26 mars 2018
P7_TA(2014)0212(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av ovannämnda förordning)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 169kWORD 45k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy