Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2179(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0130/2014

Predkladané texty :

A7-0130/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0210

Prijaté texty
PDF 227kWORD 63k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg
Európske odvetvie rybolovu a dohoda o voľnom obchode EÚ – Thajsko
P7_TA(2014)0210A7-0130/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o súčasnej situácii a budúcich perspektívach európskeho odvetvia rybolovu v súvislosti s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Thajskom (2013/2179(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii o vzťahoch EÚ so zvyškom sveta,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie(1) (ďalej len „NNN rybolov“),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2011 s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681),

–  so zreteľom na otázky na písomné zodpovedanie E-000618/2013 z 22. januára 2013 o zneužívaní v rámci maloobchodných dodávateľských reťazcov a E-002894/2013 z 13. marca 2013 o dohode o voľnom obchode s Thajskom a detskej práci v konzervárenskom priemysle a na odpovede Komisie na tieto otázky,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky(2),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0130/2014),

A.  keďže európske odvetvie rybolovu sa spamätáva z obdobia krízy, ktorá postihuje odvetvia výlovu, spracovania a akvakultúry, a keďže táto situácia výrazne oslabuje jeho konkurencieschopnosť, predovšetkým z hľadiska liberalizácie svetového trhu, zatiaľ čo niektoré rozvojové krajiny, ktoré disponujú bohatými morskými zdrojmi, sa stávajú novými rybolovnými mocnosťami;

B.  keďže európsky rybolovný a spracovateľský priemysel je dôležitý z hľadiska zabezpečenia zásobovania európskych občanov potravinami, ako aj z hľadiska podpory živobytia v pobrežných oblastiach, ktoré sú vo veľkej miere závislé od týchto činností; keďže prežitie tohto odvetvia bude ohrozené, ak EÚ liberalizuje obchod s produktmi rybárstva s rozvojovými krajinami, ktoré chcú vyvážať svoje produkty na kľúčový trh Spoločenstva, najmä ak sa im poskytuje oslobodenie od cla;

C.  keďže EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov rybárstva a v dôsledku jej závislosti od dovozu je trh Spoločenstva mimoriadne atraktívny pre vývozcov, najmä vzhľadom na to, že dopyt po produktoch rybárstva v EÚ rastie o 1,5 % ročne;

D.  keďže Thajsko je hlavným výrobcom konzervovaného tuniaka na svete so 46 % svetovej produkcie a keďže jeho vývoz konzervovaného tuniaka do EÚ s objemom viac než 90 000 ton ročne predstavuje takmer 20 % celkového dovozu Spoločenstva z tretích krajín, pričom hlavnými cieľovými trhmi pre vývoz produktov rybárstva z Thajska sú USA, EÚ a Japonsko;

E.  keďže Thajsko je hlavným svetovým dovozcom čerstvého, chladeného a mrazeného tuniaka pre svoj konzervárenský priemysel;

F.  keďže podľa posledných dostupných údajov databázy FISHSTAT Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa 80 % tuniaka spotrebúva v konzervách, 21 % svetovej produkcie konzervovaného tuniaka a výrobkov z tuniaka sa vykonáva v EÚ, zatiaľ čo zvyšných 79 % sa vyrába v tretích, prevažne rozvojových krajinách;

G.  so zreteľom na obchodný, hospodársky a strategický význam, ktorý má Thajsko pre EÚ, a na značné výhody dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Thajskom pre celé hospodárstvo EÚ;

H.  keďže EÚ podporuje regionálnu integráciu medzi členskými krajinami združenia ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie), zatiaľ čo dohoda o voľnom obchode s Thajskom predstavuje základný pilier tohto integračného procesu, ktorého konečným cieľom je uzatvoriť v budúcnosti medziregionálnu dohodu o voľnom obchode;

I.  keďže podpísanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a združením ASEAN je pre EÚ prioritou už od roku 2007, s cieľom zahrnúť Brunej, Filipíny, Indonéziu, Malajziu, Singapur, Thajsko a Vietnam; keďže nedostatočný pokrok v rokovaniach o tejto regionálnej dohode viedol k začatiu bilaterálnych rokovaní s členskými krajinami združenia ASEAN vrátane Thajska, s politickým odhodlaním uzatvoriť dohodu o voľnom obchode do dvoch rokov;

J.  keďže ak sa do regiónu stredného a západného Tichomoria započíta aj Thajsko, Indonézia a Filipíny, produkcia konzervovaného tuniaka v tomto regióne predstavuje takmer polovicu celosvetovej produkcie;

K.  keďže zmeny, ku ktorým došlo, pokiaľ ide o výrobcov konzervovaného tuniaka a výrobu filé z tuniaka, sú sprevádzané vývojom smerujúcim k celosvetovému zásobovaniu spracovateľských krajín s nízkymi výrobnými nákladmi, ktoré sa nachádzajú v blízkosti výskytu tejto suroviny (napríklad Thajsko, Filipíny, Indonézia, Papua-Nová Guinea a Ekvádor), a keďže počet krajín zapojených do výroby a vývozu konzervovaného tuniaka rastie;

L.  keďže Thajsko a Filipíny sú hlavnými krajinami vyvážajúcimi konzervovaného tuniaka a výrobky z tuniaka do EÚ, pričom dovoz z Thajska sa zvýšil o 20 %, zatiaľ čo dovoz z Filipín klesol o 5 %;

M.  keďže akékoľvek zníženie colných sadzieb týkajúce sa konzervovaného tuniaka a výrobkov z tuniaka by mohlo mať vplyv na preferencie uplatňované africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT) a príjemcami všeobecného systému preferencií (VSP+), v rámci ktorého sa tretie krajiny zaväzujú, že výmenou za získanie colných preferencií budú dodržiavať určité politiky týkajúce sa napríklad rešpektovania ľudských práv, práce, životného prostredia a dobrej správy;

N.  keďže zníženie colných sadzieb by takisto viedlo k narušeniu európskeho trhu vzhľadom na to, že väčšina konzervárenského priemyslu na spracovanie tuniaka v EÚ sa nachádza v regiónoch, ktoré sú do veľkej miery závislé od rybárstva, ako sú Galícia, Bretónsko, Azory (najvzdialenejší región), Baskicko a Sardínia; keďže priemysel spracovania tuniaka v EÚ je druhým najväčším svetovým výrobcom konzervovaného tuniaka a dlhodobo vykonáva dôležitú činnosť z hľadiska vytvárania pridanej hodnoty a pracovných miest na území EÚ, pričom zabezpečuje najprísnejšie sociálne, environmentálne a hygienicko-zdravotné normy;

O.  keďže hlavným cieľom preferenčných pravidiel pôvodu je vytvoriť dostatočné ekonomické prepojenie medzi produktmi dovážanými do EÚ a krajinami využívajúcimi preferencie, ktoré im boli udelené, s cieľom zabezpečiť, aby tieto preferencie nezneužívali iné krajiny, ktorým neboli určené;

P.  keďže diskusia o obchode s produktmi rybárstva sa týka obchodovania s prírodnými zdrojmi, ktorých udržateľnosť ovplyvňuje množstvo faktorov vrátane riadneho hospodárenia a udržateľného využívania rybolovných zdrojov, kontroly nezákonného rybolovu, znečistenia, zmeny klímy a dopytu na trhu; keďže všetky tieto vonkajšie faktory ovplyvňujú medzinárodný obchod s produktmi rybárstva, a preto by sa mali produkty rybárstva považovať za citlivé produkty, ktoré si môžu vyžadovať osobitnú ochranu;

Q.  keďže dostatočné a neustále dodávanie surovín je nevyhnutné na zachovanie a hospodársky rozvoj podnikov na spracovanie tuniaka v EÚ;

R.  keďže Svetová obchodná organizácia (WTO) tvrdí, že voľný obchod je nástrojom rastu, ktorého cieľom je trvalo udržateľný rozvoj zo sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska;

S.  keďže v tejto súvislosti sú obchodné pravidlá základným a zásadným nástrojom na zabezpečenie toho, aby bol obchod výhodný a dosiahli sa ciele v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia, a na zaistenie primeraného riadenia prírodných zdrojov;

T.  keďže globalizácia viedla vo výraznej miere k zvýšeniu objemu rýb predávaných na medzinárodnej úrovni a keďže existujú rozsiahle obavy, že mnohé krajiny, ktoré sú výrobcami, nemajú dostatok zdrojov na riadenie a/alebo využívanie populácií rýb udržateľným spôsobom, zabezpečenie primeranej úrovne hygienicko-zdravotnej ochrany, zmiernenie vplyvu rybolovu a akvakultúry na životné prostredie a zaručenie dodržiavania ľudských práv vo všeobecnosti a najmä na podporu pracovných práv a sociálnych podmienok;

U.  keďže v prípade niektorých obchodných partnerov EÚ sa prejavili nedostatky, pokiaľ ide o tri aspekty trvalo udržateľného rozvoja rybárstva: sociálny, hospodársky a environmentálny;

V.  keďže udržateľné riadenie populácií tuniaka zaručuje päť regionálnych rybárskych organizácií zameraných na lov tuniaka; keďže medzinárodná spolupráca medzi štátmi a s týmito organizáciami je nevyhnutná na zabezpečenie udržateľnosti populácií tuniaka;

W.  keďže MOP a rôzne mimovládne organizácie nedávno odhalili vážne nedostatky týkajúce sa sociálnych a pracovných podmienok a dodržiavania ľudských práv v odvetví rybolovu v Thajsku; keďže médiá uviedli a thajská vláda uznala, že určité odvetvie thajského rybolovného priemyslu využíva nútenú prácu vykonávanú prisťahovalcami, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, a keďže dve nadnárodné thajské konzervárne na spracovanie tuniaka využívajú detskú prácu;

X.  keďže podľa FAO je bežnou praxou, že pobrežné susedné štáty konfiškujú thajské rybárske plavidlá a obviňujú kapitánov z nezákonného rybolovu alebo nezákonného vniknutia do ich výhradnej hospodárskej zóny;

Y.  keďže v priebehu roku 2013 španielske orgány zamietli povolenie na vylodenie a predaj tuniakov z plavidiel loviacich tuniaka a plaviacich sa pod vlajkou Ghany, pretože tieto plavidlá sa zúčastňovali na nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom (NNN) rybolove a porušili riadiace opatrenia Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov, a keďže súkromné spoločnosti so sídlom v Thajsku mali na väčšine dotknutých plavidiel loviacich tuniaka podiel;

Z.  keďže v uplynulých mesiacoch boli v EÚ zamietnuté mnohé zásielky konzervovaného tuniaka dovezených z Thajska z dôvodu ich nevhodného tepelného spracovania, ktoré je nevyhnutné na neutralizáciu mikroorganizmov, ktoré by inak mohli predstavovať riziko pre ľudské zdravie;

1.  vyzýva, aby sa k produktom z rýb, ako je konzervovaný tuniak dovážaný z Thajska, ktoré by mohli narušiť výrobu a predaj týchto výrobkov v EÚ, pristupovalo ako k citlivým výrobkom; okrem toho sa domnieva, že akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa lepšieho prístupu pre thajského konzervovaného a spracovaného tuniaka by sa malo prijať len po prísnom posúdení vplyvu a v úzkej spolupráci s odvetvím, aby bolo možné analyzovať a hodnotiť vplyv, ktorý môže mať takýto lepší prístup na priemysel EÚ v oblasti spracovania a uvádzania produktov z morských plodov na trh;

2.  žiada, aby vstup konzervovaných rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov a výrobkov z nich z Thajska na trh EÚ aj naďalej podliehal súčasným clám, a teda bol vylúčený zo zníženia colných sadzieb; odporúča, aby sa pre konzervované ryby a mäkkýše, kôrovce a ostnatokožce a výrobky z nich stanovili v prípade zavedenia zníženia ciel dlhé prechodné obdobia a čiastočné záväzky v oblasti liberalizácie vrátane stanovenia kvót s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť priemyslu Spoločenstva v oblasti spracovania tuniaka a zachovať významnú činnosť a sociálny rozmer v súvislosti s odvetvím spracovania tuniaka v EÚ, ktoré vytvára 25 000 priamych a 54 000 nepriamych pracovných miest;

3.  žiada, aby sa v náležitých prípadoch pred uplatnením akéhokoľvek typu colných koncesií alebo iných existujúcich pravidiel vykonali dôsledné posúdenia vplyvu, v ktorých sa analyzuje a vyhodnotí vplyv, ktorý môžu mať tieto koncesie alebo pravidlá na priemysel EÚ v oblasti spracovania a uvádzania morských plodov na trh;

4.  žiada, aby sa v prípade citlivých výrobkov bez výnimky v plnej miere presadzovali pevne stanovené a jednotné prísne pravidlá pôvodu a aby sa dôsledne obmedzovala kumulácia týchto výrobkov, v prípade ktorých je Thajsko krajinou, kde sa uskutočňuje skôr spracovanie ako rybolov;

5.  žiada, aby dovoz konzervovaného tuniaka a iných výrobkov z rýb z Thajska v čo najväčšej miere podliehal rovnakým konkurenčným podmienkam ako výrobky z rýb z EÚ; domnieva sa, že z tejto požiadavky vyplýva najmä to, že táto dohoda o voľnom obchode musí zahŕňať ambicióznu kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, na základe ktorej sa Thajsko zaviaže dodržiavať, podporovať a uplatňovať medzinárodne uznané pracovné normy, ktoré sú zakotvené v základných dohovoroch MOP, vrátane noriem týkajúcich sa nútenej práce a detskej práce; ďalej sa domnieva, že by sa malo dôrazne presadzovať dodržiavanie ľudských práv, ochrana životného prostredia a ochrana a udržateľné využívanie zdrojov rybárstva, boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a súlad s hygienickými a fytosanitárnymi pravidlami EÚ; v tejto súvislosti sa domnieva, že Komisia by mala Parlamentu pravidelne podávať správy o dodržiavaní uvedených povinností Thajskom;

6.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinné vykonávanie nariadenia o NNN rybolove a aby výsledkom rokovaní o dohode o voľnom obchode bol výslovný odkaz na toto nariadenie v texte dohody;

7.  domnieva sa, že najlepší spôsob na zabezpečenie úplnej spolupráce Thajska v oblasti boja proti NNN rybolovu je zahrnúť do znenia dohody o voľnom obchode výslovný odkaz na nariadenie o NNN rybolove;

8.  žiada, aby sa do dohody o voľnom obchode zahrnula požiadavka plnenia dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, ako aj väčšia transparentnosť, dohľad, kontrola a vysledovateľnosť v odvetví thajského rybárstva, aby sa umožnilo monitorovanie rybolovných činností;

9.  trvá na zabezpečení vysledovateľnosti výrobkov ako kľúčového prvku ochrany ľudského zdravia a ochrany životného prostredia okrem toho, že predstavuje hlavný faktor a základný nástroj pri kontrole nezákonného rybolovu;

10.  žiada, aby dohoda o voľnom obchode bola naďalej v súlade s ostatnými politikami Spoločenstva a bola zlučiteľná s podporou stratégií zameraných na sociálnu zodpovednosť podnikov; žiada o zavedenie ochranných doložiek;

11.  zdôrazňuje, že v rozhodnutí Parlamentu udeliť súhlas s dohodou o voľnom obchode sa zohľadní celkový výsledok rokovaní vrátane odvetvia rybárstva;

12.  žiada o zabezpečenie vzájomného prístupu na trhy a odstránenie akéhokoľvek typu diskriminácie v odvetví služieb;

13.  vyjadruje nádej, že Thajsko ako najväčší svetový vývozca konzervovaného tuniaka sa zapojí do troch regionálnych rybárskych organizácií pre lov tuniaka v regióne a bude s nimi spolupracovať, pričom ide o Medziamerickú komisiu pre tropické tuniaky, Komisiu pre rybolov v západnom a strednom Tichomorí a Regionálnu organizáciu na riadenie rybného hospodárstva v južnom Tichom oceáne, ako aj o regionálnu rybársku organizáciu pre lov tuniaka v Indickom oceáne, ktorej je členom;

14.  podporuje existenciu politiky ochrany rybolovných zdrojov a udržateľného hospodárenia s nimi;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0461.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia