Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0187(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0098/2014

Predložena besedila :

A7-0098/2014

Razprave :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0221

Sprejeta besedila
PDF 518kWORD 227k
Sreda, 12. marec 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa ***I
P7_TA(2014)0221A7-0098/2014
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0409),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0169/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja malteške poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. decembra 2013(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0098/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa
P7_TC1-COD(2013)0187

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Da bi se upoštevale spremembe, uvedene v Uredbi (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(3) in Uredbi (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(4), je treba uskladiti vsebino Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5) z Uredbo (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(6), Uredbo (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(7), Uredbo (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(8) ter Uredbo (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(9).

(2)  Razvoj in izvajanje osrednjega načrta ATM zahtevata regulativne ukrepe za zelo različne letalske subjekte. Agencija bi morala za podporo Komisiji pri pripravi tehničnih predpisov sprejeti uravnotežen pristop brez nasprotij interesov k reguliranju različnih dejavnosti na podlagi njihovih specifičnosti, sprejemljivih stopenj varnosti, podnebne ter okoljske trajnosti in ugotovljene hierarhije tveganja uporabnikov, da bi zagotovila celovit in usklajen razvoj letalstva. [Sprememba 1]

(3)  Da se upoštevajo tehnične, znanstvene, operativne ali varnostne potrebe s spremembami ali dopolnitvami določb o plovnosti, varstvu okolja, pilotih, zračnih operacijah, aerodromih, ATM/ANS, kontrolorjih zračnega prometa, operatorjih iz tretjih držav, nadzoru in izvrševanju, določb o prožnosti, plačevanju glob in periodičnih kazni ter taks in dajatev, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanje Evropske unije. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(3a)  Preden Komisija sprejme delegiran akt, bi se morala posvetovati z Agencijo in strokovnjaki iz držav z glasovalnimi pravicami, ki so zastopane v upravnem odboru. Upoštevati bi morala mnenja teh posvetovalnih teles, v primerih, kjer večina strokovnjakov in Agencija nasprotujejo, pa bi morala tudi opustiti sprejetje delegiranega akta. [Sprememba 2]

(3b)  Da bi olajšali oblikovanje sorazmernega in trajnostnega regulativnega okvira, ki temelji na tveganjih, bi morala Komisija opraviti nadaljnje analize potrebe po prilagoditvi Uredbe (ES) št. 216/2008 novemu razvoju. [Sprememba 3]

(3c)  Agencija, ki je središčni del letalskega sistema Unije, bi morala igrati osrednjo vlogo tudi v zunanji letalski strategiji Unije. Zlasti za doseganje enega od ciljev iz člena 2 Uredbe (ES) št. 216/2008 bi morala Agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo znatno prispevati pri izvažanju letalskih standardov Unije in spodbujanju pretoka letalskih proizvodov, strokovnjakov in storitev iz Unije po vsem svetu, da bi jim tako olajšali dostop do novih rastočih trgov. [Sprememba 4]

(3d)  Dodeljevanje certifikatov in potrdil in opravljanje drugih storitev imata ključno vlogo pri storitvah, ki jih Agencija opravlja za industrijo, in bi morala kot taka prispevati k konkurenčnosti letalskega sektorja Unije. Agencija bi morala biti sposobna odgovoriti na tržno povpraševanje, ki lahko niha. Zaradi tega bi moralo biti število zaposlenih, ki se financirajo s prihodki iz taks in pristojbin, prilagodljivo in ne bi smelo biti določeno v kadrovskem načrtu. [Sprememba 5]

(3e)  Cilj te uredbe je izpolniti zahtevo iz člena 65a Uredbe (ES) št. 216/2008, da naj se prekrivanje Uredbe (ES) št. 549/2004 in Uredbe (ES) št. 216/2008 spremeni, in sicer s prilagoditvijo prve drugi in jasno razdelitvijo nalog med Komisijo, Agencijo in organizacijo Eurocontrol, tako da se bo Komisija osredotočila na gospodarsko in tehnično ureditev, Agencija bo delovala kot njen zastopnik pri pripravi in nadzoru tehnične ureditve, Eurocontrol pa se bo posvetil operativnim nalogam, zlasti tistim, razvitim okrog koncepta upravljavca omrežja iz Uredbe (ES) št. 550/2004. Za večjo preglednost in stroškovno učinkovitost v prid uporabnikov zračnega prostora je bila vzpostavljena skupna ureditev preletnih pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa, ki vključuje nadzor. S tem v zvezi in za znižanje celotnih stroškov nadzornih dejavnosti ATM/ANS je treba tudi spremeniti sedanjo ureditev preletnih pristojbin, da bi ustrezno vključili nadzorne pristojnosti Agencije na področju ATM/ANS. Takšna prilagoditev bo zagotovila Agenciji sredstva, ki jih ta potrebuje za izvajanje nalog varnostnega nadzora, za katere je odgovorna glede na celoviti sistemski pristop Unije k letalski varnosti, za prispevanje k preglednejšemu, stroškovno učinkovitejšemu in uspešnejšemu izvajanju navigacijske službe zračnega prometa za uporabnike zračnega prostora, ki financirajo sistem, in za spodbujanje izvajanja integrirane storitve.[Sprememba 6]

(4)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(10).

(5)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati, kadar tako zahtevajo ustrezno utemeljeni nujni razlogi, povezani z izvzetjem aerodromov in sklepi, ki ne dovoljujejo uporabe določb o prožnosti.

(5a)  Da bi zagotovili interoperabilnost uporabljenih tehnologij po vsem svetu, bi Komisija in Agencija na mednarodni ravni morali spodbujati usklajen pristop do prizadevanj Mednarodne organizacije za civilno letalstvo za standardizacijo. [Sprememba 7]

(6)  Nekatera načela glede upravljanja in delovanja Agencije bi bilo treba na podlagi analize posameznih primerov in ob upoštevanju specifične narave Agencije prilagoditi skupnemu pristopu o decentraliziranih agencijah EU, ki so ga julija 2012 potrdili Evropski parlament, Svet in Komisija. Pri sestavi izvršilnega odbora bi bilo treba zlasti upoštevati pomen, ki ga ima letalstvo v različnih državah članicah, in zagotoviti ustrezno zastopanost potrebnega strokovnega znanja. [Sprememba 8]

(7)  Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 216/2008 ustrezno spremeniti —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 216/2008 se spremeni:

(1)  Člen 1 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se spremeni

(i)  točka (b) se nadomesti z naslednjim:"

„(b) za aerodrome ali njihove dele, pa tudi za opremo, osebje in organizacije iz odstavka 1(c) in (d), ki jih nadzoruje in upravlja vojska, kadar promet, ki se izvaja, ni predvsem splošni zračni promet;“

"

(ii)  v točki (c) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„(c) za ATM/ANS, vključno s sistemi, sestavinami, osebjem in organizacijami iz odstavka 1(e) in (f), ki jih zagotavlja ali daje na voljo vojska,predvsem za premike zrakoplovov, ki ne spadajo v splošni zračni promet.“

"

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„3. Brez poseganja v odstavek 2 države članice zagotovijo, da vojaški objekti, namenjeni splošnemu zračnemu prometu in storitvam, ki jih za splošni zračni promet opravlja vojaško osebje in ne spadajo v področje uporabe odstavka 1, omogočajo stopnjo varnosti, ki je vsaj tako učinkovita kot varnost, predpisana v bistvenih zahtevah iz prilog Va in Vb.“

"

(2)  Člen 2 se spremeni:

(a)  v odstavku 2 se dodata naslednji točki:"

„(g) podpreti razvoj in izvajanje osrednjega načrta ATM;

   (h) regulirati civilno letalstvo na način, ki najbolj spodbuja njegov varnost, trajnostni razvoj, učinkovitost, interoperabilnost, varnost, varstvo podnebja, prijaznost okolju in varčevanje z energijo ter je sorazmeren z naravo vsake posamezne dejavnosti.“ [Sprememba 9]

"

(b)  v odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:"

„(c) ustanovitev neodvisne Agencije Evropske unije za letalstvo (v nadaljevanju: Agencija);“

"

(3)  Člen 3 se spremeni:

(a)  točka (a) se nadomesti z naslednjim:"

„(a) ,stalni nadzor‘ pomeni naloge, ki se opravljajo zaradi preverjanja, ali se pogoji, pod katerimi je bil certifikat izdan, ali pa so zajeti v izjave, izpolnjujejo kadar koli v obdobju veljavnosti certifikata ali izjave, prav tako pa tudi sprejetje zaščitnih ukrepov. “

"

(b)  točka (da) se nadomesti z naslednjim:"

„(da) ,sestavine ATM/ANS‘ pomenijo kakršne koli sestavine, kakor so opredeljene v členu 2(18) Uredbe (ES) št....(11)  o izvajanju enotnega evropskega neba;“

"

(c)  vstavi se naslednja točka:"

„(ea) ,izjava‘ pomeni za namene ATM/ANS kakršno koli pisno izjavo:

   o skladnosti ali primernosti za uporabo sistemov in sestavin, ki jo izda organizacija, vključena v projektiranje, izdelavo in vzdrževanje sistemov in sestavin ATM/ANS;
   o skladnosti z veljavnimi zahtevami za službo ali sistem, ki začne obratovati, ki jo je izdal izvajalec službe;
   o sposobnosti in sredstvih za izvajanje odgovornosti, povezanih z določenimi službami informacij o letenju.“

"

(d)  točka (f) se nadomesti z naslednjim:"

„(f) ,usposobljeni subjekt‘ pomeni organ, kateremu so lahko dodeljene posebne naloge certifikacije ali nadzora s strani in pod nadzorom ter pristojnostjo Agencije ali nacionalnega letalskega organa;“

"

(e)  točki (q) in (r) se nadomestita z naslednjim:"

„(q) ,ATM/ANS‘ pomeni službe upravljanja zračnega prometa, kakor so opredeljene v členu 2(10) Uredbe (ES) št....(12), službe zračnega prometa, opredeljene v členu 2(4) navedene uredbe, vključno s službami upravljanja mreže iz člena 17 navedene uredbe, in službe, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in obdelavo podatkov ter formatiranjem in posredovanjem podatkov splošnemu zračnemu prometu za namene varne zračne plovbe;

   (r) ,sistem ATM/ANS‘pomeni kakršno koli kombinacijo opreme in sistemov, ki je opredeljena v členu 2(33) Uredbe (ES) št. ...+;“

"

(f)  dodata se naslednji točki:"

„(t) ,splošni zračni promet‘ pomeni vse premike civilnih zrakoplovov in tudi vse premike državnih zrakoplovov (vključno vojaških, carinskih in policijskih zrakoplovov), če so ti premiki v skladu s postopki ICAO;

   (u) ,osrednji načrt ATM‘ pomeni načrt, ki je bil potrjen s Sklepom Sveta 2009/320/ES* v skladu s členom 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007**.

___________________

* Sklep Sveta 2009/320/ES z dne 30. marca 2009 o potrditvi osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi raziskav ATM enotnega evropskega neba (projekt SESAR) (UL L 95, 9.4.2009, str. 41).

** Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (UL L 64, 2.3.2007, str. 1)“

"

(fa)  vstavi se naslednja točka:"

„(ua) ‚akreditacija‘ pomeni postopek kvalifikacije nacionalnega letalskega organa ali usposobljenega subjekta za izvajanje nalog v skladu s to uredbo in uredbo (EU) št. ...(13); [Spremembi 30 in 32]

"

(4)  Člen 4 se spremeni:

(a)  odstavek 3b se nadomesti z naslednjim:"

„3b Z odstopanjem od odstavka 3a lahko države članice sprejmejo odločitev o izvzetju aerodroma iz določb te uredbe, ki:

   ne beleži več kot 10 000 potnikov letno, in
   letno upravlja manj kot 850 premikov, povezanih s tovorom,

pod pogojem, da izvzetje ustreza splošnim varnostnim ciljem v tej uredbi in kateremu koli drugemu predpisu Unije.

Komisija oceni, ali je pogoj iz prvega pododstavka izpolnjen, in kadar meni, da ni izpolnjen, sprejme ustrezni sklep. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2). Komisija v ustrezno utemeljenih nujnih primerih, povezanih z varnostjo, v skladu s postopkom iz člena 65(4) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati.

Po prejemu obvestila o sklepu iz drugega pododstavka zadevna država članica izjemo prekliče.“

"

(b)  v odstavku 3c se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„3c. ATM/ANS, ki se izvajajo v zračnem prostoru ozemlja, na katerem se uporablja Pogodba, pa tudi v katerem koli drugem zračnem prostoru, v katerem države članice uporabljajo Uredbo (ES) št. ...(14) v skladu s členom 1(4) navedene uredbe, so v skladu s to uredbo.“

"

(5)  Člen 5 se spremeni:

(a)  v točki (d) odstavka 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„(d) Organizacije, pristojne za vzdrževanje in upravljanje stalne plovnosti proizvodov, delov in naprav, dokažejo, da so sposobne in imajo sredstva za izvajanje obveznosti, povezanih z njihovimi privilegiji“

"

(b)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"

„5. V zvezi s plovnostjo zrakoplova iz člena 4(1)(a), (b) in (c) ima Komisija pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise v zvezi s:

   (a) pogoji za določanje osnov za certifikacijo tipa, ki velja za proizvod, in obveščanje prosilca o tem;
   (b) pogoji za določanje podrobnih plovnostnih specifikacij, ki veljajo za dele in naprave, in obveščanje prosilca o tem;
   (c) pogoji za določanje posebnih plovnostnih specifikacij, ki veljajo za tiste zrakoplove, ki izpolnjujejo pogoje za spričevalo o plovnosti z omejitvami, in obveščanje prosilca o tem;
   (d) pogoji za izdajo in razširjanje obveznih informacij za zagotovitev stalne plovnosti proizvodov ter pogoji za odobritev načinov skladnosti, ki so alternativni tem obveznim informacijam;
   (e) pogoji za izdajo, ohranitev, spremembe, začasen odvzem ali razveljavitev certifikatov tipa, certifikatov tipa z omejitvami, potrditev sprememb certifikatov tipa, dodatnih certifikatov tipa, odobritev projektov popravil, posameznih spričeval o plovnosti, spričeval o plovnosti z omejitvami, dovoljenj za letenje in certifikatov proizvodov, delov in naprav, med drugim:
   (i) pogoji za obdobje veljavnosti teh certifikatov in pogoji za njihovo podaljšanje, kadar je obdobje veljavnosti omejeno;
   (ii) omejitvami, ki veljajo ob izdaji dovoljenj za letenje. Te omejitve bi morale zadevati zlasti:
   namen leta,
   zračni prostor, ki se uporablja za let,
   usposobljenost letalskega osebja,
   prevoz drugih oseb poleg letalskega osebja;
   (iii) zrakoplovi, ki izpolnjujejo pogoje za spričevalo o plovnosti z omejitvami in s tem povezane omejitve;
   (iv) podatki o operativni primernosti, vključno z:
   minimalnim programom za usposabljanje osebja, ki ima rating za potrjevanje vzdrževanja, da se zagotovi skladnost z odstavkom (2)(f);
   minimalnim programom za pridobitev ratinga za pilote in referenčnimi podatki za simulatorje, povezane z njim, da se zagotovi skladnost s členom 7;
   seznamom glavne minimalne opreme, kot je ustrezno;
   podatki o tipu zrakoplova, ki so pomembni za kabinsko osebje;
   dodatnimi plovnostnimi specifikacijami za določeno vrsto operacije, da se podpre stalna plovnost in izboljšanje varnosti zrakoplova;
   (f) pogoji za izdajo, ohranitev, spremembo, začasni odvzem ali preklic potrdil organizacij, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 2(d), (e) in (g), ter pogoji, pod katerimi takšnih potrdil ni treba zahtevati;
   (g) pogoji za izdajo, ohranitev, spremembo, začasen odvzem ali razveljavitev osebnih certifikatov, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 2(f);
   (h) odgovornostjo nosilcev certifikatov;
   (i) skladnostjo zrakoplovov iz odstavka 1, ki niso zajeti v odstavku 2 ali 4, in zrakoplovov iz člena 4(1)(c) z bistvenimi zahtevami;
   (j) pogoji za vzdrževanje in upravljanje stalne plovnosti proizvodov, delov in naprav.

V zvezi s plovnostjo zrakoplova iz člena 4(1)(a), (b) in (c) je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 65b spremeni ali dopolni Prilogo I, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti na področju plovnosti, da se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz člena 2.“ [Sprememba 33]

"

(6)  V členu 6 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:"

„2. Komisija je pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 65b spremeni zahteve iz odstavka 1, da jih uskladi s spremembami čikaške konvencije in njenimi prilogami, ki začnejo veljati po začetku veljavnosti te uredbe in se bodo uporabljale v vseh državah članicah.

3.  Kadar je potrebno zaradi zagotovitve visoke in enotne stopnje varstva okolja in po potrebi na podlagi vsebine dodatkov k Prilogi 16 iz odstavka 1, lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 65b določi podrobne predpise, s katerimi dopolni zahteve iz odstavka 1.“

"

(7)  Člen 7 se spremeni:

(a)  četrti pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:"

„Ne glede na tretji pododstavek lahko v primeru licence rekreacijskega pilota splošni zdravnik, ki je zadostno seznanjen z zdravstvenim stanjem prosilca in če to dopušča nacionalna zakonodaja, deluje kot zdravnik letalske medicine. Komisija sprejme podrobne predpise za uporabo splošnega zdravnika namesto zdravnika letalske medicine, zlasti da se zagotovi ohranitev stopnje varnosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(3).“

"

(b)  šesti pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:"

„Zahteve iz drugega in tretjega pododstavka se lahko izpolnijo s tem, da se priznajo licence in zdravniška spričevala, ki jih izda tretja država ali se izdajo v njenem imenu, če gre za pilote, vključene v letalske operacije iz člena 4(1)(b) ali (c).“ [Sprememba 41]

"

(c)  v odstavku 6 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„6. V zvezi s piloti, vključenimi v operacije zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c), pa tudi simulacijskimi napravami za usposabljanje ter osebami in organizacijami, vključenimi v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje in zdravstvene preglede teh pilotov, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise za:“

"

(d)  v odstavku 6 se točka (d) nadomesti z naslednjim:"

„(d) pogoje za pretvorbo obstoječih nacionalnih licenc pilotov in nacionalnih licenc letalskih inženirjev v licence pilotov ter pogoje za pretvorbo nacionalnih zdravniških spričeval;“

"

(e)  v odstavku 6 se točka (f) nadomesti z naslednjim:"

„(f) izpolnjevanje bistvenih zahtev iz Priloge III za pilote zrakoplovov iz točk (a)(ii), (d) in (f) Priloge II, ko se ti uporabljajo za komercialni zračni prevoz.“

"

(f)  na koncu odstavka 6 se doda naslednji novi pododstavek:"

„V zvezi s piloti, vključenimi v operacije zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c), pa tudi simulacijskimi napravami za usposabljanje ter osebami in organizacijami, vključenimi v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje in zdravstvene preglede teh pilotov, je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 65b spremeni ali dopolni Prilogo III, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti v zvezi z licenciranjem pilotov, da se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz člena 2.“ [Sprememba 34]

"

(fa)  prvi odstavek člena 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:"

„7. Komisija pri sprejetju ukrepov iz odstavka 6 posebno pozornost nameni temu, da odražajo stanje tehnike, vključno z najboljšimi praksami ter znanstvenim in tehničnim napredkom na področju usposabljanja pilotov, boljšo varnostno kulturo in sisteme za upravljanje utrujenosti.“ [Sprememba 42]

"

(8)  Člen 8 se spremeni:

(a)  v odstavku 5 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„5. V zvezi z obratovanjem zrakoplova iz člena 4(1)(b) in (c) ima Komisija pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise za:“

"

(b)  v odstavku 5 se točka (g) nadomesti z naslednjim:"

„(g) skladnost operacij zrakoplovov iz točke (a)(ii) ter točk (d) in (h) Priloge II, ko se ti uporabljajo za komercialni zračni prevoz, z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz Priloge IV in, če je ustrezno, Priloge Vb.“

"

(c)  v odstavku 5 se dodata naslednji točki:"

„(h) pogoje in postopke, v skladu s katerimi je treba za specializirane operacije izdati dovoljenje;

   (i) pogoje, pod katerimi so operacije prepovedane, omejene ali zanje veljajo določeni pogoji zaradi varnosti v skladu s členom 22(1).“

"

(d)  na koncu odstavka 5 se doda naslednji novi pododstavek:"

„V zvezi z obratovanjem zrakoplova iz člena 4(1)(b) in (c) je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 65b spremeni ali dopolni Prilogo IV in, če je ustrezno, Prilogo Vb, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti v zvezi z letalskimi operacijami, da se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz člena 2.“ [Sprememba 35]

"

(9)  Člen 8a se spremeni:

(a)  v odstavku 5 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„5. V zvezi z aerodromi in opremo aerodromov ter obratovanjem aerodromov je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise za:“

"

(b)  v odstavku 5 se za točko (j) dodajo naslednje točke:"

„(k) pogoje za izdajo, ohranitev, spremembe, začasni odvzem ali preklic certifikatov za izvajalce služb vzdrževanja ploščadi;

   (l) pogoje za izdajo in razširjanje obveznih informacij za zagotovitev varnosti obratovanja aerodromov in opreme aerodroma;
   (m) odgovornosti izvajalcev služb iz odstavka 2(e);
   (n) pogoje za izdajo, ohranitev, spremembe, začasni odvzem ali preklic odobritev in pogojev za nadzor organizacij, vključenih v projektiranje, izdelavo in vzdrževanje opreme aerodroma, ki je ključnega pomena za varnost;
   (o) odgovornosti organizacij, vključenih v projektiranje, izdelavo in vzdrževanje opreme aerodroma, ki je ključnega pomena za varnost.“

"

(c)  na koncu odstavka 5 se doda naslednji novi pododstavek:"

„V zvezi z aerodromi in opremo aerodromov ter obratovanjem aerodromov je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 65b spremeni ali dopolni Prilogo Va in, če je ustrezno, Prilogo Vb, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti v zvezi z aerodromi, da se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz člena 2.“ [Sprememba 36]

"

(10)  Člen 8b se spremeni:

(a)  odstavka 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:"

„4. Z ukrepi iz odstavka 6 se lahko določi zahteva za certifikacijo organizacij ali izdajanje izjav za organizacije, ki izvajajo projektiranje, izdelavo in vzdrževanje sistemov in sestavin ATM/ANS, od katerih je odvisna varnost ali interoperabilnost. Certifikati za te organizacije se izdajo, ko te dokažejo, da so sposobne in imajo sredstva za izvajanje obveznosti, povezanih z njihovimi privilegiji. Dodeljeni privilegiji so navedeni v certifikatu.

5.  Z ukrepi iz odstavka 6 se lahko določi zahteva za certifikacijo ali kot druga možnost potrjevanje ali izdajanje izjav izvajalca ATM/ANS ali organizacije ki izvaja projektiranje, izdelavo in vzdrževanje sistemov in sestavin ATM/ANS, za sisteme in sestavine ATM/ANS, od katerih je odvisna varnost ali interoperabilnost. Certifikat ali izjava ali potrditev za te sisteme in sestavine se izda, ko prosilec dokaže, da so sistemi in sestavine skladni s podrobnimi specifikacijami, določenimi za zagotavljanje skladnosti z bistvenimi zahtevami iz odstavka 1.“

"

(b)  odstavek 6 se spremeni:

(i)  uvodni del se nadomesti z naslednjim:"

„6. V zvezi z izvajanjem ATM/ANS je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise za:“

"

(ii)  točka (e) se nadomesti z naslednjim:"

„(e) pogoje in postopke v zvezi z izjavo izvajalcev služb ter organizacij, ki izvajajo projektiranje, izdelavo in vzdrževanje sistemov in sestavin ATM/ANS, iz odstavkov od 3 do 5 ter nadzor nad njimi;“

"

(iii)  dodajo se naslednje točke:"

„(g) pogoje za izdajo in razširjanje obveznih informacij za zagotovitev varnosti pri izvajanju ATM/ANS;

   (h) pogoje za potrditev in izjavo iz odstavka 5 ter za nadzor skladnosti s temi pogoji;
   (i) operativne predpise ter sestavine ATM/ANS, potrebne za uporabo zračnega prostora.“

"

(iv)  na koncu odstavka se doda naslednji novi pododstavek:"

„V zvezi z izvajanjem ATM/ANS je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 65b spremeni ali dopolni Prilogo Va, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti v zvezi z ATM/ANS, da se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz člena 2.“ [Sprememba 37]

"

(c)  v odstavku 7 se točka (a) nadomesti z naslednjim:"

„(a) odražajo zadnje stanje tehničnega razvoja in najboljše prakse na področju ATM/ANS, zlasti v skladu z osrednjim načrtom ATM in v tesnem sodelovanju z ICAO“.

"

(11)  Člen 8c se spremeni:

(a)  v odstavku 10 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„10. V zvezi s kontrolorji zračnega prometa ter osebami in organizacijami, vključenimi v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje ali zdravstvene preglede kontrolorjev zračnega prometa, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise za:“

"

(b)  v odstavku 10 se dodajo naslednje točke:"

„(e) brez poseganja v določbe dvostranskih sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 12, pogoje za priznavanje licenc iz tretjih držav;

   (f) pogoje, pod katerimi je izvajanje usposabljanja na delovnem mestu prepovedano, omejeno ali zanj veljajo določeni pogoji zaradi varnosti;
   (g) pogoje za izdajo in razširjanje obveznih informacij za zagotovitev varnosti izvajanja usposabljanja na delovnem mestu.“

"

(c)  na koncu odstavka 10 se doda naslednji novi pododstavek:"

„V zvezi s kontrolorji zračnega prometa ter osebjem in organizacijami, vključenimi v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje ali zdravstvene preglede kontrolorjev zračnega prometa, je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi akti v skladu s členom 65b spremeni ali dopolni Prilogo Vb, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti, povezanega z organizacijami za usposabljanje in kontrolorji zračnega prometa, da se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz člena 2.“ [Sprememba 38]

"

(12)  Člen 9 se spremeni:

(a)  v odstavku 4 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„4. V zvezi z zrakoplovi iz člena 4(1)(d) ter njihovo posadko in obratovanjem je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise, ki določajo:“

"

(b)  točka (a) v odstavku 4 se nadomesti z naslednjim:"

„(a) dovoljenje za upravljanje zrakoplovov ali delovanje posadke iz člena 4(1)(d), ki nimajo spričevala o plovnosti ali licence v skladu s standardi ICAO, na letih v smeri proti ozemlju Skupnosti in znotraj njega ali pri odletih z njega;“

"

(c)  točka (e) v odstavku 4 se nadomesti z naslednjim:"

„(e) pogoje v zvezi z izjavo operatorjev iz odstavka 3 in za nadzor nad njimi;“

"

(d)  v odstavku 4 se doda naslednja točka:"

„(g) alternativne pogoje za primere, kadar skladnost s standardi in zahtevami iz odstavka 1 ni možna ali zahteva nesorazmerno prizadevanje, da se zagotovi doseganje cilja zadevnih standardov in zahtev.“

"

(e)  v točki (e) odstavka 5 se črta beseda „varnostni“.

(13)  Člen 10 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Za izvajanje odstavka 1 države članice poleg nadzorovanja certifikatov, ki so jih izdale, ali izjav, ki so jih prejele, izvajajo tudi preiskave, vključno s preverjanji na ploščadi, in sprejmejo ukrepe, vključno s prepovedjo vzletanja zrakoplova, za preprečitev nadaljnje kršitve predpisov.“

"

(b)  v odstavku 5 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„5. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise o pogojih za sodelovanje iz odstavka 1 ter zlasti:“

"

(c)  v odstavku 5 se dodata naslednji točki:"

„(d) pogoje za usposobljenost inšpektorjev, ki izvajajo preverjanja na ploščadi, ter organizacije, ki izvajajo usposabljanje teh inšpektorjev

   (e) pogoje za upravljanje in uporabo nadzora in izvrševanja, vključno s sistemi za upravljanje varnosti“

"

(14)  Člen 11 se spremeni:

(a)  odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim"

„1. Države članice brez dodatnih tehničnih zahtev ali ocenjevanj priznajo certifikate, izdane v skladu s to uredbo, ter delegirane akte in izvedbene akte, sprejete na podlagi te uredbe. Če velja začetno priznanje le za določen namen ali namene, vsa poznejša priznanja veljajo le za enak namen ali namene.

2.  Komisija na lastno pobudo ali zahtevo države članice ali Agencije odloči, ali je certifikat iz odstavka 1 skladen s to uredbo ter delegiranimi akti in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2). Komisija v ustrezno utemeljenih nujnih primerih, povezanih z varnostjo, v skladu s postopkom iz člena 65(4) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati.“

"

(15)  V členu 12(2) (b) se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„lahko zahteva, da zadevna država članica sporazum spremeni, odloži njegovo uporabo ali se mu odpove v skladu s členom 351 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2).“

"

(16)  Člen 13 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 13

Usposobljeni subjekti

„Agencija ali zadevni nacionalni letalski organ pri dodeljevanju posebne naloge certifikacije ali nadzora usposobljenemu subjektu zagotovita, da ta subjekt izpolnjuje merila iz Priloge V.

Usposobljeni subjekti ne izdajajo certifikatov ali dovoljenj ali prejemajo izjav.“

"

(17)  Člen 14 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Določbe te uredbe ter delegiranih aktov in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, državi članici ne preprečujejo takojšnjega odziva na problem v zvezi z varnostjo, ki zadeva proizvod, sistem, osebo ali organizacijo, pod pogojem, da je potrebno takojšnje ukrepanje za zagotovitev varnosti in problema ni mogoče ustrezno obravnavati v skladu s to uredbo ter delegiranimi akti in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe.“

"

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„3. Komisija oceni, ali so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, in kadar meni, da niso izpolnjeni, sprejme ustrezni sklep. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2). Komisija v ustrezno utemeljenih nujnih primerih, povezanih z varnostjo, v skladu s postopkom iz člena 65(4) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati.

Zadevna država članica ukrep, sprejet v skladu z odstavkom 1, prekliče po prejemu obvestila o sklepu iz prvega pododstavka tega odstavka.

Kadar je zaradi ugotovitve neposrednega problema v zvezi z varnostjo iz odstavka 1 potrebno, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65c, da spremeni ali dopolni to uredbo odpravi ugotovljene težave z varnostjo..“ [Sprememba 39]

"

(c)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Države članice lahko v nujnih nepredvidenih časovno omejenih operativnih razmerah ali operativnih potrebah odobrijo izjeme od izpolnjevanja bistvenih zahtev, določenih v tej uredbi ter njenih delegiranih in izvedbenih aktih, če takšne izjeme ne prizadenejo stopnje varnosti. Agencijo, Komisijo in druge države članice se takoj uradno obvesti o vseh takšnih izjemah, če se začnejo ponavljati ali če se odobrijo za obdobja, daljša od dveh mesecev.“

"

(d)  v odstavku 5 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Komisija oceni, ali izjema izpolnjuje pogoje iz odstavka 4, in kadar meni, da jih ne izpolnjuje, sprejme ustrezni sklep. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2). Komisija v ustrezno utemeljenih nujnih primerih, povezanih z varnostjo, v skladu s postopkom iz člena 65(4) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati.

Zadevna država članica izjemo prekliče po prejemu obvestila o sklepu iz drugega pododstavka.“

"

(e)  v odstavku 6 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„6. Kadar je mogoče stopnjo zaščite, ki je enakovredna stopnji, doseženi z izvajanjem delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, doseči na drug način, lahko države članice ne glede na državljanstvo dovolijo odstopanje od teh delegiranih ali izvedbenih aktov v skladu s postopkom iz drugega pododstavka odstavka 7.“

"

(f)  na koncu odstavka v odstavku 7 se doda naslednji drugi pododstavek nadomesti z naslednjim: [Sprememba 10]"

„Kadar Komisija ob upoštevanju priporočila iz prvega pododstavka ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 6, takoj dovoli odstopanje z ustrezno spremembo delegiranih ali izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe.“

"

(18)  Člen 15 se spremeni:

(a)  v odstavku 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„2. Brez poseganja v pravico javnosti glede dostopa do dokumentov Komisije po Uredbi (ES) št. 1049/2001 Komisija na svojo pobudo sprejme podrobne predpise o razširjanju informacij iz odstavka 1 tega člena zainteresiranim stranem. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(3). Ti ukrepi upoštevajo potrebo po: “

"

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„ 3. Nacionalni letalski organi v skladu s pravom EU in s svojo nacionalno zakonodajo sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti informacij, ki jih prejmejo na podlagi odstavka 1.“ [Sprememba 11]

"

(19)  Naslov poglavja III se nadomesti z naslednjim:"

„AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA LETALSTVO“

"

(20)  Člen 17 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„Za izvajanje te uredbe se ustanovi Agencija Evropske unije za letalstvo.“

"

(b)  v odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„Za zagotavljanje ustreznega delovanja in razvoja civilnega letalstva, zlasti varnosti, Agencija:“ [Sprememba 12]

"

(c)  v odstavku 2 se doda se naslednja točka:"

„(f) podpira pristojne organe držav članic pri izvajanju njihovih nalog z zagotavljanjem foruma za izmenjavo informacij in strokovnjakov. “

"

(ca)  v odstavku 2 se dodata naslednji točki:"

„(g) v skladu s členom 2 spodbuja letalske standarde in predpise Unije na mednarodni ravni z vzpostavitvijo ustreznega sodelovanja s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, pri tem pa spodbuja pretok letalskih proizvodov, strokovnjakov in storitev iz Unije, da bi jim tako olajšali dostop do novih rastočih trgov po vsem svetu.

   (h) izvaja akreditacijo nacionalnih letalskih organov. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da določi podrobne predpise, ki vsebujejo pogoje za izpolnitev določbe iz tega odstavka.[Spremembe 13, 31 in 40]

"

(21)  V členu 19(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Ti dokumenti odražajo stanje tehnike in najboljšo prakso na zadevnih področjih ter se posodabljajo z upoštevanjem izkušenj, pridobljenih na področju letalstva na svetovni ravni, ter znanstvenega in tehničnega napredka ter osrednjega načrta ATM.“ [Sprememba 14]

"

(22)  v členu 21(2)(b) se točka (i) nadomesti z naslednjim:"

„(i) simulacijskih naprav za usposabljanje, ki jih upravljajo organizacije za usposabljanje, ki jih je certificirala Agencija;“

"

(23)  Člen 22 se spremeni:

(a)  v točki (c) odstavka 2 se besedi „enega meseca“ nadomestita z besedama „treh mesecev“;

(b)  točka (e) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:"

„(e) če se država članica ne strinja z zaključki Agencije o posamezni shemi, zadevo preda Komisiji. Komisija odloči, ali je shema v skladu z varnostnimi cilji te uredbe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2);“

"

(24)  V členu 22a se vstavi naslednja točka:"

„(ca) izdaja in podaljšuje certifikate ali sprejema izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo ter izjave o skladnosti v skladu s členom 8b(4) in (5) organizacij, ki zagotavljajo vseevropske službe ali sisteme, in kadar zadevna država članica to zahteva, tudi drugih izvajalcev služb ter organizacij, ki izvajajo projektiranje, izdelavo in vzdrževanje sistemov in sestavin ATM/ANS;“

"

(25)  Odstavek 5 člena 24 se nadomesti z naslednjim:"

„5. Ob upoštevanju načel iz členov 52 in 53 Komisija sprejme podrobne predpise o načinu dela Agencije pri opravljanju nalog iz odstavkov 1, 3 in 4. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2).“

"

(26)  Člen 25 se spremeni:

(a)  v odstavku 3 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„3. Na podlagi odstavkov 1 in 2 Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 65b določi:“

"

(b)  v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:"

„(b) podrobne predpise za preiskave, povezane ukrepe in poročanje ter odločanje, vključno z določbami o pravici do zaščite, dostopu do dokumentacije, pravnem zastopstvu, zaupnosti, začasnimi določbami ter določanjem višine glob in periodičnih denarnih kazni in njihovo izterjavo.“

"

(27)  V členu 29 se črta odstavek 2.

(28)  Člen 30 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 30

Privilegiji in imunitete

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije se uporablja za Agencijo in njeno osebje.“

"

(29)  Člen 33 se spremeni:

(a)  točka (a) v odstavku 2 se nadomesti z naslednjim:"

„(a) imenuje izvršnega direktorja in namestnike izvršnega direktorja v skladu s členom 39a in 39b;“

"

(b)  točka (c) v odstavku 2 se nadomesti z naslednjim:"

„(c) vsako leto pred 30. novembrom in po prejemu mnenja Komisije sprejme letni in večletni delovni program Agencije za prihodnja leta; ti delovni programi se sprejmejo brez poseganja v letni proračunski postopek Skupnosti Unije in zakonodajni program Skupnosti Unije za področja, ki se nanašajo na varnost v letalstvu; delovnim programom se priloži mnenje Komisije;“ [Sprememba 15]

"

(c)  točka (h) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:"

„(h) izvršuje disciplinsko oblast nad izvršnim direktorjem in v dogovoru z izvršnim direktorjem, nad namestniki izvršnega direktorja;“

"

(d)  v odstavku 2 se dodajo naslednje točke:"

„(n) v skladu z odstavkom 6 izvaja pooblastila na področju osebja Agencije, ki mu jih podeljujejo kadrovski predpisi pristojnega organa za imenovanja, in v skladu s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev pristojnega organa, ki je pooblaščen za sklepanje pogodbe o zaposlitvi (Uredba EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 Sveta*) (v nadaljnjem besedilu: pooblastila pristojnega organa za imenovanja);

   (o) zagotavlja ustrezne nadaljnje ukrepe na podlagi ugotovitev in priporočil, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF);
   (p) sprejema ustrezne izvedbene predpise za uveljavljanje kadrovskih predpisov in pogojev zaposlovanja drugih uslužbencev v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov;
   (q) sprejema predpise za preprečevanje in reševanje konfliktov interesov svojih članov in članov komisije oz. komisij za pritožbe.

________________

* Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter o uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).“

"

(e)  doda se naslednji odstavek 6:"

„6. Upravni odbor v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov sprejme odločitev na podlagi člena 2(1) kadrovskih predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev o dodelitvi ustreznih pooblastil pristojnega organa za imenovanja izvršnemu direktorju in opredelitvi pogojev, v skladu s katerimi se lahko ta dodelitev pooblastil začasno prekine. Izvršni direktor je pooblaščen za prenos navedenega pooblastila na sodelavce.

Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravni odbor z odločbo, sprejeto z absolutno večino svojih članov, začasno prekine prenos pooblastila pristojnega organa za imenovanja na izvršnega direktorja in tudi pooblastil, ki jih je ta prenesel na sodelavce, ter jih izvaja sam ali pa jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni izvršni direktor.“ [Sprememba 16]

"

(30)  Člen 34 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se besedi „predstavnik Komisije“ nadomestita z besedami „dva predstavnika Komisije, vsi imajo glasovalne pravice“.

(b)  v drugem pododstavku odstavka 1 se besede „svojega predstavnika in njegovega namestnika“ nadomestijo z besedami „svoja predstavnika in njuna namestnika“

(c)  v drugem pododstavku odstavka 1 se beseda „pet“ nadomesti s „štiri“

(d)  v odstavku 1 se na koncu doda nov pododstavek:"

„Člani upravnega odbora in njihovi namestniki se lahko imenujejo na podlagi njihovega znanja na področju letalstva, ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, administrativnih in proračunskih veščin. Vse strani, ki so zastopane v upravnem odboru, poskušajo omejiti menjave svojih predstavnikov, da se zagotovi stalnost dela odbora. Vse strani skušajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.“

"

(31)  V odstavek 1 člena 37 se vstavijo naslednje spremembe:

–  besedi „dvotretjinsko večino“ se nadomestita z besedama „navadno absolutno večino“ [Sprememba 17]

–  vstavi se naslednji drugi stavek:"

„Vendar je dvotretjinska večina članov upravnega odbora potrebna za odločitve, ki se nanašajo na delovne programe, letni proračun, imenovanje in podaljšanje mandata izvršnega direktorja ali odstavitev izvršnega direktorja s položaja.“

"

(32)  Doda se naslednji člen:"

„Člen 37a

Izvršni Izvršilni odbor

1.  Upravnemu odboru pomaga izvršni izvršilni odbor.

2.  Izvršni Izvršilni odbor:

   (a) pripravlja sklepe, ki jih sprejme upravni odbor;
   (b) skupaj z upravnim odborom zagotavlja ustrezne nadaljnje ukrepe na podlagi ugotovitev in priporočil, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF);
   (c) brez poseganja v pristojnosti izvršnega direktorja, ki so določene v členu 38, mu pomaga in svetuje pri izvajanju sklepov upravnega odbora s ciljem okrepitve nadzora upravnega poslovodenja in proračunskega upravljanja.

3.  Po potrebi in zaradi nujnosti lahko izvršni izvršilni odbor sprejema nekatere začasne sklepe v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah upravnega poslovodenja, vključno z umikom sprejme začasno odločitev o umiku prenesenega pooblastila pristojnega organa za imenovanja,in proračunskih zadevah in proračunske zadeve. Odločitev se sprejme z večino petih od sedmih glasov članov izvršilnega odbora. Odločitev se nemudoma posreduje na prvo naslednjo sejo upravnega odbora. Upravni odbor lahko odločitev prekliče z absolutno večino glasov.

4.  Izvršni Izvršilni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, en predstavnik Komisije v upravnem odboru in trije drugi člani pet drugih članov, ki jih upravni odbor imenuje za obdobje dveh let izmed svojih članov z glasovalno pravico. Mandat petih imenovanih članov upravnega odbora se lahko podaljša brez omejitev. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega izvršilnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sestankih izvršilnega odbora, vendar nima pravice do glasovanja.

5.  Mandat članov izvršnega predsednika izvršilnega odbora traja enako dolgo je enak kot mandat članov predsednika upravnega odbora. Mandat članov izvršnega odbora se konča, ko se konča njihovo članstvo predstavnika Komisije je enak kot njegov mandat v upravnem odboru. Mandat članov izvršilnega odbora poteče s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru.

6.  Izvršni Izvršilni odbor ima redni sestanek vsaj vsake tri mesece. Poleg tega se sestane na pobudo predsednika ali,na zahtevo članov ali izvršnega direktorja.

7.  Upravni odbor določi poslovnik izvršnega izvršilnega odbora.“ [Sprememba 18]

"

(33)  Člen 38 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Agencijo vodi njen izvršni direktor, ki je pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisen. Brez poseganja v pristojnosti Komisije, upravnega odbora in izvršnega odbora izvršni direktor ne sme zahtevati ali sprejemati nikakršnih navodil od posameznih vlad ali drugih organov.“

"

(b)  točka (g) v odstavku 3 se črta.

(c)  točka (i) v odstavku 3 se nadomesti z naslednjim:"

„(i) prenaša svoja pooblastila na druge člane, zaposlene v Agenciji. Komisija opredeli način uporabe takšnih pooblastil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2);“

"

(d)  v odstavku 3 se točka (k) nadomesti z naslednjim:"

„(k) pripravi letni in večletni delovni program ter ju po posvetovanju s Komisijo predloži upravnemu odboru;“

"

(e)  v odstavku 3 se dodajo naslednje točke:"

„(m) izvaja letni in večletni delovni program ter upravnemu odboru poroča o njunem izvajanju;

   (n) pripravi načrt ukrepov, ki upošteva sklepe notranjih ali zunanjih revizijskih poročil ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), in o napredku dvakrat letno poroča Komisiji ter redno izvršnemu in upravnemu odboru;
   (o) varuje finančne interese Unije, tako da izvaja preventivne ukrepe proti goljufijam, korupciji in katerim koli drugim nezakonitim dejavnostim, opravlja učinkovit nadzor in v primeru odkritih nepravilnosti izterja neupravičeno izplačane zneske ter po potrebi izboljša učinkovite, sorazmerne in odvračilne administrativne ter denarne kazni;
   (p) za Agencijo pripravi strategijo za boj proti goljufijam in jo v potrditev predstavi upravnemu odboru.“

"

(34)  Člen 39 se črta.

(35)  Dodata se naslednja člena:"

„Člen 39a

Imenovanje izvršnega direktorja

1.  Izvršni direktor deluje kot začasni uradnik Agencije v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

2.  Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi odlik ter dokumentirane usposobljenosti in izkušenj, pomembnih za civilno letalstvo, izmed kandidatov s seznama, ki ga predlaga Komisija, na podlagi odprtega in preglednega izbirnega postopka.

Agencijo pri sklenitvi pogodbe z izvršnim direktorjem zastopa predsednik upravnega odbora.

Kandidata Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, lahko pristojni odbor pred imenovanjem poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta pred imenovanjem pozove, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja njegovih članov. [Sprememba 19]

3.  Mandat izvršnega direktorja je pet let. Do konca Na sredi navedenega obdobja Komisija izvede ocenjevanje, pri čemer upošteva oceno uspešnosti pripravi poročilo, v katerem oceni uspešnost izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije. Komisija to ocenjevalno poročilo predloži pristojnemu odboru Evropskega parlamenta. [Sprememba 20]

4.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 3, enkrat podaljša mandat izvršnega direktorja za največ pet let.

5.  Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja. Izvršnega direktorja lahko Izvršni direktor v enem mesecu pred podaljšanjem mandata pristojni odbor poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta pozove, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja njegovih članov. [Sprememba 21]

6.  Izvršni direktor, katerega mandat je bil podaljšan, ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto ob koncu celotnega obdobja.

7.  Izvršni direktor se lahko odstavi s položaja le na podlagi sklepa upravnega odbora, ki ukrepa na predlog Komisije.

8.  Upravni odbor sprejema sklepe o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstranitvi izvršnega direktorja in/ali namestnikov izvršnega direktorja s položaja z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo glasovalne pravice.

Člen 39b

Imenovanje namestnikov izvršnega direktorja

1.  Izvršnemu Izvršnemu direktorju lahko pomaga eden ali več namestnikov en namestnik izvršnega direktorja. [Sprememba 22]

2.  Namestnik izvršnega direktorja ali namestniki izvršnega direktorja se imenujejo, se jim podaljša mandat ali se odstavijo s položaja, kot je določeno v členu 39a, in sicer po posvetovanju z izvršnim direktorjem in po potrebi z novoizvoljenim izvršnim direktorjem.“

"

(36)  Odstavek 3 v členu 40 se nadomesti z naslednjim:"

„3. Komisija ali komisije za pritožbe se sestanejo po potrebi. Komisija določi število komisij za pritožbe in delo, ki se jim dodeli. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(2).“

"

(37)  Odstavek 5 člena 41 se nadomesti z naslednjim:"

„5. O usposobljenosti, ki se zahteva za člane vsake komisije za pritožbe, pooblastilih posameznih članov v fazi priprave sklepov in pogojih glasovanja odloča Komisija. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 65(3).“

"

(38)  V členu 52(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:"

„(b) po potrebi, vključujejo strokovnjake ustreznih zainteresiranih strani ali uporabijo strokovno znanje in izkušnje ustreznih evropskih organov za standardizacijo, Eurocontrola ali drugih specializiranih organov;“

"

(39)  Člen 56 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 56

Letni in večletni delovni program

1.  Upravni odbor vsako leto do 30. novembra v skladu s členom 33(2)(c) ob upoštevanju mnenja Komisije sprejme programski dokument, ki vsebuje večletno in letno programiranje, na podlagi osnutka, ki ga je predložil izvršni direktor. Dokument pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Programski dokument postane dokončen po končnem sprejetju splošnega proračuna in se po potrebi ustrezno prilagodi.

Letni in večletni delovni programi imajo namen spodbujati stalno izboljševanje varnosti letalstva v Evropi ter so skladni s cilji, pooblastili in nalogami Agencije, opredeljenimi v tej uredbi.

2.  Letni delovni program vsebuje podrobne cilje in predvidene rezultate, vključno z indikatorji uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, razporejenih na posamezni ukrep, v skladu z načeli oblikovanja in upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 4. Jasno navaja naloge, ki so bile dodane, spremenjene ali črtane glede na preteklo finančno leto.

Vključuje strategijo o odnosih s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami iz člena 27(2) ter ukrepe, ki se nanašajo na to strategijo.

3.  Upravni odbor spremeni sprejet delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga.

Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po istem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko pooblastilo za vključitev nebistvenih sprememb v letni delovni program prenese na izvršnega direktorja.

4.  Večletni delovni program določa splošno strateško programiranje, vključno s cilji, predvidenimi rezultati in indikatorji uspešnosti. Določa tudi programiranje sredstev, vključno z večletnim proračunom in osebjem.

Programiranje sredstev se letno posodablja. Strateško programiranje se po potrebi posodobi, zlasti zaradi obravnave učinka ocene iz člena 62.“

"

(40)  V členu 57 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim"

„Splošno letno poročilo opisuje, na kakšen način je Agencija izvajala svoj letni delovni program. Jasno navaja, katera izmed pooblastil in nalog Agencije so bila dodana, spremenjena ali črtana v primerjavi s predhodnim letom.“

"

(41)  V členu 59(1) se doda naslednja točka:"

„(f) dajatve, plačane pristojbine v skladu členom 13 Uredbe (ES)°št. [uredba o enotnem evropskem nebu] za ustrezne naloge organov ATM/ANS z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 391/2013* v zvezi z nadzornimi nalogami ATM/ANS, ki jih izvaja Agencija.. [Sprememba 23]

   (fa) nepovratna sredstva. [Sprememba 24]

_________________

* Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L 128, 9.5.2013, str. 31).“

"

(41a)  Vstavi se naslednji člen:"

„Člen 61a

Nasprotja interesov

1.  Izvršni direktor in uradniki, ki jih države članice in Komisija začasno napotijo, dajo izjavo o zavezi in izjavo o interesih, v kateri navedejo, da nimajo nobenih neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave podajo v pisni obliki ob začetku opravljanja funkcije in jih posodobijo v primeru spremembe osebnih okoliščin. Te izjave podajo tudi člani upravnega odbora, izvršilnega odbora in komisije za pritožbe; njihove izjave in življenjepisi se objavijo. Agencija na svoji spletni strani objavi seznam članov organov iz člena 42 ter zunanjih in notranjih strokovnjakov.

2.  Upravni odbor izvaja politiko za upravljanje in preprečevanje nasprotij interesov, ki vključuje vsaj:

   (a) načela upravljanja in preverjanja izjav o interesih, vključno s pravili za njihovo objavo, ob upoštevanju člena 77;
   (b) zahteve za osebje Agencije in napotene nacionalne strokovnjake glede obvezne usposobljenosti na področju nasprotij interesov;
   (c) pravila glede prejemanja daril in povabil;
   (d) podrobna pravila glede nezdružljivih dejavnosti za osebje in člane Agencije, potem ko preneha njihovo delovno razmerje pri Agenciji;
   (e) pravila glede preglednosti odločitev Agencije, vključno z zapisniki sej svetov Agencije, ki se objavijo ob upoštevanju občutljivih, tajnih in poslovnih podatkov ter
   (f) kazni in druge mehanizme za zagotovitev avtonomije in neodvisnosti Agencije.

Agencija upošteva potrebo po ohranjanju ravnovesja med tveganji in koristmi, zlasti kar zadeva cilj, da se pridobi najboljše tehnično svetovanje in strokovno znanje, ter upravljanje nasprotij interesov. Ko izvršni direktor poroča Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s to uredbo, v svoje poročilo vključi informacije v zvezi z izvajanjem te politike.“ [Sprememba 25]

"

(42)  Člen 62 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se besedi „Upravni odbor“ nadomestita s „Komisija“

(b)  doda se odstavek:"

„4. Pri vsakem drugem ocenjevanju se ocenijo tudi doseženi rezultati Agencije, pri čemer se upoštevajo njeni cilji, mandat in naloge. Če Komisija meni, da nadaljnje delovanje Agencije na podlagi dodeljenih ciljev, mandata in nalog ni več upravičeno. lahko predlaga spremembo te uredbe ali njeno razveljavitev.“

"

(43)  Člen 64 se spremeni:

(a)  naslov se nadomesti s „Takse in dajatve“

(b)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 65b, da na podlagi odstavkov 3, 4 in 5 določi podrobne predpise v zvezi s taksami in dajatvami.“

"

(c)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„3. Predpisi iz odstavka 1 določajo zlasti zadeve, za katere se na podlagi člena 59(1)(c) in (d) plačajo takse in dajatve, višino taks in dajatev ter način njihovega plačila. “

"

(d)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"

„5. Takse in dajatve se določijo v takšni višini, da z njimi povezani prihodki načeloma zadostujejo za pokritje celotnih stroškov opravljenih storitev. V teh stroških se morajo zlasti odražati vsi izdatki Agencije v zvezi z osebjem, ki opravlja dejavnosti iz tretjega odstavka, vključno s sorazmernimi prispevki delodajalca v pokojninsko shemo. Te takse in dajatve, vključno s tistimi, ki so bile zbrane v letu 2007, so namenski prejemki Agencije.“

"

(da)  doda se naslednji odstavek:"

„6. Število zaposlenih, ki se financirajo s prihodki iz taks in dajatev, se lahko spreminja v skladu s tržnim povpraševanjem po certifikatih, potrdilih in drugih storitvah.“ [Sprememba 26]

"

(44)  Člen 65 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen

Odbor

1.  Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011Evropskega parlamenta in Sveta*.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

4.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 navedene uredbe.

________________

* Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“

"

(45)  Člen 65a se črta.

(46)  Dodata se naslednja člena:"

„Člen 65b

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz člena 5(5), člena 6(2), člena 6(3), člena 7(6), člena 8(5), člena 8a(5), člena 8b(6), člena 8c(10), člena 9(4), člena 10(5), člena 14(3), člena 14(7), člena 25(3) in člena 64(1) se na Komisijo prenese za nedoločen čas obdobje petih let od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 27]

3.  Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastila iz člena 5(5), člena 6(2), člena 6(3), člena 7(6), člena 8(5), člena 8a(5), člena 8b(6), člena 8c(10), člena 9(4), člena 10(5), člena 14(3), člena 14(7), člena 25(3) in člena 64(1) kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 5(5), člena 6(2), člena 6(3), člena 7(6), člena 8(5), člena 8a(5), člena 8b(6), člena 8c(10), člena 9(4), člena 10(5), člena 14(3), člena 14(7), člena 25(3) in člena 64(1) začne veljati le, če mu Evropski parlament in Svet ne nasprotujeta v roku dveh mesecev od prejema uradnega obvestila ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 65c

Nujni postopek

1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati takoj in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu nasprotuje v skladu s postopkom iz člena 65b(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.“

"

(46a)  Vstavi se naslednji člen:"

„Člen 65d

Poročilo Komisije

V skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisija pregleda uporabo te uredbe in do 31. decembra 2015 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu glede nadaljnjega razvoja sorazmernega in trajnostnega varnostnega okvira, ki bo temeljil na tveganjih.“ [Sprememba 28]

"

(47)  Doda se naslednji člen 66a:"

„Člen 66a

Sporazum o sedežu in pogoji delovanja

1.  Potrebne določbe glede nastanitve Agencije v državi članici gostiteljici ter opreme, ki jo da na voljo ta država članica, ter posebna pravila, ki se v državi članici gostiteljici Agencije uporabljajo za izvršnega direktorja, člane upravnega odbora, osebje Agencije in njihove družinske člane, so določena v sporazumu o sedežu med Agencijo in državo članico, v kateri je sedež Agencije, sprejetem po odobritvi upravnega odbora in najpozneje dve leti po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. [ ].

2.  Država članica, ki je gostiteljica Agencije, zagotovi najboljše možne razmere za delovanje Agencije, vključno z večjezičnim in evropsko usmerjenim izobraževanjem ter ustreznimi prometnimi povezavami.“

"

(48)  Doda se člen:"

„Člen 66b

Varnostna pravila glede varstva tajnih podatkov in podatkov občutljive narave, ki niso tajni

Agencija uporablja varnostna načela, ki jih zajemajo varnostni predpisi Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije (EUCI) in podatkov občutljive narave, ki niso tajni, kot jih opredeljuje Priloga k Sklepu 2001/844/ES, ESPJ, Euratom. Varnostna načela med drugim zajemajo določbe o izmenjavi, obdelavi in hrambi takšnih podatkov.“

"

(49)  V Prilogi V se točki 2 in 3 nadomestita z naslednjim:"

„2. Subjekt in osebje, pooblaščeno za certifikacijo in nadzor, morata izvajati svoje dolžnosti s kar največ strokovne neoporečnosti in tehnične usposobljenosti ter ne smeta biti pod pritiskom in prejemati spodbud, zlasti finančne narave, ki bi lahko vplivale na njuno presojo njune odločitve ali rezultate njunih preiskav, zlasti ne od oseb ali skupin oseb, na katere vplivajo rezultati certifikacije ali nadzora. [Sprememba 29]

3.  Subjekt mora zaposlovati osebje in razpolagati s sredstvi, ki so potrebna za ustrezno opravljanje tehničnih in administrativnih nalog, povezanih s postopkom certifikacije in nadzora; imeti bi moral tudi dostop do opreme, ki je potrebna za izredne naloge.“

"

(50)  Priloga Vb se spremeni:

(a)  točka (c)(iv) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:"

„Službe kontrole zračnega prometa in povezani postopki zagotavljajo primeren razmik med zrakoplovi, na manevrskem območju aerodroma preprečujejo trčenja med ovirami in zrakoplovi na navedenem območju, kadar je to primerno in izvedljivo, pomagajo pri zaščiti pred drugimi nevarnostmi v zraku ter zagotavljajo hitro in pravočasno usklajevanje z vsemi zadevnimi uporabniki in sosednjimi deli zračnega prostora.“

"

(b)  v točki (g) odstavka 2 se na koncu točke dodajo naslednje besede:"

„Upravljanje pretoka se izvaja, da bi se s tem pri uporabi zračnega prostora zagotovile optimalno razpoložljive zmogljivosti in bi se spodbudili procesi upravljanja pretoka zračnega prometa. Temelji na preglednosti in učinkovitosti ter jamči, da se zmogljivosti zagotavljajo na prilagodljiv način, pravočasno in v skladu s priporočili regionalnega načrta zračne plovbe ICAO za evropsko regijo.

Ukrepi iz člena 8b(6) za upravljanje pretoka zračnega prometa podpirajo operativne odločitve izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, upravljavcev aerodromov in uporabnikov zračnega prostora ter zajemajo naslednja področja:

   (a) načrtovanje letenja;
   (b) uporabo razpoložljivih zmogljivosti zračnega prostora med vsemi fazami letenja, vključno z dodeljevanjem slotov, in
   (c) uporabo zračnih poti za splošni zračni promet, vključno z:
   oblikovanjem enotne publikacije za orientacijo zračnih prog in prometa,
   možnostmi za preusmeritev splošnega zračnega prometa s področij zastojev, in
   prednostnimi pravili o dostopu do zračnega prostora za splošni zračni promet, zlasti v obdobjih zastojev in v kriznih obdobjih,
   (d) upoštevanje skladnosti med načrti leta in letališkimi sloti ter potrebne usklajenosti s sosednjimi regijami.“

"

(c)  v točki (h) odstavka 2 se na koncu točke dodajo naslednje besede:"

„Ob upoštevanju organiziranosti vojaških vidikov v pristojnosti držav članic upravljanje zračnega prostora podpira tudi enotno uporabo koncepta prilagodljive uporabe zračnega prostora, kakor ga opredeljuje ICAO in se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 551/2004, z namenom, da se olajša upravljanje zračnega prostora in upravljanje zračnega prometa v okviru skupne prometne politike.

Države članice pošljejo Agenciji letno poročilo o uporabi koncepta prilagodljive uporabe zračnega prostora v svoji pristojnosti v okviru skupne prometne politike.“

"

(d)  v točki (a) odstavka 3 se na koncu točke dodajo naslednje besede:"

„Sistemi vključujejo zlasti:

1.  Sisteme in postopke za upravljanje zračnega prostora.

2.  Sisteme in postopke za upravljanje pretoka zračnega prometa.

3.  Sisteme in postopke za službe zračnega prometa, zlasti sisteme za obdelovanje podatkov o letih, sisteme za obdelovanje nadzornih podatkov in sisteme vmesnikov človek-stroj.

4.  Komunikacijske sisteme in postopke za komunikacije zemlja-zemlja, zrak-zemlja in zrak-zrak.

5.  Navigacijske sisteme in postopke.

6.  Nadzorne sisteme in postopke.

7.  Sisteme in postopke za službe za letalske informacije.

8.  Sisteme in postopke za uporabo meteoroloških informacij.“

"

(e)  v točki (b) odstavka 3 se na koncu točke dodajo naslednje besede:"

„Sistemi ATM/ANS in njihove sestavine se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo z uporabo ustreznih in veljavnih postopkov tako, da je ves čas in v vseh fazah leta zagotovljeno nemoteno delovanje evropske mreže za upravljanje zračnega prometa. Nemoteno delovanje se lahko izrazi zlasti v obliki skupne uporabe informacij, vključno z ustreznimi informacijami o obratovalnem statusu, skupnim razumevanjem informacij, primerljivo obdelavo in pripadajočimi postopki, ki omogočajo skupno operativno izvajanje, dogovorjeno za celotno evropsko mrežo za upravljanje zračnega prometa (EATMN) ali njene dele.

Evropska mreža za upravljanje zračnega prometa, njeni sistemi in njihove sestavine na koordinirani podlagi podpirajo nove dogovorjene in veljavne koncepte obratovanja, ki izboljšujejo kakovost, trajnost in učinkovitost navigacijskih služb zračnega prometa, zlasti z vidika varnosti in zmogljivosti.

Evropska mreža za upravljanje zračnega prometa, njeni sistemi in njihove sestavine podpirajo postopno izvajanje civilno-vojaške koordinacije do stopnje, potrebne za učinkovito upravljanje zračnega prostora in pretoka zračnega prometa ter varno in učinkovito uporabo zračnega prostora pri vseh uporabnikih, po konceptu prilagodljive uporabe zračnega prostora.

Da bi dosegli te cilje, evropska mreža za upravljanje zračnega prometa, njeni sistemi in njihove sestavine podpirajo pravočasno skupno uporabo točnih in skladnih informacij o vseh fazah leta med civilnimi in vojaškimi stranmi.“

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 170, 5.6.2014, str.116.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014.
(3)Uredba (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES (UL L 309, 24.11.2009, str. 51).
(4)Uredba (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L 300, 14.11.2009, str. 34).
(5) Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1).
(6)Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L 96, 31.3.2004, str. 1).
(7)Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (UL L 96, 31.3.2004, str. 10).
(8)Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (UL L 96, 31.3.2004, str. 20).
(9)Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (UL L 96, 31.3.2004, str. 26).
(10) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(11) Št. prenove uredbe o enotnem evropskem nebu.
(12) Št. prenove uredbe o enotnem evropskem nebu.
(13) Številko uredbe iz postopka COD 2013/0186.
(14) Št. prenove uredbe o enotnem evropskem nebu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov