Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0305(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0240/2013

Внесени текстове :

A7-0240/2013

Разисквания :

PV 11/03/2014 - 19
CRE 11/03/2014 - 19

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0223

Приети текстове
PDF 280kWORD 94k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
Флуорсъдържащи парникови газове ***I
P7_TA(2014)0223A7-0240/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове (COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0643),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0370/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23 май 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0240/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 138.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 март 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006
P7_TC1-COD(2012)0305

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 517/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност