Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0186(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0095/2014

Ingivna texter :

A7-0095/2014

Debatter :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0220

Antagna texter
PDF 274kWORD 297k
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg
Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet ***I
P7_TA(2014)0220A7-0095/2014
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0410),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0171/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Maltas representanthus, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 december 2013(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 28 november 2013 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0095/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)
P7_TC1-COD(2013)0186

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning)(3), förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om tillhandahållande av tjänster)(4), förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om luftrummet)(5) och förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (förordning om driftskompatibilitet)(6) har ändrats väsentligt. Med anledning av nya ändringar bör de förordningarna av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)  Genomförandet av den gemensamma transportpolitiken kräver ett effektivt system som möjliggör en säker och regelbunden luftfart och därmed underlättar fri rörlighet för varor, personer och tjänster. [Ändr. 1]

(3)  Genom Europaparlamentets och rådets antagande av det första lagstiftningspaketet om det gemensamma europeiska luftrummet, nämligen förordning (EG) nr 549/2004, förordning (EG) nr 550/2004, förordning (EG) nr 551/ och förordning (EG) nr 552/2004 fastställdes en stabil rättslig grund för ett sammanhängande, driftskompatibelt och säkert system för flygledningstjänsten. Antagandet av det andra paketet, dvs. förordning (EG) nr 1070/2009, stärkte det initiativ som tagits för att inrätta ett gemensamt europeiskt luftrum ytterligare genom införandet av koncepten prestationssystem och nätverksförvaltare i syfte att ytterligare förbättra prestandan i det europeiska systemet för flygledningstjänst.

(4)  Enligt artikel 1 i 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart erkänner de fördragsslutande staterna att varje stat har fullständig och exklusiv suveränitet i luftrummet över sitt territorium. Det är inom ramen för denna suveränitet som unionens medlemsstater, om inte annat följer av tillämpliga internationella konventioner, verkställer myndighetsutövning genom kontroll av flygtrafik.

(5)  Genomförandet av den gemensamma transportpolitiken kräver ett effektivt lufttransportsystem som möjliggör en säker, regelbunden och hållbar luftfart med optimal kapacitet och därmed underlättar fri rörlighet för varor, personer och tjänster.

(5a)  För att undvika att den väntade ökningen av flygtrafiken skapar eller förvärrar trängseln i det europeiska luftrummet, med alla de kostnader som detta medför i termer av ekonomi, miljö och säkerhet, bör man sätta stopp för fragmenteringen av detta luftrum och genomföra föreliggande förordning snarast möjligt. [Ändr. 2]

(5b)  Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet bör spela en positiv roll för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft i Europa, särskilt genom att stimulera efterfrågan på högkvalificerade arbetstillfällen. [Ändr. 3]

(6)  Om man samtidigt vill höja standarderna för flygtrafiksäkerheten och förbättra den allmänna kvaliteten på flygledningstjänster och flygtrafiktjänster för allmän flygtrafik i Europa måste hänsyn tas till den mänskliga faktorn. Medlemsstaterna bör Därför överväga bör man utöver att införa principerna om en ”rättvisekultur” också inkludera relevanta kvalitetsindikatorer i prestationssystemet för det gemensamma europeiska luftrummet. [Ändr. 4]

(7)  Medlemsstaterna har antagit ett gemensamt uttalande om militära frågor i samband med det gemensamma europeiska luftrummet(7). Enligt detta uttalande bör medlemsstaterna främja civilt och militärt samarbete och, om och i den mån alla berörda medlemsstater anser det nödvändigt, underlätta samarbetet mellan sina väpnade styrkor i alla ärenden som gäller flygledningstjänst, för att underlätta flexibel användning av luftrummet. [Ändr. 5]

(8)  Beslut som rör innehållet, omfattning eller villkoren för genomförandet av militära operationer och militära övningar faller inte under unionens behörighet enligt artikel 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(9)  Medlemsstaterna har i varierande utsträckning omstrukturerat sina nationella leverantörer av flygtrafiktjänster genom att öka deras självständighet och frihet att tillhandahålla tjänster. Det är nödvändigt att se till att det finns en välfungerande gemensam marknad för de tjänster som kan tillhandahållas på marknadsvillkor och att kraven på en lägsta nivå för att tillvarata allmänintresset tillgodoses för de tjänster som betraktas som naturliga monopol med dagens tekniska villkor.

(10)  För att säkerställa en enhetlig och välgrundad och oberoende tillsyn över tjänsteleverantörer i hela Europa bör de nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna garanteras tillräckligt oberoende och tillräckliga ekonomiska och personella resurser. Detta oberoende bör inte hindra dessa myndigheter från att utföra sina uppdrag inom administrativa ramar. [Ändr. 6]

(11)  Nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter spelar en avgörande roll vid genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet, och. Kommissionen och Europeiska unionens luftfartsbyrå (EAA) bör därför underlätta samarbete mellan dem så att de kan utbyta bästa praxis och utveckla ett gemensamt angreppssätt, inklusive genom närmare samarbete på regional nivå, genom att tillhandahålla en plattform för sådant utbyte. Detta samarbete bör ske regelbundet. [Ändr. 7]

(12)  För att det gemensamma europeiska luftrummet ska genomföras bör arbetsmarknadens parter vara bättre informerade och rådfrågas om alla åtgärder som har stor samhällelig betydelse. Samråd bör också ske på unionsnivå med den branschvisa dialogkommitté som inrättats genom kommissionens beslut 98/500/EG(8). [Ändr. 8]

(13)  Tillhandahållande av tjänster för kommunikation, navigation, flygtrafik och övervakning samt flygvädertjänst, luftrummets utformning och flygbriefingtjänst för luftfarten, tillsammans med tjänster inom formatering och leverans av data för allmän flygtrafik, skulle kunna organiseras på marknadsvillkor med beaktande av de särdrag som betecknar sådana tjänster och med upprätthållande tillförsäkrande av en hög flygsäkerhetsnivå och minskad klimatpåverkan. [Ändr. 9]

(14)  Det bör inte förekomma någon diskriminering mellan luftrummets användare när det gäller tillhandahållande av likvärdiga flygtrafiktjänster.

(15)  Konceptet med gemensamma projekt som syftar till att hjälpa luftrummets användare och/eller leverantörer av flygtrafiktjänster att förbättra den gemensamma infrastrukturen för flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och användningen av luftrummet, särskilt sådana som kan krävas för genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten som godkänts genom rådets beslut 2009/320/EG(9), i enlighet med artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 219/2007, bör inte påverka redan pågående projekt som har beslutats av en eller flera medlemsstater i liknande syfte. Bestämmelserna för finansiering av genomförandet av gemensamma projekt bör inte påverka hur dessa gemensamma projekt utformas. Kommissionen kan föreslå att finansiering, såsom finansiering för transeuropeiska nät eller från Fonden för ett sammanlänkat Europa, Horisont 2020 eller Europeiska investeringsbanken, används som stöd till gemensamma projekt, särskilt för att skynda på genomförandet av det gemensamma Sesar-programmet inom den fleråriga budgetramen. Utan att tillgången till sådan finansiering påverkas, bör medlemsstaterna fritt kunna besluta om hur inkomster från utauktionering av utsläppsrätter inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter till luftfartssektorn ska användas, och i detta sammanhang överväga huruvida en del av sådana inkomster skulle kunna användas för att finansiera gemensamma projekt för funktionella luftrumsblock. Där det är tillämpligt bör gemensamma projekt syfta till att möjliggöra en grundläggande kompatibel kapacitet i alla medlemsstater. [Ändr. 10]

(15a)  Om inte specifika mekanismer införs, kan luftbaserade och markbaserade investeringsprojekt med koppling till generalplanen för flygledningstjänsten komma att ske med bristande samordning, vilket kan fördröja effektivt genomförande av Sesar-teknik. [Ändr. 11]

(16)  Konceptet nätverksförvaltare är avgörande när det gäller att förbättra flygledningstjänstens prestanda på nätverksnivå, eftersom detta innebär centralisering av vissa tjänster som bäst utförs på nätverksnivå. För att underlätta hanteringen av eventuella luftfartskriser, bör samordningen av de åtgärder som vidtas för att förebygga och reagera på sådana kriser skötas av nätverksförvaltaren. I detta sammanhang bör det vara kommissionens ansvar att se till att ingen intressekonflikt uppstår mellan tillhandahållandet av centraliserade tjänster och den roll som organet för prestationsgranskning har. [Ändr. 12]

(17)  Kommissionen är övertygad om att en säker och effektiv användning av luftrummet kan åstadkommas endast genom ett nära samarbete mellan civila och militära användare av luftrummet, huvudsakligen på grundval av systemet med flexibel användning av luftrummet och en effektiv samordning av civil och militär verksamhet i enlighet med vad Icao fastställt, och den betonar vikten av att förbättra det civil-militära samarbetet mellan civila och militära användare av luftrummet, för att underlätta flexibel användning av luftrummet. [Ändr. 13]

(18)  Snabb spridning av korrekta uppgifter om situationen i luftrummet och särskilda trafiksituationer till civila och militära flygtrafikledare har en direkt inverkan på verksamhetens säkerhet och effektivitet och bör göra verksamheten mera förutsägbar. Snabb tillgång till aktuell information om situationen i luftrummet är avgörande för alla intressenter som vill utnyttja de luftrumsstrukturer som ställs till förfogande när de lägger upp eller ändrar färdplanen. [Ändr. 14]

(19)  Tillhandahållandet av modern, fullständig, högkvalitativ och aktuell information till luftfarten påverkar avsevärt säkerheten och underlättar tillgången till och rörelsefrihet inom unionens luftrum. Unionen bör, med beaktande av generalplanen för flygledningstjänsten, ta initiativ till att modernisera denna sektor i samarbete med nätverksförvaltaren och se till att användare kan få tillgång till den informationen genom en enda offentlig tillträdespunkt för information, som tillhandahåller en modern, användarvänlig och validerad integrerad briefing.

(20)  För att beakta de ändringar som förts in i förordningarna (EG) nr 1108/2009 och (EG) nr 1070/2009 är det nödvändigt att, i enlighet med artikel 65a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet(10), anpassa innehållet i den här förordningen till innehållet i förordning (EG) nr 216/2008.

(21)  Vidare bör de tekniska specifikationerna i förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 som antogs 2004 och 2009 aktualiseras, och det bör göras tekniska korrigeringar som tar hänsyn till utvecklingen.

(22)  Det geografiska tillämpningsområdet för denna förordning avseende Icao- och NAT-regionen bör ändras för att ta hänsyn till redan existerande och planerade avtal om tillhandahållande av tjänster och till behovet av att garantera en konsekvent tillämpning av de regler som gäller för leverantörer av flygtrafiktjänster och luftrumsanvändare i det området. [Ändr. 15]

(23)  Med tanke på nätverksförvaltarens roll som operativt organ och i linje med den pågående reformen av Eurocontrol, bör nätverksförvaltarens funktion utvecklas ytterligare mot ett industrilett partnerskap.

(24)  Konceptet funktionella luftrumsblock, som tagits fram för att förbättra samarbetet mellan leverantörer av flygtrafiktjänster, är ett viktigt verktyg när det gäller att förbättra prestandan i det europeiska systemet för flygledningstjänst. För att ytterligare förbättra komplettera detta verktyg bör de funktionella luftrumsblocken göras mer prestationsinriktade och baseras på leverantörer av flygtrafiktjänster fritt kunna ingå prestationsinriktade industriella partnerskap, och branschen bör ges större utrymme att ändra dem i syfte att uppnå och om möjligt överträffa prestationsmålen som kan överlappa de etablerade funktionella luftrumsblocken. [Ändr. 16]

(25)  De funktionella luftrumsblocken bör fungera flexibelt och föra samman tjänsteleverantörer i hela Europa så att de kan dra nytta av varandras starka sidor. Denna flexibilitet bör möjliggöra synergier mellan leverantörer oberoende av deras geografiska placering eller nationalitet och göra det möjligt för olika former för tillhandahållande av tjänster att växa fram på vägen mot prestationsförbättringar.

(26)  För att göra leverantörerna av flygtrafiktjänster mer kundorienterade och öka möjligheterna för luftrummets användare att påverka beslut som får konsekvenser för dem, bör samråden med intressenterna och intressenternas deltagande i viktiga operativa beslut som fattas av leverantörer av flygtrafiktjänster göras effektivare. [Ändr. 17]

(27)  Prestationssystemet är ett viktigt verktyg för ekonomisk reglering av flygledningstjänsten, och kvaliteten och oberoendet vad gäller dess beslut bör upprätthållas och, när så är möjligt, förbättras.

(28)  I syfte att ta hänsyn till teknisk eller operativ utveckling, i synnerhet genom att ändra bilagorna eller genom att göra tillägg till bestämmelserna om nätverksförvaltning och prestationssystemet samt om val av enheten med ansvar för att genomföra generalplanen för flygledningstjänsten (införandeförvaltaren) och fastställande av denna enhets befogenheter, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Innehållet i och tillämpningsområdet för varje delegering anges i detalj i de relevanta artiklarna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 18]

(29)  När kommissionen gör tillägg i förteckningen över nätförvaltningstjänster, bör den genomföra ett regelrätt samråd med branschintressenterna och arbetsmarknadens parter. [Ändr. 19]

(30)  I syfte att garantera enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, särskilt vad gäller nationella tillsynsmyndigheters luftfartsmyndigheters utövande av sina befogenheter, tjänsteleverantörers eller grupper av tjänsteleverantörers tillhandahållande av stödtjänster med ensamrätt, korrigeringsåtgärder för att garantera efterlevnaden av unionsomfattande prestationsmål och tillhörande lokala prestationsmål, granskning av efterlevnaden av avgiftssystemet, styrning och antagande av gemensamma projekt för nätverksrelaterade funktioner, funktionella luftrumsblock, former för intressenternas deltagande i viktiga operativa beslut som fattas av leverantörer av flygtrafiktjänster, tillgång till och skydd av data, elektronisk luftfartsinformation och teknisk utveckling samt driftskompatibilitet hos nätverket för flygledningstjänst, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(11). [Ändr. 20]

(31)  I enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 bör, för genomförandeakter som antas enligt denna förordning, granskningsförfarandet tillämpas vid antagandet av genomförandeakter med allmän räckvidd.

(32)  Det rådgivande förfarandet bör tillämpas vid antagandet av genomförandeakter med individuell räckvidd.

(33)  Påföljderna för överträdelse av denna förordning ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och inte innebära några avkall på säkerhetskraven.

(34)  Där det är relevant bör upphandling av stödtjänster bör, beroende på vad som är tillämpligt, ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster(12) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster(13). Hänsyn bör i tillämpliga fall även tas till riktlinjerna i kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling(14). [Ändr. 21]

(35)  Ministeruttalandet om Gibraltars flygplats, som antogs i Córdoba den 18 september 2006 (nedan kallat ministeruttalandet) under det första ministermötet i forumet för dialog om Gibraltar, kommer att ersätta den gemensamma förklaring om Överenskommelse om en ordning för närmare samarbete om användningen av Gibraltars flygplats som gjordes i London den 2 december 1987, och full överensstämmelse med det uttalandet kommer att betraktas som överensstämmelse med förklaringen från 1987. i form av en gemensam förklaring av de båda ländernas utrikesministrar. Denna ordning har ännu inte genomförts. [Ändr. 22]

(36)  Denna förordning tillämpas till fullo på Gibraltars flygplats i samband med och i kraft av ministeruttalandet. Utan att ministeruttalandet påverkas ska tillämpningen på Gibraltars flygplats och samtliga åtgärder som har samband med dess genomförande till fullo överensstämma med uttalandet och samtliga de bestämmelser det innehåller. [Ändr. 23]

(37)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen genomförande av det gemensamma europeiska luftrummet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, med tanke på åtgärdens gränsöverskridande dimension, och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser för inrättande och vederbörlig drift av det gemensamma europeiska luftrummet i avsikt att säkerställa de nuvarande säkerhetsstandarderna för luftfart, att bidra till en hållbar utveckling av lufttransportsystemet, exempelvis genom att minska dess klimatpåverkan, och att förbättra den övergripande kvaliteten på systemet för flygledningstjänsten (ATM) och flygtrafiktjänster (ANS) för allmän flygtrafik i Europa, i syfte att tillgodose kraven från alla användare av luftrummet. Det gemensamma europeiska luftrummet ska omfatta ett sammanhängande alleuropeiskt nät av flygvägar, ett integrerat operativt luftrum, flygvägsförvaltning och system för flygledningstjänst, vilket och ska, om särskilda föranstaltningar vidtas med grannländerna, också omfatta tredjeländer, och det ska uteslutande bygger bygga på säkerhet, effektivitet och driftskompatibilitet till nytta för luftrummets användare. [Ändr. 24]

2.  Tillämpningen av denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas överhöghet över sitt luftrum och medlemsstaternas krav i fråga om allmän ordning och säkerhet och försvarsfrågor enligt artikel 38. Denna förordning omfattar inte militära operationer och militär träning.

3.  Tillämpningen av denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart (”Chicagokonventionen”). I detta sammanhang syftar förordningen till att inom de områden den täcker bistå medlemsstaterna med att uppfylla sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen genom att tillhandahålla en grund för en gemensam tolkning och ett enhetligt genomförande av konventionens bestämmelser samt genom att säkerställa att konventionens bestämmelser vederbörligen beaktas i denna förordning och dess tillämpningsföreskrifter.

4.  Denna förordning ska tillämpas på det luftrum inom Icao-regionerna Europa och Afrika och NAT där medlemsstaterna har ansvar för tillhandahållandet av flygtrafikledningstjänster i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna får också tillämpa denna förordning på det luftrum för vilket de ansvarar inom andra Icao-regioner på villkor att de informerar kommissionen och övriga medlemsstater om detta. [Ändr. 25]

5.  När det gäller flygplatsen i Gibraltar ska tillämpningen av denna förordning inte påverka Konungariket Spaniens respektive Förenade kungarikets Storbritannien och Nordirlands rättsliga ståndpunkter i tvisten den kontroversiella frågan om överhögheten över det territorium där flygplatsen är belägen. [Ändr. 26]

5a.  Denna förordning ska inte tillämpas på Gibraltars flygplats förrän den ordning som fastställs i den gemensamma förklaringen från utrikesministrarna från Konungariket Spanien och Förenade kungariket den 2 december 1987 börjar tillämpas. Spaniens och Förenade kungarikets regeringar ska informera rådet om när detta sker. [Ändr. 27]

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner :

1.  flygkontrolltjänst: en tjänst som tillhandahålls i syfte att

a)  förebygga kollisioner

–  mellan luftfartyg, och

–  mellan luftfartyg och ett hinder inom manöverområdet, och

b)  påskynda och bibehålla ett välordnat flygtrafikflöde.

2.  flygplatskontrolltjänst: en flygkontrolltjänst för flygplatstrafik.

3.  flygbriefingtjänst: en tjänst som inrättats inom ett avgränsat täckningsområde och som ansvarar för tillhandahållandet av sådan information till luftfarten och sådana data som är nödvändiga för en säker, regelbunden och effektiv flygtrafik.

4.  flygtrafiktjänster: flygtrafiklednings-, kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster, flygvädertjänst och flygbriefingtjänster.

5.  leverantörer av flygtrafiktjänster: varje offentlig eller privat enhet som tillhandahåller flygtrafiktjänster för allmän flygtrafik.

6.  luftrumsblock: ett luftrum av definierad omfattning, i tid och rum, inom vilket flygtrafiktjänster tillhandahålls.

7.  luftrumsplanering: en planeringstjänst som främst syftar till att maximera användningen av tillgängligt luftrum genom dynamisk tidsfördelning (time-sharing) och, ibland, separering av luftrummet mellan olika kategorier av luftrummets användare utifrån kortsiktiga behov på kort sikt och en strategisk funktion när det gäller luftrummets utformning. [Ändr. 28]

8.  luftrummets användare: operatörer av luftfartyg som opererar som allmän flygtrafik.

9.  flödesplanering: en tjänst som inrättats i syfte att bidra till ett säkert, välordnat och snabbt trafikflöde i luften genom att se till att flygkontrolltjänstens kapacitet utnyttjas i största möjliga utsträckning och att trafikvolymen är förenlig med de kapaciteter som uppgetts av de berörda leverantörerna av flygtrafikledningstjänster.

10.  flygledningstjänst (ATM): den samling luftburna och markbaserade tjänster (flygtrafikledningstjänst, luftrumsplanering och flödesplanering) som krävs för att säkerställa säkra och effektiva rörelser för luftfartyg under alla faser av flygningen.

11.  flygtrafikledningstjänst: olika flyginformations-, alarmerings-, flygrådgivnings- och flygkontrolltjänster (områdeskontrolltjänst, inflygningskontrolltjänst och flygplatskontrolltjänst).

12.  områdeskontrolltjänst: flygkontrolltjänst för kontrollerade flygningar i ett luftrumsblock kontrollområde. [Ändr. 29]

13.  inflygningskontrolltjänst: flygkontrolltjänst för ankommande eller avgående kontrollerade flygningar.

14.  generalplan för flygledningstjänsten: den plan som godkänts genom rådets beslut 2009/320/EG(15) i enlighet med artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för att utveckla en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(16).

15.  luftfartskris: omständigheter under vilka luftrumskapaciteten är onormalt reducerad till följd av betydande ogynnsamma väderförhållanden eller till följd av att stora delar av luftrummet inte är tillgängligt antingen av naturliga, medicinska, säkerhetsrelaterade, militära eller politiska skäl. [Ändr. 30]

16.  paket av tjänster: två eller fler flygtrafiktjänster tjänster som tillhandahålls av samma enhet. [Ändr. 31]

17.  certifikat: ett dokument som i någon form utfärdas av Europeiska unionens luftfartsbyrå (EAA) eller av en nationell tillsynsmyndighet luftfartsmyndighet med iakttagande av nationell relevant lagstiftning, och där det bekräftas att en leverantör av flygtrafiktjänster uppfyller kraven för att tillhandahålla utföra en viss tjänst verksamhet. [Ändr. 32]

18.  kommunikationstjänster: fasta och rörliga luftfartstjänster som möjliggör kommunikation mark/mark, luft/mark och luft/luft i syfte att utöva flygkontrolltjänst.

18a.  det europeiska nätet för flygledningstjänst (ATM-nätet): ett alleuropeiskt nät som består av system och komponenter samt färdplanerna för de väsentliga operativa och tekniska förändringar som beskrivs i generalplanen för flygledningstjänsten och som gör det möjligt att tillhandahålla fullt kompatibla flygtrafiktjänster i unionen, inbegripet gränssnitt vid gränser till tredjeländer, för att de prestationsmål som fastställs i denna förordning ska uppnås. [Ändr. 33]

19.  komponenter: materiella objekt, till exempel maskiner och apparater, och immateriella objekt, till exempel program, på vilka kompatibiliteten för det europeiska nätet för flygledningstjänst (EATMN) beror. [Ändr. 34]

19a.  införandeförvaltare: en grupp av operativa intressenter som valts ut av kommissionen genom en förslagsinfordran och som har ansvar för att på ledningsnivå styra genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten. [Ändr. 35]

20.  deklaration: i samband med flygledningstjänst/flygtrafiktjänst (ATM/ANS), en skriftlig förklaring

—  om systems och komponenters överensstämmelse eller lämplighet för användning, utfärdad av en organisation som medverkar vid konstruktion, tillverkning och underhåll av system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänst,

—  om överensstämmelse med tillämpliga krav för en tjänst eller ett system som ska tas i drift, utfärdad av en tjänsteleverantör,

—  om förmågan och möjligheterna att fullgöra de skyldigheter som hänger samman med vissa flyginformationstjänster.

21.  flexibel användning av luftrummet: ett system för luftrumsplanering som tillämpats inom Ecac-området (European Civil Aviation Conference area), på grundval av Eurocontrols (Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst)(17) utgåva av ”Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace”.

22.  flyginformationstjänst: tjänst med uppgift att ge råd och upplysningar av betydelse för luftfartens säkerhet och effektivitet.

23.  alarmeringstjänst: tjänst med uppgift att underrätta relevanta organisationer om luftfartyg som behöver eftersöknings- och räddningstjänst och bistå dessa organisationer utgående från situationens krav.

24.  funktionellt luftrumsblock: ett luftrumsblock som grundas på driftsmässiga krav och inrättas oavsett nationsgränser, där tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och tillhörande funktioner baseras på prestation och optimeras i syfte att inom varje funktionellt luftrumsblock införa genom ett förbättrat samarbete mellan leverantörer av flygtrafiktjänster eller i förekommande fall en integrerad tjänsteleverantör. [Ändr. 36]

25.  allmän flygtrafik: alla rörelser av civila luftfartyg, liksom alla rörelser av statsluftfartyg (inbegripet militära luftfartyg samt tullens och polisens luftfartyg) när dessa förflyttningar genomförs i överensstämmelse med Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao, inrättad 1944 genom Chicagokonvention angående internationell civil luftfart) regler.

25a.  mänskliga faktorn: sociala, kulturella och personalrelaterade villkor inom flygledningssektorn. [Ändr. 37]

26.  kompatibilitet: en uppsättning av funktionella, tekniska och operativa egenskaper som krävs av systemen och komponenterna i det europeiska nätverket för flygledningstjänst och av förfarandena för dess drift, i syfte att säkerställa en säker, sammanhängande och effektiv drift. Kompatibilitet uppnås genom att system och komponenter anpassas till de grundläggande kraven.

27.  flygvädertjänst: de hjälpmedel och tjänster som förser luftfartyg med meteorologiska prognoser, briefing och observationer liksom all annan meteorologisk information och data som staterna tillhandahåller för användande inom luftfarten.

28.  navigationstjänst: de hjälpmedel och tjänster som förser luftfartyg med positionsbestämning och tidsanpassad information.

29.  operativa data: sådan information, avseende hela flygningen, som leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare, flygplatsoperatörer och andra berörda aktörer behöver för att fatta operativa beslut.

30.  ibruktagande: den första operativa användningen efter den ursprungliga installationen eller en uppgradering av ett system.

31.  flygvägsnät: ett nät av fastställda flygvägar för kanalisering av flödet av allmän trafik i den utsträckning detta krävs för tillhandahållande det mest effektiva tillhandahållandet av flygkontrolltjänster. [Ändr. 38]

32.  övervakningstjänster: de hjälpmedel och tjänster som används för att fastställa luftfartygs position i syfte att möjliggöra säker separering.

33.  system: en samling luftburna och och/eller markbaserade komponenter liksom och/eller rymdbaserad utrustning, som ger stöd till flygtrafiktjänster under hela flygningen. [Ändr. 39]

34.  uppgradera: varje ändring som innebär en förändring av ett systems operativa kännetecken.

35.  gränsöverskridande tjänster: en situation där flygtrafiktjänster tillhandahålls i en medlemsstat av en tjänsteleverantör som är certifierad i en annan medlemsstat. ;

36.  nationell tillsynsmyndighet: det nationella luftfartsmyndighet: ett nationellt organ eller de nationella organ som av en medlemsstat anförtrotts tillsynsuppgifterna i enlighet med denna förordning och de nationella behöriga myndigheter som anförtrotts de uppgifter som anges i artikel 8b i denna förordning och i förordning (EG) nr 216/2008 och som ackrediterats av EAA. [Ändr. 40]

37.  stödtjänster: andra flygtrafiktjänster än flygtrafikledningstjänster CNS-tjänster (kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster), MET-tjänster (flygvädertjänster) och AIS-tjänster (flygbriefingtjänster) samt andra tjänster och verksamheter som är kopplade till och stöder tillhandahållandet av flygtrafiktjänster. [Ändr. 41]

38.  lokala prestationsmål: prestationsmål som fastställs av medlemsstaterna på lokal nivå, dvs. på nivån för funktionella luftrumsblock, på nationell nivå, på avgiftszonsnivå eller på flygplatsnivå.

38a.  industriellt partnerskap: avtalsenligt samarbete för att förbättra flygledningen mellan olika leverantörer av flygtrafiktjänster, bland annat nätverksförvaltaren, luftrummets användare, flygplatser eller andra jämförbara ekonomiska aktörer. [Ändr. 42]

38b.  integrerat operativt luftrum: det kontrollerade luftrum vars dimensioner fastställts och som omfattar europeiskt luftrum och, om lämpliga föranstaltningar vidtagits, angränsande tredjeländers luftrum och där en dynamisk tilldelningsstruktur och tidsfördelning sätts in, tillsammans med flygledarresurser med bättre prestanda, fullt kompatibla flygtrafiktjänster och kombinerade lösningar, för att åtgärda frågan om optimal, förutsägbar och trygg luftrumsanvändning så att det gemensamma europeiska luftrummet kan bli verklighet. [Ändr. 43]

38c.  lokal prestationsplan: planer fastställda av en eller flera nationella luftfartsmyndigheter på lokal nivå, alltså på nivån av funktionellt luftrumsblock eller regional eller nationell nivå. [Ändr. 44]

38d.  behörigt organ: organ som får uppdras specifika certifierings- eller tillsynsuppgifter av byrån eller en nationell luftfartsmyndighet under deras tillsyn och ansvar. [Ändr. 45]

KAPITEL II

nationella myndigheter

Artikel 3

Nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter [Ändr. 46]

1.  Medlemsstaterna ska tillsammans eller var för sig, antingen utse eller inrätta ett eller flera organ som sin nationella tillsynsmyndighet luftfartsmyndighet som ska åta sig de uppgifter som en sådan myndighet tilldelas enligt denna förordning och förordning (EG) nr 216/2008. [Ändr. 47]

2.  De nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna ska vara rättsligt åtskilda och oberoende, i synnerhet vad gäller organisation, hierarki och beslutsfattande, vilket innefattar att de ska ha separata årliga budgetanslag, i förhållande till alla leverantörer av flygtrafiktjänster och alla privata eller företag, organisationer, offentliga eller privata enheter och all personal som utövar myndighetsverksamhet av det slag som avses i denna förordning och i artikel 1 i förordning (EG) nr 216/2008 eller som har ett intresse av sådana leverantörers enheters verksamheter. [Ändr. 48]

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får de nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna organisatoriskt vara förbundna med andra regleringsorgan och/eller säkerhetsmyndigheter. [Ändr. 49]

4.  De nationella tillsynsmyndigheter som inte är rättsligt åtskilda från varje leverantör av flygtrafiktjänster eller varje privat eller offentlig enhet som har ett intresse av sådana leverantörers verksamheter, enligt punkt 2, nationella luftfartsmyndigheterna ska se till att bestämmelserna i denna artikel följs den dag då denna förordning träder i kraft, ska uppfylla detta krav eller senast den 1 januari 2020 2017. [Ändr. 50]

5.  De nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna ska utöva sina befogenheter opartiskt och på ett oberoende och öppet sätt. I synnerhet ska de ha en organisation, bemanning, förvaltning och finansiering som gör det möjligt för dem att utöva sina befogenheter på detta sätt. [Ändr. 51]

6.  För de nationella tillsynsmyndigheternas luftfartsmyndigheternas personal gäller följande: [Ändr. 52]

a)  De ska rekryteras på grundval av entydiga och öppet redovisade bestämmelser och kriterier som garanterar deras oberoende, och personer som ansvarar för strategiska beslut ska utses av den nationella regeringen eller det nationella ministerrådet eller av en annan offentlig myndighet som inte direkt kontrollerar eller har nytta av leverantörerna av flygtrafiktjänster. [Ändr. 53]

b)  De ska väljas i ett öppet förfarande på grundval av sina meriter, inbegripet lämplig kompetens och relevant erfarenhet, bland annat inom revision, flygtrafiktjänster och system. [Ändr. 54]

ba)  De ska inte överflyttas från leverantörer av flygtrafiktjänster eller företag som står under sådana leverantörers kontroll. [Ändr. 55]

c)  De ska agera oberoende från i synnerhet intressen kopplade till leverantörer av flygtrafiktjänster och ska vare sig varken begära eller ta emot anvisningar från någon regering eller någon annan offentlig eller privat enhet när de utför den nationella tillsynsmyndighetens luftfartsmyndighetens uppgifter, vilket dock inte ska hindra dem att nära samarbeta med andra relevanta nationella myndigheter. [Ändr. 56]

d)  Personer som ansvarar för strategiska beslut ska årligen göra en åtagandeförklaring och en intresseförklaring, med angivelse av eventuella direkta eller indirekta intressen som kan anses inverka negativt på deras oberoende och som kan påverka deras utförande av uppgifterna.

e)  Personer som ansvarar har varit ansvariga för strategiska beslut, revisioner eller andra uppgifter direkt kopplade till tillsyn över prestationsmål för leverantörer av flygtrafiktjänster i mer än sex månader får inte ha någon yrkesmässig position eller något yrkesmässigt ansvar hos någon leverantör av flygtrafiktjänster under en följande period på minst ett år efter sin tjänstgöringstid hos den nationella tillsynsmyndigheten. luftfartsmyndigheten: [Ändr. 57]

i)  Minst tolv månader för personal i ledande ställning. [Ändr. 58]

ii)  Minst sex månader för personal i annan än ledande ställning. [Ändr. 59]

ea)  Myndighetens högsta ledningspersoner ska utses för en ämbetstid på mellan tre och sju år, som kan förlängas en gång, och kan under ämbetstiden avsättas endast om de inte längre uppfyller villkoren i denna artikel eller om de begått tjänstefel enligt nationell lagstiftning. [Ändr. 60]

7.  Medlemsstaterna ska se till att de nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna har nödvändiga resurser och nödvändig kapacitet för att kunna utföra de uppgifter de tilldelats enligt denna förordning på ett effektivt sätt utan dröjsmål. De nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna ska ha full bestämmanderätt när det gäller rekrytering och förvaltning av den egna personalen baserat på egna anslag som härrör från bland annat undervägsavgifter som ska fastställas i proportion till de uppgifter som ska utföras av myndigheten i enlighet med artikel 4. [Ändr. 61]

8.  Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla namn och adress vad gäller de nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna, ändringar i samband härmed samt de åtgärder som vidtagits för att följa bestämmelserna i denna artikel. [Ändr. 62]

9.  Kommissionen ska fastställa detaljerade föreskrifter med regler för rekryterings- och urvalsförfarandena för tillämpningen av punkterna punkt 6 a och 6 b. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3 och där ska följande anges: [Ändr. 63]

a)  Vilken grad av åtskillnad tillsättningsmyndigheten ska kräva i förhållande till alla företag, organisationer, offentliga eller privata enheter och all personal som utövar myndighetsverksamhet av det slag som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 216/2008 eller som har ett intresse av sådana enheters verksamheter, för att vidmakthålla balansen mellan å ena sidan strävan att undvika intressekonflikter och å andra sidan kravet på en effektiv förvaltning. [Ändr. 64]

b)  Relevanta tekniska kvalifikationer som ska förutsättas hos den personal som arbetar med revisioner. [Ändr. 65]

Artikel 4

De nationella tillsynsmyndigheternas luftfartsmyndigheternas uppgifter [Ändr. 66]

1.  De nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 3 luftfartsmyndigheterna ska anförtros i synnerhet följande uppgifter: [Ändr. 67]

a)  Säkerställa tillsyn av tillämpningen av denna förordning och av förordning (EG) nr 216/2008, särskilt när det gäller en säker och effektiv drift av den verksamhet som utövas av sådana leverantörer av flygtrafiktjänster som tillhandahåller tjänster för det luftrum som omfattas av ansvarsområdet för den medlemsstat som har utsett eller inrättat den aktuella myndigheten. [Ändr. 68]

b)  Bevilja certifikat för leverantörer av flygtrafiktjänster i enlighet med artikel Utföra eller delegera, helt eller delvis, de uppgifter som förtecknas i artiklarna 8b, 8c och 10 i förordning (EG) nr 216/2008 och övervaka tillämpningen av de villkor under vilka certifikaten har beviljats denna förordning, framför allt genom att se till att leverantörerna av flygtrafiktjänster i de respektive luftrum som medlemsstaterna har ansvaret för arbetar säkert och effektivt. [Ändr. 69]

c)  Utfärda certifikat, behörigheter och behörighetstillägg för leverantörer av flygtrafiktjänster i enlighet med artikel 8c i förordning (EG) nr 216/2008 och övervaka tillämpningen av de villkor under vilka de har utfärdats. [Ändr. 70]

d)  Upprätta prestationsplaner och övervaka genomförandet av dem i enlighet med artikel 11.

e)  Övervaka genomförandet av avgiftssystemet i enlighet med artiklarna 12 och 13, inklusive de bestämmelser om korssubventionering som avses i artikel 13.7. [Ändr. 71]

f)  Godkänna villkoren för tillgång till verksamhetsrelaterade uppgifter i enlighet med artikel 22.

g)  Ha tillsyn över deklarationer och ibruktagande av system.

ga)  Årligen rapportera om sin verksamhet och om utförandet av sina uppgifter till de relevanta myndigheterna i medlemsstaten samt till EAA och kommissionen. I rapporterna ska ingå vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts med avseende på alla uppgifter som förtecknas i denna artikel. [Ändr. 72]

2.  Varje nationell tillsynsmyndighet luftfartsmyndighet ska organisera lämpliga inspektioner och undersökningar för att kontrollera överensstämmelsen med kraven i denna förordning. Den berörda leverantören av flygtrafiktjänster ska underlätta detta arbete och den relevanta medlemsstaten ska erbjuda allt nödvändigt stöd för att säkra effektiv övervakning av efterlevnaden. [Ändr. 73]

Artikel 5

Samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter [Ändr. 74]

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna ska utbyta information om sitt arbete och sina principer, sin praxis och sina förfaranden för beslutsfattande liksom om genomförandet av unionsrätten. De ska samarbeta för att i hela unionen samordna sitt beslutsfattande. De nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna ska delta och samarbeta i ett nätverk som sammanträder regelbundet och minst en gång om året. Kommissionen och Europeiska unionens luftfartsbyrå (nedan kallad EAA) ska vara medlemmar i nätverket och samordna och stödja dess arbete samt lämna rekommendationer till nätverket, på lämpligt sätt. Kommissionen och EAA ska underlätta ett aktivt samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna liksom utbyte och användning av personal mellan nationella tillsynsmyndigheter på grundval av en expertpool som ska inrättas av EAA i enlighet med artikel 17.2 f i förordning (EG) nr 216/2008

Luftfartsmyndigheter. Detta nätverk får bland annat:

a)  utarbeta och sprida effektiviserade metoder och riktlinjer för genomförandet av de myndighetsuppgifter som förtecknas i artikel 4,

b)  ge stöd till enskilda nationella luftfartsmyndigheter i regleringsfrågor,

c)  lämna yttranden till kommissionen och EAA om fastställande av regler samt certifiering,

d)  utfärda yttranden, riktlinjer och rekommendationer om hur gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster kan underlättas,

e)  ta fram gemensamma lösningar som ska användas i två eller flera stater för att syftena i generalplanen för flygledningstjänsten eller Chicagokonventionen ska nås.[Ändr. 75]

Om inte annat följer av bestämmelserna om uppgiftsskydd i artikel 22 i denna förordning och i förordning (EG) nr 45/2001 ska kommissionen stödja det utbyte av information som avses i första och andra styckena tillhandahålla en plattform för utbyte av information bland medlemmarna i nätverket, eventuellt genom elektroniska verktyg, med iakttagande av sekretess vad gäller affärshemligheter hos leverantörer av flygtrafiktjänster medverkande företag, organisationer eller enheter. [Ändr. 76]

2.  De nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna ska bedriva ett nära samarbete, bland annat genom arbetsöverenskommelser, för att tillhandahålla ömsesidigt stöd vid myndigheternas övervakningsuppgifter och hantering av utredningar och granskningar. [Ändr. 77]

3.  När det gäller funktionella luftrumsblock som sträcker sig över luftrum som faller under flera medlemsstaters ansvarsområde, ska de berörda medlemsstaterna ingå en överenskommelse om den tillsyn som föreskrivs i denna artikel 4 med avseende på de leverantörer av flygtrafiktjänster som tillhandahåller tjänster i dessa block. De berörda tillsynsmyndigheterna nationella luftfartsmyndigheterna ska upprätta en plan som specificerar formerna för deras samarbete i syfte att tillämpa denna överenskommelse. [Ändr. 78]

4.  Nationella tillsynsmyndigheter uftfartsmyndigheter ska ha ett nära samarbete med varandra för att säkerställa adekvat övervakning av leverantörer av flygtrafiktjänster som innehar ett giltigt certifikat från en medlemsstat och som också tillhandahåller tjänster med avseende på det luftrum som omfattas av en annan medlemsstats ansvarsområde. Sådant samarbete ska innefatta överenskommelser om hur fall av bristande efterlevnad av denna förordning och av de tillämpliga gemensamma kraven som antagits i enlighet med artikel 8b.1 i förordning (EG) nr 216/2008 ska hanteras. [Ändr. 79]

5.  I händelse av tillhandahållande av flygtrafiktjänster i ett luftrum som omfattas av en annan medlemsstats ansvar ska de överenskommelser som avses i punkterna 2, 3 och 4 inbegripa ett avtal om ömsesidigt erkännande av de tillsynsuppgifter som fastställts i artikel 4.1 och 4.2 och av resultaten av dessa uppgifter. Detta ömsesidiga erkännande ska också tillämpas då överenskommelser om erkännande mellan nationella tillsynsmyndigheter ingås för certifieringsprocessen för tjänsteleverantörer. [Ändr. 80]

6.  Om det är tillåtligt enligt nationell lagstiftning och med tanke på det regionala samarbetet, får nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter också sluta avtal om uppdelning av ansvaret för tillsynsuppgifter. [Ändr. 81]

Artikel 6

Behöriga organ

1.  EAA och nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter får besluta att helt eller delvis delegera inspektioner, undersökningar och övriga uppgifter som avses i artikel 4.2 föreskrivs i denna förordning till behöriga organ som uppfyller kraven i bilaga I. [Ändr. 82]

2.  En sådan delegering som beviljas av en nationell tillsynsmyndighet ska gälla inom unionen för en tid av tre år med möjlighet till förlängning. EAA och nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter får överlämna åt vilken vilket som helst av de behöriga organ som är belägna inom unionen att utföra dessa inspektioner och undersökningar. [Ändr. 83]

3.  Medlemsstaterna EAA och de nationella luftfartsmyndigheterna ska till kommissionen, EAA och övriga medlemsstater och, i tillämpliga fall, till EAA, anmäla de behöriga organ till vilka de har delegerat uppgifter i enlighet med punkt 1, med angivande av varje organs ansvarsområde och dess identifikationsnummer och av alla ändringar i detta avseende. Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en förteckning över behöriga organ samt deras identifikationsnummer och ansvarsområden och hålla denna förteckning aktuell. [Ändr. 84]

4.  Medlemsstaterna EAA och de nationella luftfartsmyndigheterna ska återkalla delegeringen av ett behörigt organ som inte längre uppfyller kraven i bilaga I. De ska omedelbart informera kommissionen, EAA och övriga medlemsstater om detta. [Ändr. 85]

5.  Organ som före ikraftträdandet av denna förordning utsetts som anmälda organ i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 552/2004 ska betraktas som behöriga organ enligt denna artikel.

Artikel 7

Konsultation med intressenter

1.  Nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter ska, i överensstämmelse med sin nationella lagstiftning, inrätta mekanismer för konsultation så att intressenter, inbegripet representativa yrkesorganisationer för fullgörandet av sina uppgifter, på ett lämpligt sätt kan delta i genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet. [Ändr. 86]

2.  Intressenterna kan bestå av

–  leverantörer av flygtrafiktjänster,

–  flygplatsoperatörer,

–  relevanta användare av luftrummet eller relevanta grupper som företräder användare av luftrummet,

–  militära myndigheter,

–  tillverkningsindustrin,

–  representativa yrkesorganisationer.

KAPITEL III

TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Artikel 8

Certifiering av leverantörer av flygtrafiktjänster

1.  Tillhandahållande av alla flygtrafiktjänster inom unionen ska omfattas av certifiering från eller deklaration till nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter eller EAA i enlighet med artikel 8b i förordning (EG) nr 216/2008. [Ändr. 87]

2.  Certifieringsprocessen ska också säkerställa att sökandena kan uppvisa tillräcklig finansiell styrka och att de har ansvars- och försäkringstäckning, där detta inte garanteras av den berörda medlemsstaten.

3.  Certifikatet ska ge luftrumsanvändarna tillgång till tjänsterna på en icke-diskriminerande grundval, med särskilt beaktande av säkerheten. Certifieringen ska omfattas av de villkor som anges i bilaga II.

4.  Utfärdandet av certifikat till leverantörer av flygtrafiktjänster ska medföra att dessa har möjlighet att erbjuda sina tjänster till medlemsstater vilken medlemsstat som helst, andra leverantörer av flygtrafiktjänster, användare av luftrummet och flygplatser i unionen. När det gäller stödtjänster ska denna möjlighet omfattas av ett krav på uppfyllelse av artikel 10.2. samt till angränsande tredjeländer, om så är lämpligt, inom ett funktionellt luftrumsblock, förutsatt att de relevanta parterna sinsemellan ingått avtal om detta. [Ändr. 88]

Artikel 9

Utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänster

1.  Medlemsstaterna ska se till att flygtrafikledningstjänster tillhandahålls med ensamrätt inom särskilda luftrumsblock avseende det luftrum som de ansvarar för. I detta syfte ska medlemsstaterna utnämna en leverantör av flygtrafikledningstjänster som innehar ett giltigt certifikat eller en giltig deklaration i unionen.

2.  Vid tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster ska medlemsstaterna se till att tillämpningen av denna artikel och artikel 18.3 inte förhindras av deras nationella rättssystem i form av krav på att leverantörer av flygtrafikledningstjänster som tillhandahåller tjänster i ett luftrum som faller under den medlemsstatens ansvar ska uppfylla ett av följande villkor:

a)  Ägs av medlemsstaten eller dess medborgare, antingen direkt eller genom majoritetsägande.

b)  Bedriver sin huvudsakliga verksamhet eller har sitt säte i den medlemsstaten.

c)  Endast använder inrättningar i den medlemsstaten.

3.  Medlemsstaterna ska fastställa de rättigheter och skyldigheter som ska uppfyllas av de leverantörer av flygtrafikledningstjänster som utnämns. Sådana skyldigheter får innehålla villkor för att i rätt tid tillhandahålla relevant information som är lämplig för att fastställa identiteten på alla luftfartygsrörelser i det luftrum som de är ansvariga för.

4.  Medlemsstaterna ska ha handlingsfriheten att välja en leverantör av flygtrafikledningstjänster på villkor att den senare är certifierad eller deklarerad i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008.

5.  När det gäller funktionella luftrumsblock som inrättas i enlighet med artikel 16 och som sträcker sig över luftrum som faller under flera medlemsstaters ansvarsområde ska de berörda medlemsstaterna gemensamt utse, i enlighet med punkt 1 i denna artikel, en eller flera leverantörer av flygtrafikledningstjänster, minst en månad före införandet av det funktionella luftrumsblocket. [Ändr. 89]

6.  Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om beslut som fattas i enlighet med denna artikel om utseende av leverantörer av flygtrafikledningstjänster inom särskilda luftrumsblock i det luftrum som ligger inom deras ansvarsområde.

Artikel 10

Tillhandahållande av stödtjänster

1.  Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att, i enlighet med denna artikel, säkerställa att inget i lagen leder till att leverantörer av stödtjänster kan inte kan konkurrera inom unionen på rättvisa, icke-diskriminerande och öppna villkor, när det gäller tillhandahållandet av dessa tjänster.

Kraven i denna artikel ska uppfyllas senast den 1 januari 2020.

2.  Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tillhandahållandet av flygtrafikledningstjänster skiljs från tillhandahållandet av leverantörer av flygtrafiktjänster, när de utarbetar sina affärsplaner, ber om offerter från olika leverantörer av stödtjänster. Denna åtskillnad ska inbegripa kravet att flygtrafikledningstjänster och stödtjänster ska tillhandahållas av olika företag, med målsättningen att välja den leverantör som är ekonomiskt och kvalitativt bäst. Det organ för prestationsgranskning som föreskrivs i artikel 11.2 ska vid utvärderingen av prestationsplanerna övervaka i vilken mån bestämmelserna i denna punkt följs.

3.  Vid valet av en utomstående leverantör av stödtjänster ska bestämmelserna i direktiv 2004/18/EG följas. I synnerhet kostnadseffektiviteten, ska kostnads- och energieffektiviteten, tjänsternas allmänna kvalitet, kompatibilitet och tjänsternas säkerhet beaktas av samt insyn i upphandlingsprocessen vara bindande urvalskriterier för den upphandlande enheten.

4.  En leverantör av stödtjänster får endast väljas för att tillhandahålla tjänster i en medlemsstats luftrum om

a)  den är certifierad i enlighet med artikel 8b i förordning (EG) nr 216/2008,

b)  dess huvudsakliga verksamhetsort är belägen på en medlemsstats territorium,

c)  medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater äger mer än 50 % av tjänsteleverantören och utövar den faktiska kontrollen över denna, antingen direkt eller indirekt via ett eller flera andra företag, om inte annat föreskrivs i ett avtal med ett tredjeland i vilket unionen är part, och

d)  tjänsteleverantören uppfyller nationella säkerhetskrav och försvarskrav.

5.  Stödtjänster kopplade till driften av det europeiska nätet för flygledningstjänst får tillhandahållas på ett centraliserat sätt av nätverksförvaltaren genom att dessa tjänster läggs till de tjänster som avses i artikel 17.2, i enlighet med artikel 17.3. De får också tillhandahållas på exklusiv basis av en leverantör av flygtrafiktjänster eller grupper av sådana, i synnerhet sådana som rör tillhandahållandet av ATM-infrastruktur. Kommissionen ska specificera formerna för val av leverantörer eller grupper av leverantörer, baserat på professionell kapacitet och förmåga att tillhandahålla tjänster på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt, och fastställa en övergripande bedömning av de uppskattade kostnaderna och fördelarna med att tillhandahålla stödtjänsterna på ett centraliserat sätt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3. Kommission Kommissionen ska utse leverantörer eller grupper av leverantörer i enlighet med dessa genomförandeakter.

5a.  Kommissionen ska fastställa detaljerade regler som anger metoderna för urval av tjänster som omfattas av denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3.

5b.  Kommissionen ska genomföra en omfattande undersökning av de operativa, ekonomiska, säkerhetsmässiga och sociala konsekvenserna av införandet av marknadsprinciper för tillhandahållandet av stödtjänster och överlämna denna undersökning till Europaparlamentet och rådet senast den 1 januari 2016. I undersökningen ska beaktas hur generalplanen för flygledningstjänsten genomförts och vilka konsekvenser Sesar-tekniken fått för sektorn för stödtjänster. [Ändr. 90]

Artikel 11

Prestationssystem

1.  För att förbättra kvaliteten på flygtrafiktjänster och nätverkstjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ska ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverkstjänster införas. Det ska omfatta följande:

a)  Unionsomfattande och tillhörande lokala prestationsmål inom nyckelområdena ur kvalitetshänseende säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet, i enlighet med målen på hög nivå i generalplanen för flygledningstjänsten som fastställts för en hel referensperiod. [Ändr. 91]

b)  Nationella planer eller planer för funktionella luftrumsblock Lokala prestationsplaner, inklusive prestationsmål, för att säkra uppfyllande av de unionsomfattande och tillhörande lokala prestationsmålen. [Ändr. 92]

c)  Regelbunden granskning, övervakning och benchmarking av kvaliteten på flygtrafiktjänster och nätverkstjänster.

2.  Kommissionen ska utse ett oberoende, opartiskt behörigt organ att agera som ett organ för prestationsgranskning. Organet för prestationsgranskning ska inrättas som ett europeiskt ekonomiskt tillsynsorgan under kommissionens överinseende, med verkan från och med den 1 juli 2015. Organet för prestationsgranskning ska bistå kommissionen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna samt även bistå och övervaka dessa i genomförandet av det prestationssystem som avses i punkt 1. Organet för prestationsgranskning ska vara funktionellt och rättsligt åtskilt från alla tjänsteleverantörer, på såväl nationell som Europaomfattande nivå. Tekniskt stöd till organet för prestationsgranskning får tillhandahållas av EAA och, nätverksförvaltaren, Eurocontrol eller något annat behörigt organ. [Ändr. 93]

3.  De nationella eller funktionella luftrumsblockplaner lokala prestationsplaner som avses i punkt 1 b ska upprättas av de nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna och antas av medlemsstaten eller medlemsstaterna i fråga. Dessa planer ska omfatta bindande lokala mål och en lämplig plan för stimulansåtgärder som ska godkännas av medlemsstaten eller medlemsstaterna i fråga. Planerna ska upprättas i samråd med kommissionen, organet för prestationsgranskning, leverantörer av flygtrafiktjänster, företrädare för luftrummets användare och, vid behov, flygplatsoperatörer och flygplatssamordnare. [Ändr. 94]

4.  Kommissionen ska i samarbete med organet för prestationsgranskning bedöma huruvida de nationella eller funktionella luftrumsblockplanerna lokala prestationsplanerna och lokala målen uppfyller de unionsomfattande prestationsmålen. [Ändr. 95]

I den händelse att kommissionen slår fast att de nationella eller funktionella luftrumsblockplanerna lokala prestationsplanerna eller de lokala målen inte uppfyller de unionsomfattande målen kan kommissionen kräva att de berörda medlemsstaterna ska vidta nödvändiga korrigeringsåtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 27.2. [Ändr. 96]

5.  Referensperioden för prestationssystemet enligt punkt 1 ska uppgå till minst tre och högst fem år. De berörda medlemsstaterna ska under denna period, i den händelse att de lokala målen inte uppfylls, utforma och vidta åtgärder som är avsedda att rätta till situationen. Om kommissionen anser att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att rätta till situationen får den besluta att de berörda medlemsstaterna ska vidta erforderliga korrigeringsåtgärder eller förelägga sanktioner. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 27.2.

6.  Kommissionen och EAA ska, tillsammans med organet för prestationsgranskning, göra regelbundna bedömningar om huruvida och i vilken omfattning de unionsomfattande och tillhörande lokala prestationsmålen har uppfyllts. [Ändr. 97]

7.  Prestationssystemet enligt punkt 1 ska vara baserat på följande :

a)  Insamling, validering, undersökning, utvärdering och spridning av relevanta uppgifter om kvaliteten på flygtrafiktjänster och nätverkstjänster från alla relevanta parter, bland dem leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare, flygplatsoperatörer, EAA, nationella tillsynsmyndigheter, luftfartsmyndigheter, medlemsstaterna och Eurocontrol. [Ändr. 98]

b)  Urval av lämpliga nyckelområden ur kvalitetshänseende i enlighet med Icaos dokument nr 9854 ”Global Air Traffic Management Operational Concept”, vilka överensstämmer med dem som identifierats i prestationssystemet i generalplanen för flygledningstjänsten, inbegripet säkerhet, miljö, kapacitet och, kostnadseffektivitet och den mänskliga faktorn, och vilka vid behov anpassats för att ta hänsyn till särskilda behov inom ramen för det gemensamma europeiska luftrummet och relevanta mål för dessa områden, samt definition av en begränsad uppsättning centrala kvalitetsindikatorer för att mäta kvaliteten. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de kvalitetsindikatorer som hänför sig till säkerheten. [Ändr. 99]

c)  Upprättande och översyn av unionsomfattande och tillhörande lokala prestationsmål, vilka ska definieras med hänsyn tagen till information som identifierats på nationell nivå eller på funktionell luftrumsblocknivå. Unionsomfattande prestationsmål ska fastställas med syfte att se till att varje funktionellt luftrumsblock bibehåller tillräcklig flexibilitet för att uppnå bästa resultat. [Ändr. 100]

d)  Kriterierna enligt vilka de nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna ska upprätta de nationella lokala prestationsplanerna eller prestationsplanerna för de funktionella luftrumsblocken, med de lokala prestationsmålen och planen för stimulansåtgärder. Prestationsplanerna ska [Ändr. 101]

i)  baseras på affärsplanerna hos leverantörerna av flygtrafiktjänster, vilka i sin tur bör ta hänsyn till genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten, [Ändr. 102]

ii)  ta upp alla kostnadskomponenter i den nationella kostnadsbasen eller kostnadsbasen för de funktionella luftrumsblocken,

iii)  inbegripa bindande lokala prestationsmål som uppfyller de unionsomfattande prestationsmålen.

e)  Bedömning av de lokala prestationsmålen på grundval av den nationella eller funktionella luftrumsblockplanen lokala prestationsplanen. [Ändr. 103]

f)  Övervakning av de nationella lokala prestationsplanerna eller prestationsplanerna för funktionella luftrumsblock, inbegripet lämpliga varningsmekanismer. [Ändr. 104]

g)  Kriterier för föreläggande av sanktioner och kompensationsmekanismer för bristande uppfyllelse av de unionsomfattande och de tillhörande lokala prestationsmålen under referensperioden och för stöd av varningsmekanismer. [Ändr. 105]

h)  Allmänna principer för hur medlemsstaterna ska upprätta planen för stimulansåtgärder.

i)  Principer för tillämpningen av en övergångsmekanism som är nödvändig för anpassningen till prestationssystemets funktion och som inte varar längre än tolv månader efter antagandet av den delegerade akt som avses i denna punkt.

j)  Lämpliga referensperioder och intervall för bedömningen av om prestationsmålen nåtts och för fastställandet av nya mål.

k)  Erforderliga tillhörande tidsplaner.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att anta de unionsomfattande prestationsmålen och för att fastställa detaljerade föreskrifter som ska säkerställa att prestationssystemet fungerar väl i enlighet med leden i denna punkt. [Ändr. 106]

8.  Då prestationssystemet utarbetas ska det tas hänsyn till att flygtrafiktjänster en route, terminaltjänster och nätverkstjänster skiljer sig från varandra och att detta bör beaktas, vid behov även vid kvalitetsmätningen.

8a.  Kommissionen ska undersöka vilka konsekvenser agerandet från sådana aktörers sida som inte är leverantörer av flygtrafiktjänster inom systemet för flygledningstjänster, till exempel flygplatsoperatörer och flygplatssamordnare och lufttrafikföretag, kan få för ett effektivt fungerande europeiskt nätverk för flygledningstjänsten.

Undersökningen ska omfatta men inte begränsa sig till

a)  identifikation av aktörer som inte är leverantörer av flygtrafiktjänster inom systemet för flygledningstjänster, som kan påverka nätverkets prestation,

b)  den effekt som dessa aktörers agerande har på flygtrafiktjänsternas prestanda i samband med centrala kvalitetsindikatorer för säkerhet, miljö och kapacitet,

c)  möjligheten att utveckla kvalitetsindikatorer och centrala kvalitetsindikatorer för dessa aktörer,

d)  eventuella fördelar för det europeiska nätverket för flygledningstjänsten som kan komma av genomförandet av ytterligare kvalitetsindikatorer och centrala kvalitetsindikatorer, och eventuella hinder för att uppnå optimal prestanda.

Undersökningen bör inledas senast 12 månader efter offentliggörandet av denna förordning och slutföras senast 12 månader därefter. Resultaten av den bör sedan beaktas av kommissionen och medlemsstaterna med syfte att utvidga prestationssystemets omfattning så att det innefattar eventuella ytterligare kvalitetsindikatorer och centrala kvalitetsindikatorer för framtida referensperioder, i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. [Ändr. 107]

Artikel 12

Allmänna bestämmelser för avgiftssystemet

I enlighet med kraven i artiklarna 13 och 14 ska avgiftssystemet för flygtrafiktjänster bidra till större insyn med avseende på fastställande, påläggande och uttagande av avgifter från luftrummets användare, och bidra till kostnadseffektivitet i tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och till effektiva flygningar, samtidigt som optimal säkerhetsnivå upprätthålls. Systemet ska också överensstämma med artikel 15 i 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart och med Eurocontrols avgiftssystem för undervägsavgifter.

Artikel 13

Principer för avgiftssystemet

1.  Avgiftssystemet ska grundas på de beräknade kostnader för flygtrafiktjänster som tjänsteleverantörerna ådragit sig till gagn för luftrummets användare. Avgiftssystemet ska fördela dessa kostnader mellan olika användarkategorier.

2.  De principer som anges i punkterna 3 till 8 ska tillämpas vid fastställandet av kostnadsbasen för utgifter.

3.  Den kostnad som ska fördelas mellan luftrummets användare ska vara den fastställda kostnaden för att tillhandahålla flygtrafiktjänster, inklusive lämpliga belopp för ränta på kapitalinvesteringar och avskrivning av tillgångar samt kostnader för underhåll, drift, förvaltning och administration, inbegripet de kostnader som EAA ådragit sig för relevanta myndighetsuppgifter. Den fastställda kostnaden ska vara den kostnad som fastställts av medlemsstaterna på nationell nivå eller inom funktionella luftrumsblock antingen i början av referensperioden för varje kalenderår av den referensperiod som avses i artikel 11.5 eller under referensperioden, efter lämpliga anpassningar för att tillämpa varningsmekanismerna i artikel 11.

4.  De kostnader som ska beaktas i detta sammanhang ska vara de kostnader i relation till de hjälpmedel och tjänster som är föreskrivna och införlivade enligt Icaos regionala flygtrafikplan för den europeiska regionen. De ska även omfatta sådana kostnader som nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter och/eller behöriga organ ådragit sig, samt andra kostnader som den berörda medlemsstaten och tjänsteleverantören ådragit sig i samband med tillhandahållandet av flygtrafiktjänster. De ska inte omfatta kostnader för påföljder som medlemsstaterna fastställer enligt artikel 33 eller kostnader för eventuella korrigeringsåtgärder eller påföljder som avses i artikel 11.5. [Ändr. 108]

5.  Medlemsstaterna ska när det gäller de funktionella luftrumsblocken och som en del av sina ramavtal göra rimliga ansträngningar för att enas om gemensamma principer för avgiftssystem som ett led i sin strävan efter en enda avgift, i enlighet med sina respektive prestationsplaner. [Ändr. 109]

6.  Kostnaden för olika flygtrafiktjänster ska identifieras separat i enlighet med artikel 21.3.

7.  Korssubventionering ska inte vara tillåten mellan en-route-tjänster och terminaltjänster. Kostnader som hör till både terminaltjänster och en-route-tjänster ska fördelas proportionellt mellan dessa på grundval av en öppen metod. Korssubventionering mellan olika flygtrafikledningstjänster ska vara tillåten i endera av dessa två kategorier endast när detta motiveras av objektiva skäl och under förutsättning att den är tydligt identifierbar. Korssubventionering ska inte vara tillåten mellan flygtrafikledningstjänster och stödtjänster.

8.  Insyn i beräkningen av avgifter ska garanteras. Tillämpningsföreskrifter för tjänsteleverantörernas tillhandahållande av information ska fastställas för att göra det möjligt att granska deras prognoser, faktiska kostnader och intäkter. Information ska regelbundet utbytas mellan nationella tillsynsmyndigheter, tjänsteleverantörer, luftrummets användare, kommissionen och Eurocontrol.

9.  Medlemsstaterna ska iaktta följande principer när de fastställer avgifter i enlighet med punkt 3 till 8:

a)  Avgifter ska fastställas för tillgängligheten av flygtrafiktjänster på ett icke-diskriminerande sätt. När avgifter tas ut från olika användare av luftrummet för samma tjänst ska ingen åtskillnad göras med hänsyn till användarens nationalitet eller kategori.

b)  Undantag för vissa användare, i synnerhet operatörer av lätta flygplan och statsluftfartyg, får tillåtas, under förutsättning att kostnaden för sådana undantag inte läggs över på andra användare.

c)  Avgifter ska fastställas per kalenderår på grundval av den fastställda kostnaden.

d)  Flygtrafiktjänster får generera tillräckliga intäkter som ger en rimlig avkastning på tillgångar för att bidra till nödvändiga kapitalförbättringar.

e)  Avgifterna ska avspegla kostnaderna för de flygtrafiktjänster och anläggningar som görs tillgängliga för luftrummets användare, inklusive kostnader som EAA ådragit sig för relevanta myndighetsuppgifter, med beaktande av den relativa produktionskapaciteten hos de olika typerna av berörda luftfartyg.

f)  Avgifterna ska främja ett säkert, effektivt och hållbart tillhandahållande av flygtrafiktjänster i syfte att uppnå en hög flygsäkerhetsnivå och kostnadseffektivitet samt uppnå prestationsmålen, och de ska främja ett integrerat tillhandahållande av tjänster samtidigt som de minskar luftfartens miljöpåverkan. För det ändamål som avses i detta led f och i förhållande till medlemsstaternas eller de funktionella luftrumsblockens prestationsplaner de lokala prestationsplanerna får nationella tillsynsmyndigheter luftfartsmyndigheter fastställa mekanismer, inbegripet stimulansåtgärder i form av ekonomiska för- och nackdelar, för att stimulera leverantörer av flygtrafiktjänster och/eller luftrummets användare att stödja förbättringar i tillhandahållandet av flygtrafiktjänster, till exempel ökad kapacitet, minskning av förseningar och hållbar utveckling, samtidigt som optimal säkerhetsnivå upprätthålls. [Ändr. 110]

10.  Kommissionen ska anta åtgärder för att närmare specificera det förfarande som ska följas för tillämpningen av punkterna 1 till 9. Kommissionen får föreslå finansiella mekanismer för att förbättra synkroniseringen av luftbaserade och markbaserade kapitalutgifter i samband med införandet av Sesar-teknik. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3. [Ändr. 111]

Artikel 14

Kontroll av överensstämmelse med artiklarna 12 och 13

1.  Kommissionen ska, i samarbete med medlemsstaterna, säkerställa fortlöpande granskning av överensstämmelsen med de principer och regler som avses i artiklarna 12 och 13. Kommissionen ska sträva efter att inrätta nödvändiga mekanismer för att Eurocontrols sakkunskap ska kunna tas i anspråk och ska meddela resultaten av granskningen till medlemsstaterna, Eurocontrol och företrädare för luftrummets användare.

2.  På begäran av en eller flera medlemsstater eller på kommissionens eget initiativ ska kommissionen granska specifika åtgärder som antagits av nationella myndigheter med hänsyn till tillämpningen av artiklarna 12 och 13, med avseende på fastställandet av kostnader och avgifter. Kommissionen ska utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.1 meddela resultaten av undersökningen till medlemsstaterna, Eurocontrol och företrädare för luftrummets användare. Kommissionen ska, inom två månader från det att den fått en begäran och efter att ha hört den berörda medlemsstaten, besluta huruvida artiklarna 12 och 13 har följts och åtgärden således får fortsätta att tillämpas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 27.2.

Artikel 14a

Genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten

Genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten ska samordnas av kommissionen. Nätverksförvaltaren, organet för prestationsgranskning och införandeförvaltaren ska bidra till genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. [Ändr. 112]

Artikel 14b

Kommissionen ska anta åtgärder som fastställer hur genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten ska ledas, inklusive definition och urval av det organ som ska ha ansvaret på ledningsnivå (införandeförvaltaren). Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3. [Ändr. 113]

Artikel 14c

Införandeförvaltaren ska för kommissionen rekommendera bindande tidsfrister för införandet och lämpliga korrigeringsåtgärder när det gäller försenat genomförande. [Ändr. 114]

Artikel 15

Gemensamma projekt

1.  Genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten kan stödjas av gemensamma projekt. Dessa projekt ska stödja målen i denna förordning för att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet inom sådana nyckelområden som kapacitet, flygeffektivitet, kostnadseffektivitet samt miljömässig hållbarhet, inom ramen för de övergripande säkerhetsmålen. De gemensamma projekten ska sträva efter att i rätt tid och på ett samordnat och synkroniserat sätt tillhandahålla ATM-funktionaliteter för att åstadkomma de väsentliga operativa förändringar som beskrivs i generalplanen för flygledningstjänsten, vilket också innefattar att fastställa den lämpligaste geografiska dimensionen, tillsammans med en projektuppläggning baserad på prestation samt vilken leveransfilosofi för tjänster införandeförvaltaren ska tillämpa. Där det är tillämpligt ska utformningen och förverkligandet av gemensamma projekt syfta till att möjliggöra en grundläggande kompatibel kapacitet i alla medlemsstater. [Ändr. 115]

2.  Kommissionen får anta åtgärder som fastställer hur gemensamma projekt ska styras och som fastställer incitament till projektens genomförande. Genomförandet av de gemensamma projekten ska styras av samma organ som svarar för genomförandet av grundversionen av generalplanen för flygledningstjänsten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3. Dessa åtgärder får inte påverka ska komplettera mekanismerna för genomförande av de projekt om ett funktionellt luftrumsblock som parterna i dessa block kommit överens om. [Ändr. 116]

3.  Kommissionen får anta gemensamma projekt för nätverksrelaterade funktioner som är av särskild betydelse för förbättringen av den övergripande kvaliteten hos flyglednings- och flygtrafiktjänster i Europa, med angivande av ATM-funktionaliteter som är mogna för ibruktagande tillsammans med tidsplanen och den geografiska omfattningen för ibruktagandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3 De gemensamma projekten får anses kvalificerade för unionsfinansiering inom den fleråriga budgetramen. Därför ska kommissionen, utan att det påverkar medlemsstaternas behörighet att besluta om hur de ska använda sina ekonomiska resurser, utföra en oberoende lönsamhetsanalys och lämpliga samråd med medlemsstaterna och berörda aktörer i enlighet med artikel 28, och undersöka alla lämpliga finansieringsformer för detta ändamål. Kostnaderna för genomförande av gemensamma projekt ska ersättas i enlighet med principerna om öppenhet och icke-diskriminering.

3a.  Genom gemensamma projekt ska de operativa förbättringar som utvecklats genom Sesar-projektet genomföras på ett samordnat sätt och i rätt tid. Därmed bidrar de på ett avgörande sätt till uppnåendet av de Europaomfattande målen. [Ändr. 117]

Artikel 16

Funktionella luftrumsblock

1.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att inrätta och genomföra operativa funktionella luftrumsblock baserade på integrerat tillhandahållande av flygtrafikledningstjänster flygtrafiktjänster i syfte att uppnå erforderlig kapacitet och effektivitet hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst inom det gemensamma europeiska luftrummet för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå samt bidra till lufttransportsystemets övergripande kvalitet och en minskad miljöpåverkan. [Ändr. 118]

2.  De funktionella luftrumsblocken ska, när så är möjligt, inrättas på grundval av industriella samarbetspartnerskap mellan leverantörer av flygtrafiktjänster, framförallt när det gäller tillhandahållandet av stödtjänster i enlighet med artikel 10. De industriella partnerskapen får stödja ett eller flera funktionella luftrumsblock, eller delar därav, för att maximera prestanda. [Ändr. 119]

3.  Medlemsstaterna, nationella luftfartsmyndigheter och leverantörer av flygtrafikledningstjänster flygtrafiktjänster, ska i största möjliga utsträckning samarbeta med varandra för att säkerställa överensstämmelse med denna artikel. Där så är relevant får samarbetet också inbegripa nationella luftfartsmyndigheter och leverantörer av flygtrafikledningstjänster flygtrafiktjänster från tredjeländer som deltar i funktionella luftrumsblock. [Ändr. 120]

4.  Funktionella luftrumsblock ska särskilt

a)  stödja sig på en flygsäkerhetsbevisning,

b)  vara utformade för att eftersträva maximala synergieffekter från industriella partnerskap i syfte att uppfylla och där det är möjligt överträffa de prestationsmål som fastställts i enlighet med artikel 11, [Ändr. 121]

c)  möjliggöra optimerad och flexibel användning av luftrummet med beaktande av flygtrafikflödena, [Ändr. 122]

d)  säkerställa förenlighet med det europeiska flygvägsnätet som inrättats i enlighet med artikel 17,

e)  motiveras av det sammanlagda mervärdet, inbegripet optimal användning av tekniska och mänskliga resurser, grundat på lönsamhetsanalyser,

f)  säkerställa en löpande och flexibel överföring av ansvaret för flygkontrolltjänsten mellan flygtrafikledningsenheter, i tillämpliga fall,

g)  säkerställa förenlighet mellan de olika luftrumskonfigurationerna,

h)  uppfylla de villkor som härrör från regionala överenskommelser som har ingåtts inom Icao,

i)  respektera befintliga regionala avtal vid ikraftträdandet av denna förordning, särskilt avtal med europeiska tredjeländer,

ia)  konsolidera upphandlingen av infrastruktur för flygledningstjänsten och syfta till att öka den befintliga utrustningens kompatibilitet. [Ändr. 123]

ib)  underlätta förenligheten med unionsomfattande prestationsmål. [Ändr. 124]

Kraven i punkt 4 c, d och g ska uppfyllas i enlighet med den optimering av luftrummets utformning som genomförs av nätverksförvaltaren enligt artikel 17.

5.  Kraven i denna artikel får uppfyllas genom att leverantörer av flygtrafiktjänster deltar i ett eller flera funktionella luftrumsblock.

6.  Ett operativt funktionellt luftrumsblock som sträcker sig över luftrum som faller under flera medlemsstaters ansvarsområde ska inrättas genom gemensamt utpekande av alla de medlemsstater, från medlemsstaternas sida samt, i förekommande fall, de tredjeländer, som har ansvar för någon del av det luftrum som ingår i det funktionella luftrumsblocket. [Ändr. 126]

Det gemensamma utpekande genom vilket det funktionella luftrumsblocket inrättas ska innehålla de nödvändiga bestämmelserna om hur blocket kan ändras och hur en medlemsstat eller, i förekommande fall, ett tredjeland kan utträda ur blocket, inbegripet övergångsarrangemang.

7.  Medlemsstaterna ska anmäla inrättandet av funktionella luftrumsblock till kommissionen. Innan kommissionen meddelas om inrättandet av ett funktionellt luftrumsblock ska den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna överlämna erforderliga uppgifter till kommissionen, de övriga medlemsstaterna och andra berörda parter och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter.

8.  Vid problem mellan två eller flera medlemsstater om ett gränsöverskridande funktionellt luftrumsblock som rör luftrum som faller inom deras ansvarsområden, får de berörda medlemsstaterna tillsammans överlämna ärendet till kommittén för det gemensamma luftrummet för yttrande. Yttrandet ska tillställas de berörda medlemsstaterna. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 ska medlemsstaterna ta hänsyn till det yttrandet för att finna en lösning.

9.  Efter att ha mottagit de meddelanden från medlemsstaterna som avses i punkterna 6 och 7, ska kommissionen bedöma huruvida vart och ett av de funktionella luftrumsblocken uppfyller kraven i punkt 4 och lägga fram resultaten inför medlemsstaterna för diskussion. Om kommissionen finner att en eller flera av de funktionella luftrumsblocken inte uppfyller kraven, ska den inleda en dialog med de berörda medlemsstaterna i syfte att nå samförstånd om de åtgärder som är nödvändiga för att rätta till situationen.

10.  Kommissionen får anta detaljerade åtgärder i fråga om det gemensamma utpekandet av leverantörer av flygtrafikledningstjänster enligt punkt 6, med angivande av hur urvalet av tjänsteleverantörer ska ske, giltighetsperioden för utpekandet, tillsynsarrangemang, tillgängligheten avseende de tjänster som ska tillhandahållas samt ansvarssystem. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3.

11.  Kommissionen får anta åtgärder avseende de uppgifter som ska tillhandahållas av medlemsstaten eller medlemsstaterna enligt punkt 6. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.3. Bestämmelserna i denna punkt ska inte påverka eventuella arrangemang för funktionella luftrumsblock som gäller den dag då denna förordning träder i kraft, till den del dessa arrangemang uppfyller och, om möjligt, överträffar de prestationsmål som fastställs i enlighet med artikel 11. [Ändr. 127]

Artikel 16a

Industriella partnerskap

1.  Leverantörer av flygtrafiktjänster får samarbeta för att inrätta industriella partnerskap, särskilt för tillhandahållandet av stödtjänster i enlighet med artikel 10. De industriella partnerskapen får stödja ett eller flera funktionella luftrumsblock, eller någon del därav, för att maximera prestanda.

2.  Kommissionen och medlemsstaterna ska göra allt för att få bort eventuella hinder för partnerskap mellan leverantörer av flygtrafiktjänster, med särskilt beaktande av ansvarsfrågor, avgiftsmodeller och hinder för kompatibiliteten. [Ändr. 128]

Artikel 17

Nättverkets förvaltning och utformning

1.  Nätverket för flygledningstjänsten ska genom sina tjänster möjliggöra optimerad och flexibel användning av luftrummet och säkerställa att luftrummets användare kan trafikera förstahandsflygvägar, samtidigt som maximal tillgång till luftrum och flygtrafiktjänster möjliggörs. Dessa nätverkstjänster ska inrikta sig på stöd till initiativ på nationell nivå och på nivån av funktionella luftrumsblock och utföras med respekt för principen om åtskillnad mellan regleringsuppgifter och driftsmässiga uppgifter. [Ändr. 129]

2.  För att uppnå de mål som avses i punkt 1 ska kommissionen, utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för nationella flygvägar och luftrumsstrukturer, se till att följande funktioner och tjänster utförs under en nätverksförvaltares ansvar samordnas av en nätverksförvaltare [Ändr. 130]

a)  Utveckling av det europeiska flygvägsnätet.

b)  Samordning av knappa resurser inom de frekvensband som används av den allmänna flygtrafiken, särskilt radiofrekvenser samt samordning av transponderkoder.

c)  Central funktion för flödesplanering.

d)  Tillhandahållande av en portal med luftfartsinformation i enlighet med artikel 23.

e)  Optimering av luftrummets utformning, inklusive luftrumssektorer och luftrumsstrukturer på en route-området och terminalområdet, i samarbete med de leverantörer av flygtrafiktjänster och funktionella luftrumsblock som avses i artikel 16. [Ändr. 131]

f)  Central samordningsfunktion vid luftfartskriser.

De funktioner och tjänster som förtecknas i denna punkt ska inte inbegripa antagandet av bindande bestämmelser av allmän räckvidd eller fattandet av politiska beslut. De ska ta hänsyn till förslag som framlagts på nationell nivå och på nivån av funktionella luftrumsblock. De ska utföras i samarbete med militära myndigheter i enlighet med överenskomna rutiner för flexibel användning av luftrummet. [Ändr. 132]

Kommissionen får, i överensstämmelse med de genomförandebestämmelser som avses i punkt 4, utse Eurocontrol eller något annat opartiskt och behörigt organ att utföra nätverksförvaltarens uppgifter. Dessa uppgifter ska, på unionens, medlemsstaternas och de berörda parternas vägnar, utföras på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt. De ska styras på lämpligt sätt, med erkännande av principen om separat ansvar för tillhandahållande av tjänster respektive reglerande uppgifter, med beaktande av behoven för hela nätverket för flygledningstjänsten och med deltagande av luftrummets användare och leverantörerna av flygtrafiktjänster. Senast den 1 januari 2020 2016 ska kommissionen beteckna nätverksförvaltaren som en självständig tjänsteleverantör som där det är möjligt inrättas som ett industriellt partnerskap. [Ändr. 133]

3.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att utöka förteckningen över tjänster som anges i punkt 2 i syfte att anpassa den till tekniska och driftsmässiga framsteg med hänsyn till tillhandahållandet av stödtjänster på ett centraliserat sätt.

4.  Kommissionen ska anta närmare bestämmelser avseende följande:

a)  Samordningen och harmoniseringen av processer och förfaranden för att effektivera förvaltningen av frekvenser för flyget, inbegripet framtagning av principer och kriterier.

b)  Den centrala uppgiften att samordna arbetet med att tidigt identifiera och tillgodose behoven av frekvenser inom de frekvensband som tilldelats den allmänna flygtrafiken i Europa, till stöd för utformningen och driften av det europeiska luftfartssystemet.

c)  Ytterligare nätverkstjänster, enligt definitionerna i generalplanen för flygledningstjänsten.

d)  Detaljerade arrangemang för beslutsfattande i samarbete mellan medlemsstaterna, leverantörerna av flygtrafiktjänster och förvaltningen av lufttransportnätet, i anslutning till de uppgifter som avses i punkt 2.

e)  Detaljerade arrangemang för styrningen av nätverksförvaltaren, med deltagande av alla berörda operativa intressenter.

f)  Förfaranden för samråd med berörda parter vid beslutsfattandet på både nationell och europeisk nivå.

g)  Arbetet med att mellan förvaltningen av lufttransportnätet och de nationella frekvensförvaltarna fördela uppgifter och ansvar inom det radiospektrum som av Internationella telekommunikationsunionen upplåtits för allmän flygtrafik, så det skapas garantier för att den nationella frekvensförvaltningen fortsätter sköta sådana uppgifter som inte påverkar nätet. I sådana fall som faktiskt påverkar nätet ska de nationella frekvensförvaltarna samarbeta med dem som ansvarar för förvaltningen av lufttransportnätet för att frekvenserna ska användas så ändamålsenligt som möjligt.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3.

5.  Andra aspekter av luftrummets utformning än de som avses i punkterna 2 och 4 c ska behandlas på nationell nivå eller på nivån av funktionella luftrumsblock. Denna utformningsprocess ska beakta trafikbelastningar och komplexitet, nationella och lokala prestationsplaner eller prestationsplaner för funktionella luftrumsblock och ska inbegripa fullt samråd med relevanta användare av luftrummet eller relevanta grupper som företräder användare av luftrummet, och i förekommande fall, militära myndigheter. [Ändr. 134]

Artikel 18

Förhållandet mellan tjänsteleverantörer

1.  Leverantörer av flygtrafiktjänster får använda sig av tjänster från andra leverantörer som har blivit certifierade eller deklarerade i unionen.

2.  Leverantörer av flygtrafiktjänster ska formalisera sina arbetsrelationer med hjälp av skriftliga avtal eller likvärdiga juridiska överenskommelser i vilka leverantörernas särskilda uppgifter och funktioner fastställs och som möjliggör ett utbyte av verksamhetsrelaterade uppgifter mellan alla tjänsteleverantörerna när det gäller allmän flygtrafik. Dessa överenskommelser ska anmälas till den berörda nationella tillsynsmyndigheten.

3.  För tillhandahållandet av flygtrafikledningstjänster krävs medlemsstaternas godkännande.

Artikel 19

Förhållandet till intressenter

Leverantörer av flygtrafiktjänster ska inrätta samrådsmekanismer för samråd med relevanta grupper av luftrummets användare och flygplatsoperatörer när det gäller alla större frågor som är knutna till de tjänster som tillhandahålls, strategiska investeringsplaner, framför allt vad gäller aspekter som kräver synkronisering mellan användning av luftutrustning och markutrustning, eller relevanta ändringar av luftrumskonfigurationer. Luftrumsanvändarna ska också delta i processen för godkännande av strategiska investeringsplaner. Kommissionen ska anta åtgärder som preciserar villkoren för samrådet och för luftrummets användares deltagande i godkännandet utarbetandet av strategiska investeringsplaner för att se till att dessa är i linje med generalplanen för flygledningstjänsten och gemensamma projekt som avses i artikel 15. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3. [Ändr. 135]

Utan att det påverkar den roll som kommittén för det gemensamma luftrummet spelar, ska kommissionen inrätta en rådgivande expertgrupp för den mänskliga faktorn, till vilken europeiska arbetsmarknadsparter inom flygledningstjänsten och andra experter från representativa yrkesorganisationer ska höra. Denna grupp ska ha till uppgift att ge kommissionen råd om samspelet mellan driften och den mänskliga faktorn inom flygledningssektorn. [Ändr. 136]

Artikel 20

Förhållandet till militära myndigheter

Medlemsstaterna ska inom ramen för den gemensamma transportpolitiken vidta nödvändiga åtgärder för att se till att det mellan behöriga civila och militära myndigheter upprättas eller förnyas skriftliga överenskommelser eller likvärdiga juridiska överenskommelser avseende förvaltningen av särskilda luftrumsblock.

Artikel 21

Insyn i räkenskaper

1.  Leverantörer av flygtrafiktjänster ska, oavsett form för ägande och rättslig form, utforma, inlämna till granskning och offentliggöra sina finansiella räkenskaper. Dessa räkenskaper ska överensstämma med de internationella redovisningsstandarder som antagits av unionen. Om det på grund av tjänsteleverantörens rättsliga status inte är möjligt att uppnå full överensstämmelse med de internationella redovisningsstandarderna, ska leverantören sträva efter att i möjligaste mån uppfylla dessa krav.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att leverantörerna av flygtrafiktjänster följer denna artikel senast den 1 juli 2017. [Ändr. 137]

2.  I varje fall ska leverantörer av flygtrafiktjänster offentliggöra en årsredovisning och regelbundet underställas en oberoende revision.

3.  Vid tillhandahållande av ett paket av tjänster ska leverantörer av flygtrafiktjänster identifiera och lämna upplysning om de kostnader och inkomster som härrör från flygtrafiktjänster, uppdelade i enlighet med det avgiftssystem för flygtrafiktjänster som avses i artikel 12 och, vid behov, ge en sammanställd redovisning för tjänster som inte är flygtrafiktjänster på samma sätt som de skulle vara tvungna att göra om de berörda tjänsterna tillhandahölls av separata företag.

4.  Medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter som ska ha rätt att ta del av räkenskaperna för de tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster inom det luftrum som ligger inom deras ansvarsområde.

5.  Medlemsstaterna får tillämpa övergångsbestämmelserna i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder(18) på leverantörer av flygtrafiktjänster som omfattas av denna förordning. [Ändr. 138]

Artikel 22

Tillgång till och skydd av uppgifter

1.  När det gäller allmän flygtrafik ska relevanta verksamhetsrelaterade uppgifter utbytas i realtid mellan alla leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare och flygplatser så att deras operativa behov kan underlättas. Uppgifterna ska användas endast för verksamhetsrelaterade ändamål.

2.  Berörda myndigheter, certifierade eller deklarerade leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare och flygplatser ska beviljas tillgång till verksamhetsrelaterade uppgifter på ett icke-diskriminerande sätt.

3.  Certifierade eller deklarerade tjänsteleverantörer, användare av luftrummet och flygplatser ska fastställa standardvillkor för tillgång till andra relevanta verksamhetsrelaterade uppgifter än sådana som avses i punkt 1. De nationella tillsynsmyndigheterna ska godkänna dessa standardvillkor. Kommissionen får fastställa åtgärder avseende de förfaranden som ska följas för utbyte av uppgifter och den berörda typen av uppgifter när det gäller dessa villkor för tillgång och deras godkännande. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3

KAPITEL IV

LUFTRUMMET

Artikel 23

Digital luftfartsinformation

1.  Utan att det påverkar medlemsstaternas offentliggörande av luftfartsinformation och i överensstämmelse med det offentliggörandet ska kommissionen, i samarbete med nätverksförvaltaren, säkerställa tillgången till luftfartsinformation av hög kvalitet i digital form som presenteras på ett harmoniserat sätt och som uppfyller kraven hos alla relevanta användare i fråga om uppgifternas kvalitet och aktualitet.

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska kommissionen se till att det utvecklas en infrastruktur för luftfartsinformation på unionsnivå i form av en digital integrerad briefingportal med obegränsad tillgång för berörda parter. Den infrastrukturen ska integrera tillgången till och tillhandahållandet av sådana begärda uppgifter som till exempel, men inte begränsat till, luftfartsinformation, information från rapportplatser för flygtrafikledningen, meteorologisk information och information om flödesplanering.

3.  Kommissionen ska anta åtgärder för inrättandet och genomförandet av en digital integrerad briefingportal. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3.

Artikel 24

Teknisk utveckling och driftskompatibilitet för flygledningstjänsten

1.  Kommissionen ska anta närmare bestämmelser för främjande av teknisk utveckling och driftskompatibilitet för flygledningstjänsten, och bestämmelserna ska stå i samband med utarbetandet och tillämpningen av generalplanen för flygledningstjänsten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.3.

2.  När det gäller de bestämmelser som avses i punkt 1 ska artikel 17.2 b i förordning (EG) nr 216/2008 tillämpas. När så är lämpligt ska kommissionen begära att EAA tar med dessa bestämmelser i sitt årliga arbetsprogram enligt artikel 56 i den förordningen.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 25

Anpassning av bilagorna

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att komplettera eller ändra de krav för behöriga organ som förtecknas i bilaga I och de villkor som förtecknas i bilaga II för certifikat som ska tilldelas leverantörer av flygtrafiktjänster, för att ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts av nationella tillsynsmyndigheter vid tillämpningen av dessa krav och villkor eller till utvecklingen av system för flygledningstjänst när det gäller driftskompatibilitet och integrerat tillhandahållande av flygtrafiktjänster.

Artikel 26

Delegeringens utövande

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Kommissionen ska ges de befogenheter som avses i artiklarna 11.7, 17.3 och 25 på obestämd tid för en period av sju år.

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av sju år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 139]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 11.7, 17.3 och 25 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 11.7, 17.3 och 25 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 27

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av ”Kommittén för det gemensamma luftrummet” (nedan kallad kommittén). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 28

Kommissionens konsultation med intressenter

1.  Kommissionen ska inrätta en mekanism för konsultation på unionsnivå för att vid behov samråda i frågor som rör genomförandet av denna förordning. Den specifika branschvisa dialogkommitté som inrättades genom kommissionens beslut 98/500/EG ska delta i konsultationen.

2.  Intressenterna kan bestå av

–  leverantörer av flygtrafiktjänster,

–  flygplatsoperatörer,

–  relevanta användare av luftrummet eller relevanta grupper som företräder användare av luftrummet,

–  militära myndigheter,

–  tillverkningsindustrin, och

–  representativa yrkesorganisationer.

Artikel 29

Samrådsorgan för industrin

Utan att det inverkar på kommitténs och Eurocontrols roll, ska kommissionen inrätta ett rådgivande organ för industrin, som ska bestå av leverantörer av flygtrafiktjänster, sammanslutningar för luftrummets användare, flygplatsoperatörer, tillverkningsindustrin och representativa yrkesorganisationer. Detta organ ska endast ha till uppgift att ge kommissionen råd om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

Artikel 30

Förbindelser med tredjeländer

Unionen och dess medlemsstater ska stödja och ha som mål att utvidga det gemensamma europeiska luftrummet till att omfatta länder som inte är medlemmar av Europeiska unionen. I detta syfte ska de sträva efter att, antingen inom ramen för avtal med angränsande tredjeländer eller inom ramen för gemensamma utpekanden av funktionella luftrumsblock eller avtal om nätverksfunktioner, främja målen för denna förordning i dessa länder.

Artikel 31

Stöd från utomstående organ

Kommissionen får begära stöd från ett utomstående organ för fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning.

Artikel 32

Sekretess

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna luftfartsmyndigheterna, i enlighet med sin nationella lagstiftning, och kommissionen får inte röja förtrolig information, särskilt om informationen avser leverantörer av flygtrafiktjänster, deras affärsmässiga förhållanden eller deras kostnadskomponenter. [Ändr. 140]

2.  Punkt 1 ska inte påverka de nationella tillsynsmyndigheternas luftfartsmyndigheternas eller kommissionens rätt att röja information när detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina uppgifter; ett sådant röjande ska vara proportionerligt och ta i beaktande de berättigade intressena för leverantörer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare, flygplatser eller andra relevanta berörda parter när det gäller skyddet av deras affärshemligheter. [Ändr. 141]

3.  Information och data som lämnas enligt avgiftssystemet i artikel 12 ska offentliggöras.

Artikel 33

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner och kompensationsmekanismer för i första hand luftrumsanvändares och tjänsteleverantörers överträdelser av denna förordning, och ska vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. [Ändr. 142]

Artikel 34

Granskning och metoder för konsekvensbedömning

1.  Kommissionen ska regelbundet granska hur denna förordning tillämpas, och rapportera detta till Europaparlamentet och rådet i slutet av varje referensperiod som avses i artikel 11.5 d. Kommissionen får när så är motiverat i detta syfte begära upplysningar av medlemsstaterna som är relevanta för tillämpningen av denna förordning.

2.  Rapporterna ska innehålla en bedömning av de resultat som uppnåtts genom de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, inbegripet lämplig information om utvecklingen i sektorn, i synnerhet gällande ekonomiska, sociala, miljömässiga, sysselsättningsrelaterade och tekniska aspekter samt om tjänsternas kvalitet, med beaktande av de ursprungliga målen och framtida behov.

Artikel 35

Garantier

Denna förordning ska inte hindra medlemsstaterna från att tillämpa sådana åtgärder som behövs för att skydda väsentliga säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Åtgärderna utgörs framför allt av sådana som är absolut nödvändiga

a)  för att i enlighet med Icaos regionala flygtrafikavtal övervaka det luftrum som medlemsstaterna ansvarar för, inbegripet förmågan att upptäcka, identifiera och bedöma alla luftfartyg som använder detta luftrum, för att försöka trygga flygsäkerheten och för att ingripa i syfte att trygga säkerhets- och försvarsbehov,

b)  i händelse av allvarliga interna störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning,

c)  i händelse av krig eller allvarlig internationell spänning som innebär krigsfara,

d)  för att en medlemsstat ska kunna uppfylla sina internationella skyldigheter avseende upprätthållandet av fred och internationell säkerhet,

e)  för att genomföra militära operationer och träning, inbegripet nödvändiga möjligheter till övningar.

Artikel 36

Europeiska unionens luftfartsbyrå (EAA)

Vid genomförandet av denna förordning ska medlemsstaterna och kommissionen, i enlighet med sina respektive roller enligt denna förordning, på lämpligt sätt samarbeta med EAA.

Artikel 37

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 549/2004, 550/2004, 551/2004 och 552/2004 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 38

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

KRAV FÖR BEHÖRIGA ORGAN

1.  De behöriga organen ska uppfylla följande:

–  De måste ha dokumenterad omfattande erfarenhet av att bedöma offentliga och privata enheter inom luftfartssektorn, särskilt leverantörer av flygtrafiktjänster, och inom andra liknande sektorer på ett eller flera områden som omfattas av denna förordning.

–  De måste ha omfattande regler rörande regelbundna kontroller av nämnda enheter, som offentliggörs och kontinuerligt uppgraderas och förbättras genom forsknings- och utvecklingsprogram.

–  De får inte vara kontrollerade av leverantörer av flygtrafiktjänster, av flygplatsledningsmyndigheter eller av andra som har ett kommersiellt intresse i tillhandahållande av flygtrafiktjänster eller luftfartstjänster.

–  De måste ha en betydande teknisk lednings-, stöd- och forskningspersonal som står i rimlig proportion till de uppgifter som ska utföras.

–  De måste ha en ansvarsförsäkring utom i det fall staten tar på sig ansvaret i enlighet med nationell lagstiftning eller medlemsstaten själv ansvarar direkt för inspektionerna.

Det behöriga organet, dess chef och den personal som ansvarar för kontrollernas utförande får inte vare sig direkt eller indirekt, eller som befullmäktigade företrädare, delta i utformning, marknadsföring eller underhåll av komponenterna eller systemen eller i användningen av dem. Detta utesluter inte möjligheten till ett utbyte av teknisk information mellan tillverkaren eller konstruktören.

Det behöriga organet måste göra detta med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kunnande samt stå fritt från alla former av påtryckningar eller incitament, särskilt av ekonomisk art, som kan påverka dess bedömning eller resultatet av dess inspektioner, framför allt från personer eller grupper som påverkas av kontrollernas resultat.

2.  Det behöriga organets personal ska ha

–  lämplig teknisk utbildning och yrkesutbildning,

–  tillräcklig kunskap om kraven för de inspektioner som de utför och lämplig erfarenhet av sådan verksamhet,

–  erforderlig förmåga att upprätta försäkringar, register och rapporter som visar att inspektionerna utförts.

–  garanterat opartisk ställning. Personalens lön får inte vara beroende av antalet utförda inspektioner eller resultatet av dessa inspektioner.

BILAGA II

VILLKOR SOM SKA KNYTAS TILL CERTIFIKAT

1.  I certifikaten ska följande anges:

a)  Den nationella tillsynsmyndighet luftfartsmyndighet som har utfärdat certifikatet. [Ändr. 143]

b)  Sökanden (namn och adress).

c)  De tjänster som är certifierade.

d)  En försäkran om att sökanden överensstämmer med de gemensamma krav som fastställs i artikel 8b i förordning (EG) nr 216/2008.

e)  Datum för utfärdande av certifikatet och dess giltighetsperiod.

2.  Ytterligare villkor som knyts till certifikaten kan, i förekommande fall, avse följande:

a)  Luftrumsanvändarnas tillgång till tjänsterna på en icke-diskriminerande grundval och krav i fråga om sådana tjänsters prestanda, inklusive säkerhet och driftskompatibilitet.

b)  Driftsspecifikationerna för den eller de särskilda tjänsterna.

c)  Den tidpunkt då tjänsterna ska tillhandahållas.

d)  De olika driftsutrustningar som ska användas inom de särskilda tjänsterna.

e)  Avgränsning eller begränsning av annan verksamhet än den som avser tillhandahållande av flygtrafiktjänster.

f)  Kontrakt, överenskommelser eller andra bestämmelser mellan tjänsteleverantören och en tredje part vilka rör tjänsterna.

g)  Tillhandahållande av den information som rimligen kan krävas för att kontrollera att tjänsterna överensstämmer med de gemensamma kraven, inklusive planer och ekonomiska och verksamhetsrelaterade uppgifter, samt viktigare ändringar av typen och/eller omfattningen av de flygtrafiktjänster som tillhandahålls.

h)  Andra villkor av rättslig art som inte är specifika för flygtrafiktjänster, t.ex. villkor som avser upphävande eller återkallande certifikat.

BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 549/2004

Förordning (EG) nr 550/2004

Förordning (EG) nr 551/2004

Förordning (EG) nr 552/2004

Denna förordning

Artikel 1.1–1.3

 

 

 

Artikel 1.1–1.3

 

 

Artikel 1.3

 

Artikel 1.4

Artikel 1.4

 

 

 

Artikel 1.5

 

Artikel 1

 

 

--------------

 

 

Artikel 1.1, 1.2 och 1.4

 

--------------

 

 

 

Artikel 1

--------------

Artikel 2.1–2.35

 

 

 

Artikel 2.1–2.35

 

 

 

 

Artikel 2.36–2.38

Artikel 2.17, 2.18, 2.23, 2.24, 2.32, 2.35, 2.36

 

 

 

---------------

Artikel 3

 

 

 

---------------

Artikel 4.1 och 4.2

 

 

 

Artikel 3.1 och 3.2

 

 

 

 

Artikel 3.3 och 3.4

Artikel 4.3

 

 

 

Artikel 3.5

 

 

 

 

Artikel 3.6

Artikel 3.4–3.5

 

 

 

Artikel 3.7 och 3.8

 

 

 

 

Artikel 3.9

 

Artikel 2.1

 

 

Artikel 4.1 a

 

 

 

 

Artikel 4.1 b–g

 

Artikel 2.2

 

 

Artikel 4.2

 

 

 

 

Artikel 5.1 och 5.2

 

Artikel 2.3–2.6

 

 

Artikel 5.3–5.6

 

Artikel 3.1 och 3.2

 

 

artikel 6.1 och 6.2

 

 

 

Artikel 8.1 och 8.3

Artikel 6.3 och 6.4

 

 

 

 

Artikel 6.5

 

 

 

Artikel 8.2 och 8.4

-------------

 

Artikel 6

 

 

----------- -

Artikel 10.1

 

 

 

Artikel 7.1

 

 

 

 

Artikel 7.2

 

Artikel 7.1

 

 

Artikel 8.1

 

 

 

 

Artikel 8.2

 

Artikel 7.4 och 7.6

 

 

Artikel 8.3 och 8.4

 

Artikel 7.2, 7.3, 7.5, 7.7–7.9

 

 

-------------

 

Artikel 8

 

 

Artikel 9

 

 

 

 

Artikel 10

 

Artikel 9

 

 

-------------

Artikel 11

 

 

 

Artikel 11

 

Artikel 14

 

 

Artikel 12

 

Artikel 15

 

 

Artikel 13

 

Artikel 16

 

 

Artikel 14

 

Artikel 15a

 

 

Artikel 15

 

Artikel 9a.1

 

 

Artikel 16.1 och 16.3

 

 

 

 

Artikel 16.2

 

Artikel 9a.2 i

 

 

------------

 

Artikel 9a.2

 

 

Artikel 16.4

 

 

 

 

Artikel 16.5

 

Artikel 9a.3–9a.9

 

 

Artikel 16.6–16.12

 

Artikel 9b

 

 

--------------

 

 

Artikel 6.1–6.2 b

 

Artikel 17.1 och 17.2 b

 

 

 

 

Artikel 17.2 c–e

 

 

Artikel 6.3–6.4 d

 

Artikel 17.3–17.4 d

 

 

 

 

Artikel 17.4 e

 

 

Artikel 6.4 e–f

 

Artikel 17.4 f–g

 

 

Artikel 6.5 och 6.7

 

Artikel 17.5 och 17.6

 

 

Artikel 6.8 och 6.9

 

-------------

 

Artikel 10

 

 

Artikel 18

 

 

 

 

Artikel 19

 

Artikel 11

 

 

Artikel 20

 

Artikel 12

 

 

Artikel 21

 

Artikel 13

 

 

Artikel 22

 

 

Artikel 3

 

---------------

 

 

Artikel 3a

 

Artikel 23

 

 

Artikel 4

 

---------- ----

 

 

Artikel 7

 

---------- ----

 

 

Artikel 8

 

---------- ----

 

 

 

 

Artikel 24.1 och 24.2

 

 

 

Artikel 3.3

---------- ----

 

 

 

Artiklarna 2–3.2

-------------

 

 

 

Artiklarna 3.4–7

-------------

 

Artikel 17.1

 

 

Artikel 25

 

 

 

 

Artikel 26

Artikel 5.1–5.3

 

 

 

Artikel 27.1–27.3

Artikel 5.4 och 5.5

 

 

 

-------------

Artikel 10.2 och 10.3

 

 

 

Artikel 28.1 och 28.2

Artikel 6

 

 

 

Artikel 29

Artikel 7

 

 

 

Artikel 30

Artikel 8

 

 

 

Artikel 31

 

Artikel 4

 

 

-------------

 

 

 

Artikel 9

-------------

 

Artikel 18

 

 

Artikel 32

Artikel 9

 

 

 

Artikel 33

Artikel 12.2–12.4

 

 

 

Artikel 34.1–34.3

Artikel 12.1

 

 

 

-------------

 

Artikel 18a

 

 

---- --------

 

 

Artikel 10

 

----- -------

Artikel 13

 

 

 

Artikel 35

Artikel 13a

 

 

 

Artikel 36

 

 

 

Artikel 10

-------------

 

 

 

Artikel 11

Artikel 37

 

Artikel 19.1

 

 

Artikel 38

 

Artikel 19.2

 

 

-------------

 

Bilaga I

 

Bilaga V

Bilaga I

 

 

 

Bilaga I

-----------

 

Bilaga II

 

 

Bilaga II

 

 

 

Bilaga II

----------

 

 

 

 

Bilaga III

 

 

 

Bilaga III

----------

 

 

 

Bilaga IV

-----------

(1)Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014.
(3)EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.
(4)EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.
(5)EUT L 96, 31.3.2004, s. 20.
(6)EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.
(7)EUT L 96, 31.3.2004, s. 9.
(8)EGT L 225, 12.8.1998, s. 27.
(9)EUT L 95, 9.4.2009, s. 41.
(10)EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
(11)EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(12)EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.
(13)EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.
(14)EUT C 179, 1.8.2006, s. 2.
(15)EUT L 95, 9.4.2009, s. 41.
(16)EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.
(17)Eurocontrol inrättades genom den internationella konventionen av den 13 december 1960 om samarbete för luftfartens säkerhet, ändrad genom protokollet av den 12 februari 1981 och reviderad genom protokollet av den 27 juni 1997. 
(18)EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy