Intian, Turkin, Kiinan, Venäjän ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja tukemalla alueellista yhteistyötä huumausaineiden salakuljetuksen, ihmissalakuljetuksen sekä tavaroiden laittoman kaupan torjumiseksi;

12.  pitää rohkaisevana Pakistanin ja Intian välisessä vuoropuhelussa viime aikoina saavutettua konkreettista edistystä, joka koskee etenkin kauppaa ja ihmistenvälisiä yhteyksiä ja jonka on mahdollistanut molempien osapuolten rakentava asenne; pitää valitettavana, että vuoropuhelun saavutuksia voivat yhä vahingoittaa ennakoimattomat tapahtumat, kuten Kashmirin alueen Pakistanille ja Intialle kuuluvien osien välisellä valvontalinjalla jatkuvasti sattuvat välikohtaukset; pyytää molempia hallituksia varmistamaan komentoketjujen asianmukaisuuden, sotilashenkilöstön vastuullisuuden ja sotilaallisen vuoropuhelun toteutumisen, jotta vastaavat välikohtaukset voidaan välttää tulevaisuudessa;

13.  panee merkille Pakistanin oikeutetun intressin strategisten, taloudellisten ja energia-asioita koskevien yhteyksien luomiseen Kiinan kanssa; pitää tärkeänä, että Pakistanin ja Kiinan suhteiden tiivistyminen tukee Etelä-Aasian geopoliittista vakautta;

14.  panee merkille, että Pakistan pyrkii Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) täysimääräiseksi jäseneksi, ja pitää sitä myönteisenä merkkinä valtion halusta lisätä osallistumistaan monenvälisiin aloitteisiin; huomauttaa kuitenkin, ettei SCO:n ja EU:n välillä ole minkäänlaista virallista yhteistyöjärjestelyä, ja kiinnittää huomiota eroavuuksiin, jotka liittyvät niiden sääntelyperustoihin ja näkemyksiin maailmanlaajuisista kysymyksistä;

15.  on huolissaan tiedoista, joiden mukaan Pakistan harkitsee ydinaseiden vientiä kolmansiin maihin; odottaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden tekevän Pakistanille selväksi, ettei ydinasevientiä voida hyväksyä, vaikka tiedot aikeista onkin virallisesti kiistetty; kehottaa Pakistania ydinasevaltiona kieltämään lainsäädännön nojalla kaikenlaisen ydinaseisiin liittyvän aineiston tai taitotiedon viennin ja edistämään aktiivisesti ydinaseiden leviämisen estämiseen tähtääviä kansainvälisiä ponnisteluja; katsoo, että allekirjoittamalla ja ratifioimalla ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen Pakistan (kuten myös Intia) osoittaisi olevansa vahvasti sitoutunut rauhanomaiseen alueelliseen rinnakkaineloon, mikä edistäisi valtavasti koko alueen turvallisuutta;

16.  katsoo, että ääriliikkeiden ja radikalismin torjuminen on suoraan sidoksissa voimakkaampiin demokraattisiin prosesseihin, ja vahvistaa, että on selkeästi EU:n etujen mukaista, että Pakistan on demokraattinen ja turvallinen maa, joka noudattaa hyvää hallintotapaa, ja että sen oikeusjärjestelmä on riippumaton ja hallintotapa asianmukainen, että se kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, on hyvissä väleissä naapureidensa kanssa ja levittää vakautta alueelle, sekä vahvistaa myös, että EU tukee näitä pyrkimyksiä jatkossakin;

17.  muistuttaa, että EU:n ja Pakistanin välisten suhteiden kehittämisessä on perinteisesti keskitytty kehitysyhteistyöhön ja kauppaan; antaa arvoa EU:n merkittävälle ja pitkäaikaiselle panostukselle kehitys- ja humanitaariseen yhteistyöhön ja panee tyytyväisenä merkille, että Pakistanille on päätetty myöntää oikeus hyötyä EU:n GSP+-järjestelystä vuodesta 2014 alkaen; kehottaa Pakistania noudattamaan täysimääräisesti asiaan liittyviä ehtoja, ja kehottaa komissiota huolehtimaan tehostetun seurannan tarkasta soveltamisesta uuden GSP-asetuksen mukaisesti ja korostaa, että erityisesti koulutuksen, demokratian edistämisen ja ilmastonmuutokseen mukautumisen alalla toteutettava yhteistyö olisi edelleen asetettava ensisijaiseksi alaksi;

18.  on vakuuttunut siitä, että EU:n ja Pakistanin suhteita on syvennettävä ja laajennettava kehittämällä poliittista vuoropuhelua, millä ylläpidetään molempien osapuolien etuja edistävää suhdetta yhdenvertaisten kumppanien välillä; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille EU:n ja Pakistanin välisen viisivuotisen toimintasuunnitelman vahvistamisen ja EU:n ja Pakistanin välisen strategisen vuoropuhelun aloittamisen, ja toteaa toimien kuvastavan sitä, että poliittisesta ja turvallisuusyhteistyöstä on tullut yhä tärkeämpää esimerkiksi terrorisminvastaisen politiikan, aseistariisunnan ja aseiden leviämisen estämisen sekä siirtolaisuuden, opetuksen ja kulttuurin saralla; odottaa kuitenkin suurempaa edistymistä toimintasuunnitelman kaikilla osa-alueilla;

19.  kannustaa sekä EU:ta että Pakistania toimimaan yhteistyössä täytäntöönpanoprosessissa ja seuraamaan edistymistä säännöllisesti vahvistamalla osapuolten välistä vuoropuhelua pitkällä aikavälillä;

20.  katsoo, että Pakistanin demokratiakehitys on luonut EU:lle tilaisuuden noudattaa kahdenvälisissä suhteissa ja avunannossa selkeämmin poliittista lähestymistapaa; katsoo, että EU:n Pakistanille antaman tuen puitteissa olisi asetettava etusijalle demokraattisten instituutioiden vahvistaminen kaikilla tasoilla, valtion toimintakyvyn ja hyvän hallintotavan lujittaminen, tehokkaiden lainvalvontarakenteiden ja siviilialan terrorismin torjuntarakenteiden luominen, mukaan lukien riippumaton oikeuslaitos, sekä kansalaisyhteiskunnan ja vapaiden tiedotusvälineiden toiminnan takaaminen;

21.  suhtautuu tältä osin myönteisesti jo olemassa oleviin kattaviin demokratiaa tukeviin ohjelmiin EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien vuosina 2008 ja 2013 antamien suositusten täytäntöönpanon yhteydessä;

22.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota noudattamaan ulkoista toimintaa koskevan EU:n kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti ja seuraavan EU:n ja Pakistanin välisen huippukokouksen valmistelua varten monivivahteista ja moniulotteista Pakistania koskevaa politiikkaa, jossa hyödynnetään kaikkia EU:n käytössä olevia asiaan liittyviä välineitä, kuten poliittista vuoropuhelua, turvallisuusyhteistyötä, kauppaa ja avustuksia, sekä niiden välistä synergiaa;

23.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa, komissiota ja neuvostoa myös varmistamaan, että EU:n Pakistanin-politiikka on asetettu kontekstiin ja sisällytetty aluetta koskevaan laajempaan strategiaan ja että sillä tuetaan siten EU:n etuja koko Etelä- ja Keski-Aasiassa; pitää tärkeänä, että EU:n kahdenvälisiä suhteita Pakistaniin ja naapurivaltioihin, erityisesti Intiaan, Kiinaan ja Iraniin, hyödynnetään myös politiikkoja koskevien neuvottelujen käymiseksi ja niiden koordinoimiseksi Afganistanin tilanteeseen nähden, jotta varmistetaan kohdennettu lähestymistapa; tähdentää tässä yhteydessä, että EU:n ja Yhdysvaltojen on alueellisissa kysymyksissä koordinoitava politiikkojansa paremmin ja lisättävä vuoropuhelua;

24.  katsoo, että EU:n ja Pakistanin suhteiden tulevaisuutta olisi tarkasteltava myös suhteessa kehittyviin institutionaalisiin välineisiin, joita EU:lla on käytössään toimiessaan kolmansien maiden kanssa, ja erityisesti strategisen kumppanuuden näkökulmasta; muistuttaa kehotuksestaan tarkentaa yhteistyömuotoon liittyviä käsitteitä ja käyttää selkeämpiä ja yhdenmukaisempia vertailuperusteita, joilla voidaan arvioida esimerkiksi, voitaisiinko Pakistan joskus tulevaisuudessa hyväksyä EU:n strategiseksi kumppaniksi ja millä ehdoin;

25.  painottaa, että edistyminen kahdenvälisissä suhteissa on kytköksissä Pakistanin ihmisoikeustilanteen paranemiseen ja erityisesti velkaorjuuden, lapsityövoiman käytön ja ihmissalakuljetuksen torjumiseen, sukupuoleen perustuvan väkivallan vähentämiseen, naisten ja tyttöjen oikeuksien ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseen, ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden riippumattomuuden takaamiseen, suvaitsevaisuuden edistämiseen ja haavoittuvassa asemassa olevien vähemmistöjen suojelemiseen torjumalla tehokkaasti kaikenlaista syrjintää; toteaa, että tämä edellyttää rankaisemattomuuden kulttuurin loppumista sekä luotettavan ja kaikilla tasoilla kaikkien ulottuvilla olevan oikeudellisen ja juridisen järjestelmän kehittämistä;

26.  on syvästi huolestunut koulutuksen laadusta ja siten myös Pakistanin naisten hälyttävästä tilanteesta eri puolilla maata; vaatii konkreettisia ja näkyviä toimia, joilla parannetaan naisten perusoikeuksia yhteiskunnassa, mukaan lukien perheväkivaltaa torjuvan lainsäädännön hyväksyminen ja toimien toteuttaminen kunniamurhiin ja happoiskuihin liittyvän tutkinnan ja syytteeseenpanon parantamiseksi sekä rankaisemattomuutta helpottavan lainsäädännön tarkistaminen; korostaa tarvetta varmistaa parempi koulutuksen saatavuus, naisten parempi integrointi työmarkkinoille sekä parempi äitiysterveydenhuolto;

27.  toistaa syvän huolensa siitä, että Pakistanin jumalanpilkkalait, jotka voivat johtaa kuolemanrangaistukseen ja joita usein käytetään perusteena sensuurille, kriminalisoinnille, vainolle ja joissakin tapauksessa poliittisten tai uskonnollisten vähemmistöjen jäsenten murhille, mahdollistavat väärinkäytökset, jotka vaikuttavat Pakistanissa kaikkien uskontojen edustajiin; korostaa, että jumalanpilkkalakien uudistamisesta tai kumoamisesta kieltäytyminen aiheuttaa jatkuvaa suojattomuutta vähemmistöjen yhteisöille; kehottaa Pakistanin hallitusta keskeyttämään näiden lakien soveltamisen ensimmäisenä askeleena kohti niiden tarkistamista tai kumoamista sekä tutkimaan kristittyihin, ahmadilaisiin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa pelottelua, uhkailua ja väkivaltaa ja asettamaan tekijät tarvittaessa syytteeseen;

28.  kehottaa erityisesti Pakistanin viranomaisia pidättämään ja asettamaan syytteeseen tahot, jotka lietsovat väkivaltaa tai jotka ovat vastuussa väkivaltaisista hyökkäyksistä, joita on tehty kouluissa tai vähemmistöryhmiä, kuten šiialaisia vastaan, mukaan lukien hazarayhteisö, ahmadilaiset ja kristityt, sekä ohjeistamaan turvallisuusjoukkoja suojelemaan aktiivisesti niitä, joita vastaan ääriliikkeet tekevät hyökkäyksiä, panemaan täytäntöön perheväkivallan vastaista lainsäädäntöä, lopettamaan tahdonvastaiset katoamiset, laittomat teloitukset ja mielivaltaiset vangitsemiset erityisesti Balochistanissa;

29.   tuomitsee kaikki hyökkäykset Pakistanissa asuvia kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä vastaan, ja odottaa, että Pakistan tehostaa uskonnon ja vakaumuksen vapauden turvaamista koskevia toimia esimerkiksi jumalanpilkan vastaista tiukkaa lainsäädäntöä keventämällä ja kuolemanrangaistuksen poistamisella;

30.  suhtautuu myönteisesti kansallisen ihmisoikeuskomission perustamisesta vuonna 2012 annetun lain hyväksymiseen ja kehottaa hallitusta perustamaan kyseisen komission, jotta se voi aloittaa toimintansa;

31.  toteaa, että unioni on merkittävä Pakistanin viennin kohdealue (22,6 prosenttia vuonna 2012); katsoo, että EU:n Pakistanille tarjoamalla kauppaa tukevalla avulla olisi edistettävä tuotantotapojen monipuolistamista ja kehittämistä jalostustoiminta mukaan lukien, tuettava alueellista yhdentymistä ja teknologian siirtoja ja edistettävä kotimaisen tuotantokapasiteetin rakentamista tai kehittämistä ja vähennettävä tuloeroja;

32.  muistuttaa, että EU:n GSP+-järjestely, josta Pakistan hyötyy vuodesta 2014 alkaen, myönnetään ainoastaan valtioille, jotka ovat sitovasti sopineet panevansa täytäntöön kansainväliset ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet sekä ympäristönsuojelua ja hyvää hallintoa koskevat edellytykset; korostaa erityisesti Pakistanin liitteessä VIII lueteltujen yleissopimuksien mukaisia velvoitteita, ja muistuttaa komissiota sen velvoitteesta valvoa niiden tosiasiallista täytäntöönpanoa; muistuttaa lisäksi, että jos valtio ei noudata velvoittavia sitoumuksiaan, GSP+-järjestely peruutetaan väliaikaisesti;

33.  kehottaa Pakistanin viranomaisia toteuttamaan tehokkaita toimia pannakseen täytäntöön 36 ILO:n yleissopimusta, jotka maa on ratifioinut, jotta ammattiliitot voivat toimia, työoloja ja turvallisuusnormeja voidaan parantaa, lapsityövoiman käyttö lopettaa ja kolmen miljoonan naispuolisen kotityöntekijän riiston vakavimpia muotoja torjua;

34.  kehottaa Pakistanin hallitusta allekirjoittamaan lupauksensa mukaisesti ILO:n/IFC:n johdolla toteutetun Better Work -ohjelman, jotta voidaan edistää tehokkaammin työntekijöiden terveys- ja turvallisuusnormien kohentamista; kehottaa kaikkia niitä, jotka olivat välittömästi tai välillisesti vastuussa Ali Enterprises -vaatetehtaalla syttyneestä tulipalosta, sosiaalista vastuuvelvollisuutta tarkasteleva yhtiö ja asianomaiset eurooppalaiset jälleenmyyjät mukaan lukien, vihdoin maksamaan eloonjääneille täysimääräisiä pitkän aikavälin oikeudenmukaisia korvauksia;

35.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Pakistanin hallitukselle ja kansalliskokoukselle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)http://eeas.europa.eu/pakistan/docs/2012_feb_eu_pakistan_5_year_engagement_plan_en.pdf
(2)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(3)EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0060.
(5)EUVL C 353 E, 3.12.2013, s. 323.
(6)EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 119.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö