Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0279(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0042/2014

Ingediende teksten :

A7-0042/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0226

Aangenomen teksten
PDF 246kWORD 76k
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg
Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0579),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0243/2013),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0042/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft
P7_TC1-COD(2013)0279

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten de aan de Commissie verleende bevoegdheden worden aangepast aan de artikelen 290 en 291 VWEU.

(2)  De Commissie heeft met betrekking tot Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad(2), toegezegd(3) de wetgevingshandelingen die momenteel verwijzingen naar de regelgevingsprocedure met toetsing bevatten, te bezien in het licht van de in het VWEU vastgelegde criteria.

(3)  Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad(4) verleent bevoegdheden aan de Commissie om sommige bepalingen van die verordening uit te voeren.

(4)  In de context van de aanpassing van Verordening (EG) nr. 471/2009 aan de nieuwe voorschriften van het VWEU moet in de momenteel aan de Commissie toegekende uitvoeringsbevoegdheden worden voorzien door aan de Commissie de bevoegdheid toe te kennen om gedelegeerde handelingen en/of uitvoeringshandelingen vast te stellen.

(5)  Teneinde rekening te houden met wijzigingen in het douanewetboek of bepalingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten, wijzigingen omwille van methodologische redenen en de noodzaak een efficiënt systeem voor het verzamelen van gegevens en het opstellen van statistieken op te zetten, moet de bevoegdheid om handelingen overeenkomstig artikel 290 VWEU vast te stellen, aan de Commissie worden overgedragen met betrekking tot de aanpassing van de lijst van douaneregelingen of douanebestemmingen, specifieke goederen of bewegingen en verschillende of specifieke bepalingen dienaangaande, de uitsluiting van goederen of bewegingen van de statistiek van de buitenlandse handel, de verzameling van gegevens overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 471/2009, de nadere specificatie van de statistische gegevens, de vraag naar beperkte reeksen gegevens voor specifieke goederen of bewegingen en voor overeenkomstig artikel 4, lid 2, daarvan verstrekte gegevens, de kenmerken van de steekproef, de rapporteringsperiode en de mate van aggregatie voor partnerlanden, goederen en valuta’s voor statistieken over de handel naar factuurvaluta, de aanpassing van de uiterste termijn van indiening van de statistieken, de inhoud, de dekking en de herziening van reeds ingediende statistieken, de uiterste termijn voor de indiening van de statistieken over de handel naar bedrijfskenmerken en statistieken over de handel naar factuurvaluta.

(6)  Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet er bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

(7)  De Commissie dient ervoor te zorgen dat deze gedelegeerde handelingen voor de lidstaten en de respondenten geen aanzienlijke extra administratieve lasten opleveren.

(8)  Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om maatregelen vast te stellen in verband met de voor gegevens bedoeld in artikel 5, lid 1, van die verordening te gebruiken codes en in verband met de koppeling van de gegevens over bedrijfskenmerken met overeenkomstig hetzelfde artikel opgetekende gegevens. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011. [Am. 1]

(9)  Het in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 471/2009 genoemde Comité voor de statistiek van het goederenverkeer met derde landen (Extrastat-comité) geeft advies aan de Commissie en verleent bijstand bij de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie. [Am. 2]

(10)  Volgens de strategie om ter verbetering van de coördinatie en het partnerschap het Europees statistisch systeem (hierna "ESS" genoemd) een nieuwe, duidelijke, piramidevormige structuur te geven, moet het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek(5) opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem (hierna "ESS-comité" genoemd) een adviserende rol hebben en de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden. [Am. 3]

(11)  Verordening (EG) nr. 471/2009 moet worden gewijzigd door de verwijzing naar het Extrastat-comité te vervangen door een verwijzing naar het ESS-comité. [Am. 4]

(12)  Ter waarborging van de rechtszekerheid moet deze verordening de procedures voor de vaststelling van maatregelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening geïnitieerd maar niet afgerond zijn, onverlet laten.

(13)  Verordening (EG) nr. 471/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 471/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)  Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 2 wordt vervangen door:"

"2. Teneinde rekening te houden met wijzigingen in het douanewetboek of bepalingen die voortvloeien uit internationale verdragen is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor de aanpassing van de lijst van douaneregelingen of douanebestemmingen als bedoeld in lid 1.";

"

b)  in lid 3 wordt de tweede alinea vervangen door:"

"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot specifieke goederen of bewegingen en verschillende of specifieke bepalingen dienaangaande vast te stellen.";

"

c)  in lid 4 wordt de tweede alinea vervangen door:"

"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot de uitsluiting van goederen of bewegingen van de statistiek van de buitenlandse handel vast te stellen.".

"

2)  Artikel 4, lid 5, wordt vervangen door:"

"5. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot de verzameling van gegevens overeenkomstig de leden 2 en 4 van dit artikel vast te stellen.".

"

3)  Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 2 wordt vervangen door:"

"2. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen in verband met de vaststelling van regels met met betrekking tot de nadere specificatie van de in lid 1 bedoelde gegevens vast te stellen en met betrekking tot de maatregelen in verband met de voor die gegevens te gebruiken codes.

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen met betrekking tot de voor die gegevens te gebruiken codes vast.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure."; [Am. 5]

"

b)  in lid 4 wordt de tweede alinea vervangen door:"

"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot deze beperkte reeksen gegevens vast te stellen.".

"

4)  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a)  in lid 2 wordt de laatste alinea vervangen door:"

"De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen in verband met de vaststelling van regels met betrekking tot de koppeling van de gegevens en deze op te stellen statistieken vast.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure."; [Am. 6]

"

b)  in lid 3 wordt de laatste alinea vervangen door:"

"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot de kenmerken van de steekproef, de rapporteringsperiode en de mate van aggregatie voor partnerlanden, goederen en valuta’s vast te stellen.".

"

5)  Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a)  in lid 1 wordt de laatste alinea vervangen door:"

"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot de aanpassing van de uiterste termijn van indiening van de statistieken, de inhoud, de dekking en de voorwaarden voor herziening van reeds ingediende statistieken vast te stellen.";

"

b)  lid 2 wordt vervangen door:"

"2. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot de uiterste termijn voor de indiening van de in artikel 6, lid 2, bedoelde statistieken over de handel naar bedrijfskenmerken en de in artikel 6, lid 3, bedoelde statistieken over de handel naar factuurvaluta vast te stellen.".

"

6)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:"

"Artikel 10 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  Bij de uitoefening van de op grond van artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, artikel 6, lid 3, en artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie ziet de Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen voor de lidstaten en de respondenten geen aanzienlijke extra administratieve lasten met zich meebrengen.

3.  De in artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, artikel 6, lid 3 en artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd een termijn van vijf jaar met ingang van (Publicatiebureau: gelieve de exacte datum van de inwerkingtreding van deze verordening in te vullen)...(6). De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. [Am. 7]

4.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, artikel 6, lid 3 en artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheden. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.  Een overeenkomstig artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, artikel 6, lid 3, en artikel 8, leden 1 en 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.".

"

7)  Artikel 11 wordt vervangen door: geschrapt."

"Artikel 11

Comité

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het Europees statistisch systeem, dat is opgericht bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (*). Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (*).

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

________________________

(*) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.

(*) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.". [Am. 8]

"

Artikel 2

Deze verordening laat de procedures voor de vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 471/2009 bedoelde maatregelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening geïnitieerd maar niet afgerond zijn, onverlet.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt binnen drie maanden na de inwerkingtreding geconsolideerd met de verordening die zij wijzigt. [Am. 9]

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

(1) Standpunt van het Europees Parlement van 12 maart 2014.
(2)Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(3)PB L 55 van 28.2.2011, blz. 19.
(4)Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (PB L 152 van 16.6.2009, blz. 23).
(5)PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.
(6) Datum van de inwerkingtreding van deze verordening.

Juridische mededeling - Privacybeleid