Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0277/2013

Ingivna texter :

A7-0277/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Röstförklaringar
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Röstförklaringar
PV 12/03/2014 - 8.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Antagna texter
PDF 280kWORD 74k
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg
Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I
P7_TA(2014)0225A7-0277/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0628),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0367/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 13 februari 2013(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 30 maj 2013(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för transport och turism och utskottet för framställningar (A7-0277/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 133, 9.5.2013, s. 33.
(2) EUT C 218, 30.7.2013, s. 42.
(3) Denna ståndpunkt ersätter ändringsförslagen som antogs den 9 oktober 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0413).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
P7_TC1-COD(2012)0297

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/52/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy