Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0297(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0277/2013

Predkladané texty :

A7-0277/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2014 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Prijaté texty
PDF 281kWORD 86k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg
Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ***I
P7_TA(2014)0225A7-0277/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0628),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0367/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. februára 2013(1),

–  so zreteľom na správu Výboru regiónov z 30. mája 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre petície (A7-0277/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 33.
(2) Ú. v. EÚ C 218, 30.7.2013, s. 42.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy z 9. októbra 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0413).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie
P7_TC1-COD(2012)0297

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/52/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia