Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0279(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0042/2014

Indgivne tekster :

A7-0042/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0226

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 78k
Onsdag den 12. marts 2014 - Strasbourg
Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0579),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0243/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0042/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger
P7_TC1-COD(2013)0279

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Som følge af, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er trådt i kraft, bør de beføjelser, Kommissionen har fået tillagt, bringes i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i TEUF.

(2)  I forbindelse med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(2), har Kommissionen forpligtet sig(3) til at undersøge gældende retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol, i lyset af de kriterier, der er fastlagt i TEUF.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009(4) tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af bestemmelserne i nævnte forordning.

(4)  I forbindelse med tilpasningen af forordning (EF) nr. 471/2009 til de nye regler i TEUF, bør de gennemførelsesbeføjelser, som Kommissionen har, udmøntes i beføjelser, der tillægges Kommissionen, til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

(5)  For at tage hensyn til ændringer i toldkodeksen eller bestemmelser, der stammer fra internationale konventioner, til ændringer, der er nødvendige af metodologiske hensyn, samt til nødvendigheden af at oprette et effektivt system til dataindsamling og udarbejdelse af statistikker bør beføjelser til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår tilpasning af listen over toldprocedurer eller toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, særlige varer eller varebevægelser og forskellige eller særlige bestemmelser gældende for disse, undtagelse af varer eller varebevægelser fra udenrigshandelsstatistikken, dataindsamling jf. artikel 4, stk. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 471/2009, nærmere bestemmelser om de statistiske data, kravet om begrænsede datasæt for særlige varer eller varebevægelser og data leveret i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 4, stk. 2, stikprøvens kendetegn, indberetningsperioden og aggregeringsniveauet for partnerlande, varer og valutaer for handelsstatistikker efter faktureringsvaluta, tilpasning af indberetningsfristen for statistikker, indhold, dækning og betingelserne for revision af statistikker, der allerede er indberettet, fristen for indberetning af handelsstatistikker opdelt efter virksomhedskendetegn og handelsstatistikker opdelt efter faktureringsvaluta.

(6)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(7)  Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

(8)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 471/2009 bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser, så den kan vedtage foranstaltninger om de koder, der skal anvendes til de i artikel 5, stk. 1 i nævnte forordning omhandlede data, og foranstaltninger om indarbejdelse af data om virksomhedskendetegn i data, der registreres i overensstemmelse med nævnte artikel. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. [Ændring 1]

(9)  Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande (Extrastat-udvalget), jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 471/2009, rådgiver Kommissionen og bistår den med at udøve dennes gennemførelsesbeføjelser. [Ændring 2]

(10)  Som led i strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system (herefter benævnt "ESS"), der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for ESS, bør Udvalget for det Europæiske Statistiske System (herefter benævnt "ESSC"), der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker(5), have en rådgivende rolle og bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. [Ændring 3]

(11)  Forordning (EF) nr. 471/2009 bør ændres ved at erstatte henvisningen til Extrastat-udvalget med en henvisning til ESSC. [Ændring 4]

(12)  Af hensyn til retssikkerheden bør procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse, ikke berøres af denne forordning.

(13)  Forordning (EF) nr. 471/2009 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 471/2009 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 3 ændres således:

a)  Stk. 2 affattes således:"

"2. For at tage hensyn til ændringer i toldkodeksen eller bestemmelser, der stammer fra internationale konventioner, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende tilpasning af listen over toldprocedurer eller toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, jf. stk. 1."

"

b)  Stk. 3, andet afsnit, affattes således:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende særlige varer eller varebevægelser og vedrørende forskellige eller særlige bestemmelser gældende for dem.".

"

c)  Stk. 4, andet afsnit, affattes således:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende undtagelse af varer eller varebevægelser fra udenrigshandelsstatistikken."

"

2)  Artikel 4, stk. 5, affattes således:"

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende dataindsamling i henhold til nærværende artikels stk. 2 og 4."

"

3)  Artikel 5 ændres således:

a)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Kommissionen tillægges beføjelser beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende vedtagelse af regler for den nærmere bestemmelser om præcisering af de i stk. 1. omhandlede data og for foranstaltningerne vedrørende de koder, der skal anvendes for disse data.

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstaltninger vedrørende de koder, der skal anvendes til disse data.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2." [Ændring 5]

"

b)  Stk. 4, afsnit 2, affattes således:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende disse begrænsede datasæt."

"

4)  Artikel 6 ændres således:

a)  Stk. 2), sidste afsnit, affattes således:"

"Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstaltninger tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende vedtagelse af regler for indarbejdelse af dataene i de statistikker, der udarbejdes.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2." [Ændring 6]

"

b)  Stk. 3), sidste afsnit, affattes således:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende stikprøvens kendetegn, indberetningsperioden og aggregeringsniveauet for partnerlande, varer og valutaer."

"

5)  Artikel 8 ændres således:

a)  Stk. 1), sidste afsnit, affattes således:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende tilpasning af frister for indberetning af statistikker, indhold, dækning og betingelserne for revision af statistikker, der allerede er indberettet."

"

b)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende fristen for indberetning af statistikker over handelen opdelt efter virksomhedskendetegn, jf. artikel 6, stk. 2, og statistikker over handelen opdelt efter faktureringsvaluta, jf. artikel 6, stk. 3."

"

6)  Følgende indsættes som artikel 10a:"

"Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Kommissionen sikrer ved udøvelsen af beføjelsen til at vedtage de i artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, artikel 6, stk. 3 og artikel 8, stk. 1 og 2, omhandlede retsakter, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

3.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, artikel 6, stk. 3 samt artikel 8, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en en ubegrænset periode på fem år fra den [...] [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation] (6). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 7]

4.  Den i artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, artikel 6, stk. 3 samt artikel 8, stk. 1 og 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, artikel 6, stk. 3, samt artikel 8, stk. 1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en periode på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

"

7)  Artikel 11 affattes således: udgår."

"Artikel 11

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker(*). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(*).

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

(*) EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164

(*) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13." [Ændring 8]

"

Artikel 2

Denne forordning berører ikke procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 471/2009, og som er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og konsolideres med den forordning, som den ændrer, senest tre måneder efter dens ikrafttræden. [Ændring 9]

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 21.3.2014.
(2)1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(3)2 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 19.
(4)3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152, af 16.6.2009, s. 23).
(5)EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.
(6) Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik