Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0011(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0402/2013

Testi mressqa :

A7-0402/2013

Dibattiti :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0212

Testi adottati
PDF 1496kWORD 1265k
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali ***I
P7_TA(2014)0212A7-0402/2013
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Data Ġenerali) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2012)0011),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 16(2) u 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0025/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa mill-Kamra tar-Rappreżentanti Belġjana, il-Bundesrat Ġermaniż, is-Senat Franċiż, il-Kamra tad-Deputati tal-Italja u l-Parlament Svediż, skont il-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Mejju 2012(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-7 ta' Marzu 2012 tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tal-1 ta' Ottubru 2012,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0402/2013),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif tinstab hawnhekk;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 229, 31.7.2012, p. 90.
(2) ĠU C 192,30.6.2012, p. 7.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2014 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Data Ġenerali)
P7_TC1-COD(2012)0011

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 16(2) u l-Artikolu 114(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali hija dritt fundamentali. L-Artikolu 8(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ('Karta') u l-Artikolu 16(1) tat-Trattat jistabbilixxu li kull persuna għandu jkollha d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali li tirrigwardaha.

(2)  L-ipproċessar tad-data personali huwa maħsub sabiex jaqdi lill-bniedem; il-prinċipji u r-regoli dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom, tkun xi tkun in-nazzjonalità jew ir-residenza tal-persuni fiżiċi, għandhom jirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom, b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali. Dan għandu jikkontribwixxi għall-kisba ta’ spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u ta’ għaqda ekonomika, għall-progress ekonomiku u soċjali, it-tisħiħ u l-konverġenza tal-ekonomiji fis-suq intern, u l-benesseri tal-individwi.

(3)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) tfittex li tarmonizza l-protezzjoni ta’ drittijiet u libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-attivitajiet ta’ pproċessar u tiggarantixxi l-fluss liberu tad-data personali bejn l-Istati Membri.

(4)  L-integrazzjoni ekonomika u soċjali li rriżultat mill-funzjonament tas-suq intern wasslet għal żieda sostanzjali fi flussi transkonfinali. L-iskambju ta’ data bejn atturi ekonomiċi u soċjali, pubbliċi u privati fl-Unjoni żdied. L-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri qegħdin jintalbu mil-liġi tal-Unjoni sabiex jikkooperaw u jiskambjaw data personali sabiex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet tagħhom jew iwettqu kompiti f’isem awtorità fi Stat Membru ieħor.

(5)  L-iżviluppi teknoloġiċi rapidi u l-globalizzazzjoni ġabu sfidi ġodda għall-protezzjoni tad-data personali. L-iskala ta’ qsim u ġbir tad-data żdiedet b’mod impressjonanti. It-teknoloġija tippermetti kemm lil kumpaniji privati kif ukoll lil awtoritajiet pubbliċi li jagħmlu użu minn data personali fuq skala mingħajr preċedenti sabiex iwettqu l-attivitajiet tagħhom. L-individwi qegħdin dejjem aktar jagħmlu l-informazzjoni personali disponibbli pubblikament u globalment. It-teknoloġija bidlet kemm l-ekonomija kif ukoll il-ħajja soċjali, u teħtieġ li tiffaċilita aktar il-fluss liberu tad-data fl-Unjoni u t-trasferiment lejn pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt li tassigura livell għoli ta’ protezzjoni tad-data personali.

(6)  Dawn l-iżviluppi jeħtieġu l-bini ta’ qafas ta’ protezzjoni tad-data b’saħħtu u aktar koerenti fl-Unjoni, appoġġjat minn infurzar qawwi, minħabba l-importanza li tinħoloq il-fiduċja li tippermetti lill-ekonomija diġitali tiżviluppa fis-suq intern. L-individwi għandu jkollhom il-kontroll tad-data personali tagħhom u ċ-ċertezza legali u prattika għall-individwi, għall-operaturi ekonomiċi u għall-awtoritajiet pubbliċi għandha tissaħħaħ.

(7)  L-għanijiet u l-prinċipji tad-Direttiva 95/46/KE jibqgħu sodi, iżda din ma waqqfitx il-frammentazzjoni fil-mod kif il-protezzjoni tad-data hija implimentata fl-Unjoni, in-nuqqas ta’ ċertezza legali u perċezzjoni pubblika mifruxa li hemm riskji sinifikanti għall-protezzjoni tal-individwi assoċjati l-aktar mal-attività onlajn. Id-differenzi fil-livell ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi, l-aktar fid-dritt tal-protezzjoni ta’ data personali, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mogħtija fl-Istati Membri jistgħu jwaqqfu l-fluss liberu tad-data personali fl-Unjoni kollha. Għaldaqstant din id-differenza tista’ tkun ta’ xkiel għas-segwitu tal-attivitajiet ekonomiċi fil-livell tal-Unjoni, tgħawweġ il-kompetizzjoni u xxekkel lill-awtoritajiet fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tagħhom taħt il-liġi tal-Unjoni. Dawn id-differenzi fil-livelli ta’ protezzjoni hija dovuta għall-eżistenza ta’ differenzi fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE.

(8)  Sabiex ikun assigurat livell konsistenti u għoli ta’ protezzjoni tal-individwi u sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-flussi tad-data personali, il-livell ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ din id-data għandu jkun l-istess fl-Istati Membri kollha. L-applikazzjoni konsistenti u omoġenea tar-regoli għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali għandha tkun assigurata fl-Unjoni kollha.

(9)  Il-protezzjoni effettiva tad-data personali fl-Unjoni kollha teħtieġ it-tisħiħ u l-ispeċifikar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data u l-obbligi ta’ dawk li jipproċessaw u jiddeterminaw l-ipproċessar ta’ data personali, iżda wkoll setgħat ugwali għall-monitoraġġ u l-iżgurar tal-konformità mar-regoli għall-protezzjoni ta’ data personali u sanzjonijiet ugwali għat-trasgressuri fl-Istati Membri.

(10)  L-Artikolu 16(2) tat-Trattat jagħti mandat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jistabbilixxu r-regoli li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u r-regoli relatati mal-moviment liberu tad-data personali.

(11)  Sabiex ikun żgurat livell konsistenti ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi li jfixklu l-moviment liberu tad-data fis-suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li jipprovdi ċertezza legali u trasparenza għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-mikroimpriżi l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet infurzabbli bil-liġi u obbligi u responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ konsistenti tal-ipproċessar tad-data personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-Istati Membri differenti. Biex jieħu kont tas-sitwazzjoni speċifika ta’ mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan ir-Regolament jinkludi numru ta’ derogi. Barra minn hekk, il-korpi u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-kunċett ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2003/361/KE(5) .

(12)  Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’ residenza tagħhom, fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali. Fir-rigward tal-ipproċessar tad-data li jikkonċerna l-persuni ġuridiċi u b’mod partikolari l-impriżi stabbiliti bħala persuni ġuridiċi, inkluż l-isem u l-forma tal-persuna ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna ġuridika, il-protezzjoni ta’ dan ir-Regolament m'għandhiex tintalab minn kwalunkwe persuna. Dan għandu japplika wkoll fejn l-isem tal-persuna ġuridika jkun fih l-ismijiet ta' persuna fiżika waħda jew aktar.

(13)  Il-protezzjoni tal-individwi għandha tkun teknoloġikament newtrali u ma tiddependix fuq it-tekniki użati; inkella din tista’ toħloq riskju serju ta’ ksur. Il-protezzjoni tal-individwi għandha tapplika għall-ipproċessar tad-data personali permezz ta’ mezzi awtomatizzati kif ukoll għall-ipproċessar manwali, jekk id-data titqgħed jew tkun masuba biex titqiegħed f’sistema ta’ arkivjar. Fajls jew settijiet ta’ fajls kif ukoll il-qoxriet ta’ barra tagħhom, li ma jkunux strutturati skont kriterji speċifiċi, m’għandhomx jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(14)  Dan ir-Regolament la jindirizza kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’ data relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, u lanqas ikopri l-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, li huma soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 45/2001(6), jew l-ipproċessar tad-data personali mill-Istati Membri meta jitwettqu attivitajiet fir-rigward tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7) għandu jiġi allinjat ma' dan ir-Regolament u applikat bi qbil ma' dan ir-Regolament. [Em. 1]

(15)  Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-ipproċessar ta-data ta' data personali minn persuna fiżika, li hija esklussivament personali, relatata mal-familja, jew domestika, bħall-korrispondenza u l-pussess ta’ indirizzi, u jew il-bejgħ privat u mingħajr l-ebda interess bi qligħ u b’hekk mingħajr l-ebda rabta ma’ attività professjonali jew kummerċjali. L-eżenzjoni m’għandhiex tapplika Madankollu, dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal kontrolluri u proċessuri li jipprovdu jagħtu l-mezzi għall-ipproċessar tad-data personali għal dawn l-attivitajiet tali attivitajiet personali jew domestiċi jew personali. [Em. 2]

(16)  Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali minn awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ din id-data, hija soġġetta ta’ strument legali speċifiku fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-attivitajiet ta’ pproċessar għal dawk il-finijiet. Madanakollu, d-data proċessata mill-awtoritajiet pubbliċi taħt dan ir-Regolament meta tintuża għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali għandha tkun gvernata mill-istrument legali aktar speċifiku fil-livell tal-Unjoni (id-Direttiva 2014/.../EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, kxif jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-esekuzzjoni ta 'penali penali, u l-moviment liberu ta' dik id-data).

(17)  Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8), b’mod partikolari tar-regoli dwar ir-responsabbiltà ta’ fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva.

(18)  Dan ir-Regolament jippermetti li jiġi meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament. Id-data personali f’dokumenti li jinżammu minn awtorità pubblika jew korp pubbliku tista’ tiġi żvelata minn dik l-awtorità jew dak il-korp skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru fir-rigward tal-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali, għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni tad-data mad-dritt tal-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali u tikkostitwixxi bilanċ ġust tad-diversi interessi involuti. [Em. 3]

(19)  Kull ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni għandu jsir skont dan ir-Regolament, irrispettivament minn jekk l-ipproċessar innifsu jseħħx fl-Unjoni jew le. L-istabbiliment jimplika l-eżerċizzju reali u effettiv ta’ attività permezz ta’ arranġamenti stabbli. Il-forma legali ta’ dawn l-arranġamenti, kemm jekk permezz ta’ fergħa kif ukoll sussidjarja ma’ personalità ġuridika, mhijiex il-fattur determinanti f’dan ir-rigward.

(20)  Sabiex ikun assigurat li l-individwi ma jkunux imċaħħda mill-protezzjoni li huma intitolati għaliha taħt dan ir-Regolament, l-ipproċessar ta’ data personali ta’ suġġetti tad-data li jgħixu fl-Unjoni minn kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, għandu jkun soġġett għal dan ir-Regolament meta l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi, kemm jekk ikunu u kemm jekk ma jkunux marbutin ma ħlas, servizzi lil dawn is-suġġetti tad-data, jew mal-monitoraġġ tal-imġiba ta’ dawn is-suġġetti tad-data. Sabiex jiġi determinat jekk tali kontrollur ikunx qiegħed joffri prodotti jew servizzi lil tali suġġetti tad-data fl-Unjoni, għandu jiġi aċċertat jekk ikunx jidher li l-kontrollur ikun qiegħed jipprevedi l-offerta ta' servizzi lil suġġetti tad-data fi Stat Membru wieħed jew aktar fl-Unjoni. [Em. 4]

(21)  Sabiex ikun iddeterminat jekk attività ta’ pproċessar tistax titqies li ‘tissorvelja l-imġiba’ tas-suġġetti s-suġġetti tad-data, għandu jkun aċċertat jekk l-individwi humiex segwiti fuq l-internet b’, tkun xi tkun l-oriġini tad-data, jew jekk data oħra dwarhom tinġabar, inkluż minn reġistri pubbliċi u avviżi fl-Unjoni li huma aċċessibbli minn barra l-Unjoni, inkluż bl-intenzjoni li tintuża , jew il-potenzjal ta' użu sussegwenti ta’ tekniki ta’ pproċessar tad-data li jikkonsistu mill-applikazzjoni ta’ ‘profil’ lil individwu, b’mod partikolari sabiex jittieħdu deċiżjonijiet li jirrigwardawh/a jew għall-analiżi jew it-tbassir tal-preferenzi, l-imġiba, l-attitudnijiet personali tiegħu/tagħha.Meta l-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru tapplika permezz tal-liġi internazzjonali pubblika, dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, bħal fil-każ ta’ missjoni diplomatika jew uffiċċju konsulari ta’ Stat Membru. [Em. 5]

(22)  Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni dwar persuna identifikata jew identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk persuna hijiex identifikabbli, għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data ma għandhomx japplikaw għal data li tku saret anonima b’mod li s-suġġett tad-data ma jibqax identifikabbli.

(23)  Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data għandhom japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni dwar persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk persuna hijiex identifikabbli, għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika lill-individwu individwu jiġi identifikat jew magħżul direttament jew indirettament. Sabiex jiġi aċċertat liema mezzi raġonevolment x'aktarx jintużaw għall-identifikazzjoni ta' individwu, għandu jittieħed kont tal-fatturi oġġettivi kollha, bħall-ispejjeż tal-identifikazzjoni u l-ammont ta' żmien meħtieġ għaliha, b'kont meħud kemm tat-teknoloġija disponibbli fil-mument tal-ipproċessar kif ukoll tal-iżvilupp teknoloġiku. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data ma għandhomx japplikaw, għalhekk għal data li tku saret anonima b’mod li s-suġġett tad-data ma jibqaxanonima, li hija informazzjoni li mhijiex marbuta ma' persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. Għaldaqstant, dan ir-Regolament ma jikkonċernax l-ipproċessar ta' tali data anonima, inkluż għal finijiet ta' statistika jew riċerka. [Em. 6]

(24)  Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ipprovdutiDan ir-Regolament għandu jkun applikabbli għall-ipproċessar li jinvolvi identifikaturi onlajn pprovduti mill-apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw sabiex jinħolqu profili tal-individwi u jidentifikawhom, dan ir-Regolament għandu japplika għall-ipproċessar li jinvolvi data bħal din. Minn dan isegwi li n-numri ta’ identifikazzjoni, id-data ta’ lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew fatturi speċifiċi oħra bħala tali ma għandhomx bżonn neċessajament li jiġu kkunsidrati bħala data personali fiċ-ċirkostanzi kollha. u t-tags tal-Identifikazzjoni tal-Frekwenza tar-Radju, sakemm dawk l-identifikaturi ma jkunux marbuta ma' persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. [Em. 7]

(25)  Il-kunsens għandu jingħata b’mod espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika u informata mogħtija liberament ta’ dak li jixtieq is-suġġett tad-data, jew fuq dikjarazzjoni jew minn azzjoni affermattiva mis-suġġett li tirriżulta mill-għażla tas-suġġett tad-data, li jassigura li l-individwi huma konxji li qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-ipproċessar ta’ data personali, inkluż billi jimmarkaw. Azzjoni affermattiva ċara tista' tinkludi l-immarkar ta' kaxxa meta jżuru sit elettroniku tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-data tal-ipproċessar propost tad-data personali tiegħu. Is-silenzju, l-użu sempliċi ta' servizz jew in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara talba elettronika, it-talba għandha tkun ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda tiġi pprovduta għalih. [Em. 8]

(26)  Id-data personali relatata mas-saħħa għandha tinkludi b’mod partikolari d-data kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-saħħa ta’ suġġett tad-data; informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-individwu; numru, simbolu jew partikolari assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; kull informazzjoni dwar l-individwu miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-saħħa lill-individwu; informazzjoni miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, inkluż kampjuni bijoloġiċi; identifikazzjoni ta’ persuna bħala fornitur ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu; jew kwalunkwe informazzjoni dwar, pereżempju, marda, diżabbiltà, riskju ta’ mard, storja medika, kura klinika, jew l-istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-suġġett tad-data indipendentement mis-sors tiegħu, pereżempju. mingħand tabib jew professjonista mediku ieħor, sptar, apparat mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

(27)  L-istabbiliment ewlieni ta’ kontrollur fl-Unjoni għandu jkun stabbilit skont kriterji oġġettivi u għandu jimplika l-eżerċizzju reali u effettiv ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni li jiddeterminaw id-deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar permezz ta’ arranġamenti stabbli. Dan il-kriterju m’għandux jiddependi fuq il-fatt jekk l-ipproċessar tad-data personali jsirx effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-ipproċessar tad-data jew l-ipproċessar ta’ attivitajiet, minnhom infushom, ma jikkostitwixxux dan l-istabbilment ewlieni u għaldaqstant mhumiex kriterju determinanti għal stabbilment ewlieni. L-istabbilment ewlieni tal-proċessur għandu jkun il-post fejn tinsab l-amministrazzjoni ċentrali fl-Unjoni.

(28)  Grupp ta’ impriżi għandu jkopri impriża li tikkontrolla u l-impriżi kkontrollati tagħha, fejn l-impriża li tikkontrolla għandha tkun l-impriża li tista’ teżerċita influwenza dominanti fuq l-impriżi l-oħrajn permezz, pereżempju, tas-sjieda, parteċipazzjoni finanzjarja jew ir-regoli li jirregolawha jew is-setgħa li timplimenta r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali.

(29)  It-tfal jixirqilhom protezzjoni speċifika tad-data personali tagħhom, minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali. Sabiex ikun stabbilit jekk individwu huwiex minorenni, dan ir-Regolament għandu jassumi d-definizzjoni stabbilita mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Uniti. Fejn l-ipproċessar ta' data jkun ibbażat fuq il-kunsens tas-soġġett tad-data b'rabta mal-offerta ta' prodotti jew servizzi direttament lil tifel, il-kunsens għandu jingħata jew awtorizzat mill-ġenitur jew gwardjan legali tat-tifel fil-każijiet fejn it-tifel ikun taħt l-età ta' 13-il sena. Lingwaċċ xieraq għall-età għandu jintuża fejn it-tfal ikunu fl-udjenza fil-mira. Raġunijiet oħrajn għall-ipproċessar legali bħal raġunijiet ta' interess pubbliku għandhom jibqgħu applikabbli, bħal għall-ipproċessar fil-kuntest ta' servizzi preventivi jew ta' konsulenza offruti direttament lil tifel. [Em. 9]

(30)  Kwalunkwe pproċessar ta’ data personali għandu jkun legali, ġust u trasparenti fir-rigward tal-individwi kkonċernati. B’mod partikolari, l-objettivi speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata d-data għandhom ikunu espliċiti u leġittimi u stabbiliti meta tinġabar id-data. Id-data għandha tkun adegwata, rilevanti u limitata għall-minimu meħtieġ għall-għanijiet li għalihom id-data qiegħda tkun ipproċessata; dan jeħtieġ b’mod partikolari li jiġi żgurat li d-data miġbura ma tkunx eċċessiva u li l-perjodu li matulu ser tkun maħżuna d-data jkunu strettament limitati. Id-data personali għandha tkun ipproċessata biss jekk l-għan tal-ipproċessar ma setax jintlaħaq mod ieħor. Għandu jittieħed kull pass raġonevoli sabiex ikun żgurat li d-data personali li ma tkunx eżatta tiġi rettifikata jew imħassra. Sabiex ikun assigurat li d-data ma tibqax miżmuma għal aktar żmien minn kemm meħtieġ, il-kontrollur għandu jistabbilixxi limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal reviżjoni kultant żmien.

(31)  Sabiex l-ipproċessar ikun legali, id-data personali għandha tkun ipproċessata fuq il-bażi tal-kunsens tal-persuna kkonċernata jew xi bażi leġittima oħra, stabbilita mil-liġi, jew f’dan ir-Regolament jew f’liġi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru kif imsemmi f’dan ir-Regolament. Fil-każ li tifel jew persuna li nieqes/nieqsa mill-kapaċità legali, il-liġi tal-Unjoni jew l-Istat Membru rilevanti għandha tiddetermina l-kundizzjonijiet skont liema l-kunsens jingħata jew jiġi awtorizzat minn dik il-persuna. [Em. 10]

(32)  Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-suġġett tad-data ta l-kunsens tiegħu għall-operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-data huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-kunsens. Biex jikkonforma mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data, l-oneru m’għandux jinftiehem li jirrikjedi l-identifikazzjoni pożittiva tas-suġġetti tad-data sakemm dan ma jkunx meħtieġ. B'mod simili għat-termini tal-liġi ċivili (eż id-Direttiva 93/13/KEE(9)), il-politiki tal-protezzjoni tad-data għandhom ikunu ċari u trasparenti kemm jista' jkun. M'għandhomx ikun fihom klawżoli moħbijin jew żvantaġġużi. Il-kunsens ma jistax jingħata għall-ipproċessar ta' data personali ta' persuni terzi. [Em. 11]

(33)  Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma jipprovdix bażi legali valida meta l-individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina u libera u sussegwentement ma jkunx jista’ jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr ħsara. B'mod speċjali dan hu l-każ jekk il-kontrollur ikun awtorità pubblika li tista' timponi obbligu permezz tas-setgħat pubbliċi rilevanti tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li jkun ingħata b'mod liberu. L-użu ta’ opzjonijiet awtomatiċi li s-suġġett tad-data huwa meħtieġ li jimmodifika biex joġġezzjona għall-ipproċessar, bħal kaxxi diġà mmarkati, ma jesprimix kunsens liberu. Il-kunsens għall-ipproċessar ta' data personali addizzjonali li mhijiex meħtieġa għall-għoti ta' servizz m'għandux ikun rikjest għall-użu tas-servizz. Meta jiġi rtirat il-kunsens, dan jista' jippermetti l-waqfien jew in-nuqqas ta' twettiq ta' servizz li jiddependi fuq id-data. Fejn il-konklużjoni tal-għan maħsub ma tkunx ċara, il-kontrollur għandu, b'intervalli regolari, jagħti l-informazzjoni dwar l-ipproċessar lis-suġġett tad-data u jitlob affermazzjoni mill-ġdid tal-kunsens tiegħu. [Em. 12]

(34)  Il-kunsens m’għandhux jipprovdi raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-data personali, meta jkun hemm żbilanċ ċar bejn is-suġġett tad-data u l-kontrollur. Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, fejn id-data personali hija pproċessata mill-impjegatur tad-data personali tal-impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar tad-data fejn l-awtorità pubblika tista' timponi obbligu permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie mogħti awtomatikament, filwaqt li jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-data. [Em. 13]

(35)  L-ipproċessar għandu jkun legali fejn ikun meħtieġ fil-kuntest ta’ kuntratt jew id-dħul intenzjonali f’kuntratt.

(36)  Meta l-ipproċessar isir f’konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur jew meta l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali, l-ipproċessar għandu jkollu bażi legali fil-liġi tal-Unjoni, jew fil-liġi ta’ Stat Membru li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għal kwalunkwe limitazzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet. Dan għandu jinkludi wkoll ftehimiet kollettivi li jistgħu jiġu rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali bħala ġeneralment validi. Hija wkoll il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali li għandha tistabbilixxi jekk il-kontrollur li qed iwettaq il-kompitu fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali għandux ikun amministrazzjoni pubblika jew xi persuna fiżika jew ġuridika oħra rregolata mil-liġi pubblika, jew mil-liġi privata bħal assoċjazzjoni professjonali. [Em. 14]

(37)  L-ipproċessar tad-data personali għandu jitqies ukoll bħala legali fejn ikun meħtieġ, biex jiġi protett interess li huwa essenzjali għall-ħajja tas-suġġett tad-data.

(38)  L-interessi leġittimi ta’ kontrollur tal-kontrollur, jew fil-każ ta' żvelar, tal-parti terza lil min id-data tiġi żvelata, jistgħu jipprovdu bażi legali għall-ipproċessar, diment li jissodisfaw l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-data abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur u li l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data ma jkunux aktar importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett tad-data jkun minorenni, minħabba li t-tfal jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Sakemm l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data ma jkunux iktar importanti, l-ipproċessar limitat għad-data psewdonima għandu jkun maħsub li jissodisfa l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-data abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur. Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar, għal raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni partikolari tagħhom u mingħajr ħlas. Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-kontrollur għandu jkun obbligat li jinforma espliċitament lis-suġġett tad-data dwar l-interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li joġġezzjona, u jkun obbligat ukoll li jiddokumenta dawn l-interessi leġittimi. L-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-data jistgħu, b'mod partikolari, isiru iktar importanti mill-interess tal-kontrollur tad-data fejn tkun ipproċessata data personali f'ċirkostanzi fejn is-suġġetti tad-data ma jistennewx b'mod raġonevoli iktar proċessar. Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex jipproċessaw id-data, din il-bażi legali ma għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom. [Em. 15]

(39)  L-ipproċessar tad-data sal-punt li huwa strettament meħtieġ u proporzjonat għall-finijiet li tiġi żgurata s-sigurtà tal-informazzjoni u n-netwerk, jiġifieri l-kapaċità ta’ netwerk jew ta’ sistema ta’ informazzjoni li tirreżisti, b’ċertu livell ta’ fiduċja, għal avvenimenti aċċidentali jew azzjonijiet illegali jew malizzjużi li jikkompromettu d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-data maħżuna jew trażmessa, u s-sigurtà tas-servizzi relatati offruti minn, jew aċċessibbli permezz ta’ dawn in-netwerks u s-sistemi, mill-awtoritajiet pubbliċi, Skwadri ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters - CERTs, Skwadri ta’ Rispons għal Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-Kompjuters - CSIRTs, fornituri ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika u minn fornituri ta’ teknoloġiji u servizzi għas-sigurtà, jikkostitwixxi interess leġittimu tal-kontrollur tad-data kkonċernat. Dan jista’, pereżempju, jinkludi l-prevenzjoni ta’ aċċess mhux awtorizzat għal netwerks ta’ komunikazzjoni elettronika u d-distribuzzjoni ta’ kodiċi malizzjuż u l-waqfien ta’ attakki ta’ “ċaħda mis-servizz” u l-ħsara lill-kompjuter u lil sistemi ta’ komunikazzjoni elettronika. Dan il-prinċipju japplika wkoll għall-ipproċessar ta' data personali għar-restrizzjoni ta' aċċess abbużiv għal u użu ta' sistemi ta' netwerk jew informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, bħall-projbizzjoni ta' identifikaturi elettroniċi. [Em. 16]

(39a)  Sakemm l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data ma jkunux iktar importanti, il-prevenzjoni jew il-limitazzjoni tal-ħsara fuq in-naħa tal-kontrollur tad-data għandhom jitqiesu bħala mwettqa fl-interess leġittimu tal-kontrollur tad-data jew, fil-każ ta' żvelar, tal-parti terza lil min tiġi żvelata id-data, u bħala li jissodisfaw l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-data abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur. L-istess prinċipju japplika wkoll għall-infurzar ta' talbiet legali kontra suġġett tad-data, bħall-ġbir ta' dejn jew danni u rimedji ċivili. [Em. 17]

(39b)  Sakemm l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data ma jkunux iktar importanti, l-ipproċessar tad-data personali għall-finijiet tal-kummerċjalizzazzjoni diretta għal prodotti u servizzi proprji jew simili jew għall-finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta postali għandu jitqies bħala mwettaq fl-interess leġittimu tal-kontrollur, jew fil-każ ta' żvelar, tal-parti terza lil min tiġi żvelata d-data, u bħala li jissodisfa l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-data abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur jekk tingħata informazzjoni viżibbli ħafna dwar id-dritt tal-oġġezzjonar u dwar is-sors tad-data personali. L-ipproċessar tad-dettalji ta' kuntatt ta' negozju ġeneralment għandhom jitqiesu bħala mwettqa fl-interess leġittimu tal-kontrollur, jew fil-każ ta' żvelar, tal-parti terza lil min tiġi żvelata d-data, u bħala sodisfaċenti għall-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-data abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur. L-istess għandu japplika għall-ipproċessar ta' data personali li jsir b'mod ċar għall-pubbliku mis-suġġett tad-data. [Em. 18]

(40)  L-ipproċessar ta’ data personali għal finijiet oħra għandu jkun permess biss meta l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-għanijiet li għalihom id-data nġabret inizjalment, b’mod partikolari fejn l-ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika. Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-data, il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-suġġett tad-data għal dan l-għan ieħor jew għandu jibbaża l-ipproċessar fuq bażi leġittima oħra għall-ipproċessar legali, b’mod partikolari fejn ipprovdut mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li l-kontrollur huwa soġġett għalih. Fi kwalunkwe każ, l-applikazzjoni b’mod partikolari tal-prinċipji stabbiliti minn dan ir-Regolament u b’mod partikolari l-informazzjoni lis-suġġett tad-data dwar dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu żgurati. [Em. 19]

(41)  Data personali li, min-natura tagħha, tkun partikolarment sensittiva u vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet fundamentali jew privatezza, tixirqilha protezzjoni speċifika. Din id-data ma għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-suġġett tad-data ma jagħtix il-kunsens espliċitu tiegħu. Madankollu, għandhom jiġu pprovduti derogi minn din il-projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward ta’ ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn l-ipproċessar isir waqt attivitajiet leġittimi minn ċerti assoċjazzjonijiet jew fondazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li jippermettu l-eżerċizzju ta’ libertajiet fundamentali. [Em. 20]

(42)  Id-deroga mill-projbizzjoni fuq l-ipproċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ data għandha tkun permessa wkoll jekk issir bil-liġi, u soġġett għal salvagwardji xierqa, sabiex tkun protetta data personali u drittijiet fundamentali oħra, fejn raġunijiet ta’ interess pubbliku hekk jiġġustifikaw u b’mod partikolari għal għanijiet ta’ saħħa, inkluża s-saħħa pubblika u l-protezzjoni soċjali u l-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-saħħa, speċjalment sabiex tkun żgurata l-kwalità u l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa, jew għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika, jew għal servizzi ta' arkivji. [Em. 21]

(43)  Madankollu, l-ipproċessar ta’ data personali minn awtoritajiet uffiċjali għall-ilħuq tal-miri, stabbiliti fil-liġi kostituzzjonali jew il-liġi pubblika internazzjonali, ta’ assoċjazzjonijiet reliġjużi rikonoxxuti uffiċjalment isir fuq bażijiet ta’ interess pubbliku.

(44)  Fejn waqt attivitajiet elettorali, l-operat tas-sistema demokratika teżiġi fi Stat Membru li l-partijiet politiċi jikkompilaw data dwar l-opinjonijiet politiċi tan-nies, l-ipproċessar ta’ din id-data jista’ jkun permess għal raġunijiet ta’ interess pubbliku, sakemm ikunu stabbiliti salvagwardji xierqa.

(45)  Jekk id-data pproċessata minn kontrollur ma tippermettix l-identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, il-kontrollur tad-data m’għandux ikun obbligat li jikseb informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett tad-data għall-għan waħdieni li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fil-każ ta’ talba għall-access, il-kontrollur għandu jkun intitolat li jitlob aktar informazzjoni mingħand is-suġġett biex b’hekk ikun jista’ jsib id-data personali li dik il-persuna qiegħda tfittex. Jekk ikun possibbli għas-suġġett tad-data li jipprovdi din id-data, il-kontrolluri ma għandhomx ikunu jistgħu jużaw skuża ta’ nuqqas ta’ informazzjoni biex jirrifjutaw talba għal aċċess. [Em. 22]

(46)  Il-prinċipju tat-trasparenza jeħtieġ li kwalunkwe informazzjoni indirizzata lill-pubbliku jew lis-suġġett tad-data għandha tkun aċċessibbli b’mod faċli u faċli li tinftiehem, u li jintuża lingwaġġ ċar u sempliċi. Dan huwa partikolarment rilevanti fejn f’sitwazzjonijiet, bħar-reklamar onlajn, il-proliferazzjoni ta’ atturi u l-kumplessità teknoloġika tal-prattika tagħmilha diffiċli għas-suġġett tad-data li jkun jaf u jifhem jekk hux qed tinġabar data personali dwaru, minn min u għal liema għan. Minħabba li t-tfal jistħoqqilhom protezzjoni speċifika, kwalunkwe informazzjoni u komunikazzjoni, fejn l-ipproċessar huwa indirizzat speċifikament lil xi minorenni, għandha tkun f’lingwaġġ ċar u sempliċi li l-minorenni jista’ jifhem faċilment.

(47)  Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-suġġett tad-data tad-drittijiet tiegħu pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi mekkaniżmi sabiex wieħed jitlob jikseb, bla ħlas, b’mod partikolari aċċess għad-data, rettifika, tħassir u sabiex wieħed jeżerċita d-dritt għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur għandu jkun obbligat iwieġeb għal talbiet tas-suġġett tad-data fi żmien skadenza fissa raġonevoli u jagħti raġunijiet, f’każ li ma jikkonformax mat-talba tas-suġġett tad-data.

(48)  Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-data għandu jkun informat b’mod partikolari bl-eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-objettivi tagħha, iż-żmien kemm aktarx se ddum maħżuna d-data għal kull objettiv, jekk id-data se tiġix ittrasferita lil partijiet terzi jew lil pajjiżi terzi, dwar l-eżistenza ta' miżuri għall-oġġezzjoni u tad-dritt ta’ aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt li jressqu lment. Fejn id-data tinġabar mis-suġġett tad-data, is-suġġett tad-data għandu jkun informat ukoll jekk humiex obbligati li jipprovdu d-data u dwar il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux dik id-data. Din l-informazzjoni għandha tingħata, li jista' jfisser ukoll li ssir disponibbli mill-ewwel, lis-suġġett tad-data wara li tingħata informazzjoni simplifikata fil-forma ta' stampi standardizzati. Dan għandu jfisser ukoll li d-data personali tiġi proċessata b'mod li jippermetti effettivament lis-suġġett tad-data biex jeżerċita d-drittijiet tiegħu jew tagħha. [Em. 24]

(49)  L-informazzjoni relatata mal-ipproċessar ta’ data personali relatata mas-suġġett tad-data għandha tingħatalu meta tinġabar, jew, meta d-data ma tinġabarx mis-suġġett tad-data, f’perjodu raġonevoli, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ. Fejn id-data tista’ tkun żvelata b’mod leġittimu lil riċevitur ieħor, is-suġġett tad-data għandu jkun informat meta d-data tkun żvelata għall-ewwel darba lir-riċevitur.

(50)  Madankollu, mhuwiex neċessarju li jiġi impost dan l-obbligu meta s-suġġett tad-data diġà jkollu jaf din l-informazzjoni, jew fejn ir-reġistrazzjoni jew l-iżvelar tad-data hija espressament stabbilita bil-liġi, jew fejn l-għoti tal-informazzjoni lis-suġġett tad-data tirriżulta impossibbli jew tinvolvi sforzi sproporzjonati. Dan tal-aħħar jista’ jkun partikolarment il-każ meta l-ipproċessar ikun għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika; f’dan ir-rigward, l-għadd ta’ suġġetti tad-data, l-età tad-data, u kwalunkwe miżura ta’ kumpens adottata tista’ tiġi kkunsidrata. [Em. 25]

(51)  Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt tal-aċċess għal data li tinġabar dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-data għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod partikolari rigward għal liema għanijiet id-data tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal liema perjodu stmat, liema riċevituri jirċievu d-data, x’inhi l-loġika ġenerali tad-data li għaddejja mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu, għallinqas meta bbażata fuq it-tfassil ta’ profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew proprjetà intellettwali u b’mod partikolari d-dritt, bħal fir-rigward tad-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-suġġett tad-data. [Em. 26]

(52)  Il-kontrollur għandu juża l-miżuri kollha raġonevoli sabiex jivverifika l-identità ta’ suġġett tad-data li jitlob aċċess, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ servizzi onlajn u identifikaturi onlajn. Kontrollur m’għandux iżomm id-data personali għall-fini unika li jkun jista’ jirreaġixxi għal talbiet potenzjali.

(53)  Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt li jkollha data personali li tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun minsija għat-tħassir’ meta ż-żamma ta’ data bħal din ma tkunx konformi ma’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti tad-data għandu jkollhom id-dritt li d-data personali tagħhom titħassar u ma tiġix ipproċessata aktar, meta d-data ma tkunx meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li għalihom id-data tinġabar jew inkella tiġi pproċessata, fejn is-suġġetti tad-data jkunu rtiraw il-kunsens tagħhom għall-ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-ipproċessar ta’ data personali li tirrigwardahom jew inkella meta l-ipproċessar tad-data personali ma tkunx tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta s-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens tiegħu meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox konxju dwar ir-riskji involuti fl-ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din id-data personali b’mod speċjali fuq l-Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri tad-data għandha tkun permessa fejn din tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika, għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-data minflok titħassar. Barra minn hekk, id-dritt għat-tħassir m’għandux japplika meta ż-żamma ta’ data personali hija neċessarja għat-twettiq ta’ kuntratt mas-suġġett tad-data, jew meta jkun hemm obbligu legali biex tinżamm din id-data. [Em. 27]

(54)  Sabiex jissaħħaħ id-‘dritt li tkun minsi għat-tħassir’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li kontrollur li jkun għamel id-data personali pubblika mingħajr ġustifikazzjoni legali, għandu jkun obbligat li jinforma lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw din id-data li s-suġġett tad-data jitolbu jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji jew replika ta’ dik id-data personali. Biex jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward meħtieġa biex titħassar id-data, inkluż minn partijiet terzi, mingħajr preġudizzju għad-dritt tas-suġġett tad-data għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur huwa responsabbli. Fir-rigward ta’ pubblikazzjoni ta’ data personali ta’ parti terza, il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, meta l-kontrollur ikun awtorizza l-pubblikazzjoni mill-parti terza. li jitlob kumpens. [Em. 28]

(54a)  Data miċħuda mis-suġġett tad-data, li l-verità jew il-falsità tagħha ma tistax tiġi stabbilita għandha tiġi mblokkata sakemm il-kwistjoni tiġi ċċarata. [Em. 29]

(55)  Sabiex isaħħu aktar il-kontroll fuq id-data tagħhom u d-dritt tagħhom għall-aċċess, is-suġġetti tad-data għandu jkollhom id-dritt, fejn id-data personali tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi u f’format strutturat u użat b’mod komuni, li jiksbu kopja tad-data dwarhom f’format elettroniku użat komunement. Is-suġġett tad-data għandu jitħalla wkoll jittrasmetti dik id-data, li kien ipprovda, minn applikazzjoni awtomatizzata, bħal netwerk soċjali, għal oħra. Kontrolluri tad-data għandhom jiġu inkoraġġuti jiżviluppaw formats interoperabbli li jippermettu l-portabbiltà tad-data. Dan għandu japplika meta s-suġġett tad-data pprovda d-data lis-sistema ta’ pproċessar awtomatizzata, abbażi tal-kunsens tiegħu jew fit-twettiq ta’ kuntratt. Il-fornituri ta' servizzi ta' soċjetà tal-informazzjoni m'għandhomx jagħmlu t-trasferiment ta' dik id-data obbligatorju għall-forniment tas-servizzi tagħhom. [Em. 30]

(56)  F’każijiet fejn id-data personali tista’ tkun ipproċessata legalment sabiex tipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-data, jew għal raġunijiet ta’ interess pubbliku, awtorità uffiċjali jew l-interessi leġittimi ta’ kontrollur, kwalunkwe suġġett tad-data għandu madankollu jkun intitolat joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ kull data li tirrigwardah , mingħajr ħlas u b'mod li jista' jintuża faċilment u b'mod effettiv. L-oneru tal-prova għandu jkun f’idejn il-kontrollur li juri li l-interessi leġittimi tiegħu jistgħu jegħlbu l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data. [Em. 31]

(57)  Meta d-data personali tkun ipproċessata għall-għanijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta, is-suġġett tad-data għandu s-suġġett tad-data jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar, il-kontrollur għandu, għal dan l-ipproċessar mingħajr ħlas u b’mod li jkun jista’ jiġi invokat faċilment u b'mod effettivespliċitu, joffrih lis-suġġett tad-data b'mod u forma li jintgħarfu, bl-użu ta' lingwaċċ ċar u sempliċi u għandu jiddistingwih b'mod ċar minn informazzjoni oħra. [Em. 32]

(58)  Mingħajr preġudizzju għal-legalità tal-ipproċessar tad-data, kull persuna fiżika għandu jkollha d-dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li hija bbażata fuq toġġezzjona għat-tfassil ta' profili. It-tfassil ta’ profili permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. Madankollu, din il-miżura għandha tkun permessali jwassal għal miżuri b'effetti legali li jirrigwardaw s-suġġett tad-data jew li jaffettwa b'mod simili u sinifikanti l-interessi, id-drittijiet jew il-libertajiet tas-suġġett tad-data kkonċernat għandu jkun permess biss meta tkunjkun espressament awtorizzata awtorizzat mil-liġi, imwettqaimwettaq waqt id-dħul fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens. Fi kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett tad-data u d-dritt li jikseb intervent umanvalutazzjoni umana u li miżura bħal din ma għandhiex tirrigwarda tfal. Tali miżuri m'għandhomx iwasslu għal diskriminazzjoni kontra individwi abbażi tar-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin, is-sħubija ma' trejdjunjin, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru. [Em. 33]

(58a)   It-tfassil ta' profili bbażat biss fuq l-ipproċessar ta' data psewdonima għandu jitqies li ma jaffettwax b'mod sinifikanti l-interessi, id-drittijiet jew il-libertajiet tas-suġġett tad-data. Fejn it-tfassil ta' profili, ibbażat fuq sors uniku ta' data psewdonima jew fuq l-aggregazzjoni ta' data psewdonima minn diversi sorsi, jippermetti lill-kontrollur jattribwixxi data psewdonoma għal suġġett tad-data speċifika, id-data proċessata m'għandhiex tibqa' titqies bħala psewdonoma. [Em. 34]

(59)  Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’ informazzjoni, aċċess, rettifika u tħassir jew fuq id-dritt għall-portabbiltà tad-data għall-aċċess u għall-kisba ta' data, id-dritt għall-oġġezzjoni, il-miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lil suġġett tad-data u dwar ċerti obbligi relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa fejn ikun meħtieġ u proporzjonat f’soċjetà demokratika biex tiġi salvagwardjatassalvagwardjata s-sigurtà pubblika, inkluża l-protezzjoni tal-ħajja tal-bniedem speċjalment fir-rispons b'reazzjoni għal diżastri naturali jew magħmula ikkawżati mill-bniedem, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ksur ta’ etika għal professjonijiet regolati, interessi pubbliċi speċifiċi u definiti sew oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, b’mod partikolari interess ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, jew il-protezzjoni tas-suġġett tad-data jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni oħrajn. Dawk ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali. [Em. 35]

(60)  Għandha tiġi stabbiliti r-responsabbiltà komprensiva tal-kontrollur għal kwalunkwe pproċessar ta’ data personali li jitwettaq mill-kontrollur jew f’isem il-kontrollur. b'mod partikolari fir-rigward tad-dokumentazzjoni, is-sigurtà tad-data, il-valutazzjonijiet tal-impatt, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u s-sorveljanza mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data. B’mod partikolari, il-kontrollur għandu jiżgura u jkun obbligat li, jista' juri l-konformità ta’ kull operazzjoni ta’ pproċessar ma’ dan ir-Regolament. Dan għandu jiġi vverifikat minn awdituri interni jew esterni indipendenti. [Em. 36]

(61)  Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali teħtieġ li jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Sabiex jassigura u juri konformità ma’ dan ir-Regolament, il-kontrollur għandu jadotta politiki interni u jimplimenta miżuri xierqa, li b’mod partikolari jissodisfaw il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data bid-disinn u l-protezzjoni tad-data b’mod awtomatiku. Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-data bid-disinn jeħtieġ li l-protezzjoni tad-data tkun inkorporata fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja tat-teknoloġija, mill-istadju bikri tad-disinn, sal-iskjerament, l-użu u r-rimi finali tagħha. Dan għandu jinkludi wkoll ir-responsabbiltà għall-prodotti u s-servizzi użati mill-kontrollur jew il-proċessur. Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-data b’mod awtomatiku jeħtieġ li settings tal-privatezza fuq servizzi u prodotti li għandhom awtomatikament jikkonformaw mal-prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tad-data, bħalma huma l-minimizzazzjoni tad-data u l-limitazzjoni tal-iskop. [Em. 37]

(62)  Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data kif ukoll ir-responsabbiltà tal-kontrolluri u l-proċessuri, ukoll fir-rigward tas-sorveljanza minn u l-miżuri ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni, titlob attribuzzjoni ċara tar-responsabbiltajiet taħt dan ir-Regolament, inkluż fejn kontrollur jistabbilixxi l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma’ kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta’ pproċessar titwettaq f’isem kontrollur. L-arranġament bejn il-kontrolluri konġunti għandu jirrifletti r-rwoli u r-relazzjonijiet effettivi tal-kontrolluri. L-ipproċessar ta' data personali taħt dan ir-Regolament għandu jinkludi l-permess biex kontrollur jibgħat id-data lil kontrollur konġunt jew lil proċessur għall-ipproċessar tad-data f'isimhom. [Em. 38]

(63)  Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit fl-Unjoni jipproċessa data personali ta’ suġġetti tad-data li jgħix fl-Unjoni li l-attivitajiet ta’ pproċessar tiegħu huma relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil dawn is-suġġetti tad-data, jew mal-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom, il-kontrollur għandu jaħtar rappreżentant, sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’ protezzjoni, jew il-kontrollur l-ipproċessar jirrigwarda inqas minn 5000 suġġetti tad-data waqt kwalunkwe perjodu ta' 12-il xahar u ma jitwettaqx fuq kategoriji speċjali ta' data personali, jew ikun impriża żgħira jew ta’ daqs medju jew awtorità jew korp pubbliku jew meta l-kontrollur ikun qiegħed joffri prodotti jew servizzi okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti tad-data. Ir-rappreżentant għandu jaġixxi f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun indirizzat minn kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni. [Em. 39]

(64)  Sabiex jiġi ddeterminat jekk kontrollur ikunx qiegħed joffri prodotti jew servizzi okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti tad-data li jgħixu fl-Unjoni, għandu jiġi vverifikat jekk jirriżultax mill-attivitajiet ġenerali tal-kontrollur li l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn is-suġġetti hijiex anċillari għal dawk l-attivitajiet prinċipali. [Em. 40]

(65)  Sabiex ikun jista' juri l-konformità ma’ dan ir-Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jiddokumenta kull operazzjoni ta’ pproċessar jżomm id-dokumentazzjoni meħtieġa sabiex jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament. Kull kontrollur u proċessur għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, sabiex tkun tista’ sservi għas-sorveljanza ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar għall-evalwazzjoni tal-konformità ma' dan ir-Regolament. Madankollu, għandha ssir enfasi fuq u tingħata importanza wkoll lill-prattika tajba u l-konformità u mhux biss l-ikkompletar tad-dokumentazzjoni. [Em. 41].

(66)  Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni mar-riskji u n-natura tad-data personali li għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi standards tekniċi u miżuri ta’ organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-ipproċessar, il-Kummissjoni għandha tippromwovigħandhom ikunu promossi n-newtralità teknoloġika, l-interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn adatt tikkoopera ma’għandha titħeġġeġ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. [Em. 42]

(67)  Ksur ta’ data personali, jekk ma jiġix indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien 24, li għandu jitqies bħala mhux iktar tard minn 72 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ jinkiseb fi żmien 24 siegħa,Jekk applikabbli, in-notifika għandha tkun akkumpanjata minn spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. L-individwi li d-data personali tagħhom tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur għandhom jiġu nnotifikati mingħajr dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-data personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-data meta dan ikun jista’ jwassal, pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi , ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-data personali u tifformula rakkomandazzjonijiet lill-individwu kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-data għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra (eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti tad-data li jnaqqsu riskju immedjat ta’ ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-suġġetti tad-data filwaqt li l-ħtieġa li jiġu implimentati miżuri xierqa kontra ksur simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika dewmien itwal. [Em. 43]

(68)  Sabiex jiġi stabbilit jekk ksur tad-data personali għandux jiġi nnotifikat lill-awtorità ta’ superviżjoni u lis-suġġett tad-data mingħajr dewmien żejjed, għandu jiġi vverifikat jekk il-kontrollur jkunx implimenta u applika protezzjoni teknoloġika xierqa u miżuri organizzattivi biex jistabbilixxi immedjatament jekk tkunx seħħet ksur ta’ data personali u biex jinforma minnufih lill-awtorità ta’ superviżjoni u lis-suġġett tad-data, qabel iseħħ xi dannu fuq l-interessi personali u ekonomiċi, filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari n-natura u l-gravità tal-ksur tad-data personali u l-konsegwenzi u l-effetti negattivi tagħha għas-suġġett tad-data.

(69)  Waqt l-iffissar ta’ regoli dettaljati dwar il-format u l-proċeduri applikabbli għan-notifika ta’ ksur ta’ data personali, għandha tingħata konsiderazzjoni xierqa liċ-ċirkostanzi tal-ksur, inkluż jekk id-data personali kinitx protetta b’miżuri xierqa ta’ protezzjoni teknika , li jnaqqsu b’mod effettiv il-possibbiltà ta’ frodi tal-identità jew forom oħra ta’ użu ħażin. Barra minn hekk, dawn ir-regoli u l-proċeduri għandhom iqisu l-interessi leġittimi tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi f’każijiet fejn l-iżvelar bikri jista’ jxekkel mingħajr bżonn l-investigazzjoni taċ-ċirkostanzi ta’ ksur.

(70)  Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-ipproċessar tad-data personali lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni tad-data personali. Għaldaqstant, dan l-obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni għandu jitneħħa, u jiġi sostitwit minn proċeduri u mekkaniżmi effettivi li jiffokaw minflok fuq dawk l-operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data skont in-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew l-għanijiet tagħhom. F’dawn il-każijiet, għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data mill-kontrollur jew il-proċessur qabel l-ipproċessar, li b’mod partikolari għandha tinkludi l-miżuri, is-salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali u sabiex tintwera l-konformità ma’ dan ir-Regolament.

(71)  Dan għandu japplika b’mod partikolari għal sistemi ta’ arkivjar fuq skala kbira li għadhom kif jiġu stabbiliti, li għandhom l-għan li jipproċessaw ammont konsiderevoli ta’ data personali fil-livell reġjonali, nazzjonali jew supranazzjonali u li jistgħu jaffettwaw għadd kbir ta’ suġġetti tad-data.

(71a)  Il-valutazzjonijiet tal-impatt huma l-qalba essenzjali ta’ kull qafas ta’ protezzjoni tad-data sostenibbli, li jiżgura li l-impriżi jkunu konxji mill-bidu tal-konsegwenzi kollha possibbli tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ data tagħhom. Jekk il-valutazzjonijiet tal-impatt isiru bir-reqqa, iċ-ċans ta’ kwalunkwe ksur tad-data jew operazzjoni intrużivi għall-privatezza jista’ jkun fundamentalment limitat. Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-protezzjoni tad-data għandhom konsegwentement jikkunsidraw il-ġestjoni sħiħa taċ-ċiklu tal-ħajja tad-data personali mill-ġbir sal-ipproċessar sat-tħassir, filwaqt illi jiddeskrivu fid-dettall l-operazzjonijiet tal-ipproċessar previsti, ir-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, il-miżuri previsti sabiex jiġu indirizzati r-riskji, is-salvagwardji, il-miżuri ta’ sigurtà u l-mekkaniżmi sabiex tiġi żgurata l-konformità ma' dan ir-Regolament. [Em. 44]

(71b)  Il-kontrolluri għandhom jiffukaw fuq il-protezzjoni tad-data personali matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tad-data mill-ġbir għall-ipproċessar sat-tħassir billi jsir investiment mill-bidu f’qafas tal-ġestjoni tad-data sostenibbli u billi dan jiġi segwit minn mekkaniżmu ta’ konformità komprensiv. [Em. 45]

(72)  Hemm ċirkostanzi li taħthom jista’ jkun sensibbli u ekonomiku li s-suġġett ta’ valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-data jkun usa’ minn proġett wieħed, pereżempju fejn awtoritajiet jew korpi pubbliċi jkollhom l-intenzjoni li jistabbilixxu applikazzjoni jew pjattaforma ta’ pproċessar komuni jew fejn diversi kontrolluri għandhom il-pjan li jintroduċu applikazzjoni komuni jew ambjent ta’ pproċessar f’settur jew segment industrijali jew għal attività orizzontali li tintuża b’mod wiesa’.

(73)  Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-protezzjoni tad-data għandhom jitwettqu minn awtorità pubblika jew korp pubbliku jekk din il-valutazzjoni ma tkunx diġà ġiet ippreżentata fil-kuntest tal-adozzjoni tal-liġi nazzjonali li l-eżekuzzjoni tal-kompiti tal-awtorità pubblika jew tal-entità pubblika hija bbażata fuqhom u li tirregola l-operazzjoni ta’ pproċessar speċifiku jew sett ta’ operazzjonijiet in kwistjoni. [Em. 46]

(74)  Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data tindika li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, bħall-esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jew l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun ikkonsultata għandhom ikunu ikkonsultati, qabel jinbdew l-operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, u li tagħmeljagħmlu proposti sabiex tirrimedjajirrimedjaw sitwazzjoni għandhom ikunu ikkonsultati,bħal din. Din il-konsultazzjoniKonsultazzjoni mal-awtorità ta' superviżjoni għandha sseħħ ukoll matul it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata fuq miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar u tistabbilixxi salvagwardji xierqa. [Em. 47]

(74a)  Il-valutazzjonijiet tal-impatt jistgħu jkunu ta’ għajnuna biss, jekk il-kontrolluri jiżguraw li jikkonformaw mal-wegħdiet oriġinarjament stabbiliti fihom. Il-kontrolluri tad-data għandhom għalhekk iwettqu reviżjonijiet perjodiċi tal-konformità mal-protezzjoni tad-data li juru li l-mekkaniżmi tal-ipproċessar tad-data fis-seħħ jikkonformaw ma’ assigurazzjonijiet magħmula fil-valutazzjoni tal-impatt dwar il-protezzjoni tad-data. Għandhom juru wkoll l-abilità tal-kontrollur tad-data li jikkonforma mal-għażliet awtonomi tas-suġġetti tad-data. Barra minn hekk, f’każ li r-reviżjoni ssib inkonsistenzi fil-konformità, għandha tenfasizzahom u tippreżenta rakkomandazzjonijiet dwar kif tinkiseb konformità sħiħa. [Em. 48]

(75)  Meta l-ipproċessar isir fis-settur pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-ipproċessar ikollu x’jaqsam ma’ aktar isir minn impriża kbira5000 suġġett tad-data fi żmien 12-il xahar, jew fejn l-attivitajiet ewlenin tiegħu, irrispettivament mid-daqs tal-impriża, jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar dwar data sensittiva, jew operazzjonijiet ta' pproċessar li jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew lill-proċessur jissorvelja l-konformità interna ma’ dan ir-Regolament. Meta jistabbilixxu jekk id-data dwar numru kbir ta’ suġġetti tad-data hux jiġu pproċessati, din m’għandhiex tittieħed f’kunsiderazzjoni jekk id-data arkivjata tkun ristretta b’tali mod li ma jkunux soġġetti għall-aċċess għad-data normali u operazzjonijiet ta’ pproċessar tal-kontrollur u ma jistgħux jiġu mibdula. Dan l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data, kemm jekk ikun impjegat tal-kontrollur u jekk qed iwettaq dak il-kompitu full time jew le, kif ukoll jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu b’mod indipendenti u jgawdi minn protezzjoni speċjali kontra t-tkeċċija. Ir-responsabbiltà finali għandha tibqa’ tal-maniġment ta’ organizzazzjoni. L-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data għandu b’mod partikolari jiġi kkonsultat qabel ma jsiru d-disinn, l-akkwist, l-iżvilupp u t-twaqqif ta’ sistemi għall-ipproċessar awtomatizzat tad-data personali, sabiex jiġi żgurat l-prinċipji tal-privatezza fid-disinn u l-privatezza awtomatika. [Em. 49]

(75a)  L-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data għandu jkollu mill-inqas il-kwalifiki li ġejjin: għarfien estensiv tal-kontenut u l-applikazzjoni tal-liġi ta’ protezzjoni tad-data, inklużi l-miżuri tekniċi u organizzattivi u l-proċeduri; ħakma ta’ rekwiżiti tekniċi għall-privatezza fid-disinn, il-privatezza awtomatika u sigurtà tad-data; għarfien speċifiku għall-industrija skont id-daqs tal-kontrollur jew tal-proċessur u s-sensittività tad-data li għandha tiġi pproċessata; il-kapaċità li jwettaq spezzjonijiet, konsultazzjoni, dokumentazzjoni, u l-analiżi tal-log fajl; u l-abilità li jaħdem ma’ rappreżentanza tal-impjegati. Il-kontrollur għandu jippermetti lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data biex jieħu sehem fil-miżuri ta’ taħriġ avvanzati biex iżomm l-għarfien speċjalizzat meħtieġ biex iwettaq id-dmirijiet tiegħu jew tagħha. Il-ħatra bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-data ma tirrikjedix neċessarjament l-impjieg full-time tal-impjegat rispettiv. [Em. 50]

(76)  Assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri għandhom ikunu mħeġġa, wara konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-impjegati, li jfasslu kodiċijiet ta’ kondotta, fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tal-ipproċessar li jsir f’ċerti setturi. Kodiċijiet bħal dawn għandhom jiffaċilitaw għall-industrija l-konformità ma' dan ir-Regolament. [Em. 51]

(77)  Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u marki standardizzati ta’ protezzjoni tad-data, sabiex jippermettu lis-suġġetti tad-data jevalwaw malajrb’mod affidabbli u verifikabbli, il-livell ta’ protezzjoni tad-data ta’ prodotti u servizzi rilevanti. Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiġi stabbilit fil-livell Ewropew biex tinħoloq fiduċja fost is-suġġetti tad-data, ċertezza legali għall-kontrolluri, u fl-istess ħin jesporta l-istandards Ewropej għall-protezzjoni tad-data billi jippermetti li l-kumpaniji mhux Ewropej jidħlu fis-swieq Ewropej billi jiġu ċċertifikati. [Em. 52]

(78)  Il-flussi transkonfinali ta’ data personali huma meħtieġa għall-espansjoni tal-kummerċ internazzjonali u l-kooperazzjoni internazzjonali. Iż-żieda f’dawn il-flussi żiedet sfidi u tħassib ġodda fir-rigward tal-protezzjoni ta’ data personali. Madankollu, meta d-data personali tkun trasferita mill-Unjoni lejn pajjiżi terzi jew lejn organizzazzjonijiet internazzjonali, il-livell ta’ protezzjoni tal-individwi ggarantita fl-Unjoni minn dan ir-Regolament m’għandux jiddgħajjef.. Fi kwalunkwe każ, it-trasferimenti lejn pajjiżi terzi jistgħu jsiru biss f’konformità sħiħa ma’ dan ir-Regolament.

(79)  Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal ftehimiet internazzjonali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi li jirregolaw it-trasferiment ta’ data personali inklużi s-salvagwardji xierqa għas-suġġetti tad-data filwaqt li jiżgura livell adegwat ta’ protezzjoni għad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. [Em. 53]

(80)  Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi terzi, jew territorju jew settur ta’ pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali, joffru livell adegwat ta’ protezzjoni tad-data, u b’hekk jipprovdu ċertezza legali u uniformità madwar l-Unjoni rigward il-pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali li huma kkunsidrati li jipprovdu dan il-livell ta’ protezzjoni. F’dawn il-każijiet, it-trasferimenti ta’ data personali lil dawn il-pajjiżi jistgħu isiru mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi awtorizzazzjoni ulterjuriIl-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi wkoll, meta tkun tat notifika u ġustifikazzjoni sħiħa lill-pajjiż terz, li tirrevoka deċiżjoni bħal din. [Em. 54]

(81)  F’konformità mal-valuri fundamentali li fuqhom hija bbażata l-Unjoni, b’mod partikolari l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-Kummissjoni, fl-evalwazzjoni tagħha tal-pajjiż terz, għandha tikkunsidra kif pajjiż terz partikolari jirrispetta l-istat tad-dritt, l-aċċess għall-ġustizzja kif ukoll ir-regoli u l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem.

(82)  Il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi wkoll li pajjiż terz, jew territorju jew settur ta’ pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali, ma joffrux livell adegwat ta’ protezzjoni tad-data. Kwalunkwe leġiżlazzjoni li tagħti aċċess barra mit-territorju għal data personali pproċessata fl-Unjoni mingħajr awtorizzazzjoni skont il-liġi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru għandha titqies bħala indikazzjoni ta' nuqqas ta' adegwatezza. Għaldaqstant, it-trasferiment tad-data personali lejn dak il-pajjiż terz ma għandux ikun permess. F’dak il-każ, għandu jsir provvediment għal konsultazzjonijiet bejn il-Kummissjoni u pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali bħal dawn. [Em. 55]

(83)  Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jieħu miżuri sabiex jikkumpensa għan-nuqqas ta’ protezzjoni tad-data f’pajjiż terz permezz ta’ salvagwardji xierqa għas-suġġett tad-data. Dawn is-salvagwardji xierqa jistgħu jikkonsistu mill-użu ta’ regoli korporattivi vinkolanti, klawżoli tal-protezzjoni tad-data standard adottati mill-Kummissjoni, klawżoli ta’ protezzjoni tad-data standard adottati minn awtorità ta’ superviżjoni jew klawżoli kuntrattwali awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni. jew miżuri xierqa u proporzjonati oħra ġġustifikati fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha madwar operazzjoni tat-trasferiment tad-data jew sett ta’ operazzjonijiet ta’ trasferimentDawk is-salvagwardji xierqa għandhom iħaddnu rispett tad-drittijiet tas-suġġett tad-data adegwat għall-ipproċessar intra-UE, b’mod partikolari fir-rigward tad-data personali, jissalvagwardjaw id-drittijiet tas-suġġett tad-data u jipprovdu mekkaniżmi ta' rimedju effettiv, jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data fid-disinn u b'mod awtomatiku, jiggarantixxu l-eżistenza ta' uffiċjali tal-protezzjoni tad-data.u meta awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni. [Em. 56]

(84)  Il-possibbiltà għall-kontrollur jew għall-proċessur li juża klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data adottati mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’ superviżjoni la għandha tipprevjeni l-possibbiltà għall-kontrolluri jew il-proċessuri li jinkludu l-klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data f’kuntratt usa’ u lanqas li jżidu klawżoli oħrajn jew salvagwardji supplementari sakemm ma jikkontradixxux, b’mod dirett jew indirett, il-klawżoli kuntrattwali standard adottati mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’ superviżjoni jew jippreġudikaw id-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data. Il-klawżoli tal-protezzjoni tad-data standard adottati mill-Kummissjoni jistgħu jkopru sitwazzjonijiet differenti, bħal trasferimenti minn kontrolluri stabbiliti fl-Unjoni għal kontrolluri stabbiliti barra mill-Unjoni u minn kontrolluri stabbiliti fl-Unjoni għal kontrolluri, inklużi sub-proċessuri, stabbiliti barra l-Unjoni . Il-kontrolluri u l-proċessuri għandhom jiġu mħeġġa jipprovdu salvagwardji saħansitra iktar sobusti permezz ta' impenji kuntrattwali addizzjonali li jissupplementaw il-klawżoli ta' protezzjoni standard. [Em. 57]

(85)  Grupp korporattiv għandu jkun jista’ juża regoli korporattivi vinkolanti approvati għat-trasferiment internazzjonali tiegħu mill-Unjoni lejn organizzazzjonijiet fl-istess grupp korporattiv ta’ impriżi, sakemm dawn ir-regoli korporattivi jinkludu l-prinċipji essenzjali u d-drittijiet infurzabbli kollha li jassiguraw salvagwardji xierqa għat-trasferimenti jew għal kategoriji ta’ trasferimenti ta’ data personali. [Em. 58]

(86)  Għandhom isiru provvedimenti għall-possibbiltà ta’ trasferimenti f’ċerti ċirkostanzi fejn is-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens tiegħu, fejn it-trasferiment huwa meħtieġ minħabba xi kuntratt jew talba legali, fejn raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku stabbilit mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru hekk jeħtieġu, jew fejn it-trasferiment isir minn reġistru stabbilit mil-liġi u maħsub għall-konsultazzjoni mill-pubbliku jew persuni li jkollhom interess leġittimu. F’dan l-aħħar każ dan it-trasferiment ma għandux jinvolvi d-data kollha jew kategoriji sħaħ tad-data li tinsab fir-reġistru u, meta r-reġistru huwa maħsub għall-konsultazzjoni mill-pubbliku jew persuni li jkollhom interess leġittimu, it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew jekk sejrin ikunu r-riċevituri, filwaqt illi jitqiesu għalkollox l-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-data. [Em. 59]

(87)  Dawn id-derogi għandhom b’mod partikolari japplikaw għal trasferimenti tad-data meħtieġa u neċessarji għall-protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’ trasferimenti internazzjonali ta’ data bejn awtoritajiet tal-kompetizzjoni, amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, bejn servizzi li huma kompetenti għal kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għas-saħħa pubblika, jew għal awtoritajiet pubbliċi kompetenti għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, inkluż għall-prevenzjoni ta' ħasil ta' flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroristi. It-trasferiment ta' data personali għandu bl-istess mod jitqies bħala legali fejn ikun meħtieġ għall-protezzjoni ta' interess li hu essenzjali għas-suġġett tad-data jew il-ħajja ta' persuna oħra, jekk is-suġġett tad-data ma jkunx jista' jagħti l-kunsens. It-trasferiment ta’ data personali għal dawn ir-raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku għandu jintuża biss għal trasferimenti li ma jsirux ta' sikwit. F’kull każ, għandha ssir evalwazzjoni attenta taċ-ċirkostanzi kollha tat-trasferiment. [Em. 60]

(88)  It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-trasferiment tad-data. Għall-finijiet ta’ pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u tal-istatistika, għandu jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi tas-soċjetà għal żieda tal-għarfien. [Em. 61]

(89)  Fi kwalunkwe każ, meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’ protezzjoni tad-data f’pajjiż terz, il-kontrollur jew il-proċessur għandu juża soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-data b’garanzija legalment vinkolanti li sejrin ikomplu jgawdu mid-drittijiet fundamentali u s-salvagwardji fir-rigward tal-ipproċessar tad-data tagħhom fl-Unjoni ladarba din id-data tkun trasferita, sal-punt li l-ipproċessar ma jkunx kbir, ripetittiv u strutturali. Dik il-garanzija għandha tinkludi indemnifikazzjoni finanzjarja f’każijiet ta’ telf jew aċċess mhux awtorizzat jew ipproċessar tad-data u obbligu, irrispettivament mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, li jiġu provduti dettalji sħaħ ta’ kull aċċess għad-data minn awtoritajiet pubbliċi fil-pajjiż terz. [Em. 62]

(90)  Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-data ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’ individwi ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-Regolament. It-trasferimenti għandhom ikunu permessi biss fejn ikunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għal trasferiment lejn pajjiż terz. Dan jista’ jkun il-każ fost l-oħrajn fejn l-iżvelar huwa neċessarju għal raġuni importanti ta’ interess pubbliku rikonoxxuta fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi ta’ Stat Membru li għaliha jkun suġġett il-kontrollur. Il-kundizzjonijiet li taħthom teżisti raġuni importanti ta’ interess pubbliku għandhom ikunu speċifikati aktar f’att delegat tal-Kummissjoni. F’każijiet fejn il-kontrolluri jew il-proċessuri jiġu kkonfrontati b’rekwiżiti ta’ konformità konfliġġenti bejn il-ġurisdizzjoni tal-Unjoni min-naħa waħda, u dik ta’ pajjiż terz min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-liġi tal-Unjoni tieħu preċedenza f’kull ħin. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida u għajnuna għall-kontrollur u l-proċessur, u għandha tfittex li tirriżolvi l-kunflitt ġurisdizzjonali mal-pajjiż terz inkwistjoni. [Em. 63]

(91)  Meta d-data personali tgħaddi bejn il-fruntieri, hija tista’ tpoġġi f’riskju akbar il-ħila tal-individwi li jeżerċitaw id-drittijiet ta’ protezzjoni tad-data b’mod partikolari sabiex jipproteġu lilhom infushom mill-użu jew l-iżvelar illegali ta’ dik l-informazzjoni. Fl-istess ħin, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni jistgħu jsibu li ma jistgħux isegwu l-ilmenti jew iwettqu investigazzjonijiet relatati mal-attivitajiet barra l-fruntieri tagħhom. L-isforzi tagħhom sabiex jaħdmu flimkien fil-kuntest transkonfinali jistgħu jkunu mxekkla wkoll minn nuqqas ta’ setgħat preventivi jew ta’ rimedju, sistemi legali inkonsistenti, u ostakoli prattiċi bħal restrizzjonijiet ta’ riżorsi. Għaldaqstant, jeħtieġ li tiġi promossa kooperazzjoni akbar mill-qrib fost l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-protezzjoni tad-data sabiex tgħinhom fl-iskambju ta’ informazzjoni u fit-twettiq ta’ investigazzjonijiet mal-kontropartijiet internazzjonali tagħhom.

(92)  L-istabbiliment ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni fl-Istati Membri, li jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom b’indipendenza sħiħa, huwa komponent essenzjali tal-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu aktar minn awtorità ta’ superviżjoni waħda, sabiex jirriflettu l-istruttura kostituzzjonali, organizzattiva u amministrattiva tagħhom. Awtorità għandu jkollha riżorsi finanzjarji u personali adegwati sabiex twettaq bis-sħiħ ir-rwol tagħha, filwaqt illi jitqies id-daqs tal-popolazzjoni u l-ammont tal-ipproċessar tad-data personali. [Em. 64]

(93)  Meta Stat Membru jistabbilixxi diversi awtoritajiet ta’ superviżjoni, dan għandu jistabbilixxi bil-liġi, mekkaniżmi sabiex jassigura l-parteċipazzjoni effettiva ta’ dawk l-awtoritajiet ta’ superviżjoni fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dak l-Istat Membru għandu b’mod partikolari jaħtar lill-awtorità ta’ superviżjoni li taħdem bħala punt ta’ kuntatt uniku għall-parteċipazzjoni effettiva ta’ dawk l-awtoritajiet fil-mekkaniżmu, sabiex jassigura kooperazzjoni rapida u bla xkiel ma’ awtoritajiet ta’ superviżjoni oħrajn, mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u mal-Kummissjoni.

(94)  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tingħata riżorsi finanzjarji u umani adegwati, filwaqt illi tingħata attenzjoni partikolari għall-iżgurar ta’ ħiliet tekniċi u legali adegwati tal-persunal, bini u infrastruttura adegwati, li huwa meħtieġ huma meħtieġa għat-twettiq effettiv tal-kompiti tagħhom, inklużi għall-kompiti relatati mal-assistenza reċiproka u l-kooperazzjoni ma’ awtoritajiet ta’ superviżjoni oħrajn fl-Unjoni kollha. [Em. 65]

(95)  Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom jiġu stabbiliti bil-liġi f’kull Stat Membru u b’mod partikolari għandhom jipprovdu li dawk il-membri għandhom jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-Istat Membru b’attenzjoni biex tkun minimizzata l-possibbiltà ta’ interferenza politika, u jinkludu regoli dwar il-kwalifiki personali tal-membri, l-evitar ta’ kunflitti ta’ interess u l-pożizzjoni ta’ dawk il-membri. [Em. 66]

(96)  L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet skont dan ir-Regolament u jikkontribwixxu għall-applikazzjoni konsistenti tiegħu madwar l-Unjoni, sabiex jipproteġu lil persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom u jiffaċilitaw il-fluss liberu ta’ data personali fis-suq intern. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni.

(97)  Fejn l-ipproċessar tad-data personali fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni jseħħ f’aktar minn Stat Membru wieħed, awtorità superviżorja ta’ superviżjoni waħda għandha tkun kompetenti għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-kontrollur jew tal-proċessur taġixxi bħala punt ta’ kuntatt uniku u bħala l-awtorità responsabbli ewlenija biex tissorvelja lill-kontollur jew lill-proċessur fl-Unjoni kollha, u jieħu d-deċiżjonijiet relatati, sabiex tiżdied l-applikazzjoni konsistenti, tkun ipprovduta tipprovdi ċertezza legali u jonqos tnaqqas il-piż amministrattiv għal dawn il-kontrolluri u l-proċessuri. [Em. 67]

(98)  L-awtorità kompetentiewlenija, li tipprovdi dan il-punt uniku ta’ servizz, għandha tkun l-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru li fiha l-kontrollur jew il-proċessur għandu l-istabbiliment ewlieni tiegħu jew ir-rappreżentant tiegħu. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jaħtar lill-awtorità ewlenija permezz ta' mekkaniżmu ta' konsistenza f’ċerti każijiet fuq it-talba ta’ awtorità kompetenti. [Em. 68]

(98a)  Suġġetti tad-data li d-data personali tagħhom hija pproċessata minn kontrollur tad-data jew proċessur fi Stat Membru ieħor għandhom ikunu jistgħu jilmentaw lill-awtorità ta' superviżjoni tal-għażla tagħhom. L-awtorità ta' protezzjoni tad-data ewlenija għandha tikkoordina l-ħidma tagħha ma' dik tal-awtoritajiet involuti l-oħrajn. [Em. 69]

(99)  Filwaqt li dan ir-Regolament japplika wkoll għall-attivitajiet tal-qrati nazzjonali, il-kompetenza tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni ma għandhiex tkopri l-ipproċessar ta’ data personali meta l-qrati jkunu qegħdin jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom, sabiex tkun salvagwardjata l-indipendenza tal-imħallfin fit-twettiq tal-kompiti ġudizzjarji tagħhom. Madankollu, din l-eżenzjoni għandha tkun strettament limitata għal attivitajiet ġudizzjarji ġenwini f’kawżi fil-qorti u ma tapplikax għal attivitajiet oħrajn fejn l-mħallfin jistgħu jkunu involuti skont il-liġi nazzjonali.

(100)  Sabiex jiġu assigurati sorveljanza u infurzar konsistenti ta’ dan ir-Regolament fl-Unjoni kollha, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandu jkollhom l-istess dmirijiet u setgħat effettivi f’kull Stat Membru, fosthom setgħat ta’ investigazzjoni, intervent, deċiżjonijiet u sanzjonijiet legalment vinkolanti, b’mod partikolari f’każijiet ta’ lmenti mingħand individwi, u li jiparteċipaw fiproċedimenti legali. Is-setgħat investigattivi ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni rigward l-aċċess għall-postijiet għandhom ikunu eżerċitati f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali. Dan jirrigwarda b’mod partikolari l-kundizzjoni li qabel tinkiseb awtorizzazzjoni ġudizzjarja.

(101)  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-data jew assoċjazzjoni li qed taġixxi fl-interess pubbliku u għandha tinvestiga l-każ. L-investigazzjoni wara lment għandha titwettaq, soġġetta għal reviżjoni ġudizzjarja, safejn ikun xieraq fil-każ speċifiku. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma lis-suġġett tad-data jew l-assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli. Jekk il-każ ikun jeħtieġ aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, għandha tingħata informazzjoni intermedja lis-suġġett tad-data. [Em. 70]

(102)  L-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni indirizzati lill-pubbliku, għandhom jinkludu miżuri speċifiċi diretti lejn il-kontrolluri u l-proċessuri, inklużi mikroimpriżi, l-impriżi żgħar u medji, kif ukoll is-suġġetti tad-data.

(103)  L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom u jipprovdu assistenza reċiproka, sabiex jiżguraw l-applikazzjoni u l-infurzar konsistenti ta’ dan ir-Regolament fis-suq intern.

(104)  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha d-dritt li tipparteċipa f’operazzjonijiet konġunti bejn awtoritajiet ta’ superviżjoni. L-awtorità ta’ superviżjoni mitluba għandha tkun obbligata li twieġeb f’perjodu ta’ żmien definit.

(105)  Sabiex tkun assigurata l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament fl-Unjoni kollha, għandu jkun stabbilit mekkaniżmu ta’ konsistenza għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni nfushom u l-Kummissjoni. Dan il-mekkaniżmu għandu japplika b’mod partikolari fejn awtorità ta’ superviżjoni jkollha l-ħsieb li tieħu miżura fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma relatati mal-offerta ta’ prodotti, jew servizzi għal suġġetti tad-data f’bosta Stati Membri, jew għall-monitoraġġ ta’ dawn is-suġġetti tad-data, jew li jistgħu sostanzjalment jaffettwaw il-fluss liberu ta’ data personali. Dan għandu japplika wkoll meta xi awtorità ta’ superviżjoni jew il-Kummissjoni titlob li l-kwistjoni għandha tiġi trattata fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza. Barra minn hekk, is-suġġetti tad-data għandu jkollhom id-dritt li jiksbu l-konsistenza, jekk iqisu li xi miżura mill-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Data ta’ xi Stat Membru ma tkunx issodisfat dan il-kriterju. Dan il-mekkaniżmu għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura li l-Kummissjoni tista’ tieħu fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħha skont it-Trattati. [Em. 71]

(106)  B’applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu joħroġ opinjoni, fi żmien perjodu ta’ żmien stabbilit, jekk maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu tiddeċiedi hekk jew jekk jintalab dan minn xi awtorità ta’ superviżjoni jew mill-Kummissjoni.

(106a)  Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’, f'każijiet individwali jadotta deċiżjoni vinkolanti għall-awtoritajiet ta' superviżjoni kompetenti. [Em. 72]

(107)  Sabiex tassigura l-konformità ma’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ tadotta opinjoni dwar din il-kwistjoni, jew deċiżjoni, li titlob lill-awtorità ta’ superviżjoni tissospendi l-abbozz ta’ miżura tagħha. [Em. 73]

(108)  Jista’ jkun hemm ħtieġa urġenti ta’ azzjoni sabiex ikunu mħarsa l-interessi ta’ suġġetti tad-data, b’mod partikolari meta jkun jeżisti l-periklu li l-infurzar ta’ dritt ta’ suġġett tad-data jista’ jkun imfixkel b’mod konsiderevoli. Għaldaqstant, awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun tista’ tadotta miżuri provviżorji b’perjodu speċifiku ta’ validità meta tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza.

(109)  L-applikazzjoni ta’ dan il-mekkaniżmu għandha tkun kundizzjoni għall-validità legali u l-infurzar tad-deċiżjoni rispettiva minn awtorità ta’ superviżjoni. F’każijiet oħra ta’ rilevanza transkonfinali jista’ jkun hemm assistenza reċiproka u investigazzjonijiet konġunti bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni kkonċernati fuq bażi bilaterali jew multilaterali mingħajr ma jingħata bidu għall-mekkaniżmu ta’ konsistenza.

(110)  Fil-livell tal-Unjoni, għandu jkun stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Dan għandu jieħu post il-Grupp ta’ Ħidma għall-Protezzjoni ta’ Individwi fl-Ipproċessar ta’ Data Personali stabbilit bid-Direttiva 95/46/KE. Għandu jkun magħmul minn kap ta’ awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull Stat Membru u mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Il-Kummissjoni għandha tipparteċipa fl-attivitajiet tiegħu. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament madwar l-Unjoni, inkluż billi jagħti pariri lill-Kummissjonilill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jippromwovi l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni madwar l-Unjoni, inkluża l-koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet konġunti. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jaġixxi b’mod indipendenti meta jeżerċita l-kompiti tiegħu. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jsaħħaħ id-djalogu mal-partijiet interessati konċernati bħall-assoċjazzjonijiet tas-suġġetti tad-data, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, il-kontrolluri tad-data u l-partijiet interessati u l-esperti rilevanti oħra. [Em. 74]

(111)  Kull suġġettIs-suġġetti tad-data għandu jkollu jkollhom id-dritt li jressqu lment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru u jkollu d-drittjkollhom id-dritt għal rimedju ġudizzjarju skont l-Artikolu 47 tal-Karta jekk iħossu li d-drittijiet tiegħutagħhom taħt dan ir-Regolament ikunu miksura jew fejn l-awtorità ta’ superviżjoni ma tirreaġixxix għal ilment jew ma tiħux azzjoni meta dik l-azzjoni tkun neċessarja sabiex ikunu protetti id-drittijiet tas-suġġett tad-data. [Em. 75]

(112)  Kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tipproteġi d-drittijiettaġixxi fl-interess pubbliku u l-interessi ta’ suġġetti tad-data fir-rigward tal-protezzjoni tad-data tagħhom u li tkun kostitwita skont il-liġi ta’ Stat Membru għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni f'isem suġġetti tad-data bil-kunsens tagħhom jew teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju f’isem is-suġġetti jekk tiġi awtorizzata mis-suġġetti tad-data, jew li tressaq, indipendentement mill-ilment ta’ suġġett tad-data, ilment hi stess meta tqis li kien hemm xi ksur ta’ data personali dan ir-Regolament. [Em. 76]

(113)  Kull persuna fiżika jew ġuridika għandu jkollha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta’ awtorità ta’ superviżjoni fir-rigward tagħha. Il-proċeduri kontra awtorità ta’ superviżjoni għandhom jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru, fejn tkun stabbilita l-awtorità ta’ superviżjoni.

(114)  Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni ġudizzjarja tas-suġġett tad-data fis-sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti hija stabbilita fi Stat Membru ieħor minn dak fejn jgħix is-suġġett tad-data, is-suġġett tad-data jista’ jitlob jawtorizza kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li għandha l-għan li tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’ suġġetti tad-data fir-rigward tal-protezzjoni tad-data tagħhom qed taġixxi fl-interess pubbliku biex tressaq ’il quddiem il-proċedimenti f’isem is-suġġett tad-data kontra l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor. [Em. 77]

(115)  F’sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor ma taġixxix jew tkun ħadet miżuri insuffiċjenti fir-rigward ta’ lment, is-suġġett tad-data jista’ titlob lill-awtorità ta’ superviżjoni fl-Istat Membru tar-residenza abitwali tiegħu jew tagħha sabiex tressaq proċeduri kontra dik l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor. Dan ma japplikax għall-persuni li mhumiex residenti fl-UE. L-awtorità ta’ superviżjoni mitluba tista’ tiddeċiedi, soġġett għal stħarriġ ġudizzjarju, jekk huwiex xieraq li tiġi segwita t-talba jew le. [Em. 78]

(116)  Fil-każ ta’ proċeduri kontra kontrollur jew proċessur, ir-rikorrent għandu jkollu l-għażla li jressaq l-azzjoni quddiem il-qrati tal-Istati Membri fejn il-kontrollur jew il-proċessur għandu stabbiliment, fil-każ ta' residenza fl-UE, jew fejn jgħix is-suġġett tad-data, sakemm il-kontrollur ma jkunx awtorità pubblika tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li qiegħda taġixxi fl-eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħha. [Em. 79]

(117)  Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li hemm proċeduri paralleli pendenti quddiem il-qrati fi Stati Membri differenti, il-qrati għandhom ikunu obbligati li jikkuntattjaw lil xulxin. Il-qrati għandu jkollhom il-possibbiltà li jissospendu kawża meta kawża parallela tkun pendenti fi Stat Membru ieħor. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-azzjonijiet legali, sabiex ikunu effettivi, jippermettu l-adozzjoni rapida ta’ miżuri għal rimedju jew jimpedixxu ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament.

(118)  Kwalunkwe ħsara, kemm jekk hi ta’ flus jew le, li tista’ ssofri persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur jew mill-proċessur, li jistgħu jkunu eżenti mir-responsabbiltà biss jekk iġib provi li huma mhumiex ma jkunx responsabbli għall-ħsara, b’mod partikolari meta hu jistabbilixxi nuqqas tort min-naħa tas-suġġett tad-data jew f’każ ta’ forza maġġuri. [Em. 80]

(119)  Għandhom jiġu imposti pieni fuq kwalunkwe persuna, sew jekk regolati b’liġi privata kif ukoll jekk bil-liġi pubblika, li tonqos li tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-pieni jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi u għandhom jrisu l-miżuri kollha sabiex jimplimentaw il-pieni. Ir-regoli dwar il-pieni għandhom ikunu suġġetti għal salvagwardji proċedurali xierqa f'konformità mal-prinċipji ġenerali tal-dritt tal-Unjoni u l-Karta , inklużi dawk li jirrigwardaw id-dritt ta' rimedju ġudizzjarju effettiv, proċess dovut u l-prinċipju ta' ne bis in idem. [Em. 81]

(119a)  Fl-applikazzjoni ta' pieni, l-Istati Membri għandhom juru rispett sħiħ lejn is-salvagwardji proċedurali xierqa, inkluż id-dritt ta' rimedju ġudizzjarju effettiv, proċess dovut u l-prinċipju ta' ne bis in idem. [Em. 82]

(120)  Sabiex issaħħaħ u tarmonizza s-sanzjonijiet amministrattivi kontra l-ksur ta’ dan ir-Regolament, kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li tissanzjona reati amministrattivi. Dan ir-Regolament għandu jindika dawn ir-reati u l-limitu massimu għall-multi amministrattivi relatati, li għandhom ikunu ffissati f’kull każ individwali b’mod proporzjonali mas-sitwazzjoni speċifika, bil-kunsiderazzjoni xierqa speċjalment għan-natura, il-gravità u t-tul ta’ żmien tal-ksur. Il-mekkaniżmu ta’ konsistenza jista' jintuża wkoll biex ikopri d-diverġenzi fl-applikazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi.

(121)  L-ipproċessar tad-data personali għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal skopijiet ta’ espressjoni artistika jew letterarja għandu jikkwalifika għall-eżenzjoniKull meta jkun meħtieġ, eżenzjonijiet jew derogi mir-rekwiżiti ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għall-ipproċessar tad-data personali għandhom ikunu possibbli sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-protezzjoni tad-data personali mad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, kif garantit b’mod partikolari mill-Artikolu 11 tal-Karta. Dan għandu japplika b’mod partikolari għall-ipproċessar ta’ data personali fil-qasam awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-drittijiet tas-suġġett tad-data, fuq il-kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment ta’ data lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza u fuq sitwazzjonijiet speċifiċi ta' pproċessar ta' data. Dan ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-importanza tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni f’kull soċjetà demokratika, huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti relatati b'mod wiesa’ mal-libertà, bħall-ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet bħala "ġurnalistiċi" għall-fini tal-eżenzjonijiet u d-derogi li jridu jiġu stabbiliti f'dan ir-Regolament jekk l-għan ta’ dawn l-attivitajiet huwabiex jiġu koperti l-attivitajiet li jimmiraw lejn l-iżvelar lill-pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet jew ideat, irrispettivament mill-medium li jintuża biex jiġu trażmessi filwaqt li jiġi kkunsidrat wkoll l-iżvilupp teknoloġiku. Dawn m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’ profitt jew bla profitt. [Em. 83]

(122)  L-ipproċessar ta’ data personali rigward is-saħħa, bħala kategorija speċjali ta’ data li jistħoqqilha protezzjoni ogħla, spiss jista’ jkun iġġustifikat minn għadd ta’ raġunijiet leġittimi għall-benefiċċju tal-individwi u tas-soċjetà inġenerali, b’mod partikolari fil-kuntest tal-iżgurar tal-kontinwità tal-kura tas-saħħa transkonfinali. Għaldaqstant dan ir-Regolament għandu jipprovdi kundizzjonijiet armonizzati għall-ipproċessar ta’ data personali dwar is-saħħa, soġġett għal salvagwardji speċifiċi u adattati sabiex ikunu protetti d-drittijiet fundamentali u d-data personali tal-individwi. Dan jinkludi d-dritt tal-individwi li jkollhom aċċess għad-data personali dwar is-saħħa tagħhom, pereżempju d-data fir-reġistru mediku tagħhom li jkun fih informazzjoni dwar dijanjosi, riżultati ta’ eżamijiet, evalwazzjonijiet mit-tobba u kwalunkwe kura jew intervent ipprovdut.

(122a)   Professjonist li jipproċessa data personali li tikkonċerna s-saħħa għandu jirċievi, jekk ikun possibbli, data anonima jew bi psewdonimu, li tħalli l-għarfien tal-identità biss għat-tabib ġeneriku jew għall-ispeċjalista li jkun talab dak l-ipproċessar tad-data. [Em. 84]

(123)  L-ipproċessar ta’ data personali dwar is-saħħa jista’ jkun meħtieġ għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fl-oqsma tas-saħħa pubblika, mingħajr il-kunsens tas-suġġett tad-data. F’dak il-kuntest, is-‘saħħa pubblika’ għandha tiġi interpretata kif definita fir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-istatistika tal-Komunità dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol(10), li jfisser l-elementi kollha relatati mas-saħħa, l-aktar l-istat ta’ saħħa, inklużi l-morbożità u d-diżabilità, il-fatturi determinanti li għandhom effett fuq l-istat ta’ saħħa, il-bżonnijiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa, ir-riżorsi allokati għall-kura tas-saħħa, il-provvediment ta’, u l-aċċess universali għal, kura tas-saħħa kif ukoll l-ispiża u l-finanzjament tal-kura tas-saħħa, u l-kawżi ta’ mortalità. Tali proċessar tad-data personali li jikkonċerna saħħa għal raġunijiet ta' interess pubbliku m'għandux jirriżulta f'li d-data personali tiġi proċessata għal skopijiet oħra minn partijiet terzi bħal minn min jimpjega, kumpaniji tal-assigurazzjoni u banek. [Em. 85]

(123a)   L-ipproċessar tad-data personali li tikkonċerna s-saħħa, bħala kategorija speċjali ta’ data, jista’ jkun neċessarju għal raġunijiet ta’ riċerka storika, statistika jew xjentifika. Għalhekk, dan ir-Regolament jipprovdi eżenzjoni mir-rekwiżit ta' approvazzjoni f'każijiet ta' riċerka li jservi ta' interess pubbliku kbir. [Em. 86]

(124)  Il-prinċipji ġenerali dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali għandhom ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-impjieg u ta' sigurtà soċjali. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat l-ipproċessar tad-data personali tal-impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ data jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali fis-settur tal-impjieg u l-ipproċessar ta' data personali fil-kuntest tas-sigurtà soċjali, skont ir-regoli u l-istandards minimi stipulati f’dan ir-Regolament. Fejn hija prevista bażi statutorja fl-Istat Membru inkwistjoni għar-regolazzjoni ta' kwistjonijiet ta' impjiegi bi ftehim bejn rappreżentanti tal-impjegat u l-ġestjoni tal-impriża jew ta' impriża li tikkontrolla grupp ta' impriżi (ftehim kollettiv) jew skont id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11), l-ipproċessar ta' data personali f'kuntest ta' impjiegi jista' jiġi regolat ukoll permezz ta' tali ftehim. [Em. 87]

(125)  L-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika għandu jirrispetta wkoll, sabiex ikun legali, leġiżlazzjoni rilevanti oħra bħal fi provi kliniċi.

(125a)  Data personali tista' tiġi pproċessata wkoll sussegwentement minn istituzzjonijiet tal-arkivji li l-kompitu ewlieni jew mandatorju tagħhom huwa li jiġbru , iżommu, jipprovdu informazzjoni dwar arkivji, jisfruttaw dawn l-arkivji u jxerrdu t-tagħrif tagħhom fl-interess pubbliku. Il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri għandha tirrikonċilja d-dritt tal-protezzjoni ta' data personali ma' regoli dwar arkivji u dwar aċċess pubbliku għal informazzjoni amministrattiva. L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu t-tfassil, partikolarment mill-Grupp Ewropew tal-Arkivji, ta' regoli biex tiġi ggarantita l-kunfidenzjalità ta' data vis-à-vis partijiet terzi u l-awtentiċità, l-integrità u ż-żamma ta' data b'mod xieraq. [Em. 88]

(126)  Ir-riċerka xjentifika għall-fini ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi riċerka fundamentali, riċerka applikata u riċerka finanzjata privatament u barra dan għandha tieħu kont ukoll tal-għan tal-Unjoni taħt l-Artikolu 179(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jikseb iż-Żona Ewropea ta' Riċerka. L-ipproċessar ta' data perosnali għal skopijiet ta' riċerka storika, statistika u xjentifika ma għandhiex tirriżulta f'data personali li tiġi proċessata għal skopijiet oħra, sakemm mhux bl-approvazzjoni tas-suġġett tad-data jew fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru. [Em. 89]

(127)  Rigward is-setgħat tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni li jiksbu mill-kontrollur jew mill-proċessur l-aċċess għal data personali u aċċess għall-bini tiegħu, l-Istati Membri jistgħu jadottaw bil-liġi, fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, regoli speċifiċi sabiex jissalvagwardjaw l-obbligi professjonali jew obbligi ta’ segretezza oħrajn ekwivalenti, safejn dan ikun meħtieġ sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali ma’ obbligu ta’ segretezza professjonali.

(128)  Dan ir-Regolament jirrispetta u ma jippreġudikax l-istatus taħt il-liġi nazzjonali ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati Membri, kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Bħala konsegwenza, meta knisja fi Stat Membru matul id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, tapplika regoli komprensivi adegwati rigward l-ipproċessar tad-data personali, dawn ir-regoli eżistenti għandhom ikomplu japplikaw jekk jinġiebu konformi ma’ dan ir-Regolamentu jiġu rikonoxxuti bħala konformi. Tali knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi għandhom ikunu obbligati li jipprovdu għat-twaqqif ta’ awtorità ta’ superviżjoni li hija indipendenti għal kollox. [Em. 90]

(129)  Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali u li jkun żgurat il-moviment liberu ta’ data personali fl-Unjoni, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni. B’mod partikolari, għandhom ikunu adottati atti delegati fir-rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta’ minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data; l-ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-kundizzjonijiet għal talbiet u drittijiet eċċessivi b’mod ċar għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-informazzjoni lis-suġġett tad-data u fir-rigward tad-dritt tal-aċċesstal-ispeċifikazzjoni ta' kundizzjonijiet ta' mezz ibbażat fuq ikoni għall-għoti ta' informazzjoni; id-dritt li wieħed ikun minsi u għat-tħassir; il-miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili; il-kriterji u r-rekwiżiti fir-rigward tar-responsabbiltà tal-kontrollur u għall-protezzjoni tad-data bid-disinn u b’mod awtomatiku; proċessur; il-kriterji u rrekwiżiti għad-dokumentazzjoni u s-sigurtà tal-ipproċessar; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbilment ta’ notifika ta’ ksur ta’ data personali u għan-notifika tagħha lill-awtorità ta’ superviżjoni, u f’cirkostanzi fejn ksur ta’ datapersonali x’aktarx li jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-data; il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbilment ta’ grad għoli ta’ riskji speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn qabel; il-ħatra u l-kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data; il-kodiċijietid-dikjarazzjoni li l-kodiċijiet ta’ kondotta huma konformi ma dan ir-Regolament; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’ protezzjoni li pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali huma kapaċi jassumu; il-kriterji u r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz ta’ regoli korporattivi vinkolanti; id-derogi ta’ trasferiment; is-sanzjonijiet amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet ta’ saħħa u l-ipproċessar fil-kuntest tal-impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż ma’ esperti b’mod partikolari mal-Bord Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tassigura trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. [Em. 91]

(130)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet unformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi għal; l-ispeċifikazzjoni tal-forom standard għal metodi speċifiċi biex tinkiseb approvazzjoni fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali ta’ minorenni; proċeduri u formoli standard għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġettigħall-komunikazzjoni lis-suġġetti tad-data; formoli standard għall-informazzjoni lis-suġġett tad-data; formoli u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; inkluż għall-komunikazzjoni ta' data personali lis-suġġett tad-data; id-dritt għall-portabbiltà tad-data; formoli standard fir-rigward għar-responsabbiltà tal-kontrollur għall-protezzjoni tad-data bid-disinn u b’mod awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-ipproċessar; il-formattad-dokumentazzjoni li għandha tinżamm mill-kontrollur u l-proċessur; il-formola standard u l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ data personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data; standards u proċeduri għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data; għad-dokumentazzjoni ta' ksur ta' data personali; formoli għal konsultazzjoni u proċeduri għall-awtorizzazzjoni minn qabel u informazzjoni lill-awtorità ta' superviżjoni; u l-konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenzau informazzjoni lill-awtorità ta' superviżjoni; Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tqis il-miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju. [Em. 92]

(131)  Il-proċedura ta' analiżi għandha tintuża għall-adozzjoni ta' formoli standard ta' speċifikazzjoni għal metodi speċifiċi biex tinkiseb approvazzjoni fir-rigward tal-kunsenstal-ipproċessar tad-data personali ta' minorenni; proċeduri u forom standard għall-eżerċitar għall-komunikazzjoni lis-suġġetti tad-data dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data; forom standard tagħhom għall-informazzjoni lis-suġġett tad-data; forom u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-data; forom standard, inkluż għall-komunikazzjoni tad-data personali lis-suġġett tad-data; fir-rigward tad-dokumentazzjoni li għandha tinżamm mill-kontrollur u l-proċessur; għar-responsabbiltà tal-kontrollur għall-protezzjoni tad-data bid-disinn u b’mod awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ data personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-komunikazzjoni għad-dokumentazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data; standards u proċeduri għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data; forom u proċeduri għall-awtorizzazzjonigħall-konsultazzjoni minn qabel u l-konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenza, lill-awtorità ta' superviżjoni, minħabba li dawk l-atti huma ta’ ambitu ġenerali. [Em. 93]

(132)  Il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli fejn, f’każijiet debitament ġustifikati relatati ma’ pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali li ma tassigurax livell ta’ protezzjoni adegwat u relatati ma’ kwistjonijiet ikkomunikati minn awtoritajiet ta’ superviżjoni taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenza, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jitolbu hekk. [Em. 94]

(133)  Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jkun żgurat livell ugwali ta’ protezzjoni tal-individwi u l-fluss liberu ta’ data madwar l-Unjoni, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir- Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

(134)  Id-Direttiva 95/46/KE għandha tiġi rrevokata minn dan ir-Regolament. Madankollu, id-deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni u l-awtorizzazzjonijiet mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni bbażati fuq id-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu fis-seħħ. Deċiżjonijiet u awtorizzazzjonijiet mill-Kummissjoni permezz ta' awtoritajiet ta' superviżjoni relatati ma' trasferimenti ta' data personali lil pajjiżi terzi skont l-Article 41(8) għandhom jibqgħu fis-seħħ għal perjodu ta' tranżizzjoni ta' ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sakemm mhux emendat, sostitwit jew revokat mill-Kummissjoni qabel tmiem dan il-perjodu. [Em. 95]

(135)  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-kwistjonijiet kollha li jirrigwardaw il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali vis-à-vis l-ipproċessar tad-data personali, li mhijiex soġġetta għal obbligi speċifiċi bl-istess objettiv stabbilit fid-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13), inkluż l-obbligi fuq il-kontrollur u d-drittijiet tal-individwi. Sabiex tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva 2002/58/KE, din l-aħħar Direttiva għandha tiġi emendata kif xieraq.

(136)  Fir-rigward tal-Islanda u n-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen sal-punt li japplika għall-ipproċessar tad-data personali minn awtoritajiet involuti fl-implimentazzjoni ta’ dak l-acquis, skont it-tifsira tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja rigward l-assoċjazzjoni ta’ dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen(14).

(137)  Fir-rigward tal-Isvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen sal-punt li japplika għall-ipproċessar tad-data personali minn awtoritajiet involuti fl-implimentazzjoni ta’ dak l-acquis, skont it-tifsira tal-Ftehim konkluż bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (15).

(138)  Fir-rigward tal-Liechtenstein, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen sal-punt li japplika għall-ipproċessar tad-data personali minn awtoritajiet involuti fl-implimentazzjoni ta’ dak l-acquis, skont it-tifsira tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein għall-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (16).

(139)  Fid-dawl tal-fatt li, kif sottolineat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, id-dritt tal-protezzjoni tad-data personali mhux dritt assolut, imma jrid ikun ikkunsidrat f’relazzjoni mal-funzjoni tiegħu f’soċjetà u jkun bilanċjat ma’ drittijiet fundamentali oħra, skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta kif stabbiliti fit-Trattati, b’mod speċjali d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u ta’ dik tal-familja, dar u komunikazzjonijiet, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, il-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-libertà ta’ espressjoni u l-informazzjoni, il-libertà tal-intrapriża u d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust kif ukoll id-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u objettivi

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u regoli relatati mal-moviment liberu tad-data personali.

2.  Dan ir-Regolament iħares: id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod partikolari tad-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali.

3.  Il-moviment liberu tad-data personali fl-Unjoni ma għandux ikun ristrett u lanqas ipprojbit għal raġunijiet konnessi mal-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward talipproċessar ta’ data personali.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni materjali

1.  Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar ta’ data personali kompletament jew parzjalment b’mezzi awtomatizzati, irrispettivament mill-metodu ta' pproċessar, u għall-ipproċessar għajr b’mezzi awtomatizzati ta’ data personali li tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew li tkun maħsuba sabiex tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar.

2.  Dan ir-Regolament ma japplikax għall-ipproċessar ta’ data personali:

(a)  fil-korsmatul ta’ attività li ma tkunx skont il-finijiet ta’ liġi tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà nazzjonali;

(b)  mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni;

(c)  mill-Istati Membri meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu tal-Kapitolu 2 tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

(d)  minn persuna fiżika mingħajr ebda interess ta’ qligħattività matul l-attività esklussivament personali jew domestika tagħha Din l-eżenzjoni għandha tapplika wkoll għal pubblikazzjoni ta' data personali fejn wieħed jista' jistenna b'mod raġonevoli li jsir aċċess għaliha biss minn numru limitat ta' persuni;

(e)  minn awtoritajiet kompetenti pubbliċi għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali.

3.  Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/31/KE, b’mod partikolari tar-regoli ta’ responsabbiltà ta’ fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva. [Em. 96]

Artikolu 3

Kamp ta’ applikazzjoni territorjali

1.  Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar tad-data personali fil-kuntesti tal-attivitajiet ta’ stabbilment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni, kemm jekk l-ipproċessar iseħħ fl-Unjoni u kemm jekk le.

2.  Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar tad-data personali ta’ suġġetti tad-data li jgħixu fl-Unjoni minn kontrollur jew proċessur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati ma’:

(a)  l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn is-suġġetti, irrispettivament jekk ikunx meħtieġ ħlas mis-suġġett tad-data, tad-data fl-Unjoni; jew

(b)  il-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom ta’ tali suġġetti tad-data.

3.  Dan ir-Regolamet japplika għall-ipproċessar tad-data personali minn kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, iżda f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru tapplika permezz tal-liġi internazzjonali pubblika. [Em. 97]

Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(1)  ‘suġġett tad-data’ tfisser persuna fiżika identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun identifikata, direttament jew indirettament, b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod partikolari b’referenza għal numru ta’ identifikazzjoni, data dwar il-lok, identifikatur onlajn jew għal fattur speċifiku wieħed jew aktar għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-persuna;

(2)  ‘data personali’ tfisser kull informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli ("suġġett tad-data"); persuna identifikabbli hija persuna li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b’mod partikolari b’referenza għal identifikatur, bħall-isem, numru ta’ identifikazzjoni, data dwar il-post, identifikatur uniku jew għal xi fattur wieħed jew aktar speċifiċi għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali jew tal-ġeneru ta’ dik il-persuna;

(2a)  'data psewdonima' tfisser data personali li ma tkunx tista’ tiġi attribwita għal suġġett tad-data speċifiku mingħajr l-użu ta’ informazzjoni addizzjonali, dment li tali informazzjoni addizzjonali tinżamm separatament u suġġett għal miżuri tekniċi u organizzattivi biex jiġi żgurat li d-data ma tkunx tista' tiġi attribwita;

(2b)  ‘data kriptata’ tfisser data personali, li permezz ta’ miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika ma tinftihem minn ebda persuna li mhijiex awtorizzata li jkollha aċċess għalihom;

(3)  ‘ipproċessar’ tfisser kull operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet li jsiru fuq data personali, b’mezzi awtomatiċi jew mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew il-bdil, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar bi trażmissjoni, tixrid jew li xort’oħra jagħmlu l-ipproċessar disponibbli jew li jġibu allinjament jew taħlita, tħassir jew distruzzjoni;

(3a)   'it-tfassil ta’ profili' tfisser kwalunkwe forma ta’ pproċessar awtomatizzat ta’ data personali maħsuba biex tevalwa ċerti aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika jew biex tanalizza jew tipprevedi b’mod partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, il-lokalità, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba ta’ dik il-persuna fiżika;

(4)  ‘sistema ta’ arkivjar’ tfisser kwalunkwe sett strutturat ta’ data personali li jkun aċċessibbli skont kriterji speċifiċi, kemm jekk ċentralizzat, deċentralizzat jew mifrux fuq bażi funzjonali jew ġeografika;

(5)  ‘kontrollur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ oħrajn jiddetermina l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ data personali; meta l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ikunu ddeterminati mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat Membru, il-kontrollur jew il-kriterji speċifiċi tal-ħatra tiegħu jistgħu jkunu stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat Membru;

(6)  ‘proċessur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li jipproċessa data personali f’isem il-kontrollur;

(7)  ‘riċevitur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li lilu tiġi żvelata d-data;

(7a)  ‘parti terza’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew kwalunkwe korp ieħor għajr is-suġġett tad-data, il-kontrollur, il-proċessur u l-persuni li, taħt l-awtorità diretta tal-kontrollur jew tal-proċessur, ikunu awtorizzati li jipproċessaw id-data;

(8)  ‘il-kunsens tas-suġġett tad-data’ tfisser indikazzjoni speċifika, infurmata u espliċita tax-xewqa tiegħu mogħtija liberament li biha s-suġġett tad-data, jew permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ azzjoni affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-ipproċessar ta’ data personali dwaru;

(9)  'ksur ta’ data personali' tfisser ksur tas-sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat ta’, jew aċċess għal, data personali trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod ieħor;

(10)  ‘data ġenetika’ tfisser id-data personali kollha, ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-karatteristiċirelatata mal-karatteristiċi ġenetiċi ta’ individwu li jintirtuntirtet jew jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-twelidinkisbet b’riżultat ta’ analiżi ta’ kampjun bioloġiku mill-individwu kkonċernat, b’mod partikolari l-analiżi kromosomika, l-analiżi tal-aċidu deossiribonuklejku (DNA) jew tal-aċidu ribonuklejku (RNA) jew mill-analiżi ta’ kwalunkwe element ieħor li jippermetti li tinkiseb informazzjoni ekwivalenti;

(11)  ‘data bijometrika’ tfisser kwalunkwe data personali relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ individwu li tippermetti l-identifikazzjoni unika tiegħu jew tagħha, bħal immaġni tal-wiċċ, jew data dattiloskopika;

(12)  ‘data dwar is-saħħa’ tfisser kwalunkwe informazzjonidata personali li għandha x’taqsam mas-saħħa fiżika jew mentali ta’ individwu, jew mal-għoti ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu;

(13)  ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-rigward tal-kontrollur, il-post tal-istabbilment tal-impriża jew tal-grupp ta' impriżi tiegħu fl-Unjoni, sew jekk kontrollur sew jekk proċessur, fejn id-deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali huma meħuda; jekk fl-Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali, l-istabbilment ewlieni huwa l-post fejn isiru l-attivitajiet ta’ pproċessar ewlenin fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbilment ta’ kontrollur fl-Unjoni. Fir-rigward tal-proċessur, ‘stabbilment ewlieni’ tfisser il-post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu fl-Unjoni; Il-kriterji oġġettivi li ġejjin jistgħu jitqiesu fost oħrajn: il-post tas-sede tal-kontrollur jew tal-proċessur; il-post tal-entità fi ħdan grupp ta' impriżi li tinsab fl-aħjar pożizzjoni f'termini ta' funzjonijiet maniġerjali u responsabbiltajiet amministrattivi biex tittratta u tinforza r-regoli kif stabbiliti f'dan ir-Regolament; il-post fejn attivitajiet maniġerjali effettivi u reali huma eżerċitati, u li jiddeterminaw l-ipproċessar tad-data permezz ta’ arranġamenti stabbli.

(14)  ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, taġixxi u tista’ tkun indirizzata minn kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni u korpi oħrajn fl-Unjoni minflok il-kontrollur, tirrappreżenta lill-kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-kontrollur taħt dan ir-Regolament;

(15)  ‘impriża’ tfisser kull entità impenjata f’attività ekonomika, irrispettivament mill-forma legali tagħha, u b’hekk tinkludi, b’mod partikolari, persuni fiżiċi u ġuridiċi, sħubiji jew assoċjazzjonijiet regolarment impenjati f’attività ekonomika;

(16)  ‘grupp ta’ impriżi’ tfisser impriża li tikkontrolla u l-impriżi kkontrollati minnha;

(17)  ‘regoli korporattivi vinkolanti’ tfisser politiki ta’ protezzjoni tad-data personali osservati minn kontrollur jew proċessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tal-Unjoni għat-trasferimenti jew sett ta’ trasferimenti ta’ data personali lil kontrollur jew proċessur f’pajjiż terz wieħed jew aktar fi grupp ta’ impriżi;

(18)  ‘minorenni’ tfisser kull persuna taħt it-18-il sena;

(19)  ‘awtorità ta’ superviżjoni’ tfisser awtorità pubblika stabbilita minn Stat Membru skont l-Artikolu 46. [Em. 98]

KAPITOLU II

PRINĊIPJI

Artikolu 5

Prinċipji relatati mal-ipproċessar tad-data personali

Id-data personali għandha tkun:

(a)  ipproċessata legalment, ġustament u b’mod trasparenti fir-rigward tas-suġġett tad-data (legalità, ġustizzja u trasparenza);

(b)  miġbura għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata ulterjorment b’mod li ma jkunx kompatibbli ma’ dawk il-finijiet (limitazzjoni tal-iskop);

(c)  adegwata, rilevanti u limitata għall-minimu meħtieġ fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun ipproċessata; din għandha tkun ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-ipproċessar ta’ informazzjoni li ma tinvolvix data personali (minimizzazzjoni tad-data);

(d)  eżatta u, meta jkun meħtieġ miżmuma aġġornata; għandu jsir dak kollu raġonevoli biex ikun żgurat li data personali li ma tkunx eżatta, meħud kont tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew tissewwa mingħajr dewmien (eżattezza);

(e)  miżmuma b’mod li tippermetti l-identifikazzjoni diretta jew indiretta tas-suġġetti tad-data għal mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom tiġi pproċessata d-data personali ; id-data personali tista’ tinħażen għal perjodi itwal sakemm id-data tiġi pproċessata unikament għal għanijiet ta’ riċerka storika, xjentifika jew għal skopijiet ta' arkivju skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet tal-Artikoli 83 u 83a u jekk titwettaq reviżjoni perjodika biex tiġi vvalutata l-ħtieġa li titkompla l-ħażna, u, jekk xieraq, miżuri tekniċi u organizzattivi jiġu implimentati biex jiġi limitat l-aċċess għad-data għal dawn l-iskopijiet biss (minimizzazzjoni tal-ħżin);

(ea)  ipproċessata b'mod li effettivament tippermetti li s-suġġett tad-data jeżerċita d-drittijiet tiegħu (effettività);

(eb)  ipproċessata b'mod li tipproteġi mill-ipproċessar mhux awtorizzat jew illeċitu u mit-telf, il-qerda jew il-ħsara aċċidentali, bl-użu ta’ miżuri tekniċi jew organizzativi xierqa (integrità);

(f)  ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u jkun jista' juri għal kull operazzjoni ta’ pproċessar il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament (responsabilità). [Em. 99]

Artikolu 6

Legalità tal-ipproċessar

1.  L-ipproċessar tad-data personali għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li tapplika mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

(a)  is-suġġett tad-data ta l-kunsens tiegħu għall-ipproċessar tad-data personali tiegħu għal għan speċifiku wieħed jew aktar;

(b)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt li għalih is-suġġett tad-data huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett tad-data qabel ma jidħol f’kuntratt;

(c)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur;

(d)  l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-data;

(e)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur;

(f)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur jew, fil-każ ta' żvelar, mit-terza parti li lilha tiġi żvelata d-data, u li jissodisfaw l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-data abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur, minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi huma megħluba mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data li jeħtieġu l-protezzjoni tad-data personali, b’mod partikolari meta s-suġġett tad-data ijkun minorenni.Dan m’għandux japplika għall-ipproċessar li jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

2.  L-ipproċessar ta’ data personali li huwa neċessarju għall-fini ta’ riċerka storika, statistika jew xjentifika għandu jkun legali soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

3.  Il-bażi tal-ipproċessar imsemmi fil-punti (c) u (e) tal-paragrafu 1 għandu jkun ipprovdut:

(a)  fil-liġi tal-Unjoni, jew

(b)  fil-liġi tal-Istat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa għan ta’ interess pubbliku jew għandha tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali u tkun proporzjonata mal-għan leġittimu segwit. Fil-limiti ta' dan ir-Regolament, il-liġi tal-Istat Membru tista' tipprevedi dettalji tal-legalità tal-ipproċessar, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontrollur tad-data, l-iskop tal-ipproċessar u l-limitazzjoni tal-iskop, in-natura tad-data u s-suġġett tad-data, il-miżuri u l-proċeduri tal-ipproċessar, ir-riċevituri u l-perjodu ta’ ħżin.

4.  Fejn l-għan tal-ipproċessar ulterjuri mhuwiex kompatibbli ma’ dak li għalih inġabret id-data personali, l-ipproċessar għandu jkollu bażi legali tal-inqas f’waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

5.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1 għal diversi setturi u sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-data, inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali li tirrigwarda lil minorenni. [Em. 100]

Artikolu 7

Kundizzjonijiet għall-kunsens

1.  Meta l-ipproċessar huwa bbażat fuq il-kunsens, il-kontrollur għandu jġorr l-oneru tal-prova għall-kunsens tas-suġġett tad-data għall-ipproċessar tad-data personali tiegħu għal għanijiet speċifikati.

2.  Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-data għandu jingħata fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex jingħata kunsensgħandu jiġi ppreżentat b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn din il-kwistjoni l-oħra.

3.  Minkejja raġunijiet legali oħrajn għall-ipproċessar, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq kunsens qabel l-irtirar tiegħu. Għandu jkun faċli li jiġi rtirat kunsens daqkemm li jingħata. Is-suġġett tad-data għandhu jkun infurmat mill-kontrollur jekk l-irtirar tal-kunsens jistax jirriżulta fit-terminazzjoni tas-servizzi pprovduti jew tar-relazzjoni mal-kontrollur.

4.  Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-pożizzjoni tas-suġġett tad-data u l-kontrollur.għandu jkun limitat fl-iskop u għandu jitlef il-validità tiegħu meta l-iskop ma jibqax jeżisti jew malli l-ipproċessar ta' data personali ma jibqax meħtieġ biex jintlaħaq l-iskop li għalih ġiet miġbura oriġinarjament. L-eżekuzzjoni ta’ kuntratt jew il-provvediment ta’ servizz ma għandux ikun magħmul dipendenti fuq il-kunsens għall-ipproċessar tad-data li mhix neċessarja għat-twettiq tal-kuntratt jew il-provvediment tas-servizz skont l-Artikolu 6(1)(b). [Em. 101]

Artikolu 8

Ipproċessar tad-data personali ta’ minorenni

1.  Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-rigward tal-offerta ta’ prodotti jew servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni direttament lil minorenni, l-ipproċessar tad-data personali ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju il-gwardjan legali tal-minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-kunsens verifikabbli, jivverifika tali kunsens, filwaqt li jieħu in konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli mingħajr ma jikkawża pproċessar ta’ data personali li altrimenti ma jkunx neċessarju.

1a.  Informazzjoni pprovduta lil minorenni, lill-ġenituri u lill-gwardjani legali sabiex jiġi espress kunsens, inkluż dwar il-kollezzjoni tal-kontrollur u l-użu ta' data personali, għandha tingħata b'lingwa ċara u xierqa lir-riċevituri intenzjonati.

2.  Il-paragrafu 1 m’għandux jaffettwa l-kuntratt legali ġenerali tal-Istati Membri bħar-regoli dwar il-validità, il-formazzjoni jew l-effett ta’ kuntratt fir-rigward ta’ minorenni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżitigħall-metodiIl-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki għall-metodi biex jiġi verifikat jinkisebil-kunsens verifikabbli imsemmi fil-paragrafu 1. Billi tagħmel hekk, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju., f'konformità mal-Artikolu 66.

4.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixi forom standard għal metodi speċifiċi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adotatti skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 102]

Artikolu 9

Kategoriji speċjali ta’ data

1.  L-ipproċessar ta’ data personali, li tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin filosofiku, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru, is-sħubija u l-attivitajiet fi trejdjunjins, u l-ipproċessar ta’ data ġenetika jew bijometrika jew data dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew, sanzjonijiet amministrattivi, sentenzi tal-qorti jew offiżi kriminali jew suspettati jew miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun ipprojbit.

2.  Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fejnjekk japplika wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)  is-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens għall-ipproċessar ta’ dik id-data personali għal raġuni speċifikata waħda jew iżjed, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma tistax titneħħa mis-suġġett tad-data; jew

(aa)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq jew l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt li għalih is-suġġett tat-data huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq it-talba tas-suġġett tad-data qabel ma jidħol f’kuntratt;

(b)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat Membru li tipprovdijew minn ftehimiet kollettivi bil-provvediment ta' salvagwardji adegwati għad-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-data bħad-dritt għan-nondiskriminazzjoni suġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 82; jew

(c)  l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-data jew ta’ persuna oħra meta s-suġġett tad-data ma jkunx fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti l-kunsens; jew

(d)  l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’ qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-ipproċessar huwa relatat biss mal-membri jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li għandhom kuntatt regolari miegħu b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-data ma tkunx żvelata barra dak il-korp mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-data; jew

(e)  l-ipproċessar huwa relatat ma’ data personali li b’mod ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-data; jew

(f)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali; jew

(g)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku, għal raġunijiet ta' interess pubbliku kbir, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha tkun proporzjonata mal-għan segwit, tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-data u tipprovdi miżuri xierqa sabiex tissalvagwardja d-drittijiet fundamentali u l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data;

(h)  l-ipproċessar ta’ data li tirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’ saħħa u soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 81; jew

(i)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83; jew

(ia)  l-ipproċessar huwa meħtieġ għal serviizi ta' arkivju soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83a. jew

(j)  l-ipproċessar ta’ data relatata ma’ sanzjonijiet amministrattivi, sentenzi, offiżi kriminali, kundanni jew miżuri ta’ sigurtà relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar ikun neċessarju għal konformità ma’ obbligu legali jew regolatorju li jkun soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi għas-salvagwardji xierqa għad-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-data. Kwalunkwe reġistru ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

3.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji xierqaIl-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki għall-ipproċessar tal-kategoriji speċjali ta’ data personali msemmija fil-paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2, skont l-Artikolu 66. [Em. 103]

Artikolu 10

Ipproċessar li ma jippermettix l-identifikazzjoni

1.  Jekk id-data pproċessata minn kontrollur ma tippermettix lill-kontrollur jew lill-proċessur jidentifika direttament jew indirettament persuna fiżika, jew tikkonsisti biss minn data relatata ma’ psewdonomi, il-kontrollur m’għandux ikun obbligat li jipproċessa jew jakkwista informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett tad-data għall-iskop uniku li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-Regolament.

2.  Fejn il-kontrollur tad-data ma jkunx kapaċi jkun konformi ma' dispożizzjoni ta' dan ir-Regolament minħabba l-paragrafu 1, il-kontrollur ma għandux ikun obbligat ikun konformi ma' dik id-dispożizzjoni partikolari ta' dan ir-Regolament. Fejn bħala konsegwenza l-kontrollur tad-data ma jkunx kapaċi jkun konformi ma' talba tas-suġġett tad-data, huwa għandu jinforma lis-suġġett tad-data dwar dan. [Em. 104]

Artikolu 10a

Prinċipji ġenerali għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data

1.  Il-bażi tal-protezzjoni tad-data hija drittijiet ċari u mhux ambigwi għas-suġġett tad-data fir-rigward tal-kontrollur tad-data. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom l-għan li jsaħħu, jiċċaraw, jiggarantixxu u fejn xieraq, jikkodifikaw, dawn id-drittijiet.

2.  Tali drittijiet jinkludu, fost oħrajn, il-provvediment ta’ informazzjoni ċara u li tinftiehem faċilment dwar l-ipproċessar tad-data personali tas-suġġett tad-data, id-dritt għall-aċċess, rettifika u tħassir tad-data tiegħu, id-dritt għall-ksib ta' data, id-dritt ta’ oġġezzjoni għall-klassifikazzjoni tad-data skont profili mfassla, id-dritt li jressaq ilment mal-awtorità kompetenti tal-protezzjoni tad-data u li jibda proċedimenti legali kif ukoll id-dritt għal kumpens u d-danni li jirriżultaw minn operazzjoni ta' pproċessar illegali. Tali drittijiet għandhom, b'mod ġenerali, jiġu eżerċitati mingħajr ħlas. Il-kontrollur tad-data għandu jwieġeb għal talbiet mis-suġġett tad-data fi żmien raġonevoli. [Em. 105]

KAPITOLU III

DRITTIJIET TAS-SUĠĠETT TAD-DATA

TAQSIMA 1

TRASPARENZA U MODALITAJIET

Artikolu 11

Informazzjoni u komunikazzjoni trasparenti

1.  Il-kontrollur għandu jkollu politiki konċiżi, trasparenti, ċari u aċċessibbli faċilment fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

2.  Il-kontrollur għandu jipprovdi kull informazzjoni u kull komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar ta’ data personali lis-suġġett tad-data f’forma li tinftiehem, permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat għas-suġġett tad-data, b’mod partikolari għal informazzjoni indirizzata speċifikament lil minorenni. [Em. 106]

Artikolu 12

Proċeduri u mekkaniżmi għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data

1.  Il-kontrollur għandu jistabbilixxi proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-data personali tkun ipproċessata b’mezzi awtomatizzati, il-kontrollur għandu jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru b’mod elettroniku, fejn ikun possibbli.

2.  Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data mingħajr dewmien żejjed u, sa mhux aktar minn 40 jum kalendarju minn meta jirċievi t-talba, jekk itteħdetx jew le xi azzjoni skont l-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk diversi suġġetti tad-data jeżerċitaw id-dritt tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni għandha tingħata bil-miktub u, fejn possibbli, il-kontrollur jista’ jipprovdi aċċess mill-bogħod (remote access) għal sistema sikura li tipprovdi lis-suġġett tad-data b’aċċess dirett għad-data personali tiegħu. Meta s-suġġett tad-data jagħmel it-talba f’forma elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f’forma elettronika, fejn ikun possibbli, sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-data.

3.  Jekk il-kontrollur jirrifjuta li jieħu ma jiħux azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data dwar ir-raġunijiet għar-rifjut għan-nuqqas ta' azzjoni u dwar il-possibbiltajiet li jressaq ilment lill-awtorità ta’ superviżjoni u li jfittex rimedju ġudizzjarju.

4.  L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet ikunu manifestament eċċessivi, b’mod partikolari minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas raġonevoli waqt li jqis l-ispejjeż amministrattivi talli jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti prova tan-natura manifestament eċċessiva tat-talba.

5.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet imsemmija fil-paragrafu 4.

6.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli standard u proċeduri standard ta’ speċifika għall-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, inkluż il-format elettroniku.Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 107]

Artikolu 13

Drittijiet relatati mar-riċevituri L-obbligu ta’ notifika f’każijiet ta’ korrezzjonijiet u tħassir

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu tkun ġiet żvelata trasferita d-data sakemm din ma tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi sforz sproporzjonat. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data dwar dawk ir-riċevituri jekk is-suġġett tad-data jitlob dan. [Em. 108]

Artikolu 13a

Politiki standardizzati ta’ informazzjoni

1.  Fejn tinġabar data personali relatata ma’ suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jipprovdi d-dettalji li ġejjin lis-suġġett tad-data qabel jipprovdi informazzjoni skont l-Artikolu 14:

(a)  jekk inġabritx data personali aktar mill-minimu neċessarju għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar;

(b)  jekk inżammitx data personali aktar mill-minimu neċessarju għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar;

(c)  jekk ġietx ipproċessata data personali għal għanijiet oħra barra l-għanijiet li għalihom inġabret;

(d)  jekk data personali tqassmitx lil partijiet terzi kummerċjali;

(e)  jekk inbigħetx jew inkrietx data personali;

(f)  jekk data personali ġietx miżmuma f’forma kriptata.

2.  Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu ppreżentati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament f’format tabulari allinjat, bl-użu ta’ test u simboli, fit-tliet kolonni li ġejjin:

(a)  l-ewwel kolonna turi forom grafiċi li jissimbolizzaw dawk id-dettalji;

(b)  it-tieni kolonna fiha informazzjoni essenzjali li tiddeskrivi dawk id-dettalji;

(c)  it-tielet kolonna turi forom grafiċi li jindikaw jekk ġiex sodisfatt dettall speċifiku.

3.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tiġi ppreżentata b’mod viżibbli faċilment u li tinqara b’mod ċar u għandha tidher b’lingwa li tinftiehem faċilment mill-konsumaturi tal-Istati Membri li lilhom qed tiġi pprovduta l-informazzjoni. Meta d-dettalji jiġu ppreżentati b’mod elettroniku, għandhom ikunu jistgħu jinqraw minn magna.

4.  M’għandhomx jiġu pprovduti dettalji addizzjonali. Spjegazzjonijiet dettaljati jew rimarki ulterjuri dwar id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu pprovduti flimkien mar-rekwiżiti l-oħra għal informazzjoni skont l-Artikolu 14.

5.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, atti delegati skont l-Artikolu 86 bl-għan li tispeċifika aktar id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 u l-preżentazzjoni tagħhom msemmija fil-paragrafu 2 u l-Anness ta' dan ir-Regolament. [Em. 109]

TAQSIMA 2

INFORMAZZJONI U AĊĊESS GĦAL DATA

Artikolu 14

Informazzjoni lis-suġġett tad-data

1.  Fejn tinġabar data personali relatata ma’ suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jipprovdi d-dettalji li ġejjin lis-suġġett tad-data, wara li d-dettalji skont l-Artikolu 13a jkunu ġew ipprovduti:

(a)  l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data;

(b)  l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom hija maħsuba d-data personali, kif ukoll l-informazzjoni dwar is-sigurtà tal-ipproċessar tad-data personali, inklużi t-termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt, fejn applikabbli, informazzjoni dwar kif jimplimentaw u jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(c)  il-perjodu li matulu d-data personali tkun se tinħażen, jew jekk dan ma jkunx possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dan il-perjodu;

(d)  l-eżistenza tad-dritt li wieħed jitlob mingħand il-kontrollur l-aċċess għal u r-rettifika jew it-tħassir tad-data personali li tirrigwarda lis-suġġett tad-data jew li joġġezzjona kontra l-ipproċessar ta’ din id-data personali, jew li jikseb data;

(e)  id-dritt li wieħed iressaq ilment lill-awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(f)  ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri tad-data personali;

(g)  fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-ħsieb li jittrasferixxi d-data lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u l-livell ta’ protezzjoni mogħti minn dak il-pajjiż terz jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali permezz ta’ referenza għall-eżistenza jew l-assenza ta' deċiżjoni xierqa mill-Kummissjoni, jew fil-każ ta’ trasferimenti msemmija fl-Artikolu 42 jew 43, b’referenza għas-salvagwardji xierqa u l-mezzi biex tinkiseb kopja tagħhom;

(ga)  fejn applikabbli, l-informazzjoni dwar l-eżistenza tat-tfassil ta’ profili, tal-miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili, u tal-effetti tat-tfassil ta' profili dwar is-suġġett tad-data;

(gb)  informazzjoni sinifikanti dwar il-loġika involuta fi kwalunkwe pproċessar awtomatiku;

(h)  kwalunkwe informazzjoni oħra li hija meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar ġust fir-rigward tas-suġġett tad-data, billi jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom tinġabar jew tiġi proċessata data personali, b'mod partikolari l-eżistenza ta' ċerti attivitajiet u operazzjonijiet li għalihom valutazzjoni tal-impatt tad-data personali jkun indika li jista' jkun hemm riskju kbir;

(ha)  fejn applikabbli, informazzjoni dwar jekk id-data personali ġietx ipprovduta lill-awtoritajiet pubbliċi waqt l-aħħar perjodu ta' tnax-il xahar konsekuttivi.

2.  Fejn d-data personali tinġabar mis-suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data, flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, dwar jekk l-għoti tad-data personali jkunx obbligatorju mandatorju jew volontarju b'għażla, kif ukoll il-konsegwenzi possibbli jekk ma tingħatax dik id-data.

2a.   Meta jiddeċiedu dwar informazzjoni oħra li hija meħtieġa biex l-ipproċessar ikun ġust skont il-punt (h) tal-paragrafu 1, il-kontrolluri għandhom iqisu kwalunkwe gwida rilevanti skont l-Artikolu 34.

3.  Meta d-data personali ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data, minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, minn liema sors ġejja d-data personali speċifika. Jekk id-data personali toriġina minn sorsi pubbliċi disponibbli pubblikament, tista' tingħata indikazzjoni ġenerali.

4.  Il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3:

(a)  fil-ħin meta tinkiseb id-data personali mingħand is-suġġett tad-data jew mingħajr dewmien żejjed fejn dan ta' hawn fuq ma jkunx fattibbli; jew

(aa)  fuq talba ta' korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73;

(b)  meta d-data personali ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-data, meta ssir ir-reġistrazzjoni jew fi żmien perjodu raġonevoli wara l-ġbir, wara li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi speċifiċi li fihom inġabret id-data jew ġiet ipproċessata mod ieħor, jew, jekk hemm il-ħsieb ta’ xi żvelar trasferiment lil xi riċevitur ieħor, u sa mhux aktar tard minn meta d-data tiġi żvelata trażmessa għall-ewwel darba, jew, jekk id-data għandha tintuża għal komunikazzjoni mas-suġġett tad-data kkonċernata, l-aktar tard fiż-żmien tal-ewwel komunikazzjoni lil dak is-suġġett tad-data. jew

(ba)  fuq talba fejn id-data hija pproċessata minn impriża żgħira jew mikroimpriża biss, u li tipproċessa data personali bħala attività anċillari biss.

5.  Il-paragrafi 1 sa 4 ma għandhomx japplikaw, meta:

(a)  is-suġġett tad-data diġà jkollu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1,2 u 3; jew

(b)  id-data tiġi proċessata għal skopijiet storiċi, xjentifiċi u ta' riċerka suġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikoli 81 u 83, ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-data u l-provvediment ta’ din l-informazzjoni jirriżulta impossibbli jew ikun jinvolvi sforz sproporzjonat u l-kontrollur ippubblika l-informazzjoni li tkun tista' tinkiseb minn kwalunkwe persuna; jew

(c)  id-data ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-data u r-reġistrazzjoni jew l-iżvelar huma espressament stabbiliti bil-liġi li l-kontrollur huwa soġġett għaliha, u li tipprovdi miżuri xierqa għall-protezzjoni tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data, jekk jitqiesu r-riskji li ġejjin mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali; jew

(d)  id-data ma tinġabarx mis-suġġett tad-data u l-provvediment ta’ tali informazzjoni jaffettwa d-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn ta’ persuni fiżiċi oħra, kif definit fil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru skont l-Artikolu 21;

(da)  id-data tiġi pproċessata fl-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu minn persuna, jew fdata lilha jew saret magħrufa minnha, u din il-persuna hija suġġetta għall-obbligu tas-segretezza tal-professjoni regolata mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru jew l-obbligu statutorju tas-segretezza, sakemm id-data ma tinġabarx direttament mis-suġġett tad-data.

6.  Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 5, il-kontrollur għandu jipprovdi miżuri xierqa sabiex jipproteġi d-drittijiet jew l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data.

7.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji għall-kategoriji ta’ riċevituri msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1, ir-rekwiżiti għan-notifika ta’ aċċess potenzjali msemmi fil-punt (g) tal-paragrafu 1, il-kriterji għall-informazzjoni ulterjuri meħtieġa li hi msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1 għal setturi u sitwazzjonijiet speċifiċi, u l-kundizzjonijiet u s-salvagwardji xierqa għall-eċċezzjonijiet stabbiliti fil-punt (b) tal-paragrafu 5. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

8.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli standard għall-għoti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 3, filwaqt li tikkunsidra l-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ diversi setturi u s-sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-data fejn ikun meħtieġ. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 110]

Artikolu 15

Dritt ta’ aċċess għall-aċċess u kisba ta' data għas-suġġett tad-data

1.  Suġġett għall-Artikolu 12(4), is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur fi kwalunkwe ħin, fuq talba, il-konferma ta’ jekk data personali li tirrigwarda lis-suġġett tad-data hijiex qiegħda tiġi pproċessata jew le u Fejn data personali bħal din tkun qed tiġi pproċessata, il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja:b’lingwaġġ ċar u sempliċi, l-informazzjoni li ġejja.

(a)  l-objettivi tal-ipproċessar għal kull kategorija ta' data personali;

(b)  il-kategoriji ta’ data personali inkwistjoni;

(c)  ir-riċevituri jew kategoriji ta’ riċevituri li lilhom sejra tkun żvelata jew ġiet żvelata d-data personali, b’mod partikolari r-riċevituri inkluż ir-riċevituri f’pajjiżi terzi;

(d)  il-perjodu li matulu sejra tkun maħżuna d-data personali, jew jekk dan ma jkunx possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dan il-perjodu;

(e)  l-eżistenza tad-dritt li wieħed jitlob mingħand il-kontrollur ir-rettifika jew it-tħassir tad-data personali li tirrigwarda lis-suġġett tad-data jew li joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ dik id-data personali;

(f)  id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(g)  komunikazzjoni tad-data personali li tkun qed tiġi pproċessata u ta’ kull informazzjoni disponibbli dwar l-oriġini tagħha;

(h)  is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ dan l-ipproċessar, għall-inqas fil-każ ta’ miżuri msemmija fl-Artikolu 20.

(ha)  informazzjoni sinifikanti dwar il-loġika involuta fi kwalunkwe pproċessar awtomatizzat;

(hb)  mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21, fl-eventwalità ta' żvelar ta' data personali lil awtorità pubblika bħala riżultat ta' talba minn awtorità pubblika, konferma tal-fatt li tali talba tkun saret.

2.  Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur, komunikazzjoni tad-data personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett tad-data jagħmel it-talba f’forma elettronikaf'format elettroniku u strutturat, sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-data. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10, il-kontrollur għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli biex jivverifika li l-persuna li titlob aċċess għad-data tkun is-suġġett tad-data.

2a.  Meta s-suġġett tad-data jkun ipprovda d-data personali fejn id-data personali tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur kopja tad-data personali pprovduta f’format elettroniku u interoperabbli li jintuża normalment u li jippermetti użu ulterjuri mis-suġġett tad-data, mingħajr xkiel min-naħa tal-kontrollur li mingħandu tkun ġiet irtirata d-data personali. Fejn ikun teknikament fattibbli u disponibbli, id-data għandha tiġi ttrasferita direttament mill-konrollur fuq talba tas-suġġett tad-data.

2b.  Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu li titħassar id-data meta ma tkunx għadha meħtieġa skont il-punt (e) tal-Artikolu 5(1).

2c.  M'għandu jkun hemm l-ebda dritt ta' aċċess f'konformità mal-paragrafi 1 u 2 fir-rigward ta' data skont it-tifsira tal-punt (da) tal-Artikolu 14(5), ħlief jekk is-suġġett tad-data jkollu s-setgħa li jneħħi s-segretezza inkwistjoni u jaġixxi kif meħtieġ.

3.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-komunikazzjoni lis-suġġett tad-data dwar il-kontenut tad-data personali msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1.

4.  Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika formoli u proċeduri standard għat-talbiet u l-għoti ta’ aċċess għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, inkluż għall-verifika tal-identità tas-suġġett tad-data u l-komunikazzjoni tad-data personali lis-suġġett tad-data, filwaqt li tikkunsidra l-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ diversi setturi u sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-data. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 111]

TAQSIMA 3

RETTIFIKA U TĦASSIR

Artikolu 16

Dritt għal rettifika

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur ir-rettifika ta’ data personali dwaru li ma tkunx eżatta. Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb il-kompletezza tad-data personali mhux kompluta, inkluż billi jissupplimenta stqarrija ta’ korrezzjoni.

Artikolu 17

Dritt li jkun minsi u għal tħassir

1.  Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ data personali li tirrigwardah u l-astensjoni minn aktar tixrid ta’ din id-data, b’mod speċjali fir-rigward ta’ data personali li titqiegħed għad-dispożizzjoni mis-suġġett tad-data meta hu kien għadu minorenni, u li jikseb minn partijiet terzi t-tħassir ta' kull kopja, replika jew links għal dik id-data, meta tapplika waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a)  id-data ma tkunx aktar meħtieġa fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor id-data;

(b)  is-suġġett tad-data jirtira l-kunsens li fuqu huwa bbażat l-ipproċessar skont l-punt (a) tal-Artikolu 6(1), jew meta l-perjodu ta’ ħażna li jkun ta l-kunsens għalih ikun skada, u meta ma jkun hemm l-ebda raġuni legali għall-ipproċessar tad-data;

(c)  is-suġġett tad-data joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ data personali skont l-Artikolu 19;

(ca)  qorti jew awtorità regolatorja bbażata fl-Unjoni tkun ordnat, b’deċiżjoni finali u assoluta, li d-data kkonċernata jkollha titħassar;

(d)  l-ipproċessar tad-data ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament għal raġunijiet oħra.id-data tkun ġiet ipproċessata illegalment.

1a.  L-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandha tiddependi fuq il-ħila tal-kontrollur tad-data li jivverifika li l-persuna li titlob it-tħassir tkun is-suġġett tad-data.

2.  Meta l-kontrollur imsemmi fil-paragrafu 1 ikun għamel id-data personali pubblika, mingħajr ġustifikazzjoni bbażata fuq l-Artikolu 6(1), huwa għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-data li l-kontrollur huwa responsabbli għall-pubblikazzjoni tagħha, sabiex jinforma lil partijiet terzi li li qegħdin jipproċessaw din id-data, li suġġett tad-data jitlobhom biex iħassru kwalunkwe rabta ma’, jew kopja jew replika ta’ dik id-data personali. Meta l-kontrollur ikun awtorizza pubblikazzjoni ta’ parti terza ta’ data personali, il-kontrollur għandu jitqies bħala responsabbli għal dik il-pubblikazzjoni.biex titħassar id-data, inkluż minn partijiet terzi, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 77. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data, fejn ikun possibbli, dwar l-azzjoni meħuda mill-partijiet terzi rilevanti.

3.  Il-kontrollur u, meta applikabbli, il-parti terza għandu jagħmel dan it-tħassir mingħajr dewmien, ħlief sakemm iż-żamma tad-data personali tkun meħtieġa:

(a)  għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni skont l-Artikolu 80;

(b)  għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika skont l-Artikolu 81;

(c)  għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika skont l-Artikolu 83;

(d)  għall-konformità ma’ obbligu legali li tinżamm id-data personali bil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur; il-liġijiet tal-Istat Membru għandhom jissodisfaw għan ta’ interess pubbliku, jirrispettaw l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni ta’ data personali u jkunu proporzjonati għall-għan leġittimu segwit;

(e)  fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 4.

4.  Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu jillimita l-ipproċessar ta’ data personali b’tali mod li ma jkunx soġġett għall-operazzjonijiet normali tal-aċċess għad-data u l-ipproċessar u ma jistax jinbidel aktar, meta:

(a)  l-preċiżjoni tagħha tiġi kkontestata mis-suġġett tad-data, għal perjodu li jippermetti lill-kontrollur jivverifika l-preċiżjoni tad-data;

(b)  il-kontrollur ma jkunx għad fadallu aktar il-ħtieġa tad-data personali għat-twettiq tal-kompitu tiegħu iżda jkollha tinżamm għal finijiet ta’ provi;

(c)  l-ipproċessar huwa illegali u s-suġġett tad-data jopponi t-tħassir tagħha u jitlob minflok ir-restrizzjoni tal-użu tagħha;

(ca)  qorti jew awtorità regolatorja bbażata fl-Unjoni tkun ordnat, b’deċiżjoni finali u assoluta, li l-ipproċċessar kkonċernat jkollu jiġi ristrett;

(d)  is-suġġett tad-data jitlob li jittrasmetti d-data personali f’sistema ta’ pproċessar awtomatizzata oħra skont l-Artikolu 18(2)il-paragrafu 2a tal-Artikolu 15;

(da)  it-tip partikolari ta' teknoloġija ta' ħżin ma tippermettix tħassir u ġiet installata qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

5.  Id-data personali msemmija fil-paragrafu 4 tista’, bl-eċċezzjoni tal-ħażna, tkun ipproċessata biss għal finijiet ta’ provi, jew bil-kunsens tas-suġġett tad-data, jew għall-protezzjoni tad-drittijiet ta’ persuna fiżika jew ġuridika oħra jew għal għan ta’ interess pubbliku.

6.  Meta l-ipproċessar ta’ data personali jkun ristrett skont il-paragrafu 4, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data qabel ineħħi r-restrizzjoni fuq l-ipproċessar.

7.  Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi sabiex jassigura li l-limiti ta’ żmien stabbiliti għat-tħassir ta’ data personali u/jew għal reviżjoni perjodika tal-ħtieġa tal-ħażna tad-data jiġu osservati.

8.  Meta jsir it-tħassir, il-kontrollur ma għandux jipproċessa din id-data personali mod ieħor.

8a.  Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi sabiex jiżgura li l-limiti ta’ żmien stabbiliti għat-tħassir ta’ data personali u/jew għal reviżjoni perjodika tal-ħtieġa tal-ħżin tad-data jiġu osservati.

9.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-protezzjoni tad-Data, atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar:

(a)  il-kriterji u r-rekwiżiti għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal setturi speċifiċi u f’sitwazzjonijiet speċifiċi ta’ pproċessar ta’ data;

(b)  il-kundizzjonijiet għat-tħassir ta’ konnessjonijiet, kopji jew repliki ta’ data personali minn servizzi ta’ komunikazzjoni disponibbli għall-pubbliku kif imsemmi fil-paragrafu 2;

(c)  il-kriterji u l-kundizzjonijiet għar-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali msemmija fil-paragrafu 4. [Em. 112]

Artikolu 18

Dritt għall-portabbiltà tad-data

1.  Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt, meta d-data personali tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi u b’format strutturat u użat b’mod komuni, li jikseb mingħand il-kontrollur kopja tad-data li tkun qiegħda tiġi pproċessata f’format elettroniku u strutturat li jintuża normalment u li jippermetti l-użu ulterjuri mis-suġġett tad-data.

2.  Meta s-suġġett tad-data jkun ipprovda d-data personali u l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens jew fuq kuntratt, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jittrasmetti dik id-data personali u kull informazzjoni oħra pprovduta mis-suġġett tad-data u miżmuma minn sistema ta’ pproċessar awtomatizzata, f’oħra, f’format elettroniku li jintuża normalment, mingħajr xkiel min-naħa tal-kontrollur li mingħandu tkun ġiet irtirata d-data personali.

3.  Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-format elettroniku msemmi fil-paragrafu 1 u l-istandards tekniċi, il-modalitajiet u l-proċeduri għat-trasmissjoni ta’ data personali skont il-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 113]

TAQSIMA 4

DRITT GĦALL-OĠĠEZZJONI U T-TFASSIL TA’ PROFILI

Artikolu 19

Dritt għall-oġġezzjoni

1.  Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona, fuq raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari li jinsab fiha, fi kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ data personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d), u (e) u (f) tal-Artikolu 6(1), sakemm il-kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data.

2.  Meta d-data l-ipproċessar ta' data personali tkun ipproċessata għal marketing direttikun ibbażat fuq il-punt (f) tal-Artikolu 6(1), is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt, fi kwalunkwe ħin u mingħajr ġustifikazzjoni ulterjuri, id-dritt li joġġezzjona mingħajr ħlas b'mod ġenerali jew għal kwalunkwe skop partikolari għall-ipproċessar tad-data personali tiegħu għal dan il-marketing. Dan id-dritt għandu jiġi offrut b’mod espliċitu lis-suġġett tad-data u b’mod li jintgħaraf u għandu jkun separat minn informazzjoni oħra.

2a.   Id-dritt imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jiġi offrut b’mod espliċitu lis-suġġett tad-data u b’mod u f'forma li jintgħarfu, bl-użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi, b’mod partikolari jekk ikun indirizzat b’mod speċifiku lejn it-tfal, u għandu jkun distingwibbli minn informazzjoni oħra.

2b.  Fil-kuntest tal-użu ta' servizzi ta' soċjetà tal-informazzjoni, u minkejja d-Direttiva 2002/58/KE, id-dritt għal oġġezzjoni jista' jiġi eżerċitat b'mezzi awtomatizzati bl-użu ta' standard tekniku li jippermetti lis-suġġett tad-data jesprimi x-xewqat tiegħu b'mod ċar.

3.  Meta tintlaqa’ oġġezzjoni skont il-paragrafi 1 u 2, il-kontrollur ma għandux juża aktar jew jipproċessa mod ieħor id-data personali kkonċernata għall-għanijiet iddeterminati fl-oġġezzjoni. [Em. 114]

Artikolu 20

Miżuri bbażati fuq it-tfassil Tfassil ta’ profili

1.  Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 6, kull persuna fiżika għandu jkollha d-dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li tipproduċi effetti legali rigward din il-persuna fiżika jew taffettwa b’mod sinifikanti lil din il-persuna fiżika, u li tkun ibbażata unikament fuq ipproċessar awtomatizzat maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti personali relatati ma’ din il-persuna fiżika jew janalizza jew ibassar b’mod partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-persuna fiżika. toġġezzjoni għat-tfassil ta' profili f'konformità mal-Artikolu 19. Is-suġġett tad-data għandu jiġi infurmat dwar id-dritt għal oġġezzjoni għat-tfassil ta' profili b'mod viżibbli ħafna.

2.  Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-Regolament, persuna tista’ tkun soġġetta għal tfassil ta' profili li jwassal għal miżuri li jipproduċu effetti legali rigward is-suġġett tad-data jew jaffettwaw similarment b'mod sinifikanti l-interessi, id-drittijiet jew il-libertajiet tas-suġġett tad-data kkonċernat biss għal miżura tat-tip imsemmi fil-paragrafu 1 jekk l-ipproċessar:

(a)  isir matul id-dħul huwa meħtieġ għad-dħul f’kuntratt jew waqt it-twettiq għat-twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul fil-kuntratt jew it-twettiq tiegħu, magħmula mis-suġġett tad-data, tkun ġiet issodisfata jew meta jkunu, sakemm ikunu ġew ippreżentati miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data, bħad-dritt li jinkiseb l-intervent tal-bniedem; jew

(b)  ikun awtorizzat espressament minn liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data; jew

(c)  ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-data, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 u għal salvagwardji xierqa.

3.  L-ipproċessar awtomatizzat ta’ data personali maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika It-tfassil ta’ profili li għandu l-effett li jiddiskrimina kontra individwi abbażi ta’ razza jew oriġini etnika, opinjonijiet politiċi, reliġjon jew twemmin, sħubija fi tredjunjins, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru, jew li jirriżulta f’miżuri li għandhom tali effett, għandu jiġi pprojbit. Il-kontrollur għandu jimplimenta protezzjoni effettiva kontra diskriminazzjoni possibbli li tirriżulta mit-tfassil ta' profili. It-tfassil ta' profili ma għandux ikun ibbażat unikament fuq il-kategoriji speċjali ta’ data personali msemmija fl-Artikolu 9.

4.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-informazzjoni li għandha tkun ipprovduta mill-kontrollur taħt l-Artikolu 14 għandha tinkludi informazzjoni dwar l-eżistenza tal-ipproċessar għal miżura tat-tip imsemmija fil-paragrafu 1 u l-effetti previsti ta’ dan l-ipproċessar fuq is-suġġett tad-data.

5.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet għal miżuri Tfassil ta' profili li jwassal għal miżuri li jipproduċu effetti legali rigward is-suġġett tad-data jew jaffettwaw similarment b'mod sinifikanti l-interessi, id-drittijiet jew il-libertajiet tas-suġġett tad-data kkonċernat ma għandhom ikunu bbażati biss jew b'mod predominanti fuq ipproċessar awtomatizzat, inkluż spjegazzjoni tad-deċiżjoni li wieħed jasal għaliha wara tali valutazzjoni. Il-miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jinkludu d-dritt li tinkiseb valutazzjoni umana u spjegazzjoni tad-deċiżjoni li wieħed jasal għaliha wara tali valutazzjoni.

5a.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 66(1) għall-ispeċifikar ulterjuri tal-kriterji u l-kundizzjonijiet għat-tfassil tal-profili skont il-paragrafu 2. [Em. 115]

TAQSIMA 5

RESTRIZZJONIJIET

Artikolu 21

Restrizzjonijiet

1.  Il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tista’ tirrestrinġi permezz ta’ miżura leġiżlattiva, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-obbligi u d-drittijiet ipprovduti fl-Artikoli 11 sa 20 19 u l-Artikolu 32, meta din ir-restrizzjoni tikkostitwixxi tilħaq objettiv definit b’mod ċar ta' interess pubbliku, tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, tkun proporzjonata mal-għan leġittimu segwit u tirrispetta d-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-data u hija miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika biex tissalvagwardja:

(a)  is-sigurtà pubblika;

(b)  il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali.

(c)  interessi pubbliċi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, b’mod partikolari interess finanzjarju jew ekonomiku importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, inklużi kwistjonijiet baġitarji, monetarji u fiskali u l-protezzjoni tal-istabbiltà u l-integrità tas-suq

(d)  il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ ksur ta’ etika għal professjonijiet regolati;

(e)  funzjoni regolatorja ta’ spezzjoni jew ta’ superviżjoni marbuta, anki jekk okkażjonalment, mal-eżerċizzju fil-qafas tal-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali pubblika kompetenti f’każijiet imsemmija f’(a), (b), (c) u (d);

(f)  il-protezzjoni tas-suġġett tad-data jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

2.  B’mod partikolari, kull miżura leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika u għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi tal-inqas dwarl-għanijiet li għandhom jiġu segwiti mill-ipproċessar;u d-determinazzjoni tal-kontrollur; :

(a)   l-għanijiet li għandhom jiġu segwiti mill-ipproċessar;

(b)   id-determinazzjoni tal-kontrollur;

(c)  l-iskopijiet speċifiċi u l-mezzi tal-ipproċessar;

(d)  is-salvagwardji għall-prevenzjoni tal-abbuż jew aċċess jew trasferiment illegali

(e)  id-dritt tas-suġġetti tad-data li jkunu infurmati dwar ir-restrizzjoni.

2a.  Il-miżuri leġiżlattivi msemmija fil-paragrafu 1 m’għandhomx jippermettu jew jobbligaw kontrolluri privati sabiex iżommu data addizzjonali ħlief dik strettament meħtieġa għall-għan oriġinali. [Em. 116]

KAPITOLU IV

KONTROLLUR U PROĊESSUR

TAQSIMA 1

OBBLIGI ĠENERALI

Artikolu 22

Responsabbiltà tal-kontrollur

1.  Il-kontrollur għandu jadotta politiki xierqa u jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi adattati u dimostrabbli sabiex jassigura u jkun jista’ juri b'mod trasparenti li l-ipproċessar ta’ data personali jsir skont dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati s-sitwazzjoni tat-teknoloġija moderna, in-natura tal-ipproċessar tad-data personali, il-kuntest, l-ambitu u l-iskopijiet tal-ipproċessar, ir-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data u t-tip ta' organizzazzjoni, kemm fil-mument tad-determinazzjoni tal-mezzi għall-ipproċessar u fil-mument tal-ipproċessar innifsu.

1a.  Waqt li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni, il-kontrollur għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli biex jimplimenta l-politiki u l-proċeduri ta’ konformità li b’mod persistenti jirrispettaw l-għażliet awtonomi tas-suġġetti tad-data. Dawn il-politiki ta’ konformità għandhom jiġu riveduti tal-inqas kull sentejn u aġġornati fejn meħtieġ.

2.  Il-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu b’mod partikolari:

(a)  iż-żamma tad-dokumenti skont l-Artikolu 28;

(b)  l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar is-sigurtà tad-data stabbiliti fl-Artikolu 30,

(c)  it-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 33;

(d)  il-konformità mar-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni minn qabel jew il-konsultazzjoni minn qabel tal-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 34(1) u (2);

(e)  il-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 35(1).

3.  Il-kontrollur għandu jkollu l-ħila li juri l-adegwatezza u l-effettività tal-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2. Jekk tkun proporzjonata, din il-verifika għandha ssir minn awdituri interni jew esterni indipendenti. Kwalunkwe rapporti ġenerali regolari tal-kontrullur, bħar-rapporti obbligatorji minn kumpanniji li jkunu nnegozajti pubblikament, għandu jkun fihom fil-qosor deskrizzjoni tal-politika u l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

3a.  Il-kontrullur għandu jkollu l-jedd li jittrażmetti data personali fl-Unjoni fil-grupp ta' impriżi li l-kontrullur ikun jagħmel parti minnhom, fejn tali pproċessar ikun meħtieġ għal-skopijiet amministrattivi interni leġittimi bejn oqsma ta' negozju konnessi tal-grupp ta' impriżi u livell xieraq ta' protezzjoni tad-data u kif ukoll l-interessi tas-suġġetti tad-data jkunu salvagwardati minn dispożizzjonijiet ta' protezzjoni ta' data interna jew kodiċi ta' mġiba ekwivalenti kif jingħad fl-Artikolu 38.

4.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe kriterju u rekwiżit ieħor għal miżuri adattati msemmija fil-paragrafu 1 minbarra dawk diġà msemmija fil-paragrafu 2, il-kundizzjonijiet għall-mekkaniżmi ta’ verifika u awditjar imsemmija fil-paragrafu 3 u rigward il-kriterji għall-proporzjonalità taħt il-paragrafu 3, u meta wieħed jikkunsidra miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju. [Em. 117]

Artikolu 23

Il-protezzjoni tad-data bid-disinn u b’mod awtomatiku

1.  Wara li jikkunsidra ikkunsidraw l-aħħar żviluppi, l-għarfien tekniku attwali, l-aħjar prattiki internazzjonali u l-kost tal-implimentazzjonir-riskji rappreżentati mill-ipproċessar tad-data, il-kontrollur għanduu l-proċessur, jekk ikun hemm, għandhom, kemm meta jiddetermina jiddeterminaw l-għanijiet u l-mezzi għall-ipproċessar u waqt l-ipproċessar innifsu, jimplimenta jimplimentaw miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa u proporzjonali b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jiżgura l-protezzjoni jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-data, b’mod partikolari fir-rigward tal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 5. Il-protezzjoni tad-data b’intenzjoni għandha tikkunsidra b’mod partikolari l-ġestjoni taċ-ċiklu kollu tal-ħajja tad-data personali mill-ġbir sal-ipproċessar għat-tħassir, li b’mod sistematiku tiffoka fuq is-salvagwardji proċedurali komprensivi fir-rigward tal-preċiżjoni, il-konfidenzjalità, l-integrità, is-sigurtà fiżika u t-tħassir ta’ data personali. Meta l-kontrollur ikun wettaq valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 33, għandhom jitqiesu r-riżultati meta jiġu żviluppati dawk il-miżuri u l-proċeduri.

1a.  Sabiex tiġi mrawma l-implimentazzjoni mifruxa tagħha f’setturi ekonomiċi differenti, il-protezzjoni tad-data b’intenzjoni għandha tkun prerekwiżit għall-offerti ta’ akkwist pubbliku skont id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17) kif ukoll id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(18) (Id-Direttiva tal-Utilitajiet).

2.  Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi sabiex jassigura li, b’mod awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-data personali li tkun meħtieġa għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar u li partikolarment ma għandhiex tinġabar, tinżamm jew tiġi mxerrda aktar minn kemm huwa meħtieġ għal dawk l-għanijiet, kemm f’dak li jirrigwarda l-ammont tad-data kif ukoll iż-żmien tal-ħażna tagħha. B’mod partikolari, dawk il-mekkaniżmi għandhom jassiguraw li b’mod awtomatiku d-data personali ma tkunx aċċessibbli għal numru mhux definit ta’ individwi u li s-suġġetti tad-data jistgħu jikkontrollaw id-distribuzzjoni tad-data personali tagħhom.

3.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe kriterju u rekwiżit ieħor għall-miżuri u l-mekkaniżmi xierqa msemmija fil-paragrafu 1 u 2, b’mod partikolari għar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data bid-disinn applikabbli fis-setturi, il-prodotti u s-servizzi kollha.

4.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi standards tekniċi għar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 u 2. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 118]

Artikolu 24

Kontrolluri konġunti

Meta kontrollur jiddetermina diversi kontrolluri jiddeterminaw b'mod konġunt l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ data personali flimkien ma’ oħrajn, il-kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-responsabbiltajiet jiddeterminaw ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom għall-konformità mal-obbligi taħt dan ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data, permezz ta’ arranġament bejniethom. L-arranġamenti għandhom jirriflettu kif xieraq ir-rwoli effettivi rispettivi tal-kontrolluri konġunti u r-relazzjonijiet b'rabta mas-suġġetti tad-data, u l-elementi ewlenin tal-arranġament għandhom ikunu disponibbli għas-suġġett tad-data. F'każ li r-rsponsabilitajiet ma jkunux ċari, il-kontrolluri għandhom ikunu responsabbli b'mod konġunt u in solidum. [Em. 119]

Artikolu 25

Rappreżentanti ta’ kontrolluri mhux stabbiliti fl-Unjoni

1.  Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2), il-kontrollur għandu jaħtar rappreżentant fl-Unjoni.

2.  Dan l-obbligu m’għandux japplika għal:

(a)  kontrollur stabbilit f’pajjiż terz meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li l-pajjiż terz jiżgura livell xieraq ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 41; jew

(b)  impriża li timpjega Kontrollur li jipproċessa data personali b'rabta ma' inqas minn 250 persuna5000 suġġett tad-data fi kwalunkwe 12-il xahar konsekuttiv u li ma jipproċessax kategoriji speċjali ta' data personali kif imsemmija fl-Artikolu 9(1), data dwar il-lokazzjoni jew data dwar tfal jew impjegati f'sistemi ta' arkivjar fuq skala kbira; jew

(c)  awtorità jew korp pubbliku; jew

(d)  kontrollur li joffri prodotti u oġġetti jew servizzi okkażjonalment biss fuq bażi okkażjonali lil suġġetti tad-data li jgħixu fl-Unjoni, sakemm l-ipproċessar ta' data personali jikkonċerna kategoriji speċjali ta' data personali kif imsemmija fl-Artikolu 9(1), data dwar il-lokazzjoni jew data dwar tfal jew impjegati f'sistemi ta' arkivjar fuq skala kbira.

3.  Ir-rappreżentant għandu jkun stabbilit f’wieħed minn dawk l-Istati Membri fejn jgħixu s-suġġetti li d-data personali tagħhom hija pproċessata fir-rigward tal-prodotti u s-servizzi offruti lilhom, isseħħ l-offerta ta' prodotti u servizzi lis-suġġetti tad-data, jew li l-imġiba il-monitoraġġ tagħhom tkun issorveljata.

4.  Il-ħatra ta’ rappreżentant mill-kontrollur għandha tkun mingħajr preġudizzju għal azzjonijiet legali li jistgħu jinbdew kontra l-kontrollur innifsu. [Em. 120]

Artikolu 26

Proċessur

1.  Meta operazzjoni ta’ pproċessar tkun sejra ssir l-ipproċessar ikun ser isir f’isem kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel proċessur li jipprovdi biżżejjed garanziji sabiex jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi organizzazzjonali xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jassigura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-data, b’mod partikolari fir-rigward tal-miżuri ta’ sigurtà tekniċi u l-miżuri organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li għandu jsir u għandu jassigura l-konformità ma’ dawk il-miżuri.

2.  It-twettiq tal-ipproċessar minn proċessur għandu jkun regolat minn kuntratt jew att legali ieħor li jorbot lill-proċessur mal-kontrollur. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom ikunu ħielsa li jistipula b’mod partikolari jiddeterminaw ir-rwoli u l-kompiti rispettivi fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, u għandhom jipprovdu li l-proċessur għandu:

(a)  jaġixxi jipproċessa data personali biss fuq struzzjonijiet mingħand il-kontrollur, b’mod partikolari, meta t-trasferiment tad-data personali użata jkun ipprojbit istruzzjonijiet mill-kontrollur, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru;

(b)  jimpjega biss persunal li jkun impenja ruħu li jżomm il-kunfidenzjalità jew li jkun taħt obbligu statutorju ta’ kunfidenzjalità;

(c)  jieħu l-miżuri kollha meħtieġa skont l-Artikolu 30;

(d)  jimpjega jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-impjegar ta' proċessur ieħor biss bil-permess minn qabel tal-kontrollur sakemm ma jiġix determinat mod ieħor;

(e)  safejn dan ikun possibbli minħabba n-natura tal-ipproċessar, joħloq bi ftehim mal-kontrollur ir-rekwiżiti tekniċi u organizzattivi meħtieġa adegwati u rilevanti għat-twettiq tal-obbligu tal-kontrollur li jwieġeb għat-talbiet tal-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data stabbiliti fil-Kapitolu III;

(f)  jgħin lill-kontrollur sabiex jassigura l-konformità mal-obbligi skont l-Artikoli 30 l-Artikoli 30 sa 34, billi titqies in-natura tal-ipproċessar u l-informazzjoni disponibbli lill-proċessur;

(g)  jgħaddi jirritorna r-riżultati kollha lill-kontrollur wara li jintemm l-ipproċessar u, ma jipproċessax id-data personali mod ieħor u jħassar kopji eżistenti sakemm il-liġijiet tal-Unjoni jew tal-Istati Membri ma tirrikjedix il-ħżin tad-data;

(h)  jagħmel disponibbli għall-kontrollur u għall-awtorità ta’ superviżjoni kull informazzjoni meħtieġa għall-kontroll għall-prova tal-konformità mal-obbligi stabbiliti f’dan l-Artikolu u jippermetti spezzjonijiet fuq il-post;

3.  Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jiddokumentaw bil-miktub l-istruzzjonijiet tal- kontrollur u l-obbligi tal-proċessur imsemmija fil-paragrafu 2.

3a.  Il-garanziji suffiċjenti msemmija fl-ewwel paragrafu jistgħu jintwerew b'konformità mal-kodiċi ta' kondotta jew mekkaniżmi ta' ċertifikazzjoni skont l-Artikoli 38 jew 39 ta' dan ir-Regolament.

4.  Jekk proċessur jipproċessa data personali għajr kif ordnat mill-kontrollur jew isir il-parti determinanti b'rabta mal-iskopijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data, il-proċessur għandu jitqies li huwa bħala kontrollur fir-rigward ta’ dak l-ipproċessar u għandu jkun soġġett għar-regoli dwar il-kontrolluri konġunti stipulati fl-Artikolu 24.

5.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għar-responsabbiltajiet, id-dmirijiet u l-kompiti fir-rigward ta’ proċessur skont il-paragrafu 1, u l-kundizzjonijiet li jippermettu l-faċilitazzjoni tal-ipproċessar ta’ data personali fi grupp ta’ impriżi, b’mod partikolari għall-finijiet ta’ kontroll u rappurtar. [Em. 121]

Artikolu 27

Ipproċessar bl-awtorità tal-kontrollur u l-proċessur

Il-proċessur u kull persuna li taġixxi taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur li jkollhom aċċess għal data personali ma għandhomx jipproċessawha ħlief fuq struzzjonijiet mingħand il-kontrollur, sakemm ma jkunux meħtieġa jagħmlu dan mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru.

Artikolu 28

Dokumentazzjoni

1.  Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom iżommu għandu jżomm dokumenti dwar l-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà tagħhom aġġornati regolarment meħtieġa biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.

2.  Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi tal-inqas l-informazzjoni Barra minn hekk, kull kontrollur u proċessur għandu jżomm dokumenti tal-informazzjoni li ġejja:

(a)  l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur, jew kwalunkwe kontrollur konġunt jew proċessur, u tar-rappreżentant, jekk ikun hemm;

(b)  l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data, jekk ikun hemm;

(c)  l-objettivi tal-ipproċessar, inkluż l-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(d)  deskrizzjoni ta’ kategoriji ta’ suġġetti tad-data u ta’ kategoriji ta’ data personali li tirrigwardahom;

(e)  ir-riċevituri jew ikategoriji l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrolluri ta’ riċevituri tad-data personali, inklużi l-kontrolluri kuntatt tal-kontrolluri li lilhom tiġi żvelata data personali għall-interess leġittimu segwit minnhom, jekk ikun il-każ;

(f)  fejn applikabbli, trasferimenti ta’ data lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u, f’każ ta’ trasferimenti msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 44(1), id-dokumentazzjoni ta’ salvagwardji xierqa;

(g)  indikazzjoni ġenerali tal-limiti ta’ żmien għat-tħassir tad-diversi kategoriji ta’ data;

(h)  id-deskrizzjoni ta’ mekkaniżmi msemmija fl-Artikolu 22

3.  Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jagħmlu d-dokumentazzjoni disponibbli, fuq talba, għall-awtorità ta’ superviżjoni.

4.  L-obbligi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx japplikaw għall-kontrulluri u l-proċessuri segwenti:

(a)  persuna fiżika li tipproċessa data personali mingħajr interess kummerċjali; jew

(b)  impriża jew organizzazzjoni li timpjega anqas minn 250 persuna li l-ipproċessar tad-data personali tkun attività anċillarja mal-attivitajiet ewlenin tagħha.

5.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għad-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, sabiex tikkunsidra b’mod partikolari r-responsabbiltajiet tal-kontrollur u tal-proċessur u, jekk ikun hemm, tar-rappreżentant tal-kontrollur.

6.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli standard għad-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 122]

Artikolu 29

Kooperazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjoni

1.  Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant il-proċessur u r-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jikkooperaw, fuq talba, mal-awtorità ta’ superviżjoni fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha, b’mod partikolari billi jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 53(2) u billi jagħtu l-aċċess kif ipprovdut fil-punt (b) ta’ dak il-paragrafu. [Em. 123]

2.  Bi tweġiba għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-awtorità ta’ superviżjoni taħt l-Artikolu 53(2), il-kontrollur u l-proċessur għandhom iwieġbu lill-awtorità ta’ superviżjoni fi żmien perjodu raġonevoli li jkun speċifikat mill-awtorità ta’ superviżjoni. It-tweġiba għandha tinkludi deskrizzjoni tal-miżuri meħuda u r-riżultati miksuba, b’risposta għall-kummenti tal-awtorità ta’ superviżjoni.

TAQSIMA 2

SIGURTÀ TAD-DATA

Artikolu 30

Sigurtà tal-ipproċessar

1.  Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex jiżguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-riskji rrappreżentati mill-ipproċessar u n-natura billi jitqiesu r-riżultati ta' valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data personali li trid tiġi protetta, skont l-Artikolu 33, waqt li jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni tagħhom.

1a.  Wara li jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni, tali politika ta’ sigurtà għandha tinkludi:

(a)  il-kapaċità li jiġi żgurat li l-integrità tad-data personali tiġi validata;

(b)  il-kapaċità li jiġu żgurati l-kunfidenzjalità, l-integrità, id-disponibbiltà u r-reżistenza kontinwi tas-sistemi u s-servizzi ta’ proċessar tad-data personali;

(c)  il-kapaċità li tiġi restawrata d-disponibbiltà u l-aċċess għad-data fil-ħin fil-każ ta’ inċident fiżiku jew tekniku li jkollu impatt fuq id-disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tas-sistemi u s-servizzi ta’ informazzjoni;

(d)  fil-każ tal-ipproċessar ta’ data personali sensittiva skont l-Artikoli 8 u 9, miżuri ta’ sigurtà addizzjonali sabiex tiġi żgurata kuxjenza skont is-sitwazzjoni tar-riskji u l-kapaċità li tittieħed azzjoni ta’ prevenzjoni, korrezzjoni u mitigazzjoni f’ħin kważi reali kontra sitwazzjonijiet ta’ vulnerabbiltà jew inċidenti misjuba li jistgħu jkunu ta’ riskju għad-data;

(e)  proċess sabiex tiġi ttestjata, eżaminata u valutata l-effettività tal-politiki, proċeduri u pjanijiet ta’ sigurtà stabbilit sabiex tiġi żgurata effettività kontinwa.

2.  Il-kontrollur u l-proċessur Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom, wara valutazzjoni tar-riskji, jieħdu l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 sabiex jipproteġu data personali kontra l-qerda aċċidentali jew illegali jew it-telf aċċidentali u sabiex jipprevjenu kull forma illegali ta’ pproċessar, b’mod partikolari kull żvelar, tixrid jew aċċess mhux awtorizzat, jew it-tibdil ta’ data personali. tal-inqas:

(a)  jassiguraw li d-data personali tkun tista’ tiġi aċċessata biss minn persunal awtorizzat u għal raġunijiet awtorizzati legalment;

(b)  jipproteġu data personali maħżuna jew trażmessa jipproteġu data personali kontra l-qerda aċċidentali jew illegali jew it-telf jew tibdil aċċidentali, u l-ħżin, l-proċessar, l-aċċess jew l-iżvelar mhux awtorizzati jew illegali; kif ukoll

(c)  jassiguraw l-implimentazzjoni ta’ politika ta’ sigurtà fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali.

3.  Il-Kummissjoni Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet il-punt (b) tal-Artikolu 66(1) għall-miżuri tekniċi u organizzattivi msemmija fil-paragrafi 1 fil-paragrafi 1 u 2, inklużi d-determinazzjonijiet ta’ x’jikkostitwixxi teknoloġija avvanzata, għal setturi speċifiċi u f’sitwzzjonijiet speċifiċi ta’ pproċessar ta’ data, b’mod partikolari billi tikkunsidra l-iżviluppi fit-teknoloġija u s-soluzzjonijiet għall-privatezza bid-disinn u l-protezzjoni tad-data b’mod awtomatiku, sakemm ma jkunx japplika l-paragrafu 4.

4.  Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 għal diversi sitwazzjonijiet, b’mod partikolari sabiex:

(a)  tipprevjeni kull aċċess mhux awtorizzat għal data personali;

(b)  tipprevjeni kull żvelar, qari, ikkuppjar, tibdil, tħassir jew tneħħija mhux awtorizzata ta’ data personali;

(c)  tiżgura l-verifika tal-legalità tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 124]

Artikolu 31

Notifika ta’ ksur tad-data personali lill-awtorità ta’ superviżjoni

1.  Fil-każ ta’ ksur ta’ data personali, il-kontrollur għandu mingħajr dewmien bla bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih, jinnotifika l-ksur tad-data personali lill-awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

2.  Skont il-punt (f) tal-Artikolu 26(2), Il-proċessur għandu jwissi u jinforma lill-kontrollur minnufih mingħajr dewmien bla bżonn wara l-istabbiliment ta’ ksur ta’ data personali.

3.  In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha mill-inqas:

(a)  tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-data personali inklużi l-kategoriji tas-suġġetti tad-data kkonċernati u l-kategoriji u n-numru ta’ rekords tad-data kkonċernati;

(b)  tagħti l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jew ta’ punt ta’ kuntatt ieħor minn fejn tista’ tinkiseb aktar informazzjoni;

(c)  tirrakkomanda miżuri sabiex itaffu l-effetti ħżiena possibbli tal-ksur tad-data personali;

(d)  tiddeskrivi l-konsegwenzi tal-ksur tad-data personali;

(e)  tiddeskrivi l-miżuri proposti jew meħuda mill-kontrollur sabiex jindirizza l-ksur tad-data personali u ttaffi l-effetti tiegħu.

L-informazzjoni, jekk ikun meħtieġ, tista' tiġi pprovduta f'fażijiet.

4.  Il-kontrollur għandu jiddokumenta kwalunkwe ksur tad-data personali, fosthom il-fatti li jirrigwardaw il-ksur, l-effetti tiegħu u l-azzjoni ta’ rimedju meħuda. Din id-dokumentazzjoni trid għandha tkun biżżejjed biex tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni li tivverifika l-konformità ma’ dan l-Artikolu u mal-Artikolu 30. Din id-dokumentazzjoni għandha tinkludi biss l-informazzjoni meħtieġa għal dak il-għan.

4a.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha żżomm reġistru pubbliku tat-tipi ta’ ksur notifikati.

5.  Il-Kummissjoni Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti jiġi fdat il-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki bi qbil mal-punt (b0 tal-Artikolu 66(1) għall-istabbiliment tal-ksur tad-data msemmi u d-determinazzjoni tad-demwien mhux meħtieġ imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għaċ-ċirkostanzi partikolari li fihom kontrollur u proċessur ikunu meħtieġa jinnotifikaw il-ksur tad-data personali.

6.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-format standard ta’ din in-notifika lill-awtorità ta’ superviżjoni, il-proċeduri applikabbli għar-rekwiżit ta’ notifika u l-forma u l-modalitajiet għad-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, inklużi l-limiti ta’ żmien għat-tħassir tal-informazzjoni miżmuma fiha. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 125]

Artikolu 32

Komunikazzjoni ta’ ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data

1.  Meta l-ksur tad-data personali aktarx li jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-data personali jew, lill-privatezza lid-drittijiet jew lill-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data, il-kontrollur għandu, wara n-notifika msemmija fl-Artikolu 31, jikkomunika l-ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data mingħajr dewmien bla bżonn.

2.  Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun tinftiehem u tuża lingwaġġ ċar u sempliċi. Hija għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-data personali u tinkludi mill-inqas tal-anqas l-informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 31(3) u informazzjoni dwar id-drittijiet tas-suġġett tad-data, inkluż rimedju.

3.  Il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data ma għandhiex tkun meħtieġa jekk il-kontrollur juri għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ superviżjoni li huwa jkun implimenta miżuri ta’ protezzjoni tekonoloġika xierqa, u li dawk il-miżuri ġew applikati għad-data kkonċernata mill-ksur tad-data personali. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika għandhom jagħmlu d-data ma tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma tkunx awtorizzata biex taċċessaha.

4.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-kontrollur li jikkomunika l-ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data, jekk il-kontrollur ma jkunx diġà kkomunika l-ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data , l-awtorità ta’ superviżjoni, wara li tkun ikkunsidrat l-effetti avversi possibbli tal-ksur, titolbu jagħmel dan.

5.  Il-Kummissjoni Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki bi qbil mal-Artikolu 66(1)(b) rigward iċ-ċirkostanzi li fihom ksur ta’ data personali aktarx li jaffettwa ħażin lid-data personali, lill-privatezza, lid-drittijiet jew l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 1.

6.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-format tal-komunikazzjoni lis-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 1 u l-proċeduri applikabbli għal dik il-komunikazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 126]

Artikolu 32a

Analiżi tar-riskju

1.  Il-kontrollur, jew meta jkun applikabbli l-proċessur, għandu jwettaq analiżi tar-riskju tal-impatt potenzjali tal-ipproċessar tad-data ppjanat b'rabta mad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, li tevalwa jekk l-operazzjonijiet ta' ipproċessar tiegħu jistgħux joħolqu riskji speċifiċi.

2.  L-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li ġejjin x'aktarx li jippresentaw riskji speċifiċi:

(a)  l-ipproċessar ta' data personali ta’ aktar minn 5000 suġġett tad-data matul kwalunkwe perjodu ta’ 12-il xahar konsekuttivi;

(b)  l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali kif imsemmijin fl-Artikolu 9(1), data dwar il-post jew data dwar it-tfal jew l-impjegati f'sistemi ta'arkivjar fuq skala kbira;

(c)  it-tfassil ta’ profili li fuqu huma bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw b’mod sinifikanti simili lill-individwu;

(d)  l-ipproċessar ta' data personali għall-għoti ta’ kura tas-saħħa, riċerki epidemjoloġiċi, jew stħarriġ dwar mard mentali jew li jittieħed, meta d-data tiġi pproċessata biex tieħu miżuri jew deċiżjonijiet dwar individwi speċifiċi fuq skala kbira;

(e)  il-monitoraġġ awtomatizzat ta’ żoni aċċessibbli għall-pubbliku fuq skala kbira;

(f)  operazzjonijiet ta’ pproċessar oħrajn li għalihom tkun teħtieġ il-konsultazzjoni mal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jew mal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 34(2);

(g)  Meta jkun possibbli li ksur tad-data personali jaffettwa b'mod negattiv il-protezzjoni tad-data personali, il-privatezza, id-drittijiet jew l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data;

(h)  l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet ta’ pproċessar li, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku tas-suġġetti tad-data;

(i)  Meta d-data personali ssir aċċessibbli għal għadd ta' persuni li ma jkunx hemm raġuni biex jiġu limitati.

3.  Skont ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju:

(a)  Meta jeżistu kwalunkwe mill-operazzjonijiet ta' ipproċessar imsemmija fil-paragrafu 2(a) jew (b), kontrolluri mhux stabbiliti fl-Unjoni għandhom jaħtru rappreżentant fl-Unjoni skont ir-rekwiżiti u l-eżenzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 25;

(b)  Meta jeżistu kwalunkwe mill-operazzjonijiet ta' ipproċessar imsemmija fil-paragrafu 2(a), (b) jew (h), il-kontrollur għandu jaħtar uffiċjal għall-protezzjoni tad-data skont ir-rekwiżiti u l-eżenzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 35;

(c)  Meta jeżistu kwalunkwe mill-operazzjonijiet ta' ipproċessar imsemmija fil-paragrafu 2(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) jew (h), il-kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f'isem il-kontrollur għandhom iwettqu valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 33;

(d)  Meta jeżistu l-operazzjonijiet ta' ipproċessar imsemmija fil-paragrafu 2(f), il-kontrollur għandu jikkonsulta lill-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data, jew f'każ li ma jkunx inħatar uffiċjal għall-protezzjoni tad-data, lill-awtorità superviżorja skont l-Artikolu 34.

4.  L-analiżi tar-riskju għandha tiġi riveduta mill-iktar wara sena, jew minnufih, jekk in-natura, l-ambitu jew l-iskopi tal-operazzjonijiet ta’ proċessar tad-data jinbidlu b’mod sinifikanti. Meta skont il-paragrafu 3(c), il-kontrollur mhuwiex obbligat iwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-data, l-analiżi tar-riskju għandha tiġi dokumentata. [Em. 127]

TAQSIMA 3

VALUTAZZJONI TAL-IMPATT ĠESTJONI TAĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA TAL-PROTEZZJONI TAD-DATA U AWTORIZZAZZJONI MINN QABEL [Em. 128]

Artikolu 33

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data

1.  Meta l-operazzjonijiet ta’ pproċessar jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-data minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom u l-għanijiet tagħhommeħtieġ skont l-Artikolu 32a (3), il-kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti fuq id-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, speċjalment id-dritt tagħhom għal fuq id-data personali. Valutazzjoni waħda għandha tkun biżżejjed biex tindirizza sett ta’ operazzjonijiet tal-ipproċessar simili li jippreżentaw riskji simili.

2.  L-operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin b’mod partikolari jippreżentaw dawn ir-riskji speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1:

(a)  Evalwazzjoni sistematika u estensiva tal-aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika jew għall-analiżi jew it-tbassir b’mod partikolari tas--sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-persuna fiżika, li tkun ibbażata fuq l-ipproċessar awtomatizzat li fuqu huma bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw b’mod sinifikanti lill-individwu;

(b)  informazzjoni dwar il-ħajja sesswali, is-saħħa, ir-razza u l-oriġini etnika jew għall-għoti ta’ kura tas-saħħa, riċerki epidemjoloġiċi, jew stħarriġ dwar mard mentali jew li jittieħed, meta d-data tiġi pproċessata biex tieħu miżuri jew deċiżjonijiet dwar individwi speċifiċi fuq skala kbira;

(c)  il-monitoraġġ ta’ żoni aċċessibbli għall-pubbliku, b’mod speċjali meta jintuża apparat ottiku-elettroniku (sorveljanza bil-vidjo) fuq skala kbira;

(d)  data personali f’sistemi ta’ arkivjar fuq skala kbira dwar tfal, data ġenetika jew data bijometrika;

(e)  operazzjonijiet ta’ pproċessar oħrajn li għalihom tkun teħtieġ il-konsultazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 34(2).

3.  Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-inqas deskrizzjoni ġenerali tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-data, il-miżuri previsti sabiex jindirizzaw ir-riskji, salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ data personali u li juru l-konformità ma’ dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-suġġetti tad-data u persuni oħrajn ikkonċernati.tirrigwarda ċ-ċiklu ta’ ħajja sħiħ tal-ġestjoni tad-data personali mill-ġbir għall-ipproċessar sat-tħassir. Għall-inqas, għandu jkun fiha:

(a)  Deskrizzjoni sistematika tal-operazzjonijiet ta' pproċessar previsti, l-iskopijiet tal-ipproċessar u, jekk applikabbli, l-interessi leġittimi tal-kontrollur;

(b)  Valutazzjoni tal-bżonn u l-proporzjonalità tal-operazzjonijiet ta' pproċessar b'rabta mal-iskopijiet;

(c)  Valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, inkluż ir-riskju ta' diskriminazzjoni inerenti għall-operazzjoni jew imsaħħaħ minnha;

(d)  Deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jindirizzaw ir-riskji u jimminimizzaw il-volum tad-data personali li tiġi pproċessata;

(e)  Lista tas-salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ data personali, bħall-psewdonimizzazzjoni, u li juru l-konformità ma’ dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-suġġetti tad-data u persuni oħrajn ikkonċernati;

(f)  indikazzjoni ġenerali tal-limiti ta’ żmien għat-tħassir tad-diversi kategoriji ta’ data;

(g)  spjegazzjoni ta’ liema protezzjoni ta’ data skont id-disinn u liema prattiċi prestabbiliti skont l-Artikolu 23 ġew implimentati;

(h)  Lista tar-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri tad-data personali;

(i)  fejn japplika, lista tat-trasferimenti ta’ data previsti lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali;

(j)  Valutazzjoni tal-kuntest tal-ipproċessar tad-data.

3a.  Jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikun ħatar uffiċjali għall-protezzjoni tad-data, huwa/hija għandu/ha j/tkun involut/a fil-proċediment tal-valutazzjoni tal-impatt.

3b.  Il-valutazzjoni għandha tiġi dokumentata u tistipula skeda ta’ reviżjonijiet perjodiċi regolari tal-konformità mal-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 33a(1). Il-valutazzjoni għandha tiġi aġġornata mingħajr dewmien bla bżonn, jekk ir-riżultati tar-reviżjoni ta’ konformità tal-protezzjoni tad-data msemmi fl-Artikolu 33a juru inkonsistenzi fil-konformità. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jagħmlu l-valutazzjoni disponibbli, fuq talba, għall-awtorità ta’ superviżjoni.

4.  Il-kontrollur għandu jfittex l-opinjoni tas-suġġetti tad-data jew tar-rappreżentanti tagħhom dwar l-ipproċessar maħsub, mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni ta’ interessi kummerċjali jew pubbliċi jew għas-sigurtà tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

5.  Fejn il-kontrollur huwa awtorità jew korp pubbliku u fejn l-ipproċessar jirriżulta minn obbligu legali skont il-punt (c) ta’ Artikolu 6(1) li jipprovdi r-regoli u l-proċeduri relatati mal-operazzjonijiet ta' proċessar u regolati mil-liġi tal-Unjoni, il-paragrafi 1 sa 4 m’għandhomx japplikaw, sakemm l-Istati Membri jidhrilhom li hu meħtieġ sabiex iwettqu valutazzjoni bħal din qabel l-attivitajiet ta’ pproċessar.

6.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u r-rekwiżiti għall-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, inklużi l-kundizzjonijiet għall- modularità, il-verifika u l-awditjar. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

7.  Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika standards u proċeduri speċifiċi għat-twettiq u l-verifika u l-awditjar tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 129]

Artikolu 33a

Reviżjoni tal-konformità tal-protezzjoni tad-data

1.  Sa sentejn wara t-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt skont l-Artikolu 33(1), il-kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu jwettaq reviżjoni tal-konformità. Din ir-reviżjoni tal-konformità għandha turi li l-ipproċessar tad-data personali jsir f’konformità mal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data.

2.  Ir-reviżjoni tal-konformità għandha titwettaq perjodikament, mill-inqas darba kull sentejn, jew minnufih meta jkun hemm tibdil fir-riskji speċifiċi ppreżentati mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

3.  Meta r-riżultati tar-reviżjoni tal-konformità juru inkonsistenzi fil-konformità, ir-reviżjoni tal-konformità għandha tinkludi rakkomandazzjonijiet fuq kif għandha tinkiseb konformità sħiħa.

4.  Ir-reviżjoni tal-konformità u r-rakkomandazzjonijiet tagħha għandhom jiġu dokumentati. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jagħmlu r-reviżjoni tal-konformità disponibbli, fuq talba, għall-awtorità ta’ superviżjoni.

5.  Jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikun ħatar uffiċjali għall-protezzjoni tad-data, huwa/hija għandu/ha j/tkun involut/a fil-proċediment ta' reviżjoni tal-konformità. [Em. 130]

Artikolu 34

Awtorizzazzjoni minn qabel u Konsultazzjoni minn qabel

1.  Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ data personali, sabiex jassigura l-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti tad-data meta kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-salvagwardji xierqa fi strument legalment vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) għat-trasferiment ta’ data personali lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali;

2.  Il-kontrollur jew proċessur li jkun qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu jikkonsulta lill-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data jew, jekk ma jkunx inħatar uffiċjal għall-protezzjoni tad-data, lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jew lill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ data personali sabiex jassigura l-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti tad-data meta:

(a)  valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data kif ipprovduta fl-Artikolu 33 tindika li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew l-għanijiet tagħhom, aktarx li jippreżentaw grad għoli ta’ riskji speċifiċi; jew

(b)  l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jew l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni minn qabel dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data minħabba n-natura, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, u speċifikati skont il-paragrafu 4.

3.  Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-fehma kompetenti tiddetermina, skont is-setgħa tagħha, li l-ipproċessar maħsub ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub u tagħmel proposti adattati sabiex tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

4.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tistabbilixxi Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jistabbilixxi u tippubblika jippubblika lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont il-punt (b) tal-paragrafu 2. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tikkomunika dawn il-listi lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

5.  Meta l-lista pprovduta fil-paragrafu 4 tinvolvi attivitajiet ta’ pproċessar li huma relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil suġġetti tad-data f’diversi Stati Membri, jew għas-sorveljanza tal-imġiba tagħhom, jew jistgħu jaffettwaw sostanzjalment il-moviment liberu ta’ data personali fl-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 qabel l-adozzjoni tal-lista.

6.  Fuq talba, il-kontrollur jew proċessur il-proċessur għandu jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-data pprovduta fl-Artikolu 33 skont l-Artikolu 33 u, fuq talba, flimkien ma’ kwalunkwe informazzjoni oħra li tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni tivvaluta l-konformità tal-ipproċessar u b’mod partikolari r-riskji għall-protezzjoni tad-data personali tas-suġġett tad-data u s-salvagwardji relatati.

7.  L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw lill-awtorità ta’ superviżjoni fit-tħejjija ta’ miżura leġiżlattiva li għandha tiġi adottata mill-parlament nazzjonali jew ta’ miżura bbażata fuq din il-miżura leġiżlattiva, li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar, sabiex jassiguraw il-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqsu r-riskji involuti għas-suġġetti tad-data.

8.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

9.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli u proċeduri standard għall-awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, u formoli u proċeduri standard għall-infurmar lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 131]

TAQSIMA 4

UFFIĊJAL TAL-PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 35

Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

1.  Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fi kwalunkwe każ meta:

(a)  l-ipproċessar isir minn awtorità pubblika jew minn korp pubbliku; jew

(b)  l-ipproċessar isir minn impriża li timpjega 250 persuna jew aktar persuna ġuridika u jirrigwarda aktar minn 5000 suġġett tad-data f'perjodu ta' 12-il xahar konsekuttivi; jew

(c)  l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet ta’ pproċessar li, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku tas-suġġetti tad-data; jew

(d)  l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu mill-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data skont l-Artikolu 9(1), data dwar il-post jew data dwar tfal jew impjegati f'sistemi ta' arkivjar fuq skala kbira.

2.  Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, Grupp ta’ impriżi jistgħu jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-data wieħedewlieni responsabbli, sakemm jiġi żgurat li l-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data jkun faċilment aċċessibbli minn kull stabbiliment.

3.  Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jinħatar għal diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura organizzativa tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

4.  F’każijiet differenti minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-data.

5.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-data u l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien espert għandu jkun stabbilit b’mod partikolari skont l-ipproċessar tad-data li jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-data personali pproċessata mill-kontrollur jew mill-proċessur.

6.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li kwalunkwe dmir professjonali ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jkun kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u ma jirriżultax f’kunflitt ta’ interessi.

7.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għal perjodu ta’ mill-inqas erba' snin f'każ ta' impjegat u sentejn f'każ ta' kuntrattur estern ta' servizz. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jew tagħha, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’ dmirijietu.

8.  L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jkun impjegat mill-kontrollur jew mill-proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

9.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikkomunika l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data lill-awtorità ta’ superviżjoni u lill-pubbliku.

10.  Is-suġġetti tad-data għandu jkollhom id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-ipproċessar tad-data tas-suġġett tad-data u li jitolbu l-eżerċitar tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

11.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data msemmija fil-paragrafu 5. [Em. 132]

Artikolu 36

Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

1.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jkun involut kif xieraq u mingħajr dewmien fil-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-data personali.

2.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti b’mod indipendenti u ma jingħatax istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jirrapporta b’mod dirett lill-maniġment eżekuttiv tal-kontrollur jew tal-proċessur. Il-kontrollur jew proċessur għal dan l-għan għandhom jaħtru membru tal-maniġment eżekuttiv responsabbli mill-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

3.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u għandu jipprovdi l-mezzi kollha, inkluż persunal, post, tagħmir u kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 34, u jżomm l-għarfien professjonali tiegħu.

4.  L-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data għandhom ikunu marbuta b’segretezza dwar l-identità tas-suġġetti tad-data u dwar iċ-ċirkustanzi li jippermettu lis-suġġetti tad-data jiġu identifikati, sakemm ma jinħelsux minn dak l-obbligu mis-suġġett tad-data. [Em. 133]

Artikolu 37

Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

(a)  jissensibilizza, jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-miżuri u l-proċeduri tekniċi u organizzattivi, u jiddokumenta din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(b)  jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-politiki tal-kontrollur jew tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, inklużi l-assenjazzjoni tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-persunal involut fl-operazzjonijiet ta’ pproċessar tal-operazzjonijiet, u l-verifiki relatati;

(c)  jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti relatati mal-protezzjoni tad-data bid-disinn, il-protezzjoni tad-data b’mod awtomatiku u s-sigurtà tad-data u dwar l-informazzjoni tas-suġġetti tad-data u t-talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(d)  jassigura li tinżamm id-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 28;

(e)  jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali skont l-Artikoli 31 u 32;

(f)  jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data mill-kontrollur jew mill-proċessur u l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 l-Artikoli 32a, 33 u 34;

(g)  jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data, jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar jew fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data stess;

(h)  jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-awtorità ta’ superviżjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar u jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni, jekk ikun xieraq, fuq inizjattiva tiegħu stess;

(i)  li jivverifika l-konformità ma' dan ir-Regolament taħt il-mekkaniżmu ta’ konsultazzjoni stabbilit minn qabel stabbilit fl-Artikolu 34;

(j)  li jinforma lir-rappreżentanti tal-ħaddiema dwar l-ipproċessar tad-data tal-ħaddiema.

2.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data msemmija fil-paragrafu 1. [Em. 134]

TAQSIMA 5

KODIĊIJIET TA’ KONDOTTA U ĊERTIFIKAZZJONI

Artikolu 38

Kodiċijiet ta’ kondotta

1.  L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu t-tħejjija ta’ kodiċijiet ta’ kondotta jew l-adozzjoni ta’ kodiċijiet ta’ kondotta mħejjija mill-awtorità ta’ supervżjoni maħsuba sabiex jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi tal-ipproċessar tad-data, b’mod partikolari fir-rigward ta’:

(a)  ipproċessar ġust u trasparenti tad-data;

(aa)  ir-rispett tad-drittijiet tal-konsumatur;

(b)  il-ġbir tad-data;

(c)  l-informazzjoni tal-pubbliku u tas-suġġetti tad-data;

(d)  it-talbiet tas-suġġetti tad-data fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom

(e)  informazzjoni u protezzjoni tat-tfal;

(f)  trasferiment ta’ data lil pajjiżi terzi jew lil organizzazzjonijiet internazzjonali;

(g)  mekkaniżmi għall-monitoraġġ u l-iżgurar tal-konformità mal-kodiċi mill-kontrolluri marbuta miegħu;

(h)  proċeduri barra l-qorti u proċeduri oħrajn ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim għas-soluzzjoni ta’ tilwim bejn il-kontrolluri u s-suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data skont l-Artikoli 73 u 75.

2.  Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’ kondotta jew li jemendaw jew jestendu kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu jissottomettuhom għall-opinjoni tal-awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’ għandha mingħajr dewmien żejjed tagħti opinjoni dwar jekk l-ipproċessar skont l-abbozz tal-kodiċi ta’ kondotta jew l-emenda hijiex konformi ma’ dan ir-Regolament. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tfittex il-fehmiet tas-suġġetti tad-data jew ir-rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-abbozzi.

3.  Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri f’diversi Stati Membri jistgħu jissottomettu abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u emendi jew estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti lill-Kummissjoni.

4.  Il-Kummissjoni tista’ għandu jkollha s-setgħa li tadotta wara talba għal opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, atti ta’ implimentazzjoni ddelegati skont l-Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi jekk il-kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti sottomessi lilha skont il-paragrafu 3 humiex konformi ma’ dan ir-regolament u għandhomx validità ġenerali fi ħdan l-Unjoni. Dawk Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni delegati għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-Artikolu 87(2) jagħtu drittijiet infurzabbli lis-suġġetti tad-data.

5.  Il-Kummissjoni għandha tassigura r-reklamar xieraq għall-kodiċijiet li jkun ġie deċiż li għandhom validità ġenerali skont il-paragrafu 4. [Em. 135]

Artikolu 39

Ċertifikazzjoni

1.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu, b’mod partikolari fil-livell Ewropew, l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-data u ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-data, li jippermettu lis-suġġetti tad-data jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-data pprovduta mill-kontrolluri u mill-proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-data għandhom jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi u operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

1a.  Kull kontrollur jew proċessur jista' jitlob lil kwalunkwe awtoritàta' superviżjoni fl-Unjoni, għal miżata raġonevoli li tkun tqis l-ispejjeż amministrattivi, biex tiċċertifika li l-ipproċessar tad-data personali qed isir bi qbil ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 5, 23 u 30, l-obbligi tal-kontollur u l-proċessur u d-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

1b.   Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun volontarja, affordabbli, u disponibbli permezz ta’ proċess li huwa trasparenti u mhux ta’ piż mingħajr ħtieġa.

1c.  L-awtoritajiet ta' superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jikkooperaw taħt il-mekkaniżmu ta' konsistenza skont l-Artikolu 57 biex jiggarantixxu mekkaniżmu ta' ċertifikazzjoni armonizzat tal-protezzjoni tad-data, inklużi miżati armonizzati fi ħdan l-Unjoni.

1d.  Matul il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni jistgħu jakkreditaw lil awdituri terzi speċjalizzati biex iwettqu l-verifika tal-kontrollur jew tal-proċessur f’isimhom. Awdituri terzi għandu jkollhom biżżejjed persunal ikkwalifikat, ikunu imparzjali u ħielsa minn kull kunflitt ta' interessi fir-rigward ta' dmirijiethom. L-awtoritajiet ta' superviżjoni għandhom jirrevokaw l-akkreditazzjoni jekk ikun hemm raġunijiet biex wieħed jemmen li l-awditur ma jissodisfax dmirijietu b'mod korrett. Iċ-ċertifikazzjoni finali għandha tiġi pprovduta mill-awtorità ta’ superviżjoni.

1e.  L-awtoritajiet ta' superviżjoni għandhom jagħtu lill-kontrolluri u l-proċessuri, li skont il-verifika jkunu ġew ċertifikati li jipproċessaw id-data personali skont dan ir-Regolament, il-marka standardizzata ta' protezzjoni tad-data bl-isem "Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data" (European Data Protection Seal).

1f.  Is-“Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data” għandu jkun validu sakemm l-operazzjonijiet ta' pproċessar tal-kontrollur jew proċessur iċċertifikat jibqgħu kompletament konformi ma’ dan ir-Regolament.

1g.  Minkejja l-paragrafu 1f, iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun valida għal massimu ta’ ħames snin.

1h.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jistabbilixxi reġistru elettroniku pubbliku li fih iċ-ċertifikati kollha validi u invalidi li nħarġu fl-Istat Membru jistgħu jiġu aċċessati mill-pubbliku.

1i.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista', fuq inizjattiva tiegħu stess, jiċċertifika li standard tekniku li jżid il-protezzjoni tad-data jkun konformi ma' dan ir-Regolament.

2.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tikkonsulta mal-partijiet interessati, b'mod partikolari mal-organizzazzjonijiet tal-industrija u mhux governattivi, atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-data msemmija fil-paragrafu 1 fil-paragrafu 1a sa 1h, inklużi l-kundizzjonijiet rekwiżiti għall-akkreditazzjoni tal-awdituri, kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi. Dawn l-atti delegati għandhom jagħtu drittijiet infurzabbli lis-suġġetti tad-data.

3.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ protezzjoni tad-data u mekkaniżmi għall-promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli u marki ta’ protezzjoni tad-data. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-Artikolu 87(2). [Em. 136]

KAPITOLU V

TRASFERIMENT TA’ DATA PERSONALI LIL PAJJIŻI TERZI JEW LIL ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI

Artikolu 40

Prinċipju ġenerali għat-trasferimenti

Kull trasferiment ta’ data personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, soġġett għad-dispożizzjonijet l-oħra ta’ dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż għal trasferimenti ulterjuri ta’ data personali mill-pajjiż terz jew minn organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali oħra.

Artikolu 41

Trasferimenti b’deċiżjoni ta’ adegwatezza

1.  Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal dan ma għandux ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni ulterjuri speċifika.

2.  Meta tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni, il-Kummissjoni għandha tagħti kunsiderazzjoni lill-elementi li ġejjin:

(a)  l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi kriminali, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni, ir-regoli professjonali u l-miżuri ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż jew minn dik l-organizzazzjoni internazzjonali, preċedenti fil-każistika, kif ukoll drittijiet effettivi u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-data, b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti tad-data li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-data personali tagħhom tkun sejra tiġi ttrasferita;

(b)  l-eżistenza u l-funzjonament effettiv ta’ awtorità ta’ superviżjoni indipendenti waħda jew aktar fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni, li tkun responsabbli għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, inklużi setgħat suffiċjenti ta’ sanzjonar, għall-assistenza u l-għoti ta’ pariri lis-suġġetti tad-data fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom u għall-kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri; kif ukoll

(c)  l-impenji internazzjonali li jkun daħal għalihom il-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni, b’mod partikolari kwalunkwe konvenzjonijiet legalment vinkolanti jew strumenti b'rabta mal-protezzjoni tad-data personali.

3.  Il-Kummissjoni tista’ għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terzi, jew organizzazzjoni internazzjonali tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).Dawn l-atti delegati għandhom jipprevedu klawżola "sunset" jekk ikunu jikkonċernaw settur tal-ipproċessar u għandhom jiġu revokati skont il-paragrafu 5 ladarba ma jibqax jintlaħaq livell adegwat ta' protezzjoni skont dan ir-Regolament.

4.  L-att ta’ implimentazzjoni delegat għandu jispeċifika l-applikazzjoni ġeografika territorjali u settorjali tiegħu u, fejn ikun applikabbli, jidentifika l-awtorità ta’ superviżjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

4a.  Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi li jistgħu jaffettwaw it-twettiq tal-elementi elenkati fil-paragrafu 2 f’pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali meta jkun ġie adottat att delegat ikun skont il-paragrafu 3.

5.  Il-Kummissjoni tista’ għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi li pajjż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ma tassigurax jew m'għadhiex tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari f’każijiet fejn il-leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, ma tiggarantix drittijiet effettivi u infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-data, b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti tad-data li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-data personali tagħhom tkun qiegħda tiġi trasferita. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza estrema għal individwi fir-rigward tad-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 87(3).

6.  Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-paragrafu 5, kull trasferiment ta’ data personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni għandu jkun ipprojbit, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 42 sa 44. Fi żmien debitu, il-Kummissjoni għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali bl-għan li tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta mid-Deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

6a.  Qabel l-adozzjoni ta’ att delegat skont il-paragrafu 3 u 5, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data biex jipprovdi opinjoni dwar l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa, inkluża korrispondenza mal-gvern tal-pajjiż terz, territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali.

7.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fuq il-websajt tagħha lista ta’ dawk il-pajjiżi terzi, territorji u setturi tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u organizzazzjonijiet internazzjonali fejn tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

8.  Id-Deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) jew tal-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 95/46/KE, għandhom jibqgħu fis-seħħ sa ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sakemm ma jiġux emendati, mibdula jew imħassra mill-Kummissjoni qabel ma jintemm dak il-perjodu. [Em. 137]

Artikolu 42

Trasferimenti b’ salvagwardji xierqa

1.  Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, jew tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ma jiżgurax livell adegwat ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 41(5), kontrollur jew proċessur jista’ ma jistax jittrasferixxi data personali lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali biss jekk sakemm il-kontrollur jew il-proċessur ikun ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni ta’ data personali fi strument legali vinkolanti.

2.  Is-salvagwardji xierqa msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti, b’mod partikolari, permezz ta’:

(a)  regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 43; jew

(aa)  "Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data" validu għall-kontrollur u r-riċevitur bi qbil mal-Artikolu 39(1e); jew

(b)  klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

(c)  klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data adottati minn awtorità ta’ superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta ddikjarati ġeneralment validi mill-Kummissjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 62(1); jew

(d)  klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur tad-data awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 4.

3.  Trasferiment ibbażat fuq klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data, "Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data" jew regoli korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-punti (a), (b) (aa) jew (c) tal-paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni speċifika.

4.  Meta trasferiment ikun ibbażat fuq klawżoli kuntrattwali kif imsemmija imsemmijin fil-punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli kuntrattwali skont il-punt (a) tal-Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti. Jekk it-trasferiment huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw is-suġġetti tad-data fi Stat Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ data personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

5.  Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-protezzjoni tad-data personali mhumiex previsti fi strument legalment vinkolanti, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew għal dispożizzjonijiet li għandhom jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi li jipprovdu l-bażi għal dan it-trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk it-trasferiment huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw is-suġġetti tad-data fi Stat Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ data personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu validi sa sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma jiġu jiġux emendati, mibdula jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel ma jintemm dak il-perjodu. [Em. 138]

Artikolu 43

Trasferimenti permezz ta’ regoli korporattivi vinkolanti

1.  L-awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli korporattivi vinkolanti, sakemm dawn

(a)   ikunu legalment vinkolanti u japplikaw għal u jkunu inforzati minn kull membru fi ħdan il-grupp ta’ impriżi tal-kontrollur jew tal-ipproċessur u dawk is-sottokuntratturi esterni koperti mill-ambitu tar-regoli korporattivi vinkolanti, u jinkludu lill-impjegati tagħhom;

(b)  espressament jagħtu drittijiet inforzabbli lis-suġġetti tad-data;

(c)  jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 2.

1a.  Fir-rigward tad-data dwar l-impjieg, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema għandhom jiġu infurmati dwar u, bi qbil mad-dritt u l-prassi tal-Unjoni u tal-Istati Membri, jiġu involuti fit-tfassil ta' regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 43.

2.  Ir-regoli korporattivi vinkolanti għandhom mill-inqas jispeċifikaw:

(a)  l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu u dawk is-sottokuntratturi esterni koperti mill-ambitu tar-regoli korporattivi vinkolanti;

(b)  it-trasferimenti tad-data jew sett ta’trasferimenti, inklużi l-kategoriji ta’ data personali, it-tip ta’ pproċessar u l-għanijiet tiegħu, it-tip ta’ suġġetti tad-data affettwati u l-identifikazzjoni tal-pajjiż terzi jew pajjiżi inkwistjoni;

(c)  in-natura legalment vinkolanti tagħhom, kemm internament kif ukoll esternament;

(d)  il-prinċipji ġenerali ta’ protezzjoni tad-data, b’mod partikolari l-limitazzjoni tal-għan, il-minimizzazzjoni tad-data, il-perjodi limitati taż-żamma, il-kwalità tad-data, il-protezzjoni tad-data bid-disinn u b’mod awtomatiku, bażi legali għall-ipproċessar, l-ipproċessar ta’ data personali sensittiva; miżuri sabiex tkun assigurata s-sigurtà tad-data; u r-rekwiżiti għal trasferimenti ulterjuri lil organizzazzjonijiet li ma jkunux marbuta bil-politiki;

(e)  id-drittijiet tas-suġġetti tad-data u l-mezzi għall-eżerċitar ta’ dawn id-drittijiet, inkluż id-dritt li wieħed ma jkunx soġġett għal miżura bbażata fuq it-tfassil ta’ profili skont l-Artikolu 20, id-dritt li wieħed iressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni kompetenti u quddiem qrati kompetenti tal-Istati Membri skont l-Artikolu 75, u li jikseb rimedju u, fejn xieraq, kumpens għal ksur tar-regoli korporattivi vinkolanti;

(f)  l-aċċettazzjoni mill-kontrollur jew mill-proċessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tar-responsabbiltà għal kwalunkwe ksur tar-regoli korporattivi vinkolanti minn kwalunkwe membru tal-grupp ta’ impriżi mhux stabbiliti fl-Unjoni; il-kontrollur jew il-proċessur jista’ biss ikun eżenti minn din ir-responsabbiltà, b’mod sħiħ jew in parti, jekk juri li l-membru mhuwiex responsabbli għall-avvenimenti li ħolqu l-ħsara;

(g)  kif l-informazzjoni dwar ir-regoli korporattivi vinkolanti, b’mod partikolari dwar id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti (d), (e) u (f) ta’ dan il-paragrafu hija pprovduta lis-suġġetti tad-data skont l-Artikolu 11;

(h)  il-kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data maħtur skont l-Artikolu 35, inkluż il-monitoraġġ fil-grupp ta’ impriżi tal-konformità mar-regoli korporattivi vinkolanti, kif ukoll il-monitoraġġ tat-taħriġ u l-immaniġġjar tal-ilmenti;

(i)  il-mekkaniżmi fil-grupp ta’ impriżi li għandhom l-għan li jiżguraw il-verifika tal-konformità mar-regoli korporattivi vinkolanti.

(j)  il-mekkaniżmi għar-rappurtar u r-reġistrazzjoni tal-bidliet fil-politiki u r-rappurtar ta’ dawn il-bidliet lill-awtorità ta’ superviżjoni;

(k)  il-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjoni sabiex tkun assigurata konformità minn kwalunkwe membru tal-grupp ta’ impriżi, b’mod partikolari billi jagħmel disponibbli għall-awtorità ta’ superviżjoni r-riżultati tal-verifiki tal-miżuri msemmija fil-punt (i) ta’ dan il-paragrafu.

3.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-format, il-proċeduri, il-kriterji u r-rekwiżiti għal regoli korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward tal-kriterji għall-approvazzjoni tagħhom, inkluż trasparenza għas-suġġetti tad-data, l-applikazzjoni tal-punti (b), (d), (e) u (f) tal-paragrafu 2 għar-regoli korporattivi vinkolanti osservati mill-proċessuri u dwar rekwiżiti oħrajn meħtieġa għall-iżgurar tal-protezzjoni tad-data personali tas-suġġetti tad-data kkonċernati.

4.  Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-format u l-proċeduri għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn il-kontrolluri, il-proċessuri u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għal regoli korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-Artikolu 87(2). [Em. 139]

Artikolu 43a

Trasferimenti jew żvelar mhux awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni

1.  L-ebda sentenza minn qorti jew tribunal u l-ebda deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ pajjiż terz li jkunu jeħtieġu li kontrollur jew proċessur jiżvela data personali ma għandhom ikunu rikonoxxuti jew infurzati bl-ebda mod, mingħajr preġudizzju għal trattat ta’ assistenza legali reċiproka jew ftehim internazzjonali fis-seħħ bejn il-pajjiż terz li jagħmel it-talba u l-Unjoni jew Stat Membru.

2.  Fejn sentenza ta’ qorti jew tribunal jew deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ pajjiż terz teħtieġ li kontrollur jew proċessur jiżvela informazzjoni personali, il-kontrollur jew il-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandu jinnotifika lill-awtorità ta’ superviżjoni bit-talba mingħajr dewmien żejjed u għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-trasferiment mill-awtorità ta’ superviżjoni.

3.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tivvaluta l-konformità tal-iżvelar mitlub ma dan ir-Regolament u b’mod partikolari jekk l-iżvelar hux neċessarju u meħtieġ legalment skont il-punti (d) u (e) tal-Artikolu 44(1) u l-Artikolu 44(5). Meta jiġu affettwati suġġetti tad-data minn Stati Membri oħra, l-awtorità ta' superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta' konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

4.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma lill-awtorità nazzjonali kompetenti dwar it-talba. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jinforma wkoll lis-suġġett tad-data dwar it-talba u dwar l-awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ superviżjoni u, fejn applikabbli, jinforma lis-suġġett tad-data jekk ġietx provduta lill-awtoritajiet pubbliċi data personali fl-aħħar 12-il xahar konsekuttiv, skont l-Artikolu 14(1)(ha). [Em. 140]

Artikolu 44

Derogi

1.  Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ data personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ biss sakemm:

(a)  is-suġġett tad-data jkun ikkonsenta għat-trasferiment propost, wara li jkun ġie informat dwar ir-riskji ta’ trasferimenti bħala dawn minħabba n-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza u ta’ salvagwardji xierqa; jew

(b)  it-trasferiment ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt bejn is-suġġett tad-data u l-kontrollur jew l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ qabel il-kuntratt meħuda fuq talba tas-suġġett tad-data; jew

(c)  it-trasferiment ikun meħtieġ għall-konklużjoni jew it-twettiq ta’ kuntratt konkluż fl-interess tas-suġġett tad-data bejn il-kontrollur u persuna fiżika jew ġuridika oħra; jew

(d)  it-trasferiment ikun meħtieġ għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, jew

(e)  it-trasferiment ikun meħtieġ għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali; jew

(f)  it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex jiġu mħarsa l-interessi vitali tas-suġġett tad-data jew ta’ persuna oħra, meta s-suġġett tad-data ma jkunx fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti l-kunsens tiegħu; jew

(g)  it-trasferiment isir minn reġistru li skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru huwa maħsub sabiex jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku u li huwa miftuħ għall-konsultazzjoni kemm mill-pubbliku inġenerali jew minn kwalunkwe persuna li tista’ turi interess leġittimu, safejn il-kundizzjonijiet stabbiliti taħt il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru għall-konsultazzjoni jkunu ssodisfati fil-każ partikolari; jew

(h)  it-trasferiment ikun meħtieġ għall-finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew enormi,u meta l-kontrollur jew il-proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-operazzjoni ta’ trasferiment tad-data jew l-operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett tad-data u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, fejn meħtieġ.

2.  Trasferiment skont il-punt (g) tal-paragrafu 1 ma għandux jinvolvi t-totalità tad-data personali jew kategoriji sħaħ tad-data personali li jinsabu fir-reġistru. Meta r-reġistru huwa maħsub għall-konsultazzjoni minn persuni li jkollhom interess leġittimu, it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew jekk sejrin ikunu r-riċevituri.

3.  Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (h) tal-paragrafu 1, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jagħti konsiderazzjoni partikolari lin-natura tad-data, l-għan u t-tul tal-operazzjoni jew tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar proposti, kif ukoll lis-sitwazzjoni fil-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż terz u l-pajjiż tad-destinazzjoni finali, u salvagwardji xierqa ppreżentati fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, fejn meħtieġ.

4.  Punti (b), u (c) u (h) tal-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

5.  L-interess pubbliku msemmi fil-punt d tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

6.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 28 u għandu jinforma lill-awtorità ta’ superviżjoni dwar it-trasferiment.

7.  Il-Kummissjoni Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar ‘raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku’ fi ħdan it-tifsira tal-punt (d) tal-paragrafu 1 kif ukoll il-kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji xierqa msemmija fil-punt (h) jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 66(1) għall-ispeċifikar ulterjuri tal-kriterji u r-rekwiżiti għat-trasferiment tad-data abbażi tal-paragrafu 1. [Em. 141]

Artikolu 45

Kooperazzjoni internazzjonali għall-protezzjoni tad-data personali

1.  Fir-rigward ta’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jieħdu passi xierqa sabiex:

(a)  jiżviluppaw mekkaniżmi effettivi ta’ kooperazzjoni internazzjonali li jiffaċilitaw jiżguraw l-infurzar tal-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ data personali; [Em. 142]

(b)  jipprovdu assistenza reċiproka internazzjonali fl-infurzar ta’ leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ data personali, fosthom permezz ta’ notifika, riferiment għal ilment, għajnuna investigattiva u skambju ta’ informazzjoni, soġġetti għal salvagwardji xierqa għall-protezzjoni ta’ data personali u drittijiet u libertajiet fundamentali oħra;

(c)  jinvolvu lill-partijiet interessati rilevanti f’diskussjoni u attivitajiet immirati lejn it-tkabbir tal-kooperazzjoni internazzjonali fl-infurzar ta’ leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ data personali;

(d)  jippromwovu l-iskambju u d-dokumentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u prattiki dwar il-protezzjoni tad-data personali.

(da)  tiċċara u tikkonsulta dwar konflitti ta’ ġurisdizzjoni ma' pajjiżi terzi. [Em. 143]

2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa sabiex ittejjeb ir-relazzjoni ma’ pajjiżi terzi jew ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, u b’mod partikolari l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li dawn jiżguraw livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-Artikolu 41(3).

Artikolu 45a

Rapport mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, f'intervalli regolari, li jibdew erba’ snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 91, paragrafu 1, jew aktar tard, rapport dwar l-applikazzjoni ta’ Artikoli 40 sa 45. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni mill-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, li għandha tingħata mingħajr dewmien żejjed. Ir-rapport huwa ppubblikat. [Em. 144]

KAPITOLU VI

AWTORITAJIET TA’ SUPERVIŻJONI INDIPENDENTI

TAQSIMA 1

STATUS INDIPENDENTI

Artikolu 46

Awtorità ta’ superviżjoni

1.  Kull Stat Membru għandu jipprovdi li awtorità pubblika waħda jew aktar ikunu responsabbli għas-sorveljanza tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u għall-kontribuzzjoni għall-applikazzjoni konsistenti tagħha madwar l-Unjoni, bil-għan li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom u sabiex jiġi ffaċilitat il-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni. Għal dawn l-għanijiet, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni.

2.  Meta fi Stat Membru jkunu stabbiliti aktar minn awtorità ta’ superviżjoni waħda, l-Istat Membru għandu jagħżel l-awtorità ta’ superviżjoni li tiffunzjona bħala punt ta’ kuntatt uniku għall-parteċipazzjoni effettiva ta’ dawk l-awtoritajiet fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u għandu jistabbilixxi l-mekkaniżmu sabiex jassigura l-konformità mill-awtoritajiet l-oħrajn mar-regoli relatati mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

3.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta skont dan il-Kapitolu, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 47

Indipendenza

1.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha taġixxi b’indipendenza u imparzjalità sħiħa fl-eżerċizzju tad-dmirijiet u s-setgħat fdati lilha, minkejja l-arranġamenti kooperattivi u ta’ konsistenza relatati mal-Kapitolu VII ta' dan ir-Regolament. [Em. 145]

2.  Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom, fil-qadi ta’ dmirijiethom, la jfittxu li jieħdu u lanqas jieħdu struzzjonijiet mingħand xi ħadd.

3.  Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom iżomu lura minn xi azzjoni inkompatibbli mad-dmirijiet tagħhom u ma għandhomx, maul it-terminu tal-ħatra tagħhom, jagħmlu xi xogħol inkompatibbli ieħor, sew jekk bi qligħ sew jekk le.

4.  Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom, matul it-terminu tal-ħatra tagħhom, jikkomportaw ruħhom b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ħatriet u benefiċċji.

5.  Kull Stat Membru għandu jassigura li l-awtorità ta’ superviżjoni tiġi pprovduta riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji adegwati, bini u infrastruttura neċessarja għat-twettiq effettiv tad-dmirijiet u s-setgħat tagħha, inklużi dawk li jridu jitwettqu fil-kuntest tal-assistenza reċiproka, kooperazzjoni u parteċipazzjoni fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

6.  Kull Stat Membru għandu jassigura li l-awtorità ta’ superviżjoni jrid ikollha l-persunal tagħha stess li għandu jinħatar minn u soġġett għad-diskrezzjoni tal-kap tal-awtorità ta’ superviżjoni.

7.  Kull Stat Membru għandu jassigura li l-awtorità ta’ superviżjoni tkun soġġetta għal kontroll finanzjarju ma għandux jaffettwa l-indipendenza tagħha. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtorità ta’ superviżjoni jkollha baġits annwali separati. Il-baġits għandhom jiġu ppubblikati.

7a.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtorità ta’ superviżjoni tagħti rendikont lill-parlament nazzjonali għal raġunijiet ta’ kontroll baġitarju. [Em. 146]

Artikolu 48

Kundizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-Istat Membru kkonċernat.

2.  Il-membri għandhom jintgħażlu minn fost persuni li m’hemm l-ebda dubju dwar l-indipendenza tagħhom u li l-esperjenza u l-ħiliet tagħhom meħtieġa sabiex jaqdu dmirijiethom l-aktar fil-qasam tal-protezzjoni tad-data personali huma evidenti.

3.  Id-dmirijiet ta’ membru għandhom jintemmu fl-eventwalità ta’ skadenza tat-terminu tal-ħatra, riżenja jew irtirar obbligatorju skont il-paragrafu 5.

4.  Membru jista’ jitkeċċa jew jitneħħielu d-dritt għal pensjoni jew benefiċċji oħrajn flokha mill-qorti nazzjonali kompetenti, jekk il-membru ma jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet jew ikun ħati ta’ mġiba ħażina serja.

5.  Meta jiskadi t-terminu tal-ħatra jew il-membru jirriżenja, il-membru għandu jkompli jeżerċita d-dmirijiet tiegħu sakemm jinħatar membru ġdid.

Artikolu 49

Regoli dwar l-istabbiliment tal-awtorità ta’ superviżjoni

Kull Stat Membru għandu jipprovdi bil-liġi fil-limiti ta’ dan ir-Regolament:

(a)  it-twaqqifu l-istatus tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(b)  il-kwalifiki, l-esperjenza u l-ħiliet meħtieġa sabiex jeżerċitaw id-dmirijiet tal-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(c)  ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra tal-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni, kif ukoll ir-regoli dwar l-azzjonijiet jew impjiegi inkompatibbli mad-dmirijiet tal-uffiċċju;

(d)  it-tul tal-mandat tal-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni li ma għandux ikun inqas minn erba’ snin, ħlief għall-ewwel ħatra wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir- Regolament, li parti minnha jista’ jseħħ għal perjodu iqsar fejn dan ikun neċessarju għall-ħarsien tal-indipendenza tal-awtorità ta’ superviżjoni permezz ta’ proċedura ta’ ħatra mqassma;

(e)  jekk il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhomx ikunu eliġibbli għal ħatra mill-ġdid;

(f)  ir-Regolamenti u l-kundizzjonijiet komuni li jirregolaw id-dmirijiet tal-membri u tal-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(g)  ir-regoli u l-proċeduri dwar it-terminazzjoni tad-dmirijiet tal-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni, inkluż fejn ma jkunux jissodisfaw aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom jew jekk ikunu ħatja ta’ mġiba ħażina serja.

Artikolu 50

Segretezza professjonali

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-ħatra tagħhom u b'konformità mal-leġiżlazzjonil-prassi nazzjonali , għal dmir ta’ segretezza professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom, filwaqt li jwettq [Am.]u d-dmirijiet tagħhom b’indipendenza u trasparenza kif imniżżel fir-Regolament. [Em. 147]

TAQSIMA 2

DMIRIJIET U SETGĦAT

Artikolu 51

Kompetenza

1.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun kompetenti biex twettaq dmirijietha u teżerċita, fit-territorju tal-Istat Membru tagħha stess, is-setgħat mogħtija lilha skont dan ir-Regolament fit-territorju tal-Istat Membru tagħha stess, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 73 u 74. L-ipproċessar ta’ data minn awtorità pubblika għandu jkun ikkontrollat biss mill-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru. [Em. 148]

2.  Meta l-ipproċessar ta’ data personali iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni tal--istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew il-proċessur għandha tkun kompetenti għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur fl-Istati Membri kollha, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament. [Em. 149]

3.  L-awtorità ta’ superviżjoni ma għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

Artikolu 52

Dmirijiet

1.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha:

(a)  tissorvelja u tassigura l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament;

(b)  tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-data, jew minn assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil dak is-suġġett u li għandha mandat xieraq mingħandhom skont l-Artikolu 73, tinvestiga, safejn ikun xieraq, il-kwistjoni u tinforma lis-suġġett tad-data jew lill-assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli, b’mod partikolari jekk tkun meħtieġa aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ xi awtorità ta’ superviżjoni oħra; [Em. 150]

(c)  taqsam l-informazzjoni u tipprovdi assistenza reċiproka lil awtoritajiet ta’ superviżjoni oħra u tassigura l-konsistenza tal-applikazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-Regolament;

(d)  twettaq investigazzjonijiet fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ lment jew ta’ informazzjoni speċifika u dokumentata rċevuta li tallega ipproċessar illegali jew fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett tad-data kkonċernat, jekk is-suġġett tad-data jkun indirizza lment lil din l-awtorità ta’ superviżjoni, dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli; [Em. 151]

(e)  tissorvelja żviluppi rilevanti, sakemm dawn ikollhom impatt fuq il-protezzjoni tad-data personali, b’mod partikolari l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u prattiki kummerċjali;

(f)  tiġi ikkonsultata minn istituzzjonijiet u korpi tal-Istat Membru dwar miżuri leġiżlattivi u amministrattivi relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali;

(g)  tawtorizza u tkun ikkonsultata dwar l-operazzjonijiet ta’ pproċessar imsemmija fl-Artikolu 34;

(h)  toħroġ opinjoni dwar l-abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta skont l-Artikolu 38(2);

(i)  tapprova regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 43;

(j)  tipparteċipa fl-attivitajiet tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

(ja)  Tiċċertifika l-kontrolluri u l-proċessuri skont l-Artikolu 39. [Em. 152]

2.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-ipproċessar tad-data personali u dwar miżuri xierqa għall-protezzjoni tad-data personali. L-attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-tfal għandhom jingħataw attenzjoni speċifika. [Em. 153]

2a.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha, flimkien mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, tippromwovi l-kuxjenza għall-kontrolluri u l-proċessuri dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali. Dan jinkludi ż-żamma ta' reġistru ta’ sanzjonijiet u ksur. Ir-reġistru għandu jirreġistra kull twissija u kull sanzjoni b’mod dettaljat kemm jista’ jkun u r-riżoluzzjoni tal-ksur. Kull awtorità ta' superviżjoni għandha tipprovdi proċessuri u kontrolluri għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju fuq talba b'informazzjoni ġenerali dwar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament. [Em. 154]

3.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, meta tintalab tagħmel dan, tagħti parir lil kwalunkwe suġġett tad-data fl-eżerċizzju tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament u, jekk ikun xieraq, tikkoopera mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni fi Stati Membri oħra għal dan il-għan.

4.  Għall-ilmenti msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tipprovdi formola għas-sottomissjoni tal-ilmenti, li tista’ timtela b’mod elettroniku, mingħajr ma jkunu esklużi mezzi oħrajn ta’ komunikazzjoni.

5.  L-eżerċizzju tad-dmirijiet tal-awtorità ta’ superviżjoni għandu jkun bla ħlas għas-suġġett tad-data.

6.  F’każ li t-talbiet ikunu manifestament eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ titlob tariffa raġonevoli jew ma tiħux l-azzjoni mitluba mis-suġġett tad-data. Tali tariffa m'għandhiex teċċedi l-ispejjeż tat-teħid tal-azzjoni mitluba. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha terfa’ r-responsabbiltà li tipprova n-natura manifestament eċċessiva tat-talba. [Em. 155]

Artikolu 53

Setgħat

1.  Kull awtorità ta’ superviżjoni, skont dan ir-Regolament, għandu jkollha s-setgħa:

(a)  li tinnotifika lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar ksur allegat tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali, u, fejn xieraq, tordna lill-kontrollur jew lill-proċessur li jirrimedja dak il-ksur, b’mod speċifiku, sabiex itejjeb il-protezzjoni tas-suġġett tad-data jew tordna lill-kontrollur jikkomunika ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data;

(b)  li tordna lill-kontrollur jew lill-proċessur jikkonforma mat-talbiet tas-suġġett tad-data li jeżerċita d-drittijiet ipprovduti minn dan ir-Regolament;

(c)  li tordna lill-kontrollur u lill-proċessur, u, fejn ikun applikabbli, ir-rapreżentant sabiex jipprovdi kull informazzjoni li hija rilevanti għat-twettiq tad-dmirijietha;

(d)  li tiżgura l-konformità mal-awtorizzazzjonijiet minn qabel u mal-konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija fl-Artikolu 34;

(e)  li twissi jew twiddeb lill-kontrollur jew lill-proċessur;

(f)  li tordna r-rettifika, it-tħassir jew il-qerda tad-data kollha meta din tkun ipproċessata bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u n-notifika ta’ dawn l-azzjonijiet lil partijiet terzi li lilhom tkun ġiet żvelata d-data;

(g)  li timponi projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar;

(h)  li tissospendi flussi ta’ data lil riċevitur f’pajjiż terz jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali;

(i)  li toħroġ opinjonijiet dwar kull kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-data personali;

(ia)  li tiċċertifika l-kontrolluri u l-proċessuri skont l-Artikolu 39;

(j)  li tinforma lill-parlamenti nazzjonali, lill-gvern jew lil istituzzjonijiet politiċi oħrajn kif ukoll lill-pubbliku dwar kull kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-data personali.

(ja)  li tistabbilixxi mekkaniżmi effettivi biex tinkoraġġixxi r-rappurtar kunfidenzjali ta' ksur ta' dan ir-Regolament, filwaqt li jitqies il-gwida maħruġa mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont l-Artikolu 66(4b).

2.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa investigattiva li tikseb mingħand il-kontrollur jew il-proċessur mingħajr notifika minn qabel:

(a)  aċċess għad-data personali kollha u għall-informazzjoni għad-dokumenti u l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(b)  aċċess għal kull bini tiegħu inkluż għal kwalunkwe tagħmir u mezz ta’ pproċessar tad-data, meta jkun hemm bażi raġonevoli li jiġi preżunt li hemmhekk tkun qiegħda ssir xi attività bi ksur ta’ dan ir-Regolament.

Is-setgħat imsemmija fil-punt (b) għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u mal-liġi tal-Istat Membru.

3.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li ġġib kwalunkwe ksur ta’ dan ir-Regolament għall-attenzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji u li tidħol fi proċeduri legali, b’mod partikolari skont l-Artikolu 74(4) u l-Artikolu 75(2).

4.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li tissanzjona reati amministrattivi, b’mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikolu 79(4), (5) u (6) skont l-Artikolu 79. Din is-setgħa għandha tiġi eżerċitata b'mod effettiv, proporzjonat u dissważiv. [Em. 156]

Artikolu 54

Rapport tal-attività

Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tfassal rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha tal-inqas kull sentejn. Ir-rapport għandu jkun ippreżentat lill-parlament nazzjonali rispettiv u għandu jkun magħmul disponibbli għall-pubbliku, għall-Kummissjoni u għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 54a

Awtorità Ewlenija

1.  Fejn l-ipproċessar ta’ data personali jsir fil-kuntest tal-attivitajiet tal-istabbiliment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-proċessur ikun stabbilit f’iżjed minn Stat Membru wieħed, jew fejn tiġi pproċessata d-data personali tar-residenti f’ħafna Stati Membri, l-awtorità ta’ superviżjoni tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew il-proċessur għandha taġixxi bħala l-awtorità ewlenija responsabbli għas-superviżjoni tal-attivitajiet tal-ipproċessar tal-kontrollur jew il-proċessur fl-Istati Membri kollha, skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VII ta' dan ir-Regolament.

2.  L-awtorità ewlenija għandha tieħu l-miżuri xierqa għas-superviżjoni tal-attivitajiet tal-ipproċessar tal-kontrollur jew proċessur li hija responsabbli għalihom biss wara li tkun ikkonsultat l-awtoritajiet ta' superviżjoni kompetenti kollha fit-tifsira tal-Artikolu 51(1) fi sforz biex jintlaħaq kunsens. Għal dak il-għan għandha tissottometti b’mod partikolari kwalunkwe informazzjoni rilevanti u tikkonsulta l-awtoritajiet l-oħra qabel ma tadotta miżura maħsuba li tipproduċi effetti legali vis-à-vis kontrollur jew proċessur skont it-tifsira tal-Artikolu 51(1). L-awtorità ewlenija għandha tqis bl-ikbar reqqa l-opinjonijiet tal-awtoritajiet involuti. L-awtorità ewlenija għandha tkun l-unika awtorità li jkollha s-setgħa tiddeċiedi dwar miżuri maħsuba li jipproduċu effetti legali fir-rigward tal-attivitajiet ta' pproċessar tal-kontrollur jew proċessur li hija responsabbli għalihom.

3.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, fuq it-talba tal-awtorità ta' superviżjoni kompetenti, joħroġ opinjoni dwar l-identifikazzjoni tal-awtorità ewlenija responsabbli għal kontrollur jew proċessur, f'każijiet fejn:

(a)  mhux ċar mill-fatti tal-każ fejn hu l-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew proċessur; jew

(b)  l-awtoritajiet kompetenti ma jaqblux dwar liema awtorità ta' superviżjoni għandha taġixxi bħala awtorità ewlenija; jew

(c)  il-kontrollur mhuwiex stabbilit fl-Unjoni, u residenti ta’ Stati Membri differenti jiġu affettwati minn operazzjonijiet tal-ipproċessar fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

3a.  Meta l-kontrollur jeżerċita wkoll attivitajiet ta' proċessur, l-awtorità ta' superviżjoni tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur għandha taġixxi bħala l-awtorità ewlenija għas-superviżjoni tal-attivitajiet ta' pproċessar.

4.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista' jiddeċiedi dwar l-identifikazzjoni tal-awtorità ewlenija. [Em. 158]

KAPITOLU VII

KOOPERAZZJONI U KONSISTENZA

TAQSIMA 1

KOOPERAZZJONI

Artikolu 55

Assistenza reċiproka

1.  L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jipprovdu lil xulxin informazzjoni relevanti u assistenza reċiproka sabiex jimplimentaw u japplikaw dan ir-Regolament b’mod konsistenti, u għandhom jistabbilixxu miżuri għal kooperazzjoni effettiva ma’ xulxin. L-assistenza reċiproka għandha tkopri, b’mod partikolari, it-talbiet ta’ informazzjoni u miżuri ta’ superviżjoni, bħal talbiet sabiex isiru awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet minn qabel, spezzjonijiet u investigazzjonijiet u informazzjoni immedjata dwar il-ftuħ ta' każijiet u żviluppi segwenti fejn il-kontrollur jew il-proċessur għandu stabbilimenti f’diversi Stati Membri jew fejn is-suġġetti tad-data f’għadd ta’ Stati Membri x’aktarx li jiġu affettwati minn operazzjonijiet ta’ proċessar. L-awtorità ewlenija kif iddefinita fl-Artikolu 54a għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni involuti u għandha taġixxi bħala punt ta’ kuntatt uniku għall-kontrollur jew il-proċessur. [Em. 159]

2.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex twieġeb għat-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra mingħajr dewmien u sa mhux aktar tard minn xahar wara li tkun irċeviet it-talba. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu, b’mod partikolari, it-trażmissjoni ta’ informazzjoni relevanti dwar il-kors ta’ investigazzjoni jew miżuri ta’ infurzar li jwaqqfu jew jipprojbixxu l-operazzjonijiet ta’ pproċessar kuntrarji għal dan ir-Regolament.

3.  It-talba għall-assistenza għandha tinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa, inkluż l-għan tat-talba u r-raġunijiet għat-talba. L-informazzjoni skambjata għandha tintuża biss fir-rigward tal-kwistjoni li għaliha ntalbet.

4.  Awtorità ta’ superviżjoni li tkun wasslitilha talba għall-assistenza ma tistax tirrifjuta li tikkonforma magħha sakemm:

(a)  ma tkunx kompetenti għat-talba; jew

(b)  il-konformità mat-talba ma tkunx kompatibbli mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

5.  L-awtorità ta’ superviżjoni li ssirilha t-talba għandha tinforma lill-awtorità ta’ superviżjoni li tagħmel it-talba dwar ir-riżultati jew, skont kif ikun il-każ, dwar il-progress jew il-miżuri meħuda sabiex titwieġeb it-talba mill-awtorità ta’ superviżjoni li tagħmel it-talba.

6.  L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba minn awtoritajiet ta’ superviżjoni oħrajn b’mezzi elettroniċi u fl-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli, permezz ta’ format standardizzat.

7.  Ma għandu jintalab l-ebda ħlas mingħand l-awtorità ta’ superviżjoni li tagħmel it-talba għal kwalunkwe azzjoni meħuda wara talba għal assistenza reċiproka. [Em. 160]

8.  Meta awtorità ta’ superviżjoni ma taġixxix fi żmien xahar fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni li jagħmlu t-talba għandhom ikunu kompetenti li jieħdu miżura provviżorja fuq it-territorju tal-Istat Membru tagħha skont l-Artikolu 51(1) u għandhom jissottomettu l-każ lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 57. Meta jkun għadu mhux possibbli li tittieħed miżura definittiva minħabba li l-assistenza ma tkunx għadha tlestiet, l-awtorità ta’ superviżjoni li tagħmel it-talba tista’ tieħu miżuri interim skont l-Artikolu 53 fit-territorju tal-Istat Membru tagħha. [Em. 161]

9.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tispeċifika l-perjodu ta’ validità ta’ din il-miżura. Dan il-perjodu ma għandux jaqbeż it-tliet xhur. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tikkomunika mingħajr dewmien dawk il-miżuri, bir-raġunijiet kollha, lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 57. [Em. 162]

10.  Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jispeċifika l-format u l-proċeduri għal assistenza reċiproka msemmija f’dan l-Artikolu u l-arranġamenti għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, u bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, b’mod partikolari l-format standardizzat imsemmi fil-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 163]

Artikolu 56

Operazzjonijiet konġunti ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni

1.  Sabiex tħaffef il-kooperazzjoni u l-assistenza reċiproka, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom iwettqu ħidmiet ta’ investigazzjoni konġunti, miżuri ta’ infurzar konġunti u operazzjonijiet konġunti oħrajn, li fihom membri magħżula jew persunal minn awtoritajiet ta’ superviżjoni ta’ Stati Membri oħrajn ikunu involuti.

2.  F’każijiet fejn l-kontrollur jew il-proċessur ikollu stabbilimenti f’diversi Stati Membri jew fejn is-suġġetti tad-data f’diversi Stati Membri aktarx l-kontrollur jew il-proċessur ikollu stabbilimenti f’diversi Stati Membri jew fejn li jkunu affettwati minn operazzjonijiet ta’ pproċessar, awtorità ta’ superviżjoni minn kull wieħed minn dawk l-Istati Membri għandu jkollu jkollha d-dritt li tipparteċipa fil-ħidmiet ta’ investigazzjoni konġunti jew fl-operazzjonijiet konġunti skont kif ikun xieraq. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti ewlenija kif definita fl-Artikolu 54a għandha tistieden tinvolvi lill-awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull wieħed minn dawk l-Istati Membri sabiex tipparteċipa fil-ħidmiet ta' investigazzjoni konġunti jew operazzjonijiet konġunti rispettivi u twieġeb għat-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni sabiex tipparteċipa fl-operazzjonijiet mingħajr dewmien. L-awtorità ewlenija għandha taġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt uniku għall-kontrollur jew il-proċessur. [Em. 164]

3.  Kull awtorità ta’ superviżjoni tista’, bħala l-awtorità ta’ superviżjoni ospitanti, f’konformità mal-liġi nazzjonali tagħha stess, u bl-awtorizzazzjoni tal-awtorità ta’ superviżjoni li tissekonda, tikkonferixxi setgħat eżekuttivi, inkluż ħidmiet ta’ investigazzjoni, lill-membri jew lill-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni li tissekonda involuti f’operazzjonijiet konġunti jew, safejn tippermetti l-liġi tal-awtorità ta’ superviżjoni ospitanti, tippermetti lill-membri jew lill-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni li tissekonda li jeżerċitaw is-setgħat eżekuttivi tagħhom skont il-liġi tal-awtorità ta’ superviżjoni li tissekonda. Dawn is-setgħat eżekuttivi jistgħu jkunu eżerċitati biss taħt il-gwida u, bħala regola, fil-preżenza ta’ membri jew persunal mill-awtorità ta’ superviżjoni ospitanti. Il-membri jew il-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni li tissekonda għandhom ikunu soġġetti għal-liġi nazzjonali tal-awtorità ta’ superviżjoni ospitanti. L-awtorità ta’ superviżjoni ospitanti għandha tassumi r-responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħhom.

4.  L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jistabbilixxu l-aspetti prattiċi ta’ azzjonijiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi.

5.  Meta awtorità ta’ superviżjoni ma tikkonformax fi żmien xahar mal-obbligu stabbilit fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni l-oħrajn għandhom ikunu kompetenti li jieħdu miżura provviżorja fit-territorju tal-Istat Membru tagħha skont l-Artikolu 51(1).

6.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tispeċifika l-perjodu ta’ validità ta’ miżura provviżorja msemmi fil-paragrafu 5. Dan il-perjodu ma għandux jaqbeż it-tliet xhur. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, tikkomunika mingħajr dewmien dawk il-miżuri, bir-raġunijiet kollha, lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kummissjoni u għandha tippreżenta l-kwistjoni fil-mekkaniżmu msemmi fl-Artikolu 57.

TAQSIMA 2

Konsistenza

Artikolu 57

Mekkaniżmu ta’ konsistenza

Għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 46(1), l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni permezz tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza kif stabbilit f’din fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' applikazzjoni ġenerali u f'każijiet individwali skont id-dispożizzjonijiet ta' din it-taqsima. [Em. 165]

Artikolu 58

Opinjoni mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data Konsistenza dwar kwistjonijiet ta' applikazzjoni ġenerali

1.  Qabel ma awtorità ta’ superviżjoni tadotta miżura msemmija fil-paragrafu 2, din l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tikkomunika l-abbozz tal-miżura lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kummissjoni.

2.  L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 għandu japplika għal miżura maħsuba sabiex tipproduċi effetti legali u li:

(a)  tkun relatata ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li għandom x’jaqsmu mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil suġġetti tad-data f’diversi Stati Membri, jew għas-sorveljanza tal-imġiba tagħhom; jew

(b)  tista’ taffettwa sostanzjalment il-moviment liberu tad-data personali fl-Unjoni; jew

(c)  għandha l-għan li tadotta lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont l-Artikolu 34(5); jew

(d)  għandha l-għan li tiddetermina l-klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 42(2); jew

(e)  għandha l-għan li tawtorizza l-klawżoli kuntrattwali msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2)); jew

(f)  għandha l-għan li tapprova regoli korporattivi vinkolanti fis-sens tal-Artikolu 43.

3.  Kull awtorità ta’ superviżjoni jew il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jitlob li kwalunkwe kwistjoni ta' applikazzjoni ġenerali għandha tkun ittrattata fi ħdan il-konsistenza tal-mekkaniżmuil-mekkaniżmu ta' konsistenza, b’mod partikolari meta awtorità ta’ superviżjoni ma tissottomettix l-abbozz ta’ miżura msemmi fil-paragrafu 2 jew ma tikkonformax mal-obbligi ta’ assistenza reċiproka skont l-Artikolu 55 jew għal operazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 56.

4.  Sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti u korretta ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ titlob li kwalunkwe kwistjoni ta' applikazzjoni ġenerali għandha tkun ittrattata fi ħdan il-konsistenza tal-mekkaniżmu il-mekkaniżmu ta' konsistenza.

5.  L-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom bla dewmien bla bżonn jikkomunikaw b’mod elettroniku kwalunkwe informazzjoni rilevanti, inkluż skont kif ikun il-każ, sommarju tal-fatti, l-abbozz ta’ miżura, u r-raġunijiet li jagħmlu l-approvazzjoni ta’ miżura bħal din meħtieġa, permezz ta’ format standardizzat.

6.  Il-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jinforma minnufih bla ebda dewmien mhux dovut b’mod elettroniku lill-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kummissjoni rigward kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tkun ġiet ikkomunikata lilu, permezz ta’ format standardizzat. Il-president Is-segretarjat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jipprovdi t-traduzzjonijiet tal-informazzjoni rilevanti, fejn ikun meħtieġ.

6a.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jadotta opinjoni dwar kwistjonijiet riferuti lilu skont il-paragrafu 2.

7.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu joħroġ jista' jiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi jekk jadottax opinjoni dwar il-kwistjoni, jekk il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiddeċiedi dan b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu jew kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni jew il-Kummissjoni jitolbu dan fi żmien ġimgħa wara li l-informazzjoni rilevanti tkun ġiet ipprovduta skont il-paragrafu 5. L-opinjoni għandha tkun adottata fi żmien xahar b’maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Il-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jinforma, mingħajr dewmien żejjed, lill-awtorità ta’ superviżjoni msemmija, skont kif ikun il-każ, fil-paragrafi 1 u 3, lill-Kummissjoni u lill-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti taħt l-Artikolu 51 dwar l-opinjoni u jippubblikaha.kwalunkwe kwistjoni ppreżentata taħt il-paragrafi 3 u 4 filwaqt li jitqies:

(a)  jekk il-kwistjoni tippreżentax elementi ġodda, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi legali jew fattwali, b'mod partikolari fit-teknoloġija tal-informatika u fid-dawl tal-istat ta' progress fis-soċjetà tal-informatika; kif ukoll

(b)  jekk il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data diġà ħariġx opinjoni dwar l-istess kwistjoni.

8.  L-awtorità ta’ superviżjoni msemmija fil-paragrafu 1 u l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti taħt l-Artikolu 51 għandha tikkunsidra l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u fi żmien ġimagħtejn wara l-informazzjoni dwar l-opinjoni mill-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, tikkomunika b’mod elettroniku lill-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kummissjoni jekk tkunx sejra żżomm jew temenda l-abbozz ta’ miżura u, jekk ikun hemm, l-abbozz ta’ miżura emendat, permezz ta’ format standardizzat. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jadotta opinjonijiet skont il-paragrafi 6a u 7 b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu. Dawn l-opinjoni għandhom ikunu magħmula pubbliċi. [Em. 166]

Artikolu 58a

Konsistenza f'każijiet individwali

1.  Qabel ma' tieħu miżura maħsuba biex tipproduċi effetti legali fit-tifsira tal-Artikolu 54a, l-awtorità ewlenija għandha taqsam l-informazzjoni relevanti kollha u tissottometti l-abbozz ta' miżura lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra kollha. L-awtorità ewlenija m'għandhiex tadotta l-miżura jekk awtorità kompetenti, fi żmien tliet ġimgħat, tkun indikat li għandha oġġezzjonijiet serja għall-miżura.

2.  Fejn awtorità kompetenti tkun indikat li għandha oġġezzjonijiet serji għal abbozz ta' miżura tal-awtorità ewlenija, jew meta l-awtorità ewlenija ma tissottomettix abbozz ta' miżura msemmi fil-paragrafu 1 jew ma tikkonformax mal-obbligi għal assistenza reċiproka skont l-Artikolu 55 jew għal operazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 56, il-kwistjoni għandha tiġi kkunsidrata mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

3.  L-awtorità ewlenija u/jew awtoritajiet kompetenti oħra involuti u l-Kummissjoni għandhom, mingħajr dewmien bla bżonn, jikkomunikaw elettronikament lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, bl-użu ta' format standardizzat, kwalunkwe informazzjoni relevanti, fosthom, skont il-każ, sommarju tal-fatti, l-abbozz ta' miżura, ir-raġunijiet għalfejn tali miżura hija meħtieġa, l-oġġezzjonijiet imqajma kontriha u l-fehmiet tal-awtoritajiet ta' superviżjoni oħra konċernati.

4.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jikkunsidra l-kwistjoni, filwaqt li jqis l-impatt tal-abbozz ta' miżura tal-awtorità ewlenija fuq id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data, u għandu jiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu jekk joħroġx opinjoni dwar il-kwistjoni fi żmien ġimagħtejn wara li l-informazzjoni relevanti tkun ġiet provduta skont il-paragrafu 3.

5.  Fil-każ li l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiddeċiedi li joħroġ opinjoni, hu għandu jagħmel dan fi żmien sitt ġimgħat, filwaqt li joħroġha pubblikament.

6.  L-awtorità ewlenija għandha tikkunsidra ħafna l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u fi żmien ġimagħtejn wara l-informazzjoni dwar l-opinjoni mill-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, għandha tikkomunika b’mod elettroniku lill-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kummissjoni jekk tkunx sejra żżomm jew temenda l-abbozz ta’ miżura u, jekk ikun hemm, l-abbozz ta’ miżura emendat, permezz ta’ format standardizzat. Meta l-awtorità ewlenija jkollha l-intenzjoni li ma ssegwix l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, għandha tipprovdi ġustifikazzjoni motivata.

7.  F’każ li l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data xorta waħda joġġezzjona għall-miżura tal-awtorità ta’ superviżjoni kif imsemmija fil-paragrafu 5, jista’ jadotta, fi żmien xahar u b’maġġoranza ta’ żewġ terzi, miżura li għandha tkun vinkolanti fuq l-awtorità ta’ superviżjoni. [Em. 167]

Artikolu 59

Opinjoni mill-Kummissjoni

1.  Fi żmien għaxar ġimgħat wara li tkun tqajmet kwistjoni taħt l-Artikolu 58, jew sa mhux aktar tard minn sitt ġimgħat fil-każ tal-Artikolu 61, il-Kummissjoni tista’ tadotta, sabiex tassigura applikazzjoni korretta u konsistenti ta’ dan ir-Regolament, opinjoni relatata ma’ kwistjonijiet imqajma skont l-Artikoli 58 jew 61.

2.  Meta l-Kummissjoni tkun adottat opinjoni skont il-paragrafu 1, l-awtorità ta’ superviżjoni kkonċernata għandha tikkunsidra kif xieraq l-opinjoni tal-Kummissjoni u tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jekk għandhiex l-intenzjoni li żżomm jew temenda l-abbozz ta’ miżura tagħha.

3.  Matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, l-abbozz ta’ miżura ma għandux ikun adottat mill-awtorità ta’ superviżjoni.

4.  Meta l-awtorità ta’ superviżjoni kkonċernata jkollha l-ħsieb li ma ssegwix l-opinjoni tal-Kummissjoni, hija għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar dan fi żmien il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 u tipprovdi ġustifikazzjoni. F’dan il-każ l-abbozz ta’ miżura ma għandux ikun adottat għal xahar ieħor. [Em. 168]

Artikolu 60

Sospensjoni ta’ abbozz ta’ miżura

1.  Fi żmien xahar wara l-komunikazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(4), u meta l-Kummissjoni jkollha dubji serji dwar jekk l-abbozz ta’ miżura jiżgurax l-applikazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament jew jirriżulta b’mod ieħor fl-applikazzjoni mhux konsistenti tiegħu, il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità ta’ superviżjoni tissospendi l-adozzjoni tal-abbozz ta’ miżura, filwaqt li tikkunsidra l-opinjoni maħruġa mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont l-Artikolu 58(7) u l-Artikolu 61(2), fejn jidher li jkun meħtieġ sabiex:

(a)  tirrikonċilja l-pożizzjonijiet diverġenti tal-awtorità ta’ superviżjoni u tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, jekk dan ikun jidher li għadu possibbli; jew

(b)  tadotta miżura skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1).

2.  Il-Kummissjoni għandha tispeċifika t-tul taż-żmien tas-sospensjoni li ma għandux jaqbeż it-12-il xahar.

3.  Matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 2, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ ma tadottax l-abbozz ta’ miżura. [Em. 169]

Artikolu 60a

Notifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill

Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’mod regolari, tal-inqas darba kull sitt xhur, abbażi ta’ rapport tal-President tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, dwar il-kwistjonijiet trattati fil-kuntest tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza, filwaqt li tiddikjara l-konklużjonijiet milħuqa mill-Kummissjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data sabiex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament. [Em. 170]

Artikolu 61

Proċedura ta’ urġenza

1.  F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta awtorità ta’ superviżjoni tikkunsidra li hemm ħtieġa urġenti li taġixxi sabiex tħares l-interessi tas-suġġetti tad-data, b’mod partikolari meta jkun jeżisti l-periklu li l-infurzar ta’ dritt ta’ suġġett tad-data jista’ jkun imfixkel b’mod konsiderevoli permezz ta’ tibdil fl-istat eżistenti jew sabiex jiġu evitati żvantaġġi kbar jew għal raġunijiet oħrajn, permezz ta’ deroga mill-proċedura msemmija fl-Artikolu 5858a, tista’ minnufih tadotta miżuri provviżorji b’perjodu speċifikat ta’ validità. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, mingħajr dewmien, tikkomunika dawk il-miżuri, bir-raġunijiet kollha, lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kummissjoni. [Em. 171]

2.  Meta awtorità ta’ superviżjoni tkun ħadet miżura skont il-paragrafu 1 u tikkunsidra li jeħtieġu li jkunu adottati miżuri finali b’mod urġenti, hija tista’ titlob opinjoni urġenti tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, billi tagħti r-raġunijiet għat-talba ta’ din l-opinjoni, inkluż għall-urġenza ta’ miżuri finali.

3.  Kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni tista’ titlob opinjoni urġenti meta l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti ma tkunx ħadet miżura xierqa f’sitwazzjoni fejn ikun hemm ħtieġa urġenti ta’ azzjoni, sabiex jitħarsu l-interessi tas-suġġetti tad-data, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għat-talba ta’ din l-opinjoni, inkluż għall-ħtieġa urġenti ta’ azzjoni.

4.  B’deroga mill-Artikolu 58(7), l-opinjoni urġenti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun adottata fi żmien ġimagħtejn permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. [Em. 172]

Artikolu 62

Atti ta’ implimentazzjoni

1.  Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni ta' applikazzjoni ġenerali, wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, sabiex:

(a)  tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament skont l-objettivi u r-rekwiżiti tagħha fir-rigward ta’ kwistjonijiet ikkomunikati minn awtoritajiet ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 58 jew 61, dwar kwistjoni li fir-rigward tagħha ġiet adottata deċiżjoni motivata skont l-Artikolu 60(1), jew dwar kwistjoni li fir-rigward tagħha, awtorità ta’ superviżjoni ma tippreżentax abbozz ta’ miżura u li dwarha l-awtorità ta’ superviżjoni indikat li m’għandhiex l-intenzjoni li ssegwi l-opinjoni tal-Kummissjoni li ġiet adottata skont l-Artikolu 59;

(b)  tiddeċiedi, fil-perjodu msemmi fl-Artikolu 59(1), jekk tiddikjarax l-abbozzi ta’ klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 58(2), bħala li għandhom validità ġenerali;

(c)  tispeċifika l-format u l-proċeduri għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi f’din it-taqsima;

(d)  tispeċifika l-arranġamenti għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, u bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, b’mod partikolari l-format standardizzat imsemmi fl-Artikolu 58(5), (6) u (8).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2).

2.  Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati mal-interessi tas-suġġetti tad-data fil-każijiet imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha minnufih tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 87(3). Dawk l-atti għandhom jibqgħu fis-seħħ għal perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar.

3.  In-nuqqas jew l-adozzjoni ta’ miżura taħt din it-taqsima ma għandux jippreġudika kwalunkwe miżura oħra mill-Kummissjoni taħt it-Trattati. [Em. 173]

Artikolu 63

Infurzar

1.  Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, miżura inforzabbli tal-awtorità ta’ superviżjoni ta’ Stat Membru għandha tkun infurzata fl-Istati Membri kollha kkonċernati.

2.  Meta awtorità ta’ superviżjoni ma tippreżentax abbozz ta’ miżura għall-mekkaniżmu ta’ konsistenza bi ksur tal-Artikolu 58(1) sa (5) u (2) jew tadotta miżura minkejja indikazzjoni ta' oġġezzjoni serja skont l-Artikolu 58a(1), il-miżura tal-awtorità ta’ superviżjoni ma għandhiex tkun legalment valida jew inforzabbli. [Em. 174]

TAQSIMA 3

Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Artikolu 64

Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.  B’dan, qed ikun stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

2.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun magħmul mill-kap ta’ awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull Stat Membru u mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

3.  Meta fi Stat Membru jkun hemm aktar minn awtorità ta’ superviżjoni waħda responsabbli għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet skont dan ir-Regolament, dawn għandhom jinnominaw il-kap ta’ waħda minn dawk l-awtoritajiet ta’ superviżjoni bħala rappreżentant konġunt.

4.  Il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tipparteċipa fl-attivitajiet u l-laqgħat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u għandha taħtar rappreżentant. Il-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, mingħajr dewmien, jinforma lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet kollha tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 65

Indipendenza

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jaġixxi b’mod indipendenti meta jeżerċita l-kompiti tiegħu skont l-Artikoli 66 u 67.

2.  Mingħajr preġudizzju għat-talbiet mill-Kummissjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 66, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, la għandu jfittex u lanqas jieħu struzzjonijiet mingħand ħadd.

Artikolu 66

Kompiti tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jassigura l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament. F’dan is-sens, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, b’mod partikolari, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummissjoni:

(a)  jagħti parir lill-Kummissjoni lill-istituzzjonijiet Ewropej dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-data personali fl-Unjoni, inkluż dwar kwalunkwe emenda proposta għal dan ir-Regolament;

(b)  jeżamina, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ wieħed mill-membri tiegħu jew fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, kwalunkwe kwistjoni li tkopri l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki indirizzati lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni sabiex jinkoraġġixxi l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament, anke dwar l-użu tas-setgħat ta’ infurzar;

(c)  jirrevedi l-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki msemmija fil-punt (b) u jirrapporta b’mod regolari lill-Kummissjoni dwarhom;

(d)  joħroġ opinjonijiet dwar abbozzi ta’ deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57;

(da)  jipprovdi opinjoni dwar liema awtorità għandha tkun l-awtorità ewlenija skont l-Artikolu 54a(3);

(e)  jippromwovi l-kooperazzjoni u l-iskambju bilaterali u multilaterali effettiv ta’ informazzjoni u prattiki bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, inkluża l-koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet konġunti u attivitajiet konġunti oħra, fejn jiddeċiedi dan fuq it-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni waħda jew diversi;

(f)  jippromwovi programmi ta’ taħriġ komuni u jiffaċilita l-iskambji ta’ persunal bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, kif ukoll, fejn ikun xieraq, mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni ta’ pajjiżi terzi jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali;

(g)  jippromwovi l-iskambju ta’ għarfien u dokumentazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni u l-prattika dwar il-protezzjoni tad-data ma’ awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-protezzjoni tad-data fid-dinja kollha;

(ga)  jagħti l-opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni fit-tħejjija ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni bbażati fuq dan ir-Regolament;

(gb)  jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kodiċijiet ta’ kondotta mfassla fil-livell tal-Unjoni skont l-Artikolu 38(4);

(gc)  jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta' ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 39(2);

(gd)  iżomm reġistru elettroniku pubbliku dwar ċertifikati validi u invalidi skont l-Artikolu 39(1h);

(ge)  jipprovdi assistenza lill-awtoritajiet ta' superviżjoni nazzjonali, fuq talba tagħhom;

(gf)  jistabbilixxi u jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma suġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont l-Artikolu 34;

(gg)  iżomm reġistru tas-sanzjonijiet imposti fuq il-kontrolluri jew proċessuri mill-awtoritajiet ta' superviżjoni kompetenti.

2.  Meta l-Kummissjoni titlob l-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummissjoni jitolbu parir mingħand il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, hija tista’ tistabbilixxi huma jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien sa meta l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jagħti dak il-parir, billi tiġi kkunsidrata l-urġenza tal-kwistjoni.

3.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jippreżenta l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki tiegħu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 87 u jagħmilhom pubbliċi.

4.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bl-azzjoni li hija tkun ħadet wara l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki maħruġa mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

4a.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, fejn xieraq, jikkonsulta l-partijiet interessati u jagħtihom l-opportunità li jikkummentaw f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 72, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku r-riżultati tal-proċedura ta’ konsultazzjoni.

4b.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aqwa prattiki skont il-punt (b) ta' paragrafu 1 biex jiġu stabbiliti proċeduri komuni biex tintlaqa' u tiġi investigata informazzjoni li tirrigwarda allegazzjonijiet ta' pproċessar illegali u biex tkun salvagwardjata l-kunfidenzjalità u l-għejjun tal-informazzjoni riċevuta. [Em. 175]

Artikolu 67

Rapporti

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jinforma b’mod regolari u f’waqtu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-eżitu tal-attivitajiet tiegħu. Huwa għandu jfassal rapport annwali mill-inqas darba kull sentejn dwar is-sitwazzjoni rigward il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.

Ir-rapport għandu jinkludi r-reviżjoni tal-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 66(1). [Em. 176]

2.  Ir-rapport għandu jkun ippubblikat u trasmess lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Artikolu 68

Proċedura

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jieħu deċiżjonijiet permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu, sakemm mhux previst mod ieħor fir-regoli ta’ proċedura tiegħu. [Em. 177]

2.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu u jorganizza l-arranġamenti operattivi tiegħu. B’mod partikolari, huwa għandu jipprovdi għall-kontinwazzjoni tal-eżerċitar tad-dmirijiet meta jiskadi l-mandat ta’ membru jew meta membru jirriżenja, għall-istabbiliment ta’ sottogruppi għal kwistjonijiet jew setturi speċifiċi u għall-proċeduri tiegħu relatati mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

Artikolu 69

President

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jeleġġi president u żewġ viċi-presidenti minn fost il-membri tiegħu. Viċi-president għandu jkun il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, sakemm dan ma jkunx ġie elett president. [Em. 178]

2.  Il-mandat tal-president u tal-viċi-presidenti għandu jkun ta’ ħames snin u jista’ jiġġedded.

2a.  Il-kariga tal-president għandha tkun kariga fulltime. [Em. 179]

Artikolu 70

Kompiti tal-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.  Il-president għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)  ilaqqa’ l-laqgħat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u jħejji l-aġenda tiegħu;

(b)  li jassigura t-twettiq fil-ħin tal-kompiti tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

2.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jistabbilixxi t-tqassim tal-kompiti bejn il-president u l-viċi-presidenti fir-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Artikolu 71

Segretarjat

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu segretarjat. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jipprovdi s-segretarjat.

2.  Is-segretarjat għandu jipprovdi appoġġ analitiku, legali, amministrattiv u loġistiku lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data taħt id-direzzjoni tal-president. [Em. 180]

3.  Is-segretarjat għandu jkun responsabbli b’mod partikolari:

(a)  għax-xogħol ta’ kuljum tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

(b)  għall-komunikazzjoni bejn il-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, il-president tiegħu u l-Kummissjoni u għall-komunikazzjoni ma’ istituzzjonijiet oħrajn u mal-pubbliku;

(c)  għall-użu ta’ mezzi elettroniċi għall-komunikazzjoni interna u esterna;

(d)  għat-traduzzjoni ta’ informazzjoni rilevanti;

(e)  għat-tħejjija u s-segwitu tal-laqgħat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data;

(f)  għat-tħejjija, l-abbozzar u l-pubblikazzjoni ta’ opinjonijiet u testi oħrajn adottati mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 72

Kunfidenzjalità

1.  Id-diskussjonijiet tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom ikunu jistgħu jkunu kunfidenzjali meta jkun meħtieġ, sakemm mhux previst mod ieħor fir-regoli ta’ proċedura tiegħu. L-aġendi tal-laqgħat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom ikunu magħmula pubbliċi. [Em. 181]

2.  Id-dokumenti sottomessi lill-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, lill-esperti u lir-rappreżentanti ta’ partijiet terzi għandhom ikunu kunfidenzjali, sakemm ma jingħatax l-aċċess għal dawn id-dokumenti skont ir-Regolament Nru (KE) 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19) jew sakemm il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ma jippubblikahomx.

3.  Il-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, kif ukoll l-esperti u r-rappreżentanti ta’ partijiet terzi, għandhom ikunu mitluba li jirrispettaw l-obbligi ta’ kunfidenzjalità stabbiliti f’dan l-Artikolu. Il-president għandu jassigura li l-esperti u r-rappreżentanti ta’ partijiet terzi jkunu konxji mir-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità imposti fuqhom.

KAPITOLU VIII

RIMEDJI, RESPONSABBILTÀ U SANZJONIJIET

Artikolu 73

Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni

1.  Mingħajr preġudizzu għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor u l-mekkaniżmu ta' konsistenza, kull suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta’ data personali dwaru ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament.

2.  Kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tħares id-drittijiet u l-interessi ta’ suġġetti tad-data rigward il-protezzjoni tad-data personali tagħhom taġixxi fl-interess pubbliku u li tkun ġiet ikkostitwita kif xieraq skont il-liġi ta’ Stat Membru għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru f’isem suġġett tad-data wieħed jew aktar jekk tqis li d-drittijiet ta’ suġġett tad-data taħt dan ir-Regolament ikunu nkisru minħabba l-ipproċessar ta’ data personali.

3.  Indipendentement minn ilment ta’ suġġett tad-data, kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru, jekk tqis li jkun seħħ ksur ta’ data personali dan ir-Regolament. [Em. 182]

Artikolu 74

Dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra awtorità ta’ superviżjoni

1.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju ieħor amministrattiv jew mhux ġudizzjarju, kull persuna fiżika jew ġuridika għandu jkollha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta' awtorità ta' superviżjoni li tirrigwardaha.

2.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju ieħor amministrattiv jew mhux ġudizzjarju, kull suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt għal rimedju ġudizzjarju biex jobbliga lill-awtorità ta’ superviżjoni taġixxi dwar ilment, fin-nuqqas ta’ deċiżjoni li tkun neċessarja biex tipproteġi d-drittjiet tiegħu, jew meta l-awtorità ta’ superviżjoni ma tinfurmax lis-suġġett tad-data fi żmien tliet xhur dwar il-progress jew l-eżitu tal-ilment skont il-punt (b) tal-Artikolu 52(1).

3.  Il-proċeduri kontra awtorità ta’ superviżjoni għandhom jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-awtorità ta’ superviżjoni.

4.  Mingħajr preġudizzju għall-mekkaniżmu ta' konsistenza, suġġett tad-data li huwa interessat minn deċiżjoni ta’ awtorità ta’ superviżjoni fi Stat Membru ieħor minn fejn is-suġġett tad-data għandu r-residenza abitwali tiegħu, jista’ jitlob lill-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru fejn huwa għandu r-residenza abitwali tiegħu sabiex tibda proċeduri f’ismu kontra l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

5.  L-Istati Membri għandhom jinfurzaw id-deċiżjonijiet finali tal-qrati msemmija f’dan l-Artikolu. [Em. 183]

Artikolu 75

Dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra kontrollur jew proċessur

1.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv disponibbli, inkluż id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 73, kull persuna għandu jkollha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju jekk din tħoss li d-drittijiet tagħha taħt dan ir-Regolament ġew miksura b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali tagħha f’nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.  Il-proċeduri kontra kontrollur jew proċessur jistgħu jitressqu kemm quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn il-kontrollur jew il-proċessur għandu stabbiliment. Inkella, dawn il-proċeduri jistgħu jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn is-suġġett tad-data jkollu r-residenza abitwali tiegħu, ħlief jekk il-kontrollur ikun awtorità pubblika li taġixxi fl-eżerċitu tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li jaġixxi fl-eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tiegħu. [Em. 184]

3.  Meta jkun hemm proċeduri pendenti fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 56, li jirrigwardaw l-istess miżura, deċiżjoni jew prattika, qorti tista’ tissospendi l-proċeduri miġjuba quddiemha, ħlief meta l-urġenza tal-kwistjoni għall-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-data ma tippermettix li wieħed jistenna l-eżitu tal-proċedura fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza.

4.  L-Istati Membri għandhom jinfurzaw id-deċiżjonijiet finali tal-qrati msemmija f’dan l-Artikolu.

Artikolu 76

Regoli komuni għall-proċeduri tal-qorti

1.  Kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2) għandu jkollha d-dritt li teżerċita d-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 74 u, 75 f’isem u 77 jekk tingħata dan il-mandat minn suġġett tad-data wieħed jew aktar. [Em. 185]

2.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha d-dritt li tipparteċipa fi proċeduri legali u tressaq azzjoni quddiem il-qorti, biex tinforza d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew tassigura l-konsistenza tal-protezzjoni tad-data personali fi ħdan l-Unjoni.

3.  Meta qorti kompetenti ta’ Stat Membru jkollha motivi raġonevoli sabiex taħseb li qegħdin isiru proċeduri paralleli fi Stat Membru ieħor, din għandha tikkuntattja lill-qorti kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor sabiex tikkonferma l-eżistenza ta’ dawn il-proċeduri paralleli.

4.  Meta dawn il-proċeduri paralleli fi Stat Membru ieħor ikunu jirrigwardaw l-istess miżura, deċiżjoni jew prattika, il-qorti tista’ tissospendi l-proċeduri.

5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li azzjonijiet ġudizzjarji disponibbli permezz ta’ liġi nazzjonali jippermettu l-adozzjoni rapida ta’ miżuri interim, intiżi biex iwaqqfu l-ksur allegat u ma jħallux aktar xkiel għall-interessi involuti.

Artikolu 77

Dritt għal kumpens u responsabbiltà

1.  Kull persuna li tkun sofriet xi ħsara danni, inkluż danni mhux finanzjarji minħabba operazzjoni ta’ pproċessar illegali jew azzjoni mhux kompatibbli ma’ dan ir-Regolament għandu jkollha d-dritt li tingħata titlob kumpens mingħand il-kontrollur jew il-proċessur għall-ħsara għad-danni li tkun sofriet. [Em. 186]

2.  Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti aktar minn kontrollur jew proċessur wieħed, kull kontrollur jew proċessur wieħed minn dawk il-kontrolluri jew proċessuri għandu jkun responsabbli in solidum għall-ammont sħiħ tal-ħsara tad-danni, sakemm ma jkollhomx ftehim xieraq bil-miktub li jiddetermina r-responsabilitajiet skont l-Artikolu 24. [Em. 187]

3.  Il-kontrollur jew il-proċessur jista’ jkun eżenti minn din ir-responsabbiltà, b’mod sħiħ jew in parti, jekk il-kontrollur jew il-proċessur jagħti prova li ma jkunx responsabbli għall-avveniment li jwassal għad-dannu.

Artikolu 78

Pieni

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jassiguraw li jkunu implimentati, inkluż meta l-kontrollur ma jkunx ikkonforma mal-obbligu li jaħtar rappreżentant. Il-pieni pprovduti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.  Meta l-kontrollur ikun stabbilixxa rappreżentant, kwalunkwe penalità għandha tkun applikata għar-rappreżentant, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe penalità li tista’ tinbeda kontra l-kontrollur.

3.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet fil-liġi tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 79

Sanzjonijiet amministrattivi

1.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tingħata s-setgħa li timponi sanzjonijiet amministrattivi skont dan l-Artikolu. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw ma’ xulxin skont l-Artikoli 46 u 57 sabiex jiggarantixxu livell armonizzat ta’ sanzjonijiet fi ħdan l-Unjoni.

2.  Is-sanzjoni amministrattiva għandha tkun f’kull każ individwali effettiva, proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-multa amministrattiva għandu jiġi ffissat b’kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-gravità u d-dewmien tal-ksur, il-karattru intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-grad tar-responsabbiltà tal-persuna fiżika jew ġuridika u jekk kienx hemm ksur preċedenti minn din il-persuna, il-miżuri u l-proċeduri tekniċi u organizzazzjonali implimentati skont l-Artikolu 23 u l-grad ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja sabiex jiġi rimedjat il-ksur.

2a.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha timponi tal-inqas waħda mis-sanzjonijiet li ġejjin fuq kull min ma jikkonformax mal-obbligi stabbiliti f’dan ir-Regolament:

a)  twissija bil-miktub f'każijiet tal-ewwel nuqqas ta' konformità u ta' nuqqas ta' konformità mhux intenzjonat;

b)  awditi perjodiċi regolari tal-protezzjoni tad-data;

c)  multa sa EUR 100 000 000 jew sa 5% tal-fattur dinji annwali f'każ ta' impriża, skont liema hu l-ogħla ammont.

2b.  Jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikun fil-pussess ta’ “Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data” validu skont l-Artikolu 39, il-multa skont il-paragrafu 2(c) għandha tiġi imposta biss f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità intenzjonat jew negliġenti.

2c.  Is-sanzjoni amministrattiva għandha tikkunsidra l-fatturi li ġejjin:

(a)  in-natura, il-gravità u t-tul ta' żmien tan-nuqqas ta’ konformità,

(b)  il-karattru intenzjonali jew negliġenti tal-ksur,

(c)  il-grad ta' responsabbiltà tal-persuna fiżika jew ġuridika u kwalunkwe ksur kommess preċedentement minn din il-persuna,

(d)  in-natura repetittiva tal-ksur,

(e)  il-grad ta’ kooperazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjon,i sabiex ikun rimedjat il-ksur u jiġu mitigati l-effetti avversi possibbli tal-ksur;

(f)  il-kategoriji speċifiċi ta' data personali affettwati mill-ksur,

(g)  il-livell ta' danni, inkluż danni mhux finanzjarji, imġarrba mis-suġġetti tad-data,

(h)  l-azzjoni meħuda mill-kontrollur jew mill-proċessur biex itaffi d-danni mġarrba mis-suġġetti tad-data;

(i)  kwalunkwe benefiċċju finanzjarju intenzjonat jew miksub, jew telf evitat, direttament jew indirettament mill-ksur,

(j)  il-grad ta’ mizuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi implimentati skont:

(i)  Artikolu 23 – Il-protezzjoni tad-data bid-disinn u b’mod awtomatiku;

(ii)  Artikolu 30 – Sigurtà tal-ipproċessar;

(iii)  Artikolu 33 - Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data

(iv)  Artikolu 33a – Rieżami tal-konformità mal-protezzjoni tad-data

(v)  Artikolu 35 ¬- Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

(k)  ir-rifjut ta’ kooperazzjoni ma’ spezzjonijiet, awditi u kontrolli mwettqa mill-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 53 jew l-ostakular tagħhom,

(l)  kwalunkwe fattur aggravanti jew mitiganti ieħor applikabblli għaċ-ċirkostanzi tal-każ.

3.  Fil-każ ta l-ewwel nuqqas ta’ konformità mhux intenzjonali ma’ dan ir-Regolament, tista’ tingħata twissija bil-miktub iżda ma tista’ tiġi imposta ebda sanzjoni, fejn:

(a)  il-persuna fiżika qed tipproċessa d-data personali mingħajr interess kummerċjali; jew,

(b)  intrapriża jew organizzazzjoni li timpjega anqas minn 250 persuna tkun qed tipproċessa d-data personali biss bħala attività anċillari għall-attivitajiet ewlenin tagħha.

4.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha timponi multa sa EUR 250 000, jew fil-każ ta’ impriża sa 0,5 % tal-fatturat annwali dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew b’negliġenza:

(a)  ma jipprovdix il-mekkaniżmi għal talbiet mis-suġġetti tad-data jew ma jwiġibx mill-ewwel jew mhux fil-format mitlub lil suġġetti tad-data skont l-Artikolu 12(1) u (2);

(b)  jimponi miżata għall-informazzjoni jew għal tweġiniet għal talbiet ta' soġġetti tad-data bi vjolazzjoni tal-Artikolu 12(4).

5.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha timponi multa sa EUR 500 000, jew fil-każ ta’ impriża sa 1 % tal-fatturat annwali dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew b’negliġenza

(a)  ma jipprovdix l-informazzjoni, jew ma jipprovdix informazzjoni kompluta, jew ma jipprovdix l-informazzjoni b’mod trasparenti biżżejjed, lis-suġġett tad-data skont l-Artikolu 11, l-Artikolu 12(3) u l-Artikolu (14);

(b)  ma jipprovdix aċċess lis-suġġett tad-data jew ma jirrettifikax data personali skont l-Artikoli 15 u 16 jew ma jikkomunikax l-informazzjoni rilevanti lil riċevitur skont l-Artikolu 13;

(c)  ma jikkonformax mad-dritt li wieħed jintnesa jew għat-tħassir, jew jonqos li jistabbilixxi mekkaniżmi sabiex jiżgura li l-limiti ta’ żmien ikunu osservati jew ma jieħux il-passi kollha meħtieġa sabiex jinforma lil partijiet terzi li suġġett tad-data għamel talba biex iħassar kwalunkwe konnessjonijiet ma’, kopja jew replika ta’ data personali relatata mas-suġġett tad-data l-Artikolu 17;

(d)  ma jipprovdix kopja tad-data personali f’format elettroniku jew ifixkel lis-suġġett tad-data milli jittrasmetti d-data personali lil applikazzjoni oħra bi ksur tal-Artikolu 18;

(e)  ma jiddeterminax jew ma jiddeterminax biżżejjed ir-responsabbiltajiet rispettivi ma’ ko-kontrolluri skont l-Artikolu 24;

(f)  ma jżommx jew ma jżommx biżżejjed id-dokumentazzjoni skont l-Artikolu 28, l-Artikolu 31(4), u l-Artikolu 44(3);

(g)  ma jikkonformax, f’każijiet fejn kategoriji speċjali ta’ data ma jkunux involuti, skont l-Artikoli 80, 82 u 83 ma’ regoli relatati mal-libertà tal-espressjoni jew ma’ regoli dwar l-ipproċessar fil-kuntest tal-impjieg jew mal-kundizzjonijiet għall-ipproċessar għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika.

6.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha timponi multa sa EUR 1 000 000 jew, fil-każ ta’ impriża sa 2 % tal-fatturat annwali dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew b’negliġenza:

(a)  jipproċessa data personali mingħajr kwalunkwe bażi legali jew bażi legali suffiċjenti għall-ipproċessar jew ma jikkonformax mal-kundizzjonijiet għall-kunsens skont l-Artikoli 6, 7 u 8;

(b)  jipproċessa kategoriji speċjali ta’ data bi ksur tal-Artikoli 9 u 81;

(c)  ma jikkonformax ma' oġġezzjoni jew il-kundizzjoni skont l-Artikolu 19;

(d)  ma jikkonformax mal-kundizzjonijiet relatati ma’ miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili skont l-Artikolu 20;

(e)  ma jadottax politiki interni jew ma jimplimentax miżuri xierqa sabiex jiżgura u juri konformità skont l-Artikoli 22, 23 u 30;

(f)  ma jaħtarx rappreżentant skont l-Artikolu 25;

(g)  jipproċessa jew jagħti struzzjonijiet għall-ipproċessar ta’ data personali bi ksur tal-obbligi relatati mal-ipproċessar f’isem kontrollur skont l-Artikoli 26 u 27;

(h)  ma jwissix dwar jew ma jinnotifikax ksur ta’ data personali jew ma jinnotifikax fil-ħin jew għal kollox il-ksur tad-data lill-awtorità ta’ superviżjoni jew lis-suġġett tad-data skont l-Artikoli 31 u 32;

(i)  ma jwettaqx valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data skont jew jipproċessa data personali mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel jew konsultazzjoni minn qabel skont l-Artikoli 33 u 34;

(j)  ma jaħtarx uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jew ma jiżgurax il-kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kompiti skont l-Artikoli 35, 36 u 37;

(k)  juża ħażin siġill jew marka ta’ protezzjoni fis-sens tal-Artikolu 39;

(l)  jagħmel jew jagħti struzzjonijiet sabiex isir trasferiment lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali li ma jkunx permess minn deċiżjoni ta’ adegwatezza jew minn salvagwardji xierqa jew minn deroga skont l-Artikoli 40 sa 44;

(m)  ma jikkonformax ma’ ordni jew projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar jew is-sospensjoni ta’ flussi ta’ data mill-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 53(1);

(n)  ma jikkonformax mal-obbligi li jassisti jew iwieġeb jew jipprovdi informazzjoni rilevanti lil, jew aċċess għall-bini lill-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 28(3), l-Artikolu 29, l-Artikolu 34 u l-Artikolu 53(2);

(o)  ma jikkonformax mar-regoli għas-salvagwardja tas-segretezza professjonali skont l-Artikolu 84.

7 Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex taġġorna l-ammonti assoluti ta’ multi amministrattivi msemmija fil-paragrafi 4, 5 u 6, fil-paragrafu 2a filwaqt li tikkunsidra l-kriterji u l-fatturi msemmija fil-paragrafu fil-paragrafi 2 u 2c. [Em. 188]

KAPITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET RELATATI GĦAL SITWAZZJONIJIET SPEĊIFIĊI TA’ PPROĊESSAR TA’ DATA

Artikolu 80

Ipproċessar ta’ data personali u libertà tal-espressjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal eżenzjonijiet jew derogi mid-dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett tad-data fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-trasferiment ta’ data personali lil pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet internazzjonali fil-Kapitolu V, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-konsistenza fil-Kapitolu VII għall-ipproċessar ta’ data personali li jsir unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu jew għall-għan ta’ espressjoni artistika jew letterarja u sitwazzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar tad-data f'dan il-Kapitolu kull fejn dan ikun meħtieġ għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni skont il-Karta . [Em. 189]

2.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jkun adotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe liġi ta’ emenda jew emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 80a

Aċċess għad-dokumenti

1.  Id-data personali f'dokumenti miżmuma minn awtorità pubblika jew korp pubbliku tista' tiġi żvelata minn din l-awtorità jew dan il-korp skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew l-Istat Membru rigward l-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali, li jgħaqqad id-dritt tal-protezzjoni ta' data personali mal-prinċipju ta' aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali.

2.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom. [Em. 190]

Artikolu 81

Ipproċessar tad-data personali li tirrigwarda s-saħħa

1.  Fil-limiti ta’ dan Skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament u skont il-punt, b'mod partikolari l-punt (h) tal-Artikolu 9(2), l-ipproċessar tad-data personali li tirrigwarda s-saħħa għandu jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni jew tal-liġi tal-Istat Membru li għandu jipprovdi għal miżuri speċifiċi, konsistenti u xierqa sabiex iħares l-interessi leġittimi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett, u jkun meħtieġ, safejn dawn huma meħtieġa u proporzjonati, u li l-effetti tagħhom se jkunu prevedibbli mis-suġġett tad-data, għal:

(a)  l-għanijiet ta’ mediċina preventiva jew okkupazzjonali, dijanjożi medika, l-għoti ta’ kura jew trattament jew il-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-saħħa, u meta dik id-data tkun ipproċessata minn professjonista tas-saħħa soġġett għall-obbligu ta’ segretezza professjonali jew persuna oħra soġġetta wkoll għal obbligu ekwivalenti ta’ kunfidenzjalità taħt il-liġi tal-Istat Membru jew regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali kompetenti; jew

(b)  raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, bħall-protezzjoni kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, fost l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew apparat mediku; u jekk l-ipproċessar ta’ din id-data jsir minn persuna li hi marbuta b'obbligu tal-kunfidenzjalità; jew

(c)  raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħau fil-provvista tas-servizzi tas-saħħa. Tali pproċessar ta' data personali dwar is-saħħa għal raġunijiet ta' interess pubbliku m'għandux jirriżulta fl-ipproċessar tad-data għal skopijiet oħra, sakemm mhux bil-kunsens tas-suġġett tad-data jew abbażi tal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru.

1a.  Meta l-iskopijiet imsemmija fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 1 ikunu jistgħu jinkisbu mingħajr l-użu ta’ data personali, din id-data m’għandhiex tintuża għal dawk l-iskopijiet, sakemm mhux bil-kunsens tas-suġġett tad-data jew abbażi tad-dritt tal-Istat Membru.

1b.  Fejn il-kunsens tas-suġġett tad-data hu meħtieġ għall-ipproċessar tad-data medika esklużivament għal skopijiet tas-saħħa pubblika ta' riċerka xjentifika, il-kunsens jista' jingħata għal riċerka waħda jew diversi, speċifiċi u simili. Madankollu, is-suġġett tad-data jista' jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe waqt.

1c.  Għall-iskop ta' kunsens għall-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' riċerka xjentifika fi provi kliniċi, id-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva 2001/20/KE(20) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill se japplikaw.

2.  L-ipproċessar tad-data personali li jirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u ta’ statistika bħar-reġistri tal-pazjenti stabbiliti għat-titjib ta’ dijanjożi u d-divrenzar bejn tipi simili ta’ mard u t-tħejjija tal-istudji għat-terapiji, għandu jiġi permess biss bil-kunsens tas-suġġett tad-data, u għandu jkun huwa soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

2a.  Id-dritt tal-Istati Membri jista’ jipprevedi eċċezzjonijiet għar-rekwiżit ta’ kunsens għar-riċerka, kif imsemmi fil-paragrafu 2, fir-rigward tar-riċerka li sservi interess pubbliċi kbir, jekk dik ir-riċerka ma tkunx tista’ possibbilment titwettaq mod ieħor. Id-data inkwistjoni għandha tkun anonimizzata, jew jekk dan ma jkunx possibbli għall-finijiet tar-riċerka, psewdonomizzata bl-ogħla standards tekniċi, u għandhom jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiġi prevenuta l-identifikazzjoni mill-ġdid mhux ġustifikata tas-suġġetti tad-data. Madankollu, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt joġġezzjona fi kwalunkwe ħin skont l-Artikolu 19.

3.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji għall-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1u interess pubbliku kbir fil-qasam tar-riċerka kif imsemmi fil-paragrafu 2a.

3a.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet tad-dritt tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom. [Em. 191]

Artikolu 82

Ipproċessar Standards minimi għall-ipproċessar tad-data fil-kuntest tax-xogħol

1.  Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, L-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament, filwaqt li jqisu l-prinċipju tal-proporzjonalità, jadottaw bil-liġi permezz ta' dispożizzjonijiet legali regoli speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali tal-impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod partikolari iżda mhux limitati għall-finijiet tar-reklutaġġ u l-applikazzjonijiet tal-impjiegi fi ħdan il-grupp ta' impriżi, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi u bi ftehimiet kollettivi, skont id-dritt u l-prattika nazzjonali, il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-impjieg. L-Istati Membri għandhom jagħtu lok għal ftehimiet kollettivi biex jispeċifikaw ulterjorment id-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

1a.  L-iskop tal-ipproċessar ta’ tali data għandu jkun marbut mar-raġuni li nġabret għaliha u għandu jibqa’ fil-kuntest tal-impjieg. It-tħejjija ta’ profili (profiling) jew l-użu għal skopijiet sekondarji m’għandhomx ikunu permessi.

1b.  Il-kunsens ta’ impjegat ma għandux jipprovdi bażi ġuridika għall-ipproċessar ta’ data mill-impjegatur meta l-kunsens ma jkunx ingħata b’mod ħieles.

1c.  Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet ġuridiċi tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu mill-inqas l-istandards minimi li ġejjin:

(a)  l-ipproċessar tad-data dwar l-impjegati mingħajr l-għarfien tal-impjegati m'għandux ikun permess. Minkejja l-ewwel sentenza, l-Istati Membri jistgħu, bil-liġi, jipprovdu għall-ammissibilità ta’ din il-prattika, billi jistabbilixxu skadenzi xierqa għat-tħassir tad-data, kemm-il darba jkun jeżisti suspett ibbażat fuq indikazzjonijiet fattwali li għandhom jiġu dokumentati li l-impjegat ikun ikkommetta reat jew nuqqas serju ta’ attenzjoni għad-dmir fil-kuntest tal-impjieg, u kemm-il darba l-ġbir tad-data jkun meħtieġ biex il-kwistjoni tiġi ċċarata u kemm-il darba finalment in-natura u l-portata ta’ dan il-ġbir ta’ data jkunu neċessarji u proporzjonati għall-iskop li huma intenzjonati għalih. Il-privatezza u l-ħajja privata tal-impjegati għandha tiġi protetta f’kull mument. L-investigazzjoni għandha titwettaq mill-awtorità kompetenti;

(b)  Il-monitoraġġ ottiku-elettroniku miftuħ u/jew monitoraġġ akustiku-elettroniku miftuħ ta’ partijiet ta’ impriża li ma jkunux aċċessibbli għall-pubbliku u li jintużaw primarjament mill-impjegati għal attivitajiet privati, u partikolarment fit-toilets, fiċ-changing rooms, fiż-żoni tal-mistrieħ u fil-kmamar tas-sodda, mhumiex permessi. Is-sorveljanza bil-moħbi hija pprobita f’kull ċirkostanza;

(c)  fejn impriżi jew awtoritajiet jiġbru u jipproċessaw data personali fil-kuntest ta’ eżamijiet mediċi u/jew testijiet tal-kapaċità, dawn għandhom jispjegaw lill-applikant jew lill-impjegat minn qabel għal liema skop din qed tintuża id-data, u jiżguraw li wara jiġu pprovduti b'din id-data flimkien mar-riżultati, u li fuq talba jirċievu spjegazzjoni tas-sinifikat tagħhom. Il-ġbir tad-data għall-iskop ta’ ttestjar ġenetiku u analiżijiet huwa pprojbit bħala kwistjoni ta’ prinċipju;

(d)  jekk ikunx permess, u sa liema punt, l-użu ta’ telefowns, e-mail, internet u servizzi oħra tat-telekomunikazzjonijiet għal skopijiet privati, jista’ jiġi regolat permezz ta’ ftehim kollettiv. Fejn mhemmx regolazzjoni permezz ta’ ftehim kollettiv, min iħaddem għandu jilħaq ftehim dwar din il-kwistjoni direttament mal-impjegat. Safejn ikun permess l-użu privat, l-ipproċessar tad-data akkumulata dwar it-traffiku għandu jkun permess b’mod partikolari biex tiġi żgurata s-sigurtà tad-data, biex tiġi żgurata l-operazzjoni tajba tan-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet u s-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet u għall-finijiet ta’ ħruġ ta’ kontijiet.

Minkejja t-tielet sentenza, l-Istati Membri jistgħu, bil-liġi, jipprevedu l-ammissibilità ta’ din il-prattika, billi jistabbilixxu skadenzi xierqa għat-tħassir tad-data, kemm-il darba jkun jeżisti suspett ibbażat fuq indikazzjonijiet fattwali li għandhom jiġu dokumentati li l-impjegat ikun ikkommetta reat jew nuqqas serju ta’ attenzjoni għad-dmir fil-kuntest tal-impjieg, u kemm-il darba l-ġbir tad-data jkun meħtieġ biex il-kwistjoni tiġi ċċarata u kemm-il darba finalment in-natura u l-portata ta’ dan il-ġbir ta’ data jkunu neċessarji u proporzjonati għall-iskop li huma intenzjonati għalih. Il-privatezza u l-ħajja privata tal-impjegati għandha tiġi protetta f’kull mument. L-investigazzjoni għandha titwettaq mill-awtorità kompetenti;

(e)  id-data personali tal-ħaddiema, speċjalment data sensittiva bħalma hi l-orjentazzjoni politika u s-sħubija fi trejdjunjins u attivitajiet trejdjunjonistiċi, ma għandha taħt l-ebda ċirkostanza tiġi użata biex impjegati jitqiegħdu fuq hekk imsejħa 'listi suwed', u biex jiġu mgħarbula jew miżmuma milli jieħdu impjieg futur. L-ipproċessar, l-użu fil-kuntest tal-impjieg, it-tfassil u t-trasferiment tal-listi suwed tal-impjegati jew forom oħra ta' diskriminazzjoni għandhom ikunu pprojbiti. L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli u jadottaw sanzjonijiet xierqa f’konformità mal-Artikolu 79(6) sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta’ dan il-punt.

1d.  It-trażmissjoni u l-ipproċessar ta’ data personali dwar impjegati bejn impriżi ġuridikament awtonomi fi ħdan grupp ta’ impriżi u ma’ professjonisti li jipprovdu pariri ġuridiċi u dwar it-taxxi huma permessi, kemm-il darba jkunu relevanti għall-operazzjoni tan-negozju u jintużaw għat-twettiq ta’ operazzjonijiet speċifiċi jew proċeduri amministrattivi speċifiċi u ma jkunux kuntrarji għall-interessi u d-drittijiet fundamentali tal-persuna kkonċernata li jkun jistħoqqilhom jiġu mħarsa. Fejn id-data dwar l-impjegati tiġi trażmessa lil pajjiż terz u/jew lil organizzazzjoni internazzjonali, għandu japplika l-Kapitolu V.

2.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1 il-paragrafi 1 u 1b, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffetwahom.

3.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji għall-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1. [Em. 192]

Artikolu 82a

Ipproċessar fil-kuntest tas-sigurtà soċjali

1.  L-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament, jadottaw regoli leġiżlattivi speċifiċi li jiddefinixxu bi preċiżjoni l-kundizzjonijiet għall-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet u d-dipartimenti pubbliċi tagħhom fil-kuntest tas-sigurtà soċjali jekk jitwettqu fl-interess pubbliku.

2.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dawk id-dispożizzjonijiet li jadotta skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom. [Em. 193]

Artikolu 83

Ipproċessar għal għanijiet ta’ storja, statistika, u riċerka xjentifika

1.  Fil-limiti ta’ dan Skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, data personali tista’ tkun ipproċessata għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika biss jekk:

(a)  dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu mod ieħor bl-ipproċessar ta’ data li ma jippermettix jew m’għadux jippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-data;

(b)  id-data li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ informazzjoni lil suġġett tad-data identifikat jew li jista’ jkun identifikat tinżamm b’mod separat mill-informazzjoni l-oħra sakemm dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu b’dan il-modbl-ogħla istandards tekniċi, u l-miżuri kollha meħtieġa għandhom jittieħdu biex tiġi prevenuta l-identifikazzjoni mill-ġdid mhux ġustifikata tas-suġġetti tad-data..

2.  Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka storika, statistika jew xjentifika jistgħu jippubblikaw jew b’mod ieħor jiżvelaw pubblikament data personali biss jekk:

(a)  is-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7;

(b)  il-pubblikazzjoni ta’ data personali hija meħtieġa sabiex jiġu ppreżentati s-sejbiet tar-riċerka jew biex tiġi ffaċilitata r-riċerka sakemm l-interessi jew id-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data ma jegħlbux dawn l-interessi; jew

(c)  is-suġġett tad-data għamel id-data pubblika.

3.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett tad-data u li jagħtu dettalji dwar il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-drittijiet tas-suġġett tad-data f’dawn iċ-ċirkostanzi. [Em. 194]

Artikolu 83a

Ipproċessar tad-data personali mis-servizzi tal-arkivji

1.  Meta l-ipproċessar inizjali li għalih tkun inġabret ikun twettaq, id-data personali tista’ tkun suġġetta għal ipproċessar mis-servizzi tal-arkivji li għandhom il-kompitu ewlieni jew obbligu legali li jiġbru, jżommu, jikklassifikaw, jikkomunikaw, jippreżentaw jew ixandru l-arkivji fl-interess pubbliku, l-aktar għall-ġustifikazzjoni tad-drittijiet tal-individwi jew għal għanijiet ta’ storja, statistika, jew riċerka xjentifika. Dawn il-kompiti għandhom jitwettqu skont ir-regoli stabbiliti mill-Istati Membri dwar l-aċċess, il-ħruġ u t-tqassim ta' dokumenti amministrattivi jew tal-arkivji u skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, speċifikament fir-rigward tal-kunsens u d-dritt ta' oġġezzjoni.

2.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom. [Em. 195]

Artikolu 84

Obbligi ta’ segretezza

1.  Fil-limiti ta’ Skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu jadottaw għandhom jiżguraw li jkollhom regoli speċifiċi sabiex jistabbilixxu s-setgħat li jistipulaw is-setgħat investigattivi mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti fl-Artikolu 53(2) fir-rigward tal-kontrolluri jew il-proċessuri li huma soġġetti skont il-liġi nazzjonali jew ir-regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali kompetenti għal obbligu ta’ segretezza professjonali jew obbligi ta’ segretezza oħrajn ekwivalenti, meta din tkun meħtieġa u proporzjonata għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ data personali mal-obbligu ta’ segretezza. Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss fir-rigward ta’ data personali li l-kontrollur jew il-proċessur ikun irċieva mingħand jew kiseb f’attività koperta minn dan l-obbligu ta’ segretezza. [Em. 196]

2.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni,ir-regoli adottati skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffetwahom.

Artikolu 85

Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi

1.  Meta fi Stat Membru, knejjes jew assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, regoli komprensivi adegwati dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali, dawn ir-regoli jistgħu jkomplu japplikaw sakemm dawn jinġiebu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

2.  Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li japplikaw regoli komprensivi adegwati skont il-paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-istabbilment ta’ awtorità ta’ superviżjoni indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan ir-Regolamentjiksbu opinjoni ta' konformità skont l-Artikolu 38. [Em. 197]

Artikolu 85a

Rispett tad-drittijiet fundamentali

Dan ir-Regolament m'għandux ikollu l-effett li jimmodifika l-obbligu tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali fundamentali kif stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-TUE. [Em. 198]

Artikolu 85b

Formoli Standard

1.  Il-Kummissjoni tista', filwaqt li tqis il-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta' diversi setturi u s-sitwazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data, tistabbilixxi formoli standard għal:

(a)  metodi speċifiċi għall-kisba ta' kunsens verifikabbli msemmi fl-Artikolu 8(1),

(b)  il-komunikazzjoni msemmija fl-Artikolu 12(2), inkluż il-format elettroniku,

(c)  l-għoti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 tal-Artikolu 14,

(d)  it-talba u l-għoti ta' aċċess għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 15(1), fosthom għall-komunikazzjoni tad-data personali lis-suġġett tad-data,

(e)  id-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 28,

(f)  notifiki ta' ksur skont l-Artikolu 31 lill-awtorità ta' superviżjoni u d-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 31(4),

(g)  konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija fl-Artikolu 34, u biex jiġu informati l-awtoritajiet ta' superviżjoni skont l-Artikolu 34(6).

2.  Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa għal mikroimpriżi u impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

3.  Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2). [Em. 199]

KAPITOLU X

ATTI DELEGATI U ATTI TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 86

Eżerċizzju tad-delegazzjoni

1.  Is-setgħa li tadotta atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Id-delegazzjoni tas-setgħa Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), fl-Artikolu 13a(5), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 38(4), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 41(3), l-Artikolu 41(5) l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6)(7), l-Artikolu 81(3),u l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) u għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. [Em. 200]

3.  Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 613a(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 2238(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 41(3), l-Artikolu 41(5), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6)(7), l-Artikolu l-Artikolu 81(3), u l-l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) tista’ tkun revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ setgħa speċifikata fdik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ. [Em. 201]

4.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 13a(5), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 38(4), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 41(3), l-Artikolu 41(5), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6)(7), l-Artikolu 81(3), u l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn sitt xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn b’sitt xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Am. 202]

Artikolu 87

Proċedura ta’ kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu. [Em. 203]

KAPITOLU XI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 88

Revoka tad-Direttiva 95/46/KE

1.  Id-Direttiva 95/46/KE hija revokata.

2.  Ir-referenzi għad-Direttiva revokata għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament. Ir-referenzi għall-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar tad-Data Personali stabbiliti bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit b’dan ir-Regolament.

Artikolu 89

Relazzjoni ma’ u emenda tad-Direttiva 2002/58/KE

1.  Dan ir-Regolament m’għandux jimponi obbligi addizzjonali fuq persuni fiżiċi u ġuridiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali b’rabta mal-provvediment ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi li jkunu disponibbli għall-pubbliku fin-netwerks ta’ komunikazzjoni pubbliċi fl-Unjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet li għalihom huma suġġetti għal obbligi speċifiċi bl-istess objettiv stabbilit fid-Direttiva 2002/58/KE.

2 L-Artikolu L-Artikoli 1(2), 4 u 15 tad-Direttiva 2002/58 għandu jitħassar2002/58/KE għandhom jitħassru. [Em. 204]

2a.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, bla dewmien u sa mhux aktar tard mid-data msemmija fl-Artikolu 91(2), proposta għar-reviżjoni tal-qafas legali għall-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, sabiex tallinja l-liġi ma' dan ir-Regolament u jkunu żgurati dispożizzjonijiet legali konsistenti u uniformi dwar id-dritt fundamentali tal-protezzjoni tad-data personali fl-Unjoni . [Em. 205]

Artikolu 89a

Relazzjoni mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u l-emenda tiegħu

1.  Ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet li għalihom mhumiex suġġetti għal regoli addizzjonali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

2.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, bla dewmien u sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2), proposta għar-reviżjoni tal-qafas legali applikabbli għall-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni. [Em. 206]

Artikolu 90

Evalwazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapporti dwar l-evalwazzjoni u r-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’intervalli regolari. L-ewwel rapport għandu jiġi ppreżentat sa mhux aktar tard minn erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Ir-rapporti sussegwenti għandhom jiġu ppreżentati kull erba’ snin wara dan. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, jekk ikun meħtieġ, proposti xierqa bil-ħsieb li jkun emendat dan ir-Regolament u li jkunu allinjati strumenti legali oħrajn, b’mod partikolari filwaqt li tqis l-iżviluppi fit-teknoloġiji tal-informatika u fid-dawl tal-istat ta’ progress fis-soċjetà tal-informazzjoni. Ir-rapporti għandhom jsiru pubbliċi.

Artikolu 91

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.  Dan għandu japplika minn ...(21).

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

Anness - Preżentazzjoni tad-dettalji msemmija fl-Artikolu 13a

1)  Wara li kkunsidra l-proporzjonijiet imsemmija fil-punt 6, għandhom jiġu pprovduti d-dettalji kif ġej:

20140312-P7_TA(2014)0212_MT-p0000001.png

2)  Il-kliem li ġejjin fir-ringieli fit-tieni kolonna tat-tabella fil-punt 1, intitolati “INFORMAZZJONI ESSENZJALI”, għandhom jigu fformattjati b’tipa grassa:

a)  il-kelma "tinġabar" fl-ewwel ringiela tat-tieni kolonna;

b)  il-kelma “tinżamm” fit-tieni ringiela tat-tieni kolonna;

c)  il-kelma "pproċessata" fit-tielet ringiela tat-tieni kolonna;

d)  il-kelma "imqassma" fir-raba ringiela tat-tieni kolonna;

e)  il-kelma "mibjugħa jew mikrija" fil-ħames ringiela tat-tieni kolonna;

f)  il-kliem "mhux kriptata" fis-sitt ringiela tat-tieni kolonna.

3)  Wara li kkunsidra l-proporzjonijiet imsemmija fil-punt 6, ir-ringieli fit-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1, intitolati “ISSODISFAT”, għandhom jimtlew b’waħda miż-żewġ forom grafiċi li ġejjin skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 4:

a)

20140312-P7_TA(2014)0212_MT-p0000002.png

b)

20140312-P7_TA(2014)0212_MT-p0000003.png

4)  

a)  Jekk ma tinġabar ebda data personali lil hinn mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar, l-ewwel ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

b)  Jekk tinġabar data personali lil hinn mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar, l-ewwel ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

c)  Jekk l-ebda data personali ma tinżamm lil hinn mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar, it-tieni ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

d)  Jekk id-data personali tinżamm aktar mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar, it-tieni ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

e)  Jekk ebda data personali ma tiġi pproċessata għal skopijiet għajr dawk li għalihom tkun ġiet miġbura, it-tielet ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

f)  Jekk data personali tiġi pproċessata għal skopijiet għajr dawk li għalihom tkun ġiet miġbura, it-tielet ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

g)  Jekk l-ebda data personali ma titqassam lil terzi partijiet kummerċjali, ir-raba' ringiela tat-tieliet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

h)  Jekk id-data personali titqassam lil terzi partijiet kummerċjali, ir-raba' ringiela tat-tieliet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

i)  Jekk l-ebda data personali ma tiġi mibjugħa jew mikrija, il-ħames ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

j)  Jekk xi data personali tiġi mibjugħa jew mikrija, il-ħames ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

k)  Jekk l-ebda data personali ma tinżamm f’forma mhux kriptata, is-sitt ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

l)  Jekk xi data personali tinżamm f’forma mhux kriptata, is-sitt ringiela tat-tieliet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

5)  Il-kuluri ta’ referenza tal-forom grafiċi msemmija fil-punt 1 huma Black Pantone Nru 7547 u Red Pantone Nru 485. Il-kulur ta’ referenza tal-forma grafika msemmija fil-punt 3a huwa Green Pantone Nru 370. Il-kulur ta’ referenza tal-formola grafika msemmija fil-punt 3b huwa Red Pantone Nru 485.

6)  Il-proporzjon mogħti fl-illustrazzjoni għandu jiġi rrispettat, anke meta t-tabella tiċkien jew tikber:

20140312-P7_TA(2014)0212_MT-p0000004.png

[Em. 207]

(1)ĠU C 229, 31.7.2012, p. 90.
(2) ĠU C 192, 30.6.2012, p. 7.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014.
(4)Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta'Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
(5) Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
(6)1 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
(7)
(8) Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, b'mod partikolari kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar kummerċ elettroniku) (ĠU L 178, 17.7.2000 , p. 1).
(9) Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-konsumatur (ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29).
(10) Ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 70)
(11) Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta’ Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni tal-impjegati (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).
(12) Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tqis il-miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju.(ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(13) Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika(Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).
(14)ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.
(15)ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52
(16)ĠU L 160, 18.6.2011, p. 21.
(17) Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31ta' Marzu 2004 dwar koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114).
(18) Id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1).
(19) Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).
(20) Id-Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrelataw għall-implimentazzjoni ta’ prattika klinika tajba fit-tmexxija ta’ provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għal użu mill-bniedem (ĠU L 121, tal-1.5.2001, p. 34).
(21) Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regoalment.

Avviż legali - Politika tal-privatezza