Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0279(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0042/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0042/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0226

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 382kWORD 68k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0579),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0243/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0042/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων
P7_TC1-COD(2013)0279

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ.

(2)  Στο πλαίσιο της έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), η Επιτροπή δεσμεύθηκε(3) να επανεξετάσει, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στη ΣΛΕΕ, τις νομοθετικές πράξεις οι οποίες επί του παρόντος περιέχουν παραπομπές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) αναθέτει εξουσίες στην Επιτροπή προκειμένου να εφαρμόσει ορισμένες από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

(4)  Στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 με τους νέους κανόνες της ΣΛΕΕ, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζονται με την ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις.

(5)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του τελωνειακού κώδικα ή οι διατάξεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες, οι αλλαγές που απαιτούνται για μεθοδολογικούς λόγους και η ανάγκη σύστασης ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλογής δεδομένων και κατάρτισης στατιστικών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για την προσαρμογή του καταλόγου των τελωνειακών διαδικασιών ή των τελωνειακών προορισμών ή χρήσεων, για ειδικά αγαθά ή μετακινήσεις και διαφορετικές ή ειδικές διατάξεις που ισχύουν για αυτά, για την εξαίρεση αγαθών ή μετακινήσεων από τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, για τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009, για περαιτέρω προδιαγραφές για τα δεδομένα, για την απαίτηση περιορισμένων συνόλων δεδομένων για ειδικά αγαθά ή μετακινήσεις και δεδομένων που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, για τα χαρακτηριστικά του δείγματος, την περίοδο αναφοράς και το επίπεδο ομαδοποίησης για τις χώρες-εταίρους, τα αγαθά και τα εθνικά νομίσματα για τις στατιστικές εμπορικών συναλλαγών κατά λογιστική ομάδα, για την προσαρμογή της προθεσμίας διαβίβασης των στατιστικών, του περιεχομένου, της κάλυψης και των όρων αναθεώρησης των στατιστικών που έχουν ήδη διαβιβαστεί, για την προθεσμία διαβίβασης των στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών ταξινομημένων κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και των στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών ταξινομημένων κατά λογιστική μονάδα.

(6)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά το προπαρασκευαστικό έργο της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(7)  Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

(8)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες που θα της επιτρέπουν να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τους κωδικούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και μέτρα σχετικά με τη σύνδεση των δεδομένων για τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά με δεδομένα που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 1]

(9)  Η επιτροπή στατιστικών των συναλλαγών αγαθών με τρίτες χώρες (επιτροπή Extrastat) που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και την επικουρεί κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων. [Τροπολογία 2]

(10)  Στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια νέα δομή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (εφεξής «ΕΣΣ») με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της σύμπραξης σε μια σαφή πυραμιδική δομή εντός του ΕΣΣ, η επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (εφεξής «ΕΕΣΣ»), που συγκροτήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές(5), θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο και να επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων. [Τροπολογία 3]

(11)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί με την αντικατάσταση της αναφοράς στην επιτροπή Extrastat από αναφορά στην επιτροπή ΕΣΣ. [Τροπολογία 4]

(12)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, διαδικασίες θέσπισης μέτρων που έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό.

(13)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του τελωνειακού κώδικα ή οι διατάξεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την προσαρμογή του καταλόγου των τελωνειακών διαδικασιών ή των τελωνειακών προορισμών ή χρήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»

"

β)  Στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με ειδικά αγαθά ή μετακινήσεις και διαφορετικές ή ειδικές διατάξεις που ισχύουν για αυτά.»

"

γ)  Στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με την εξαίρεση αγαθών ή μετακινήσεων από τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.»

"

2)  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου.»

"

3)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με την έγκριση κανόνων όσον αφορά περαιτέρω προδιαγραφές για τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τους κωδικούς οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα εν λόγω δεδομένα.

Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μέτρα σχετικά με τους κωδικούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα εν λόγω δεδομένα.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.» [Τροπολογία 5]

"

β)  Στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με το εν λόγω περιορισμένο σύνολο δεδομένων.»

"

4)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μέτρα Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη σύνδεση των δεδομένων και αυτών των στατιστικών που πρέπει να καταρτιστούν.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.» [Τροπολογία 6]

"

β)  Στην παράγραφο 3, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματος, την περίοδο αναφοράς και το επίπεδο ομαδοποίησης για τις χώρες-εταίρους, τα αγαθά και τα εθνικά νομίσματα.»

"

5)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την προσαρμογή της προθεσμίας διαβίβασης των στατιστικών, του περιεχομένου, της κάλυψης και των όρων αναθεώρησης των στατιστικών που έχουν ήδη διαβιβαστεί.»

"

β)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με την προθεσμία διαβίβασης των στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών ταξινομημένων κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και των στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών ταξινομημένων κατά λογιστική μονάδα όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.»

"

6)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 10α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, εξουσία έκδοσης κατ’εξουσιοδότηση πράξεων απονέμεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από (Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού) για περίοδο πέντε ετών από…(6). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 5 ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 7]

4.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 2, 3 και 4, του άρθρου 4 παράγραφος 5, του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 4, του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2, τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

"

7)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: διαγράφεται."

«Άρθρο 11

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (*). Η εν λόγω επιτροπή νοείται ως επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (*).

2.  Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(*) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

(*) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.» [Τροπολογία 8]

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τις διαδικασίες θέσπισης μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009, οι οποίες έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενοποιείται με τον κανονισμό τον οποίο τροποποιεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της. [Τροπολογία 9]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 19.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 152, της 16.6.2009, σ. 23).
(5) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.
(6) Hμερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου