Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0279(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0042/2014

Předložené texty :

A7-0042/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2014 - 8.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0226

Přijaté texty
PDF 400kWORD 87k
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk
Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměm (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0579),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0243/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0042/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření
P7_TC1-COD(2013)0279

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V důsledku vstupu v platnost Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) je třeba uvést pravomoci svěřené Komisi do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování EU.

(2)  V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(2), se Komise zavázala(3) přezkoumat legislativní akty, které v současnosti obsahují odkazy na regulativní postup s kontrolou, s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě o fungování EU.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009(4) svěřuje Komisi pravomoci pro účely provedení některých ustanovení tohoto nařízení.

(4)  V souvislosti s přizpůsobením nařízení (ES) č. 471/2009 novým pravidlům Smlouvy o fungování EU by prováděcí pravomoci v současnosti svěřené Komisi měly být stanoveny svěřením pravomocí Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

(5)  S cílem zohlednit změny celního kodexu nebo ustanovení odvozená z mezinárodních úmluv, změny nezbytné z metodických důvodů a potřebu zřídit účinný systém shromažďování údajů a sestavování statistik by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o úpravu seznamu celních režimů nebo celně schválených určení, zvláštní zboží nebo pohyby a jiná nebo zvláštní ustanovení, jež se na ně vztahují, vynětí zboží nebo pohybů ze statistiky zahraničního obchodu, shromažďování údajů podle čl. 4 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 471/2009, další upřesnění statistických údajů, požadavek na omezené soubory údajů v případě zvláštního zboží nebo pohybů a údajů poskytovaných podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení, ukazatele vzorku, vykazované období a úroveň souhrnu pro partnerské země, zboží a měny pro statistiku obchodu podle fakturační měny, úpravu lhůty pro předání statistik a obsahu a rozsahu statistik a podmínek pro revizi statistik, které již byly předány, lhůtu pro předávání statistik obchodu podle podnikových ukazatelů a statistik obchodu členěných podle fakturační měny.

(6)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(7)  Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.

(8)  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení nařízení (ES) č. 471/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní přijímat opatření, která se týkají kódů, jež mají být použity pro údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 zmíněného nařízení, a opatření, která se týkají propojení údajů o podnikových ukazatelích s údaji zaznamenanými podle téhož článku. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 1]

(9)  Výbor pro statistiku obchodu se zbožím se třetími zeměmi (Výbor pro Extrastat) uvedený v článku 11 nařízení (ES) č. 471/2009 poskytuje Komisi poradenství a pomoc při výkonu jejích prováděcích pravomocí. [pozm. návrh 2]

(10)  V rámci strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému (dále jen „ESS“) za účelem lepší koordinace a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci ESS by měl mít Výbor pro Evropský statistický systém (dále jen „Výbor pro ESS“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice(5) poradní úlohu a měl by napomáhat Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. [pozm. návrh 3]

(11)  Nařízení (ES) č. 471/2009 by mělo být změněno tak, že se odkaz na Výbor pro Extrastat nahradí odkazem na Výbor pro ESS. [pozm. návrh 4]

(12)  V zájmu zajištění právní jistoty by neměly být tímto nařízením dotčeny postupy pro přijímání opatření, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(13)  Nařízení (ES) č. 471/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 471/2009 se mění takto:

1)  Článek 3 se mění takto:

a)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. S cílem zohlednit změny celního kodexu nebo ustanovení odvozená z mezinárodních úmluv je Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci za účelem úpravy seznamu celních režimů nebo celně schválených určení uvedených v odstavci 1.“

"

b)  V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají zvláštního zboží nebo pohybů a jiných nebo zvláštních ustanovení, jež se na ně vztahují.“

"

c)  V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají vynětí zboží nebo pohybů ze statistiky zahraničního obchodu.“

"

2)  V článku 4 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají shromažďování údajů podle odstavců 2 a 4 tohoto nařízení.“

"

3)  Článek 5 se mění takto:

a)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají dalšího přijímání pravidel s ohledem na další upřesnění údajů uvedených v odstavci 1 a s ohledem na opatření týkající se kódů, které mají být použity pro tyto údaje.

Opatření, která se týkají kódů, jež mají být pro tyto údaje použity, přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2. [pozm. návrh 5]

"

b)  V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají těchto omezených souborů údajů.“

"

4)  Článek 6 se mění takto:

a)  V odstavci 2 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

Opatření, která Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají přijímání pravidel pro propojení údajů a sestavování této statistiky, přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů.

Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2. [pozm. návrh 6]

"

b)  V odstavci 3 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají ukazatelů vzorku, vykazovaného období a úrovně souhrnu pro partnerské země, zboží a měny.“

"

5)  Článek 8 se mění takto:

a)  V odstavci 1 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci za účelem úpravy lhůty pro předání statistik, obsahu a rozsahu statistik a podmínek pro revizi statistik, které již byly předány.“

"

b)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají lhůt pro předávání statistik obchodu podle podnikových ukazatelů podle čl. 6 odst. 2 a statistik obchodu členěných podle fakturační měny podle čl. 6 odst. 3.“

"

6)  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Při výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 a 2 Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.

3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje ((Úřad pro publikace vloží přesné datum vstupu tohoto nařízení v platnost) pěti let od ...(6). Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 7]

4.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

"

7)  Článek 11 se nahrazuje tímto zrušuje:"

„Článek 11

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (*). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (*).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

________________________

(*) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(*) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.“ [pozm. návrh 8]

"

Článek 2

Tímto nařízením nejsou dotčeny postupy pro přijímání opatření podle nařízení (ES) č. 471/2009, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a musí být konsolidováno s nařízením, které mění, do tří měsíců ode dne vstupu v platnost. [pozm. návrh 9]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1)Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014.
(2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(3)Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 19.
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152,16.6.2009, s. 23).
(5) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
(6)Den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí