Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0279(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0042/2014

Внесени текстове :

A7-0042/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0226

Приети текстове
PDF 389kWORD 75k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
Статистика за външната търговия с трети страни (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0579,

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0243/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7‑0042/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки
P7_TC1-COD(2013)0279

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  С влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предоставените на Комисията правомощия следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на членове 290 и 291 ДФЕС.

(2)  С оглед приемането на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(2), Комисията пое ангажимент(3) да направи преглед на законодателните актове, които понастоящем съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие със заложените в ДФЕС критерии.

(3)  С Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4) на Комисията са предоставени правомощия с цел изпълнение на определени разпоредби на посочения регламент.

(4)  С оглед привеждането на Регламент (ЕО) № 471/2009 в съответствие с новите разпоредби на ДФЕС, изпълнителните правомощия, предоставени понастоящем на Комисията, следва да се осъществяват чрез предоставяне на правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение.

(5)  С цел да се отчетат промените в Митническия кодекс или разпоредбите, произтичащи от международни конвенции, необходимите промени от методологически съображения и нуждата от създаване на ефикасна система за събиране на данни и изготвяне на статистика, Комисията следва да се оправомощи в съответствие с член 290 ДФЕС да приема актове по отношение на адаптирането на списъка на митническите режими или получаването на митническо направление, специфични стоки или движения и различни или специфични разпоредби, приложими към тях, изключването на стоки или движения от статистиката за външната търговия, събирането на данни съгласно член 4, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 471/2009, допълнителното уточняване на данните, изискванията за ограничени набори от данни за специфични стоки или движения и за предоставените данни съгласно член 4, параграф 2, характеристиките на извадката, отчетния период и степента на агрегиране за държавите — партньори, стоките и валутите за статистиката за търговията по валута на фактуриране, адаптирането на крайния срок за предаване на статистическите данни, съдържанието, обхвата и условията за преразглеждане на вече предадена статистика, крайния срок за предаване на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и на статистиката за търговията с разбивка по валута на фактуриране.

(6)  От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(7)  Комисията следва да гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки и отделните респонденти.

(8)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 471/2009, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, които да ѝ дадат възможност да приема мерки, свързани с кодовете, които да се използват за данните, посочени в член 5, параграф 1 от посочения регламент, и мерки, отнасящи се до свързването на данните за характеристиките на стопанската дейност с данните, които са регистрирани в съответствие със същия член. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 1]

(9)  Комитетът по статистика за търговията със стоки с трети страни (Комитет Екстрастат), посочен в член 11 от Регламент (ЕО) № 471/2009, консултира и подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. [Изм. 2]

(10)  В съответствие със стратегията за нова структура на Европейската статистическа система (наричана по-нататък „ЕСС“), с която се цели да се подобри координацията и партньорството посредством ясно изразена пирамидална структура в рамките на ЕСС, Комитетът на Европейската статистическа система (наричан по-нататък „Комитетът на ЕСС“), създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика(5), следва да консултира и подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. [Изм. 3]

(11)  Регламент (ЕО) № 471/2009 следва да бъде изменен, като позоваването на Комитета Екстрастат бъде заменено с позоваване на Комитета на ЕСС. [Изм. 4]

(12)  За да се гарантира правна сигурност, процедурите за приемане на мерки, които са започнали, но не са приключили до влизането в сила на настоящия регламент, следва да не бъдат засегнати от настоящия регламент.

(13)  Поради това Регламент (ЕО) № 471/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 471/2009 се изменя, както следва:

1)  Член 3 се изменя, както следва:

а)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. С цел да се отчетат промените в Митническия кодекс или разпоредбите, произтичащи от международни конвенции, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а, да адаптира списъка на митническите режими или получаването на митническо направление, посочени в параграф 1.“;

"

б)  В параграф 3 втората алинея се заменя със следното:"

„Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на специфични стоки или движения и различни или специфични разпоредби, приложими към тях.“;

"

в)  В параграф 4 втората алинея се заменя със следното:"

„Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на изключването на стоки или движения от статистиката за външната търговия.“.

"

2)  В член 4 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. „Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на събирането на данни съгласно параграфи 2 и 4 от настоящия член.“.

"

3)  Член 5 се изменя, както следва:

а)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на приемането на правила с оглед на допълнителното уточняване на данните, посочени в параграф 1, както и с оглед на мерките, свързани с кодовете, които ще се използват за тези данни.

Комисията приема чрез актове за изпълнение мерки, свързани с кодовете, които следва да се използват за тези данни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. [Изм. 5]

"

б)  В параграф 4 втората алинея се заменя със следното:"

„Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на посочените ограничени набори от данни.“.

"

4)  Член 6 се изменя, както следва:

а)  В параграф 2 последната алинея се заменя със следното:"

„Комисията е оправомощена да приема чрез делегирани актове за изпълнение мерките в съответствие с член 10а, отнасящи се до приемането на правила за свързването на данните и статистиката, която следва да се състави.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. [Изм. 6]

"

б)  В параграф 3 последната алинея се заменя със следното:"

„Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на характеристиките на извадката, отчетния период и степента на агрегиране за държавите — партньори, стоките и валутите.“.

"

5)  Член 8 се изменя, както следва:

а)  В параграф 1 последната алинея се заменя със следното:"

„Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на адаптирането на крайния срок за предаване на статистическите данни, съдържанието, обхвата и условията за преразглеждане на вече предадена статистика.“;

"

б)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на крайния срок за предаване на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност, посочени в член 6, параграф 2, и на статистиката за търговията с разбивка по валута на фактуриране, посочена в член 6, параграф 3.“.

"

6)  Вмъква се следният член:"

„Член 10a

Упражняване на делегираните правомощия

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  При упражняването на правомощията да приема делегираните акове, посочени в член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, параграф 5, член 5, параграфи 2 и 4, член 6, параграф 3 и член 8, параграфи 1 и 2, Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до съществена допълнителна административна тежест за държавите членки и респондентите.

3.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, параграф 5, член 5, параграфи 2 и 4, член 6, параграф 3 и член 8, параграфи 1 и 2, се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от (Publication office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation). срок от пет години, считано от …(6). Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 7]

4.  Делегирането на правомощията, посочено в член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, параграф 5, член 5, параграфи 2 и 4, член 6, параграф 3 и член 8, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, параграф 5, член 5, параграфи 2 и 4, член 6, параграф 3 и член 8, параграфи 1 и 2, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили уведомление за него или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

"

7)  Член 11 се заменя със следното: се заличава."

„Член 11

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създадена с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (*). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (*).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

_________________

(*) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(*) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.“. [Изм. 8]

"

Член 2

Настоящият регламент не засяга процедурите за приемане на мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 471/2009, които са започнали, но не са приключили преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и се консолидира с регламента, който изменя, в срок от три месеца след влизането му в сила. [Изм. 9]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)Позиция на европейския парламент от 12 март 2014 г.
(2)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(3)ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19.
(4)Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23).
(5)ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.
(6)Дата на влизане в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност