Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0186(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0095/2014

Pateikti tekstai :

A7-0095/2014

Debatai :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Balsavimas :

PV 12/03/2014 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0220

Priimti tekstai
PDF 309kWORD 432k
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas ***I
P7_TA(2014)0220A7-0095/2014
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0410),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0171/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Maltos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. Teisės reikalų komiteto laišką Transporto ir turizmo komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0095/2014),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)
P7_TC1-COD(2013)0186

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos veikimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  2004 m. kovo 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas)(3), 2004 m. kovo 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas)(4), 2004 m. kovo 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas)(5) ir 2004 m. kovo 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas)(6) buvo iš esmės pakeisti. Kadangi reikia padaryti daugiau pakeitimų, siekiant aiškumo juos reikėtų išdėstyti nauja redakcija;

(2)  norint įgyvendinti bendrąją transporto politiką, reikia sukurti veiksmingą oro transporto sistemą, leidžiančią saugiai ir reguliariai teikti oro transporto paslaugas ir taip palengvinančią laisvą prekių, asmenų ir paslaugų judėjimą; [1 pakeit.]

(3)  Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus pirmą Bendro Europos dangaus teisinių nuostatų rinkinį, t. y. Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, Reglamentą (EB) Nr. 550/2004, Reglamentą (EB) Nr. 551/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 552/2004 buvo sukurtas tvirtas teisinis pagrindas vientisai, sąveikiai ir saugiai oro eismo vadybos (OEV) sistemai. Priėmus antrą teisinių nuostatų rinkinį, t. y. Reglamentą (EB) Nr. 1070/2009, buvo dar sustiprinta Bendro Europos dangaus iniciatyva – siekiant, kad Europos oro eismo vadybos sistema būtų veiksmigesnė, įvestos veiklos rezultatų gerinimo sistemos ir tinklo valdytojo sąvokos;

(4)  1944 m. Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 1 straipsnyje Susitariančiosios Šalys pripažįsta, kad „kiekviena valstybė turi visas išimtines suverenias teises į oro erdvę virš jos teritorijos“. Vadovaudamosi šiomis suvereniomis teisėmis Sąjungos valstybės narės pagal taikytinas tarptautines konvencijas naudojasi valdžios institucijos įgaliojimais skrydžiams valdyti;

(5)  norint įgyvendinti bendrąją transporto politiką, reikia sukurti veiksmingą oro transporto sistemą, leidžiančią saugiai, reguliariai ir tvariai teikti oro transporto paslaugas, optimizuoti pajėgumus ir palengvinančią laisvą prekių, asmenų ir paslaugų judėjimą;

(5a)  siekiant, kad dėl galimo oro eismo padidėjimo Europos oro erdvė netaptų pernelyg užpildyta, ar kad ši problema nepaūmėtų, reikėtų, atsižvelgiant į visas galimas išlaidas ekonomikos, aplinkosaugos ir saugumo srityse, sustabdyti tos erdvės skaidymą ir kuo skubiau įgyvendinti šį reglamentą; [2 pakeit.]

(5b)  Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas turėtų teigiamai veikti augimą, užimtumą ir konkurencingumą Europoje, visų pirma turėtų padidėti aukštos kvalifikacijos darbo vietų paklausa; [3 pakeit.]

(6)  tuo pačiu metu siekiant pagerinti oro eismo saugos standartus ir visos OEV ir ONP veiklos, skirtos bendram oro eismui Europoje, rezultatus, reikia atsižvelgti į žmogiškąjį faktorių. Todėl valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę taikyti turėtų būti ne tik taikomi „sąžiningumo kultūros“ principus principai, bet ir į Bendro Europos dangaus iniciatyvos veiklos rezultatų gerinimo sistemą turėtų būti integruoti veiklos rezultatų įvertinimo rodikliai; [4 pakeit.]

(7)  valstybės narės priėmė bendrą pareiškimą dėl karinių klausimų, susijusių su Bendru Europos dangumi(7). Pagal šį pareiškimą valstybės narės visų pirma turėtų sustiprinti civilinį ir karinį bendradarbiavimą ir, jei reikia, ir tiek, kiek reikia valstybėms narėms, palengvinti jų ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimą visais oro eismo vadybos klausimais, siekiant palengvinti lankstų oro erdvės naudojimą; [5 pakeit.]

(8)  sprendimai, susiję su karinių operacijų ir mokymų turiniu, taikymo sritimi ir įgyvendinimu, nėra Sąjungos kompetencijos klausimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį;

(9)  Valstybės narės skirtingu mastu reorganizavo savo nacionalinius oro navigacijos paslaugų teikėjus, suteikdamos jiems daugiau savarankiškumo ir laisvės teikti paslaugas. Svarbu užtikrinti, kad būtų sukurta gerai veikianti paslaugų, kurias galima teikti rinkos sąlygomis, bendroji rinka, o teikiant paslaugas, kurios dabartinėmis technologinėmis sąlygomis laikomos natūralia monopolija, būtų laikomasi būtiniausių su visuomenės interesais susijusių reikalavimų;

(10)  siekiant užtikrinti nuoseklią, gerą ir gerą nepriklausomą paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, nacionalinėms aviacijos institucijoms reikėtų užtikrinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos būtų pakankamai nepriklausomumos ir turėtų pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Toks nepriklausomumas neturėtų trukdyti priežiūros institucijoms vykdyti jų užduotis užduočių administravimo sistemoje; [6 pakeit.]

(11)  nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Bendro Europos dangaus iniciatyvą. Todėl Komisija ir Europos aviacijos agentūra (EAA) turėtų palengvinti jų bendradarbiavimą, kad būtų galima keistis geriausia patirtimi ir formuoti bendrą požiūrį, be kita ko, glaudžiau bendradarbiaujant regionų lygmeniu, ir sukurti keitimosi geriausia patirtimi platformą. Šis bendradarbiavimas turėtų vykti nuolat; [7 pakeit.]

(12)  siekiant įgyvendinti Bendro Europos dangaus iniciatyvą socialiniai partneriai turėtų būti geriau informuojami apie visas didelį socialinį poveikį turinčias priemones ir su jais turėtų būti dėl jų konsultuojamasi. Sąjungos lygmeniu taip pat reikėtų konsultuotis su Sektorių dialogo komitetu, įsteigtu Komisijos sprendimu 98/500/EB(8); [8 pakeit.]

(13)  ryšių, navigacijos ir priežiūros paslaugų, taip pat meteorologijos, oro erdvės planavimo ir oro navigacijos informacijos paslaugų teikimas turėtų kartu su duomenų formatavimo ir teikimo bendrojo oro eismo dalyviams paslaugomis galėtų būti organizuojamas rinkos sąlygomis, atsižvelgiant į specifines tokių paslaugų ypatybes, užtikrinant aukštą saugos lygį ir mažinant poveikį klimatui; [9 pakeit.]

(14)  oro erdvės naudotojai neturėtų būti diskriminuojami teikdami lygiavertes oro navigacijos paslaugas;

(15)  numatant bendrus projektus, kurie skirti padėti oro erdvės naudotojams ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjams pagerinti bendrą oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą, ypač tai, ko gali reikėti pagrindiniam OEV planui, kaip patvirtinta Tarybos sprendimu 2009/320/EB(9) pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 219/2007 1 straipsnio 2 dalį įgyvendinti, neturėtų būti pakenkta jau vykdomiems projektams, dėl kurių sprendimą priėmė viena arba kelios valstybės narės, turinčios panašius tikslus. Numatant nuostatas dėl bendrų projektų diegimo finansavimo neturėtų būti pakenkta šių bendrų projektų organizavimo pobūdžiui. Komisija gali siūlyti, kad finansavimas, pvz., transeuropinio pagal Europos infrastruktūros tinklo priemonę, programą „Horizontas 2020“, ar Europos investicijų banko finansavimas, būtų naudojamas bendriems projektams remti, ypač programos SESAR įdiegimui spartinti, pagal daugiametę finansinę programą. Nemažinant galimybės naudotis tuo finansavimu, valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios nustatyti, kaip bus naudojamos pagal prekybos taršos leidimais sistemą iš aviacijos sektoriui skirtų leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos, ir nuspręsti, ar šiuo atveju tokių pajamų dalis galėtų būti naudojama bendrų projektų finansavimui funkcinių oro erdvės blokų lygmeniu. Kai taikytina, bendrais projektais turėtų būti siekiama sudaryti galimybes visose valstybėse narėse turėti būtinuosius sąveikius pajėgumus; [10 pakeit.]

(15a)  jeigu neįdiegiama konkrečių mechanizmų, su pagrindiniu OEV planu susijusių investicijų į orlaivių ir žemės įrangą projektai gali būti vykdomi nekoordinuotai, todėl veiksmingas SESAR programos technologijų diegimas galėtų būti pavėluotas; [11 pakeit.]

(16)  siekiant pagerinti oro eismo vadybos veiksmingumą tinklo lygmeniu ir tuo tikslu pradėjus centralizuotai teikti tam tikras paslaugas, kurios geriausiai teikiamos tinklo lygmeniu, būtina įsteigti tinklo valdytoją. Siekdamas padėti spręsti aviacijos krizės klausimą, tinklo valdytojas turėtų užtikrinti šios krizės priemonių, kurias reikėtų priimti siekiant numatyti krizę ir į ją reaguoti, koordinavimą. Šiomis aplinkybėmis Komisija turėtų užtikrinti, kad nekiltų centralizuotų paslaugų teikimo ir veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos vaidmens interesų konflikto; [12 pakeit.]

(17)  Komisija įsitikinusi, kad oro erdvė gali būti saugiai ir efektyviai naudojama tik glaudžiai bendradarbiaujant civiliniams civiliams ir kariniams oro erdvės naudotojams, daugiausia pagal lankstaus oro erdvės naudojimo koncepciją ir ICAO nustatytą veiksmingą civilinį ir karinį bendradarbiavimą, Komisija; ji pabrėžia civilinių ir karinių oro erdvės naudotojų civilinio ir karinio bendradarbiavimo svarbą siekiant palengvinti lankstų oro erdvės naudojimą; [13 pakeit.]

(18)  tiesioginį poveikį skrydžių saugai ir veiksmingumui tikslios informacijos apie oro erdvės būklę ir konkrečias oro eismo situacijas teikimas ir šios informacijos paskirstymas laiku civiliniams ir kariniams skrydžių vadovams turi tiesioginį poveikį skrydžių saugai ir veiksmingumui, vadinasi, galėtų padidinti veiklos nuspėjamumą. Visiems subjektams, norintiems pasinaudoti oro erdvės struktūromis, itin svarbu teikiant arba keičiant skrydžių planus turėti galimybę laiku susipažinti su naujausia informacija apie oro erdvės būklę; [14 pakeit.]

(19)  laiku teikiant šiuolaikišką, išsamią ir aukštos kokybės aviacijos informaciją daroma didelė įtaka saugai ir palengvinamos galimybės naudotis Sąjungos oro erdve ir laisvai joje judėti. Atsižvelgdama į pagrindinį OEV planą Sąjunga turėtų imtis iniciatyvos modernizuoti šį sektorių bendradarbiaudama su tinklo valdytoju ir užtikrinti, kad naudotojai galėtų gauti tuos duomenis per vieną viešą prieigos vietą, kurioje būtų užtikrintas šiuolaikiškas ir vartotojams patogus patvirtintos ir integruotos informacijos teikimas;

(20)  siekiant atsižvelgti į reglamentais (EB) Nr. 1108/2009 ir (EB) Nr. 1070/2009 padarytus pakeitimus ir remiantis 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą(10) 65a straipsniu, būtina šio reglamento turinį suderinti su Reglamento (EB) Nr. 216/2008 turiniu;

(21)  be to, reglamentuose (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004 pateikti techniniai aspektai, dėl kurių susitarta 2004 m. ir 2009 m., turėtų būti atnaujinti ir atsižvelgiant į pažangą atlikti jų techniai ištaisymai;

(22)  siekiant atsižvelgti į galiojančią ir numatomą paslaugų teikimo tvarką ir poreikį užtikrinti nuoseklų taisyklių taikymą ICAO NAT regione veiklą vykdantiems oro navigacijos paslaugų teikėjams ir oro erdvės naudotojams, turėtų būti iš dalies pakeista šio reglamento geografinė taikymo sritis, kuri šiuo metu apima tą regioną; [15 pakeit.]

(23)  atsižvelgiant į tinklo valdytojo kaip vykdančiosios organizacijos vaidmenį ir tebevykstančią Eurokontrolės reformą, tinklo valdytojo funkcija turėtų būti toliau plėtojama, kad ji būtų grindžiama sektoriaus subjektų partneryste;

(24)  svarbi priemonė, kuria siekiama gerinti Europos OEV sistemos veiksmingumą, – funkciniai oro erdvės blokai, skirti oro eismo paslaugų teikėjų bendradarbiavimui gerinti. Kad ši priemonė būtų dar labiau įtvirtinta, funkcinių oro erdvės blokų veikla turėtų būti labiau orientuota į rezultatus ir grindžiama sektoriaus subjektų partneryste, o sektorių subjektams turėtų būti suteikta daugiau laisvės tuos funkcinius oro erdvės blokus keisti, kad būtų galima siekti tikslinių veiklos rodiklių ir, jei įmanoma, juos viršyti Siekiant papildyti šią priemonę, oro navigacijos paslaugų teikėjams turėtų būti leidžiama laisvai sudaryti veiklos rezultatais grindžiamus sektoriaus subjektų partnerystės susitarimus, kurie gali dubliuotis su išplėtotais funkciniais oro erdvės blokais; [16 pakeit.]

(25)  funkciniai oro erdvės blokai turėtų būti naudojami lanksčiai, o juose kartu veiklą vykdantys visos Europos paslaugų teikėjai turėtų galėti pasinaudoti vieni kitų privalumais. Toks lankstumas turėtų padėti užtikrinti paslaugų teikėjų sąveiką, nepriklausomai nuo jų geografinės padėties ar tautybės, ir sudaryti sąlygas teikti įvairaus pobūdžio paslaugas, siekiant gerinti veiksmingumą;

(26)  kad oro navigacijos paslaugų teikėjai labiau atsižvelgtų į klientų poreikius, o oro erdvės naudotojai turėtų daugiau galimybių daryti poveikį su jais susijusiems sprendimams, oro navigacijos paslaugų teikėjams priimant svarbiausius veiklos sprendimus turėtų būti užtikrintas veiksmingesnis konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais ir jų dalyvavimas; [17 pakeit.]

(27)  veiklos rezultatų gerinimo sistema – esminė OEV ekonominio reguliavimo priemonė, todėl turėtų būti išlaikyta ir, jei įmanoma, pagerinta su juo susijusių sprendimų kokybė ir nepriklausomumas;

(28)  siekiant atsižvelgti į techninius arba veiklos pokyčius, visų pirma, keičiant priedus arba papildant nuostatas dėl tinklo valdymo ar veiklos rezultatų gerinimo sistemos, atrenkant už pagrindinio OEV plano įgyvendinimą atsakingą subjektą (diegimo valdytoją) ir apibrėžiant jo pareigas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Kiekvieno įgaliojimo turinys ir taikymo sritis išsamiai išdėstyti atitinkamuose straipsniuose. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; [18 pakeit.]

(29)  papildydama tinklo valdymo paslaugų sąrašą, Komisija turėtų tinkamai konsultuotis su suinteresuotaisiais sektoriaus subjektais ir socialiniais partneriais; [19 pakeit.]

(30)  siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų įgyvendinamas vienodomis sąlygomis, visų pirma, jo nuostatos, susijusios su nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų įgaliojimų vykdymu, paslaugų teikėjo ar paslaugų teikėjų grupių pagalbinių paslaugų teikimu išskirtinėmis sąlygomis, taisomaisiais veiksmais, skirtais atitikčiai Sąjungos masto ir susijusiems vietiniams tiksliniams veiklos rodikliams užtikrinti, atitikties, susijusios su mokesčių sistema, peržiūra, bendrų projektų, skirtų su tinklu susijusioms funkcijoms vykdyti, valdymu ir priėmimu, funkciniais oro erdvės blokais, suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo oro navigacijos paslaugų teikėjams priimant svarbiausius veiklos sprendimus būdais, galimybe naudotis duomenimis ir jų apsauga, elektronine aviacijos informacija ir technologine oro eismo vadybos plėtra ir sąveika, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(11); [20 pakeit.]

(31)  remiantis Reglamentu (ES) Nr. 182/2011, pagal šį reglamentą priimant bendro pobūdžio įgyvendinimo aktus turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra;

(32)  priimant individualiai taikomus įgyvendinimo aktus turėtų būti taikoma patariamoji procedūra;

(33)  dėl šio reglamento pažeidimo numatytos nuobaudos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, nesumažinat saugos;

(34)  pagalbinių paslaugų viešasis pirkimas turėtų būti vykdomas, kai aktualu ir kai taikytina, pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo(12) ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo(13). Be to, turėtų būti atitinkamai atsižvelgiama į Komisijos aiškinamajame komunikate dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos(14), pateiktas gaires; [21 pakeit.]

(35)  Ministrų pareiškimas dėl Gibraltaro oro uosto, dėl kurio susitarta 2006 m. rugsėjo 18 d. Kordoboje įvykusiame Dialogo dėl Gibraltaro forumo pirmajame ministrų susitikime (toliau – Ministrų pareiškimas), pakeis 1987 m. gruodžio 2 d. Londone paskelbtą bendrą deklaraciją dėl oro uosto, o visapusiškas to pareiškimo laikymasis bus pripažintas 1987 m. Deklaracijos laikymusi 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystė ir Jungtinė Karalystė Londone paskelbė abiejų šalių užsienio reikalų ministrų bendrą deklaraciją dėl glaudesnio bendradarbiavimo eksploatuojant Gibraltaro oro uostą. Šie susitarimai dar nepradėti taikyti; [22 pakeit.]

(36)  šis reglamentas visapusiškai taikomas Gibraltaro oro uostui atsižvelgiant į Ministrų pareiškimą ir juo vadovaujantis. Nepažeidžiant Ministrų pareiškimo, taikant reglamentą Gibraltaro oro uostui ir visas su reglamento įgyvendinimu susijusias priemones griežtai vadovaujamasi tuo pareiškimu ir visomis jame esančiomis nuostatomis; [23 pakeit.]

(37)  kadangi šio reglamento tikslo – įgyvendinti Bendro Europos dangaus iniciatyvą – dėl tarptautinio veiklos pobūdžio negali tinkamai pasiekti valstybės narės, ir todėl jis gali būti geriau įgyvendintas Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali patvirtinti priemones pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal minėtame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiame reglamente nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant šio tikslo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomos Bendro Europos dangaus sukūrimo ir tinkamo veikimo taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti esamus oro eismo saugos standartus, skatinti oro transporto sistemos tvarią plėtrą, pvz., mažinti poveikį klimatui, ir pagerinti bendrus oro eismo vadybos (OEV) ir oro navigacijos paslaugų (ONP), skirtų bendrajam oro eismui Europoje, rezultatus, kad būtų laikomasi visų oro erdvės naudotojų reikalavimų. Bendras Europos dangus apima darnų visos Europos ir, atsižvelgiant į konkrečius susitarimus su kaimyninėmis šalimis, trečiųjų šalių maršrutų tinklą, integruotą veiklos vykdymo poreikius atitinkančią oro erdvę, tinklo valdymo valdymą ir oro eismo vadybos sistemas vadybą, grindžiamas tik saugos, veiksmingumo ir sąveikos aspektais siekiant suteikti naudos visiems oro erdvės naudotojams. [24 pakeit.]

2.  Taikant šį reglamentą nepažeidžiamos valstybių narių suverenios teisės į jų oro erdvę ir valstybių narių reikalavimai, susiję su viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos klausimais, kaip nustatyta 38 straipsnyje. Šis reglamentas netaikomas karinėms operacijoms ir mokymui.

3.  Taikant šį reglamentą nepažeidžiamos valstybių narių teisės ir pareigos pagal 1944 m. Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją (toliau – Čikagos konvencija). Atsižvelgiant į tai, šiuo reglamentu siekiama – padėti valstybėms narėms vykdyti su jo taikymo sritimis susijusius įsipareigojimus pagal Čikagos konvenciją, suteikiant jos nuostatų bendro aiškinimo ir vienodo įgyvendinimo pagrindą ir užtikrinant, kad į šias nuostatas būtų tinkamai atsižvelgiama šiame reglamente ir jo įgyvendinimo taisyklėse.

4.  Šis reglamentas taikomas ICAO EUR, AFI ir NAT ir AFI regionų oro erdvėje, kurioje valstybės narės yra atsakingos už oro eismo paslaugų teikimą pagal šį reglamentą. Valstybės narės taip pat gali taikyti šį reglamentą kitų ICAO regionų oro erdvei, už kurią jos yra atsakingos, jeigu jos apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. [25 pakeit.]

5.  Taikant šį reglamentą Gibraltaro oro uostui nedaromas poveikis Ispanijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės atitinkamoms teisinėms pozicijoms, susijusios su ginču dėl suverenių teisių dėl ginčo, susijusio su suvereniomis teisėmis į teritoriją, kurioje yra oro uostas. [26 pakeit.]

5a.  Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui atidedamas tol, kol įsigalios 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų bendroje deklaracijoje numatyta tvarka. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės informuos Tarybą, nuo kurios dienos šie susitarimai pradės galioti. [27 pakeit.]

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.  skrydžių valdymo paslauga – paslauga, teikiama siekiant:

a)  išvengti

–  orlaivių susidūrimo ir

–  orlaivių susidūrimo su kliūtimis manevravimo lauke, ir

b)  spartinti ir palaikyti reguliarų oro eismo srautą;

2.  aerodromo skrydžių valdymo paslauga – aerodromo eismo skrydžių valdymo paslauga;

3.  oro navigacijos informacijos tarnyba – apibrėžtoje veikimo zonoje veikianti tarnyba, atsakinga už oro navigacijos informacijos ir duomenų, būtinų oro navigacijos saugai, reguliarumui ir efektyvumui užtikrinti, teikimą;

4.  oro navigacijos paslauga – oro eismo paslauga, ryšių, navigacijos ir priežiūros paslauga, oro navigacijos meteorologijos paslauga ir oro navigacijos informacijos paslauga;

5.  oro navigacijos paslaugų teikėjas – viešasis arba privatusis subjektas, teikiantis bendrojo oro eismo oro navigacijos paslaugas;

6.  oro erdvės blokas – apibrėžtų erdvės ir laiko matmenų oro erdvė, kurioje teikiamos oro navigacijos paslaugos;

7.  oro erdvės valdymas – planavimo paslauga, kurios pagrindinis tikslas – maksimaliai išnaudoti turimą oro erdvę dinamiškai pasidalijant laiką ir kartais paskirstant oro erdvę įvairių kategorijų oro erdvės naudotojams pagal jų trumpalaikius poreikius, ir strateginė funkcija, susijusi su oro erdvės planavimu; [28 pakeit.]

8.  oro erdvės naudotojai – bendrojo oro eismo orlaivių naudotojai;

9.  oro eismo srauto vadyba – paslauga, kurios tikslas – palaikyti saugų, reguliarų ir operatyvų oro eismo srautą užtikrinant, kad būtų kiek įmanoma išnaudojamas skrydžių valdymo pajėgumas, o eismo apimtis atitiktų atitinkamų oro eismo paslaugų teikėjų nurodytus pajėgumus;

10.  oro eismo vadyba – ore ir ant žemės teikiamų paslaugų (oro eismo paslaugų, oro erdvės valdymo ir oro eismo srauto vadybos ) visuma, kurios reikia norint užtikrinti saugų ir efektyvų orlaivio judėjimą visais skrydžio etapais;

11.  oro eismo paslauga – skrydžio informacijos paslauga, aliarmo skelbimo paslauga, konsultacinė oro eismo paslauga ir skrydžių valdymo paslauga (rajono, prieigos ir aerodromo skrydžių valdymo paslauga);

12.  rajono skrydžių valdymo paslauga – valdomųjų skrydžių oro erdvės bloke kontroliuojamame rajone valdymo paslauga; [29 pakeit.]

13.  prieigos skrydžių valdymo paslauga – skrydžių valdymo paslauga, teikiama atvykstantiems arba išvykstantiems valdomųjų skrydžių orlaiviams;

14.  pagrindinis OEV planas – planas, patvirtintas Tarybos sprendimu 2009/320/EB(15) pagal 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo(16) 1 straipsnio 2 dalį;

15.  aviacijos krizė – aplinkybės, kuriomis neįprastai sumažėja oro erdvės pajėgumas tuo atveju, jei oro sąlygos yra labai nepalankios arba jei dėl gamtinių, sveikatos, saugumo, karinių ar politinių priežasčių negalima naudotis didelėmis oro erdvės dalimis; [30 pakeit.]

16.  paslaugų paketas – dvi arba daugiau oro navigacijos paslaugų, kurias teikia tas pats subjektas; [31 pakeit.]

17.  pažymėjimas – Europos aviacijos agentūros (EAA) arba nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos išduotas nacionalinės susijusius teisės aktus atitinkančios formos dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad oro navigacijos paslaugos teikėjas atitinka konkrečios paslaugos teikimo veiklos vykdymo reikalavimus; [32 pakeit.]

18.  ryšio paslauga – fiksuotoji ar mobilioji oro navigacijos paslauga, kuria palaikomi abipusiai žemės, oro ir žemės, ir abipusiai oro ryšiai, kurių reikia skrydžiams valdyti;

18a.  Europos oro eismo valdymo tinklas (EOEVT) – Europos sistemų, sudedamųjų dalių ir pagrindiniame OEV plane aprašytų esminių veiklos ir technologinių pokyčių planų tinklas, kuris sudaro sąlygas teikti Sąjungoje visapusiškai sąveikias oro navigacijos paslaugas, įskaitant pasienio sąsajas su trečiosiomis šalimis. Šio tinklo tikslas – įgyvendinti šiame reglamente nustatytus su veiksmingumu susijusius tikslus; [33 pakeit.]

19.  sudedamoji dalis – materialus objektas, pavyzdžiui, techninė įranga, ir nematerialus objektas, pavyzdžiui programinė įranga, nuo kurio priklauso Europos oro eismo vadybos tinklo (EOEVT) sąveika; [34 pakeit.]

19a.  diegimo valdytojas – pagal kvietimus teikti pasiūlymus Komisijos atrinkta veiklą vykdančių suinteresuotųjų subjektų grupė, atsakinga už pagrindinio OEV plano valdymo lygmenį; [35 pakeit.]

20.  deklaracija – vykdant OEV ir (arba) teikiant ONP tai yra rašytinis pareiškimas apie:

–  sistemų ir sudedamųjų dalių atitiktį reikalavimams arba tinkamumą naudoti, kurį pateikia OEV ir (arba) ONP sistemas kurianti, gaminanti ir jų techninės priežiūros veiklą vykdanti organizacija,

–  paslaugos, kurią bus pradėta teikti, arba sistemos, kurią bus pradėti naudoti, atitiktį taikomiems reikalavimams, kurį pateikia paslaugos teikėjas,

–  pareigų, susijusių su tam tikromis skrydžio informacijos paslaugomis, vykdymo pajėgumą ir priemones;

21.  lankstus oro erdvės naudojimas – oro erdvės valdymo koncepcija, Europos civilinės aviacijos konferencijos organizacijos rajone taikoma remiantis Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės)(17) išleistu „Lankstaus oro erdvės naudojimo koncepcijos taikymo oro erdvės valdyme“ vadovu;

22.  skrydžių informacijos paslauga – paslauga, kurios tikslas – teikti konsultacijas ir informaciją skrydžių saugai ir veiksmingumui užtikrinti;

23.  aliarmo skelbimo paslauga – atitinkamoms organizacijoms teikiama informavimo apie orlaivį, kuriam reikia paieškos ir gelbėjimo paslaugų, paslauga ir, prireikus, pagalba toms organizacijoms;

24.  funkcinis oro erdvės blokas – veiklos vykdymo reikalavimais pagrįstas oro erdvės blokas, sukurtas nepaisant valstybės sienų, kuriame oro navigacijos paslaugos teikiamos ir susijusios funkcijos vykdomos atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir yra optimizuotos siekiant, kiekviename funkciniame oro erdvės bloke sustiprinti sustiprinant oro navigacijos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą arba, kai tinka, – įtraukti įtraukiant integruotą teikėją; [36 pakeit.]

25.  bendrasis oro eismas – visas civilinių orlaivių judėjimas, taip pat visas valstybinių orlaivių (įskaitant karinius, muitinės ir policijos orlaivius) judėjimas, jei šis judėjimas vyksta laikantis 1944 m. Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencija įsteigtos Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) procedūrų;

25a.  žmogiškasis veiksnys – OEV paslaugų sektoriaus socialinės, kultūrinės ir aprūpinimo personalu sąlygos; [37 pakeit.]

26.  sąveika – EOEVT sistemoms ir sudedamosioms dalims bei jo veiklos procedūroms taikomų funkcinių, techninių ir eksploatacinių savybių visuma, būtina saugiam, vientisam ir efektyviam šio tinklo veikimui užtikrinti. Sąveika pasiekiama tada, kai sistemos ir sudedamosios dalys atitinka esminius reikalavimus;

27.  meteorologijos paslauga – įrenginys, kuriuo naudojantis, ir paslauga, kurią teikiant, į orlaivį perduodamos meteorologinės prognozės, instrukcijos, ir pastabos taip pat visa kita meteorologinė informacija ir duomenys, kuriuos valstybės teikia oro navigacijos tikslais;

28.  navigacijos paslauga – įrenginys, kuriuo naudojantis, ir paslauga, kurią teikiant, į orlaivį perduodama nustatytos padėties ir laiko informacija;

29.  veiklos duomenys – informacija apie visus skrydžio etapus, kurios oro navigacijos paslaugų teikėjams, oro erdvės naudotojams, oro uostų veiklos vykdytojams ir kitiems susijusiems dalyviams reikia veiklos vykdymo sprendimams priimti;

30.  pradėjimas naudoti – pirmasis eksploatacinis panaudojimas po sistemos pradinio įrengimo arba patobulinimo;

31.  maršrutų tinklasnurodytų maršrutų tinklas, kuriuo nukreipiamas bendrojo oro eismo srautas, būtinas skrydžių valdymo paslaugoms efektyviausiai teikti; [38 pakeit.]

32.  priežiūros paslauga – įrenginys ir paslauga, naudojami atitinkamoms orlaivių padėtims nustatyti, kad juos būtų galima saugiai atskirti;

33.  sistema – orlaiviuose esančių ir (arba) antžeminių sudedamųjų dalių bei ir (arba) kosminės įrangos, kuriomis kuria naudojamasi visais skrydžio etapais teikiant oro navigacijos paslaugas, visuma; [39 pakeit.]

34.  patobulinimas – pakeitimai, dėl kurių pasikeičia sistemos eksploatacinės savybės;

35.  tarpvalstybinė paslauga – oro navigacijos paslauga, kurią vienoje valstybėje narėje teikia kitoje valstybėje narėje sertifikuotas paslaugų teikėjas;

36.  nacionalinė priežiūros aviacijos institucija – nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kuriai (-ioms) valstybė narė pavedė, o EAA suteikė akreditaciją vykdyti priežiūros užduotis pagal šį reglamentą, ir nacionalinės kompetentingos institucijos, kurioms pavesta vykdyti Reglamento šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnyje numatytas užduotis; [40 pakeit.]

37.  pagalbinė paslauga – oro ryšių, navigacijos ir stebėjimo, meteorologijos ir aviacinės informacijos paslauga, išskyrus oro eismo paslaugas, taip pat kita paslauga ir veikla, susijusi su teikiamomis oro navigacijos paslaugomis ir padedanti jas teikti; [41 pakeit.]

38.  vietinis tikslinis veiklos rodiklis – tikslinis veiklos rodiklis, kurį valstybės narės nustatė vietos lygmeniu, t. y. funkcinio oro erdvės bloko, nacionaliniu, mokesčių zonos arba oro uosto lygmeniu;

38a.  sektoriaus subjektų partnerystė – bendradarbiavimo susitarimai, sudaryti siekiant, kad įvairūs oro navigacijos paslaugų teikėjai, įskaitant tinklo valdytoją, oro erdvės naudotojus, oro uostus ir kitus panašios ekonominės veiklos vykdytojus, užtikrintų geresnį oro eismo valdymą; [42 pakeit.]

38b.  integruota veikianti oro erdvė – apibrėžtų matmenų kontroliuojama oro erdvė, apimanti Europos ir, atsižvelgiant į atitinkamus susitarimus, kaimyninių trečiųjų šalių oro erdvę, kurioje dinamiškai nustatoma struktūra ir dalijamasi laiku, naudojami veiklos rezultatus padedantys gerinti kontrolierių ištekliai, teikiamos visiškai sąveikios oro navigacijos paslaugos ir priimami bendri sprendimai siekiant užtikrinti optimalų, nuspėjamą ir saugų oro erdvės naudojimą, kad būtų baigtas kurti Bendras Europos dangus; [43 pakeit.]

38c.  vietos veiklos rezultatų gerinimo planai – vienos arba kelių nacionalinių aviacijos institucijų vietos lygmeniu, t. y. funkcinio oro erdvės bloko, regiono arba nacionaliniu lygmeniu, parengti planai. [44 pakeit.]

38d.  kompetentinga organizacija – įstaiga, kuriai Agentūra arba nacionalinė aviacijos institucija gali paskirti konkrečias sertifikavimo arba priežiūros užduotis ir kurią jos kontroliuoja bei už kurią atsako; [45 pakeit.]

II SKYRIUS

NACIONALINĖS INSTITUCIJOS

3 straipsnis

Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos [46 pakeit.]

1.  Valstybės narės kartu ar atskirai paskiria arba įsteigia įstaigą ar įstaigas, kurios kuri yra jų nacionalinės priežiūros institucijos nacionalinė aviacijos institucija, kad ši arba šios prisiimtų užduotis, kurios tokiai institucijai skiriamos pagal šį reglamentą ir Reglamentą (EB) Nr. 216/2008. [47 pakeit.]

2.  Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos yra teisiškai atskirtos ir, visų pirma, organizaciniu, hierarchiniu ir sprendimų priėmimo atžvilgiu nepriklausomos nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų įmonių, organizacijų, viešų ar privačių subjektų arba pastarųjų veikla suinteresuotų privačių ar viešų subjektų darbuotojų, kurių įgaliojimams veikti taikomas šis reglamentas ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 straipsnis, arba jos nėra suinteresuotos tokių subjektų veikla. Joms taip pat skiriami atskiri metiniai biudžeto asignavimai. [48 pakeit.]

3.  Nedarant poveikio 2 daliai, nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos gali organizaciniu atžvilgiu susijungti su kitomis reguliavimo įstaigomis ir (arba) už saugą atsakingomis institucijomis. [49 pakeit.]

4.  Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos, kurios užtikrina atitiktį šiame straipsnyje pateiktoms nuostatoms šio reglamento įsigaliojimo dieną nėra teisiškai atskirtos nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų arba pastarųjų veikla suinteresuotų privačių arba viešų subjektų, kaip numatyta 2 dalyje, šio reikalavimo pradeda laikytis ne vėliau kaip 2020 arba vėliausiai 2017 m. sausio 1 d. [50 pakeit.]

5.  Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos vykdo savo įgaliojimus nešališkai, nepriklausomai ir skaidriai. Visų pirma, jų veikla organizuojama, darbuotojai atrenkami, jos valdomos ir finansuojamos taip, kad galėtų minėtu būdu vykdyti savo įgaliojimus. [51 pakeit.]

6.  Nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų darbuotojai: [52 pakeit.]

a)  samdomi laikantis aiškių ir skaidrių taisyklių, kuriomis ir kriterijų, kuriais užtikrinamas jų nepriklausomumas; strateginius sprendimus priimančius asmenis skiria nacionalinės vyriausybės, ministrų tarybos ar kitos valdžios institucijos, kurios tiesiogiai nekontroliuoja oro navigacijos paslaugų teikėjų ir iš jų negauna naudos; [53 pakeit.]

b)  atrenkami skaidriai, atsižvelgiant į konkrečias jų kvalifikacijas, įskaitant atitinkamą kompetenciją ir patirtį, inter alia, audito, oro navigacijos paslaugų ir sistemų srityse; [54 pakeit.]

ba)  neperkeliami iš oro navigacijos paslaugų teikėjų (ONPT) ar ONPT kontroliuojamų įmonių; [55 pakeit.]

c)  veikia nepriklausomai, visų pirma, nebūdami suinteresuoti oro navigacijos paslaugų teikėjų veikla, ir, vykdydami nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos nustatytas pareigas, nesiekia priimti ir nepriima jokių nurodymų iš jokios vyriausybės arba kito viešo ar privataus subjekto. Šis reikalavimas nedaro poveikio glaudžiam bendradarbiavimui su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis; [56 pakeit.]

d)  strateginius sprendimus priimantys asmenys teikia metinę įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją, kurioje nurodomi visi tiesioginiai arba netiesioginiai interesai, galintys pakenkti jų nepriklausomumui ir turėti įtakos jų pareigų vykdymui, ir

e)  strateginius sprendimus priimantys daugiau negu šešis mėnesius priimdavę asmenys, taip pat su auditu ar tiesiogiai su oro navigacijos paslaugų teikėjų priežiūra arba tiksliniais veiklos rodikliais susijusias pareigas einantys daugiau negu šešis mėnesius ėję asmenys, baigę savo kadenciją nacionainėje priežiūros nacionalinėje aviacijos institucijoje, bent vienus metus nevykdo jokių oro navigacijos paslaugų teikėjo skiriamų profesinių ar kitų pareigų.: [57 pakeit.]

i)  ne mažiau kaip 12 mėnesių, jei darbuotojas ėjo vadovaujamas pareigas; [58 pakeit.]

ii)  ne mažiau kaip šešis mėnesius, jei darbuotojas ėjo ne vadovaujamas pareigas; [59 pakeit.]

ea)  aukščiausia institucijos vadovybė skiriama terminuotam trejų–septynerių metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti vieną kartą, ir tuo laikotarpiu ji gali būti atleista iš pareigų, jeigu nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų sąlygų arba pagal nacionalinę teisę padaro sunkų nusižengimą. [60 pakeit.]

7.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos turėtų reikalingų išteklių ir pajėgumų veiksmingai ir laiku vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas užduotis. Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos turi visas teises samdyti ir valdyti savo darbuotojus naudodamosi turimomis lėšomis, gaunamomis, inter alia, iš maršruto rinkliavų, kurių dydis atitinka tos institucijos pagal 4 straipsnį atliekamas užduotis. [61 pakeit.]

8.  Valstybės narės praneša Komisijai nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų pavadinimus ir adresus, taip pat praneša apie jų pasikeitimus ir apie priemones, kurių imtasi šio straipsnio laikymuisi užtikrinti. [62 pakeit.]

9.  Komisija nustato išsamias darbuotojų įdarbinimo ir atrankos taisykles, kurių turi būti laikomasi taikant 6 straipsnio a ir b dalis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ir juose nurodoma: [63 pakeit.]

a)  atskyrimo lygis, kurio paskyrimų tarnyba reikalauja iš bet kurios įmonės, organizacijos, viešo ar privataus subjekto arba darbuotojo, kurių įgaliojimams veikti taikomas Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 straipsnis, arba kurie yra suinteresuoti tokių subjektų veikla, siekiant išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti veiksmingą administracinį valdymą; [64 pakeit.]

b)  atitinkama privaloma auditą atliekančių darbuotojų techninė kvalifikacija. [65 pakeit.]

4 straipsnis

Nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų užduotys [66 pakeit.]

1.  3 straipsnyje nurodytos Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos visų pirma atlieka šias užduotis: [67 pakeit.]

a)  užtikrina šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 taikymo priežiūrą, pirmiausia dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas, susijusias su oro erdve, už kurią yra atsakinga atitinkamą instituciją paskyrusi arba įsteigusi valstybė narė, saugaus ir efektyvaus veiklos vykdymo; [68 pakeit.]

b)  išduoda oro navigacijos paslaugų teikėjams pažymėjimus pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnį ir prižiūri, kad būtų laikomasi sąlygų, kuriomis tie pažymėjimai išduoti visiškai arba iš dalies vykdo arba paveda vykdyti Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b, 8c ir 10 straipsniuose nustatytas užduotis, ir vykdo šio reglamento taikymo priežiūros užtikrinimo užduotį, visų pirma atsižvelgdamos į oro navigacijos paslaugų teikėjų saugią ir veiksmingą veiklą toje oro erdvėje, už kurią atsako valstybės narės; [69 pakeit.]

c)  išduoda skrydžių vadovams licencijas ir pažymėjimus, taip pat suteikia kvalifikacijas ir patvirtinimus pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8c straipsnį ir prižiūri, kad būtų laikomasi sąlygų, kuriomis jie išduoti ar suteikti; [70 pakeit.]

d)  rengia veiklos rezultatų gerinimo planus ir stebi, kaip jie įgyvendinami laikantis 11 straipsnio;

e)  stebi, kaip taikoma mokesčių nustatymo sistema pagal 12 ir 13 straipsnius, įskaitant nuostatas dėl 13 straipsnio 7 dalyje nurodyto tarpusavio subsidijavimo; [71 pakeit.]

f)  tvirtina galimybės susipažinti su veiklos duomenimis sudarymo sąlygas pagal 22 straipsnį ir

g)  prižiūri, kaip teikiamos deklaracijos ir diegiamos sistemos;

ga)  kasmet teikia savo veiklos ir užduočių vykdymo ataskaitą atitinkamoms valstybės narės institucijoms, EAA ir Komisijai. Tokiose ataskaitose nurodomi veiksmai, kurių imtasi kiekvienai iš šiame straipsnyje išvardytų užduočių vykdyti, ir pasiekti rezultatai. [72 pakeit.]

2.  Kiekviena nacionalinė priežiūros aviacijos institucija rengia tinkamus patikrinimus ir apžiūras, kad patikrintų šio reglamento reikalavimų laikymąsi. Atitinkamas oro navigacijos paslaugų teikėjas sudaro sąlygas atlikti tokį darbą, o atitinkama valstybė narė suteikia visą reikiamą pagalbą atitikties stebėsenos veiksmingumui užtikrinti. [73 pakeit.]

5 straipsnis

Nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų bendradarbiavimas [74 pakeit.]

1.  Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos keičiasi informacija apie savo darbo ir sprendimų priėmimo principus, praktiką ir tvarką, taip pat apie Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą. Jos bendradarbiauja, siekdamos Sąjungos mastu suderinti priimamus sprendimus. Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos dalyvauja ir kartu dirba kartu tinkle, kurio nariai reguliariai, bent kartą per metus, renkasi į posėdžius. Komisija ir Europos Sąjungos aviacijos agentūra (toliau – EAA) yra tinklo narės, koordinuoja ir remia tinklo darbą ir prireikus jam teikia rekomendacijas. Komisija ir EAA sudaro sąlygas aktyviam nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų bendradarbiavimui ir šių institucijų darbuotojų tarpusavio mainams, vykdomiems naudojantis ekspertų grupe, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies f punktą įkuria EAA.

Tas tinklas, be kita ko, gali:

a)  rengti ir skleisti įvairaus pobūdžio integruotą metodiką ir gaires, kaip įgyvendinti 4 straipsnyje išvardytas institucijos užduotis;

b)  teikti pagalbą konkrečioms nacionalinėms aviacijos institucijoms reguliavimo klausimais;

c)  teikti nuomones Komisijai ir EAA dėl teisės nuostatų rengimo ir sertifikavimo;

d)  teikti nuomones, gaires ir rekomendacijas, parengtas siekiant palengvinti tarpvalstybinį paslaugų teikimą;

e)  priimti bendrus sprendimus, kuriuos būtų galima įgyvendinti dviejose ar daugiau valstybių narių pagrindinio OEV plano arba Čikagos konvencijos tikslams pasiekti. [75 pakeit.]

Laikydamasi Komisija, vadovaudamasi šio reglamento 22 straipsnyje ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytų nustatytomis duomenų apsaugos taisyklių, Komisija remia šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodytus informacijos, kuriais keičiasi taisyklėmis, sukuria keitimosi tokia informacija platformą, kuria galėtų naudotis tinklo nariai, mainus, ir įdiegia joje (jei įmanoma), elektroninėmis priemonėmis, neatskleisdama oro navigacijos paslaugų teikėjų verslo elektronines priemones, padedančias užtikrinti visų susijusių įmonių, organizacijų ar subjektų komercinių paslapčių konfidencialumą. [76 pakeit.]

2.  Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, be kita ko, sudarydamos darbo susitarimus, kuriais įsipareigoja teikti abipusę pagalbą vykdydamos stebėsenos užduotis ir atlikdamos tyrimus ir apžiūras. [77 pakeit.]

3.  Funkcinių oro erdvės blokų, apimančių oro erdvę, už kurią yra atsakinga daugiau kaip viena valstybė narė, atveju atitinkamos valstybės narės sudaro susitarimą dėl šiame 4 straipsnyje numatytos priežiūros, susijusios su oro navigacijos paslaugų teikėjais, teikiančiais paslaugas tuose blokuose. Atitinkamos nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos nustato planą, kuriame nurodomos išsamios jų bendradarbiavimo taisyklės, kuriomis siekiama įgyvendinti tą susitarimą. [78 pakeit.]

4.  Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti oro navigacijos paslaugų teikėjų, turinčių vienos valstybės narės išduotą galiojantį pažymėjimą ir teikiančių paslaugas, susijusias su oro erdve, už kurią yra atsakinga kita valstybė narė, tinkamą priežiūrą. Toks bendradarbiavimas apima susitarimus dėl atvejų, susijusių su šiame reglamente nustatytų ir pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnio 1 dalį priimtų taikytinų bendrų reikalavimų nesilaikymu. [79 pakeit.]

5.  Teikiant oro navigacijos paslaugas oro erdvėje, už kurią yra atsakinga kita valstybė narė, į 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus susitarimus įtraukiamas susitarimas dėl 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų priežiūros užduočių ir jų rezultatų abipusio pripažinimo. Šis abipusis pripažinimas taip pat taikomas, kai nacionalinių priežiūros institucijų susitarimai dėl pripažinimo sudaromi siekiant sertifikuoti paslaugų teikėjus. [80 pakeit.]

6.  Jei leidžiama pagal nacionalinę teisę, siekdamos regionų bendradarbiavimo, nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos taip pat gali sudaryti susitarimus dėl atsakomybės pasidalijimo vykdant priežiūros užduotis. [81 pakeit.]

6 straipsnis

Kompetentingi subjektai

1.  EAA ir nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos gali nuspręsti I priede nustatytus reikalavimus atitinkančius kompetentingus subjektus visiškai arba iš dalies įgalioti atlikti 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus patikrinimus, arba apžiūras ir pavesti vykdyti kitas šiame reglamente numatytas užduotis. [82 pakeit.]

2.  Toks nacionalinės priežiūros institucijos suteiktas įgaliojimas Sąjungoje galioja trejus metus ir gali būti pratęstas. EAA ir nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos gali nurodyti bet kuriam Sąjungoje esančiam kompetentingam subjektui atlikti šiuos patikrinimus ir apžiūras. [83 pakeit.]

3.  Valstybės narės EAA ir nacionalinės aviacijos institucijos praneša Komisijai, EAA ir kitoms valstybėms narėms ir atitinkamais atvejais EAA apie kompetentingus subjektus, kuriuos jos įgaliojo atlikti užduotis pagal 1 dalį, nurodydamos kiekvieno subjekto atsakomybės sritį, jo identifikacijos numerį ir visus susijusius pakeitimus. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia tų kompetentingų subjektų sąrašą, jų identifikacijos numerius bei atsakomybės sritis ir tą sąrašą nuolat atnaujina.

4.  Valstybės narės EAA ir nacionalinės aviacijos institucijos panaikina kompetentingo subjekto, kuris nebeatitinka I priede nustatytų reikalavimų, įgaliojimus. Ji nedelsdama praneša apie tai Komisijai, EAA ir kitoms valstybėms narėms. [85 pakeit.]

5.  Įstaigos, kurios prieš įsigaliojant šiam reglamentui buvo paskirtos notifikuotosiomis įstaigomis pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 8 straipsnį, taikant šį straipsnį laikomos kompetentingais subjektais.

7 straipsnis

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

1.  Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos, vykdydamos savo užduotis ir laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų, sukuria konsultavimosi priemones, kad į Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimą būtų galima tinkamai įtraukti suinteresuotuosius subjektus, įskaitant darbuotojams atstovaujančias profesines organizacijas. [86 pakeit.]

2.  Suinteresuotaisiais subjektais gali būti:

–  oro navigacijos paslaugų teikėjai,

–  oro uostų veiklos vykdytojai,

–  atitinkami oro erdvės naudotojai arba atitinkamos oro erdvės naudotojus atstovaujančios grupės,

–  karinės institucijos,

–  gamybos pramonės subjektai ir

–  darbuotojams atstovaujančios profesinės organizacijos.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMAS

8 straipsnis

Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimas

1.  Visos oro navigacijos paslaugos Sąjungoje teikiamos tik turint nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų arba EAA pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnį išduotus pažymėjimus arba pateikus joms deklaraciją. [87 pakeit.]

2.  Išduodant pažymėjimus taip pat užtikrinama, kad pareiškėjai būtų pakankamai finansiškai pajėgūs ir turėtų atsakomybę ir draudimą, jei jo neužtikrina atitinkama valstybė narė.

3.  Pažymėjimu suteikiama galimybė oro erdvės naudotojams nediskriminuojamiems naudotis paslaugomis, ypač daug dėmesio skiriant saugai. Pažymėjimai išduodami laikantis II priede išdėstytų reikalavimų.

4.  Pažymėjimų išdavimas suteikia oro navigacijos paslaugų teikėjams galimybę teikti paslaugas valstybėms narėms bet kuriai valstybei narei, kitiems oro navigacijos paslaugų teikėjams, oro erdvės naudotojams ir Sąjungoje bei kaimyninėse trečiosiose šalyse esantiems oro uostams, Kai teikiamos pagalbinės paslaugos, tokia galimybė suteikiama tuo atveju, jei laikomasi 10 straipsnio 2 dalies kai tinkama, priklausantiems funkciniam oro erdvės blokui, jei dėl jų atitinkamos šalys sudarė susitarimą. [88 pakeit.]

9 straipsnis

Oro eismo paslaugų teikėjų skyrimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad oro eismo paslaugos būtų teikiamos išskirtiniu pagrindu tam tikruose oro erdvės, už kurią jos yra atsakingos, blokuose. Šiuo tikslu valstybės narės paskiria oro eismo paslaugų teikėją, turintį Sąjungoje galiojantį pažymėjimą arba deklaraciją.

2.  Tarpvalstybinių paslaugų atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad nebūtų trukdoma laikytis šio straipsnio ir 18 straipsnio 3 dalies remiantis jų nacionaline teisės sistema, pagal kurią reikalaujama, jog oro eismo paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas oro erdvėje, už kurią atsakinga ta valstybė narė, atitiktų vieną iš šių sąlygų :

a)  tiesiogiai arba per didžiąją akcijų dalį nuosavybės teise priklausytų tai valstybei narei ar jos nacionaliniams subjektams;

b)  turėtų savo pagrindinę veiklos vietą ar registruotą buveinę tos valstybės narės teritorijoje;

c)  naudotųsi tik toje valstybėje narėje esančia infrastruktūra.

3.  Valstybės narės apibrėžia paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų teises ir pareigas. Pareigos gali apimti sąlygas dėl savalaikio reikiamos informacijos pateikimo, kad būtų galima identifikuoti visų orlaivių judėjimą oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos.

4.  Pasirinkdamos oro eismo paslaugų teikėją, valstybės narės veikia savo nuožiūra, jei teikėjas yra sertifikuotas arba pateikęs deklaraciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008.

5.  Jei Pagal 16 straipsnį nustatyti funkciniai nustatytų funkcinių oro erdvės blokai apima oro erdvę, už kurią atsakinga daugiau kaip viena valstybė narė, blokų atveju atitinkamos valstybės narės ne vėliau kaip prieš mėnesį iki oro erdvės bloko įkūrimo pagal šio straipsnio 1 dalį bendrai paskiria vieną ar daugiau oro eismo paslaugų teikėjų. [89 pakeit.]

6.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visus sprendimus pagal šį straipsnį dėl oro eismo paslaugų teikėjų paskyrimo konkrečiuose oro erdvės, už kurią jos yra atsakingos, blokuose.

10 straipsnis

Pagalbinių paslaugų teikimas

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad, taikant šį straipsnį, pagalbinių paslaugų teikėjai, teikdami teikėjams nebūtų teisinių kliūčių, kurios jiems neleistų teikiant tokias paslaugas, galėtų konkuruoti Sąjungoje lygiavertėmis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis sąlygomis.

Šiame straipsnyje nustatyto reikalavimo pradedama laikytis ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d.

2.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad teikiamos oro eismo paslaugos būtų atskirtos nuo teikiamų oro navigacijos paslaugų teikėjai, rengdami savo verslo planus, kviestų įvairius pagalbinių paslaugų. Šios paslaugos atskiriamos laikantis reikalavimo, kad oro eismo paslaugas ir pagalbines paslaugas teiktų atskiros įmonės teikėjus teikti pasiūlymus, siekdami pasirinkti finansiškai ir kokybiškai naudingiausią paslaugų teikėją. 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga, vertindama tuos veiklos planus, stebi, kaip laikomasi šios dalies nuostatų reikalavimų.

3.  Renkantis išorinį pagalbinių paslaugų teikėją turi būti laikomasi Direktyvos 2004/18/EB nuostatų. Pagalbines paslaugas perkantis subjektas, rinkdamasis pagalbinių paslaugų teikėją privalomais atrankos kriterijais visų pirma atsižvelgia į jo teikiamų paslaugų laiko ekonominį ir energetinį efektyvumą, bendrą paslaugų kokybę, paslaugų sąveikumą ir saugą, taip pat pirkimo proceso skaidrumą.

4.  Pagalbinių paslaugų teikėjui leidžiama teikti paslaugas valstybės narės oro erdvėje tik tuo atveju, jei:

a)  jam išduotas pažymėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnį;

b)  jo pagrindinė verslo vieta yra valstybės narės teritorijoje;

c)  valstybėms narėms ir (arba) jų nacionaliniams subjektams priklauso daugiau nei 50 % proc. paslaugų teikėjo įmonės ir valstybės narės ir (arba) jų subjektai faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną arba daugiau tarpinių įmonių, išskyrus susitarime su trečiąja šalimi, kurio susitariančioji šalis yra Sąjunga, numatytus atvejus; ir

d)  paslaugų teikėjas atitinka nacionalinius saugumo ir gynybos reikalavimus.

5.  Su Europos oro eismo vadybos tinklo (EOEVT) veikla susijusias pagalbines paslaugas centralizuotai gali teikti tinklo valdytojas, jomis pagal 17 straipsnio 3 dalį papildydamas 17 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas. Be to, jas išskirtiniu pagrindu gali teikti oro navigacijos paslaugų teikėjai arba jų grupės, visų pirma susiję su OEV infrastruktūrų teikimu. Komisija tiksliai apibrėžia išsamias paslaugų teikėjų arba jų grupių atrankos sąlygas, pagrįstas profesiniais gabumais ir gebėjimu teikti nešališkas ir ekonomiškai efektyvias paslaugas, ir atlieka centralizuotai teikiamų pagalbinių paslaugų apskaičiuotų išlaidų ir naudos bendrą vertinimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Paslaugų teikėjus arba jų grupes Komisija skiria pagal tuos įgyvendinimo aktus.

5a.  Komisija parengia išsamias taisykles, kuriomis nustato šiame straipsnyje reglamentuojamų paslaugų atrankos būdus. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5b.  Komisija atlieka išsamų tyrimą, kokį poveikį veiklai, ekonominį poveikį, poveikį saugai ir socialinį poveikį turėtų rinkos principų taikymas pagalbinių paslaugų teikimui, ir tą tyrimą iki 2016 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Atliekant šį tyrimą atsižvelgiama į pagrindinio OEV plano įgyvendinimą ir į SESAR programos technologijų poveikį pagalbinių paslaugų sektoriui. [90 pakeit.]

11 straipsnis

Veiklos rezultatų gerinimo sistema

1.  Kad pagerėtų Bendrame Europos danguje teikiamų oro navigacijos paslaugų ir tinklo paslaugų rezultatai, parengiama oro navigacijos paslaugų ir tinklo paslaugų rezultatų gerinimo sistema. Ji apima:

a)  Sąjungos masto ir susijusius vietinius tikslinius veiklos rodiklius, taikytinus pagrindinėse veiklos srityse – saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir ekonominio efektyvumo, laikantis visam ataskaitiniam laikotarpiui nustatyto pagrindinio OEV plano aukšto lygio tikslų; [91 pakeit.]

b)  nacionalinius vietos veiklos rezultatų gerinimo planus arba funkcinių oro erdvės blokų planus, įskaitant tikslinius veiklos rodiklius, kuriais remiantis užtikrinama, kad būtų laikomasi Sąjungos masto ir susijusių vietinių tikslinių veiklos rodiklių; ir [92 pakeit.]

c)  oro navigacijos paslaugų ir tinklo paslaugų rezultatų periodinę apžvalgą, stebėseną bei lyginamąją analizę.

2.  Komisija skiria nepriklausomą, nešališką ir nešališką kompetentingą įstaigą, kuri veikia kaip veiklos rezultatų apžvalgos (VRA) įstaiga. Veiklos rezultatų apžvalgos VRA įstaiga sukuriama kaip ekonominius aspektus reguliuojanti Komisijos prižiūrima Europos įstaiga; ji pradeda veikti 2015 m. liepos 1 d. VRA įstaigos vaidmuo – koordinuojant veiklą su nacionalinėmis priežiūros aviacijos institucijomis padėti Komisijai, bei, nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikus prašymą, padėti joms įgyvendinti ir stebėti, kaip nacionalinės aviacijos institucijos įgyvendina 1 dalyje nurodytą veiklos rezultatų gerinimo sistemą bei padėti joms tai daryti. VRA įstaiga funkciniu ir techniniu požiūriu yra atskira nuo bet kurio nacionalinio ar Europos lygmens paslaugų teikėjo. EAA, tinklo valdytojas ir Eurokontrolė arba kitas kompetentingas subjektas veiklos rezultatų apžvalgos VRA įstaigai gali teikti techninę pagalbą. [93 pakeit.]

3.  Nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos rengia 1 dalies b punkte nurodytus nacionalinius ar funkcinių oro erdvės blokų vietos veiklos rezultatų gerinimo planus, kuriuos tvirtina valstybė (-s) narė (-s). Į šiuos planus įtraukiami privalomieji vietiniai tiksliniai rodikliai ir atitinkama valstybės (-ių) narės (-ių) patvirtinta skatinamoji programa. Planai rengiami konsultuojantis su Komisija, VRA, oro navigacijos paslaugų teikėjais, oro erdvės naudotojų atstovais ir, atitinkamais atvejais, oro uostų veiklos vykdytojais vadovybe bei oro uostų koordinatoriais. [94 pakeit.]

4.  Komisija, bendradarbiaudama su VRA, įvertina, ar nacionaliniai arba funkcinių oro erdvės blokų vietos veiklos rezultatų gerinimo planai ir vietiniai tiksliniai rodikliai atitinka Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius. [95 pakeit.]

Komisija, nustačiusi, kad nacionaliniai arba funkcinių oro erdvės blokų vietos veiklos rezultatų gerinimo planai arba vietiniai tiksliniai rodikliai neatitinka Sąjungos masto tikslinių veiklos rodiklių, gali reikalauti, kad atitinkamos valstybės narės imtųsi būtinų taisomųjų priemonių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. [96 pakeit.]

5.  1 dalyje nurodytas veiklos rezultatų gerinimo sistemos ataskaitinis laikotarpis apima mažiausiai trejus ir daugiausiai penkerius metus. Jeigu vietiniai tiksliniai rodikliai nėra pasiekti tuo laikotarpiu, atitinkamos valstybės narės apibrėžia ir taiko priemones, skirtas padėčiai ištaisyti. Komisija, nustačiusi, kad tų priemonių nepakanka padėčiai ištaisyti, gali nuspręsti, kad atitinkamos valstybės narės turi imtis būtinų taisomųjų priemonių arba taikyti sankcijas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

6.  Komisija, EAA ir VRA įstaigos reguliariai atlieka vertinimą, kiek įgyvendinti Sąjungos masto ir susiję vietiniai tiksliniai veiklos rodikliai. [97 pakeit.]

7.  1 dalyje nurodyta veiklos rezultatų gerinimo sistema grindžiama :

a)  svarbių su oro navigacijos paslaugų ir tinklo paslaugų veiklos rezultatais susijusių duomenų surinkimu iš visų atitinkamų subjektų, įskaitant oro navigacijos paslaugų teikėjus, oro erdvės naudotojus, oro uostų veiklos vykdytojus, EAA, nacionalines priežiūros aviacijos institucijas, valstybes nares ir Eurokontrolę, ir tų duomenų tvirtinimu, nagrinėjimu, vertinimu ir platinimu; [98 pakeit.]

b)  tinkamų pagrindinės veiklos rezultatų sričių pagal ICAO dokumentą Nr. 9854 „Visuotinė oro eismo vadybos veiklos koncepcija“, suderintų su sritimis, numatytomis pagal pagrindinio OEV plano veiklos sistemą, įskaitant saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir, ekonominio efektyvumo ir žmogiškųjų veiksnių sritis, kurios prireikus pakeičiamos, siekiant atsižvelgti į ypatingus Bendro Europos dangaus iniciatyvos poreikius ir susijusius šių sričių tikslus, pasirinkimu pagal ICAO dokumentą Nr. 9854 „Visuotinė oro eismo vadybos veiklos koncepcija“, taip pat kelių pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu. Ypatingas dėmesys skiriamas veiklos rezultatų saugos srityje įvertinimo rodikliams; [99 pakeit.]

c)  Sąjungos masto ir susijusių vietinių tikslinių veiklos rodiklių, kurie apibrėžiami atsižvelgiant į nacionaliniu arba funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis gautus duomenis, nustatymu ir peržiūra. Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai nustatomi siekiant užtikrinti, kad kiekvienas funkcinis oro erdvės blokas išlaikytų pakankamai lankstumo geriausiems rezultatams pasiekti; [100 pakeit.]

d)  nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų rengiamų nacionalinių arba funkcinių oro erdvės blokų vietos veiklos rezultatų gerinimo planų parengimo kriterijais, įskaitant vietinius tikslinius veiklos rodiklius bei skatinamąją programą. Veiklos rezultatų gerinimo planai: [101 pakeit.]

i)  yra pagrįsti oro navigacijos paslaugų teikėjų verslo planais, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į pagrindinio OEV plano įgyvendinimą; [102 pakeit.]

ii)  apima visus nacionalinės ar funkcinių oro erdvės blokų sąnaudų bazės sąnaudų komponentus;

iii)  apima privalomuosius vietinius tikslinius veiklos rodiklius, atitinkančius Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius;

e)  vietinių tikslinių veiklos rodiklių vertinimu atsižvelgiant į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų vietos veiklos rezultatų gerinimo planus; [103 pakeit.]

f)  nacionalinių ar funkcinių oro erdvės blokų vietos veiklos rezultatų gerinimo planų įgyvendinimo stebėsena, įskaitant tinkamas įspėjimo priemones; [104 pakeit.]

g)  sankcijų ir kompensavimo mechanizmų dėl neatitikties Sąjungos masto ir susijusiems vietiniams tiksliniams veiklos rodikliams taikymo ataskaitiniu laikotarpiu ir įspėjimo priemonių rėmimo kriterijais; [105 pakeit.]

h)  bendraisiais principais, kuriais vadovaudamosi valstybės narės parengia skatinamąją programą;

i)  po šioje dalyje nurodyto deleguotojo akto priėmimo ne daugiau kaip 12 mėnesių trunkančio pereinamojo laikotarpio priemonių, būtinų prisitaikyti prie veiklos rezultatų gerinimo sistemos įgyvendinimo, taikymo principais;

j)  vertinimo, kiek tikslinių veiklos rodiklių pasiekta, ir naujų tikslinių rodiklių nustatymo atitinkamais ataskaitiniais laikotarpiais ir periodiškumu;

k)  būtinais susijusiais grafikais;

Komisija įgaliojama pagal 26 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai ir nustatomos išsamios tinkamo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo pagal šioje dalyje išvardytus punktus taisyklės. [106 pakeit.]

8.  Nustatant veiklos rezultatų gerinimo sistemą atsižvelgiama į tai, kad maršruto metu teikiamos paslaugos, terminalo paslaugos ir tinklo paslaugos yra skirtingos ir turėtų būti atitinkamai traktuojamos, prireikus, ir vertinant veiklos rezultatus.

8a.  Komisija atlieka tyrimą, kokį poveikį OEV sistemai priklausančių, tačiau oro navigacijos paslaugų neteikiančių subjektų, pvz., oro uosto veiklos vykdytojų, oro uosto koordinatorių ir oro transporto operatorių, elgsena gali turėti veiksmingam Europos OEV tinklo veikimui.

Tyrimo sritis, be kita ko, turėtų apimti (bet neapsiriboti):

a)  OEV sistemai priklausančių, tačiau oro navigacijos paslaugų neteikiančių subjektų, galinčių daryti įtaką tinklo veiklos rezultatams, nustatymą;

b)  poveikį, kurį šių subjektų elgsena turi tokių ONP pagrindinių veiklos sričių, kaip sauga, aplinka ir pajėgumai, rezultatams;

c)  galimybę parengti veiklos rezultatų vertinimo rodiklius ir pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius tiems subjektams;

d)  papildomų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių ir pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymo galimą naudą Europos OEV tinklui; taip pat bet kokias kliūtis, trukdančias pasiekti optimalių rezultatų.

Tyrimas turėtų būti pradėtas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio reglamento paskelbimo ir baigtas ne vėliau kaip 12 mėnesių po to; į jo rezultatus Europos Komisija ir valstybės narės atsižvelgia siekdamos išplėsti veiklos rezultatų gerinimo sistemos taikymo sritį, kad būsimais ataskaitiniais laikotarpiais į ją būtų galima įtraukti papildomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius ir pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, kaip išdėstyta šio straipsnio nuostatose. [107 pakeit.]

12 straipsnis

Bendrosios su mokesčių sistema susijusios nuostatos

Pagal 13 ir 14 straipsnių reikalavimus mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema padeda užtikrinti didesnį skaidrumą nustatant, įvedant ir surenkant mokesčius iš oro erdvės naudotojų ir didina oro navigacijos paslaugų teikimo ekonominį efektyvumą bei skrydžių veiksmingumą, kartu padėdama išlaikyti optimalų saugos lygį. Ši sistema taip pat atitinka 1944 m. Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 15 straipsnį ir Eurokontrolės maršruto rinkliavų sistemą.

13 straipsnis

Mokesčių sistemos principai

1.  Mokesčių sistema grindžiama sąnaudomis, kurias paslaugų teikėjai patyrė teikdami oro navigacijos paslaugas oro erdvės naudotojams. Sistema paskirsto šias sąnaudas skirtingoms naudotojų kategorijoms.

2.  Nustatant mokesčiams apskaičiuoti naudojamą sąnaudų bazę, taikomi 3–8 dalyse nustatyti principai.

3.  Sąnaudos, kurios padalijamos oro erdvės naudotojams – tai nustatytos oro navigacijos paslaugų teikimo sąnaudos, įskaitant atitinkamas kapitalo investicijų palūkanų ir turto nuvertėjimo sumas, taip pat techninės priežiūros, veiklos, valdymo ir administravimo sąnaudas bei EAA sąnaudas, susijusias su atitinkamomis institucijų užduotimis. Nustatytos sąnaudos – tai sąnaudos, kurias nustato valstybė narė nacionaliniu ar funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis ataskaitinio laikotarpio pradžioje kiekvieniems ataskaitinio laikotarpio, nurodyto 11 straipsnio 5 dalyje, kalendoriniams metams, arba per ataskaitinį laikotarpį, atlikus atitinkamus pakeitimus naudojant įspėjimo priemones, nustatytas 11 straipsnyje.

4.  Sąnaudos, į kurias šiuo atveju atsižvelgiama, yra apskaičiuotos pagal įrenginius ir paslaugas, numatytus Europos regionui skirtame ICAO regioniniame oro navigacijos plane ir įgyvendinamos pagal šį planą. Be to, jos apima nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų ir (arba) kompetentingų subjektų patirtas sąnaudas, taip pat kitas atitinkamos valstybės narės ir paslaugų teikėjo patirtas sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu. Jos neapima 33 straipsnyje nurodytų nuobaudų, kurias taiko valstybės narės, sąnaudų ir bet kokių 11 straipsnio 5 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių arba sankcijų sąnaudų. [108 pakeit.]

5.  Funkcinių oro erdvės blokų atžvilgiu, įgyvendindamos savo atitinkamus pagrindų susitarimus, valstybės narės deda tinkamas pastangas siekdamos susitarti dėl bendrų mokesčių politikos principų, kad galiausiai nustatytų bendrą mokestį, atitinkantį jų veiklos rezultatų gerinimo planus. [109 pakeit.]

6.  Skirtingų oro navigacijos paslaugų sąnaudos nurodomos atskirai, kaip numatyta 21 straipsnio 3 dalyje.

7.  Maršruto paslaugų ir terminalo paslaugų tarpusavio subsidijavimas neleidžiamas. Sąnaudos, tiek susijusios su terminalo paslaugomis, tiek ir su maršruto paslaugomis, proporcingai paskirstomos tarp maršruto paslaugų ir terminalo paslaugų taikant skaidrią metodiką. Skirtingų oro eismo paslaugų tarpusavio subsidijavimas leidžiamas tik vienoje iš tų dviejų kategorijų, kai tai pagrįsta objektyviomis priežastimis ir aiškiai nurodyta. Oro eismo paslaugų ir pagalbinių paslaugų tarpusavio subsidijavimas neleidžiamas.

8.  Užtikrinamas mokesčiams apskaičiuoti naudojamos sąnaudų bazės skaidrumas. Patvirtinamos paslaugų teikėjų informacijos teikimo įgyvendinimo taisyklės, kad būtų galima atlikti paslaugų teikėjų prognozių, faktinių sąnaudų ir pajamų apžvalgas. Nacionalinės priežiūros institucijos, paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojai, Komisija ir Eurokontrolė reguliariai keičiasi informacija.

9.  Nustatydamos mokesčius pagal 3–8 dalis, valstybės narės laikosi šių principų:

a)  mokesčiai nustatomi už galimybę nediskriminavimo sąlygomis naudotis oro navigacijos paslaugomis; apskaičiuojant mokesčius skirtingiems oro erdvės naudotojams už naudojimąsi ta pačia paslauga, nedaroma jokio skirtumo dėl naudotojo nacionalinės priklausomybės ar kategorijos;

b)  tam tikri naudotojai, ypač lengvieji ir valstybiniai orlaiviai gali būti atleidžiami nuo mokesčių, jei dėl tokio atleidimo atitinkamos sąnaudos nepriskiriamos kitiems naudotojams;

c)  mokesčiai nustatomi kalendoriniams metams remiantis nustatytomis sąnaudomis;

d)  iš oro navigacijos paslaugų gali būti gaunama pakankamai pajamų, užtikrinančių pagrįstą turto grąžą, kuri padėtų užtikrinti investicijas į būtiną įrangos gerinimą;

e)  mokesčiai atspindi oro navigacijos paslaugų ir įrenginių, kuriais gali pasinaudoti oro erdvės naudotojai, sąnaudas, įskaitant EAA patiriamas sąnaudas, susijusias su atitinkamomis institucijų užduotimis, atsižvelgiant į atitinkamų skirtingų tipų orlaivių našumą;

f)  mokesčiai skatina saugų, veiksmingą, efektyvų ir tvarų oro navigacijos paslaugų teikimą siekiant užtikrinti aukštą saugos lygį ir ekonominį efektyvumą bei pasiekti tikslinius veiklos rodiklius ir skatina integruotą paslaugų teikimą, tuo pačiu metu mažindami aviacijos poveikį aplinkai. Taikydamos f Taikydama šį punktą ir atsižvelgdamos į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų atsižvelgdama į vietos veiklos rezultatų gerinimo planus, nacionalinės priežiūros institucijos nacionalinė aviacijos institucija gali nustatyti priemones, įskaitant paskatas, kurias sudaro finansinės lengvatos ir nepalankios sąlygos, kad paskatintų oro navigacijos paslaugų teikėjus ir (arba) oro erdvės naudotojus prisidėti prie oro navigacijos paslaugų teikimo gerinimo, pavyzdžiui, pajėgumų didinimo, vėlavimų mažinimo ir tvarios plėtros, kartu išlaikant optimalų saugos lygį. [110 pakeit.]

10.  Komisija priima priemones, kuriomis nustatoma išsami 1–9 dalių taikymo tvarka. Komisija gali siūlyti finansinius mechanizmus, kuriais pagerinamas orlaivių ir žemės įrangai skirtų kapitalo sąnaudų, susijusių su SESAR technologijų panaudojimu, sinchronizavimas. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [111 pakeit.]

14 straipsnis

12 ir 13 straipsnių nuostatų laikymosi peržiūra

1.  Komisija numato nuolatinę 12 ir 13 straipsniuose nurodytų principų ir taisyklių laikymosi peržiūrą, atliekamą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisija siekia sukurti būtinas priemones, kad būtų pasinaudojama Eurokontrolės patirtimi, ir praneša valstybėms narėms, Eurokontrolei ir oro erdvės naudotojų atstovams peržiūros rezultatus.

2.  Vienos ar daugiau valstybių narių prašymu arba savo iniciatyva Komisija išnagrinėja konkrečias nacionalinių institucijų priimtas 12 ir 13 straipsnių taikymo priemones, susijusias su sąnaudų ir mokesčių nustatymu. Nepažeisdama 32 straipsnio 1 dalies, Komisija praneša valstybėms narėms, Eurokontrolei ir oro erdvės naudotojų atstovams tyrimo rezultatus. Komisija, išklausiusi atitinkamą valstybę narę, per du mėnesius nuo prašymo gavimo dienos nusprendžia, ar laikomasi 12 ir 13 straipsnių nuostatų ir ar todėl galima toliau taikyti tą priemonę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

14a straipsnis

Pagrindinio OEV plano įgyvendinimas

Pagrindinio OEV plano įgyvendinimą koordinuoja Komisija. Pagrindinį OEV planą pagal šio reglamento nuostatas padeda įgyvendinti tinklo valdytojas, VRA įstaiga ir diegimo valdytojas. [112 pakeit.]

14b straipsnis

Komisija priima priemones, kuriomis nustatomas pagrindinio OEV plano įgyvendinimo valdymas, apimantis valdymo lygmeniu atsakingo organo (diegimo valdytojo) apibrėžimą ir atranką. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [113 pakeit.]

14c straipsnis

Diegimo valdytojas rekomenduoja Komisijai privalomus įdiegimo terminus ir atitinkamus taisomuosius veiksmus, jei vėluojama įgyvendinti. [114 pakeit.]

15 straipsnis

Bendri projektai

1.  Bendri projektai gali padėti įgyvendinti pagrindinį OEV planą. Tokiais projektais siekiama šio reglamento tikslų – pagerinti Europos aviacijos sistemos veikimą tokiose pagrindinėse srityse kaip pajėgumai, skrydžių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas ir aplinkos tvarumas, siekiant pagrindinių saugos tikslų. Bendrais projektais siekiama laiku, koordinuotai ir darniai įdiegti OEV funkcijas, kurios padeda siekti siekiant pagrindiniame OEV plane nustatytų esminių veiklos pokyčių, įskaitant tinkamiausią geografinę aprėptį, veiksmingą projektų struktūrą ir į paslaugų teikimą orientuotą požiūrį, kurį turi taikyti diegimo valdytojas. Kai taikytina, kuriant ir vykdant bendrus projektus siekiama sudaryti galimybes visose valstybėse narėse turėti būtinuosius sąveikius pajėgumus. [115 pakeit.]

2.  Komisija gali priimti priemones, kuriomis reglamentuojamas bendrų projektų valdymas ir nustatomos tokių projektų įgyvendinimo paskatos. Bendrų projektų įgyvendinimą koordinuojanti įstaiga yra už pagrindinio OEV plano įgyvendinimą atsakinga įstaiga. Te įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tokios priemonės nepažeidžia papildo su funkciniais oro erdvės blokais susijusių projektų vykdymo priemonių priemones, dėl kurių susitarė tų blokų šalys. [116 pakeit.]

3.  Komisija gali patvirtinti bendrus su tinklu susijusių funkcijų projektus, kurie yra itin svarbūs siekiant gerinti bendrus oro eismo vadybos ir oro navigacijos paslaugų Europoje rezultatus nustatant OEV funkcijas, kurios jau pakankamai apgalvotos, kad jas būtų galima įdiegti, kartu su tų funkcijų diegimo grafiku ir geografine aprėptimi. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Bendri projektai gali būti finansuojami Sąjungos pagal daugiametę finansinę programą. Šiuo tikslu ir nepažeidžiant valstybių narių teisės spręsti dėl savo finansinių išteklių panaudojimo, Komisija atlieka nepriklausomą ekonominės naudos tyrimą, atitinkamai konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais pagal 28 straipsnį, kuriame būtų ištirtos visos tinkamos tokių projektų įgyvendinimo finansavimo priemonės. Bendrų projektų įgyvendinimo reikalavimus atitinkančios išlaidos kompensuojamos pagal skaidrumo ir nediskriminavimo principus.

3a.  Įgyvendinant bendrus projektus bus galima koordinuotai ir laiku įdiegti vykdant projektą SESAR pasiektus veiklos patobulinimus. Tokiu būdu šiais projektais bus svariai prisidedama siekiant visos Sąjungos tikslų. [117 pakeit.]

16 straipsnis

Funkciniai oro erdvės blokai

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų sukurti ir įgyvendinti integruotomis oro eismo navigacijos paslaugomis pagrįsti veikiantys funkciniai oro erdvės blokai, siekdamos užtikrinti reikalaujamą Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tinklo pajėgumą ir veiksmingumą, išlaikyti aukštą saugos lygį ir pagerinti bendrą oro transporto sistemos veikimą bei sumažinti poveikį aplinkai. [118 pakeit.]

2.  Kai įmanoma, funkciniai oro erdvės blokai nustatomi remiantis bendradarbiavimu pagrįstomis oro navigacijos paslaugų teikėjų partnerystėmis, visų pirma siejamomis su pagalbinėmis paslaugomis pagal 10 straipsnį. Tokiomis sektoriaus subjektų partnerystėmis galima paremti vieną ar kelis funkcinius oro erdvės blokus arba tokio bloko dalį, kad būtų pasiekta geriausių veiklos rezultatų. [119 pakeit.]

3.  Valstybės narės, nacionalinės aviacijos institucijos ir oro eismo navigacijos paslaugų teikėjai kuo plačiau bendradarbiauja, kad užtikrintų šio straipsnio laikymąsi. Prireikus į bendradarbiavimą galima įtraukti nacionalines aviacijos institucijas ir funkciniuose oro erdvės blokuose dalyvaujančių trečiųjų šalių oro navigacijos paslaugų teikėjus. [120 pakeit.]

4.  Funkciniai oro erdvės blokai visų pirma:

a)  turi savo saugos dokumentus;

b)  yra suplanuoti taip, kad būtų kuo labiau išnaudojama sektoriaus subjektų partnerysčių kuriama sinergija, padedanti siekti pagal 11 straipsnį nustatytų tikslinių veiklos rodiklių ir, jei įmanoma, juos viršyti; [121 pakeit.]

c)  leidžia optimaliai ir lanksčiai naudoti oro erdvę, atsižvelgiant į oro eismo srautus; [122 pakeit.]

d)  užtikrina darną su Europos maršrutų tinklu, įsteigtu pagal 17 straipsnį;

e)  juos pateisina jų bendra pridėtinė vertė, įskaitant optimalų techninių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą remiantis ekonominės naudos analize;

f)  atitinkamais atvejais užtikrina sklandų ir lankstų atsakomybės už skrydžių valdymą perdavimą tarp oro eismo paslaugas teikiančių tarnybų skyrių;

g)  užtikrina įvairių oro erdvės konfigūracijų suderinamumą;

h)  atitinka su ICAO sudarytų regioninių susitarimų sąlygas;

i)  atitinka šio reglamento įsigaliojimo dieną galiojančius regioninius susitarimus, visų pirma sudarytus su Europos trečiosiomis šalimis;

ia)  pagal juos įtvirtinami OEV infrastruktūros pirkimai ir jais siekiama didinti esamos įrangos sąveikumą; [123 pakeit.]

ib)  palengvina derinimą su Sąjungos masto tiksliniais veiklos rodikliais. [124 pakeit.]

Tinklo valdytojas, pagal 17 straipsnį siekdamas, kad oro erdvė būtų kuo optimaliau suplanuota, laikosi 4 dalies c, d ir g punktų reikalavimų.

5.  Šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų gali būti laikomasi naudojantis oro navigacijos paslaugų teikėjų dalyvavimu viename ar keliuose funkciniuose oro erdvės blokuose.

6.  Veikiantį funkcinį oro erdvės bloką, apimantį daugiau kaip vienai valstybei narei priklausančią oro erdvę, tarpusavyje bendrai nustato visos valstybės narės, ir, atitinkamais atvejais, trečiosios šalys, kurios atsakingos už bet kurią funkciniam oro erdvės blokui priskiriamą oro erdvės dalį. [126 pakeit.]

Bendro nustatymo tvarka, kurią taikant nustatomas funkcinis oro erdvės blokas, apima būtinas su bloko keitimo būdu susijusias nuostatas ir nuostatas dėl valstybės narės arba, atitinkamais atvejais, trečiosios šalies pasitraukimo iš bloko, įskaitant pereinamojo laikotarpio priemones.

7.  Valstybės narės praneša Komisijai apie funkcinių oro erdvės blokų sukūrimą. Prieš pranešdama (-os) Komisijai apie funkcinio oro erdvės bloko nustatymą, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) pateikia Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams pakankamą informaciją ir suteikia jiems galimybę pateikti pastabas.

8.  Tarp dviejų ar daugiau valstybių narių iškilus sunkumų dėl tarpvalstybinio funkcinio oro erdvės bloko, apimančio oro erdvę, už kurią jos atsakingos, atitinkamos valstybės narės gali kartu paprašyti Bendro dangaus komiteto šiuo klausimu pateikti nuomonę. Nuomonė skiriama atitinkamoms valstybėms narėms. Nedarydamos poveikio 6 daliai, valstybės narės atsižvelgia į tą nuomonę siekdamos rasti sprendimą.

9.  Komisija, gavusi valstybių narių pranešimus, nurodytus 6 ir 7 dalyse, įvertina, kaip kiekvienas funkcinis oro erdvės blokas atitinka 4 dalyje nustatytus reikalavimus, ir pateikia rezultatus valstybėms narėms siekdama juos aptarti. Jei Komisija nustato, kad vienas ar daugiau funkcinių oro erdvės blokų neatitinka reikalavimų, ji pradeda dialogą su atitinkamomis valstybėmis narėmis, siekdama susitarti dėl priemonių, kurių reikia imtis siekiant ištaisyti padėtį.

10.  Komisija gali priimti išsamias priemones, reglamentuojančias 6 dalyje nurodytą bendro oro eismo paslaugų teikėjo (-ų) paskyrimo tvarką, kuriose nurodomos išsamios paslaugų teikėjo (-ų) atrankos sąlygos, paskyrimo trukmė, priežiūros tvarka, galimybė teikti numatytas paslaugas ir atsakomybės sistema. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

11.  Komisija gali priimti priemones, kuriomis nustatoma 6 dalyje nurodytos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros. Šios dalies nuostatomis nedaromas poveikis jokiems šio reglamento įsigaliojimo dieną galiojantiems susitarimams dėl funkcinių oro erdvės blokų, jeigu jie atitinka ir, kai tinkama, viršija pagal 11 straipsnį nustatytus tikslinius veiklos rodiklius. [127 pakeit.]

16a straipsnis

Sektoriaus subjektų partnerystės

1.  Oro navigacijos paslaugų teikėjai gali bendradarbiauti steigdami sektoriaus subjektų partnerystes, visų pirma siejamas su pagalbinių paslaugų teikimu pagal 10 straipsnį. Pasitelkiant sektoriaus subjektų partnerystes galima paremti vieną ar daugiau funkcinių oro erdvės blokų arba tokio bloko dalį, kad būtų pasiekti geriausi veiklos rezultatai.

2.  Komisija ir valstybės narės deda visas pastangas siekdamos užtikrinti, kad būtų panaikintos visos ONP teikėjų partnerysčių steigimo kliūtys, visų pirma su civilinės atsakomybės klausimais, mokesčių nustatymo modeliais ir sąveikumu susijusios kliūtys. [128 pakeit.]

17 straipsnis

Tinklo valdymas ir kūrimas

1.  Teikiant OEV tinklo paslaugas sudaromos sąlygos optimaliai ir lanksčiai naudoti oro erdvę ir užtikrinama, kad oro erdvės naudotojai galėtų pasirinkti norimą trajektoriją, sudarant galimybę kuo veiksmingiau naudotis oro erdve ir oro navigacijos paslaugomis. Šios tinklo paslaugos skirtos iniciatyvoms nacionaliniu ir funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis paremti ir yra vykdomos tokiu būdu, kuris leidžia atskirti reguliavimo ir veiklos užduotis. [129 pakeit.]

2.  Kad būtų pasiekti 1 dalyje nurodyti tikslai ir nepažeidžiant nebūtų daroma įtakos valstybių narių atsakomybės atsakomybei plėtojant nacionalinius maršrutus ir oro erdvės struktūras, Komisija užtikrina, kad tinklo valdytojas būtų atsakingas už koordinuotų šių funkcijų vykdymą ir paslaugų teikimą: [130 pakeit.]

a)  Europos maršrutų tinklo kūrimą;

b)  nepakankamų aviacijos dažnių juostų, kurios naudojamos bendrajame oro eisme, išteklių, visų pirma radijo dažnių, koordinavimą, taip pat radiolokacinių atsakiklių kodų koordinavimą;

c)  pagrindinės oro eismo srauto vadybos funkcijos vykdymą,

d)  aviacijos informacijos portalo paslaugų teikimą pagal 23 straipsnį,

e)  oro erdvės planavimo, apimančio oro erdvės sektorius ir oro erdvės sistemas maršrute ir terminale, gerinimą bendradarbiaujant su oro navigacijos paslaugų teikėjais ir 16 straipsnyje nurodytais funkciniais oro erdvės blokais; [131 pakeit.]

f)  aviacijos krizės koordinavimo pagrindinės funkcijos vykdymą.

Šioje dalyje išvardytos funkcijos ir paslaugos negali būti susijusios su privalomų bendro pobūdžio priemonių priėmimu arba politinės veiksmų laisvės naudojimu. Jas nustatant atsižvelgiama į pasiūlymus, parengtus nacionaliniu ir funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis. Jos teikiamos laikantis sutartų lankstaus oro erdvės naudojimo procedūrų, derinant jas su karinėmis institucijomis. [132 pakeit.]

Komisija, laikydamasi 4 dalyje nurodytų įgyvendinimo taisyklių, gali paskirti Eurokontrolę arba kitą kompetentingą nešališką įstaigą vykdyti tinklo valdytojo užduotis. Šios užduotys vykdomos nešališkai ir ekonomiškai efektyviai Sąjungos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų vardu. Jų vykdymas yra atitinkamai administruojamas, pripažįstant atskiras atskaitomybes atskirą atskaitomybę už paslaugų teikimą ir už reguliavimą, atsižvelgiant į viso OEV tinklo poreikius ir visiškai dalyvaujant oro erdvės naudotojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams. Iki 2020 2016 m. sausio 1 d. Komisija paskiria tinklo valdytoją kaip atskirą paslaugų teikėją, kurio veikla, jei įmanoma, grindžiama sektoriaus subjektų partneryste. [133 pakeit.]

3.  Komisija įgaliojama pagal 26 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildytų 2 dalyje pateiktą paslaugų sąrašą, siekdama jį suderinti su centralizuotai teikiant pagalbines paslaugas padaryta technine ir veiklos pažanga.

4.  Komisija priima išsamias taisykles susijusias su :

a)  procesų ir procedūrų koordinavimu ir derinimu siekiant padidinti dažnio valdymo efektyvumą aviacijos srityje, įskaitant principų ir kriterijų nustatymą;

b)  pagrindinės funkcijos vykdymu – ankstyvo Europos bendrajam oro eismui naudojamų dažnio juostų poreikių identifikavimo ir problemų sprendimo koordinavimu siekiant paremti Europos aviacijos tinklo kūrimą ir veikimą;

c)  papildomomis tinklo paslaugomis, kaip apibrėžta pagrindiniame OEV plane;

d)  valstybių narių, oro navigacijos paslaugų teikėjų ir tinklo valdymo funkciją vykdančių asmenų bendro sprendimų dėl 2 dalyje nurodytų užduočių priėmimo proceso išsamių sąlygų;

e)  išsamia tinklo valdytojo valdymo tvarka, kuri apima visus susijusius veiklą vykdančius suinteresuotuosius subjektus;

f)  atitinkamų suinteresuotųjų subjektų konsultavimosi sąlygomis sprendimų priėmimo procese nacionaliniu ir Europos lygmenimis; ir

g)  radijo spektre, kurį Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga priskyrė bendrajam oro eismui, užduočių ir atsakomybės pasidalijimu tarp asmenų, atsakingų už tinklo valdymo funkciją, ir nacionalinių dažnio valdytojų, užtikrinant, kad nacionalinių dažnio valdymo paslaugų teikėjas toliau vykdytų tas su dažnių paskyrimu susijusias užduotis, kurios neturi poveikio tinklui. Tais atvejais, kai tinklui daromas poveikis, nacionaliniai dažnio valdytojai bendradarbiauja su už tinklo valdymo funkciją atsakingais asmenimis siekdami optimizuoti dažnių panaudojimą.

Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Kiti nei 2 dalyje ir 4 dalies c punkte nurodytieji oro erdvės planavimo aspektai sprendžiami nacionaliniu arba funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis. Šiame planavimo procese atsižvelgiama į eismo paklausą bei sudėtingumą, nacionalinių arba funkcinių oro erdvės blokų ir vietos veiklos rezultatų gerinimo planus ir visapusiškai konsultuojamasi su atitinkamais oro erdvės naudotojais arba atitinkamomis grupėmis, atstovaujančiomis oro erdvės naudotojams, ir karinėmis institucijomis, jei prireiktų. [134 pakeit.]

18 straipsnis

Paslaugų teikėjų tarpusavio ryšiai

1.  Oro navigacijos paslaugų teikėjai gali naudotis kitų Sąjungoje sertifikuotų arba deklaracijas pateikusių paslaugų teikėjų paslaugomis.

2.  Oro navigacijos paslaugų teikėjai įformina savo darbo santykius rašytiniais susitarimais arba lygiavertėmis teisinėmis priemonėmis, kuriose išdėstomos konkrečios kiekvieno paslaugų teikėjo pareigos bei funkcijos ir numatomas visų paslaugų teikėjų keitimasis su bendruoju oro eismu susijusios veiklos duomenimis. Apie tuos susitarimus pranešama atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai.

3.  Su oro eismo paslaugų teikimu susijusiais atvejais privaloma gauti atitinkamų valstybių narių pritarimą.

19 straipsnis

Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais

Oro navigacijos paslaugų teikėjai nustato konsultavimosi priemones, pagal kurias taikydami konsultuojasi su atitinkamomis oro erdvės naudotojų ir aerodromų naudotojų grupėmis svarbiausiais su teikiamomis paslaugomis ir strateginiais investicijų planais susijusiais klausimais, ypač dėl aspektų, susijusių su orlaiviuose ir žemėje diegiamos įrangos sinchronizavimu arba dėl svarbių su svarbiais oro erdvės konfigūracijų pokyčių pokyčiais. Be to, oro erdvės naudotojai dalyvauja strateginių investicijų planų tvirtinimo procese. Komisija priima priemones, kuriose išsamiai aptariama konsultacijų su oro erdvės naudotojais ir jų dalyvavimo tvirtinant rengiant strateginius investicijų planus tvarka, siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų suderinami su pagrindiniu OEV planu ir 15 straipsnyje nurodytais bendrais projektais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [135 pakeit.]

Nedarydama poveikio Bendro dangaus komiteto vaidmeniui, Komisija sudaro konsultacinę ekspertų grupę žmogiškųjų veiksnių klausimais, kuriai priklauso Europos OEV socialiniai partneriai ir kiti personalui atstovaujančių profesinių organizacijų ekspertai. Tos grupės vaidmuo – konsultuoti Komisiją dėl operacijų ir žmogiškųjų veiksnių tarpusavio sąveikos OEV sektoriuje. [136 pakeit.]

20 straipsnis

Ryšiai su karinėmis valdžios institucijomis

Valstybės narės, vykdydamos bendrąją transporto politiką, imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų kompetentingų civilinių ir karinių institucijų rašytinių susitarimų ar lygiaverčių teisinių priemonių dėl konkrečių oro erdvės blokų valdymo sudarymą arba atnaujinimą.

21 straipsnis

Ataskaitų skaidrumas

1.  Oro navigacijos paslaugų teikėjai, neatsižvelgiant į jų nuosavybės sistemą arba teisinį statusą, parengia, pateikia auditui ir skelbia savo finansines ataskaitas. Šios ataskaitos turi atitikti Sąjungos patvirtintus tarptautinius apskaitos standartus. Jei dėl paslaugų teikėjo teisinio statuso neįmanoma laikytis visų tarptautinių apskaitos standartų, paslaugų teikėjas deda pastangas, kad jų būtų kuo labiau laikomasi.

Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad ONPT iki 2017 m. liepos 1 d. atitiktų šį straipsnį. [137 pakeit.]

2.  Visais atvejais oro navigacijos paslaugų teikėjai skelbia metinę ataskaitą ir reguliariai atliekamas nepriklausomas jų auditas.

3.  Teikdami keletą paslaugų oro navigacijos paslaugų teikėjai nurodo ir praneša su oro navigacijos paslaugomis susijusias sąnaudas ir pajamas, išskirstytas pagal 12 straipsnyje nurodytą mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą, ir prireikus tvarko konsoliduotąsias kitų nei oro navigacijos paslaugų ataskaitas, kaip jie privalėtų daryti, jei atitinkamas paslaugas teiktų skirtingos įmonės.

4.  Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurios turi teisę susipažinti su paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos, ataskaitomis.

5.  Valstybės narės gali taikyti 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo(18) 9 straipsnio pereinamojo laikotarpio nuostatas oro navigacijos paslaugų teikėjams, kuriems taikomas tas reglamentas. [138 pakeit.]

22 straipsnis

Galimybė susipažinti su duomenimis ir jų apsauga

1.  Kiek tai susiję su bendruoju oro eismu, visi oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojai ir oro uostus valdančios įstaigos realiu laiku keičiasi atitinkamais veiklos duomenimis, atitinkančiais jų veiklos poreikius. Šie duomenys gali būti naudojami tik veiklos vykdymo tikslais.

2.  Galimybė susipažinti su atitinkamais veiklos duomenimis be diskriminacijos suteikiama atitinkamoms institucijoms, sertifikuotiems arba deklaracijas pateikusiems oro navigacijos paslaugų teikėjams, oro erdvės naudotojams ir oro uostus valdančioms įstaigoms.

3.  Sertifikuoti arba deklaracijas pateikę paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojai ir oro uostus valdančios įstaigos nustato standartines susipažinimo su jų atitinkamais veiklos duomenimis sąlygas, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje. Nacionalinės priežiūros institucijos patvirtina tokias standartines sąlygas. Komisija gali nustatyti priemones, susijusias su keičiantis duomenimis taikytinomis procedūromis, ir nustatyti, kokio tipo duomenims taikomos galimybės su jais susipažinti ir jų tvirtinimo sąlygos. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

IV SKYRIUS

ORO ERDVĖ

23 straipsnis

Elektroninė aviacijos informacija

1.  Nedarydama poveikio valstybių narių teisei skelbti aviacijos informaciją bei laikydamasi tokios informacijos skelbimo tvarkos, Komisija, bendradarbiaudama su tinklo valdytoju, užtikrina galimybę gauti aukštos kokybės suderintai pateikiamą elektroninę aviacijos informaciją, kuri atitiktų visų atitinkamų naudotojų poreikius duomenų kokybės ir naujumo požiūriu.

2.  1 dalies įgyvendinimo tikslu Komisija Sąjungos mastu užtikrina aviacijos informacijos infrastruktūros – elektroninio integruoto informacijos teikimo portalo, kuriuo gali neribotai naudotis suinteresuotieji subjektai, kūrimą. Naudojantis ta infrastruktūra galima susipažinti su reikiamais duomenimis (pvz., aviacijos informacija, oro eismo paslaugų pranešimų biuro (ARO) informacija, meteorologine informacija ir srautų valdymo informacija, bet vien jais neapsiribojant) ir tokius duomenis teikti.

3.  Komisija priima elektroninio integruoto informacijos teikimo portalo sukūrimo ir įdiegimo priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

24 straipsnis

Technologinė OEV plėtra ir sąveika

1.  Komisija priima išsamias technologinės OEV plėtros ir sąveikos skatinimo taisykles, susijusias su pagrindinio OEV plano rengimu ir vykdymu. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  1 dalyje nurodytoms taisyklėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punktas. Jei reikia, Komisija prašo, kad Europos Sąjungos aviacijos agentūra (EAA) šias taisykles įtrauktų į to reglamento 56 straipsnyje nurodytą metinę darbo programą.

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

25 straipsnis

Priedų pritaikymas

Komisija įgaliojama pagal 26 straispnį priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų arba iš dalies pakeistų I priede išvardytiems kompetentingiems subjektams nustatytus reikalavimus ir II priede išvardytas su oro navigacijos paslaugų teikėjams išduodamais pažymėjimais susijusias sąlygas, siekdama atsižvelgti į nacionalinių priežiūros institucijų taikant šiuos reikalavimus ir sąlygas įgytą patirtį arba į OEV sistemos raidą sąveikos ir integruoto oro navigacijos paslaugų teikimo srityse.

26 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnio 7 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam septynerių metų laikotarpiui.

Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [139 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 11 straipsnio 7 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 11 straipsnio 7 dalį, 17 straipsnio 3 dalį ir 25 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

27 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Bendro dangaus komitetas (toliau - komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.  Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

28 straipsnis

Komisijos konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

1.  Komisija nustato Sąjungos lygmens konsultacijų mechanizmą, pagal kurį prireikus konsultuojasi su šio reglamento įgyvendinimu susijusiais klausimais. Konsultacijose dalyvauja specialus sektorių dialogo komitetas, įsteigtas pagal Komisijos sprendimą 98/500/EB.

2.  Suinteresuotaisiais subjektais gali būti:

–  oro navigacijos paslaugų teikėjai,

–  oro uostų veiklos vykdytojai,

–  atitinkami oro erdvės naudotojai arba atitinkamos oro erdvės naudotojus atstovaujančios grupės,

–  karinės institucijos,

–  gamybos pramonės atstovai ir

–  darbuotojams atstovaujančios profesinės organizacijos.

29 straipsnis

Sektoriaus konsultacinė įstaiga

Nepažeisdama komiteto ir Eurokontrolės funkcijų, Komisija įsteigia sektoriaus konsultacinę įstaigą, kuriai priklauso oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojų asociacijų atstovai, oro uostų veiklos vykdytojai, gamybos pramonės ir darbuotojams atstovaujančių profesinių organizacijų atstovai. Šios įstaigos vaidmuo – tik patarti Komisijai dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo.

30 straipsnis

Ryšiai su trečiosiomis šalimis

Sąjunga ir jos valstybės narės siekia, kad Bendras Europos dangus būtų išplėstas ir apimtų šalis, kurios nėra Europos Sąjungos narės, ir remia šį siekį. Tuo tikslu jos stengiasi, kad pagal susitarimus, sudarytus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, ar susitarimus dėl tinklo funkcijų arba nustatant bendrus funkcinius oro erdvės blokus tose šalyse būtų įgyvendinti šio reglamento tikslai.

31 straipsnis

Išorės įstaigų pagalba

Vykdydama savo užduotis pagal šį reglamentą, Komisija gali prašyti išorės įstaigos pagalbos.

32 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Nei nacionalinės priežiūros aviacijos institucijos, veikdamos pagal savo nacionalinės teisės aktus, nei Komisija neatskleidžia konfidencialaus pobūdžio informacijos, visų pirma informacijos apie oro navigacijos paslaugų ONP teikėjus, jų verslo santykius arba jų sąnaudų sudedamąsias dalis. [140 pakeit.]

2.  1 dalimi nedaromas poveikis nacionalinių priežiūros aviacijos institucijų ar Komisijos teisei atskleisti informaciją, kai tai būtina jų pareigoms atlikti; tokiu atveju toks informacijos atskleidimas turi būti proporcingas ir turi būti atsižvelgiama į oro navigacijos paslaugų ONP teikėjų, oro erdvės naudotojų, oro uostus valdančių įstaigų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų teisėtus interesus siekiant apsaugoti jų verslo paslaptis. [141 pakeit.]

3.  Informacija ir duomenys pateikiami pagal 12 straipsnyje nurodytą mokesčių sistemą yra viešai prieinami.

33 straipsnis

Nuobaudos

Valstybės narės nustato nuobaudų ir kompensavimo mechanizmų taikymo oro erdvės naudotojams ir paslaugų teikėjams už šio reglamento pažeidimą taisykles ir imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų jų taikymą. Numatytos nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. [142 pakeit.]

34 straipsnis

Poveikio vertinimo peržiūra ir metodai

1.  Komisija periodiškai peržiūri šio reglamento taikymą ir kiekvieno 11 straipsnio 5 dalies d punkte nurodyto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Kai šiuo tikslu pagrįsta, Komisija gali paprašyti valstybių narių pateikti su šio reglamento taikymu susijusios informacijos.

2.  Ataskaitose pateikiamas rezultatų, pasiektų vykdant veiksmus, kurių imtasi pagal šį reglamentą, vertinimas, įskaitant atitinkamą informaciją apie sektoriaus pokyčius, visų pirma dėl jų ekonominių, socialinių, aplinkos apsaugos, užimtumo ir technologinių aspektų, ir apie paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pirminius tikslus ir būsimus poreikius.

35 straipsnis

Apsaugos priemonės

Šis reglamentas nekliudo valstybei narei taikyti priemones tiek, kiek jų reikia pagrindiniams jos saugumo ar gynybos politikos interesams apsaugoti. Visų pirma tai yra tokios priemonės, kurios yra būtinos:

a)  oro erdvei, už kurią ji atsakinga pagal ICAO regioninius oro navigacijos susitarimus, prižiūrėti, taip pat tam, kad būtų galima aptikti, identifikuoti ir įvertinti visus tokia oro erdve besinaudojančius orlaivius, siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir imtis veiksmų saugumo ir gynybos poreikiams užtikrinti;

b)  tuo atveju, kai kyla rimtų vidaus neramumų, darančių įtaką viešosios tvarkos palaikymui;

c)  karo arba rimtos tarptautinės įtampos, dėl kurios kyla karo grėsmė, atveju;

d)  valstybės narės tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems su taikos ir tarptautinio saugumo palaikymu, įgyvendinti;

e)  karinėms operacijoms ir mokymams, taip pat būtinoms pratyboms, vykdyti.

36 straipsnis

Europos Sąjungos aviacijos agentūra (EAA)

Įgyvendindamos šį reglamentą bei atlikdamos šiame reglamente nustatytas užduotis, valstybės narės ir Komisija atitinkamais atvejais derina savo veiklą su EAA.

37 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 549/2004, 550/2004, 551/2004 ir 552/2004 panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

38 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS I

1 KOMPETENTINGIEMS SUBJEKTAMS KELIAMI REIKALAVIMAI

1.  Kompetentingi subjektai privalo:

–  galėti dokumentais įrodyti didelę patirtį vertinant oro transporto sektoriaus, taip pat kitų panašių sektorių vienos ar daugiau sričių, kurioms taikomas šis reglamentas, viešus ir privačius subjektus, pirmiausia oro navigacijos paslaugų teikėjus;

–  turėti išsamias nurodytų subjektų periodinio tikrinimo taisykles ir nuostatus, skelbiamus ir nuolat atnaujinamus bei tobulinamus vykdant mokslinių tyrimų ir plėtros programas;

–  nebūti kontroliuojami oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro uostus valdančių įstaigų ar kitų subjektų, komerciniais tikslais teikiančių oro navigacijos paslaugas arba oro transporto paslaugas;

–  turėti pakankamą techninį, vadovaujantį, pagalbinį ir mokslinį personalą, kurio reikia užduotims atlikti.

–  sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinę teisę atsakomybę prisiima arba už patikrinimus tiesiogiai yra atsakinga pati valstybė narė.

Kompetentingas subjektas, jo direktorius ir už patikrinimų atlikimą atsakingi darbuotojai negali nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotieji atstovai būti susiję su sudedamųjų dalių ar sistemų projektavimu, gamyba, prekyba jomis ar jų technine priežiūra, nei su jų naudojimu. Tuo neatmetama gamintojo arba konstruktoriaus galimybė keistis technine informacija.

Kompetentingas subjektas patikrinimus turi atlikti su kuo didesniu profesiniu sąžiningumu ir kuo didesne technine kompetencija ir neturi priklausyti nuo bet kokio asmenų ar grupių, kuriuos gali paveikti patikrinimų rezultatai, spaudimo ir paskatos, ypač finansinės, kurie galėtų paveikti jo sprendimus arba jo atliekamo tikrinimo rezultatus.

2.  Kompetentingo subjekto personalas privalo:

–  turėti gerą techninį ir profesinį pasirengimą,

–  pakankamai nusimanyti apie atliekamų patikrinimų reikalavimus ir turėti tinkamą tokios veiklos patirtį,

–  turėti reikiamų gebėjimų rengti deklaracijas, protokolus ir ataskaitas, liudijančius apie atliktus patikrinimus,

–  garantuoti bešališkumą. Personalo atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų patikrinimų skaičiaus ar nuo patikrinimo rezultatų.

II PRIEDAS

SU PAŽYMĖJIMAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI

1.  Pažymėjimuose nurodoma:

a)  pažymėjimą išduodanti nacionalinė priežiūros aviacijos institucija; [143 pakeit.]

b)  pareiškėjas (pavadinimas ir adresas);

c)  sertifikuojamos paslaugos;

d)  pareiškimas, kad pareiškėjas atitinka bendruosius reikalavimus, apibrėžtus Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnyje;

e)  pažymėjimo išdavimo data ir galiojimo laikas.

2.  Papildomos su pažymėjimais susijusios sąlygos prireikus gali apimti:

a)  oro erdvės naudotojams suteikiamą galimybę be diskriminavimo naudotis paslaugomis ir būtiną tokių paslaugų rezultatų lygį, įskaitant saugos ir sąveikos lygius;

b)  konkrečių paslaugų veiklos rodiklius;

c)  laiką, per kurį turėtų būti suteikiamos paslaugos;

d)  įvairią įrangą, naudotiną teikiant konkrečias paslaugas;

e)  paslaugų, išskyrus susijusias su teikiamomis oro navigacijos paslaugomis, teikimą konkrečiais tikslais arba jų teikimo apribojimus;

f)  sutartis, susitarimus ar kitas paslaugų teikėjo ir trečiosios susitariančiosios šalies sutartas priemones, susijusias su paslauga (-omis);

g)  informacijos, kuri pagrįstai reikalinga paslaugų atitikčiai bendriesiems reikalavimams patikrinti, įskaitant planus, finansinius bei veiklos duomenis ir svarbius teikiamų oro navigacijos paslaugų rūšies ir (arba) apimties pakeitimus, teikimą;

h)  bet kuriuos kitus teisinius reikalavimus, kurie nėra būdingi vien tik oro navigacijos paslaugoms, tokius kaip sąlygos, susijusios su pažymėjimo galiojimo sustabdymu arba jo panaikinimu.

III PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

Reglamentas (EB) Nr. 552/2004

Šis reglamentas

1 straipsnio 1–3 dalys

 

 

 

1 straipsnio 1–3 dalys

 

 

1 straipsnio 3 dalis

 

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 4 dalis

 

 

 

1 straipsnio 5 dalis

 

1 straipsnis

 

 

--------------

 

 

1 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

 

--------------

 

 

 

1 straipsnis

--------------

2 straipsnio 1–35 dalys

 

 

 

2 straipsnio 1–35 dalys

 

 

 

 

2 straipsnio 36–38 dalys

2 straipsnio 17, 18, 23, 24, 32, 35, 36 dalys

 

 

 

---------------

3 straipsnis

 

 

 

---------------

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

3 straipsnio 3 ir 4 dalys

4 straipsnio 3 dalis

 

 

 

3 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 4 ir 5 dalys

 

 

 

3 straipsnio 7 ir 8 dalys

 

 

 

 

3 straipsnio 9 dalis

 

2 straipsnio 1 dalis

 

 

4 straipsnio 1 dalies a punktas

 

 

 

 

4 straipsnio 1 dalies b–g punktai

 

2 straipsnio 2 dalis

 

 

4 straipsnio 2 dalis

 

 

 

 

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

2 straipsnio 3–6 dalys

 

 

5 straipsnio 3–6 dalys

 

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

8 straipsnio 1 ir 3 dalys

6 straipsnio 3 ir 4 dalys

 

 

 

 

6 straipsnio 5 dalis

 

 

 

8 straipsnio 2 ir 4 dalys

-------------

 

6 straipsnis

 

 

----------- -

10 straipsnio 1 dalis

 

 

 

7 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

7 straipsnio 2 dalis

 

7 straipsnio 1 dalis

 

 

8 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

8 straipsnio 2 dalis

 

7 straipsnio 4 ir 6 dalys

 

 

8 straipsnio 3 ir 4 dalys

 

7 straipsnio 2, 3, 5, 7–9 dalys

 

 

-------------

 

8 straipsnis

 

 

9 straipsnis

 

 

 

 

10 straipsnis

 

9 straipsnis

 

 

-------------

11 straipsnis

 

 

 

11 straipsnis

 

14 straipsnis

 

 

12 straipsnis

 

15 straipsnis

 

 

13 straipsnis

 

16 straipsnis

 

 

14 straipsnis

 

15a straipsnis

 

 

15 straipsnis

 

9a straipsnio 1 dalis

 

 

16 straipsnio 1 ir 3 dalys

 

 

 

 

16 straipsnio 2 dalis

 

9a straipsnio 2 dalies i punktas

 

 

------------

 

9a straipsnio 2 dalis

 

 

16 straipsnio 4 dalis

 

 

 

 

16 straipsnio 5 dalis

 

9a straipsnio 3–9 dalys

 

 

16 straipsnio 6–12 dalys

 

9b straipsnis

 

 

--------------

 

 

6 straipsnio 1 dalis–2 dalies b punktas

 

17 straipsnio 1 dalis–2 dalies b punktas

 

 

 

 

17 straipsnio 2 dalies c–e punktai

 

 

6 straipsnio 3 dalis–4 dalies d punktas

 

17 straipsnio 3 dalis–4 dalies d punktas

 

 

 

 

17 straipsnio 4 dalies e punktas

 

 

6 straipsnio 4 dalies e ir f punktai

 

17 straipsnio 4 dalies f ir g punktai

 

 

6 straipsnio 5 ir 7 dalys

 

17 straipsnio 5 ir 6 dalys

 

 

6 straipsnio 8 ir 9 dalys

 

-------------

 

10 straipsnis

 

 

18 straipsnis

 

 

 

 

19 straipsnis

 

11 straipsnis

 

 

20 straipsnis

 

12 straipsnis

 

 

21 straipsnis

 

13 straipsnis

 

 

22 straipsnis

 

 

3 straipsnis

 

---------------

 

 

3a straipsnis

 

23 straipsnis

 

 

4 straipsnis

 

---------- ----

 

 

7 straipsnis

 

---------- ----

 

 

8 straipsnis

 

---------- ----

 

 

 

 

24 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

3 straipsnio 3 dalis

---------- ----

 

 

 

2 straipsnis–3 straipsnio 2 dalis

-------------

 

 

 

3 straipsnio 4 dalis–7 straipsnis

-------------

 

17 straipsnio 1 dalis

 

 

25 straipsnis

 

 

 

 

26 straipsnis

5 straipsnio 1–3 dalys

 

 

 

27 straipsnio 1–3 dalys

5 straipsnio 4 ir 5 dalys

 

 

 

-------------

10 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

 

 

28 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnis

 

 

 

29 straipsnis

7 straipsnis

 

 

 

30 straipsnis

8 straipsnis

 

 

 

31 straipsnis

 

4 straipsnis

 

 

-------------

 

 

 

9 straipsnis

-------------

 

18 straipsnis

 

 

32 straipsnis

9 straipsnis

 

 

 

33 straipsnis

12 straipsnio 2–4 dalys

 

 

 

34 straipsnio 1–3 dalys

12 straipsnio 1 dalis

 

 

 

-------------

 

18a straipsnis

 

 

---- --------

 

 

10 straipsnis

 

----- -------

13 straipsnis

 

 

 

35 straipsnis

13a straipsnis

 

 

 

36 straipsnis

 

 

 

10 straipsnis

-------------

 

 

 

11 straipsnis

37 straipsnis

 

19 straipsnio 1 dalis

 

 

38 straipsnis

 

19 straipsnio 2 dalis

 

 

-------------

 

I priedas

 

V priedas

I priedas

 

 

 

I priedas

-----------

 

II priedas

 

 

II priedas

 

 

 

II priedas

----------

 

 

 

 

III priedas

 

 

 

III priedas

----------

 

 

 

IV priedas

-----------

(1)Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)OL L 96, 2004 3 31, p. 1.
(4)OL L 96, 2004 3 31, p. 10.
(5)OL L 96, 2004 3 31, p. 20.
(6)OL L 96, 2004 3 31, p. 26.
(7)OL L 96, 2004 3 31, p. 9.
(8)OL L 225, 1998 8 12, p. 27.
(9) OL L 95, 2009 4 9, p. 41 ▌
(10)OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(11)OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(12)OL L 134, 2004 4 30, p. 114.
(13)OL L 134, 2004 4 30, p. 1.
(14)OL C 179, 2006 8 1, p. 2.
(15)OL L 95, 2009 4 9, p. 41.
(16)OL L 64, 2007 3 2, p. 1.
(17)Eurokontrolė įsteigta 1960 m. gruodžio 13 d. Taptautine konvencija dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje su pakeitimais, padarytais 1981 m. vasario 12 d. protokolu, ir persvarstyta 1997 m. birželio 27 d. protokolu.
(18)OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika