Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0279(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0042/2014

Pateikti tekstai :

A7-0042/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2014 - 8.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0226

Priimti tekstai
PDF 387kWORD 65k
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0579),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0243/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0042/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis
P7_TC1-COD(2013)0279

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) Komisijai suteiktus įgaliojimus reikėtų suderinti su SESV 290 ir 291 straipsniais;

(2)  Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011(2), įsipareigojo(3) remdamasi SESV nustatytais kriterijais persvarstyti teisėkūros procedūra priimtus aktus, kuriuose dabar yra nuorodos į reguliavimo procedūrą su tikrinimu;

(3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 471/2009 (4) Komisijai suteikti įgaliojimai įgyvendinti tam tikras to reglamento nuostatas;

(4)  derinant Reglamentą (EB) Nr. 471/2009 su naujomis SESV taisyklėmis, Komisijai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus reikėtų įtvirtinti suteikiant Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

(5)  kad būtų atsižvelgta į Muitinės kodekso pakeitimus arba su tarptautinėmis konvencijomis susijusias nuostatas, būtinus metodinius pakeitimus ir poreikį nustatyti veiksmingą duomenų rinkimo ir statistikos rengimo sistemą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį dėl muitinės procedūrų arba muitinės sankcionuotų veiksmų sąrašo derinimo, specifinių prekių arba prekių gabenimo bei joms taikomų kitokių ar specialių nuostatų, prekių ar jų gabenimo neįtraukimo į išorės prekybos statistiką, duomenų rinkimo pagal Reglamento (EB) Nr. 471/2009 4 straipsnio 2 ir 4 dalis, tolesnio duomenų tikslinimo, specifinių prekių arba prekių gabenimo ir jo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų ribotų rinkinių reikalavimo, imties charakteristikų, ataskaitinio laikotarpio ir šalių partnerių, prekių ir valiutų apibendrinimo lygį, kai teikiami statistiniai duomenys, suskirstyti pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą, statistikos perdavimo termino nustatymo, statistikos turinio, aprėpties ir jau perduotos statistikos tikslinimo sąlygų, statistikos apie prekybą pagal verslo charakteristikas ir statistikos apie prekybą, suskirstytos pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą, perdavimo termino;

(6)  ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(7)  Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir vienetams respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta;

(8)  siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 471/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų priimti priemones, susijusias su to reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims taikytinais kodais, ir priemones, susijusias su verslo charakteristikų duomenų susiejimu su pagal tą patį straipsnį gautais duomenimis. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011; [1 pakeit.]

(9)  Reglamento (EB) Nr. 471/2009 11 straipsnyje nurodytas Prekybos prekėmis su šalimis, kurios nėra narės, statistikos komitetas (Ekstrastato komitetas) pataria Komisijai ir padeda jai naudotis minėtais įgyvendinimo įgaliojimais; [2 pakeit.]

(10)  vadovaujantis naujosios Europos statistikos sistemos (toliau – ESS) struktūros, kuria siekiama tobulinti koordinavimą ir partnerystę aiškioje piramidės formos ESS struktūroje strategija, Komisiją turėtų konsultuoti ir jai padėti naudotis įgyvendinimo įgaliojimais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos(5) įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas (toliau – ESSK); [3 pakeit.]

(11)  Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 turėtų būti iš dalies pakeistas, nuorodas į Ekstrastato komitetą pakeičiant nuorodomis į ESSK; [4 pakeit.]

(12)  siekiant teisinio tikrumo, šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis priemonių priėmimo procedūroms, inicijuotoms, bet nebaigtoms prieš įsigaliojant šiam reglamentui;

(13)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Kad būtų atsižvelgta į Muitinės kodekso pakeitimus arba su tarptautinėmis konvencijomis susijusias nuostatas, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais derinamas 1 dalyje nurodyto muitinės procedūrų arba muitinės sankcionuotų veiksmų sąrašas.“;

"

b)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su specifinėmis prekėmis arba prekių gabenimu ir joms taikomomis kitokiomis ar specialiomis nuostatomis.“;

"

c)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su prekių ar jų gabenimo neįtraukimu į išorės prekybos statistiką.“.

"

2)  4 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. „Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su duomenų rinkimu pagal šio straipsnio 2 ir 4 dalis.“.

"

3)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija įgaliojama pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su tolesniu dėl 1 dalyje nurodytų duomenų tikslinimu tolesnio tikslinimo ir priemonių, susijusių su kodais, kurie turi būti naudojami šiems duomenims, taisyklių priėmimo.

Komisija įgyvendinimo aktais priima priemones, susijusias su šiems duomenims taikytinais kodais.

Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [5 pakeit.]

"

b)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su šiais ribotais duomenų rinkiniais.“.

"

4)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:"

Komisija įgyvendinimo aktais priima priemones, susijusias su duomenų susiejimu ir šios statistikos rengimu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl duomenų susiejimo ir šios statistikos rengimo taisyklių priėmimo.“ [6 pakeit.]

"

b)  3 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su imties charakteristikomis, ataskaitiniu laikotarpiu ir šalių partnerių, prekių ir valiutų apibendrinimo lygiu.“.

"

5)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais derinamas statistikos perdavimo terminas, statistikos turinys, aprėptis ir jau perduotos statistikos tikslinimo sąlygos.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos prekybos statistikos pagal verslo charakteristikas perdavimo terminu ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta statistika apie prekybą, suskirstyta pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą.“.

"

6)  Įterpiamas šis straipsnis:"

10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  Naudodamasi 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, 4 straipsnio 5 dalimi, 5 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 6 straipsnio 3 dalimi bei 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis suteiktais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta.

3.  3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 6 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (Leidinių biuras: įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo datą) ...(6). Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos. [7 pakeit.]

4.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 6 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus.

Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, 4 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnio 2 ir 4 dalis, 6 straipsnio 3 dalį, 8 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

"

7)  11 straipsnis pakeičiamas taip: išbraukiamas."

„11 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos(*) įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas. Šis komitetas yra komitetas, nurodytas 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(*).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

(*) OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(*) OL L 55, 2011 2 28, р 13.“ [8 pakeit.]

"

2 straipsnis

Šis reglamentas nedaro poveikio priemonių priėmimo procedūroms, nurodytoms Reglamente (EB) Nr. 471/2009, kurios buvo inicijuotos, bet nebaigtos prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos jis turi būti konsoliduotas su reglamentu, kurį jis iš dalies keičia. [9 pakeit.]

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija.
(2)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(3)OL L 55, 2011 2 28, р 19.
(4)2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 152, 2009 6 16, p. 23).
(5)OL L 87, 2009 3 31, р 164.
(6) Šio reglamento įsigaliojimo data.

Teisinė informacija - Privatumo politika