Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0010(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0403/2013

Testi mressqa :

A7-0403/2013

Dibattiti :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2014 - 8.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0219

Testi adottati
PDF 964kWORD 476k
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali ***I
P7_TA(2014)0219A7-0403/2013
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2012)0010),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 16(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0024/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Bundesrat Ġermaniż u mill-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tas-7 ta' Marzu 2012 tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tal-1 ta' Ottubru 2012,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0403/2013),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 192, 30.6.2012, p. 7.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari 12 ta 'Marzu 2014 fir-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2014/.../EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta
P7_TC1-COD(2012)0010

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 16(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz ta’ att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta(1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(2),

Billi:

(1)  Il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali hija dritt fundamentali. L-Artikolu 8(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 16(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ('Karta') jistabbilixxu li kull persuna għandu jkollha d-dritt għall-protezzjoni ta’ dejta personali li tirrigwardahom. L-Artikolu 8(2) tal-Karta jistabbilixxi li din id-dejta għandha tkun ipproċessata b'mod ġust għal skopijiet speċifiċi u abbażi tal-kunsens tal-persuna kkonċernata jew xi bażi leġittima oħra stabbilità mil-liġi. [Em. 1]

(2)  L-ipproċessar tad-dejta personali huwa maħsub sabiex jaqdi lill-bniedem; il-prinċipji u r-regoli dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, tkun xi tkun in-nazzjonalità jew ir-residenza tal-persuni fiżiċi, għandhom jirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom, b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta personali. Dan għandu jikkontribwixxi għall-kisba ta’ spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja.

(3)  L-iżviluppi teknoloġiċi rapidi u l-globalizzazzjoni ġabu sfidi ġodda għall-protezzjoni tad-dejta personali. L-iskala tal-ġbir u tal-qsim tad-dejta żdiedet b’mod impressjonanti. It-teknoloġija tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti li jagħmlu użu minn dejta personali fuq skala mingħajr preċedenti sabiex iwettqu l-attivitajiet tagħhom.

(4)  Dan jitlob li jiġi ffaċilitat il-fluss liberu ta’ dejta, meta dan ikun meħtieġ u proporzjonat, bejn l-awtoritajiet kompetenti fi ħdan l-Unjoni u t-trasferiment lil pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt li jkun assigurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-dejta personali. Dawn l-iżviluppi jitolbu li jinbena qafas b’saħħtu u iżjed koerenti għall-protezzjoni tad-dejta fl-Unjoni, appoġġjat minn infurzar b’saħħtu. [Em. 2]

(5)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(3) tapplika għall-attivitajiet kollha ta’ pproċessar ta’ dejta personali fl-Istati Membri kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll f’dawk privati. Madankollu, hija ma tapplikax għall-ipproċessar ta’ dejta personali “fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-finijiet ta’ liġi tal-Komunità”, bħal attivitajiet fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali.

(6)  Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI(4) tapplika fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija f’materji kriminali u dik ġudizzjarja. Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni Qafas huwa limitat għall-ipproċessar ta’ dejta personali trażmessa jew magħmula disponibbli bejn l-Istati Membri.

(7)  L-assigurazzjoni ta’ livell konsistenti u għoli ta’ protezzjoni tad-dejta personali ta’ individwi u l-iffaċilitar tal-iskambju ta’ dejta personali bejn awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri hija huma kruċjali sabiex tkun assigurata l-kooperazzjoni effettiva ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-pulizija. Għal dak il-għan, il-livell ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, irid ikun ekwivalenti fl-Istati Membri kollha. L-applikazzjoni konsistenti u omoġenja tar-regoli għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali għandha tkun assigurata fl-Unjoni kollha. Il-protezzjoni effettiva tad-dejta personali madwar l-Unjoni titlob li jissaħħu d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta u l-obbligi ta’ dawk li jipproċessaw dejta personali, iżda wkoll setgħat ekwivalenti sabiex tiġi sorveljata u assigurata l-konformità mar-regoli għall-protezzjoni tad-dejta personali fl-Istati Membri. [Em. 3]

(8)  L-Artikolu 16(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jistabbilixxu r-regoli li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u r-regoli li għandhom x’jaqsmu mal-moviment liberu tad-dejta personali tagħhom. [Em. 4]

(9)  Fuq dik il-bażi, ir-Regolament (UE) Nru …../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta) jistabbilixxi regoli ġenerali għall-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u sabiex ikun assigurat il-moviment liberu ta’ dejta personali fi ħdan l-Unjoni.

(10)  Fid-Dikjarazzjoni 21 dwar il-protezzjoni tad-dejta personali fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali, annessa mal-att finali tal-konferenza intergovernattiva li adottat it-Trattat ta’ Lisbona, il-Konferenza rrikonoxxiet li regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta fl-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-pulizija, ibbażati fuq l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jistgħu jirriżultaw neċessarji minħabba n-natura speċifika ta’ dawn l-oqsma.

(11)  Għalhekk, Direttiva distinta speċifika għandha tissodisfa n-natura speċifika ta’ dawn l-oqsma u tistabbilixxi r-regoli relatati mal-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali. [Em. 5]

(12)  Sabiex ikun assigurat l-istess livell ta’ protezzjoni għall-individwi permezz ta’ drittijiet li jistgħu jiġu infurzati legalment madwar l-Unjoni kollha u sabiex jiġu evitati diverġenzi li jxekklu l-iskambju ta’ dejta personali bejn l-awtoritajiet kompetenti, id-Direttiva għandha tipprovdi regoli armonizzati għall-protezzjoni u l-moviment liberu ta’ dejta personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-pulizija.

(13)  Din id-Direttiva tippermetti li jiġi meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għad-dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f’din id-Direttiva.

(14)  Il-protezzjoni mogħtija minn din id-Direttiva għandha tirrigwarda l-persuni fiżiċi, tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post tar-residenza tagħhom, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali.

(15)  Il-protezzjoni tal-individwi għandha tkun teknoloġikament newtrali u ma tiddependix fuq it-tekniki użati; inkella din tista’ toħloq riskju serju ta’ ksur. Il-protezzjoni tal-individwi għandha tapplika għall-ipproċessar ta’ dejta personali b’mezzi awtomatizzati kif ukoll għall-ipproċessar manwali, jekk id-dejta titqiegħed jew tkun maħsuba biex titqiegħed f’sistema ta’ arkivjar. Fajls jew settijiet ta’ fajls kif ukoll il-qoxriet ta’ barra tagħhom, li ma jkunux strutturati skont kriterji speċifiċi, m’għandhomx jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għall-ipproċessar ta’ dejta personali fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-finijiet taqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ liġi tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà nazzjonali, jew għad-dejta pproċessata mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni, bħall-Europol jew l-Eurojust. Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) u strumenti legali speċifiċi applikabbli għal aġenziji, korpi jew uffiċċji tal-Unjoni għandhom ikunu konformi ma' din id-Direttiva u applikati skont din id-Direttiva. [Em. 6]

(16)  Il-prinċipji ta’ protezzjoni għandhom japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni dwar persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk persuna fiżika tkunx identifikabbli, għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna oħra biex l-individwu jiġi identifikat jew individwat. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta m’għandhomx japplikaw għal dejta li tkun saret anonima b’mod li s-suġġett tad-dejta ma jkunx aktar identifikabbli. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal dejta anonima, jiġifieri kwalunkwe dejta li ma tistax tiġi relatata, direttament jew indirettament, waħedha jew flimkien ma' dejta assoċċjata, ma' persuna fiżika. Minħabba l-importanza tal-iżviluppi li qed isiru fil-qafas tas-soċjetà tal-informazzjoni, tat-tekniki użati biex tinkiseb, tiġi trażmessa, manipulata, irreġistrata, maħżuna jew ikkomunikata dejta dwar il-lok relatata ma' persuni fiżiċi, li tista’ tintuża għal finijiet differenti, inklużi s-sorveljanza jew il-ħolqien ta’ profili, din id-Direttiva għandha tkun applikabbli għall-ipproċessar li jinvolvi dejta personali bħal din. [Em. 7]

(16a)  Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali għandu jkun legali, ġust u trasparenti fir-rigward tal-individwi kkonċernati. B’mod partikolari, il-finijiet speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata d-dejta għandhom ikunu espliċiti u leġittimi u stabbiliti meta tinġabar id-dejta personali. Id-dejta personali għandha tkun adegwata, rilevanti u limitata għall-minimu meħtieġ għall-finijiet li għalihom id-dejta personali tiġi pproċessata; Dan jirrikjedi b’mod partikolari li d-dejta miġbura u l-perjodu ta' ħżin tad-dejta jiġu limitati għal minimu strett. Id-dejta personali għandha tkun ipproċessata biss jekk l-għan tal-ipproċessar ma setax jintlaħaq mod ieħor. Għandu jittieħed kull pass raġonevoli sabiex jiġi assigurat li d-dejta personali li ma tkunx eżatta tiġi rettifikata jew imħassra. Sabiex ikun assigurat li d-dejta ma tinżammx għal aktar żmien minn kemm meħtieġ, il-kontrollur għandu jistabbilixxi limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal reviżjoni perjodika. [Em. 8]

(17)  Id-dejta personali relatata mas-saħħa għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-saħħa ta’ suġġett tad-dejta, informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; informazzjoni dwar il-ħlasijiet jew l-eliġibbiltà għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-individwu; in-numru, is-simbolu jew partikolari assenjat lill-individwu għall-identifikazzjoni unika tal-individwu għall-finijiet tas-saħħa; kull informazzjoni dwar l-individwu miġbura fil-kors tal-għoti ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu; informazzjoni miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, inklużi kampjuni bijoloġiċi; l-identifikazzjoni ta’ persuna bħala fornitur ta’ kura tas-saħħa lill-individwu; jew kwalunkwe informazzjoni dwar, pereżempju; marda, diżabilità, ir-riskju ta’ mard, l-istorja medika, il-kura klinika, jew l-istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-suġġett tad-dejta indipendentement mis-sors tiegħu, pereżempju mingħand tabib jew professjonista mediku ieħor, sptar, apparat mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

(18)  Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali jrid ikun ġust u legali fir-rigward tal-individwi kkonċernati. B’mod partikolari, l-objettivi speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta għandhom ikunu espliċiti. [Em. 9]

(19)  Għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jżommu u jipproċessaw dejta personali, li tkun miġbura fil-kuntest ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali speċifiċi lil hinn minn dak il-kuntest tal-iżvilupp ta' ftehim ta’ fenomeni u tendenzi kriminali, ta’ ġbir ta’ intelliġenza dwar netwerks ta’ kriminalità organizzata, u ta’ rabtiet li jsiru bejn reati differenti individwati. [Em. 10]

(20)  Id-dejta personali m’għandhiex tiġi pproċessata għal objettivi inkompatibbli mal-objettiv li għalih tkun inġabret. Id-dejta personali għandha tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva għall-objettivi li għalihom tiġi pproċessata d-dejta personali; Għandu jittieħed kull pass raġonevoli sabiex jiġi assigurat li d-dejta personali li ma tkunx eżatta għandha tiġi rettifikata jew imħassra. [Em. 11]

(20a)  Is-sempliċi fatt li żewġ finijiet huma t-tnejn relatati mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali mhux neċessarjament ifisser li huma kompatibbli. Madankollu, hemm każijiet li fihom għandu jkun possibbli li jsir ipproċessar ulterjuri għal finijiet inkompatibbli jekk dan ikun meħtieġ sabiex ikun hemm konformità ma’ xi obbligu ġuridiku li l-kontrollur ikun suġġett għalih, bil-għan li jitħarsu l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew persuna oħra, jew għall-prevenzjoni ta' xi theddida immedjata u serja għas-sigurtà pubblika. L-Istati Membri għandhom għalhekk ikunu jistgħu jadottaw liġijiet nazzjonali li jipprovdu għal tali derogi safejn ikun strettament meħtieġ. Dawn il-liġijiet nazzjonali għandu jkollhom salvagwardji xierqa. [Em. 12]

(21)  Il-prinċipju tal-preċiżjoni tad-dejta għandu jiġi applikat billi jitqiesu n-natura u l-objettiv tal-ipproċessar ikkonċernat. B’mod partikolari fi proċeduri ġudizzjarji, id-dikjarazzjonijiet li jkun fihom dejta personali huma bbażati fuq il-perċezzjoni suġġettiva tal-individwi u f’xi każijiet mhux dejjem ikunu verifikabbli. Konsegwentement, ir-rekwiżit tal-preċiżjoni m’għandux jirrigwarda l-preċiżjoni ta’ dikjarazzjoni iżda sempliċement il-fatt li tkun saret dikjarazzjoni speċifika.

(22)  Fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-prinċipji ġenerali fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, għandhom jiġu meqjusa l-ispeċifiċitajiet tas-settur, inklużi l-objettivi speċifiċi segwiti. [Em. 13]

(23)  Huwa inerenti għall-ipproċessar ta’ dejta personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-pulizija li tiġi pproċessata dejta personali relatata ma’ kategoriji differenti ta’ suġġetti tad-dejta. Għalhekk, kemm jista’ jkun għandha ssir distinzjoni ċara bejn dejta personali ta' kategoriji differenti ta' suġġetti tad-dejta bħal suspettati, persuni kkundanati b’reat kriminali, vittmi u partijiet terzi, bħal xhieda, persuni b’informazzjoni rilevanti jew kuntatti u assoċjati ta’ suspettati u kriminali misjuba ħatja. L-Istati Membri għandhom jipprovdu regoli speċifiċi dwar il-konsegwenzi ta’ din il-kategorizzazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-finijiet differenti li għalihom tinġabar id-dejta u jiġu pprovduti salvagwardji speċifiċi għall-persuni li ma jkunux issuspettati li wettqu, jew li ma jkunux ġew iddikjarati ħatja ta’, reat kriminali. [Em. 14]

(24)  Kemm jista’ jkun, id-dejta personali għandha tiġi distinta skont il-livell ta’ preċiżjoni u affidabbiltà tagħha. Il-fatti għandhom jiġu magħżula mill-valutazzjonijiet personali, sabiex ikunu assigurati kemm il-protezzjoni tal-individwi kif ukoll il-kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni pproċessata mill-awtoritajiet kompetenti.

(25)  Sabiex ikun legali, l-ipproċessar ta’ dejta personali għandu permess biss meta jkun meħtieġ għal konformità ma’ obbligu legali ġuridiku li għalih ikun soġġett il-kontrollur, għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku minn awtorità kompetenti bbażata fuq il-liġi jew sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, jew għall-prevenzjoni ta’ theddida serja u immedjata għas-sigurtà pubblika.tal-Unjoni jew tal-Istati Membri li għandu jkun fiha dispożizzjonijiet espliċiti u dettaljati mill-inqas fir-rigward tal-objettivi, id-dejta personali, il-finijiet speċifiċi u l-mezzi, li taħtar jew tippermetti li jinħatar il-kontrollur, li tistabbilixxi l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti, l-użu u l-limitazzjonijiet tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ kwalunkwe diskrezzjoni mogħtija lill-awtoritajiet kompetenti b’rabta mal-attivitajiet tal-ipproċessar. [Em. 15]

(25a)  Id-dejta personali m’għandhiex tiġi pproċessata għal finijiet inkompatibbli mal-fini li għalih jkunu nġabru. Ipproċessar ulterjuri mill-awtoritajiet kompetenti għal fini li jaqa’ fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva li ma jkunx kompatibbli mal-fini inizjali għandu jkun awtorizzat biss f’każijiet speċifiċi fejn ipproċessar bħal dan ikun meħtieġ għall-konformità ma' obbligu ġuridiku, abbażi tal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri, li għaliha jkun soġġett il-kontrollur, jew biex ikun protett l-interess vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, jew għall-prevenzjoni ta’ theddida immedjata u serja għas-sigurtà pubblika. Il-fatt li d-dejta tiġi proċessata għal fini ta’ infurzar tal-liġi mhux neċessarjament jimplika li dan il-fini huwa kompatibbli mal-fini inizjali. Il-kunċett tal-użu kompatibbli għandu jiġi interpretat b’mod ristrett. [Em. 16]

(25b)  Id-dejta personali pproċessata bi ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adotatti skont din id-Direttiva m’għandhiex tiġi pproċessata aktar. [Em. 17]

(26)  Dejta personali li, min-natura tagħha, tkun partikolarment sensittiva u vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet fundamentali u l-privatezza, inkluża d-dejta ġenetika jew privatezza, tixirqilha protezzjoni speċifika. Tali dejta m’għandhiex tiġi pproċessata, sakemm l-ipproċessar ma jkunx awtorizzat meħtieġ speċifikament b’liġi għat-twettiq ta' kompitu mwettaq fl-interess pubbliku, abbażi tal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri li tipprovdi għal miżuri xierqa sabiex jiġu salvagwardjati d-drittijiet fundamentali u l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew l-ipproċessar ikun meħtieġ sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra; jew l-ipproċessar ikun jikkonċerna dejta li b’mod ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-dejta. Dejta personali sensittiva għandha tkun ipproċessata biss kemm-il darba huma jissupplimentaw dejta personali oħra diġà pproċessata għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi. Kwalunkwe deroga għall-projbizzjoni ta' pproċessar ta' dejta sensittiva għandha tkun interpretata b'mod ristrett u ma għandhiex twassalx għal ipproċessar frekwenti, massiv jew strutturali ta' dejta personali sensittiva. [Em. 18]

(26a)  L-ipproċessar ta’ dejta ġenetika għandu jkun permess biss jekk ikun hemm rabta ġenetika li tfeġġ fil-proċess ta’ investigazzjoni kriminali jew fi proċedura ġudizzjarja. Id-dejta ġenetika għandha tinħażen biss sakemm ikun strettament meħtieġ għall-fini ta’ tali investigazzjonijiet u proċeduri, filwaqt li l-Istati Membri jistgħu jipprovdi għal ħażna aktar fit-tul skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva. [Em. 19]

(27)  Kull persuna fiżika għandu jkollha d-dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li tkun ibbażata biss fuq ipproċessar fuq it-tfassil ta’ profil parzjali jew sħiħ permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. jekk dan Tali pproċessar li jipproduċi effett legali negattiv għal dik il-persuna, jew jaffettwah jew jaffetwaha b’mod sinifikanti għandu jkun ipprojbit, sakemm ma tkunx awtorizzata jkunx awtorizzat bil-liġi u soġġetta soġġett għal miżuri xierqa biex jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet fundamentali u l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta, inkluż id-dritt li tkun fornuta b'informazzjoni siewja dwar il-loġika użata fit-tfassil tal-profil. Tali pproċessar ma għandu fl-ebda ċirkostanza jinkludi, jiġġenera, jew jiddiskrimina abbażi ta’ kategoriji speċjali ta’ dejta. [Em. 20]

(28)  Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tiegħu jew tagħha, kwalunkwe informazzjoni għas-suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi. Din l-informazzjoni għandha tiġi adattata għall-ħtiġijiet tas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari meta l-informazzjoni tkun indirizzata speċifikament lit-tfal. [Em. 21]

(29)  Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu jew tagħha tas-suġġetti tad-dejta taħt din id-Direttiva, fosthom mekkaniżmi sabiex jitolbu, mingħajr ħlas, b’mod partikolari l-aċċess għad-dejta, ir-rettifika u t-tħassir. Il-kontrollur għandu jkun obbligat li jirrispondi għat-talbiet tas-suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla bżonn u fi żmien xahar mill-wasla tat-talba. Meta d-dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi awtomatizzati l-kontrollur għandu jipprovdi mezzi sabiex it-talbiet isiru b’mod elettroniku. [Em. 22]

(30)  Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust u trasparenti jitlob li s-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu infurmati b’mod partikolari bl-eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-objettivi l-finijiet tagħha, il-bażi ġuridika tagħha, iż-żmien kemm se ddum maħżuna d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt tal-aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta Barra minn hekk is-suġġett tad-dejta għandu jiġi infurmat jekk jitwettaq tfassil tal-profil u dwar il-konsegwenzi maħsuba tiegħu. Meta d-dejta tinġabar mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk hu jew hi hux obbligati jipprovdu d-dejta u dwar il-konsegwenzi, f’każijiet li hu jew hi ma jipprovdux dik id-dejta. [Em. 23]

(31)  L-informazzjoni fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali relatata mas-suġġet tad-dejta għandha tingħatalhom tingħatalhu jew tingħatalha fil-ħin tal-ġbir, jew, meta d-dejta ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta, fil-ħin tar-reġistrazzjoni jew f’perjodu ta’ żmien raġonevoli wara l-ġbir meta jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom tiġi pproċessata d-dejta.

(32)  Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt tal-aċċess għal dejta li nġabret dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod partikolari dwar l-objettivi il-finijiet li għalihom id-dejta tkun qed tiġi pproċessata, il-bażi legali, għal liema perjodu ta’ żmien, liema riċevituri jirċievu d-dejta, inklużi l- fil-pajjiżi terzi, l-informazzjoni li tinftiehem dwar il-loġika involuta fi kwalunkwe pproċessar awtomatizzat u l-konsegwenzi sinifkanti u previsti jekk applikabbli, u d-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’ kuntatt tagħha. Is-suġġetti tad-dejta għandhom jitħallew jirċievu kopja tad-dejta personali tagħhom li tkun qed tiġi pproċessata. [Em. 24]

(33)  L-Istati Membri għandhom jitħallew jadottaw miżuri leġiżlattivi li jittardjaw, jew jirrestrinġu jew iħallu barra informazzjoni dwar is-suġġetti tad-dejta jew l-aċċess għad-dejta peronali tagħhom safejn u sakemm tali restrizzjoni parzjali jew sħiħa tikkostitwixxi miżura neċessarja u proporzjonata f’soċjetà demokratika b’kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet fundamentali u għall-interessi leġittimi tal-persuna kkonċernata, sabiex jiġi evitat it-tfixkil f’inkjesti, investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali jew legali, sabiex ikun evitat li jiġu preġudikati l-prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, sabiex jiġu mħarsa s-sigurtà pubblika jew is-sigurtà nazzjonali, jew, sabiex jiġi protett is-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni oħra. Il-kontrollur għandu jivvaluta permezz ta’ eżami konkret u individwali ta’ kull każ jekk għandhiex tapplika restrizzjoni parzjali jew sħiħa tad-dritt għall-aċċess. [Em. 25]

(34)  Kwalunkwe rifjut jew restrizzjoni tal-aċċess għandu jsir bil-miktub lis-suġġett tad-dejta, fosthom ir-raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni.

(34a)  Kwalunkwe restrizzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta għandha tkun konformi mal-Karta u mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem, kif ġie ċċarat mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, u b’mod partikolari għandha tirrispetta l-elementi essenzjali tad-drittijiet u l-libertajiet. [Em. 26]

(35)  Fejn l-Istati Membri jkunu adottaw miżuri leġiżlattivi li jillimitaw b’mod sħiħ jew parzjali d-dritt tal-aċċess, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jitlob li l-awtorità ta’ superviżjoni nazzjonali kompetenti tiċċekkja l-legalità tal-ipproċessar. Is-suġġett tad-dejta għandu jkun infurmat b’dan id-dritt. Meta l-aċċess jiġi eżerċitat mill-awtorità ta’ superviżjoni f’isem is-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta għandu jiġi infurmat mill-awtorità ta’ superviżjoni li tal-anqas ikunu saru l-verifiki kollha neċessarji mill-awtorità ta’ superviżjoni u dwar ir-riżultat fir-rigward tal-legalità tal-ipproċessar inkwistjoni. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma wkoll lis-suġġett tad-dejta dwar id-dritt li jfittex rimedju ġudizzjarju. [Em. 27]

(36)  Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt li jkollha d-dejta personali mhux preċiża jew ipproċessata illegalment dwarha rettifikata u d-dritt ta’ tħassir meta l-ipproċessar ta’ dik id-dejta ma jkunx konformi mal-prinċipji ewlenin mad-dispożizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva. Tali rettifika, kompletezza jew tħassir għandhom ikunu kkomunikati lir-riċevituri li lilhom tiġi żvelata d-dejta u lill-partijiet terzi minn fejn tkun oriġinat id-dejta mhux preċiża. Il-kontrolluri għandhom jastjenu wkoll milli jxerrdu aktar it-tali dejta. Meta d-dejta personali tiġi pproċessata fil-kors ta’ investigazzjoni u proċedimenti kriminali, ir-rettifika, id-drittijiet tal-informazzjoni, l-aċċess, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar jistgħu jitwettqu skont ir-regoli nazzjonali dwar proċedimenti ġudizzjarji. [Em. 28]

(37)  Għandha tiġi stabbilita r-responsabbiltà komprensiva tal-kontrollur għal kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali li jitwettaq mill-kontrollur jew f’isem il-kontrollur. B’mod partikolari, il-kontrollur għandu jassigura u jkun obbligat li jkun kapaċi juri l-konformità tal-operazzjonijiet ta’ kull operazzjoni tal-ipproċessar mar-regoli adottati skont din id-Direttiva. [Em. 29]

(38)  Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali titlob li għandhom jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jassiguraw li jintlaħqu r-rekwiżiti tad-Direttiva. Sabiex tiġi assigurata konformità mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, il-kontrollur għandu jadotta politiki u jimplimenta miżuri xierqa, li jilħqu b’mod partikolari l-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta fid-disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku.

(39)  Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta kif ukoll ir-responsabbiltà tal-kontrolluri u l-proċessuri titlob attribuzzjoni ċara tar-responsabbiltajiet taħt din id-Direttiva, inkluż fejn kontrollur jistabbilixxi l-objettivi l-finijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma’ kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta’ pproċessar titwettaq f’isem kontrollur. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jeżerċita d-drittijiet tiegħu skont din id-Direttiva fir-rigward ta' kull wieħed mill-kontrolluri konġunti u kontrihom. [Em. 30]

(40)  L-attivitajiet ta’ pproċessar għandhom jiġu dokumentati mill-kontrollur jew mill-proċessur, sabiex tiġi sorveljata l-konformità ma’ din id-Direttiva. Kull kontrollur u proċessur għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, sabiex tkun tista’ sservi għas-sorveljanza tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

(40a)  Kull operazzjoni ta’ pproċessar ta' dejta personali għandha tkun reġistrata sabiex tippermetti l-verifika tal-legalità tal-ipproċessar tad-dejta, l-awtomonitoraġġ u l-assigurar tal-integrità u s-sigurtà xierqa tad-dejta. Dan ir-reġistru għandu jkun disponibbli fuq talba lill-awtorità ta’ superviżjoni għall-fini li tiġi sorveljata l-konformità mar-regoli stabbiliti f’din id-Direttiva. [Em. 31]

(40b)  Għandha titwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew mill-proċessur, meta jkun probabbli li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertijiet tas-suġġetti tad-dejta minħabba n-natura tagħhom, il-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom jew il-finijiet tagħhom, li għandha tinkludi b’mod partikolari l-miżuri, is-salvagwardji u l-mekkaniżmi li jkunu maħsuba biex tiġi assigurata l-protezzjoni tad-dejta personali u biex tintwera l-konformità ma' din id-Direttiva. Il-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom jikkonċernaw is-sistemi u l-proċessi rilevanti tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta personali, iżda mhux każijiet individwali. [Em. 32]

(41)  Sabiex tiġi assigurata protezzjoni effettiva tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta permezz ta’ azzjonijiet preventivi, il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jikkonsultaw mal-awtorità ta’ superviżjoni f’ċerti każi qabel l-ipproċessar. Barra minn hekk, meta valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta tindika li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar x’aktarx li jippreżentaw grad għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun f’pożizzjoni li tipprevjeni, qabel il-bidu tal-operazzjonijiet, proċessar riskjuż li ma jkunx konformi ma’ din id-Direttiva, u li tagħmel proposti biex tiġi rimedjata tali sitwazzjoni. Din il-konsultazzjoni għandha sseħħ ukoll matul it-tħejjija ta’ miżura mill-parlament nazzjonali jew ta’ miżura bbażata fuq miżura leġiżlattiva bħalha li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar u tistabbilixxi salvagwardji xierqa. [Em. 33]

(41a)  Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni pproċessar fi ksur ta' din id-Direttiva, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-riskji. Dawn il-miżuri għandhom jassiguraw livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li jikkunsidraw l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li għandha tkun protetta. Meta jkunu qed jiġu stabbiliti standards tekniċi u miżuri ta' organizzazzjoni biex jassiguraw is-sigurtà tal-ipproċessar, in-newtralità teknoloġika għandha tiġi promossa. [Em. 34]

(42)  Ksur tad-dejta personali, jekk ma jiġix indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ jagħmel jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u ħsara soċjali, inkluża ħsara fir-reputazzjoni l-frodi tal-identità, għall-individwu kkonċernat. Għalhekk, hekk kif il-kontrollur isir konxju li seħħ dan il-ksur, għandu jinnotifika lill-awtorità nazzjonali kompetenti dwar il-ksur. L-individwi li d-dejta personali jew il-privatezza tagħhom tista’ tiġi affettwata ħażin mill-ksur għandhom jiġu nnotifikati mingħajr dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta personali jew il-privatezza ta’ individwu meta dan ikun jista’ jwassal, pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew ħsara għar-reputazzjoni b’rabta mal-ipproċessar ta’ dejta personali. In-notifika għandha tinkludi informazzjoni dwar il-miżuri meħuda mill-fornitur biex jindirizza l-ksur, kif ukoll rakkomandazzjonijiet għall-abbonat jew l-individwu kkonċernat. In-notifiki lis-suġġett tad-dejta għandhom isiru malli dan ikun fattibbli u b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u filwaqt li tiġi rispettata l-gwida pprovduta minnha. [Em. 35]

(43)  Waqt l-iffissar ta’ regoli dettaljati dwar il-format u l-proċeduri applikabbli għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali, għandha tingħata konsiderazzjoni xierqa liċ-ċirkustanzi tal-ksur, inkluż jekk id-dejta personali kinitx protetta b’miżuri xierqa ta’ protezzjoni teknika, li jnaqqsu b’mod effettiv il-probabbiltà ta’ użu ħażin. Barra minn hekk, dawn ir-regoli u proċeduri għandhom iqisu l-interessi leġittimi tal-awtoritajiet kompetenti f’każijiet fejn l-iżvelar bikri jista’ jxekkel mingħajr bżonn l-investigazzjoni taċ-ċirkustanzi ta’ ksur.

(44)  Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jaħtru persuna li tassisti lill-kontrollur jew lill-proċessur sabiex jissorveljaw il-konformità u juru l-konformità mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva. Uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar b’mod konġunt minn Meta diversi entitajiet tal-awtorità kompetenti. awtoritajiet kompetenti jkunu qegħdin jaġixxu taħt is-superviżjoni ta’ awtorità ċentrali, tal-anqas din l-awtorità ċentrali għandha taħtar tali uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta. L-uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta jridu jkunu f’pożizzjoni li jwettqu d-dmirijiet u l-kompiti tagħhom b’mod indipendenti u effettiv, b’mod partikolari billi jistabbilixxu regoli li jipprevjenu l-kunflitt ta’ interess ma’ kompiti oħra li jitwettqu mill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta. [Em. 36]

(45)  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li trasferiment lil pajjiż terz isir biss jekk dan it-trasferiment speċifiku jkun meħtieġ għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-kontrollur fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali jkun awtorità pubblika kompetenti fis-sens ta’ din id-Direttiva. Trasferiment jista’ jsir f’każijiet fejn il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li l-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni jassiguraw livell adegwat jew protezzjoni, jew meta jkunu nġiebu salvagwardji xierqa, jew meta jkunu nġiebu salvagwardji xierqa permezz ta' strument legalment vinkolanti. Dejta li tiġi ttrasferita lil awtoritajiet pubbliċi kompetenti f’pajjiżi terzi ma għandhiex tiġi pproċessata aktar għal finijiet oħra għajr dawk li għalihom ġiet ittrasferita. [Em. 37]

(45a)  Trasferimenti ulterjuri li jsiru minn awtoritajiet kompetenti f’pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali li tkun ġiet ittrasferita lilhom dejta personali għandhom ikunu permessi biss jekk it-trasferiment ulterjuri jkun meħtieġ għall-istess fini speċifiku bħal tat-trasferiment oriġinali u t-tieni riċevitur ukoll ikun awtorità pubblika kompetenti. Trasferimenti ulterjuri m’għandhomx ikunu permessi għall-finijiet ta’ infurzar tal-liġi ġenerali. L-awtorità kompetenti li tkun wettqet it-trasferiment oriġinali għandha tkun qablet li jsir it-trasferiment ulterjuri. [Em. 38]

(46)  Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi terzi, jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali, joffru livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta, u b’hekk jipprovdu ċertezza legali u uniformità madwar l-Unjoni rigward il-pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali li huma kkunsidrati li jipprovdu dan il-livell ta’ protezzjoni. F’dawn il-każijiet, it-trasferimenti ta’ dejta personali lil dawn il-pajjiżi jistgħu isiru mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi awtorizzazzjoni ulterjuri.

(47)  Bi qbil mal-valuri fundamentali li fuqhom hija bbażata l-Unjoni, b’mod partikolari l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-Kummissjoni għandha tqis il-mod kif l-istat tad-dritt, l-aċċess għall-ġustizzja, kif ukoll in-normi u l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, f’dak il-pajjiż huma rrispettati.

(48)  Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tirrikonoxxi wkoll li pajjiż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali, ma joffrux livell adgwat ta’ protezzjoni tad-dejta. Għaldaqstant, it-trasferiment ta’ dejta personali lejn dak il-pajjiż terz ma għandux ikun permess ħlief meta jkun ibbażat fuq ftehim internazzjonali, salvagwardji xierqa jew deroga. Għandu jsir provvediment Għandha ssir dispożizzjoni għal proċeduri għall-konsultazzjonijiet bejn il-Kummissjoni u dawn il-pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Madankollu, din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tkun mingħajr ħsara għall-possibbiltà li jsiru trasferimenti fuq il-bażi ta’ salvagwardji xierqa permezz ta’ strumenti legalment vinkolanti jew fuq il-bażi ta’ deroga stabbilita f’din id-Direttiva. [Em. 39]

(49)  Trasferimenti li mhumiex ibbażati fuq din id-deċiżjoni ta’ adegwatezza għandhom jiġu permessi biss fejn jinġiebu salvagwardji xierqa fi strument legalment vinkolanti, li jassiguraw il-protezzjoni tad-dejta personali jew fejn il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa ċ-ċirkustanzi kollha marbuta mal-operazzjoni tat-trasferiment tad-dejta jew is-sett ta’ operazzjonijiet ta’ trasferiment ta’ dejta u, fuq il-bażi ta’ din il-valutazzjoni, jikkunsidra li jeżistu salvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali. F’każijiet fejn ma jkunx hemm raġunijiet biex jiġi permess trasferiment, għandhom ikunu permessi derogi jekk dawn ikunu meħtieġa, sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, jew sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi tal-Istat Membru li jkun qiegħed jittrasferixxi d-dejta personali tipprovdi dan, jew meta jkun meħtieġ għall-prevenzjoni ta’ theddida immedjata u serja għas-sigurtà pubblika ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż terz, jew f’każijiet individwali għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, jew’f’każijiet individwali għat-twaqqif, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali. [Em. 40]

(49a)  F’każijiet fejn ma jkunx hemm raġunijiet biex jiġi permess trasferiment, għandhom ikunu permessi derogi jekk dawn ikunu meħtieġa, sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, jew sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi tal-Istat Membru li jkun qiegħed jittrasferixxi d-dejta personali tipprovdi dan, jew meta jkun meħtieġ għall-prevenzjoni ta’ theddida immedjata u serja għas-sigurtà pubblika ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż terz, jew f’każijiet individwali għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, jew’f’każijiet individwali għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali. Dawn id-derogi għandhom ikunu interpretati b’mod ristrett u m’għandhomx jippermettu t-trasferiment frekwenti, massiv u strutturali ta’ dejta personali u m’għandhomx jippermettu t-trasferiment ta’ kwantità kbira ta’ dejta iżda t-trasferiment għandu jkun limitat għal dejta strettament meħtieġa. Barra minn hekk, id-deċiżjoni għat-trasferiment għandha ssir minn persuna debitament awtorizzata u dan it-trasferiment irid jiġi dokumentat u għandu jkun disponibbli għall-awtorità ta’ superviżjoni fuq talba sabiex tiġi ssorveljata l-legalità tat-trasferiment. [Em. 41]

(50)  Meta d-dejta personali tgħaddi bejn il-fruntieri, hija tista’ tpoġġi f’riskju akbar il-ħila tal-individwi li jeżerċitaw id-drittijiet ta’ protezzjoni tad-dejta sabiex jipproteġu lilhom infushom mill-użu jew l-iżvelar illegali ta’ dik id-dejta. Fl-istess ħin, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni jistgħu jsibu li ma jistgħux isegwu lmenti jew iwettqu investigazzjonijiet relatati mal-attivitajiet barra mill-fruntieri tagħhom. L-isforzi tagħhom biex jaħdmu flimkien f’kuntest transkonfinali jistgħu jkunu mxekkla wkoll minn setgħat preventivi jew ta’ rimedju insuffiċjenti u sistemi legali inkonsistenti. Għaldaqstant, jeħtieġ li tiġi promossa kooperazzjoni aktar mill-qrib fost l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-protezzjoni tad-dejta biex tgħinhom fl-iskambju ta’ informazzjoni mal-kontropartijiet barranin tagħhom.

(51)  L-istabbiliment ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni fl-Istati Membri, li jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom b’indipendenza sħiħa, huwa komponent essenzjali tal-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet skont din id-Direttiva u jikkontribwixxu għall-applikazzjoni konsistenti tagħha madwar l-Unjoni, sabiex jiġu protetti persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom. Għal dak il-għan, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni. [Em. 42]

(52)  L-Istati Membri jistgħu jafdaw awtorità ta’ superviżjoni diġà stabbilita fl-Istati Membri taħt ir-Regolament (UE)…./2014 bir-responsabilità għall-kompiti li jridu jitwettqu mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni li għandhom jiġu stabbiliti taħt din id-Direttiva.

(53)  L-Istati Membri għandhom jitħallew jistabbilixxu aktar minn awtorità ta’ superviżjoni waħda biex jirriflettu l-istruttura kostituzzjonali, organizzattiva u amministrattiva tagħhom. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tingħata riżorsi finanzjarji u umani, bini u infrastruttura adegwati, inklużi kapaċitajiet tekniċi, esperjenza u ħiliet, li huma meħtieġa għat-twettiq effettiv tal-kompiti tagħhom, inkluż għall-kompiti relatati mal-assistenza reċiproka u l-kooperazzjoni ma’ awtoritajiet ta’ superviżjoni oħra madwar l-Unjoni. [Em. 43]

(54)  Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom jiġu stabbiliti bil-liġi f’kull Stat Membru u b’mod partikolari għandhom jipprovdu li dawk il-membri għandhom jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-Istat Membru, abbażi tal-konsultazzjoni tal-parlament, u jinkludu regoli dwar il-kwalifiki personali tal-membri u l-pożizzjoni ta’ dawk il-membri. [Em. 44]

(55)  Filwaqt li din id-Direttiva tapplika wkoll għall-attivitajiet tal-qrati nazzjonali, il-kompetenza tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni ma għandhiex tkopri l-ipproċessar ta’ dejta personali meta jkunu qegħdin jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom, bil-għan li tiġi salvagwardjata l-indipendenza tal-imħallfin fit-twettiq tal-kompiti ġudizzjarji tagħhom. Madankollu, din l-eżenzjoni għandha tkun limitata għal attivitajiet ġudizzjarji ġenwini f’kawżi fil-qorti u ma tapplikax għal attivitajiet oħra fejn l-imħallfin jistgħu jkunu involuti skont il-liġi nazzjonali.

(56)  Sabiex jiġu assigurati sorveljanza u infurzar konsistenti ta’ din id-Direttiva fl-Unjoni kollha, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandu jkollhom l-istess dmirijiet u setgħat effettivi f’kull Stat Membru, fosthom setgħat ta’ investigazzjoni effikaċi, is-setgħa li jkollhom aċċess għad-dejta personali kollha u għall-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq ta’ kull funzjoni ta’ superviżjoni, setgħa li jaċċessaw kwalunkwe bini tal-kontrollur tad-dejta jew tal-proċessur inklużi tagħmir tal-ipproċessar tad-dejta, u interventi, deċiżjonijiet u sanzjonijiet legalment vinkolanti, b’mod partikolari f’każijiet ta’ lmenti minn individwi, u li jipparteċipaw fi proċeduri legali. [Em. 45]

(57)  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-dejta u għandha tinvestiga l-każ. L-investigazzjoni wara lment għandha titwettaq, soġġetta għal reviżjoni ġudizzjarja, safejn ikun xieraq fil-każ speċifiku. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma lis-suġġett tad-dejta dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli. Jekk il-każ ikun jeħtieġ aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, għandha tingħata informazzjoni intermedja lis-suġġett tad-dejta.

(58)  L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom u jipprovdu assistenza reċiproka, sabiex jassiguraw l-applikazzjoni u l-infurzar konsistenti tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva. Kull awtorità ta' superviżjoni għandha tkun lesta li tipparteċipa f’operazzjonijiet konġunti. L-awtorità ta’ superviżjoni li tkun saritilha talba għandha tkun obbligata li twieġeb f’perjodu ta’ żmien definit. [Em. 46]

(59)  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta li ġie stabbilit bir-Regolament (UE)…./20122014 għandu jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti ta’ din il-Direttiva madwar l-Unjoni, fosthom billi jagħti parir lill-Kummissjoni u lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, jippromwovi l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni madwar l-Unjoni, u jagħti l-opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni fit-tħejjija ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni bbażati fuq din id-Direttiva. [Em. 47]

(60)  Kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru u jkollu d-dritt għal rimedju ġudizzjarju jekk iħoss li d-drittijiet tiegħu taħt din id-Direttiva jkunu miksura jew fejn l-awtorità ta’ superviżjoni ma tirreaġixxix għal ilment jew ma tiħux azzjoni meta dik l-azzjoni tkun neċessarja sabiex ikunu protetti d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

(61)  Kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tipproteġi d-drittijiet u l-interessi tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta tagħhom u li tkun li taġixxi fl-interess pubbliku kostitwita skont il-liġi ta’ Stat Membru, għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment jew teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju f’isem is-suġġetti tad-dejta jekk ikollha mandat xieraq mingħandhom, jew li tressaq indipendentement mill-ilment ta’ suġġett tad-dejta, ilment tiegħu stess meta jħoss li jkun seħħ ksur tad-dejta personali. [Em. 48]

(62)  Kull persuna fiżika jew ġuridika għandu jkollha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta’ awtorità ta’ superviżjoni fir-rigward tagħha. Il-proċeduri kontra awtorità ta’ superviżjoni għandhom jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-awtorità ta’ superviżjoni.

(63)  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-azzjonijiet legali, sabiex ikunu effettivi, jippermettu l-adozzjoni rapida ta’ miżuri għal rimedju jew jimpedixxu l-ksur ta’ din id-Direttiva.

(64)  Kwalunkwe ħsara, inkluż dannu mhux finanzjarju, li tista’ ssofri persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur jew mill-proċessur, li jistgħu jkunu eżentati mir-responsabbiltà jekk huma jġibu provi li ma jkunux responsabbli għall-ħsara, b’mod partikolari meta huma jistabbilixxu nuqqas min-naħa tas-suġġett tad-dejta jew f’każ ta’ forza maġġuri. [Em. 49]

(65)  Għandhom jiġu imposti pieni fuq kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, sew jekk regolati b’liġi privata kif ukoll jekk bil-liġi pubblika, li tonqos milli tikkonforma ma’ din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-pieni jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi u jridu jieħdu l-miżuri kollha sabiex jimplimentaw il-pieni.

(65a)  It-trażmissjoni ta’ dejta personali lil awtoritajiet oħra jew partijiet privati fl-Unjoni hija pprojbita sakemm it-trażmissjoni ma tkunx konformi mal-liġi, u sakemm ir-riċevitur ma jkunx stabbilit fi Stat Membru, u l-ebda interessi leġittimi speċifiċi tas-suġġett tad-dejta ma jipprevjenu t-trażmissjoni, u t-trażmissjoni tkun meħtieġa f’każ speċifiku għall-kontrollur li jkun qed jittrażmetti d-dejta jew għat-twettiq ta' kompitu legalment assenjat lilu, jew għall-prevenzjoni ta' periklu immedjat u serju għas-sigurtà pubblika, jew il-prevenzjoni ta’ ħsara serja għad-drittijiet tal-individwi. Il-kontrollur għandu jinforma lir-riċevitur dwar il-fini tal-ipproċessar u lill-awtorità ta’ superviżjoni dwar it-trażmissjoni. Ir-riċevitur għandu jiġi wkoll infurmat dwar ir-restrizzjonijiet tal-ipproċessar u jassigura li dawn jiġu ssodisfati. [Em. 50]

(66)  Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta personali u li jkun assigurat l-iskambju liberu ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti fi ħdan l-Unjoni, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun delegata lill-Kummissjoni. B’mod partikolari, għandhom ikunu adottati atti delegati fir-rigward tan-notifiki ta’ biex jispeċifikaw aktar il-kriterji u l-kondizzjonijiet għall-operazzjonijiet ta' pproċessar li jirrikkjedu valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti ta' ksur ta' dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u fir-rigward tal-livell adegwat ta' protezzjoni mogħti minn pajjiż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali. Huwa ta' importanza kbira li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti, b'mod partikolari mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. [Em. 51]

(67)  Sabiex ikunu assigurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva fir-rigward tad-dokumentazzjoni mill-kontrolluri u l-proċessuri, is-sigurtà tas-sigurtà tal-ipproċessar, speċjalment fir-rigward ta’ standards ta’ kriptaġġ, in-notifika u n-notifika ta’ ksur tad-dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni, u l-livell adegwat ta’ protezzjoni mogħtija minn pajjiż terz jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(6). [Em. 52]

(68)  Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża għall-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tas-sigurtà tad-dokumentazzjoni mill-kontrolluri u l-proċessuri, is-sigurtà tal-ipproċessar, in-notifika u n-notifika ta’ ksur tad-dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni, u l-livell adegwat ta’ protezzjoni mogħtija minn pajjiż terz jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, minħabba li dawk l-atti għandhom kamp ta’ applikazzjoni ġenerali. [Em. 53]

(69)  Il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli fejn, f’każijiet debitament ġustifikati relatati ma’ pajjiż terz jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali li ma tassigurax livell ta’ protezzjoni adegwat, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jitolbu hekk. [Em. 54]

(70)  Billi l-objettivi ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom u li jkun assigurat l-iskambju liberu ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti fi ħdan l-Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu iżda jkunu jistgħu, minħabba l-iskala jew l-effetti tal-azzjoni, jintlaħqu aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjaretà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dak l-għan dawk l-objettivi. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal standards ogħla minn dawk stabbiliti f'din id-Direttiva. [Em. 55]

(71)  Id-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI għandha tiġi rrevokata b’din id-Direttiva.

(72)  Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali f’atti tal-Unjoni li ġew adottati qabel id-dejta tal-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, li jirregolaw l-ipproċessar ta’ dejta personali bejn l-Istati Membri jew l-aċċess ta’ awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri għas-sistemi ta’ informazzjoni stabbiliti skont it-Trattati, għandhom jibqgħu mhux affettwati. Peress li l-Artikolu 8 tal-Karta u l-Artikolu 16 tat-TFUE jimplikaw li d-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta personali għandu jiġi assigurat b’mod konsistenti u omoġenju madwar l-Unjoni, il-Kummissjoni għandha, fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, tevalwa s-sitwazzjoni fir-rigward tar-relazzjoni bejn din id-Direttiva u l-atti adottati qabel id-data tal-adozzjoni ta’ din id-Direttiva li jirregolaw l-ipproċessar ta’ dejta personali bejn l-Istati Membri jew l-aċċess ta’ awtoritajiet magħżula tal-Istati Membri għas-sistemi ta’ informazzjoni stabbiliti skont it-Trattati, sabiex tivvaluta l-ħtieġa tal-allinjament ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi ma’ u għandha tippreżenta proposti xierqa bl-għan li jassiguraw regoli legali konsistenti u omoġenji relatati mal-ipproċessar tad-dejta personali minn awtoritajiet kompetenti jew l-aċċess ta' awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri għal sistemi ta' informazzjoni stabbiliti skont it-Trattati kif ukoll l-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. [Em. 56]

(73)  Sabiex tiġi assigurata protezzjoni komprensiva u koerenti tad-dejta personali fl-Unjoni, ftehim internazzjonali konkluż il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni jew mill-Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva għandu għandhom jiġu emendati skont din id-Direttiva. [Em. 57]

(74)  Din id-Direttiva hija mingħajr ħsara għar-regoli kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal kif stabbiliti fid-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7).

(75)  F’konformità mal-Artikolu 6a tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, kif anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda m’għandhomx ikunu marbuta minn regoli stabbiliti f’din id-Direttiva meta r-Renju Unit u l-Irlanda ma jkunux marbuta b’regoli li jirregolaw forom ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali jew ta’ kooperazzjoni tal-pulizija li jeħtieġu konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fuq il-bażi tal-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(76)  F’konformità mal-Artikoli 2 u 2a tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhijiex marbuta b’din id-Direttiva jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha. Minħabba li din id-Direttiva tibni fuq l-acquis ta’ Schengen, taħt it-Titolu V tat-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka għandha, skont l-Artikolu 4 ta’ dak il-Protokoll, tiddeċiedi fi żmien sitt xhur wara l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, jekk hijiex se timplimentaha fil-liġi nazzjonali tagħha. [Em. 58]

(77)  Rigward l-Islanda u n-Norveġja, din id-Direttiva tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, fi ħdan it-tifsira tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja rigward l-assoċjazzjoni aħħarija mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen(8).

(78)  Rigward l-Isvizzera, din id-Direttiva tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, fi ħdan it-tifsira tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen(9)..

(79)  Rigward il-Liechtenstein, din id-Direttiva tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, fi ħdan it-tifsira tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen(10).

(80)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta kif imħaddna fit-Trattat, b’mod partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja, id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali. Il-limitazzjonijiet imposti fuq dawn id-drittijiet huma skont l-Artikolu 52(1) tal-Karta billi huma neċessarji sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ interess ġenerali rikonoxxuti mill-Unjoni jew il-ħtieġa li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni oħra.

(81)  F’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni(11), l-Istati Membri ntrabtu li jakkumpanjaw, f’każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom ma’ dokument wieħed jew aktar li jispjega r-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti tat-traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta’ din id-Direttiva, il-leġiżlatur jikkunsidra t-trażmissjoni ta’ dawn id-dokumenti bħala ġustifikata.

(82)  Din id-Direttiva m’għandhiex tipprekludi lill-Istati Membri milli jimplimentaw l-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta dwar l-informazzjoni, l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tad-dejta personali tagħhom ipproċessata fil-kors ta’ proċeduri kriminali, u r-restrizzjonijiet possibbli tagħhom għalihom, fir-regoli nazzjonali dwar il-proċedura kriminali.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u objettivi

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali u l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali u l-kondizzjonijiet relatati mal-moviment liberu ta’ dik id-dejta personali.

2.  Skont din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom:

(a)  jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta personali u l-privatezza tagħhom; u

(b)  jassiguraw li l-iskambju ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti fi ħdan l-Unjoni ma jkunx ristrett u lanqas ipprojbit għal raġunijiet konnessi mal-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali.

2a.  Din id-Direttiva m'għandhiex tipprekludi lill-Istati Membri milli jipprovdu salvagwardji ogħla minn dawk stabbiliti f'din id-Direttiva. [Em. 59]

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.  Din id-Direttiva tapplika għall-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-objettivi imsemmija fl-Artikolu 1(1).

2.  Din id-Direttiva tapplika għall-ipproċessar ta’ dejta personali kompletament jew parzjalment b’mezzi awtomatizzati, u għall-ipproċessar għajr b’mezzi awtomatizzati ta’ dejta personali li tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew li tkun maħsuba sabiex tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar.

3.  Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għall-ipproċessar ta’ dejta personali:

(a)  fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-finijiet ta’ liġi taqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà nazzjonali;

(b)  mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni. [Em. 60]

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

(1)  'suġġett tad-dejta' tfisser persuna fiżika identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun identifikata, direttament jew indirettament, b’mezzi li raġonevolment aktarx se jintużaw mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod partikolari b’referenza għal numru ta’ identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, identifikaturi onlajn jew għal fattur speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-persuna;

(2)  'dejta personali' tfisser kull kwalunkwe informazzjoni li jkollha x’taqsam relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli (“suġġett tad-dejta”); persuna identifikabbli hija persuna li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b’mod partikolari b’referenza għal identifikatur bħall-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni, id-dejta dwar il-post, identifikatur uniku jew għal xi fattur wieħed jew aktar speċifiċi għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali jew tal-ġeneru ta’ dik il-persuna;

(2a)  'data psewdonimizzata’ tfisser dejta personali li ma tkunx tista’ tiġi attribwita għal suġġett tad-dejta speċifiku mingħajr l-użu ta’ informazzjoni addizzjonali, sakemm tali informazzjoni addizzjonali tinżamm separatament u tkun suġġetta għal miżuri tekniċi u organizzattivi biex jiġi assigurat li d-dejta ma tkunx tista' tiġi attribwita;

(3)  'ipproċessar' tfisser kull operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet li jsiru fuq dejta personali jew settijiet ta’ dejta personali, b’mezzi awtomatiċi jew mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-ħażna, l-addattament jew il-bdil, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar bi trażmissjoni, tixrid jew li xort’oħra jagħmlu l-ipproċessar disponibbli jew li jġibu allinjament jew taħlita, tħassir jew distruzzjoni;

(3a)   'it-tfassil ta’ profil' tfisser kwalunkwe forma ta’ pproċessar awtomatizzat ta’ dejta personali maħsuba biex tevalwa ċerti aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika jew biex tanalizza jew tipprevedi b’mod partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, il-lokalità, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba ta’ dik il-persuna fiżika;

(4)  'restrizzjoni tal-ipproċessar' tfisser l-immarkar ta’ dejta personali maħżuna bil-għan li jiġi limitat l-ipproċessar tagħha fil-ġejjieni;

(5)  'sistema ta’ arkivjar' tfisser kwalunkwe sett strutturat ta’ dejta personali li jkun aċċessibbli skont kriterji speċifiċi, kemm jekk ċentralizzat, deċentralizzat jew imferrex fuq bażi funzjonali jew ġeografika;

(6)  'kontrollur' tfisser l-awtorità pubblika kompetenti li waħedha jew flimkien ma’ oħrajn tiddetermina l-objettivi, il-kundizzjonijiet l-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ dejta personali; meta l-objettivi, il-kundizzjonijiet l-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ikunu determinati mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi tal-Istati Membri, il-kontrollur jew il-kriterji speċifiċi għan-nomina tiegħu jistgħu jiġu stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni jew bil-liġi ta’ Stat Membru;

(7)  'proċessur' tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew kwalunkwe korp ieħor li jipproċessa dejta personali f’isem il-kontrollur;

(8)  'riċevitur' tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew kwalunkwe korp ieħor li lilu tiġi żvelata d-dejta pubblikapersonali;

(9)  'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-sigurtà li jwassal għal qerda il-qerda aċċidentali jew illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat ta’, jew aċċess għal, dejta personali trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod ieħor;

(10)  ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha, ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-twelid.

(11)  'dejta bijometrika' tfisser kwalunkwe dejta personali relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ individwu li tippermetti l-identifikazzjoni unika tiegħu jew tagħha, bħall-immaġni tal-wiċċ, jew dejta dattiloskopika;

(12)  ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser kwalunkwe informazzjoni dejta personali li għandha x’taqsam mas-saħħa fiżika jew mentali ta’ individwu, jew mal-għoti ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu;

(13)  ‘minorenni’ tfisser kull persuna taħt l-età ta’ 18-il sena;

(14)  'awtoritajiet kompetenti’ tfisser kull awtorità pubblika kompetenti għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(15)  'awtorità ta’ superviżjoni’ tfisser awtorità pubblika li tkun stabbilita minn Stat Membru skont l-Artikolu 39. [Em. 61]

KAPITOLU II

PRINĊIPJI

Artikolu 4

Prinċipji relatati mal-ipproċessar ta’ dejta personali

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li d-dejta personali għandha tkun:

(a)  ipproċessata b’mod ġust u skont il-liġi, b’mod ġust u trasparenti u li jista’ jiġi vverifikat fir-rigward tas-suġġett tad-dejta;

(b)  miġbura għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata ulterjorment b’mod li ma jkunx kompatibbli ma’ dawk il-finijiet;

(c)  adegwata, rilevanti, u mhux eċċessiva limitata għall-minimu meħtieġ għall-finijiet li għalih tiġi pproċessata; din għandha tkun ipproċessata biss jekk, u sakemm, il-finijiet ma setgħux jintlaħqu bl-ipproċessar ta’ informazzjoni li ma tinvolvix dejta personali;

(d)  eżatta u, fejn meħtieġ, tinżamm aġġornata; għandu jsir dak kollu raġonevoli biex ikun assigurat li dejta personali li ma tkunx eżatta, meħud kont tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew tissewwa mingħajr dewmien;

(e)  miżmuma b’mod li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom tiġi pproċessata d-dejta personali;

(f)  ipproċessata taħt ir-responsabbiltà tal-kontrollur, li għandu jassigura u jkun kapaċi juri konformità mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva;

(fa)  ipproċessata b’mod li effettivament jippermetti lis-suġġett tad-dejta jeżerċita d-drittijiet tiegħu kif deskritt fl-Artikoli 10 sa 17;

(fb)  ipproċessata b'mod li jipproteġi minn ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali u kontra t-telf, il-qerda jew il-ħsara aċċidentali, bl-użu ta’ miżuri tekniċi jew organizzativi xierqa;

(fc)   ipproċessata biss mill-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet kompetenti li għandhom bżonnha fl-eżerċizzju tad-doveri tagħhom. [Em. 62]

Artikolu 4a

Aċċess għal dejta inizjalment ipproċessata għal finijiet oħra minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 1(1)

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-awtoritajiet kompetenti jista’ jkollhom aċċess biss għal dejta personali li għall-ewwel tkun ġiet ipproċessata għal finijiet oħra minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 1(1) jekk ikunu speċifikament awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri, li għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7(1a) u jridu jipprovdu li:

(a)  l-aċċess ikun permess biss għall-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet kompetenti fit-twettiq tal-kompiti tiegħu meta, f’każ speċifiku, ikun hemm raġunijiet raġonevoli li jagħtu lil wieħed x’jifhem li l-ipproċessar tad-dejta personali se jikkontribwixxi b’mod sostanzali għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(b)  it-talbiet għall-aċċess għandhom ikunu bil-miktub u jirreferu għar-raġuni legali għat-talba;

(c)  it-talba bil-miktub trid tkun dokumentata; u

(d)  għandhom jiġu implimentati s-salvagwardji adegwati biex jassiguraw il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali b’rabta mal-ipproċessar tad-dejta personali. Dawk is-salvagwardji għandhom ikunu mingħajr preġudizzju u kumplimentari għal kundizzjonijiet speċifiċi tal-aċċess għal dejta personali, bħal pereżempju awtorizzazzjoni ġudizzjarja skont il-liġi tal-Istat Membru.

2.  Għandu jinkiseb aċċess għal dejta personali miżmuma minn partijiet privati jew awtoritajiet pubbliċi biss għal skopijiet ta' investigazzjoni jew proċediment ta' reati kriminali skont ir-rekwiżiti ta' ħtieġa u ta' proporzjonalità li għandhom ikunu stipulati mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi tal-Istat Membru, f'konformità sħiħa mal-Artikolu 7a. [Em. 63]

Artikolu 4b

Limiti ta’ żmien tal-ħażna u reviżjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li d-dejta personali pproċessata skont din id-Direttiva għandha titħassar mill-awtoritajiet kompetenti meta ma tkunx għadha meħtieġa għall-finijiet li għalihom tkun ġiet ipproċessata.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-awtoritajiet kompetenti jimplimentaw mekkaniżmi biex jassiguraw li jiġu stabbiliti limiti taż-żmien, skont l-Artikolu 4, għat-tħassir tad-dejta personali u għal reviżjoni perjodika tal-ħtieġa għall-ħażna tad-dejta, inkluż l-iffissar ta' perjodi ta' ħażna għall-kategoriji differenti ta' dejta personali. Għandhom jiġu stabbiliti miżuri proċedurali biex jassiguraw li dawn il-limiti taż-żmien jew l-intervalli tar-reviżjoni perjodika jiġu osservati. [Em. 64]

Artikolu 5

Distinzjoni bejn kategoriji differenti ta’ suġġetti tad-dejta

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu safejn ikun possibbli, il-kontrollur jagħmel l-awtoritajiet kompetenti, għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1), ikunu jistgħu jipproċessaw dejta personali ta’ dawn il-kategoriji differenti li ġejjin ta’ suġġetti tad-dejta u l-kontrolluri għandhom jagħmlu distinzjoni ċara bejn dejta personali ta’ kategoriji differenti ta’ suġġetti tad-dejta; bħaldawn il-kategoriji:

(a)  persuni li fir-rigward tagħhom ikun hemm raġunijiet raġonevoli serji biex wieħed jemmen li jkunu wettqu jew li jkunu se jwettqu reat kriminali;

(b)  persuni misjuba ħatja ta’ reat kriminali;

(c)  vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li ċerti fatti fir-rigward tagħhom jagħtu raġunijiet biex wieħed jemmen li huma jistgħu jkunu l-vittma ta’ reat kriminali; u

(d)  partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati kriminali jew proċeduri kriminali sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi informazzjoni dwar reati kriminali, jew kuntatt jew assoċjat ta’ waħda mill-persuni msemmija fil-punti (a) u (b); u

(e)  persuni li ma jaqgħu taħt l-ebda waħda mill-kategoriji msemmija hawn fuq.

2.  Dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta oħra għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiġi proċessata biss:

(a)  sakemm dan ikun meħtieġ għall-ivestigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reat kriminali speċifiku biex tiġi vvalutata r-relevanza tad-dejta għal waħda mill-kategoriji indikati fil-paragrafu 1; jew

(b)  meta tali pproċessar ikun indispensabbli għal finijiet immirati ta’ prevenzjoni jew għall-finijiet ta’ analiżi kriminali, jekk u sakemm dan il-fini jkun leġittmu, definit tajjeb u speċifiku u l-ipproċessar ikun limitat strettament għal valutazzjoni tar-relevanza tad-dejta għal waħda mill-kategoriji indikati fil-paragrafu 1. Dan huwa suġġett għal reviżjoni regolari, minn tal-inqas kull sitt xhur. Kwalunkwe użu ulterjuri huwa pprojbit.

3.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li limitazzjoni addizzjonali u salvagwardji, skont il-liġi tal-Istati Membri, japplikaw għall-ipproċessar ulterjuri ta’ dejta personali relatata mas-suġġetti tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1 punti (c) u (d). [Em. 65]

Artikolu 6

Gradi differenti ta’ preċiżjoni u affidabbiltà tad-dejta personali

1.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw jipprovdu li, safejn ikun possibbli, issir distinzjoni skont il-livell ta’ eżatezza u affidabbiltà, bejn il-kategoriji differenti l-eżattezza u l-affidabbiltà ta’ dejta personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata tkun assigurata.

2.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, kemm jista’ jkun, issir ssir distinzjoni bejn dejta personali bbażata fuq il-fatti u dejta personali bbażata fuq valutazzjonijiet personali, skont il-livell ta' eżattezza u affidabbiltà tagħhom.

2a.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li dejta personali li ma tkunx korretta, kompluta jew aġġornata ma tiġix trasferita jew issir disponibbli. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jivvalutaw il-kwalità tad-dejta personali qabel ma din tkun trażmessa jew issir disponibbli. Sa fejn huwa possibbli, fit-trażmissjonijiet kollha ta' dejta, għandha tiġi miżjuda l-informazzjoni disponibbli li tippermetti lill-Istat Membru destinatarju jevalwa l-grad ta' preċiżjoni, kompletezza, aġġornament u affidabbiltà tad-dejta. Dejta personali m’għandhiex tiġi trażmessa mingħajr talba mingħand awtorità kompetenti, b'mod partikolari dejta li oriġinarjament miżmuma minn partijiet privati.

2b.  Jekk jirriżulta li ġiet trażmessa dejta mhux preċiża, jew li d-dejta tkun ġiet trażmessa b'mod illegali, id-destinatarju jrid jiġi nnotifikat mingħajr ebda dewmien. Id-destinatarju għandu jkollu l-obbligu li jirrettifika d-dejta mingħajr ebda dewmien skont il-paragrafu 1 u l-Artikolu 15, jew li jħassarha skont l-Artikolu 16. [Em. 66]

Artikolu 7

Legalità tal-ipproċessar

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-ipproċessar ta’ dejta personali jkun legali biss jekk u sakemm dak l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1) u jkun meħtieġ:

(a)  biex issir ħidma minn awtorità kompetenti, fuq il-bażi tal-liġi għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1); jew

(b)  biex titħares obbligazzjoni legali li s-suġġett tagħha jkun il-kontrollur; jew

(c)  biex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra; jew

(d)  għall-prevenzjoni ta’ periklu serju u immedjat għas-sigurtà pubblika.

1a.  Il-liġi tal-Istati Membri li tirregola l-ipproċessar tad-dejta personali fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għandha tinkludi dispożizzjoniet espliċiti u dettaljati li mill-inqas jispeċifikaw:

(a)  l-objettivi tal-ipproċessar;

(b)  id-dejta personali li għandha tiġi pproċessata;

(c)  il-finijiet speċifiċi u l-mezzi tal-ipproċessar;

(d)  il-ħatra tal-kontrollur, jew il-kriterji speċifiċi għall-ħatra tal-kontrollur;

(e)  il-kategoriji ta' persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet kompetenti għall-ipproċessar tad-dejta personali;

(f)  il-proċedura li trid tiġi segwita għall-ipproċessar;

(g)  l-użu li jista’ jsir mid-dejta personali miksuba;

(h)  limitazzjonijiet dwar il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ kwalunkwe diskrezzjoni mogħtija lill-awtoritajiet kompetenti b’rabta mal-attivitajiet tal-ipproċessar. [Em. 67]

Artikolu 7a

Ipproċessar addizzjonali għal finijiet inkompatibbli

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li d-dejta personali tkun tista’ tiġi pproċessata addizzjonalment biss għal fini ieħor stabbilit fl-Artikolu 1(1) li ma jkunx kompatibbli mal-finijiet li għalihom id-dejta tkun inizjalment inġabret jekk u safejn:

(a)  l-ipproċessar ulterjuri jkun strettament neċessarju u proporzjonali f'soċjetà demokratika u meħtieġ mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru għal fini leġittimu, definit tajjeb u speċifiku;

(b)  l-ipproċessar huwa strettament limitat iżda ma jaqbiżx iż-żmien meħtieġ għall-operazzjoni speċifika ta’ pproċessar tad-dejta;

(c)  kwalunkwe użu ieħor għal finijiet oħra huwa pprojbit.

Qabel kwalunkwe pproċessar, l-Istat Membru għandu jikkonsulta mal-awtorità superviżorja nazzjonali kompetenti u jwettaq valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta.

2.  Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7(1a), il-liġi tal-Istat Membru li tawtorizza pproċessar ulterjuri kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandha tinkludi dispożizzjonijiet espliċiti u dettaljati li jispeċifikaw mill-inqas:

(a)  il-finijiet speċifiċi u l-mezzi ta' dak l-ipproċessar partikolari;

(b)  li l-aċċess ikun permess biss mill-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet kompetenti fit-twettiq tal-kompiti tagħhom fejn f’każ speċifiku jkun hemm raġunijiet raġonevoli li jagħtu x’jifhem li l-ipproċessar tad-dejta personali se jikkontribwixxi b’mod sostanzali għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali; u

(c)  li jiġu stabbiliti salvagwardji xierqa biex jassiguraw il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali b’rabta mal-ipproċessar tad-dejta personali.

L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-aċċess għad-dejta personali jkun soġġett għal kundizzjonijiet addizzjonali bħall-awtorizzazzjoni ġudizzjarja, skont il-liġi nazzjonali tagħhom.

3.  L-Istati Membri jistgħu jippermettu wkoll ipproċessar addizzjonali għal finijiet storiċi, statistiċi jew xjentifiċi sakemm dawn jistabbilixxu salvagwardji speċifiċi, pereżempju li d-dejta ssir anonima. [Em. 68]

Artikolu 8

Ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ dejta personali

1.  L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-ipproċessar ta’ dejta personali li tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin filosofiku, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru, is-sħubija fi trade union u l-attività fi ħdanha, u l-ipproċessar ta’ dejta ġenetika bijometrika jew ta’ dejta dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali.

2.  Il-paragrafu 1 m’għandux japplika fejn:

(a)  l-ipproċessar ikun awtorizzat b’liġi li tipprovdi salvagwardji xierqa; strettament meħtieġ u proporzjonat biex issir ħidma fuq kompitu mwettaq mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1), fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru li għandha tipprovdi għal miżuri speċifiċi u adegwati biex jiġu salvagwardjati l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta, inkluża awtorizzazzjoni speċifika minn awtorità ġudizzjarja, jekk ikun meħtieġ mil-liġi nazzjonali; jew

(b)  l-ipproċessar ikun meħtieġ biex jipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ xi persuna oħra; jew

(c)  l-ipproċessar ikun relatat ma’ dejta li b’mod ċar tkun magħmula pubblika mis-suġġett tad-dejta, sakemm din tkun rilevanti u strettament meħtieġa għall-fini fil-mira f'każ speċifiku. [Em. 69]

Artikolu 8a

L-ipproċessar ta’ dejta ġenetika għall-finijiet ta’ investigazzjoni kriminali jew proċedura ġudizzjarja

1.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li d-dejta ġenetika tkun tista’ tintuża biss biex tistabbilixxi rabta ġenetika fi ħdan il-qafas li tinġieb evidenza, għall-prevenzjoni ta’ theddida għas-sigurtà pubblika jew għall-prevenzjoni tat-twettiq ta’ reat kriminali speċifiku. Dejta ġenetika ma tistax tintuża biex tiddetermina karatteristiċi oħrajn li jistgħu jkunu relatati ġenetikament.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li d-dejta ġenetika jew l-informazzjoni miksuba mill-analiżi tagħha tkun tista’ tinżamm biss sakemm ikun meħtieg għal finijiet li għalihom tiġi pproċessata d-dejta u meta l-individwu kkonċernat ikun ġie kkundannat b’offiżi serji kontra l-ħajja, l-integrità jew is-sigurtà ta’ persuni, soġġett għal perjodi ta’ ħażna stretti li għandhom jiġu determinati mil-liġi tal-Istat Membru.

3.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li d-dejta ġenetika jew l-informazzjoni miksuba mill-analiżi tagħha tinħażen biss għal perjodi itwal meta d-dejta ġenetika ma tkunx tista’ tiġi attribwita lil individwu, b'mod partikolari meta tinstab fil-post fejn ikun twettaq reat. [Em. 70]

Artikolu 9

Miżuri bbażati fuq profilar u pproċessar awtomatizzat

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li miżuri li jipproduċu effett legali ħażin għas-suġġett tad-dejta jew li jaffettwah jew jaffetwaha b’mod konsiderevoli u li huma bbażati unikament parzjalment jew bis-sħiħ fuq ipproċessar ta’ dejta personali awtomatizzat maħsub biex jevalwa ċerti aspetti personali relatati mas-suġġett tad-dejta għandhom ikunu pprojbiti sakemm ma jkunux awtorizzati minn liġi li tistabbilixxi wkoll miżuri għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta.

2.  L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta personali maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti personali relatati mas-suġġett tad-dejta m’għandux ikun ibbażat unikament fuq il-kategoriji speċjali ta’ dejta personali msemmija fl-Artikolu 8.

2a.  L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta personali maħsub sabiex jindividwaw suġġett tad-dejta mingħajr suspett li dan ikun wettaq jew se jwettaq reat kriminali għandu jkun leġittmu biss jekk u sal-punt li jkun strettament meħtieġ għall-investigazzjoni ta’ reat kriminali serju jew il-prevenzjoni ta’ periklu ċar u imminenti, stabbilit abbażi ta’ indikazzjonijiet fattwali, għas-sigurtà pubblika, l-eżistenza tal-Istat jew il-ħajja ta’ persuni.

2b.  It-tfassil ta’ profil, li b’mod intenzjonat jew mhuwiex, ikollu l-effett li jiddiskrimina kontra individwi abbażi tar-razza jew l-oriġni etnika, opinjonijiet politiċi, reliġjon jew twemmin, sħubija fi trade unions, orjentazzjoni tal-ġeneru jew sesswali, jew li, b’mod intenzjonat jew mhuwiex, jirriżulta f’miżuri li jkollhom dan it-tip ta’ effett, għandu jkun ipprojbit f’kull każ. [Em. 71]

Artikolu 9a

Prinċipji ġenerali għad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta

1.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-bażi tal-protezzjoni tad-dejta hija ċara u mingħajr drittijiet ambigwi għas-suġġett tad-dejta li għandhom ikunu rispettati mill-kontrollur tad-dejta. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom l-għan li jsaħħu, jiċċaraw, jiggarantixxu u fejn xieraq, jikkodifikaw, dawn id-drittijiet.

2.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li dawn id-drittijiet jinkludu, fost l-oħrajn, l-għoti ta' informazzjoni ċara u li tinftiehem faċilment fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta tiegħu, id-dritt tal-aċċess, ir-rettifika u t-tħassir tad-dejta tiegħu, id-dritt li jikseb id-dejta, id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità kompetenti għall-protezzjoni tad-dejta u li jġib proċedimenti legali kif ukoll id-dritt għall-kumpens għad-dannu li jirriżulta minn operazzjoni ta' pproċessar illegali. L-eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet b'mod ġenerali għandu jsiru bla ħlas. Il-kontrollur tad-dejta għandu jwieġeb għat-talbiet li jsiru mis-suġġett tad-dejta f'perjodu ta' żmien raġonevoli. [Em. 72]

KAPITOLU III

DRITTIJIET TAS-SUĠĠETT TAD-DEJTA

Artikolu 10

Modalitajiet għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jieħu l-passi kollha raġonevoli biex ikollu politiki konċiżi, trasparenti u faċilment aċċessibbli fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tas-suġġett tad-dejta.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kwalunkwe informazzjoni u kwalunkwe komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali għandha tiġi pprovduta mill-kontrollur lis-suġġett tad-dejta b’mod li tinftiehem, billi jintuża lingwaġġ ċar u trasparenti, b’mod partikolari meta dik l-informazzjoni tkun idirizzata speċifikament lil minorenni.

3.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jieħu l-passi kollha raġonevoli biex jistabbilixxi proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11 u għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tas-suġġett tad-dejta msemmija fl-Artikoli 12 sa 17. Meta d-dejta personali tiġi pproċessata b’mezzi awtomatizzati, il-kontrollur għandu jipprovdi mezzi sabiex it-talbiet isiru b’mod elettroniku.

4.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar is-segwitu mogħti fuq talba tiegħu mingħajr dewmien bla bżonn, u f’kwalunkwe każ l-aktar tard sa xahar minn meta tiġi rċevuta t-talba. Din l-informazzjoni għandha tingħata bil-miktub. Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba b’mod elettroniku, l-informazzjoni għandha tingħata b'mod elettroniku.

5.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni meħuda mill-kontrollur wara talba msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu mingħajr ħlas. Fejn Meta it-talbiet ikunu vessatorji manifestament eċċessivi, b’mod partikolari minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, jew id-daqs jew il-volum tat-talba, il-kontrollur jista’ jimponi tariffa raġonevoli, waqt li jqis l-ispejjeż amministrattivi, għall-għoti tal-informazzjoni jew għat-teħid tal-azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti prova tal-karattru vessatorju manifestament eċċessiva tat-talba.

5a.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li s-suġġett tad-dejta jista' jitlob id-drittijiet tiegħu direttament fil-konfront tal-kontrollur jew permezz tal-awtorità ta' superviżjoni nazzjonali kompetenti. Meta l-awtorità ta' superviżjoni tkun aġixxiet fuq talba tas-suġġett tad-dejta, l-awtorità ta' superviżjoni għandha tinforma lis-suġġett tad-dejta dwar il-verifiki li saru. [Em. 73]

Artikolu 11

Informazzjoni lis-suġġett tad-dejta

1.  Fejn Meta tinġabar dejta personali relatata ma’ suġġett tad-dejta, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-kontrollur jieħu l-miżuri kollha xierqa biex jipprovdi l-informazzjoni li ġejja lis-suġġett tad-dejta:

(a)  l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur u tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta;

(b)  l-objettivi il-bażi legali u l-finijiet tal-ipproċessar li għalih id-dejta personali tkun maħsuba ;

(c)  il-perjodu li matulu d-dejta personali tkun se tinħażen ;

(d)  l-eżistenza tad-dritt li jintalab mingħand il-kontrollur l-aċċess għal u r-rettifika, it-tħassir jew ir-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-dejta personali dwar is-suġġett tad-dejta;

(e)  id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni msemmija fl-Artikolu 39 u d-dettalji ta’ kuntatt tagħha;

(f)  ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri tad-dejta personali, inkluż f’pajjiżi terzi jew f’organizzazzjonijiet internazzjonali u min hu awtorizzat li jaċċessa din id-dejta fl-ambitu tal-liġi ta' dak il-pajjiż terz jew tar-regoli ta' dik l-organizzazzjoni internazzjonali, l-eżistenza jew l-assenza ta' deċiżjoni xierqa mill-Kummissjoni jew fil-każ ta' trasferimenti msemmija fl-Artikolu 35 jew fl-Artikolu 36, il-mezzi biex tinkiseb kopja tas-salvagwardji xierqa użati f'dak it-trasferiment;

(fa)  meta l-kontrollur jipproċessa dejta personali kif deskritt fl-Artikolu 9(1), l-informazzjoni dwar l-eżistenza tal-ipproċessar għal miżura tat-tip imsemmi fl-Artikolu 9(1) u l-effetti maħsuba ta' dan l-ipproċessar dwar is-suġġett tad-dejta, l-informazzjoni dwar il-loġika użata fit-tfassil tal-profil u d-dritt tal-akkwist tal-valutazzjoni umana;

(fb)  informazzjoni dwar miżuri tas-sigurtà meħuda biex tkun protetta d-dejta personali;

(g)  kwalunkwe informazzjoni oħra sakemm dik l-informazzjoni addizzjonali tkun meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar ġust fir-rigward tas-suġġett tad-dejta, billi jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom tiġi pproċessata d-dejta personali.

2.  Fejn id-dejta personali tinġabar mis-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta, flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, dwar jekk l-għoti ta’ dejta personali jkunx mandatorju jew fakultattiv, kif ukoll il-konsegwenzi possibbli jekk ma tingħatax dik id-dejta.

3.  Il-kontrollur għandu jagħti l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1:

(a)  fil-ħin meta tinkiseb id-dejta personali mis-suġġett tad-dejta, jew

(b)  fejn id-dejta personali ma tinġabarx mis-suġġett tad-dejta, fil-mument tar-reġistrazzjoni jew fi żmien perjodu raġonevoli wara l-ġbir, billi jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom tkun inġabret id-dejta jew inkella ġiet ipproċessata.

4.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri leġiżlattivi li jittardjaw, jew jirrestrinġu jew iħallu barra l-għoti tal-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta, f'każ speċifiku, safejn, u sakemm, tali restrizzjoni parzjali jew kompleta tikkostitwixxi miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika b’kont debitu tad-drittijiet fundamentali u tal-interessi leġittimi tal-persuna kkonċernata:

(a)  biex ikun evitat li jiġu mfixkla inkjesti, investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali jew legali;

(b)  biex ikun evitat preġudizzju għall-prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(c)  biex tipproteġi s-sigurtà pubblika;

(d)  biex tipproteġi s-sigurtà nazzjonali;

(e)  biex tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

5.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur għandu jivvaluta, f’kull każ speċifiku, permezz ta’ eżami konkret u individwali, jekk tapplikax restrizzjoni parzjali jew sħiħa għal waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 4. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu wkoll bil-liġi kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li jistgħu jaqgħu kompletament jew parzjalment taħt l-eżenzjonijiet fl-ambitu tal-punti (a), (b), (c) u (d) tal-paragrafu 4. [Em. 74]

Artikolu 12

Dritt ta’ aċċess għas-suġġett tad-dejta

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb mingħand il-kontrollur konferma jekk dejta personali dwaru jew dwarha tkunx qed tiġi pproċessata. Fejn Meta dejta personali bħal din tkun qed tiġi pproċessata, il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja, jekk ma tkunx ġiet provduta diġà:

(-a)  il-komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata u ta' kwalunkwe informazzjoni li tinftiehem disponibbli dwar is-sors tagħha, u jekk applikabbli, informazzjoni intelliġibbli dwar il-loġika involuta fi kwalunkwe proċess awtomatizzat;

(-aa)  is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta' dan l-ipproċessar, għall-inqas fil-każ tal-miżuri msemmija fl-Aritkolu 9;

(a)  l-objettivi il-finijiet tal-ipproċessar kif ukoll il-bażi legali għall-ipproċessar;

(b)  il-kategoriji tad-dejta personali inkwistjoni;

(c)  ir-riċevituri jew kategoriji ta’ riċevituri li lilhom tkun żvelata d-dejta personali, b’mod partikolari r-riċevituri f’pajjiżi terzi;

(d)  il-perjodu li għalih id-dejta personali tkun se tinħażen ;

(e)  l-eżistenza tad-dritt li jintalbu mingħand il-kontrollur ir-rettifika, it-tħassir jew ir-restrizzjoni tal-ipproċessar ta’ dejta personali dwar is-suġġett tad-dejta;

(f)  id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(g)  komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun qed tiġi pproċessata u ta’ kull informazzjoni disponibbli dwar l-oriġini tagħha;

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb mingħand il-kontrollur kopja tad-dejta personali li tkun qed tiġi pproċessata. Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-dejta. [Em. 75]

Artikolu 13

Restrizzjonijiet fuq id-dritt ta’ aċċess

1.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri leġiżlattivi li jirrestrinġu, b’mod sħiħ jew parzjali, jiddependi fuq l-użu speċifiku, id-dritt ta’ aċċess tas-suġġett tad-dejta sakemm u għall-perjodu tali restrizzjoni sħiħa jew parzjali tikkostitwixxi miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika, b’kont debitu tad-drittijiet fundamentali u tal-interessi leġittimi tal-persuna kkonċernata:

(a)  biex ikun evitat li jiġu mfixkla inkjesti, investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali jew legali;

(b)  biex ikun evitat preġudizzju għall-prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(c)  biex tipproteġi s-sigurtà pubblika;

(d)  biex tipproteġi s-sigurtà nazzjonali;

(e)  biex tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur għandu jivvaluta, f’kull każ speċifiku, permezz ta’ eżami konkret u individwali, jekk tapplikax restrizzjoni parzjali jew sħiħa għal waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu wkoll bil-liġi kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li jistgħu jaqgħu kompletament jew parzjalment taħt l-eżenzjonijiet fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 1.

3.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jinforma, mingħajr dewmien bla bżonn, bil-miktub lis-suġġett tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut jew restrizzjoni tal-aċċess, dwar ir-raġunijiet il-ġustifikazzjoni rraġunta għar-rifjut u dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni u li jinstab rimedju ġudizzjarju. L-informazzjoni dwar ir-raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni tista’ titħalla barra meta l-għoti ta’ dik l-informazzjoni jimmina speċifikament għan skont il-paragrafu 1.

4.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-kontrollur jiddokumenta l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 kif ukoll ir-raġunijiet li jirrestrinġu l-komunikazzjoni dwar ir-raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni titħalla barra. L-informazzjoni għandha ssir disponibbli għall-awtoritajiet ta' superviżjoni nazzjonali. [Em. 76]

Artikolu 14

Modalitajiet għall-eżerċizzju tad-dritt ta’ aċċess

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jitlob, il-ħin kollu, b’mod partikulari fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 13 fl-Artikoli 12 u 13, li l-awtorità ta’ superviżjoni tiċċekkja l-legalità tal-ipproċessar.

2.  L-Istat Membru L-Istati Membri għandu jipprovdi li l-kontrollur jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar id-dritt li jitlob l-intervent tal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 1.

3.  Meta jiġi eżerċitat id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma lis-suġġett tad-dejta mill-anqas li l-verifiki kollha meħtieġa mill-awtorità ta' superviżjoni jkunu saru, u dwar l-eżitu fir-rigward tal-legalità tal-ipproċessar inkwistjoni. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma wkoll lis-suġġett tad-dejta dwar id-dritt li jfittex rimedju ġudizzjarju.

3a.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li s-suġġett tad-dejta jista' jasserixxi dan id-dritt direttament kontra l-kontrollur jew permezz tal-intermedjarju tal-awtoritajiet ta' superviżjoni nazzjonali kompetenti.

3b.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li jkun hemm limiti ta' żmien raġonevoli għall-kontrollur biex iwieġeb għat-talbiet tas-suġġett tad-dejta fir-rigward tal-eżerċizzju tad-dritt tal-aċċess tiegħu. [Em. 77]

Artikolu 15

Dritt għal rettifika u kompletezza

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb mingħand il-kontrollur ir-rettifika jew il-kompletezza ta’ dejta personali dwaru jew dwarha li ma tkunx eżatta jew kompleta, Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jikseb il-kompletezza tad-dejta personali mhux kompluta, b’mod partikolari permezz ta’ stqarrija ta’ ta’ kompletezza jew korrezzjoni.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett tad-dejta dwar, b'ġustifikazzjoni raġunata ta' kwalunkwe rifjut tar-rettifika jew kompletezza, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta' superviżjoni u li jitfittex rimedju ġudizzjarju.

2a.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur għandu jikkomunika kwalunkwe rettifika mwettqa għal kull riċevitur li d-dejta tkun ġiet żvelata lilu, sakemm dan ma jkunx impossibbli jew jinvolvi sforz sproporzjonat.

2b.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur għandu jikkomunika r-rettifika ta' dejta personali mhux preċiża lill-partijiet terzi li mingħandhom tkun oriġinat id-dejta personali mhux preċiża.

2c.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li s-suġġett tad-dejta jista' jasserixxi dan id-dritt direttament anke permezz tal-intermedjarju tal-awtoritajiet ta' superviżjoni nazzjonali kompetenti. [Em. 78]

Artikolu 16

Dritt għal tħassir

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta personali relatata miegħu jew magħha meta l-ipproċessar ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet adottati skont l-Artikoli 4 (a) sa (e), 7 u 8 l-Artikoli 4, 6, 7 u 8 ta’ din id-Direttiva.

2.  Il-kontrollur għandu jwettaq it-tħassir mingħajr dewmien. Il-kontrollur għandu jastjeni wkoll milli jxerred aktar it-tali dejta.

3.  Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu jimmarka jillimita l-ipproċessar ta’ dejta personali fejn meta:

(a)  il-preċiżjoni tiġi kkontestata mis-suġġett tad-dejta, għal perjodu li jippermetti lill-kontrollur li jivverifika l-preċiżjoni tad-dejta;

(b)  id-dejta personali tkun trid tinżamm għal objettivi ta’ prova jew għall-protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta' persuna oħra.

(c)  is-suġġett tad-dejta jopponi t-tħassir tagħha u minflok jitlob ir-restrizzjoni tal-użu tagħha

3a.  Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali jkun ristrett skont il-paragrafu 3, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta qabel ineħħi r-restrizzjoni fuq l-ipproċessar.

4.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett tad-dejta, b'ġustifikazzjoni raġunata, dwar kwalunkwe rifjut tat-tħassir jew restrizzjoni tal-ipproċessar, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment lill-awtorità ta’ superviżjoni u li jitfittex rimedju ġudizzjarju.

4a.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jgħarraf lir-riċevituri li lilhom din id-dejta tkun intbagħtet dwar kwalunkwe tħassir jew restrizzjoni li saret skont il-paragrafu 1, sakemm dan ma jkunx impossibbli jew jinvolvi sforz sproporzjonat. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar dawk il-partijiet terzi.

4b.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li s-suġġett tad-dejta jasserixxi dan id-dritt direttament kontra l-kontrollur jew permezz tal-intermedjarju tal-awtoritajiet ta' superviżjoni nazzjonali kompetenti. [Em. 79]

Artikolu 17

Drittijiet tas-suġġett tad-dejta f'investigazzjonijiet u proċedimenti kriminali

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li d-drittijiet għal informazzjoni, aċċess, rettifika, tħassir u restrizzjoni tal-ipproċessar imsemmija fl-Artikoli 11 sa 16 jitwettqu skont ir-regoli nazzjonali dwar proċedimenti ġudizzjarji fejn id-dejta personali tkun qiegħda f’deċiżjoni jew reġistru ġudizzjarju pproċessat fil-kors ta’ investigazzjonijiet u proċedimenti ġudizzjarji.

KAPITOLU IV

KONTROLLUR U PROĊESSUR

TAQSIMA 1

OBBLIGI ĠENERALI

Artikolu 18

Responsabbiltà tal-kontrollur

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jadotta politiki u jimplimenta miżuri xierqa biex jassigura u jkun jista' juri, b'mod trasparenti, għal kull operazzjoni ta' proċessar, li l-ipproċessar ta’ dejta personali jsir f’konformità mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, kemm meta jiddetermina l-mezzi għall-ipproċessar u waqt l-ipproċessar innifsu.

2.  Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu b’mod partikolari:

(a)  iż-żamma tad-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 23;

(aa)  it-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 25a;

(b)  il-konformità mar-rekwiżiti għall-konsultazzjoni minn qabel skont l-Artikolu 26;

(c)  l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar is-sigurtà tad-dejta stabbiliti fl-Artikolu 27;

(d)  l-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 30.

(da)  it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' salvagwardji speċifiċi fir-rigward tat-trattament ta' dejta personali relatata mal-minorenni, fejn xieraq.

3.  Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi biex jassigura l-verifika tal-adegwatezza u tal-effettività tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Jekk ikun proporzjonat, din il-verifika għandha titwettaq minn awdituri interni jew esterni indipendenti. [Em. 80]

Artikolu 19

Protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod awtomatiku

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni, l-għarfien teknoloġiku kurrenti, l-aħjar prattiki internazzjonali u r-riskji rappreżentati mill-ipproċessar tad-dejta, il-kontrollur għandu jimplimenta u l-proċessur jekk ikun hemm, għandhom kemm fil-mument tad-determinazzjoni tal-finijiet u l-mezzi għall-ipproċessar u kif ukoll fil-mument tal-ipproċessar innifsu, għandhom jimplimentaw miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa u proporzjonati b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, b'mod partikolari fir-rigward tal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 4. Il-protezzjoni tad-dejta b’intenzjoni għandha tikkunsidra b’mod partikolari l-ġestjoni taċ-ċiklu kollu tal-ħajja tad-dejta personali mill-ġbir sal-ipproċessar għat-tħassir, li b’mod sistematiku tiffoka fuq is-salvagwardji proċedurali komprensivi fir-rigward tal-preċiżjoni, il-kunfidenzjalità, l-integrità, is-sigurtà fiżika u t-tħassir ta’ dejta personali. Meta l-kontrollur ikun wettaq valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 25a, għandhom jitqiesu r-riżultati meta jiġu żviluppati dawk il-miżuri u l-proċeduri.

2.  Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi biex jassigura li, b'mod awtomatiku, tiġi proċessata biss dik id-dejta personali li tkun meħtieġa għall-objettivi tal-ipproċessar għal kull fini speċifika tal-ipproċessar u speċjalment dik id-dejta personali mhux miġbura, miżmuma jew imxerrda aktar mill-minimu meħtieġ għal dawk il-finijiet, kemm f'termini ta' ammont ta' dejta kif ukoll f'termini ta' żmien ta' ħażna. B’mod partikolari, dawk il-mekkaniżmi għandhom jassiguraw li b’mod awtomatiku d-dejta personali ma tkunx aċċessibbli għal numru mhux definit ta’ individwi u li s-suġġetti tad-dejta jistgħu jikkontrollaw id-distribuzzjoni tad-dejta personali tagħhom. [Em. 81]

Artikolu 20

Kontrolluri konġunti

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-kontrolluri konġunti għandhom jistabbilixxu r-responsabbiltajiet rispettivi għall-konformità mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, permezz ta’ arranġament ftehim legalment vinkolanti bejniethom.

2.  Sakemm is-suġġett tad-dejta jkun ġie infurmat liema mill-kontrolluri konġunti huwa responsabbli skont il-paragrafu 1, is-suġġett tad-dejta jista' jeżerċità d-dritt tiegħu fl-ambitu ta' din id-Direttiva fir-rigward ta' u kontra kull żewġ kontrolluri konġunti jew aktar. [Em. 82]

Artikolu 21

Proċessur

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li meta l-ipproċessar isir f’isem kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti li jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri tas-sigurtà tekniċi u miżuri organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li għandu jsir u jassiguraw konformità ma' dawk il-miżuri.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li t-twettiq ta’ pproċessar permezz ta’ proċessur għandu jkun regolat permezz ta’ kuntratt jew att legali li jżomm lill-proċessur responsabbli lejn il-kontrollur u li jistipula partikolarment illi l-proċessur għandu jaġixxi biss fuq struzzjonijiet tal-kontrollur, b’mod partikolari, meta t-trasferiment tad-dejta personali użata jkun ipprojbit.:

(a)  jaġixxi biss fuq struzzjonijiet mingħand il-kontrollur;

(b)  jimpjega biss persunal li jkun qabel li jkun marbut b’obbligu ta’ kunfidenzjalità jew li jkun taħt obbligu statutorju ta’ kunfidenzjalità;

(c)  jieħu l-miżuri kollha meħtieġa skont l-Artikolu 27;

(d)  jimpjega proċessur ieħor biss bil-permess tal-kontrollur u għalhekk jinforma lill-kontrollur dwar l-intenzjoni tiegħu li jimpjega proċessur ieħor f’ħin xieraq sabiex il-kontrollur ikollu l-possibbiltà li joġġezzjona;

(e)  safejn ikun possibbli minħabba n-natura tal-ipproċessar, jadotta bi ftehim mal-kontrollur ir-rekwiżiti tekniċi u organizzattivi meħtieġa għat-twettiq tal-obbligu tal-kontrollur li jwieġeb għat-talbiet biex jiġu eżerċitati d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta stabbiliti fil-Kapitolu III;

(f)  jassisti lill-kontrollur fl-assigurar tal-konformità mal-obbligazzjonijiet skont l-Artikolu 25a sa 29;

(g)  jgħaddi r-riżultati kollha lill-kontrollur wara li jkun intemm l-ipproċessar u m'għandux jipproċessa din id-dejta b'mod ieħor u jħassar kopji eżistenti sakemm il-liġi tal-Unjoni jew l-Istat Membru tirrikjedi l-ħażna tagħhom;

(h)  jagħmel disponibbli għall-kontrollur u għall-awtorità ta’ superviżjoni kull informazzjoni meħtieġa għall-kontroll tal-konformità mal-obbligi stabbiliti f’dan l-Artikolu.

(i)  jikkunsidra l-prinċipju tal-protezzjoni tad-dejta b’intenzjoni u b’mod awtomatiku.

2a.  Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jiddokumentaw bil-miktub l-istruzzjonijiet tal-kontrollur u l-obbligi tal-proċessur imsemmija fil-paragrafu 2.

3.  Jekk proċessur jipproċessa dejta personali għajr kif ordnat mill-kontrollur, il-proċessur għandu jitqies bħala kontrollur fir-rigward ta’ dak l-ipproċessar u għandu jkun soġġett għar-regoli dwar il-kontrolluri konġunti stipulati fl-Artikolu 20. [Em. 83]

Artikolu 22

Ipproċessar bl-awtorità tal-kontrollur u tal-proċessur

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-proċessur u kull persuna li taġixxi bl-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur, li jkollhom aċċess għal dejta personali, jistgħu jipproċessawha biss fuq struzzjonijiet mill-kontrollur jew fejn ikun meħtieġ mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri.

1a.  Meta l-proċessur ikun jew isir il-parti determinanti fir-rigward tal-finijiet, il-mezzi, jew il-metodi tal-iproċessar tad-dejta jew ma jaġixxix esklużivament skont l-istruzzjonijiet tal-kontrollur, għandu jitqies kontrollur konġunt skont l-Artikolu 20. [Em. 84]

Artikolu 23

Dokumentazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull kontrollur u proċessur iżomm dokumentazzjoni tas-sistemi u l-proċeduri kollha ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

2.  Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)  l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur, jew kwalunkwe kontrollur jew proċessur konġunt;

(aa)  ftehim legalment vinkolanti, fejn ikun hemm kontrolluri konġunti; lista ta' proċessuri u attivitajiet mwettqa mill-proċessuri;

(b)  l-objettivi tal-ipproċessar;

(ba)  indikazzjoni tal-partijiet tal-organizzazzjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur fdati bl-ipproċessar tad-dejta personali għal fini partikolari;

(bb)  deskrizzjoni tal-kategorija jew kategoriji tas-suġġetti tad-dejta u d-dejta jew il-kategoriji tad-dejta li jirrelataw magħhom;

(c)  ir-riċevituri jew kategoriji ta’ riċevituri tad-dejta personali;

(ca)  fejn ikun applikabbli, informazzjoni dwar l-eżistenza tal-profilar, ta’ miżuri bbażati fuq profilar, u ta’ mekkaniżmi għall-oġġezzjoni tal-profilar;

(cb)  informazzjoni li tinftiehem dwar il-loġika involuta fi kwalunkwe pproċessar awtomatizzat;

(d)  it-trasferimenti ta’ dejta lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u r-raġunijiet legali li abbażi tagħhom tiġi trasferita d-dejta; għandha tingħata spjegazzjoni sostanzjali meta trasferiment ikun ibbażat fuq l-Artikolu 35 jew 36 ta’ din id-Direttiva;

(da)  l-iskadenzi taż-żmien għat-tħassir tal-kategoriji ta' dejta differenti;

(db)  ir-riżultati tal-verifiki tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 18(1);

(dc)  indikazzjoni tal-bażi legali tal-operazzjoni tal-ipproċessar li għaliha tkun maħsuba d-dejta.

3.  Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jagħmlu d-dokumentazzjoni disponibbli kollha, meta jiġu mitluba biex jagħmlu dan, lill-awtorità ta’ superviżjoni. [Em. 85]

Artikolu 24

Żamma ta’ reġistri

1.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li jinżammu reġistri tal-anqas tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u żvelar għandhom juru b’mod partikolari għan l-fini, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda minn dawn l-operazzjonijiet u l-identifikazzjoni tal-persuna li tkun ikkonsultat jew żvelat id-dejta personali, u l-identità tar-riċevitur ta’ dik id-dejta, u l-identità tar-riċevituri ta' din id-dejta.

2.  Ir-reġistri għandhom jintużaw biss għall-finijiet ta’ verifika tal-legalità tal-ipproċessar tad-dejta, awtomonitoraġġ u sabiex tiġi assigurata l-integrità tad-dejta u s-sigurtà tad-dejta, jew għal raġunijiet ta' awditjar, jew mill-uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta jew mill-awtorità għall-protezzjoni tad-dejta.

2a.  Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jagħmlu d-dokumentazzjoni disponibbli, meta jiġu mitluba biex jagħmlu dan, lill-awtorità ta’ superviżjoni. [Em. 86]

Artikolu 25

Kooperazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur u l-proċessur għandhom jikkooperaw, meta jintalbu, mal-awtorità ta’ superviżjoni fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha, b’mod partikolari billi jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja għall-awtorità ta’ superviżjoni biex twettaq id-dmirijiet tagħha msemmija fl-Artikolu 46(2) u billi jagħtu aċċess kif provdut fl-Artikolu 46(2).

2.  B’risposta għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 46(1), il-kontrollur u l-proċessur għandhom iwieġbu lill-awtorità ta’ superviżjoni fi żmien raġonevoli li għandu jiġi speċifikat mill-awtorità ta' superviżjoni. It-tweġiba għandha tinkludi deskrizzjoni tal-miżuri meħuda u r-riżultati miksuba, b’risposta għall-kummenti tal-awtorità ta’ superviżjoni. [Em. 87]

Artikolu 25a

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-Protezzjoni tad-Dejta

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew il-proċessur, li jaġixxu f'isem il-kontrollur, għandu jwettaq valutazzjoni tal-impatt tas-sistemi tal-ipproċessar u l-proċeduri previsti dwar il-protezzjoni tad-dejta personali, fejn ikun probabbli li l-operazzjonijiet tal-ipproċessar jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta minħabba n-natura, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-finijiet tagħhom, qabel l-operazzjonijiet ta' pproċessar ġodda jew kmieni kemm jista' jkun fil-każ ta' operazzjonijiet ta' pproċessar eżistenti.

2.  B’mod partikolari, l-operazzjonijiet li ġejjin x’aktarx li jippreżentaw riskji speċifiċi kif imsemmi fil-paragrafu 1:

(a)  l-ipproċessar ta’ dejta personali f’sistemi ta’ arkivjar fuq skala kbira għall-finijiet tal-prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali u l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(b)  l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ dejta personali kif imsemmi fl-Artikolu 8, ta’ dejta personali relatata mal-minorenni u ta’ dejta bijometrika u dwar il-lok għall-finijiet tal-prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali u l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(c)  l-evalwazzjoni ta’ aspetti personali relatati ma' persuna fiżika jew għall-analiżi jew il-previżjoni b’mod partikolari tal-imġiba ta’ persuna fiżika, li hija bbażata fuq proċessar awtomatizzat u x’aktarx tirriżulta f’miżuri li jipproduċu effetti legali li jikkonċernaw l-individwu jew li jaffettwaw lill-individwu b’mod sinifikanti;

(d)  il-monitoraġġ ta’ żoni aċċessibbli għall-pubbliku, b’mod speċjali meta jintuża apparat ottiku-elettroniku (sorveljanza bil-vidjo); jew

(e)  operazzjonijiet ta’ pproċessar oħrajn li għalihom tkun meħtieġa l-konsultazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 26(1).

3.  Il-valutazzjoni għandha tinkludi minn tal-inqas:

(a)  deskrizzjoni sistematika tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti;

(b)  valutazzjoni tal-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-operazzjonijiet ta' pproċessar fir-rigward tal-finijiet;

(c)  valutazzjoni tar-riskji u l-libertajiet għad-drittijiet u l-libertijiet tas-suġġetti tad-dejta u l-miżuri previsti biex jindirizzaw dawk ir-riskji u jnaqqsu l-ammont tad-dejta personali li tiġi pproċessata;

(d)  miżuri ta’ sigurtà u mekkaniżmi li jassiguraw il-protezzjoni ta’ dejta personali u li juru l-konformità mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn ikkonċernati;

(e)  indikazzjoni ġenerali tal-limiti ta’ żmien għat-tħassir tad-diversi kategoriji ta’ dejta;

(f)  fejn japplika, lista tat-trasferimenti ta’ dejta maħsuba lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali u, f’każ ta’ trasferimenti msemmijin fl-Artikolu 36(2), id-dokumentazzjoni tas-salvagwardji xierqa.

4.  Jekk il-kontrollur jew il-proċessur ħatar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, hu għandu jkun involut fil-proċediment tal-valutazzjoni tal-impatt.

5.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jikkonsulta lill-pubbliku dwar l-ipproċessar maħsub, mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni tal-interess pubbliku jew is-sigurtà tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

6.  Mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni tal-interess pubbliku jew is-sigurtà tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar, il-valutazzjoni għandha ssir disponibbli faċilment għall-pubbliku.

7.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni mingħand il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 56 għall-fini li tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx jippreżentaw ir-riskji speċifiċi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u r-rekwiżiti għall-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, inklużi kundizzjonijiet għall-iskalabbiltà, il-verifika u l-awtidjar. [Em. 88]

Artikolu 26

Konsultazzjoni minn qabel mal-awtorità ta’ superviżjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-kontrollur jew il-proċessur jikkonsulta lill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali li tkun ser tifforma parti minn sistema ġdida ta’ arkivjar li tkun ser tinħoloq fejn sabiex tkun assigurata l-konformità tal-ipproċessar maħsub mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u b’mod partikolari biex itaffu r-riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

(a)  iridu jiġu pproċessati kategoriji speċjali ta’ dejta msemmija fl-Artikolu 8;valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta kif ipprovdut fl-Artikolu 25a tindika li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, il-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom u/jew il-finijiet tagħhom, aktarx li jippreżentaw grad għoli ta’ riskji speċifiċi; jew

(b)  it-tip ta’ pproċessar, partikolarment bl-użu ta’ teknoloġiji, mekkaniżmi jew proċeduri ġodda, jinvolvi riskji speċifiċi mod ieħor għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, u partikolarment il-protezzjoni tad-dejta personali, tas-suġġetti tad-dejta.l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni minn qabel dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar speċifikati li aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta minħabba n-natura, il-kamp ta’ applikazzjoni u/jew l-għanijiet tagħhom.

1a.  Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tiddetermina skont is-setgħa tagħha li l-ipproċessar maħsub ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, b’mod partikolari meta r-riskji ma jkunux identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub u tagħmel proposti xierqa sabiex tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-awtorità ta’ superviżjoni, wara li tikkonsulta lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, għandha tistabbilixxi lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont il-punt (b) tal-paragrafu 1.

2a.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew proċessur għandu jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni bil-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 25a u, fuq talba, flimkien ma’ kwalunkwe informazzjoni oħra li tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni tivvaluta l-konformità tal-ipproċessar u b’mod partikolari r-riskji għall-protezzjoni tad-dejta personali tas-suġġett tad-dejta u tas-salvagwardji relatati.

2b.  Jekk l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-fehma li l-ipproċessar maħsub ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva jew li r-riskji ma jkunux identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din għandha tagħmel proposti adattati sabiex tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

2c.  L-Istati Membri jistgħu jikkonsultaw lill-awtorità ta’ superviżjoni fit-tħejjija ta’ miżura leġiżlattiva li għandha tiġi adottata mill-parlament nazzjonali jew ta’ miżura bbażata fuq din il-miżura leġiżlattiva, li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar, sabiex jassiguraw il-konformità tal-ipproċessar maħsub fl-ambitu ta' din id-Direttive u b’mod partikolari sabiex inaqqsu r-riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta. [Em. 89]

TAQSIMA 2

SIGURTÀ TAD-DEJTA

Artikolu 27

Sigurtà tal-ipproċessar

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw jimplimenta miżuri proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jassiguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-riskji rappreżentati mill-ipproċessar u n-natura tad-dejta li trid tiġi protetta, waqt li jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni tagħhom.

2.  Fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat tad-dejta, kull Stat Membru għandu jipprovdi li l-kontrollur jew il-proċessur, wara evalwazzjoni tar-riskji, jimplimenta miżuri mfasslin sabiex:

(a)  jiċħdu l-aċċess minn persuni mhux awtorizzati għat-tagħmir li jipproċessa d-dejta użat għall-ipproċessar ta’ dejta personali (kontroll tal-aċċess għat-tagħmir);

(b)  jimpedixxu l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tneħħija mhux awtorizzati tal-medja tad-dejta (kontroll tal-medja tad-dejta);

(c)  jipprevjeni d-dħul mhux awtorizzat ta’ dejta u l-ispezzjoni, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta’ dejta personali maħżuna (kontroll tal-ħażna);

(d)  jipprevjeni l-użu ta’ sistemi awtomatizzati ta’ pproċessar ta’ dejta minn persuni mhux awtorizzati bl-użu ta’ tagħmir għall-komunikazzjoni tad-dejta (kontroll tal-utent);

(e)  jassigura li l-persuni awtorizzati biex jużaw sistema awtomatizzata ta’ pproċessar ta’ dejta ikollhom aċċess biss għad-dejta koperta mill-awtorizzazzjoni għall-aċċess tagħhom (kontroll tal-aċċess għad-dejta);

(f)  jassigura li jkun possibbli li jiġi vverifikat u stabbilit lil liema korpi tkun intbagħtet jew saret disponibbli jew tista’ tintbagħat jew issir disponibbli dejta personali bl-użu ta’ tagħmir għall-komunikazzjoni tad-dejta (kontroll tal-komunikazzjoni);

(g)  jassigura li jkun sussegwentement possibbli li jiġi vverifikat u stabbilit liema dejta personali ddaħħlet f’sistemi awtomatizzati ta’ pproċessar tad-dejta u meta u minn min iddaħħlet id-dejta (kontroll tad-dħul);

(h)  jipprevjeni l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta’ dejta personali waqt it-trasferiment tad-dejta personali jew waqt it-trasportazzjoni tal-medja tad-dejta (kontroll tat-trasport);

(i)  jassigura li s-sistemi installati jistgħu, f’każ ta’ interruzzjoni, jiġu rranġati (irkupru);

(j)  jassigura li l-funzjonijiet tas-sistema jaħdmu, li s-sejbien ta’ żbalji fil-funzjonijiet jiġi rrappurtat (affidabbiltà) u li d-dejta maħżuna ma tistax tiġi korrotta permezz ta’ funzjonament ħażin tas-sistema (integrità).

(ja)  jassigura li fil-każ tal-ipproċessar ta’ dejta personali sensittiva skont l-Artikoli 8, miżuri ta’ sigurtà addizzjonali għandhom ikunu fis-seħħ, sabiex tiġi assigurata sensibilizzazzjoni skont is-sitwazzjoni tar-riskji u l-kapaċità li tittieħed azzjoni ta’ prevenzjoni, korrezzjoni u mitigazzjoni f’ħin kważi reali kontra sitwazzjonijiet ta’ vulnerabbiltà jew inċidenti misjuba li jistgħu jkunu ta’ riskju għad-dejta.

2a.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-proċessuri jkunu jistgħu jinħatru biss jekk jiggarantixxu li josservaw il-miżuri tekniċi u organizzattivi rikjesti skont il-paragrafu 1 u jikkonformaw mal-istruzzjonijiet skont l-Artikolu 21(2). L-awtorità kompetenti għandha tissorvelja lill-proċessur f'dawk l-aspetti.

3.  Fejn ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 għal diversi sitwazzjonijiet, speċjalment standards ta’ kriptaġġ. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 57(2). [Em. 90]

Artikolu 28

Notifika ta’ ksur tad-dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li f’każ ta’ ksur tad-dejta personali, il-kontrollur jinnotifika, mingħajr dewmien bla bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih, il-ksur tad-dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni. Il-kontrollur għandu jipprovdi, jekk mitlub, ġustifikazzjoni raġunata lill-awtorità ta’ superviżjoni f’każijiet fejn in-notifikazzjoni ma ssirx fi żmien 24 siegħa. ta' kwalunkwe dewmien.

2.  Il-proċessur għandu jiġbed l-attenzjoni u jinforma immedjatament lill-kontrollur meta jinduna mingħajr dewmien bla bżonn wara li jkun ġie stabbilit il-ksur tad-dejta personali.

3.  In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha mill-anqas:

(a)  tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta personali, fosthom il-kategoriji u n-numru ta’ suġġetti tad-dejta kkonċernati u l-kategoriji u n-numru ta’ reġistri tad-dejta kkonċernati;

(b)  tagħti l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmi fl-Artikolu 30 jew punt ta’ kuntatt ieħor fejn tista’ tinkiseb aktar informazzjoni;

(c)  tirrakkomanda miżuri sabiex itaffu l-effetti ħżiena possibbli tal-ksur tad-dejta personali;

(d)  tiddeskrivi l-konsegwenzi possibbli tal-ksur tad-dejta personali;

(e)  tiddeskrivi l-miżuri proposti jew meħuda mill-kontrollur sabiex jindirizza l-ksur tad-dejta personali u jtaffi l-effetti tiegħu.

Fil-każ li l-informazzjoni kollha ma tkunx tista' tiġi fornuta mingħajr dewmien bla bżonn, il-kontrollur jista' jimla n-notifika fit-tieni fażi.

4.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jiddokumenta kwalunkwe ksur tad-dejta personali, fosthom il-fatti li jrrigwardaw il-ksur, l-effetti tiegħu u l-azzjoni ta’ rimedju meħuda. Din id-dokumentazzjoni trid tkun biżżejjed sabiex tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni li tivverifika l-konformità ma’ dan l-Artikolu. Din id-dokumentazzjoni għandha tinkludi biss l-informazzjoni meħtieġa għal dak il-għan.

4a.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha żżomm reġistru pubbliku tat-tipi ta’ ksur notifikati.

5.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 56 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment tal-ksur tad-dejta msemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għaċ-ċirkustanzi partikolari li fihom kontrollur u proċessur ikun ikunu meħtieġa jinnotifikaw il-ksur tad-dejta personali.

6.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-format standard ta’ din in-notifika lill-awtorità ta’ superviżjoni, il-proċeduri applikabbli għar-rekwiżit ta’ notifika u l-forma u l-modalitajiet għad-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, inklużi l-limiti taż-żmien għat-tħassir tal-informazzjoni miżmuma fiha. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 57(2). [Em. 91]

Artikolu 29

Komunikazzjoni ta’ ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li se jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta personali jew, lill-privatezza, lid-dritt jew lill-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-notifika msemmija fl-Artikolu 28, jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla bżonn.

2.  Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun komprensiva u tuża lingwaġġ ċar u trasparenti. Għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta personsali u tinkludi mill-inqas l-informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet previsti fil-punti (b), u (c) u (d) tal-Artikolu 28(3) u informazzjoni dwar id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, inkluż rimedju.

3.  Il-komunikazzjoni ta’ ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta m’għandhiex tkun meħtieġa jekk il-kontrollur juri għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ superviżjoni li huwa jkun implimenta miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika xierqa, u li dawk il-miżuri ġew applikati għad-dejta personali kkonċernata mill-ksur tad-dejta personali. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika għandhom jagħmlu d-dejta ma tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma tkunx awtorizzata biex taċċessaha.

3a.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-kontrollur li jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta, jekk il-kontrollur ma jkunx diġà kkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta, l-awtorità ta’ superviżjoni, wara li tkun ikkunsidrat l-effetti ħżiena possibbli tal-ksur, tista’ titolbu jagħmel dan.

4.  Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta tista’ tiġi ttardjata, jew ristretta jew titħalla barra għar-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 11(4). [Em. 92]

TAQSIMA 3

UFFIĊJAL TAL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA

Artikolu 30

Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew il-proċessur jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

2.  L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għandu jinħatar fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 32. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien espert għandu jkun stabbilit b’mod partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-dejta personali pproċessata mill-kontrollur jew mill-proċessur.

2a.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li kwalunkwe dmir professjonali ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jkun kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax f’kunflitt ta’ interessi.

2b.  L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għandu jinħatar għal perjodu ta’ mill-inqas erba’ snin. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. Tul il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista' jitkeċċa biss minn dik il-kariga jekk ma jibqax iwettaq il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-doveri tiegħu.

2c.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lis-suġġett tad-dejta bid-dritt li jikkuntattja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu.

3.  L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal diversi entitajiet, billi titqies l-istruttura organizzattiva tal-awtorità kompetenti.

3a.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew il-proċessur għandu jikkomunika l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta lill-awtorità ta' superviżjoni u lill-pubbliku. [Em. 93]

Artikolu 31

Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew il-proċessur jassiguraw li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr dewmien fil-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta personali.

2.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jassiguraw li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jiġi pprovdut bil-mezzi biex iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti msemmija fl-Artikolu 32 b’mod effettiv u indipendenti, u ma jirċievi l-ebda struzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-funzjoni.

2a.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jappoġġa lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u għandu jipprovdi l-mezzi kollha, inklużi l-persunal, il-bini, it-tagħmir, it-taħriġ professjonali kontinwu u kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa biex iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti msemmija fl-Artikolu 32, u biex ma jitlifx l-għarfien professjonali tiegħu. [Em. 94]

Artikolu 32

Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew il-proċessur jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tal-dejta tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

(a)  iqajjem sensibilizzazzjoni, jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu skont id-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward ta’ miżuri u proċeduri tekniċi u organizzazzjonali u jiddokumenta din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(b)  jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-politiki fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta personali, inklużi l-assenjazzjoni tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-persunal involut fl-operazzjonijiet ta’ pproċessar u l-verifiki relatati;

(c)  jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom taħt id-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva;

(d)  jassigura li tinżamm id-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 23;

(e)  jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur tad-dejta personali skont l-Artikoli 28 u 29;

(f)  jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew mill-proċessur u l-applikazzjoni għall-konsultazzjoni minn qabel lill-awtorità ta’ superviżjoni, jekk dan ikun meħtieġ skont l-Artikolu 26(1);

(g)  jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar jew fuq inizjattiva tiegħu stess;

(h)  jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-awtorità ta’ superviżjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar u jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni, jekk ikun xieraq, fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta. [Em. 95]

KAPITOLU V

TRASFERIMENT TA’ DEJTA PERSONALI LIL PAJJIŻI TERZI JEW ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI

Artikolu 33

Prinċipji ġenerali għat-trasferimenti ta’ dejta personali

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull trasferiment ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti, li tkun qed tiġi pproċessata jew li tkun maħsuba biex tiġi pproċessata wara t-trasferiment lil pajjiż terz, jew lil organizzazzjoni internazzjonali, inkluż trasferiment ulterjuri 'l quddiem lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, jista’ jsir biss jekk:

(a)  it-trasferiment speċifiku jkun meħtieġ għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali; u

(aa)  id-dejta tiġi trasferita lil kontrollur f’pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali li tkun awtorità pubblika kompetenti għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1); u

(ab)  il-kundizzjonijiet stipulati f'dan il-Kapitolu jiġu mħarsa mill-kontrollur u mill-proċessur, inklużi trasferimenti 'l quddiem ta’ dejta personali mill-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż terz ieħor jew lil organizzazzjoni internazzjonali oħra; u

(b)  il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu id-dispożizzjonijiet l-oħrjan adottati skont din id-Direttiva jiġu mħarsa mill-kontrollur u l-proċessur; u

(ba)  il-livell ta’ protezzjoni tal-individwi tad-dejta personali ggarantiti fl-Unjoni minn din id-Direttiva mhuwiex imnaqqas; u

(bb)  il-Kummissjoni ddeċidiet fl-ambitu tal-kundizzjonijiet u l-proċedura msemmija fl-Artikolu 34 li l-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni jassiguraw livell adegwat ta’ protezzjoni; jew

(bc)  jinġiebu salvagwardji xierqa fi strument legalment vinkolanti fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta personali kif imsemmi fl-Artikolu 35.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li t-trasferimenti ulterjuri 'l quddiem imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu jseħħu biss jekk, miżjuda mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak il-paragrafu:

(a)  it-trasferiment 'il quddiem ikun meħtieġ għall-istess skop speċifiku bħat-trasferiment oriġinali; u

(b)  l-awtorità kompetenti li wettqet it-trasferiment oriġinali tawtorizza t-trasferiment ′il quddiem.

Artikolu 34

Trasferimenti b’deċiżjoni ta’ adegwatezza

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li jista' jsir trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) …./2012 jew skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu li l-pajjiż terz jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal dan m’għandux ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni ulterjurispeċifika.

2.  Meta ma tkunx teżisti deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) …./2012, Meta tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni billi tqis l-elementi tagħti kunsiderazzjoni lill-elementi li ġejjin:

(a)  l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, fosthom dwar is-sigurtà pubblika, id-difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi kriminali kif ukoll l-implimentazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni u l-miżuri tas-sigurtà li jkunu osservati f’dak il-pajjiż jew minn dik l-organizzazzjoni internazzjonali il-preċedenti tal-ġurisprudenza kif ukoll drittijiet effettivi u infurzabbli li jinkludu rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni li d-dejta personali tagħhom tkun qed tiġi trasferita;

(b)  l-eżistenza u l-funzjonament effettiv ta’ awtorità ta’ superviżjoni indipendenti waħda jew aktar fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni, li tkun responsabbli għall-assigurazzjoni tal-konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta, inkluż biżżejjed stegħat għall-għoti ta' sanzjonijiet, għall-assistenza u l-għoti ta’ pariri lis-suġġett tad-dejta fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom tiegħu jew tagħha u għall-kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri; u

(c)  l-impenji internazzjonali li jkun daħal għalihom il-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni, b’mod partikolari kwalunkwe konvenzjonijiet legalment vinkolanti jew strumenti fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali.

3.  Il-Kummissjoni tista’ għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 56 biex tiddeċiedi, fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, li pajjiż terz jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali jassigura livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 57(2).

4.  L-att ta’ implimentazzjoni delegat għandu jispeċifika l-applikazzjoni ġeografika u settorjali tiegħu, u, fejn applikabbli, jidentifika l-awtorità ta’ superviżjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

4a.  Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, tissorvelja l-iżviluppi li jistgħu jaffettwaw li jiġu sodisfatti l-elementi elenkati fil-paragrafu 2 f’pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali li b'rabta magħhom ikun ġie adottat att delegat skont il-paragrafu 3.

5.  Il-Kummissjoni tista’ għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 56 biex tiddeċiedi fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva li pajjiż terz jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali ma jassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2, b’mod partikolari f’każijiet fejn il-leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, ma tiggarantix drittijiet effettivi u infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti tad-dejta li tkun qed tiġi trasferita d-dejta personali tagħhom. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 57(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza estrema għall-individwi fir-rigward tad-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta personali, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 57(3).

6.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li meta l-Kummissjoni tiddeċiedi, skont il-paragrafu 5, li kwalunkwe trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni, għandu jkun ipprojbit, din id-deċiżjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għat-trasferimenti skont l-Artikolu 35(1) jew skont l-Artikolu 36. Fi żmien debituxieraq, il-Kummissjoni għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali bl-għan li tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta mid-Deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

7.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lista ta’ dawk il-pajjiżi terzi, territorji u setturi tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali fejn tkun iddeċidiet li jkun jew ma jkunx assigurat livell adegwat ta’ protezzjoni.

8.  Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-applikazzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni delegati msemmija fil-paragrafi 3 u 5. [Em. 97]

Artikolu 35

Trasferimenti b’salvagwardji xierqa

1.  Fejn Meta l-Kummissjoni ma teħux deċiżjoni skont l-Artikolu 34, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li trasferiment ta' dejta personali lil riċevitur f'pajjiż terz jew f'organizzazzjoni internazzjonali jista' jsir fejnjew tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew settur ta’ pproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ma jassigurawx livell adegwat ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 34(5), kontrollur jew proċessur ma jistax jittrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz jew orgainizzazzjoni internazzjonali sakemm il-kontrollur jew il-proċessur ikun ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi strument legali vinkolanti.

(a)  jinġiebu salvagwardji xierqa fi strument legalment vinkolanti fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta personali; jew

(b)  il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa ċ-ċirkustanzi kollha li jkollhom x'jaqsmu mat-trasferiment tad-dejta personali u jikkonkludi li jeżistu asalvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali.

2.  Id-deċiżjoni għat-trasferimenti skont il-paragrafu 1 (b) għandha titteħed minn persunal debitament awtorizzat. Dawk it-trasferimenti jridu jiġu dokumentati u d-dokumentazzjoni trid issir disponibbli għall-awtorità ta’ superviżjoni meta titlobhaawtorizzati mill-awtorità ta' superviżjoni qabel it-trasferiment. [Em. 98]

Artikolu 36

Derogi

1.  Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont l-Artikolu 34(5) li ma jeżistix livell adegwat ta’ protezzjoni, it-trasferiment ta' dejta personali lejn il-pajjiż terz jew lejn l-organizzazzjoni internazzjonali kkonċernata ma jistax isir, sakemm, anki fil-każ ikkonċernat, l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta fl-esklużjoni tat-trasferiment jippredominaw l-interess pubbliku partikolari għat-trasferiment.

2.  B’deroga għall-Artikoli 34 u 35, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali jista’ jsir biss bil-kundizzjoni li:

(a)  it-trasferiment ikun meħtieġ għall-protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra; jew

(b)  it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi tal-Istat Membru li jkun qiegħed jittrasferixxi d-dejta personali tipprovdi dan; jew

(c)  it-trasferiment tad-dejta jkun essenzjali għall-prevenzjoni ta’ theddida immedjata u serja għas-sigurtà pubblika ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż terz; jew

(d)  it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet individwali għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali; jew

(e)  it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet individwali għat-twaqqif, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali relatati mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reat kriminali speċifiku jew l-eżekuzzjoni ta’ piena kriminali speċifika.

2a.  L-ipproċessar ibbażat fuq il-paragrafu 2 għandu jkollu bażi legali fil-liġi tal-Unjoni, jew il-liġi tal-Istat Membru li jkun soġġett għaliha l-kontrollur; dik il-liġi għandha tissodisfa l-objettiv ta’ interess pubbliku jew il-ħtieġa li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta l-essenza tad-dritt tal-prtoezzjoni tad-dejta u tkun proporzjonali mal-għan leġittimu mfittex.

2b.  It-trasferimenti kollha ta' dejta personali deċiżi abbażi tad-derogi għandhom jiġu debitament ġustifikati u għandhom ikunu limitati għal dak li hu strettament neċessarju, u trasferimenti qawwija frekwenti ta' dejta mhux se jkunu permessi.

2c.  Id-deċiżjoni għat-trasferimenti skont il-paragrafu 2 għandha titteħed minn persunal debitament awtorizzat. It-trasferimenti għandhom ikunu dokumentati u d-dokumentazzjoni trid issir disponibbli għall-awtorità ta’ superviżjoni meta titlobha, inklużi d-data u l-ħin tat-trasferiment, l-informazzjoni dwar l-awtorità li tirċeviha, il-ġustifikazzjoni għat-trasferiment u d-dejta trasferita. [Em. 99]

Artikolu 37

Kundizzjonijiet speċifiċi għat-trasferiment ta’ dejta personali

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kontrollur jinforma lir-riċevitur tad-dejta personali bi kwalunkwe restrizzjonijiet fuq l-ipproċessar u jieħu l-passi kollha raġonevoli biex jassigura li dawn ir-restrizzjonijiet jiġu rrispettati. Il-kontrollur għandu jinnotifika wkoll lir-riċevitur tad-dejta personali dwar kwalunkwe aġġornament, rettifika jew tħassir ta' dejta, u r-riċevitur għandu min-naħa tiegħu jagħmel l-istess notifika f'każ li d-dejta tkun trasferita sussegwentement. [Em. 100]

Artikolu 38

Kooperazzjoni internazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta personali

1.  Fir-rigward ta’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu passi xierqa biex:

(a)  jiżviluppaw mekkaniżmi effettivi ta’ kooperazzjoni internazzjonali li jiffaċilitaw jassiguraw l-infurzar tal-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ dejta personali; [Em. 101]

(b)  jipprovdu assistenza reċiproka internazzjonali fl-infurzar ta’ leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ dejta personali, fosthom permezz ta’ notifika, riferiment għal ilmenti, għajnuna investigattiva u skambju tal-informazzjoni, soġġetti għal salvagwardji xierqa għall-protezzjoni tad-dejta personali u drittijiet u libertajiet fundamentali oħra ;

(c)  jinvolvu lill-partijiet interessati rilevanti f’diskussjonijiet u attivitajiet immirati lejn it-tkabbir tal-kooperazzjoni internazzjonali fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ dejta personali;

(d)  jippromwovu l-iskambju u d-dokumentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni u prattiki dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali.

(da)  jiċċaraw u jikkonsultaw dwar konflitti ta’ ġurisdizzjoni ma' pajjiżi terzi. [Em. 102]

2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa sabiex ittejjeb ir-relazzjoni ma’ pajjiżi terzi jew ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, u b’mod partikolari l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li dawn jassiguraw livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-Artikolu 34(3).

Artikolu 38a

Rapport mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha tressaq rapport dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 33 sa 38 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’intervalli regolari. L-ewwel rapport għandu jitressaq mhux aktar tard minn erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Għal dak il-fini, il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni, u dawn għandhom jipprovdu din l-informazzjoni mingħajr dewmien bla bżonn. Ir-rapport għandu jsir pubbliku. [Em. 103]

KAPITOLU VI

AWTORITAJIET TA’ SUPERVIŻJONI INDIPENDENTI

TAQSIMA 1

STATUS INDIPENDENTI

Artikolu 39

Awtorità ta’ superviżjoni

1.  Kull Stat Membru għandu jipprovdi li awtorità pubblika waħda jew aktar ikunu responsabbli għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u għall-kontribuzzjoni għall-applikazzjoni konsistenti tagħha madwar l-Unjoni, bil-għan li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom u biex jiġi ffaċilitat il-fluss liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti fl-Istati Membri skont ir-Regolament (UE)…./2014 jassumu r-responsabbiltà għall-kompiti tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni li għandhom jiġu stabbiliti skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.  Meta jkun hemm aktar minn awtorità ta’ superviżjoni waħda stabbilita fi Stat Membru, dak l-Istat Membru għandu jagħżel l-awtorità ta’ superviżjoni li tiffunzjona bħala punt ta’ kuntatt uniku għall-parteċipazzjoni effettiva ta’ dak l-awtoritajiet fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Artikolu 40

Indipendenza

1.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtorità ta’ superviżjoni taġixxi b’indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju tal-kompiti u s-setgħat fdati lilha, minkejja l-arranġamenti ta' kooperazzjoni skont il-Kapitolu VII ta' din id-Direttiva. [Em. 104]

2.  Kull Stat Membru għandu jipprovdi li, fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom, Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom, fil-qadi ta’ dmirijiethom, la jfittxu li jieħdu kompiti u lanqas jieħdu struzzjonijiet mingħand xi ħadd, u jżommu indipendenza u imparzjalità sħiħa. [Em. 105]

3.  Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom iżommu lura minn xi azzjoni inkompatibbli mad-dmirijiet tagħhom u m’għandhomx, matul it-terminu tal-ħatra tagħhom, jagħmlu xi xogħol inkompatibbli ieħor, sew jekk bi qligħ sew jekk le.

4.  Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom, matul it-terminu tal-ħatra tagħhom, jikkomportaw ruħhom b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ħatriet u benefiċċji.

5.  Kull Stat Membru għandu jassigura li l-awtorità ta’ superviżjoni tiġi pprovduta riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji adegwati, il-bini u l-infrastruttura neċessarja għat-twettiq effettiv tad-dmirijiet u s-setgħat tagħha, inklużi dawk li jridu jitwettqu fil-kuntest ta’ assistenza reċiproka, kooperazzjoni u parteċipazzjoni attiva fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

6.  Kull Stat Membru għandu jassigura li l-awtorità ta’ superviżjoni jrid ikollha l-persunal tagħha stess li għandu jinħatar minn u soġġett għad-diskrezzjoni tal-kap tal-awtorità ta’ superviżjoni.

7.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtorità ta’ superviżjoni tkun soġġetta għal kontroll finanzjarju li m’għandux jaffettwa l-indipendenza tagħha. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtorità ta’ superviżjoni jkollha baġits annwali separati. Il-baġits għandhom isiru pubbliċi.

Artikolu 41

Kundizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-Istat Membru kkonċernat.

2.  Il-membri għandhom jintgħażlu minn fost persuni li ma jkun hemm ebda dubju dwar l-indipendenza tagħhom u li juru li jkollhom l-esperjenza u l-kapaċitajiet meħtieġa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom.

3.  Id-dmirijiet ta’ membru għandhom jintemmu fl-eventwalità ta’ skadenza tat-terminu tal-ħatra, riżenja jew irtirar obbligatorju skont il-paragrafu 5.

4.  Membru jista’ jitkeċċa jew jitneħħielu d-dritt għal pensjoni jew benefiċċji oħra flokha mill-qorti nazzjonali kompetenti, jekk il-membru ma jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tiegħu jew ikun ħati ta’ mġiba ħażina serja.

5.  Meta jiskadi t-terminu tal-ħatra jew il-membru jirriżenja, il-membru għandu jkompli jeżerċita d-dmirijiet tagħhom tiegħu jew tagħha sakemm jinħatar membru ġdid.

Artikolu 42

Regoli dwar l-istabbiliment tal-awtorità ta’ superviżjoni

Kull Stat Membru għandu jipprovdi bil-liġi:

(a)  it-twaqqif u l-istatus tal-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikoli 39 u 40;

(b)  il-kwalifiki, l-esperjenza u l-ħiliet meħtieġa sabiex jeżerċitaw id-dmirijiet tal-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(c)  ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra tal-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni, kif ukoll ir-regoli dwar azzjonijiet jew impjiegi inkompatibbli mad-dmirijiet tal-uffiċċju;

(d)  it-tul tat-terminu tal-ħatra tal-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni, li m’għandux ikun ta’ inqas minn erba’ snin, ħlief għall-ewwel ħatra wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, li parti minnha tista’ sseħħ għal perjodu iqsar;

(e)  jekk il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhomx ikunu eliġibbli għal ħatra mill-ġdid;

(f)  ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet komuni li jirregolaw id-dmirijiet tal-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(g)  ir-regoli u l-proċeduri dwar it-terminazzjoni tad-dmirijiet tal-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni, inkluż fejn ma jkunux jissodisfaw aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom jew jekk ikunu ħatja ta’ mġiba ħażina serja.

Artikolu 43

Segretezza professjonali

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni jkunu soġġetti, kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-ħatra tagħhom u b'konformità mal-leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali, għal dmir ta’ segretezza professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom, filwaqt li jwettqu d-doveri tagħhom b'indipendenza u trasparenza kif stabbilit f'din id-Direttiva. [Em. 106]

TAQSIMA 2

DMIRIJIET U SETGĦAT

Artikolu 44

Kompetenza

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull awtorità ta’ superviżjoni tkun kompetetenti li twettaq id-doveri tagħha u li teżerċita, fit-territorju tal-Istat Membru tagħha stess, is-setgħat mogħtija lilha skont din id-Direttiva. [Em. 107]

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-awtorità ta’ superviżjoni ma tkunx kompetenti biex tissorvelja l-operazzjonijiet tal-qrati meta jkunu qegħdin jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

Artikolu 45

Dmirijiet

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-awtorità ta’ superviżjoni:

(a)  tissorvelja u tassigura l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tagħha;

(b)  tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-dejta, jew minn assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil dak is-suġġett u li għandha mandat xieraq mingħandhom skont l-Artikolu 50, tinvestiga, safejn ikun xieraq, il-kwistjoni u tinforma lis-suġġett tad-dejta jew lill-assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli, b’mod partikolari meta tkun meħtieġa aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’xi awtorità ta’ superviżjoni oħra;

(c)  tiċċekkja l-legalità tal-ipproċessar tad-dejta skont l-Artikolu 14, u tinforma lis-suġġett tad-dejta fi żmien raġonevoli dwar l-eżitu tal-iċċekkjar jew dwar ir-raġunijiet għaliex l-iċċekkjar ma jkunx sar;

(d)  tipprovdi assistenza reċiproka lil awtoritajiet oħra ta’ superviżjoni u tassigura l-konsistenza tal-applikazzjoni u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva;

(e)  twettaq investigazzjonijiet, spezzjonijiet u awditjar, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ lment, jew fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-dejta jkun indirizza lment, dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

(f)  tissorvelja żviluppi rilevanti, safejn ikollhom impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta personali, b’mod partikolari l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni;

(g)  tiġi kkonsultata minn istituzzjonijiet u korpi tal-Istati Membri dwar miżuri leġiżlattivi u amministrattivi relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali;

(h)  tiġi kkonsultata dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar skont l-Artikolu 26;

(i)  tipparteċipa fl-attivitajiet tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

2.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-ipproċessar ta’ dejta personali. L-attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-tfal għandhom jirċievu attenzjoni speċifika.

3.  L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, meta tintalab tagħmel dan, tagħti parir lil kwalunkwe suġġett tad-dejta fl-eżerċizzju tad-drittijiet stabbiliti fid-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, u, jekk ikun xieraq, tikkoopera mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni fi Stati Membri oħra għal dan il-għan.

4.  Għall-ilmenti msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tipprovdi formola għas-sottomissjoni tal-ilmenti, li tista’ timtela b’mod elettroniku, mingħajr ma jiġu esklużi mezzi oħra ta’ komunikazzjoni.

5.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-eżerċizzju tad-dmirijiet tal-awtorità ta’ superviżjoni għandu jkun bla ħlas għas-suġġett tad-dejta.

6.  F’każ li t-talbiet ikunu vessatorjimanifestament eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ titlob tariffa jew ma tiħux l-azzjoni mitluba mis-suġġett tad-dejta raġjonevoli. Din it-tariffa m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż tat-teħid tal-azzjoni mitluba. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha terfa’ r-responsabbiltà li tipprova l-karattru vessatorju manifestament eċċessiv tat-talba. [Em. 108]

Artikolu 46

Setgħat

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull awtorità ta’ superviżjoni għandha b’mod partikolari tingħatajkollha s-setgħa:

(a)  setgħat investigattivi, bħal ma huma setgħat ta’ aċċess għal dejta li hija s-suġġett tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar u setgħat ta’ ġbir tal-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tagħha ta’ superviżjoni;li tinnotifika lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar ksur allegat tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali, u, fejn xieraq, tordna lill-kontrollur jew lill-proċessur li jirrimedja dak il-ksur, b’mod speċifiku, sabiex ittejjeb il-protezzjoni tas-suġġett tad-dejta;

(b)  setgħat effettivi ta’ intervent, bħal li tagħti opinjonijiet qabel ma jitwettqu operazzjonijiet ta’ pproċessar, u li tassigura li dawn l-opinjonijiet ikollhom pubblikazzjoni xierqa, li tordna r-restrizzjoni, it-tħassir jew il-qerda tad-dejta, li timponi projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar, li twissi jew twiddeb lill-kontrollur, jew li tirreferi l-kwistjoni lill-parlamenti nazzjonali jew istituzzjonijiet politiċi oħrajn;li tordna lill-kontrollur jikkonforma mar-rikjesti tas-suġġett tad-dejta biex jeżerċita d-drittijiet tiegħu skont din id-Direttiva, inklużi dawk provduti mill-Artikoli 12 sa 17 meta rikjesti bħal dawn ikunu ġew rifjutati bi ksur ta' dawn id-dispożizzjonijiet;

(c)  is-setgħa li tidħol fi proċedimenti legali meta d-dispożizzjonijiet adottati bis-saħħa ta’ din id-Direttiva ikunu nkisru jew li tressaq dan il-ksur għall-attenzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji.li tordna lill-kontrollur jew lill-proċessur biex jipprovdi informazzjoni skont l-Artikolu 10(1) u (2) u l-Artikoli 11, 28 u 29;

(d)  li tassigura l-konformità mal-opinjonijiet u l-konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija fl-Artikolu 26;

(e)  li twissi jew twiddeb lill-kontrollur jew lill-proċessur;

(f)  li tordna r-rettifika, it-tħassir jew il-qerda tad-dejta kollha meta din tkun ipproċessata bi ksur tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u n-notifika ta’ dawn l-azzjonijiet lil partijiet terzi li lilhom tkun ġiet żvelata d-dejta;

(g)  li timponi projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar;

(h)  li tissospendi flussi ta’ dejta lil riċevitur f’pajjiż terz jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali;

(i)  li tinforma lill-parlamenti nazzjonali, lill-gvern jew istituzzjonijiet pubbliċi oħrajn kif ukoll lill-pubbliku dwar il-kwistjoni.

2.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa investigattiva li tikseb mingħand il-kontrollur jew il-proċessur:

(a)  aċċess għad-dejta personali kollha u għall-informazzjoni kollha meħtieġa għall-qadi tad-dmirijiet ta’ superviżjoni tagħha;

(b)  aċċess għal kwalunkwe bini tiegħu, inkluż għal kull tagħmir u mezz tal-ipproċessar tad-dejta, skont il-liġi nazzjonali, fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli għalfejn wieħed jissupponi li attività li tikser id-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva tkun qed titwettaq hemmhekk, mingħajr preġudizzju għal awtorizzazzjoni ġudizzjarja jekk meħtieġ mil-liġi nazzjonali.

3.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 43, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li ma jinħarġu l-ebda rekwiżiti ta' segretezza addizzjonali fuq talba mill-awtoritajiet ta' superviżjoni.

4.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li jkunu jenħtieġu verifiki ta' sigurtà addizzjonali li jkunu allinjati mal-liġi nazzjonali biex ikun hemm aċċess għall-informazzjoni kklassifikata f'livell simili għal dak ta' EU CONFIDENTIAL jew ogħla. Jekk ma jkunx meħtieġ kontroll ta' sigurtà addizzjonali skont il-liġi tal-Istat Membru tal-awtorità ta' superviżjoni rilevanti, dan għandu jkun rikonoxxut mill-Istati Membri l-oħra kollha.

5.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet ġudizzarji għall-ksur tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u li tinvolvi ruħha fi proċedimenti legali u tressaq azzjoni quddiem il-qorti kompetenti skont l-Artikolu 53(2).

6.  Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li timponi pieni fir-rigward ta’ reati amministrattivi. [Em. 109]

Artikolu 46a

Ir-rappurtar tal-ksur

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-awtoritajiet superviżorji jqisu l-gwida mogħtija mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta skont l-Artikolu 66(4b) tar-Regolament (UE) .../2014 u għandhom jistabbilixxu mekkaniżi effikaċi biex jinkoraġġixxu rappurtaġġ kunfidenzjali tal-ksur ta' din id-Direttiva.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu mekkaniżi effikaċi biex jinkoraġġixxu rappurtaġġ kunfidenzjali tal-ksur ta' din id-Direttiva. [Em. 110]

Artikolu 47

Rapport tal-attivitajiet

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha, minn tal-inqas kull sentejn. Ir-rapport għandu jsir disponibbli lill-Kummissjoni u lill-Bord ewropew għall-pubbliku, għall-parlament nazzjonali, għall-Kummissjoni u għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Dan għandu jinkludi informazzjoni dwar sa liema punt l-awtoritajiet kompetenti fil-ġurisdizzjoni tagħhom kisbu aċċess għal dejta miżmuma minn partijiet privati biex jinvestigaw jew jipproċedu kontra reati kriminali. [Em. 111]

KAPITOLU VII

KOOPERAZZJONI

Artikolu 48

Assistenza reċiproka

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-awtoritajiet ta’ superviżjoni jipprovdu lil xulxin assistenza reċiproka biex jimplimentaw u japplikaw id-dispożizzjonijiet skont din id-Direttiva b’mod konsistenti, u għandhom idaħħlu miżuri għal kooperazzjoni effettiva ma’ xulxin. L-assistenza reċiproka għandha tkopri, b’mod partikolari, it-talbiet għall-informazzjoni u l-miżuri ta’ superviżjoni, bħat-talbiet biex jitwettqu konsultazzjonijiet, spezzjonijiet u investigazzjonijiet minn qabel.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull awtorità ta’ superviżjoni tieħu l-miżuri kollha neċessarji biex twieġeb għat-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra. Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu, b’mod partikolari, it-trażmissjoni ta’ informazzjoni rilevanti jew miżuri ta’ infurzar biex iwasslu għat-tmiem jew il-projbizzjoni tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar kontra din id-Direttiva mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn xahar wara li tkun ġiet irċevuta t-talba.

2a.  It-talba għall-assistenza għandha tinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa, inkluż l-għan tat-talba u r-raġunijiet għat-talba. L-informazzjoni skambjata għandha tintuża biss fir-rigward tal-kwistjoni li għaliha tkun intalbet.

2b.  Awtorità ta’ superviżjoni li tkun waslitilha talba għall-assistenza ma tistax tirrifjuta li tikkonforma magħha sakemm:

(a)  ma tkunx inkompetenti biex tittratta t-talba; jew

(b)  il-konformità mat-talba ma tkunx kompatibbli mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva.

3.  L-awtorità ta’ superviżjoni li ssirilha t-talba għandha tinforma lill-awtorità ta’ superviżjoni li tagħmel it-talba dwar ir-riżultati jew, skont kif ikun il-każ, dwar il-progress jew il-miżuri meħuda sabiex titwieġeb it-talba mill-awtorità ta’ superviżjoni li tagħmel it-talba.

3a.  L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba minn awtoritajiet ta’ superviżjoni oħrajn b’mezzi elettroniċi u fl-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli, permezz ta’ format standardizzat.

3b.  Ma għandu jintalab l-ebda ħlas għal kwalunkwe azzjoni meħuda wara talba għal assistenza reċiproka. [Em. 112]

Artikolu 48a

Operazzjonijiet konġunti

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, sabiex jiżdiedu l-kooperazzjoni u l-assistenza reċiproka, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni jistgħu jwettqu miżuri ta’ infurzar konġunti u operazzjonijiet oħrajn li fihom il-membri jew il-persunal maħtur mill-awtoritajiet ta' superviżjoni ta' Stati Membri oħra jipparteċipaw f'operazzjonijiet fi ħdan it-territorju ta' Stat Membru.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li f’każijiet fejn is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor jew Stati Membri oħrajn x’aktarx li jkunu affettwati mill-operazzjonijiet tal-ipproċessar, l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti tista’ tiġi mistiedna tipparteċipa f’operazzjonijiet konġunti. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti tista’ tistieden lill-awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull wieħed minn dawk l-Istati Membri sabiex tipparteċipa fl-operazzjoni rispettiva u meta tiġi mistiedna, biex twieġeb għat-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni sabiex tipparteċipa fl-operazzjonijiet mingħajr dewmien.

3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-aspetti prattiċi ta’ azzjonijiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi. [Em. 113]

Artikolu 49

Kompiti tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta li ġie stabbilit bir-Regolament (UE)…./20122014 għandu jeżerċita l-kompiti li ġejjin b’rabta ma’ pproċessar fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva:

(a)  jagħti parir lill-Kummissjoni lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-protezzjoni ta’ dejta personali fl-Unjoni, inkluż dwar kwalunkwe emenda proposta għal din id-Direttiva;

(b)  jeżamina, fuq għat-talba tal-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill jew fuq inizjattiva tiegħu stess jew ta’ xi wieħed mill-membri tiegħu, kwalunkwe kwistjoni li tkopri l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki indirizzati lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni biex jinkoraġġixxi l-applikazzjoni konsistenti ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, inkluż dwar l-użu tas-setgħat ta’ infurzar;

(c)  jirrevedi l-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki msemmija fil-punt (b) u jirrapporta b’mod regolari lill-Kummissjoni dwarhom;

(d)  jagħti lill-Kummissjoni opinjoni dwar il-livell ta’ protezzjoni f’pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

(e)  jippromwovi l-kooperazzjoni u l-iskambju bilaterali u multilaterali effettiv ta’ informazzjoni u prattiki bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni inkluża l-koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet konġunti u attivitajiet konġunti oħrajn meta jiddeċiedi hekk fuq talba ta’ awtorità ta' superviżjoni waħda jew aktar;

(f)  jippromwovi programmi komuni ta’ taħriġ u jiffaċilita skambji ta’ persunal bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, kif ukoll, fejn ikun xieraq, mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni ta’ pajjiżi terzi jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali;

(g)  jippromwovi l-iskambju ta’ għarfien u dokumentazzjoni mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-protezzjoni tad-dejta mad-dinja kollha, fosthom leġiżlazzjoni u prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta.;

(ga)  jesprimi l-opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni fit-tħejjija ta' atti delegati u ta' implimentazzjoni skont din id-Direttiva.

2.  Meta l-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew l-Kummissjoni titlob parir mingħand il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, hija tista’ tistabbilixxi limitu taż-żmien sa meta l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jagħti dak il-parir, billi tiġi kkunsidrata l-urġenza tal-kwistjoni.

3.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jippreżenta l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet, u l-aħjar prattiki tiegħu lill-Kummissjoni u lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 57(1) u jagħmilhom pubbliċi.

4.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta bl-azzjoni li hija tkun ħadet wara l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki maħruġa mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. [Em. 114]

KAPITOLU VIII

RIMEDJI, RESPONSABBILTÀ U SANZJONIJIET

Artikolu 50

Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni

1.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt ta’ kull suġġett tad-dejta li jressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru, jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta’ dejta personali dwaru ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tipproteġi d-drittijiet u l-interessi tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom u li tkun qiegħda tiġi taġixxi fl-interess pubbliku u li tkun ġiet kostitwita sewwa skont il-liġi ta’ Stat Membru, li tagħmel ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar, jekk hija tħoss li d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta skont din id-Direttiva jkunu ġew miksura b’riżultat tal-ipproċessar tad-dejta personali. L-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni irid ikollha mandat xieraq mis-suġġett(i) tad-dejta. [Em. 115]

3.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, indipendentement mill-ilment ta’ suġġett tad-dejta, li jressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru, jekk huwa jħoss li jkun seħħ ksur tad-dejta personali.

Artikolu 51

Dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra awtorità ta’ superviżjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt, għal kull persuna fiżika jew ġuridika, għal rimedju ġudizzjarju kontra deċiżjonijiet ta' awtorità ta' superviżjoni li jikkonċernawhom.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt għal rimedju ġudizzjarju biex jobbliga lill-awtorità ta’ superviżjoni taġixxi dwar ilment, fin-nuqqas ta’ deċiżjoni li tkun neċessarja biex tipproteġi d-drittijiet tagħhom, jew meta l-awtorità ta’ superviżjoni ma tinfurmax lis-suġġett tad-dejta fi żmien tliet xhur dwar il-progress jew l-eżitu tal-ilment skont il-punt (b) tal-Artikolu 45(1).

3.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-proċeduri kontra awtorità ta’ superviżjoni għandhom jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-awtorità ta’ superviżjoni.

3a.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li d-deċiżjoni finali mill-Qorti msemmija f'dan l-Artikolu tkun infurzata. [Em. 116]

Artikolu 52

Dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra kontrollur jew proċessur

1.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv disponibbli, inkluż id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt ta’ kull persuna fiżika għal rimedju ġudizzjarju jekk din tħoss li d-drittijiet tagħha stabbiliti fid-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva ġew miksura b’riżultat tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħha f’nuqqas ta’ konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet.

1a.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li d-deċiżjoni finali mill-Qorti msemmija f'dan l-Artikolu tkun infurzata. [Em. 117]

Artikolu 53

Regoli komuni għall-proċeduri fil-qorti

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 50(2) li jeżerċita d-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 51fl-Artikoli 51 u, 52 f’isem u 54 meta mandat minn suġġett tad-dejta wieħed jew aktar. [Em. 118]

2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha d-dritt li tipparteċipa fi proċeduri legali u tressaq azzjoni quddiem il-qorti, biex tinforza d-drittijiet adottati skont din id-Direttiva jew biex tassigura l-konsistenza tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi ħdan l-Unjoni. [Em. 119]

3.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li azzjonijiet ġudizzjarji disponibbli permezz ta’ liġi nazzjonali jippermettu l-adozzjoni rapida ta’ miżuri interim, intiżi biex iwaqqfu l-ksur allegat u ma jħallux aktar xkiel għall-interessi involuti.

Artikolu 54

Responsabbiltà u d-dritt għal kumpens

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li persuna li tkun sofriet ħsara, inkluż telf mhux finanzjarju, minħabba operazzjoni ta’ pproċessar illegali jew azzjoni li ma tkunx kompatibbli mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, għandu jkollha d-dritt li tirċievi kumpens titlob għall-kumpens mill-kontrollur jew il-mill-proċessur għall-ħsara li tkun sofriet. [Em. 120]

2.  Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti aktar minn kontrollur jew proċessur wieħed, kull kontrollur jew proċessur għandu jkun responsabbli in solidum għall-ammont totali tal-ħsara.

3.  Il-kontrollur jew il-proċessur jistga’ jkun eżenti minn din ir-responsabbiltà, b’mod sħiħ jew parzjali, jekk il-kontrollur jew il-proċessur jagħti prova li hu jew hi ma jkunux responsabbli għall-avveniment li jwassal għall-ħsara.

Artikolu 55

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jassiguraw li jiġu implimentati. Il-pieni previsti jridu jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Kapitolu VIIIa

Trażmissjoni ta’ dejta personali lil partijiet oħra

Artikolu 55a

It-trażmissjoni ta’ dejta personali lil awtoritajiet oħra jew partijiet privati fl-Unjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-kontrollur ma jittrażmettix jew ma jagħtix struzzjonijiet lill-proċessur biex jittrażmetti dejta personali lil persuna fiżika jew ġudizzjarja li ma tkunx soġġetta għad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, sakemm:

(a)  it-trażmissjoni tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri; u

(b)  ir-riċevitur ikun stabbilit fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea; u

(c)  l-ebda interess leġittimu speċifiku tas-suġġett tad-dejta ma jipprevjeni t-trażmissjoni; u

(d)  it-trażmissjoni tkun meħtieġa f’każ speċifiku għall-kontrollur li jittrażmetti d-dejta personali għar-raġunijiet li ġejjin:

(i)  għat-twettiq ta’ kompitu assenjat lilha leġittimament; jew

(ii)  il-prevenzjoni ta' periklu serju u immedjat għas-sigurtà pubblika; jew

(iii)  għall-prevenzjoni ta’ ħsara serja għad-drittijiet ta’ individwi.

2.  Il-kontrollur għandu jinforma lir-riċevitur dwar il-fini li għalih id-dejta personali tista' tiġi pproċessata esklużivament.

3.  Il-kontrollur għandu jinforma lill-awtorità ta’ superviżjoni b'dawn it-trasferimenti.

4.  Il-kontrollur għandu jinforma wkoll lir-riċevitur dwar ir-restrizzjonijiet tal-ipproċessar u jassigura li dawn jiġu sodisfatti. [Em. 121]

KAPITOLU IX

ATTI DELEGATI U ATTI TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 56

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Id-delega tas-setgħa Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 25a(7), l-Artikolu 28(5), l-Artikolu 34(3) u l-Artikolu 34(5) għandha tiġi konferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 25a(7), l-Artikolu 28(5), l-Artikolu 34(3) u l-Artikolu 34(5) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.

5.  Att iddelegat delegat adottat skont l-Artikolu 25a(7), l-Artikolu 28(5), l-Artikolu 34(3) u l-Artikolu 34(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn sitt xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn b’sitt xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 122]

Artikolu 56a

Data ta’ skadenza għall-adozzjoni ta' atti delegati

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 25a(7) u fl-Artikolu 28(5) sa [sitt xhur qabel id-data msemmija fl-Artikolu 62(1)]. Il-Kummissjoni tista’ testendi d-data ta’ skadenza msemmija f’dan il-paragrafu b’sitt xhur. [Em. 123]

Artikolu 57

Proċedura ta’ kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu. [Em. 124]

KAPITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 58

Revoki

1.  Id-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI hija revokata.

2.  Ir-referenzi għad-Deċiżjoni Qafas revokata li saret referenza għaliha fil-paragrafu 1 għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva.

Artikolu 59

Relazzjoni ma’ atti adottati qabel tal-Unjoni għall-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi għall-protezzjoni ta’ dejta personali fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali f’atti tal-Unjoni adottati qabel id-dejta tal-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, li jirregolaw l-ipproċessar ta’ dejta personali bejn l-Istati Membri u l-aċċess ta’ awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri għas-sistemi ta’ informazzjoni stabbiliti skont it-Trattati fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, jibqgħu mhux affettwati.

Artikolu 60

Relazzjoni ma’ ftehimiet internazzjonali konklużi qabel fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija

Il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu emendati, fejn ikun meħtieġ, fi żmien ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 61

Evalwazzjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha, wara li titlob opinjoni mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, tevalwa l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva Għandha tikkoordina f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u għandha tinkludi żjarat imħabbra u mhux imħabbra. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jinżammu informati tul il-proċess u għandu jkollhom aċċess għad-dokumenti rilevanti.

2.  Fi żmien tliet snin sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tirrevedi atti oħra adottati mill-Unjoni Ewropea li jirregolaw l-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, b’mod partikolari dawk l-atti adottati mill-Unjoni li saret referenza għalihom fl-Artikolu 59, sabiex tevalwa l-ħtieġa li tallinjahom ma’ din id-Direttiva u, fejn ikun xieraq, tagħmel il-proposti neċessarji sabiex temenda dawn l-atti biex tassigura approċċ konsistenti dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali u għandha tagħmel proposti xierqa bl-għan li jkunu assigurati regoli legali konsistenti u omoġenji relatati mal-ipproċessar ta' dejta personali minn awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

2a.  Il-Kummissjoni, fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, għandha tippreżenta proposti xierqa għar-reviżjoni tal-qafas legali applikabbli għall-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċji u l-aġenziji tal-Unjoni, għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali bl-għan li jiġu assigurati regoli legali konsistenti u omoġenji relatati mad-dritt fundamentali għall-protezzjoni ta’ dejta personali fl-Unjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapporti dwar l-evalwazzjoni u r-reviżjoni ta’ din id-Direttiva skont il-paragrafu 1 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’intervalli regolari. L-ewwel rapporti għandhom jiġu sottomessi mhux aktar tard minn erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Ir-rapporti sussegwenti mbagħad għandhom jiġu sottomessi kull erba’ snin. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tissottometti proposti xierqa bil-għan li temenda din id-Direttiva u tallinja strumenti legali oħra. Ir-rapport għandu jsir pubbliku. [Em. 125]

Artikolu 62

Implimentazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn ...(12), il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jinnotifikaw immedjatament lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet minn ...*.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif issir din ir-referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali li huma fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 63

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 64

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 192, 30.6.2012, p. 7.
(2)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014.
(3)Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
(4)Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali (ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60).
(5) Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
(6)Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(7)Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI (ĠU L335, 17.12.2011, p. 1).
(8)ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.
(9)ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.
(10)ĠU L 160, 18.6.2011, p. 19.
(11) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
(12) Sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Avviż legali - Politika tal-privatezza