Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0011(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0402/2013

Внесени текстове :

A7-0402/2013

Разисквания :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0212

Приети текстове
PDF 1311kWORD 1159k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***I
P7_TA(2014)0212A7-0402/2013
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2012)0011),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 16, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0025/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, представени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Камарата на представителите на Белгия, германския Бундесрат, Сената на Френската република, Камарата на депутатите на Италия и Риксдага на Кралство Швеция, в които се твърди, че проектът на законодателен акт не е в съответствие с принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2012 г.(1) ,

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 7 март 2012 г.(2),

—  като взе предвид становището на Агенцията на Европейския съюз за основните права от 1 октомври 2012 г.,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правни въпроси (A7-0402/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до Парламента отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 90.
(2) ОВ C 192, 30.6.2012 г., стр. 7.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните)
P7_TC1-COD(2012)0011

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16, параграф 2 и член 114, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

като взеха предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните(2)

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора постановяват, че всеки има право на защита на личните данни, отнасящи се до него.

(2)  Обработването на лични данни е предназначено да служи на хората; принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва, независимо от гражданството или местопребиваването на физическите лица, да съблюдават техните основни права и свободи и по-конкретно правото на защита на личните им данни. Това следва да допринася за създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие и на икономически съюз, за постигането на икономически и социален прогрес, за укрепването и сближаването на икономиките в рамките на вътрешния пазар, както и за благосъстоянието на хората.

(3)  Целта на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) е да се хармонизира защитата на основните права и свободи на физическите лица по отношение на дейностите по обработване на данни и да се гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки.

(4)  Икономическата и социалната интеграция, произтичаща от функционирането на вътрешния пазар, доведе до съществено увеличение на трансграничните потоци от данни. Обменът на данни между икономическите и социалните, публичните и частните субекти в Съюза нарасна. Националните органи в държавите членки са задължени от правото на Съюза да си сътрудничат и обменят лични данни, така че да са в състояние да изпълняват своите задължения или да изпълняват задачи от името на орган на друга държава членка.

(5)  Бързото технологично развитие и глобализацията изправиха защитата на личните данни пред нови предизвикателства. Забележително нарасна мащабът на обмена и събирането на данни. Технологиите позволяват на частните дружества и публичните органи да използват лични данни в безпрецедентни мащаби, за да упражняват дейността си. Хората все по-често предоставят лична информация в публичното и световното пространство. Технологиите преобразиха както икономическия, така и социалния живот, като това налага да бъде улеснено още повече свободното движение на данни в Съюза и предаването на данни до трети държави и международни организации, като същевременно се гарантира високо ниво на защита на личните данни.

(6)  Тези промени изискват изграждането на стабилна и по-съгласувана рамка за защита на данните в Съюза, подкрепена от силно правоприлагане, като се има предвид значението на създаването на доверие, което ще позволи на цифровата икономика да се развива на вътрешния пазар. Физическите лица следва да имат контрол върху собствените си лични данни, а правната и практическата сигурност за физическите лица, икономическите оператори и публичните органи следва да бъдат засилени.

(7)  Целите и принципите на Директива 95/46/ЕО остават стабилни, но това не предотврати фрагментарния начин, по който се осъществява защитата на данни в Съюза, нито правната несигурност и широко разпространеното обществено схващане, че съществуват значителни рискове за защитата на физическите лица, свързани именно с дейностите онлайн. Разликите в осигуреното в държавите членки ниво на защита на правата и свободите на физическите лица, особено на правото на защита на личните данни, във връзка с обработването на лични данни, могат да възпрепятстват свободното движение на лични данни в рамките на Съюза. Поради това тези разлики може да се превърнат в препятствие за осъществяването на икономически дейности на равнището на Съюза, да наруши конкуренцията и да възпрепятства органите при изпълнението на техните отговорности съгласно правото на Съюза. Тази разлика в нивата на защита се дължи на съществуването на разлики в изпълнението и прилагането на Директива 95/46/ЕО.

(8)  За да се гарантира съгласувано и високо ниво на защита на физическите лица, както и за да се премахнат препятствията пред потоците от лични данни, нивото на защита на правата и свободите на физическите лица във връзка с обработването на такива данни следва да бъде еквивалентно във всички държави членки. Необходимо е да се гарантира съгласувано и еднакво прилагане в рамките на Съюза на правилата за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

(9)  Ефективната защита на личните данни в рамките на Съюза изисква укрепване и подробно описание на правата на субектите на данните и задълженията на онези, които обработват и определят обработването на личните данни, но също и еквивалентни правомощия за наблюдение и гарантиране на спазването на правилата за защита на личните данни, както и еквивалентни санкции за нарушителите в държавите членки.

(10)  В член 16, параграф 2 от Договора се възлага мандат на Европейския парламент и Съвета да установят правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата, засягащи свободното движение на лични данни.

(11)  За да се гарантира съгласувано ниво на защита на физическите лица в целия Съюз и да се попречи на различията да възпрепятстват свободното движение на данни в рамките на вътрешния пазар, е необходим регламент, който да осигурява правна сигурност и прозрачност на икономическите оператори, включително на микропредприятията, малките и средните предприятия, и да предостави на физическите лица във всички държави членки еднакви по степен законово противопоставими права за субектите на данни и задължения и отговорности за администраторите и обработващите лични данни, както и да гарантира съгласувано наблюдение на обработването на лични данни, еквивалентни санкции във всички държави членки и ефективно сътрудничество от страна на надзорните органи на различните държави членки. С цел да се отчете особеното положение на микропредприятията, малките и средните предприятия в регламента са включени редица дерогации. Освен това институциите и органите на Съюза, държавите членки и техните надзорни органи се приканват да вземат предвид специфичните нужди на микропредприятията, малките и средните предприятия при прилагането на настоящия регламент. Разбирането на понятието за микропредприятия, малки и средни предприятия следва да се основава на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(5).

(12)  Защитата, осигурена с настоящия регламент, засяга физическите лица, независимо от тяхната националност или местоживеене, във връзка с обработването на лични данни. Що се отнася до обработването на данни, които засягат юридически лица, и по-специално предприятия, установени като юридически лица, включително наименованието и правната форма на юридическото лице и координатите за връзка на юридическото лице, никое лице не следва да търси защита по силата на настоящия регламент. Това следва да се прилага и когато наименованието на юридическото лице съдържа имената на едно или повече физически лица.

(13)  Защитата на физическите лица следва да бъде технологично неутрална и да не зависи от използваната техника, тъй като в противен случай това би създало сериозен риск от заобикаляне на закона. Защитата на физическите лица следва да се прилага за обработването на лични данни с автоматични средства, както и за ръчното им обработване, ако данните се съхраняват или са предназначени да се съхраняват в регистър на лични данни. Досиетата или групите от досиета, както и заглавните им страници, които не са структурирани съгласно специфични критерии, не следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент.

(14)  Настоящият регламент не урежда въпроси по отношение на защитата на основните права и свободи или свободното движение на данни, свързани с дейности, които са извън приложното поле на правото на Съюза, нито урежда обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, уредено с. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(6), нито обработването на лични данни от държавите членки, когато извършват дейности във връзка с общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза следва да бъде приведен в съответствие с настоящия регламент и да се прилага в съответствие с настоящия регламент. [Изм. 1]

(15)  Регламентът следва да не се прилага също така спрямо обработването на лични данни от физическо лице, когато тези данни са с изцяло личен, семеен или домашен характер, като например воденето на кореспонденция и поддържането на адресни указатели или частни продажби, и когато това обработване се извършва без никакви възмездни цели и следователно без никаква връзка с професионална или търговска дейност. Изключението не Настоящият регламент следва да се прилага също така обаче за администратори или и обработващи лични данни, които осигуряват средствата за обработване на лични данни за такива лични или домашни дейности. [Изм. 2]

(16)  Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и свободното движение на такива данни са предмет на специален правен инструмент на равнището на Съюза. Следователно настоящият регламент не следва да се прилага спрямо дейностите по обработване на лични данни за такива цели. Обработването на данни от стана на публичните органи по силата на настоящия регламент обаче следва да бъде уредено с по-специфичен правен инструмент на равнището на Съюза (Директива .../.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни), когато данните се използват за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции.

(17)  Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засяга прилагането на Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално разпоредбите относно междинните доставчици на услуги в членове 12—15 от посочената директива.

(18)  Настоящият регламент дава възможност при прилагане на неговите разпоредби да се взема предвид принципът на публичен достъп до официални документи. Личните данни в документите, съхранявани от държавен орган или публична организация, могат да бъдат разкривани от този орган или организация в съответствие с правото на Съюза или с националното право на държавите членки относно публичния достъп до официални документи, което съчетава правото на защита на данните с правото на публичен достъп до официални документи и представлява справедлив баланс между различните засегнати интереси. [Изм. 3]

(19)  Всякакъв вид обработване на лични данни в контекста на дейностите на място на установяване на администратор или на обработващ лични данни в Съюза следва да се извършва в съответствие с настоящия регламент, независимо от това дали самото обработване се извършва в рамките на Съюза или не. Установяването предполага ефективното и действителното упражняване на дейност по силата на стабилни договорености. Правната форма на тези договорености, независимо дали става въпрос за клон или дъщерно дружество с правосубектност, не е определящ фактор в това отношение.

(20)  За да се гарантира, че физическите лица не са лишени от защитата, на която те имат право по силата на настоящия регламент, обработването на лични данни на субекти на данни с местоживеене в Съюза от администратор, който не е установен в Съюза, следва да подлежи на разпоредбите на настоящия регламент в случаите, когато дейностите по обработване на данни са свързани с предлагането на стоки или услуги, без значение дали то е свързано със заплащане или не, на такива субекти на данни или с наблюдение на поведението такива субекти на данни. За да се установи дали този администратор предлага стоки или услуги на такива субекти на данни в Съюза, следва да бъде уточнено дали е очевидно, че администраторът възнамерява да предлага услуги на субекти на данни, пребиваващи в една или повече държави членки на Съюза. [Изм. 4]

(21)  С цел да се определи дали дадена дейност по обработване може да се смята за „наблюдение на поведението“ на субектите на данни следва да се установи дали физическите лица са следени в интернет посредством, независимо от произхода на данните или от това дали са събирани други данни за тях, включително от публични регистри и обяви в Съюза, които са достъпни извън Съюза, включително с намерение за използване или вероятност за последващо използване на техники за обработване на данни, които се състоят в създаването на „профил“ на дадено физическо лице, по-специално с цел да се вземат решения относно него или да се анализират или предугаждат неговите лични предпочитания, поведение и начин на мислене. [Изм. 5]

(22)  Когато националното право на дадена държава членка се прилага по силата на международното публично право, настоящият регламент се прилага също спрямо администратор, който не е установен в Съюза, като например дипломатическа мисия на държава членка или консулска служба.

(23)  Принципите на защита на данните следва да се прилагат по отношение на всяка информация, която се отнася до идентифицирано лице или отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. За да се определи дали може дадено лице може да бъде идентифицирано, следва да се вземат предвид всички средства, с които е вероятно да си послужи администраторът или което и да е друго лице, за идентифицирането на да идентифицира или набележи пряко или непряко даденото физическо лице. За да се уточни дали е вероятно дадени средства да бъдат използвани за идентифициране на лицето, следва да се вземат предвид всички обективни фактори, като разходите и количеството време, необходими за идентифицирането, като се отчитат както наличните към момента на обработване на данните технологии, така и тяхното развитие. Принципите на защита на данните следователно не следва да се прилагат по отношение на анонимни данни, които са анонимизирани по такъв начин, че субектът на данните да не може повече да бъде идентифициран указват, че не се отнасят до физическо лице, чиято самоличност е установена или подлежи на установяване. Следователно настоящият регламент не се отнася за обработването на такава анонимни данни, включително за статистически или изследователски цели. [Изм. 6]

(24)  При използването на онлайн услуги физическите лица могат да са свързани с онлайн Настоящият регламент следва да се прилага за обработване, включващо идентификатори, предоставени от техните устройства, приложения, инструменти и протоколи, като адресите по интернет протокол (IP адреси) или, идентификаторите, наричани „бисквитки“ и устройствата за радиочестотна идентификация, освен ако посочените идентификатори не се отнасят до физическо лице, чиято самоличност е установена или подлежи на установяване. По този начин могат да бъдат оставени следи, които, съчетани с уникалните идентификатори и с друга информация, получена от сървърите, могат да се използват за създаването на профили на физическите лица и за тяхното идентифициране. От това следва, че идентификационните номера, данните за местоположението, онлайн идентификаторите или други специфични фактори като такива не е трябва непременно да се считат за лични данни при всички обстоятелства. [Изм. 7]

(25)  Съгласие следва да се дава изрично по всеки подходящ начин, позволяващ даването на свободно изразено, конкретно и информирано указание за волята на субекта на данни въз основа на потвърждаващо действие, което е резултат от избора на страна на субекта на данни, което да гарантира, че физическите лица съзнават, че дават съгласието си за обработването на личните им данни, включително чрез отбелязването. Ясното потвърждаващо действие може да включва отбелязване с отметка в поле при посещението на уебсайт в интернет или всякакво друго указание или поведение, което ясно показва, че субектът на данни е съгласен с предложеното обработване на неговите лични данни. Мълчанието, обикновеното използване на услугата или липсата на действие следователно не следва да представлява съгласие. Съгласието следва да обхваща всички дейности по обработване, извършени за една и съща цел или цели. Ако съгласието на субекта на данни трябва да се даде след искане по електронен път, искането трябва да е ясно, сбито и да не нарушава излишно използването на услугата, за която се предвижда. [Изм. 8]

(26)  Личните данни, отнасящи се до здравето, следва да обхващат по-специално всички данни, свързани със здравословното състояние на субекта на данните, информацията относно регистрацията на физическото лице за целите на предоставянето на здравно обслужване, информация за плащанията или за правото на ползване на здравно обслужване от лицето, номер, символ или характеристика, присвоени на дадено физическо лице с цел уникалното му идентифициране за здравни цели; всякаква информация за лицето, събрана в хода на предоставянето на здравно обслужване на това лице; информация, получена в резултат от изследването или прегледа на част от тялото или на телесно вещество, включително биологични проби; идентифициране на дадено лице като доставчик на здравно обслужване на физическото лице; или всякаква информация относно например заболяване, увреждане, риск от заболяване, медицинска история, клинично лечение или текущото физиологично или биомедицинско състояние на субекта на данните, независимо от източника на информация, напр. лекар или друг медицински специалист, болница, медицинско изделие или ин витро диагностично изследване.

(27)  Основното място на установяване на администратор в Съюза следва да се определя съгласно обективни критерии и следва да означава ефективното и действително упражняване на управленски дейности, определящи основните решения по отношение на целите, условията и средствата за обработване на данни по силата на стабилни договорености. Този критерий не следва да зависи от това дали обработването на лични данни се извършва в действителност на това място; наличието и употребата на технически средства и технологии за обработване на лични данни или дейностите по обработване не представляват сами по себе си такова основно място на установяване и следователно не са определящи критерии за понятието „основно място на установяване“. Основното място на установяване на обработващия лични данни следва да бъде мястото, където се намира главното му управление в Съюза.

(28)  Дадена група предприятия следва да обхваща контролиращо предприятие и контролираните от него предприятия, като контролиращото предприятие следва да бъде предприятие, което може да упражнява доминиращо влияние върху другите предприятия въз основа на това, че има например право на собственост или финансово участие, или въз основа на правилата за неговото управление или правомощието да прилага правила за защита на личните данни.

(29)  На децата се полага специална защита на техните лични данни, тъй като те не съзнават така добре рисковете, последиците, гаранциите и своите права, свързани с обработването на лични данни. За да се определи кога едно физическо лице е дете, регламентът Когато обработването на лични данни се базира на съгласието на субект на данни във връзка с прякото предлагане на дете на стоки или услуги, съгласието следва да се даде или разреши от родителя или законния настойник на дете на възраст под 13 години. Когато целевата аудитория е детска, следва да се използва определението, дадено в Конвенцията на Обединените нации за правата на детето съобразен с възрастта език. Други основания за законосъобразно обработване, като съображения от публичен интерес следва да продължат да се прилагат, както при обработването в контекста на пряко предлаганите на деца превантивни или консултантски услуги. [Изм. 9]

(30)  Всяко обработване на лични данни следва да бъде законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на засегнатите физически лица. По-специално конкретните цели, за които се обработват данните, следва да бъдат ясни и законни и определени към момента на събирането на данните. Данните следва да бъдат подходящи, релевантни и ограничени до минимума, необходим за целите, за които данните се обработват; това налага, по-специално, да се гарантира, че събраните данни не надхвърлят необходимото и че срокът, за който данните се съхраняват, е ограничен до строг минимум. Личните данни следва да се обработват единствено ако целта на обработването не може да бъде постигната чрез други средства. Следва да бъдат предприети всички разумни мерки, за да се гарантира, че неточните лични данни се коригират или заличават. С цел да се гарантира, че срокът на съхранение на данните не е по-дълъг от необходимия, администраторът следва да установи срокове за тяхното заличаване или периодичен преглед.

(31)  За да бъде обработването законосъобразно, личните данни следва да бъдат обработвани въз основа на съгласието на съответното лице или на друго законно основание, установено със закон или в настоящия регламент, или в друг закон на Съюза или на държава членка, посочен в настоящия регламент. Когато става въпрос за дете или недееспособно лице, съответното законодателство на Съюза или на държавите членки следва да определи условията, при които предоставя или разрешава съгласието от това лице. [Изм. 10]

(32)  Когато обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта на данни, администраторът следва да носи тежестта на доказване, че субектът на данни е дал съгласието си за операцията по обработване. По-специално в случай на писмена декларация по друг въпрос с гаранциите следва да се гарантира, че субектът на данни е информиран за това, че дава съгласието си и в каква степен го дава. За да се спази принципът за свеждане до минимум на данните, тежестта на доказване не следва да се разбира като задължително идентифициране на субектите на данните, освен когато това е необходимо. По подобие на гражданскоправните клаузи (напр. Директива 93/13/ЕИО на Съвета(8)), политиките относно защитата на личните данни следва да бъдат възможно най-ясни и прозрачни. Те не следва да съдържат скрити или неблагоприятни клаузи. Не може да се дава съгласие за обработване на данни на трето лице. [Изм. 11]

(33)  За да се гарантира свободното съгласие, следва да бъде разяснено, че съгласието не дава валидно правно основание, когато лицето няма истински и свободен избор и впоследствие не е в състояние да откаже или да оттегли съгласието си, без това да доведе до вредни последици за него. Това особено важи за случаите, при които администраторът е публичен орган, който може да наложи задължение по силата на своите публични правомощия и съгласието не може да се счита за свободно изразено. Използването на опции по подразбиране, които субектът на данните трябва да промени, за да откаже обработването, като например предварително отметнати полета, не е израз на свободно съгласие. Съгласие за обработване на допълнителни лични данни, които не са необходими за предоставянето на услуга, не следва да се изисква за използването на услугата. Когато съгласието е оттеглено, това може да позволи прекратяване или неизпълнение на услуга, която зависи от предоставянето на данни. Когато изпълнението на планираната цел е неясно, администраторът следва редовно да предоставя на субектите на данни информация относно обработването и да изисква ново потвърждаване на съгласието им. [Изм. 12]

(34)  Съгласието не следва да представлява валидно правно основание за обработването на лични данни, когато е налице очевидна неравнопоставеност между субекта на данни и администратора. Такъв по-специално е случаят, когато субектът на данните е в положение на зависимост от администратора, например когато работодателят обработва личните данни на свой служител в контекста на трудово правоотношение. Когато администраторът е публичен орган, може да има неравнопоставеност само при особени операции по обработване на данни, в които публичният орган може да наложи задължение по силата на своите публични правомощия и съгласието не може да се счита за свободно изразено, като се има предвид интересът на субекта на данните. [Изм. 13]

(35)  Обработването на данни следва да е законосъобразно, когато то е необходимо в контекста на договор или при намерение за сключване на договор.

(36)  Когато обработването се извършва в съответствие със законово задължение, наложено на администратора, или когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, за обработването следва да има правно основание в правото на Съюза или в правото на държава членка, което отговаря на изискванията на Хартата по отношение на ограниченията на правата и свободите. Това следва да включва и колективни споразумения, които биха могли да бъдат признати по националното право като общовалидни. Също така законодателството на Съюза или националното законодателство следва да определи дали администраторът, изпълняващ задача от обществен интерес или упражняващ официални правомощия, следва да бъде публична администрация или друго физическо лице или юридическо лице, субект на публичното или частното право, като например професионално сдружение. [Изм. 14]

(37)  Обработването на лични данни следва също да се счита за законосъобразно, когато е необходимо, за да се защити интерес от основно значение за живота на субекта на данните.

(38)  Законните интереси на даден администратора, или в случай на разкриване – на трето лице, на което са разкрити данните, могат да предоставят правно основание за обработването, при условие че изпълняват основателните очаквания на субекта на данни, въз основа на неговите взаимоотношения с администратора и че интересите или основните права и свободи на съответния субект на данни нямат преимущество. За това е необходима внимателна оценка, особено когато субектът на данните е дете, като се има предвид, че на децата се полага специална защита. При условие че интересите или основните права и свободи на субекта на данни нямат преимущество, следва да се приеме, че обработването, ограничено до данни под псевдоним, изпълнява основателните очаквания на субекта на данни, въз основа на неговите взаимоотношения с администратора. Субектът на данни следва да има право на безплатно възражение срещу обработването на основание своето конкретно положение и безплатно. За да се гарантира прозрачността, администраторът следва да бъде задължен изрично да информира субекта на данни относно преследваните законни интереси и относно правото на възражение, и също така да бъде задължен да документира тези законни интереси. Интересите и основните права на субекта на данни биха могли по-конкретно да имат преимущество пред интереса на администратора, когато личните данни се обработват при обстоятелства, при които субектите на данни основателно не очакват по-нататъшна обработка. Като се има предвид, че е задължение на законодателя да уреди със закон правното основание за обработването на данни от публичните органи, това правно основание не следва да се прилага спрямо обработването на данни от публичните органи при изпълнението на техните задачи. [Изм. 15]

(39)  Обработването на данни в степен, която е строго необходима и пропорционална на за целите на гарантирането на мрежовата и информационната сигурност, т.е. способността на дадена мрежа или информационна система да издържа, на дадено равнище на доверие, на случайни събития или неправомерни или злонамерени действия, които повлияват на наличността, автентичността, целостта и поверителността на съхраняваните или предаваните данни, както и на сигурността на свързаните услуги, предлагани или достъпни посредством тези мрежи и системи, от страна на публични органи, екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, доставчици на мрежи и услуги за електронни съобщения и доставчици на технологии и услуги за сигурност, представлява законен интерес на съответния администратор на данни. Това може да включва например предотвратяването на непозволен достъп до електронни съобщителни мрежи, разпространение на зловреден софтуер, спиране на атаки с цел отказване на услугите и вреди за компютрите и електронните съобщителни системи. Посоченият принцип се прилага и по отношение на обработването на лични данни с цел ограничаване на неправомерния достъп и използването на обществено достъпни мрежови или информационни системи, като например създаването на черен списък на адреси на електронни идентификатори. [Изм. 16]

(39a)  При условие, че интересите или основните права и свободи на субекта на данни нямат преимущество, следва да се приеме, че предотвратяването или ограничаването на вредите от страна на администратора се осъществява в името на законния интерес на трето лице, на което са разкрити данните, и като изпълняващи основателните очаквания на субекта на данни, въз основа на неговите взаимоотношения с администратора. Същият принцип се прилага и за изпълнението на правни искове срещу субект на данни, като събиране на дългове или граждански вреди и средства за защита. [Изм. 17]

(39б)  При условие, че интересите или основните права и свободи на субекта на данни нямат преимущество, обработването на лични данни за целите на директния маркетинг за собствени или подобни стоки и услуги или за целите на директния маркетинг на пощенски услуги следва да се приемат като извършени в името на законния интерес на администратора, или в случай на разкриване – на законния интерес на трето лице, на което са разкрити данните, и като изпълняващи основателните очаквания на субекта на данни, въз основа на неговите взаимоотношения с администратора, ако е предоставена категорично видима информация относно правото на възражение и източника на лични данни. Обработването на професионални координати за връзка следва по принцип да се разглежда като извършено в името на законния интерес на администратора, или в случай на разкриване – на законния интерес на трето лице, на което са разкрити данните, и като изпълняващи основателните очаквания на субекта на данни, въз основа на неговите взаимоотношения с администратора. Същото следва да се прилага за обработването на лични данни, явно направени обществено достояние от субекта на данни. [Изм. 18]

(40)  Обработването на лични данни за други цели следва да бъде разрешено единствено когато е съвместимо с целите, за които първоначално са събрани данните, по специално когато обработването е необходимо за исторически, статистически или научноизследователски цели. Ако другата цел не е съвместима с първоначалната, за която са събрани данните, администраторът следва да получи съгласието на субекта на данните за тази допълнителна цел или следва да основе обработването на друго законно основание за законосъобразно обработване, особено когато това е предвидено в правото на Съюза или в правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора. Във всеки случай, прилагането на принципите, установени с настоящия регламент, и по-специално информирането на субекта на данните относно тези други цели, следва да бъдат гарантирани. [Изм. 19]

(41)  На личните данни, които по своето естество са чувствителни и уязвими по отношение на основните права или правото на неприкосновеност на личния живот, се полага специална защита. Такива данни не трябва да се обработват, освен ако субектът на данните не даде изричното си съгласие за това. Дерогации от тази забрана следва обаче да бъдат изрично предвидени по отношение на специфични нужди, по-специално когато обработването се извършва в хода на законните дейности на някои сдружения или фондации, чиято цел е да се позволи упражняването на основните свободи. [Изм. 20]

(42)  Дерогации от забраната за обработване на чувствителни категории данни следва също да бъдат разрешени, ако са предвидени със закон и при спазването на подходящи гаранции за защита на личните данни и на други основни права, когато това е оправдано поради съображения от обществен интерес, и по-специално за здравни цели, включително за целите на общественото здраве, социалната закрила и управлението на здравни служби, особено с цел да се гарантира качеството и рентабилността на използваните процедури за уреждане на искове за обезщетения и услуги в системата на здравното осигуряване или за исторически, статистически и научноизследователски цели, или за целите на архивирането. [Изм. 21]

(43)  Освен това обработването на лични данни от официални органи за постигането на цели, определени в конституционното право или в международното публично право, на официално признати религиозни сдружения се извършва по съображения от обществен интерес.

(44)  Когато демократичната система в дадена държава членка предполага по време на предизборна дейност политическите партии да събират данни за политическите възгледи на гражданите, обработването на тези данни може да бъде разрешено по съображения от обществен интерес, при условие че са предвидени подходящи гаранции.

(45)  Ако обработваните от администратора данни не му позволяват да идентифицира дадено физическо лице, администраторът на данни не следва да е задължен да придобива допълнителна информация, за да идентифицира субекта на данните единствено с цел спазване на някоя от разпоредбите на настоящия регламент. В случай на искане за достъп администраторът следва да има право да поиска от субекта на данни повече информация, която да му позволи да намери личните данни, които лицето търси. Ако за субекта на данни е възможно да предостави такива данни, администраторите не следва да могат да се позовават на липса на информация за отхвърляне на искане за достъп. [Изм. 22]

(46)  Принципът на прозрачност изисква всяка информация както за обществеността, така и за субекта на данни, да бъде лесно достъпна и разбираема и да се използват ясни и недвусмислени формулировки. Това важи в особена степен за ситуации, като например онлайн рекламите, където увеличеният брой участници и технологичната сложност на тази практика трудно позволяват на субекта на данни да знае и да разбира дали се събират свързани с него лични данни, от кого и с каква цел. Като се има предвид, че на децата се полага специална защита, когато обработването е насочено специално към дете, всяка информация и комуникация следва да се предоставя с такива ясни и недвусмислени формулировки, които да бъдат лесноразбираеми за детето.

(47)  Следва да бъдат осигурени условия за улесняване на упражняването на правата на субектите на данни, предоставени с настоящия регламент, включително механизми за безплатно искане получаване на достъп до данни, коригиране, заличаване и упражняване на правото на възражение. Администраторът следва да бъде задължен да отговори на исканията на субекта на данни в рамките на фиксиран разумен срок и да посочи причините, в случай че не изпълни искането на субекта на данни. [Изм. 23]

(48)  Принципите на добросъвестно и прозрачно обработване изискват субектът на данни да бъде информиран, по-специално за наличието на операция по обработване и нейната цел, продължителността на евентуалното съхранение на данните за всяка цел, ако данните следва да се прехвърлят към трети лица или трети държави, наличието на способи за възразяване и право на достъп, коригиране или заличаване и на правото да се подават жалби. Когато от субекта на данни се събират данни, той следва да бъде информиран и относно това дали е задължен да предостави данните и относно последствията, ако не предостави тези данни. Посочената информация следва да се предостави, което може също да означава да бъде лесно достъпна за субекта на данни след предоставянето на опростена информация под формата на стандартизирани икони. Това следва да означава също, че личните данни се обработват по начин, който действително позволява на субекта на данни да упражнява правата си. [Изм. 24]

(49)  Информацията за обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, следва да му се предоставя в момента на събирането или, когато данните не са събрани от субекта на данните, в рамките на разумен срок, в зависимост от обстоятелствата в конкретния случай. В случаите, когато данните могат да бъдат законно разкрити на друг получател, субектът на данните следва да бъде информиран, когато данните се разкриват за първи път на получателя.

(50)  Не е необходимо обаче да се налага такова задължение, когато субектът на данни вече разполага е запознат с тази информация, когато записването или разкриването на данните е изрично предвидено със закон или когато предоставянето на информация на субекта на данни се окаже невъзможно или изисква непропорционално големи усилия. Такъв би бил случаят, по-специално когато обработването на данни се извършва за исторически, статистически или научноизследователски цели; в този контекст може да бъде взет предвид броят на субектите на данните, актуалността на данните и всички приети компенсаторни мерки. [Изм. 25]

(51)  Всяко лице следва да има право на достъп до събраните данни, които го засягат, и да упражнява това право лесно, за да бъде осведомено и да провери законосъобразността на обработването. Поради това всеки субект на данни следва да има правото да е запознат и да получава информация, по-специално относно това за какви цели се обработват данните, за какъв прогнозен срок, кои са получателите на данните, каква е логиката общата логика на данните, които се обработват, и какви биха могли да бъдат последствията от такова обработване, най-малкото когато става дума за създаване на профили. Това право не следва да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху например във връзка с авторското право, закрилящо софтуера. Тези съображения обаче не следва да водят до отказ на всякаква информация на съответния субект на данни. [Изм. 26]

(52)  Администраторът следва да използва всички разумни мерки за проверка на самоличността на субекта на данни, който иска достъп, по-специално по отношение на онлайн услугите и онлайн идентификаторите. Администраторът не следва да запазва лични данни с единствената цел да може да отговори на потенциални искания.

(53)  Всяко лице следва да има право на коригиране на личните данни, свързани с него, както и „правото „да бъде забравен на заличаване“, когато обработването на тези данни не е в съответствие с настоящия регламент. По-специално, субектите на данни следва да имат право личните им данни да се заличават и да не бъдат обработвани повече, когато данните престанат да бъдат необходими с оглед на целите, за които са били събрани или обработвани по-друг начин, когато субектите на данните са оттеглили своето съгласие за обработването им, когато възразяват срещу обработването на лични данни, свързани с тях, или когато обработването на личните им данни по друг начин не е в съответствие с настоящия регламент. Това право е особено важно, когато субектът на данни е дал съгласието си като дете, когато не е осъзнавал напълно рисковете, свързани с обработването, и впоследствие желае да премахне такива лични данни, особено когато са в Интернет. По-нататъшното запазване на данните обаче следва да бъде позволено, когато е необходимо за исторически, статистически и научноизследователски цели, по съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, за упражняване на правото на свобода на изразяване, когато се изисква по закон или когато съществува причина да бъде ограничено обработването на данните вместо данните да бъдат заличени. Правото на заличаване не следва да се прилага, когато съхранението на лични данни е необходимо за изпълнението на договор със субекта на данни или когато е налице правно задължение за съхранение на тези данни. [Изм. 27]

(54)  С цел утвърждаване на „правото да бъдеш забравен на заличаване“ в онлайн средата, правото на заличаване следва също да бъде разширено, така че администраторът, който е направил личните данни обществено достъпни без правно основание, следва да бъде задължен да уведоми третите страни, които обработват такива данни, че субектът на данните е поискал от него заличаването на всякакви връзки към тези лични данни или на техните копия или реплики. С цел да осигури тази информация администраторът следва да предприеме всички разумни мерки, в това число технически мерки, по отношение необходими стъпки за заличаване на данните, за чието публикуване носи отговорност. Що се отнася до публикуването на лични данни включително от трети страни, администраторът следва да се счита за отговорен за публикуването им, когато е разрешил на третата страна това публикуване без да засяга правото на субекта на данните да претендира за обезщетение. [Изм. 28]

(54a)  Данни, които са оспорени от субекта на данните и чиято точност или неточност не може да се установи, следва да се блокират до изясняването на въпроса. [Изм. 29]

(55)  С цел допълнително да се засилят контролът върху данните и правото на достъп, субектите на данни следва да имат право, когато личните данните се обработват с електронни средства и в структуриран и широко използван формат, да получат копие от свързаните с тях данни също в широко използван електронен формат. На субекта на данни следва също така да бъде позволено да предава данните, които е предоставил, от едно автоматизирано приложение, като например социална мрежа, на друго. Администраторите на данни следва насърчават разработването на оперативно съвместими формати, които позволяват преносимост на данните. Това следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил данните на система за автоматизирано обработване въз основа на съгласието си или при изпълнението на договор. Доставчиците на услуги на информационното общество не следва да правят предаването на тези данни задължително за предоставянето на своите услуги. [Изм. 30]

(56)  В случаите, когато личните данни биха могли да бъдат законно обработвани за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или по съображения, свързани с обществен интерес, с упражняването на официални правомощия или със законните интереси на администратора, всеки субект на данни следва, при все това, да има право на възражение срещу обработването на данни, свързани с него безплатно и по начин, който може лесно и ефективно да се използва. Администраторът носи тежестта на доказване, че неговите законни интереси имат преимущество пред интересите или основните права и свободи на субекта на данни. [Изм. 31]

(57)  Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните следва да има право на възражение срещу такова обработване безплатно и по начин, който може лесно и ефективно да се използва обработването, администраторът следва изрично да предостави това право на субекта на данни по разбираем начин и форма, като използва ясен и общоупотребим език, и следва ясно да го различи от останалата информация. [Изм. 32]

(58)  Без да се засяга законосъобразността на обработването на данни, всяко физическо лице следва да има право да не подлежи на мярка, която се основава на на възражение срещу създаването на профил чрез автоматизирано обработване. Въпреки това такава мярка. Профилирането, което води до мерки, пораждащи правни последици за субекта на данни или по подобен начин съществено засягат интересите, правата или свободите на засегнатия субект на данни, следва да бъде позволена позволено единствено, когато е изрично разрешена от закона, когато се извършва се в хода на сключването или изпълнението на договор или когато субектът на данни е дал съгласието си. Във всеки случай такова обработване следва да подлежи на подходящи гаранции, включително конкретното информиране на субекта на данните и правото на получаване на човешка намеса оценка, като такава мярка не следва да се отнася за дете. Посочените мерки не следва да водят до дискриминация спрямо физическите лица въз основа на раса или етнически произход, на политически мнения, религия или убеждения, членство в професионален съюз, сексуална ориентация или полова идентичност. [Изм. 33]

(58a)  Следва да се приеме, че профилирането, основано единствено на обработването на данни под псевдоним, не засяга значително интересите, правата или свободите на субекта на данни. Когато профилирането, независимо дали е въз основа на данни под псевдоним като единствен източник или на събиране на данни под псевдоним от различни източници, позволява на администратора да обвърже данните под псевдоним с конкретен субект на данни, обработваните данни не следва да продължават да се считат за данни под псевдоним. [Изм. 34]

(59)  Ограничения на специалните принципи и на правото на информация, достъп, коригиране и заличаване или на правото на преносимост достъп и получаване на данните, на възражение, на мерки, основани на срещу създаване на профили, както и уведомяването на субект на данни за нарушение на защитата сигурността на данни и на определени, свързани с това, задължения на администраторите, могат да бъдат налагани от правото на Съюза или на държава членка, доколкото това е необходимо и пропорционално в едно демократично общество с оглед на защитата на обществената сигурност, включително защитата на живота на хората човешкия живот, по-специално при природни или предизвикани от човека бедствия, предотвратяването, разследването и наказателното преследване на престъпления или нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии, други конкретни и точно определени обществени интереси на Съюза или на държава членка, и по-специално на важен икономически или финансов интерес на Съюза или на държава членка, или на за защитата на субекта на данни или на правата и свободите на други лица. Тези ограничения следва да бъдат в съответствие с изискванията, определени в Хартата и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. [Изм. 35]

(60)  Следва да бъдат установени цялостната отговорност и задължения на администратора за всяко обработване на лични данни, извършено от администратора или от негово име, както и надзор от органите по защита на данните по-конкретно по отношение на документацията, сигурността на данните, оценките на въздействието, длъжностното лице по защита на данните и контрола от страна на органите по защита на данните. По-специално, администраторът следва да гарантира и да бъде длъжен способен да докаже съответствието на всяка операция по обработване с настоящия регламент. Това следва да се проверява от независими вътрешни или външни одитори. [Изм. 36]

(61)  Защитата на правата и свободите на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни изисква предприемането на подходящи технически и организационни мерки както в момента на разработване на обработването, така и в момента на самото обработване, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията на настоящи регламент. С цел да се гарантира и докаже съответствие с настоящия регламент администраторът следва да приеме вътрешни политики и да предприеме подходящи мерки, които отговарят по-специално на принципите за защита на данните още при проектирането и по подразбиране. Принципът на защита на данните още при проектирането изисква защитата на данните да бъде включена в целия жизнен цикъл на технологиите — от най-ранния етап на проектиране чак до тяхното окончателно внедряване, използване и окончателно изваждане от употреба. Това следва да включва също отговорност за продукти и услуги, използвани от администратора или обработващия лични данни. Принципът на защита на данните по подразбиране изисква настройките за неприкосновеност на личния живот, свързани с услугите и продуктите, да бъдат по подразбиране в съответствие с общите принципи за защита на данните, като например принципа на свеждане на данните до минимум и принципа на ограничаване до предвидената цел. [Изм. 37]

(62)  Защитата на правата и свободите на субектите на данни, както и отговорността и задълженията на администраторите и обработващите лични данни, а също и по отношение на наблюдението и мерките от страна на надзорните органи, изискват ясно определяне на отговорностите съгласно настоящия регламент, включително когато администраторът определя целите, условията и средствата на обработването съвместно с други администратори или когато дадена операция по обработване се извършва от името на даден администратор. Договореностите между съвместните администратори следва да отразяват действителните роли и взаимоотношения а съвместните администратори. Обработването на лични данни в съответствие с настоящия регламент следва да включва разрешението за предаване на данни от администратора на съвместния администратор или на обработващия лични данни за целите на обработването на данни от тяхно име. [Изм. 38]

(63)  Когато даден администратор, който не е установен в Съюза, обработва лични данни на субекти на данни с местоживеене в Съюза и дейностите му по обработването са свързани с предлагането на стоки или услуги на такива субекти на данни или с наблюдението на тяхното поведение, администраторът следва да определи представител, освен ако не е установен в трета държава, която гарантира адекватно ниво на защита или обработването се отнася до по-малко от 5000 субекти на данни в продължение на период от 12 последователни месеца и не се извършва по отношение на специални категории лични данни, или е малко или средно предприятие или обществен орган или структура, или когато администраторът предлага само понякога стоки и услуги на такива субекти на данни. Представителят следва да действа от името на администратора, а надзорният орган може да се обръща към него. [Изм. 39]

(64)  С цел да се определи дали даден администратор предоставя само понякога стоки и услуги на субекти на данни с местоживеене в Съюза следва да се установи дали от цялостната дейност на администратора личи, че предлагането на стоки и услуги на такива субекти на данни е вторична дейност спрямо основните му дейности. [Изм. 40]

(65)  За да може да докаже съответствие с настоящия регламент, администраторът или обработващият лични данни следва да документира всяка операция по обработване поддържа необходимата документация с цел да изпълни изискванията, установени в настоящия регламент. Всеки администратор и обработващ лични данни следва да бъде длъжен да си сътрудничи с надзорния орган и да му предоставя тази документация при поискване, за да може да бъде използвана за наблюдение на тези операции по обработване оценка на съответствието с настоящия регламент. Следва обаче да се придаде равностойна тежест и значение на добрата практика, а не само на пълнотата на документацията. [Изм. 41]

(66)  С цел да се поддържа сигурността и да се предотврати обработване, което е в нарушение на настоящия регламент, администраторът или обработващият лични данни следва да извърши оценка на рисковете, свързани с обработването, и да предприеме мерки за намаляване на тези рискове. Тези мерки следва да гарантират подходящо ниво на сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес и разходите за тяхното внедряване, по отношение на рисковете и естеството на личните данни, които следва да бъдат защитени. При установяването на технически стандарти и организационни мерки с оглед гарантиране на сигурността на обработването Комисията следва да насърчава бъдат насърчавани техническата неутралност, оперативната съвместимост и иновациите и, когато е целесъобразно, следва да се насърчава сътрудничеството с трети държави. [Изм. 42]

(67)  Нарушението на защитата на данни може, ако не бъде овладяно по подходящ и навременен начин, да причини на засегнатото физическо лице значителни икономически загуби или социални вреди, включително измами с фалшива самоличност. Поради това, веднага след като администраторът установи наличието на такова нарушение на сигурността, той следва да уведоми за него нарушението надзорния орган без излишно забавяне и, когато това е осъществимо, в срок от 24 часа, което следва да се разбира като не по-късно от 72 часа. Когато уведомлението не е подадено в срок от 24 часа е приложимо, то следва да бъде придружено от обяснение относно причините за забавянето. Физическите лица, за чиито лични данни подобни нарушения на сигурността могат да имат неблагоприятни последици, следва да бъдат уведомени без излишно забавяне с цел предприемане на необходимите предпазни мерки. Следва да се счита, че дадено нарушение на сигурността има неблагоприятни последици за личните данни или неприкосновеността на личния живот на субекта на данните, ако то може да доведе например до кражба на самоличност или измама с фалшива самоличност, телесна повреда, значително накърняване на достойнството или на репутацията. В уведомлението следва да се посочва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и да се формулират препоръки на засегнатото физическо лице за това как да ограничи потенциалните неблагоприятни последици. Субектите на данни следва да бъдат уведомявани веднага щом това е разумно осъществимо и в тясно сътрудничество с надзорния орган, като се спазват насоките, предоставени от него или от други релевантни органи (напр. правоприлагащи органи). Така например, възможността субектите на данните да ограничат непосредствения риск от вреди би наложила незабавното уведомяване на субектите на данните, докато необходимостта от предприемането на целесъобразни мерки срещу продължаването на нарушението на сигурността или срещу подобни нарушения на сигурността на лични данни би оправдало по-дълги срокове. [Изм. 43]

(68)  С цел да се определи дали надзорният орган и субектът на данните са били уведомени без излишно забавяне за нарушение на сигурността на лични данни, следва да се установи дали администраторът е изготвил и предприел необходимите технически и организационни мерки за защита, за да установи веднага дали е налице нарушение на сигурността на лични данни и да информира незабавно за това надзорния орган и субекта на данните, преди да са нанесени вреди на личните и икономическите интереси, като се отчита по-специално естеството и тежестта на нарушението на сигурността на личните данни и резултатите и неблагоприятните последици от него за субекта на данните.

(69)  При установяване на подробни правила за формàта и процедурите, приложими за уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни, следва да се отдаде необходимото внимание на обстоятелствата, свързани с нарушението на сигурността, включително дали личните данни са били защитени чрез подходящи технически мерки за защита, ефективно ограничаващи вероятността за измама с фалшива самоличност или други форми на злоупотреба. Освен това при такива правила и процедури следва да се отчитат законните интереси на правоприлагащите органи в случаи, когато ранното разкриване може ненужно да попречи при разследването на обстоятелствата, свързани с нарушението на сигурността.

(70)  В Директива 95/46/ЕО се предвижда общо задължение за уведомяване на надзорните органи относно обработването на лични данни. Това задължение създава административна и финансова тежест, но невинаги допринася за подобряването на защитата на личните данни. Ето защо това общо задължение за безразборно уведомяване следва да бъде премахнато и заменено с ефективни процедури и механизми, които са съсредоточени върху тези операции по обработване, за които има вероятност да създадат конкретни рискове за правата и свободите на субектите на данни поради своето естество, обхват или цели. В такива случаи администраторът или обработващият лични данни следва да извърши оценка на въздействието върху защитата на данните, която да включва по-специално предвидените мерки, гаранциите и механизмите, с които се осигурява защитата на личните данни и се доказва съответствието с настоящия регламент.

(71)  Това следва да се прилага по-специално за новосъздадени широкомащабни регистри на лични данни, с които се цели обработването на значителни количества лични данни на регионално, национално или наднационално равнище и които могат да засегнат голям брой субекти на данни.

(71a)  Оценките на въздействието са основно ядро на всяка устойчива рамка за защита на данните, която създава увереност, че предприятията са запознати от самото начало с всички възможни последици от операциите по обработване на данни, осъществявани от тях. Ако оценките за въздействие са задълбочени, вероятността от каквото и да е нарушение на сигурността на данните или от операция, която нарушава неприкосновеността на личния живот, може да бъде ограничена съществено. Оценките за въздействие върху защитата на данните следва последователно да вземат предвид целия жизнен цикъл на управление на личните данни от събирането през обработването до заличаването, като се описват подробно предвидените операции по обработване, рисковете за правата и свободите на субектите на данни, предвидените мерки за справяне с рисковете, гаранциите, мерките за сигурност и механизмите за гарантиране на съответствие с настоящия регламент. [Изм. 44]

(71б)  Администраторите следва да се съсредоточат върху защитата на личните данни през целия жизнен цикъл на данните от събирането през обработването до заличаването, като инвестират от самото начало в устойчива рамка за управление на данните и се придържат към нея с помощта на всеобхватен механизъм за съответствие. [Изм. 45]

(72)  При определени обстоятелства може да бъде разумно и рентабилно предметът на дадена оценка на въздействието върху защитата на данните да обхваща повече от един проект, например когато обществени органи или структури възнамеряват да създадат общо приложение или платформа за обработване на данни или когато няколко администратора планират внедряването на общо приложение или среда за обработване на данните в цял промишлен сектор или сегмент или за широко използвана хоризонтална дейност.

(73)  Оценките за въздействието върху защитата на личните данни следва да се извършват от обществен орган или обществена структура, ако такава оценка вече не е направена в контекста на приемането на националния закон, на чието основание общественият орган или обществената структура изпълнява своите задачи и който урежда въпросната особена операция или набор от операции по обработване на данни. [Изм. 46]

(74)  Когато оценката на въздействието върху защитата на данните показва, че операциите по обработване имат висока степен на конкретни рискове за правата и свободите на субектите на данни, като например изключване на физически лица от ползването на тяхно право или поради използването на специално нови технологии, длъжностното лице по защита на данните или надзорният орган следва да бъде консултиран, преди започването на операциите, относно рисково обработване, което може да не е в съответствие с настоящия регламент, и да направи предложения за коригиране на такава ситуация. Такива Консултации на надзорен орган могат да се извършват също и в хода на изготвянето на мярка от националния парламент или на мярка, основаваща се на такава законодателна мярка, в която се определя характерът на обработването и се установяват подходящи гаранции. [Изм. 47]

(74a)  Оценките на въздействието могат да бъдат от помощ само ако администраторите гарантират, че спазват установените първоначално в тях задължения. Поради това администраторите на данни следва да извършват периодични прегледи на съответствието на защитата на данните, като доказват, че въведените механизми за обработване съответстват на уверенията, дадени в оценката за въздействие върху защитата на данните. Също така следва да се докаже способността на администратора на данни да се съобразява със самостоятелните решения на субектите на данни. Освен това ако при прегледа се установят несъответствия при спазването, той следва да ги изтъкне и да представи препоръки за начина на постигане на пълно съответствие. [Изм. 48]

(75)  В случаите, когато обработването на данни се извършва в публичния сектор или когато в частния сектор обработването се извършва от голямо предприятие е свързано с повече от 5000 субекти на данни в рамките на 12 месеца или когато основните му дейности, независимо от размера на предприятието, включват операции по обработване на чувствителни данни, или операции по обработване, които изискват редовно и систематично наблюдение, дадено лице следва да подпомага администратора или обработващия лични данни при наблюдението на вътрешното съответствие с настоящия регламент. Когато се установява дали се обработват данни за голям брой субекти на данни, не следва да се вземат под внимание архивираните данни, които са ограничени по такъв начин, че не са обект на нормален достъп до данни и операции по обработване от страна на администратора и вече не могат да бъдат променяни. Тези длъжностни лица по защита на данните, независимо от това дали са наети от администратора и дали изпълняват задачите си на пълно работно време, следва да бъдат в състояние да изпълняват своите задължения и задачи независимо, и да се ползват със специална защита срещу уволнение. Крайната отговорност следва да се носи от ръководството на организацията. Следва да се проведе консултация, по-специално с длъжностното лице по защита на данните, преди проектирането, доставката, разработването и създаването на системите за автоматизирана обработка на лични данни, за да се гарантират принципите за неприкосновеност на личния живот при проектирането и по подразбиране. [Изм. 49]

(75a)  Длъжностното лице по защита на данните следва да притежава най-малко на следната квалификация: обширни познания за същността и прилагането на закона за защита на данните, включително техническите и организационните мерки и процедури; владеене на техническите изисквания за неприкосновеност на личния живот още при проектирането, неприкосновеност по подразбиране и сигурност на данните; специфични за сектора познания, съответстващи на мащаба на администратора или обработващия личните данни и на чувствителността на обработваните данни; способност за извършване на проверки, консултации, документация и анализ на файлове с регистри; и умение за работа с представителството на служителите. Администраторът следва да дава възможност на длъжностното лице по защита на данните да участва в обучения на високо ниво за поддържане на специализираните знания, необходими за изпълняване на неговите задължения. Определянето на длъжностно лице по защита на данните не налага задължително заетост на пълно работно време. [Изм. 50]

(76)  Сдруженията или други структури, представляващи категории администратори, следва да се насърчават, след консултация с представителния орган на работниците и служителите, да изготвят кодекси за поведение, в рамките на настоящия регламент, за да се улесни ефективното прилагане на настоящия регламент, като се вземе предвид спецификата на обработването на данни в определени сектори. Подобни кодекси следва да улеснят спазването на настоящия регламент от страна на отраслите. [Изм. 51]

(77)  За да се повишат прозрачността и съответствието с настоящия регламент, следва да се насърчава създаването на механизми за сертифициране, както и на печати и стандартизирани маркировки за защита на данните, които позволяват на субектите на данни бързо, надеждно и контролируемо да оценяват нивото на защита на данните на съответните продукти и услуги. Европейският печат за защита на данните следва да бъде установен на европейско равнище, за да създава доверие сред субектите на данни, правна сигурност за администраторите и същевременно да изнася европейските стандарти за защита на данните, като позволява на дружества извън ЕС да навлизат по-лесно на европейските пазари чрез сертифициране. [Изм. 52]

(78)  Трансграничните потоци от лични данни са необходими за разширяването на международната търговия и международното сътрудничество. Нарастването на тези потоци създаде нови предизвикателства и опасения по отношение на защитата на личните данни. Когато обаче лични данни се предават от Съюза на трети държави или на международни организации, нивото на защита на физическите лица, гарантирано в Съюза с настоящия регламент, не следва да бъде излагано на риск. Във всеки случай предаването на данни на трети държави може да се извършва единствено в пълно съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

(79)  Настоящият регламент не засяга разпоредбите на международните споразумения, сключени между Съюза и трети държави, с които се урежда предаването на лични данни, включително подходящите гаранции за субектите на данни, осигуряващи подходящо ниво на защита на основните права на гражданите. [Изм. 53]

(80)  Комисията може да реши, с действие по отношение на целия Съюз, че определени трети държави или територия или обработващ данни сектор в трета държава, или международна организация предоставят адекватно ниво на защита на данните, с което се осигуряват правна сигурност и еднообразие навсякъде в Съюза по отношение на третите държави или международни организации, за които се смята, че предоставят такова ниво на защита. В тези случаи предаването на лични данни на тези държави може да се извършва, без да е необходимо допълнително разрешение. Комисията може също така да реши да отмени такова решение, след като е отправила предизвестие и е предоставила пълна обосновка на третата държава. [Изм. 54]

(81)  В съответствие с основните ценности, въз основа на които е създаден Съюзът, по-специално защитата на правата на човека, в оценката си на третата държава Комисията следва да вземе предвид как се зачитат в дадената трета държава принципите на правовата държава, достъпът до правосъдие, както и международните норми и стандарти за правата на човека.

(82)  Комисията може по същия начин да приеме, че дадена трета държава или територия или обработващ данни сектор в трета държава, или дадена международна организация не предоставя адекватно ниво на защита на данните. Всяко законодателство, което предвижда извънтериториален достъп до лични данни, обработвани в Съюза без разрешение по силата на правото на Съюза или на държавата членка, следва да се счита за признак на липса на съответствие. В резултат на това предаването на лични данни на тази трета държава следва да бъде забранено. В такъв случай следва да се предвиди провеждането на консултации между Комисията и такива трети държави или международни организации. [Изм. 55]

(83)  При липсата на решение относно адекватността администраторът или обработващият лични данни следва да предприеме мерки, за да компенсира липсата на защита в дадена трета държава чрез подходящи гаранции за субекта на данните. Такива подходящи гаранции може да се състоят от използването на задължителни фирмени правила, стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията, стандартни клаузи за защита на данните, приети от надзорния орган или договорни клаузи, разрешени от надзорния орган, или други уместни и пропорционални мерки, оправдани с оглед на всички обстоятелства около дадена операция по предаване на данни или даден набор от операции по предаване на данни и когато са разрешени от надзорен орган. Тези подходящи гаранции следва да насърчават подходящо спазване на правата на субектите на данни при обработването в рамките на ЕС, по-специално във връзка с принципа на ограничаване до предвидената цел, правото на достъп, коригиране, заличаване и иск за обезщетение. Посочените гаранции следва по-конкретно да осигуряват спазването на принципите за обработване на лични данни, да защитават правата на субекта на данни и да предоставят ефективни механизми за правна защита, да осигуряват зачитането на принципите за обработване на данните още при проектирането и по подразбиране, да гарантират наличието на длъжностното лице по защита на данните. [Изм. 56]

(84)  Възможността администраторът или обработващият лични данни да използва стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията или от надзорен орган, не следва да възпрепятства администраторите или обработващите лични данни да включат стандартни клаузи за защита на данните в договор с по-голям обхват, нито да добавят други клаузи или допълнителни гаранции доколкото същите не противоречат пряко или косвено на стандартните договорни клаузи, приети от Комисията или от надзорен орган, нито засягат основните права или свободи на субектите на данни. Стандартните клауза за защита на данните, приети от Комисията, биха могли да обхващат различни ситуации, по-конкретно предаване на лични данни от администратори, установени в Съюза към администратори, установени извън Съюза и от администратори, установени в Съюза към обработващи лични данни, включително подизпълнители, обработващи лични данни, установени извън Съюза. Администраторите и обработващите лични данни следва да бъдат насърчавани да предоставят още по-стабилни гаранции чрез допълнителни договорни ангажименти, които допълват стандартните клаузи за защита. [Изм. 57]

(85)  Дадена корпоративна група следва да може да използва одобрени задължителни фирмени правила за своите международни предавания на данни от Съюза до организации в същата корпоративна група предприятия, доколкото такива фирмени правила включват всички основни принципи и противопоставими права, за да се осигурят подходящи гаранции за предаването или категориите предавания на лични данни. [Изм. 58]

(86)  Следва да се предвиди възможността да се предават данни при определени обстоятелства, когато субектът на данните е дал съгласието си, когато предаването е необходимо във връзка с договор или правна претенция, когато това се налага поради важно основание от обществен интерес, предвидено в правото на Съюза или на държава членка, или когато предаването се извършва от регистрационна система, създадена със закон и предназначена за справки от обществеността или от лица, които имат законен интерес. В този случай предаването не следва да включва всички данни или всички категории от данни, съдържащи се в регистрационната система, а когато регистрационната система е предназначена за справка от лица, които имат законен интерес, предаването следва да се извършва единствено по искане на тези лица или ако те са получателите, като се вземат изцяло под внимание интересите и основните права на субекта на данните. [Изм. 59]

(87)  Тези дерогации следва да се прилагат по-специално за предаването на данни, което се изисква и е необходимо за защитата на важно основание от обществен интерес, например при международно предаване на данни между органи по защита на конкуренцията, данъчни или митнически власти, органи за финансов надзор, между служби, компетентни по социална въпросите на социалната сигурност или общественото здраве, или на компетентни публични органи по предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления, включително предотвратяването на изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма. Предаването на лични данни следва също да се разглежда като законосъобразно, когато е необходимо за защитата на жизненоважни интереси на субекта на данни или друго лице, ако субектът на данните не е в състояние да даде съгласие. Предаването на лични данни за такова важно основание от обществен интерес следва да се използва само в отделни случаи. Във всеки един случай следва да се извършва внимателна оценка на всички обстоятелства по предаването на данни. [Изм. 60]

(88)  Предаване на данни, което не може да се окачестви като често или масово, също може да бъде възможно за целите на законните интереси на администратора или обработващия данни, когато са оценени всички обстоятелства около предаването на данните. За целите на обработването на данни за исторически, статистически и научноизследователски цели следва да се вземат предвид основателните очаквания на обществото за повишаване на познанието. [Изм. 61]

(89)  Във всеки случай, когато Комисията не е взела решение относно адекватното ниво на защита в дадена трета държава, администраторът или обработващият данни следва да използва решения, които гарантират на съдържат правнообвързващи гаранции за субектите на данни, че ще продължат да се ползват от основните права и гаранциите по отношение на обработването на техните данни в Съюза след предаването на тези данни, дотолкова доколкото обработването не е масово, повтарящо се и структурно. Тази гаранция следва да включва финансово обезщетение в случай на загуба или неразрешен достъп или обработване на данните и задължение, независимо от националното законодателство, за предоставяне на пълни подробности за достъпа до данните от страна на държавните органи в третата държава. [Изм. 62]

(90)  Някои трети държави прилагат закони, подзаконови актове и други законодателни инструменти, които имат за цел пряко да регулират дейностите по обработване на данни на физически и юридически лица под юрисдикцията на държавите членки. Извънтериториалното прилагане на тези закони, подзаконови актове и други законодателни инструменти може да бъде в нарушение на международното право и да възпрепятства осигуряването на защитата на физическите лица, гарантирана в Съюза с настоящия регламент. Предаванията на данни следва да са разрешени само когато са изпълнени условията на настоящия регламент относно предаването на данни на трети държави. Това може, наред с другото, да бъде случая, когато разкриването е необходимо поради важно основание от обществен интерес, признато в правото на Съюза или на държава членка, на което е подчинен администраторът. Условията, при които е налице важно основание от обществен интерес следва да бъдат допълнително посочени в делегиран акт на Комисията. В случаите, когато администраторите или обработващите лични данни са изправени пред противоречиви изисквания за съответствие на юрисдикцията на Съюза, от една страна, и тази на трета държава, от друга, Комисията следва да гарантира, че правото на Съюза винаги има примат. Комисията следва да предоставя насоки и помощ на администратора и обработващия лични данни и следва да се стреми да разреши правния спор с въпросната трета държава. [Изм. 63]

(91)  Трансграничното движение на лични данни може да увеличи риска физическите лица да не могат да упражнят правата на защита на данните, за да се защитят срещу неправомерна употреба или разкриване на тези данни. В същото време надзорните органи могат да бъдат изправени пред невъзможността да разглеждат жалби или да провеждат разследвания, свързани с дейности, извършвани извън техните граници. Техните усилия за сътрудничество в трансграничния контекст могат да бъдат възпрепятствани също от недостатъчни правомощия за предотвратяване или защита, различаващи се правни режими, както и от практически пречки като ограничения на ресурсите. Ето защо е необходимо да се насърчава по-тясното сътрудничество между надзорните органи по защита на данните, за им се помогне да обменят информация и да извършват разследвания съвместно със своите международни партньори.

(92)  Създаването в държавите членки на надзорни органи, които изпълняват функциите си при пълна независимост, е съществен елемент от защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни. Държавите членки могат да създават повече от един надзорен орган, за да бъде отразена тяхната конституционна, организационна и административна структура. Органът следва да разполага с подходящи финансови и човешки ресурси, за да изпълнява пълноценно своята роля, като се взема предвид броят на населението и размерът на обработваните лични данни. [Изм. 64]

(93)  Когато дадена държава членка създаде няколко надзорни органа, тя следва да установи със закон механизми за гарантиране на ефективното участие на тези надзорни органи в механизма за съгласуваност. Тази държава членка следва по-специално да определи надзорния орган, който функционира като единно звено за контакт, за да гарантира ефективното участие на тези органи в механизма и за да гарантира бързото и безпрепятствено сътрудничество с други надзорни органи, Европейския комитет по защита на данните и Комисията.

(94)  Всеки надзорен орган следва да получи адекватни финансови и човешки ресурси, като се обръща специално внимание на гарантирането на съответните технически и правни умения на служителите, помещения и инфраструктура, необходими за ефективното изпълнение на неговите задачи, включително задачите, свързани с взаимопомощ и сътрудничество с други надзорни органи навсякъде в Съюза. [Изм. 65]

(95)  Общите условия за членовете на надзорния орган следва да бъдат определени със закон във всяка държава членка и да предвиждат, по-специално, че тези членове следва да се назначават от парламента или от правителството на държавата членка, като се вземат нужните мерки за свеждане до минимум на възможността за политическа намеса, и да включват правила за личната квалификация, избягването на конфликт на интереси и длъжността на тези членове. [Изм. 66]

(96)  Надзорните органи следва да наблюдават прилагането на разпоредбите съгласно настоящия регламент и да допринасят за неговото съгласувано прилагане навсякъде в Съюза с цел защита на физическите лица по отношение на обработването на личните им данни и улесняване на свободното движение на личните данни в рамките на вътрешния пазар. За тази цел надзорните органи следва да си сътрудничат помежду си и с Комисията.

(97)  Когато обработването на лични данни в контекста на дейностите на място на установяване на даден администратор или обработващ лични данни в Съюза се извършва в повече от една държава членка, един-единствен надзорен орган следва да бъде изпълнява функцията на единно звено за контакт и на водещ орган, компетентен за наблюдението на дейностите на да осъществява надзор над администратора или обработващия лични данни навсякъде в Съюза и за вземането на съответните решения, за да се подобри съгласуваното прилагане, да се гарантира осигури правна сигурност и да се намали административната тежест за тези администратори и обработващи лични данни. [Изм. 67]

(98)  Компетентният Водещият орган, който осигурява такова „обслужване на едно гише“, следва да бъде надзорният орган на държавата членка, в която се намира основното място на установяване на администратора или на обработващия лични данни, или на негов представител. Европейският комитет по защита на данните може в определени случаи да определи чрез механизма за съгласуваност водещия орган по искане на компетентен орган. [Изм. 68]

(98a)  Субект на данни, чиито лични данни се обработват от администратор или обработващ данни в друга държава членка, следва да има възможност да подаде жалба до надзорен орган по негов избор. Водещият орган по защита на данни следва да координира работата си с тази на другите участващи органи. [Изм. 69]

(99)  Макар и настоящият регламент да се прилага също и спрямо дейностите на националните съдилища, компетентността на надзорните органи не следва да обхваща обработването на лични данни, когато съдилищата действат при изпълнение на своите съдебни функции, за да се гарантира независимостта на съдиите при изпълнението на техните съдебни задължения. Това изключение обаче следва да бъде строго ограничено до действителните съдебни дейности по съдебни дела и да не се прилага за други дейности, в които съдиите могат да участват съгласно националното право.

(100)  За да се гарантира съгласуваното наблюдение и прилагане на настоящия регламент навсякъде в Съюза, надзорните органи следва да имат еднакви задължения и ефективни правомощия във всяка държава членка, включително правомощия за разследване, правнообвързваща намеса, вземане на решения и налагане на санкции, особено в случаи на жалби от физически лица, както и правомощие да участват в съдебни производства. Що се отнася до достъпа до помещения, правомощията на надзорните органи за провеждане на разследване следва да бъдат упражнявани в съответствие с правото на Съюза и с националното право. Това се отнася по-специално до изискването за получаване на предварително съдебно разрешение.

(101)  Всеки надзорен орган следва да разглежда жалбите, подадени от субект на данни или от сдружение, което действа в обществен интерес, и да извършва разследване по въпроса. Разследването въз основа на жалби следва да се извършва под съдебен контрол и в целесъобразна за конкретния случай степен. Надзорният орган следва да информира субекта на данните или сдружението за напредъка и резултата от жалбата в разумен срок. Ако случаят изисква допълнително разследване или координиране с друг надзорен орган, на субекта на данните следва да бъде предоставена междинна информация. [Изм. 70]

(102)  Дейностите на надзорния орган за повишаване на обществената осведоменост следва да включват специални мерки, насочени към администраторите и обработващите данни, в това число микропредприятията, малките и средните предприятия, както и субектите на данни.

(103)  Надзорните органи следва да си сътрудничат при изпълнението на своите задължения и взаимно да се подпомагат, за да се гарантира съгласуваното прилагане и изпълнение на настоящия регламент в рамките на вътрешния пазар.

(104)  Всеки надзорен орган следва да има правото да участва в съвместни операции на надзорните органи. Надзорният орган, до който е отправено искането, следва да бъде длъжен да отговори в определен срок на искането.

(105)  За да се гарантира съгласуваното прилагане на настоящия регламент навсякъде в Съюза, следва да се създаде механизъм за съгласуваност за осъществяване на сътрудничество между самите надзорни органи и между тях и Комисията. Този механизъм следва по-специално да се прилага, когато даден надзорен орган възнамерява да приеме мярка по отношение на операциите по обработване на данни, които са свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни в няколко държави членки или с наблюдението на поведението на такива субекти на данни, или които биха могли съществено да засегнат свободното движение на лични данни. Той следва да се прилага също така, когато даден надзорен орган или Комисията поиска въпросът да бъде разгледан чрез механизма за съгласуваност. Освен това субектите на данните следва да имат право да постигнат съгласуваност, ако считат, че дадена мярка на орган по защита на данните на определена държава членка не изпълнява този критерий. Механизмът следва да действа, без да се засягат мерките, които Комисията може да предприеме в изпълнение на своите правомощия съгласно Договорите. [Изм. 71]

(106)  При прилагането на механизма за съгласуваност Европейският комитет по защита на данните следва да излезе със становище в рамките на определен срок, ако такова решение бъде взето с обикновено мнозинство на неговите членове или ако това бъде поискано от даден надзорен орган или от Комисията.

(106a)  С цел да се гарантира последователното прилагане на настоящия регламент, Европейският комитет по защита на данните може в отделни случаи да приеме обвързващо за компетентните надзорни органи решение. [Изм. 72]

(107)  С цел да се гарантира спазването на настоящия регламент, Комисията може да приеме становище по този въпрос или решение, в което се изисква от надзорния орган да преустанови своята проектомярка. [Изм. 73]

(108)  Възможно е да има спешна необходимост от действия за защита на интересите на субекти на данни, по-специално когато съществува опасност прилагането на право на субект на данни да бъде значително възпрепятствано. Поради това надзорният орган следва да има възможност да приема временни мерки с определен срок на действие, когато прилага механизма за съгласуваност.

(109)  Прилагането на този механизъм следва да бъде условие за юридическата сила и изпълнението на съответното решение от даден надзорен орган. В други случаи с трансгранично значение засегнатите надзорни органи могат да осъществяват взаимопомощ и съвместни разследвания на двустранна или многостранна основа, без да се задейства механизмът за съгласуваност.

(110)  На равнището на Съюза следва да се създаде Европейски комитет по защита на данните. Той следва да замени Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена с Директива 95/46/ЕО. Той следва да е съставен от ръководителя на един надзорен орган на всяка държава членка и на Европейския надзорен орган по защита на данните. Комисията следва да участва в неговите дейности. Европейският комитет по защита на данните следва да допринася за съгласуваното прилагане на настоящия регламент навсякъде в Съюза, включително като съветва Комисията институциите на Съюза и насърчава сътрудничеството на надзорните органи в Съюза, включително координирането на съвместни операции. Европейският комитет по защита на данните следва да действа независимо при изпълнението на задачите си. Европейският комитет по защита на данните следва да засили диалога със засегнатите заинтересовани страни като сдружения на субекти на данни, организации на потребители, администратори на лични данни и други компетентни заинтересовани страни и експерти. [Изм. 74]

(111)  Всеки субект Субектите на данни следва да има имат право да подаде подадат жалба до надзорен орган във всяка държава членка, както и право на ефективни средства за съдебна защита в съответствие с член 47 от Хартата, ако счита считат, че правата му по настоящия регламент са нарушени или когато надзорният орган не предприеме действия по подадена жалба или не предприеме действия, когато такива са необходими, за да се защитят правата на субекта на данни. [Изм. 75]

(112)  Всяка структура, организация или сдружение, което действа в обществен интерес и е учредено съгласно правото на държава членка и чиято цел е да защитава правата и интересите на субектите на данни по отношение на защитата на техните данни, следва да има право да подава жалби до надзорен орган от името на субекта на данни с негово съгласие или да упражнява правото на средства за съдебна защита, ако е упълномощен от името на субектите субекта на данни или да подава жалби от свое име, независимо от жалбата на даден субект на данни, когато счита, че е извършено нарушение на сигурността на личните данни настоящия регламент. [Изм. 76]

(113)  Всяко физическо или юридическо лице следва да има право на средства за съдебна защита срещу решенията на надзорен орган, които го засягат. Производствата срещу даден надзорен орган следва да бъдат завеждани пред съдилищата на държавата членка, в която е установен надзорният орган.

(114)  С цел да се укрепи съдебната защита на субекта на данни в ситуации, когато компетентният надзорен орган е установен в държава членка, различна от държавата членка по местоживеене на субекта на данни, субектът на данни може да поиска от да упълномощи всяка структура, организация или сдружение, чиято цел е да защитава правата и интересите на субектите на данни по отношение на защитата на техните данни действащи в обществен интерес, да заведе дело от негово име срещу този надзорен орган пред компетентния съд в другата държава членка. [Изм. 77]

(115)  В ситуации, в които компетентният надзорен орган, установен в друга държава членка, не предприема действия по дадена жалба или не предприема достатъчни мерки по нея, субектът на данни може да поиска от надзорния орган в неговата държава членка по местоживеене да заведе дело срещу другия надзорен орган пред компетентния съд в другата държава членка. Горното не се прилага по отношение на лица, пребиваващи извън ЕС. Надзорният орган, към който е отправено такова искане, може да реши, след като го подложи на съдебен контрол, дали е целесъобразно да изпълни искането или не. [Изм. 78]

(116)  При производства срещу администратор или обработващ лични данни ищецът следва да има избор да заведе дело пред съдилищата на държавите членки, в които администраторът или обработващият лични данни е установен, или, ако местопребиваването е установено в ЕС, където пребивава субектът на данни, освен ако администраторът не е публичен орган на Съюза или на държава членка, който действа в изпълнение на своите публични правомощия. [Изм. 79]

(117)  Когато съществуват индикации, че паралелни производства са в ход в съдилищата на различни държави членки, съдилищата следва да бъдат задължени да контактуват помежду си. Съдилищата следва да имат възможност временно да преустановят дадено дело, когато паралелно дело се разглежда в друга държава членка. Държавите членки следва да гарантират, че за да бъдат ефективни, съдебните производства позволяват бързо приемане на мерки за поправяне или предотвратяване на нарушение .

(118)  Всички вреди, независимо дали те са имуществени или не, които дадено лице може да претърпи в резултат на неправомерно обработване на данни, следва да бъдат обезщетени от администратора или обработващия лични данни, който може да бъде освободен от отговорност само ако докаже, че не е отговорен за вредите, и по-специално когато установи вина от страна на субекта на данни или в случай на непреодолима сила. [Изм. 80]

(119)  На всяко физическо или юридическо лице, което не спазва настоящия регламент, следва да се налагат санкции, независимо дали то е субект на частното или публичното право. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите са ефективни, съразмерни и възпиращи и следва да предприемат всички мерки за тяхното изпълнение. Правилата относно определянето на санкциите следва да се подчиняват на подходящи процесуални гаранции в съответствие с общите принципи на правото на Съюза и на Хартата, включително гарантирането на ефективни правни средства за защита, правото на справедлив съдебен процес и зачитане на принципа ne bis in idem. [Изм. 81]

(119a)  При прилагането на санкции, държавите членки следва да демонстрират цялостно зачитане на съответните процесуални гаранции, включително правото на ефективни правни средства за защита, на справедлив съдебен процес и зачитане на принципа ne bis in idem. [Изм. 82]

(120)  С цел да се засилят и хармонизират административните санкции за нарушенията на настоящия регламент всеки надзорен орган следва да има правомощието да санкционира административни нарушения. В настоящия регламент следва да се посочат тези нарушения, както и максималния размер на свързаните с тях административни глоби, които следва да се определят във всеки отделен случай, пропорционално на конкретната ситуация, по-специално като надлежно се отчитат естеството, тежестта и продължителността на нарушението. Механизмът за съгласуваност може да се използва също така за уреждане на различия в прилагането на административните санкции.

(121)  Обработването на лични данни единствено за журналистически цели или за литературно или художествено изразяване следва да отговаря на условията за Винаги, когато е необходимо, следва да се предвидят освобождаване от изискванията на някои разпоредби на настоящия регламент по отношение на обработването на лични данни, за да се съгласува правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване, и най-вече с правото на всяко лице да получава и предава информация, както е гарантирано по-специално в член 11 от Хартата. Това следва да се прилага по-специално по отношение на обработването на лични данни в аудиовизуалната област и в новинарските архиви и библиотеките с печатни издания. Поради това държавите членки следва да приемат законодателни мерки, с които следва да определят изключенията и дерогациите, необходими за постигането на равновесие между тези основни права. Държавите членки следва да приемат такива изключения и дерогации относно общите принципи, относно правата на субекта на данните, относно администратора и обработващия данни, относно предаването на данни на трети държави или международни организации, относно независимостта на надзорните органи и, относно сътрудничеството и съгласуваността и относно специфични ситуации на обработване на данни. Това обаче не следва да води до установяване от страна на държавите членки на изключения от другите разпоредби на настоящия регламент. За да се отчете значението на правото на свобода на изразяване във всяко демократично общество, е необходимо свързаните с тази свобода понятия, като журналистиката например, да се тълкуват широко. Поради това за целите на изключенията и дерогациите, установени по силата на настоящия регламент, държавите членки следва да определят като „журналистически“ дейностите, чийто предмет е, за да обхванат всички дейности, които имат за цел разкриването пред обществеността на информация, мнения или идеи, независимо от средството за тяхното предаване, като се вземе предвид също така технологичното развитие. Тези дейности не следва да бъдат ограничени до медийни предприятия и могат да бъдат осъществявани с възмездна или безвъзмездна цел. [Изм. 83]

(122)  Обработването на лични данни за здравословното състояние като специална категория данни, на която се полага по-висока защита, често може да бъде обоснована от редица основателни причини в полза на физическите лица и на обществото като цяло, по-специално в контекста на осигуряването на приемственост при трансграничното здравно обслужване. Поради това настоящият регламент следва да предвижда хармонизирани условия за обработването на лични данни за здравословното състояние при спазване на специални и подходящи гаранции за защита на основните права и личните данни на физическите лица. Това включва правото на физическите лица на достъп до техните лични данни за здравословното им състояние, например данните в техните медицински досиета, които съдържат такава информация като диагноза, резултати от прегледи, становища на лекуващите лекари и проведени лечения или извършени операции.

(122a)   Специалист, който обработва лични данни, засягащи здравето, следва да получи, ако това е възможно, анонимни данни или данни под псевдоним, като информацията за идентичността се остави само на общопрактикуващия лекар или на специалиста, който е поискал обработката на тези данни. [Изм. 84]

(123)  Обработването на лични данни за здравословното състояние може да е необходимо по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве без съгласието на субекта на данните. В този контекст понятието „обществено здраве“ следва да се тълкува по смисъла на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд(9) и означава всички елементи, свързани със здравето, а именно здравно състояние, заболеваемост и инвалидност, решаващи фактори, които оказват влияние върху това здравно състояние, нужди на здравното обслужване, средства, отделени за здравно обслужване, предоставяне на здравни грижи и всеобщ достъп до тях, разходи и финансиране на здравното обслужване, както и причини за смъртност. Такова обработване на лични данни за здравословното състояние по причини от обществен интерес не следва да води до обработването на лични данни за други цели от трети страни като работодатели, застрахователни дружества или банки. [Изм. 85]

(123a)   Обработването на лични данни, свързани със здравословното състояние, като специална категория данни, може да се наложи във връзка с исторически, статистически или научни изследвания. Затова настоящият регламент предвижда изключение от изискването за съгласие за обработване на данни за научни изследвания, които служат на важен обществен интерес. [Изм. 86]

(124)  Общите принципи относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни следва да се прилагат и в контекста на трудовите правоотношения и социалната сигурност. Ето защо, за да Държавите членки следва да могат да уреждат се уреди обработването на личните данни на служителите в контекста на трудовите правоотношения, държавите членки следва да могат в рамките на и социалната сигурност в съответствие с правилата и минималните стандарти, определени в настоящия регламент да приемат със закон специални разпоредби за обработването на лични данни в сектора на трудовата заетост. Ако в съответната държава членка е предвидено правно основание за уреждане на въпросите, свързани с трудовите правоотношения, чрез споразумение между представители на служителите и ръководството на предприятието или в случая на група предприятия — на предприятието, контролиращо групата (колективно споразумение) или по реда на Директива 2009/38/ЕО на Европейският парламент и на Съвета(10), обработването на лични данни в контекста на трудовите правоотношения може също така да бъде уредено и чрез такова споразумение. [Изм. 87]

(125)  За да бъде обработването на лични данни за исторически, статистически или научноизследователски цели законосъобразно, при извършването му следва да се спазва и друго релевантно законодателство, като например законодателството относно клиничните изпитвания.

(125a)  Личните данни могат също така впоследствие да бъдат обработвани от служби по архивите, чиято основна задача или задължение е събирането, съхранението, предоставянето на информация, използването и разпространението на архиви в обществен интерес. Законодателството на държавите членки следва да съгласува правото на защита на личните данни с нормативната база, уреждаща архивите и достъпа на гражданите до административна информация. Държавите членки следва да насърчават изработването, по-специално от Европейската група по архивите, на правила за гарантиране на поверителността на данните по отношение на трети лица и на автентичността, целостта и подходящото съхранение на данните. [Изм. 88]

(126)  За целите на настоящия регламент в научните изследвания следва да се включват фундаменталните научни изследвания, приложните научни изследвания и частно финансираните научни изследвания, а освен това следва да се отчита и заложената в член 179, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз цел за създаването на европейско изследователско пространство. Обработването на лични данни за исторически, статистически и научноизследователски цели не следва да води до обработване на личните данни за различни цели, освен ако това е със съгласието на субекта на данните или въз основа на законодателството на Съюза или на държава членка. [Изм. 89]

(127)  По отношение на правомощията на надзорните органи да получават от администратора или обработващия лични данни достъп до лични данни и достъп до помещенията му, държавите членки могат, в рамките на настоящия регламент, да приемат със закон специални разпоредби, за да гарантират задължението за опазване на професионална тайна или на други равностойни задължения за опазване на тайна, доколкото това е необходимо за съгласуване на правото на защита на личните данни със задължението за опазване на професионална тайна.

(128)  Настоящият регламент зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните сдружения или общности в държавите членки съгласно националното законодателство, както това е признато в член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В резултат на това, когато към момента на влизане в сила на настоящия регламент дадена църква в дадена държава членка прилага цялостни адекватни правила по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, тези съществуващи правила следва да продължат да се прилагат, ако бъдат приведени в съответствие с настоящия регламент и признати като съответстващи. От такива църкви и религиозни сдружения следва да се изисква да предвидят създаването на изцяло независим надзорен орган. [Изм. 90]

(129)  С цел да бъдат постигнати целите на настоящия регламент, а именно защита на основните права и свободи на физическите лица, и по-специално на тяхното право на защита на личните данни, както и за да се гарантира свободното движение на лични данни в рамките на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. По-специално делегирани актове следва да бъдат приети по отношение на законосъобразността на обработването; за определяне на критериите и условията по отношение на съгласието на дете; относно обработването на специални категории лични данни; за установяване на критериите и условията за отявлено прекомерни искания и такси за упражняване на правата на субекта на данни; относно критериите и изискванията за информацията, предоставена на субекта на данни, и по отношение на правото на достъп; определяне на условията за използване на описание с графични средства (икони) при предоставянето на информация; относно правото „да бъдеш забравен“ и правото на заличаване; относно мерките, основани на профилиране; относно критериите и изискванията по отношение на отговорността на администратора и по отношение на защитата още при проектирането и по подразбиране; относно обработващия данни; относно критериите и изискванията за документацията и сигурността на обработването; относно критериите и изискванията за установяването на нарушение на сигурността на лични данни и за уведомяването на надзорния орган за него, както и относно обстоятелствата, в които дадено нарушение на сигурността на лични данни има вероятност да засегне неблагоприятно субекта на данните; относно критериите и условията за операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните; относно критериите и изискванията за определянето на висока степен от конкретни рискове, които изискват предварителна консултация; относно назначаването и задачите на длъжностното лице по защита на данните; относно обявяването на съответствието на кодексите за поведение с настоящия регламент; относно критериите и изискванията за механизмите за сертифициране; относно адекватното ниво на защита, осигурявано от дадена трета държава или международна организация; относно критериите и изискванията за предаването на данни чрез задължителни фирмени правила; относно дерогациите за предаванията; относно административните санкции; относно обработването на данни за здравни цели; и относно обработването на данни в контекста на трудовите правоотношения и обработването на данни за исторически, статистически и научноизследователски цели. От особена важност особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, по-специално с Европейския комитет по защита на данните. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. [Изм. 91]

(130)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за: установяването на образци за специфичните методи за получаването на удостоверимо съгласие по отношение на обработването на лични данни на дете; установяването стандартни процедури и образци за упражняване на правата предоставянето на информация на субектите на данни относно упражняването на техните права; установяването на образци за информиране на субекта на данни; установяването на образци и процедури по отношение на правото на достъп, включително за съобщаване на личните данни на субекта на данните; правото на преносимост на данните; образци по отношение на отговорността на администратора по отношение на защитата още при проектирането и по подразбиране и по отношение на документацията, която трябва да бъде поддържана от администратора и обработващия лични данни; специални изисквания за сигурността на обработването; стандартния формат и процедурите образец за уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на лични данни и информирането на субекта на данните за документиране на нарушение на сигурността на личните данни; стандарти и процедури за оценка на въздействието върху защитата на личните данни; образци и процедури за предварително разрешение и предварителна консултация; технически стандарти и механизми за сертифициране; адекватното ниво на защита на данните, осигурявано от дадена трета държава или територия, или обработващ данни сектор в тази трета държава, или международна организация; разкриване, което не е разрешено от правото на Съюза; взаимопомощ; съвместни операции; решения по силата на механизма за съгласуваност и информация за надзорния орган. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(11). В този контекст Комисията следва да обмисли специалните мерки за микропредприятията, малките и средните предприятия. [Изм. 92]

(131)  Следва да се използва процедурата по разглеждане за приемането на: образци: за специфичните методи за получаването на удостоверимо съгласие по отношение на съгласието обработването на лични данни на дете; стандартни процедури и образци за упражняване на правата за предоставянето на информация на субектите на данни относно упражняването на техните права; образци за информиране на субекта на данни; образци и процедури по отношение на правото на достъп, включително за съобщаване на личните данни на субекта на данните; правото на преносимост на данните; образци по отношение на отговорността на администратора по отношение на защитата още при проектирането и по подразбиране и по отношение на документацията, която трябва да бъде поддържана от администратора и обработващия лични данни; специални изисквания за сигурността на обработването; стандартния формат и процедурите за уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на лични данни и информирането на субекта на данните за документиране на нарушение на сигурността на личните данни; стандарти и процедури за оценка на въздействието върху защитата на личните данни; образци и процедури за предварително разрешение и предварителна консултация; технически стандарти и механизми за сертифициране; адекватното ниво на защита на данните, осигурявано от дадена трета държава или територия, или обработващ данни сектор в тази трета държава, или международна организация; разкриване, което не е разрешено от правото на Съюза; взаимопомощ; съвместни операции; решения по силата на механизма за съгласуваност и информация за надзорния орган, при условие че тези актове са с общ характер. [Изм. 93]

(132)  Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани с трета държава, или територия или обработващ данни сектор в тази трета държава, или международна организация, които не осигуряват адекватно ниво на защита, и с въпроси, повдигнати от надзорен орган в рамките на механизма за съгласуваност, наложителни причини за спешност изискват това. [Изм. 94]

(133)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на еквивалентно ниво на защита на физическите лица и свободното движение на данни навсякъде в Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат, поради обхвата или последиците от предвиденото действие, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(134)  Директива 95/46/ЕО следва да бъде отменена с настоящия регламент. Приетите въз основа на Директива 95/46/ЕО решения на Комисията и разрешения на надзорните органи обаче следва да останат в сила. Решенията на Комисията и разрешенията от надзорните органи по отношение на предаването на лични данни на трети държави в съответствие с член 41, параграф 8, следва да останат в сила за преходен период от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, освен ако не бъдат изменени, заменени или отменени от Комисията преди изтичането на този период. [Изм. 95]

(135)  Настоящият регламент следва да се прилага спрямо всички въпроси, свързани със защитата на основните права и свободи по отношение на обработването на лични данни, които не са предмет на специалните задължения със същата цел, установени с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12), включително задълженията на администратора и правата на физическите лица. За да се изясни връзката между настоящия регламент и Директива 2002/58/ЕО, директивата следва да бъде съответно изменена.

(136)  По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, дотолкова доколкото то се прилага спрямо обработването на лични данни от органите, участващи в прилагането на тези достижения, по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген(13).

(137)  По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, дотолкова доколкото то се прилага спрямо обработването на лични данни от органите, участващи в прилагането на тези достижения, по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(14).

(138)  По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, дотолкова доколкото то се прилага спрямо обработването на лични данни от органите, участващи в прилагането на тези достижения, по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(15).

(139)  С оглед на това, че — както бе подчертано от Съда на Европейския съюз — правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с неговата функция в обществото и да се уравновесява с други основни права, в съответствие с принципа на пропорционалност настоящият регламент зачита всички основни права и спазва принципите, признати в Хартата и залегнали в Договорите, и по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот, дома и комуникациите, правото на защита на личните данни, свободата на мисълта, съвестта и религията, свободата на изразяване и на информация, свободата на стопанската инициатива, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, както и правото на културно, религиозно и езиково многообразие,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и цели

1.  С настоящия регламент се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

2.  С настоящия регламент се защитават основните права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

3.  Свободното движение на лични данни в рамките на Съюза не се ограничава, нито забранява по причини, свързани със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Член 2

Материално приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, независимо от метода на обработване, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър на лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър на лични данни.

2.  Настоящият регламент не се прилага за обработването на лични данни:

а)  в хода на дейности, които са извън приложното поле на правото на Съюза, по-специално такива, свързани с националната сигурност;

б)  от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза;

в)  от държавите членки, когато извършват дейности, които попадат в приложното поле на дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз;

г)  от физическо лице без никаква възмездна цел в хода на неговите собствени изцяло лични или домашни дейности. Това изключение се прилага и за публикуването на лични данни, когато може основателно да се очаква, че ще са достъпни само за ограничен брой лица;

д)  от компетентните публични органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции.

3.  Настоящият регламент се прилага, без да се засяга прилагането на разпоредбите на Директива 2000/31/ЕО, и по-специално разпоредбите относно междинните доставчици на услуги в членове 12—15 от посочената директива. [Изм. 96]

Член 3

Териториално приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни в контекста на дейностите на дадено място на установяване на администратор или обработващ лични данни в Съюза, независимо дали обработването се извършва в Съюза или не.

2.  Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни на субекти на данни с местоживеене в Съюза от администратор или обработващ лични данни, който не е установен в Съюза, когато дейностите по обработване на данни са свързани със:

а)  предлагането на стоки или услуги на такива субекти на данни в Съюза, независимо дали от субекта на данни се изисква заплащане; или

б)  наблюдението на тяхното поведение тези субекти на данни.

3.  Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни от администратор, който не е установен в Съюза, но е установен на място, където се прилага националното право на държава членка по силата на международното право. [Изм. 97]

Член 4

Определения

За целите на настоящия регламент:

(1)  „субект на данни“ означава физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез средства, за които с основание се предполага, че е възможно да бъдат използвани от администратора или от всяко друго физическо или юридическо лице, по-специално чрез идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатори или чрез един или повече признаци, специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност;

(2)  „лични данни“ означава всяка информация, свързана с даден физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност („субект на данни“); лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може пряко или косвено да се установи, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, уникален идентификатор или чрез един или повече фактори, специфични за физическата, физиологическата, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната самоличност на това лице или за половата му идентичност;

(2a)  „данни под псевдоним“ означава лични данни, които не могат да бъдат свързани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, доколкото тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира невъзможността да се направи такова свързване;

(2б)  „криптирани данни“ означава лични данни, които, посредством технологични мерки за защита, са станали неразбираеми за всяко лице, което не разполага с право на достъп;

(3)  „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на предоставяне на данните, подреждане или комбиниране, заличаване или унищожаване;

(3a)   „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, имащо за цел да се оценят определени лични аспекти, свързани с дадено физическо лице, или да се анализира или прогнозира по-специално изпълнението на професионалните му задължения, неговото икономическо положение, местоположение, здравословно състояние, лични предпочитания, надеждност или поведение;

(4)  „регистър на лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

(5)  „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите, условията и средствата за обработването на лични данни; когато целите, условията и средствата за обработването се определят от правото на Съюза или това на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото назначаване могат да бъдат определени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

(6)  „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

(7)  „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни;

(7a)  „трето лице” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или всякакъв друг орган, който е различен от субекта на данните, администратора, обработващия личните данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия личните данни имат право да обработват данните;

(8)  „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и изрично указание за волята на субекта на данните посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

(9)  „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

(10)  „генетични данни“ означава всички лични данни, от всякакъв вид, свързани с белезите генетичните белези на дадено физическо лице, които са наследствени или са придобити по време на ранното пренатално развитие, получени в резултат от анализ на биологична проба от въпросното физическо лице, по-специално чрез анализ на дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) или на рибонуклеинова киселина (РНК) или анализ на всякакъв друг елемент, позволяващ получаване на равностойна информация;

(11)  „биометрични данни“ означава всички лични данни, свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице, които позволяват неговата уникална идентификация, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;

(12)  „данни за здравословното състояние“ означава всяка информация, която се отнася всички лични данни, които се отнасят до физическото или психическото здраве на дадено физическо лице, или до предоставянето на здравни услуги на физическото лице;

(13)  „основно място на установяване“ означава по отношение на администратора мястото на неговото установяване на предприятие или група от предприятия в Съюза, с функции на администратор или обработващ лични данни, където се вземат основните решения по отношение на целите, условията и средствата за обработването на лични данни; ако решенията относно целите, условията и средствата за обработването на лични данни не се вземат в Съюза, основното място на установяване е мястото, където се извършват основните дейности по обработване на данни в контекста на дейностите на място на установяване на даден администратор в Съюза. По отношение на обработващия лични данни „основно място на установяване“ означава мястото, където се намира централната му администрация в Съюза;. Наред с другото могат да се разглеждат следните обективни критерии: местонахождението на седалището на администратора или обработващия лични данни; местонахождението на предприятието от групата предприятия, което е в най-добра позиция от гледна точка на управленски функции и административни отговорности да разглежда и прилага правилата, определени в настоящия регламент; мястото на ефективното и действително упражняване на управленски дейности, определящи обработването на данни по силата на стабилни договорености;

(14)  „представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е изрично назначено от администратора, действа вместо представлява администратора и към него могат да се обръщат надзорните органи и други органи в Съюза във връзка със задълженията на администратора съгласно настоящия регламент;

(15)  „предприятие“ означава всяко образувание, което осъществява икономическа дейност, независимо от правната му форма, като в това число по-специално се включват физическите и юридическите лица, партньорствата или сдруженията, които редовно осъществяват икономическа дейност;

(16)  „група предприятия“ означава контролиращо предприятие и контролираните от него предприятия;

(17)  „задължителни фирмени правила“ означава политики за защита на личните данни, които се спазват от администратор или обработващ лични данни, установен на територията на държава членка на Съюза, при предаване или съвкупност от предавания на лични данни до администратор или обработващ лични данни в една или повече трети държави в рамките на група предприятия;

(18)  „дете“ означава всяко лице на възраст под 18 години;

(19)  „надзорен орган“ означава публичен орган, създаден от държава членка в съответствие с член 46. [Изм. 98]

ГЛАВА II

ПРИНЦИПИ

Член 5

Принципи, свързани с обработването на лични данни

Личните данни трябва да бъдат:

а)  обработвани законно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните (законосъобразност, добросъвестност и прозрачност);

б)  събирани за конкретни, изрично указани и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели (ограничаване до предвидената цел);

в)  подходящи, релевантни и ограничени до минимума, необходим за целите, за които данните се обработват; те се обработват само ако и дотолкова доколкото целите не могат да бъдат постигнати без обработването на информация, която не включва лични данни (свеждане на данните до минимум);

г)  точни и при необходимост актуализирани; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното заличаване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват (точност)

д)  съхранявани във вид, който позволява идентифицирането прякото или непрякото идентифициране на субектите на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните; Лични данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди дотолкова доколкото данните ще се обработват единствено за исторически, статистически или научноизследователски цели или за целите на архивирането в съответствие с правилата и условията на член 83 и член 83а и ако се провежда периодичен преглед, за да се оцени необходимостта съхраняването да продължава, и, ако е целесъобразно, се въвеждат технически и организационни мерки за ограничаване на достъпа до данните единствено за тези цели (свеждане до минимум на съхраняването);

да)  обработвани по начин, който реално позволява на субекта на данните да упражнява своите права (ефективност);

дб)  обработвани по начин, който осигурява защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки (цялост);

е)  обработвани под ръководството и отговорността на администратора, който осигурява и доказва може да докаже спазването на разпоредбите на настоящия регламент при за всяка операция по обработване на данни (отчетност). [Изм. 99]

Член 6

Законосъобразност на обработването

1.  Обработването на лични данни е законосъобразно само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

а)  субектът на данните е дал съгласието си за обработването на неговите лични данни за една или повече конкретни цели;

б)  обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на мерки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в)  обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

г)  обработването е необходимо за защитата на жизненоважните интереси на субекта на данните;

д)  обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е)  обработването е необходимо за целите на законните интереси на администратора или в случай на разкриване – на третото лице, на което са разкрити данните, и които изпълняват основателните очаквания на субекта на данни, въз основа на неговите взаимоотношения с администратора, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Това не се прилага за обработването на данни, което се извършва от публични органи при изпълнението на техните задачи.

2.  Обработването на лични данни, което е необходимо за исторически, статистически или научноизследователски цели, е законно, при условие че са спазени условията и гаранциите, посочени в член 83.

3.  Основанието за обработването, посочено в параграф 1, букви в) и д), трябва да бъде предвидено в:

а)  правото на Съюза или

б)  правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора.

Правото на държавата членка трябва да отговаря на цел от обществен интерес или трябва да е необходимо за защитата на правата и свободите на други лица, да зачита същността на правото на защита на личните данни и да е пропорционално на преследваната законосъобразна цел. В рамките на настоящия регламент правото на държавата членка може подробно да урежда законосъобразността на обработването, по-специално по отношение на администраторите, целта на обработването и ограничаването на целта, естеството на данните и субектите на данни, мерките и процедурите по обработване, получателите, както и сроковете за съхранение.

4.  Когато целта на допълнителното обработване не е съвместима с тази, за която са били събрани личните данни, за обработването трябва да има поне едно от правните основания, посочени в параграф 1, букви а)―д). Това се отнася по-специално за всяка промяна на клаузите и общите условия на договор.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на условията, посочени в параграф 1, буква е), за различните сектори и ситуации на обработване на данни, включително по отношение на обработването на лични данни на дете. [Изм. 100]

Член 7

Условия за съгласие

1.  Когато обработването се основава на даване на съгласие, администраторът носи тежестта на доказване, че субектът на данните е дал съгласието си за обработването на неговите лични данни за определени цели.

2.  Ако съгласието на субекта на данните бъде дадено в контекста на писмена декларация, която се отнася и до друг въпрос, изискването да се даде съгласие трябва ясно да се различава по вида си от този друг въпрос. Разпоредби относно съгласието на субекта на данните, които отчасти са в нарушение на настоящия регламент, са нищожни в своята цялост.

3.  Независимо от други правни основания за обработването, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му. Администраторът информира субекта на данните, ако оттеглянето на съгласието може да доведе до прекратяване на предоставянето на услуги или на отношенията с администратора.

4.  Съгласието не дава правно основание за обработването, когато е налице значителна неравнопоставеност между позицията на субекта на данните и администратора е ограничено до постигането на дадена цел и валидността му се прекратява с отпадането на целта или веднага щом обработването на лични данни престане да бъде необходимо за целта, за която те са били първоначално събирани. Изпълнението на договор или предоставянето на услуга не се поставя в зависимост от даването на съгласие за обработване на данни, които не са необходими за изпълнението на договора или предоставянето на услугата съгласно член 6, параграф 1, буква б). [Изм. 101]

Член 8

Обработване на личните данни на дете

1.  За целите на настоящия регламент, що се отнася до прякото предлагане на дете на стоки или услуги на информационното общество, обработването на личните данни на дете на възраст под 13 години е законна само ако и дотолкова доколкото съгласието е дадено или разрешено от родителя или попечителя законния настойник на детето. Администраторът полага разумни усилия, за да получи удостоверимо удостовери това съгласие, като взема предвид наличната технология, без това да води до ненужно обработване на лични данни.

1a.  Информацията, предоставяна на децата, родителите и законните настойници с цел изразяване на съгласие, включително относно събирането и използването на лични данни от страна на администратора, следва да се предоставя на ясен език, подходящ за целевата аудитория.

2.  Параграф 1 не засяга общото договорно право на държавите членки като разпоредбите относно действителността, сключването или последиците от даден договор по отношение на дете.

3.  На Комисията Европейския комитет по защита на данните се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията възлага задачата за издаване на насоки, препоръки и най-добри практики за методите за получаване удостоверяване на удостоверимо съгласие съгласието, както е посочено в параграф 1, в съответствие с член 66. Когато прави това, Комисията обмисля специални мерки за микропредприятията, малките и средните предприятия.

4.  Комисията може да определя образци за специфичните методи за получаването на удостоверимо съгласие, както е посочено в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 102]

Член 9

Обработване на специални категории лични данни

1.  Забранява се обработването на лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически мнения, религия или философски убеждения, сексуална ориентация или полова идентичност, членство и дейност в професионални съюзи, както и обработването на генетични или биометрични данни или данни, свързани със здравословното състояние или половия живот, административни санкции, съдебни решения, или с наказателни или предполагаеми престъпления, присъди или свързаните с тях мерки за сигурност.

2.  Параграф 1 не се прилага когато, ако е налице едно от следните условия:

а)  субектът на данните е дал своето съгласие за обработването на такива лични данни за една или повече конкретни цели, при условие че са спазени условията, определени в членове 7 и 8, освен когато в правото на Съюза или на държава членка се предвижда, че посочената в параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на данните; или

аа)  обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на мерки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

б)  обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора в областта на трудовото право дотолкова, доколкото това е разрешено от правото на Съюза или на държава членка или от колективни споразумения, в при което се предвиждат подходящи гаранции на основните права и интересите на субекта на данните, като например правото на недискриминация, при условията и гаранциите, посочени в член 82; или

в)  обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие; или

г)  обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или профсъюзна цел, при условие че обработването е свързано единствено с членовете или бившите членове на тази структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели, и че данните не се разкриват без съгласието на субектите на данните; или

д)  обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните; или

е)  обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

ж)  обработването е необходимо за изпълнението на задача по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и в което се предвиждат подходящи мерки за защита на законните интереси основните права и интересите на субекта на данните; или

з)  обработването на данни за здравословното състояние е необходимо за здравни цели и при спазване на условията и гаранциите, посочени в член 81; или

и)  обработването е необходимо за исторически, статистически или научноизследователски цели при спазване на условията и гаранциите, посочени в член 83; или

иа)  обработването е необходимо за обработване от служби по архивите при спазване на условията и гаранциите, посочени в член 83; или

й)  обработването на данни, свързани с административни санкции, съдебни решения, престъпления, присъди или със свързаните с тях мерки за сигурност, се извършва под контрола на официален орган или когато е необходимо за спазването на правно или регулаторно задължение, което се прилага спрямо администратора, или за изпълнението на задача от важен обществен интерес и дотолкова, доколкото е разрешено в правото на Съюза или на държава членка и при подходящи гаранции на основните права и интересите на субекта на данните. Пълна Всяка регистрационна система на наказателните присъди се поддържа единствено под контрола на официален орган.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите, условията и подходящите гаранции Европейския комитет по защита на данните се възлага задачата за издаване на насоки, препоръки и най-добри практики за обработването на специалните категории лични данни, посочени в параграф 1, и за изключенията, определени в параграф 2, в съответствие с член 66. [Изм. 103]

Член 10

Обработване, непозволяващо идентифициране

1.   Ако обработваните от администратора данни или данните, обработвани от обработващия данни не му позволяват пряко или косвено да идентифицира дадено физическо лице или се състоят само от данни под псевдоним, администраторът не е задължен да обработва или придобива допълнителна информация, за да идентифицира субекта на данните единствено с цел спазване на някоя от разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Когато администраторът на данни не може да спази някоя от разпоредбите на настоящия регламент поради изискванията на параграф 1, администраторът не е задължен да спази въпросната разпоредба. Когато в резултат на това администраторът на данни не може да изпълни искане на субекта на данните, той уведомява съответно субекта на данните. [Изм. 104]

Член 10а

Общи принципи на правата на субектите на данни

1.  Ясните и недвусмислени права на субекта на данни, които се зачитат от администратора на данни, са основата на защитата на данни. Разпоредбите на настоящия регламент имат за цел да засилят, пояснят, гарантират и, където е уместно, да кодифицират тези права.

2.  Тези права включват, наред с другото, предоставяне на ясна и лесно разбираема информация относно обработването на личните данни на субекта на данни, правото на достъп, коригиране и заличаване на неговите данни, правото на възражение срещу профилиране, правото да се подаде жалба до компетентния орган за защита на данните и да се предяви иск, както и правото на обезщетение за вреди вследствие на неправомерна операция по обработване. Като цяло тези права се упражняват безплатно. Администраторът на лични данни отговаря на исканията на субекта на данни в разумен срок. [Изм. 105]

ГЛАВА III

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

РАЗДЕЛ 1

ПРОЗРАЧНОСТ И УСЛОВИЯ

Член 11

Прозрачна информация и комуникация

1.  Администраторът разполага с със стегнати, прозрачни, ясни и лесно достъпни политики по отношение на обработването на лични данни и за упражняването на правата на субектите на данните.

2.  Администраторът предоставя на субекта на данните информация и съобщения, свързани с обработването на личните данни, в лесна за разбиране форма, като използва ясни и недвусмислени формулировки, адаптирани към субекта на данните, по-специално при всяка информация, конкретно насочена към дете. [Изм. 106]

Член 12

Процедури и механизми за упражняване на правата на субекта на данни

1.  Администраторът установява процедури за предоставяне на информацията, посочена в член 14, и за упражняване на правата на субектите на данни, посочени в член 13 и членове 15—19. Администраторът осигурява по-специално механизми за улесняване на подаването на искания за действията, посочени в член 13 и членове 15—19. Когато личните данни се обработват с автоматични средства, администраторът осигурява също така средства за подаване, когато е възможно, на искания по електронен път.

2.  Администраторът информира незабавно без ненужно забавяне субекта на данни, най-късно в срок от един месец 40 календарни дни от получаването на искането, дали е предприето действие съгласно член 13 и членове 15—19 и предоставя поисканата информация. Този период може да бъде удължен с още един месец, ако няколко субекти на данни упражняват своите права и тяхното сътрудничество е необходимо в разумна степен, за да се предотвратят ненужни и непропорционално големи усилия от страна на администратора. Информацията се предоставя в писмена форма или, когато е осъществимо, администраторът може да предостави достъп до сигурна система, която да предоставя на субекта на данните пряк достъп до неговите лични данни. Когато субектът на данни подава искане в електронна форма, по възможност информацията се предоставя в електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

3.  Ако администраторът откаже да не предприеме действие относно дадено искане на субекта на данни, той информира субекта на данни относно причините за отказа бездействието и възможностите за подаване на жалба до надзорния орган и за средствата за съдебна защита.

4.  Информацията и предприетите действия относно исканията, посочени в параграф 1, са безплатни. Когато исканията са явно прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, администраторът може да наложи разумна такса, отчитаща административните разходи за предоставянето на информацията или за изпълнението на исканото действие или да не изпълни исканото действие. В този случай администраторът носи тежестта на доказване на явно прекомерния характер на искането.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за явно прекомерните искания и относно таксите, посочени в параграф 4.

6.  Комисията може да установява образци и стандартни процедури за комуникацията, посочена в параграф 2, включително за електронния формат. Когато прави това, Комисията взема целесъобразни мерки за микропредприятията, малките и средните предприятия. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 107]

Член 13

Права по отношение на получателите Задължение за уведомяване при коригиране и заличаване

Администраторът съобщава всяко извършено в съответствие с членове 16 и 17 коригиране или заличаване на всеки получател, на когото данните са били разкрити предадени, освен ако това е невъзможно или изисква непропорционално големи усилия. Администраторът информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това. [Изм. 108]

Член 13а

Стандартизирани информационни политики

1.  Когато се събират лични данни, свързани с даден субект на данни, администраторът предоставя на субекта на данните следните сведения, преди да предостави информация съгласно член 14:

а)  дали личните данни се събират над минимума, необходим за всяка конкретна цел на обработването;

б)  дали личните данни се съхраняват над минимума, необходим за всяка конкретна цел на обработването;

в)  дали личните данни се обработват за цели, различни от тези, за които са били събрани;

г)  дали личните данни се разпространяват на трети лица - търговци;

д)  дали личните данни са продадени или отдадени под наем;

е)  дали личните данни са съхранявани в криптирана форма.

2.  Сведенията, посочени в параграф 1, се представят съгласно приложението към настоящия регламент в подравнена таблична форма с текст и символи в следните три колони:

а)  първата колона описва графичните форми, изобразяващи тези сведения;

б)  втората колона съдържа основна информация, описваща тези сведения;

в)  третата колона описва графичните форми, посочващи дали конкретно сведение е изпълнено.

3.  Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се представя по лесно видими четлив начин и се обявява на език, който без затруднение се разбира от потребителите на държавите членки, на които се предоставя информацията. Ако сведенията се представят в електронен вид, те трябва да бъдат машинночитаеми.

4.  Допълнителни сведения не се предоставят. Подробните обяснения или допълнителни забележки във връзка със сведенията, посочени в параграф 1, могат да бъдат предоставени заедно с другите изисквания за информация съгласно член 14.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема, след като поиска становище от Европейския комитет по защита на данните, делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на сведенията, посочени в параграф 1, и тяхното представяне, съгласно посоченото в параграф 2 и в приложението към настоящия регламент. [Изм. 109]

РАЗДЕЛ 2

ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ДАННИ

Член 14

Информация за субекта на данни

1.  Когато се събират лични данни, свързани с даден субект на данни, администраторът предоставя на субекта на данните, след като сведенията по член 13а са били предоставени, най-малко следната информация относно:

а)  наименованието и координатите за връзка на администратора, на представителя на администратора, ако има такъв, и на длъжностното лице по защита на данните;

б)  целите на обработването, за които личните данните са предназначени, както и информация относно сигурността на обработването на личните данни, включително договорните клаузи и общите условия, когато обработването се основава на член 6, параграф 1, буква б), и законните интереси, преследвани от администратора, когато обработването се основава на, когато е приложимо, информация относно начина, по който те прилагат и изпълняват изискванията по член 6, параграф 1, буква е);

в)  срока, за който ще се съхраняват личните данни;

г)  съществуването на право да се изиска от администратора достъп до личните данни, свързани със субекта на данните, както и тяхното коригиране или заличаване, или да се възрази срещу обработването на такива лични данни, или да се получат данни;

д)  правото да бъде подадена жалба до надзорния орган и да бъдат предоставени неговите координати за връзка;

е)  получателите или категориите получатели на личните данни;

ж)  когато е приложимо, информация че администраторът възнамерява да предаде данните на трета държава или на международна организация, както и информация за нивото на защита, осигурено от тази трета държава или международна организация, с позоваване на решението и наличието или отсъствието на решение на Комисията относно адекватността или в случай на предаване на данни съгласно посоченото в член 42 или 43 с позоваване на подходящите гаранции и средствата за получаване на копие от тях;

жa)  когато е приложимо, информация относно наличието на профилиране, на мерки, основани на профилиране, и предвидените последствия от профилирането за субекта на данните;

жб)  значима информация относно логиката, прилагана при всяко автоматизирано обработване;

з)  всяка допълнителна информация, която е необходима за гарантиране на добросъвестното обработване по отношение на субекта на данните, като се отчитат конкретните обстоятелства, при които се събират или обработват личните данни, по-специално съществуването на определени дейности и операции по обработване, за които оценките на въздействието им във връзка с личните данни са показали, че те може да са високорискови;

за)  когато е приложимо, информация дали лични данни са били предоставяни на публични органи през последния период от 12 последователни месеца.

2.  Когато личните данни се събират от субекта на данните, администраторът го информира, в допълнение към информацията, посочена в параграф 1, дали предоставянето на лични данни е задължително или доброволно, както и за възможните последици, ако такива данни не бъдат предоставени.

2a.   При определянето на допълнителната информация, която е необходима за добросъвестността на обработването съгласно параграф 1, буква з), администраторите вземат предвид съответните насоки съгласно член 34.

3.  Когато личните данни не се събират от субекта на данните, администраторът информира субекта на данните, в допълнение към информацията, посочена в параграф 1, за източника на личните конкретните лични данни. Ако източниците на данните са общественодостъпни, може да се направи общо указване.

4.  Администраторът предоставя информацията, посочена в параграфи 1, 2 и 3:

а)  в момента на получаване на личните данни от субекта на данните или, когато това не е възможно – без излишно забавяне; или

аа)  след отправено искане от орган, организация или сдружение, посочени в член 73;

б)  когато личните данни не се събират от субекта на данните, в момента на тяхното записване или в разумен срок след събирането им, като се отчитат конкретните обстоятелства, при които данните са събрани или обработени по друг начин, или, когато се предвижда те да бъдат разкрити пред предадени на друг получател — не по-късно от датата, на която данните се разкриват за първи път момента на първото предаване, или ако данните се използват за връзка със субекта на данните — най-късно при осъществяване на първия контакт с този субект на данните; или

ба)  само след отправено искане, когато данните се обработват от малко или микропредприятие, което обработва лични данни единствено като вторична дейност.

5.  Параграфи 1―4 не се прилагат, когато:

а)  субектът на данните вече разполага с информацията, посочена в параграфи 1, 2 и 3; или

б)  данните се обработват за исторически, статистически или научноизследователски цели при спазване на условията и гаранциите, посочени в член 81 или 83, не се събират от субекта на данните и предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или изисква непропорционално големи усилия и администраторът е публикувал информацията, така че тя да може да бъде извлечена от всеки; или

в)  данните не се събират от субекта на данните и записването или разкриването им е изрично предвидено със закон, който се прилага спрямо администратора и който осигурява подходящи мерки за защита на законните интереси на субекта на данните, като се отчитат рисковете, свързани с обработването и естеството на личните данни; или

г)  данните не се събират от субекта на данните и предоставянето на такава информация ще накърни правата и свободите на други физически лица, както са установени в правото на Съюза или на държава членка в съответствие с член 21;

га)  данните се обработват, поверяват или съобщават при упражняване на професионална дейност от лице, спрямо което се прилага регламентирано от Съюза или държавата членка задължение за запазване на професионалната тайна или законово задължение за поверителност, освен когато данните се събират от самия субект на данни.

6.  В случая, посочен в параграф 5, буква б), администраторът осигурява подходящи мерки за защита на правата или законните интереси на субекта на данните.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите за категориите получатели, посочени в параграф 1, буква е), изискванията за уведомяването относно потенциалния достъп, посочен в параграф 1, буква ж), критериите за необходимата допълнителна информация, посочена в параграф 1, буква з), за конкретните сектори и особените ситуации на обработване на данни, както и условията и подходящите гаранции за изключенията, определени в параграф 5, буква б). Когато прави това, Комисията взема целесъобразни мерки за микропредприятията, малките и средните предприятия.

8.  Комисията може да установява образци за предоставянето на информацията, посочена в параграфи 1—3, като се отчитат конкретните характеристики и нуждите на различните сектори и ситуации на обработване на данни, където това е необходимо. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 110]

Член 15

Право на достъп и на получаване на данни на субекта на данни

1.  При спазване на разпоредбите на член 12, параграф 4, субектът на данни има право при поискване да получава по всяко време потвърждение от администратора дали се обработват лични данни, свързани с него. Когато се обработват такива лични данни, администраторът предоставя, и предоставяне на ясен и общоупотребим език на следната информация:

а)  целите на обработването за всяка категория лични данни;

б)  категориите засегнати лични данни;

в)  получателите или категориите получатели, пред които ще бъдат или са разкрити личните данни, по-специално включително получателите в трети държави;

г)  срока, за който ще се съхраняват личните данни;

д)  съществуването на правото да се изисква от администратора коригирането или заличаването на личните данни, свързани със субекта на данните, или да се възрази срещу обработването на такива лични данни;

е)  правото да бъде подадена жалба до надзорния орган и да бъдат предоставени неговите координати за връзка;

ж)  съобщаване на личните данни, които са в процес на обработване, и на всякаква налична информация за техния източник;

з)  значението и предвидените последствия от такова обработване, най-малко в случая на мерките, посочени в член 20.;

за)  значима информация относно логиката, прилагана при всяко автоматизирано обработване;

зб)  без да се засягат разпоредбите на член 21, в случай на разкриване на лични данни пред публичен орган по искане на публичен орган – потвърждение на факта, че е отправено такова искане.

2.  Субектът на данните има право да получи от администратора съобщение за личните данни, които са в процес на обработване. Когато субектът на данните подава искането в електронна форма, информацията се предоставя в електронна форма електронен и структуриран формат, освен ако субектът на данни не е поискал друго. Без да се засягат разпоредбите на член 10, администраторът предприема всички разумни действия, за да удостовери, че лицето, искащо достъп до данните, е субектът на данните.

2a.  Когато субектът на данни е предоставил личните данни и когато личните данни се обработват с електронни средства, субектът на данните има право да получи от администратора копие на предоставените лични данни в електронен и оперативно съвместим формат, който е широко използван и позволява по-нататъшното му ползване от субекта на данните, без да бъде възпрепятстван от администратора, от когото са изтеглени личните данни. Когато е технически осъществимо и тази възможност е налице, данните се прехвърлят пряко от администратор към администратор по искане на субекта на данните.

2б.  Настоящият член не засяга задължението за заличаване на данни, когато те вече не са необходими, съгласно член 5, параграф 1, буква д).

2в.  Не съществува право на достъп в съответствие с параграфи 1 и 2, когато става въпрос за данни по смисъла на член 14, параграф 5, буква га), с изключение на случаите, когато субектът на данните е оправомощен да отмени въпросната тайна и предприема съответните действия.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за съобщаване на субекта на данни на съдържанието на личните данни, посочени в параграф 1, буква ж).

4.  Комисията може да установява образци и процедури за искане и предоставяне на достъп до информацията, посочена в параграф 1, включително за проверка на самоличността на субекта на данните и съобщаване на личните данни на субекта на данните, като се отчитат конкретните характеристики и нуждите на различните сектори и ситуации на обработване на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 111]

РАЗДЕЛ 3

КОРИГИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ

Член 16

Право на коригиране

Субектът на данни има право по негово искане администраторът да коригира неточните лични данни, свързани с него. Субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени по негово искане, включително чрез добавяне на декларация за коригиране.

Член 17

Право „да бъдеш забравен“ и Право на заличаване

1.  Субектът на данни има право по негово искане администраторът да заличи личните данни, свързани с него, и да се въздържа от по-нататъшно разпространение на такива данни, по-специално що се отнася до лични данни, които са били предоставени от субекта на данните, докато той е бил дете и трети лица да заличат всички връзки, копия или реплики на тези лични, когато се прилага едно от следните условия:

а)  данните повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б)  субектът на данните оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а), или когато срокът за съхранение, за който е било дадено съгласие, е изтекъл и когато няма друго правно основание за обработването на данните;

в)  субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни съгласно член 19;

ва)  с окончателно и неподлежащо на обжалване решение на съд или регулаторен орган, установен в Съюза е постановено, че въпросните данни трябва да бъдат заличени;

г)  обработването на данните не е в съответствие с настоящия регламент по други причини са били обработвани незаконосъобразно.

1a.  Прилагането на параграф 1 зависи от способността на администратора да потвърди, че лицето, което е поискало заличаването, е субектът на данни.

2.  Когато администраторът, посочен в параграф 1, е направил личните данни обществено достояние без основание по член 6, параграф 1, той предприема всички разумни мерки, в това число технически мерки, по отношение на данните, за чието публикуване носи отговорност, за да информира третите страни, които обработват такива данни, че даден субект на данни е поискал те да заличат всякакви връзки към тези лични данни или копия или реплики от тях. Когато администраторът е разрешил на дадена трета страна да публикува лични данни, той се счита за отговорен за това публикуване за заличаване на данните, включително от трети лица, без да се засягат разпоредбите на член 77. Администраторът информира, когато е възможно, субекта на данни за предприетите действия от съответните трети лица.

3.  Администраторът и, когато е приложимо, третото лице извършва заличаването незабавно дотолкова, доколкото съхранението на лични данни е необходимо:

а)  за упражняване на правото на свобода на изразяване в съответствие с член 80;

б)  по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 81;

в)  за исторически, статистически или научноизследователски цели в съответствие с член 83;

г)  за спазване на законово задължение за запазване на личните данни, предвидено в правото на Съюза или на държава членка, което се прилага спрямо администратора; законите на държавите членки се стремят към цел от обществен интерес, зачитат същността на правото на защита на личните данни и са пропорционални на преследваната законосъобразна цел;

д)  в случаите, посочени в параграф 4.

4.  Вместо да заличи личните данни администраторът ограничава обработването им по такъв начин, че те вече не са предмет на нормален достъп до данни и операции по обработване и не могат да бъдат променени, когато:

а)  точността им се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на данните;

б)  администраторът не се нуждае повече от личните данни за изпълнението на своите задачи, но те трябва да бъдат запазени за доказателствени цели;

в)  обработването им е неправомерно, но субектът на данните не желае те да бъдат заличени, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

ва)  с окончателно и неподлежащо на обжалване решение на съд или регулаторен орган, установен в Съюза е постановено, че използването на въпросните данни трябва да бъде ограничено;

г)  субектът на данните предявява искане за предаване на личните данни на друга система за автоматизирано обработване в съответствие с член 18, параграф 2 член 15, параграф 2а;

га)  конкретният вид технология за съхранение не позволява заличаване и е била въведена преди влизането в сила на настоящия регламент.

5.  Личните данни, посочени в параграф 4 могат, с изключение на тяхното съхранение, да бъдат обработвани единствено за доказателствени цели или със съгласието на субекта на данните, или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или за цел от обществен интерес.

6.  Когато обработването на личните данни е ограничено съгласно параграф 4, администраторът информира субекта на данните преди да премахне ограничението за обработването.

7.  Администраторът прилага механизми, чрез които да гарантира, че се спазват определените срокове за заличаването на лични данни и/или за периодичен преглед на необходимостта от съхранение на данните.

8.  Когато се извършва заличаване на лични данни, администраторът не ги подлага на друг вид обработване.

8a.  Администраторът прилага механизми, чрез които да гарантира, че се спазват определените срокове за заличаването на лични данни и/или за периодичен преглед на необходимостта от съхранение на данните.

9.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, след като поиска становище от Европейския комитет по защита на данните, делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на:

а)  критериите и изискванията за прилагането на параграф 1 за конкретните сектори и в особените ситуации на обработване на данни;

б)  условията за заличаването на връзки, копия или реплики на личните данни от обществено достъпни съобщителни услуги, както е посочено в параграф 2;

в)  критериите и условията за ограничаване на обработването на лични данни, както е посочено в параграф 4. [Изм. 112]

Член 18

Право на преносимост на данните

1.  Субектът на данни има право, когато личните данни се обработват с електронни средства и в структуриран и широко използван формат, да получи от администратора копие на данните, които се обработват, в електронен и структуриран формат, който е широко използван и позволява по-нататъшното му ползване от субекта на данните.

2.  Когато субектът на данните е предоставил личните данни и обработването се основава на съгласие или договор, субектът на данните има право да предава тези лични данни, както и друга информация, предоставена от него и запазена чрез система за автоматизирано обработване, на друга система, в широко използван електронен формат, без да бъде възпрепятстван от администратора, от когото са изтеглени личните данни.

3.  Комисията може да определи електронния формат, посочен в параграф 1, както и техническите стандарти, условията и процедурите за предаването на лични данни съгласно параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 113]

РАЗДЕЛ 4

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ И ПРОФИЛИРАНЕ

Член 19

Право на възражение

1.  Субектът на данни има право по всяко време и на основание, свързано с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на лични данни, което е основано на член 6, параграф 1, букви г), и д) и е), освен ако администраторът не докаже, че са налице императивни законни основания за обработването, които имат преимущество пред интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

2.  Когато се обработват обработването на лични данни за целите на директния маркетинг се основава на член 6, параграф 1, буква е), субектът на данните има право на възражение безплатно, по всяко време и без допълнително обосноваване, като цяло или за всяка конкретна цел, срещу обработването на неговите лични данни за такъв вид маркетинг. Това право се представя изрично на субекта на данните по разбираем начин и в ясно различим вид от останалата информация.

2a.   Правото, посочено в параграф 2, се представя изрично на субекта на данните по разбираем начин и в разбираема форма, като се използва ясен и общоупотребим език , по-специално при всяка информация, конкретно насочена към дете, и в ясно различим вид от останалата информация.

2б.  В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО, правото на възражение може да се упражнява чрез автоматизирани средства, като се използва технически стандарт, който позволява на субекта на данни да изрази ясно желанието си.

3.  Когато е повдигнато възражение съгласно параграфи 1 и 2, администраторът престава да използва или да обработва по друг начин съответните лични данни за целите, определени във възражението. [Изм. 114]

Член 20

Мерки, основани на Профилиране

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 6, всяко физическо лице има правото да не подлежи на мярка, която има правни последици за него или го засяга съществено, и която се основава единствено на автоматизираното обработване на данни, имащо за цел да се оценят определени лични аспекти, свързани с това физическо лице, или да се анализира или прогнозира по-специално изпълнението на професионалните му задължения, неговото икономическо положение, местоположение, здравословно състояние, лични предпочитания, надеждност или поведение представи възражение срещу профилирането в съответствие с член 19. Субектът на данните бива информиран относно правото да представи възражение срещу профилирането по категорично видим начин.

2.  При условие че са спазени останалите разпоредби на настоящия регламент, дадено лице може да подлежи на мярка от вида, посочен в параграф 1 профилиране, което води до мерки, пораждащи правни последици за субекта на данни или по подобен начин в значителна степен засягат интересите, правата или свободите на засегнатия субект на данни, само ако обработването:

а)  се извършва по време на е необходимо за сключването или изпълнението на договор, когато искането за сключване или изпълнение на договора, подадено от субекта на данните, е било удовлетворено или когато, при условие, че са предоставени подходящи мерки за защита на неговите законни интереси, като правото на получаване на човешка намеса; или

б)  е изрично разрешено от правото на Съюза или на държава членка, в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на законните интереси на субекта на данните; или

в)  се основава на съгласието на субекта на данните при спазване на условията, предвидени в член 7, и при наличието на подходящи гаранции.

3.  Автоматизираното обработване на лични данни с цел оценяване на определени лични аспекти, свързани с дадено физическо лице, Забранява се профилиране, което има дискриминиращ ефект спрямо физическите лица въз основа на раса или етнически произход, на политически мнения, религия или убеждения, членство в професионален съюз, сексуална ориентация или полова идентичност, или което води до мерки с такъв ефект. Администраторът прилага ефективна защита срещу евентуална дискриминация в резултат на профилирането. Профилирането не се основава единствено на специалните категории лични данни, посочени в член 9.

4.  В случаите, посочени в параграф 2, информацията, която трябва да бъде предоставена от администратора съгласно член 14, включва информация относно наличието на обработване за мярка от вида, посочен в параграф 1, и относно предвидените последици от този вид обработване за субекта на данните.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и условията за Профилирането, което води до мерки, пораждащи правни последици за субекта на данни или по подобен начин в значителна степен засяга интересите, правата или свободите на засегнатия субект на данни, не се основава единствено или предимно на автоматизирано обработване и включва оценка от страна на човек, в това число обяснение за взетото решение в резултат на тази оценка. Подходящите мерки за защита на законните интереси на субекта на данни, посочени в параграф 2, включват правото на получаване на оценка от страна на човек и обяснение за взетото решение в резултат на тази оценка.

5a.  На Европейския комитет по защита на данните се възлага задачата за издаване на насоки, препоръки и най-добри практики, в съответствие с член 66, параграф 1, буква б), с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за профилиране, въз основа на параграф 2.[Изм. 115]

РАЗДЕЛ 5

Ограничения

Член 21

Ограничения

1.  В правото на Съюза или на държава членка може чрез законодателна мярка да се ограничи обхватът на задълженията и правата, предвидени в член 5, букви а)―д), в членове 11—20 19 и в член 32, когато такова ограничение представлява отговаря на ясно определена цел от обществен интерес, зачита същността на правото на защита на личните данни, пропорционално е на преследваната законосъобразна цел и зачита основните права и интереси на субекта на данните и е необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество, чиято цел е да се гарантира:

а)  обществената сигурност;

б)  предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления;

в)  други обществени интереси на Съюза или на държава членка, и по-специално на важен икономически или финансов интерес на Съюза или на държава членка, включително валутни, бюджетни и данъчни въпроси и защитата на пазарната стабилност и почтеност;

г)  предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии;

д)  функция по наблюдението, проверката или регламентирането, свързана, дори само понякога, с в рамките на упражняването на официални компетентни обществени правомощия в случаите, посочени в букви а), б), в) и г);

е)  защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица.

2.  По-специално, всяка законодателна мярка, посочена в параграф 1, трябва да бъде необходима и пропорционална в едно демократично общество и да съдържа специални разпоредби най-малко по отношение на целите, преследвани с обработването, и определянето на администратора.:

а)  целите, преследвани с обработването;

б)  определянето на администратора;

в)  конкретните цели на обработването и средствата за обработване;

г)  гаранциите за предотвратяване на злоупотреби или незаконен достъп или пренос;

д)  правото на субектите на данни да бъдат информирани за ограничението.

2a.  Законодателните мерки, посочени в параграф 1, нито разрешават, нито налагат задължения на частните администратори да задържат данни в допълнение към онези, които са строго необходими за първоначалната цел. [Изм. 116]

ГЛАВА IV

АДМИНИСТРАТОР И ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 22

Отговорност на администратора

1.  Администраторът приема подходящи политики и предприема подходящи и проверими технически и организационни мерки, за да гарантира и да има възможност да докаже по прозрачен начин, че обработването на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, естеството на обработването на лични данни, контекстът, обхватът и целите на обработването, рисковете за правата и свободите на субектите на данни и вида на организацията, както към момента на определянето на средствата за обработването на данни, така и към момента на самото обработване.

1a.  Като взема предвид достиженията на техническия прогрес и разходите за тяхното внедряване, администраторът предприема всички разумни стъпки за въвеждане на политики и процедури за изпълнение, които неотменно зачитат независимите решения на субектите на данни. Тези политики за изпълнение се преразглеждат най-малко на всеки две години и при необходимост се актуализират.

2.  Мерките, предвидени в параграф 1, включват, по-специално:

а)  поддържане на документацията съгласно член 28;

б)  изпълнение на изискванията за сигурността на данните, определени в член 30;

в)  извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно член 33;

г)  спазване на изискванията за предварително разрешение или предварителна консултация с надзорния орган съгласно член 34, параграфи 1 и 2;

д)  определяне на длъжностно лице по защита на данните съгласно член 35, параграф 1;

3.  Администраторът прилага механизми, за да гарантира проверката на е в състояние да докаже адекватността и ефективността на мерките, посочени в параграфи 1 и 2. Ако отговаря на изискването за пропорционалност, тази проверка се извършва от независими вътрешни или външни одитори. Всички редовни общи доклади за дейностите на администратора, например задължителните доклади на публично търгуваните дружества, съдържат обобщаващо описание на политиките и мерките, посочени в параграф 1.

3a.  Администраторът има право да прехвърля лични данни в Съюза в рамките на групата от предприятия, към която принадлежи, когато това обработване е необходимо за законни вътрешни административни цели между свързани стопански дейности на групата от предприятия и когато е гарантирано адекватно равнище на защита на данните, както и интересите на субектите на данни чрез вътрешни разпоредби за защита на данните или от равностоен кодекс за поведение, съгласно посоченото в член 38.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за подходящите мерки, посочени в параграф 1, различни от онези, които вече са посочени в параграф 2, условията за проверката и механизмите за одит, посочени в параграф 3, и по отношение на критериите за пропорционалност съгласно параграф 3, както и да взема предвид специални мерки за микропредприятията, малките и средните предприятия. [Изм. 117]

Член 23

Защита на данните още при проектирането и по подразбиране

1.  Като взема предвид достиженията на техническия прогрес и разходите за тяхното внедряване настоящите технически познания, международните най-добри практики и свързаните с обработването рискове, администраторът въвежда и обработващият лични данни, ако има такъв, въвеждат — както към момента на определянето на целите и средствата за обработването на данни, така и към момента на самото обработване на данни — подходящи и пропорционални технически и организационни мерки и процедури, така че обработването да отговаря на изискванията на настоящия регламент и да гарантира защитата на правата на субекта на данни, по-специално по отношение на принципите, определени в член 5. Защитата на данните при проектирането взема специално предвид целия жизнен цикъл на управление на личните данни — от събирането през обработването до заличаването, като систематично се съсредоточава върху всеобхватните процедурни мерки за защита по отношение на точността, поверителността, целостта, физическата защита и заличаването на лични данни. Когато администраторът е извършил оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно член 33, резултатите се вземат под внимание при разработването на тези мерки и процедури.

1a.  С цел да се насърчи широкото прилагане в различни икономически сектори, защитата на данните при проектирането е необходимо условие за тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(16) , както и в съответствие с Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17) (Директива за комуналните услуги).

2.  Администраторът въвежда механизми, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват единствено онези лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването, и по-специално, че данните не се събират или, или разпространяват в обем или за срок на съхранение, по-голям от минимално необходимия за тези цели. По-специално тези механизми гарантират, че по подразбиране личните данни не са достъпни за неограничен брой физически лица и че субектите на данни са в състояние да контролират разпространението на личните им данни.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за подходящите мерки и механизми, посочени в параграфи 1 и 2, по-специално за изискванията към защитата на данните още при проектирането, приложими за секторите, продуктите и услугите.

4.  Комисията може да определя технически стандарти за изискванията, определени в параграфи 1 и 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 118]

Член 24

Съвместни администратори

Когато даден администратор определя няколко администратори определят съвместно целите, условията и средствата за обработването на лични данни съвместно с други, съвместните администратори определят чрез договорености помежду си съответните отговорности за спазване на задълженията по настоящия регламент, по-специално по отношение на процедурите и механизмите за упражняване на правата на субекта на данните. Договореностите надлежно отразяват съответните действителни роли на съвместните администратори, а съществените характеристики на договореностите са достъпни за субекта на данните. Ако съществува неяснота относно отговорността, администраторите носят споделена и солидарна отговорност. [Изм. 119]

Член 25

Представители на администратори, които не са установени в Съюза

1.  В ситуацията, посочена в член 3, параграф 2, администраторът определя свой представител в Съюза.

2.  Това задължение не се прилага, когато:

а)  администраторът е установен в трета държава, за която Комисията е решила, че осигурява адекватно ниво на защита в съответствие с член 41; или

б)  работещите в дадено предприятие са администратор, който обработва лични данни, свързани с по-малко от 250 души 5000 субекти на данни през всеки пореден период от 12 месеца и който не обработва специални категории лични данни, както се посочва в член 9, параграф 1, данни за местонахождение или данни относно деца или на наети по трудово правоотношение лица в широкомащабни регистри на данни; или

в)  органът или структурата са публични; или

г)  администраторът предлага администратор, който само понякога предлага стоки или услуги на субекти на данни с местоживеене в Съюза, освен обработката на специални категории лични данни, както се посочва в член 9, параграф 1, данни за местонахождение или данни относно деца или на наети по трудово правоотношение лица в широкомащабни регистри на данни.

3.  Представителят е установен в една от тези държави членки, в която пребивават постоянно субектите на данни, чиито лични данни се обработват във връзка с се извършва предлагането на стоки или услуги на субектите на данни или чието поведение се наблюдава тяхното наблюдение.

4.  Определянето на представител от администратора не засяга съдебните производства, които биха могли да бъдат започнати срещу самия администратор. [Изм. 120]

Член 26

Обработващ лични данни

1.  Когато дадена операция по обработване обработването се извършва от името на даден администратор, последният избира обработващ лични данни, който предоставя достатъчни гаранции, че ще приложи подходящи технически и организационни мерки и процедури, така че обработването да отговаря на изискванията на настоящия регламент и да гарантира защитата на правата на субекта на данни, по-специално по отношение на техническите мерки за сигурност и организационните мерки, управляващи обработването, които трябва да бъдат изпълнени, както и да гарантира спазването на тези мерки.

2.  Извършването на обработване от страна на обработващ лични данни се урежда с договор или друг правен акт, който обвързва обработващия лични данни с администратора и постановява, по-специално. Администраторът и обработващият лични данни са свободни да определят съответните роли и задачи по отношение на изискванията на настоящия регламент и предвиждат, че обработващият лични данни:

а)  действа обработва лични данни единствено по указания на администратора, по-специално когато предаването на използваните лични данни е забранено освен ако не се изисква друго в съответствие с правото на Съюза или на държавата членка;

б)  наема единствено персонал, който е поел ангажимент за поверителност или е задължен по закон да спазва поверителност;

в)  взема всички необходими мерки съгласно член 30;

г)  включва определя условията за включване на друг обработващ лични данни единствено с предварителното разрешение на администратора, освен ако не е определено друго;

д)  доколкото това е възможно предвид естеството на обработването, установява с одобрението на администратора необходимите подходящите и съответни технически и организационни изисквания за изпълнението на задължението на администратора да отговаря на исканията за упражняване на правата на субектите на данни, определени в глава III;

е)  подпомага администратора да гарантира изпълнението на задълженията съгласно членове 30–34, като отчита естеството на обработване и информацията, налична за обработващия лични данни;

ж)  предава връща всички резултати на администратора след края на обработването и, не обработва личните данни по друг начин и заличава съществуващите копия, освен ако правото на Съюза или на държавите членки не изисква тяхното съхранение;

з)  предоставя на администратора и на надзорния орган цялата информация, необходима за контролиране доказване на изпълнението на задълженията, определени в настоящия член, и позволява проверки на място.

3.  Администраторът и обработващият лични данни документират в писмена форма указанията на администратора и задълженията на обработващия лични данни, посочени в параграф 2.

3а.  Достатъчните гаранции, посочени в параграф 1, могат да бъдат осигурени чрез спазване на кодекс на поведение или механизми за сертифициране в съответствие с членове 38 или 39 от настоящия регламент.

4.  Ако обработващ лични данни обработва лични данни, различни от онези, за които е получил указания от администратора или стане определяща страна по отношение на целите и средствата на обработването на данните, първият се счита за администратор по отношение на това обработване и спрямо него се прилагат правилата за съвместните администратори, установени в член 24.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията във връзка с отговорностите, задълженията и задачите на обработващия лични данни в съответствие с параграф 1, както и на условията, които дават възможност за улесняване на обработването на лични данни в рамките на група предприятия, по-специално за целите на контрола и отчитането. [Изм. 121]

Член 27

Обработване под ръководството на администратора и обработващия лични данни

Обработващият лични данни и всяко лице, действащо под ръководството на администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до личните данни, обработва тези данни само по указание на администратора, освен ако обработването не се изисква от правото на Съюза или на държава членка.

Член 28

Документация

1.  Всеки администратор, и обработващ лични данни и представител на администратора, ако има такъв, поддържа редовно осъвременявана документация за всички операции по обработване, за които е отговорен, необходима за изпълнение на изискванията, определени в настоящия регламент.

2.  Документацията съдържа най-малко Допълнително, всеки администратор и обработващ лични данни поддържа документация със следната информация:

а)  наименованието и координатите за връзка на администратора или на всеки съвместен администратор или обработващ лични данни, както и на представителя на администратора, ако има такъв;

б)  името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните, ако има такова;

в)  целите на обработването, включително законните интереси, преследвани от администратора, когато обработването се основава на член 6, параграф 1, буква е);

г)  описание на категориите субекти на данни и на свързаните с тях категории лични данни;

д)  получателите или категориите получатели на личните името и координатите за връзка на администраторите на лични данни, включително администраторите, на които се разкриват лични данни поради преследвания от тях законен интерес, ако има такива;

е)  когато е приложимо, предаването на данни на трета държава или международна организация, включително идентификацията на тази трета държава или международна организация, а в случай на предаванията на данни, посочени в член 44, параграф 1, документация за подходящите гаранции;

ж)  общо указване на сроковете за заличаване на различните категории данни;

з)  описанието на механизмите, посочени в член 22, параграф 3.

3.  Администраторът, обработващият лични данни и представителят на администратора, ако има такъв, предоставят при поискване тази документация на надзорния орган.

4.  Задълженията, посочени в параграфи 1 и 2, не се прилагат спрямо следните администратори и обработващи лични данни:

а)  физическо лице, което обработва лични данни без търговска цел; или

б)  предприятие или организация с по-малко от 250 човека персонал, където се обработването на лични данни е само вторична дейност спрямо основните дейности.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за документацията, посочена в параграф 1, по-специално за да се вземат предвид отговорностите на администратора, на обработващия лични данни и на представителя на администратора, ако има такъв.

6.  Комисията може да установява образци на документацията, посочена в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 122]

Член 29

Сътрудничество с надзорния орган

1.  Администраторът, ако има такъв, обработващият лични данни и представителят на администратора, ако има такъв, си сътрудничат при поискване с надзорния орган при изпълнението на неговите задължения, по-специално чрез предоставяне на информацията, посочена в член 53, параграф 2, буква а), и чрез предоставяне на достъпа, предвиден в буква б) от посочения параграф. [Изм. 123]

2.  При упражняване от страна на надзорния орган на правомощията съгласно член 53, параграф 2 администраторът и обработващият лични данни отговарят на този орган в разумен срок, който се определя от надзорния орган. Отговорът включва описание на предприетите мерки и постигнатите резултати в отговор на отправените от надзорния орган забележки.

РАЗДЕЛ 2

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Член 30

Сигурност на обработването

1.  Администраторът и обработващият лични данни въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират ниво на сигурност, което отговаря на свързаните с обработването рискове и естеството на подлежащите на защита , като вземат предвид резултатите от оценката на въздействието върху защитата на лични данни съгласно член 33, като вземат предвид достиженията на техническия прогрес и разходите за тяхното внедряване.

1a.  Като взема предвид достиженията на техническия прогрес и разходите по внедряването, една такава политика на сигурност включва:

а)  способността да се гарантира, че се валидира целостта на личните данни;

б)  способността да се гарантира постоянна поверителност, цялост, наличност и устойчивост на системите и услугите, обработващи лични данни;

в)  способността за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до данните в случай на физически или технически инцидент, имащ последици за наличността, целостта и поверителността на информационните системи и услуги;

г)  в случай на обработване на чувствителни лични данни съгласно членове 8 и 9 допълнителни мерки за сигурност, за да се гарантира ситуационната осведоменост за рисковете и способността да се предприемат предпазни, коригиращи и смекчаващи последствията действия в почти реално време срещу установената уязвимост или инциденти, които могат да представляват риск за данните;

д)  процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на въведените политики, процедури и планове за сигурност, с цел гарантиране на постоянна ефективност.

2.  След извършване на оценка на рисковете администраторът и обработващият лични данни предприемат посочените в параграф 1 мерки за защита на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване или случайна загуба, както и за предотвратяване на всякакви неправомерни форми на обработване, по-специално на неразрешено разкриване, разпространение или достъп, или промяна на личните данни. Мерките, посочени в параграф 1, най-малкото:

а)  гарантират, че достъп до личните данни може да има само упълномощен персонал за законно разрешени цели;

б)  защитават съхраняваните или предавани лични данни срещу случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба или промяна и неразрешено или неправомерно съхраняване, обработване, достъп или разкриване; както и

в)  гарантират осъществяването на политика на сигурност по отношение на обработването на личните данни.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове Европейския комитет по защита на данните се възлага задачата за издаване на насоки, препоръки и най-добри практики, в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и условията член 66, параграф 1, буква б) за техническите и организационните мерки, посочени в параграфи 1 и 2, включително на определенията за това какво представляват достиженията на техническия прогрес за конкретните сектори и в особените ситуации на обработване на данни, по-специално като се взема предвид развитието на технологиите и решенията за защита на личния живот още при проектирането и за защита на данните по подразбиране, освен ако не се прилага параграф 4.

4.  При необходимост Комисията може да приема актове за изпълнение за уточняване на изискванията, определени в параграфи 1 и 2, за различни ситуации, по-специално с цел:

а)  да се предотврати всякакъв неразрешен достъп до личните данни;

б)  да се предотврати всякакво неразрешено разкриване, четене, копиране, изменяне, заличаване или отстраняване на лични данни;

в)  да се гарантира проверката на законосъобразността на операциите по обработване.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 124]

Член 31

Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни

1.  В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, без излишно забавяне и, когато това е осъществимо, не по-късно от 24 часа след установяването на такова нарушение, уведомява надзорния орган за нарушението на сигурността на личните данни. Уведомлението до надзорния орган се придружава от мотивирана обосновка в случаите, когато то не е подадено в срок от 24 часа.

2.  Съгласно член 26, параграф 2, буква е) Обработващият лични данни предупреждава и уведомява администратора незабавно без ненужно забавяне след установяването на нарушение на сигурността на личните данни.

3.  В уведомлението, посочено в параграф 1, се съдържа най-малко следното:

а)  описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително категориите и броя на засегнатите субекти на данни и категориите и количеството на засегнатите записи от данни;

б)  посочване на самоличността и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друго звено за контакт, от което може да се получи повече информация;

в)  препоръка относно мерките за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни;

г)  описание на последиците от нарушението на сигурността на личните данни;

д)  описание на предложените или предприетите от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни и смекчаване на последствията от него.

Ако е необходимо, информацията може да бъде предоставяна поетапно.

4.  Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, като включва фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него. Тази документация трябва да позволява е достатъчна, за да позволи на надзорния орган да провери дали е спазен настоящият член. Документацията съдържа единствено информацията, необходима за тази цел.

4а.  Надзорният орган води публичен регистър на видовете съобщени нарушения на сигурността.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове Европейския комитет по защита на данните се възлага задачата за издаване на насоки, препоръки и най-добри практики, в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията член 66, параграф 1, буква б) за установяване на нарушението на сигурността на данните, посочено и определяне на ненужното забавяне, посочени в параграфи 1 и 2, както и за конкретните обстоятелства, при които се изисква администраторът и обработващият лични данни да уведомят за това нарушение на сигурността на личните данни.

6.  Комисията може да установи образеца на такова уведомление до надзорния орган, приложимите процедури за изискването за уведомление, както и образеца и условията за документацията, посочена в параграф 4, включително сроковете за заличаване на съдържащата се в нея информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 125]

Член 32

Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни

1.  Когато нарушението на сигурността на личните данни има вероятност да повлияе неблагоприятно на защитата на личните данни или, на неприкосновеността на личния живот, на правата или на законните интереси на субекта на данните, администраторът, след като подаде уведомлението по член 31, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни без излишно забавяне.

2.  В съобщението до субекта на данните, посочено в параграф 1, се съдържа изчерпателна информация и се използва ясен и общоупотребим език. В него се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се съдържат най-малко информацията и препоръките, предвидени член 31, параграф 3, букви б) и в) б—г) и за правата на субекта на данни, включително на съдебна защита.

3.  Не се изисква съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни, ако администраторът е доказал в удовлетворителна степен пред надзорния орган, че е предприел подходящи технологични мерки за защита и че тези мерки са били приложени спрямо данните, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях.

4.  Без да се засяга задължението на администратора да съобщи на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, ако администраторът все още не е съобщил на засегнатия субект, надзорният орган може, след като отчете евентуалните неблагоприятни последици от нарушението, да изиска от администратора да извърши съобщаването.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове Европейския комитет по защита на данните се възлага задачата за издаване на насоки, препоръки и най-добри практики, в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията член 66, параграф 1, буква б) за обстоятелствата, при които дадено нарушение на сигурността на личните данни има вероятност да повлияе неблагоприятно на личните данни, на неприкосновеността на личния живот, на правата или на законните интереси на субекта на данните, както е посочено в параграф 1.

6.  Комисията може да установи образец на съобщението до субекта на данни, посочено в параграф 1, и процедурите, приложими към това съобщение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 126]

Член 32а

Анализ на риска

1.  Администраторът на данни, или когато е приложимо обработващият данните, извършва анализ на потенциалното въздействие на предвидената обработка на данните върху правата и свободите на субектите на данните, като оценява дали операциите по обработването биха могли да доведат до специфични рискове.

2.  Специфични рискове могат да представляват следните операции по обработване:

а)  обработване на лични данни на повече от 5 000 субекти на данни в продължение на период от 12 последователни месеца;

б)  обработване на специални категории лични данни, както е посочено в член 9, параграф 1, данни за местонахождение или данни относно деца или на наети по трудово правоотношение лица в широкомащабни регистри на данни;

в)  профилиране, на чието основание се вземат мерки, които пораждат правни последици за лицето или го засягат в значителна степен по подобен начин;

г)  обработване на лични данни относно предоставянето на здравно обслужване, епидемиологични изследвания или изследвания за психически или инфекциозни заболявания, когато данните се обработват в големи мащаби за вземане на мерки или решения относно конкретни физически лица;

д)  автоматизирано широкомащабно наблюдение на публично достъпни райони;

е)  други операции по обработване, за които се изисква консултация с длъжностното лице по защита на данните или надзорния орган съгласно член 34, параграф 2, буква б);

ж)  когато едно нарушение на сигурността на личните данни има вероятност да повлияе неблагоприятно на защитата на личните данни, на неприкосновеността на личния живот, на правата или законните интереси на субекта на данните;

з)  основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят от операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично наблюдение на субектите на данни;

и)  когато личните данни са достъпни за брой лица, за който не може основателно да се очаква да бъде органичен.

3.  В съответствие с резултатите от анализа на риска:

а)  когато съществува някоя от посочените в параграф 2, букви а) или б) операции по обработване, администраторите, които не са установени в Съюза, определят свой представител в Съюза, в съответствие с изискванията и изключенията, посочени в член 25;

б)  когато съществува някоя от посочените в параграф 2, букви а), б) или з) операции по обработване, администраторът определя длъжностно лице по защита на данните, в съответствие с изискванията и изключенията, посочени в член 35;

в)  когато съществува някоя от посочените в параграф 2, букви а), б), в), г), д) е), ж) или з) операции по обработване, администраторът или обработващият личните данни от името на администратора извършва оценка на въздействието върху защитата на данните в съответствие с член 33;

г)  когато съществуват посочените в параграф 2, буква е) операции по обработване, администраторът се консултира с длъжностното лице по защита на данните, или – в случай, че такова не е определено – с надзорния орган, в съответствие с член 34.

4.  Анализът на риска се преразглежда най-късно след една година или пък незабавно, ако естеството, обхватът или целите на операциите по обработване на данните се изменят съществено. Когато в съответствие с параграф 3, буква в) администраторът не е длъжен да извърши оценка на въздействието върху защитата на данните, анализът на риска се документира. [Изм. 127]

РАЗДЕЛ 3

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

Член 33

Оценка на въздействието върху защитата на данните

1.  Когато операциите по обработването на данни създават конкретни рискове за правата и свободите на субектите на данни поради своето естество, обхват или цели, това се изисква съгласно член 32а, параграф 3, буква в) администраторът — или обработващият лични данни от името на администратора — извършва оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху защитата правата и свободите на субектите на данните, по-конкретно върху правото им на защита на личните данни. Една оценка е достатъчна за разглеждането на набор от подобни операции по обработване, които представляват сходни рискове.

2.  Конкретните рискове, посочени в параграф 1, се създават по-специално при следните операции по обработване:

а)  систематична и обширна оценка на лични аспекти, свързани с дадено физическо лице, за анализиране или прогнозиране, по-специално на неговото икономическо положение, местоположение, здравословно състояние, лични предпочитания, надеждност или поведение, която се основава на автоматизирано обработване и на чието основание се вземат мерки, които пораждат правни последици за лицето или го засягат в значителна степен;

б)  информация относно сексуалния живот, здравословното състояние, расата или етническия произход или информация за предоставянето на здравно обслужване, епидемиологични изследвания или изследвания за психически или инфекциозни заболявания, когато данните се обработват в големи мащаби за вземане на мерки или решения относно конкретни физически лица;

в)  наблюдение на публично достъпни райони, особено когато се използват широкомащабно оптично-електронни устройства (видео наблюдение);

г)  лични данни в широкомащабни регистри на лични данни с данни за деца, генетични данни или биометрични данни;

д)  други операции по обработване, за които се изисква консултация с надзорния орган съгласно член 34, параграф 2, буква б).

3.  Оценката съдържа най-малко общо описание на предвидените операции по обработване, оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данните, мерките, предвидени за справяне с рисковете, гаранциите, мерките за сигурност и механизмите за гарантиране на защитата на личните данни и за доказване на спазването на настоящия регламент, като се вземат предвид правата и законните интереси на субектите на данните и другите засегнати лица. отчита цялостното управление на жизнения цикъл на личните данни от събирането през обработването до заличаването. То съдържа най-малко следното:

а)  системен опис на предвидените операции по обработването, неговите цели и, ако е приложимо, преследваните от администратора законни интереси;

б)  оценка на необходимостта и пропорционалността на операциите по обработването по отношение на целите;

в)  оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данните, включително риска от дискриминация, заложен в операцията или засилен от нея;

г)  опис на мерките, предвидени за справяне с рисковете и за свеждане до минимум на обема на обработваните лични данни;

д)  списък с гаранциите, мерките за сигурност и механизмите за гарантиране на защитата на личните данни, като например използването на данни под псевдоним, и за доказване на спазването на настоящия регламент, като се вземат предвид правата и законните интереси на субектите на данните и други засегнати лица;

е)  общо указване на сроковете за заличаване на различните категории данни;

ж)  обяснение за това кои практики за защита на данните са въведени при проектирането и по подразбиране съгласно член 23;

з)  списък с получателите или категориите получатели на личните данни;

и)  когато е приложимо, списък на планираното предаване на данни на трета държава или международна организация, включително идентификацията на тази трета държава или международна организация;

й)  оценка на контекста на обработването на данни.

3а.  Ако администраторът или обработващият данните е посочил длъжностно лице по защита на данните, това лице трябва да бъде включено в процедурата по оценка на въздействието.

3б.  Оценката се документира и се определя график за редовни периодични проверки на спазването на изискванията за защита на данните съгласно член 33а, параграф 1. Оценката се актуализира без излишно забавяне, ако резултатите от проверката на спазването на изискванията за защита на данните, посочена в член 33а, разкрият несъответствия с тези изисквания. Администраторът, обработващият лични данни и представителят на администратора, ако има такъв, предоставят при поискване оценката на надзорния орган.

4.  Администраторът се обръща към субектите на данните или техните представители за становище относно планираното обработване, без да се засяга защитата на търговските или обществените интереси или сигурността на операциите по обработване.

5.  Когато администраторът е публичен орган или структура и когато обработването произтича от законово задължение съгласно член 6, параграф 1, буква в), което предвижда правила и процедури свързани с операциите по обработването и е уредено от правото на Съюза, не се прилагат параграфи 1—4, освен ако държава членка не сметне за необходимо да направи такава оценка преди започването на дейностите по обработването.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и условията за операциите по обработване, за които съществува вероятност да създадат конкретните рискове, посочени в параграфи 1 и 2, както и изискванията за оценката, посочена в параграф 3, включително условията за измеримост, проверка и проверимост. Когато прави това, Комисията обмисля специални мерки за микропредприятията, малките и средните предприятия.

7.  Комисията може да определя стандарти и процедури за изпълнение, проверка и одит на оценката, посочена в параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 129]

Член 33а

Проверка на спазването на изискванията за защита на данните

1.  Най-късно две години след извършването на оценката на въздействието съгласно член 33, параграф 1, администраторът — или обработващият лични данни от името на администратора — извършва проверка на спазването на изискванията. Тази проверка на спазването на изискванията доказва, че обработването на лични данни се осъществява в съответствие с оценката на въздействието върху защитата на данните.

2.  Проверката на спазването на изискванията се провежда периодично поне веднъж на две години или незабавно, ако има промяна на специфичните рискове, с които са свързани операциите по обработване.

3.  Ако проверката на спазването на изискванията разкрие несъответствия с тези изисквания, тя включва препоръки за това как да се постигне пълно спазване на изискванията.

4.  Проверката на спазването на изискванията и нейните препоръки се документират. Администраторът, обработващият лични данни и представителят на администратора, ако има такъв, при поискване предоставят проверката на спазването на изискванията на надзорния орган.

5.  Ако администраторът или обработващият данните е посочил длъжностно лице по защита на данните, това лице трябва да бъде включено в процедурата по проверка на спазването на изискванията. [Изм. 130]

Член 34

Предварително разрешение и предварителна консултация

1.  Администраторът или обработващият лични данни, в зависимост от случая, получава разрешение от надзорния орган преди обработването на личните данни, за да се гарантира съответствието на планираното обработване с настоящия регламент, и по-специално за да се смекчат съпътстващите рискове за субектите на данните, когато даден администратор или обработващ лични данни приема договорни клаузи, както е предвидено в член 42, параграф 2, буква г), или не предвижда подходящи гаранции в правнообвързващ инструмент, както е предвидено в член 42, параграф 5, за предаването на лични данни до трета държава или международна организация.

2.  Администраторът или обработващият лични данни от името на администратора се консултира с длъжностното лице по защита на данните или, в случай че такова лице липсва – с надзорния орган, преди обработването на лични данни, за да се гарантира съответствието на планираното обработване с настоящия регламент, и по-специално за да се смекчат съпътстващите рискове за субектите на данните, когато:

а)  дадена оценка на въздействието върху защитата на данните, както е предвидена в член 33, показва, че поради своето естество, обхват или цели операциите по обработване има вероятност да създадат висока степен на конкретни рискове; или

б)  длъжностното лице по защита на данните или надзорният орган счита за необходимо да извърши предварителна консултация относно операции по обработване, които има вероятност да създадат конкретни рискове за правата и свободите на субектите на данните поради своето естество, обхват и/или цели и които са указани в съответствие с параграф 4.

3.  Когато надзорният компетентният надзорен орган е на мнение установи в съответствие със своите правомощия, че планираното обработване не съответства на настоящия регламент, и по-специално когато рисковете са недостатъчно идентифицирани или смекчени, той забранява планираното обработване и прави подходящи предложения, за да коригира това несъответствие.

4.  Надзорният орган Европейският комитет по защита на данните създава и оповестява публично списък на операциите по обработване, за които се провежда предварителна консултация съгласно параграф 2, буква б). Надзорният орган съобщава тези списъци на Европейския комитет по защита на данните.

5.  Когато в списъка, предвиден в параграф 4, са включени дейности по обработване на данни, които са свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни в няколко държави членки или за наблюдение на тяхното поведение, или могат съществено да засегнат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза, надзорният орган прилага механизма за съгласуваност, посочен в член 57, преди приемането на списъка.

6.  Администраторът или обработващият лични данни предоставя на надзорния орган при поискване оценката на въздействието върху защитата на данните, предвидена в съгласно член 33, и при поискване всякаква друга информация, която позволява на надзорния орган да извърши оценка на съответствието на обработването, и по-специално на рисковете за защитата на личните данни на субекта на данни и на съответните гаранции.

7.  Държавите членки могат да се консултират с надзорния орган при изготвянето на законодателна мярка, която да бъде приета от националния парламент, или на мярка, основаваща се на такава законодателна мярка, която определя естеството на обработването, за да се гарантира съответствието на планираното обработване с настоящия регламент, и по-специално за да се смекчат съпътстващите рискове за субектите на данни.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за определянето на високата степен от конкретните рискове, посочени в параграф 2, буква а).

9.  Комисията може да установи образци и процедури за предварителните разрешения и консултации, посочени в параграфи 1 и 2, както и образци и процедури за информирането на надзорните органи съгласно параграф 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 131]

РАЗДЕЛ 4

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 35

Определяне на длъжностното лице по защита на данните

1.  Администраторът и обработващият лични данни определят длъжностно лице по защита на данните във всички случаи, когато:

а)  обработването се извършва от публичен орган или структура; или

б)  обработването се извършва от предприятие, в което работят 250 души или юридическо лице и се отнася за повече от 5 000 субекти на данни през всеки период от 12 последователни месеца; или

в)  основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят от операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично наблюдение на субекти на данни; или

ва)  основните дейности на администратора или на обработващия данни се състоят от обработването на специални категории данни съгласно член 9, параграф 1, данни за местонахождение или данни относно деца или на наети по трудово правоотношение лица в широкомащабни регистри на данни.

2.  В случая, посочен в параграф 1, буква б), Група предприятия може да назначи едно единствено главно отговорно длъжностно лице по защита на данните, при условие че се гарантира, че от всяко предприятие има лесен достъп до длъжностно лице по защита на данните.

3.  Когато администраторът или обработващият лични данни е обществен орган или структура, длъжностното лице по защита на данните може да бъде назначено да отговаря за няколко от неговите звена, като се отчита организационната структура на обществения орган или структура.

4.  В случаи, различни от посочените в параграф 1, администраторът или обработващият лични данни или сдруженията и другите структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни, могат да определят длъжностно лице по защита на данните.

5.  Администраторът или обработващият лични данни определя длъжностното лице по защита на данните въз основа на неговите професионални качества, и по-специално въз основа на експертните му познания в областта на законодателството и практиките за защита на данните и способността му да изпълнява задачите, посочени в член 37. Необходимото ниво на експертни познания се определят по-специално в съответствие с извършваното обработване на данни и защитата, която е необходима за личните данни, обработвани от администратора или обработващия лични данни.

6.  Администраторът или обработващият лични данни гарантира, че всички други професионални задължения на длъжностното лице по защита на данните са съвместими със задачите и задълженията му като длъжностно лице по защита на данните и не водят до конфликт на интереси.

7.  Администраторът или обработващият лични данни назначава длъжностно лице по защита на данните за срок от най-малко четири години, в случай на вътрешен служител, или две години – в случай на външно предоставяне на услуги. Длъжностното лице по защита на данните може да се преназначава за следващи мандати. По време на мандата си длъжностното лице по защита на данните може да бъде освободено от тази длъжност, ако престане да отговаря на необходимите условия за изпълнението на своите задължения.

8.  Длъжностното лице по защита на данните може да бъде наето от администратора или обработващия лични данни или да изпълнява задачите си въз основа на договор за услуги.

9.  Администраторът или обработващият лични данни съобщава името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните на надзорния орган и на обществеността.

10.  Субектите на данни имат право да се обърнат към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на техните данни, и да поискат упражняване на правата си съгласно настоящия регламент.

11.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за основните дейности на администратора или обработващия лични данни, посочени в параграф 1, буква в), както и на критериите за професионалните качества на длъжностното лице по защита на данните, посочени в параграф 5. [Изм. 132]

Член 36

Длъжност на длъжностното лице по защита на данните

1.  Администраторът или обработващият лични данни гарантира, че длъжностното лице по защита на данните участва по подходящ начин и своевременно във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.

2.  Администраторът или обработващият лични данни гарантира, че длъжностното лице по защита на данните изпълнява задълженията и задачите си независимо и не получава указания относно упражняването на функциите си. Длъжностното лице по защита на данните се отчита пряко пред изпълнителното ръководството на администратора или обработващия лични данни. За тази цел администраторът или обработващият лични данни определят член на изпълнителното ръководство, който отговаря за спазването на разпоредбите на настоящия регламент.

3.  Администраторът или обработващият лични данни подпомага длъжностното лице по защита на данните при изпълнението на задачите и осигурява всички средства, включително персонала, помещенията, оборудването и всички други ресурси, необходими за изпълнение на задълженията и задачите, посочени в член 37, а така също поддържа неговите професионални знания.

4.  Длъжностните лица по защита на данните са задължени да пазят в тайна самоличността на субектите на данни, както и обстоятелствата, които позволяват установяване на самоличността на субектите на данни, освен в случаите, когато субектът на данни ги е освободил от това задължение. [Изм. 133]

Член 37

Задачи на длъжностното лице по защита на данните

1.   Администраторът или обработващият лични данни възлага на длъжностно лице по защита на данните най-малко следните задачи:

а)  да повишава осведомеността, да информира и съветва администратора или обработващия лични данни за техните задължения по силата на настоящия регламент, по-специално по отношение на техническите и организационните мерки и процедури, и да документира тази дейност и получените отговори;

б)  да наблюдава изпълнението и прилагането на стратегиите на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, обучаването на персонала, участващ в операциите по обработване, и свързаните с това одити;

в)  да наблюдава изпълнението и прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на изискванията, свързани със защитата на данните още при проектирането, защитата на данните по подразбиране и сигурността на данните, както и по отношение на информирането на субектите на данни и техните искания при упражняване на правата им по силата на настоящия регламент;

г)  да гарантира поддържането на документацията, посочена в член 28;

д)  да наблюдава документирането, уведомяването и съобщаването за нарушения на сигурността на личните данни съгласно членове 31 и 32;

е)  да наблюдава извършването на оценката на въздействието върху защитата на данните от администратора или обработващия лични данни и прилагането на процедурата за предварително разрешение или предварителна консултация, ако това се изисква по силата на членове 32а, 33 и 34;

ж)  да наблюдава отговорите на искания от надзорния орган и, в рамките на компетентността на длъжностното лице по защита на данните, да си сътрудничи с надзорния орган по негово искане или по своя собствена инициатива;

з)  да действа като звено за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването на данни, и, ако е необходимо, да се консултира с надзорния орган по своя собствена инициатива;

и)  да проверява съответствието с настоящия регламент по силата на механизма за предварителна консултация, предвиден в член 34;

й)  да информира представителите на работниците и служителите относно обработването на данните на работниците и служителите.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за задачите, сертифицирането, статута, правомощията и ресурсите на длъжностното лице по защита на данните, посочено в параграф 1. [Изм. 134]

РАЗДЕЛ 5

КОДЕКСИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

Член 38

Кодекси за поведение

1.  Държавите членки, надзорните органи и Комисията насърчават изготвянето на кодекси за поведение или приемането на кодекси за поведение, изготвени от надзорния орган, които имат за цел да допринесат за правилното прилагане на настоящия регламент, като се отчитат специфичните характеристики на различните обработващи данни сектори, по-специално по отношение на:

а)  добросъвестното и прозрачно обработване на данни;

аа)  зачитане на правата на потребителите;

б)  събирането на данни;

в)  информирането на обществеността и на субектите на данни;

г)  исканията на субектите на данни при упражняване на техните права;

д)  информирането и защитата на децата;

е)  предаването на данни на трети държави или международни организации;

ж)  механизмите за наблюдение и гарантиране на спазването на кодекса от администраторите, ангажирани с него;

з)  извънсъдебните производства и другите процедури за разрешаване на спорове между администраторите и субектите на данни по отношение на обработването на лични данни, без да се засягат правата на субектите на данни съгласно членове 73 и 75.

2.  Сдруженията и другите структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни в дадена държава членка, които възнамеряват да изготвят кодекси за поведение или да изменят или допълнят съществуващи кодекси за поведение, могат да ги представят на надзорния орган в тази държава членка за становище. Надзорният орган може да даде своевременно дава становище дали проектът обработването на данни съгласно проекта за кодекс за поведение или изменение е в съответствие с настоящия регламент. Надзорният орган се обръща към субектите на данни или техните представители за вижданията им по тези проекти.

3.  Сдруженията и другите структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни в няколко държави членки, могат да представят на Комисията проекти на кодекси за поведение или изменения или допълнения към съществуващи кодекси за поведение.

4.  Комисията може се упълномощава, след като поиска становище от Европейския комитет за защита на данните, да приема делегирани актове за изпълнение съгласно член 86, за да реши дали кодексите за поведение и измененията или допълненията към съществуващи кодекси за поведение, които са ѝ представени по силата на параграф 3, са в съответствие с настоящия регламент и са общовалидни в рамките на Съюза. Тези делегирани актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2 предоставят противопоставими права на субектите на данните.

5.  Комисията осигурява подходяща публичност на кодексите, за които е решено, че са общовалидни в съответствие с параграф 4. [Изм. 135]

Член 39

Сертифициране

1.  Държавите членки и Комисията насърчават, особено на европейско равнище, създаването на механизми за сертифициране за защита на данните и на печати и маркировки за защита на данните, които позволяват на субектите на данни бързо да оценяват нивото на защита на данните, осигурявано от администраторите и обработващите лични данни. Механизмите за сертифициране за защита на данните допринасят за правилното прилагане на настоящия регламент, като се отчитат специфичните характеристики на различните сектори и различните операции по обработване.

1а.  Всеки администратор или обработващ лични данни може да поиска от всеки надзорен орган в Съюза, срещу разумна такса, която отчита административните разходи, сертифициране, че обработването на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент, по-специално с принципите, посочени в членове 5, 25 и 30, със задълженията на администратора или обработващия лични данни и с правата на субекта на данните.

1б.  Сертифицирането е доброволно, на достъпна цена и се предоставя на разположение чрез процедура, която е прозрачна и не прекомерно натоварваща.

1в.  Надзорните органи и Европейският комитет по защита на данните си сътрудничат по силата на механизма за съгласуваност съгласно член 57, с цел да се гарантира хармонизиран механизъм за сертифициране на защитата на данните, включително хармонизирани такси за него в рамките на Съюза.

1г.  По време на процедурата на сертифициране надзорният орган може да акредитира специализирано трето лице да извърши одит на администратора или на обработващия лични данни от негово име. Третите лица, извършващи одита разполагат с достатъчно квалифициран персонал, безпристрастни са и не съществува конфликт на интереси по отношение на техните задължения. Надзорният орган оттегля акредитирането, ако съществуват основания да се счита, че одиторът не изпълнява правилно своите задължения. Окончателното сертифициране се извършва от надзорния орган.

1д.  Надзорните органи предоставят на администратора или обработващия лични данни, който вследствие на одита е сертифициран, че обработва лични данни в съответствие с настоящия регламент, стандартизиран знак за защита на данни, наречен „Европейски печат за защита на данните“.

1е.  „Европейският печат за защита на данните“ е валиден, докато операциите по обработване на данни на сертифицирания администратор или обработващ лични данни продължава да съответства напълно на настоящия регламент.

1ж.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1е, сертифицирането е валидно за максимален срок от пет години.

1з.  Европейският комитет по защита на данните създава публичен електронен регистър, в който всички валидни и невалидни сертификати, които са издадени в държава членка, могат да бъдат разглеждани от обществеността.

1и.  Европейският комитет по защита на данните може по собствена инициатива да сертифицира, че технически стандарт, който подобрява защитата на данните, съответства на настоящия регламент.

2.  На Комисията се предоставя правомощието, след като поиска становище от Европейския комитет за защита на данните и се консултира със заинтересованите страни, по-специално с бизнес средите и неправителствените организации, да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за механизмите за сертифициране за защита на данните, посочени в параграф 1 параграфи 1а–1з, включително на изискванията за акредитиране на одитори, условията за предоставяне и оттегляне, както и на изискванията за признаване в рамките на Съюза и в трети държави. Тези делегирани актове предоставят противопоставими права на субектите на данните.

3.  Комисията може да определя технически стандарти за механизмите за сертифициране и за печатите и маркировките за защита на данните, както и механизми за насърчаване и признаване на механизмите за сертифициране и на печатите и маркировките за защита на данните. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 136]

ГЛАВА V

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 40

Общи принципи за предаването на данни

Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването, на трета държава или на международна организация може да се осъществи, ако — при условие че са спазени другите разпоредби на настоящия регламент— администраторът и обработващият лични данни спазват условията на настоящата глава, включително за последващи предавания на лични данни от третата държава или от международната организация на друга трета държава или международна организация.

Член 41

Предаване на данни въз основа на решение относно адекватността

1.  Предаване може да се осъществи, когато Комисията е решила, че третата държава или територия, или обработващ сектор в тази трета държава, или въпросната международна организация гарантира адекватно ниво на защита. За такова предаване не се изисква допълнително специално разрешение.

2.  При оценяване на адекватността на нивото на защита Комисията отчита следните елементи:

а)  принципите на правовата държава, съответното действащо законодателство, както общото, така и секторното, включително това, което се отнася до обществената сигурност, отбраната, националната сигурност и наказателното право, а също и прилагането на това законодателство, професионалните правила и мерките за сигурност, които се спазват в тази държава или от тази международна организация, прецеденти от съдебната практика, както и действителните и противопоставимите права, включително правото на ефективна административна и съдебна защита за субектите на данни, по-специално за тези субекти на данни с местоживеене в Съюза, чиито лични данни се предават;

б)  съществуването и ефективното функциониране на един или повече независими надзорни органи във въпросната трета държава или международна организация, отговорни за гарантиране на спазването на правилата за защита на данните, включително достатъчно правомощия за налагане на санкции, за подпомагане и консултиране на субектите на данни при упражняването на техните права и за осъществяване на сътрудничество с надзорните органи на Съюза и на държавите членки; както и

в)  международните ангажименти, които въпросната трета държава или международна организация е поела, по-специално всички правно обвързващи конвенции или инструменти в областта на защитата на лични данни.

3.  На Комисията може се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 и да реши, че дадена трета държава или територия, или обработващ данни сектор в тази трета държава, или дадена международна организация осигурява адекватно ниво на защита по смисъла на параграф 2. Тези делегирани актове съдържат клауза за изпълнение се приемат изтичане на срока на действие, ако засягат обработващ данни сектор и се отменят в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2 параграф 5 в момента, в който престане да се гарантира съответно равнище на защита на данните съгласно настоящия регламент.

4.  В акта за изпълнение делегирания акт се посочва неговото географско териториално и секторно приложение и, когато е приложимо, се указва надзорният орган, упоменат в параграф 2, буква б).

4а.  Комисията осъществява постоянен мониторинг на развитието, което би могло да повлияе на елементите, изброени в параграф 2, в трети държави и в международни организации, за които е приет делегиран акт съгласно параграф 3.

5.  На Комисията може да реши се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел вземане на решение, че дадена трета държава или територия, или обработващ сектор в тази трета държава, или дадена международна организация не осигурява или е престанала да осигурява адекватно ниво на защита по смисъла на параграф 2 от настоящия член, по-специално в случаи, в които съответното законодателство, както общото, така и секторното, което е в сила в третата държава или международната организация, не гарантира действителни и противопоставими права, включително право на ефективна административна и съдебна защита за субектите на данни, по-специално за тези субекти на данни с местоживеене в Съюза, чиито лични данни се предават. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2, или, в особено спешни за физическите лица случаи във връзка с правото им на защита на личните данни ― в съответствие с процедурата, посочена в член 87, параграф 3.

6.  Когато Комисията вземе решение по силата на параграф 5, се забранява всякакво предаване на лични данни до третата държава или територия, или обработващ сектор в тази трета държава, или на въпросната международна организация, без да се засягат членове 42—44. В подходящия момент Комисията започва консултации с третата държава или международна организация с цел да коригира ситуацията, произтичаща от решението, взето по силата на параграф 5 от настоящия член.

6а.  Преди приемането на делегиран акт съгласно параграфи 3 и 5, Комисията отправя искане към Европейския комитет за защита на данните да изрази становище относно това доколко равнището на защита е адекватно. За тази цел Комисията предоставя на Европейския комитет за защита на данните цялата необходима документация, включително кореспонденцията с правителството на третата държава, територията или обработващия сектор в тази държава, или с международната организация.

7.  Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на своята уебстраница списък на тези трети държави, територии и обработващи сектори в трета държава и международни организации, за които е решила, че е осигурено или че не е осигурено адекватно ниво на защита.

8.  Решенията, приети от Комисията въз основа на член 25, параграф 6 или член 26, параграф 4 от Директива 95/46/ЕО остават в сила, докато в срок от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, освен ако не бъдат изменени, заменени или отменени от Комисията преди края на този срок.

Член 42

Предаване на данни с подходящи гаранции

1.  Когато Комисията не е взела решение по силата на член 41 или когато реши, че трета държава или територия, или обработващ сектор в рамките на тази трета държава, или международна организация не осигурява адекватно ниво на защита в съответствие с член 41, параграф 5, даден администратор или обработващ лични данни може да предава лични данни на трета държава или международна организация само, освен ако администраторът или обработващият лични данни е предвидил в правно обвързващ инструмент подходящи гаранции във връзка със защитата на личните данни.

2.  Подходящите гаранции, посочени в параграф 1, се предвиждат по-специално чрез:

а)  задължителни фирмени правила в съответствие с член 43; или

аа)  валиден „Европейски печат за защита на данните“ за администратора и получателя в съответствие с член 39, параграф 1д; или

б)  стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията; Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2; или

в)  стандартни клаузи за защита на данните, приети от надзорен орган в съответствие с механизма за съгласуваност, посочен в член 57, когато те са обявени за общовалидни от Комисията съгласно член 62, параграф 1, буква б); или

г)  договорни клаузи между администратора или обработващия лични данни и получателя на данните, разрешени от надзорен орган в съответствие с параграф 4.

3.  Предаването на данни въз основа на стандартни клаузи за защита на данните, „Европейски печат за защита на данните“ или задължителни фирмени правила, както е посочено в параграф 2, букви а), б) и аа) или в), не изисква допълнително специфично разрешение.

4.  Когато предаването на данни се основа на договорни клаузи, както е посочено в параграф 2, буква г) на настоящия член, администраторът или обработващият лични данни получава предварително разрешение на договорните клаузи от надзорния орган в съответствие с член 34, параграф 1, буква а). Ако предаването на данни е свързано с дейности по обработване, които засягат субекти на данни в друга държава членка или други държави членки, или които съществено засягат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза, надзорният орган прилага механизма за съгласуваност, посочен в член 57.

5.  Когато подходящите гаранции във връзка със защитата на личните данни не са предвидени в правно обвързващ инструмент, администраторът или обработващият лични данни получава предварително разрешение за предаването или съвкупността от предавания, или за разпоредбите, които да бъдат включени в административните договорености, които предоставят основата за такова предаване. Такова разрешение на надзорния орган е в съответствие с член 34, параграф 1, буква а). Ако предаването на данни е свързано с дейности по обработване, които засягат субекти на данни в друга държава членка или други държави членки, или които съществено засягат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза, надзорният орган прилага механизма за съгласуваност, посочен в член 57. Разрешенията, издадени от надзорния орган въз основа на член 26, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО остават в действителни, докато в продължение на две години след влизането в сила на настоящия регламент, освен ако не бъдат изменени, заменени или отменени от надзорния орган преди края на този срок. [Изм. 138]

Член 43

Предаване на данни чрез задължителни фирмени правила

1.  Даден надзорен Надзорният орган одобрява задължителни фирмени правила в съответствие с механизма за съгласуваност, определен в член 58, при условие че те:

а)  са правно обвързващи, прилагат се спрямо и се привеждат в изпълнение от всеки член на групата предприятия на администратора или обработващия лични данни и на външните подизпълнители, попадащи в обхвата на задължителните фирмени правила, и включват техните служители;

б)  изрично предоставят противопоставими права на субектите на данните;

в)  изпълняват изискванията, установени в параграф 2.

1а.  По отношение на данните, свързани с трудови правоотношения, представителите на работниците и служителите следва да бъдат уведомявани съгласно правото и практиката на Съюза и на държавата членка и включени в изготвянето на задължителните фирмени правила по силата на член 43.

2.  В задължителните фирмени правила се указват най-малко:

а)  структурата и координатите за връзка на групата предприятия и нейните членове и на външните подизпълнители, попадащи в обхвата на задължителните фирмени правила;

б)  предаването на данни или съвкупността от предавания на данни, включително категориите лични данни, видът на обработването и неговите цели, видът на засегнатите субекти на данни и се посочва въпросната трета държава или държави;

в)  тяхното правно обвързващо естество, както на вътрешно, така и на външно равнище;

г)  общите принципи за защита на данните, по-специално принципът на ограничаване до предвидената цел, свеждането до минимум на данните, ограничените периоди на запазване на данните, принципът за качество на данните, защита на данните още при проектирането и по подразбиране, правното основание за обработването, обработването на чувствителни лични данни; мерките за осигуряване на сигурността на данните, както и изискванията за последващо предаване на данни до организации, които не са обвързани от тези политики;

д)  правата на субектите на данни и средствата за упражняване на тези права, включително правото на субекта на данните да не подлежи на мярка, основана на профилиране, в съответствие с член 20, правото за подаване на жалба до компетентния надзорен орган и до компетентните съдилища на държавите членки в съответствие с член 75, както и правото на съдебна защита и, когато е подходящо, обезщетение за нарушаване на задължителните фирмени правила;

е)  поемането от администратора или обработващия лични данни, установен на територията на държава членка, на отговорност за каквито и да било нарушения на задължителните фирмени правила от който и да било член на групата предприятия, който не е установен в Съюза; администраторът или обработващият лични данни може да бъде изцяло или частично освободен от такава отговорност само ако докаже, че този член не носи отговорност за събитието, довело до причиняването на вредите;

ж)  Начинът, по който информацията относно задължителните фирмени правила, по-специално информацията относно разпоредбите, посочени в букви г), д) и е), се предоставя на субектите на данни в съответствие с член 11;

з)  задачите на длъжностното лице по защита на данните, определено в съответствие с член 35, включително наблюдение в рамките на групата предприятия за спазването на задължителните фирмени правила, както и наблюдение на обучението и разглеждането на жалбите;

и)  механизмите в рамките на групата предприятия, които имат за цел да се осигури проверката на спазването на задължителните фирмени правила;

й)  механизмите за докладване и записване на промени в политиките и докладването на надзорния орган за тези промени;

к)  механизмът за сътрудничество с надзорния орган с цел осигуряване на спазването на правилата от който и да било член на групата предприятия, по-специално чрез предоставяне на надзорния орган на резултатите от проверките на мерките, посочени в буква и) от настоящия параграф.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на формата, процедурите, критериите и изискванията за задължителните фирмени правила по смисъла на настоящия член, по-специално по отношение на критериите за тяхното одобрение, включително прозрачността за субектите на данните, прилагането на параграф 2, букви б), г), д) и е) спрямо задължителните фирмени правила, с които са ангажирани обработващите лични данни, както и на необходимите допълнителни изисквания, за да се осигури защитата на личните на данни на съответните субекти на данни.

4.  Комисията може да определя формáта и процедурите за обмена на информация чрез електронни средства между администраторите, обработващите лични данни и надзорните органи относно задължителните фирмени правила по смисъла на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 139]

Член 43а

Предаване или разкриване на данни, което не е разрешено от правото на Съюза

1.  По никакъв начин не се признава и не подлежи на изпълнение нито едно решение на съд или на друг правораздавателен орган и нито едно решение на административен орган на трета държава, което изисква разкриване на лични данни от страна на администратор или обработващ лични данни, без да се засягат разпоредбите на договори за правна взаимопомощ или международни споразумения, които са в сила между третата държава, отправила искането, и Съюза или негова държава членка.

2.  Когато чрез решение на съд или друг правораздавателен орган, или решение на административен орган на трета държава се изисква администратор или обработващ данни да разкрие лични данни, администраторът или обработващият лични данни, или представителят на администратора, ако има такъв, уведомява своевременно надзорния орган за това искане, като трябва да получи предварително разрешение от него за предаването или разкриването на данните.

3.  Надзорният орган оценява съответствието на исканото разкриване на данни с регламента, и по-специално дали това разкриване е необходимо и дали се изисква по закон в съответствие с член 44, параграф 1, букви г) и д) и член 44, параграф 5. Когато са засегнати субекти на данни от друга държава членка, надзорният орган прилага механизма за съгласуваност, посочен в член 57.

4.  Надзорният орган уведомява компетентния национален орган относно искането. Без да се засяга член 21, администраторът или обработващият лични данни също така уведомява субектите на данни за искането и за разрешението на надзорния орган, и, когато е приложимо, уведомява субекта на данните дали лични данни са били предоставяни на публични органи през последния период от 12 последователни месеца, съгласно член 14, параграф 1, буква за). [Изм. 140]

Член 44

Дерогации

1.  При липсата на решение относно адекватността по силата на член 41 или на подходящи гаранции по силата на член 42 предаване или съвкупност от предавания на лични данни на дадена трета държава или международна организация може да се извърши само при условие че:

а)  субектът на данните е дал съгласието си за предлаганото предаване на данни, след като е бил информиран за рисковете от подобно предаване поради липсата на решение относно адекватността или на подходящи гаранции; или

б)  предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните; или

в)  предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице; или

г)  предаването е необходимо поради важно основание от обществен интерес; или

д)  предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

е)  предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие; или

ж)  предаването се извършва от регистрационна система, която съгласно правото на Съюза или на държавите членки, е предназначена да предоставя информация на обществеността и е достъпна за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай; или.

з)  предаването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от администратора или от обработващия лични данни, и не може да бъде определено като често или масово, като администраторът или обработващият лични данни е оценил всички обстоятелства, свързани с операцията или съвкупността от операции по предаването на данни, и въз основа на тази оценка, когато е необходимо, е предоставил подходящи гаранции във връзка със защитата на личните данни.

2.  Предаването съгласно параграф 1, буква ж) не трябва да включва всички лични данни или всички категории лични данни, съдържащи се в регистрационната система. Когато регистрационната система е предназначена за справка от лица, които имат законен интерес, предаването се извършва единствено по искане на тези лица или ако те са получателите.

3.  Когато обработването се основава на параграф 1, буква з), администраторът или обработващият лични данни обръща специално внимание на естеството на данните, целта и продължителността на предлаганата операция или операции по обработването им, както и на ситуацията в държавата на произход, третата държава или държавата на крайното местоназначение на данните, и на предоставените, когато е било необходимо, подходящи гаранции във връзка със защитата на личните данни.

4.  Параграф 1, букви б), и в) и з) не се прилага за дейности, извършвани от публичните органи при изпълнението на техните публични правомощия.

5.  Общественият интерес, посочен в параграф 1, буква г), трябва да бъде признат в правото на Съюз или в правото на държавата членка, чийто субект е администраторът.

6.  Администраторът или обработващият лични данни документира оценката, както и предоставените подходящи гаранции, посочени в параграф 1, буква з) от настоящия член, в документацията, посочена в член 28, и информира надзорния орган за предаването на данните.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове Европейския комитет по защита на данните се възлага задачата за издаване на насоки, препоръки и най-добри практики, в съответствие с член 86 член 66, параграф 1, буква б) с цел допълнително уточняване на „важните основания от обществен интерес“ по смисъла на параграф 1, буква г), както и на критериите и изискванията за подходящите гаранции, посочени в параграф 1, буква з) предаването на данни, въз основа на параграф 1. [Изм. 141]

Член 45

Международно сътрудничество за защита на личните данни

1.  По отношение на трети държави и международни организации Комисията и надзорните органи предприемат подходящи мерки за:

а)  разработване на ефективни механизми за международно сътрудничество с цел улесняване гарантиране на прилагането на законодателството за защита на личните данни; [Изм. 142]

б)  осигуряване на международна взаимопомощ при прилагането на законодателството за защита на личните данни, включително чрез уведомяване, препращане на жалби, помощ при разследвания и обмен на информация при условие, че има подходящи гаранции за защитата на личните данни и другите основни права и свободи;

в)  включване на съответните заинтересовани страни в обсъждания и дейности, насочени към допълнително задълбочаване на международното сътрудничество за прилагането на законодателството за защита на личните данни;

г)  насърчаване на обмена и документирането на законодателството и практиките в областта на защитата на личните данни;

га)  изясняване и консултация относно спорове за компетентност с трети държави. [Изм. 143]

2.  За целите на параграф 1 Комисията взема подходящи мерки за укрепване на отношенията с трети държави или международни организации, и по-специално с техните надзорни органи, когато Комисията е решила, че те осигуряват адекватно ниво на защита по смисъла на член 41, параграф 3.

Член 45а

Доклад на Комисията

Комисията внася редовно в Европейския парламент и в Съвета доклад относно прилагането на членове 40–45, като първият доклад се внася не по-късно от четири години след датата, посочена в член 91, параграф 1. За целта Комисията може да изисква от държавите членки и регулаторните органи информация, която следва да се предоставя своевременно. Докладът се публикува. [Изм. 144]

ГЛАВА VI

НЕЗАВИСИМИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

РАЗДЕЛ 1

НЕЗАВИСИМ СТАТУТ

Член 46

Надзорен орган

1.  Всяка държава членка предвижда, че един или повече публични органи отговарят за наблюдението на прилагането на настоящия регламент и допринасят за неговото съгласувано прилагане навсякъде в Съюза, така че да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и да се улесни свободното движение на личните данни в рамките на Съюза. За постигането на тези цели надзорните органи си сътрудничат помежду си и с Комисията.

2.  Когато в дадена държава членка е създаден повече от един надзорен орган, тази държава членка определя надзорния орган, който ще функционира като единно звено за контакт, за да се гарантира ефективното участие на тези органи в Европейския комитет по защита на данните, и определя механизма за осигуряване на спазването от другите органи на правилата, отнасящи се до механизма за съгласуваност, посочен в член 57.

3.  Всяка държава членка уведомява Комисията за тези разпоредби в своето законодателство, които приема по силата на настоящата глава, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 47

Независимост

1.  Надзорният орган действа напълно независимо и безпристрастно при изпълнението на задълженията и правомощията, които са му възложени, без да се засягат договореностите за сътрудничество и съгласуваност в съответствие с глава VII от настоящия регламент. [Изм. 145]

2.  При изпълнение на своите задължения членовете на надзорния орган не търсят и не приемат указания от никого.

3.  Членовете на надзорния орган се въздържат от всякакви несъвместими с длъжностните им задължения действия и по време на своя мандат не се ангажират с никакви несъвместими функции, независимо дали срещу възнаграждение или безвъзмездно.

4.  Членовете на надзорния орган проявяват почтеност и тактичност по отношение на приемането на назначения и облаги след края на мандата си.

5.  Всяка държава членка гарантира, че на надзорния орган са предоставени подходящи човешки, технически и финансови ресурси, помещения и инфраструктура, необходими за ефективното изпълнение на неговите задължения и правомощия, включително на тези, които ще бъдат изпълнявани в контекста на взаимопомощта, сътрудничеството и активното участие в Европейския комитет по защита на данните.

6.  Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган има свой собствен персонал, който се назначава от ръководителя на надзорния орган и e подчинен на него.

7.  Държавите членки гарантират, че по отношение на надзорния орган се извършва финансов контрол, който не накърнява неговата независимост. Държавите членки гарантират, че надзорният орган има отделни годишни бюджети. Бюджетите се оповестяват публично.

7а.  Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган се отчита пред националния парламент поради съображения за бюджетен контрол. [Изм. 146]

Член 48

Общи условия за членовете на надзорния орган

1.  Държавите членки предвиждат, че членовете на надзорния орган трябва да се назначават или от парламента, или от правителството на съответната държава членка.

2.  Членовете се избират измежду лица, чиято независимост не подлежи на съмнение и за които е доказано, че притежават необходимите опит и умения, за да изпълняват задълженията си, особено в областта на защитата на личните данни.

3.  Задълженията на даден член приключват при изтичането на мандата му, подаването на оставка или задължителното му пенсиониране в съответствие с параграф 5.

4.  Член на надзорния орган може да бъде освободен или лишен от правото на пенсия или други облаги от компетентния национален съд, ако този член престане да отговаря на необходимите условия за изпълнение на задълженията или е виновен за извършването на тежко провинение.

5.  При изтичане на мандата или подаване на оставката на даден член, той продължава да изпълнява задълженията си, докато бъде назначен нов член.

Член 49

Правила за създаването на надзорния орган

В рамките на настоящия регламент всяка държава членка урежда със закон следното:

а)  създаването и статута на надзорния орган;

б)  необходимите квалификации, опит и умения за изпълнение на задълженията на членовете на надзорния орган;

в)  правилата и процедурите за назначаването на членовете на надзорния орган, както и правилата относно несъвместимите със служебните им задължения действия или функции;

г)  продължителността на мандата на членовете на надзорния орган, която е не по-малко от четири години, с изключение на първите назначения след влизането в сила на настоящия регламент, някои от които може да са за по-кратък срок, когато това е необходимо, за да се защити независимостта на надзорния орган посредством процедура за постепенно назначаване;

д)  дали членовете на надзорния орган могат да бъдат преназначавани;

е)  правилника и общите условия за изпълнение на задълженията на членовете и персонала на надзорния орган;

ж)  правилата и процедурите за прекратяване на задълженията на членовете и персонала на надзорния орган, включително ако престанат да отговарят на необходимите условия за изпълнение на техните задължения или са виновни за извършването на тежко провинение.

Член 50

Професионална тайна

Както по време на мандата си, така и след неговото изтичане и съобразно националното законодателство и практика, членовете и персоналът на надзорния орган са обвързани със задължение за опазване на професионална тайна по отношение на всякаква поверителна информация, която е стигнала до тяхното знание в хода на изпълнение на служебните им задължения, като изпълнението на служебните им задължения се извършва по независим и прозрачен начин, както е посочено в регламента. [Изм. 147]

РАЗДЕЛ 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ

Член 51

Компетентност

1.  Всеки надзорен орган е компетентен да изпълнява задълженията и упражнява на територията на своята държава членка правомощията, предоставени му в съответствие с настоящия регламент, на територията на своята държава членка, без да се засягат разпоредбите на членове 73 и 74. Единствено надзорният орган на съответната държава членка извършва надзор върху обработката на данни от страна на публичен орган. [Изм. 148]

2.  Когато обработването на лични данни се извършва в контекста на дейностите на място на установяване на администратор или обработващ лични данни в Съюза, и администраторът или обработващият лични данни е установен в повече от една държава членка, надзорният орган на държавата членка, в която се намира основното място на установяване на администратора или обработващия лични данни, е компетентен да осъществява надзор на дейностите по обработване, извършвани от администратора или обработващия лични данни във всички държави членки, без да се засягат разпоредбите на глава VII от настоящия регламент. [Изм. 149]

3.  Надзорният орган не е компетентен да осъществява надзор на дейностите по обработване, извършвани от съдилищата при изпълнение на съдебните си им функции.

Член 52

Задължения

1.  Надзорният орган:

а)  наблюдава и осигурява прилагането на настоящия регламент;

б)  разглежда жалбите, подадени от субект на данни или от сдружение, представляващо субекта на данни, в съответствие с член 73, разследва техния предмет дотолкова, доколкото това е целесъобразно, и информира субекта на данни или сдружението за напредъка и резултата от жалбата в разумен срок, особено ако е необходимо по-нататъшно разследване или координиране с друг надзорен орган; [Изм. 150]

в)  обменя информация с други надзорни органи, предоставя им взаимопомощ и осигурява съгласуваното прилагане и изпълнение на настоящия регламент;

г)  провежда разследвания по своя инициатива или въз основа на жалба или при получаване на конкретна и документирана информация, в която се твърди, че е извършено неправомерно обработване, или по искане на друг надзорен орган и информира в разумен срок съответния субект на данни за резултата от разследванията, ако той е подал жалба до този надзорен орган; [Изм. 151]

д)  наблюдава съответното развитие, по-специално в областта на информационните и комуникационни технологии и търговските практики, дотолкова доколкото то оказва влияние върху защитата на личните данни;

е)  предоставя консултации на институциите и органите на държавата членка относно законодателните и административните мерки, отнасящи се до защитата на правата и свободите на физическите лица във връзка с обработването на лични данни;

ж)  разрешава и бива консултиран относно операциите по обработване, посочени в член 34;

з)  дава становища относно проектите на кодексите за поведение съгласно член 38, параграф 2;

и)  одобрява задължителните фирмени правила съгласно член 43;

й)  участва в дейностите на Европейския комитет по защита на данните;

йа)  сертифицира администраторите и обработващите лични данни съгласно член 39.

2.  Всеки надзорен орган насърчава обществената информираност относно рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни и подходящите мерки за защита на личните данни. Обръща се специално внимание на дейностите, специално насочени към децата. [Изм. 153]

2а.  Всеки надзорен орган, съвместно с Европейския съвет за защита на данните, насърчава информираността на администраторите и обработващите данни относно рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни. Това включва поддържане на регистър на санкции и нарушения. Регистърът следва да включва възможно най-подробно както всички предупреждения и санкции, така и отстраняването на нарушения. Всеки надзорен орган предоставя при поискване на администраторите и обработващите лични данни на микропредприятия, малки и средни предприятия обща информация относно техните отговорности и задължения в съответствие с настоящия регламент. [Изм. 154]

3.  При поискване надзорният орган консултира субектите на данни при упражняването на техните права съгласно настоящия регламент и, ако е целесъобразно, си сътрудничи за тази цел с надзорните органи в други държави членки.

4.  За жалбите, посочени в параграф 1, буква б), надзорният орган предоставя формуляр за подаване на жалби, който може да бъде попълнен по електронен път, без да се изключват други средства за комуникация.

5.  Изпълнението на задълженията на надзорния орган е безплатно за субекта на данни.

6.  Когато исканията са явно прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, надзорният орган може да наложи разумна такса или да не изпълни поисканото от субекта на данни действие. Подобна такса не превишава разходите за предприемане на исканото действие. Надзорният орган носи тежестта на доказване на явно прекомерния характер на искането. [Изм. 155]

Член 53

Правомощия

1.  Всеки надзорен орган има, в съответствие с настоящия регламент, правомощието:

а)  да уведомява администратора или обработващия лични данни за предполагаемо нарушение на разпоредбите, уреждащи обработването на лични данни, и при необходимост да разпорежда на администратора или обработващия лични данни да отстрани това нарушение по конкретен начин, за да се подобри защитата на субекта на данни, или да задължи администратора да съобщи на субекта на данните за нарушението по отношение на личните данни;

б)  да разпорежда на администратора или на обработващия лични данни да изпълни исканията на субекта на данни, свързани с упражняването на правата, предоставени с настоящия регламент;

в)  да разпорежда на администратора или на обработващия лични данни и, когато е приложимо, на неговия представител да предостави всякаква значима информация за изпълнението на неговите задължения;

г)  да осигурява спазването на изискванията за предварителните разрешения и предварителните консултации, посочени в член 34;

д)  да отправя предупреждения или порицания до администратора или обработващия лични данни;

е)  да разпорежда коригирането, заличаването или унищожаването на всички данни, когато са били обработени в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, както и уведомяването за тези действия на трети страни, пред които са били разкрити данните;

ж)  да налага временна или окончателна забрана за обработване;

з)  да преустановява потоци от данни към получател в трета държава или към международна организация;

и)  да дава становище по всякакви въпроси, свързани със защитата на личните данни;

иа)  да сертифицира администраторите и обработващите лични данни съгласно член 39;

й)  да информира националните парламенти, правителството или други политически институции, както и обществеността относно всякакви въпроси, свързани със защитата на личните данни;

йа)  да въведе ефективни механизми за насърчаване на поверителното докладване на нарушения на настоящия регламент, като се вземат предвид насоките, дадени от Европейския комитет по защита на данните, съгласно член 66, параграф 4б.

2.  Всеки надзорен орган има правомощието за разследване, съгласно което може да получава от администратора или обработващия лични данни без предварително уведомяване:

а)  достъп до всички лични данни и до цялата всички документи и информация, необходима необходими за изпълнението на своите функции;

б)  достъп до всички негови помещения, включително до оборудване и средства за обработване на данни, когато съществуват разумни основания да се предполага, че в тях се осъществява дейност в нарушение на настоящия регламент.

Посочените в буква б) правомощия се упражняват в съответствие с правото на Съюза и с правото на държавата членка.

3.  Всеки надзорен орган има правомощието да сезира съдебните органи за нарушения на настоящия регламент и да участва в съдебни производства, по-специално по силата на член 74, параграф 4 и член 75, параграф 2.

4.  Всеки надзорен орган има правомощието да санкционира административни нарушения, по-специално нарушенията, посочени в в съответствие с член 79, параграфи 4, 5 и 6. Това правомощие се упражнява по ефективен, пропорционален и възпиращ начин. [Изм. 156]

Член 54

Доклад за дейността

Всеки надзорен орган трябва да изготвя годишен доклад за своята дейност поне веднъж на две години. Докладът се представя на националния съответния парламент и се предоставя на разположение на обществеността, Комисията и Европейския комитет по защита на данните. [Изм. 157]

Член 54a

Водещ орган

1.  Когато обработването на лични данни се извършва в контекста на дейностите, осъществявани на мястото на установяване на администратор или обработващ лични данни в Съюза, и администраторът или обработващият лични данни е установен в повече от една държава членка или когато се обработват лични данни на лица, пребиваващи в няколко държави членки, надзорният орган на държавата членка, в която се намира основното място на установяване на администратора или обработващия лични данни, изпълнява функцията на водещ орган за надзора на дейностите по обработване, извършвани от администратора или обработващия лични данни във всички държави членки, без да се засягат разпоредбите на глава VII от настоящия регламент.

2.  Водещият орган предприема целесъобразни мерки за надзора на дейностите по обработване, извършвани от администратора или обработващия лични данни, за които е отговорен, само след консултация с всички други компетентни надзорни органи по смисъла на член 51, параграф 1 с оглед постигане на консенсус. За тази цел той представя всяка информация от значение и се консултира с другите органи, преди да приеме мярка, имаща за цел да произведе правно действие спрямо администратор или обработващ данни по смисъла на член 51, параграф 1. Водещият орган отчита във възможно най-голяма степен становищата на съответните органи. Водещият орган е единственият орган, оправомощен да взема решения относно мерките, които имат за цел пораждането на правно действие по отношение на дейностите по обработване, извършвани от администратора или обработващия лични данни, за които е отговорен.

3.  Европейският комитет по защита на данните, при поискване от компетентен орган, излиза със становище относно определянето на водещия орган, отговорен за администратора или обработващия лични данни, в случаите, в които:

а)  от фактите по случая не е ясно къде е основното място на установяване на администратора или на обработващия лични данни; или

б)  компетентните органи не постигат съгласие кой надзорен орган да функционира като водещ орган; или

в)  администраторът не е установен в Съюза и пребиваващи в различни държави членки са засегнати от операциите по обработване в рамките на приложното поле на настоящия регламент,.

4.  Когато администраторът изпълнява функциите и на обработващ лични данни, надзорният орган на основното място на установяване на администратора изпълнява функциите на водещ орган за надзора на дейностите по обработване.

5.  Европейският комитет по защита на данните може да вземе решение относно определянето на водещия орган. [Изм. 158]

ГЛАВА VII

СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪГЛАСУВАНОСТ

Раздел 1

Сътрудничество

Член 55

Взаимопомощ

1.  Надзорните органи предоставят един на друг значима информация и взаимно се подпомагат, за да изпълняват и прилагат настоящия регламент по съгласуван начин, и предвиждат мерки за ефективно сътрудничество помежду си. Взаимопомощта обхваща, по-специално, искания за информация и мерки за надзор като искания за предварителни разрешения и предварителни консултации, проверки и разследвания, както и своевременна информация за образуването на производства и резултатите от тях, когато администраторът или обработващият данни са установени в няколко държави членки или когато има вероятност от операции по обработване да бъдат засегнати субекти на данни в няколко държави членки. Водещият орган, както е определен в член 54а, гарантира координацията с участващите надзорни органи и изпълнява функцията на единно звено за контакт за администратора или обработващия данни. [Изм. 159]

2.  Всеки надзорен орган предприема всички подходящи мерки, които са необходими, за да отговори на искането на друг надзорен орган без забавяне и не по-късно от един месец след получаване на искането. Такива мерки могат да включват, по-специално, предаване на значима информация относно хода на дадено разследване или мерки за правоприлагане с цел спиране или забрана на операции по обработване, които противоречат на настоящия регламент.

3.  Искането за помощ съдържа цялата необходима информация, включително целта на искането и причините за него. Обменената информация се използва единствено по отношение на въпросите, за които е поискана.

4.  Надзорен орган, до който е изпратено искане за помощ, няма право да откаже да го изпълни, освен ако:

а)  не е компетентен да изпълни искането; или

б)  изпълнението на искането би било несъвместимо с разпоредбите на настоящия регламент.

5.  Надзорният орган, до който е отправено искането, информира искащия надзорен орган за резултатите или, в зависимост от случая, за напредъка или предприетите мерки за изпълнение на искането на искащия надзорен орган.

6.  Надзорните органи предоставят информацията, поискана от други надзорни органи, чрез електронни средства и във възможно най-кратък срок, като използват стандартизиран формат.

7.  От отправилия искане надзорен орган не се събират такси за действията, предприети в отговор на искане за взаимопомощ. [Изм. 160]

8.  Когато в срок от един месец даден надзорен орган не предприеме действия в отговор на искане на друг надзорен орган, искащият надзорен орган е компетентен да вземе временна мярка на територията на своята държава членка в съответствие с член 51, параграф 1 и да отнесе въпроса до Европейския комитет по защита на данните в съответствие с процедурата, посочена в член 57. Когато вземането на окончателна мярка още не е възможно, тъй като процедурата по искане на помощ все още не е приключила, отправилият искане надзорен орган може да вземе временни мерки съгласно член 53 на територията на своята държава членка. [Изм. 161]

9.  Надзорният орган определя срока на действие на тази временна мярка. Този срок не трябва да надвишава три месеца. Надзорният орган съобщава незабавно тези мерки на Европейския комитет по защита на данните и на Комисията, като излага подробно причините за тях, в съответствие с процедурата, посочена в член 57. [Изм. 162]

10.  Комисията Европейският комитет по защита на данните може да определи формата и процедурите за взаимопомощта, посочена в настоящия член, както и договореностите за обмена на информация чрез електронни средства между надзорните органи и между надзорните органи и Европейския комитет по защита на данните, и по-специално стандартизирания формат, посочен в параграф 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 163]

Член 56

Съвместни операции на надзорните органи

1.  С цел да бъдат засилени сътрудничеството и взаимопомощта надзорните органи изпълняват задачи по разследване, съвместни мерки за правоприлагане и други съвместни операции, в които участват определени членове или персонал на надзорните органи на други държави членки.

2.  В случаите, при които администраторът или обработващият лични данни е установен в няколко държави членки или при които има вероятност от операции по обработване на данни да бъдат засегнати субекти на данни в няколко държави членки, надзорният орган на всяка от тези държави членки има правото да участва в съвместните задачи по разследване или съвместните операции, както е целесъобразно. Компетентният надзорен Водещият орган кани, както е определен в член 54а, включва надзорния орган на всяка от тези държави членки да участва в съответните съвместни задачи по разследване или съвместни операции и отговаря без забавяне на искането на даден надзорен орган да се включи в операциите. Водещият орган изпълнява функцията на единно звено за контакт за администратора или обработващия лични данни. [Изм. 164]

3.  В качеството си на надзорен орган домакин, в съответствие със своето собствено национално право и с разрешението на командироващия надзорен орган, всеки надзорен орган може да предостави изпълнителни правомощия, в това число задачи по разследване, на членовете или персонала на командироващия надзорен орган, участващ в съвместни операции или, дотолкова доколкото правото на надзорния орган домакин позволява, да разреши на членовете или персонала на командироващия надзорен орган да упражняват своите изпълнителни правомощия в съответствие с правото на командироващия надзорен орган. Такива изпълнителни правомощия могат да се упражняват единствено под ръководството и, като правило, в присъствието на членове или персонал от надзорния орган домакин. Спрямо членовете или персонала на командироващия надзорен орган се прилага националното право на надзорния орган домакин. Надзорният орган домакин поема отговорността за техните действия.

4.  Надзорните органи определят практическите аспекти на конкретните действия за сътрудничество.

5.  Когато в срок от един месец даден надзорен орган не изпълни задължението, установено в параграф 2, другите надзорни органи са компетентни да вземат временна мярка на територията на своята държава членка в съответствие с член 51, параграф 1.

6.  Надзорният орган определя срока на действие на временната мярка, посочена в параграф 5. Този срок не трябва да надвишава три месеца. Надзорният орган съобщава незабавно тези мерки на Европейския комитет по защита на данните и на Комисията, като излага подробно причините за тях и поставя въпроса за разглеждане в рамките на механизма, определен в член 57.

Раздел 2

Съгласуваност

Член 57

Механизъм за съгласуваност

За целите, определени в член 46, параграф 1, надзорните органи си сътрудничат помежду си и с Комисията чрез механизма за съгласуваност, както е определено в по въпроси от общ характер, така и в индивидуални случаи, в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел. [Изм. 165]

Член 58

Становище на Европейския комитет по защита на данните Съгласуваност по въпроси с общо приложение

1.  Преди даден надзорен орган да приеме мярка, посочена в параграф 2, този надзорен орган представя проектомярката на Европейския комитет по защита на данните и на Комисията.

2.  Задължението, установено в параграф 1, се отнася за мярка, която е предназначена да породи правни последици и която:

а)  се отнася за дейности по обработване на данни, които са свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни в няколко държави членки или с наблюдението на тяхното поведение; или

б)  може съществено да засегне свободното движение на лични данни в рамките на Съюза; или

в)  има за цел приемането на списък на операциите по обработване, за които се изисква предварителна консултация съгласно член 34, параграф 5; или

г)  има за цел да определи стандартните клаузи за защита на данните, посочени в член 42, параграф 2, буква б); или

д)  има за цел да разреши договорните клаузи, посочени в член 42, параграф 2; или

е)  има за цел да одобри задължителни фирмени правила по смисъла на член 43.

3.  Всеки надзорен орган или Европейският комитет по защита на данните може да поиска който и да било въпрос с общо приложение да бъде разгледан в рамките на механизма за съгласуваност, по-специално когато даден надзорен орган не представи проектомярката, посочена в параграф 2, или не спази задълженията за взаимопомощ в съответствие с член 55 или за съвместни операции в съответствие с член 56.

4.  Комисията може да поиска който и да било въпрос с общо приложение да бъде разгледан в рамките на механизма за съгласуваност, за да се гарантира правилното и съгласувано прилагане на настоящия регламент.

5.  Надзорните органи и Комисията съобщават по електронен път, без ненужно забавяне, всяка значима информация, включително и в зависимост от случая обобщение на фактите, проектомярката и основанията, налагащи въвеждането на такава мярка, като използва стандартизиран формат.

6.  Председателят на Европейския комитет по защита на данните незабавно информира без ненужно забавяне по електронен път членовете на Европейския комитет по защита на данните и Комисията за всяка значима информация, която му е била съобщена, като използва стандартизиран формат. Председателят Секретариатът на Европейския комитет по защита на данните предоставя превод на значимата информация, когато това е необходимо.

6a.  Европейския комитет по защита на данните приема становище по въпросите, отнесени до него съгласно параграф 2.

7.  Европейският комитет по защита на данните излиза със може да вземе решение с обикновено мнозинство дали да приеме становище по въпроса, ако такова решение бъде взето с обикновено мнозинство на неговите членове или ако даден надзорен орган или Комисията поиска това, в срок от една седмица след предоставянето на значимата информация в съответствие с параграф 5. Становището се приема в срок от един месец с обикновено мнозинство на членовете на Европейския комитет по защита на данните. Председателят на Европейския комитет по защита на данните информира без излишно забавяне надзорния орган, посочен — в зависимост от случая —в параграфи 1 и 3, Комисията и надзорния орган, компетентен по силата на член 51, за становището и го оповестява публично. някой от въпросите, внесени съгласно параграфи 3 и 4, като взема предвид:

а)  дали въпросът съдържа нови елементи, предвид промени от правно или фактическо естество, по-специално в областта на информационните технологии и в светлината на напредъка в информационното общество; както и

б)  дали Европейският комитет по защита на данните вече е представил становище по същия въпрос.

8.  Надзорният орган, посочен в параграф 1, и надзорният орган, компетентен по силата на член 51, вземат предвид становището на Европейския комитет по защита на данните и в срок от две седмици след като са били информирани за становището от председателя на Европейския комитет по защита на данните по електронен път уведомяват председателя и Комисията дали запазват или изменят своята проектомярка и им представят изменената проектомярка, ако има такава, като използват стандартизиран формат. Европейският комитет по защита на данните приема становище в съответствие с параграфи 6а и 7 с обикновено мнозинство от своите членове. Тези становища са обществено достояние. [Изм. 166]

Член 58а

Съгласуваност при индивидуални случаи

1.  Преди предприемането на мерки, предназначени да произведат правно действие по смисъла на член 54а, водещият орган споделя цялата информация от значение и представя проектомярката на всички останали компетентни органи. Водещият орган не приема мярката, ако компетентният орган, в рамките на срок от три седмици, е посочил, че има сериозни възражения относно мярката.

2.  Когато компетентен орган е посочил, че има сериозни възражения относно проектомярката на водещия орган, или ако водещият орган не представи проектомярка, посочена в параграф 1, или не изпълнява задълженията за взаимна помощ в съответствие с член 55 или за съвместни операции в съответствие с член 56, въпросът се разглежда от Европейския комитет по защита на данните.

3.  Водещият орган и/или другите заинтересовани компетентни органи и Комисията съобщават по електронен път, без излишно забавяне, на Европейския комитет по защита на данните, като използват стандартен формат, всяка значима информация, включително и в зависимост от случая обобщение на фактите, проектомярката и основанията, налагащи въвеждането на такава мярка, възраженията, повдигнати срещу нея, и становищата на другите заинтересовани надзорни органи.

4.  Европейският комитет по защита на данните разглежда въпроса, като отчита въздействието на проектомярката на водещия орган върху основните права и свободи на субектите на данните и взема решение с обикновено мнозинство на своите членове дали да представи становище по въпроса в рамките на две седмици след предоставяне на съответната информация съгласно параграф 3.

5.  В случай че Европейският комитет по защита на данните реши да представи становище, той извършва това в рамките на шест седмици и прави становището публично достояние.

6.  Водещият орган взема предвид становището на Европейския комитет по защита на данните и в срок от две седмици, след като е бил информиран за становището от председателя на Европейския комитет по защита на данните, уведомява по електронен път председателя на Европейския комитет по защита на данните и Комисията дали запазва или изменя проектомярката и им представя изменената проектомярка, ако има такава, като използва стандартизиран формат. Когато водещият орган възнамерява да не се съобрази със становището на Европейския комитет по защита на данните, той предоставя мотивирана обосновка.

7.  В случай че Европейският комитет по защита на данните има възражения към мярката, наложена от надзорния орган съгласно посоченото в параграф 5, той може в срок от един месец да приеме мярка, одобрена с мнозинство от две трети, която е задължителна за надзорния орган. [Изм. 167]

Член 59

Становище на Комисията

1.  В срок от десет седмици след като даден въпрос е бил повдигнат съгласно член 58 или най-късно в срок от шест седмици в случая по член 61, за да се осигури правилното и съгласувано прилагане на настоящия регламент, Комисията може да приеме становище във връзка с въпроси, повдигнати съгласно член 58 или член 61.

2.  Когато Комисията е приела становище в съответствие с параграф 1, съответният надзорен орган отчита във възможно най-голяма степен становището на Комисията и информира Комисията и Европейския комитет по защита на данните дали възнамерява да запази или да измени своята проектомярка.

3.  По време на срока, посочен в параграф 1, надзорният орган не приема проектомярката.

4.  Когато съответният надзорен орган не възнамерява да се съобрази със становището на Комисията, той информира за това Комисията и Европейския комитет по защита на данните в рамките на срока, посочен в параграф 1, и предоставя обосновка. В този случай проектомярката не се приема в продължение на още един месец. [Изм. 168]

Член 60

Временно преустановяване на проектомярка

1.  В срок от един месец от информирането, посочено в член 58, параграф 4, и когато Комисията има сериозни съмнения за това дали проектомярката би осигурила правилното прилагане на настоящия регламент или по-скоро би довела до несъгласуваното му прилагане, Комисията може да вземе обосновано решение, по силата на което се изисква от надзорния орган временно да преустанови приемането на проектомярката, като се взема предвид становището на Европейския комитет по защита на данните съгласно член 58, параграф 7 или член 61, параграф 2, когато това се окаже необходимо с цел да:

а)  се съгласуват различаващите се позиции на надзорния орган и Европейския комитет по защита на данните, ако това все още изглежда възможно; или

б)  се приеме мярка съгласно член 62, параграф 1, буква а).

2.  Комисията посочва продължителността на временното преустановяване, която не надвишава 12 месеца.

3.  По време на периода, посочен в параграф 2, надзорният орган не може да приеме проектомярката. [Изм. 169]

Член 60 а

Уведомяване на Европейския парламент и на Съвета

Комисията информира Европейския парламент и Съвета редовно, поне веднъж на всеки шест месеца, въз основа на доклад, изготвен от председателя на Европейския комитет по защита на данните, относно разглежданите въпроси в рамките на механизъма за съгласуваност, като посочва изводите, направени от Комисията и Европейския комитет по защита на данните, с цел гарантиране на единното изпълнение и прилагане на настоящия регламент. [Изм. 170]

Член 61

Процедура по спешност

1.  При извънредни обстоятелства, когато даден надзорен орган сметне, че е налице спешна нужда от предприемане на действия с цел защита на интересите на субектите на данни, по-специално когато съществува опасност упражняването на право на субект на данни да бъде сериозно възпрепятствано поради изменение на съществуващото положение, или с цел предотвратяване на големи недостатъци, или поради други причини, чрез дерогация от процедурата, посочена в член 58 член 58а, той може незабавно да приеме временни мерки с определен срок на действие. Надзорният орган съобщава незабавно тези мерки на Европейския комитет по защита на данните и на Комисията, като излага подробно причините за тях. [Изм. 171]

2.  Когато надзорен орган е предприел мярка съгласно параграф 1 и счита, че е необходимо спешно да бъдат приети окончателни мерки, той може да поиска от Европейския комитет по защита на данните спешно да даде становище, като изтъкне причини за искането на такова становище, както и за спешността на окончателните мерки.

3.  Всеки надзорен орган може да поиска спешно становище, когато компетентният надзорен орган не е предприел подходящи мерки в ситуация, в която е налице спешна необходимост от предприемане на действия с цел защита на интересите на субектите на данни, като посочи причините за искането на такова становище, както и за спешната нужда от предприемане на действия.

4.  Чрез дерогация от член 58, параграф 7 Спешното становище, посочено в параграфи 2 и 3, се приема в срок от две седмици с обикновено мнозинство на членовете на Европейския комитет по защита на данните. [Изм. 172]

Член 62

Актове за изпълнение

1.  Комисията може да приеме актове за изпълнение с общо приложение, след като поиска становище от Европейския комитет по защита на данните:

а)  за да реши относно правилното прилагане на настоящия регламент в съответствие с неговите цели и изисквания във връзка с въпроси, повдигнати от надзорните органи съгласно член 58 или член 61, относно въпрос във връзка с който е прието обосновано решение съгласно член 60, параграф 1 или относно въпрос във връзка с който даден надзорен орган не представя проектомярка и посочва, че не смята да се съобрази със становището на Комисията, прието съгласно член 59;

б)  за да реши в рамките на срока, посочен в член 59, параграф 1, дали да обяви предложените стандартни клаузи за защита на данните, посочени в член 58 член 42, параграф 2, буква г), за общовалидни клаузи;

в)  за да посочи формáта и процедурите за прилагане на механизма за съгласуваност, посочен в настоящия раздел;

г)  за да посочи договореностите за обмена на информация чрез електронни средства между надзорните органи, както и между надзорните органи и Европейския комитет по защита на данните, по-специално стандартизирания формат, посочен в член 58, параграфи 5, 6 и 8.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

2.  По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с интересите на субектите на данни, в посочените в параграф 1, буква а) случаи Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 87, параграф 3. Тези актове остават в сила за срок, който не надвишава 12 месеца.

3.  Липсата на мярка или приемането на такава съгласно настоящия раздел не засяга други мерки, приети от Комисията по силата на Договорите. [Изм. 173]

Член 63

Правоприлагане

1.  За целите на настоящия регламент мярка на надзорния орган на една държава членка, която подлежи на принудително изпълнение, се изпълнява във всички засегнати държави членки.

2.  Когато надзорен орган не представи проектомярка в рамките на механизма за съгласуваност в нарушение на член 58, параграфи 1—5 1 и 2, или приеме мярка въпреки посочването на сериозно възражение в съответствие с член 58а, параграф 1, мярката на надзорния орган е нищожна и не подлежи на принудително изпълнение. [Изм. 174]

Раздел 3

Европейски комитет по защита на данните

Член 64

Европейски комитет по защита на данните

1.  Създава се Европейски комитет по защита на данните.

2.  Европейският комитет по защита на данните е съставен от ръководителя на един надзорен орган от всяка държава членка и на Европейския надзорен орган по защита на данните.

3.  Когато в дадена държава членка повече от един надзорен орган отговаря за наблюдението на прилагането на разпоредбите съгласно настоящия регламент, тези надзорни органи избират ръководителя на един от тях за съвместен представител.

4.  Комисията има право да участва в дейностите и заседанията на Европейския комитет по защита на данните и определя свой представител. Председателят на Европейския комитет по защита на данните информира незабавно Комисията за всички дейности на Европейския комитет по защита на данните.

Член 65

Независимост

1.  Европейският комитет по защита на данните действа независимо при изпълнението на задачите си съгласно членове 66 и 67.

2.  Без да се засягат исканията на Комисията, посочени в членове 66, параграфи 1, буква б) и в член 66, параграф 2, Европейският комитет по защита на данните не търси и не приема указания от никого при изпълнението на своите задачи.

Член 66

Задачи на Европейския комитет по защита на данните

1.  Европейският комитет по защита на данните осигурява съгласуваното прилагане на настоящия регламент. За тази цел по-специално Европейският комитет по защита на данните по своя собствена инициатива или по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията:

а)  консултира Комисията европейските институции по всеки въпрос, свързан със защитата на личните данни в Съюза, включително относно всяко предложено изменение на настоящия регламент;

б)  разглежда по своя собствена инициатива, по инициатива искане на някой от своите членове или по искане Европейския парламент, Съвета или Комисията всеки въпрос, който се отнася до прилагането на настоящия регламент, и издава насоки, препоръки и най-добри практики, предназначени за надзорните органи с цел насърчаване на съгласуваното прилагане на настоящия регламент, в това число използването на изпълнителните правомощия;

в)  извършва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики, посочени в буква б), и докладва редовно на Комисията за това;

г)  дава становища относно проекторешенията на надзорните органи по силата на механизма за съгласуваност, посочен в член 57;

га)  предоставя становище за това кой орган следва да бъде водещият орган съгласно член 54а, параграф 3;

д)  насърчава сътрудничеството и ефективния двустранен и многостранен обмен на информация и практики между надзорните органи, включително координацията на съвместни операции и други съвместни дейности, когато вземе такова решение по искане на един или няколко надзорни органа;

е)  насърчава общите програми за обучение и улеснява обмена на персонал между надзорните органи, както и с надзорните органи на трети държави или на международни организации, когато е целесъобразно;

ж)  насърчава обмена на знания и документация относно законодателството и практиките в областта на защитата на данните с надзорните органи по защита на данните в цял свят;

жа)  дава становището си на Комисията при подготовката на делегирани актове и актове за изпълнение въз основа на настоящия регламент;

жб)  дава становището си относно кодексите за поведение, разработвани на равнището на Съюза в съответствие с член 38, параграф 4;

жв)  дава становището си относно критериите и изискванията за механизмите за сертифициране за защита на данните в съответствие с член 39, параграф 2.

жг)  поддържа публичен електронен регистър относно валидните и невалидните сертификати съгласно член 39, параграф 1з;

жд)  оказва помощ на националните надзорни органи, по тяхно искане;

же)  изготвя списък на операциите по обработване, за които се изисква предварителна консултация съгласно член 34 и го прави публично достояние;

жж)  поддържа регистър на санкциите, наложени на администраторите или обработващите лични данни от страна на компетентните надзорни органи.

2.  Когато Европейският парламент, Съветът или Комисията поиска поискат съвет от Европейския комитет по защита на данните, тя може да определи те могат да определят срок, в рамките на който последният да предостави такъв съвет, като се взема предвид спешността на въпроса.

3.  Европейският комитет по защита на данните изпраща своите становища, насоки, препоръки и най-добри практики на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на комитета, посочен в член 87, и ги прави обществено достояние.

4.  Комисията информира Европейския комитет по защита на данните за действията, което е предприела вследствие на становищата, насоките, препоръките и най-добрите практики, издадени от Европейския комитет по защита на данните.

4a.  Европейският комитет по защита на данните се консултира по целесъобразност със заинтересованите страни и им предоставя възможност да направят коментари в рамките на разумен срок от време. Без да се засягат разпоредбите на член 72, Европейският комитет по защита на данните оповестява публично резултатите от консултациите.

4б.  На Европейския комитет по защита на данните се възлага задачата за издаване на насоки, препоръки и най-добри практики, в съответствие с буква б) от параграф 1 за въвеждането на общи процедури за приемане и разследване на информация относно твърдения за незаконно обработване на данни и за гарантиране на поверителността на получената информация и на нейните източници. [Изм. 175]

Член 67

Доклади

1.  Европейският комитет по защита на данните информира редовно и своевременно Европейския парламент, Съвета и Комисията за резултатите от своите дейности. Той изготвя годишен най-малко веднъж на всеки две години доклад за ситуацията по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни в Съюза и в трети държави. [Изм. 176]

В доклада се включва прегледът на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики, посочен в член 66, параграф 1, буква в).

2.  Докладът се оповестява публично и предава на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Член 68

Процедура

1.  Европейският комитет по защита на данните взема решения с обикновено мнозинство на членовете си, освен ако не е предвидено друго в правилника му за дейността. [Изм. 177]

2.  Европейският комитет по защита на данните приема свой процедурен правилник и определя своите методи на работа. По-специално, той предвижда, че изпълнението на задълженията продължава, когато мандатът на даден член изтече или даден член подаде оставка, както и създаването на подгрупи за конкретни въпроси или сектори и свои процедури по отношение на механизма за съгласуваност, посочен в член 57.

Член 69

Председател

1.  Европейският комитет по защита на данните избира председател и най-малко двама заместник-председатели измежду своите членове. Един от заместник-председателите е Европейският надзорен орган по защита на данните, освен ако той не е избран за председател. [Изм. 178]

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателите е пет години и може да бъде подновяван.

2a.  Длъжността на председателя е на пълно работно време. [Изм. 179]

Член 70

Задачи на председателя

1.  Председателят има следните задачи:

а)  да свиква заседанията на Европейския комитет по защита на данните и да изготвя дневния ред;

б)  да осигурява своевременното изпълнение на задачите на Европейския комитет по защита на данните, по-специално във връзка с механизма за съгласуваност, посочен в член 57.

2.  В своя процедурен правилник Европейският комитет по защита на данните определя разпределението на задачите между председателя и заместник-председателите.

Член 71

Секретариат

1.  Европейският комитет по защита на данните има секретариат. Секретариатът се осигурява от Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.  Секретариатът предоставя аналитична, правна, административна и логистична подкрепа на Европейския комитет по защита на данните под ръководството на председателя. [Изм. 180]

3.  Секретариатът отговаря по-специално за:

а)  ежедневната работа на Европейския комитет по защита на данните;

б)  комуникацията между членовете на Европейския комитет по защита на данните, неговия председател и Комисията, както и за комуникацията с други институции и с обществеността;

в)  използването на електронни средства за вътрешна и външна комуникация;

г)  превода на значима информация;

д)  подготовката на заседанията на Европейския комитет по защита на данните и последващите действия във връзка с тях;

е)  подготовката, изготвянето и публикуването на становища и други текстове, приети от Европейския комитет по защита на данните.

Член 72

Поверителност

1.  Обсъжданията на Европейския комитет по защита на данните са могат да бъдат, по целесъобразност, поверителни, освен ако в процедурния правилник не е предвидено друго. Дневният ред на заседанията на Европейският комитет по защита на данните се оповестява публично. [Изм. 181]

2.  Документите, предоставени на членовете на Европейския комитет по защита на данните, експертите и представителите на трети страни, са поверителни, освен ако не е предоставен достъп до тези документи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(18) или Европейският комитет по защита на данните не ги направи обществено достояние по друг начин.

3.  Членовете на Европейския комитет по защита на данните, както и експертите и представителите на трети страни са длъжни да спазват задълженията за поверителност, установени в настоящия член. Председателят гарантира, че експертите и представителите на трети страни са запознати с наложените им изисквания за поверителност.

ГЛАВА VIII

СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ И САНКЦИИ

Член 73

Право на подаване на жалба до надзорен орган

1.  Без да се засягат които и да било други средства за административна или съдебна защита и механизмът за съгласуваност, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган в която и да било държава членка, ако счита, че обработването на личните му данни не е в съответствие с настоящия регламент.

2.  Всяка структура, организация или сдружение, действащо в обществен интерес и учредено съгласно правото на държава членка и чиято цел е да защитава правата и интересите на субектите на данни по отношение на защитата на техните лични данни, има право да подава жалба до надзорен орган в която и да било държава членка от името на един или повече субекти на данни, когато счита, че правата на даден субект на данни съгласно настоящия регламент са били нарушени вследствие на обработването на личните данни.

3.  Всяка структура, организация или сдружение, посочено в параграф 2, има право да подаде жалба до надзорен орган в която и да било държава членка от свое име и независимо от подадена от субект на данни жалба, когато счита, че е налице нарушение на сигурността на личните данни настоящия регламент. [Изм. 182]

Член 74

Право на средства за съдебна защита срещу надзорен орган

1.  Без да се засягат другите средства за административна и извънсъдебна защита, всяко физическо или юридическо лице има право на средства за правна защита срещу решенията на надзорен орган, които го засягат.

2.  Без да се засягат другите средства за административна и извънсъдебна защита, всеки субект на данни има право на средства за правна защита, за да задължи надзорния орган да предприеме действие по жалба, в случай че липсва решение, необходимо за защита на неговите права, или когато надзорният орган не информира субекта на данни в срок от три месеца за напредъка и резултата от жалбата съгласно член 52, параграф 1, буква б).

3.  Производствата срещу надзорните органи се завеждат пред съдилищата на държавата членка, в която е установен съответният надзорен орган.

4.  Без да се засяга механизмът за съгласуваност, субект на данни, който е засегнат от решение на надзорен орган в държава членка, различна от държавата членка, в която той пребивава постоянно, може да поиска от надзорния орган на държавата членка, в която пребивава постоянно, да заведе дело от негово име срещу компетентния надзорен орган в другата държава членка.

5.  Държавите членки изпълняват окончателните решения на съдилищата, посочени в настоящия член. [Изм. 183]

Член 75

Право на средства за съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни

1.  Без да се засяга което и да било налично административно средство за защита, включително правото да бъде подадена жалба до надзорен орган, както е посочено в член 73, всяко физическо лице има право на средства за съдебна защита, ако то счита, че са нарушени правата му по настоящия регламент вследствие на обработването на неговите лични данни при неспазване на разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се завеждат пред съдилищата на държавата членка, в която администраторът или обработващият лични данни има място на установяване. Като алтернатива такива дела могат да се завеждат пред съдилищата в държавата членка, в която субектът на данните пребивава постоянни обичайно, освен ако администраторът не е публичен орган на Съюза или на държава членка, който действа в изпълнение на своите публични правомощия. [Изм. 184]

3.  Когато производства, които се отнасят за една и съща мярка, решение или практика, са в ход в рамките на механизма за съгласуваност, посочен в член 58, даден съд може временно да преустанови производствата, заведени пред него, освен когато спешността на въпроса за защитата на правата на субекта на данните не позволява да се изчака резултатът от процедурата в рамките на механизма за съгласуваност.

4.  Държавите членки изпълняват окончателните решения на съдилищата, посочени в настоящия член.

Член 76

Общи правила за съдебните производства

1.  Всички структури, организации или сдружения, посочени в член 73, параграф 2, имат право да упражняват правата, посочени в членове 74 и, 75 и 77, ако е упълномощен от името на един или повече субекти на данни. [Изм. 185]

2.  Всеки надзорен орган има право да участва в съдебни производства и да завежда дела пред съдилища с цел изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент или с цел осигуряване на съгласуваност на защитата на лични данни в рамките на Съюза.

3.  Когато компетентен съд на държава членка има разумни основания да счита, че се провежда паралелно производство в друга държава членка, той се свързва с компетентния съд в другата държава членка, за да потвърди наличието на такова паралелно производство.

4.  Когато това паралелно производство в друга държава членка засяга същата мярка, решение или практика, съдът може временно да преустанови производството.

5.  Държавите членки гарантират, че съдебните производства, които са на разположение съгласно националното право, позволяват бързото приемане на мерки, включително временни мерки, предназначени за преустановяването на предполагаемо нарушение и за предотвратяването на по-нататъшно накърняване на съответните интереси.

Член 77

Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

1.  Всяко лице, което е претърпяло вреди, включително неимуществени вреди, в резултат на неправомерна операция по обработване или несъвместимо с настоящия регламент действие, има право да получи търси обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. [Изм. 186]

2.  Ако в обработването са участвали повече от един администратор или обработващ лични данни, всеки от тях е солидарно отговорен за целия размер на вредите, освен ако нямат съответното писмено споразумение, определящо отговорностите съгласно член 24.

3.  Администраторът или обработващият лични данни може да бъде изцяло или частично освободен от такава отговорност, ако докаже, че не носи отговорност за събитието, довело до причиняване на вредите.

Член 78

Санкции

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, които се налагат при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение, включително в случаите, когато администраторът не е изпълнил задължението си да определи представител. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Когато администраторът е установил представител, всички санкции се налагат на представителя, без това да засяга санкциите, които биха могли да бъдат предявени срещу самия администратор.

3.  Всяка държава членка уведомява Комисията за тези разпоредби в своето право, които приема съгласно параграф 1, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 79

Административни санкции

1.  Всеки надзорен орган има правомощието да налага административни санкции в съответствие с настоящия член. Надзорните органи си сътрудничат помежду си в съответствие с членове 46 и 57 с цел гарантиране на хармонизирано равнище на санкциите в рамките на Съюза.

2.  Административните санкции във всеки отделен случай следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Размерът на административната глоба се определя, като надлежно се отчитат естеството, тежестта и продължителността на нарушението, дали то е извършено умишлено или по небрежност, степента на отговорност на физическото или юридическо лице, както и наличието на предишни нарушения от това лице, техническите и организационни мерки и процедури, които се прилагат съгласно член 23, както и степента на сътрудничество с надзорния орган с цел отстраняване на нарушението.

2a.  Надзорният орган налага поне една от следните санкции на всеки, който не спазва задълженията, определени в настоящия регламент:

a)  писмено предупреждение, в случай на първо и неумишлено неспазване;

б)  редовни периодични одити във връзка със защита на данните;

в)  глоба в максимален размер до 500 000 EUR, а в случай на предприятие — в максимален размер до 5 % от годишния му световен оборот, която от двете суми е по-висока.

2б.  Ако администраторът или обработващият лични данни притежават валиден „Европейски печат за защита на данните“ в съответствие с член 39, глоба, съгласно параграф 2а, буква в) се налага единствено в случай на нарушение, извършено умишлено или поради небрежност.

2в.  Административните санкции отчитат следните фактори:

a)  естеството, тежестта и продължителността на нарушението;

б)  дали то е извършено умишлено или поради небрежност;

в)  степента на отговорност на физическото или юридическото лице, както и наличието на предишни нарушения, извършени от това лице;

г)  повторяемостта на нарушението;

д)  степента на сътрудничество с надзорния орган с цел отстраняване на нарушението и намаляване на евентуалните неблагоприятни последици от него;

е)  специфичните категории лични данни, засегнати от нарушението;

ж)  степента на вредите, включително неимуществените вреди, които е претърпял субектът на данните;

з)  действията, предприети от администратора или обработващия лични данни за смекчаване на последиците от вредите, претърпени от субектите на данни;

и)  всички финансови ползи, планирани или реализирани, или всички избегнати загуби, пряк или косвен резултат от нарушението;

й)  степента на техническите и организационните мерки и процедури, които се прилагат съгласно:

i)  член 23 — Защита на данните още при проектирането и по подразбиране

ii)  член 30 — Сигурност на обработването

iii)  член 33 — Оценка на въздействието върху защитата на данните

iv)  член 33a — Проверка на спазването на изискванията за защита на данните

v)  член 35 – Определяне на длъжностното лице по защита на данните

к)  отказа от сътрудничество или възпрепятстването на одити и проверки от надзорните органи съгласно член 53;

л)  други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към обстоятелствата по случая.

3.  В случай на първо и непреднамерено неспазване на настоящия регламент може да се отправи писмено предупреждение и да не се налага санкция, когато:

а)  физическо лице обработва лични данни без търговска цел; или

б)  предприятие или организация с по-малко от 250 човека персонал обработва лични данни само като вторична дейност спрямо основните си дейности.

4.  Надзорният орган налага глоба в максимален размер до 250 000 EUR, а в случай на предприятие в максимален размер до 0,5 % от годишния му световен оборот, на всеки, който умишлено или по небрежност:

а)  не предоставя механизмите за искания на субектите на данни, не отговаря своевременно или не отговаря в необходимия формат на субектите на данни съгласно член 12, параграфи 1 и 2;

б)  налага такса за информацията или за отговори на исканията на субектите на данни в нарушение на член 12, параграф 4;

5.  Надзорният орган налага глоба в максимален размер до 500 000 EUR, а в случай на предприятие в максимален размер до 1 % от годишния му световен оборот, на всеки, който умишлено или по небрежност:

а)  не предоставя информацията или предоставя непълна информация, или не предоставя информацията по достатъчно прозрачен начин на субекта на данни съгласно член 11, член 12, параграф 3 и член 14;

б)  не осигурява достъп на субекта на данни или не коригира личните данни съгласно членове 15 и 16, или не съобщава съответната информация на даден получател съгласно член 13;

в)  не зачита правото „да бъдеш забравен“ или правото на заличаване, или не предоставя механизми за осигуряване на спазването на сроковете, или не предприема всички необходими мерки, за да информира трети страни, че даден субект на данни иска заличаването на всички връзки, копия или реплики на личните данни съгласно член 17;

г)  не предоставя копие на личните данни в електронен формат или пречи на субекта на данни да предаде личните данни на друго приложение в нарушение на член 18;

д)  не определя или определя в недостатъчна степен съответните отговорности на съвместните администратори съгласно член 24;

е)  не поддържа или поддържа в недостатъчна степен документацията съгласно член 28, член 31, параграф 4 и член 44, параграф 3;

ж)  когато не става въпрос за специални категории данни, не спазва правилата съгласно членове 80, 82 и 83 по отношение на свободата на изразяване или правилата за обработване на данни в контекста на трудовите правоотношения, или условията за обработване на данни за исторически, статистически и научноизследователски цели.

6.  Надзорният орган налага глоба в максимален размер до 1 000 000 EUR, а в случай на предприятие в максимален размер до 2 % от годишния му световен оборот, на всеки, който умишлено или по небрежност:

а)  обработва лични данни без никакво или без достатъчно правно основание за обработването или не спазва условията за съгласие съгласно членове 6, 7 и 8;

б)  обработва специални категории данни в нарушение на членове 9 и 81;

в)  не се съобразява с възражение или не спазва изискването съгласно член 19;

г)  не спазва условията по отношение на мерките, основани на профилиране, съгласно член 20;

д)  не приема вътрешни политики или не предприема подходящи мерки за осигуряване и доказване на съответствие съгласно членове 22, 23 и 30;

е)  не определя свой представител съгласно член 25;

ж)  обработва или разпорежда обработването на лични данни в нарушение на задълженията по отношение на обработването от името на администратор съгласно членове 26 и 27;

з)  не предупреждава или не уведомява за нарушение на сигурността на личните данни, или не уведомява своевременно или изчерпателно за нарушението надзорния орган или субекта на данни съгласно членове 31 и 32;

и)  не извършва оценка на въздействието върху защитата на данните или обработва лични данни без предварително разрешение или предварителна консултация от надзорния орган съгласно членове 33 и 34;

й)  не определя длъжностно лице по защита на данните или не осигурява условията за изпълнение на задачите съгласно членове 35, 36 и 37;

к)  злоупотребява с печат или маркировка за защита на данните по смисъла на член 39;

л)  извършва или разпорежда предаване на данни до трета държава или международна организация, което не е разрешено с решение относно адекватността или чрез подходящи гаранции, или чрез дерогация съгласно членове 40―44;

м)  не спазва дадено разпореждане, временна или окончателна забрана за обработване или наложено преустановяване на потоците от данни от надзорния орган съгласно член 53, параграф 1;

н)  не изпълнява задълженията да подпомага, да отговаря или да предоставя значима информация на надзорния орган, или да му осигурява достъп до помещенията съгласно член 28, параграф 3, член 29, член 34, параграф 6 и член 53, параграф 2;

о)  не спазва правилата за опазване на професионалната тайна съгласно член 84.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел актуализиране на размера абсолютния размер на административните глоби, посочени в параграфи 4, 5 и 6 параграф 2а, като се вземат предвид критериите и факторите, посочени в параграф 2 параграфи 2 и 2в. [Изм. 188]

ГЛАВА IX

РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ОСОБЕНИ СИТУАЦИИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

Член 80

Обработване на лични данни и свобода на изразяване

1.  Държавите членки предвиждат изключения или дерогации от разпоредбите относно общите принципи в глава II, относно правата на субекта на данни в глава III, относно администратора и обработващия лични данни в глава IV, относно предаването на лични данни на трети държави и международни организации в глава V, относно независимите надзорни органи в глава VI и, сътрудничеството и, съгласуваността в глава VII за обработването на лични данни, когато то се извършва единствено за журналистически цели или за целите на художественото или литературното изразяване и особените ситуации на обработване на данни в настоящата глава, когато е необходимо, за да се съгласува правото на защита на личните данни с разпоредбите, уреждащи свободата на изразяване в съответствие с Хартата. [Изм. 189]

2.  Всяка държава членка уведомява Комисията за тези разпоредби в своето право, които приема по силата на параграф 1, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всеки последващ закон за изменение или изменение, което ги засяга.

Член 80а

Достъп до документи

1.  Личните данни в документи, съхранявани от публичен орган или публична структура, могат да бъдат разкрити от този орган или структура в съответствие със законодателството на Съюза или на държавата членка относно публичния достъп до официални документи, в което се съгласува правото на защитата на личните данни с принципа на публичен достъп до официални документи.

2.  Всяка държава членка уведомява Комисията за разпоредбите в своето право, които приема по силата на параграф 1, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга. [Изм. 190]

Член 81

Обработване на лични данни за здравословното състояние

1.  В рамките на съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент, и по-специално, в съответствие с член 9, параграф 2, буква з) обработването на лични данни за здравословното състояние трябва да се основава на правото на Съюза или на правото на държава членка, в което са предвидени подходящи, последователни и специални мерки за гарантиране на законните интереси интересите и основните права на субекта на данните, и да е необходимо доколкото са необходими и пропорционални и чието действие е предвидимо от субекта на данните:

а)  за целите на профилактичната или трудовата медицина, поставянето на медицинска диагноза, предоставянето на грижи или лечение или за управлението на здравното обслужване и когато тези данни се обработват от здравен специалист, който е обвързан със задължение за опазване на професионална тайна или от друго лице, което също е обвързано с равностойно задължение за поверителност по силата на правото на дадена държава членка или на разпоредби, установени от компетентни национални органи; или

б)  по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност, наред с другото, за лекарствените продукти или медицинските изделия, и ако обработването се осъществява от лице, обвързано със задължение за поверителност; или

в)  по други причини от обществен интерес в области и, като социалната защита, особено с цел да се гарантират качеството и рентабилността на използваните процедури за уреждане на искове за обезщетения и услуги в системата на здравното осигуряване и предоставянето на здравни услуги. Такова обработване на лични данни за здравословното състояние, по причини от обществен интерес не следва да води до обработване на данните за други цели, освен ако това е със съгласието на субекта на данните или въз основа на законодателството на Съюза или на държава членка

1а.  Когато целите, посочени в букви от а) до в) от параграф 1, могат да се постигнат без използването на лични данни, такива не се използват за тези цели, освен ако това е въз основа на съгласието на субекта на данните или въз основа на законодателството на Съюза или на държава членка.

1б.  Когато се изисква съгласието на субекта на данните за обработването на медицински данни изключително за научни изследвания в областта на общественото здраве, съгласието се дава за едно изследване или за повече от едно специфични и сходни изследвания. Независимо от това, субектът на данните може да оттегли съгласието си по всяко време.

1в.  За целите на даване на съгласие за участие в научноизследователска дейност в клинични изпитвания се прилагат съответните разпоредби на Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(19).

2.  Обработването на лични данни за здравословното състояние, което е необходимо за исторически, статистически или научноизследователски цели като списъци на пациенти, изготвени с цел подобряване на диагностиката, разграничаване на сходни по вид заболявания и подготвяне на изследвания за терапии, се разрешава само със съгласието на субекта на данните иподлежи на условията и гаранциите, посочени в член 83.

2a.  В правото на държавите членки може да се предвидят изключения от изискването за съгласие за обработване на данни за научни изследвания, както е посочено в параграф 2, по отношение на научни изследвания, които служат на важен обществен интерес, ако тези изследвания не могат да се осъществят по друг начин. Въпросните данни се обработват анонимно или, ако това е невъзможно за целите на научното изследване, данните се обработват под псевдоним в съответствие с най-високите технически стандарти, и се вземат всички необходими мерки за предотвратяване на неправомерна повторна идентификация на субектите на данните. Независимо от това, субектът на данните има правото да оттегли съгласието си по всяко време в съответствие с член 19.

3.  На Комисията се предоставя правомощието, след като поиска становището на Европейския комитет по защита на данните, да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на причините от обществен интерес в областта на общественото здраве, посочени в параграф 1, буква б), както и на критериите и изискванията за гаранциите за обработването на лични данни за целите, посочени в параграф 1 и важен обществен интерес в областта на научните изследвания, посочен в параграф 2a.

3a.  Всяка държава членка уведомява Комисията за тези разпоредби в своето право, които приема съгласно параграф 1, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга. [Изм. 191]

Член 82

Минимални стандарти за обработване на данни в контекста на трудово правоотношение

1.  В рамките на съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент, и като вземат предвид принципа на пропорционалност, държавите членки могат да приемат със закон специални посредством правни разпоредби специални правила, с които се урежда обработването на личните данни на наетите лица по трудово правоотношение, по-специално, но не единствено, за целите на набирането на персонал и кандидатстването за работа в рамките на обединението от предприятия, изпълнението на трудовия договор, включително изпълнението на задълженията, установени със закон или и с колективни споразумения, в съответствие с националното законодателство и практика, управлението, планирането и организацията на работата, здравето и безопасността на работното място, както и за целите на упражняване и ползване на индивидуална или колективна основа на правата и облагите от заетостта, а също и за целите на прекратяване на трудовото правоотношение. Държавите членки могат да разрешат колективни споразумения за допълнително уточняване на разпоредбите, установени в настоящия член.

1а.  Целта на обработването на подобни данни трябва да бъде свързана с причината за тяхното събиране и да остане в контекста на трудовото правоотношение. Не се позволява профилиране или използване за странични цели.

1б.  Съгласието на даден служител не дава правно основание за обработването на данни от страна на работодателя, ако съгласието не е било предоставено свободно.

1в.  Без да се засягат останалите разпоредби от настоящия регламент, посочените в параграф 1 правни разпоредби на държавите членки обхващат най-малко следните минимални стандарти:

а)  не се допуска обработването на данни на наетите по трудово правоотношение лица без знанието на служителя; Независимо от първото изречение държавите членки могат да предвидят със закон допустимостта на такава практика, при определяне на подходящи срокове за заличаване, в случаите, когато фактите, които трябва да бъдат документирани, дават основание за подозрение, че в рамките на трудовото правоотношение служителят е извършил престъпление или друго тежко нарушение на задълженията си, при условие че събирането на данни е необходимо за изясняването на случая и начинът и обемът на събиране на данните са необходими и пропорционални на целта; неприкосновеността на личния живот на служителя трябва да бъде защитена при всички обстоятелства. Разследването се извършва от компетентните органи;

б)  забранява се открито оптично-електронно и/или открито акустично-електронно наблюдение на публично недостъпните части от предприятието, които служат преди всичко за дейности от личния живот на служителите, по-специално санитарни помещения, съблекални, помещения за почивка и спални помещения; тайно наблюдение не се допуска при никакви обстоятелства;

в)  ако предприятията или органите събират или обработват лични данни в рамките на медицински прегледи и/или тестове за пригодност, те трябва да уведомят предварително кандидата или служителя за какви цели ще бъдат използвани данните и да гарантират, че след това ще му ги съобщят и при поискване ще му ги разяснят заедно с резултатите; принципно се забранява събирането на данни за целите на генетични тестове и анализи;

г)  въпросът за това, дали и доколко се разрешава използването на телефон, електронна поща, интернет и други телекомуникационни услуги за частни нужди, може да се урежда чрез колективно споразумение; ако не съществува уреждане чрез колективно споразумение, работодателят се договаря съответно за това пряко със служителя; доколкото е разрешено лично ползване, обработването на натрупаните данни от комуникационния трафик се допуска по-специално за гарантиране на сигурността на данните, за осигуряване на правилното функциониране на телекомуникационната мрежа и телекомуникационните услуги, както и с оглед на фактурирането;

Независимо от третото изречение държавите членки могат да предвидят със закон допустимостта на такава практика, при определяне на подходящи срокове за заличаване, в случаите, когато фактите, които трябва да бъдат документирани, дават основание за подозрение, че в рамките на трудовото правоотношение служителят е извършил престъпление или друго сериозно нарушение на задълженията си, при условие че събирането на данни е необходимо за изясняването на случая и начинът и обемът на събиране на данните са необходими и пропорционални на целта; неприкосновеността на личния живот на служителя трябва да бъде защитена при всички обстоятелства. Разследването се извършва от компетентните органи;

д)  личните данни на служителите, преди всичко чувствителни данни, като политическа ориентация, членство и дейност в професионални съюзи не могат по никакъв начин да се използват за включването на служители в т. нар. „черни списъци“, за проучването им или за възпрепятстване на бъдещото им наемане на работа; Обработването, използването в контекста на трудово правоотношение, изготвянето и предаването на „черни списъци“ на служители или други форми на дискриминация се забраняват. Държавите членки извършват проверки и приемат подходящи санкции в съответствие с член 79, параграф 6, за да гарантират ефективното прилагане на тази точка.

1г.  Допуска се предаването и обработването на лични данни за наетите лица между предприятия със самостоятелна правосубектност в рамките на група предприятия и от специалисти, предоставящи правни и данъчни консултации, доколкото това има отношение към дейността на предприятието и се използва за изпълнението на специфичните работни операции и административни процедури и доколкото не е в противоречие с подлежащите на защита интереси и основни права на съответното лице. Ако предаването на данни за наетите лица се извършва в трета държава и/или в международна организация, се прилага глава V.

2.  Всяка държава членка уведомява Комисията за тези разпоредби в своето право, които приема съгласно параграф 1 параграфи 1 и 1б, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

3.  На Комисията се предоставя правомощието, след като поиска становището на Европейския комитет по защита на данните, да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за гаранциите при обработването на лични данни за целите, посочени в параграф 1. [Изм. 192]

Член 82а

Обработване на данни в контекста на социалната сигурност

1.  Държавите членки могат, в съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент, да приемат специални законови разпоредби, с които се уточняват подробно условията за обработването на лични данни от техните публични институции и служби в контекста на социалната сигурност, ако това се извършва в обществен интерес.

2.  Всяка държава членка уведомява Комисията за тези разпоредби, които приема съгласно параграф 1, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга. [Изм. 193]

Член 83

Обработване на данни за исторически, статистически и научноизследователски цели

1.  В рамките на съответствие с правилата, посочени в настоящия регламент лични данни могат да се обработват за исторически, статистически или научноизследователски цели само ако:

а)  тези цели не могат да бъдат изпълнени по друг начин освен чрез обработването на данни, които не позволяват или повече не позволяват идентифицирането на субекта на данните;

б)  данните, които позволяват информацията да бъде свързана със субект на данни, който е идентифициран или може да бъде идентифициран, се съхраняват отделно от другата информация дотолкова, доколкото тези цели могат да бъдат постигнати по този начин в съответствие с най-високите технически стандарти и се вземат всички необходими мерки за предотвратяване на неправомерна повторна идентификация на субектите на данни.

2.  Структурите, които провеждат исторически, статистически или научни изследвания, могат да публикуват лични данни само ако:

а)  субектът на данните е дал своето съгласие, като са спазени условията, предвидени в член 7;

б)  публикуването на лични данни е необходимо за представяне на открития от изследвания и за улесняване на изследвания дотолкова, доколкото интересите или основните права или свободи на субекта на данни нямат преимущество пред тези интереси; или

в)  субектът на данните е обявил публично данните.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86 с цел допълнително уточняване на критериите и изискванията за обработването на лични данни за целите, посочени в параграфи 1 и 2, както и на всякакви необходими ограничения на правата на информация и достъп на субекта на данни и посочване на условията и гаранциите за правата на субекта на данните при тези обстоятелства. [Изм. 194]

Член 83а

Обработване на лични данни от архивните служби

1.  Когато завърши първоначалното обработване, за което са събрани данните, те могат да бъдат обработвани от архивните служби, чиято основна задача или задължение е събирането, съхранението, предоставянето на информация, използването и разпространението на архиви в обществен интерес, по-специално за доказване на правата на физическите лица или за исторически, статистически или научноизследователски цели. Тези задачи се извършват в съответствие с правилата, определени от държавите членки относно достъпа до административни или архивни документи, както и относно тяхното предоставяне и разпространение, и в съответствие с правилата, определени в настоящия регламент, и по-специално по отношение на съгласието и правото на възражение

2.  Всяка държава членка уведомява Комисията за разпоредбите в своето право, които приема по силата на параграф 1, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга. [Изм. 195]

Член 84

Задължения за опазване на тайна

1.  В рамките съответствие с правилата, посочени в на настоящия регламент държавите членки могат да приемат гарантират въвеждането на специални разпоредби, за да установят установяващи правомощията за разследване на надзорните органи, предвидени в член 53, параграф 2, по отношение на администраторите или обработващите лични данни, които по силата на националното право или на разпоредби, установени от компетентните национални органи, са обвързани със задължение за опазване на професионална тайна или с други равностойни задължения за опазване на тайна, когато това е необходимо и пропорционално за съгласуване на правото на защита на личните данни със задължението за опазване на тайна. Тези разпоредби се прилагат само по отношение на лични данни, които администраторът или обработващият лични данни е получил в хода на дейност, подлежаща на това задължение за опазване на тайна. [Изм. 196]

2.  Всяка държава членка уведомява Комисията за разпоредбите, приети съгласно параграф 1, най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, и я уведомява незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 85

Съществуващи правила за защита на данните на църкви и религиозни сдружения

1.  Когато в дадена държава членка към момента на влизане в сила на настоящия регламент църквите и религиозните сдружения или общности прилагат цялостни адекватни правила по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, тези съществуващи правила могат да продължат да се прилагат, при условие че са приведени в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Църквите и религиозните сдружения, които прилагат цялостни адекватни правила в съответствие с параграф 1, предвиждат създаването на независим надзорен орган в съответствие с глава VI от настоящия регламент получават становище за съответствие съгласно член 38. [Изм. 197]

Член 85а

Зачитане на основните права

Настоящият регламент не води до изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от ДЕС. [Изм. 198]

Член 85б

Стандартни формуляри

1.  Комисията може, като отчита специфичните характеристики и нуждите на различните сектори и ситуации на обработване на данни, да установи стандартни формуляри за

a)  специфични методи за получаване на удостоверимо съгласие, посочено в член 8, параграф 1;

б)  предоставянето на информацията, посочена в член 12, параграф 2, включително електронен формат;

в)  предоставянето на информацията, посочена в член 14, параграфи 1 до 3;

г)  искане и предоставяне на достъп до информацията, посочена в член 15, параграф 1, включително съобщаване на личните данни на субекта на данните;

д)  документацията, посочена в член 28, параграф 1;

е)  уведомленията до надзорните органи за нарушение по отношение на личните данни съгласно член 31 и документацията, посочена в член 31, параграф 4;

ж)  предварителните консултации, посочени в член 34, и за информирането на надзорните органи съгласно член 34, параграф 6.

2.  Когато прави това, Комисията, взема целесъобразни мерки за микро-, малките и средните предприятия.

3.  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2. [Изм. 199]

ГЛАВА X

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 86

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, параграф 5, член 14, параграф 7, член 15, параграф 3 член 13а, параграф 5, член 17, параграф 9, член 20, параграф 6, член 22, параграф 4, член 23, параграф 3, член 26, параграф 5, член 28, параграф 5, член 30, параграф 3, член 31, параграф 5, член 32, параграф 5, член 33, параграф 6, член 34, параграф 8, член 35, параграф 11, член 37, параграф 2, член 38, параграф 4, член 39, параграф 2, член 41, параграф 3, член 41, параграф 5, член 43, параграф 3, член 44, параграф 7, член 79, параграф 6 параграф 7, член 81, параграф 3, и член 82, параграф 3) и член 83, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. [Изм. 200]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, параграф 5, член 14, параграф 7, член 15, параграф 3, член 13а, параграф 5, член 17, параграф 9, член 20, параграф 6, член 22, параграф 4, член 23, параграф 3, член 26, параграф 5, член 28, параграф 5, член 30, параграф 3, член 31, параграф 5, член 32, параграф 5, член 33, параграф 6, член 34, параграф 8, член 35, параграф 11, член 37, параграф 2, член 38, параграф 4, член 39, параграф 2, член 41, параграф 3, член 41, параграф 5, член 43, параграф 3, член 44, параграф 7, член 79, параграф 6 параграф 7, член 81, параграф 3, и член 82, параграф 3) и член 83, параграф 3 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 201]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета

5.  Делегиран Делегираният акт, приет съгласно член 6, параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, параграф 5, член 14, параграф 7, член 15, параграф 3, съгласно член 13а, параграф 5, член 17, параграф 9, член 20, параграф 6, член 22, параграф 4, член 23, параграф 3, член 26, параграф 5, член 28, параграф 5, член 30, параграф 3, член 31, параграф 5, член 32, параграф 5, член 33, параграф 6, член 34, параграф 8, член 35, параграф 11, член 37, параграф 2, член 38, параграф 4, член 39, параграф 2, член 41, параграф 3, член 41, параграф 5,член 43, параграф 3, член 44, параграф 7, член 79, параграф 6 параграф 7, член 81, параграф 3, и член 82, параграф 3) и член 83, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два шест месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два шест месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 202]

Член 87

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него. [Изм. 203]

ГЛАВА XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 88

Отмяна на Директива 95/46/ЕО

1.  Директива 95/46/ЕО се отменя.

2.  Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на настоящия регламент. Позоваванията на Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена по силата на член 29 от Директива 95/46/ЕО, се тълкуват като позовавания на Европейския комитет по защита на личните данни, създаден с настоящия регламент.

Член 89

Връзка и изменяне на Директива 2002/58/ЕО

1.  Настоящият регламент не налага допълнителни задължения на физическите или юридическите лица във връзка с обработването на лични данни, свързано с доставката на общественодостъпни електронни съобщителни услуги в обществени съобщителни мрежи в Съюза, по отношение на въпроси, за които са им наложени специални задължения със същата цел, установени в Директива 2002/58/ЕО.

2.  Член 1, параграф 2, член 4 и член 15 от Директива 2002/58/ЕО се заличава заличават. [Изм. 204]

2a.   Без забавяне и най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, Комисията представя предложение за преразглеждане на правната рамка, приложима към обработването на лични данни и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот в областта на електронните съобщения, с цел привеждане в съответствие с настоящия регламент, за да се гарантират съгласувани и единни правни разпоредби, отнасящи се до основното право на защита на личните данни в Съюза. [Изм. 205]

Член 89а

Връзка с Регламент (ЕО) № 45/2001 и изменението на този регламент

1.  Правилата, определени в настоящия регламент, се прилагат към обработването на лични данни от институции, органи, служби и агенции на Съюза по отношение на въпроси, за които те не са предмет на допълнителни правила, установени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.  Комисията представя без забавяне и най-късно до датата, посочена в член 91, параграф 2, предложение за преразглеждане на правната рамка, приложима към обработването на лични данни от страна на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. [Изм. 206]

Член 90

Оценка

Комисията редовно представя на Европейския парламент и на Съвета доклади относно оценката и прегледа на настоящия регламент. Първият доклад се представя не по-късно от четири години след влизането в сила на настоящия регламент. Следващите доклади се представят на всеки четири години след това. Комисията представя, ако е необходимо, подходящи предложения за изменение на настоящия регламент и за привеждане в съответствие на други правни инструменти, като отчита по-специално развитието на информационните технологии и с оглед на напредъка в информационното общество. Докладите се оповестяват публично.

Член 91

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага от ...(20).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

Приложение – Представяне на подробностите, посочени в член 13а 

1)  Като се вземат предвид съотношенията, посочени в точка 6, подробностите се предоставят, както следва:

20140312-P7_TA(2014)0212_BG-p0000001.png

2)  Следните думи в редовете във втората колона на таблицата в точка 1, озаглавена „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ“, са форматирани в получер шрифт:

a)  думата „събрани“ в първия ред на втората колона;

б)  думата „съхранени“ във втория ред на втората колона;

в)  думата „обработвани“ в третия ред на втората колона;

г)  думата „разпространявани“ в четвъртия ред на втората колона;

д)  думите „продавани или отдавани под наем “ в петия ред на втората колона;

е)  думата „некриптирана“ в шестия ред на втората колона.

3)  Като се вземат предвид съотношенията, посочени в точка 6, в редовете от третата колона на таблицата в точка 1, озаглавена „ИЗПЪЛНЕНО“, се попълва една от следните две графични форми в съответствие с условията, определени в точка 4:

a)

20140312-P7_TA(2014)0212_BG-p0000002.png

б)

20140312-P7_TA(2014)0212_BG-p0000003.png

4)  

a)  Ако не са събрани лични данни над минимума, необходим за всеки отделен случай на обработването, в първия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

б)  Ако са събрани лични данни над минимума, необходим за всеки отделен случай на обработването, в първия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

в)  Ако не са съхранявани лични данни над минимума, необходим за всеки отделен случай на обработването, във втория ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

г)  Ако са съхранявани лични данни над минимума, необходим за всеки отделен случай на обработването, във втория ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

д)  Ако не са обработвани лични данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, в третия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

е)  Ако са обработвани лични данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, в третия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

ж)  Ако не са разпространявани лични данни до търговски трети страни, в четвъртия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

з)  Ако са разпространявани лични данни до търговски трети страни, в четвъртия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

и)  Ако не са продавани или отдавани под наем лични данни, в петия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

й)  Ако не са продавани или отдавани под наем лични данни, в петия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

к)  Ако не са съхранявани лични данни в некриптирана форма, в шестия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

л)  Ако са съхранявани лични данни в некриптирана форма, в шестия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

5)  Референтните цветове на графичните форми в точка 1 по палитрата Pantone са: Pantone черно № 7547 и Pantone червено № 485. Референтният цвят на графичната форма в точка 3а по палитрата Pantone е: Pantone зелено № 370. Референтният цвят на графичната форма в точка 3б по палитрата Pantone е: Pantone червено № 485.

6)  Съотношенията, дадени на изображенията на милиметрова хартия по-долу, се спазват, дори ако таблицата се намалява или се увеличава:

20140312-P7_TA(2014)0212_BG-p0000004.png

[Изм. 207]

(1)ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 90.
(2) ОВ С 192, 30.6.2012 г., стр. 7.
(3) Позиция на Европейския парламент от 12 март 2014 г.
(4)Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(5) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микропредприятията, малките и средните предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(6)Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и относно свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(7) Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (OB L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
(8) Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителски договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).
(9) Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70).
(10) Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (OВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).
(11)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(12) Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (OB L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
(13)OВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.
(14)OВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.
(15)ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.
(16) Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).
(17) Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1).
(18) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OB L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(19) Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно прилагането на добрата клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 121, 1.5.2001 г., стр. 34).
(20) Две години от датата на влизане в сила на настоящия Регламент.

Правна информация - Политика за поверителност