Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0279(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0042/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0042/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2014 - 8.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0226

Pieņemtie teksti
PDF 397kWORD 71k
Trešdiena, 2014. gada 12. marts - Strasbūra
Statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0579),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0243/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0042/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm
P7_TC1-COD(2013)0279

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Stājoties spēkā Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), Komisijai piešķirtās pilnvaras būtu jāsaskaņo ar LESD 290. un 291. pantu.

(2)  Ņemot vērā to, ka ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011(2), Komisija ir apņēmusies(3) pārskatīt tos leģislatīvos aktus attiecībā uz LESD noteiktajiem kritērijiem, kuros patlaban ir iekļautas atsauces uz regulatīvo kontroles procedūru.

(3)  Lai īstenotu dažus šīs regulas noteikumus, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009(4) pilnvaras ir piešķirtas Komisijai.

(4)  Saistībā ar to, ka Regula (EK) Nr. 471/2009 tiek saskaņota ar jaunajiem LESD noteikumiem, īstenošanas pilnvaras, kuras patlaban piešķirtas Komisijai, būtu jāsaglabā, paredzot, ka Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus.

(5)  Lai ņemtu vērā Muitas kodeksa vai noteikumu pārmaiņas, kuras izriet no starptautiskām konvencijām, pārmaiņas, kas nepieciešamas metodikas apsvērumu dēļ un vajadzību izveidot efektīvu statistikas datu vākšanas un apkopošanas sistēmu, būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz muitas procedūru vai muitas noteikumos atzītu apstrādes vai izmantošanas veidu saraksta pielāgošanu, īpašām precēm vai pārvietojumiem un atšķirīgiem vai īpašiem noteikumiem, kurus tiem piemēro, preču un pārvietojumu neiekļaušanu ārējās tirdzniecības statistikā, datu vākšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 471/2009 4. panta 2. un 4. punktu, turpmākiem datu precizējumiem, prasību par ierobežotu informācijas kopumu par īpašām precēm vai pārvietojumiem un par datiem, kas sniegti saskaņā ar tās 4. panta 2. punktu, izlases raksturlielumiem, pārskata periodu un apkopošanas līmeni pa partnervalstīm, precēm un valūtu tirdzniecības statistikai faktūras valūtas dalījumā, statistikas nosūtīšanas termiņa, satura un aptvēruma, kā arī jau nosūtītās statistikas pārskatīšanas nosacījumu pielāgojumiem, termiņu, lai nosūtītu tirdzniecības statistiku uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un tirdzniecības statistiku faktūras valūtas dalījumā.

(6)  Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(7)  Komisijai būtu jānodrošina, lai ar šiem deleģētajiem aktiem netiktu radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm un respondentu vienībām.

(8)  Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) Nr. 471/2009 īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, tādējādi dodot tai iespēju pieņemt pasākumus saistībā ar kodiem, kuri jāizmanto minētās regulas 5. panta 1. punktā norādītajiem datiem, un pasākumiem saistībā ar uzņēmumu raksturlielumu sasaisti ar datiem, kuri ierakstīti saskaņā ar minēto pantu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. [Gr. 1]

(9)  Regulas (EK) Nr. 471/2009 11. pantā minētā Preču tirdzniecības ar trešām valstīm statistikas komiteja (Extrastat komiteja) sniedz konsultācijas Komisijai un palīdz tai izmantot īstenošanas pilnvaras. [Gr. 2]

(10)  Atbilstoši jaunajai Eiropas Statistikas sistēmas (turpmāk “ESS”) struktūras stratēģijai, kuras mērķis ir uzlabot koordināciju un partnerību skaidrā piramīdveida struktūrā ESS, Eiropas Statistikas sistēmas komitejai (turpmāk “ESSK”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku(5), būtu jāpilda padomdevējas uzdevums un jāpalīdz Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā. [Gr. 3]

(11)  Regula (EK) Nr. 471/2009 būtu jāgroza, atsauci uz Extrastat komiteju aizstājot ar atsauci uz ESSK. [Gr. 4]

(12)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, šai regulai nevajadzētu ietekmēt pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

(13)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 471/2009,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 471/2009 groza šādi:

(1)  regulas 3. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Lai ņemtu vērā Muitas kodeksa vai noteikumu pārmaiņas, kas izriet no starptautiskām konvencijām, Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu 1. punktā minēto muitas procedūru vai muitas noteikumos atzītu apstrādes vai izmantošanas veidu sarakstu.”;

"

b)  panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"

“Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz īpašām precēm vai pārvietojumiem un atšķirīgiem vai īpašiem noteikumiem, kurus tiem piemēro.”;

"

c)  panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"

“Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz preču vai pārvietojumu neiekļaušanu ārējās tirdzniecības statistikā.”;

"

(2)  4. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

“5. Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz datu vākšanu saskaņā ar šī panta 2. un 4. punktu.”;

"

(3)  regulas 5. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:"

“2. Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz noteikumu pieņemšanu attiecībā uz turpmākiem 1. punktā minēto datu precizējumiem, kā arī attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar minētajiem datiem izmantojamajiem kodiem.

Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem pasākumus, kas attiecas uz kodiem, kuri jāizmanto šiem datiem.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”; [Gr. 5]

"

b)  panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"

“Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz šo ierobežoto informācijas kopumu.”;

"

(4)  regulas 6. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:"

Izmantojot īstenošanas Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, Komisija pieņem pasākumus, kuri attiecas uz noteikumu pieņemšanu par datu un šīs apkopojamās statistikas sasaisti.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”; [Gr. 6]

"

b)  panta 3. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:"

“Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz izlases raksturlielumiem, pārskata periodu un apkopošanas līmeni pa partnervalstīm, precēm un valūtu.”;

"

(5)  regulas 8. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:"

“Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu statistikas nosūtīšanas termiņu, saturu, aptvērumu un jau nosūtītās statistikas pārskatīšanas nosacījumus.”;

"

b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:"

“2.  Komisija saskaņā ar 10.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz termiņu, lai nosūtītu 6. panta 2. punktā minēto tirdzniecības statistiku uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un 6. panta 3. punktā minēto tirdzniecības statistiku faktūras valūtas dalījumā.”;

"

(6)  iekļauj šādu pantu:"

10.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus.

2.  Īstenojot pilnvaras pieņemt 3. panta 2., 3. un 4. punktā, 4. panta 5. punktā, 5. panta 2. un 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 8. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.

3.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2., 3. un 4. punktā, 4. panta 5. punktā, 5. panta 2. un 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 8. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku pieciem gadiem no (Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu). ...(6). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 7]

4.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2., 3. un 4. punktā, 4. panta 5. punktā, 5. panta 2. un 4. punktā, 6. panta 3. punktā, 8. panta 1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

5.  Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 3. panta 2., 3. un 4. punktu, 4. panta 5. punktu, 5. panta 2. un 4. punktu, 6. panta 3. punktu, 8. panta 1. un 2. punktu pieņemts deleģēts akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav cēluši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

"

(7)  regulas 11. pantu aizstāj ar šādu: svītro."

“11. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (*). Šī komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulas (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu, nozīmē (*).

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

(*) OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

(*) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.” [Gr. 8]

"

2. pants

Šī regula neskar Regulā (EK) Nr. 471/2009 paredzētās pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tiek konsolidēta ar regulu, kuru tā groza, trīs mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. [Gr. 9]

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta nostāja.
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(3)OV L 55, 28.2.2011., 19. lpp.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (OV L 152, 16.6.2009., 23. lpp.).
(5)OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.
(6) Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika