Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0277/2013

Внесени текстове :

A7-0277/2013

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Обяснение на вота
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Обяснение на вота
PV 12/03/2014 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Приети текстове
PDF 367kWORD 87k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ***I
P7_TA(2014)0225A7-0277/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0628),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0367/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 февруари 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 май 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по транспорт и туризъм и на комисията по петиции (A7‑0277/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 33.
(2) OВ C 218 du 30.7.2013, p. 42.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 9 октомври 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0413).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда
P7_TC1-COD(2012)0297

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/52/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност