Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0297(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0277/2013

Ingediende teksten :

A7-0277/2013

Debatten :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Stemmingen :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Stemverklaringen
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Stemverklaringen
PV 12/03/2014 - 8.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Aangenomen teksten
PDF 281kWORD 90k
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg
Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ***I
P7_TA(2014)0225A7-0277/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0628),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0367/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 februari 2013(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 30 mei 2013(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 20 december 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie verzoekschriften (A7-0277/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 133 van 9.5.2013, blz. 33.
(2) PB C 218 van 30.7.2013, blz. 42.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 9 oktober 2013 (Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0413).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
P7_TC1-COD(2012)0297

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2014/52/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid