Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0098/2014

Ingivna texter :

A7-0098/2014

Debatter :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0221

Antagna texter
PDF 471kWORD 161k
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I
P7_TA(2014)0221A7-0098/2014
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0409),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0169/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det maltesiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 december 2013(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0098/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 170, 5.6.2014, s. 116.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster
P7_TC1-COD(2013)0187

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  För att ta hänsyn till de ändringar som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1108/2009(3) och genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1070/2009(4) är det nödvändigt att anpassa innehållet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008(5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004(6), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004(7), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004(8) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004(9).

(2)  För utvecklingen och genomförandet av generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst krävs lagstiftningsåtgärder inom flera luftfartsområden. För att stödja kommissionen vid utarbetandet av tekniska bestämmelser bör byrån anta en balanserad strategi och undvika intressekonflikter för att reglera olika verksamheter utifrån deras särskilda egenskaper, godtagbara säkerhetsnivåer, klimat- och miljörelaterad hållbarhet och en identifierad riskhierarki hos användarna för att säkerställa en övergripande och samordnad utveckling av luftfarten. [Ändr. 1]

(3)  I syfte att ta hänsyn till tekniska, vetenskapliga, operativa behov eller säkerhetsbehov, genom att ändra eller komplettera bestämmelserna om luftvärdighet, miljöskydd, piloter, trafik med luftfartyg, flygplatser, flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, flygledare, operatörer från tredjeland, tillsyn och efterlevnad, flexibilitetsbestämmelser, böter och viten och avgifter bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet.

(3a)  Innan kommissionen antar en delegerad akt bör den rådfråga byrån och experterna från de länder med rösträtt som finns representerade i styrelsen. Kommissionen bör ta hänsyn till de rådgivande organens ståndpunkt och inte anta en delegerad akt om en majoritet av experterna och byrån motsätter sig detta. [Ändr. 2]

(3b)  För att ytterligare bana väg för inrättandet av en riskbaserad, proportionell och hållbar rättslig ram bör kommissionen genomföra ännu en undersökning av behovet att anpassa förordning (EG) nr 216/2008 till den nya utvecklingen. [Ändr. 3]

(3c)  Byrån, som är en central aktör inom unionens luftfartssystem, bör även inta en ledande roll när det gäller unionens yttre luftfartsstrategi. För att nå ett av målen i artikel 2 i förordning (EG) nr 216/2008, bör byrån, i nära samarbete med kommissionen, i betydande omfattning bidra till internationell spridning av unionens flygnormer och främja rörlighet för unionens luftfartsprodukter, -yrkesmän och -tjänster runt om i världen för att underlätta deras tillträde till nya växande marknader. [Ändr. 4]

(3d)  Beviljandet av certifikat och godkännanden samt tillhandahållandet av andra slags tjänster är väsentliga delar i de tjänster som byrån tillhandahåller branschen och bör främja konkurrenskraften i unionens luftfartssektor. Byrån bör kunna tillgodose den totala efterfrågan, som kan variera. Antalet anställda som finansieras med avgiftsintäkter bör därför kunna justeras och inte vara fastställt i tjänsteförteckningen. [Ändr. 5]

(3e)  Syftet med denna förordning är att uppfylla kravet i artikel 65a i förordning (EG) nr 216/2008 genom att åtgärda överlappningarna mellan förordning (EG) nr 549/2004 och förordning (EG) nr 216/2008, anpassa den förra till den senare och säkerställa en tydlig fördelning av uppgifterna mellan kommissionen, byrån och Eurocontrol på så sätt att kommissionen är inriktad på ekonomisk och teknisk reglering, byrån ansvarar för att utarbeta och övervaka tekniska föreskrifter och Eurocontrol inriktar sig på operativa uppgifter, framför allt i fråga om konceptet nätverksförvaltaren i enlighet med förordning (EG) nr 550/2004, genom vilken ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster en route, inbegripet övervakning, inrättades för att uppnå en större insyn och en bättre kostnadseffektivitet till förmån för luftrummets användare. Inom denna ram, och för att minska de totala kostnaderna för övervakningsverksamheten i fråga om flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, är det även nödvändigt att ändra det nuvarande avgiftssystemet en route så att det på lämpligt sätt motsvarar byråns övervakningsbefogenheter i fråga om flygledningstjänst/flygtrafiktjänster. En sådan ändring kommer att säkerställa att byrån har de resurser som krävs för att utföra de säkerhetsövervakningsuppgifter som den har tilldelats inom ramen för unionens metod för ett övergripande system (”total system approach”) inom området för luftfartssäkerhet, bidra till ett mer öppet, kostnadseffektivt och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster till luftrummets användare som finansierar systemet och uppmuntra till tillhandahållande av en integrerad tjänst. [Ändr. 6]

(4)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(10).

(5)  Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på flygplatsundantag och beslut om att inte tillåta tillämpning av flexibilitetsbestämmelser, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

(5a)  För att säkerställa att de tekniker som används i världen blir driftskompatibla bör kommissionen och byrån på internationell nivå uppmuntra till en samordnad strategi för ICAO:s standardiseringsinsatser. [Ändr. 7]

(6)  Utifrån en analys i varje enskilt fall och med hänsyn tagen till byråns särskilda karaktär bör vissa principer när det gäller byråns ledning och drift bör anpassas till den gemensamma strategi för EU rörande decentraliserade byråer som antogs av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i juli 2012. I synnerhet bör direktionens sammansättning vara sådan att hänsyn tas till flygets betydelse i de olika medlemsstaterna och att det finns tillräckligt med nödvändig expertis. [Ändr. 8]

(7)  Förordning (EG) nr 216/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 216/2008 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  Led b ska ersättas med följande:"

”b) Flygplatser eller delar av flygplatser, samt utrustning, personal och organisationer som avses i punkt 1 c och d, som kontrolleras och drivs av militären, där den trafik som betjänas huvudsakligen är annan än allmän flygtrafik.”

"

ii)  I led c ska första meningen ersättas med följande:"

”c) Flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, inklusive system och komponenter, personal och organisationer, som avses i punkt 1 e och f och som tillhandahålls eller ges tillgång till av militären, främst luftfartygsrörelser som inte är allmän flygtrafik.”

"

(b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska medlemsstaterna se till att militära anläggningar som är öppna för allmän flygtrafik och tjänster som militär personal tillhandahåller allmän flygtrafik, som inte omfattas av punkt 1, erbjuder en säkerhetsnivå som är minst lika effektiv som den som krävs av de väsentliga kraven enligt definitionen i bilagorna Va och Vb.”

"

(2)  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 2 ska följande led läggas till:"

”g) att stödja utvecklingen och genomförandet av generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst,

   h) att reglera civil luftfart på ett sätt som bäst främjar dess säkerhet, hållbar utveckling, prestanda, driftskompatibilitet och säkerhet, klimatskydd, miljövänlighet och energihushållning på ett sätt som står i proportion till arten av varje enskild verksamhet.” [Ändr. 9]

"

(b)  I punkt 3 ska led c ersättas med följande:"

”(c) inrättandet av Europeiska unionens byrå för luftfart (nedan kallad byrån) som ska vara oberoende,”

"

(3)  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

(a)  Led a ska ersättas med följande:"

”a) kontinuerlig tillsyn: de uppgifter som ska utföras för att kontrollera att de villkor som gäller för certifikatets utfärdande eller som täcks av en deklaration är uppfyllda under hela den tid certifikatet eller deklarationen är giltig, samt eventuella säkerhetsåtgärder, ”

"

(b)  Led da ska ersättas med följande:"

”da) komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster: komponenter enligt definitionen i artikel 2.18 i förordning (EG) nr ...(11) om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet,”

"

(c)  Följande led ska införas:"

”ea) deklaration: i fråga om flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, ett skriftligt utlåtande

   om överensstämmelse eller lämplighet för användning av system och komponenter som utfärdats av en organisation som bedriver konstruktion, tillverkning och underhåll av system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster,
   om överensstämmelsen med tillämpliga krav för en tjänst eller ett system som ska tas i drift som utfärdats av en tjänsteleverantör,
   om förmåga och möjligheter att fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med vissa flyginformationstjänster.”

"

(d)  Led f ska ersättas med följande:"

”f) behörigt organ: organ som får tilldelas specifika certifierings- eller översynsuppgifter av byrån eller en nationell luftfartsmyndighet under deras tillsyn och ansvar,”

"

(e)  Led q och r ska ersättas med följande:"

”q) flygledningstjänst/flygtrafiktjänster: flygledningstjänst enligt definitionen i artikel 2.10 i förordning (EG) nr ...(12), flygnavigeringstjänster som definieras i artikel 2.4 i den förordningen, inbegripet näthanteringstjänster som avses i artikel 17 i samma förordning, och tjänster som består av framtagning och bearbetning av data och formatering och leverans av data till allmän flygtrafik i flygtrafiksyfte som är viktig ur säkerhetssynpunkt,

   r) system för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster: varje kombination av utrustning och system enligt definitionen i artikel 2.33 i förordning (EG) nr ...+.”

"

(f)  Följande led ska läggas till:"

”t) allmän flygtrafik: alla rörelser av civila luftfartyg, liksom alla rörelser av statsluftfartyg (inbegripet militära luftfartyg samt tullens och polisens luftfartyg) när dessa rörelser genomförs i överensstämmelse med ICAO:s regler,

   u) generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst: den plan som godkänts genom rådets beslut 2009/320/EG* i enlighet med artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 219/2007**.

_____________________

* Rådets beslut 2009/320/EG av den 30 mars 2009 om godkännande av huvudplanen för det europeiska systemet för flygledningstjänsten för Sesar-projektet (Single European Sky ATM Research) (EUT L 95, 9.4.2009, s. 41).

** Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) (EUT L 64, 2.3.2007, s. 1).”

"

(fa)  Följande led ska införas:"

”ua) ackreditering: förfarandet för att godkänna att en nationell luftfartsmyndighet eller ett behörigt organ ska kunna utföra uppgifter i enlighet med denna förordning och förordning (EU) nr ...(13) [Ändr. 30 och 32]

"

(4)  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 3b ska ersättas med följande:"

”3b Genom undantag från punkt 3a får medlemsstaterna besluta att från bestämmelserna i denna förordning undanta en flygplats som

   inte hanterar fler än 10 000 passagerare per år och
   inte hanterar fler än 850 rörelser per år relaterade till fraktverksamhet.

På villkor att undantaget är förenligt med de allmänna säkerhetsmålen i denna förordning eller andra bestämmelser i unionslagstiftningen.

Kommissionen ska bedöma om villkoren i första stycket är uppfyllda och, om den anser att detta inte är fallet, fatta beslut om detta. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på säkerhet, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.4.

Den berörda medlemsstaten ska återkalla undantaget efter anmälan av det beslut som avses i andra stycket.”

"

(b)  I punkt 3c ska första meningen ersättas med följande:"

”3c. Flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som tillhandahålls i luftrummet för ett territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget, liksom varje annat luftrum där medlemsstaterna tillämpar förordning (EG) nr ...(14) i enlighet med artikel 1.4 i den förordningen, ska uppfylla kraven i denna förordning.”

"

(5)  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 2 led d ska första meningen ersättas med följande:"

"d Organisationer som har ansvaret för underhåll och fortsatt luftvärdighet av produkter, delar och anordningar ska visa att de har förmåga och möjligheter att fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med deras rättigheter.”

"

(b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

”5. När det gäller luftvärdigheten hos luftfartyg som avses i artikel 4.1 a, b och c ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser i fråga om följande:

   a) Villkor för att fastställa och för en sökande tillkännage den typcertifieringsgrund som är tillämplig på en produkt.
   b) Villkor för att fastställa och för en sökande tillkännage de detaljerade luftvärdighetsspecifikationer som är tillämpliga på delar och anordningar.
   c) Villkor för att fastställa och för en sökande tillkännage de detaljerade luftvärdighetsspecifikationer som är tillämpliga på luftfartyg som är berättigade till ett begränsat luftvärdighetsbevis.
   d) Villkor för att utfärda och sprida obligatorisk information för att säkerställa produkternas fortsatta luftvärdighet och villkor för godkännande av alternativa sätt att uppfylla kraven i förhållande till denna obligatoriska information.
   e) Villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla typcertifikat, begränsade typcertifikat, godkännande av förändringar av typcertifikat, kompletterande typcertifikat, godkännande av underlag för reparationer, individuella luftvärdighetsbevis, begränsade luftvärdighetsbevis, flygtillstånd och certifikat för produkter, delar eller anordningar, inbegripet
   i) villkor för giltighetstiden för dessa certifikat och villkor för förnyelsen av certifikat när en begränsad giltighetstid fastställs,
   ii) begränsningar som gäller för utfärdandet av flygtillstånd och som särskilt bör gälla
   flygningens ändamål,
   luftrum för flygningen,
   kvalifikation för flygbesättningen,
   transport av personer som inte tillhör besättningen,
   iii) luftfartyg som är berättigade till begränsade luftvärdighetsbevis och begränsningar med anknytning till detta,
   iv) data för operativ lämplighet, inbegripet:
   den kursplan som minimalt krävs för att utbilda personal med behörighet att certifiera underhåll, för att säkerställa överensstämmelse med punkt 2 f,
   den kursplan som minst krävs för typbehörighet som pilot och referensdata för tillämpliga simulatorer för att säkerställa överensstämmelse med artikel 7,
   motsvarande minimiutrustningslista
   luftfartygstypdata som är relevanta för kabinbesättningen,
   och ytterligare specifikationer för luftvärdighet för en viss typ av drift för att stödja fortsatt luftvärdighet och säkerhetsförbättringarna av luftfartyget.
   f) Villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla de organisationsgodkännanden som krävs i enlighet med punkt 2 d, e och g samt villkor enligt vilka sådana godkännanden inte behöver sökas.
   g) Villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla de personcertifikat som krävs i enlighet med punkt 2 f.
   h) Ansvar för innehavare av certifikat.
   i) Överensstämmelse för de luftfartyg som avses i punkt 1 och som inte omfattas av punkterna 2 eller 4, samt för luftfartyg som avses i artikel 4.1 c, med de grundläggande kraven.
   j) Villkor för underhåll och fortsatt luftvärdighet hos produkter, delar och anordningar.

När det gäller luftvärdighet för luftfartyg som avses i artikel 4.1 a, b och c, ska kommissionen ges befogenhet, genom delegerade akter i enlighet med artikel 65b, att ändra eller komplettera bilaga I, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om luftvärdighet för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 2.” [Ändr. 33]

"

(6)  I artikel 6 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:"

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att, genom genomförandeakter i enlighet med artikel 65b, ändra de krav som avses i punkt 1 i syfte att anpassa dem till ändringar av Chicagokonventionen och dess bilagor som träder i kraft efter ikraftträdandet av denna förordning och som blir tillämplig i alla medlemsstater.

3.  Om det är nödvändigt för att garantera en hög och enhetlig nivå på miljöskyddet, och på grundval av innehållet i tilläggen till bilaga 16 som avses i punkt 1, får kommissionen fastställa, genom delegerade akter i enlighet med artikel 65b, närmare bestämmelser som kompletterar de krav som avses i punkt 1.”

"

(7)  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 fjärde stycket ska ersättas med följande:"

”Trots bestämmelserna i tredje stycket får, för flygcertifikat för fritidsflygning, en allmänläkare med tillräckligt detaljerad kännedom om sökandens medicinska bakgrund, fungera som flygläkare, om så är tillåtet enligt nationell lagstiftning. Kommissionen ska anta närmare bestämmelser för användningen av en allmänläkare, i stället för en flygläkare, särskilt när det gäller att säkerställa att säkerhetsnivån upprätthålls. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.3.”

"

(b)  I punkt 2 ska sjätte stycket ersättas med följande:"

”När det gäller piloter som utför trafik med luftfartyg som avses i artikel 4.1 b eller artikel 4.1 c kan kravet enligt andra och tredje stycket ovan uppfyllas genom godtagande av flygcertifikat och medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland eller på tredjelands vägnar.” [Ändr. 41]

"

(c)  I punkt 6 ska inledningen ersättas med följande:"

”6. När det gäller piloter som utför trafik med luftfartyg som avses i artikel 4.1 b och c samt utbildningshjälpmedel för flygsimulering, personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av dessa piloter, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser för:”

"

(d)  I punkt 6 ska led d ersättas med följande:"

”(d) Villkor för omvandling av befintliga nationella flygcertifikat och nationella certifikat för flygmaskinister till flygcertifikat samt villkoren för att omvandla nationella medicinska intyg. ”

"

(e)  I punkt 6 ska led f ersättas med följande:"

”f) Hur piloter på luftfartyg som avses i bilaga II a ii, d och h när de utför kommersiella lufttransporter uppfyller de relevanta grundläggande kraven i bilaga III.”

"

(f)  I slutet av punkt 6 ska följande nya stycke läggas till:"

”När det gäller piloter som utför trafik med luftfartyg som avses i artikel 4.1 b och c samt utbildningshjälpmedel för flygsimulering, personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av dessa piloter, ska kommissionen ges befogenhet, genom delegerade akter i enlighet med artikel 65b, att ändra eller komplettera bilaga III, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om luftvärdighet för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 2.” [Ändr. 34]

"

(fa)  I punkt 7 ska första stycket ersättas med följande: "

”7. När kommissionen beslutar om de åtgärder som avses i punkt 6 ska den särskilt se till att de återspeglar teknikens utvecklingsnivå inklusive beprövade erfarenheter samt vetenskapliga och tekniska framsteg inom pilotutbildningen, en bättre säkerhetskultur och system för hantering av trötthet.” [Ändr. 42]

"

(8)  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 5 ska inledningen ersättas med följande:"

”5. När det gäller den trafik med luftfartyg som avses i artikel 4.1 a, b och c ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser för:”

"

(b)  I punkt 5 ska led g ersättas med följande:"

”g) Det sätt på vilket driften av luftfartyg som avses i bilaga II led a ii, d och h och som används för kommersiella lufttransporter uppfyller de relevanta grundläggande kraven i bilaga IV och, i tillämpliga fall, bilaga Vb.”

"

(c)  I punkt 5 ska följande led läggas till:"

”h) Villkor och förfaranden enligt vilka det ska krävas tillstånd för specialiserad verksamhet.

   f) Villkor för när en viss verksamhet av säkerhetsskäl ska förbjudas, begränsas eller underkastas vissa villkor i enlighet med artikel 22.1.”

"

(d)  Följande stycke ska läggas till i slutet av punkt 5:"

”När det gäller den drift av luftfartyg som avses i artikel 4.1 b och c, ska kommissionen ges befogenhet, genom delegerade akter i enlighet med artikel 65b, att ändra eller komplettera bilaga IV och, i tillämpliga fall bilaga Vb, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om luftvärdighet för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 2.” [Ändr. 35]

"

(9)  Artikel 8a ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 5 ska inledningen ersättas med följande:"

”5. När det gäller flygplatser och flygplatsutrustning samt flygplatsernas drift ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser för:”

"

(b)  I punkt 5 ska följande led läggas till efter led j:"

”k) Villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla certifikat för ledningstjänst för tjänsteleverantörer.

   l) Villkor för att utfärda och sprida obligatorisk information för att säkerställa säkerheten för flygplatsdriften och flygplatsutrustningen.
   m) Ansvarsområdet för tjänsteleverantörer som avses i punkt 2 e.
   n) Villkoren för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla de organisationsgodkännanden och villkor för tillsyn av organisationer som bedriver konstruktion, tillverkning och underhåll av säkerhetskritisk flygplatsutrustning.
   o) Ansvarsområdet för organisationer som bedriver konstruktion, tillverkning och underhåll av säkerhetskritisk flygplatsutrustning.”

"

(c)  I slutet av punkt 5 ska följande nya stycke läggas till:"

”När det gäller flygplatser och flygplatsutrustning samt flygplatsernas drift ska kommissionen ges befogenhet, genom delegerade akter i enlighet med artikel 65b, att ändra eller komplettera bilaga Va och, i tillämpliga fall, bilaga Vb, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om flygplatser, för att, och i den omfattning som behövs, uppnå de mål som avses i artikel 2.” [Ändr. 36]

"

(10)  Artikel 8b ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkterna 4 och 5 ska ersättas med följande:"

”4. De åtgärder som avses i punkt 6 får omfatta ett krav på certifiering eller deklaration i fråga om organisationer som bedriver konstruktion, tillverkning och underhåll av system och komponenter, som är viktiga för säkerhet och driftskompatibilitet, för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster. Certifikatet för sådana organisationer ska utfärdas när de har visat sin förmåga och sina möjligheter att fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med deras rättigheter. De rättigheter som beviljas ska anges i certifikatet.

5.  De åtgärder som avses i punkt 6 får omfatta ett krav på certifiering, eller alternativt, ett godkännande eller deklaration av den leverantör som tillhandahåller flygledningstjänst/flygtrafiktjänster eller organisation som bedriver konstruktion, tillverkning och underhåll av system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, med avseende på de system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, som är viktiga för säkerhet och driftskompatibilitet. Certifikat, deklaration eller godkännande för sådana system och komponenter ska utfärdas, när den sökande har visat att systemen och komponenterna uppfyller de detaljerade specifikationer som är fastställda för att säkerställa överensstämmelse med de grundläggande krav som avses i punkt 1.”

"

(b)  Punkt 6 ska ändras på följande sätt:

i)  Inledningen ska ersättas med följande:"

”6 När det gäller tillhandahållandet av flygledningstjänster/flygtrafiktjänster ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser för:”

"

ii)  Led e ska ersättas med följande:"

”e) De villkor och förfaranden för deklarationer från och tillsyn över sådana tjänsteleverantörer och organisationer som bedriver konstruktion, tillverkning och underhåll av de system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som avses i punkterna 3-5.”

"

iii)  Följande led ska läggas till:"

”g) Villkor för att utfärda och sprida obligatorisk information för att säkerställa säkerheten vid tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.

   h) Villkor för godkännande och deklaration som avses i punkt 5 och för tillsynen av efterlevnaden av dessa villkor.
   i) Operativa bestämmelser och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som erfordras för användning av luftrummet.”

"

iv)  I slutet av punkten ska följande nya stycke läggas till:"

”När det gäller tillhandahållandet av flygledningstjänster/flygtrafiktjänster, ska kommissionen ges befogenhet, genom delegerade akter i enlighet med artikel 65b, att ändra eller komplettera bilaga Va, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om flygplatser, för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 2”. [Ändr. 37]

"

(c)  I punkt 7 ska led a ersättas med följande:"

”a) återspegla teknikens utvecklingsnivå och bästa praxis inom området flygledningstjänst/flygtrafiktjänster särskilt i enlighet med generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst och i nära samarbete med ICAO”.

"

(11)  Artikel 8c ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 10 ska inledningen ersättas med följande:"

”10. När det gäller flygledare samt personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av flygledare ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser för:”

"

(b)  I punkt 10 ska följande led läggas till:"

”e) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser i bilaterala avtal som ingåtts i enlighet med artikel 12, villkoren för godtagande av certifikat från tredjeland.

   f) Villkor för när tillhandahållande av utbildning på arbetsplatsen av säkerhetsskäl ska förbjudas, begränsas eller underkastas vissa villkor.
   g) Villkor för att utfärda och sprida obligatorisk information för att säkerställa säkerheten vid tillhandahållandet av utbildning på arbetsplatsen.”

"

(c)  I slutet av punkt 10 ska följande nya stycke läggas till:"

”När det gäller flygledare samt personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av flygledare ska kommissionen ges befogenhet, genom delegerade akter i enlighet med artikel 65b, att ändra eller komplettera bilaga Vb, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön i fråga om anordnande av utbildning och flygledare, för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 2.” [Ändr. 38]

"

(12)  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 4 ska inledningen ersättas med följande:"

”4. När det gäller luftfartyg som avses i artikel 4.1 d samt deras besättning och verksamhet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser för:”

"

(b)  I punkt 4 ska led a ersättas med följande:"

”a) Det sätt på vilket sådana luftfartyg som avses i artikel 4.1 d, eller en besättning, som inte innehar ICAO:s standardluftvärdighetsbevis eller licens kan tillåtas att bedriva trafik till, inom eller ut ur gemenskapen.”

"

(c)  I punkt 4 ska led e ersättas med följande:"

”e) Villkor för deklarationer från och för tillsyn av operatörer som avses i punkt 3.”

"

(d)  I punkt 4 ska följande led läggas till:"

”g) alternativa villkor för fall där efterlevnad av de normer och krav som anges i punkt 1 inte är möjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning för att se till att normerna och kraven uppfylls.”

"

(e)  I punkt 5 e ska ordet ”säkerhetsaspekter” ersättas av ordet ”aspekter”.

(13)  Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. För att tillämpa punkt 1 ska medlemsstaterna, förutom att de utövar tillsyn över certifikat som de har utfärdat, eller deklarationer som de har mottagit, genomföra utredningar, inbegripet rampinspektioner, och vidta varje åtgärd, inbegripet utfärdande av flygförbud för luftfartyg, för att förhindra fortsatta överträdelser.”

"

(b)  I punkt 5 ska inledningen ersättas med följande:"

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser om de villkor som gäller för det samarbete som avses i punkt 1, och i synnerhet: ”

"

(c)  I punkt 5 ska följande led läggas till:"

”d) villkor för kvalifikationerna för de inspektörer som genomför rampinspektioner och organisationer som sysslar med utbildning av inspektörerna.

   e) villkor för administration och genomförande av tillsyn och efterlevnad, inklusive säkerhetsledningssystem.”

"

(14)  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:"

”1. Medlemsstaterna ska, utan ytterligare tekniska krav eller bedömning, erkänna certifikat som har utfärdats i enlighet med denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning. När det ursprungliga erkännandet avser ett visst eller vissa ändamål ska senare erkännanden endast gälla samma ändamål.

2.  Kommissionen ska, på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller byrån, avgöra om ett certifikat som avses i punkt 1 överensstämmer med denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på säkerhet, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.4.”

"

(15)  I artikel 12.2 b ska det sista stycket ersättas med följande stycke:"

”får den begära att den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 351 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ändrar avtalet, tillfälligt upphäver dess tillämpning eller säger upp det. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2.”

"

(16)  Artikel 13 ska ersättas med följande:"

”Artikel 13

Behöriga organ

När behöriga organ tilldelas specifika certifierings- eller tillsynsuppgifter ska byrån eller den behöriga nationella luftfartsmyndigheten se till att det berörda organet uppfyller kriterierna i bilaga V.

Behöriga organ ska inte utfärda certifikat eller godkännanden, eller motta deklarationer.”

"

(17)  Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Bestämmelserna i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning får inte hindra en medlemsstat från att omedelbart reagera om det uppstår ett säkerhetsproblem som rör en produkt, ett system, en person eller en organisation, på villkor att den omedelbara åtgärden krävs för att garantera säkerheten och att det är omöjligt att på ett adekvat sätt ta itu med problemet i enlighet med denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning.”

"

(b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Kommissionen ska bedöma om villkoren i första stycket är uppfyllda och, om den anser att detta inte är fallet, fatta beslut om detta. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på säkerhet, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.4.

Den berörda medlemsstaten ska återkalla åtgärden enligt punkt 1 efter anmälan av det beslut som avses i första stycket i denna punkt.

Som följd av identifiering av ett akut säkerhetsproblem som avses i punkt 1, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65c för att ändra eller komplettera denna förordning avhjälpa det identifierade säkerhetsproblemet.” [Ändr. 39]

"

(c)  Punkt 4 ska ersättas med följande:"

”4. Medlemsstaterna får bevilja undantag från de materiella krav som fastställs i denna förordning och dess delegerade akter och genomförandeakter vid oförutsedda brådskande driftsrelaterade omständigheter eller driftsrelaterade behov med begränsad varaktighet, förutsatt att säkerhetsnivån inte påverkas negativt. Byrån, kommissionen och övriga medlemsstater ska underrättas om alla sådana undantag så snart dessa upprepas eller om de beviljas för längre perioder än två månader.”

"

(d)  I punkt 5 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska bedöma huruvida undantaget är förenligt med de villkor som anges i punkt 4, och, om den finner att så inte är fallet, fatta beslut om detta. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på säkerhet, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.4.

Den berörda medlemsstaten ska återkalla undantaget efter anmälan av det beslut som avses i andra stycket.”

"

(e)  I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:"

”6. Om det är möjligt att med andra medel uppnå en skyddsnivå likvärdig med den som uppnås genom delegerade akter eller genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning får medlemsstaterna, utan diskriminering på grund av nationalitet, bevilja godkännanden som avviker från dessa delegerade akter eller genomförandeakter, i enlighet med förfarandet i punkt 7 andra stycket.”

"

(f)  I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande stycke läggas till i slutet: [Ändr. 10]"

”Om kommissionen finner, efter att ha beaktat den rekommendation som avses i första stycket, att villkoren i punkt 6 är uppfyllda, ska den bevilja undantaget utan dröjsmål genom att ändra de relevanta delegerade akter eller genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning.”

"

(18)  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 2 ska inledningen ersättas med följande:"

”2. Utan att det påverkar allmänhetens rätt att få tillgång till kommissionens handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001, ska kommissionen anta närmare bestämmelser för att på eget initiativ sprida den information som avses i punkt 1 i denna artikel till berörda parter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.3. Dessa åtgärder ska utformas med hänsyn till behovet av att”

"

(b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. De nationella luftfartsmyndigheterna ska i enlighet med unionsrätten och sin nationella lagstiftning vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig sekretess i den information som de får enligt punkt 1.” [Ändr. 11]

"

(19)  Rubriken på kapitel III ska ersättas med följande:"

”EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR LUFTFART”

"

(20)  Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”För att genomföra denna förordning ska en europeisk byrå för luftfart inrättas.”

"

(b)  I punkt 2 ska första meningen ersättas med följande:"

”För att se till att den civila luftfarten är god och utvecklas, särskilt ur säkerhetssynpunkt, ska byrån” [Ändr. 12]

"

(c)  I punkt 2 ska följande led läggas till:"

”f) stödja medlemsstaternas behöriga myndigheter vid utförandet av sina uppgifter genom att tillhandahålla ett forum för utbyte av information och experter.”

"

(ca)  I punkt 2 ska följande led läggas till:"

”(g) i överensstämmelse med artikel 2 främja unionens luftfartsrelaterade normer och bestämmelser på internationell nivå genom att upprätta lämpligt samarbete med tredjeländer och internationella organisationer och på så sätt främja rörligheten för unionens luftfartsprodukter, -yrkesmän och -tjänster för att underlätta deras tillträde till nya växande marknader runt om i världen.

   (h) genomföra ackreditering av nationella luftfartsmyndigheter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b i syfte att föreskriva närmare bestämmelser om de villkor som gäller för att följa bestämmelserna i denna punkt.” [Ändr. 13, 31 och 40]

"

(21)  I artikel 19.2 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Dessa dokument ska återspegla teknikens utvecklingsnivå och beprövad erfarenhet på de berörda områdena och ska uppdateras med beaktande av världsomspännande erfarenheter från luftfartyg samt, vetenskapliga och tekniska framsteg samt huvudplanen för flygledningstjänsten.” [Ändr. 14]

"

(22)  I artikel 21.2 b ska led i ersättas med följande:"

”i) de utbildningshjälpmedel för flygsimulering som används av utbildningsorganisationer som är certifierade av byrån,”

"

(23)  Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 2 led c ska orden ”en månad” ersättas med orden ”tre månader”

(b)  I punkt 2 ska led e ersättas med följande:"

”e) ska en medlemsstat som inte samtycker till byråns slutsatser om ett enskilt system, hänskjuta frågan till kommissionen. Kommissionen ska besluta om huruvida detta system uppfyller säkerhetsmålen i denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2.”

"

(24)  I artikel 22a ska följande led införas:"

”ca) utfärda och förnya certifikat eller godta deklarationer om överensstämmelse eller lämplighet för användning och för överensstämmelse i enlighet med artikel 8b.4 och 8b.5 för organisationer som tillhandahåller paneuropeiska tjänster eller system och när detta begärs av den berörda medlemsstaten, även hos andra tjänsteleverantörer samt organisationer som bedriver konstruktion, tillverkning och underhåll av system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster,”

"

(25)  Artikel 24.5 ska ersättas med följande:"

”5. Med beaktande av de principer som fastställs i artiklarna 52 och 53, ska kommissionen anta närmare bestämmelser om byråns arbetsmetoder för att utföra de uppgifter som avses i punkterna 1, 3 och 4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2.”

"

(26)  Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 3 ska inledningen ersättas med följande:"

”3. På grundval av punkterna 1 och 2 ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artikel 65b, fastställa följande:”

"

(b)  I punkt 3 ska led b ersättas med följande:"

”b) närmare bestämmelser för utredningar, därmed sammanhängande åtgärder och rapportering samt för beslutsfattande, inklusive bestämmelser om rätt till försvar, tillgång till handlingar, rättsliga ombud, konfidentialitet och tidsfrister samt beräkning och indrivning av böter och viten.”

"

(27)  I artikel 29 ska punkt 2 utgå.

(28)  Artikel 30 ska ersättas med följande:"

”Artikel 30

Immunitet och privilegier

Byrån och dess personal ska omfattas av protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.”

"

(29)  Artikel 33 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 2 ska led a ersättas med följande:"

”a) utse den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna, i enlighet med artiklarna 39a och 39b,”

"

(b)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:"

”c) före den 30 november varje år, efter att ha mottagit kommissionens yttrande, anta byråns årliga och fleråriga arbetsprogram för kommande år; dessa arbetsprogram ska antas utan att gemenskapens unionens årliga budgetförfarande eller gemenskapens unionens lagstiftningsprogram på berörda områden inom luftfartssäkerheten åsidosätts; kommissionens yttrande ska bifogas arbetsprogrammen,” [Ändr. 15]

"

(c)  I punkt 2 ska led h ersättas med följande:"

”h) vara ansvarig för disciplinåtgärder beträffande den verkställande direktören och i samråd med den verkställande direktören, beträffande de vice verkställande direktörerna,”

"

(d)  I punkt 2 ska följande led läggas till:"

”n) i enlighet med punkt 6, med avseende på byråns personal, utöva de befogenheter som den tilldelas i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän av tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren för övriga anställda som den tilldelas av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal* (rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68) (tillsättningsmyndighetens befogenheter).

   o) säkerställa, tillsammans med styrelsen, lämplig uppföljning av de iakttagelser och rekommendationer som härrör från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),
   p) anta lämpliga genomförandebestämmelser för att ge verkan åt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna,
   q) anta bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter med avseende på ledamöterna i styrelsen och överklagandenämnden.

_____________________

* Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).”

"

(e)  Följande punkt 6 ska läggas till:"

"6. Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att till den verkställande direktören delegera relevant behörighet att sluta anställningsavtal och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter kan dras in. Den verkställande direktören ska ha rätt att vidaredelegera dessa befogenheter.

Vid mycket särskilda omständigheter får styrelsen genom beslut som fattas av en absolut majoritet av styrelseledamöterna tillfälligt dra in den verkställande direktörens behörighet att sluta anställningsavtal och sådan behörighet som denne sedan delegerar vidare, och utöva den själv eller delegera den till en av sina ledamöter eller till någon annan anställd än den verkställande direktören.” [Ändr. 16]

"

(30)  Artikel 34 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 1 ska orden ”en företrädare för kommissionen” ersättas med ”två företrädare för kommissionen, alla med rösträtt”.

(b)  I punkt 1 andra stycket ska orden ”sin ledamot och suppleant” ersättas med ”sina företrädare och deras suppleanter”

(c)  I punkt 1 ska andra stycket ska ordet ”fem” ersättas med ordet ”fyra”.

(d)  I punkt 1 ska följande nya stycke läggas till i slutet:"

”Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper om luftfart, särskild hänsyn till relevanta färdigheter som rör ledarskap, administration och budget. Alla parter ska öka ansträngningarna för att begränsa omsättningen av företrädare i styrelsen i syfte att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete. Alla parter bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.”

"

(31)  Artikel 37.1 ska ändras på följande sätt:

–  Orden ”två tredjedelars majoritet” ska ersättas med ”enkel absolut majoritet”. [Ändr. 17]

–  Följande mening ska läggas till som andra meningen:"

”Två tredjedels majoritet av styrelseledamöterna ska krävas för beslut om antagande av arbetsprogrammet, den årliga budgeten, utnämning av, förlängning av mandatet för eller avsättning av den verkställande direktören.”

"

(32)  Följande artikel ska läggas till:"

”Artikel 37a

Direktion

1.  Styrelsen ska bistås av en direktion.

2.  Direktionen ska

   a) förbereda beslut som ska antas av styrelsen,
   b) tillsammans med styrelsen, säkerställa lämplig uppföljning av de iakttagelser och rekommendationer som härrör från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),
   c) utan att det påverkar den verkställande direktörens ansvarsskyldigheter i enlighet med artikel 38 bistå och råda den verkställande direktören i genomförandet av styrelsens beslut, i syfte att förstärka övervakningen av den administrativa och budgetära förvaltningen.

3.  Vid behov kan direktionen, i brådskande fall, fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive vid om tillfälligt upphävande av tillsättningsmyndighetens delegering av befogenheter och budgetära frågor. Sådana beslut ska fattas av en majoritet bestående av fem av de sju direktionsledamöterna. Besluten ska, utan dröjsmål, tas upp vid närmast påföljande styrelsemöte. Styrelsen kan upphäva besluten genom omröstning med absolut majoritet.

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, en företrädare för kommissionen i styrelsen och tre fem andra röstberättigade ledamöter som utses av styrelsen bland dess ledamöter för en period av två år. Mandatet för de fem personer som utses av styrelsen kan förlängas obegränsat antal gånger. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rätt att rösta.§

5.  Mandatperioden för direktionens ledamöter ordförande ska utses för samma tid vara densamma som hans eller hennes mandatperiod som styrelsens ledamöter ordförande. Mandatperioden för kommissionens företrädare i direktionen ska vara densamma som hans eller hennes mandatperiod i styrelsen. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

6.  Direktionen ska hålla minst ett ordinarie möte var tredje månad. Dessutom ska den sammanträda på initiativ av sin ordförande eller på begäran av dess ledamöter eller den verkställande direktören.

7.  Direktionens arbetsordning ska fastställas av styrelsen.” [Ändr. 18]

"

(33)  Artikel 38 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Byrån ska ledas av den verkställande direktören, som ska vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Utan att det påverkar befogenheterna för kommissionen, styrelsen och direktionen får den verkställande direktören varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.”

"

(b)  I punkt 3 ska led g utgå.

(c)  I punkt 3 ska led i ersättas med följande:"

”i) delegera dennes befogenheter till andra medlemmar av byråns personal. Kommissionen ska fastställa formerna för sådana delegeringar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2.”

"

(d)  I punkt 3 ska led k ersättas med följande:"

”k) att förbereda de årliga och fleråriga arbetsprogrammen och att, efter samråd med kommissionen, lägga fram dem för styrelsen.”

"

(e)  I punkt 3 ska följande led läggas till:"

”m) Genomföra det årliga arbetsprogrammet och det fleråriga programmet och för styrelsen redovisa hur dessa genomförs.

   n) Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom undersökningar utförda av Olaf samt överlämna en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till direktionen och styrelsen.
   o) Skydda unionens finansiella intressen genom att vidta förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet med hjälp av effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt, när så krävs, genom att förbättra effektiva, proportionerliga och avskräckande åtgärder och ekonomiska påföljder.
   p) Utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi för byrån och lägga fram den inför styrelsen för godkännande.”

"

(34)  Artikel 39 ska utgå.

(35)  Följande artiklar ska införas:"

”Artikel 39a

Utnämning av verkställande direktör

1.  Den verkställande direktören ska vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet med artikel 2a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

2.  Den verkställande direktören ska utses av styrelsen på grundval av meriter, dokumenterad kompetens och erfarenheter som är relevanta för civil luftfart från en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande.

I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

Den kandidat som styrelsen väljer kan ska före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. [Ändr. 19]

3.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång Efter halva perioden ska kommissionen göra sammanställa en rapport med en utvärdering. I utvärderingen ska kommissionen särskilt bedöma av den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar. Kommissionen ska lägga fram denna utvärderingsrapport för Europaparlamentets behöriga utskott. [Ändr. 20]

4.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

5.  Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Under en månad före en sådan förlängning av mandatperioden kan ska den verkställande direktören ombes att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna. [Ändr. 21]

6.  En verkställande direktör vars mandat har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet på den sammantagna mandatperioden.

7.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

8.  Styrelsen ska fatta beslut om utnämning, förlängning av mandatet eller avsättning av den verkställande direktören och/eller de biträdande verkställande direktörerna med två tredjedelars majoritet av sina röstberättigade ledamöter.

Artikel 39b

Utnämning av vice verkställande direktörer

1.  En eller fler vice verkställande direktörer får direktör ska bistå den verkställande direktören. [Ändr. 22]

2.  Den vice verkställande direktören eller de vice verkställande direktörerna ska utnämnas, få förlängd mandatperiod eller avsättas enligt artikel 39a, efter samråd med den verkställande direktören och, i förekommande fall, den valde verkställande direktören.”

"

(36)  Artikel 40.3 ska ersättas med följande:"

”3. Överklagandenämnden eller -nämnderna ska sammankallas vid behov. Kommissionen ska fastställa antalet överklagandenämnder och det arbete de ska utföra. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.2.”

"

(37)  I artikel 41 ska punkt 5 ersättas med följande:"

”5. Kommissionen ska fastställa kompetenskraven för ledamöterna i en överklagandenämnd, de enskilda ledamöternas befogenheter under handläggningen av ett överklagande och omröstningsreglerna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.3.”

"

(38)  I artikel 52.1 ska led b ersättas med följande:"

”b) vid behov kontakta lämpliga experter från berörda parter, eller bygga på sakkunskap från relevanta europeiska standardiseringsorgan, Eurocontrol eller andra specialiserade organ.”

"

(39)  Artikel 56 ska ersättas med följande:"

”Artikel 56

Årliga och fleråriga arbetsprogram

1.  Senast den 30 november varje år, i enlighet med artikel 33.2 c, ska styrelsen anta ett planeringsdokument som innehåller den årliga och den fleråriga planeringen, baserat på ett utkast som den verkställande direktören har lagt fram och med beaktande av kommissionens yttrande. Den ska översända det till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Planeringsdokumentet ska bli definitivt efter den allmänna budgeten slutligen har antagits och vid behov anpassas i enlighet därmed.

Det årliga och fleråriga arbetsprogrammen ska syfta till att främja en ständig förbättring av europeisk luftfartssäkerhet och överensstämma med byråns mål, mandat och uppgifter som anges i denna förordning.

2.  Det årliga arbetsprogrammet ska omfatta såväl detaljerade målsättningar och förväntade resultat som resultatindikatorer. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 4. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår.

Det ska inkludera en strategi för förbindelserna med tredjeländer eller internationella organisationer som avses i artikel 27.2 och de åtgärder som är kopplade till denna strategi.

3.  Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift.

Varje betydande ändring av det årliga arbetsprogrammet ska antas enligt samma förfarande som det ursprungliga årliga arbetsprogrammet. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

4.  Det fleråriga arbetsprogrammet ska fastställa övergripande strategisk planering inklusive mål, förväntade resultat och resultatindikatorer. Det ska också fastställa resursplanering, inklusive flerårig budget och personal.

Resursplaneringen ska uppdateras årligen. Den strategiska planeringen ska uppdateras vid behov, och särskilt för att ta itu med resultatet av den utvärdering som avses i artikel 62.”

"

(40)  I artikel 57 ska första stycket ersättas med följande:"

”Den årliga verksamhetsrapporten ska innehålla en redovisning av hur byrån genomfört sitt årliga arbetsprogram. I programmet ska klart anges vilka av byråns uppdrag och uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med det föregående året.”

"

(41)  I artikel 59.1 ska följande led läggas till:"

”f) avgifter betalade i enlighet med artikel 13 i kommissionens genomförandeförordning (EG)° nr [förordningen om det gemensamma europeiska luftrummet] för relevanta flygledningstjänsters/flygtrafiktjänsters myndighetsuppgifter (EU) nr 391/2013* avseende övervakningsuppgifter i fråga om flygledningstjänster/flygtrafiktjänster som utförs av byrån. [Ändr. 23]

   fa) bidrag. [Ändr. 24]

_________________

* Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (EUT L 128, 9.5.2013, s. 31).”

"

(41a)  Följande artikel ska läggas till:"

”Artikel 61a

Intressekonflikter

1.  Den verkställande direktören och de tjänstemän som tillfälligt avdelats från medlemsstaterna och kommissionen ska göra en åtagandeförklaring och en intresseförklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska ges in skriftligen vid inträde i tjänst och de ska förnyas vid eventuell ändring av de personliga förhållandena. Ledamöter av styrelsen, direktionen och överklagandenämnden ska också avge sådana förklaringar som ska offentliggöras tillsammans med deras meritförteckningar. Byrån ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över ledamöterna i de organ som anges i artikel 42 samt över sina externa och interna experter.

2.  Styrelsen ska genomföra riktlinjer för att hantera och undvika intressekonflikter, vilka ska omfatta minst följande:

   a) Principer för hantering och kontroll av intresseförklaringarna, inbegripet bestämmelser för deras offentliggörande med hänsyn till artikel 77.
   b) Krav på obligatorisk utbildning om intressekonflikter för byråns personal och utstationerade nationella experter.
   c) Bestämmelser om gåvor och inbjudningar.
   d) Detaljerade bestämmelser om oförenlighet för byråns personal och ledamöter efter det att de avslutat sin anställning vid byrån.
   e) Bestämmelser om insyn i byråns beslut, inbegripet styrelsens, direktionens och överklagandenämndens protokoll, som ska offentliggöras, dock med beaktande av känslig och hemligstämplad information samt affärsuppgifter.
   f) Sanktioner och andra mekanismer för att värna om byråns autonomi och oberoende.

Byrån ska ta hänsyn till behovet av att bevara en balans mellan å ena sidan risker och fördelar, särskilt när det gäller målet att erhålla bästa möjliga vetenskapliga råd och expertis, och å andra sidan hanteringen av intressekonflikter. Den verkställande direktören ska i rapporteringen till Europaparlamentet och rådet i enlighet med denna förordning inkludera information som hänför sig till genomförandet av dessa riktlinjer.” [Ändr. 25]

"

(42)  Artikel 62 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 1 ska ordet ”Styrelsen” ersättas med ”Kommissionen”.

(b)  Följande punkt ska läggas till:"

”4. I varannan utvärderingsrapport ska även byråns resultat granskas mot bakgrund av dess syften, mandat och uppgifter. Om kommissionen finner att byråns existens inte längre är motiverad med avseende på de angivna målen, mandatet och uppgifterna, kan kommissionen föreslå att denna förordning ändras eller upphävs.”

"

(43)  Artikel 64 ska ändras på följande sätt:

(a)  Ordet ”Avgiftsföreskrifter” ska ersättas med ”Avgifter”.

(b)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 65b för att på grundval av punkterna 3, 4 och 5, fastställa närmare bestämmelser om avgifter.”

"

(c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Genom de bestämmelser som avses i punkt 1 ska det särskilt fastställas i vilka fall avgifter enligt artikel 59.1 c och d ska tas ut, avgiftsbeloppens storlek och hur avgifterna ska betalas.”

"

(d)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

”5. Avgiftsbeloppen ska fastställas till en nivå som säkerställer att intäkterna från dessa i princip är tillräckliga för att täcka hela kostnaden för tjänsterna. I synnerhet ska byråns samtliga utgifter för personal som sysslar med den verksamhet som avses i punkt 3, även arbetsgivarens bidrag till pensionssystemet, avspeglas i denna kostnad. Dessa avgifter, inklusive sådana som uppburits 2007, ska vara intäkter som avsatts till byrån.”

"

(da)  Följande punkt ska läggas till som punkt 6:"

6. Antalet anställda som finansieras med avgiftsintäkter ska kunna justeras efter marknadens efterfrågan på certifikat, godkännanden och andra tjänster.” [Ändr. 26]

"

(44)  Artikel 65 ska ersättas med följande:"

”Artikel 65

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 4 i den förordningen tillämpas.

__________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13). ”

"

(45)  Artikel 65a ska utgå.

(46)  Följande artiklar ska läggas till:"

”Artikel 65b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.5, 6.2, 6.3, 7.6, 8.5, 8b.6, 8c.10, 9.4, 10.5, 14.3, 14.7, 25.3 och 64.1 ska ges till kommissionen för en obestämd tid period av fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 27]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.5, 6.2, 6.3, 7.6, 8.5, 8b.6, 8c.10, 9.4, 10.5, 14.3, 14.7, 25.3 och 64.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan dagen efter det att beslutet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart som kommissionen har antagit en delegerad akt ska den samtidigt anmäla den till Europaparlamentet och rådet.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.5, 6.2, 6.3, 7.6, 8.5, 8a.5, 8b.6, 8c.10, 9.4, 10.5, 14.3, 14.7, 25.3 och 64.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 65c

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65b.5. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten utan dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning.”

"

(46a)  Följande artikel ska läggas till:"

”Artikel 65d

Kommissionens rapport

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen utvärdera genomförandet av denna förordning och senast den 31 december 2015 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i syfte att driva utvecklingen vidare beträffande uppbyggnaden av en riskbaserad, proportionerlig och hållbar säkerhetsram.” [Ändr. 28]

"

(47)  Följande artikel ska läggas till som artikel 66a:"

”Artikel 66a

Avtal om säte och villkor för verksamheten

1.  De nödvändiga bestämmelserna om de lokaler och anläggningar som värdmedlemsstaten ska ställa till byråns förfogande samt de särskilda regler i värdmedlemsstaten som ska tillämpas på den verkställande direktören, på styrelseledamöterna, på byråns anställda och på deras familjemedlemmar ska fastställas i en överenskommelse om säte mellan byrån och värdmedlemsstaten som ingås efter att ha godkänts av styrelsen och senast [två år efter det att förordning (EG) nr [ ] trätt i kraft].

2.  Byråns värdmedlemsstat ska tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att byrån ska kunna fungera, vilket inkluderar Europaorienterad skolundervisning på flera språk och lämpliga transportförbindelser.”

"

(48)  Följande artikel ska läggas till:"

”Artikel 66b

Säkerhetsbestämmelser om skydd av sekretessbelagda uppgifter och känsliga uppgifter som inte är sekretessbelagda

Byrån ska tillämpa de säkerhetsprinciper som ingår i kommissionens säkerhetsbestämmelser för skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter och känsliga uppgifter som inte är sekretessbelagda som anges i bilagan till beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom. Tillämpningen av säkerhetsbestämmelserna ska bland annat omfatta bestämmelser om utbyte, behandling och lagring av sådana uppgifter.”

"

(49)  Delarna 2 och 3 i bilaga V ska ersättas med följande:"

”2. Organet och den personal som ansvarar för certifieringen och tillsynsuppgifterna ska utföra sitt kontrollarbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens och ska stå fria från alla påtryckningar och incitament, särskilt av ekonomisk art, som skulle kunna påverka bedömningen besluten eller undersökningsresultaten, särskilt från personer eller grupper av personer som påverkas av resultaten av certifieringen eller tillsynsuppgifterna. [Ändr. 29]

3.  Organet ska förfoga över den personal och de medel som behövs för att det på ett adekvat sätt ska kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med certifierings- och tillsynsförfarandet; organet ska även ha tillgång till den utrustning som behövs för att utföra exceptionella kontroller.”

"

(50)  Bilaga Vb ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 c iv ska ersättas med följande:"

”Flygkontrolltjänster och därmed sammanhängande processer ska garantera ändamålsenlig separation mellan luftfartyg, och på manöverområdet, hindra kollisioner mellan luftfartyg på det området och, vid behov och om det är genomförbart, bistå i att skydda mot andra luftburna faror och ska garantera en omedelbar samordning med alla berörda användare och intilliggande luftrumsvolymer.”

"

(b)  I punkt 2 g ska följande ord läggas till i slutet av punkten:"

”Flödesplanering ska genomföras i syfte att optimera den tillgängliga kapaciteten vid användningen av luftrummet och förbättra flödesplaneringsprocessen. Den ska grundas på öppenhet och effektivitet så att kapaciteten kan tillhandahållas på ett flexibelt sätt inom de angivna tidsramarna, i överensstämmelse med rekommendationerna i ICAO:s regionala plan för flygtrafiktjänst för Europaregionen (ICAO Regional Air Navigation Plan, European Region).

De åtgärder som avses i artikel 8b.6 avseende flödesplanering ska stödja driftsmässiga beslut som fattas av leverantörer av flygtrafiktjänster, flygplatsoperatörer och luftrummets användare och ska omfatta följande områden:

   a) Färdplanering.
   b) Användning av tillgänglig luftrumskapacitet under alla faser av flygningen, även tilldelning av avgångstider.
   c) Den allmänna flygtrafikens användning av flygvägar, inbegripet
   skapandet av en enda publikation för flygvägar och flödesplanering,
   alternativ för omläggning av allmän flygtrafik från hårt belastade områden, och
   prioriteringsregler för allmän flygtrafiks tillträde till luftrummet, särskilt under hårt belastade perioder och krisperioder.
   d) Ta hänsyn till överensstämmelse mellan färdplaner och avgångstider samt den nödvändiga samordningen med angränsande regioner.”

"

(c)  I punkt 2 h ska följande ord läggas till i slutet av punkten:"

”Med beaktande av hur de militära frågorna under medlemsländernas ansvar är organiserade ska luftrumsplaneringen också säkerställa en enhetlig tillämpning av konceptet för flexibel användning av luftrummet som beskrivits av ICAO och som genomförts i enlighet med förordning (EG) nr 551/2004, för att underlätta luftrumsplanering och flygledningstjänst i samband med den gemensamma transportpolitiken.

Medlemsstaterna ska årligen rapportera till byrån om tillämpningen av systemet med en flexibel användning av luftrummet med avseende på det luftrum som omfattas av deras ansvar i samband med den gemensamma transportpolitiken.”

"

(d)  I punkt 3 a ska följande ord läggas till i slutet av punkten:"

”Systemen ska särskilt innefatta följande:

1.  System och förfaranden för luftrumsplanering.

2.  System och förfaranden för flödesplanering.

3.  System och förfaranden för flygtrafikledningstjänst, särskilt system för behandling av färdplandata, system och förfaranden för övervakning samt gränssnitt mellan människa och maskin.

4.  System för flygteletjänst och förfaranden för kommunikation mark/mark, luft/mark och luft/luft.

5.  Navigeringssystem och -förfaranden.

6.  Övervakningssystem och -förfaranden.

7.  System och förfaranden för flygbriefingtjänst.

8.  System och förfaranden för användning av meteorologisk information.”

"

(e)  I punkt 3 b ska följande ord läggas till i slutet av punkten:"

”System för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och deras komponenter ska utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att en sammanhängande drift av det europeiska nätverket för flygledningstjänst alltid säkerställs för hela flygningen. Sammanhängande drift kan i synnerhet ses som utbyte av information, bl.a. relevant information om operativ status, gemensam tolkning av information, jämförbar databehandling och därmed förbundna förfaranden som möjliggör en gemensam operativ verksamhet som överenskommits för hela eller delar av det europeiska nätverket för flygledningstjänst.

Det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och dess komponenter ska på ett samordnat sätt stödja nya överenskomna och godkända driftsystem som förbättrar flygtrafiktjänsternas kvalitet, hållbarhet och effektivitet, särskilt med avseende på flygsäkerhet och kapacitet.

Det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och deras komponenter ska stödja det gradvisa genomförandet av civil och militär samordning, i den mån detta är nödvändigt för en effektiv luftrums- och flödesplanering samt ett säkert och effektivt utnyttjande av luftrummet av samtliga användare, genom tillämpning av konceptet för flexibel användning av luftrummet.

För att dessa mål ska uppnås ska det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och deras komponenter stödja ett utbyte i rätt tid av korrekt och konsekvent information mellan civila och militära motparter om alla faser i en flygning.”

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 170, 5.6.2014, s. 116.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1108/2009 av den 21 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av direktiv 2006/23/EG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 51).
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1070/2009 av den 21 oktober 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet (EUT L 300, 14.11.2009, s. 34).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordningen”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).
(7)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om tillhandahållande av tjänster") (EUT L 96, 31.3.2004, s. 10).
(8)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 20).
(9)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 26).
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Nr på den omarbetade förordningen om det gemensamma europeiska luftrummet.
(12) Nr på den omarbetade förordningen om det gemensamma europeiska luftrummet.
(13) Numret på förordningen i förfarande 2013/0186(COD).
(14) Nr på den omarbetade förordningen om det gemensamma europeiska luftrummet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy