Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0297(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0277/2013

Teksty złożone :

A7-0277/2013

Debaty :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Głosowanie :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Wyjaśnienia do głosowania
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/03/2014 - 8.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Teksty przyjęte
PDF 364kWORD 88k
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg
Zmiana dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ***I
P7_TA(2014)0225A7-0277/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0628),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0367/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego z dnia 13 lutego 2013 r. (1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 30 maja 2013 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 20 grudnia 2013 r. do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Transportu i Turystyki, jak również Komisji Petycji (A7-0277/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)Dz.U. C 133 z 9.5.2013, s. 33.
(2)Dz.U. C 218 z 30.7.2013, s. 42.
(3)Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 9 października 2013 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0413).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
P7_TC1-COD(2012)0297

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/52/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności