Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0279(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0042/2014

Esitatud tekstid :

A7-0042/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2014 - 8.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0226

Vastuvõetud tekstid
PDF 298kWORD 56k
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0579),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0243/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0042/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepanek uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks
P7_TC1-COD(2013)0279

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  Seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) jõustumisega tuleb komisjonile antud volitused viia vastavusse ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291.

(2)  Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011(2) vastuvõtmisega on komisjon võtnud endale kohustuse(3) vaadata ELi toimimise lepingus kehtestatud kriteeriumide kohaselt läbi õigusaktid, mis praegu sisaldavad viiteid kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 471/2009(4) on komisjonile antud volitused rakendada kõnealuse määruse teatavaid sätteid.

(4)  Määruse (EÜ) nr 471/2009 vastavusseviimisel ELi toimimise lepingu uute eeskirjadega tuleks komisjonile antud praegused volitused näha ette volitustena võtta vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

(5)  Selleks et võtta arvesse muudatusi tolliseadustikus või rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevaid sätteid, metoodilisest aspektist vajalikke muudatusi ning vajadust kehtestada tõhus andmete kogumise ja statistika koostamise süsteem, tuleks komisjonile ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeerida õigus võtta vastu õigusakte, mis käsitlevad tolliprotseduuride või tollikäitlusviiside loendi kohandamist; erikaupu ja -liikumisi ning nende suhtes kohaldatavaid teistsuguseid või erisätteid; kaupade ja liikumiste väljajätmist väliskaubandusstatistikast; määruse (EÜ) nr 471/2009 artikli 4 lõigete 2 ja 4 kohast andmete kogumist; statistiliste andmete täiendavat määratlemist; piiratud andmete esitamise nõuet erikaupade või -liikumiste kohta ning artikli 4 lõike 2 kohaselt esitatud andmete puhul; valimi tunnuseid, aruandeperioodi ning partnerriikide, kaupade ja vääringute koondamise taset; statistika edastamise tähtaja, sisu, katvuse ja juba edastatud statistika muutmise tingimuste kohandamist; tähtaega kaubandusstatistika esitamiseks ettevõtte tunnuste kaupa ja arve esitamise vääringu järgi.

(6)  On eriti oluline, et komisjon korraldaks asjakohaseid konsultatsioone ettevalmistava töö käigus, sh ka ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(7)  Komisjon peaks tagama, et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ja andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.

(8)  Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 471/2009 rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et ta saaks võtta vastu meetmeid kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud andmete puhul kasutatavate koodide kohta ning ettevõtete tunnuseid käsitlevate andmete sidumiseks sama artikli kohaselt kirjendatud andmetega. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. [ME 1]

(9)  Määruse (EÜ) No 471/2009 artiklis 11 osutatud kolmandate riikidega toimuvat kaubavahetust käsitleva statistika komitee (Extrastati komitee) annab komisjonile nõu ja abistab teda rakendamisvolituste teostamisel. [ME 2]

(10)  Euroopa statistikasüsteemi komitee uut struktuuri käsitleva strateegia kohaselt, mille eesmärk on luua püramiidikujuline ja selge struktuur, et parandada koordineerimist ja tõhustada partnerlust, peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta(5) asutatud Euroopa statistikasüsteemi komiteel olema nõuandev roll ja ta peaks abistama komisjoni rakendamisvolituste teostamisel. [ME 3]

(11)  Määrust (EÜ) No 471/2009 tuleks muuta ja asendada viide Extrastati komiteele viitega Euroopa statistikasüsteemi komiteele. [ME 4]

(12)  Õiguskindluse tagamiseks on vaja, et käesolev määrus ei mõjutaks meetmete vastuvõtmise menetlusi, mida on alustatud, kuid mida ei ole enne käesoleva määruse jõustumist lõpule viidud.

(13)  Määrust (EÜ) nr 471/2009 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 471/2009 muudetakse järgmiselt.

1)  Artiklit 3 muudetakse järgmiselt.

a)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Selleks et võtta arvese muudatusi tolliseadustikus või rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevaid sätteid, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada lõikes 1 osutatud tolliprotseduuride või tollikäitlusviiside loendit.”

"

b)  Lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:"

„Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad erikaupu ja -liikumisi ning nende suhtes kohaldatavaid teistsuguseid või erisätteid.”

"

c)  Lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:"

„Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad kaupade või liikumiste väliskaubandusstatistikast väljajätmist.”

"

2)  Artikli 4 lõige 5 asendatakse järgmisega:"

„5. „Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad käesoleva artikli lõigete 2 ja 4 kohast andmete kogumist.”

"

3)  Artiklit 5 muudetakse järgmiselt.

a)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad eeskirjade vastuvõtmist seoses lõikes 1 osutatud andmete täiendavat määratlemist täiendava täpsustamisega ja seoses meetmetega, mis käsitlevad nende andmete puhul kasutatavaid koode.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu meetmed, mis käsitlevad kõnealuste andmete puhul kasutatavaid koode.

Need rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele. [ME 5]

"

b)  Lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:"

„Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad nimetatud piiratud andmeid.”

"

4)  Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)  Lõike 2 viimane lõik asendatakse järgmisega:"

Komisjon võtab rakendusaktidega Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu meetmed delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad eeskirjade vastuvõtmist andmete ja koostatava statistika sidumist sidumise kohta.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. [ME 6]

"

b)  Lõike 3 viimane lõik asendatakse järgmisega:"

„Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad valimi tunnuseid, aruandeperioodi ning partnerriikide, kaupade ja vääringute koondamise taset.”

"

5)  Artiklit 8 muudetakse järgmiselt.

a)  Lõike 1 viimane lõik asendatakse järgmisega:"

„Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad statistika edastamise tähtaja, sisu, katvuse ja juba edastatud statistika muutmise tingimuste kohandamist.”

"

b)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad tähtaega kaubandusstatistika esitamiseks artikli 6 lõikes 2 osutatud ettevõtte tunnuste kaupa, ja kaubandusstatistika esitamist artikli 6 lõikes 3 osutatud arve esitamise vääringu järgi.”

"

6)  Lisatakse järgmine artikkel:"

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud delegeeritud volituste rakendamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.

3.  Artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud volitused delegeeritakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates (Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation) (6). Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 7]

4.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses täpsustatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõigete 2, 3 ja 4, artikli 4 lõike 5, artikli 5 lõigete 2 ja 4, artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast seda, kui õigusakt on Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehtud, esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra.”

"

7)  Artikkel 11 asendatakse järgmisega jäetakse välja."

„Artikkel 11

Komitee

1.  Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta*. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(*) tähenduses.

2.  Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

________________________

(*) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(*) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.” [ME 8]

"

Artikkel 2

Käesolev määrus ei mõjuta määruses (EÜ) nr 471/2009 sätestatud meetmete vastuvõtmise menetlusi, mida on alustatud, kuid ei ole enne käesoleva määruse jõustumist lõpule viidud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja konsolideeritakse määrusega, mida see muudab, kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. [ME 9]

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta seisukoht.
(2)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2 2011, lk 13).
(3)ELT L 55, 28.2.2011, lk 19.
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 23).
(5)ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.
(6) Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika