Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0279(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0042/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0042/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2014 - 8.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0226

Elfogadott szövegek
PDF 394kWORD 93k
2014. március 12., Szerda - Strasbourg
A harmadik országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikák (felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0579),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0243/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0042/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 12-én került elfogadásra a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0279

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknrk való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) hatálybalépésének következtében a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az EUMSZ 290. és 291. cikkével.

(2)  A 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) elfogadásával kapcsolatban a Bizottság kötelezettséget vállalt(3) arra, hogy az EUMSZ-ben foglalt feltételekkel összhangban felülvizsgálja az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkozó jogalkotási aktusokat.

(3)  A 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) hatáskörrel ruházza fel a Bizottságot az abban a rendeletben megállapított rendelkezések egy bizonyos körének végrehajtása érdekében.

(4)  A 471/2009/EK rendeletnek az EUMSZ új szabályaihoz való hozzáigazítása keretében rendelkezni kell arról, hogy a jelenleg a Bizottságra ruházott végrehajtási hatásköröket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok elfogadására vonatkozó hatáskör biztosítsa.

(5)  A Vámkódexben tett változtatások vagy a nemzetközi egyezményekből eredő rendelkezések, valamint a módszertani szempontok által megkövetelt módosítások figyelembevétele érdekében, és tekintettel egy hatékony adatgyűjtési és statisztika-előállítási rendszer kialakításának szükségességére, fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan: vámeljárások vagy vámjogi sorsok jegyzékének kiigazítása, különleges áruk vagy árumozgások, valamint a rájuk alkalmazandó eltérő vagy különleges rendelkezések, az áruk és árumozgások külkereskedelmi statisztikából történő kizárása, a 471/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) és (4) bekezdése szerinti adatgyűjtés, az adatok további meghatározása, a különleges árukra és árumozgásokra, valamint a 4. cikkének (2) bekezdése értelmében szolgáltatott adatokra vonatkozó korlátozott adatcsoportok igénylése, a minta jellemzői, a jelentéstételi időszak és a partnerországok, árucikkek és pénznemek tekintetében alkalmazandó összesítési szint, a statisztikai adattovábbítás határidejét, és a már továbbított statisztikai adatok tartalmát, lefedettségét és felülvizsgálatának feltételeit érintő kiigazítások, a vállalkozások jellemzői szerinti kereskedelmi statisztika és a számlázási pénznem szerinti bontásban készült kereskedelmi statisztika megküldésének határideje.

(6)  Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(7)  A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltató egységekre.

(8)  A 471/2009/EK rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni, hogy intézkedéseket hozzon a rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett adatokhoz alkalmazandó kódok, valamint a vállalkozások jellemzőire vonatkozó és az ugyanezen cikk szerint gyűjtött adatok összekapcsolásának tárgyában. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 1]

(9)  A 471/2009/EK rendelet 11. cikkében szereplő, a harmadik országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikai bizottság (a továbbiakban: Extrastat-bizottság) tanácsadással segíti a Bizottságot, és támogatja azt végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában. [Mód. 2]

(10)  Az európai statisztikai rendszer új, a koordináció és a partnerség javítását célzó, egyértelmű piramisszerű felépítésére irányuló stratégiának megfelelően az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(5) létrehozott európai statisztikai rendszer bizottságának kell (a továbbiakban: ESR-bizottság) tanácsadó szerepet betöltenie, és segítenie a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában. [Mód. 3]

(11)  A 471/2009/EK rendeletben az Extrastat-bizottságra való hivatkozás helyébe az ESR-bizottságára történő hivatkozásnak kell lépnie. [Mód. 4]

(12)  A jogbiztonság érdekében ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt megkezdett, de még végre nem hajtott intézkedések elfogadására irányuló eljárásokat.

(13)  A 471/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 471/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) A Vámkódexben tett változtatások vagy a nemzetközi egyezményekből eredő rendelkezések figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett vámeljárások vagy vámjogi sorsok jegyzékének kiigazításával kapcsolatban.”

"

b)  A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a különleges árukkal vagy árumozgásokkal, valamint a rájuk alkalmazandó eltérő vagy különleges rendelkezésekkel kapcsolatban.”

"

c)  A (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az áruk és árumozgások külkereskedelmi statisztikából történő kizárásával kapcsolatban.”

"

2.  A 4. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) és (4) bekezdése szerinti adatgyűjtéssel kapcsolatban.”

"

3.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett adatok további meghatározásával kapcsolatban kapcsolatos szabályok elfogadására és az említett adatok esetében használt kódokkal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén intézkedéseket hoz az említett adatokhoz alkalmazandó kódokkal kapcsolatban.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.;[Mód. 5]

"

b)  A (4) bekezdésben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen korlátozott adatcsoportokkal kapcsolatban.”

"

4.  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  A (2) bekezdés utolsó albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság végrehajtási aktusok révén intézkedéseket hoz felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatok összekapcsolásával és az összeállítandó statisztikákkal kapcsolatban kapcsolatos szabályok elfogadására vonatkozóan.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. [Mód. 6]

"

b)  A (3) bekezdés utolsó albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minta jellemzőivel, a jelentéstételi időszakkal és a partnerországok, árucikkek és pénznemek tekintetében alkalmazandó összesítési szinttel kapcsolatban.”

"

5.  A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés utolsó albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a statisztikai adattovábbítás határidejét, és a már továbbított statisztikai adatok tartalmát, lefedettségét és felülvizsgálatának feltételeit érintő kiigazításokkal kapcsolatban.”

"

b)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. cikk (2) bekezdésében említett, a vállalkozások jellemzői szerinti kereskedelmi statisztika és a 6. cikk (3) bekezdésében említett, a számlázási pénznem szerinti bontásban készült kereskedelmi statisztika megküldésének határidejével kapcsolatban.”

"

6.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

„10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)  A 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdése, a 4. cikk (5) bekezdése, az 5. cikk (2) és (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, valamint a 8. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

(3)  A Bizottságnak [] –tól/től határozatlan időre a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, a 4 cikk (5) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, valamint a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében, említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól a ...(6)-tól/-től kezdődő hatállyal. (Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e rendelet hatálybalépésének pontos dátumát). A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. [Mód. 7]

(4)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, a 4. cikk (5) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, valamint a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban mejelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(6)  A 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdése, a 4. cikk (5) bekezdése, az 5. cikk (2) és (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, valamint a 8. cikk (1) és (2) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.”

"

7.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép: cikket el kell hagyni."

„11. cikk

A bizottság

(1)  A Bizottság munkáját az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(*) létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Ez a bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(*) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

_________________

(*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(*) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.” [Mód. 8]

"

2. cikk

Ez a rendelet nem érinti a 471/2009/EK rendeletben előírt, e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett, de még végre nem hajtott intézkedések elfogadására irányuló eljárásokat.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított három hónapon belül egységes szerkezetbe kell foglalni az általa módosított rendelettel. [Mód. 9]

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)Az Európai Parlament 2014. március 12-i álláspontja.
(2)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(3)HL L 55., 2011.2.28., 19. o.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).
(5)HL L 87., 2009.3.31., 164. o.
(6)E rendelet hatálybalépésének időpontját.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat