Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0279(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0042/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0042/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2014 - 8.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0226

Hyväksytyt tekstit
PDF 294kWORD 59k
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0579),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0243/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0042/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi
P7_TC1-COD(2013)0279

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, tultua voimaan komissiolle siirretty valta olisi yhdenmukaistettava perussopimuksen 290 ja 291 artiklan määräysten kanssa.

(2)  Ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) komissio on sitoutunut(3) tarkastelemaan uudelleen säädöksiä, jotka tällä hetkellä sisältävät viittauksia valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, perussopimuksessa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 471/2009(4) komissiolle siirretään valta panna täytäntöön joitakin kyseisen asetuksen säännöksiä.

(4)  Mukautettaessa asetusta (EY) N:o 471/2009 perussopimuksen uusiin sääntöihin olisi säädettävä komissiolle tällä hetkellä kyseisellä asetuksella siirretystä täytäntöönpanovallasta antamalla komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.

(5)  Jotta voidaan ottaa huomioon tullikoodeksiin tai kansainvälisistä sopimuksista johtuviin määräyksiin tehdyt muutokset, menetelmiin liittyvistä syistä välttämättömät muutokset sekä tarve perustaa tehokas tiedonkeruu- ja tilastointijärjestelmä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat tullimenettelyjen ja tulliselvitysmuotojen luettelon mukauttamista, tiettyjä tavaroita tai tavaroiden liikkeitä ja niihin sovellettavia erilaisia tai erityisiä sääntöjä, tavaroiden tai tavaroiden liikkeiden jättämistä ulkomaankaupan tilastojen ulkopuolelle, asetuksen (EY) N:o 471/2009 4 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti tapahtuvaa tietojen keruuta, tietojen tarkempaa määrittelyä, rajoitetusti vaadittuja tietoja tiettyjen tavaroiden tai tavaroiden liikkeiden ja mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen osalta, otoksen ominaisuuksia, raportointijaksoa ja aggregointitasoa kumppanimaiden, tavaroiden ja valuuttojen osalta laskutusvaluutan mukaan jaoteltuja kauppaa koskevia tilastoja varten, tilastojen toimittamisen määräaikoja, sisältöä, kattavuutta ja jo toimitettujen tilastojen tarkistamista koskevien edellytysten mukautuksia sekä yritysten ominaisuustietojen mukaan ja ulkomaankaupan laskutusvaluutan mukaan jaoteltujen tilastojen toimittamisen määräaikoja.

(6)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(7)  Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille ja vastaajayksiköille.

(8)  Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 471/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista käytettäviä koodeja tai yritysten ominaisuustietojen yhdistämistä kyseisen artiklan mukaisesti kirjattuihin tietoihin. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. [tark. 1]

(9)  Asetuksen (EY) N:o 471/2009 11 artiklassa tarkoitettu kolmansien maiden kanssa käytävän tavarakaupan tilastointia käsittelevä komitea (Extrastat-komitea) neuvoo ja avustaa komissiota sen käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. [tark. 2]

(10)  Euroopan tilastojärjestelmän rakenteen uudistamiseen tähtäävällä strategialla pyritään parantamaan koordinointia ja kumppanuutta luomalla Euroopan tilastojärjestelmään selkeä pyramidirakenne; sen mukaisesti Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009(5) perustetulla Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevällä komitealla olisi oltava neuvoa-antava rooli, ja sen olisi avustettava komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. [tark. 3]

(11)  Asetusta (EY) N:o 471/2009 olisi muutettava korvaamalla viittaus Extrastat-komiteaan viittauksella Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevään komiteaan. [tark. 4]

(12)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen, että tämä asetus ei vaikuta sellaisiin toimenpiteiden hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(13)  Asetus (EY) N:o 471/2009 olisi olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 471/2009 seuraavasti:

1)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Tullikoodeksiin tai kansainvälisistä sopimuksista johtuviin määräyksiin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi komissiolle siirretään valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen tullimenettelyjen tai tulliselvitysmuotojen luettelon mukauttamista.";

"

b)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tiettyjä tavaroita tai tiettyjä tavaroiden liikkeitä ja niihin sovellettavia erilaisia tai erityisiä säännöksiä.";

"

c)  korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tavaroiden tai tavaroiden liikkeiden jättämistä ulkomaankaupan tilastojen ulkopuolelle."

"

2)  Korvataan 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

"5. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti tapahtuvaa tietojen keruuta."

"

3)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen tarkempaa määrittelyä tarkempaan määrittelyyn sekä kyseisiä tietoja varten käytettäviä koodeja koskeviin toimenpiteisiin sovellettavien sääntöjen hyväksymistä.

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, jotka koskevat mainituista tiedoista käytettäviä koodeja.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."; [tark. 5]

"

b)  korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat näitä rajoitetusti vaadittuja tietoja."

"

4)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

"Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tietojen ja näiden laadittavien tilastojen yhdistämistä yhdistämiseen sovellettavien sääntöjen hyväksymistä.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."; [tark. 6]

"

b)  korvataan 3 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

"Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat otoksen ominaisuuksia, raportointijaksoa ja aggregointitasoa kumppanimaiden, tavaroiden ja valuuttojen osalta."

"

5)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

"Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimittamisen määräaikoja, sisältöä, kattavuutta ja jo toimitettujen tilastojen tarkistamista koskevien edellytysten mukautuksia.";

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, yritysten ominaisuustietojen mukaan jaoteltujen ulkomaankaupan tilastojen ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen, laskutusvaluutan mukaan jaoteltujen ulkomaankaupan tilastojen toimittamisen määräaikoja."

"

6)  Lisätään  artikla seuraavasti:"

"10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Käyttäessään 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua valtaa antaa delegoituja säädöksiä komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

3.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta …(6) viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi […] päivästä […]kuuta […] (Publications Office, please insert the exact date of entry into force). Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 7]

4.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevien 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan, 4 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan 2 ja 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella."

"

7)  Korvataan Kumotaan 11 artiklaseuraavasti:."

"11 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea(*). Tämä komitea on yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011(*) tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

(*) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(*) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13." [tark. 8]

"

2 artikla

Tämä asetus ei vaikuta asetuksessa (EY) N:o 471/2009 säädettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se konsolidoidaan muutetun asetuksen kanssa kolmen kuukauden kuluessa sen voimaantulosta. [tark. 9]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. maaliskuuta 2014.
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s.13).
(3)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 19.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 23).
(5)EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.
(6)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö