26 Μαρτίου 2018
P7_TA(2014)0212(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 431kWORD 52k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου