Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0279(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0042/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0042/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0226

Usvojeni tekstovi
PDF 397kWORD 89k
Srijeda, 12. ožujka 2014. - Strasbourg
Statistika Zajednice koja se odnosi na vanjsku trgovinu sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0579),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0243/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7-0042/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju xx. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera
P7_TC1-COD(2013)0279

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

budući da:

(1)  Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU) ovlasti koje se dodjeljuju Komisiji trebaju se uskladiti s člancima 290. i 291. TFEU-a.

(2)  U vezi s donošenjem Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(2), Komisija se obvezala(3) u pogledu kriterija navedenih u TFEU na pregled zakonodavnih akata koji trenutačno sadržavaju upućivanja na regulatorni postupak s kontrolom.

(3)  Uredbom (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(4) dodjeljuju se ovlasti Komisiji radi primjene određenih odredbi te Uredbe.

(4)  U kontekstu usklađivanja Uredbe (EZ) br. 471/2009 s novim pravilima TFEU-a, provedbene ovlasti koje se trenutačno dodjeljuju Komisiji trebaju se odrediti prijenosom ovlasti na Komisiju za donošenje delegiranih i provedbenih akata.

(5)  Kako bi se uzele u obzir izmjene Carinskog zakonika ili odredbi koje proizlaze iz međunarodnih konvencija, izmjene potrebne iz metodoloških razloga i potreba za uspostavljanjem učinkovitog sustava za prikupljanje podataka i sastavljanja statistike, ovlasti za donošenje akata u skladu sa člankom 290. TFEU trebaju se delegirati Komisiji glede prilagodbe popisa carinskih postupaka ili carinski dopuštenoga postupanja ili uporabe, posebne robe i kretanja i različitih ili posebnih odredbi koje se na njih primjenjuju, isključivanja robe ili kretanja iz statistike vanjske trgovine, prikupljanja podataka u skladu sa stavcima 2. i 4. članka 4. Uredbe (EZ) br. 471/2009, daljnje specifikacije podataka, zahtjeva za ograničene skupove podataka za posebnu robu ili kretanja te podataka osiguranih u skladu s člankom 4. stavkom 2., karakteristika uzorka, razdoblja izvješćivanja i razine agregacije za zemlje partnere, robu i valute za izradu statistike trgovine raščlanjene prema valuti računa, prilagodbe rokova za dostavljanje statistike, sadržaja, obuhvata podataka i uvjeta za reviziju za već dostavljenu statistiku, rokova za dostavljanje statistike o trgovini prema karakteristikama poslovanja i trgovinskoj statistici raščlanjenoj prema valuti računa.

(6)  Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući savjetovanja na stručnoj razini. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija treba osigurati istodobnu, pravovremenu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(7)  Komisija treba osigurati da se tim delegiranim aktima ne nameće znatan dodatni administrativni teret državama članicama i njihovim odjelima predstavnicima.

(8)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 471/2009, Komisiji se trebaju dodijeliti provedbene ovlasti kojima joj se omogućuje prihvaćanje mjera u vezi s oznakama koje će se koristiti za podatke navedene u članku 5. stavku 1. te Uredbe i mjera u vezi s povezivanjem podataka o poslovnim karakteristikama s podacima zabilježenima u skladu s istim člankom. Te se ovlasti trebaju izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. [Am. 1]

(9)  Odbor za statistiku u vezi s robnom razmjenom sa zemljama nečlanicama (Odbor za Extrastat) naveden u članku 11. Uredbe (EZ) br. 471/2009 savjetuje Komisiju i pomaže joj u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. [Am. 2]

(10)  U okviru strategije za novu strukturu Europskog statističkog sustava (dalje u tekstu: „ESS”) namijenjene poboljšanju koordinacije i partnerstva u jasnoj piramidalnoj strukturi u okviru ESS-a, Odbor za europski statistički sustav (dalje u tekstu: „ESSC”), osnovan na temelju Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici(5), treba imati savjetodavnu ulogu i pomoći Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. [Am. 3]

(11)  Uredbu (EZ) br. 471/2009 potrebno je izmijeniti zamjenom upućivanja na Odbor za Extrastat upućivanjem na ESSC. [Am. 4]

(12)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, ovom se Uredbom ne treba utjecati na postupke donošenja mjera koji su pokrenuti, ali nisu dovršeni prije njezina stupanja na snagu.

(13)  Uredbu (EZ) br. 471/2009 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 471/2009 izmjenjuje se kako slijedi:

(1)  Članak 3. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Kako bi se uzele u obzir izmjene Carinskog zakonika ili odredbe koje proizlaze iz međunarodnih konvencija Komisija je ovlaštena, u skladu sa člankom 10.a, donositi delegirane akte kako bi prilagodila popis carinskih postupaka ili carinski dopuštenoga postupanja ili uporabe iz stavka. 1.”

"

(b)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s određenom robom ili kretanjima i različite ili posebne odredbe koje se na njih primjenjuju.”

"

(c)  u stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s isključivanjem robe ili kretanja iz statistike vanjske trgovine.”

"

(2)  U članku 4. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:"

„5. Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s prikupljanjem podataka u skladu sa stavcima 2. i 4. ovog članka”

"

(3)  Članak 5. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s usvajanjem pravila koja su povezana s daljnjom specifikacijom podataka iz stavka 1. i s mjerama koje se odnose na oznake koje se koriste za te podatke.

Putem svojih provedbenih akata Komisija donosi mjere u vezi s oznakama koje će se koristiti za te podatke.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2. [Am. 5]

"

(b)  U stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s tim ograničenim skupovima podataka.”

"

(4)  Članak 6. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)  u stavku 2. zadnji podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

Putem svojih provedbenih akata U skladu s člankom 10.a Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte povezane s usvajanjem pravila o povezivanju donosi mjere u vezi s povezivanjem podataka i tih statistika koje treba sastaviti.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2. [Am. 6]

"

(b)  u stavku 3. zadnji podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s karakteristikama uzorka, razdobljem izvješćivanja i razinom agregacije za zemlje partnere, robu i valute.”

"

(5)  Članak 8. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. zadnji podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s prilagodbom roka za dostavljanje statistike, sadržajem, obuhvatom podataka i uvjetima revizije za već poslane statistike.”

"

(b)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s rokom za dostavljanje statistike trgovine prema karakteristikama poduzeća iz članka 6. stavka 2. i statistikama trgovine raščlanjenima prema valuti računa iz članka 6. stavka 3.”

"

(6)  Umeće se sljedeći članak 10.a:"

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja

1.  Ovlast donošenja delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima navedenima u ovom članku.

2.  Pri izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavaka 2., 3. i 4., članka 4. stavka 5., članka 5. stavaka 2. i 4., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavaka 1. i 2., Komisija mora osigurati da se delegiranim aktima ne nameće znatan dodatni administrativni teret državama članicama i njihovim predstavnicima.

3.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavaka 2., 3. i 4., članka 4. stavka 5., članka 5. stavaka 2. i 4., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ..(6). neodređeno vrijeme od (Ured za publikacije: molimo umetnite točan datum stupanja na snagu ove Uredbe). Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 7]

4.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavaka 2., 3. i 4., članka 4. stavka 5., članka 5. stavaka 2. i 4., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavaka 1. i 2. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma određenog u odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavcima 2., 3. i 4., člankom 4. stavkom 5., člankom 5. stavcima 2. i 4., člankom 6. stavkom 3. i člankom 8. stavcima 1. i 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće na njega ne izraze nikakav prigovor u razdoblju od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskome parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

"

(7)  Članak 11. se briše .Zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 11.

Odbor

1.  Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici (*). Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (*).

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

________________________

(*) SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

(*) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.” [Am. 8]

"

Članak 2.

Ovom Uredbom ne utječe se na postupke donošenja mjera predviđene Uredbom (EZ) br. 471/2009 koje su pokrenute, ali nisu dovršene prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i u roku od tri mjeseca nakon što stupi na snagu sastavlja se pročišćeni tekst s uredbom koju izmjenjuje.[Am. 9]

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1) Stajalište Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014.
(2)1 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)
(3)2 SL L 55, 28.2.2011., str. 19.
(4)3 Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.)
(5)SL L 87, 31.3.2009., str. 164.
(6) Datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti